ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 286

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
17 oktober 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1544/2006 av den 5 oktober 2006 om särskilda åtgärder för att främja silkesodling (kodifierad version)

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1545/2006 av den 16 oktober 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1546/2006 av den 4 oktober 2006 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1547/2006 av den 13 oktober 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2204/90

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1548/2006 av den 16 oktober 2006 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 17 oktober 2006

12

 

*

Rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer (kodifierad version)

15

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 17 juli 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter

19

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

17.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1544/2006

av den 5 oktober 2006

om särskilda åtgärder för att främja silkesodling

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 845/72 av den 24 april 1972 om särskilda åtgärder för att främja silkesodling (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för vissa produkter som förtecknas i bilaga II till fördraget (5) innehåller bestämmelser om handel med silkesmaskar och silkesfjärilsägg, dock utan att föreskriva några stödåtgärder inom gemenskapen. Silkesodling har en viss ekonomisk betydelse för vissa områden inom gemenskapen och denna verksamhet utgör en kompletterande inkomstkälla för jordbrukare inom dessa områden. Åtgärder bör därför föreskrivas som bidrar till att säkerställa en rimlig inkomst för silkesodlarna.

(3)

För detta ändamål bör bestämmelser införas om åtgärder för att underlätta en anpassning av utbudet till marknadens behov och om stöd till silkesodling som skall ersätta samtliga nationella stödåtgärder. Med hänsyn till de särskilda förhållanden som kännetecknar silkesodling bör detta stöd ges i form av ett fast belopp för varje låda silkesfjärilsägg som används.

(4)

De utgifter som uppkommer för medlemsstaterna till följd av de förpliktelser som åläggs dem genom denna förordning bör finansieras av gemenskapen i enlighet med bestämmelserna om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken.

(5)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Det skall fastställas ett stöd för silkesmaskar med KN-nummer 0106 90 00 samt för silkesfjärilsägg med KN-nummer 0511 99 90, som fötts upp i gemenskapen.

2.   Stödet skall beviljas till silkesodlarna för varje låda silkesfjärilsägg som används förutsatt dels att de innehåller en minimikvantitet som skall fastställas, dels att uppfödningen fullföljs.

3.   Stödbeloppet per låda silkesfjärilsägg som används skall vara 133,26 euro.

Artikel 2

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning skall fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 4.2.

Dessa föreskrifter skall främst avse den minimikvantitet som avses i artikel 1.2, den information som medlemsstaterna skall översända till kommissionen och alla kontrollåtgärder för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen mot bedrägeri och andra oegentligheter.

Artikel 3

Silkesodlingsåret skall börja den 1 april varje kalenderår och avslutas den 31 mars följande kalenderår.

Artikel 4

1.   Kommissionen skall biträdas av förvaltningskommittén för naturfibrer som inrättats genom artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (7), nedan kallad ”kommittén”.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som fastställs i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 5

Bestämmelserna om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken skall tillämpas på de produkter som avses i artikel 1.

Artikel 6

Förordning (EEG) nr 845/72 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxembourg den 5 oktober 2006.

På rådets vägnar

K. RAJAMÄKI

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(3)  EGT L 100, 27.4.1972, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1668/2000 (EGT L 193, 29.7.2000, s. 6).

(4)  Se bilaga I.

(5)  EGT L 151, 30.6.1968, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 865/2004 (EGT L 161, 30.4.2004, s. 97. Rättad i EUT L 206, 9.6.2004, s. 37.)

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EGT L 193, 29.7.2000, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 953/2006 (EUT L 175, 29.6.2006, s. 1).


