ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 332

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
30 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1755/2006 av den 23 november 2006 om import av vissa stålprodukter med ursprung i Ukraina

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1756/2006 av den 28 november 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1757/2006 av den 29 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 13 november 2006 om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (kodifierad version)

21

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 15 juni 2005 om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet (Ärende COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) [delgivet med nr K(2005) 1757]  ( 1 )

24

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2006 om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszoner när det gäller bluetongue [delgivet med nr K(2006) 5607]  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2006 om att bevilja Malta ett undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG [delgivet med nr K(2006) 5642]

32

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Eftas ständiga kommitté

 

*

Beslut av Eftastaternas ständiga Kommitté nr 1/2004/SC av den 5 februari 2004 om inrättandet av byrån för den finansiella mekanismen för EES och den norska finansiella mekanismen

34

 

*

Beslut av Eftastaternas ständiga kommitté nr 2/2005/SC av den 28 april 2005 rörande granskning av ekonomisk förvaltning och projekt inom ramen för det finansiella instrumentet

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1755/2006

av den 23 november 2006

om import av vissa stålprodukter med ursprung i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska gemenskapen och Ukrainas regering ingick den 29 juli 2005 ett avtal om handel med vissa stålprodukter (1) (nedan kallat ”avtalet”). De genomförandebestämmelser som krävs antogs genom rådets förordning (EG) nr 1440/2005 av den 12 juli 2005 om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ukraina och om upphävande av förordning (EG) nr 2266/2004 (2).

(2)

I förordning (EG) nr 1440/2005 fastställs kvantitativa begränsningar för import till gemenskapen.

(3)

Ukrainas myndigheter meddelade att de exportlicenser som utfärdats för produktgrupperna SA1, SA3 och SB1 i september 2006 hade överstigit 90 % av de tillgängliga kvantiteterna och begärde samråd enligt vad som föreskrivs i avtalet. Efter dessa samråd kom de båda parterna överens om att höja de kvantitativa begränsningarna för dessa produktgrupper för 2006.

(4)

Det är viktigt att de ytterligare kvantiteterna blir tillgängliga så snart som möjligt. Det skulle ta alltför lång tid att omförhandla avtalet och därefter genomföra det i dess ändrade form. En ensidig åtgärd är därför att föredra.

(5)

Det är att föredra att identiska medel används för att förvalta denna ordning inom gemenskapen som de som antagits för genomförandet av avtalet.

(6)

Det är nödvändigt att säkerställa att de berörda produkternas ursprung kontrolleras och att lämpliga metoder för administrativt samarbete införs för detta ändamål.

(7)

Produkter som placeras i en frizon eller som importeras enligt förfarandena för tullager, temporär import eller aktiv förädling (suspensionssystemet) bör inte avräknas mot de begränsningar som fastställts för produkterna i fråga.

(8)

För att denna förordning skall kunna tillämpas effektivt är det nödvändigt att föreskriva att det för övergång till fri omsättning i gemenskapen av de berörda produkterna måste uppvisas en gemenskapsimportlicens.

(9)

För att säkerställa att de kvantitativa begränsningarna inte överskrids är det nödvändigt att införa ett förfarande som innebär att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inte utfärdar importlicenser förrän kommissionen har bekräftat att det fortfarande finns utrymme inom den kvantitativa begränsningen i fråga.

(10)

Eftersom denna förordning skall tillämpas under en begränsad tid bör den träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 1440/2005 skall import till gemenskapen av ytterligare kvantiteter av de stålprodukter med ursprung i Ukraina som anges i bilaga I tillåtas med högst 52 000 ton i enlighet med bilaga V.

2.   Stålprodukterna skall klassificeras i de produktgrupper som anges i bilaga I.

3.   Klassificeringen av produkterna i bilaga I skall baseras på den kombinerade nomenklatur (KN) som fastställts genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (3).

4.   Ursprunget för de produkter som avses i punkt 1 skall bestämmas enligt de bestämmelser som gäller i gemenskapen.

Artikel 2

1.   Import till gemenskapen av stålprodukter med ursprung i Ukraina enligt förteckningen i bilaga I skall omfattas av de kvantitativa begränsningar som fastställs i bilaga V. För övergång till fri omsättning i gemenskapen av produkter med ursprung i Ukraina enligt förteckningen i bilaga I skall krävas att det uppvisas ett ursprungscertifikat enligt bilaga II och ett importtillstånd som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter i enlighet med artikel 4.

2.   För att säkra att de kvantiteter för vilka importlicenser utfärdas inte vid något tillfälle överstiger de sammanlagda kvantitativa begränsningarna för varje produktgrupp skall de behöriga myndigheter som anges i bilaga IV utfärda importlicenser först efter det att kommissionen har bekräftat att det fortfarande finns tillgängliga kvantiteter inom de för leverantörslandet gällande kvantitativa begränsningarna för den stålproduktgrupp som berörs av en eller flera importörers ansökningar till de behöriga myndigheterna.

3.   Beviljad import skall avräknas mot de kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V. Avsändningen av produkterna skall anses ha ägt rum den dag då de lastades på det transportmedel som användes för exporten. Avsändningen skall ske senast den 31 december 2006.

Artikel 3

1.   De kvantitativa begränsningar som anges i bilaga V skall inte gälla för produkter som placeras i en frizon eller i ett frilager eller som importeras enligt förfarandena för tullager, temporär import eller aktiv förädling (suspensionssystemet).

2.   Om de produkter som avses i punkt 1 senare övergår till fri omsättning, i oförändrat skick eller efter bearbetning eller behandling, skall artikel 2.2 tillämpas, och de produkter som övergår till fri omsättning skall avräknas mot den relevanta kvantitativa begränsningen i bilaga V.

Artikel 4

1.   Vid tillämpning av artikel 2.2 skall de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges i bilaga IV innan de utfärdar importlicenser till kommissionen anmäla de kvantiteter för vilka de har mottagit ansökningar om importlicenser, underbyggda med exportlicenser i original. Kommissionen skall omgående, i den ordning medlemsstaternas anmälningar tas emot (”först till kvarn”-principen), meddela huruvida de begärda kvantiteterna är tillgängliga för import.

