ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 312

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
11 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1667/2006 av den 7 november 2006 om glukos och laktos (kodifierad version)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1668/2006 av den 10 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1669/2006 av den 8 november 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn (kodifierad version)

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1670/2006 av den 10 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1784/2003 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (kodifierad version)

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1671/2006 av den 10 november 2006 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

41

 

*

Rådets direktiv 2006/91/EG av den 7 november 2006 om bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version)

42

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 7 november 2006 om ändring av beslut 2003/583/EG om användning för åtgärder i Demokratiska republiken Kongo av medel som erhållits av Europeiska investeringsbanken i enlighet med den andra, tredje, fjärde, femte och sjätte Europeiska utvecklingsfonden

45

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 31 oktober 2006 om upprättande av en förteckning över regioner och områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt delmålen gränsöverskridande och transnationellt samarbete inom målet europeiskt territoriellt samarbete för 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 5144]

47

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ( 1 )

59

 

*

Kommissionens beslut av den 9 november 2006 om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning [delgivet med nr K(2006) 5304]  ( 1 )

66

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1667/2006

av den 7 november 2006

om glukos och laktos

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 2730/75 av den 29 oktober 1975 om glukos och laktos (3) har ändrats flera gånger (4) på väsentliga punkter. Av tydlighetsskäl bör den förordningen kodifieras.

(2)

För att undvika tekniska svårigheter vid tullbehandlingen föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (5) att glukos, glukossirap, laktos och laktossirap skulle samlas under ett nummer och kemiskt ren glukos och laktos under ett annat.

(3)

Glukos som omfattas av undernummer 1702 30 91, 1702 30 99 och 1702 40 90 av den kombinerade nomenklaturen och laktos som omfattas av undernummer 1702 19 00 av den kombinerade nomenklaturen är emellertid upptagna i bilaga I till fördraget och omfattas därför av systemet för handel med tredje land enligt den gemensamma organisationen för de marknader som de tillhör, medan kemiskt ren glukos och laktos, som inte är upptagna i bilaga I till fördraget, omfattas av ett tullsystem vars ekonomiska effekter kan vara väsentligt annorlunda.

(4)

Denna situation skapar svårigheter som förvärras av det faktum att produkterna i fråga oavsett renhetsgrad framställs av samma basprodukter. Kriteriet för en tullklassificering i kemiskt rena produkter och andra produkter är en renhetsgrad på 99 %. Produkter med en något högre eller lägre renhetsgrad kan för övrigt ha samma ekonomiska användning. Tillämpning av olika system medför således konkurrenssnedvridningar som förstärks ytterligare på grund av möjligheten till substitution.

(5)

Den enda lösningen på dessa problem är att inordna dessa produkter i samma ekonomiska ordning oavsett renhetsgrad eller, om detta anses tillräckligt, harmonisera de ordningar som gäller för de två produktgrupperna.

(6)

Fördraget innehåller inga särskilda bestämmelser som berättigar till en sådan åtgärd. Därför bör de nödvändiga åtgärderna vidtas med stöd av artikel 308 i fördraget. Den lämpligaste åtgärden är för övrigt att utvidga den ordning som gäller för annan glukos enligt rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (6) till att omfatta kemiskt ren glukos och att utvidga den ordning som gäller för annan laktos enligt rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (7), till att omfatta kemiskt ren laktos.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ordning som fastställs i förordning (EG) nr 1784/2003 och i tillämpningsföreskrifterna för denna förordning avseende druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker enligt undernummer 1702 30 91, 1702 30 99 och 1702 40 90 i Kombinerade nomenklaturen skall utvidgas till att omfatta druvsocker samt sirap och andra lösningar av druvsocker enligt undernummer 1702 30 51 och 1702 30 59 i Kombinerade nomenklaturen.

Artikel 2

Den ordning som fastställs i förordning (EG) nr 1255/1999 och i tillämpningsföreskrifterna för denna förordning avseende laktos samt sirap och andra lösningar av laktos enligt undernummer 1702 19 00 i Kombinerade nomenklaturen skall utvidgas till att omfatta laktos samt sirap och andra lösningar av laktos enligt undernummer 1702 11 00 i Kombinerade nomenklaturen.

Artikel 3

När ordningen för druvsocker och sirap och andra lösningar av druvsocker eller laktos och sirap och andra lösningar av laktos enligt undernummer 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 respektive 1702 19 00 i Kombinerade nomenklaturen ändras i enlighet med artikel 37 i fördraget eller tillämpningsföreskrifterna för den artikeln, skall sådana ändringar, där så är lämpligt, utvidgas till att omfatta druvsocker eller sirap och andra lösningar av druvsocker eller laktos eller sirap och andra lösningar av laktos enligt undernummer 1702 30 51, 1702 30 59 respektive 1702 11 00 i Kombinerade nomenklaturen, om inte andra åtgärder vidtas i enlighet med samma föreskrifter för att harmonisera ordningen för dessa produkter med behandlingen av de produkter som nämns ovan.

Artikel 4

Förordning (EEG) nr 2730/75 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 12 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 13 september 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 281, 1.11.1975, s. 20. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2931/95 (EGT L 307, 20.12.1995, s. 10).

(4)  Se bilaga I.

(5)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 996/2006 (EUT L 179, 1.7.2006, s. 26).

(6)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EGT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(7)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).


BILAGA I

UPPHÄVD FÖRORDNING OCH ÄNDRINGAR AV DENNA I KRONOLOGISK ORDNING

Rådets förordning (EEG) nr 2730/75

(EGT L 281, 1.11.1975, s. 20)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 222/88

(EGT L 28, 1.2.1988, s. 1)

endast artikel 7

Kommissionens förordning (EG) nr 2931/95

(EGT L 307, 20.12.1995, s. 10)

endast artikel 2


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 2730/75

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Bilaga I

Bilaga II


11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1668/2006

av den 10 november 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 10 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1669/2006

av den 8 november 2006

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 27.4 och artikel 41, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 av den 15 mars 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1254/1999 vad avser systemen för offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn (2) har ändrats flera gånger på ett genomgripande sätt (3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör denna förordning kodifieras.

(2)

Enligt artikel 27.1 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall inledandet av offentlig intervention vara kopplat till det genomsnittliga marknadspriset i en medlemsstat eller i en region i en medlemsstat. Följaktligen bör det fastställas hur marknadspriserna i medlemsstaterna skall beräknas, särskilt vilka kvaliteter som skall tas med och hur de skall viktas i förhållande till varandra, vilka koefficienter som skall användas för att räkna om dem till referenskvalitet R3 samt mekanismerna för att inleda och avsluta uppköp.

(3)

Villkoren för produkters stödberättigande bör definieras dels så att de utesluter produkter som inte är representativa för medlemsstaternas nationella produktion och som inte uppfyller gällande sanitära och veterinära bestämmelser, dels produkter vars vikt överskrider den som normalt sett efterfrågas på marknaden. Slaktkroppar av nötkreatur av kvalitet O3 som är stödberättigande i Irland bör även vara stödberättigande i Nordirland för att undvika en omläggning av handeln som riskerar att störa nötköttsmarknaden i denna del av gemenskapen.

(4)

Kraven på identifiering av stödberättigande slaktkroppar bör även omfatta stämpling av slaktnummer på insidan av varje kvartspart. Slaktkroppar bör styckas på ett enhetligt sätt för att underlätta avsättningen av styckningsprodukterna och kontrollen av urbeningsproceduren och för att som slutresultat erhålla köttstycken som efter urbening kan definieras på samma sätt i hela gemenskapen. Med hänsyn till detta bör slaktkroppen styckas rätlinjigt och fram- och bakkvartsparterna definieras till att omfatta det femte respektive åttonde revbenet; härigenom erhålls ett minimum av benfria styckningsdelar och slaktspill och de erhållna produkterna utnyttjas på bästa sätt.

(5)

För att undvika spekulation som kan snedvrida den faktiska marknadssituationen bör det fastställas att endast ett anbud per anbudsgivare och kategori får lämnas in. För att undvika köp genom bulvaner bör ”anbudsgivare” definieras så att begreppet innefattar den kategori aktörer vars yrkesverksamhet gör det naturligt att delta i intervention och som tidigare deltagit i sådan.

(6)

Mot bakgrund av erfarenheterna av inlämning av anbud bör det föreskrivas att berörda parter i tillämpliga fall får delta i anbudsförfaranden på grundval av kontrakt som slutits med interventionsorganet i enlighet med interventionsorganets närmare anvisningar.

(7)

Mer exakta bestämmelser bör fastställas för ställandet av säkerheter i form av kontanta inbetalningar så att interventionsorganen kan godta garanterade bankchecker.

(8)

Till följd av förbudet mot all användning av specificerat riskmaterial och med hänsyn till de ökade kostnader och minskade intäkter som följer därav inom nötköttssektorn, bör den höjning som skall tillämpas på det genomsnittliga marknadspriset och som används för att fastställa det högsta uppköpspriset anpassas till det vid den tidpunkten högsta beloppet.

(9)

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts bör det vara tillåtet för interventionsorganen att i förekommande fall förkorta produkternas leveranstid för att undvika att leveranser i samband med två på varandra följande anbudsförfaranden överlappar varandra.

(10)

Risken för oegentligheter är särskilt stor när slaktkroppar som interventionsköps systematiskt benas ur. Det bör därför fastställas att interventionsorternas kyl- och fryshus och styckningsanläggningar skall vara oberoende av de slakterier och de anbudsgivare som tilldelats kontrakt. Med hänsyn till eventuella praktiska svårigheter i vissa medlemsstater kan undantag från denna princip godtas, under förutsättning att kvantiteterna av urbenat kött noga begränsas och att kontrollen vid övertagande skärps så att det urbenade köttet kan spåras och oegentligheter i möjligaste mån undvikas. Mot bakgrund av senare undersökningar bör större vikt läggas vid kontroll av rester av förbjudna ämnen i köttet, särskilt sådana med hormonell verkan.

(11)

Interventionsorganen får endast överta produkter som uppfyller de krav på kvalitet och presentation som fastställs i gemenskapens bestämmelser. Det har visat sig att vissa regler för övertagande bör preciseras och kontrollåtgärderna skärpas. Det bör särskilt fastställas bestämmelser för en preliminär kontroll redan vid slakteriet, så att icke-stödberättigande kött kan elimineras på ett tidigt stadium. För att förfarandet vid mottagning skall bli mer tillförlitligt bör kvalificerad personal anställas vars opartiskhet garanteras av att de är oberoende av de berörda parterna och av att ett rotationssystem används. Dessutom bör kontrollernas omfattning noggrant anges.

(12)

På grund av händelserna i samband med bovin spongiform encefalopati (BSE) kan obligatorisk urbening få positiva effekter på den nödvändiga lagringskapaciteten och för hanteringen av de betydande nötköttskvantiteter som kan bli föremål för interventionsuppköp, något som skulle kunna underlätta köttets senare avsättning.

(13)

För att förbättra interventionsorganens kontroller vid övertagandet av produkterna bör det fastställas förfaranden, särskilt för märkningen av partier, den preliminära kontrollen och kontrollen av de uppköpta produkternas vikt. I samband med detta bör bestämmelserna för kontroll av urbening av uppköpt kött och icke godkända produkter skärpas. Detta gäller även kontroller av lagrade produkter.

(14)

I föreskrifterna för slaktkroppar bör det särskilt anges hur de skall hängas och vilka skador eller vilken typ av hantering som kan påverka produktens handelskvalitet eller kontaminera den.

(15)

För att säkerställa att urbeningen sker smidigt bör styckningsanläggningarna ha direkt tillgång till en eller flera frystunnlar. Undantag från detta krav bör begränsas till vad som är strikt nödvändigt. Det är lämpligt att fastställa bestämmelser för den fortlöpande fysiska kontrollen av urbeningen, särskilt vad beträffar kontrollanternas oberoende och det minsta antalet kontroller.

(16)

Enligt bestämmelserna för lagring av styckningsdelar måste dessa vara lätta att identifiera. Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör därför särskilt vidta nödvändiga åtgärder när det gäller att spåra och lagra de uppköpta produkterna för att underlätta deras framtida avsättning och för att ta hänsyn till eventuella krav beträffande den veterinära situationen för de djur från vilka styckningsdelarna kommer. För att förbättra lagringen och underlätta identifieringen av styckningsdelarna bör packningssätten standardiseras och styckningsdelarna förses med sina fullständiga namn eller med en gemenskapskod.

(17)

Föreskrifterna för förpackning av produkterna i kartonger, pallar och köttburar bör skärpas för att lagrade produkter lättare skall kunna identifieras och hållbarheten förbättras och för att mer effektivt motarbeta riskerna för bedrägeri och för att förbättra produkternas åtkomlighet så att kontroll och avyttring underlättas.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för det system med offentliga interventionsuppköp inom nötköttssektorn som fastställs genom artikel 27 i förordning (EG) nr 1254/1999.

KAPITEL II

OFFENTLIGA INTERVENTIONSUPPKÖP

AVSNITT 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 2

Interventionsregioner i Förenade kungariket

Förenade kungarikets territorium skall delas upp i följande två interventionsregioner:

Region I: Storbritannien.

Region II: Nordirland.

Artikel 3

Inledande och avslutning av uppköp genom anbudsinfordran

Artikel 27 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall tillämpas i enlighet med följande bestämmelser:

a)

För att säkerställa att de villkor som anges i artikel 27.1 är uppfyllda skall

kvaliteterna U, R och O, uttryckta i kvalitet R3 efter de koefficienter som anges i bilaga I till denna förordning för den berörda medlemsstaten eller regionen, användas vid beräkning av det genomsnittliga marknadspriset per stödberättigande kategori i en medlemsstat eller en region i en medlemsstat,

de genomsnittliga marknadspriserna noteras i enlighet med de bestämmelser, och för de kvaliteter, som anges i kommissionens förordning (EG) nr 295/96 (4),

det genomsnittliga marknadspriset per stödberättigande kategori i en medlemsstat eller en region i en medlemsstat utgöras av genomsnittet av marknadspriserna för samtliga de kvaliteter som avses i andra strecksatsen, viktade i proportion till deras andel av den totala slakten i den medlemsstaten eller regionen.

b)

Inledandet av interventionsuppköp, som beslutas per kategori och per medlemsstat eller region i en medlemsstat, skall grundas på de två senaste veckonoteringarna för marknadspriserna.

c)

Avslutandet av interventionsuppköp, som beslutas per kategori och per medlemsstat eller region i en medlemsstat, skall grundas på den senaste veckonoteringen för marknadspriserna.

Artikel 4

Villkor för uppköp

1.   De produkter som förtecknas i bilaga II till denna förordning och omfattas av följande kategorier definierade i artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 1183/2006 (5) kan köpas upp för intervention:

a)

Kött från unga okastrerade handjur som är yngre än två år (kategori A).

b)

Kött från kastrerade handjur (kategori C).

2.   Hela och halva slaktkroppar får endast köpas upp om

a)

de är kontrollmärkta enligt avsnitt I kapitel III i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (6),

b)

de inte har några egenskaper som gör de produkter som härrör från dem olämpliga för lagring eller efterföljande användning,

c)

de inte kommer från nödslaktade djur,

d)

de har sitt ursprung i gemenskapen enligt artikel 39 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (7),

e)

de kommer från djur som fötts upp i enlighet med den gällande veterinära lagstiftningen,

f)

radioaktiviteten i produkterna inte överskrider de högsta tilllåtna nivåerna enligt gemenskapens bestämmelser. En produkts radioaktivitet skall kontrolleras endast om situationen så kräver och under den tid som bedöms nödvändig. Vid behov skall kontrollernas varaktighet och omfattning fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1254/1999,

g)

de kommer från slaktkroppar som väger högst 340 kg.

3.   Hela eller halva slaktkroppar får endast köpas upp om de uppfyller följande villkor:

a)

De presenteras i enlighet med bilaga III till denna förordning, i tillämpliga fall efter styckning i kvartsparter på bekostnad av den berörda parten. Det skall särskilt kontrolleras att varje del av slaktkroppen uppfyller villkoren i punkt 2 i bilagan. Om något av dessa villkor inte uppfylls skall produkten inte godkännas. Om en kvartspart inte godkänns på grund av att den inte uppfyller villkoren för presentation, särskilt om den otillfredsställande presentationen inte kan avhjälpas under antagningsproceduren, skall inte heller den andra kvartsparten från samma halva slaktkropp godkännas.

b)

De är klassificerade enligt den gemenskapsskala som fastställs i förordning (EG) nr 1183/2006. Interventionsorganen skall avvisa alla produkter som efter en noggrann kontroll av varje del av slaktkroppen inte bedöms uppfylla dessa normer.

c)

De identifieras dels genom märkning som visar kategori, konformationsklass och fettgrupp, dels genom ett identifikations- eller slaktnummer. Märkningen som visar kategori, konformationsklass och fettgrupp skall vara lättläst och skall i enlighet med en av behörig nationell myndighet godkänd metod göras genom stämpling med en giftfri stämpelfärg som inte kan ändras eller avlägsnas. Bokstäverna och siffrorna skall vara minst 2 cm höga. På bakkvartsparten skall märkningen göras på ländstycket i höjd med den fjärde ländkotan och på framkvartsparterna cirka 10–30 cm från bröstbenets styckningskant. Identifikations- eller slaktnumret skall anbringas i mitten av insidan på varje kvartspart, antingen med hjälp av en stämpel eller med markeringspenna med outplånlig färg som godkänts av interventionsorganet.

d)

De har försetts med etiketter i enlighet med det system som införs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (8)

Artikel 5

Interventionsorter

1.   Interventionsorter skall utses av medlemsstaterna på så sätt att interventionsåtgärdernas effektivitet garanteras.

Anläggningarna på dessa orter skall vara så utrustade att de kan

a)

överta kött med ben,

b)

frysa ned allt kött som skall lagras i oförändrat skick,

c)

lagra sådant kött i minst tre månader under tekniskt tillfredsställande förhållanden.

