ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 322

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
22 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1721/2006 av den 21 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1722/2006 av den 21 november 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 1431/94, (EG) nr 2497/96, (EG) nr 1396/98, (EG) nr 701/2003 och (EG) nr 593/2004 vad gäller inlämning av ansökningar om importlicenser inom sektorn för fjäderfäkött och ägg för det första kvartalet 2007

3

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 2/2006 av associeringsrådet EU-Chile av den 16 oktober 2006 om ändring av bilaga I till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att beakta införlivandet av de tullförmåner som beviljas Chile genom gemenskapens Allmänna preferenssystem (GSP)

5

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 31 maj 2006 om ett förfarande enligt artikel 81 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende nr COMP/F/38.645 – Metakrylater) [delgivet med nr K(2006) 2098]  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens rekommendation av den 16 november 2006 om övervakningen av bakgrundsnivåerna av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i livsmedel [delgivet med nr K(2006) 5425]  ( 1 )

24

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/795/GUSP av den 20 november 2006 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

22.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1721/2006

av den 21 november 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 22 november 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 21 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

71,7

204

28,5

999

50,1

0707 00 05

052

144,7

204

66,2

628

171,8

999

127,6

0709 90 70

052

148,5

204

135,1

999

141,8

0805 20 10

204

67,5

999

67,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,3

400

77,8

999

75,6

0805 50 10

052

45,9

388

46,4

528

25,4

999

39,2

0808 10 80

388

93,6

400

103,6

404

99,2

720

66,8

800

152,5

999

103,1

0808 20 50

052

106,4

720

54,8

999

80,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


22.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1722/2006

av den 21 november 2006

om ändring av förordningarna (EG) nr 1431/94, (EG) nr 2497/96, (EG) nr 1396/98, (EG) nr 701/2003 och (EG) nr 593/2004 vad gäller inlämning av ansökningar om importlicenser inom sektorn för fjäderfäkött och ägg för det första kvartalet 2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 6.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 774/94 av den 29 mars 1994 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (3), särskilt artikel 7,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2783/75 av den 29 oktober 1975 om det gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbumin (4), särskilt artikel 4.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den 10 december 2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och om upphävande av förordning (EG) nr 1706/98 (5), särskilt artikel 5,

Med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2398/96 av den 12 december 1996 om öppnande av den tullkvot för kalkonkött som har sitt ursprung i och kommer från Israel om vilken stadgas i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel (6), särskilt artikel 2,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 779/98 av den 7 april 1998 om import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet och om upphävande av förordning (EEG) nr 4115/86 och om ändring av förordning (EG) nr 3010/95 (7), särskilt artikel 1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2497/96 (8) fastställs tillämpningsföreskrifter med avseende på fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1396/98 (9) fastställs tillämpningsföreskrifter med avseende på fjäderfäkött för förordning (EG) nr 779/98.

(3)

I kommissionens förordning (EG) nr 701/2003 (10) fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2286/2002 när det gäller importordningen för vissa produkter inom sektorn för ägg och fjäderfäkött som har sitt ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna)

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 593/2004 (11) av den 30 mars 2004 fastställs bestämmelser om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin.

(5)

I ovan nämnda förordningar fastställs att licensansökningar får lämnas in endast under de sju första dagarna i den månad som föregår varje fastställd kvotperiod. Med hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 2007 är det nödvändigt att fastställa en annan period för inlämning av licensansökningar för det första kvartalet 2007.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 1431/94 av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (12) har redan ändrats med hänsyn till Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt artikel 4.1 andra stycket i den förordningen får licensansökningar för perioden 1 januari–31 mars 2007 lämnas in under de sju första arbetsdagarna i januari 2007. Av administrativa skäl bör denna period förlängas till de första femton dagarna i januari 2007. I syfte att harmonisera med de övriga importkvoterna i samma sektor, bör samma period fastställas för inlämning av licensansökningar för det första kvartalet 2007.

(7)

Förordningarna (EG) nr 1431/94, (EG) nr 2497/96, (EG) nr 1396/98, (EG) nr 701/2003 och (EG) nr 593/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1431/94 skall andra stycket ersättas med följande:

”För perioden 1 januari–31 mars 2007 skall licensansökningar dock lämnas in under de första femton dagarna i januari 2007.”

Artikel 2

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 2497/96 skall andra stycket ersättas med följande:

”För perioden 1 januari–31 mars 2007 skall licensansökningar dock lämnas in under de första femton dagarna i januari 2007.”

Artikel 3

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 1396/98 skall följande stycke läggas till:

”För perioden 1 januari–31 mars 2007 skall licensansökningar dock lämnas in under de första femton dagarna i januari 2007.”

Artikel 4

I artikel 5.1 i förordning (EG) nr 701/2003 skall följande stycke läggas till:

”För perioden 1 januari–30 juni 2007 skall licensansökningar dock lämnas in under de första femton dagarna i januari 2007.”

Artikel 5

I artikel 5.1 i förordning (EG) nr 593/2004 skall följande stycke läggas till:

”För perioden 1 januari–31 mars 2007 skall licensansökningar dock lämnas in under de första femton dagarna i januari 2007.”

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006.

(3)  EGT L 91, 8.4.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2198/95 (EGT L 221, 19.9.1995, s. 3).

(4)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 104. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2916/95 (EGT L 305, 19.12.1995, s. 49).

(5)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.

(6)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 7.

(7)  EGT L 113, 15.4.1998, s. 1.

(8)  EGT L 338, 28.12.1996, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 361/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 15).

(9)  EGT L 187, 1.7.1998, s. 41. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).

(10)  EUT L 99, 17.4.2003, s. 32.

(11)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 10.