2.   De ansökningar som omfattas av anmälningarna till kommissionen skall vara giltiga om de i varje enskilt fall klart och tydligt anger exportlandet, det berörda produktnumret, den kvantitet som skall importeras, exportlicensens nummer, kvotåret och den medlemsstat där produkterna avses övergå till fri omsättning.

3.   Kommissionen skall, så långt det är möjligt, för myndigheterna bekräfta hela den kvantitet som anges i de anmälda ansökningarna för varje produktgrupp.

4.   De behöriga myndigheterna skall så snart de får kännedom om kvantiteter som inte utnyttjats under giltighetstiden för en importlicens anmäla dessa kvantiteter till kommissionen. Sådana outnyttjade kvantiteter skall automatiskt överföras till de återstående kvantiteterna av gemenskapens sammanlagda kvantitativa begränsning för varje berörd produktgrupp.

5.   De anmälningar som avses i punkterna 1–4 skall sändas på elektronisk väg via det integrerade nät som upprättats för detta ändamål, såvida det inte av tvingande tekniska skäl är nödvändigt att tillfälligt använda andra kommunikationssätt.

6.   Importlicenserna eller motsvarande dokument skall utfärdas i enlighet med artiklarna 12–16.

7.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall underrätta kommissionen om redan utfärdade importtillstånd eller motsvarande dokument upphävs i de fall då de motsvarande exportlicenserna har återkallats eller upphävts av de behöriga myndigheterna i Ukraina. Om kommissionen eller en medlemsstats behöriga myndigheter har underrättats av de behöriga myndigheterna i Ukraina om återkallandet eller upphävandet av en exportlicens efter det att de berörda produkterna har importerats till gemenskapen, skall kvantiteterna i fråga dock avräknas mot den kvantitativa begränsningen för det år då produkterna avsändes.

Artikel 5

1.   Om kommissionen har indikationer på att produkter med ursprung i Ukraina enligt förteckningen i bilaga I har omlastats eller omdirigerats eller på annat sätt importerats till gemenskapen på ett sätt som utgör kringgående av de kvantitativa begränsningar som avses i artikel 2 och om den konstaterar att anpassningar måste göras, skall den begära att samråd inleds så att en överenskommelse kan nås om en motsvarande anpassning av de berörda kvantitativa begränsningarna.

2.   I avvaktan på resultatet av det samråd som avses i punkt 1 får kommissionen begära att Ukraina vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkra att de anpassningar av de kvantitativa begränsningarna som parterna kommer överens om vid samrådet kan genomföras.

3.   Om gemenskapen och Ukraina inte når en tillfredsställande lösning och om kommissionen konstaterar att klara bevis för kringgående föreligger, skall den från de kvantitativa begränsningarna dra av en motsvarande kvantitet produkter med ursprung i Ukraina.

Artikel 6

1.   En exportlicens (som skall utfärdas av de behöriga myndigheterna i Ukraina) skall krävas för alla sändningar av stålprodukter som omfattas av de kvantitativa begränsningarna i bilaga V, upp till nivån för dessa begränsningar.

2.   Originalet av exportlicensen skall uppvisas av importören för att den importlicens som avses i artikel 12 skall kunna utfärdas.

Artikel 7

1.   Exportlicensen för produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar skall överensstämma med förlagan i bilaga II och skall intyga bland annat att den berörda mängden varor har avräknats mot den kvantitativa begränsning som fastställts för den berörda produktgruppen.

2.   Varje exportlicens skall avse endast en av de produktgrupper som anges i bilaga I.

Artikel 8

Exporten skall avräknas mot de kvantitativa begränsningar som fastställts för det år då de produkter för vilka exportlicensen gäller avsänds i den mening som avses i artikel 2.3.

Artikel 9

1.   Den exportlicens som avses i artikel 6 får inbegripa kopior, vilka skall vara vederbörligen märkta som sådana. Exportlicensen, ursprungscertifikatet och kopiorna av dessa skall vara avfattade på engelska.

2.   Om de dokument som avses i punkt 1 fylls i för hand skall uppgifterna textas med bläck.

3.   Exportlicenser eller motsvarande dokument skall ha måtten 210 × 297 mm. Det papper som används skall vara vitt skrivpapper, limbehandlat, fritt från mekanisk massa och med en vikt av minst 25 g/m2. Varje del skall ha en tryckt guillocherad bakgrund som gör all förfalskning på mekanisk eller kemisk väg synlig.

4.   Endast originalet skall godtas av gemenskapens behöriga myndigheter såsom giltigt för import i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

5.   Varje exportlicens eller motsvarande dokument skall genom tryck eller på annat sätt förses med ett standardiserat löpnummer som möjliggör identifiering av dokumentet.

6.   Löpnumret skall vara sammansatt på följande sätt:

Två bokstäver som anger exportlandet enligt följande:

UA

=

Ukraina

Två bokstäver som anger avsedd bestämmelsemedlemsstat enligt följande:

BE

=

Belgien

CZ

=

Tjeckien

DK

=

Danmark

DE

=

Tyskland

EE

=

Estland

EL

=

Grekland

ES

=

Spanien

FR

=

Frankrike

IE

=

Irland

IT

=

Italien

CY

=

Cypern

LV

=

Lettland

LT

=

Litauen

LU

=

Luxemburg

HU

=

Ungern

MT

=

Malta

NL

=

Nederländerna

AT

=

Österrike

PL

=

Polen

PT

=

Portugal

SI

=

Slovenien

SK

=

Slovakien

FI

=

Finland

SE

=

Sverige

GB

=

Förenade kungariket

Ett ensiffrigt nummer som anger kvotåret i fråga och som utgörs av den sista siffran i det årtalet, t.ex. ”6” för 2006.

Ett tvåsiffrigt nummer som anger det utfärdande kontoret i exportlandet.

Ett femsiffrigt nummer som löper i följd från 00 001 till 99 999 och som tilldelas bestämmelsemedlemsstaten i fråga.