2.   Som interventionsort för kött med ben som skall benas ur kan endast sådana orter godkännas där styckningsanläggningarnas och kyl- och fryshusens drift, ledning och personal är oberoende av slakteriet eller den anbudsgivare som tilldelats kontrakt samt varken tillhör slakteriet eller den anbudsgivare som tilldelats kontrakt.

Om problem uppstår får medlemsstaterna medge undantag från första stycket på villkor att kontrollerna vid mottagandet skärps i enlighet med bestämmelserna i artikel 14.5

AVSNITT 2

Förfarande vid anbud och övertagande

Artikel 6

Inledande och avslutning av anbudsinfordran

1.   Meddelande om anbudsinfordran eller ändringar och avslutande av en infordran skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning senast den lördag som föregår sista dagen för inlämnande av anbud.

2.   När en anbudsinfordran inleds får ett minimipris fastställas under vilket anbud inte kommer att godtas.

Artikel 7

Inlämnande av och meddelande om anbud

Under den tid då anbudsinfordran gäller skall sista tidpunkten för inlämnande av anbud vara kl. 12.00 (lokal tid i Bryssel) den andra och fjärde tisdagen i varje månad, med undantag för den andra tisdagen i augusti och den fjärde tisdagen i december, då inga anbud tas emot. Om tisdagen infaller på en allmän helgdag skall tidsfristen förlängas med 24 timmar. Inom 24 timmar efter det att tidsfristen för anbudsinfordran har gått ut skall interventionsorganen underrätta kommissionen om de inkomna anbuden.

Artikel 8

Villkor för anbud

1.   Anbud får endast lämnas in av

a)

slakterier för nötkreatur som registrerats eller godkänts i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (9), oavsett rättslig status, och

b)

de nötkreaturs- eller kötthandlare som för egen räkning låter slakta på sådana slakterier och är upptagna i det nationella mervärdesskatteregistret.

2.   Intresserade anbudsgivare skall lämna in sina anbud till det interventionsorgan i en medlemsstat där anbudsförfarandet inletts, antingen i form av ett skriftligt anbud mot mottagningsbevis eller i någon annan skriftlig form som accepteras av interventionsorganet mot mottagningsbevis.

Kontrakt får upprättas med anbudsgivarna på de villkor som fastställs av interventionsorganen i enlighet med deras närmare anvisningar.

3.   Intresserade anbudsgivare får endast lämna ett anbud per kategori och anbudsinfordran.

Medlemsstaterna skall försäkra sig om att anbudsgivarna är oberoende av varandra vad beträffar ledning, personal och verksamhet.

Om det finns goda grunder att anta att så inte är fallet eller att ett anbud inte motsvarar det verkliga ekonomiska läget skall anbudet endast beaktas om anbudsgivaren lämnar godtagbara bevis för att villkoren i andra stycket är uppfyllda.

Om det konstateras att en anbudsgivare har lämnat mer än ett anbud skall alla anbud från den anbudsgivaren avvisas.

4.   Anbuden skall innehålla följande uppgifter:

a)

Anbudsgivarens namn och adress.

b)

Den kvantitet produkter, uttryckt i ton, som erbjuds för varje kategori som anges i meddelandet om anbudsinfordran.

c)

Det angivna priset per 100 kg produkter av kvalitet R3 enligt bestämmelserna i artikel 15.3, uttryckt i euro och avrundat till högst två decimaler.

5.   Ett anbud är giltigt endast om

a)

det avser minst 10 ton,

b)

det åtföljs av anbudsgivarens skriftliga förbindelse att följa alla bestämmelser för uppköpet i fråga, och

c)

anbudsgivaren lägger fram bevis för att han före utgången av tidsfristen för inlämnande av anbud har ställt den i artikel 9 angivna säkerheten för anbudet i fråga.

6.   Anbud kan inte dras tillbaka efter utgången av den i artikel 7 angivna tidsfristen för inlämnande av anbud.

7.   Anbuden skall vara konfidentiella.

Artikel 9

Säkerheter

1.   Uppfyllandet av grundkraven, att anbudet upprätthålls efter det att anbudstiden löpt ut och att produkterna levereras till det lager som utsetts av interventionsorganet inom den tidsrymd som fastställs i artikel 13.2, skall garanteras genom att en säkerhet ställs om 30 euro per 100 kg.

Säkerheten skall ställas hos interventionsorganet i den medlemsstat där anbudet lämnats.

2.   Säkerheten kan endast ställas i form av kontanta inbetalningar i enlighet med artikel 13 och artikel 14.1 och 14.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 (10).

3.   För anbud som inte godtagits skall säkerheten frisläppas så snart resultatet av anbudsinfordran offentliggörs.

För anbud som godtas skall säkerheten frisläppas efter det att produkterna har övertagits, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 14.7 i denna förordning.

Artikel 10

Beslut med anledning av anbudsinfordran

1.   Med hänsyn till de anbud som mottagits vid varje anbudsinfordran skall ett högsta uppköpspris fastställas per kategori avseende kvalitet R3 i enlighet med det förfarande som avses i artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1254/1999.

Om särskilda omständigheter motiverar detta får ett annat pris fastställas per medlemsstat eller per region i en medlemsstat på grundval av de genomsnittliga marknadspriser som noterats.

2.   Det får beslutas att anbudsinfordran inte skall fullföljas.

3.   Om de sammanlagda kvantiteter som erbjuds till ett pris som motsvarar eller understiger det högsta priset överstiger de kvantiteter som skall köpas upp, kan de antagna kvantiteterna sättas ned för varje kategori med hjälp av nedsättningskoefficienter som kan höjas i förhållande till skillnaderna i pris och erbjudna kvantiteter.

Om det är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter får dessa nedsättningskoefficienter variera mellan olika medlemsstater eller regioner i medlemsstater för att interventionsmekanismerna skall fungera på ett tillfredsställande sätt.

Artikel 11

Högsta uppköpspris

1.   Anbud skall inte beaktas om det angivna priset överstiger det genomsnittliga marknadspris som noterats i en medlemsstat eller region i en medlemsstat för en kategori som omräknats till kvalitet R3 med hjälp av de koefficienter som förtecknas i bilaga I plus 10 euro per 100 kg slaktvikt.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 skall anbudet avslås om det föreslagna priset överstiger det högsta priset enligt artikel 10 som gäller för den anbudsinfordran.

3.   Om det uppköpspris som tillerkänts en anbudsgivare är högre än det genomsnittliga marknadspris som avses i punkt 1 skall uppköpspriset justeras genom multiplikation med den koefficient som erhålls med hjälp av formel A i bilaga IV. Koefficienten får emellertid inte

a)

vara större än 1,

b)

medföra en sänkning av uppköpspriset som är större än skillnaden mellan detta pris och det genomsnittliga marknadspriset.

Om en medlemsstat har tillförlitliga uppgifter och lämpliga kontrollmedel kan den fatta beslut om att beräkna koefficienten för varje anbudsgivare med hjälp av formel B i bilaga IV.

4.   Rättigheter och skyldigheter som uppstår i samband med anbudsinfordran skall inte kunna överlåtas.

Artikel 12

Begränsning av uppköp

Om interventionsorganen i medlemsstaterna erbjuds större kvantiteter kött än de omedelbart kan överta får de begränsa uppköpen till de kvantiteter de kan överta på sitt territorium eller i en av sina interventionsregioner.

Medlemsstaterna skall se till att alla intresserade anbudsgivares lika tillträde till interventionen påverkas så lite som möjligt vid en sådan begränsning.

Artikel 13

Meddelande om antagna anbud och leverans

1.   Interventionsorganet skall omedelbart underrätta anbudsgivarna om resultatet av deras deltagande i anbudsförfarandet.

Interventionsorganen skall till de anbudsgivare som tilldelas kontrakt utan dröjsmål utfärda numrerade leveransorder med följande uppgifter:

a)

Den kvantitet som skall levereras.

b)

Det antagna anbudspriset.

c)

Tidsplanen för leverans av produkterna.

d)

Den eller de interventionsorter dit leveransen skall ske.

2.   De anbudsgivare vilkas bud antagits skall leverera produkterna senast 17 kalenderdagar efter den första arbetsdagen efter offentliggörandet av förordningen om fastställande av högsta uppköpspris och av de kvantiteter nötkött som är föremål för interventionsuppköp.

Kommissionen kan emellertid, beroende på de kvantiteter som köpts upp, förlänga denna tidsfrist med en vecka. Leveransen kan delas upp i flera partier. Interventionsorganet kan dessutom, då tidsplanen för leveransen av produkterna fastställs, förkorta tidsfristen, som dock inte får understiga 14 dagar.

Artikel 14

Övertagande

1.   Interventionsorganens övertagande skall ske vid invägning vid ingången till interventionsortens styckningsanläggning.

Produkterna skall levereras i partier på mellan 10 och 20 ton. Kvantiteten får dock vara mindre än 10 ton om den utgör återstoden av det ursprungliga anbudet eller om detta har minskats till under 10 ton.

Levererade produkter skall endast godkännas och övertas om de vid interventionsorganets kontroll visar sig uppfylla villkoren i denna förordning. En stickprovskontroll av den omfattning och med de metoder som föreskrivs i den veterinära lagstiftningen på området skall göras för att kontrollera att villkoren i artikel 4.2 e, särskilt frånvaron av förbjudna ämnen i enlighet med artikel 3 och artikel 4.1 i rådets direktiv 96/22/EG (11), är uppfyllda.

2.   Om ingen preliminär kontroll görs omedelbart före lastning vid slakteriets lastkaj och innan de halva slaktkropparna transporteras till interventionsorten skall de identifieras enligt följande:

a)

Om de endast är märkta skall märkningen göras enligt bestämmelserna i artikel 4.3 c och en handling upprättas med identifikations- eller slaktnumret samt slaktdatum för den halva slaktkroppen.

b)

Om de även är försedda med etiketter skall dessa vara utformade i enlighet med bestämmelserna i artikel 1.2, 1.3 och 1.4 i kommissionens förordning (EEG) nr 344/91 (12).

Om de halva slaktkropparna styckas i kvartsparter skall styckningen ske i enlighet med förfarandet i bilaga III i denna förordning. Kvartsparterna från varje slaktkropp skall därefter grupperas så att godkännandeförfarandet vid övertagandet kan göras för varje hel eller halv slaktkropp. Om halva slaktkroppar inte har styckats i kvartsparter före transporten till interventionsorten skall detta göras vid ankomsten i enlighet med bestämmelserna i bilaga III.

Vid platsen för godkännande skall varje kvartspart identifieras med en etikett i enlighet med bestämmelserna i artikel 1.2, 1.3 och 1.4 i förordning (EEG) nr 344/91. På etiketten skall även kvartspartens vikt och upphandlingskontraktets nummer anges. Etiketterna skall fästas direkt antingen på fram- och bakbenssenorna eller på framkvartspartens halssena och bakkvartspartens slaksida, utan fästanordningar av metall eller plast.

Godkännandeförfarandet skall omfatta en systematisk undersökning av presentation, klassificering, vikt och etikettering av varje levererad kvartspart. Temperaturen skall också kontrolleras på en av bakkvartsparterna av varje slaktkropp. Särskilt gäller att ingen slaktkropp skall godkännas om dess vikt överstiger den högsta vikt som fastställs i artikel 4.2 g.

3.   En preliminär kontroll kan göras omedelbart före lastning vid slakteriets lastkaj och skall gälla de halva slaktkropparnas vikt, klassificering, presentation och temperatur. Särskilt gäller att ingen slaktkropp skall godkännas om dess vikt överstiger den högsta vikt som fastställs i artikel 4.2 g. Avvisade produkter skall märkas som sådana och får inte presenteras ytterligare en gång för preliminär kontroll eller för godkännandeförfarandet.

En sådan kontroll skall göras på varje parti om högst 20 ton halva slaktkroppar enligt interventionsorganets anvisningar. Om anbudet omfattar kvartsparter får interventionsorganet tillåta ett parti på mer än 20 ton halva slaktkroppar. Om mer än 20 % av det totala antalet halva slaktkroppar som kontrolleras avvisas, skall hela partiet avvisas enligt bestämmelserna i punkt 6.

Före den efterföljande transporten till interventionsorten skall halva slaktkroppar styckas i kvartsparter i enlighet med bestämmelserna i bilaga III. Samtliga kvartsparter skall systematiskt vägas och identifieras med etikett enligt bestämmelserna i artikel 1.2, 1.3 och 1.4 i förordning (EEG) nr 344/91. På etiketten skall även kvartspartens vikt och upphandlingskontraktets nummer anges. Etiketterna skall fästas direkt antingen på fram- och bakbenssenorna eller på framkvartspartens halssena och bakkvartspartens slaksida, utan fästanordningar av metall eller plast.

Kvartsparterna från varje slaktkropp skall därefter grupperas så att godkännandeförfarandet vid övertagandet kan göras för varje hel eller halv slaktkropp.

Varje parti skall till mottagningsplatsen åtföljas av en kontrolllista med alla uppgifter om de halva slaktkropparna eller kvartsparterna, inklusive antalet halva slaktkroppar eller kvartsparter som presenteras och antingen godkänns eller avvisas. Denna kontrollista skall överlämnas till den mottagande tjänstemannen.

Transportmedlet skall ha förseglats innan det lämnar slakteriet. Numret på förseglingen skall framgå av sundhetsintyget eller kontrollistan.

Under godkännandeförfarandet skall de levererade kvartsparternas presentation, klassificering, vikt, märkning och temperatur kontrolleras.

4.   Preliminär kontroll och godkännande av de produkter som erbjudits till intervention skall utföras av en tjänsteman vid interventionsorganet eller av en person som interventionsorganet bemyndigat till detta. Denna person skall vara utbildad klassificerare, inte vara involverad i klassificering vid slakteriet och vara helt oberoende av den anbudsgivare vars anbud antagits. Detta oberoende skall särskilt säkras genom att dessa personer roterar periodiskt mellan interventionsorterna.

Vid övertagandet skall för varje parti kvartsparternas vikt registreras och uppgifterna bevaras av interventionsorganet.

En handling med alla uppgifter, inklusive de presenterade produkternas vikt och antal och huruvida de godkänts eller avvisats, skall fyllas i av den mottagande tjänstemannen.

5.   Vid övertagande av sådant kött med ben som skall benas ur vid interventionsorten och som inte motsvarar kraven i artikel 5.2 första stycket, skall följande gälla för identifiering, leverans och kontroll:

a)

Vid övertagande enligt punkt 1 skall de fram- och bakkvartsparter som skall benas ur vara märkta med bokstäverna INT på in- och utsidan enligt samma bestämmelser som de som fastställs i artikel 4.3 c för märkning med kategori och slaktnummer och för placeringen av märkningen. Bokstäverna INT skall emellertid stämplas på insidan av varje kvartspart i höjd med det tredje eller fjärde revbenet för framkvartsparter och i höjd med det sjunde eller åttonde revbenet för bakkvartsparter.

b)

Testikelfettet skall sitta kvar fram till övertagandet men skall avlägsnas före vägning.

c)

De levererade produkterna skall delas upp i partier enligt punkt 1.

Om slaktkroppar eller kvartsparter märkta med bokstäverna INT upptäcks utanför de områden för vilka de är avsedda skall medlemsstaten utföra en undersökning, vidta nödvändiga åtgärder samt meddela kommissionen detta.

6.   Om mer än 20 % avvisas av antalet halva slaktkroppar eller kvartsparter i partiet som presenteras, skall hela partiet avvisas och märkas som avvisat, och det får inte presenteras vare sig för preliminär kontroll eller för godkännande.

7.   Om den kvantitet som faktiskt levererats och godkänts är mindre än den kvantitet som antagits skall säkerheten

a)

frisläppas i sin helhet om skillnaden inte överstiger 5 % eller 175 kg,

b)

förverkas, utom i fall av force majeure,

i förhållande till den kvantitet som inte levererats eller inte godkänts om skillnaden inte överstiger 15 %,

i sin helhet i övriga fall, i enlighet med artikel 1 i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 15

Betalning

1.   Interventionsorganet skall betala den som tilldelats kontraktet priset enligt dennes anbud inom en period som börjar den 45:e dagen efter det att produkterna övertagits och som slutar den 65:e dagen efter den dagen.