(12)  EGT L 156, 23.6.1994, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1255/2006 (EUT L 228, 22.8.2006, s. 3).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

22.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/5


BESLUT nr 2/2006 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU-CHILE

av den 16 oktober 2006

om ändring av bilaga I till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att beakta införlivandet av de tullförmåner som beviljas Chile genom gemenskapens Allmänna preferenssystem (GSP)

(2006/792/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, undertecknat i Bryssel den 18 november 2002 (nedan kallat ”associeringsavtalet”), särskilt artikel 60.5, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att säkerställa tydlighet, långsiktig ekonomisk förutsägbarhet och rättslig säkerhet för de ekonomiska aktörerna har parterna enats om att i det bilaterala frihandelsavtalet införliva de återstående tullförmåner som Chile beviljas genom gemenskapens Allmänna preferenssystem och som ännu inte finns med i förteckningen över gemenskapens tullmedgivanden i bilaga I till associeringsavtalet.

(2)

Genom artikel 60.5 i associeringsavtalet har associeringsrådet rätt att fatta beslut i syfte att påskynda tullsänkningarna så att dessa sker i snabbare takt än vad som anges i artiklarna 65, 68 och 71, eller i syfte att på annat sätt förbättra tillträdesvillkoren enligt dessa artiklar.

(3)

Detta beslut ersätter de i artiklarna 65, 68 och 71 angivna villkoren för den berörda produkten.

(4)

Det är önskvärt att sörja för en smidig övergång från Allmänna preferenssystemet till den bilaterala förmånssystemordning som inrättas genom associeringsavtalet, genom att tillåta att ursprungsintyg som utfärdats inom ramen för Allmänna preferenssystemet (ursprungscertifikat formulär A eller fakturadeklaration) uppvisas under en viss tidsperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till associeringsavtalet skall ändras i enlighet med bestämmelserna i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall ersätta de villkor som fastställs i artiklarna 65, 68 och 71 i associeringsavtalet i fråga om import till gemenskapen av de berörda produkterna.

Artikel 3

Ursprungsintyg som utfärdats på korrekt sätt i Chile inom ramen för gemenskapens Allmänna preferenssystem (GPS) skall i Europeiska gemenskapen godtas som giltiga ursprungsintyg enligt den bilaterala förmånsordning som inrättas genom associeringsavtalet under förutsättning att

i)

ursprungsintyget uppvisas inom fyra månader efter dagen för detta besluts ikraftträdande,

ii)

ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdats senast dagen före detta besluts ikraftträdande,

iii)

ursprungsintyget uppvisas vid importen till Europeiska gemenskapen som stöd för en begäran om tullförmåner som tidigare beviljades inom ramen för Allmänna preferenssystemet men som genom detta beslut införlivas i associeringsavtalet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2006 eller, om beslutet antas efter den 1 januari 2006, samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 oktober 2006.

På rådets vägnar

A. FOXLEY

Ordförande


BILAGA

GEMENSKAPENS FÖRTECKNING AVSEENDE AVSKAFFANDE AV TULLAR

(som avses i artiklarna 60, 65 och 71 i associeringsavtalet)

HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1.12 to 14.4)

6,1 % (1)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15.4 to 30.11)

10,1 % (1)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (1)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.12 to 31.3)

6,9 % (1)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.4 to 30.11)

8,5 % (1)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.10 to 30.6)

6,9 % (1)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.7 to 30.9)

10,1 % (1)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (1)

 

0811

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg (1)

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (1)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 19

– – Other

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (1)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (1)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (1)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)  (2)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – – Other

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 39

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 69

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (1)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (1)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (1)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (1)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (1)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (1)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (1)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (1)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (1)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (1)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (1)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (1)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (1)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (1)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (1)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (1)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (1)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (1)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (1)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (1)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (1)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (1)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (1)

 


(1)  Nuvarande tull på import till gemenskapen av produkter med ursprung i Chile. Denna tull följer av införlivandet i associeringsavtalet av den tull som tillämpas för Chile inom ramen för Allmänna preferenssystemet.

(2)  Denna tull gäller endast produkter som inte omfattas av en kvot.


Kommissionen

22.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 maj 2006

om ett förfarande enligt artikel 81 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och artikel 53 i EES-avtalet

(Ärende nr COMP/F/38.645 – Metakrylater)

[delgivet med nr K(2006) 2098]

(Endast de engelska och franska versionerna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2006/793/EG)

SAMMANFATTNING AV ÖVERTRÄDELSEN

(1)

Detta beslut riktade sig till Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite International Ltd och Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV och Quinn Plastics GmbH.

(2)

De nämnda 14 juridiska personerna (de tillhör fem företag och en del av dem anses ansvariga i egenskap av moderbolag) har brutit mot artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet genom att delta i en enda, fortlöpande överträdelse mellan den 23 januari 1997 och den 12 september 2002 inom metakrylatbranschen i EES. Överträdelsen omfattade följande tre produkter:

Polymetylmetakrylat (PMMA)-formmassor,

Polymetylmetakrylat (PMMA)-massiva plattor, och

Polymetylmetakrylat (PMMA)-sanitetsgods.

(3)

Överträdelsen bestod främst av följande: Konkurrenter diskuterade priser och kom överens om, genomförde och övervakade prisavtal antingen i form av prishöjningar eller åtminstone genom en stabilisering av befintliga priser. De diskuterade om extra servicekostnader skulle föras över på kunderna. De utbytte kommersiellt viktig och konfidentiell marknads- eller företagsrelevant information. De deltog i regelbundet återkommande möten och hade andra kontakter för att komma överens om ovannämnda restriktioner och för att övervaka genomförandet inom EES.

METAKRYLATBRANSCHEN

(4)

PMMA-formmassor, PMMA-massiva plattor och PMMA-sanitetsgods är led i en produktionskedja, där metakrylatmonomer (MMA) är startpunkt och viktigaste råvara för de tre PMMA-produkterna. Även om dessa tre PMMA-produkter är fysiskt och kemiskt olika, kan de betraktas som en homogen produktgrupp eftersom samma råvara används.

(5)

Undersökningen visade att kartellen omfattade hela EES. Värdet på EES-marknaden år 2000 för alla tre PMMA-produkter var cirka 665 miljoner euro för omkring 255 000 ton.

