ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 339

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
6 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1788/2006 av den 5 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1789/2006 av den 5 december 2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av bananer med KN-nummer 08030019 med ursprung i AVS-länderna för perioden 1 januari–31 december 2007

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1790/2006 av den 5 december 2006 om godkännande av de kontroller som görs i Turkiet av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen

8

 

*

Kommissionens direktiv 2006/124/EG av den 5 december 2006 om ändring av rådets direktiv 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde och av rådets direktiv 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter ( 1 )

12

 

*

Kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (kodifierad version) ( 1 )

16

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 30 november 2006 om exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo

36

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvatten (EGT L 281 av den 10.11.1979) (Svensk specialutgåva, område 15, volym 2)

39

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (EUT L 266 av den 26.9.2006)

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

6.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1788/2006

av den 5 december 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 6 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 5 december 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


6.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1789/2006

av den 5 december 2006

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av bananer med KN-nummer 0803 00 19 med ursprung i AVS-länderna för perioden 1 januari–31 december 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 av den 29 november 2005 om tullsatser för bananer (1), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1964/2005 skall en autonom tullkvot på 775 000 ton nettovikt med nolltullsats öppnas den 1 januari varje år för import av bananer med KN-nummer 0803 00 19 med ursprung i AVS-länderna.

(2)

2007 års tullkvot enligt förordning (EG) nr 1964/2005 bör därför öppnas, och det bör antas bestämmelser för kvotens förvaltning under perioden till och med den 31 december 2007.

(3)

I fråga om import som inte förmånsbehandlas i tullhänseende bör tullkvoten förvaltas på ett sätt som främjar den internationella handeln och handelsflödena. Därför bör kvoten fördelas i kronologisk ordning enligt dagen för deklarationen för övergång till fri omsättning, dvs. enligt principen ”först till kvarn”. För att säkra kontinuiteten i handeln med AVS-länderna, tillräcklig försörjning till EU-marknaden och för att undvika störningar i handelsflödena avsattes genom övergångsbestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 219/2006 (2) en del av kvoten dock tillfälligt för aktörer som importerade AVS-bananer till gemenskapen under 2006 i enlighet med de importbestämmelser som tidigare gällde. Med hänsyn till att dessa bestämmelser har övergångskaraktär bör de stegvis avskaffas, och för 2007 bör det ske en påtaglig ökning av den del av tullkvoten som fördelas genom principen ”först till kvarn” genom att importen enligt den principen ökar från 60 % till 81 %.

(4)

Därför bör sammanlagt 146 848 ton av tullkvoten avsättas för aktörer som har importerat AVS-bananer till gemenskapen under 2006. Denna andel av tullkvoten bör förvaltas genom att importlicenser utfärdas för var och en av aktörerna i proportion till de kvantiteter som importerades på grundval av licenstilldelningen till dessa aktörer enligt kapitel II i förordning (EG) nr 219/2006.

(5)

Eftersom bara en begränsad kvantitet står till förfogande behövs ett tak för vilka kvantiteter den enskilda aktören kan ansöka om för perioden till och med den 31 december 2007.

(6)

Resten av kvoten bör stå öppen för alla aktörer etablerade i gemenskapen enligt principen ”först till kvarn” i enlighet med artiklarna 308a–308c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3).

(7)

För att licensansökningarna skall kunna lämnas in i tid bör den här förordningen träda i kraft omedelbart.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för bananer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

Härmed öppnas för perioden 1 januari–31 december 2007 den tullkvot med nolltullsats för import av bananer med KN-nummer 0803 00 19 med ursprung i AVS-länderna som anges i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1964/2005.

Artikel 2

Tillgängliga kvantiteter

Tullkvoten skall omfatta 775 000 ton varav

a)

146 848 ton skall förvaltas i enlighet med bestämmelserna i kapitel II och ha löpnummer 09.4164,

b)

628 152 ton skall förvaltas i enlighet med bestämmelserna i kapitel III och ha löpnumren 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 och 09.1644.

KAPITEL II

IMPORT AV DE KVANTITETER SOM AVSES I ARTIKEL 2 A

Artikel 3

Importlicenser

1.   För all import inom ramen för den kvantitet som fastställs i artikel 2 a skall en importlicens lämnas in som har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

2.   Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4) skall tillämpas med undantag av artikel 8.4 och 8.5, om inte annat följer av bestämmelserna i den här förordningen.

Artikel 4

Inlämning av licensansökningar

1.   Aktörer som är etablerade i gemenskapen och som har importerat bananer med ursprung i AVS-länderna till gemenskapen under 2006 på grundval av importlicenser som utfärdats enligt kapitel II i förordning (EG) nr 219/2006 skall ha rätt att ansöka om importlicenser.

2.   Den kvantitet som varje enskild aktör får ansöka om får inte överskrida 110 % av de kvantiteter som har importerats på grundval av licenser som utfärdats för denne enligt kapitel II i förordning (EG) nr 219/2006.

3.   Importlicensansökan skall lämnas in den 8–9 januari 2007 till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som 2006 utfärdade aktörens importlicens för de kvantiteter som avses i punkt 2.

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat förtecknas i bilagan. Denna förteckning skall ändras av kommissionen på begäran av berörda medlemsstater.

4.   Licensansökan skall åtföljas av aktörens importlicenser för AVS-bananer för 2006 vederbörligen attesterade, ursprungsbevis för de kvantiteter som licenserna omfattar och handlingar som styrker att det har ställts en säkerhet i enlighet med avdelning III i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (5). Säkerheten skall uppgå till 150 euro per ton.

5.   Ansökningar som inte uppfyller bestämmelserna i denna artikel skall inte tas emot.

6.   Fält 20 i licensansökningarna och själva licenserna skall innehålla uppgiften ”Licens enligt förordning (EG) nr 1789/2006 kapitel II”.

Artikel 5

Utfärdande av licenser

1.   Senast den 15 januari 2007 skall medlemsstaterna till kommissionen meddela den totala kvantitet för vilken godkända licensansökningar har lämnats in.

2.   Om de begärda kvantiteterna överstiger den kvantitet som avses i artikel 2 a skall kommissionen senast den 18 januari 2007 fastställa en tilldelningskoefficient som skall tillämpas på varje licensansökan.

3.   Från och med den 22 januari 2007 skall de behöriga myndigheterna utfärda importlicenser, i förekommande fall genom tillämpning av den tilldelningskoefficient som avses i punkt 2.

4.   Om en tilldelningskoefficient tillämpas och det utfärdas licens för en mindre kvantitet än den som har begärts, skall den säkerhet som avses i artikel 4.4 omedelbart frisläppas för den kvantitet som inte tilldelas.

Artikel 6

Licensernas giltighetstid och medlemsstaternas anmälningar

1.   Importlicenser utfärdade i enlighet med artikel 5.3 skall vara giltiga till och med den 31 december 2007.

2.   Under perioden februari 2007–januari 2008 skall medlemsstaterna senast den 15 i varje månad anmäla till kommissionen vilka kvantiteter bananer som övergått i fri omsättning föregående månad på grundval av licenser utfärdade i enlighet med artikel 5.3.

Uppgifterna i första stycket skall lämnas med hjälp av det elektroniska system som kommissionen anvisar.

3.   Medlemsstaterna skall senast den 26 januari 2007 till kommissionen översända den förteckning över aktörer som utövar sin verksamhet enligt denna förordning.

Kommissionen får vidarebefordra dessa förteckningar till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 7

Formkrav för övergång till fri omsättning

1.   De tullkontor där importdeklarationerna lämnas in med avseende på bananernas övergång till fri omsättning skall

a)

bevara en kopia av varje importlicens och dellicens som skall attesteras i samband med att en deklaration om övergång till fri omsättning godkänns, och

b)

i slutet av varje tvåveckorsperiod översända en andra kopia av varje attesterad importlicens och dellicens till de behöriga myndigheterna i den egna medlemsstaten enligt förteckningen i bilagan.

2.   De myndigheter som avses i punkt 1 b skall i slutet av varje tvåveckorsperiod översända en kopia av dessa licenser och dellicenser till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som har utfärdat handlingarna.