BILAGA I

Upphävd förordning och ändringar av denna I kronologisk ordning

Rådets förordning (EEG) nr 845/72

(EGT L 100, 27.4.1972, s. 1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 4005/87

(EGT L 377, 31.12.1987, s. 48)

Rådets förordning (EEG) nr 2059/92

(EGT L 215, 30.7.1992, s. 19)

Rådets förordning (EG) nr 1668/2000

(EGT L 193, 29.7.2000, s. 6)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 845/72

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Bilaga I

Bilaga II


17.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1545/2006

av den 16 oktober 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 oktober 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

73,9

096

36,2

204

40,7

999

50,3

0707 00 05

052

45,8

096

18,4

999

32,1

0709 90 70

052

93,3

999

93,3

0805 50 10

052

59,0

388

57,7

524

58,7

528

54,7

999

57,5

0806 10 10

052

99,3

066

54,3

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

87,6

0808 10 80

388

86,5

400

101,8

512

82,4

800

182,6

804

101,5

999

111,0

0808 20 50

052

114,4

388

102,9

720

48,0

999

88,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


17.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1546/2006

av den 4 oktober 2006

om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002 är kommissionen skyldig att, när så krävs, vidta åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd i hela gemenskapen. Den första rättsakt där sådana åtgärder fastställdes var kommissionens förordning (EG) nr 622/2003 av den 4 april 2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (2).

(2)

Åtgärder behövs för att göra de gemensamma grundläggande standarderna mer noggranna, i synnerhet för att komma till rätta med den ökade risken för att flytande explosiva ämnen medförs ombord på flygplan. Dessa åtgärder bör ses över var sjätte månad mot bakgrund av teknisk utveckling, praktiska konsekvenser på flygplatserna och konsekvenserna för passagerarna.

(3)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002, och i syfte att förebygga olagliga handlingar, bör de åtgärder som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 vara hemliga och inte offentliggöras. Samma gäller för alla ändringar av rättsakten. Trots detta skall passagerarna få tydlig information om bestämmelser avseende föremål som det inte är tillåtet att medföra ombord.

(4)

Förordning (EG) nr 622/2003 bör ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 622/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 3 i den förordningen skall gälla beträffande denna bilagas konfidentialitet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 849/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 89, 5.4.2003, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 260/2006 (EUT L 40, 11.2.2006, s. 3).


BILAGA

I enlighet med artikel 1 är denna bilaga hemlig och skall inte offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


17.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1547/2006

av den 13 oktober 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2204/90

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2204/90 av den 24 juli 1990 om ytterligare allmänna bestämmelser om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter med avseende på ost (1), särskilt artikel 1 andra stycket, artikel 3.3 andra stycket och artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2742/90 av den 26 september 1990 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2204/90 (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I artikel 1 första stycket i förordning (EEG) nr 2204/90 föreskrivs att användningen av kasein och kaseinater i framställningen av ost kräver att förhandstillstånd har beviljats. Det är nödvändigt att fastställa närmare bestämmelser om beviljandet av sådana tillstånd med beaktande av kraven med avseende på kontroller av företag. Tillstånd bör beviljas för en begränsad period så att medlemsstaterna kan beivra underlåtenhet att följa gemenskapsbestämmelser.

(3)

I artikel 1 andra stycket i förordning (EEG) nr 2204/90 föreskrivs att de högsta procentsatserna för iblandning av kasein och kaseinat i ost skall fastställas på grundval av objektiva kriterier som fastställs med hänsyn till vad som är tekniskt nödvändigt. Det är nödvändigt att fastställa nämnda procentsatser på grundval av uppgifter från medlemsstaterna. För att underlätta kontroller som skall säkerställa att denna bestämmelse följs är det lämpligt att fastställa generella procentsatser snarare än procentsatser för enskilda produkter.

(4)

Enligt artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2204/90 skall medlemsstaterna införa administrativa och fysiska kontroller. Det är nödvändigt att precisera de villkor som dessa kontroller skall uppfylla, särskilt beträffande hur ofta kontrollerna skall utföras.