FÖRFARANDE

(6)

I december 2002 underrättade det tyska företaget Degussa AG kommissionen om förekomsten av en kartell inom metakrylatbranschen och uttryckte önskemål om samarbete med kommissionen med stöd av 2002 års meddelande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden (nedan meddelandet om förmånlig behandling). Degussa lämnade kommissionen bevis som gjorde det möjligt att genomföra inspektioner i mars 2003 i Atofinas, Barlos, Lucites och Degussas lokaler.

(7)

Efter inspektionerna ansökte Atofina, Lucite och ICI om nedsättning av böterna. Atofina och Lucite beviljades en nedsättning. Dessutom beviljades Lucite befrielse för en del av den tid företaget deltog i kartellen. ICI:s ansökan avslogs eftersom den inte gav något betydande mervärde.

(8)

Meddelandet om invändningar skickades till 20 juridiska personer som tillhörde sju företag. Det muntliga hörandet, som alla mottagare av meddelandet deltog i, ägde rum den 15 och 16 december 2005.

KARTELLENS VERKSAMHET

(9)

Även om det finns indikationer på att de första konkurrensbegränsande kontakterna mellan tillverkare av de tre PMMA-produkterna togs redan i mitten av 1980-talet, anser kommissionen att kontakterna började med mötet den 23 januari 1997, eftersom det är det första konkurrensbegränsande möte som kommissionen fått bekräftelse på från mer än en av deltagarna. Vid detta möte diskuterade företrädare för Atofina, Degussa och ICI de nedslående vinstsiffrorna för PMMA-formmassor och PMMA-massiva plattor och möjligheterna att ytterligare samordna konkurrenternas marknadsagerande, och försäljningschefer skulle åläggas att mer strikt följa tidigare ingångna avtal.

(10)

De konkurrensbegränsande avtalen för de tre PMMA-produkterna har en övergripande struktur som visar att de kan anses utgöra en enda överträdelse där konkurrenter diskuterade priser, kom överens om, genomförde och övervakade prisavtal, diskuterade om extra servicekostnader skulle föras över på kunderna och utbytte kommersiellt viktig och konfidentiell marknads- eller företagsrelevant information.

BÖTER

Grundbelopp

Överträdelsens allvar

(11)

Överträdelsen måste på grund av sin art, påverkan på marknaden och geografiska räckvidd klassificeras som mycket allvarlig.

Olika behandling

(12)

Eftersom företagen hade väldigt olika tyngd inom den kartelliserade branschen när det gäller omsättning, har kommissionen tillämpat olika behandling (grupperingar) för att ta hänsyn till företagens vikt: Syftet med detta tillvägagångssätt är att göra en differentiering utifrån hur företagens respektive vikt skadade konkurrensen.

(13)

Företagen har delats upp i tre kategorier utifrån sin sammanlagda omsättning inom EES för de tre PMMA-produkterna år 2000, det senaste året då de flesta företag detta beslut riktar sig till var aktiva i kartellen.

(14)

Degussa och Atofina med 216 miljoner respektive 188 miljoner euro har placerats i den första kategorin. Lucite med 105,98 miljoner euro är den tredje största tillverkaren och har placerats i den andra kategorin. ICI, som inte kunnat lämna några omsättningssiffror för sin affärsenhet ICI Acrylics, har placerats i den andra kategorin tillsammans med Lucite, eftersom försäljningen av ICI till Lucite möjliggör en likvärdig jämförelse med Lucites siffror med avseende på ICI Acrylics omsättning. Quinn Barlo med 66,37 miljoner euro enbart för PMMA-massiva plattor har placerats i den tredje kategorin. Det har inte bevisats att Barlo deltog i några hemliga kontakter som gällde PMMA-formmassor eller PMMA-sanitetsgods, eftersom Barlo inte var medvetet om och inte nödvändigtvis måste ha haft vetskap om den övergripande planen i samband med de konkurrensbegränsande arrangemangen. Med hänsyn till sakförhållandena i detta ärende tillämpades därför en nedsättning på 25 % av det grundbelopp för böter som beräknats för Barlo.

Tillräckligt avskräckande effekt

(15)

För att fastställa bötesbeloppet på en nivå som garanterar att böterna har en tillräckligt avskräckande effekt anser kommissionen att det är lämpligt att tillämpa en multiplikationsfaktor på de böter som utdömts. Kommissionen noterar att företagen under 2005, det senaste räkenskapsår som föregick detta beslut, hade följande totala omsättning: Degussa AG 11,750 miljoner euro, Total SA 143,168 miljoner euro och ICI PLC 8,490 miljoner euro.

(16)

Följaktligen och i överensstämmelse med tidigare beslut anser kommissionen att det är lämpligt att multiplicera böterna för Total/Atofina, Degussa och ICI.

Varaktighet

(17)

Enskilda multiplikationsfaktorer tillämpades också enligt överträdelsens varaktighet för var och en av de juridiska personerna.

FÖRSVÅRANDE OMSTÄNDIGHETER

Upprepade överträdelser

(18)

När överträdelsen ägde rum hade Degussa, Atofina och ICI redan varit föremål för tidigare beslut där kommissionen förbjöd kartellverksamhet (1). Detta motiverar en höjning av grundbeloppet för de böter som skall åläggas dessa företag.

FÖRMILDRANDE OMSTÄNDIGHETER

(19)

Flera företag gjorde anspråk på samtliga nedanstående förmildrande omständigheter: De hade upphört med överträdelsen på ett tidigt stadium, de hade haft en obetydlig eller passiv roll, metoderna hade inte genomförts effektivt, de hade infört program för efterlevnad av fastställda regler, de hade inte dragit någon nytta av överträdelsen, MMA-industrin var krisdrabbad. Alla dessa påståenden avvisas som grundlösa utom när det gäller den obetydliga eller passiva roll som Quinn Barlo anser sig ha haft. Grundbeloppet för Quinn Barlo nedsattes därför med 50 %.