3.   Om det råder tvivel om huruvida en licens eller en dellicens är äkta, huruvida uppgifter och underskrifter i inlämnade handlingar eller om identiteten på de aktörer som genomför förfarandena för övergång till fri omsättning eller för vars räkning förfarandena genomförs är äkta eller om det finns misstanke om oegentligheter, skall de tullkontor till vilka handlingarna har lämnats in omgående underrätta de behöriga myndigheterna i den egna medlemsstaten. Myndigheterna skall i sin tur omedelbart översända uppgifterna till de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har utfärdat handlingarna, och till kommissionen, så att grundliga kontroller kan göras.

4.   På grundval av de uppgifter som lämnas med tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 skall de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges i bilagan genomföra de kompletterande kontroller som krävs för att se till att tullkvoten förvaltas väl, och särskilt kontrollera vilka kvantiteter som har importerats inom ramen för systemet genom att jämföra de licenser och dellicenser som har utfärdats med de licenser och dellicenser som har utnyttjats. De skall särskilt kontrollera att handlingarna är äkta och korrekta och att de har utnyttjats av aktörer.

KAPITEL III

IMPORT AV DE KVANTITETER SOM AVSES I ARTIKEL 2 B

Artikel 8

Förvaltning

1.   Den kvantitet som avses i artikel 2 b skall delas in i fem delkvoter på 104 692 ton enligt följande:

Löpnummer

Kvotperiod

09.1634

1 januari–28 februari

09.1638

1 mars–30 april

09.1639

1 maj–30 juni

09.1640

1 juli–31 augusti

09.1642

1 september–31 oktober

09.1644

1 november–31 december

2.   Delkvoterna skall förvaltas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 308a–308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 316, 2.12.2005, s. 1.

(2)  EUT L 38, 9.2.2006, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1261/2006 (EUT L 230, 24.8.2006, s. 3).

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 402/2006 (EUT L 70, 9.3.2006, s. 35).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1282/2006 (EUT L 234, 29.8.2006, s. 4).

(5)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).


BILAGA

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna:

 

Belgien

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Tjeckien

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Tyskland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grekland

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Spanien

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Frankrike

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irland

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italien

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Cypern

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Lettland

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Litauen

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxemburg

Direction des douanes et accises

Division ”douane/valeur”

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Ungern

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Nederländerna

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Österrike

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Polen

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugal

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenien

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovakien

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Finland

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Sverige

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Förenade kungariket

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulgarien

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Rumänien

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1790/2006

av den 5 december 2006

om godkännande av de kontroller som görs i Turkiet av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1148/2001 av den 12 juni 2001 om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker (2) anges villkoren för godkännande av de kontroller av överensstämmelse som vissa tredjeländer på egen begäran genomför före import till gemenskapen.

(2)

De turkiska myndigheterna har skickat en ansökan till kommissionen om godkännande av de kontroller som utförs under överinseende av General Directorate of Standardization for Foreign Trade. I ansökan uppges att ovannämnda kontrollmyndighet har den personal, utrustning och de anordningar som krävs för att genomföra kontrollerna, att de metoder som används motsvarar dem som föreskrivs i artikel 9 i förordning (EG) nr 1148/2001 och att färsk frukt och färska grönsaker som exporteras från Turkiet till gemenskapen uppfyller gemenskapens handelsnormer.

(3)

Enligt de uppgifter från medlemsstaterna som kommissionen har tillgång till inträffade det vid väldigt få tillfällen under perioden 2001–2005 att färsk frukt och färska grönsaker som importerades från Turkiet inte uppfyllde handelsnormerna.

(4)

De kontroller av överensstämmelse som utförs av Turkiet bör därför godkännas från och med datumet för genomförandet av förfarandet för förvaltningssamarbete som föreskrivs i artikel 7.8 i förordning (EG) nr 1148/2001.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kontroller av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker som utförts av Turkiet före import till gemenskapen godkänns härmed i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1148/2001.

Artikel 2

Uppgifter om den officiella kontaktperson och den kontrollmyndighet i Turkiet som avses i artikel 7.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1148/2001 anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 3

De intyg som avses i artikel 7.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1148/2001, och som utfärdas efter de kontroller som avses i artikel 1 i den här förordningen, skall upprättas på blanketter som överensstämmer med förlagan i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den dag då det meddelande som avses i artikel 7.8 i förordning (EG) nr 1148/2001 om införandet av ett förvaltningssamarbete mellan gemenskapen och Turkiet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 156, 13.6.2001, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 408/2003 (EUT L 62, 6.3.2003, s. 8).


BILAGA I

Officiell kontaktperson enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001:

Generaldirektoratet för standardisering av utrikeshandeln

Generaldirektör: Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Chef för jordbruksavdelningen: Çiğdem KILIÇKAYA

Adress: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tfn (90-312) 212 58 99

Fax (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-post: kilickayac@dtm.gov.tr

Kontrollmyndighet enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001:

Regionala direktoratet för västra Anatolien

Regionaldirektör: Muzaffer ERTÜRK

Adress: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tfn (90-232) 483 40 26

Fax (90-232) 48 37 72

E-post: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionala direktoratet för södra Anatolien

Regionaldirektör: Şükrü ÇALIŞKAN

Adress: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tfn (90-324) 237 97 18

Fax (90-324) 237 19 59

E-post: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regionala direktoratet för sydöstra Anatolien

Regionaldirektör: M. Zihni DOĞAN

Adress: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tfn (90-342) 230 78 52

Fax (90-342) 221 21 44

E-post: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regionaldirektoratet för Marmara

Regionaldirektör: Çağatay ÖZTÜRK

Adress: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tfn (90-212) 454 08 20

Fax (90-212) 454 08 22

E-post: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regionaldirektoratet för östra Svarta havet

Regionaldirektör: Ö. Naci GENÇTÜRK

Adress: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tfn (90-462) 230 19 82

Fax (90-462) 229 73 09

E-post: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionaldirektoratet för centrala Anatolien

Regionaldirektör: Caner SOLMAZ

Adress: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Tfn (90-312) 430 61 08

Fax (90-312) 430 61 09

E-post: ankarabolge@dtm.gov.tr


BILAGA II

Förlaga till det intyg som det hänvisas till i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1148/2001

Image


6.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/124/EG

av den 5 december 2006

om ändring av rådets direktiv 92/33/EEG om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde och av rådets direktiv 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/33/EEG av den 28 april 1992 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (1), särskilt artikel 1.3,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (2), särskilt artikel 2.2 och artikel 45, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2002/55/EG omfattar inte alla släkten och arter av grönsaker som omfattas av direktiv 92/33/EEG. Det är lämpligt att utvidga omfattningen av direktiv 2002/55/EG så att det omfattar samma släkten och arter som direktiv 92/33/EEG.

(2)

Direktiven 2002/55/EG och 92/33/EEG omfattar inte Zea mays L. (popmajs eller sockermajs), en växt som odlas i stor utsträckning i vissa av de nya medlemsstaterna. Det är lämpligt att utsträcka tillämpningsområdet för båda direktiven till att omfatta Zea mays L. Även om majs, inbegripet popmajs och sockermajs, klassificeras som stråsäd enligt lagstiftningen om den allmänna jordbrukspolitiken, måste utsäde av sockermajs och popmajs omfattas av den särskilda lagstiftning som rör saluföring av utsäde av köksväxter.

(3)

Mot bakgrund av utvecklingen av den vetenskapliga kunskapen har det visat sig att ett antal botaniska namn som används i direktiven 92/33/EEG och 2002/55/EG är felaktiga och av tveksam tillförlitlighet. Dessa namn bör korrigeras så att de överensstämmer med de namn som normalt är internationellt godkända.

(4)

Direktiven 92/33/EEG och 2002/55/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De släkten och arter som förtecknas i bilaga II till direktiv 92/33/EEG skall ersättas med dem som förtecknas i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Direktiv 2002/55/EG skall ändras på följande sätt:

1.

De släkten och arter som förtecknas i artikel 2.1 b skall ersättas med dem som förtecknas i bilagan till detta direktiv.

2.

Punkt 3 a i bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

Följande rader skall införas i alfabetisk ordning:

Allium fistulosum

97

0,5

65”

Allium sativum

97

0,5

65”

Allium schoenoprasum

97

0,5

65”

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70”

Zea mays

98

0,1

85”

b)

Brassica oleracea (övriga underarter)” skall ersättas med ”Brassica oleracea (utom blomkål)”.

c)

Brassica pekinensis” skall ersättas med ”Brassica rapa (salladskål)”.

d)

Brassica rapa” skall ersättas med ”Brassica rapa (rova)”.

e)

Lycopersicon lycopersicum” skall ersättas med ”Lycopersicon esculentum”.