Artikel 10

Exportlicenser får utfärdas efter avsändandet av de produkter de avser. I sådana fall skall de vara försedda med påskriften ”issued retrospectively”.

Artikel 11

Om en exportlicens stulits, förlorats eller förstörts, får exportören hos den behöriga myndighet som utfärdat dokumentet ansöka om ett duplikat, som skall utfärdas på grundval av de exporthandlingar som exportören förfogar över.

Ett sålunda utfärdat duplikat av en licens skall ha påskriften ”duplicate”. Det skall ha samma datum som den ursprungliga licensen.

Artikel 12

1.   Om kommissionen, i enlighet med artikel 4, har bekräftat att den begärda mängden finns tillgänglig inom den kvantitativa begränsningen i fråga, skall medlemsstaternas behöriga myndigheter utfärda en importlicens inom fem arbetsdagar efter det att importören har uppvisat motsvarande exportlicens i original. Exportlicensen måste uppvisas senast den 31 mars året efter det år då de varor som omfattas av licensen avsändes. Importlicenser skall utfärdas av de behöriga myndigheterna i vilken som helst av medlemsstaterna, oavsett vilken medlemsstat som anges på exportlicensen, om kommissionen i enlighet med artikel 4 har bekräftat att den begärda mängden finns tillgänglig inom den kvantitativa begränsningen i fråga.

2.   Importlicenserna skall vara giltiga i fyra månader från och med den dag de utfärdades. En medlemsstats behöriga myndigheter får, efter en väl motiverad begäran från importören, förlänga giltighetstiden med ytterligare högst fyra månader.

3.   Importlicenserna skall utformas enligt förlagan i bilaga III, och de skall vara giltiga i hela gemenskapens tullområde.

4.   Den deklaration eller ansökan som importören lämnar in för att få importlicensen skall innehålla följande uppgifter:

a)

Exportörens fullständiga namn och adress.

b)

Importörens fullständiga namn och adress.

c)

En exakt beskrivning av varorna och numret eller numren i TARIC.

d)

Varornas ursprungsland.

e)

Avsändningsland.

f)

Korrekt produktgrupp för och kvantiteten av de produkter det är fråga om.

g)

Nettovikt för varje TARIC-nummer.

h)

Produkternas värde cif vid gemenskapens gräns för varje TARIC-nummer.

i)

Uppgift om huruvida de berörda produkterna är andrasorteringsprodukter eller av bristfällig kvalitet.

j)

I tillämpliga fall, betalnings- och leveransdatum och en kopia av konossementet och av köpeavtalet.

k)

Exportlicensens datum och nummer.

l)

Interna koder för administrativa ändamål.

m)

Datum samt importörens underskrift.

5.   Importörerna skall inte vara skyldiga att importera hela den kvantitet som omfattas av en importlicens i en och samma sändning.

Artikel 13

Giltigheten av importlicenser som utfärdats av medlemsstaternas myndigheter skall vara beroende av giltigheten av exportlicenserna och de kvantiteter som anges i de exportlicenser som utfärdats av de behöriga myndigheterna i Ukraina och som legat till grund för utfärdandet av importlicenserna.

Artikel 14

Importlicenser eller motsvarande dokument skall utfärdas av medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med artikel 2.2 till varje importör i gemenskapen utan åtskillnad, oavsett var i gemenskapen denne är etablerad, och utan att det påverkar tillämpningen av övriga krav som ställs enligt gällande bestämmelser.

Artikel 15

1.   Om kommissionen konstaterar att de sammanlagda kvantiteter som omfattas av exportlicenser som utfärdats av Ukraina för en viss produktgrupp överstiger den kvantitativa begränsning som fastställts för den produktgruppen, skall de behöriga myndigheter som utfärdar licenser i medlemsstaterna genast underrättas så att inga ytterligare importlicenser utfärdas. I sådana fall skall kommissionen genast inleda samråd.

2.   En medlemsstats behöriga myndigheter skall neka att utfärda importlicenser för produkter med ursprung i Ukraina som inte omfattas av exportlicenser utfärdade i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6–11.

Artikel 16

1.   De formulär som medlemsstaternas behöriga myndigheter skall använda för att utfärda de importlicenser som avses i artikel 12 skall överensstämma med förlagan till importlicens i bilaga III.

2.   Importlicensformulär och utdrag ur dessa skall upprättas i två exemplar: det ena skall vara märkt ”Innehavarens exemplar” och ha nummer 1 och utfärdas till den som ansöker om importlicensen, det andra skall vara märkt ”Utfärdande myndighets exemplar” och ha nummer 2 och behållas av den myndighet som utfärdar licensen. De behöriga myndigheterna får för administrativa ändamål lägga till ytterligare kopior av formulär nr 2.

3.   Formulären skall tryckas på vitt skrivpapper, fritt från mekanisk massa och med en vikt på mellan 55 och 65 g/m2. De skall ha måtten 210 × 297 mm. Radavståndet skall vara 4,24 mm (en sjättedels tum). Formulärens utformning skall noga följas. Båda sidor av exemplar nr 1, som utgör själva licensen, skall dessutom ha en röd tryckt guillocherad bakgrund som gör all förfalskning på mekanisk eller kemisk väg synlig.

4.   Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen av formulären. Formulären får också tryckas av tryckerier som godkänts av den medlemsstat där de är etablerade. I det senare fallet skall det på varje formulär finnas en hänvisning till detta godkännande. Varje formulär skall vara försett med tryckeriets namn och adress eller ett märke som gör det möjligt att identifiera tryckeriet.

5.   Vid utfärdandet skall importlicenserna eller utdragen av dessa ges ett utfärdandenummer som fastställs av de behöriga myndigheterna i medlemsstaten. Importlicensens nummer skall anmälas till kommissionen på elektronisk väg inom det integrerade nät som upprättats enligt artikel 4.

6.   Licenser och utdrag skall fyllas i på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den utfärdande medlemsstaten.