(20)

Krav på en förmildrande omständighet på grundval av samarbete utanför 2002 års meddelande om förmånlig behandling har avvisats, eftersom inga särskilda omständigheter har framkommit som skulle motivera en sådan åtgärd. Allt samarbete som bedrivits av företagen har bedömts enbart mot bakgrund av 2002 års meddelande.

TILLÄMPNING AV 2002 ÅRS MEDDELANDE OM FÖRMÅNLIG BEHANDLING

Befrielse – punkt 8a

(21)

Degussa var det första företaget som den 20 december 2002 underrättade kommissionen om förekomsten av en kartell. Den 27 januari 2003 beviljade kommissionen Degussa villkorad befrielse från böter i enlighet med punkt 15 i meddelandet om förmånlig behandling. Degussa har löpande och fullständigt samarbetat med kommissionen under hela det administrativa förfarandet och försett kommissionen med allt bevismaterial om den misstänkta överträdelsen det haft tillgång till. Degussa slutade delta i den misstänkta överträdelsen senast när det lade fram bevis enligt meddelandet om förmånlig behandling och vidtog inga åtgärder för att tvinga andra företag att delta i överträdelsen. Därför uppfyllde Degussa villkoren för fullständig befrielse från böter.

Nedsättning av böter – Punkt 23 b, första strecksatsen (nedsättning med 30–50 %)

(22)

Atofina var det första företaget som uppfyllde villkoren i punkt 21 i meddelandet om förmånlig behandling, eftersom det lade fram bevismaterial som hade ett betydande mervärde i förhållande till de bevis kommissionen redan hade i sin besittning när det nya bevismaterialet lades fram, och Atofina slutade enligt kommissionens uppgifter delta i överträdelsen senast när det lade fram bevisningen, och det har inte börjat delta i överträdelsen på nytt. Atofina uppfyllde därför villkoren i punkt 23 b, första strecksatsen för en nedsättning på 30–50 % av de böter som annars hade utdömts. Autofina beviljades en nedsättning med 40 % av böterna.

Punkt 23 b, andra strecksatsen (nedsättning med 20–30 %)

(23)

Lucite var det andra företaget som uppfyllde villkoren i punkt 21 i meddelandet om förmånlig behandling såsom nämnts ovan och uppfyllde därför villkoren i punkt 23 b, andra strecksatsen i meddelandet om förmånlig behandling för en nedsättning av böterna på 20–30 %. Lucite beviljades en nedsättning med 30 % av böterna.

Befrielse enligt punkt 23

(24)

Tack vare Lucites bevismaterial kunde kommissionen fastställa en förlängd varaktighet av kartellen från den 28 februari 2001 till den 12 september 2002. I enlighet med punkt 23 i meddelandet om förmånlig behandling avsåg denna överträdelseperiod sakförhållanden som var tidigare okända för kommissionen och som hade direkt betydelse för den misstänkta kartellens varaktighet. Lucites bevisning för denna period användes därför inte mot Lucite när bötesbeloppet fastställdes.

Punkt 23 b, tredje strecksatsen (nedsättning med högst 20 %)

(25)

ICI ansökte om förmånlig behandling den 18 oktober 2004 efter det att kommissionen tagit emot motsvarande ansökningar från Degussa (den 20 december 2002), Atofina (den 3 april 2003) och Lucite (den 11 juli 2003).

(26)

I enlighet med meddelandet om förmånlig behandling undersökte kommissionen ICI:s ansökan i den kronologiska ordning ansökningarna lämnats in för att bedöma om den utgjorde ett betydande mervärde i den mening som avses i punkt 21. På grundval av dessa kriterier underrättade kommissionen ICI om att det bevismaterial som lagts fram av ICI inte gav något betydande mervärde i den mening som avses i meddelandet om förmånlig behandling.

AVSLUTANDE AV FÖRFARANDET

(27)

Med beaktande av de omständigheter som företagen åberopat i sina svar på meddelandet om invändningar och vid det muntliga hörandet beslutade kommissionen för det första att avstå från sina invändningar mot alla företag avseende MMA-delen av överträdelsen, för det andra att avstå från sina invändningar mot BASF AG, Repsol YPF SA, Repsol Quimica SA, Repsol Brønderslev A/S och Repsol Polivar SpA också avseende PMMA-formmassor, PMMA-massiva plattor och PMMA-sanitetsgods, för det tredje att avstå från sina invändningar mot Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH och Quinn Plastics SA avseende PMMA-formmassor och slutligen att avstå från sina invändningar mot Quinn Plastics SA avseende PMMA-massiva plattor.

BESLUT

(28)

Mottagarna av beslutet och den period de deltog i överträdelsen var följande:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG (tidigare Agomer GmbH och Röhm GmbH) och Para-Chemie GmbH, från den 23 januari 1997 till den 12 september 2002.

b)

Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA (tidigare Atofina SA) och Elf Aquitaine SA, från den 23 januari 1997 till den 12 september 2002 och Total SA från den 1 maj 2000 till den 12 september 2002.

c)

ICI PLC från den 23 januari 1997 till den 1 november 1999.

d)

Lucite International Ltd och Lucite International UK Ltd från den 2 november 1999 till den 12 september 2002.

e)

Quinn Barlo Ltd (tidigare Barlo Group plc), Quinn Plastics NV (tidigare Barlo Plastics NV) och Quinn Plastics GmbH (tidigare Barlo Plastics GmbH) från den 30 april 1998 till den 21 augusti 2000.

(29)

Följande böter fastställdes:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG och Para-Chemie GmbH: 0 euro.

b)

Arkema SA, Altuglas International SA och Altumax Europe SAS, solidariskt ansvariga: 219,13125 miljoner euro. Av detta belopp är Total SA solidariskt ansvarigt för 140,4 miljoner euro och Elf Aquitaine SA solidariskt ansvarigt för 181,35 miljoner euro.

c)

ICI PLC: 91,40625 miljoner euro.

d)

Lucite International Ltd och Lucite International UK Ltd, solidariskt ansvariga: 25,025 miljoner euro.

e)

Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV och Quinn Plastics GmbH, solidariskt ansvariga: 9 miljoner euro.

