ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 308

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
8 november 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1640/2006 av den 7 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1641/2006 av den 6 november 2006 om införande av ett förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena IIa (EG-vatten) och IV av fartyg som seglar under svensk flagg

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1642/2006 av den 7 november 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 51/2006 när det gäller fångstbegränsningar för bestånden av skarpsill i ICES-områdena IIa (EG-vatten) och IV (EG-vatten)

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 av den 7 november 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till tredjeland (kodifierad version)

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1644/2006 av den 7 november 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1483/2006 när det gäller de kvantiteter som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1645/2006 av den 7 november 2006 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 8 november 2006

15

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/755/GUSP av den 7 november 2006 om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

18

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (EGT L 157 av den 10.6.1992) (Svensk specialutgåva, Område 3, Volym 42)

19

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

8.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1640/2006

av den 7 november 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 8 november 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 7 november 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

71,9

096

40,4

204

60,4

999

57,6

0707 00 05

052

107,2

204

46,9

220

155,5

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

90,6

204

62,0

999

76,3

0805 20 10

204

79,7

999

79,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,1

400

86,7

528

75,5

624

86,7

999

78,0

0805 50 10

052

59,7

388

47,6

524

56,1

528

39,9

999

50,8

0806 10 10

052

97,9

400

211,5

508

248,6

999

186,0

0808 10 80

388

77,7

400

99,3

720

73,5

800

160,5

804

103,2

999

102,8

0808 20 50

052

64,3

400

174,0

720

77,4

999

105,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


8.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1641/2006

av den 6 november 2006

om införande av ett förbud mot fiske efter torsk i ICES-områdena IIa (EG-vatten) och IV av fartyg som seglar under svensk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för 2006.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2006 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2006 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen, för det bestånd som anges i samma bilaga, skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Efter den dagen är det även förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av sådana fartyg.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 november 2006.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1591/2006 (EUT L 296, 26.10.2006, s. 1).


BILAGA

Nr

45

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

COD/2AC4

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

IIa (EG-vatten), IV

Datum

6 oktober 2006


8.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1642/2006

av den 7 november 2006

om ändring av rådets förordning (EG) nr 51/2006 när det gäller fångstbegränsningar för bestånden av skarpsill i ICES-områdena IIa (EG-vatten) och IV (EG-vatten)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (1), särskilt artikel 5.7, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga IA till förordning (EG) nr 51/2006 fastställs preliminära fångstbegränsningar för skarpsill i ICES-områdena IIa (EG-vatten) och IV (EG-vatten).

(2)

Enligt artikel 5.7 i den förordningen får kommissionen revidera fångstbegränsningarna mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter insamlade under första halvåret 2006.

(3)

De vetenskapliga uppgifter som samlats in under första halvåret 2006 visar att fångstbegränsningarna för skarpsill i de aktuella områdena bör minskas.

(4)

Förordning (EG) nr 51/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IA till förordning (EG) nr 51/2006 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1591/2006 (EUT L 296, 26.10.2006, s. 1).


BILAGA

Bilaga IA till förordning (EG) nr 51/2006 skall ändras på följande sätt:

Uppgifterna beträffande bestånden av skarpsill i områdena IIa (EG-vatten) och IV (EG-vatten) skall ersättas med följande:

”Art

:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon

:

IIa (EG-vatten), IV (EG-vatten)

SPR/2AC4-C

Belgien

1 787

Försiktighets-TAC.

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Danmark

141 464

Tyskland

1 787

Frankrike

1 787

Nederländerna

1 787

Sverige

1 330 (1)

Förenade kungariket

5 898

EG

155 840

Norge

10 000 (2)

Färöarna

9 160 (3)

TAC

175 000


(1)  Inklusive tobisfiskar.

(2)  Får endast fiskas i delområde IV (EG-vatten).

(3)  Denna kvantitet får fiskas i område IV och område VIa norr om 56° 30' N. Kvoten inkluderar en bifångst av högst 1 832 ton sill. Om denna bifångstkvot uttöms, skall fiske vid Färöarna med nät med en maskstorlek på mindre än 32 mm vara förbjudet i gemenskapsvatten. Eventuell bifångst av blåvitling skall räknas av från kvoten för blåvitling i fiskeområdena VIa, VIb och VII.”