2.   Priset skall endast betalas för den kvantitet som faktiskt levererats och godkänts. Om den levererade och godkända kvantiteten i fråga är större än den antagna skall priset emellertid endast betalas för den kvantitet som antagits.

3.   Om övertagandet avser annan kvalitet än R3 skall betalningen till den som tilldelats kontraktet justeras med omräkningskoefficienten för den uppköpta kvaliteten, som återfinns i bilaga I.

4.   Uppköpspriset för kött som skall benas ur i sin helhet skall vara fritt invägningen vid ingången till interventionsortens styckningsanläggning.

Lossningskostnader skall bäras av anbudsgivaren.

Artikel 16

Växelkurs

Den växelkurs som skall användas för de belopp som avses i artikel 11 och för det antagna anbudspriset skall vara den som gäller den dag då den förordning som fastställer högsta uppköpspris och kvantiteter av nötkött för interventionsuppköp för det ifrågavarande anbudsförfarandet träder i kraft.

KAPITEL III

URBENING AV KÖTT UPPKÖPT AV INTERVENTIONSORGAN

Artikel 17

Obligatorisk urbening

Interventionsorganen skall säkerställa att allt kött som köpts upp är urbenat.

Artikel 18

Allmänna bestämmelser för urbening

1.   Urbening får endast ske i styckningsanläggningar som registrerats eller godkänts i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och är utrustade med en eller flera angränsande frystunnlar.

På begäran av en medlemsstat kan kommissionen medge ett tidsbegränsat undantag från bestämmelserna i första stycket. Vid sitt beslut skall kommissionen beakta den rådande utvecklingen av utrustning samt hälso- och kontrollvillkor och att en gradvis harmonisering inom detta område eftersträvas.

2.   De urbenade styckningsdelarna skall uppfylla villkoren i förordning (EG) nr 853/2004 och kraven i bilaga V till denna förordning.

3.   Urbening får inte påbörjas förrän hela partiet har tagits över.

4.   När nötkött för intervention benas ur, putsas och paketeras får inget annat kött finnas i styckningslokalen.

Samtidigt med nötköttet får emellertid griskött finnas i styckningslokalen, under förutsättning att det behandlas på ett annat produktionsband.

5.   Urbening skall ske mellan kl. 7.00 och kl. 18.00, dock inte på lördagar, söndagar eller helgdagar. Denna tidsrymd kan förlängas med högst två timmar om kontrollmyndigheterna är närvarande vid urbeningen.

Om urbeningen inte blir klar samma dag som köttet övertas skall den behöriga myndigheten försegla de kyl- och frysrum där produkterna förvaras, och förseglingen får endast brytas av samma myndighet när urbeningen påbörjas på nytt.

Artikel 19

Kontrakt och närmare anvisningar

1.   Urbening skall ske på kontraktsbasis på de villkor som fastställs av interventionsorganen och i enlighet med deras närmare anvisningar.

2.   De krav som skall uppfyllas av styckningsanläggningarna samt den inredning och utrustning som skall finnas där skall fastställas i interventionsorganens närmare anvisningar, vilka även skall säkerställa att styckningen sker enligt gemenskapens riktlinjer.

Anvisningarna skall särskilt innehålla detaljerade anvisningar för urbening och precisera metoderna för beredning, putsning, paketering, infrysning och förvaring av styckningsdelarna till dess att de övertas av interventionsorganet.

Interventionsorganens anvisningar kan erhållas på de adresser som förtecknas i bilaga VI.

Artikel 20

Kontroll av urbeningen

1.   Interventionsorganen skall svara för löpande fysisk kontroll av hela urbeningsprocessen.

Denna kontroll kan överlämnas till organ som är helt oberoende av berörda handelsparter, slakterier och lagerhållare. I sådana fall skall interventionsorganen se till att deras tjänstemän gör en oanmäld kontroll av den urbening som omfattas av varje anbud. Vid denna kontroll skall stickprov tas på kartongerna med styckningsdelar före och efter infrysning samt överensstämmelsen kontrolleras mellan de använda och de producerade kvantiteterna å ena sidan och ben, fett och puts å andra sidan. Dessa kontroller skall för varje enskild styckningsdel omfatta minst 5 % av de kartonger som fyllts under dagen och, om antalet kartonger så medger, minst fem kartonger per styckningsdel.

2.   Fram- och bakkvartsparter skall benas ur separat. För varje urbeningsdag skall

a)

en jämförelse göras mellan antalet styckningsdelar och fyllda kartonger,

b)

en blankett färdigställas som visar utbytet av urbenade fram- respektive bakkvartsparter.

Artikel 21

Särskilda villkor för urbening

1.   Under den urbening, putsning och paketering som föregår infrysningen får nötköttets innertemperatur inte vid något tillfälle överstiga + 7 °C. Transport av styckningsdelar skall inte tillåtas före snabbfrysning, förutom i de undantagsfall som anges i artikel 18.1.

2.   Alla etiketter och allt främmande material skall omedelbart före urbening avlägsnas helt.

3.   Samtliga ben, senor och ligament (ligamentum nuchae), allt brosk och all överflödig bindväv skall avlägsnas omsorgsfullt. Putsning av styckningsdelar skall begränsas till borttagande av fett, brosk, senor, ledkapslar och annat specificerat puts. All synlig nerv- och lymfvävnad skall avlägsnas.

4.   Stora blodkärl, koagulerat blod samt nedsmutsade partier skall med minsta möjliga putsning noggrant avlägsnas.

Artikel 22

Paketering av styckningsdelar

1.   Styckningsdelar skall paketeras omedelbart efter urbeningen på så sätt att inte någon del av köttet kommer i direkt kontakt med kartongen i enlighet med kraven i bilaga V.

2.   Polyetylen som används för att invändigt klä kartonger och polyetylenfolie eller polyetylenpåsar för paketering av styckningsdelar skall ha en tjocklek på minst 0,05 mm och vara avsedda för förpackning av livsmedel.

3.   Kartonger, pallar och köttburar skall uppfylla kraven i bilaga VII.

Artikel 23

Lagring av styckningsdelar

Interventionsorganen skall se till att allt uppköpt urbenat kött lagras separat och är lätt att identifiera per anbudsgivare, styckningsdel och inlagringsmånad.

Styckningsdelarna skall lagras i kyl- och fryshus i den medlemsstat till vilken interventionsorganet hör.

Om inte annat föreskrivs i enlighet med det förfarande som avses i artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall dessa kyl- och fryshus ha kapacitet att i minst tre månader och under tekniskt tillfredsställande förhållanden lagra allt urbenat kött som de tilldelas av interventionsorganet.

Artikel 24

Urbeningskostnader

De kontrakt som avses i artikel 19.1 och betalningar i enlighet med dessa skall täcka de transaktioner och kostnader som tilllämpningen av denna förordning ger upphov till, särskilt

a)

kostnaden för eventuella transporter till styckningsanläggningen av det ej urbenade köttet efter det att det har godkänts,

b)

urbening, putsning, paketering och snabbfrysning,

c)

lagring, lastning, transport och interventionsorganets övertagande av de frysta styckningsdelarna vid det kyl- och fryshus det har anvisat,

d)

materialkostnader, särskilt för förpackning,

e)

värdet av de ben, fettbitar och andra avfallsprodukter från putsningen som interventionsorganet lämnar på styckningsanläggningen.

Artikel 25

Tidsfrister

Urbening, putsning och paketering skall vara avslutad senast tio kalenderdagar efter slakt. Medlemsstaterna kan dock fastställa kortare tidsfrister.

Snabbfrysning skall ske omedelbart efter paketering och i varje fall påbörjas samma dag. Det urbenade köttets volym får inte överstiga frystunnlarnas kapacitet.

Infrysningstemperaturen skall vara sådan att en innertemperatur av – 7 °C eller lägre uppnås inom högst 36 timmar.

Artikel 26

Avvisande av produkter

1.   Om kontrollerna enligt artikel 20.1 visar att urbeningsföretaget för en viss styckningsdel brutit mot bestämmelserna i artiklarna 17–25, skall dessa kontroller utökas till att omfatta ytterligare 5 % av de kartonger som fyllts under dagen i fråga. Skulle ytterligare överträdelser avslöjas skall ytterligare prov om 5 % av det totala antalet kartonger med den aktuella styckningsdelen kontrolleras. Om det vid den fjärde femprocentskontrollen visar sig att minst 50 % av kartongerna inte följer ovannämnda artiklar skall hela dagsproduktionen av den aktuella styckningsdelen kontrolleras. Kontroll av hela dagsproduktionen skall emellertid inte krävas så snart minst 20 % av kartongerna med en viss styckningsdel har befunnits bryta mot bestämmelserna.

2.   Om under de förutsättningar som anges i punkt 1 mindre än 20 % av kartongerna med en viss styckningsdel befinns bryta mot bestämmelserna, skall hela innehållet i dessa kartonger avvisas, och betalning skall inte erläggas för dem. Urbeningsföretaget skall till interventionsorganet för de avvisade styckningsdelarna betala ett belopp som är lika med priset enligt bilaga VIII.

Om minst 20 % av kartongerna med en viss styckningsdel befinns bryta mot bestämmelserna, skall hela dagsproduktionen av den aktuella styckningsdelen avvisas av interventionsorganet, och betalning skall inte erläggas. Urbeningsföretaget skall till interventionsorganet för de avvisade styckningsdelarna betala ett belopp som är lika med priset enligt bilaga VIII.

Om minst 20 % av kartongerna med olika styckningsdelar i dagsproduktionen befinns bryta mot bestämmelserna, skall hela dagsproduktionen avvisas av interventionsorganet, och betalning skall inte erläggas. Urbeningsföretaget skall till interventionsorganet betala ett belopp som är lika med det pris som skall betalas av interventionsorganet till den antagne anbudsgivaren enligt artikel 15 för de ursprungliga, för intervention med ben uppköpta produkterna som har avvisats efter urbening, ökat med 20 %.

Om tredje stycket är tillämpligt skall det första och det andra stycket inte gälla.

3.   Utan hinder av punkterna 1 och 2 skall, om urbeningsföretaget genom grov oaktsamhet eller bedrägeri underlåter att uppfylla bestämmelserna i artiklarna 17–25,

a)

alla produkter som erhållits efter urbening under den dag för vilken det konstaterats att ovannämnda bestämmelser inte följts avvisas av interventionsorganet, och betalning skall inte erläggas,

b)

urbeningsföretaget till interventionsorganet betala ett belopp som är lika med det pris som skall betalas av interventionsorganet till den antagne anbudsgivaren enligt artikel 15 för de ursprungliga, för intervention av kött med ben uppköpta produkterna som har avvisats efter urbening enligt punkt a, ökat med 20 %.

KAPITEL IV

KONTROLL AV PRODUKTERNA OCH MEDDELANDEN

Artikel 27

Lagring och kontroll av produkterna

1.   Interventionsorganen skall säkerställa att det kött som omfattas av denna förordning inlagras och förvaras lättåtkomligt och i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 första stycket.

2.   Lagringstemperaturen får inte överstiga – 17 °C.

3.   Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de lagrade produkternas kvalitet och kvantitet bevaras och att skadade förpackningar omedelbart byts ut. De skall täcka härmed förbundna risker genom en försäkring antingen i form av ett kontraktsåtagande av lagerhållaren eller i form av en heltäckande försäkring tecknad av interventionsorganet. Medlemsstaten kan även uppträda som sin egen försäkringsgivare.

4.   Under lagringstiden skall behöriga myndigheter utföra regelbundna kontroller som skall omfatta en betydande del av de produkter som inlagras efter varje månads anbudsinfordran.

Produkter som vid kontrollerna visar sig inte uppfylla kraven i denna förordning skall avvisas och märkas som avvisade. Den behöriga myndigheten skall vid behov och utan att det påverkar tillämpningen av påföljder återkräva betalningen från de ansvariga berörda parterna.

De tjänstemän som utför kontrollen får inte ta emot instruktioner från den avdelning som köpt upp köttet.

5.   De behöriga myndigheterna skall vidta de åtgärder beträffande spårbarhet och lagring som behövs för att kommande uttagning ur lager och avsättning skall kunna ske så effektivt som möjligt, särskilt med hänsyn till eventuella krav beträffande den veterinära situationen för de berörda djuren.

Artikel 28

Meddelanden

1.   Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om alla ändringar i förteckningen över interventionsorter och i möjligaste mån den infrysnings- och lagringskapacitet dessa har.

2.   Senast tio kalenderdagar efter det att övertagandet genomförts skall medlemsstaterna underrätta kommissionen per telex eller fax om vilka kvantiteter som levererats och tagits emot för intervention.

3.   Senast den 21:a dagen i varje månad skall medlemsstaterna lämna följande uppgifter till kommissionen rörande den föregående månaden:

a)

De kvantiteter som köpts upp per vecka och per månad uppdelade på produkter och kvaliteter enligt gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar som fastställs i förordning (EG) nr 1183/2006.

b)

De kvantiteter av varje urbenad produkt för vilka försäljningskontrakt slutits under den ifrågavarande månaden.

c)

De kvantiteter av varje urbenad produkt för vilka en uttagsorder eller ett liknande dokument utfärdats under den ifrågavarande månaden.

4.   Medlemsstaterna skall senast vid månadens slut lämna kommissionen följande uppgifter för den föregående månaden:

a)

De kvantiteter av varje urbenad produkt som framställts av icke urbenat nötkött under månaden i fråga.

b)

De icke kontrakterade och de faktiska lagren av varje urbenad produkt vid den ifrågavarande månadens slut med angivande av den tid de icke kontrakterade lagren förvarats.

5.   Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 avses med

a)   icke kontrakterade lager: de lager för vilka försäljningskontrakt ännu inte slutits.

b)   faktiska lager: summan av icke kontrakterade lager och lager för vilka försäljningskontrakt slutits men som ännu inte övertagits.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 29

Upphävande

Förordning (EG) nr 562/2000 upphör härmed att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga X.

Artikel 30

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2006.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 68, 16.3.2000, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1067/2005 (EUT L 174, 7.7.2005, s. 60).

(3)  Se bilaga IX.

(4)  EGT L 39, 17.2.1996, s. 1.

(5)  EUT L 214, 4.8.2006, s. 1.

(6)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206.

(7)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1.

(9)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(10)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.

(11)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 3.

(12)  EGT L 41, 14.2.1991, s. 15.


BILAGA I

OMRÄKNINGSKOEFFICIENTER

Kvalitet

Koefficient

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


BILAGA II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


BILAGA III

BESTÄMMELSER AVSEENDE HELA OCH HALVA SLAKTKROPPAR SAMT KVARTSPARTER

1.

Hela eller halva slaktkroppar, färska eller kylda (KN-nummer 0201) från djur som slaktats högst sex dagar och minst två dagar tidigare.

2.

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)   slaktkropp: hela kroppen av det slaktade djuret hängande på slaktkrok fäst i halssenan, avblodad, urtagen, flådd och presenterad

med huvudet avskuret från kroppen vid nackleden och fötterna avskurna vid övre eller nedre fotleden,

utan bröst- och bukhålans organ, utan njurar, njurfett och bäckenfett,

utan könsorgan och dithörande muskler,

utan mellangärde och njurtapp,

utan svans och utan den första svanskotan,

utan ryggmärg,

utan testikelfett och vidhängande fett på insidan av slaksidan,

utan bukmuskulaturens yttersta bindvävssträng,

utan innanlårsfett,

utan stora halsvenen med vidhängande fett,

med halsen avskuren enligt veterinära krav, utan att någon halsmuskel tas bort,

med ett fettlager på bringans spets som ej överstiger 1 cm.

b)   halv slaktkropp: de produkter som erhålls genom symmetrisk delning av den slaktkropp som avses i a ovan genom mitten av hals-, rygg-, länd- och korskotorna och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen. Under uppslaktning och hantering av slaktkroppen får inte rygg- och ländkotorna tydligt förskjutas. Tillhörande muskler och senor får inte skadas allvarligt av såg eller kniv.

c)   framkvartspart: del av slaktkroppen som

styckats efter avkylning,

är rakt avskuren innehållande fem revben.

d)   bakkvartspart: del av slaktkroppen som

styckats efter avkylning,

är rakt avskuren innehållande åtta revben.

3.

De produkter som avses i punkterna 1 och 2 skall komma från väl avblodade slaktkroppar. Djuret skall vara ordentligt flått, och slaktkroppens yta får inte uppvisa några skadade hinnor, blodutgjutningar eller blåmärken. Inte heller får ytfettet vara lossrivet eller ha avlägsnats i större omfattning. Lungsäcken skall vara oskadad, utom då den punkteras för att underlätta upphängning av framkvartsparter. Slaktkropparna skall inte vara nedsmutsade med någon typ av förorening, särskilt inte fekalier eller större blodfläckar.

4.

De produkter som avses i punkt 2 c och d skall komma från hela eller halva slaktkroppar som uppfyller kraven i punkt 2 a och b.

5.

De produkter som avses i punkterna 1 och 2 skall kylas omedelbart efter slakt i minst 48 timmar så att innertemperaturen efter denna tid inte överstiger + 7 °C. Denna temperatur skall bibehållas till dess produkterna övertas.