(30)

De företag som förtecknas ovan ålades att omedelbart upphöra med den överträdelse som nämns i punkt 3 om de inte redan gjort det och avstå från att upprepa någon åtgärd eller något agerande som beskrivs i punkt 3, och avstå från sådana åtgärder eller sådant agerande som kan ha samma eller liknande syfte eller verkan.


(1)  Bland dessa beslut återfinns följande:

 

Degussa: Kommissionens beslut av den 23 november 1984 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (IV/30.907 – Peroxidprodukter, EGT L 35, 7.2.1985, s. 1); kommissionens beslut av den 23 april 1986 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (IV/31.149 – Polypropylen, EGT L 230, 18.8.1986, s. 1).

 

Atofina: Kommissionens beslut av den 23 november 1984 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (IV/30.907 – Peroxidprodukter, EGT L 35, 7.2.1985, s. 1); kommissionens beslut av den 23 april 1986 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (IV/31.149 – Polypropylen, EGT L 230, 18.8.1986, s. 1) och kommissionens beslut av den 27 juli 1994 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (IV/31.865 – PVC II, EGT L 239, 14.9.1994, s. 14).

 

ICI: kommissionens beslut av den 23 april 1986 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (IV/31.149 – Polypropylen, EGT L 230, 18.8.1986, s. 1); kommissionens beslut av den 27 juli 1994 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (IV/31.865 – PVC II, EGT L 239, 14.9.1994, s. 14).


22.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/24


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 16 november 2006

om övervakningen av bakgrundsnivåerna av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i livsmedel

[delgivet med nr K(2006) 5425]

(Text av betydelse för EES)

(2006/794/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 av den 8 mars 2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (1) fastställs högsta tillåtna halt av dioxiner och högsta tillåtna halt för summan av dioxiner och dioxinlika polyklorerade bifenyler (PCB) i livsmedel.

(2)

Det är nödvändigt att ta fram tillförlitliga uppgifter i hela Europeiska gemenskapen om förekomsten av dioxiner, furaner och dioxinlika PCB i så många olika typer av livsmedel som möjligt, så att man kan få en klar bild av förändringarna över tid när det gäller bakgrundsnivåerna för dessa ämnen i livsmedel.

(3)

I kommissionens rekommendation 2006/88/EG av den 6 februari 2006 om reduktion av dioxiner, furaner och PCB i foder och livsmedel (2) rekommenderas medlemsstaterna att göra stickprov på förekomsten av dioxiner, dioxinlika PCB och, om möjligt, icke-dioxinlika PCB i livsmedel i enlighet med kommissionens rekommendation 2004/705/EG (3).

(4)

Rekommendation 2004/705/EG innehåller rekommendationer till medlemsstaterna om de lägsta frekvenserna av prover som skall analyseras årligen för de olika kategorierna av livsmedel samt om formatet för redovisning av resultaten av övervakningen av bakgrundsnivåerna av dioxiner, furaner och dioxinlika PCB i livsmedel. För de nya medlemsstaterna som anslöt sig till Europeiska gemenskapen den 1 maj 2004 fastställs en övergångsordning.

(5)

Det nuvarande övervakningsprogrammet bör ändras så att de erfarenheter som gjorts beaktas. Rekommendation 2004/705/EG bör därför ersättas av en ny rekommendation.

(6)

Det är viktigt att de uppgifter som samlas in inom ramen för denna rekommendation regelbundet redovisas för kommissionen. Kommissionen kommer att se till att dessa uppgifter sammanställs i en databas. Uppgifter från senare år som erhållits genom användning av analysmetoder som uppfyller kraven i kommissionens direktiv 2002/69/EG av den 30 juli 2002 om fastställande av provtagnings- och analysmetoder vid offentlig kontroll av dioxiner och bestämning av dioxinlika PCB i livsmedel (4) och som ger en bild av bakgrundsnivåerna bör också tillhandahållas.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.   Medlemsstaterna skall från och med 2007 till och med den 31 december 2008 övervaka bakgrundsnivåerna av dioxiner, furaner och dioxinlika polyklorerade bifenyler (PCB) i livsmedel med beaktande av de rekommenderade lägsta frekvenserna av prover för den årliga analysen enligt tabellen i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna bör om möjligt analysera samma prover med avseende på icke-dioxinlika PCB.

3.   Medlemsstaterna skall regelbundet redovisa uppgifterna från övervakningen för kommissionen med angivande av den information och i det format som anges i bilaga II, så att uppgifterna kan sammanställas i en databas. Uppgifter från senare år som erhållits genom användning av analysmetoder som uppfyller kraven i direktiv 2002/69/EG och som ger en bild av bakgrundsnivåerna bör också tillhandahållas.

Rekommendation 2004/705/EG skall upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda rekommendationen skall tolkas som hänvisningar till denna rekommendation.

Utfärdad i Bryssel den 16 november 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 77, 16.3.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 199/2006 (EUT L 32, 4.2.2006, s. 34).

(2)  EUT L 42, 14.2.2006, s. 26.

(3)  EUT L 321, 22.10.2004, s. 45.

(4)  EGT L 209, 6.8.2002, s. 5. Direktivet ändrat genom direktiv 2004/44/EG (EUT L 113, 20.4.2004, s. 17).


BILAGA I

Tabell

:

Översikt över rekommenderat lägsta antal livsmedelsprover som skall analyseras årligen. Fördelningen av proverna grundas på produktionen i varje land. Särskild vikt skall fästas vid livsmedel för vilka bakgrundsnivåerna av dioxiner, furaner och dioxinlika PCB kan förväntas variera särskilt mycket. Detta gäller i synnerhet fisk.