3.

Punkt 2 i bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Följande rader skall införas i alfabetisk ordning:

Allium fistulosum

15”

Allium sativum

20”

Allium schoenoprasum

15”

Rheum rhabarbarum

135”

Zea mays

1 000”

b)

Brassica pekinensis” skall utgå.

c)

Lycopersicon lycopersicum” skall ersättas med ”Lycopersicon esculentum”.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2007. De kan dock uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna beträffande det officiella godkännandet av sorter av släktena Allium cepa L. (Aggregatum-gruppen), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. och Zea mays L. till den 31 december 2009.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2005/55/EG (EUT L 22, 26.1.2005, s. 17).

(2)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/117/EG (EUT L 14, 18.1.2005, s. 18).


BILAGA

Allium cepa L.

Cepa-gruppen

Lök

Aggregatum-gruppen

Schalottenlök

Allium fistulosum L.

Piplök

Allium porrum L.

Purjolök

Allium sativum L.

Vitlök

Allium schoenoprasum L.

Gräslök

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Dansk körvel

Apium graveolens L.

Blekselleri

Rotselleri

Asparagus officinalis L.

Sparris

Beta vulgaris L.

Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)

Mangold

Brassica oleracea L.

Grönkål

Blomkål

Broccoli

Brysselkål

Savojkål

Vitkål

Rödkål

Kålrabbi

Brassica rapa L.

Rova (inklusive majrova och salladskål)

Capsicum annuum L.

Chilipeppar, paprika

Cichorium endivia L.

Friséesallat

Escarolesallat

Cichorium intybus L.

Endiviasallat eller witlof-cikoria

Sallatscikoria

Rotcikoria

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vattenmelon

Cucumis melo L.

Melon

Cucumis sativus L.

Slanggurka

Druvgurka

Cucurbita maxima Duchesne

Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

Cucurbita pepo L.

Pumpa, squash

Cynara cardunculus L.

Kronärtskocka

Kardon

Daucus carota L.

Morot

Fodermorot

Foeniculum vulgare Mill.

Fänkål

Lactuca sativa L.

Sallat

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

Phaseolus coccineus L.

Blomsterböna

Phaseolus vulgaris L.

Buskböna

Störböna

Pisum sativum L. (partim)

Märgärt

Spritärt

Sockerärt

Raphanus sativus L.

Rädisa

Rättika

Rheum rhabarbarum L.

Rabarber

Scorzonera hispanica L.

Svartrot

Solanum melongena L.

Aubergin, äggplanta

Spinacia oleracea L.

Spenat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vintersallat

Vicia faba L. (partim)

Bondböna

Zea mays L. (partim)

Sockermajs

Popmajs”


6.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/16


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/125/EG

av den 5 december 2006

om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn

(Text av betydelse för EES)

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn används som en del av en varierad kost och utgör inte den enda näringskällan för spädbarn eller småbarn.

(3)

Det finns ett stort urval av produkterna i fråga som avspeglar den mycket varierade kosten för spädbarn som avvänjs och för småbarn vilket beror på de sociala och kulturella förhållandena inom gemenskapen.

(4)

Den huvudsakliga sammansättningen för produkterna i fråga måste vara lämplig för friska spädbarns och småbarns näringsbehov såsom de fastställts genom allmänt accepterade vetenskapliga data och med beaktande av ovan nämnda faktorer.

(5)

De huvudsakliga näringsmässiga kraven för sammansättningen hos dessa produkters två huvudkategorier, nämligen beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat, bör fastställas.

(6)

Även om ett antal tvingande krav och andra begränsningar avseende innehållet av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen på grund av arten av dessa produkter bör införas bör det tillåtas att sådana näringsämnen frivilligt tillsätts av tillverkare, under förutsättning att endast substanser som särskilt anges i detta direktiv används.

(7)

Användningen av dessa produkter med frivillig tillsats av näringsämnen på de nivåer som för närvarande förekommer i gemenskapen förefaller inte att medföra för stort intag av dessa näringsämnen för spädbarn och småbarn. Den framtida utvecklingen av situationen bör följas uppmärksamt, och om det visar sig nödvändigt bör lämpliga åtgärder vidtas.

(8)

Olika bestämmelser om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat har lett till handelshinder mellan vissa medlemsstater.

(9)

Gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester som fastställs i rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (4), i rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (5), i rådets direktiv 86/363/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av animaliskt ursprung (6) och i rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (7) påverkar inte tillämpningen av de särskilda bestämmelser som rör beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat.

(10)

I de fall där de relevanta, vetenskapliga bevisen är otillräckliga, och mot bakgrund av gemenskapens internationella förpliktelser, kan gemenskapen genom att tillämpa försiktighetsprincipen anta åtgärder på grundval av tillgänglig och relevant information i väntan på ytterligare riskbedömning och en översyn av åtgärden inom en rimlig tidsperiod.

(11)

På grundval av Vetenskapliga livsmedelskommitténs yttranden av den 19 september 1997 och 4 juni 1998 är det tveksamt om de nuvarande värdena för acceptabelt dagligt intag (ADI) av bekämpningsmedel och bekämpningsmedelsrester på ett tillfredsställande sätt skyddar spädbarns och småbarns hälsa. Det är därför lämpligt att fastställa ett gemensamt gränsvärde som är mycket lågt för alla bekämpningsmedel i specialdestinerade livsmedel som är avsedda för spädbarn och småbarn i avvaktan på en vetenskaplig studie av varje enskilt fall och en utvärdering av ämnena. Detta mycket låga generella gränsvärde bör sättas till 0,01 mg/kg vilket normalt sett i praktiken sammanfaller med detektionsgränsen.

(12)

Stränga begränsningar av bekämpningsmedelsrester bör krävas. Genom ett noggrant urval av råvaror och omfattande bearbetning vid tillverkningen av beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat är det möjligt att tillverka produkter som innehåller mycket låga halter av bekämpningsmedelsrester. För ett litet antal bekämpningsmedel, eller metaboliter av bekämpningsmedel, kan dock även en halt på 0,01 mg/kg under sämsta tänkbara förhållanden leda till att det acceptabla dagliga intaget för spädbarn och småbarn överskrids. Detta är fallet vad gäller bekämpningsmedel eller metaboliter av bekämpningsmedel där det acceptabla dagliga intaget är lägre än 0,0005 mg/kg kroppsvikt.

(13)

I detta direktiv fastställs principen om förbud mot att använda dessa bekämpningsmedel i produktionen av jordbruksprodukter avsedda för spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn. Förbudet är ändå inte någon garanti för att produkterna är fria från bekämpningsmedel, eftersom vissa bekämpningsmedel förorenar miljön och det därför kan finnas rester av dem i produkterna ifråga.

(14)

Spädbarns och småbarns hälsa kan skyddas bättre genom att det tillämpas ytterligare krav som kan kontrolleras genom analys, oavsett produktens ursprung.

(15)

De flesta bekämpningsmedel som har ett acceptabelt dagligt intagsvärde på mindre än 0,0005 mg/kg kroppsvikt är redan förbjudna i gemenskapen. De förbjudna bekämpningsmedlen får inte förekomma i spannmålsbaserade livsmedel eller barnmat för spädbarn och småbarn i sådana mängder som kan upptäckas med de senaste analysmetoderna. Vissa bekämpningsmedel bryts dock ned långsamt och förorenar miljön. De kan förekomma i spannmålsbaserade livsmedel eller barnmat för spädbarn och småbarn även om de inte använts. För att möjliggöra övervakning måste ett gemensamt tillvägagångssätt tillämpas.

(16)

I avvaktan på kommissionens beslut om huruvida tillåtna bekämpningsmedel uppfyller säkerhetskraven i artikel 5 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (8) bör de även i fortsättningen få användas, förutsatt att resterna av dem inte överskrider de gränsvärden som fastställs i detta direktiv. Gränsvärdena bör fastställas till nivåer som säkerställer att det acceptabla dagliga intaget under värsta tänkbara förhållanden inte kan överskridas för spädbarn och småbarn.

(17)

Användning av nya livsmedelsingredienser bör hanteras horisontellt för alla livsmedel genom en särskild åtgärd.

(18)

Detta direktiv avspeglar aktuell kunskap om ifrågavarande varor. Ändringar som medger innovationer på grundval av vetenskapliga och tekniska framsteg bör beslutas genom det förfarande som avses i artikel 13.2 i direktiv 89/398/EEG.