7.   I fält 10 skall de behöriga myndigheterna ange tillämplig stålproduktgrupp.

8.   De myndigheter som utfärdar licenserna och handhar avräkningarna skall sätta sin stämpel på dokumenten. Den utfärdande myndighetens stämpel får dock ersättas med ett relieftryck kombinerat med bokstäver eller siffror som anbringas på licensen genom perforering eller tryckning. De utfärdande myndigheterna skall vid registrering av den tilldelade kvantiteten använda en metod som omöjliggör förfalskning, så att det inte är möjligt att lägga till siffror eller hänvisningar.

9.   På baksidan av exemplaren nr 1 och nr 2 skall det finnas ett fält i vilket kvantiteter kan anges, antingen av tullmyndigheterna när importformaliteterna fullgörs eller av de behöriga förvaltningsmyndigheterna när ett utdrag utfärdas. Om utrymmet för avräkningar på licensen eller utdraget av denna är otillräckligt, får de behöriga myndigheterna använda tilläggsblad med fält som motsvarar fälten på baksidan av exemplaren nr 1 och nr 2 av licensen eller utdraget. De myndigheter som svarar för avräkningen skall placera sin stämpel på sådant sätt att ena halvan är på licensen eller utdraget av denna och andra halvan på tilläggsbladet. Om det finns fler än ett tilläggsblad skall ytterligare en stämpel placeras på samma sätt tvärs över varje blad och det föregående bladet.

10.   Importlicenser och utdrag som utfärdats, uppgifter som fyllts i och påskrifter som gjorts av myndigheterna i en medlemsstat skall ha samma rättsliga verkan i var och en av de andra medlemsstaterna som handlingar som utfärdats, uppgifter som fyllts i och påskrifter som gjorts av myndigheterna i dessa medlemsstater.

11.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter får när det är nödvändigt kräva att innehållet i licenserna eller utdragen översätts till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den berörda medlemsstaten.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas till och med den 31 december 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 november 2006.

På rådets vägnar

M. PEKKARINEN

Ordförande


(1)  EUT L 232, 8.9.2005, s. 43.

(2)  EUT L 232, 8.9.2005, s. 1.

(3)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1549/2006 (EUT L 301, 31.10.2006, s. 1).


BILAGA I

SA Valsade platta produkter

SA1. (rullar)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA3. (andra valsade platta produkter)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Långa produkter

SB1. (profiler)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000


BILAGA II

Image

Image

Image

Image


BILAGA III

Image

Image

Image

Image


BILAGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax: (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34-91) 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax: (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR 02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane/Centrale Dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, 5 r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 21 881 39 90

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


BILAGA V

KVANTITATIVA BEGRÄNSNINGAR

(ton)

Produkter

2006

SA. Valsade platta produkter

SA1. Rullar

30 000

SA3. Andra valsade platta produkter

20 000

SB. Långa produkter

SB1. Profiler

2 000


30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/18


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1756/2006

av den 28 november 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2667/2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a.2 första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Det gemenskapsbistånd som beviljas med stöd av rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt om upphävande av förordning (EG) nr 1628/96 och om ändring av förordningarna (EEG) nr 3906/89 och (EEG) nr 1360/90 och besluten 97/256/EG och 1999/311/EG (2) (Cardsprogrammet) genomförs i Serbien och Montenegro – inbegripet Kosovo enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999 – och i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien av Europeiska byrån för återuppbyggnad, som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2667/2000 (3).

(2)

Förordning (EG) nr 2667/2000 gäller till och med den 31 december 2006.

(3)

I förordning (EG) nr 2667/2000 fastställs att kommissionen skall överlämna en rapport till rådet om framtiden för mandatet för byrån.

(4)

Kommissionen överlämnade den 23 december 2005 denna rapport till rådet, och till Europaparlamentet för kännedom.

(5)

Kommission föreslog i den rapporten att man skulle avveckla Europeiska byrån för återuppbyggnad, men förlänga dess mandattid med två år – till och med den 31 december 2008 – med bibehållande av dess nuvarande mandat och status, i syfte att gradvis avveckla dess verksamhet enligt Cardsprogrammet.

(6)

Förordning (EG) nr 2667/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 16 i förordning (EG) nr 2667/2000 skall datumet ”31 december 2006” ersättas med ”31 december 2008”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 november 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 12 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2112/2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 23).

(3)  EGT L 306, 7.12.2000, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 389/2006 (EUT L 65, 7.3.2006, s. 5).


30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1757/2006

av den 29 november 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 november 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 29 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

74,6

096

65,2

204

40,3

999

60,0

0707 00 05

052

131,2

204

73,9

628

171,8

999

125,6

0709 90 70

052

153,6

204

72,5

999

113,1

0805 20 10

204

51,2

999

51,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,1

400

71,8

999

68,5

0805 50 10

052

53,4

388

44,1

528

39,8

999

45,8

0808 10 80

388

62,2

400

141,6

404

96,2

508

80,5

720

70,9

999

90,3

0808 20 50

052

97,8

720

70,1

999

84,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/21


RÅDETS BESLUT

av den 13 november 2006

om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik

(kodifierad version)

(2006/856/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 91/115/EEG av den 25 februari 1991 om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (3) har ändrats på väsentliga punkter (4). Av tydlighetsskäl bör det beslutet kodifieras.

(2)

Det finns ett behov av att, som en del av kommissionens fleråriga statistikprogram, upprätta ett flerårigt arbetsprogram inom området valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

(3)

Genom beslut 89/382/EEG, Euratom av den 19 juni 1989 om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (5) upprättade rådet en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistikprogram, som består av företrädare för medlemsstaternas statistiska institut, för att säkerställa ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen under det att statistikprogrammet utarbetas.

(4)

I medlemsstaterna utarbetas valuta- och bankstatistik av centralbankerna och finans- och betalningsbalansstatistik av olika institutioner, inklusive centralbankerna.

(5)

Det är nödvändigt för att uppnå ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom området valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik att kommissionen i utarbetandet och genomförandet av det fleråriga arbetsprogrammet för sådan statistik bistås av en kommitté som består av företrädare för de viktigaste berörda nationella institutionerna.

(6)

Med beaktande av den särskilda roll som de ovannämnda institutionerna spelar i medlemsstaterna är det nödvändigt att tillåta kommittén att själv välja sin ordförande.