Produkt, även produkter därav

Vattenbruk

(*)

Vildfångad fisk

(**)

Kött

(***)

Mjölk

(****)

Ägg

(*****)

Övriga

(******)

Totalt

Antal prover

250

483

500

250

250

267

2 000

Belgien

4

8

18

8

7

7

52

Danmark

4

20

14

7

4

6

55

Tyskland

16

28

55

34

25

36

194

Grekland

6

8

14

8

4

7

47

Spanien

26

36

36

13

24

21

156

Frankrike

25

30

55

28

28

27

193

Irland

8

15

15

7

5

4

54

Italien

22

24

46

20

26

26

164

Luxemburg

2

3

6

3

3

3

20

Nederländerna

7

18

26

13

20

8

92

Österrike

3

3

15

8

6

7

43

Portugal

4

12

12

6

5

6

45

Finland

4

10

10

6

4

6

40

Sverige

4

12

10

6

4

6

42

Förenade kungariket

15

30

40

19

20

20

144

Tjeckien

6

3

11

5

5

5

35

Estland

2

6

7

3

2

4

24

Cypern

2

6

4

3

2

3

20

Lettland

2

6

7

3

2

4

24

Litauen

2

6

7

3

2

4

24

Ungern

3

3

11

5

10

5

37

Malta

2

3

4

3

2

3

17

Polen

10

18

25

13

16

20

102

Slovenien

2

3

7

3

2

4

21

Slovakien

2

3

7

3

2

4

21

Bulgarien

4

3

9

5

5

4

30

Rumänien

6

3

11

9

9

10

48

Island

3

69

7

3

2

3

87

Norge

54

94

11

3

4

4

170

Totalt

250

483

500

250

250

267

2 000

Anmärkningar till tabellen

Siffrorna som nämns i tabellen är minimisiffror. Medlemsstaterna uppmanas att ta fler prover.

(*)

:

Vattenbruk

:

När det gäller vattenbruk bör proverna fördelas på de olika fiskarterna i proportion till produktionen. Som vägledning kan man använda de artspecifika uppgifterna om produktion av fisk och fiskeriprodukter i Facts and Figures on the CFPbasic data on the Common Fisheries Policy  (1), Europeiska gemenskapen, 2006, och kartan Aquaculture in the European Union  (2). Särskilt ostron, musslor och ål bör beaktas.

(**)

:

Vildfångad fisk

:

När det gäller vildfångad fisk bör proverna fördelas på de olika fiskarterna i proportion till fångsten. Som vägledning kan man använda de artspecifika uppgifterna om fisk och fiskeriprodukter i Facts and Figures on the CFPbasic data on the Common Fisheries Policy, Europeiska gemenskapen, 2006. Särskilt vildfångad ål bör beaktas.

(***)

:

Kött

:

Utöver kött och köttprodukter från nötkreatur, svin, fjäderfä och får bör ett betydande antal prover tas från hästkött, renkött, getkött, kaninkött och kött av vilt.

(****)

:

Mjölk

:

En stor andel av mjölkproverna bör tas av mjölk från mjölkproducenter (i huvudsak komjölk). Prover bör också tas av mjölk och mjölkprodukter som inte är komjölk (getmjölk osv.).

(*****)

:

Ägg

:

Särskild vikt bör fästas vid ägg från frigående höns, och ank-, gås- och vaktelägg bör också samlas in.

(******)

:

Övriga

:

I denna kategori bör särskild vikt fästas vid

kosttillskott (särskilt sådana som är baserade på olja från havsprodukter),

livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn,

livsmedel från områden där produktionsvillkoren har förändrats, t.ex. på grund av klimatförhållanden som lett till översvämningar, och eventuellt påverkar halten av dioxiner och dioxinlika PCB i livsmedlen i området.


(1)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp06_sv.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/aquaculture05_en.pdf


BILAGA II

A.   Förklaringar till blanketten för uppgifterna om resultaten av livsmedelsanalyserna med avseende på dioxiner, furaner och dioxinlika PCB och andra PCB

1.   Uppgifter om de analyserade proverna

Provkod: Provets identifieringsnummer.

Land: Namn på medlemsstaten där övervakningen har genomförts.

År: Det år då övervakningen genomfördes.

Produkt: Typ av livsmedel som analyserats – beskriv livsmedlet så noggrant som möjligt.

Försäljningsled: Plats där produkten (provet) samlades in.

Vävnad: Den del av produkten som analyserats.

Resultatredovisning: Resultaten skall redovisas på den basis som gränsvärdena har fastställts på. När det gäller analyser av icke-dioxinlika PCB rekommenderas starkt att nivåerna redovisas på samma basis.

Typ av provtagning: Stickprovtagning – analysresultat från riktad provtagning kan också redovisas, men det måste tydligt anges att provtagningen var riktad och att den inte nödvändigtvis återger normala bakgrundsnivåer.

Antal delprover: Om det analyserade provet är ett poolat prov skall antalet delprover (antal enskilda prover) anges. Om analysresultatet bara grundas på ett prov skall ”1” anges. Antalet delprover i ett poolat prov kan variera, så var vänlig ange detta antal för varje prov.

Produktionsmetod: Konventionell/ekologisk (så detaljerat som möjligt).

Område: När detta är relevant, distrikt eller region där provet togs, om möjligt med angivande av om det rör sig om landsbygd, stadsområde, industriområde, hamn, öppet hav osv. Till exempel: Bryssel – stadsområde, Medelhavet – öppet hav.

Det är särskilt viktigt att klart ange området om provet har tagits på livsmedel som producerats i regioner där det har varit översvämningar.

Fetthalt (%): Procentandel fett i provet

Vattenhalt (%): Procentandel vatten i provet (om uppgifter finns).

2.   Uppgifter om den analysmetod som använts

Analysmetod: Ange vilken metod som använts.

Ackreditering: Ange om analysmetoden är ackrediterad eller ej.

Osäkerhet: Beslutsgränsen eller den utvidgade mätosäkerhet i procent som är förenad med analysmetoden.

Metod för extraktion av fett: Ange vilken fettextraktionsmetod som använts för bestämning av provets fetthalt.