8.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1643/2006

av den 7 november 2006

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till tredjeland

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 29.2,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2931/79 av den 20 december 1979 om stöd vid export av jordbruksprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till tredjeland (2), särskilt artikel 1.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2973/79 av den 21 december 1979 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av bistånd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till tredjeland (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

USA tillämpar en särskild ordning för import av en årlig kvantitet på 5 000 ton nötkött med ursprung i gemenskapen och som uppfyller vissa krav. Ett av dessa krav är att köttet måste åtföljas av ett identitetsintyg som utfärdats av den exporterande medlemsstaten.

(3)

Identitetsintygen skall utfärdas endast för dessa 5 000 ton som kan komma i fråga för den särskilda ordningen. Det bör därför fastställas att kommissionen skall lämna sitt tillstånd innan exportlicenser för sådant kött utfärdas. Dessutom bör den tillåtna avvikelsen som fastställs i artikel 8.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (5), inte gälla den kvantitet som överstiger den i licensen angivna kvantiteten.

(4)

Det är nödvändigt att definiera hur identitetsintygen skall användas och förfarandena för att använda dem.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för den årliga exporten till USA på 5 000 ton färskt, kylt eller fryst nötkött med ursprung i gemenskapen och som kan komma i fråga för förmånsbehandling.

2.   Det kött som avses i punkt 1 måste uppfylla hälsoskyddskraven i det importerande tredjelandet och komma från djur som slaktats högst två månader före tullklareringen för export.

Artikel 2

När tullklareringen för export av köttet avslutas skall det identitetsintyg som avses i artikel 3 utfärdas på begäran från sökanden, mot uppvisande av den exportlicens som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 (6) och ett veterinärintyg som anger slaktdagen för de djur från vilka det kött som avses i artikel 12 i den förordningen kommer.

Artikel 3

1.   Identitetsintyget med minst en kopia skall skrivas på en blankett enligt förlagan i bilaga I.

Intyget skall tryckas på vitt papper och vara på engelska. Formatet skall vara 210 × 297 mm. Det tullkontor som avses i artikel 4 skall förse varje intyg med ett löpnummer.

Den exporterande medlemsstaten får kräva att intyg som skall användas på dess territorium, förutom på engelska skall tryckas på ett av dess officiella språk.

2.   Kopiorna skall ha samma löpnummer som originalet. Originalet och kopiorna skall fyllas i på skrivmaskin eller för hand, i det senare fallet med tryckbokstäver och med bläck.

Artikel 4

1.   Identitetsintyget med kopior skall utfärdas av det tullkontor där köttet tullklareras för export.

2.   Det tullkontor som avses i punkt 1 skall fylla i den avsedda rutan på originalet och återlämna originalet till den berörda parten. Kopian skall behållas av tullkontoret.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera ursprung och typ avseende de produkter för vilka identitetsintygen utfärdas.

Artikel 6

Förordning (EEG) nr 2973/79 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2006.

På kommissionens vägnar

Franco FRATTINI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 334, 28.12.1979, s. 8.

(3)  EGT L 336, 29.12.1979, s. 44. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1234/2006 (EUT L 225, 17.8.2006, s. 21).

(4)  Se bilaga II.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).

(6)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35.


BILAGA I

Image


BILAGA II

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EEG) nr 2973/79 (1)

(EGT L 336, 29.12.1979, s. 44)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2077/80

(EGT L 202, 2.8.1980, s. 22)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3582/81

(EGT L 359, 15.12.1981, s. 14)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3434/87

(EGT L 327, 18.11.1987, s. 7)

Endast vad gäller artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1234/2006

(EUT L 225, 17.8.2006, s. 21)

 


(1)  Denna förordning ändrades också genom artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 2377/80 (EGT L 241, 13.9.1980, s. 5), vilken upphävdes genom förordning (EG) nr 1445/95.


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 2973/79

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


8.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1644/2006

av den 7 november 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1483/2006 när det gäller de kvantiteter som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1483/2006 (2) inleds stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av spannmål som innehas av medlemsstaternas interventionsorgan.

(2)

Med tanke på situationen på marknaderna för vete och korn i gemenskapen och utvecklingen när det gäller efterfrågan på spannmål i de olika regionerna under de senaste veckorna är det nödvändigt att i vissa medlemsstater göra nya kvantiteter interventionsspannmål tillgängliga. Man bör därför tillåta interventionsorganen i de berörda medlemsstaterna att öka de kvantiteter som omfattas av anbudsinfordringarna när det gäller vete med 51 859 ton i Belgien, 44 440 ton i Polen samt 27 020 ton i Lettland, när det gäller korn med 100 000 ton i Frankrike, 100 000 ton i Tyskland, 75 000 ton i Finland, 58 004 ton i Sverige, 41 927 ton i Polen, 28 830 ton i Danmark, 24 825 ton i Förenade kungariket, 25 787 ton i Litauen, 22 461 ton i Österrike, 6 340 ton i Belgien.