(19)

Med tanke på de personer för vilka dessa varor är avsedda måste nödvändiga mikrobiologiska kriterier och maximinivåer för främmande ämnen fastställas utan dröjsmål.

(20)

I enlighet med artikel 7.1 i direktiv 89/398/EEG är de varor som omfattas av detta direktiv underkastade de allmänna regler som fastställts i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG av den 20 mars 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (9).

(21)

I detta direktiv antas och utvidgas tilläggen till och undantagen från dessa allmänna regler, där så är lämpligt.

(22)

Särskilt arten och användningen av de produkter som omfattas av detta direktiv gör att näringsvärdesdeklaration som visar energivärde och huvudsakliga näringsämnen i produkterna är nödvändig. Å andra sidan måste användningssättet anges i enlighet med artikel 3.1 punkt 9 och artikel 11 i direktiv 2000/13/EG för att förhindra felaktig användning som kan vara skadlig för barns hälsa.

(23)

Även om generella påståenden, som inte är uttryckligen förbjudna, får användas för produkterna i fråga i enlighet med de regler som är tillämpliga för alla livsmedel, bör vid användning av sådana påståenden sammansättningskraven i detta direktiv beaktas, när så är tillämpligt.

(24)

Samråd har skett i enlighet med artikel 4 i direktiv 89/398/EEG, beträffande de bestämmelser som kan tänkas ha betydelse för människors hälsa.

(25)

De åtgärder som fastställts i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(26)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga VIII del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Detta direktiv är ett särdirektiv i den mening som avses i artikel 4.1 i direktiv 89/398/EEG.

2.   Detta direktiv omfattar livsmedel för särskilda näringsändamål som motsvarar de särskilda kraven för friska spädbarn och småbarn i gemenskapen och som är avsedda att användas av spädbarn, under avvänjning, och av småbarn som komplement till kosten eller för gradvis anpassning till vanlig föda. Följande avses:

a)

”Beredda spannmålsbaserade livsmedel”: vilka indelas i följande fyra grupper:

i)

Vanligt spannmål som har beretts med eller behöver beredas med mjölk eller andra lämpliga näringsvätskor.

ii)

Spannmål med tillsats av proteinrika livsmedel som har beretts med eller behöver beredas med vatten eller annan vätska som inte innehåller protein.

iii)

Pasta för användning efter tillagning i kokande vatten eller andra lämpliga vätskor.

iv)

Skorpor och kex som antingen skall användas direkt eller som efter att ha krossats skall beredas med vatten, mjölk eller andra lämpliga vätskor.

b)

”Barnmat”: utom beredda spannmålsbaserade livsmedel.

3.   Detta direktiv är inte tillämpligt på mjölk avsedd för småbarn.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a)   spädbarn: barn under tolv månaders ålder,

b)   småbarn: barn mellan ett och tre års ålder,

c)   bekämpningsmedelsrester: resterna i beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat av växtskyddsmedel, enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 91/414/EEG, inklusive deras metaboliter och nedbrytnings- eller reaktionsprodukter.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att de produkter som avses i artikel 1.2 marknadsförs inom gemenskapen endast om de uppfyller de regler som fastställts i detta direktiv.

Artikel 4

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat skall tillverkas av ingredienser vars lämplighet som föda för spädbarn och småbarn har fastställts genom allmänt erkända vetenskapliga rön.

Artikel 5

1.   Beredda spannmålsbaserade livsmedel skall uppfylla de villkor för sammansättningen som anges i bilaga I.

2.   Barnmat skall uppfylla de villkor för sammansättningen som anges i bilaga II.

Artikel 6

Endast sådana näringsämnen som förtecknas i bilaga IV får tillsättas vid tillverkning av beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat.

Renhetskraven för dessa ämnen kommer att fastställas vid en senare tidpunkt.

Artikel 7

1.   Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat får inte innehålla något ämne i sådan mängd att det äventyrar spädbarns eller småbarns hälsa. Nödvändiga gränsvärden skall fastställas för andra ämnen än de som avses i punkterna 2 och 3.

2.   Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat får inte innehålla några rester av enskilda bekämpningsmedel på nivåer som överstiger 0,01 mg/kg, förutom när det gäller de ämnen där specifika nivåer anges i bilaga VI, då de nivåerna skall tillämpas.

Analysmetoderna för att bestämma nivåerna av bekämpningsmedelsrester skall vara allmänt erkända standardiserade metoder.

3.   De bekämpningsmedel som förtecknas i bilaga VII skall inte användas i jordbruksprodukter som är avsedda för spannmålsbaserade livsmedel och barnmat.

För att möjliggöra kontroll skall dock

a)

bekämpningsmedel som förtecknas i tabell 1 i bilaga VII inte anses ha använts om resterna av dem understiger 0,003 mg/kg. Denna nivå, som anses vara kvantifieringsgränsen för analysmetoderna, skall regelbundet ses över mot bakgrund av den tekniska utvecklingen,

b)

bekämpningsmedel som förtecknas i tabell 2 i bilaga VII inte anses ha använts om resterna av dem understiger 0,003 mg/kg. Denna nivå skall regelbundet ses över mot bakgrund av nya uppgifter om miljöförorening.

4.   De gränsvärden som avses i punkterna 2 och 3 skall tillämpas på produkter som är färdiga att konsumeras eller som rekonstituerats enligt tillverkarens anvisningar.

5.   För de bekämpningsmedel som förtecknas i bilaga VI, och där beslut fattas om att ett aktivt ämne inte skall ingå i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, skall bilaga VI och VII till detta direktiv ändras i enlighet med detta.

6.   Mikrobiologiska kriterier skall fastställas vid behov.

Artikel 8

1.   Märkning av berörda varor skall utöver de uppgifter som avses i artikel 3 i direktiv 2000/13/EG innehålla följande obligatoriska uppgifter:

a)

Uppgift om den ålder från vilken det är lämpligt att använda produkten med beaktande av dess sammansättning, struktur och andra särskilda egenskaper. Angiven ålder får inte vara lägre än fyra månader för någon produkt. Produkter som rekommenderas för användning från fyra månaders ålder får anges vara lämpliga från denna ålder om inte annat följer av råd från opartiska personer med kunskaper i medicin, näringslära eller farmakologi eller andra fackexperter som har ansvar för barn- och mödravård.

b)

Upplysning om förekomst eller frånvaro av gluten om den angivna åldern från vilken varan får användas är under sex månader.

c)

Tillgängligt energivärde uttryckt i kJ och kcal och innehållet av protein, kolhydrater och fett, uttryckt i siffror, per 100 g eller 100 ml av saluförd produkt och där så är lämpligt för den kvantitet av varan som föreslås för konsumtion.

d)

Genomsnittlig mängd av varje mineralämne och varje vitamin för vilka en särskild nivå har angivits i bilaga II respektive bilaga I, uttryckt numeriskt per 100 g eller 100 ml av saluhållen produkt och, där så är lämpligt, för den kvantitet av produkten som föreslås för konsumtion.

e)

Anvisningar för lämplig tillredning, där så behövs, och uppgift om vikten att följa dessa anvisningar.

2.   Märkningen får ange:

a)

Genomsnittlig halt av de näringsämnen som anges i bilaga IV när sådana uppgifter inte täcks av bestämmelserna i punkt 1.d, uttryckt numeriskt per 100 g eller 100 ml av saluförd produkt, och där så är lämpligt, för den kvantitet av produkten som föreslås för konsumtion.

b)

Förutom numeriska angivelser, information om vitaminer och mineraler som anges i bilaga V, uttryckt i procent av de referensvärden som anges där, per 100 g eller 100 ml av saluförd produkt och, där så är lämpligt, för den kvantitet av varan som föreslås för konsumtion, under förutsättning att förekommande kvantiteter uppgår till minst 15 procent av referensvärdena.

Artikel 9

Direktiv 96/5/EG i dess lydelse enligt direktiven i bilaga VIII del A skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga VIII del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IX.

Artikel 10

Detta direktiv träder ikraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2006.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 186, 30.6.1989, s. 27. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 49, 28.2.1996, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/13/EG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 33).

(3)  Se bilaga VIII, del A.

(4)  EGT L 340, 9.12.1976, s. 26. Detta direktiv upphävs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Detta direktiv upphävs genom förordning (EG) nr 396/2005.