BILAGA IV

KOEFFICIENTER ENLIGT ARTIKEL 11.3

Formel A

Koefficient n = (a/b)

där

a= genomsnittet av de genomsnittliga marknadspriser som noteras i medlemsstaterna eller regioner i dessa under de två eller tre veckor som följer på beslut om kontraktstilldelning,

b= det genomsnittliga marknadspris som noterats i den ifrågavarande medlemsstaten eller region i denna i enlighet med artikel 14.1 och som gäller för anbudsinfordran i fråga.

Formel B

Koefficient n′ = (a′/b′)

där

a′= genomsnittet av de uppköpspriser som betalats av anbudsgivaren för djur av samma kvalitet och kategori som de på vilka det genomsnittliga marknadspriset beräknas under de två eller tre veckor som följer på beslut om kontraktstilldelning,

b′= genomsnittet av de uppköpspriser som betalats av anbudsgivaren för djur på vilka det genomsnittliga marknadspriset beräknas under de två veckor under vilka beräkningen görs av det genomsnittliga marknadspriset för anbudsinfordran i fråga.


BILAGA V

BESTÄMMELSER FÖR URBENING AV INTERVENTIONSKÖTT

1.   STYCKNINGSDELAR AV BAKKVARTSPARTER

1.1   Beskrivning av styckningsdelarna

1.1.1   Interventionslägg (INT-kod 11)

Styckning och urbening: Läggen avlägsnas med hjälp av ett snitt genom knäleden och skiljs från innan- och ytterlåret längs med den naturliga hinnan. Hälmuskeln skall sitta kvar på läggen. Läggen benas ur (skenben och has avlägsnas).

Putsning: Senspetsarna skärs av tätt intill köttet.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

1.1.2   Interventionsfransyska (INT-kod 12)

Styckning och urbening: Fransyskan skiljs från innanlåret genom ett rakt snitt ned till och längs med lårbenet och från ytterlåret genom att snittet fortsätter längs med den naturliga hinnan. Kappan skall lämnas kvar.

Putsning: Knäskålen, ledkapseln och senor avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än 1 cm.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

1.1.3   Interventionslägg (INT-kod 13)

Styckning och urbening: Innanlåret skiljs från ytterlåret och läggen genom ett snitt längs med den naturliga hinnan och lossas från lårbenet; blygdbenet avlägsnas.

Putsning: Penisroten, vidhängande brosk samt den ytliga könslymfknutan hos handjur avlägsnas. Brosk och bindväv på bäckenbenet avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än 1 cm.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

1.1.4   Interventionsytterlår (INT-kod 14)

Styckning och urbening: Ytterlåret skiljs från innanlåret och läggen genom ett snitt längs med den naturliga hinnan. Lårbenet avlägsnas.

Putsning: Det kraftiga brosket vid knäleden samt knälymfknutan och vidhängande fett avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än 1 cm.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

1.1.5   Interventionsfilé (INT-kod 15)

Styckning: Den hela filén skärs ut genom att den tjockaste delen lossas från höftbenet (ilium) och ett snitt läggs längs med ryggraden varigenom filén lösgörs från ryggen.

Putsning: Körtlar och fett avlägsnas. Den silverglänsande hinnan och hela filén skall vara intakta i ett stycke. Särskild omsorg skall läggas vid avskiljandet, putsningen och förpackningen av denna värdefulla styckningsdel.

Förpackning och emballering: Filéer skall förpackas försiktigt på längden med de tjocka och smala ändarna växelvis mot varandra och med den silverglänsande hinnan uppåt. Filéerna får inte vikas. Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

1.1.6   Interventionsrumpstek (INT-kod 16)

Styckning och urbening: Rumpsteken skall skiljas från ytterlåret och fransyskan genom ett rakt snitt med början cirka 5 cm bakom det femte korsbenet och som slutar cirka 5 cm framför blygdbenet så att fransyskan inte skadas.

Rumpsteken avskiljs från ryggraden genom ett snitt mellan den sista ryggkotan och den första korskotan och längs med framkanten av höftbenet. Ben och brosk avlägsnas.

Putsning: Fettfickan på insidan under ryggmuskelns mitt avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än 1 cm. Särskild omsorg skall läggas vid avskiljandet, putsningen och förpackningen av denna värdefulla styckningsdel.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

1.1.7   Interventionsryggbiff (INT-kod 17)

Styckning och urbening: Denna styckningsdel skiljs från rumpsteken med ett rakt snitt mellan den sista ländkotan och den första korskotan. Den skall avskiljas från entrecoten med ett rakt snitt mellan det elfte och det tionde revbensfästet. Ryggkotorna avlägsnas omsorgsfullt. Revbenen och tornutskotten avlägsnas i ett stycke.

Putsning: Allt brosk som blivit kvar efter urbeningen skall avlägsnas. Senorna skall avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än 1 cm. Särskild omsorg skall läggas vid avskiljandet, putsningen och förpackningen av denna värdefulla styckningsdel.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

1.1.8   Interventionsslaksida (INT-kod 18)

Styckning och urbening: Hela slaksidan skall avlägsnas från den vid det åttonde revbenet avskurna bakkvartsparten med ett snitt från den punkt där slaksidan lossats, längs med den naturliga hinnan och runt lårets muskler ned till den punkt som är horisontell mot mitten av den sista ländkotan. Snittet skall därefter fortsätta i en rak linje parallellt med filén fram genom det trettonde till och med det sjätte revbenet och löpa parallellt med ryggkotornas kant så att hela det lodräta snittet ligger högst 5 cm från filéns kant.

Alla ben och allt brosk avlägsnas i ett stycke. Slaksidan skall förbli hel.

Putsning: Den grova bindvävshinnan som täcker slaksidan skall avlägsnas utan att slaksidan skadas. Fett putsas av så att den totala andelen synligt fett (utvändigt och mellan enskilda muskler) inte överstiger 30 %.

Förpackning och emballering: Den hela slaksidan får endast vikas en gång vid förpackning. Den får inte skäras itu eller rullas ihop. Den skall packas så att insidan av slaksidan är väl synlig. Kartongerna skall vara invändigt klädda med polyetylen så att köttet blir fullständigt täckt.

1.1.9   Interventionsentrecote (med fem revben) (INT-kod 19)

Styckning och urbening: Denna styckningsdel skall avskiljas från ryggbiffen med ett rakt snitt mellan det elfte och det tionde revbenet och skall omfatta det sjätte till det tionde revbenet. Muskulaturen mellan revbenen samt lungsäcken avlägsnas tillsammans med revbenen i ett stycke. Ryggkotor, brosk och bogbladsspetsen avlägsnas.

Putsning: Ryggsenan avlägsnas. Det yttre fettskiktet får inte på något ställe vara tjockare än 1 cm. Kappan skall sitta kvar.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

2.   STYCKNINGSDELAR AV FRAMKVARTSPARTER

2.1   Beskrivning av styckningsdelarna

2.1.1   Interventionsframlägg (INT-kod 21)

Styckning och urbening: Framläggen skärs av med ett snitt längs leden mellan underarmsbenet (radius) och överarmsbenet (humerus). Underarmsbenet (radius) avlägsnas.

Putsning: Senspetsarna skärs av tätt intill köttet.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

Framläggar får inte förpackas tillsammans med bakläggar.

2.1.2   Interventionsbog (INT-kod 22)

Styckning och urbening: Bogen avskiljs från framkvartsparten med ett snitt som följer den naturliga hinnan runt bogkanten och brosket på bogbladskanten och fortsätter runt hinnan så att bogen kan lyftas ur sin naturliga ficka. Bogbladet avlägsnas. Muskeln under bogbladet viks tillbaka (men skall inte avlägsnas) så att benet kan avlägsnas ordentligt. Överarmsbenet (humerus) avlägsnas.

Putsning: Fett putsas av så att den totala andelen synligt fett (utvändigt och mellan enskilda muskler) inte överstiger 10 %.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

2.1.3   Interventionsbringa (INT-kod 23)

Styckning och urbening: Bringan skärs ut ur framkvartsparten med ett rakt snitt vinkelrätt mot mitten av det första revbenet. Muskulaturen mellan revbenen samt lungsäcken avlägsnas tillsammans med revbenen, bröstbenet och allt brosk i ett tunt stycke. Ytmuskulaturen skall inte avlägsnas men allt fett därunder skall avlägsnas, liksom fettet under bröstbenet.

Putsning: Fett putsas av så att den totala andelen synligt fett (utvändigt och mellan enskilda muskler) inte överstiger 30 %.

Förpackning och emballering: Varje styckningsdel skall förpackas separat i polyetylen innan den läggs i kartonger klädda med polyetylen så att delarna är helt täckta.

2.1.4   Framkvartsparter för intervention (INT-kod 24)

Styckning och urbening: Då bringan, bogen och framläggen avlägsnats skall den styckningsdel som återstår betecknas framkvartspart.

Revbenen avlägsnas i ett stycke. Halsbenen avlägsnas omsorgsfullt.

Filén skall sitta kvar på denna styckningsdel.

Putsning: Senor, ledkapslar och brosk skall avlägsnas. Fett skall putsas av så att den totala andelen synligt fett (utvändigt och mellan enskilda muskler) inte överstiger 10 %.

Förpackning och emballering: Dessa styckningsdelar skall förpackas separat i polyetylen innan de läggs i kartonger som är invändigt klädda med polyetylen.

3.   VAKUUMFÖRPACKNING AV VISSA STYCKNINGSDELAR

Medlemsstaterna får besluta att tillåta vakuumförpackning i stället för separat förpackning enligt punkt 1, när det gäller styckningsdelar med koderna INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 19.


BILAGA VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section ”cheptel et viande”

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


BILAGA VII

BESTÄMMELSER AVSEENDE KARTONGER, PALLAR OCH KÖTTBURAR

I.   Bestämmelser avseende kartonger

1.

Kartongerna skall vara av standardformat, ha standardvikt och vara tillräckligt tåliga för att kunna staplas på varandra.

2.

Kartongerna får inte utvisa namn på det slakteri eller den styckningsanläggning som köttet kommer ifrån.

3.

Varje kartong skall vägas efter packning. Det är inte tillåtet att fylla kartongerna upp till en förut fastställd vikt.

4.

Nettovikten av styckningsdelar per kartong får inte överstiga 30 kg.

5.

Endast styckningsdelar med samma benämning identifierade genom deras fullständiga namn eller genom gemenskapskoden och härstammande från samma djurslag får placeras i samma kartong. Kartongerna får under inga omständigheter innehålla fettdelar eller annat avfall från putsningen.

6.

Kartongerna skall förseglas med

interventionsorganets etiketter på båda kortsidorna,

en officiell etikett från veterinärbesiktning mitt på fram- och baksidan, men endast på framsidan om det gäller kartonger i ett stycke (monobloc).

Etiketterna skall vara försedda med löpnummer och fästas så att de förstörs när kartongen öppnas.

7.

Av interventionsorganets etikett skall följande framgå: kontraktsnummer, styckningsdelarnas art och antal, nettovikt samt paketeringsdatum. Etiketterna skall vara minst 20 × 20 cm stora. Etiketten från veterinärbesiktningen skall vara försedd med styckningsanläggningens auktorisationsnummer.

8.

Löpnumren på de etiketter som avses i punkt 6 skall registreras för varje kontrakt, och det skall vara möjligt att jämföra antalet använda kartonger med antalet utställda etiketter.

9.

Kartongerna skall vara ombundna med fyra spännband, två på längden och två på bredden, ca 10 cm från varje hörn.

10.

Om etiketterna bryts vid kontroll skall de ersättas med etiketter med serienummer som interventionsorganet utfärdar till den berörda myndigheten. Två etiketter per kartong skall användas.

II.   Bestämmelser avseende pallar och köttburar

1.

Kartongerna skall lagras på skilda pallar per anbudsinfordran eller per inlagringsmånad och per styckningsdel. Pallarna skall märkas med etiketter med uppgift om nummer på anbudsinfordran, slag av styckningsdelar, produkternas nettovikt, tara och antal kartonger per styckningsdel.

2.

Pallarnas och köttburarnas placering skall föras in på en lagerplan.


BILAGA VIII

Priser som enligt artikel 26.2 första och andra styckena skall tillämpas vid avvisning av respektive styckningsdel

(euro per ton)

Interventionsfilé

22 000

Interventionsryggbiff

14 000

Interventionsinnanlår

Interventionsrumpstek

10 000

Interventionsytterlår

Interventionsfransyska

Interventionsentrecote (med fem revben)

8 000

Interventionsbog

Framkvartspart för intervention

6 000

Interventionsbringa

Interventionsbaklägg

Interventionsframlägg

5 000

Interventionsslaksida

4 000


BILAGA IX

UPPHÄVD FÖRORDNING OCH SENARE ÄNDRINGAR AV DENNA

Kommissionens förordning (EG) nr 562/2000

(EGT L 68, 16.3.2000, s. 22)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2734/2000

(EGT L 316, 15.12.2000, s. 45)

Endast artikel 8

Kommissionens förordning (EG) nr 283/2001

(EGT L 41, 10.2.2001, s. 22)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 503/2001

(EGT L 73, 15.3.2001, s. 16)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 590/2001

(EGT L 86, 27.3.2001, s. 30)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 1082/2001

(EGT L 149, 2.6.2001, s. 19)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1564/2001

(EGT L 208, 1.8.2001, s. 14)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1592/2001

(EGT L 210, 3.8.2001, s. 18)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1067/2005

(EUT L 174, 7.7.2005, s. 60)

 


BILAGA X

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 562/2000

Denna förordning

Artiklarna 1–5

Artikel 1–5

Artiklarna 6, 7 och 8

Artikel 9

Artikel 6

Artikel 10

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Artikel 12

Artikel 9

Artikel 13.1 första meningen

Artikel 10.1 första stycket

Artikel 13.1 andra meningen

Artikel 10.1 andra stycket

Artikel 13.2 och 13.3

Artikel 10.2 och 10.3

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12

Artikel 16

Artikel 13

Artikel 17.1, inledningen

Artikel 14.1

Artikel 17.1 a

Artikel 17.1 b, första delen av meningen

Artikel 17.1 b, andra delen av meningen

Artikel 14.1

Artikel 17.2 första, andra och tredje styckena

Artikel 14.2 första, andra och tredje styckena

Artikel 17.2 fjärde stycket

Artikel 17.2 femte stycket

Artikel 14.2 fjärde stycket

Artikel 17.3 första, andra och tredje styckena

Artikel 14.3 första, andra och tredje styckena

Artikel 17.3 fjärde stycket

Artikel 17.3 femte stycket

Artikel 14.3 fjärde stycket

Artikel 17.3 sjätte stycket

Artikel 14.3 femte stycket

Artikel 17.3 sjunde stycket

Artikel 14.3 sjätte stycket

Artikel 17.3 åttonde stycket

Artikel 14.3 sjunde stycket

Artikel 17.4 första och andra styckena

Artikel 14.4 första och andra styckena

Artikel 17.4 tredje stycket

Artikel 17.4 fjärde stycket

Artikel 14.4 tredje stycket

Artikel 17.5, 17.6 och 17.7

Artikel 14.5, 14.6 och 14.7

Artikel 18.1, 18.2 och 18.3

Artikel 15.1, 15.2 och 15.3

Artikel 18.4 första stycket första meningen

Artikel 18.4 första stycket andra meningen

Artikel 15.4 första stycket

Artikel 18.4 andra stycket

Artikel 15.4 andra stycket

Artikel 19

Artikel 16

Artikel 20

Artikel 17

Artikel 21.1 första stycket

Artikel 18.1 första stycket

Artikel 21.1 andra stycket första och andra meningarna

Artikel 18.1 andra stycket första och andra meningarna

Artikel 21.1 andra stycket tredje och fjärde meningarna

Artikel 21.2–21.5

Artikel 18.2–18.5

Artikel 22

Artikel 19

Artikel 23

Artikel 20

Artikel 24

Artikel 21

Artikel 25

Artikel 22

Artikel 26

Artikel 23

Artikel 27

Artikel 24

Artikel 28

Artikel 25

Artikel 29.1 och 29.2

Artikel 26.1 och 26.2

Artikel 29.3 inledningen

Artikel 26.3 inledningen

Artikel 29.3 första strecksatsen

Artikel 26.3 a

Artikel 29.3 andra strecksatsen

Artikel 26.3 b

Artikel 30

Artikel 27

Artikel 31.1 och 31.2

Artikel 28.1 och 28.2

Artikel 31.3 a, b och c

Artikel 28.3 a, b och c

Artikel 31.3 d

Artikel 31.4 och 31.5

Artikel 28.4 och 28.5

Artikel 32–37

Artikel 29

Artikel 38

Artikel 30

Bilaga I–VI

Bilaga I–VI

Bilaga VII del I

Bilaga VII del I

Bilaga VII del II punkt 1

Bilaga VII del II punkt 1

Bilaga VII del II punkt 2

Bilaga VII del II punkt 3

Bilaga VII del II punkt 2

Bilaga VIII

Bilaga VII

Bilaga IX

Bilaga IX

Bilaga X


11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1670/2006

av den 10 november 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1784/2003 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 18,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (2), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2825/93 av den 15 oktober 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i form av vissa spritdrycker (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I artikel 16 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att, i den mån det är nödvändigt att beakta särdragen i produktionen av vissa alkoholhaltiga drycker som erhålls från spannmål, kan kriterierna för beviljande av exportbidrag anpassas till denna särskilda situation. Det förefaller nödvändigt att fastställa bestämmelser om sådan anpassning för vissa spritdrycker för vilka, å ena sidan, spannmålspriset vid exporttillfället inte binds till spannmålspriset vid produktionstillfället och, å andra sidan, slutprodukten härstammar från en blandning av ett antal produkter, vilket gör det omöjligt att identifiera vilka spannmålsslag som den slutliga exportprodukten innehåller, särskilt eftersom dessa spritdrycker också är föremål för en obligatorisk lagringstid på åtminstone tre år.