(7)

Det finns, statistiskt sett, ett nära ömsesidigt beroende mellan å ena sidan valuta-, finans- och betalningsbalansområdet och å andra sidan vissa andra ekonomiska statistikområden.

(8)

Medlemsstaternas och gemenskapens institutioners ökade efterfrågan på bättre statistisk information nödvändiggör ett utökat samarbete mellan användarna och producenterna av valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, nedan kallad ”kommitten”, upprättas härmed.

Artikel 2

Kommittén skall bistå kommissionen i utarbetandet och genomförandet av det fleråriga arbetsprogrammet för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik. Kommittén skall särskilt ha till uppgift att yttra sig om utvecklingen och samordningen av den valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik som behövs för den politik som förs av rådet, kommissionen och de olika kommittéer som bistår dem.

Kommittén kan höras om sin åsikt vad avser sambandet mellan å ena sidan valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik och å andra sidan viss annan ekonomisk statistik, särskilt sådan som ligger till grund för nationalräkenskaper. Kommitténs arbete samordnas med det arbete kommittén för statistikprogrammet utför.

Artikel 3

Kommissionen skall på eget initiativ rådgöra med kommittén, eller om så skulle vara fallet, efter en begäran från rådet eller från de kommittéer som bistår dem, om

a)

upprättandet av fleråriga gemenskapsprogram för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik,

b)

de åtgärder som kommissionen avser att vidta för att uppnå de mål som avses i de fleråriga programmen för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik samt medel och tidsplaner för programmens genomförande,

c)

alla övriga frågor, särskilt frågor om metodik, som uppstår i samband med upprättandet eller genomförandet av statistikprogrammet inom de berörda områdena.

Kommittén kan på eget initiativ yttra sig vad avser alla frågor som berör upprättandet av eller genomförandet av statistikprogrammet inom valuta-, finans- och betalningsbalansstatistikområdet.

Artikel 4

Kommittén kan på eget initiativ yttra sig vad avser alla frågor som berör statistik som är av gemensamt intresse för kommissionen och de nationella statistiska myndigheterna, å ena sidan, och Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna, å andra sidan. I samband med fullgörandet av sina uppgifter skall kommittén vidarebefordra sitt yttrande till alla berörda parter.

Artikel 5

Kommittén skall vara sammansatt av upp till tre företrädare för varje medlemsstat, vilka skall företräda de institutioner som huvudsakligen handhar valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, av upp till tre företrädare för kommissionen och av upp till tre företrädare för ECB. Därutöver kan en företrädare för den ekonomiska och finansiella kommittén delta i kommitténs möten som observatör. Medlemsstaterna, kommissionen och ECB skall ha en röst var.

Företrädare för andra organisationer och personer som kan bidra till kommitténs diskussioner kan, om kommittén beslutar detta, delta i kommitténs möten.

Artikel 6

Kommittén skall välja sin ordförande i enlighet med de regler som den inför i sin arbetsordning.

Artikel 7

Kommittén skall fastställa sin egen arbetsordning.

Artikel 8

Beslut 91/115/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till detta beslut och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Utfärdat i Bryssel den 13 november 2006.

På rådets vägnar

E. TUOMIOJA

Ordförande


(1)  EUT C 97 E, 22.4.2004, s. 68.

(2)  EUT C 10, 14.1.2004, s. 27.

(3)  EGT L 59, 6.3.1991, s. 19. Beslutet ändrat genom beslut 96/174/EG (EGT L 51, 1.3.1996, s. 48).

(4)  Se bilaga I.

(5)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


BILAGA I

Upphävt beslut och ändring av det

Rådets beslut 91/115/EEG

(EGT L 59, 6.3.1991, s. 19)

Rådet beslut 96/174/EG

(EGT L 51, 1.3.1996, s. 48)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Beslut 91/115/EEG

Detta beslut

Artiklarna 1–3

Artiklarna 1–3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga II


Kommissionen

30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/24


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 juni 2005

om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet

(Ärende COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (1)

[delgivet med nr K(2005) 1757]

(Endast de engelska och svenska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2006/857/EG)

Den 15 juni 2005 fattade kommissionen ett beslut om ett förfarande enligt artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 EES-avtalet. I enlighet med bestämmelserna i artikel 30 i förordning (EG) nr 1/2003 (2), offentliggör kommissionen nedan namnen på parterna och huvuddragen i beslutet samt eventuella påföljder de har ålagts. Kommissionen beaktar företagens berättigade intresse av att skydda sina affärshemligheter. En icke-konfidentiell version av beslutets fullständiga text finns på de giltiga språken i ärendet (engelska och svenska) på GD Konkurrens webbplats http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

1.   SAMMANFATTNING AV ÖVERTRÄDELSERNA

Berörda företag och överträdelsernas karaktär

Detta beslut riktar sig till det svenska företaget AstraZeneca AB och det brittiska företaget AstraZeneca Plc (nedan kallat ”AZ”) på grund av deras överträdelser av artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet.

Överträdelserna rör AZ:s missbruk av regeringsförfaranden i sju stater som omfattas av EES-avtalet, i syfte att hindra generiska företag och – inom ramen för den andra överträdelsen – parallellhandlare från att konkurrera med AZ:s läkemedel Losec. Det första missbruket omfattade missbruk av en rådsförordning (3) (nedan kallad ”tilläggsskyddsförordningen”) enligt vilken det grundläggande patentskyddet för läkemedel kan förlängas. Det andra missbruket rörde sig om missbruk av förfaranden rörande försäljningstillstånd för läkemedel.

Relevant marknad och dominerande ställning

Den relevanta marknaden omfattar nationella marknader för det som kallas protonpumpshämmare (nedan kallat ”PPI”) som säljs på recept och som används för sjukdomar som är relaterade till sur miljö i magtarmkanalen (såsom ulcus). AZ:s Losec var den första PPI:n. Mer specifikt framgår det av beslutet att man kan konstatera att en marknad för PPI etablerades senast 1993 i Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket och 1992 i Norge.