(6)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 43. Detta direktiv upphävs genom förordning (EG) nr 396/2005.

(7)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Detta direktiv upphävs genom förordning (EG) nr 396/2005.

(8)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 396/2005.

(9)  EGT L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/89/EG (EUT L 308, 25.11.2003, s. 15).


BILAGA I

HUVUDSAKLIG SAMMANSÄTTNING AV BEREDDA SPANNMÅLSBASERADE LIVSMEDEL FÖR SPÄDBARN OCH SMÅBARN

Kraven rörande näringsämnen avser konsumtionsfärdiga varor som marknadsförs som sådana eller efter beredning enligt tillverkarens anvisningar.

1.   SPANNMÅLSINNEHÅLL

Beredda spannmålsbaserade livsmedel tillverkas huvudsakligen av ett eller flera malda spannmål eller stärkelsehaltiga rotfrukter.

Kvantiteten spannmål och/eller stärkelsehaltiga rotfrukter får inte vara mindre än 25 procent av den färdiga blandningen, räknat på torrvikt.

2.   PROTEIN

2.1

För de varor som avses i punkterna a ii och a iv i artikel 1.2 får proteininnehållet inte överstiga 1,3 g per 100 kJ (5,5 g per 100 kcal).

2.2

För de varor som avses i punkt a ii i artikel 1.2 får proteintillsatsen inte vara mindre än 0,48 g per 100 kJ (2 g per 100 kcal).

2.3

För kex som avses i punkt a iv i artikel 1.2 med tillsats av proteinrika livsmedel som presenteras som proteinrika får proteintillsatsen inte vara mindre än 0,36 g per 100 kJ (1,5 g per 100 kcal).

2.4

Kemiskt index för det tillsatta proteinet skall motsvara åtminstone 80 procent av sammansättningen av referensproteinet (kasein såsom det definieras i bilaga III) eller också skall proteinet (bestämt som PEF) i blandningen motsvara minst 70 procent av referensproteinet. Under alla omständigheter är tillsats av aminosyror tillåten endast i syfte att förbättra proteinblandningens näringsvärde och endast i mängder som är nödvändiga för detta ändamål.

3.   KOLHYDRATER

3.1

Om sackaros, fruktos, glukos, glukossirap eller honung tillsätts till de varor som avses i punkterna a i och a iv i artikel 1.2 gäller följande:

Mängden tillsatta kolhydrater ur dessa kolhydratkällor får inte överstiga 1,8 g per 100 kJ (7,5 g per 100 kcal).

Mängden tillsatt fruktos får inte överstiga 0,9 per 100 kJ (3,75 g per 100 kcal).

3.2

Om sackaros, fruktos, glukos, glukossirap eller honung tillsätts till de varor som avses i punkt a ii i artikel 1.2 så gäller följande:

Mängden tillsatta kolhydrater ur dessa kolhydratkällor får inte överstiga 1,2 g per 100 kJ (5 g per 100 kcal).

Mängden tillsatt fruktos får inte överstiga 0,6 g per 100 kJ (2,5 g per 100 kcal).

4.   FETTER

4.1

För produkter som omfattas av punkterna a i och a iv i artikel 1.2 får fetthalten inte överstiga 0,8 g per 100 kJ (3,3 g per 100 kcal).

4.2

För produkter som omfattas av punkt a ii i artikel 1.2 får fetthalten inte överstiga 1,1 g per 100 kJ (4,5 per 100 kcal). Om fetthalten överstiger 0,8 g per 100 kJ (3,3 g per 100 kcal) gäller följande:

Mängden laurinsyra får inte överstiga 15 procent av den totala fetthalten.

Mängden myristinsyra får inte överstiga 15 procent av den totala fetthalten.

Mängden linolsyra (i formen glycerider = linolater) får inte vara mindre än 70 mg per 100 kJ (300 mg per 100 kcal) och får inte överstiga 285 mg per 100 kJ (1 200 mg per 100 kcal).

5.   MINERALER

5.1   Natrium

Natriumsalter får av teknologiska skäl endast tillsättas beredda spannmålsbaserade livsmedel,

natriumhalten i beredda spannmålsbaserade livsmedel får inte överstiga 25 mg per 100 kJ (100 mg per 100 kcal).

5.2   Kalcium

5.2.1

För de varor som omfattas av punkt a ii i artikel 1.2 får mängden kalcium inte understiga 20 mg per 100 kJ (80 mg per 100 kcal).

5.2.2

För de varor som omfattas av punkt a iv i artikel 1.2, som tillverkats med tillsats av mjölk (mjölkkex) och som presenteras som sådana får mängden kalcium inte understiga 12 mg per 100 kJ (50 mg per 100 kcal).

6.   VITAMINER

6.1

För beredda spannmålsbaserade livsmedel skall halten tiamin vara minst 25 μg per 100 kJ (100 μg per 100 kcal).

6.2

För de varor som avses i punkt a ii i artikel 1.2 gäller följande:

 

per 100 kJ

per 100 kcal

minimum

maximum

minimum

maximum

Vitamin A (μg RE) (1)

14

43

60

180

Vitamin D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Dessa gränser skall också gälla om vitamin A eller D tillsätts till andra beredda spannmålsbaserade livsmedel.

7.   HÖGSTA TILLÅTNA HALTER AV VITAMINER, MINERALER OCH SPÅRÄMNEN OM SÅDANA TILLSÄTTS

Kraven rörande näringsämnen avser konsumtionsfärdiga produkter som säljs som sådana eller utspädda enligt tillverkarens anvisningar, utom för kalium och kalcium där kraven avser den produkt som säljs.

Näringsämne

Högsta halt per 100 kcal

Vitamin A (μg RE)

180

Vitamin E (mg α-TE) (3)

3

Vitamin D (μg)

3

Vitamin C (mg)

12,5/25 (4)

Tiamin (mg)

0,5

Riboflavin (mg)

0,4

Niacin (mg NE) (5)

4,5

Vitamin B6 (mg)

0,35

Folsyra (μg)

50

Vitamin B12 (μg)

0,35

Pantotensyra (mg)

1,5

Biotin (μg)

10

Kalium (mg)

160

Kalcium (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnesium (mg)

40

Järn (mg)

3

Zink (mg)

2

Koppar (μg)

40

Jod (μg)

35

Mangan (mg)

0,6


(1)  RE = All-transretinolekvivalenter.

(2)  I form av kolekalciferol varav 10 μg = 400 IE vitamin D.

(3)  α-TE = d-α-tokoferyekvivalent.

(4)  Denna gräns gäller för järnberikade produkter.

(5)  NE = Niacinekvivalenter = mg nikotinsyra + mg tryptofan/60.

(6)  Denna gräns gäller för de produkter som avses i artikel 1.2a i och 1.2a ii.

(7)  Denna gräns gäller för de produkter som avses i artikel 1.2a iv.


BILAGA II

HUVUDSAKLIG SAMMANSÄTTNING AV BARNMAT FÖR SPÄDBARN OCH SMÅBARN

Kraven rörande näringsämnen avser konsumtionsfärdiga varor som säljs som sådana eller utspädda enligt tillverkarens anvisningar.

1.   PROTEIN

1.1

Om kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor utgör de enda ingredienser som förekommer i varunamnen så gäller följande:

Angivet kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte utgöra mindre än 40 viktprocent av den färdiga varan.

Varje angivet slag av kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får inte understiga 25 viktprocent av de sammanlagda angivna proteinkällorna.

Den sammanlagda proteinhalten från angivna källor får inte understiga 1,7 g per 100 kJ (7 g per 100 kcal).

1.2

Om kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor var för sig eller i kombination anges först i varunamnet så gäller, oavsett om varan presenteras som en måltid eller inte, följande:

Angivet kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte utgöra mindre än 10 viktprocent av den färdiga varan.

Varje angivet slag av kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får inte understiga 25 viktprocent av de sammanlagda angivna proteinkällorna.

Den sammanlagda proteinhalten från angivna källor får inte understiga 1 g per 100 kJ (4 g per 100 kcal).

1.3

Om kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor var för sig eller i kombination anges i varunamnet men inte först så gäller, oavsett om produkten presenteras som en måltid eller inte, följande:

Angivet kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte utgöra mindre än 8 viktprocent av den färdiga varan.

Varje angivet slag av kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får inte understiga 25 viktprocent av de sammanlagda angivna proteinkällorna.