3.   Analysresultat

Dioxiner, furaner och dioxinlika PCB: Resultaten för alla kongener bör redovisas i ppt – pikogram/gram (pg/g).

Icke-dioxinlika PCB: Resultaten för alla kongener bör redovisas i ppb – nanogram/gram eller mikrogram/kilo (ng/g eller μg/kg).

LOQ: Kvantifieringsgräns i pg/g (för dioxiner, furaner och dioxinlika PCB) eller μg/kg – ng/g (för icke-dioxinlika PCB).

För kongener som bestämts men som är under kvantifieringsgränsen (LOQ) bör resultatrutan fyllas i som < LOQ (kvantifieringsgränsen skall redovisas som ett värde).

För PCB-kongener som analyserats utöver PCB-6 och dioxinlika PCB, skall numret för varje PCB-kongen läggas till på blanketten (t.ex. 31, 99, 110). Om provet analyserats för fler PCB-kongener än det finns markerade rader, lägg till nya rader i slutet av blanketten.

4.   Anmärkningar till tabellen

Rapportering av återvinningsprocent

Rapporteringen av återvinningsprocenten är frivillig om varje kongens återvinningsprocent ligger inom intervallet 60–120 %. Om återvinningsprocenten för vissa enskilda kongener faller utanför detta intervall måste återvinningsprocenten rapporteras.

Rapportering av LOQ

LOQ behöver inte rapporteras, men i resultatkolumnen skall icke-kvantifierade kongener rapporteras som < LOQ (det faktiska värdet).

Rapportering av TEQ-värdet för enskilda kongener

Kolumnen avseende TEQ-värden för de enskilda kongenerna är frivillig.

B.   Blankett för rapportering av kongenspecifika analysresultat för dioxiner, furaner, dioxinlika PCB och andra PCB i livsmedel

Image

Image

Image


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

22.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 322/32


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2006/795/GUSP

av den 20 november 2006

om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 juli 2006 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1695 (2006), där man fördömde de upprepade uppskjutningar av ballistiska missiler som genomfördes av Demokratiska folkrepubliken Korea (”Nordkorea”) den 5 juli 2006.

(2)

Den 14 oktober 2006 antog Förenta nationernas säkerhetsråd resolution 1718 (2006), där man fördömde den kärnsprängning som tillkännagavs av Nordkorea den 9 oktober 2006 och uttryckte sin djupaste oro inför den utmaning som en sådan sprängning utgör mot fördraget om icke-spridning av kärnvapen och mot internationella insatser i syfte att stärka det globala systemet för icke-spridning av kärnvapen samt den fara som den innebär för freden och stabiliteten såväl i som utanför regionen. FN:s säkerhetsråd fastställde därför att det förelåg ett klart hot mot internationell fred och säkerhet.

(3)

Den 17 oktober 2006 fördömde Europeiska unionens råd starkt Nordkoreas provsprängning av en kärnladdning och uppmanade Nordkorea att omedelbart återgå till sexpartssamtalen, att överge alla kärnvapen och aktuella kärnvapenprogram och att följa sina förpliktelser enligt fördraget om icke-spridning av kärnvapen, bl.a. att gå med på att all verksamhet på kärnenergiområdet ställs under Internationella atomenergiorganets kontroll. Rådet slog även fast att det kommer att fullt ut tillämpa bestämmelserna i alla relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, särskilt resolutionerna 1695 (2006) och 1718 (2006).

(4)

I resolution 1718 (2006) förbjuds direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring till Nordkorea genom medlemsstaternas medborgares försorg, från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, av vissa konventionella vapen som fastställs i FN:s register över konventionella vapen eller därtill hörande materiel, inklusive reservdelar, eller artiklar som har fastställts av FN:s säkerhetsråd eller den kommitté som tillsatts enligt punkt 12 i resolution 1718 (2006) (”kommittén”). Rådet anser det lämpligt att även inkludera andra konventionella vapen, inbegripet åtminstone alla varor och all teknik i EU:s gemensamma militära förteckning.

(5)

Genom resolution 1718 (2006) förbjuds även direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring till Nordkorea genom medlemsstaternas medborgares försorg, från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, av artiklar som upptas i relevanta FN-dokument, som särskilt innefattar artiklar som upptas i förteckningarna över gruppen av länder som levererar kärnmaterial och kontrollsystem för missilteknik samt av annan materiel, annan utrustning, andra varor och annan teknik med anknytning till program för kärnvapen, ballistiska missiler eller andra massförstörelsevapen.

(6)

Genom resolution 1718 (2006) förbjuds även tillhandahållande av teknisk utbildning, tekniska tjänster och tekniskt bistånd med anknytning till de artiklar som avses i skälen 4 och 5; detta förbud bör även omfatta finansiering eller ekonomiskt stöd.

(7)

Genom resolution 1718 (2006) förbjuds även upphandling från Nordkorea av de artiklar som avses i skälen 4 och 5.

(8)

Genom resolution 1718 (2006) förbjuds även leverans, försäljning eller överföring av lyxvaror till Nordkorea.

(9)

Genom resolution 1718 (2006) införs även bestämmelser för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för personer som av kommittén eller av FN:s säkerhetsråd har angetts vara ansvariga, bl.a. genom stöd eller hjälp, för Nordkoreas politik när det gäller de nordkoreanska programmen med anknytning till kärnvapen, ballistiska missiler och andra massförstörelsevapen, samt för deras familjemedlemmar.

(10)

I resolution 1718 (2006) föreskrivs vidare en frysning av penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser, som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av personer eller enheter som av kommittén eller FN:s säkerhetsråd har angetts vara engagerade i eller ge stöd, bl.a. genom andra olagliga medel, till Nordkoreas program med anknytning till kärnvapen, andra massförstörelsevapen och ballistiska missiler, eller av personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag samt ett krav på att inga penningmedel, finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser får göras tillgängliga för, eller utnyttjas till gagn för, dessa personer eller enheter.