(3)

Förordning (EG) nr 1483/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1483/2006 skall ersättas med texten i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 276, 7.10.2006, s. 58. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1586/2006 (EUR L 294, 25.10.2006, s. 21).


BILAGA

”BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ANBUDSINFORDRINGAR

Medlemsstat

Kvantiteter som är tillgängliga för försäljning på den inre marknaden

(ton)

Interventionsorgan

Namn, adress och kontaktuppgifter

Vete

Korn

Majs

Råg

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

0

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tél. (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tél. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk & pah@dffe.dk

Deutschland

350 000

100 000

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tél. (49-228) 6845-3704

Fax 1 (49-228) 6845-3985

Fax 2 (49-228) 6845-3276

E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Tel: (372) 7371 200

Faks: (372) 7371 201

E-post: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Tél.

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Fax (30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA)

Almagro, 33 E-28010 Madrid

Tél. (34) 913 47 47 65

Fax (34) 913 47 48 38

Correo electrónico: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

100 000

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 et 20 80

e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. (353-53) 916 34 00

Fax (353-53) 914 28 43

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel.: (39) 06 49 49 97 55

Fax: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Tālr.: (371) 702 78 93

Fakss: (371) 702 78 92

E-pasts: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

25 787

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tél. (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

100 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tél.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-Mail: referat10@ama.gv.at

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Faks (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 G

1649-034 Lisboa

Telefone: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 580 76 52

Faks (386) 1 478 92 00

E-pošta: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

100 000

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovensko

Tél. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

30 000

75 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16,

FIN-00100 Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16001

Faksi

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tél. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 226 58 82

Fax (44-191) 226 58 24

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Tecknet ’—’ betyder att det inte finns något interventionslager av spannmålet i den medlemsstaten.”


8.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1645/2006

av den 7 november 2006

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 8 november 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 1626/2006 (3).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna, under den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 1626/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1626/2006 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 8 november 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 29.9.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 302, 1.11.2006, s. 7.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 8 november 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

9,69

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

9,69

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

0,00


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(2.11.2006–6.11.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

163,35 (3)

106,13

174,96

164,96

144,96

155,86

Tillägg för golfen (EUR/t)

19,23

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

10,81

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 22,69 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 31,13 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

8.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/18


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2006/755/GUSP

av den 7 november 2006

om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 november 2005 antog rådet gemensam ståndpunkt 2005/793/GUSP (1) om tillfälligt mottagande i Europeiska unionens medlemsstater av vissa palestinier, där det fastställs en förlängning med ytterligare tolv månader av giltighetstiden för de nationella tillstånd för inresa och vistelse på medlemsstaternas territorium vilka avses i gemensam ståndpunkt 2002/400/GUSP (2).

(2)

På grundval av en utvärdering av tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/GUSP, anser rådet det lämpligt att giltighetstiden för dessa tillstånd förlängs med ytterligare tolv månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som avses i artikel 2 i gemensam ståndpunkt 2002/400/GUSP skall förlänga giltighetstiden för de nationella tillstånd för inresa och vistelse som beviljats i enlighet med artikel 3 i denna gemensamma ståndpunkt med ytterligare tolv månader.

Artikel 2

Rådet skall utvärdera tillämpningen av gemensam ståndpunkt 2002/400/GUSP inom sex månader efter antagandet av denna gemensamma ståndpunkt.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 7 november 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2005, s. 80.

(2)  EGT L 138, 28.5.2002, s. 33. Den gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom gemensam ståndpunkt 2004/493/GUSP (EUT L 181, 18.5.2004, s. 24).


Rättelser

8.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 308/19


Rättelse till rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest

( Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 157 av den 10 juni 1992 )

(Svensk specialutgåva, Område 3, Volym 42)

På sidan 23 (på sidan 130 i specialutgåvan) i artikel 18 skall det

i stället för:

”Bilagorna skall ändras av rådet efter förslag från kommissionen.”

vara:

”Bilagorna skall ändras i enlighet med förfarandet i artikel 19.”