(5)

I artikel 3.3 i förordning (EEG) nr 2204/90 anges att för de kvantiteter kasein och kaseinater som används utan tillstånd skall, per 100 kg, ett belopp betalas motsvarande 110 % av skillnaden mellan värdet på den skummjölk som behövs för att framställa 100 kg kasein och kaseinater, som följer av marknadspriset för skummjölkspulver, å ena sidan, och marknadspriset för kasein och kaseinater, å andra sidan. Det är nödvändigt att fastställa detta belopp med beaktande av de priser som noterats på marknaderna under en referensperiod.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De tillstånd som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2204/90 skall på ansökan av de berörda företagen beviljas för en tolvmånadersperiod, förutsatt att dessa företag på förhand skriftligen har åtagit sig att acceptera och följa dels bestämmelserna i artikel 3.1 a och 3.1 b, dels artikel 3.1 c i nämnda förordning.

2.   Tillstånd skall utfärdas med ett serienummer för varje företag eller i förekommande fall för varje produktionsenhet.

3.   Tillstånd får omfatta en eller flera sorters ost i enlighet med den ansökan som ingivits av det aktuella företaget.

Artikel 2

1.   De högsta procentsatser som får iblandas enligt artikel 1 andra stycket i förordning (EEG) nr 2204/90, anges i bilaga I till denna förordning. De skall tillämpas på vikten av de ostsorter som finns angivna i denna bilaga och som framställs av det aktuella företaget eller produktionsenheten under en sexmånadersperiod.

2.   Den produktförteckning som finns angiven i bilaga I och motsvarande högsta procentsatser kan ändras efter väl underbyggda ansökningar i vilka framläggs bevis på att det ur teknisk synpunkt finns ett behov att tillsätta kasein eller kaseinater.

Artikel 3

1.   De lagerräkenskaper som avses i artikel 3.1 b i förordning (EEG) nr 2204/90 skall innehålla uppgifter om ursprunget, sammansättningen och kvantiteten avseende de råmaterial som använts i framställningen av ostarna. Medlemsstaterna får kräva att prov skall tas i syfte att kontrollera dessa uppgifter. Medlemsstaterna skall säkerställa att de uppgifter som inhämtas från företag behandlas konfidentiellt.

2.   De kontroller som avses i artikel 3.1 c i förordning (EEG) nr 2204/90 skall uppfylla följande villkor:

a)

Minst 30 % av de företag som beviljats tillstånd skall kontrolleras varje kvartal.

b)

Varje företag som beviljats tillstånd skall kontrolleras minst en gång om året och företag som producerar mer än 300 ton ost per år skall kontrolleras minst två gånger om året.

3.   Medlemsstaterna skall inom en månad från dagen för konstaterandet av överträdelsen underrätta kommissionen om de fall i vilka kasein och/eller kaseinater har använts antingen utan tillstånd eller utan iakttagande av de fastställda procentsatserna.

Artikel 4

1.   Beloppet vid tillämpningen av artikel 3.3 i förordning (EEG) nr 2204/90 skall vara 22,00 euro per 100 kg kasein och/eller kaseinater.

2.   De belopp som återfås på detta sätt skall betalas till de utbetalande avdelningarna och organen och av dessa dras av från de utgifter som finansierats av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

Artikel 5

Utöver de meddelanden som är nödvändiga enligt artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 2204/90 skall medlemsstaterna före utgången av varje kvartal tillställa kommissionen följande uppgifter om föregående kvartal:

a)

Antalet tillstånd som beviljats och/eller återkallats.

b)

De kvantiteter kasein och kaseinater som deklarerats i samband med dessa tillstånd, uppdelade efter ostsort.

Artikel 6

Förordning (EEG) nr 2742/90 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 201, 31.7.1990, s. 7. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2583/2001 (EGT L 345, 29.12.2001, s. 6).

(2)  EGT L 264, 27.9.1990, s. 20. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1815/2005 (EUT L 292, 8.11.2005, s. 4).

(3)  Se bilaga II.


BILAGA I

Högsta procentsatser för iblandning enligt artikel 2.1:

a)

Smältost enligt KN-nummer 0406 30: 5 %.

b)

Riven bearbetad ost enligt KN-nummer ex 0406 20: 5 % (1);

c)

Bearbetad ost i pulveriserad form enligt KN-nummer ex 0406 20: 5 % (1).