(3)

Svårigheter av detta slag har förekommit i synnerhet beträffande skotsk whisky, irländsk whiskey och spansk whisky.

(4)

Det vanliga systemet med exportbidrag bör i den mån det är möjligt tillämpas på liknande grundval. Ett exportbidrag bör därför betalas ut för spannmål som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 23.2 i fördraget proportionellt till de kvantiteter av spritdrycker som exporteras. Kvantiteterna av sådan destillerad spannmål bör därför multipliceras med en övergripande standardkoefficient som beräknas på grundval av nationell statistik som tillhandahålls av de berörda medlemsstaterna. Att använda förhållandet mellan den totala kvantitet som har exporterats av berörda spritdrycker och den totala kvantitet som har sålts förefaller att utgöra en rimlig och enkel grund. Det är nödvändigt att definiera betydelsen av ”total exporterad kvantitet” och ”total såld kvantitet”. För att kunna bestämma kvantiteterna av destillerade spannmål och koefficienten, bör de kvantiteter som är föremål för system med aktiv förädling uteslutas.

(5)

Det är nödvändigt att fastställa den koefficient som skall justeras i synnerhet för att skydda sig mot möjligheten att utbetalningar av exportbidragen kan komma att öka förråden onormalt mycket.

(6)

Artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det är möjligt att variera exportbidraget i enlighet med bestämmelseort. Därför bör objektiva kriterier fastställas, vilket skulle leda till upphävandet av exportbidrag för vissa bestämmelseorter.

(7)

Den dag enligt vilken den tillämpliga exportbidragssatsen skall bestämmas bör fastställas. Den dagen bör först och främst bindas till den tid vid vilken spannmålen ställs under kontroll, och för de kvantiteter som destilleras därefter, till varje fiskal destillationsperiod. Innan exportbidraget betalas ut, måste det företes bevis, i form av en destillationsförsäkran, för att spannmålen har destillerats. En sådan försäkran måste innehålla den information som är nödvändig för beräkning av exportbidragen. Den första dagen i varje fiskal destillationsperiod kan också vara den utlösande faktorn för omräkningskursen för jordbruket i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98.

(8)

För att denna förordning skall kunna tillämpas är det nödvändigt att registrera att varorna har lämnat gemenskapen och i vissa fall också att identifiera deras bestämmelseort. Det är därför nödvändigt att använda den definition av export som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5) och de bevis som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (6).

(9)

För att koefficienten skall kunna fastställas bör det vara obligatoriskt att förete bevis för att kvantiteterna av spritdrycker har exporterats. Det är lämpligt att fastställa att artikel 43 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (7) bör tillämpas på varor som återinförs till gemenskapens område, om de särskilda villkoren uppfylls.

(10)

Det bör krävas av medlemsstaterna att de överlämnar den nödvändiga informationen till kommissionen.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för fastställande och beviljande av exportbidrag för spannmål som exporteras i form av de spritdrycker som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1784/2003 och för vilka en obligatorisk lagringsperiod på minst tre år utgör en del av tillverkningsprocessen.

2.   Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 (8) tillämpas inte på de spritdrycker som avses i punkt 1, om inte annat föreskrivs i artikel 6.1 i denna förordning.

Artikel 2

De exportbidrag som avses i artikel 1 får beviljas för spannmål som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 23.2 i fördraget och som används vid tillverkningen av de spritdrycker som omfattas av KN-nummer 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 och 2208 30 88 och som är tillverkade i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (9).

Artikel 3

I denna förordning avses med

a)   överenskommen destillationsperiod: en period som motsvarar en destillationsperiod som den bidragsberättigade och tullmyndigheterna eller andra behöriga myndigheter har kommit överens om för kontroller av punktskatt (fiskal period),

b)   total exporterad kvantitet: de kvantiteter spritdrycker som uppfyller villkoren i artikel 23.2 i fördraget och som exporteras till den bestämmelseort för vilken exportbidraget gäller,

c)   total såld kvantitet: de kvantiteter av spritdrycker som uppfyller villkoren i artikel 23.2 i fördraget och som slutgiltigt har sänts iväg från produktionsanläggningen eller lagerutrymmet för att säljas för mänsklig konsumtion,

d)   ställd under kontroll: ett förfarande med tullkontroll eller ett administrativt förfarande som erbjuder likvärdiga garantier, under vilket spannmål avsedd för tillverkning av de spritdrycker som avses i artikel 2 ställs.

Artikel 4

1.   De kvantiteter av spannmål som berättigar till exportbidraget skall vara de kvantiteter som ställs under kontroll och som destilleras av dem som är berättigade till exportbidraget under en given destillationsperiod, viktade med en koefficient som skall fastställas årligen för varje berörd medlemsstat och som är tillämplig för alla berörda parter som är berättigade till exportbidrag. Koefficienten skall uttrycka förhållandet i medeltal mellan den totala kvantitet som exporteras och den totala kvantitet som säljs av berörda spritdrycker, på grundval av den utveckling som har observerats för de kvantiteterna under det antal år som motsvarar lagringstiden i medeltal för spritdrycken i fråga.

För att kunna bestämma de kvantiteter av spannmål som har destillerats och koefficienten, skall de kvantiteter som har varit föremål för system med aktiv förädling uteslutas.

Då koefficienten beräknas, skall hänsyn också tas till variationer i lagren av spritdrycken i fråga.

Koefficienten kan variera i enlighet med det spannmålsslag som används.

2.   De behöriga organen skall regelbundet kontrollera den volym som faktiskt exporteras och kvantiteten i lager.

Artikel 5

Den koefficient som avses i artikel 4.1 skall fastställas före den 1 juli varje år.

Den skall tillämpas från och med den 1 oktober till och med den 30 september följande år.

Den skall fastställas i enlighet med information som överlämnas av medlemsstaterna avseende perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december under de år som föregår året för fastställande av koefficienten.

Artikel 6

1.   Den bidragssats som skall tillämpas är den som fastställs i enlighet med artikel 14 första stycket i förordning (EG) nr 1043/2005.

2.   Bidragssatsen och jordbruksomräkningskursen skall vara de som tillämpas den dag då spannmålen ställs under kontroll.

För de kvantiteter som destilleras under var och en av de destillationsperioder som följer på den period under vilken de ställdes under kontroll, skall emellertid kurserna vara de som gäller den första dagen i varje berörd fiskal destillationsperiod.

Artikel 7

1.   Om situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader gör det nödvändigt, skall exportbidraget avskaffas för vissa bestämmelseorter.

2.   Om exportbidraget avskaffas med stöd av punkt 1, eller om det återinförs, och om vissa marknader inte längre är berättigade till exportbidrag enligt en anslutningsakt eller enligt avtal med tredjeland, skall den koefficient som avses i artikel 4.1 justeras. Denna justering skall, beroende på situationen, bestå i att de kvantiteter som exporteras till marknader för vilka exportbidraget upphävs eller återinförs, undantas från eller räknas in i de totala exportkvantiteter som ligger till grund för beräkningen av koefficienten. Den justerade koefficienten skall tillämpas från och med den första dagen i den fiskala destillationsperiod som följer på ändringen av bidragsberättigandet för de aktuella marknaderna.

Artikel 8

Vid tillämpningen av denna förordning kan spannmål ersättas med malt.

För malt skall koefficienten för att beräkna motsvarande värde till korn vara 1,30.

Om den malt som ställs under kontroll är grön malt med en vattenhalt på mellan 43 och 47 %, skall emellertid koefficienten för beräknandet av den motsvarande vikten på malt med en vattenhalt på 7 % vara 0,57.

Artikel 9

1.   Endast destillatörer som är etablerade inom gemenskapen skall vara berättigade till exportbidraget.

2.   Före varje fiskal destillationsperiods början skall destillatören till de behöriga myndigheterna överlämna en försäkran som innehåller alla upplysningar som är nödvändiga för att bestämma exportbidraget, i synnerhet följande:

a)

En beskrivning av spannmålen eller maltet i enlighet med nomenklaturen för Gemensamma tulltaxan, om nödvändigt särredovisade i enhetliga partier.

b)

Produkternas nettovikt och vatteninnehåll, särredovisat för varje parti som avses i a.

c)

Intygande om att spannmålen uppfyller de villkor som fastställs i artikel 23.2 i fördraget.

d)

Lagringsort och destillationsort.

För att hänsyn skall kunna tas till de större eller mindre kvantiteter som faktiskt destilleras får försäkran uppdateras under den fiskala destillationsperioden under det att destillationsprocessen fortskrider.

3.   Efter varje fiskal destillationsperiod skall destillatören inlämna en försäkran till de behöriga myndigheterna, nedan kallad ”destillationsförsäkran”, i vilken han bekräftar att han under den berörda destillationsperioden har destillerat den spannmål som angavs i den försäkran som avses i punkt 2, för att producera en av spritdryckerna i fråga; han skall ange den kvantitet av destillerade produkter som har erhållits. Denna försäkran skall godkännas av de myndigheter som har hand om kontrollen.

4.   Exportbidraget skall betalas ut då det har bevisats att spannmålen har ställts under kontroll och är destillerade.

5.   Den spannmålsvikt som skall beaktas vid beräkningen av utbetalningsbeloppet skall vara nettovikten om vattenhalten inte överstiger 15 %. Om vattenhalten i den spannmål som används är högre än 15 %, men högst 16 %, skall den vikt som beaktas vara nettovikten minskad med 1 %. Om vattenhalten i den spannmål som används är högre än 16 %, men högst 17 %, skall minskningen vara 2 %. Om vattenhalten i den spannmål som används är högre än 17 % skall minskningen vara två procentenheter för varje procentenhet vatten över 15 %.

Den vikt på malt, annat än grön malt, som avses i artikel 8 och som skall beaktas vid beräkningen av utbetalningsbeloppet skall vara nettovikten, om vattenhalten inte överstiger 7 %. Om vattenhalten i det malt som används är högre än 7 %, men högst 8 %, skall den vikt som beaktas vara nettovikten minskad med 1 %. Om vattenhalten i det malt som används är högre än 8 %, skall minskningen vara två procentenheter för varje procentenhet vatten över 7 %.

Gemenskapens referensmetod för att bestämma vattenhalten i spannmål och malt som är avsedda för tillverkning av de spritdrycker som avses i denna förordning, skall vara den som anges i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (10).

Artikel 10

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera riktigheten av de försäkringar som avses i artikel 9 och de som har att göra med den fysiska kontrollen av spannmålen, destillationsprocessen och användningen av den destillerade produkt som erhålls.

Artikel 11

1.   Biprodukterna från tillverkningen skall undantas från kontroll om det har fastställts att de inte överskrider den kvantitet biprodukter som normalt erhålls.

2.   Inget exportbidrag skall beviljas i det fall då spannmålen eller maltet inte är av sund och god marknadsmässig kvalitet.

Artikel 12

1.   Exportbidraget skall betalas av den medlemsstat i vilken de försäkringar som anges i artikel 9 tas emot.

2.   Exportbidraget skall betalas ut endast efter skriftlig ansökan av näringsidkaren. Medlemsstaterna kan fastslå att en särskild blankett skall användas vid ansökan.

3.   Förutom i fall av force majeure måste de dokument som krävs för beviljande av exportbidraget lämnas in inom 12 månader från den dag då de myndigheter, som hade hand om att ställa spannmålen under kontroll, godkände destillationsförsäkran, annars är sökanden inte längre berättigad till exportbidrag.

4.   Om koefficienten har justerats enligt artikel 7.2 skall de företag som från och med dagen för tillämpning av den justerade koefficienten har fått exportbidrag som de inte är berättigade till, betala tillbaka dessa.

Artikel 13

1.   För tillämpningen av artikel 4 skall det företes bevis för att de kvantiteter av spritdrycker som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 23.2 i fördraget har exporterats.

2.   Det bevis som tillämpas skall vara det som avses i förordning (EG) nr 800/1999.

3.   I denna förordning avses med export:

a)

export i betydelsen enligt artiklarna 161 och 162 i förordning (EEG) nr 2913/92, och

och

b)

leveranser till bestämmelseorter som omfattas av artikel 36 i förordning (EG) nr 800/1999.

4.   Produkter som har placerats i ett proviantlager som är godkänt i enlighet med artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999 skall också betraktas som exporterade. Artiklarna 40–43 i ovannämnda förordning skall också tillämpas på produkter som har placerats i sådana lager.

Artikel 14

1.   Spritdrycker skall anses vara exporterade den dag då tullformaliteterna för export är avslutade.

2.   Den försäkran som överlämnas efter det att tullformaliteterna för export har avslutats måste innehålla följande:

a)

En beskrivning av spritdryckerna i fråga, i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.

b)

De kvantiteter av spritdrycker som exporteras, uttryckt i liter ren alkohol.

c)

En beskrivning av, eller annan hänvisning till, spritdryckernas sammansättning så att det kan avgöras vilket spannmålsslag som har använts.

d)

Den medlemsstat där produktionen har skett.

3.   För spritdryckerna i punkt 2 c gäller att om en spritdryck erhålls av olika spannmålsslag och den är resultatet av en efterföljande blandning skall det vara tillräckligt att ange detta i sin försäkran.

Artikel 15

1.   För att en kvantitet av en spritdryck skall anses vara exporterad, måste det bevis som avses i artikel 13 överlämnas till de angivna myndigheterna inom sex månader från det datum då tullformaliteterna för exporten är avslutade.

2.   Om bevis inte har framlagts inom den föreskrivna tidsgränsen trots exportörens ansträngningar att erhålla ett sådant inom tidsgränsen, får en förlängning av tiden beviljas på sammanlagt högst sex månader.

Om ett exportbevis, som skulle möjliggöra att exporten sammanslås med den export som har utförts under samma kalenderår, överlämnas efter den utsatta tiden, skall emellertid exporten i fråga sammanslås med export som utförs under följande kalenderår.

Artikel 16

1.   Då gemenskapens transiteringsförfarande tillämpas skall de drycker som avses i artikel 13.1 underordnas gemenskapens externa transiteringsförfarande.

2.   För tillämpningen av förordning (EEG) nr 2913/92 skall de spritdrycker som avses i artikel 13.1 i den här förordningen anses vara varor för vilka de nödvändiga tullformaliteterna för export för beviljande av exportbidrag har avslutats. Sådana drycker får inte omsättas fritt om inte ett belopp som motsvarar det exportbidrag som har betalats ut återbetalas.

Artikel 17

Vid tillämpningen av artikel 7 måste bevis också företes för att de berörda spritdryckerna har nått den bestämmelseort för vilken exportbidraget fastställdes.

I det fallet skall beviset för import till ett tredjeland för vilket exportbidraget är tillämpligt vara det bevis som avses i artiklarna 15 och 16 i förordning (EG) nr 800/1999.

Artikel 18

1.   De berörda medlemsstaterna skall överlämna namn och adresser på de organ som är behöriga att tillämpa denna förordning till kommissionen.

2.   De berörda medlemsstaterna skall överlämna följande uppgifter till kommissionen före den 16 juli varje år:

a)

De kvantiteter av spannmål och malt som uppfyller villkoren i artikel 23.2 i fördraget och som är destillerade under perioden från och med den 1 januari till och med den 31 december föregående år, särredovisade i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.

b)

De kvantiteter av spannmål och malt som var föremål för system med aktiv förädling under samma period, särredovisade i enlighet med Kombinerade nomenklaturen.

c)

De kvantiteter av spritdrycker som anges i artikel 2, omfattande både exporterade kvantiteter och sålda kvantiteter under samma period, särredovisade i enlighet med de kategorier som anges i artikel 19.

d)

De kvantiteter av spritdrycker som är tillverkade under system med aktiv förädling och exporterades till tredjeländer under samma period, särredovisade i enlighet med de kategorier som anges i artikel 19.

e)

De kvantiteter av spritdrycker som fanns i lager den 31 december föregående år och de kvantiteter som tillverkades under den perioden.

3.   De berörda medlemsstaterna skall också lämna de uppgifter som anges under a–d till kommissionen för varje kvartal under kalenderåret, om dessa är tillgängliga, före den 16 oktober, före den 16 januari och före den 16 april.

4.   På begäran av kommissionen skall de berörda medlemsstaterna även lämna de upplysningar som behövs för att justera den koefficient som avses i artikel 7.2.