Enligt beslutet hade AZ en dominerande ställning på marknaden för PPI i Belgien, Nederländerna, Sverige (från 1993 till slutet av 2000), Norge (från 1994 till slutet av 2000), Danmark och Förenade kungariket (från 1993 till slutet av 1999) och Tyskland (från 1993 till slutet av 1997).

Den första överträdelsen

Den första överträdelsen av artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 av EES-avtalet är ett enkelt och fortlöpande missbruk och består av en rad missledande upplysningar som AZ gett till patentbyråer i Belgien, Danmark, Norge och Förenade kungariket samt till nationella domstolar i Tyskland och Norge.

De missledande upplysningarna uppgavs först av AZ i samband med dess ansökningar till flera patentbyråer i juni 1993 och december 1994 inom EES för extra skydd för omeprazole (den aktiva substansen i AZ:s produkt Losec) i form av så kallat tilläggsskydd.

Den andra överträdelsen

Den andra överträdelsen av artikel 82 i EG-fördraget och artikel 54 i EES-avtalet är ett enkelt och fortlöpande missbruk och består i AZ:s förfrågan om upphävande av försäljningstillståndet för Losec-kapslar i Danmark, Norge och Sverige i samband med företagets avlägsnande från marknaden för Losec-kapslar och lansering av Losec MUPS-tabletter i de tre länderna.

2.   BÖTER

Enligt beslutet är överträdelsernas karaktär och geografiska omfattning sådana att de bör klassificeras som allvarliga.

Då överträdelserna klassificeras som allvarliga har man även beaktat att missbruket i det här fallet visar på specifika och nya sätt vad gäller medel som används och dessa har inte varit helt entydiga.

I beslutet beaktas även det att AstraZeneca Plc endast på ett solidariskt sätt är ansvarig för överträdelserna från tidpunkten för koncentrationen mellan Astra AB (nuvarande AstraZeneca AB) och Zeneca Plc den 6 april 1999.

Bötesbeloppet på 60 000 000 euro är uppdelat enligt följande. AstraZeneca AB och AstraZeneca är solidariskt ansvariga för 46 000 000 euro och AstraZeneca AB är ensamt ansvarigt för 14 000 000 euro.


(1)  Yttrande från rådgivande kommittén (EUT C 291 av den 30.11.2006).

(2)  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 411/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 1).

(3)  Tilläggsskydd för läkemedel beviljas enligt rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för läkemedel (EGT L 182, 2.7.1992, s. 1).


30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 november 2006

om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszoner när det gäller bluetongue

[delgivet med nr K(2006) 5607]

(Text av betydelse för EES)

(2006/858/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (1), särskilt artikel 8.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2000/75/EG fastställs kontrollregler och åtgärder för bekämpning av bluetongue i gemenskapen, bl.a. i form av upprättande av skydds- och övervakningsområden och förbud mot förflyttning av djur från dessa områden.

(2)

I kommissionens beslut 2005/393/EG av den 23 maj 2005 om skydds- och övervakningszoner när det gäller bluetongue och villkor för förflyttning från eller genom dessa zoner (2) avgränsas geografiska områden inom vilka medlemsstaterna skall upprätta skydds- och övervakningszoner (restriktionszoner) för bluetongue.

(3)

Den 3 november 2006 underrättade Portugal kommissionen om att virus av serotyp 4 har konstaterats vara i omlopp i ett antal perifera områden i restriktionszon E. Denna restriktionszon bör därför utvidgas, med beaktande av vektorns ekologi och de aktuella meteorologiska förhållandena.

(4)

Till följd av att Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna i mitten av augusti och början av september 2006 anmälde utbrott av bluetongue har kommissionen vid ett flertal tillfällen ändrat beslut 2005/393/EG i fråga om avgränsningen av de berörda restriktionszonerna.

(5)

Den 6 november 2006 underrättade Tyskland kommissionen om nya utbrott av bluetongue i Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz och Niedersachsen. Med hänsyn till dessa bekräftade fall bör avgränsningen av restriktionszonerna i Tyskland och Frankrike ändras.

(6)

Den 6 november 2006 underrättade även Italien kommissionen om att virus av serotyp 1 nu för första gången har konstaterats vara i omlopp i provinsen Cagliari i regionen Sardinien, som redan ingår i restriktionszon C. Med hänsyn till dessa nya bekräftade utbrott bör det upprättas en ny restriktionszon där det drabbade området ingår.

(7)

Beslut 2005/393/EG bör ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2005/393/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 130, 24.5.2005, s. 22. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/761/EG (EUT L 311, 10.11.2006, s. 51).


BILAGA

Bilaga I till beslut 2005/393/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Den förteckning över restriktionszoner i Zon C (serotyp 2 och 4 samt i mindre grad 16) som gäller Italien skall ersättas med följande:

”Italien

Sassari”

2.

Den förteckning över restriktionszoner i Zon E (serotyp 4) som gäller Portugal skall ersättas med följande:

”Portugal

Regionala jordbruksministeriet (Direcção Regional da Agricultura) i Algarve: alla concelhos

Regionala jordbruksministeriet (Direcção Regional da Agricultura) i Alentejo: alla concelhos

Regionala jordbruksministeriet (Direcção Regional da Agricultura) i Ribatejo e Oeste: concelhos Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes, Sardoal, Alenquer, Golegã, Cartaxo, Azambuja, Vila Franca de Xira och Vila Nova da Barquinha e Santarém

Regionala jordbruksministeriet (Direcção Regional da Agricultura) i Beira Interior: concelhos Penamacôr, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão och Mação”

3.