(1)  Framställd i en fortlöpande process, utan tillsats av redan framställd bearbetad ost.


BILAGA II

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EEG) nr 2742/90

(EGT L 264, 27.9.1990, s. 20)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 837/91

(EGT L 85, 5.4.1991, s. 15)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2146/92

(EGT L 214, 30.7.1992, s. 23)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1802/95

(EGT L 174, 26.7.1995, s. 27)

Endast vad gäller hänvisningarna i bilagan till förordning (EEG) nr 2742/90

Kommissionens förordning (EG) nr 78/96

(EGT L 15, 20.1.1996, s. 15)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 265/2002

(EGT L 43, 14.2.2002, s. 13)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1815/2005

(EUT L 292, 8.11.2005, s. 4)

 


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 2742/90

Denna förordning

Artiklarna 1–4

Artiklarna 1–4

Artikel 5.1–5.2

Artikel 5 a och b

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Bilaga, strecksatserna 1–3

Bilaga I, a–c

Bilaga II

Bilaga III


17.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1548/2006

av den 16 oktober 2006

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 17 oktober 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 1538/2006 (3).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna, under den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 1538/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1538/2006 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 oktober 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 29.9.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 283, 14.10.2006, s. 11.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 17 oktober 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

0,00

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

15,68

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

15,68

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

0,00


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(13.10.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

157,11 (3)

98,66

168,07

158,07

138,07

127,60

Tillägg för golfen (EUR/t)

18,98

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

12,63

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 23,71 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 32,81 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


17.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/15


RÅDETS DIREKTIV 2006/79/EG

av den 5 oktober 2006

om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 78/1035/EEG av den 19 december 1978 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredje land (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Befrielse från omsättningsskatter och punktskatter bör gälla vid införsel av småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer.

(3)

För detta ändamål bör de gränser inom vilka sådan befrielse skall tillämpas av praktiska skäl så långt möjligt vara samma som de som har fastställts för gemenskapssystemet för tullbefrielse i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (5).

(4)

Det är nödvändigt att fastställa särskilda begränsningar för vissa varor på grund av den höga skattesats de för närvarande är underkastade i medlemsstaterna.

(5)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär som skickas från ett tredjeland av enskilda personer till andra enskilda personer i en medlemsstat skall vid införsel vara befriade från omsättningsskatt och punktskatt.

2.   I punkt 1 avses med ”småförsändelser av icke-kommersiell karaktär” försändelser som

a)

är av tillfällig natur,

b)

innehåller varor endast avsedda för mottagarens eller dennes familjs eget bruk, av en beskaffenhet och till en mängd som inte tyder på att de importeras för något kommersiellt ändamål,

c)

innehåller varor med ett sammanlagt värde som inte överstiger 45 EUR,

d)

skickas av avsändaren till mottagaren utan betalning av något slag.

Artikel 2

1.   Artikel 1 skall tillämpas på nedan uppräknade varor med förbehåll för följande kvantitativa begränsningar:

a)

Tobaksvaror

i)

50 cigaretter

eller

ii)

25 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av tre gram per styck),

eller

iii)

10 cigarrer

eller

iv)

50 gram röktobak.

b)

Alkohol och alkoholhaltiga drycker:

i)

destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt över 22 volymprocent; odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av minst 80 volymprocent: en standardflaska (högst 1 liter),

eller

ii)

destillerade drycker och spritdrycker samt aperitifer på vin- eller alkoholbas, taffia, saké eller liknande drycker, med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, mousserande viner, likörviner: en standardflaska (högst 1 liter),

eller

iii)

icke-mousserande lättviner: två liter.

c)

Parfymer: 50 gram,

eller

luktvatten: 0,25 liter eller 8 ounces

d)

kaffe: 500 gram

eller

kaffeextrakt och kaffeessenser: 200 gram

e)

te: 100 gram

eller

teextrakt och teessenser: 40 gram.