Artikel 19

För tillämpningen av bestämmelserna i artikel 18 avses med

a)

sädeswhisky: whisky gjord på malt och spannmål,

b)

maltwhisky: whisky gjord enbart på malt,

c)

irländsk whiskey, kategori A: whiskey gjord på malt och spannmål, varav mindre än 30 % malt,

d)

irländsk whiskey, kategori B: whiskey gjord på korn och malt, varav minst 30 % malt.

e)

Procenttalen för de olika spannmålsslag som används vid tillverkningen av de spritdrycker som avses i artikel 14.3 skall bestämmas på grundval av den totala kvantitet av de olika spannmålsslag som används vid tillverkning av de spritdrycker som avses i artikel 2.

Artikel 20

Förordning (EEG) nr 2825/93 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 21

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2006.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EGT L 258, 16.10.1993, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1633/2000 (EGT L 187, 26.7.2000, s. 29).

(4)  Se bilaga I.

(5)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 671/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 5).

(7)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).

(8)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

(9)  EGT L 160, 12.6.1989, s. 1.

(10)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31.


BILAGA I

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EEG) nr 2825/93

(EGT L 258, 16.10.1993, s. 6)

Kommissionens förordning (EG) nr 3098/94

(EGT L 328, 20.12.1994, s. 12)

Kommissionens förordning (EG) nr 1633/2000

(EGT L 187, 26.7.2000, s. 29)


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 2825/93

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4.1, första och andra styckena

Artikel 4.2

Artikel 4.1, tredje stycket

Artikel 4.3

Artikel 4.1, fjärde stycket

Artikel 4.4

Artikel 4.2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13.1 och 13.2

Artikel 13.1 och 13.2

Artikel 13.3, inledande mening

Artikel 13.3, inledande mening

Artikel 13.3, första strecksatsen

Artikel 13.3 a

Artikel 13.3, andra strecksatsen

Artikel 13.3 b

Artikel 13.4

Artikel 13.4

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15.1

Artikel 15.1

Artikel 15.2

Artikel 15.2 första stycket

Artikel 15.3

Artikel 15.2 andra stycket

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21, första stycket

Artikel 21

Artikel 21, andra stycket

Bilaga I

Bilaga II


11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/41


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1671/2006

av den 10 november 2006

om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (2), och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och 5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i samma förordning.

(2)

I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet som får importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli 2006 t.o.m. den 30 juni 2007 skall vara 11 500 ton, varvid köttet skall motsvara definitionen i samma artikel.

(3)

Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet med denna förordning endast kan användas under deras giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till och med den 5 november 2006 skall beviljas i sin helhet.

2.   Ansökningar om licenser för 4 832,45 ton lämnas in i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 936/97 under de första fem dagarna i december 2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 november 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 137, 28.5.1997, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 408/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 3).


11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/42


RÅDETS DIREKTIV 2006/91/EG

av den 7 november 2006

om bekämpning av San José-sköldlus

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37 och 94,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 69/466/EEG av den 8 december 1969 om bekämpning av San José-sköldlus (3) har ändrats (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Produktionen av vedartade tvåhjärtbladiga växter och deras frukter intar en viktig plats inom gemenskapens jordbruk.

(3)

Avkastningen av den produktionen hotas ständigt av växtskadegörare.

(4)

Genom att skydda de växterna mot sådana skadegörare skulle inte endast produktionskapaciteten upprätthållas, utan jordbruksproduktionen skulle också öka.

(5)

Skyddsåtgärder mot införsel av växtskadegörare till enskilda medlemsstater skulle endast ha en begränsad effekt om inte sådana skadegörare bekämpades samtidigt och metodiskt i hela gemenskapen och hindrades från att sprida sig.

(6)

En av de farligaste skadegörarna på vedartade tvåhjärtbladiga växter är San José-sköldlusen (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

Denna skadegörare har förekommit i flera medlemsstater, och det finns angripna områden inom gemenskapen.

(8)

Det föreligger en ständig risk för odlingar av vedartade tvåhjärtbladiga växter i hela gemenskapen om effektiva åtgärder inte vidtas för att bekämpa denna skadegörare och förhindra dess spridning.

(9)

För att denna skadegörare skall kunna utrotas, bör minimibestämmelser fastställas för gemenskapen. Medlemsstaterna bör om nödvändigt kunna anta ytterligare eller strängare bestämmelser.

(10)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv rör de minimiåtgärder som skall vidtas i medlemsstaterna för att bekämpa San José-sköldlusen (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) och för att förhindra dess spridning.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a)   växter: levande växter och levande växtdelar med undantag av frukter och fröer,

b)   angripna växter eller frukter: växter eller frukter på vilka en eller flera insekter av San José-sköldlus har hittats, dock inte om det bekräftas att de är döda,

c)   San José-sköldlusens värdväxter: växter av släktena Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.

d)   plantskolor: odlingar där växter odlas som är avsedda för omplantering, mångfaldigande eller försäljning som enskilda rotade plantor.

Artikel 3

Då förekomsten av San José-sköldlus konstateras, skall medlemsstaterna avgränsa det angripna området och en säkerhetszon som är tillräckligt vidsträckt för att säkerställa att de omgivande områdena skyddas.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall föreskriva att i angripna områden och säkerhetszoner skall San José-sköldlusens värdväxter behandlas på ett lämpligt sätt för att bekämpa denna skadegörare och förhindra dess spridning.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall föreskriva att

a)

alla angripna växter i plantskolor skall förstöras,

b)

alla andra växter som är angripna eller misstänks vara angripna och som växer på ett angripet område skall behandlas så att växterna och färsk frukt från dessa inte längre är angripna då de flyttas.

c)

Alla rotade värdväxter för San José-sköldlusen som växer på ett angripet område, och delar av sådana växter som är ämnade för förökning och som produceras inom det området, får omplanteras inom det angripna området eller transporteras därifrån endast om de inte är angripna och om de har behandlats så att de insekter av San José-sköldlusen som eventuellt fortfarande finns kvar förstörs.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall fastställa att värdväxterna för San José-sköldlusen i säkerhetszonerna underkastas officiell övervakning och undersöks minst en gång per år för att upptäcka förekomster av San José-sköldlus.

Artikel 7

1.   Medlemsstaterna skall fastställa att i varje parti med växter (dock inte de som är rotade i marken) och med färsk frukt i vilka angrepp har upptäckts, skall de angripna växterna och frukterna förstöras och de andra växterna och frukterna i partiet måste behandlas eller bearbetas så att de insekter av San José-sköldlusen som eventuellt fortfarande finns kvar förstörs.

2.   Punkt 1 skall inte gälla svagt angripna partier av färsk frukt.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall återkalla de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa San José-sköldlusen eller för att förhindra dess spridning endast om förekomst inte längre konstateras.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall förbjuda innehav av San José-sköldlus.

Artikel 10

1.   Medlemsstaterna får tillåta

a)

undantag från de åtgärder som avses i artiklarna 4 och 5, artikel 7.1 och artikel 9 i vetenskapligt syfte, i växtskyddssyften, för försök och för växtförädling,

b)

omedelbar bearbetning av angripen färsk frukt som undantag till artikel 5 b och artikel 7.1.

c)

omsättning av angripen färsk frukt inom det angripna området som undantag till artikel 5 b och artikel 7.1.

2.   Medlemsstaterna skall säkerställa att de tillstånd som avses i punkt 1 beviljas endast om tillräckliga kontroller garanterar att de inte inverkar menligt på bekämpningen av San José-sköldlusen och inte skapar någon risk för spridning av denna skadegörare.

Artikel 11

Medlemsstaterna får fastställa de ytterligare eller strängare bestämmelser som kan krävas för att bekämpa San José-sköldlusen eller för att förhindra dess spridning.

Artikel 12

Direktiv 69/466/EEG skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 13

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 12 oktober 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 5 juli 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 323, 24.12.1969, s. 5. Direktivet ändrat genom direktiv 77/93/EEG (EGT L 26, 31.1.1977, s. 20).

(4)  Se bilaga I, del A.


BILAGA I

DEL A

Upphävt direktiv och dess ändring

Rådets direktiv 69/466/EEG

(EGT L 323, 24.12.1969, s. 5)

 

Rådets direktiv 77/93/EEG

(EGT L 26, 31.1.1977, s. 20)

Endast artikel 19


DEL B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 12)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

69/466/EEG (1)

9 december 1971

77/93/EEG (2)  (3)  (4)

1 maj 1980


(1)  För Irland och Förenade Kungariket: 1 juli 1973.

(2)  Enligt förfarandet i artikel 16 i direktiv 77/93/EEG kan medlemsstaterna, på begäran, tillåtas att uppfylla vissa av föreskrifterna i detta direktiv vid ett senare datum än den 1 maj 1980, men inte senare än den 1 januari 1981.

(3)  För Grekland: den 1 januari 1983.

(4)  För Spanien och Portugal: den 1 mars 1987.


BILAGA II

Jämförelsetabell

Direktiv 69/466/EEG

Detta direktiv

Artiklarna 1–11

Artiklarna 1–11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Bilaga I

Bilaga II


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/45


RÅDETS BESLUT

av den 7 november 2006

om ändring av beslut 2003/583/EG om användning för åtgärder i Demokratiska republiken Kongo av medel som erhållits av Europeiska investeringsbanken i enlighet med den andra, tredje, fjärde, femte och sjätte Europeiska utvecklingsfonden

(2006/768/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (1),

med beaktande av det interna avtalet av den 12 september 2000 mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om finansiering och förvaltning av gemenskapens bistånd inom ramen för finansprotokollet till partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou (Benin) den 23 juni 2000, och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen av EG-fördraget är tillämplig (2), särskilt artikel 8.2,

med beaktande av kommissionens förslag, som upprättats i samförstånd med Europeiska investeringsbanken (EIB), och

av följande skäl:

(1)

I rådets beslut 2003/583/EG (3) anges att det totala beloppet för det kompletterande anslaget skall ställas till förfogande under en period av fyra år räknat från den dag då kontot öppnades.

(2)

I beslut 2005/446/EG av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 30 maj 2005 (4) fastställs att tidsfristen för åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) skall vara den 31 december 2007.

(3)

Eftersom dagen för när Demokratiska republiken Kongos övergångsperiod löper ut har uppskjutits till följd av förseningen när det gäller förberedelserna för valprocessen, är det nödvändigt att förlänga tidsfristen för åtaganden avseende medel från det kompletterande anslag som avses i beslut 2003/583/EG.

(4)

Tidsfristen för åtaganden avseende medel från det kompletterande anslaget som fastställs i beslut 2003/583/EG bör därför anpassas till den tidsfrist som fastställs i beslut 2005/446/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 4 i beslut 2003/583/EG skall tredje meningen ersättas med följande:

”Sista dagen för att göra åtaganden avseende de medel som deponerats på detta konto i enlighet med beslut 2005/446/EG skall vara den 31 december 2007. När samtliga åtgärder som bekostas genom anslaget slutförts kommer bankkontot att stängas och kvarstående medel att återbetalas till medlemsstaterna. Kontot kommer att stängas senast den 31 december 2011.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3. Avtalet ändrat genom avtalet som undertecknats i Luxemburg den 25 juni 2005 (EUT L 287, 28.10.2005, s. 4).

(2)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.

(3)  EUT L 198, 6.8.2003, s. 9.

(4)  EUT L 156, 18.6.2005, s. 19.


Kommissionen

11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/47


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 oktober 2006

om upprättande av en förteckning över regioner och områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt delmålen gränsöverskridande och transnationellt samarbete inom målet europeiskt territoriellt samarbete för 2007–2013

[delgivet med nr K(2006) 5144]

(2006/769/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (1), särskilt artikel 7,

efter samråd med den samordningskommitté för fonderna som avses i artikel 103 i förordning (EG) nr 1083/2006, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.2 c i förordning (EG) nr 1083/2006 är syftet med målet europeiskt territoriellt samarbete att stärka gränsöverskridande samarbete genom gemensamma lokala och regionala initiativ samt transnationellt samarbete med hjälp av åtgärder som främjar integrerad territoriell utveckling med anknytning till gemenskapens prioriteringar.

(2)

Enligt artikel 7.1 första stycket i förordning (EG) nr 1083/2006 skall gemenskapens NUTS 3-regioner längs med alla inre och vissa yttre landgränser och samtliga gemenskapens NUTS 3-regioner med sjögränser, som allmän regel med ett inbördes avstånd på högst 150 kilometer, vara berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet europeiskt territoriellt samarbete, med beaktande av eventuella nödvändiga justeringar för att säkerställa enhetlighet och kontinuitet i samarbetet.

(3)

Enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 är även transnationella områden berättigade till stöd.

(4)

En förteckning över stödberättigade regioner och områden bör därför upprättas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från samordningskommittén för fonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller gränsöverskridande samarbete skall, enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1083/2006, de regioner som förtecknas i bilaga I vara berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

Artikel 2

När det gäller transnationellt samarbete skall, enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1083/2006, de områden som förtecknas i bilaga II vara berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Danuta HÜBNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.


BILAGA I

Förteckning över NUTS 3-regioner som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt delmålet gränsöverskridande samarbete inom målet europeiskt territoriellt samarbete för perioden 1 januari 2007–31 december 2013

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (only Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR114

Drama

GR122

Thessaloniki

GR126

Serres

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR214

Preveza

GR221

Zakynthos

GR222

Kerkyra

GR223

Kefallinia

GR224

Lefkada

GR231

Aitoloakarnania

GR232

Achaia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR431

Irakleio

GR432

Lasithi

GR433

Rethymni

GR434

Chania

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Kypros/Kıbrıs

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


BILAGA II

Förteckning över områden och NUTS 2-områden som är berättigade till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt delmålet transnationellt samarbete inom målet europeiskt territoriellt samarbete för perioden 1 januari 2007–31 december 2013

AZORERNA, MADEIRA OCH KANARIEÖARNA (MAKARONESIEN)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ALPOMRÅDET

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

ATLANTKUSTEN

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (endast följande NUTS 3-regioner)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

ÖSTERSJÖOMRÅDET

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

VÄSTINDIEN

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

INDISKA OCEANEN

FR94

Réunion

MEDELHAVSOMRÅDET (1)

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

NORDSJÖOMRÅDET

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (endast följande NUTS 3-region)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (endast följande NUTS 3-region)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (endast följande NUTS 3-region)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (endast följande NUTS 3-regioner)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

NORDVÄSTRA EUROPA

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

NORRA RANDOMRÅDET

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (endast följande NUTS 3-region)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

SYDÖSTRA EUROPA

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

SYDVÄSTRA EUROPA (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  Även Gibraltar ingår.

(2)  Även Gibraltar ingår.


11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/59


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel

(Text av betydelse för EES)

(2006/770/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel (1), särskilt artikel 8.4, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1228/2003 fastställs riktlinjer för förvaltning och tilldelning av tillgänglig överföringskapacitet i sammanlänkningar mellan nationella system.

(2)

Effektiva metoder för hantering av överbelastningar bör införas i dessa riktlinjer för gränsöverskridande sammanlänkningskapacitet mellan elnäten i syfte att garantera effektivt tillträde till överföringssystem för gränsöverskridande handel.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som upprättats i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1228/2003.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1228/2003 skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2006.

På kommissionens vägnar

Andris PIEBALGS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 176, 15.7.2003, s. 1.


BILAGA

Riktlinjer för hantering och tilldelning av tillgänglig överföringskapacitet mellan nationella system

1.   Allmänna bestämmelser

1.1

De systemansvariga för överföringsnäten (nedan kallade systemansvariga) skall sträva efter att godta alla kommersiella transaktioner, inklusive sådana som inbegriper gränsöverskridande handel.

1.2

Om det inte finns någon överbelastning får det inte finnas någon begränsning av tillträdet till sammanlänkningen. Där det ofta finns överbelastning behöver det inte finnas något permanent allmänt tilldelningsförfarande för tillträde till en gränsöverskridande överföringstjänst.

1.3

Om schemalagda kommersiella transaktioner inte är förenliga med en säker nätdrift skall de systemansvariga minska belastningen i enlighet med kraven på driftsäkerhet för elnätet samtidigt som de skall sträva efter att alla därmed sammanhängande kostnader hålls på en ekonomiskt effektiv nivå. Korrigerande omdirigering eller motköp skall användas om lågkostnadsåtgärder inte kan tillämpas.

1.4

Om strukturell överbelastning uppträder skall de systemansvariga omedelbart tillämpa i förväg fastställda och överenskomna lämpliga regler och arrangemang för hantering av överbelastning. Metoderna för hantering av överbelastning skall säkerställa att de fysiska kraftflöden som är förbundna med all tilldelad överföringskapacitet är förenliga med nätsäkerhetsstandarderna.

1.5

De metoder som är fastställda för hantering av överbelastning skall ge effektiva ekonomiska signaler till marknadsaktörer och systemansvariga, främja konkurrensen och vara lämpade för regional tillämpning och tillämpning i hela gemenskapen.