Den förteckning över restriktionszoner i Zon F (serotyp 8) som gäller Frankrike skall ersättas med följande:

”Frankrike

Skyddszon:

Departementet Ardennes

Departementet Aisne: arrondissementen Laon, Saint-Quentin, Soissons och Vervins

Departementet Bas-Rhin: arrondissementet Saverne

Departementet Marne: arrondissementen Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould och Vitry-le-François

Departementet Haute-Marne: arrondissementet Saint-Dizier

Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementen Briey, Nancy och Toul

Departementet Meuse

Departementet Moselle

Departementet Nord

Departementet Pas-de-Calais

Departementet Somme: arrondissementen Abbeville, Amiens och Péronne

Övervakningszon:

Departementet Aube

Departementet Aisne: arrondissementet Château-Thierry

Departementet Bas-Rhin: arrondissementen Wissembourg, Haguenau, Strasbourg campagne, Strasbourg ville, Sélestat-Erstein och Molsheim

Departementet Marne: arrondissementet Epernay

Departementet Haute-Marne: arrondissementet Chaumont

Departementet Meurthe-et-Moselle: arrondissementet Lunéville

Departementet Oise

Departementet Haut-Rhin: arrondissementet Ribeauvillé

Departementet Seine-Maritime: arrondissementet Dieppe

Departementet Seine-et-Marne: arrondissementen Meaux och Provins

Departementet Somme: arrondissementet Montdidier

Departementet Vosges”.

4.

Den förteckning över restriktionszoner i Zon F (serotyp 8) som gäller Tyskland skall ersättas med följande:

”Tyskland

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

I Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels och Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

I Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim och Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

I Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach och Wertheim

I Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn och Zwingenberg

I Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald och Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Aschaffenburg, Landkreis och staden

I Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken och Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

I Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars

I Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

I Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach och Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Hela delstatens område

Hessen

Hela delstatens område

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

I Landkreis Aurich: Aurich, Großefehn, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Marienhafe, Norden, Ostseel, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor och Wirdum

Staden Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

I Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede och Wulsbüttel

Staden Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Staden Emden

Landkreis Emsland

I Landkreis Friesland: Bockhorn, Sande, Schortens, Varel och Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Staden Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Delstatshuvudstaden Hannover

Regionen Hannover

I Landkreis Harburg: Dohren, Egestorf, Halvesbostel, Handeloh, Heidenau, Hollenstedt, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Regesbostel, Tostedt, Undeloh, Welle och Wistedt

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

I Landkreis Lüneburg: Rehlingen och Soderstorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Staden Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Staden Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Staden Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

I Landkreis Stade: Ahlerstedt, Brest, Kutenholz och Sauensiek

I Landkreis Uelzen: Eimke, Suderburg och Wriedel

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Staden Wilhelmshaven

I Landkreis Wittmund: Wittmund Friedeburg

Landkreis Wolfenbüttel

Staden Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Hela delstatens område

Rheinland-Pfalz

Hela delstatens område

Saarland

Hela delstatens område

Sachsen-Anhalt

I Kreis Mansfelder Land: Wippra

I Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode och Wolfsberg

I Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben och Wulferstedt

I Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode och Zilly

I Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck och Flecken Weferlingen

I Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben och Westerhausen

Kreis Wernigerode

Thüringen

Staden Eisenach

Kreis Eichsfeld

I Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten och Westhausen

I Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen och Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

I Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen och Wernshausen

I Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben och Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis”

5.

Följande Zon G skall läggas till:

”Zon G

(serotyp 2 och 4 samt i mindre grad 16 och 1)

Italien

Sardinien: Cagliari, Nuoro och Oristano”.


30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 november 2006

om att bevilja Malta ett undantag från vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG

[delgivet med nr K(2006) 5642]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2006/859/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG (1), särskilt artikel 26.1,

med beaktande av den ansökan som Malta lämnade in den 15 november 2005,

efter att ha informerat medlemsstaterna om ansökan, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 november 2005 lämnade Malta in en ansökan till kommissionen om undantag för obestämd tid från bestämmelserna i kapitel IV i direktiv 2003/54/EG och från artikel 20.1 och artikel 21.1. Det uttryckliga medgivandet för inlämning av en sådan ansökan finns i artikel 26.1 i det direktivet.

(2)

Malta betraktas som ett ”litet enskilt system” enligt definitionen i artikel 2.26 i direktiv 2003/54/EG. Enligt den bestämmelsen är ett ”litet enskilt system” varje system med en förbrukning på mindre än 3 000 GWh under 1996, där mindre än 5 % av årsförbrukningen erhålls genom sammanlänkning med andra system. Under 1996 förbrukade Malta 1 695 GWh. Malta har ett kraftsystem som är isolerat och inte sammanlänkat och dessa undantag begärs för den tid som dess kraftsystem är isolerat.

(3)

I de dokument som bifogas ansökan tillhandahålls tillräckligt med bevis för att det för närvarande är omöjligt eller opraktiskt att uppnå målet med en konkurrenskraftig elmarknad med tanke på den storlek och struktur som elmarknaden på ön har. Under sådana förhållanden skulle ett öppnande av marknaden skapa allvarliga problem, särskilt för försörjningstryggheten för el och skulle leda till högre kostnader för konsumenterna. Dessutom finns det inget överföringssystem och därför kan ingen systemansvarig utses. Utan konkurrens på utbudsnivån går det heller inte att motivera kraven i direktiv 2003/54/EG om tillträde för tredje part till distributionssystemen.

(4)

Efter att ha undersökt de skäl som Malta har lagt fram som stöd för sin ansökan är kommissionen övertygad om att undantaget och villkoren för dess tillämpning inte kommer att påverka möjligheterna att till slut uppnå målen i direktiv 2003/54/EG.

(5)

Det undantag som Malta begär bör därför beviljas.

(6)

Även om Maltas ansökan innehåller en rättvis beskrivning av den nuvarande situationen tar den dock inte hänsyn till möjliga tekniska utvecklingar på medellång och lång sikt som kan leda till betydande förändringar. Situationen bör därför regelbundet kontrolleras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Malta beviljas ett undantag från kapitel IV och från artikel 20.1 och artikel 21.2 i direktiv 2003/54/EG.

Artikel 2

Kommissionen kan återkalla eller revidera detta undantag om betydande förändringar sker i Maltas elsektor.

Malta skall i detta syfte övervaka utvecklingen av elsektorn och rapportera alla betydande förändringar i denna till kommissionen. Malta skall särskilt tillhandahålla information om nya produktionslicenser, nya aktörer på marknaden och nya infrastrukturplaner som kan göra det nödvändigt att se över undantaget.