Proteinhalten från angivna källor får inte understiga 0,5 g per 100 kJ (2,2 g per 100 kcal).

Den sammanlagda proteinmängden i varan från alla proteinkällor får inte understiga 0,7 g per 100 kJ (3 g per 100 kcal).

1.4

Om ost anges tillsammans med andra ingredienser i namnet på en salt produkt så gäller, oavsett om produkten presenteras som en måltid eller inte, följande:

Proteinhalten från mejeriprodukterna skall vara minst 0,5 g per 100 kJ (2,2 g per 100 kcal).

Den sammanlagda proteinmängden i varan från alla proteinkällor får inte understiga 0,7 g per 100 kJ (3 g per 100 kcal).

1.5

Om varan på etiketten betecknas som en måltid men inte nämner kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor i varunamnet, får den sammanlagda proteinhalten i varan från alla källor inte understiga 0,7 g per 100 kJ (3 g per 100 kcal).

1.6

Såser som är avsedda att användas som tillbehör till en måltid skall undantas från kraven i 1.1 t.o.m. 1.5.

1.7

I söta rätter i vars namn mejeriprodukter nämns som den första eller enda ingrediensen, skall proteinhalten från mejeriprodukterna vara minst 2,2 g per 100 kcal. Alla andra söta rätter skall undantas från kraven i 1.1 t.o.m. 1.5.

1.8

Tillsats av aminosyror är tillåten endast för att förbättra näringsvärdet av förekommande protein och endast i de halter som är nödvändiga för detta ändamål.

2.   KOLHYDRATER

Den sammanlagda kolhydratmängden som förekommer i frukt- och grönsaksjuicer och nektar, rena frukträtter och efterrätter eller desserter får inte överstiga

10 g per 100 ml för grönsaksjuice och drycker baserade på grönsaksjuice,

15 g per 100 ml för fruktjuice och nektar och drycker baserade på dessa,

20 g per 100 g för rena frukträtter,

25 g per 100 g för desserter och puddingar,

5 g per 100 g för andra icke mjölkbaserade drycker.

3.   FETT

3.1

För de varor som avses i 1.1 gäller följande:

Om kött eller ost är de enda ingredienserna eller nämns först i varunamnet så får den totala fetthalten i varan från alla källor inte överstiga 1,4 g per 100 kJ (6 g per 100 kcal).

3.2

För alla övriga varor får den totala fetthalten i varan från alla källor inte överstiga 1,1 g per 100 kJ (4,5 g per 100 kcal).

4.   NATRIUM

4.1

Det slutliga natriuminnehållet i varan får vara antingen högst 48 mg per 100 kJ (200 mg per 100 kcal) eller högst 200 mg per 100 g. Om ost är den enda ingrediens som nämns i varunamnet får den slutliga natriumhalten i varan dock inte överstiga 70 mg per 100 kJ (300 mg per 100 kcal).

4.2

Natriumsalter får inte tillsättas varor baserade på frukt eller till desserter eller efterrätter utom av teknologiska skäl.

5.   VITAMINER

Vitamin C

I fruktjuice, nektar eller grönsaksjuice får den slutliga halten av vitamin C i varan antingen inte understiga 6 mg per 100 kJ (25 mg per 100 kcal) eller inte understiga 25 mg per 100 g.

Vitamin A

I grönsaksjuice får det slutliga innehållet av vitamin A i varan inte understiga 25 μg RE per 100 kJ (100 μg RE per 100 kcal).

Vitamin A får inte tillsättas övrig barnmat.

Vitamin D

Vitamin D får inte tillsättas barnmat.

6.   HÖGSTA TILLÅTNA HALTER AV VITAMINER, MINERALER OCH SPÅRÄMNEN OM SÅDANA TILLSÄTTS

Kraven rörande näringsämnen avser konsumtionsfärdiga produkter som säljs som sådana eller utspädda enligt tillverkarens anvisningar, utom för kalium och kalcium där kraven avser den produkt som säljs.

Näringsämne

Högsta halt per 100 kcal

Vitamin A (μg RE)

180 (1)

Vitamin E (mg α-TE)

3

Vitamin C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiamin (mg)

0,25

Riboflavin (mg)

0,4

Niacin (mg NE)

4,5

Vitamin B6 (mg)

0,35

Folsyra (μg)

50

Vitamin B12 (μg)

0,35

Pantotensyra (mg)

1,5

Biotin (μg)

10

Kalium (mg)

160

Kalcium (mg)

80

Magnesium (mg)

40

Järn (mg)

3

Zink (mg)

2

Koppar (μg)

40

Jod (μg)

35

Mangan (mg)

0,6


(1)  I enlighet med bestämmelserna i punkt 5.

(2)  Denna gräns gäller för järnberikade produkter.

(3)  Denna gräns gäller för fruktbaserade rätter, fruktjuice, nektar och grönsaksjuice.


BILAGA III

AMINOSYRASAMMANSÄTTNING I KASEIN

(g per 100 g protein)

Arginin

3,7

Cystin

0,3

Histidin

2,9

Isoleucin

5,4

Leucin

9,5

Lysin

8,1

Methionin

2,8

Fenylalanin

5,2

Treonin

4,7

Tryptofan

1,6

Tyrosin

5,8

Valin

6,7


BILAGA IV

BERIKNINGSMEDEL

1.   VITAMINER

Vitamin A

Retinol

Retinylacetat

Retinylpalmitat

Betakaroten

Vitamin D

Vitamin D2 (= ergoKalciferol)

Vitamin D3 (= koleKalciferol)

Vitamin B1

Tiaminhydroklorid

Tiaminmononitrat

Vitamin B2

Riboflavin

Natriumriboflavin-5-fosfat

Niacin

Nikotinamid

Nikotinsyra

Vitamin B6

Pyridoxinhydroklorid

Pyridoxin-5-fosfat

Pyridoxindipalmitat

Pantotensyra

Kalcium-D-pantotenat

Natrium-D-pantotenat

Dexpantenol

Folat

Folinsyra

Vitamin B12

Cyanokobalamin

Hydroxobalamin

Biotin

D-biotin

Vitamin C

L-askorbinsyra

Natrium-L-askorbat

Kalcium-L-askorbat

6-palmityl-L-askorbinsyra (askorbylpalmitat)

Kaliumaskorbat

Vitamin K

Fyllokinon (Fytomenadion)

Vitamin E

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferylacetat

DL-alfa-tokoferylacetat

2.   AMINOSYROR

L-arginin

L-cystin

L-histidin

L-isoleucin

L-leucin

L-lysin

L-cystein

och deras hydroklorider

L-metionin

L-fenylalanin

L-treonin

L-tryptofan

L-tyrosin

L-valin

3.   ÖVRIGT

Kolin

Kolinklorid

Kolincitrat

Kolinbitartrat

Inositol

L-karnitin

L-karnitinhydroklorid

4.   MINERALSALTER OCH SPÅRÄMNEN

Kalcium

Kalciumkarbonat

Kalciumklorid

Kalciumsalter av citronsyra

Kalciumglukonat

Kalciumglycerolfosfat

Kalciumlaktat

Kalciumoxid

Kalciumhydroxid

Kalciumsalter av ortofosforsyra

Magnesium

Magnesiumkarbonat

Magnesiumklorid

Magnesiumsalter av citronsyra

Magnesiumglukonat

Magnesiumoxid

Magnesiumhydroxid

Magnesiumsalter av ortofosforsyra

Magnesiumsulfat

Magnesiumlaktat

Magnesiumglycerolfosfat

Kalium

Kaliumklorid

Kaliumsalter av citronsyra

Kaliumglukonat

Kaliumlaktat

Kaliumglycerolfosfat

Järn

Ferrocitrat

Ferriammoniumcitrat

Ferroglukonat

Ferrolaktat

Ferrosulfat

Ferrofumarat

Ferridifosfat (ferripyrofosfat)

Elementarjärn (karbonyljärn, elektrolytjärn, vätereducerat järn)