(11)

Denna gemensamma ståndpunkt får ändras om rådet anser det lämpligt att tillämpa de restriktiva åtgärderna på ytterligare personer, enheter eller artiklar eller på andra kategorier av personer, enheter eller artiklar.

(12)

För att genomföra vissa åtgärder krävs insatser från gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av följande artiklar och teknik, inklusive programvaror, till Nordkorea genom medlemsstaternas medborgares försorg, eller genom eller från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, är förbjuden, oavsett om ovanstående har sitt ursprung inom deras territorium eller inte:

a)

Vapen och all därtill hörande materiel, bl.a. skjutvapen och ammunition, militärfordon och militär utrustning, paramilitär utrustning och reservdelar till ovanstående, med undantag av fordon som inte är stridsfordon och som har tillverkats av eller utrustats med skottsäkert material och endast är avsedda att skydda EU:s och dess medlemsstaters personal i Nordkorea.

b)

Artiklar, materiel, utrustning, varor och teknik som fastställts av FN:s säkerhetsråd eller kommittén enligt punkt 8 a ii i resolution 1718 (2006) och som kan bidra till Nordkoreas program med anknytning till kärnvapen, ballistiska missiler eller andra massförstörelsevapen.

2.   Det är även förbjudet att

a)

tillhandahålla teknisk utbildning, rådgivning, tjänster, bistånd eller förmedlingsverksamhet som avser artiklar och teknik enligt punkt 1 eller tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa artiklar, direkt eller indirekt, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Nordkorea,

b)

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör artiklar och teknik enligt punkt 1, inklusive särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för försäljning, leverans, överföring eller export av dessa artiklar, eller för tillhandahållande av dithörande teknisk utbildning, rådgivning, tjänster, bistånd eller förmedlingsverksamhet, direkt eller indirekt, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Nordkorea,

c)

medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är ett kringgående av det förbud som avses i leden a och b.

3.   Upphandling genom medlemsstaternas medborgares försorg eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, av artiklar och teknik enligt punkt 1 från Nordkorea är även förbjuden, oavsett om ovanstående har sitt ursprung inom Nordkoreas territorium eller inte.

Artikel 2

Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av lyxvaror till Nordkorea genom medlemsstaternas medborgares försorg, eller genom eller från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg som för deras flagg eller av deras luftfartyg, är förbjuden, oavsett om ovanstående har sitt ursprung inom deras territorium eller inte.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för personer som av kommittén eller av FN:s säkerhetsråd har angetts vara ansvariga, bl.a. genom stöd eller hjälp, för Nordkoreas politik när det gäller de nordkoreanska programmen med anknytning till kärnvapen, ballistiska missiler och andra massförstörelsevapen, samt för deras familjemedlemmar enligt förteckningen i bilagan.

2.   Punkt 1 innebär inte att en medlemsstat är skyldig att vägra sina egna medborgare inresa till det egna territoriet.

3.   Punkt 1 skall inte gälla om kommittén från fall till fall fastställer att en sådan resa är motiverad av humanitära skäl, inklusive religiösa skyldigheter, eller om kommittén drar slutsatsen att ett undantag på annat sätt skulle främja målen i resolution 1718 (2006).

4.   När en medlemsstat enligt punkt 3 tillåter personer som har angetts i bilagan att resa in till eller passera genom dess territorium, skall tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 4

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av de personer eller enheter som av kommittén eller FN:s säkerhetsråd har angetts vara engagerade i eller ge stöd, bl.a. genom olagliga medel, till Nordkoreas program med anknytning till kärnvapen, andra massförstörelsevapen och ballistiska missiler, eller av personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, skall spärras.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för, eller utnyttjas till gagn för, de personer och enheter som avses i punkt 1.

3.   Undantag får göras för penningmedel och ekonomiska resurser som

a)

är nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov, inklusive betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för allmännyttiga tjänster,

b)

är avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

c)

är avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter, i enlighet med nationell lag, för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel och ekonomiska resurser,

efter det att den berörda medlemsstaten har anmält till kommittén att den avser att vid behov bevilja tillgång till sådana penningmedel och ekonomiska resurser och kommittén inte har fattat ett negativt beslut inom fem arbetsdagar efter en sådan anmälan.

4.   Undantag får även göras för penningmedel och ekonomiska resurser som

a)

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, efter det att den berörda medlemsstaten har anmält ett sådant beslut till kommittén och det har godkänts av denna, eller

b)

är föremål för kvarstad i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom, i vilket fall penningmedlen och de ekonomiska resurserna får användas för att tillgodose ett sådant kvarstadsbeslut eller en sådan dom, förutsatt att kvarstadsbeslutet eller domen meddelats före dagen för antagandet av resolution 1718 (2006) och inte är till gagn för en person eller enhet som avses i punkt 1, efter det att den berörda medlemsstaten har gjort en anmälan till kommittén.

5.   Punkt 2 skall inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter på dessa konton, eller

b)

betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den 14 oktober 2006,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av punkt 1.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall i enlighet med nationella myndigheter och nationell lagstiftning och i överensstämmelse med internationell rätt vidta samarbetsåtgärder, bl.a. vid behov genom kontroll av laster till och från Nordkorea, för att förhindra olaglig handel med kärnvapen, kemiska eller biologiska vapen, ballistiska missiler, bärare, liknande materiel och teknik. I detta avseende kan tillgängliga mekanismer för icke-spridning användas för att säkerställa effektiva kontroller av last som transporteras till sjöss, med flyg och till lands.

Artikel 6

Rådet skall upprätta förteckningen i bilagan och föra in eventuella ändringar i denna på grundval av vad kommittén eller FN:s säkerhetsråd fastställer.

Artikel 7

Denna gemensamma ståndpunkt skall ses över, och vid behov ändras, särskilt när det gäller de kategorier av personer, enheter eller artiklar eller ytterligare personer, enheter eller artiklar som skall omfattas av de restriktiva åtgärderna eller med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

Artikel 8

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 9

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 november 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande


BILAGA

Förteckning över de personer som avses i artikel 3