1.6

Vid hantering av överbelastning får det inte göras någon transaktionsbaserad åtskillnad. En särskild begäran om en överföringstjänst får endast avslås om följande villkor gemensamt uppfylls:

a)

de inkrementella fysiska kraftflöden som följer av godtagandet av denna begäran innebär att en säker drift av elsystemet inte längre kan garanteras, och

b)

det penningvärde som bifogas denna begäran om förfaranden för hantering av överbelastning är lägre än varje annan begäran som är avsedd att godtas för samma tjänst och på samma villkor.

1.7

Vid fastställande av lämpliga nätområden i och mellan vilka hantering av överbelastning skall gälla, skall de systemansvariga vägledas av principerna om kostnadseffektivitet och minimering av negativ inverkan på den inre elmarknaden. De systemansvariga får inte begränsa sammanlänkningskapaciteten för att lösa överbelastning inom sitt eget kontrollområde, förutom av ovannämnda skäl och skäl som har med driftssäkerhet (1) att göra. Om en sådan situation inträffar skall de systemansvariga beskriva och på ett öppet sätt presentera den för alla användare. En sådan situation får bara godtas till dess att en långsiktig lösning hittas. De systemansvariga skall för alla användare beskriva och på ett öppet sätt presentera den metod och de projekt som skall möjliggöra en långsiktig lösning.

1.8

När nätet balanseras innanför kontrollområdet med hjälp av driftsåtgärder och omdirigering skall den systemansvarige ta hänsyn till effekten av dessa åtgärder på de angränsande kontrollområdena.

1.9

Senast den 1 januari 2008 skall mekanismer för hantering av överbelastning av sammanlänkningskapaciteten flera gånger dagligen (intradag-hantering) inrättas på ett samordnat sätt och i enlighet med säkra driftsvillkor för att maximera handelsmöjligheterna och för att tillhandahålla gränsöverskridande balansering.

1.10

De nationella tillsynsmyndigheterna skall regelbundet utvärdera metoderna för hantering av överbelastning, och särskilt uppmärksamma att de principer och regler som inrättats i nuvarande förordning och riktlinjer uppfylls i enlighet med de villkor som fastställs av tillsynsmyndigheterna själva i enlighet med dessa principer och regler. En sådan utvärdering skall inbegripa samråd med alla marknadsaktörer och särskilda undersökningar.

2.   Metoder för hantering av överbelastning

2.1

För att underlätta en effektiv gränsöverskridande handel skall metoderna för hantering av överbelastning vara marknadsbaserade. I detta syfte skall kapaciteten endast tilldelas genom explicita (kapacitet) eller implicita (kapacitet och energi) auktioner. Båda metoderna kan samexistera för samma sammanlänkning. För intradaglig handel kan kontinuerlig handel användas.

2.2

Beroende på konkurrensvillkoren kan det vara nödvändigt att mekanismerna för hantering av överbelastning tillåter tilldelning av överföringskapacitet både på lång och kort sikt.

2.3

Vid varje kapacitetstilldelningsförfarande skall man tilldela en förutbestämd del av den tillgängliga överföringskapaciteten plus eventuell återstående kapacitet som inte tidigare tilldelats och eventuell kapacitet som frigjorts av kapacitetsinnehavare från tidigare tilldelningar.

2.4

För att underlätta en effektiv konkurrens skall de systemansvariga optimera kapacitetens stabilitetsgrad, med beaktande av de berörda systemansvarigas och marknadsaktörernas skyldigheter och rättigheter. En rimlig del av kapaciteten får erbjudas marknaden med en lägre stabilitetsgrad, men de exakta villkoren för gränsöverskridande transporter skall ständigt vara tillgängliga för marknadsaktörerna.

2.5

Tillträdesrättigheterna för tilldelning på lång och medellång sikt skall vara rättigheter för stabil överföringskapacitet. Då rättigheterna nomineras skall omfattas av principen om att outnyttjad kapacitet går förlorad och principen om att outnyttjad kapacitet måste säljas.

2.6

De systemansvariga skall definiera en lämplig struktur för tilldelning av kapacitet mellan olika tidsramar. Detta kan inkludera ett alternativ för att reservera en minsta procentsats sammanlänkningskapacitet för daglig tilldelning eller intradagtilldelning. Denna tilldelningsstruktur skall granskas av respektive tillsynsmyndigheter. Då de utarbetar sina förslag skall de systemansvariga beakta

a)

marknadernas egenskaper,

b)

driftsvillkoren, t.ex. följderna av en nettoberäkning av fast angivna scheman,

c)

harmoniseringsnivån för de procentsatser och tidsramar som antagits för de olika mekanismer för kapacitetstilldelning som införts.

2.7

Kapacitetstilldelningen får inte innebära diskriminering mellan marknadsaktörer som vill använda sina rättigheter för att utnyttja bilaterala leveranskontrakt eller lämna bud på elbörser. De högsta buden under en given tidsram skall vinna, oavsett om de är implicita eller explicita.

2.8

I regioner där de finansiella terminselektricitetsmarknaderna är välutvecklade och har visat sig vara effektiva, kan all sammanlänkningskapacitet tilldelas genom implicita auktioner.

2.9

Utom för nya sammanlänkningar som omfattas av ett undantag enligt artikel 7 i förordningen, är det inte tillåtet att fastställa reservationspriser inom ramen för kapacitetstilldelningsmetoderna.

2.10

Alla potentiella marknadsaktörer skall i princip tillåtas att utan hinder delta i tilldelningsförfarandet. För att undvika att skapa eller förvärra problem som beror på att en eller flera marknadsaktörer eventuellt kan använda sig av sin dominerande ställning, får de berörda tillsyns- och/eller konkurrensmyndigheterna i lämpliga fall införa allmänna begränsningar eller begränsningar för ett enskilt företag på grund av dess marknadsdominans.

2.11

Marknadsaktörerna skall tydligt ange sin användning av kapaciteten till de systemansvariga senast vid en fastställd tidsfrist för varje tidsram. Tidsfristen skall fastställas på ett sådant sätt att de systemansvariga på nytt skall kunna tilldela oanvänd kapacitet under nästa berörda tidsram – inbegripet intradagliga sessioner.

2.12

Kapaciteten skall kunna handlas fritt på sekundär basis, under förutsättning att den systemansvarige informeras tillräckligt lång tid i förväg. Om en systemansvarig vägrar genomföra en sekundär handel (transaktion) måste detta på ett tydligt och öppet sätt meddelas och förklaras för alla marknadsaktörer av den systemansvarige och meddelas tillsynsmyndigheten.

2.13

De finansiella konsekvenserna av att de skyldigheter som är förbundna med kapacitetstilldelning inte uppfylls skall bäras av dem som är ansvariga för denna underlåtelse. Om marknadsdeltagarna inte använder den kapacitet som de har åtagit sig att använda eller, när det gäller kapacitet som utauktionerats explicit, inte handlar på sekundär basis eller ger tillbaka kapaciteten i tid, skall de förlora rättigheterna till denna kapacitet och betala en avgift som avspeglar kostnaderna. Alla avgifter som avspeglar kostnaderna för outnyttjad kapacitet skall vara motiverade och proportionerliga. Dessutom skall en systemansvarig som inte uppfyller sina skyldigheter vara skyldig att kompensera marknadsaktören för dennes förlust av kapacitetsrättigheter. Inga följdskador skall beaktas i detta hänseende. De viktigaste begreppen och metoderna för att fastställa ansvar vid bristande uppfyllnad av åtagandena skall fastställas i förväg med hänsyn till de finansiella följderna och skall granskas av den berörda nationella tillsynsmyndigheten eller de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.

3.   Samordning

3.1

Kapacitetstilldelningen vid en sammanlänkning skall samordnas och genomföras genom att de berörda systemansvariga använder gemensamma tilldelningsförfaranden. Om de kommersiella utbytena mellan två länder (systemansvariga) avsevärt förväntas påverka villkoren för de fysiska kraftflödena i ett tredje land (systemansvarig), skall metoderna för hantering av överbelastningar samordnas genom ett gemensamt förfarande för hantering av överbelastningar mellan alla berörda systemansvariga. De nationella tillsynsmyndigheterna och de systemansvariga skall säkerställa att det inte sker någon ensidig utformning av förfaranden för hantering av överbelastningar som avsevärt påverkar de fysiska kraftflödena i något av de andra näten.

3.2

Senast den 1 januari 2007 skall en gemensam samordnad metod för hantering av överbelastning och ett gemensamt samordnat förfarande för kapacitetstilldelning till marknaden tillämpas minst varje år, månad och för påföljande dag mellan länderna i följande regioner:

a)

Norra Europa (dvs. Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Polen),

b)

Nordvästra Europa (dvs. Benelux, Tyskland och Frankrike),

c)

Italien (dvs. Italien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Slovenien och Grekland),

d)

Centrala Östeuropa (dvs. Tyskland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Österrike och Slovenien),

e)

Sydvästra Europa (dvs. Spanien, Portugal och Frankrike),

f)

Storbritannien, Irland och Frankrike,

g)

De Baltiska staterna (dvs. Estland, Lettland och Litauen).

Vid en sammanlänkning som berör länder som tillhör fler än en region kan den metod som tillämpas för hantering av överbelastning vara annorlunda för att säkerställa att den är kompatibel med de metoder som tillämpas i de andra regioner som dessa länder tillhör. I detta fall skall de berörda systemansvariga föreslå vilken metod som skall granskas av de behöriga tillsynsmyndigheterna.

3.3

De regioner som avses i 2.8 får tilldela all sammanlänkningskapacitet genom tilldelning för påföljande dag.

3.4

I alla dessa sju regioner skall det fastställas kompatibla förfaranden för hantering av överbelastningar i syfte att skapa en fullständigt integrerad europeisk elmarknad. Marknadsaktörerna skall inte konfronteras med inkompatibla regionala system.

3.5

I syfte att främja en rättvis och effektiv konkurrens och gränsöverskridande handel skall samordningen mellan de systemansvariga inom de regioner som anges i 3.2 ovan inkludera alla steg från kapacitetsberäkning och optimering av tilldelningen till en säker drift av nätet, med tydlig ansvarsfördelning. I denna samordning skall särskilt följande ingå:

a)

Användning av en gemensam överföringsmodell som på ett effektivt sätt hanterar de av varandra beroende fysiska ”loop-flows” och som tar hänsyn till avvikelserna mellan de fysiska och kommersiella flödena.

b)

Tilldelning och nominering av kapacitet för att på ett effektivt sätt hantera de av varandra beroende fysiska ”loop-flows”.

c)

Identiska skyldigheter för kapacitetsinnehavare att tillhandahålla information om deras avsedda användning av kapaciteten, dvs. nominering av kapacitet (för explicita auktioner).

d)

Identiska tidsramar och stängningstider.

e)

Identisk struktur för tilldelning av kapacitet mellan olika tidsramar (t.ex. en dag, tre timmar, en vecka etc.) och i fråga om sålda kapacitetsenheter (mängd kraft i MW, MWh, etc.).

f)

Konsekvent kontraktsram för marknadsaktörerna.

g)

Kontroll av att flödena är förenliga med säkerhetskraven för nätet vad gäller driftsplanering och realtidsdrift.

h)

Redovisning och fastställande av åtgärder för hantering av överbelastningar.

3.6

Samordningen skall även omfatta informationsutbyte mellan de systemansvariga. Karaktär, tidpunkter och frekvens för informationsutbytet skall vara förenliga med verksamheten i 3.5 och med elmarknadernas funktionssätt. Detta informationsutbyte skall särskilt göra det möjligt för de systemansvariga att ställa en så bra prognos som möjligt om läget i det globala elnätet för att de skall kunna utvärdera flödena i sina nät och de tillgängliga sammanlänkningskapaciteterna. Varje systemansvarig som samlar in information på andra systemansvarigas vägnar skall tillhandahålla de deltagande systemansvariga resultaten av denna insamling.

4.   Tidsplan för marknadstransaktioner

4.1

Tilldelningen av den tillgängliga överföringskapaciteten skall ske i god tid i förväg. Före varje tilldelning skall de berörda systemansvariga gemensamt offentliggöra den kapacitet som skall tilldelas med beaktande där så är lämpligt av den kapacitet som frigjorts från eventuella stabila överföringsrättigheter och, om så är relevant, därmed förbundna nettoberäknade nomineringar tillsammans med de tidsperioder under vilka kapaciteten kommer att minskas eller inte vara tillgänglig (t.ex. på grund av underhåll).

4.2

Med full hänsyn till nätsäkerheten skall nominering av överföringsrättigheter ske tillräckligt lång tid i förväg, före sessionerna för påföljande dag för alla relevanta organiserade marknader och före offentliggörandet av den kapacitet som skall tilldelas enligt mekanismen för tilldelning påföljande dag eller intradagtilldelning. Nomineringarna av överföringsrättigheter i motsatt riktning skall vara nettoberäknade för att få en så effektiv användning av sammanlänkningen som möjligt.

4.3

På varandra följande intradagtilldelningar av tillgänglig överföringskapacitet för dag D skall äga rum under dagarna D-1 och D, efter utfärdandet av angivna produktionsscheman eller faktiska produktionsscheman för påföljande dag.

4.4

Då de systemansvariga förbereder elnätsdriften för påföljande dag skall de utbyta information med systemansvariga för angränsande nät. Denna skall inkludera information om deras planerade elnätstopologi, tillgängligheten och den beräknade tillverkningen av produktionsenheter och belastningsflöden. Syftet är att optimera användningen av hela nätet genom driftsåtgärder som är förenliga med reglerna för säker elnätsdrift.

5.   Öppenhet och insyn

5.1.

De systemansvariga skall offentliggöra alla relevanta uppgifter som avser tillgängligheten och användningen av nätet och tillträdet till det, inbegripet en rapport om var och varför överbelastningarna finns, de metoder som används för att hantera överbelastningarna och planerna för den framtida hanteringen av dem.

5.2

De systemansvariga skall offentliggöra dels en allmän beskrivning av den metod för hantering av överbelastningar som tillämpas under olika förhållanden för att maximera den kapacitet som är tillgänglig för marknaden dels en allmän beskrivning av hur den totala överföringskapaciteten beräknas för de olika tidsramarna med nätets elektriska och fysiska karaktäristika som underlag. Beskrivningen skall bli förmål för granskning av tillsynsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

5.3

De förfaranden som används för hantering av överbelastningar och kapacitetstilldelning, tillsammans med tiderna och förfarandena för ansökan om kapacitet, en beskrivning av de produkter som erbjuds och skyldigheterna och rättigheterna för både de systemansvariga och den part som skall erhålla kapaciteten (inbegripet skyldigheter vid bristande uppfyllnad av åtagandena), skall beskrivas i detalj och på ett tydligt och öppet sätt göras tillgängliga av de systemansvariga för alla potentiella nätanvändare.

5.4

Säkerhetsstandarder för drift och planering skall ingå i den information som de systemansvariga skall offentliggöra i ett öppet och offentligt dokument. Detta dokument skall också skickas till de nationella tillsynsmyndigheterna för granskning.

5.5

De systemansvariga skall offentliggöra alla relevanta uppgifter om gränsöverskridande handel på grundval av den bästa möjliga prognosen. För att uppfylla denna skyldighet skall de berörda marknadsaktörerna tillhandahålla de systemansvariga relevanta uppgifter. Det sätt som sådan information offentliggörs på måste granskas av tillsynsmyndigheterna. De systemansvariga skall åtminstone offentliggöra följande:

a)

En gång per år: information om den långsiktiga utvecklingen av överföringsinfrastrukturen och dess inverkan på den gränsöverskridande överföringskapaciteten.

b)

En gång per månad: månads- och årsprognoser över den överföringskapacitet som är tillgänglig för marknaden, med beaktande av all relevant information som är tillgänglig för de systemansvariga vid beräkningen av prognoserna (t.ex. den inverkan som sommar- och vintersäsongerna har på ledningarnas kapacitet, underhåll av elnätet, tillgängligheten av produktionsenheter, etc.).

c)

En gång per vecka: veckoprognoser över den överföringskapacitet som är tillgänglig för marknaden, med beaktande av all relevant information som är tillgänglig för de systemansvariga vid beräkningen av prognosen, t.ex. väderprognosen, planerade underhållsarbeten på elnätet, tillgängligheten av produktionsenheter, etc.

d)

Dagligen: den överföringskapacitet som är tillgänglig för marknaden för påföljande dag och intradag för varje tidsenhet på marknaden, med beaktande av alla nettoberäknade nomineringar, produktionsscheman för påföljande dag, efterfrågeprognoser och planerade underhållsarbeten på elnätet.

e)

Total kapacitet som redan har tilldelats, per tidsenhet på marknaden, och alla relevanta villkor enligt vilka denna kapacitet får användas (t.ex. det pris som uppnåtts på auktionen, skyldigheter i fråga om hur kapaciteten skall användas etc.), för att identifiera eventuell återstående kapacitet.

f)

Tilldelad kapacitet så snart som möjligt efter varje tilldelning, samt en indikation på de priser som betalats.

g)

Total kapacitet som används, per tidsenhet på marknaden, omedelbart efter nomineringen.

h)

Så nära realtid som möjligt: sammanlagda realiserade kommersiella och fysiska flöden, per tidsenhet på marknaden, inklusive en beskrivning av effekterna av eventuella korrigeringsåtgärder vidtagna av de systemansvariga (t.ex. begränsning) för att lösa nät- eller systemproblem.

i)

Förhandsinformation om planerade avbrott och information i efterhand för den föregående dagen om planerade och oplanerade avbrott för produktionsenheter som är större än 100 MW.