Ferrisackarat

Natriumferridifosfat

Ferrokarbonat

Koppar

Kopparlysin-komplex

Kopparkarbonat

Kopparcitrat

Kopparglukonat

Kopparsulfat

Zink

Zinkacetat

Zinkklorid

Zinkcitrat

Zinklaktat

Zinksulfat

Zinkoxid

Zinkglukonat

Mangan

Mangankarbonat

Manganklorid

Mangancitrat

Manganglukonat

Mangansulfat

Manganglycerolfosfat

Jod

Natriumjodid

Kaliumjodid

Kaliumjodat

Natriumjodat


BILAGA V

REFERENSVÄRDEN FÖR NÄRINGSVÄRDESDEKLARATION AV LIVSMEDEL FÖR SPÄDBARN OCH SMÅBARN

Näringsämne

Referensvärde för märkning

Vitamin A

(μg) 400

Vitamin D

(μg) 10

Vitamin C

(mg) 25

Tiamin

(mg) 0,5

Riboflavin

(mg) 0,8

Niacinekvivalenter

(mg) 9

Vitamin B6

(mg) 0,7

Folat

(μg) 100

Vitamin B12

(μg) 0,7

Kalcium

(mg) 400

Järn

(mg) 6

Zink

(mg) 4

Jod

(μg) 70

Selen

(μg) 10

Koppar

(mg) 0,4


BILAGA VI

SPECIFIKA GRÄNSVÄRDEN FÖR BEKÄMPNINGSMEDEL ELLER METABOLITER AV BEKÄMPNINGSMEDEL I SPANNMÅLSBASERADE LIVSMEDEL OCH BARNMAT

Ämnets kemiska namn

Gränsvärde för rester

(mg/kg)

Kadusafos

0,006

Demeton-S-metyl/demeton-S-metylsulfon/oxydemetonmetyl (var för sig eller i kombination uttryckt som demeton-S-metyl)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (summan av fipronil och fipronil-desulfinyl, uttryckt som fipronil)

0,004

Propineb/propylentiourea (summan av propineb och propylentiourea)

0,006


BILAGA VII

BEKÄMPNINGSMEDEL SOM INTE FÅR ANVÄNDAS I JORDBRUKSPRODUKTER AVSEDDA FÖR TILLVERKNING AV SPANNMÅLSBASERADE LIVSMEDEL OCH BARNMAT

Tabell 1

Ämnets kemiska namn

Disulfoton (summan av disulfoton, disulfoton sulfoxid och disulfoton sulfon, uttryckt som disulfoton)

Fensulfotion (summan av fensulfotion, dess syreanalog och motsvarande sulfoner, uttryckt som fensulfotion)

Fentin, uttryckt som trifenyltenn-katjon

Haloxifop (summan av haloxifop, dess salter och estrar inklusive konjugat, uttryckt som haloxifop)

Heptaklor och trans-heptaklorepoxid, uttryckt som heptaklor

Hexaklorbensen

Nitrofen

Ometoat

Terbufos (summan av terbufos, dess sulfoxid och sulfon, uttryckt som terbufos)

Tabell 2

Ämnets kemiska namn

Aldrin och dieldrin, uttryckt som dieldrin

Endrin


BILAGA VIII

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(hänvisningar i artikel 9)

Kommissionens direktiv 96/5/EG

(EGT L 49, 28.2.1996, s. 17)

Kommissionens direktiv 98/36/EG

(EGT L 167, 12.6.1998, s. 23)

Kommissionens direktiv 1999/39/EG

(EGT L 124, 18.5.1999, s. 8)

Kommissionens direktiv 2003/13/EG

(EUT L 41, 14.2.2003, s. 33)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 9)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Marknadstillträde för varor i överensstämmelse med detta direktiv

Förbud mot marknadstillträde för varor ej i överensstämmelse med detta direktiv

96/5/EG

30 september 1997

1 oktober 1997

31 mars 1999

98/36/EG

31 december 1998

1 januari 1999

1 januari 2000

1999/39/EG

30 juni 2000

30 juni 2000

1 juli 2002

2003/13/EG

6 mars 2004

6 mars 2004

6 mars 2005


BILAGA IX

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 96/5/EC

Detta direktiv

Artikel 1.1, 1.2 och 1.3

Artikel 1.1, 1.2 och 1.3

Artikel 1.4 inledningen

Artikel 2 inledningen

Artikel 1.4 första strecksatsen

Artikel 2 a

Artikel 1.4 andra strecksatsen

Artikel 2 b

Artikel 1.4 tredje strecksatsen

Artikel 2 c

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6.1

Artikel 7.1

Artikel 6.2 första stycket

Artikel 7.2 första stycket

Artikel 6.2 andra stycket

Artikel 7.4

Artikel 6.2 tredje stycket

Artikel 7.2 andra stycket

Artikel 6.3 a första stycket, den inledande meningen

Artikel 7.3, den inledande meningen

Artikel 6.3 a första stycket i

Artikel 7.3 a

Artikel 6.3 a första stycket ii

Artikel 7.3 b

Artikel 6.3 a andra stycket

Artikel 7.4

Artikel 6.3 b

Artikel 7.5

Artikel 6.4

Artikel 7.6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Bilaga I inledningen

Bilaga I inledningen

Bilaga I punkterna 1, 2 och 3

Bilaga I punkterna 1, 2 och 3

Bilaga I punkt 4

Bilaga I punkt 4

Bilaga I punkt 4.1

Bilaga I punkt 4.1

Bilaga I punkt 4.2

Bilaga I punkt 4.2

Bilaga I punkt 4.2 a

Bilaga I punkt 4.2 första strecksatsen

Bilaga I punkt 4.2 b

Bilaga I punkt 4.2 andra strecksatsen

Bilaga I punkt 4.2 c

Bilaga I punkt 4.2 tredje strecksatsen

Bilaga I punkt 5 och 6

Bilaga I punkt 5 och 6

Bilaga II inledningen

Bilaga II inledningen

Bilaga II punkt 1

Bilaga II punkt 1

Bilaga II punkterna 1.1–1.3

Bilaga II punkterna 1.1–1.3

Bilaga II punkt 1.3a

Bilaga II punkt 1.4

Bilaga II punkt 1.4

Bilaga II punkt 1.5

Bilaga II punkt 1.4a

Bilaga II punkt 1.6

Bilaga II punkt 1.4b

Bilaga II punkt 1.7

Bilaga II punkt 1.5

Bilaga II punkt 1.8

Bilaga II punkterna 2 till 5

Bilaga II punkterna 2 till 5

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga IV

Bilaga V

Bilaga V

Bilaga VI

Bilaga I punkt 7 och bilaga II punkt 6

Bilaga VII

Bilaga VI

Bilaga VIII

Bilaga VII

Bilaga VIII

Bilaga IX


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

6.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/36


RÅDETS BESLUT

av den 30 november 2006

om exceptionellt ekonomiskt stöd från gemenskapen till Kosovo

(2006/880/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Förenta nationernas säkerhetsråd antog den 10 juni 1999 resolution 1244 (1999) vars syfte är att i väntan på en slutgiltig överenskommelse främja upprättandet av betydande autonomi och självbestämmande i Kosovo inom dåvarande Förbundsrepubliken Jugoslavien.

(2)

Det internationella samfundet har på grundval av resolution 1244 (1999) inrättat en internationell säkerhetsstyrka (KFOR) och en tillfällig civil förvaltning – Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo (UNMIK). UNMIK består av fyra huvuddelar (s.k. pelare), och Europeiska unionen finansierar den fjärde pelaren, som omfattar ekonomisk återuppbyggnad och utveckling. UNMIK:s arbete, och särskilt åtgärderna inom dess fjärde pelare, har lett till betydande framsteg i arbetet med att skapa en institutionell, rättslig och politisk ram som främjar en sund ekonomi baserad på marknadsprinciper.

(3)

UNMIK har successivt överlåtit betydande delar av sin behörighet på de provisoriska institutionerna för självstyret. Ansvaret för budgeten har övergått från UNMIK till det finansministerium som inrättats som en del av de provisoriska myndigheterna, även om det slutliga ansvaret för att godkänna budgeten ligger kvar hos den särskilde representanten för Förenta nationernas generalsekreterare.

(4)

Den 24 oktober 2005 godkände Förenta nationernas säkerhetsråd dess generalsekreterares förslag om att inleda en politisk process i syfte att avgöra Kosovos slutliga status.

(5)

De myndigheter i Kosovo som har rätt att ta emot stöd från gemenskapen samt ansvarar för att avtala om och uppfylla de finansiella och ekonomiska villkoren för stödet är således UNMIK och de provisoriska myndigheterna för självstyret, eller – när Kosovos framtida status har avgjorts – den eller de institutioner som tilldelas dessa befogenheter.