2.   Medlemsstaterna kan sänka kvantiteterna av de varor som avses i punkt 1 som kan komma i fråga för befrielse från omsättningsskatt och punktskatt eller helt och hållet avskaffa befrielse för sådana varor.

Artikel 3

När varor av de slag som avses i artikel 2 ingår i en småförsändelse av icke-kommersiell karaktär i större kvantiteter än de som där fastställts skall de i sin helhet undantas från skattebefrielse.

Artikel 4

1.   Det motvärde av euro i nationell valuta som skall gälla vid genomförandet av detta direktiv skall fastställas en gång om året. Växelkurserna första vardagen i oktober skall gälla med verkan från och med den 1 januari påföljande år.

2.   Medlemsstaterna får avrunda de belopp i nationell valuta som blir resultatet av den omvandling som föreskrivs i artikel 1.2, förutsatt att avrundningen inte överstiger 2 EUR.

3.   Medlemsstaterna får bibehålla de belopp för skattebefrielse som är i kraft vid tidpunkten för den årliga jämkning som föreskrivs i punkt 1 om omvandlingen av beloppen uttryckta i euro före avrundning enligt punkt 2 skulle leda till en förändring med mindre än 5 % av det skattefria beloppet uttryckt i nationell valuta.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 6

Direktiv 78/1035/EEG, skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 oktober 2006.

På rådets vägnar

K. RAJAMÄKI

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(3)  EGT L 366, 28.12.1978, s. 34. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(4)  Se bilaga I del A.

(5)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA I

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

Rådets direktiv 78/1035/EEG (1)

(EGT L 366, 28.12.1978, s. 34)

 

Rådets direktiv 81/933/EEG

(EGT L 338, 25.11.1981, s. 24)

endast artikel 2

Rådets direktiv 85/576/EEG

(EGT L 372, 31.12.1985, s. 30)

 


DEL B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning

(som avses i artikel 6)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

78/1035/EEG

1 januari 1979

81/933/EEG

31 december 1981

85/576/EEG

30 juni 1986


(1)  Direktiv 78/1035/EEG har dessutom ändrats genom 1994 års anslutningsakt.


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 78/1035/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2, första strecksatsen

Artikel 1.2 a

Artikel 1.2, andra strecksatsen

Artikel 1.2 b

Artikel 1.2, tredje strecksatsen

Artikel 1.2 c

Artikel 1.2, fjärde strecksatsen

Artikel 1.2 d

Artikel 2.1 a, från orden ”50 cigaretter” till orden ”50 gram röktobak.”

Artikel 2.1 a, punkterna i–iv

Artikel 2.1 b

Artikel 2.1 b

Artikel 2.1 b, första strecksatsen

Artikel 2.1 b i

Artikel 2.1 b, andra strecksatsen

Artikel 2.1 b ii

Artikel 2.1 b, tredje strecksatsen

Artikel 2.1 b iii

Artikel 2.1 c, d och e

Artikel 2.1 c, d och e

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.1

Artikel 4.3

Artikel 4.2

Artikel 4.4

Artikel 4.3

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga II


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

17.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/19


RÅDETS BESLUT

av den 17 juli 2006

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter

(2006/695/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter, i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(3)

Det avtal som kommissionen har förhandlat fram bör undertecknas och tillämpas provisoriskt, med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapens och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av avtalet.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet på gemenskapens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

I avvaktan på att avtalet träder i kraft skall det tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna underrättade varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att överlämna det meddelande som avses i artikel 9.2 i avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 2006.