5.6

All relevant information skall vara tillgänglig på marknaden i god tid före förhandlingen av alla transaktioner (t.ex. tidpunkten för förhandling av årliga leveranskontrakt för industrikunder eller tidpunkten när buden måste lämnas på de organiserade marknaderna).

5.7

Den systemansvarige skall offentliggöra relevant information om prognoserna för efterfrågan och produktion enligt de tidsramar som anges i 5.5 och 5.6. Den systemansvarige skall också offentliggöra relevant information som är nödvändig för den gränsöverskridande balansmarknaden.

5.8

När prognoserna offentliggörs skall efterhandsvärdena för prognosen också offentliggöras under den tidsperiod efter vilken prognosen gäller eller senast följande dag (D+1).

5.9

All information som offentliggörs av de systemansvariga skall vara tillgänglig gratis och på ett lättillgängligt sätt. Alla uppgifter skall också vara tillgängliga genom ett lämpligt och standardiserat informationsutbyte som skall definieras i nära samarbete med marknadsparterna. Uppgifterna skall inbegripa information om tidigare tidsperioder (minst två år), så att nya marknadsaktörer även får tillgång till sådana uppgifter.

5.10

De systemansvariga skall ha ett regelbundet utbyte av tillräckligt exakta uppgifter om nätet och belastningsflöden för att göra det möjligt för varje systemansvarig att beräkna belastningsflödena i sitt berörda område. Samma uppsättning uppgifter skall på begäran göras tillgängliga för tillsynsmyndigheterna och Europeiska kommissionen. Tillsynsmyndigheterna och Europeiska kommissionen skall säkerställa att denna uppsättning uppgifter behandlas konfidentiellt, både av dem själva och av alla konsulter som utför analysarbete för dem på grundval av dessa uppgifter.

6.   Användning av intäkter vid överbelastning

6.1

Förfaranden för hantering av överbelastning för en i förväg angiven tidsram får generera intäkter endast vid överbelastning som uppstår under den tidsramen, utom då det handlar om nya sammanlänkningar som befriats från ett undantag i enlighet med artikel 7 i förordningen. Förfarandet för fördelningen av dessa intäkter skall granskas av tillsynsmyndigheterna och det får vare sig snedvrida tilldelningsförfarandet till förmån för en part som begär kapacitet eller energi eller utgöra hinder för minskad överbelastning.

6.2

De nationella tillsynsmyndigheterna skall öppet redovisa hur de använder intäkterna från tilldelningen av överföringskapacitet.

6.3

Intäkterna från överbelastning skall delas mellan de berörda systemansvariga i enlighet med kriterier som de berörda systemansvariga kommer överens om och som granskas av respektive tilldelningsmyndighet.

6.4

De systemansvariga skall i förväg tydligt fastställa hur de skall använda eventuella intäkter från överbelastning som de kan komma att erhålla och rapportera om den faktiska användningen av dessa intäkter. Tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att denna användning är förenlig med nuvarande förordning och riktlinjer och att de samlade intäkterna från överbelastning som följer av tilldelningen av överföringskapaciteten används för ett eller flera av de tre ändamål som beskrivs i artikel 6.6 i förordningen.

6.5

Senast den 31 juli varje år skall tillsynsmyndigheterna offentliggöra en rapport i vilken beloppet av de intäkter som samlats in under tolvmånadersperioden fram till och med den 30 juni samma år fastställs. I denna rapport skall det även finnas med en beskrivning av hur dessa intäkter används samt en bekräftelse av att denna användning är förenlig med den nuvarande förordningen och riktlinjerna, och att de samlade intäkterna från överbelastning används för ett eller flera av de tre föreskrivna ändamålen.

6.6

Intäkter från överbelastning för investeringar i syfte att bibehålla eller öka överföringskapaciteten skall helst användas för specifika fördefinierade projekt som bidrar till att lindra den föreliggande överbelastningen och som även kan genomföras inom en rimlig tid, särskilt vad gäller bemyndigandeförfarandet.


(1)  Med driftssäkerhet menas ”att överföringssystemet ligger inom överenskomna säkerhetsgränser”.


11.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 312/66


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2006

om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning

[delgivet med nr K(2006) 5304]

(Text av betydelse för EES)

(2006/771/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Med tanke på den utbredda användningen i Europeiska gemenskapen och världen spelar kortdistansutrustning, för olika typer av tillämpningar som larm, utrustning för lokal kommunikation, dörröppnare eller medicinska implantat, en allt större roll i ekonomin och i medborgarnas vardag. Utvecklingen i Europeiska gemenskapen av tillämpningar som bygger på kortdistansutrustning kan också bidra till att vissa politiska mål för gemenskapen uppnås, t.ex. upprättandet av den inre marknaden, främjandet av innovation och forskning liksom informationssamhällets utveckling.

(2)

Kortdistansutrustning är typiska massmarknadsprodukter och/eller bärbara produkter som lätt kan medföras och användas över gränser. Skillnader i villkor för användning av kortdistansutrustning hindrar därför den fria rörligheten, ökar produktionskostnaderna och skapar risker för skadlig störning på och från andra radiotillämpningar och radiotjänster. För att kunna utnyttja fördelarna med den inre marknaden för denna typ av utrustning, stödja konkurrenskraften för EU:s tillverkningsindustri genom att öka stordriftsfördelarna samt för att sänka kostnaderna för konsumenterna, måste radiospektrum därför göras tillgängligt i gemenskapen på grundval av harmoniserade tekniska villkor.

(3)

Eftersom den här typen av utrustning har låg utstrålad effekt och endast täcker ett mindre område är risken för störning på andra spektrumanvändare normalt sett begränsad. Utrustningen kan därför dela frekvensband med andra tjänster utan att orsaka skadlig störning, oavsett om dessa tjänster är tillståndspliktiga eller ej, och utrustningen kan samexistera med annan kortdistansutrustning. Användningen bör därför, i enlighet med auktorisationsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG) (2), inte omfattas av krav på tillstånd för användning. Radiokommunikationstjänster, såsom de definieras i ITU:s radioreglemente, har dessutom företräde framför kortdistansutrustning, och det finns inte några krav på att de skall skydda kortdistansutrustning från skadlig störning. Eftersom användare av kortdistansutrustning inte kan garanteras något skydd mot skadlig störning ansvarar tillverkarna för att utrustningen skyddas från skadlig störning dels från radiokommunikationstjänster, dels från annan kortdistansutrustning som används i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser. I enlighet med Europarlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (3) måste tillverkarna se till att kortdistansutrustning använder radiofrekvensspektrumet på ett effektivt sätt, så att skadlig störning för annan kortdistansutrustning undviks.

(4)

En stor del av den här utrustningen har redan klassificerats eller kommer sannolikt att klassificeras som utrustning av Klass 1, i enlighet med kommissionens beslut 2000/299/EG av den 6 april 2000 om fastställande av en första klassificering av radioutrustning och teleterminalutrustning och därtill hörande identifieringsmärken (4), vilket antagits i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 1999/5/EG. Genom beslut 2000/299/EG erkänns likvärdigheten av gränssnitt för radioutrustning som uppfyller villkoren för Klass 1, vilket innebär att radioutrustningen kan sättas på marknaden och tas i bruk i hela gemenskapen utan begränsningar.

(5)

Eftersom tillgången på harmoniserat spektrum och villkoren för användning av spektrum avgör Klass 1-tillhörigheten, kommer detta beslut att ytterligare befästa att denna klassificering består när den väl gjorts.

(6)

I enlighet med artikel 4.2 i radiospektrumbeslutet gav kommissionen därför den 11 mars 2004 Europeiska post- och telesammanslutningen (”CEPT”) i uppdrag (5) att harmonisera frekvensanvändningen för kortdistansutrustning. I sin rapport (6) av den 15 november 2004 presenterade CEPT således en förteckning över frivilliga harmoniseringsåtgärder i Europeiska unionen för kortdistansutrustning och konstaterade att det krävs ett mer bindande åtagande från medlemsstaternas sida för att garantera den juridiska stabiliteten när det gäller den frekvensharmonisering som uppnåtts inom CEPT. Det måste därför inrättas en mekanism som gör att sådana harmoniseringsåtgärder blir rättsligt bindande inom Europeiska gemenskapen.

(7)

På nationell nivå kan medlemsstaterna tillåta att utrustning används enligt mindre begränsande villkor än vad som anges i detta beslut. I dessa fall kan dock inte utrustningen användas i hela gemenskapen utan begränsningar och betraktas i stället som Klass 2-utrustning enligt klassificeringen i direktiv 1999/5/EG.

(8)

Harmoniseringen enligt detta beslut fråntar inte en medlemsstat möjligheten att när så är motiverat tillämpa övergångsperioder eller frekvensdelningsarrangemang i enlighet med artikel 4.5 i radiospektrumbeslutet. Dessa bör dock begränsas till ett minimum eftersom de begränsar fördelarna med klassificeringen av utrustning i Klass 1.

(9)

Detta beslut om allmän teknisk harmonisering tillämpas utan att det påverkar Europeiska gemenskapens tekniska harmoniseringsåtgärder som gäller specifika band och typer av utrustning, t.ex. kommissionens beslut 2004/545/EG av den 8 juli 2004 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 79 GHz för användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (7), kommissionens beslut 2005/50/EG av den 17 januari 2005 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (8), kommissionens beslut 2005/513/EG av den 11 juli 2005 om harmoniserad användning av radiospektrum i frekvensbandet 5 GHz för införande av Wireless Access Systems med Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) (9) eller kommissionens beslut 2005/928/EG av den 20 december 2005 om harmonisering av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenskapen (10).

(10)

Användningen av spektrum omfattas av kraven i gemenskapslagstiftningen om folkhälsoskydd, framför allt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG (11) och rådets rekommendation 1999/519/EG (12). När det gäller radioutrustning garanteras hälsoskyddet genom att utrustningen uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 1999/5/EG.

(11)

På grund av den snabba teknikutvecklingen och samhällets förändrade krav kommer nya tillämpningar för kortdistansutrustning att utvecklas, vilket kommer att kräva att villkoren för spektrumharmonisering kontinuerligt övervakas med hänsyn till de ekonomiska fördelarna med nya tillämpningar liksom industrins och användarnas krav. Medlemsstaterna måste övervaka denna utveckling. En uppdatering av beslutet med jämna mellanrum krävs därför för att ny utveckling på marknader och inom teknik skall kunna hanteras. Bilagan kommer att ses över minst en gång per år på grundval av information som medlemsstaterna samlar in och överlämnar till kommissionen. Det kan också göras en översyn när medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 9 i direktiv 1999/5/EG. Om det vid en översyn visar sig att beslutet måste anpassas kommer ändringarna att fastställas i enlighet med de förfaranden för antagande av genomförandeåtgärder som anges i radiospektrumbeslutet. Uppdateringarna kan omfatta övergångsperioder som tar hänsyn till hävd och praxis.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta beslut är att harmonisera frekvensband och därmed förbundna tekniska parametrar för tillgång till och effektiv användning av radiospektrum för kortdistansutrustning så att denna utrustning kan hänföras till Klass 1 i enlighet med kommissionens beslut 2000/299/EG.

Artikel 2

I detta beslut avses med

1.   kortdistansutrustning: radiosändare för en- eller tvåvägskommunikation som sänder över korta distanser med låg effekt,

2.   störningsfritt och oskyddat: ingen skadlig störning får orsakas radiokommunikationstjänster och inga anspråk på skydd från skadlig störning från radiokommunikationstjänster kan ställas.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall, på ett icke-exklusivt, störningsfritt och oskyddat sätt, avsätta och göra tillgängliga frekvensbanden för de typer av kortdistansutrustning som anges i bilagan till det här beslutet, på de villkor och inom den tidsfrist för genomförande som där anges.

2.   Utan hinder av punkt 1 får medlemsstaterna begära övergångsperioder eller frekvensdelningsarrangemang, i enlighet med artikel 4.5 i radiospektrumbeslutet.

3.   Detta beslut påverkar inte medlemsstaternas rätt att tillåta användningen av frekvensband enligt mindre begränsande villkor än vad som fastställs i det här beslutet.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall övervaka användningen av de berörda banden och rapportera sina iakttagelser till kommissionen för att beslutet regelbundet och vid lämpliga tidpunkter skall kunna omprövas.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 november 2006.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.

(3)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.

(4)  EGT L 97, 19.4.2000, s. 13.

(5)  Uppdrag för CEPT att vidare analysera harmoniseringen av frekvensband som används för kortdistansutrustning.

(6)  Slutlig rapport från ECC med anledning av EG:s uppdrag till CEPT när det gäller harmonisering av radiospektrum för kortdistansutrustning.

(7)  EUT L 241, 13.7.2004, s. 66.

(8)  EUT L 21, 25.1.2005, s. 15.

(9)  EUT L 187, 19.7.2005, s. 22.

(10)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 47.

(11)  EUT L 159, 30.4.2004, s. 1. Rättat i EUT L 184, 24.5.2004, s. 1.

(12)  EGT L 199, 30.7.1999, s. 59.


BILAGA

Harmoniserade frekvensband och tekniska parametrar för kortdistansutrustning

Typ av kortdistansutrustning

Frekvensband/Mittfrekvens

Maximal effekt/fältstyrka

Ytterligare regleringsparametrar/Tekniska krav

Övriga restriktioner

Sista dag för genomförande

Ospecificerad kortdistansutrustning (1)

26,957–27,283 MHz

10 mW effektiv utstrålad effekt (e.r.p.), vilket motsvarar 42 dBμA/m vid 10 meter

 

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

433,05–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

Sändningscykel (2): upp till 10 %

Ljud- och röstsignaler och videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

868,0–868,6 MHz

25 mW e.r.p.

Sändningscykel (2): upp till 1 %

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

868,7–869,2 MHz

25 mW e.r.p.

Sändningscykel (2): upp till 0,1 %

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

869,4–869,65 MHz

500 mW e.r.p.

Sändningscykel (2): upp till 10 %

Kanaldelning: 25 kHz. Hela bandet kan också användas som en kanal för höghastighetsöverföring av data

Videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

869,7–870 MHz

5 mW e.r.p.

Rösttillämpningar tillåtna med lämplig teknik för undvikande av störning

Ljud- och videotillämpningar är undantagna

1 juni 2007

2 400–2 483,5 MHz

10 mW ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p)

 

 

1 juni 2007

5 725–5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1 juni 2007

Larmsystem

868,6–868,7 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Hela frekvensbandet kan också användas som en kanal för höghastighetsöverföring av data

Sändningscykel (2): upp till 0,1 %

 

1 juni 2007

869,25–869,3 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Sändningscykel (2): under 0,1 %

 

1 juni 2007

869,65–869,7 MHz

25 mW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Sändningscykel (2): under 10 %

 

1 juni 2007

Trygghetslarm (3)

869,20–869,25 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Sändningscykel (2): under 0,1 %

 

1 juni 2007

Induktiva tillämpningar (4)

20,05–59,75 kHz

72 dBμA/m vid 10 meter

 

 

1 juni 2007

59,75–60,25 kHz

42 dBμA/m vid 10 meter

 

 

1 juni 2007

60,25–70 kHz

69 dBμA/m vid 10 meter

 

 

1 juni 2007

70–119 kHz

42 dBμA/m vid 10 meter

 

 

1 juni 2007

119–127 kHz

66 dBμA/m vid 10 meter

 

 

1 juni 2007

127–135 kHz

42 dBμA/m vid 10 meter

 

 

1 juni 2007

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m vid 10 meter

 

 

1 juni 2007

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m vid 10 meter

 

 

1 juni 2007

Aktiva medicinska implantat (5)

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalfrekvens: 25 kHz

Närliggande kanaler i enskilda sändare kan kombineras för ökad bandbredd om lämplig teknik för undvikande av störning används

 

1 juni 2007

Trådlösa audiotillämpningar (6)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1 juni 2007


(1)  Denna kategori kan omfatta alla typer av tillämpningar som uppfyller de tekniska kraven (typiska användningar är telemetri, fjärrstyrning, larm och dataöverföring).

(2)  ”Sändningscykel” är den genomsnittliga sändningstiden under en viss tidsperiod (maximalt en timme) uttryckt i procent av denna period.

(3)  Trygghetslarm är avsett för äldre eller personer med funktionshinder, i syfte att påkalla hjälp i nödsituationer.

(4)  Denna kategori omfattar t.ex. startspärrar för bilar, utrustning för identifiering av personer, djur eller varor, larmsystem, system för kabeldetektering, avfallshantering, trådlös ljudöverföring, tillträdeskontroll, stöldskyddssystem, automatisk varuidentifiering, trådlösa styrningssystem och utrustning för vägtullar.

(5)  Denna kategori omfattar radiodelen i aktiva medicintekniska produkter för implantation, enligt definitionen i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, och deras kringutrustning.

(6)  Tillämpningar för trådlös ljudöverföring till högtalare, hörlurar eller öronsnäckor.