(6)

Inom ramen för stabiliserings- och anslutningsprocessen, som utgör ramen för EU:s relationer med regionen, är det önskvärt att stödja de ansträngningar som görs för att upprätthålla politisk och ekonomisk stabilitet i Kosovo i syfte att utveckla fullt utbyggda samarbetsförbindelser med gemenskapen och därmed ge klarare konturer åt Kosovos framtida roll i Europa.

(7)

Gemenskapen har sedan tidigare enats om att Kosovos ekonomiska problem bör lindras under de särskilt svåra omständigheter som råder, och beviljade Kosovo exceptionellt ekonomiskt stöd med 35 miljoner EUR år 2000 och med 30 miljoner EUR 2001, på grundval av rådets beslut 2000/140/EG av den 14 februari 2000 om exceptionellt ekonomiskt bistånd från gemenskapen till Kosovo (2) respektive rådets beslut 2001/511/EG av den 27 juni 2001 om ytterligare exceptionellt ekonomiskt bistånd till Kosovo (3). Den sista delutbetalningen inom ramen för detta stöd gjordes i december 2002.

(8)

Detta exceptionella ekonomiska stöd kompletterar andra program för gemenskapsstöd till västra Balkan.

(9)

I november enades Kosovos myndigheter och Internationella valutafonden (IMF) om en avsiktsförklaring och ett avtal om ekonomiska och finansiella frågor (Memorandum of Economic and Financial Policies), som innehöll en finanspolitisk plan för 2006, inklusive riktlinjer på medellång sikt. I mars 2006 fastställdes också en medelfristig utgiftsram. Den finanspolitiska planen innehåller bland annat bedömningar av de finansieringsbehov som förväntas uppstå inom och utanför budgeten under 2006–2008. Totalt bedöms behovet av extern finansiering av budgetutgifter uppgå till sammanlagt 81 miljoner EUR för 2006–2007, varav 14 miljoner EUR 2006 och 67 miljoner EUR 2007.

(10)

Även om den ekonomiska aktiviteten återhämtat sig efter konflikten är utvecklingsnivån i Kosovo fortfarande låg. Kosovo har inga möjligheter att ta upp vare sig inhemska lån eller lån på den internationella finansmarknaden. På grund av sin nuvarande status kan Kosovo inte heller bli medlem i de internationella finansiella instituten, och därmed inte komma i åtnjutande av de lån som beviljas inom program som organiseras av dessa institut.

(11)

Mot bakgrund av de nuvarande villkoren enligt resolution nr 1244 (1999) från Förenta nationernas säkerhetsråd, Kosovos svaga ekonomiska utveckling och den kritiska situationen i de offentliga finanserna och i utrikeshandeln bedöms direkta bidrag även fortsättningsvis vara den lämpligaste formen av stöd.

(12)

Stödet från gemenskapen kommer att spela en viktig roll under övergångsperioden fram till dess att Kosovos slutliga status är avgjord, och kommer att behandlas oberoende av denna fråga, som fortfarande är under förhandling. Stödet bör inte föregripa beslut om andra gemenskapsstöd eller internationella finansiella stöd som förväntas bli nödvändiga efter 2007, sedan Kosovos status avgjorts.

(13)

Budgetmyndighetens befogenhet påverkas inte av att detta stöd i form av bidrag frigörs.

(14)

Innan det ekonomiska stödet beviljas bör man förvissa sig om att de ekonomiska och finansiella villkor som kommer att fastställas tillsammans med Kosovos myndigheter efter det att detta beslut antagits har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt.

(15)

För att säkra ett effektivt skydd av gemenskapens ekonomiska intressen knutna till det aktuella ekonomiska stödet måste man sörja för att Kosovo vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och oegentligheter i samband med detta stöd, samt att kommissionen och revisionsrätten genomför kontroller.

(16)

Detta stöd bör förvaltas av kommissionen i samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén.

(17)

Fördraget innehåller inte några andra befogenheter för att anta detta beslut än de som anges i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Gemenskapen skall tillhandahålla Kosovo ett exceptionellt ekonomiskt stöd i form av ett bidrag på upp till 50 miljoner EUR, i syfte att lindra Kosovos finansiella svårigheter, främja utvecklingen av sunda ramar för ekonomin och finanspolitiken och underlätta den fortsatta utvecklingen av centrala administrativa funktioner, samt att tillgodose en del av behoven när det gäller offentliga investeringar.

2.   Gemenskapens ekonomiska stöd skall förvaltas av kommissionen i nära samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén och med beaktande av bestämmelserna i de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan IMF och Kosovos myndigheter.

3.   Gemenskapens ekonomiska stöd skall vara tillgängligt i två år från och med den första dagen efter att det samförståndsavtal som avses i artikel 2.1 träder i kraft. Om omständigheterna så kräver kan emellertid kommissionen, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, besluta att förlänga tillgänglighetsperioden med högst ett år.

Artikel 2

1.   Kommissionen är bemyndigad att, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, enas med Kosovos myndigheter om vilken ekonomisk politik och vilka finansiella villkor som skall knytas till stödet och detta skall formuleras i ett samförståndsavtal. Villkoren skall vara förenliga med de avtal och överenskommelser som avses i artikel 1.2.

2.   Innan gemenskapsstödet börjar genomföras i praktiken skall kommissionen övervaka att Kosovo har sunda finansiella flöden, administrativa förfaranden samt interna och externa kontrollmekanismer som är relevanta för detta makroekonomiska stöd från gemenskapen.

3.   Kommissionen skall regelbundet i samarbete med Ekonomiska och finansiella kommittén och samordnat med IMF kontrollera att Kosovos ekonomiska politik överensstämmer med syftena med detta stöd, samt att överenskommelserna om ekonomisk politik och finansiella villkor följs på tillfredsställande sätt.

Artikel 3

1.   Kommissionen skall tillhandahålla Kosovo stödet i två eller, om så krävs, tre delutbetalningar. Den första delutbetalningen skall verkställas sedan det samförståndsavtal som avses i artikel 2.1 har trätt i kraft och förutsatt att de villkor som skall övervakas enligt artikel 2.2 i tillfredsställande grad är uppfyllda.

2.   Den andra delutbetalningen får – i likhet med alla eventuella ytterligare delutbetalningar – endast verkställas om mottagaren på ett tillfredsställande sätt hållit fast vid den ekonomiska politik och uppfyllt de finansiella villkor som avses i artikel 2.1, på ett tillfredsställande sätt gjort framsteg i fråga om uppfyllandet av de villkor som anges i det samförståndsavtal som avses i artikel 2.1, och tidigast tre månader efter den föregående utbetalningen.

3.   Beloppen skall betalas till det finansministerium som inrättats inom ramen för de provisoriska institutionerna för självstyret eller – när Kosovos framtida status har avgjorts – den eller de institutioner som tilldelas dessa befogenheter när det gäller finansieringen av Kosovos budgetbehov.

Artikel 4

Detta stöd skall genomföras i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4) samt dess genomförandebestämmelser. I synnerhet gäller att det samförståndsavtal som avses i artikel 2.1 skall innehålla lämpliga åtgärder som Kosovo skall vidta för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med detta stöd. Det skall också innehålla bestämmelser om kontroller som skall utföras av kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), inklusive rätten att utföra inspektioner och kontroller på platsen samt om revisionsrättens och auktoriserade revisorers rätt att utföra revision, där så krävs på platsen.

Artikel 5

Kommissionen skall minst en gång om året, före den 15 september, överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som skall innehålla en utvärdering av genomförandet av detta beslut under föregående år.

Artikel 6

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2006.

På rådets vägnar

L. HYSSÄLÄ

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 12 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 47, 19.2.2000, s. 28.

(3)  EGT L 183, 6.7.2001, s. 42.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


Rättelser

6.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/39


Rättelse till rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvatten

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 281 av den 10 november 1979 )

(Svensk specialutgåva, område 15, volym 2)

Den rättelse som offentliggjordes på sidan 99 (på sidan 200 i den svenska specialutgåvan) i Europeiska unionens officiella tidning L 190 av den 12 juli 2006 skall upphävas.


6.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/39


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG

( Europeiska unionens officiella tidning L 266 av den 26 september 2006 )

På sidan 7 i artikel 12.4 skall det

i stället för:

”senast den 26 september 2010”

vara:

”senast den 26 september 2011”.