På rådets vägnar

E. TUOMIOJA

Ordförande


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN MALDIVERNA (nedan kallade ”Maldiverna”),

å andra sidan,

(nedan kallade ”parterna”)

som konstaterar att bilaterala luftfartsavtal har ingåtts mellan flera medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Maldiverna med bestämmelser som strider mot gemenskapsrätten,

som konstaterar att endast Europeiska gemenskapen är behörig i fråga om många av de aspekter som kan ingå i bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

som konstaterar att EG-lufttrafikföretag etablerade i en medlemsstat enligt EG-rätten har rätt till icke-diskriminerande tillgång till flygrutter mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

som beaktar de avtal som har ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och vissa tredjeländer som innebär att medborgare i dessa tredjeländer får förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med EG-rätten,

som inser att vissa bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och Maldiverna som står i strid med EG-rätten måste ändras så att de blir förenliga med denna för att en sund rättslig grund skall kunna skapas för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Maldiverna och för att kontinuiteten i denna flygtrafik skall kunna upprätthållas,

som konstaterar att lufttrafikföretag enligt EG-rätten i princip inte har rätt att ingå avtal som kan påverka handeln mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och som har som syfte eller verkan att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen,

som erkänner att vissa bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal som ingåtts mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Maldiverna kan leda till att konkurrensreglerna för företag sätts ur spel i följande fall: i) bestämmelserna kräver eller gynnar avtal mellan företag, beslut av företags samarbetsorganisationer eller ett samordnat agerande som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på linjerna i fråga; eller ii) bestämmelserna förstärker effekterna av sådana avtal, beslut eller samordnade ageranden; eller iii) bestämmelserna innebär att lufttrafikföretagen eller andra privata ekonomiska aktörer kan vidta åtgärder som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på linjerna i fråga,

som konstaterar att Europeiska gemenskapen inte har som mål att som ett led i de här förhandlingarna öka totalvolymen flygtrafik mellan Europeiska gemenskapen och Maldiverna, påverka balansen mellan gemenskapens lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från Maldiverna eller förhandla fram ändringar av befintliga bilaterala luftfartsavtal när det gäller trafikrättigheter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   I det här avtalet avses med ”medlemsstat” en medlemsstat i Europeiska gemenskapen.

2.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga I till medborgare i en medlemsstat som är part i det avtalet skall anses som hänvisningar till medborgare i Europeiska gemenskapens medlemsstater.

3.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga I till lufttrafikföretag i en medlemsstat som är part i det avtalet skall anses som hänvisningar till lufttrafikföretag som har utsetts av den medlemsstaten.

Artikel 2

Lufttrafikföretag som utsetts av en medlemsstat

1.   Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i den här artikeln skall äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II a respektive II b när det gäller den berörda medlemsstatens utseende av ett lufttrafikföretag och när det gäller godkännande och tillstånd som Maldiverna har beviljat det lufttrafikföretaget, samt vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännande eller tillstånd för lufttrafikföretaget.

2.   När Maldiverna har underrättats om att ett lufttrafikföretag har utsetts av en medlemsstat, skall Maldiverna utfärda de tillämpliga godkännandena och tillstånden med så kort handläggningstid som möjligt under förutsättning att

i)

lufttrafikföretaget är etablerat enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i den medlemsstat som har utsett företaget i fråga, samt att företaget har en giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten,

ii)

den medlemsstat som utfärdar AOC (Air Operator Certificate) utövar tillsyn över lufttrafikföretaget och att dess luftfartsmyndighet finns tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, och att

iii)

lufttrafikföretaget ägs direkt eller genom majoritetsägande och i praktiken kontrolleras av någon medlemsstat eller medborgare i någon medlemsstat eller av någon annan stat enligt förteckningen i bilaga III eller av medborgare i någon sådan annan stat.

3.   Maldiverna får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännanden och tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat om

i)

lufttrafikföretaget inte är etablerat enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i den medlemsstat där det har utsetts eller inte har en giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten, eller

ii)

den medlemsstat som utfärdar AOC (Air Operator Certificate) inte utövar tillsyn över lufttrafikföretaget, eller om dess luftfartsmyndighet inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, eller

iii)

om lufttrafikföretaget inte ägs, direkt eller genom majoritetsägande, eller inte i praktiken kontrolleras, av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater som är förtecknade i bilaga III och/eller av medborgare i sådana andra stater.