Dessutom skall Malta skicka in en allmän rapport till kommissionen vartannat år, första gången senast den 31 december 2008. I rapporterna skall strategin för priser och tariffer fastställas tillsammans med åtgärder som vidtas för att skydda kundernas intressen mot bakgrund av undantaget.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Malta.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2006.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 176, 15.7.2003, s. 37. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2004/85/EG (EUT L 236, 7.7.2004, s. 10).


EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas ständiga kommitté

30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/34


BESLUT AV EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ

nr 1/2004/SC

av den 5 februari 2004

om inrättandet av byrån för den finansiella mekanismen för EES och den norska finansiella mekanismen

EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, justerat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat EES-avtalet,

med beaktande av avtalet om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat utvidgningsavtalet,

med beaktande av protokoll 38a om den finansiella mekanismen för EES, som införts i EES-avtalet genom utvidgningsavtalet,

med beaktande av avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska gemenskapen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2004–2009,

med beaktande av Eftastaternas ständiga kommittés beslut nr 4/2003/SC av den 4 december 2003 om inrättande av en tillfällig kommitté för den finansiella mekanismen för EES.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed har en byrå för den finansiella mekanismen för EES för 2004–2009 och den norska finansiella mekanismen inrättats.

2.   Byrån skall delta i förvaltningen av den finansiella mekanismen för EES och den norska finansiella mekanismen.

3.   Byrån skall också delta i förvaltningen av det finansiella instrumentet för EES för 1999–2003 och den finansiella mekanismen för 1994–1998.

4.   Den nuvarande enheten för det finansiella instrumentet i Eftas sekretariat skall integreras i den nya byrån. Beträffande den finansiella mekanismen för EES skall byrån rapportera till tillfälliga kommittén för den finansiella mekanismen för EES till dess att utvidgningsavtalet träder i kraft och därefter till den nya kommittén för den finansiella mekanismen för EES.

5.   Beträffande den norska finansiella mekanismen skall byrån rapportera till de norska myndigheterna.

6.   Byrån skall administrativt utgöra en del av Eftas sekretariat. Byrån kommer att ha en separat administrativ budget som finansieras genom medlen i förhållande till deras respektive kostnader.

7.   Byråns direktör skall utses av Eftastaternas ständiga kommitté efter att ha nominerats av den tillfälliga kommittén för den finansiella mekanismen för EES.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft omedelbart.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 5 februari 2004.

På ständiga kommitténs vägnar

HSH prins Nikolaus of LIECHTENSTEIN

Ordförande

William ROSSIER

Generalsekreterare


30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/36


BESLUT AV EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ

nr 2/2005/SC

av den 28 april 2005

rörande granskning av ekonomisk förvaltning och projekt inom ramen för det finansiella instrumentet

EFTASTATERNAS STÄNDIGA KOMMITTÉ HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat EES-avtalet, och gemensamma EES-kommitténs beslut nr 47/2000 av den 22 maj 2000 om inrättande av det finansiella EES-instrumentet,

med beaktande av Eftastaternas ständiga kommittés beslut nr 1/2000/SC av den 2 oktober 2000 om inrättande av en kommitté för det finansiella instrumentet.

Med beaktande av de fördragsslutande staternas representantkommittés beslut nr 5/2002 och rådets beslut nr 2 av 2002 som ersätter rådets beslut nr 6 och de fördragsslutande staternas representantkommittés beslut av 1998,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Revisionskommittén ska vara den högsta myndigheten för granskningen av ekonomisk förvaltning och projekt inom ramen för det finansiella instrumentet.

Artikel 2

Varje Eftastat som omfattas av EES-avtalet skall vara representerad i revisionskommittén när den granskar ekonomisk förvaltning och projekt inom ramen för det finansiella instrumentet.

Artikel 3

Revisionskommittén skall bestå av medborgare från Eftastaterna som omfattas av EES-avtalet och de skall helst vara medlemmar i Eftastaternas högsta revisionsorgan. Deras oavhängighet får inte kunna ifrågasättas. En tjänsteman vid Efta kan inte utses till förvaltare innan det gått tre år efter det att hon eller han slutat sin anställning vid något av Eftas organ.

Artikel 4

Medlemmarna i revisionskommittén som skall granska ekonomisk förvaltning och projekt inom ramen för det finansiella instrumentet skall utses av Eftastaternas ständiga kommitté. Samtliga mandat skall vara för en period på fyra år. En medlem kan normalt sett få förnyat mandat en gång. Medlemmar som utsetts av Eftastaternas ständiga kommitté kan vara samma personer som de som utsetts av de fördragsslutande staternas representantkommitté, enligt dess beslut nr 5/2002.

Artikel 5

Revisionskommitténs medlemmar skall vara fullständigt oberoende under uppdraget.

Artikel 6

Kostnaderna för en lämplig och proportionell granskning av ekonomisk förvaltning och projekt inom ramen för det finansiella instrumentet som utförs av revisionskommittén skall finansieras av det finansiella instrumentets administrativa budget. Den ständiga kommittén skall godkänna beloppet som beviljas för detta ändamål som baseras på ett budgetförslag från revisionskommittén.

Artikel 7

Revisionskommittén kan ta hjälp av externa experter. De externa experterna måste uppfylla samma krav på opartiskhet som medlemmarna i revisionskommittén.

Artikel 8

Revisionskommittén skall rapportera till Eftastaternas ständiga kommitté om granskningen av ekonomisk fövaltning och projekt inom ramen för det finansiella instrumentet. Den kan lämna in förslag till åtgärder.

Artikel 9

Revisionskommittén skall lämna förslag till sin egen arbetsordning vad gäller granskningen av ekonomisk förvaltning och projekt inom ramen för det finansiella instrumentet och lämna det för godkännande till Eftastaternas ständiga kommitté.

Artikel 10

Detta beslut träder i kraft omedelbart.

Artikel 11

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av, och i EES-supplementet till, Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 april 2005.

På ständiga kommitténs vägnar

Ordförande

Ambassadör Björn GRYDELAND

Generalsekreterare

William ROSSIER