När Maldiverna fattar beslut enligt denna punkt skall Maldiverna inte diskriminera gemenskapslufttrafikföretag på grundval av nationalitet.

Artikel 3

Flygsäkerhet

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II c.

2.   Om en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag, för vilket tillsynen utövas av en annan medlemsstat, skall Maldivernas rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan den medlemsstat som har utsett lufttrafikföretaget och Maldiverna tillämpas på samma sätt när det gäller den andra medlemsstatens antagande och tillämpning av säkerhetsnormerna samt i fråga om tillståndet för nämnda lufttrafikföretags trafik.

Artikel 4

Beskattning av flygbränsle

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II d.

2.   Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll, skall inget av de avtal som förtecknas i bilaga II d innebära att en medlemsstat hindras från att på ett icke-diskriminerande sätt beskatta eller tull- eller avgiftsbelägga flygbränsle, som tillhandahålls på dess territorium och som är avsett för luftfartyg som tillhör ett lufttrafikföretag, som har utsetts av Maldiverna och som går i trafik mellan en punkt i den medlemsstaten och en annan punkt i den medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.

Artikel 5

Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II e.

2.   De priser som tas ut av lufttrafikföretag, som utses av Maldiverna enligt ett avtal i förteckningen i bilaga I med en bestämmelse som finns förtecknad i bilaga II e för transport helt och hållet inom Europeiska gemenskapen, skall vara förenliga med EG-rätten.

Artikel 6

Förenlighet med konkurrensreglerna

1.   Bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater och Maldiverna får inte påverka tillämpningen av parternas konkurrensregler.

2.   De bestämmelser som förtecknas i bilaga II f skall utgå och därmed upphöra att gälla.

Artikel 7

Bilagor till avtalet

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av detta.

Artikel 8

Översyn och ändring

Parterna får när som helst genom ömsesidigt medgivande se över eller ändra avtalet.

Artikel 9

Ikraftträdande och provisorisk tillämpning

1.   Avtalet skall träda i kraft när parterna skriftligen har underrättat varandra om att de respektive interna förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande avslutats.

2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 är parterna överens om att avtalet skall tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna underrättade varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål avslutats.

3.   Avtal mellan en medlemsstat och Maldiverna som ännu inte har trätt i kraft när det här avtalet undertecknas, och som inte tillämpas provisoriskt, förtecknas i bilaga I b. Det här avtalet skall tillämpas på det avtalet när det har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt.

Artikel 10

Upphörande

1.   Om ett avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla, skall alla bestämmelser i det här avtalet som avser det avtal som förtecknas i bilaga I upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

2.   Om alla de avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla skall det här avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den tjugoförsta september tjugohundrasex på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken samt på maldivisk divehi.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por la República de Maldivas

Za Maledivskou republiku

For Republikken Maldiverne

Für die Republik Malediven

Maldiivi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαλδιβών

For the Republic of Maldives

Pour la République des Maldives

Per la Repubblica delle Maldive

Maldivu Republikas vārdā

Ma1dyvų Respublikos vardu

A Maldív Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Maldivi

Voor de Republiek der Maldiven

W imieniu Republiki Malediwów

Pela República das Maldivas

Za Maldivskú republiku

Za Republiko Maldivi

Malediivien tasavallan puolesta

För Republiken Maldiverna

Image

BILAGA I

Förteckning över avtal som det hänvisas till i artikel 1 i det här avtalet

a)

Luftfartsavtal mellan Republiken Maldiverna och medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen som har ingåtts, undertecknats eller tillämpas provisoriskt den dag det här avtalet undertecknas:

Luftfartsavtal mellan Österrikes federala regering och Republiken Maldivernas regering, upprättat i Malé den 4 februari 1997, i bilaga II kallat ”Maldiverna–Österrikeavtalet”.

Avtal mellan Republiken Frankrikes regering och Republiken Maldivernas regering om luftfart, upprättat i Malé den 5 februari 2001, i bilaga II kallat ”Maldiverna–Frankrikeavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Maldiverna, upprättat i Malé den 10 november 1993, i bilaga II kallat ”Maldiverna–Tysklandavtalet”.

Avtal mellan Konungariket Nederländernas regering och Republiken Maldivernas regering om luftfart mellan och utanför deras respektive territorier, upprättat i Haag den 23 juni 1994, i bilaga II kallat ”Maldiverna–Nederländernaavtalet”.

Avtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Republiken Maldivernas regering, upprättat i Malé den 20 januari 1996, i bilaga II kallat ”Maldiverna–Förenade kungariket-avtalet”.

Ändrat genom det samförståndsavtal som upprättades i Malé den 7 september 2000.

b)

Luftfartsavtal som har paraferats eller undertecknats mellan Republiken Maldiverna och en medlemsstat i Europeiska gemenskapen och som den dag det här avtalet undertecknas ännu inte har trätt i kraft eller ännu inte tillämpas provisoriskt:

Avtal mellan Republiken Italiens regering och Republiken Maldivernas regering om luftfart, paraferat i Malé den 20 januari 2000, i bilaga II kallat ”Maldiverna–Italienavtalet”.

BILAGA II

Förteckning över artiklar i de avtal som förtecknas i bilaga I och som det hänvisas till i artiklarna 2–6 i det här avtalet

a)

Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat:

Artikel 3 i Maldiverna–Österrikeavtalet.

Artikel 3 i Maldiverna–Frankrikeavtalet.

Artikel 4 i Maldiverna–Italienavtalet.

Artikel 4 i Maldiverna–Nederländernaavtalet.

Artikel 4 i Maldiverna–Förenade kungariket-avtalet.

b)

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd:

Artikel 4 i Maldiverna–Österrikeavtalet.

Artikel 4 i Maldiverna–Frankrikeavtalet.

Artikel 5 i Maldiverna–Italienavtalet.

Artikel 5 i Maldiverna–Nederländernaavtalet.

Artikel 5 i Maldiverna–Förenade kungariket-avtalet.

c)

Säkerhet:

Artikel 7 i Maldiverna–Frankrikeavtalet.

Artikel 11 i Maldiverna–Italienavtalet.

Artikel 14 i Maldiverna–Nederländernaavtalet.

d)

Beskattning av flygbränsle:

Artikel 7 i Maldiverna–Österrikeavtalet.

Artikel 10 i Maldiverna–Frankrikeavtalet.

Artikel 6 i Maldiverna–Tysklandavtalet.

Artikel 6 i Maldiverna–Italienavtalet.

Artikel 10 i Maldiverna–Nederländernaavtalet.

Artikel 8 i Maldiverna–Förenade kungariket-avtalet.

e)

Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen:

Artikel 11 i Maldiverna–Österrikeavtalet.

Artikel 14 i Maldiverna–Frankrikeavtalet.

Artikel 10 i Maldiverna–Tysklandavtalet.

Artikel 8 i Maldiverna–Italienavtalet.

Artikel 6 i Maldiverna–Nederländernaavtalet.

Artikel 7 i Maldiverna–Förenade kungariket-avtalet.

f)

Förenlighet med konkurrensreglerna:

Artikel 11.2–11.6 i Maldiverna–Österrikeavtalet.

Artikel 14.3–14.5 i Maldiverna–Frankrikeavtalet.

Artikel 8.3 och 8.6 i Maldiverna–Italienavtalet.

Artikel 6.2–6.5 i Maldiverna–Nederländernaavtalet.

BILAGA III

Förteckning över andra stater som det hänvisas till i artikel 2 i det här avtalet

a)

Republiken Island (enligt EES-avtalet).

b)

Furstendömet Liechtenstein (enligt EES-avtalet).

c)

Konungariket Norge (enligt EES-avtalet).

d)

Schweiziska edsförbundet (enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart).