ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 260

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
21 september 2006


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

Rådet

 

*

Beslut nr 1/2006 av associeringsrådet EU–Tunisien av den 28 juli 2006 om ändring av protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet, om definitionen av ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete

1

Protokoll 4 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

21.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/1


BESLUT nr 1/2006 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–TUNISIEN

av den 28 juli 2006

om ändring av protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet, om definitionen av ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete

(2006/612/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan (1), nedan kallat ”avtalet”, undertecknat i Bryssel den 17 juli 1995, särskilt artikel 39 i protokoll 4 till detta, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 4 till avtalet innehåller bestämmelser om bilateral ursprungskumulation mellan gemenskapen och Tunisien och om fullständig ursprungskumulation mellan gemenskapen, Tunisien, Algeriet och Marocko.

(2)

Det är önskvärt att systemet för ursprungskumulation utvidgas, i syfte att möjliggöra användning av material med ursprung i gemenskapen, Bulgarien, Rumänien, Island, Norge, Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Färöarna samt i Turkiet och de andra länder (och områden) som deltar i Europa–Medelhavspartnerskapet på grundval av den på Europa-Medelhavskonferensen den 27 och 28 november 1995 antagna Barcelonaförklaringen och att på detta vis utveckla handeln och främja den regionala integrationen.

(3)

För att ett utvidgat system för kumulation skall kunna tillämpas enbart mellan de länder som uppfyller de erforderliga villkoren och för att kringgående av tullar skall kunna undvikas är det nödvändigt att införa nya bestämmelser om certifiering av ursprung.

(4)

För att ett utvidgat system för kumulation skall kunna tillämpas och för att kringgående av tullar skall kunna undvikas är det nödvändigt att harmonisera de i protokoll 4 fastlagda bestämmelserna om förbud mot restitution av eller befrielse från tullar och om den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten skall få ursprungsstatus.

(5)

En förutsättning för ett utvidgat system för ursprungskumulation är att samma ursprungsregler gäller inom ramen för sådana avtal om förmånshandel som de berörda länderna ingått sinsemellan.

(6)

Varor som befinner sig under transitering eller i lager den dag då detta beslut blir tillämpligt bör omfattas av övergångsbestämmelser i kraft av vilka de kan komma i åtnjutande av det utvidgade systemet för kumulation.

(7)

I syfte att underlätta handeln och förenkla de administrativa uppgifterna är det önskvärt att göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att använda leverantörsdeklarationer som gäller under lång tid.

(8)

Det är nödvändigt att införa gemensamma förklaringar om Furstendömet Andorra respektive om Republiken San Marino, men de gemensamma förklaringarna om artikel 1, om artiklarna 19 och 33 respektive om artikel 39 behöver inte längre finnas med i protokollstexten.

(9)

Det är nödvändigt att göra vissa tekniska ändringar för att korrigera fel i och avvikelser mellan de olika språkversionerna av protokollstexten.

(10)

För att avtalet skall kunna tillämpas korrekt och för att underlätta arbetet för användare och tullförvaltningar bör alla bestämmelserna i fråga införas i ett nytt protokoll 4.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 4 till avtalet, om definitionen av ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete, skall ersättas med den text som åtföljer detta beslut, tillsammans med de relevanta gemensamma förklaringarna.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det skall tillämpas från och med den första dagen i den månad som följer på den månad då beslutet antogs.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 2006.

På associeringsrådets vägnar

E. TUOMIOJA

Ordförande


(1)  EGT L 97, 30.3.1998, s. 2.


PROTOKOLL 4

om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER”

Artikel 2

Allmänna villkor

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

Artikel 4

Kumulation i Tunisien

Artikel 5

Helt framställda produkter

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

Artikel 8

Bedömningsenhet

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Artikel 10

Satser

Artikel 11

Neutrala element

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

Artikel 13

Direkttransport

Artikel 14

Utställningar

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED som utfärdas i efterhand

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Artikel 21

Bokföringsmässig uppdelning

Artikel 22

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration

Artikel 23

Godkänd exportör

Artikel 24

Ursprungsintygs giltighet

Artikel 25

Uppvisande av ursprungsintyg

Artikel 26

Import i delleveranser

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsintyg

Artikel 27a

Leverantörsdeklaration

Artikel 28

Styrkande handlingar

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg, leverantörsdeklarationer och styrkande handlingar

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

Artikel 31

Belopp i euro

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

Artikel 33a

Kontroll av leverantörsdeklarationer

Artikel 34

Tvistlösning

Artikel 35

Påföljder

Artikel 36

Frizoner

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37

Tillämpning av protokollet

Artikel 38

Särskilda villkor

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39

Ändringar i protokollet

Artikel 40

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager

Förteckning över bilagor

Bilaga I

Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II

Bilaga II

Förteckning över bearbetning eller behandling som skall utföras på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten skall få ursprungsstatus

Bilaga III a

Varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1

Bilaga III b

Varucertifikat EUR–MED och ansökan om varucertifikat EUR–MED

Bilaga IV a

Fakturadeklaration

Bilaga IV b

Fakturadeklaration EUR–MED

Bilaga V

Leverantörsdeklaration

Bilaga VI

Långtidsleverantörsdeklaration

Gemensamma förklaringar

Gemensam förklaring om Furstendömet Andorra

Gemensam förklaring om Republiken San Marino

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll gäller följande definitioner:

a)

tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder.

b)

material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt.

c)

produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

d)

varor: både material och produkter.

e)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning).

f)

pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i gemenskapen eller Tunisien i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

g)

värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Tunisien.

h)

värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i g.

i)

mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av allt material som ingår och som har ursprung i de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas eller, om tullvärdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Tunisien.

j)

kapitel och HS-nummer eller nummer: de kapitel respektive nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat ”Harmoniserade systemet” eller ”HS”.

k)

klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst nummer.

l)

sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

m)

territorier: territorier, inbegripet territorialvatten.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER”

Artikel 2

Allmänna villkor

1.   Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i gemenskapen:

a)

Produkter som helt framställts i gemenskapen enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i gemenskapen och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i gemenskapen enligt artikel 6.

c)

Varor med ursprung i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt protokoll 4 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2.   Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i Tunisien:

a)

Produkter som helt framställts i Tunisien enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i Tunisien och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i Tunisien enligt artikel 6.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 c skall gälla endast om ett frihandelsavtal är tillämpligt mellan Tunisien och de Efta-stater som är med i EES (Island, Liechtenstein och Norge).

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.1 skall produkter anses ha ursprung i gemenskapen om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Bulgarien, Schweiz (inklusive Liechtenstein) (1), Island, Norge, Rumänien, Turkiet eller gemenskapen, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.1 skall produkter anses ha ursprung i gemenskapen om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Färöarna eller ett land som deltar i Europa–Medelhavspartnerskapet, på grundval av den Barcelonaförklaring som antogs på Europa–Medelhavskonferensen den 27 och 28 november 1995, dock ej Turkiet, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

3.   Om bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 7 skall den framställda produkten anses ha ursprung i gemenskapen endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de andra länder som avses i punkterna 1 och 2. Om så inte är fallet skall den framställda produkten anses ha ursprung i det land som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i gemenskapen.

4.   Produkter som har ursprung i något av de länder som avses i punkterna 1 och 2 och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i gemenskapen skall behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder.

4 a.   Vid tillämpning av artikel 2.1 b skall den bearbetning eller behandling som utförs i Marocko, Algeriet eller Tunisien anses ha utförts i gemenskapen om de framställda produkterna genomgår ytterligare bearbetning eller behandling i gemenskapen. Om ursprungsprodukterna enligt denna bestämmelse är framställda i två eller flera av de berörda länderna, skall de anses ha ursprung i gemenskapen endast om bearbetningen eller behandlingen är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

5.   Kumulation enligt denna artikel får tillämpas endast om

a)

ett avtal om förmånshandel i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) är tillämpligt mellan de länder som är inblandade när det gäller erhållande av ursprungsstatus och bestämmelselandet,

b)

material och produkter har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll, och

c)

tillkännagivanden om uppfyllande av de nödvändiga villkoren för tillämpning av kumulation har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och i Tunisien enligt landets egna förfaranden.

Kumulation enligt denna artikel skall tillämpas från och med den dag som anges i tillkännagivandet i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien).

Gemenskapen skall genom Europeiska gemenskapernas kommission ge Tunisien närmare upplysningar om de avtal som gemenskapen tillämpar, inbegripet när de träder i kraft, avseende de andra länder som nämns i punkterna 1 och 2 och om de ursprungsregler som ingår i dessa avtal.

Artikel 4

Kumulation i Tunisien

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.2 skall produkter anses ha ursprung i Tunisien om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Bulgarien, Schweiz (inklusive Liechtenstein) (2), Island, Norge, Rumänien, Turkiet eller gemenskapen, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i Tunisien är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.2 skall produkter anses ha ursprung i Tunisien om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Färöarna eller ett land som deltar i Europa–Medelhavspartnerskapet, på grundval av den Barcelonaförklaring som antogs på Europa–Medelhavskonferensen den 27 och 28 november 1995, dock ej Turkiet, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i Tunisien är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

3.   Om bearbetningen eller behandlingen i Tunisien inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 7 skall den framställda produkten anses ha ursprung i Tunisien endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de andra länder som avses i punkterna 1 och 2. Om så inte är fallet skall den framställda produkten anses ha ursprung i det land som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i Tunisien.

4.   Produkter som har ursprung i något av de länder som avses i punkterna 1 och 2 och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i Tunisien skall behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder.

4 a.   Vid tillämpning av artikel 2.2 b skall den bearbetning eller behandling som utförs i gemenskapen, Marocko eller Algeriet anses ha utförts i Tunisien om de framställda produkterna genomgår ytterligare bearbetning eller behandling i Tunisien. Om ursprungsprodukterna enligt denna bestämmelse är framställda i två eller flera av de berörda länderna, skall de anses ha ursprung i Tunisien endast om bearbetningen eller behandlingen är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

5.   Kumulation enligt denna artikel får tillämpas endast om

a)

ett avtal om förmånshandel i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) är tillämpligt mellan de länder som är inblandade när det gäller erhållande av ursprungsstatus och bestämmelselandet,

b)

material och produkter har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll, och

c)

tillkännagivanden om uppfyllande av de nödvändiga villkoren för tillämpning av kumulation har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och i Tunisien enligt landets egna förfaranden.

Kumulation enligt denna artikel skall tillämpas från och med den dag som anges i tillkännagivandet i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien).

Tunisien skall genom Europeiska gemenskapernas kommission ge gemenskapen närmare upplysningar om de avtal som landet tillämpar, inbegripet när de träder i kraft, avseende de andra länder som nämns i punkterna 1 och 2 och om de ursprungsregler som ingår i dessa avtal.

Artikel 5

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter skall anses som helt framställda i gemenskapen eller i Tunisien:

a)

Mineraliska produkter som har utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b)

Vegetabiliska produkter som har skördats där.

c)

Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e)

Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

f)

Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför gemenskapens eller Tunisiens territorialvatten av deras fartyg.

g)

Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i f.

h)

Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

i)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

j)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

k)

Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a–j.

2.   Med ”deras fartyg” och ”deras fabriksfartyg” i punkt 1 f och g avses endast fartyg och fabriksfartyg

a)

som är registrerade eller anmälda för registrering i någon av gemenskapens medlemsstater eller i Tunisien,

b)

som för en medlemsstats eller Tunisiens flagg,

c)

som till minst 50 % ägs av medborgare i medlemsstater eller i Tunisien, eller av ett företag med huvudkontor i en medlemsstat eller i Tunisien, i vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är medborgare i medlemsstater eller i Tunisien och i vilket dessutom, i fråga om handelsbolag eller aktiebolag, minst hälften av kapitalet tillhör dessa stater eller offentliga organ eller medborgare i dessa stater,

d)

vars befälhavare och övriga befäl är medborgare i medlemsstater eller i Tunisien, och

e)

vars besättning till minst 75 % består av medborgare i medlemsstater eller i Tunisien.

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1.   Vid tillämpningen av artikel 2 skall produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i bilaga II är uppfyllda.

I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av detta avtal vilken bearbetning eller behandling icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen skall genomgå, och villkoren gäller endast sådant material. Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i förteckningen har fått ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen i bilaga II inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om

a)

dess totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik,

b)

inget av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta värde som anges i förteckningen överskrids genom tillämpning av denna punkt.

Denna punkt skall inte tillämpas på de produkter som omfattas av kapitlen 50-63 i Harmoniserade systemet.

3.   Punkterna 1 och 2 skall tillämpas om inte annat sägs i artikel 7.

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 6 är uppfyllda:

a)

Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring.

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning och rengöring samt avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilier.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning, partiell eller fullständig blekning, polering eller glasering av spannmål eller ris.

g)

Tillsats av färgämnen till socker eller formning av sockerbitar.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning (inbegripet sammanföring av artiklar i satser).

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag.

n)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

o)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i a–n.

p)

Slakt av djur.

2.   Alla åtgärder som vidtagits antingen i gemenskapen eller i Tunisien i fråga om en viss produkt skall beaktas tillsammans när det fastställs om den bearbetning eller behandling som produkten genomgått skall anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 8

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll skall vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.

Av detta följer att

a)

när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda nummer i Harmoniserade systemet, skall helheten utgöra bedömningsenheten,

b)

när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer i Harmoniserade systemet, skall varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2.   Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, skall den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat.

Artikel 10

Satser

Satser enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet skall anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter skall dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 11

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

1.   Villkoren i avdelning II för erhållande av ursprungsstatus skall vara uppfyllda i gemenskapen eller i Tunisien utan avbrott, om inte annat följer av artikel 2.1 c, artiklarna 3 och 4 samt punkt 3 i den här artikeln.

2.   Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller Tunisien till ett annat land återinförs skall de, om inte annat följer av artiklarna 3 och 4, inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a)

att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, och

b)

att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

3.   Erhållandet av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II skall inte påverkas av om material som exporterats från gemenskapen eller Tunisien och sedan återinförts dit bearbetats eller behandlats utanför gemenskapen eller Tunisien, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Materialet skall vara helt framställt i gemenskapen eller Tunisien eller före export ha bearbetats eller behandlats utöver de åtgärder som avses i artikel 7, och

b)

det skall på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kunna visas att

i)

de återinförda varorna har framställts genom bearbetning eller behandling av det exporterade materialet, och

ii)

det sammanlagda mervärde som tillförts utanför gemenskapen eller Tunisien genom tillämpning av denna artikel inte överstiger 10 % av priset fritt fabrik på den slutprodukt för vilken ursprungsstatus begärs.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 skall de villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i avdelning II inte gälla bearbetning eller behandling utanför gemenskapen eller Tunisien. I de fall då enligt förteckningen i bilaga II ett högsta sammanlagt värde av alla ingående icke-ursprungsmaterial skall tillämpas för att avgöra slutproduktens ursprungsstatus, får det sammanlagda värdet av det icke-ursprungsmaterial som lagts till produkten inom den berörda partens territorium plus det sammanlagda mervärde som genom tillämpning av denna artikel erhållits utanför gemenskapen eller Tunisien emellertid inte överstiga den angivna procentsatsen.

5.   Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 avses med ”sammanlagda mervärde” samtliga kostnader som uppstår utanför gemenskapen eller Tunisien, inbegripet värdet av material som lagts till där.

6.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall inte tillämpas på produkter som inte uppfyller de villkor som anges i förteckningen i bilaga II eller som kan anses tillräckligt bearbetade eller behandlade endast om den allmänna toleransregeln i artikel 6.2 tillämpas.

7.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

8.   Bearbetning eller behandling av det slag som avses i denna artikel och som utförs utanför gemenskapen eller Tunisien skall ske enligt förfarandet för passiv förädling eller liknande förfaranden.

Artikel 13

Direkttransport

1.   Den förmånsbehandling som avses i avtalet skall endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan gemenskapen och Tunisien eller genom territorier som tillhör de andra länder enligt artiklarna 3 och 4 med vilka kumulation tillämpas. Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än gemenskapens eller Tunisiens.

2.   För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts skall för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

a)

ett enda transportdokument som gäller transporten från exportlandet genom transitlandet, eller

b)

ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och som innehåller

i)

en exakt beskrivning av produkterna,

ii)

datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift om de andra transportmedel som använts, och

iii)

uppgifter om under vilka förhållanden produkterna befunnit sig i transitlandet, eller

c)

om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Artikel 14

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land än de som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas och som efter utställningen sålts för att importeras till gemenskapen eller Tunisien skall vid importen omfattas av bestämmelserna i avtalet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från gemenskapen eller Tunisien till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i gemenskapen eller Tunisien,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i, och

d)

produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2.   Ett ursprungsintyg skall utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning V och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress skall anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

1.

a)

Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter med ursprung i gemenskapen, Tunisien eller i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och för vilket ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i gemenskapen eller Tunisien.

b)

Produkter som omfattas av kapitel 3 och numren 1604 och 1605 i Harmoniserade systemet och har ursprung i gemenskapen enligt artikel 2.1 c, och för vilka ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt avdelning V, får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i gemenskapen.

2.   Förbudet i punkt 1 skall gälla varje åtgärd för återbetalning eller eftergift, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas i gemenskapen eller Tunisien på material som används vid tillverkningen och på produkter som omfattas av punkt 1 b, om en sådan återbetalning eller eftergift uttryckligen eller faktiskt tillämpas när de produkter som framställs av detta material exporteras, men inte när de behålls för inhemsk förbrukning.

3.   Exportören av produkter som omfattas av ursprungsintyg skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som visar att ingen tullrestitution har erhållits för de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkterna i fråga, och att alla tullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på sådant material faktiskt har betalats.

4.   Bestämmelserna i punkterna 1–3 skall också tillämpas på förpackningar enligt artikel 8.2, på tillbehör, reservdelar och verktyg enligt artikel 9 samt på produkter i satser enligt artikel 10, när sådana artiklar är icke-ursprungsprodukter.

5.   Bestämmelserna i punkterna 1–4 skall endast tillämpas på material av sådant slag som omfattas av avtalet. Vidare får de inte hindra tillämpningen av ett exportbidragssystem för jordbruksprodukter som är tillämpligt vid export i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

6.   Förbudet i punkt 1 skall inte tillämpas om produkterna anses ha ursprung i gemenskapen eller Tunisien utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4.

7.   Trots vad som sägs i punkt 1 får Tunisien, utom i fråga om produkter som omfattas av kapitlen 1–24 i Harmoniserade systemet, tillämpa bestämmelser om restitution av eller befrielse från tullar eller avgifter med motsvarande verkan på icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av ursprungsprodukter, förutsatt att följande regler iakttas:

a)

En avgift motsvarande en tullsats om 5 %, eller sådan lägre tullsats som tillämpas i Tunisien, skall tas ut för produkter enligt kapitlen 25–49 och 64–97 i Harmoniserade systemet.

b)

En avgift motsvarande en tullsats om 10 %, eller sådan lägre tullsats som tillämpas i Tunisien, skall tas ut för produkter enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

Bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas till och med den 31 december 2009 och får ses över enligt gemensam överenskommelse.

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

1.   Produkter med ursprung i gemenskapen som importeras till Tunisien och produkter med ursprung i Tunisien som importeras till gemenskapen skall omfattas av avtalet, förutsatt att ett av följande ursprungsintyg uppvisas:

a)

Ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga III a.

b)

Ett varucertifikat EUR–MED enligt förlagan i bilaga III b.

c)

I de fall som avses i artikel 22.1, en deklaration, nedan kallad ”fakturadeklaration” eller ”EUR–MED-fakturadeklaration”, som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Fakturadeklarationernas lydelser återges i bilagorna IV a och b.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsprodukter enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 27 omfattas av avtalet utan att något av de ursprungsintyg som anges i punkt 1 behöver uppvisas.

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED

1.   Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål skall exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED och en ansökningsblankett enligt förlagorna i bilagorna III a och b. Dessa blanketter skall fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på och i enlighet med bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand skall detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen skall anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls skall en vågrät linje dras under sista textraden och det tomma utrymmet korsas över.

3.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det exportland där varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 skall i följande fall ett varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i någon av gemenskapens medlemsstater eller Tunisien:

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Tunisien utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas, utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de länder som avses i artiklarna 3 och 4, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, förutsatt att ett varucertifikat EUR–MED eller en EUR–MED-fakturadeklaration har utfärdats i ursprungslandet.

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Tunisien med tillämpning av sådan kumulation som avses i artiklarna 3.4a och 4.4a, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

5.   Ett varucertifikat EUR–MED skall utfärdas av tullmyndigheterna i någon av gemenskapens medlemsstater eller Tunisien om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Tunisien eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas, om de uppfyller villkoren i detta protokoll och om

kumulation tillämpats med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, eller

produkterna får användas som material i samband med kumulation vid tillverkning av produkter för export till något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, eller

produkterna får återexporteras från bestämmelselandet till något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4.

6.   Ett varucertifikat EUR–MED skall innehålla en av följande fraser på engelska i fält 7:

Om ursprunget har erhållits genom tillämpning av kumulation med material med ursprung i ett eller flera av de länder som avses i artiklarna 3 och 4:

”CUMULATION APPLIED WITH …”(landets/ländernas namn)

Om ursprunget har erhållits utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i ett eller flera av de länder som avses i artiklarna 3 och 4:

”NO CUMULATION APPLIED”

7.   De tullmyndigheter som utfärdar varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att utföra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de bedömer lämplig. De skall också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De skall särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

8.   Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall anges i fält 11 på certifikatet.

9.   Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller säkerställts.

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED som utfärdas i efterhand

1.   Trots vad som sägs i artikel 17.9 får ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED undantagsvis utfärdas efter export av de produkter det avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller

b)

det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

2.   Trots vad som sägs i artikel 17.9 får ett varucertifikat EUR–MED utfärdas efter export av de produkter det avser och för vilka ett varucertifikat EUR.1 utfärdades vid tidpunkten för exporten, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att villkoren i artikel 17.5 är uppfyllda.

3.   Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 skall exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED avser samt ange skälen för ansökan.

4.   Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

5.   Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED som utfärdas i efterhand skall förses med följande påskrift på engelska:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”

Varucertifikat EUR–MED som utfärdas i efterhand genom tillämpning av punkt 2 skall förses med följande påskrift på engelska:

”ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no … [datum och ort för utfärdandet]

6.   Den påskrift som avses i punkt 5 skall göras i fält 7 på varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED.

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten skall utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt skall förses med följande påskrift på engelska:

”DUPLICATE”

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 skall göras i fält 7 på duplikatet av varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED.

4.   Duplikatet skall ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED och gälla från och med samma dag.

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i gemenskapen eller Tunisien skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED, så att alla eller vissa av dessa produkter kan sändas någon annanstans i gemenskapen eller Tunisien. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står.

Artikel 21

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Om det är förenat med avsevärda kostnader eller väsentliga svårigheter att hålla separata lager av ursprungsmaterial respektive icke-ursprungsmaterial och dessa material är identiska och sinsemellan utbytbara, får tullmyndigheterna, på skriftlig begäran av berörda parter, tillåta att metoden med ”bokföringsmässig uppdelning” används för förvaltningen av dessa lager.

2.   Om denna metod används måste det kunna tillses att antalet framställda produkter som kan betraktas som ursprungsprodukter under en viss referensperiod är detsamma som vad som varit fallet om lagren skilts åt fysiskt.

3.   Tullmyndigheterna får bevilja det tillstånd som avses i punkt 1 på de villkor som de anser lämpliga.

4.   Denna metod skall dokumenteras och tillämpas i enlighet med de allmänna redovisningsprinciper som gäller i det land där produkten tillverkats.

5.   Den som beviljats tillstånd att använda denna metod får, beroende på vad som är tillämpligt, upprätta eller ansöka om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprungsstatus. På begäran av tullmyndigheterna skall tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats.

6.   Tullmyndigheterna skall övervaka hur tillståndet används och får när som helst återkalla det om tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet eller inte uppfyller något av de andra villkor som anges i detta protokoll.

Artikel 22

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration

1.   En fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration enligt artikel 16.1 c får upprättas

a)

av en godkänd exportör enligt artikel 23, eller

b)

av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 EUR.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 får en fakturadeklaration upprättas i följande fall:

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Tunisien utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas, utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de länder som avses i artiklarna 3 och 4, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, förutsatt att ett varucertifikat EUR–MED eller en EUR–MED-fakturadeklaration har utfärdats i ursprungslandet.

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Tunisien med tillämpning av sådan kumulation som avses i artiklarna 3.4a och 4.4a, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

3.   En EUR–MED-fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Tunisien eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas, om de uppfyller villkoren i detta protokoll och om

kumulation tillämpats med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, eller

produkterna får användas som material i samband med kumulation vid tillverkning av produkter för export till något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, eller

produkterna får återexporteras från bestämmelselandet till något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4.

4.   En EUR–MED-fakturadeklaration skall innehålla en av följande fraser på engelska:

Om ursprunget har erhållits genom tillämpning av kumulation med material med ursprung i ett eller flera av de länder som avses i artiklarna 3 och 4:

”CUMULATION APPLIED WITH …”(landets/ländernas namn)

Om ursprunget har erhållits utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i ett eller flera av de länder som avses i artiklarna 3 och 4:

”NO CUMULATION APPLIED”

5.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

6.   En fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga IV a eller IV b maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, skall den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

7.   Fakturadeklarationer eller EUR–MED-fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 23 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han påtar sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där han identifieras, som om den hade undertecknats av honom för hand.

8.   En fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Artikel 23

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i exportlandet får ge en exportör (nedan kallad ”godkänd exportör”) som ofta sänder produkter som omfattas av avtalet, tillstånd att upprätta fakturadeklarationer eller EUR–MED-fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd skall på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som dessa behöver för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3.   Tullmyndigheterna skall tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen eller EUR–MED-fakturadeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna skall övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5.   Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet när som helst. De skall göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte längre uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

Artikel 24

Ursprungsintygs giltighet

1.   Ett ursprungsintyg skall gälla i fyra månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.   Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 25

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet.

Artikel 26

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller nummer 7308 eller 9406 i Harmoniserade systemet, importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, skall ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsintyg

1.   Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage skall godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och om det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklaration CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2.   Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk skall inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3.   Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 EUR för småpaket eller 1 200 EUR för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 27a

Leverantörsdeklaration

1.   När ett varucertifikat EUR.1 utfärdas eller en fakturadeklaration upprättas i gemenskapen eller Tunisien för ursprungsprodukter vid vilkas tillverkning sådana varor från Algeriet, Marocko, Tunisien eller gemenskapen som har bearbetats eller behandlats i dessa länder utan att erhålla förmånsberättigande ursprung har använts, skall hänsyn tas till den leverantörsdeklaration som avgetts för dessa varor enligt denna artikel.

2.   Den leverantörsdeklaration som avses i punkt 1 skall tjäna som bevis på de berörda varornas bearbetning eller behandling i Algeriet, Marocko, Tunisien eller gemenskapen vid fastställandet av huruvida de produkter som tillverkas med hjälp av dessa varor kan anses som produkter med ursprung i gemenskapen eller Tunisien och uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

3.   Utom i de fall som avses i punkt 4 skall leverantören, på det sätt som beskrivs i bilaga V, för varje varusändning upprätta en separat leverantörsdeklaration på ett papper som bifogas en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda varorna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

4.   Om en leverantör regelbundet förser en viss kund med varor vars typ av bearbetning eller behandling i Algeriet, Marocko, Tunisien eller gemenskapen förutses bli bestående under avsevärd tid, får leverantören tillhandahålla en enda leverantörsdeklaration, nedan kallad ”leverantörsdeklaration för längre tid”, som också omfattar påföljande sändningar av sådana varor.

En leverantörsdeklaration för längre tid får normalt gälla för en tid av upp till ett år från och med dagen för upprättandet av deklarationen. Tullmyndigheterna i det land där deklarationen upprättas skall fastställa villkoren för att få utnyttja den för en längre tidsperiod.

Leverantören skall upprätta en leverantörsdeklaration för längre tid på det sätt som beskrivs i bilaga VI och de berörda varorna skall i deklarationen beskrivas tillräckligt noggrant för att de skall kunna identifieras. Leverantörsdeklarationen skall lämnas till kunden i fråga innan den första varusändning som deklarationen omfattar levereras till kunden eller tillsammans med den första sändningen.

Leverantören skall omedelbart underrätta kunden när en leverantörsdeklaration för längre tid inte längre är giltig för de varor som levereras.

5.   Den leverantörsdeklaration som avses i punkterna 3 och 4 skall, i enlighet med den nationella lagstiftningen i det land där den upprättas, maskinskrivas eller tryckas med användning av en av de språkversioner som detta avtal är upprättat på, och skall undertecknas för hand av leverantören. Deklarationen får även skrivas för hand och skall då skrivas med bläck och tryckbokstäver.

6.   En leverantör som upprättar en deklaration skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det land där den upprättas uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att uppgifterna i deklarationen är riktiga.

Artikel 28

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 17.3, 22.5 och 27a.6 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED eller en fakturadeklaration eller EUR–MED-fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Tunisien eller något av de andra länderna enligt artiklarna 3 och 4 och uppfyller övriga villkor i detta protokoll samt att uppgifterna i en leverantörsdeklaration är riktiga, kan t.ex. vara följande:

a)

Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring.

b)

Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Tunisien, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

c)

Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i gemenskapen eller Tunisien och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Tunisien, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

d)

Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED eller fakturadeklarationer eller EUR—MED-fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Tunisien i enlighet med detta protokoll eller i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 i enlighet med ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll.

e)

Lämpliga bevis för att bearbetning eller behandling skett utanför gemenskapen eller Tunisien genom tillämpning av artikel 12 och som styrker att villkoren i den artikeln är uppfyllda.

f)

En leverantörsdeklaration som styrker att använda material har bearbetats eller behandlats i gemenskapen, Tunisien, Marocko eller Algeriet och som upprättats i något av dessa länder.

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg, leverantörsdeklarationer och styrkande handlingar

1.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall under minst tre år bevara de handlingar som avses i artikel 17.3.

2.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration eller EUR–MED-fakturadeklaration skall under minst tre år bevara en kopia av denna och de handlingar som avses i artikel 22.5.

2 a.   En leverantör som upprättar en leverantörsdeklaration skall under minst tre år bevara kopior av denna och av den faktura, följesedel eller andra kommersiella handling till vilken deklarationen bifogats samt av de handlingar som avses i artikel 27a.6.

En leverantör som upprättar en leverantörsdeklaration för längre tid skall under minst tre år bevara kopior av denna och av alla fakturor, följesedlar eller andra kommersiella handlingar rörande varor som omfattas av den deklarationen och som sänts till kunden i fråga, samt av de handlingar som avses i artikel 27a.6. Denna period skall börja från den dag leverantörsdeklarationen för längre tid upphör att gälla.

3.   Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 17.2.

4.   Tullmyndigheterna i importlandet skall under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och EUR–MED och de fakturadeklarationer och EUR–MED-fakturadeklarationer som lämnats in hos dem.

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna skall detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg skall inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

Artikel 31

Belopp i euro

1.   För tillämpning av bestämmelserna i artikel 22.1 b och artikel 27.3 i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, skall de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i medlemsstater i gemenskapen, Tunisien och de övriga länder som avses i artiklarna 3 och 4 fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning skall omfattas av bestämmelserna i artikel 22.1 b eller artikel 27.3 med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet.

3.   De belopp som skall användas i en viss nationell valuta skall utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober varje år. Beloppen skall meddelas Europeiska gemenskapernas kommission senast den 15 oktober och skall tillämpas från och med den 1 januari följande år. Europeiska gemenskapernas kommission skall meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   Ett land får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. Ett land får bibehålla motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen skall ses över av associeringskommittén på begäran av gemenskapen eller Tunisien. Vid denna översyn skall associeringskommittén beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala termer. För det ändamålet får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen.

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd

1.   Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Tunisien skall genom Europeiska gemenskapernas kommission förse varandra med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor vid utfärdande av varucertifikat EUR.1 och EUR—MED samt med adresserna till de tullmyndigheter som ansvarar för kontrollen av dessa certifikat, fakturadeklarationer, EUR–MED-fakturadeklarationer och leverantörsdeklarationer.

2.   För att sörja för att detta protokoll tillämpas på ett riktigt sätt skall gemenskapen och Tunisien genom de behöriga tullförvaltningarna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten EUR.1 och EUR–MED, fakturadeklarationerna, EUR-MED-fakturadeklarationerna och leverantörsdeklarationerna är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga.

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

1.   Efterkontroll av ursprungsintyg skall göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta protokoll.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 skall importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED och fakturan, om den lämnats in, eller fakturadeklarationen eller EUR–MED-fakturadeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till exportlandets tullmyndigheter och vid behov ange skälen för begäran om kontroll. Till stöd för begäran om kontroll skall de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga.

3.   Kontrollen skall göras av exportlandets tullmyndigheter. För kontrollen skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, skall de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen skall så snart som möjligt underrättas om resultatet av den. Detta resultat skall klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Tunisien eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

6.   Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung skall kunna fastställas, skall de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

Artikel 33a

Kontroll av leverantörsdeklarationer

1.   Efterkontroll av leverantörsdeklarationer eller leverantörsdeklarationer för längre tid får göras stickprovsvis eller när tullmyndigheterna i det land där sådana deklarationer har beaktats vid utfärdandet av ett varucertifikat EUR.1 eller upprättandet av en fakturadeklaration har rimliga tvivel beträffande handlingens äkthet eller huruvida uppgifterna i handlingen är riktiga.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 skall tullmyndigheterna i det land som avses i punkt 1 återsända leverantörsdeklarationen och de fakturor, följesedlar eller andra kommersiella handlingar som rör varor som omfattas av denna deklaration till tullmyndigheterna i det land där deklarationen upprättades och vid behov ange de sakliga eller formella skälen för begäran om kontroll.

Till stöd för begäran om efterkontroll skall de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i leverantörsdeklarationen inte är riktiga.

3.   Kontrollen skall göras av tullmyndigheterna i det land där leverantörsdeklarationen upprättades. För kontrollen skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av leverantörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen skall så snart som möjligt underrättas om resultatet av den. Detta resultat skall klart utvisa om uppgifterna i leverantörsdeklarationen är riktiga och göra det möjligt för tullmyndigheterna att fastställa huruvida och i vilken utsträckning denna leverantörsdeklaration skulle kunna beaktas vid utfärdandet av ett varucertifikat EUR.1 eller vid upprättandet av en fakturadeklaration.

Artikel 34

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artiklarna 33 och 33a uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om frågor uppstår angående tolkningen av detta protokoll, skall tvisterna hänskjutas till associeringskommittén.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter skall lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 35

Sanktioner

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter skall bli föremål för sanktioner.

Artikel 36

Frizoner

1.   När handel sker med en produkt på grundval av ett ursprungsintyg och produkten i fråga under transporten befinner sig i en frizon på gemenskapens eller Tunisiens territorium, skall gemenskapen och Tunisien vidta nödvändiga åtgärder för att se till att produkten inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering än normala åtgärder för att förhindra att den försämras.

2.   När produkter med ursprung i gemenskapen eller Tunisien importeras till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, skall, trots bestämmelserna i punkt 1, de berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED, om den genomförda hanteringen eller behandlingen är förenlig med bestämmelserna i detta protokoll.

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37

Tillämpning av protokollet

1.   Begreppet ”gemenskapen” i artikel 2 skall inte omfatta Ceuta och Melilla.

2.   Produkter med ursprung i Tunisien skall när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla avseenden åtnjuta samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapens tullområde enligt protokoll 2 i akten för anslutning av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken till Europeiska gemenskaperna. Tunisien skall på import av produkter som omfattas av avtalet och har ursprung i Ceuta och Melilla tillämpa samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter som importeras från och har ursprung i gemenskapen.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 skall för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla detta protokoll gälla i tillämpliga delar, om inte annat följer av de särskilda villkor som anges i artikel 38.

Artikel 38

Särskilda villkor

1.   Under förutsättning att produkterna har transporterats direkt i enlighet med artikel 13, skall följande gälla:

1)

Följande skall anses vara produkter med ursprung i Ceuta eller Melilla:

a)

Produkter som är helt framställda i Ceuta eller Melilla.

b)

Produkter som är framställda i Ceuta eller Melilla och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6, eller

ii)

dessa produkter har ursprung i Tunisien eller gemenskapen och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

2)

Följande skall anses vara produkter med ursprung i Tunisien:

a)

Produkter som är helt framställda i Tunisien.

b)

Produkter som är framställda i Tunisien och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6, eller

ii)

dessa produkter har ursprung i Ceuta, Melilla eller gemenskapen och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

2.   Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.

3.   Exportören eller dennes befullmäktigade ombud skall ange ”Tunisien” och ”Ceuta och Melilla” i fält 2 på varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED eller i fakturadeklarationen eller EUR–MED-fakturadeklarationen. I fråga om produkter med ursprung i Ceuta och Melilla skall detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED eller i fakturadeklarationen eller EUR–MED-fakturadeklarationen.

4.   De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39

Ändringar i protokollet

Associeringsrådet får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 40

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager

Bestämmelserna i avtalet får tillämpas på varor som uppfyller bestämmelserna i detta protokoll och som på dagen för protokollets ikraftträdande antingen befinner sig under transitering eller i gemenskapen eller Tunisien i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner, förutsatt att ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED, utfärdat i efterhand av exportlandets tullmyndigheter, inom fyra månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för importlandets tullmyndigheter tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med artikel 13.


(1)  Furstendömet Liechtenstein ingår i en tullunion med Schweiz och är avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(2)  Furstendömet Liechtenstein ingår i en tullunion med Schweiz och är avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

BILAGA I

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II

Anmärkning 1

I förteckningen anges de villkor som gäller för alla produkter för att de skall anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artikel 6 i protokollet.

Anmärkning 2

2.1

I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i det systemet för detta tulltaxenummer eller kapitel. För varje post i de första två kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet ”ex”, betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2.2

Om flera tulltaxenummer grupperats tillsammans i kolumn 1, eller ett kapitelnummer angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som är grupperade i kolumn 1.

2.3

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

2.4

Om en regel anges både i kolumn 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna, kan exportören välja mellan den regel som anges i kolumn 3 och den som anges i kolumn 4. Om ingen ursprungsregel anges i kolumn 4, måste den regel som anges i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3

3.1

Bestämmelserna i artikel 6 i protokollet om produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i en avtalsslutande part.

Exempel

En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken regeln anger att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av ”smidda, halvfärdiga produkter av annat legerat stål”, tulltaxenummer ex ex 7224.

Om detta smide har smitts i gemenskapen av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus med stöd av regeln för tulltaxenummer ex ex 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet på motorn, oberoende av om det framställts i samma fabrik eller i en annan fabrik i gemenskapen. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus skall därför inte räknas med när värdet av icke-ursprungsmaterial som använts läggs samman.

3.2

Regeln i förteckningen anger den minsta bearbetning eller behandling som fordras och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Således gäller att om en regel fastslår att icke-ursprungsmaterial i ett visst tillverkningsstadium får användas, är användning av sådana material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten medan användningen av sådana material i ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.3

Utan att det påverkar anmärkning 3.2 får, om uttrycket ”Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst” används i en regel, material enligt vilka tulltaxenummer som helst (även material med samma nummer och varubeskrivning som produkten) användas, dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln.

Uttrycket ”Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr ...” eller ”Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt samma tulltaxenummer som produkten” innebär däremot att material enligt vilket tulltaxenummer som helst får användas, utom sådana som har samma varubeskrivning som den som anges för produkten i kolumn 2.

3.4

Om en regel i förteckningen anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Exempel

Regeln för vävnader enligt tulltaxenummer 5208–5212 anger att naturliga fibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas. Det är möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller båda.

3.5

Om en regel i förteckningen anger att en produkt måste tillverkas av ett särskilt material, hindrar villkoret inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret (se också anmärkning 6.2 nedan i samband med textilier).

Exempel

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nr 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av produkter erhållna från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter vilka, trots att de inte kan tillverkas av det särskilda material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium.

Exempel

I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke-ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk, även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

3.6

Om två eller flera procentsatser anges i en regel i förteckningen för det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de särskilda material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4

4.1

Begreppet ”naturfibrer” används i förteckningen för att ange andra fibrer än konst- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även sådana fibrer som har kardats, kammats eller beretts på annat sätt, men inte spunnits.

4.2

Begreppet ”naturfibrer” inbegriper tagel enligt nr 0503, natursilke enligt nr 5002 och 5003 samt ullfibrer, fina eller grova djurhår enligt nr 5101–5105, bomullsfibrer enligt nr 5201-5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nr 5301–5305.

4.3

Begreppen ”textilmassa”, ”kemiska material” och ”material för papperstillverkning” används i förteckningen för att ange de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av konst-, syntet- eller pappersfibrer eller -garn.

4.4

Begreppet ”konststapelfibrer” används i förteckningen för att ange fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, stapelfibrer eller avfall enligt nr 5501–5507.

Anmärkning 5

5.1

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen görs en hänvisning till denna anmärkning, skall inte villkoren i kolumn 3 i förteckningen tillämpas på grundtextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt, som sammanlagt utgör 10 procent eller mindre av totalvikten på alla de grundtextilmaterial som har använts (se också anmärkning 5.3 och 5.4).

5.2

Den tolerans som nämns i anmärkning 5.1 gäller emellertid endast för blandprodukter som har tillverkats av två eller flera grundtextilmaterial.

Följande är grundtextilmaterial:

Silke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

Kokosfibrer, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetiska konstfilament.

Regenatkonstfilament.

Elektriskt ledande fibrer.

Syntetiska konststapelfibrer av polypropen.

Syntetiska konststapelfibrer av polyester.

Syntetiska konststapelfibrer av polyamid.

Syntetiska konststapelfibrer av polyakrylnitril.

Syntetiska konststapelfibrer av polyimid.

Syntetiska konststapelfibrer av polytetrafluoretylen.

Syntetiska konststapelfibrer av poly(fenylensulfid).

Syntetiska konststapelfibrer av poly(vinylklorid).

Andra syntetiska konststapelfibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

Produkter enligt nr 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

Andra produkter enligt nr 5605.

Exempel

Ett garn enligt nr 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nr 5203 och syntetstapelfibrer enligt nr 5506 är ett blandgarn. Därför får syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller textilmassa) användas, förutsatt att deras totala vikt inte överstiger 10 procent av garnets vikt.

Exempel

En vävnad av ull enligt nr 5112 tillverkad av ullgarn enligt nr 5107 och garn av syntetiska stapelfibrer enligt nr 5509 är en blandväv. Därför får syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en kombination av dessa två användas om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 procent av vävens vikt.

Exempel

En tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och bomullsväv enligt nr 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv framställd av garn som klassificeras enligt två skilda tulltaxenummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandningar.

Exempel

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial vore tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och syntetisk väv enligt nr 5407 är de använda garnerna självklart två skilda grundtextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

5.3

I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 procent för sådant garn.

5.4

I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister”, är denna tolerans 30 procent för sådana remsor.

Anmärkning 6

6.1

I de fall en hänvisning till denna anmärkning har gjorts i förteckningen, får textilmaterial användas (med undantag av foder och mellanfoder) vilka inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda färdiga produkterna, om de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten och deras värde inte överstiger 8 procent av produktens pris fritt fabrik.

6.2

Utan att det påverkar anmärkning 6.3 får material som inte klassificeras enligt kapitlen 50-63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel

Om en regel i förteckningen föreskriver att garn måste användas för en viss textilvara, t.ex. byxor, hindrar inte detta användning av metallföremål som t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitlen 50–63. Av samma skäl utgör blixtlås inget hinder även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

6.3

Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till värdet av de material som inte är klassificerade enligt kapitlen 50–63 vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.

Anmärkning 7

7.1

Med ”särskilda processer” i numren ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 och ex ex 3403 avses följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

7.2

Med ”särskilda processer” i nr 2710, 2711 och 2712 avses följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

j)

Endast för tungoljor enligt nr ex ex 2710: avsvavling med hydrogen om de bearbetade produkternas svavelinnehåll reduceras med minst 85 procent (ASTM D 1266–59 T-metoden).

k)

Endast för produkter enligt nr 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

l)

Endast för tungoljor enligt nr ex ex 2710: hydrogenbehandling, annan än avsvavling, vid vilken hydrogen vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 oC aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nr ex ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet skall emellertid inte räknas som en särskild process.

m)

Endast för eldningsoljor enligt nr ex ex 2710: atmosfärisk destillation om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 oC enligt ASTM D 86-metoden.

n)

Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nr ex ex 2710: bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

o)

Endast för råa produkter enligt nr ex ex 2712, andra än vaselin, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, paraffin innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation.

7.3

I fråga om tulltaxenumren ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 och ex ex 3403 skall enkel behandling såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning, uppnående av viss svavelhalt genom blandning av produkter med olika svavelhalt eller någon kombination av dessa eller liknande behandlingar inte medföra ursprungsstatus.

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER BEARBETNING ELLER BEHANDLING SOM SKALL UTFÖRAS PÅ ICKE-URSPRUNGSMATERIAL FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKALL FÅ URSPRUNGSSTATUS

Alla produkter som anges i förteckning omfattas inte av avtalet. Det är därför nödvändigt att beakta avtalets övriga delar.

HS-nr

Varuslag

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 1

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 som använts skall vara helt framställda

 

Kapitel 2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 skall vara helt framställt

 

Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

 

ex ex kapitel 4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 skall vara helt framställt

 

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 4 skall vara helt framställt,

all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) enligt nr 2009 redan har ursprungsstatus, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 5 skall vara helt framställt

 

ex ex 0502

Borst och andra hår av svin, bearbetade

Rengöring, desinficering, sortering och uträtning av borst och andra hår

 

Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 6 skall vara helt framställt, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 skall vara helt framställt

 

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

all använd frukt och alla använda bär och nötter skall vara helt framställda, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 9 skall vara helt framställt

 

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

0902

Te, även aromatiserat

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

ex ex 0910

Kryddblandningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 skall vara helt framställt

 

ex ex kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och alla använda grönsaker och ätbara rötter och stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller alla använda frukter eller bär skall vara helt framställda

 

ex ex 1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljfrukter och baljväxtfrön enligt nr 0708

 

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 12 skall vara helt framställt

 

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 1301 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

 

 

Växtslem och andra förtjockningsmedel, modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från icke-modifierat växtslem och icke-modifierade förtjockningsmedel

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 14 skall vara helt framställt

 

ex ex kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503:

 

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 0203, 0206 eller 0207 eller ben enligt nr 0506

 

 

Annat

Tillverkning utgående från kött eller ätbara slaktbiprodukter av svin enligt nr 0203 eller 0206 eller från kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

 

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503

 

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 0201, 0202, 0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt

 

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 1504

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

 

ex ex 1505

Raffinerad lanolin

Tillverkning utgående från rått ullfett enligt nr 1505

 

1506

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 1506

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt

 

1507 –1515

Vegetabiliska oljor och fraktioner av dessa oljor:

 

 

 

Sojabönolja, jordnötsolja, palmolja, kokosolja, palmkärnolja och babassuolja, tungolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, fraktioner av jojobaolja och oljor avsedda för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

 

Fasta fraktioner, utom av jojobaolja

Tillverkning utgående från annat material enligt nr 1507–1515

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt

 

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

 

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitlen 2 och 4 skall vara helt framställt, och

allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

 

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning

utgående från djur enligt kapitel 1, eller

vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

 

ex ex kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

 

 

Kemiskt ren maltos eller fruktos

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 1702

 

 

Annat socker i fast form med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Annat

Tillverkning vid vilken allt använt material redan har ursprungsstatus

 

ex ex 1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

Maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt kapitel 10

 

 

Annat

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

 

 

 

Innehållande högst 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och alla använda produkter därav (utom durumvete och produkter därav) skall vara helt framställda

 

 

Innehållande mer än 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken

all använd spannmål och alla använda produkter därav (utom durumvete och produkter därav) skall vara helt framställda, och

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

 

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom potatisstärkelse enligt nr 1108

 

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Tillverkning

utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 1806,

vid vilken all använd spannmål och allt använt mjöl (utom durumvete och produkter därav och majs av arten Zea indurata) skall vara helt framställda, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt kapitel 11

 

ex ex kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken alla använda frukter, bär, nötter eller grönsaker skall vara helt framställda

 

ex ex 2001

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 2004 och

ex ex 2005

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2008

Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken värdet av använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801, 0802 och 1202–1207, som redan utgör ursprungsvaror, överstiger 60 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Jordnötssmör; blandningar baserade på spannmål; palmhjärtan; majs

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

 

Andra slag, utom frukter och bär (även nötter), kokade på annat sätt än med vatten eller ånga, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 21

Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

all använd cikoriarot skall vara helt framställd

 

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

 

 

 

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Senapspulver och beredd senap får dock användas

 

 

Senapspulver och beredd senap

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

ex ex 2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom beredda eller konserverade grönsaker enligt nr 2002–2005

 

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 22

Drycker, sprit och ättika; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda

 

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten,

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik, och

all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime och grapefrukt) redan har ursprungsstatus

 

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Tillverkning vid vilken

utgående från material som inte klassificeras enligt nr 2207 eller 2208, och

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda, eller vid vilken, om allt annat använt material redan har ursprungsstatus, högst 5 volymprocent arrak får användas

 

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning

utgående från material som inte klassificeras enligt nr 2207 eller 2208, och

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda, eller vid vilken, om allt annat använt material redan har ursprungsstatus, högst 5 volymprocent arrak får användas

 

ex ex kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 2301

Mjöl av val; mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

 

ex ex 2303

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten), med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

Tillverkning vid vilken all använd majs skall vara helt framställd

 

ex ex 2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, innehållande mer än 3 % olivolja

Tillverkning vid vilken alla använda oliver skall vara helt framställda

 

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken

spannmål, socker, melass, kött eller mjölk som används redan har ursprungsstatus, och

allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

 

ex ex kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 24 skall vara helt framställt

 

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex ex 2403

Röktobak

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex ex kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 2504

Naturlig kristallgrafit, kolanrikad, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning, rening och malning av kristallinisk rå grafit

 

ex ex 2515

Marmor, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av marmor (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av sten (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex ex 2518

Bränd dolomit

Bränning av obränd dolomit

 

ex ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

 

ex ex 2520

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2524

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

 

ex ex 2525

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller glimmeravfall

 

ex ex 2530

Jordpigment, bränt eller pulveriserat

Bränning eller malning av jordpigment

 

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 oC (inklusive blandningar av bensin (petroleum spirit och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2709

Råolja erhållen ur bituminösa mineral

Torrdestillation av bituminösa mineral

 

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering eller annan särskild behandling (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering eller annan särskild behandling (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering eller annan särskild behandling (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

Raffinering eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

Raffinering eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2805

”Mischmetall”

Tillverkning genom elektrolytisk behandling eller värmebehandling, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2840

Natriumperborater

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 29

Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2901

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan särskild behandling (1),

eller

 

 

 

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2902

Cyklaner och cyklener (andra än azulen), bensen, toluen, xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta HS-nummer och av etanol

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 2905. Metallalkoholater enligt detta HS-nummer får dock användas endast om deras värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2932

Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932–2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2939

Koncentrat av vallmohalm, innehållande minst 50 viktprocent alkaloider

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 30

Farmaceutiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

 

 

 

Produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra:

 

 

 

– –

Människoblod

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Fraktioner av blod andra än immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3002. Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3003 och 3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 och 3006):

 

 

 

Framställda av amikacin enligt nr 2941

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt nr 3003 och 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 3006

Läkemedelsavfall enligt anm. 4 k till detta kapitel

Produktens ursprung enligt dess ursprungliga klassificering får inte ändras

 

ex ex kapitel 31

Gödselmedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg; med undantag av följande:

Natriumnitrat

Kalciumcyanamid

Kaliumsulfat

Magnesium- och kaliumsulfat

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3201

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter med vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3205

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment (3)

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 3203, 3204 och 3205. Material enligt nr 3205 får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”absolutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även material ur en annan ”grupp” (4) enligt detta HS-nummer. Material enligt samma grupp får dock endast användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3403

Beredda smörjmedel innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering eller annan särskild behandling (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

 

 

 

Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineraler, ”slack wax” eller ”scale wax”

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom

hydrerade oljor enligt nr 1516 som har karaktär av vaxer,

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

icke kemiskt definierade fettsyror eller tekniska fettalkoholer enligt nr 3823 som har karaktär av vaxer, och

 

 

 

material enligt nr 3404

 

 

 

Detta material får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

 

 

 

Företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Annan

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

 

 

 

Färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filmpaket

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än nr 3701 eller 3702. Material enligt nr 3702 får dock användas om dess värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än nr 3701 eller 3702. Material enligt nr 3701 och 3702 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än nr 3701 eller 3702

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3704

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än nr 3701–3704

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3801

Kolloidal grafit suspenderad i olja och halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Grafit i pastaform, bestående av en blandning av mer än 30 viktprocent grafit med mineraloljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3403 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3803

Raffinerad tallolja (tallsyra)

Raffinering av rå tallolja

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation eller raffinering av rå sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3806

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3807

Träbeck (trätjärebeck)

Destillation av trätjära

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t. ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

 

 

 

Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3811 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3812

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3813

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3814

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3818

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3819

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3820

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3822

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

 

 

 

Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

 

Tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, även annat material enligt nr 3823

 

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

Följande produkter enligt detta HS-nummer:

– –

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturligt hartsartade produkter

– –

Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

– –

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905

– –

Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor erhållna ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

– –

Jonbytare

– –

Getter för vakuumrör

– –

Alkalisk järnoxid för rening av gas

– –

Flytande ammoniak och förbrukad oxid från kolgasrening

– –

Svavelnaftensyror, vattenolösliga salter samt estrar av dessa

– –

Finkelolja och dippelsolja

– –

Blandningar av salter som har olika anjoner

– –

Pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3901 – 3915

Plaster i obearbetad form, avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av nr ex ex 3907 och 3912 för vilka följande gäller:

 

 

 

Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3907

Sampolymerer av polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Material enligt samma HS-nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik (5)

 

 

Polyester

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik eller tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

 

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

Tillverkning vid vilken värdet av använt material som klassificeras enligt samma HS-nummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3916 – 3921

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av nr ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 och ex ex 3921 för vilka följande gäller:

 

 

 

Platta produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form; andra produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

 

 

 

– –

Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

– –

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3916 och

ex ex 3917

Profilerade stänger och strängar samt rör

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av material enligt samma HS-nummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3920

– –

Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Duk av cellulosaregenerat, polyamider eller polyeten

Tillverkning vid vilken värdet av material enligt samma HS-nummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 3921

Metallbelagda folier av plastmaterial

Tillverkning utgående från högtransparenta folier av polyester med en tjocklek på mindre än 23 my (6)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

3922 – 3926

Varor av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 4001

Laminerade plattor av sulkräpp

Laminering av kräpplattor av naturgummi

 

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material, utom naturgummi, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi:

 

 

 

Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 4011 eller 4012

 

ex ex 4017

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi

 

ex ex kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 4102

Oberedda skinn av får eller lamm, avhårade

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

 

4104 – 4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade, men inte vidare beredda

Garvning av förgarvat läder,

eller

tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

4107, 4112 och 4113

Läder, vidare berett efter garvning eller crustning, även berett till pergament, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 4104–4113

 

ex ex 4114

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från material enligt nr 4104–4106, 4107, 4112 eller 4113, förutsatt att värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

 

 

 

Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, förutom tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

 

Andra

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302, icke hopfogade

 

ex ex kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 4403

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved

 

ex ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning

 

ex ex 4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood, med en tjocklek av högst 6 mm, skuret, och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Skarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning

 

ex ex 4409

Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat:

 

 

 

Slipat eller längdskarvat

Slipning eller längdskarvning

 

 

Profilerat virke

Profilering

 

ex ex 4410 - ex ex 4413

Profilerat virke för möbler, ramar, inredningsdetaljer, elektriska ledningar och likande

Profilering

 

ex ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

 

ex ex 4416

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, inte vidare bearbetad än sågad på de två huvudsidorna

 

ex ex 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Cellplattor och vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) får dock användas

 

 

Profilerat virke

Profilering

 

ex ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket HS-nummer som helst, utom trätråd enligt nr 4409

 

ex ex kapitel 45

Kork och varor av kork; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

4503

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt nr 4501

 

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 4811

Papper och papp, endast linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 4818

Toalettpapper

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex ex 4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 4820

Brevpapper i block

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex ex kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter; maskinskrivna texter samt ritningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

4909

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

 

4910

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock:

 

 

 

S.k. ”evighetskalendrar” eller almanackor med utbytbara block, fastsatta på ett annat underlag än papper eller papp

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

 

ex ex kapitel 50

Natursilke; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat eller kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

 

5004–

ex ex 5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

andra naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

 

 

 

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

5106 – 5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5111 – 5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

 

 

 

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

5204 – 5207

Garn och tråd av bomull

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5208 – 5212

Vävnader av bomull:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

 

 

 

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

5306 – 5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5309 – 5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

garn av jutefibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5401 – 5406

Garn, monofilamentgarn och tråd av konstfilament

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5407 och 5408

Vävnader av garn av konstfilament:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

 

 

 

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5501 – 5507

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa

 

5508 – 5511

Sytråd och annat garn av konststapelfibrer

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5512 – 5516

Vävnader av konststapelfibrer

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

papper,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

 

 

Nålfilt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa

kemiska material eller textilmassa

 

 

 

Garn av polypropenfilament enligt nr 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501.

Värdet av dessa material får dock inte överstiga 40 % av produktens pris fritt fabrik.

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer av kasein, eller

kemiska material eller textilmassa

 

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

 

 

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

 

 

 

Nålfilt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa

Dock får följande användas, om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex:

 

 

 

Garn av polypropenfilament enligt nr 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501.

Värdet av dessa material får dock inte överstiga 40 % av produktens pris fritt fabrik.

Vävnader av jute får användas som underlag

 

 

Av annan filt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokos- eller jutefibrer,

garn av syntet- eller regenatfilament,

naturfibrer, eller

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

Vävnader av jute får användas som underlag

 

ex ex kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier med undantag av följande:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

 

 

 

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Tillverkning utgående från garn

 

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

 

 

 

Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från garn

 

 

Andra

Tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa

 

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från garn

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5904

Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn (7)

 

5905

Textiltapeter:

 

 

 

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller annat material

Tillverkning utgående från garn

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

 

 

 

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902:

 

 

 

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

 

 

Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från kemiska material

 

 

Andra

Tillverkning utgående från garn

 

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från garn

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

 

 

 

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

5909 – 5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

 

 

Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

Tillverkning utgående från garn eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt nr 6310

 

 

Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nr 5911

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

följande material:

– –

Garn av polytetrafluoreten (8)

– –

flertrådigt garn av polyamid, överdraget, impregnerat eller belagt med fenoplaster,

– –

garn av syntetiska textilfibrer av aromatiska polyamider framställda genom polykondensation av metafenylendiamin och isoftalsyra,

– –

garn av polytetrafluoreten (8)

– –

garn av syntetiska textilfibrer av polyparafenylentereftalamid,

– –

garn av glasfibrer, överdraget med fenoplaster och omspunnet med akrylgarn (8),

– –

monofilament av sampolyester, av en polyester och ett tereftalsyraharts och 1,4-cyklohexan-dietanol och isoftalsyra,

– –

naturfibrer,

– –

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

– –

kemiska material eller textilmassa

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

 

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

 

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

 

 

 

Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Tillverkning utgående från garn (7)  (9)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

 

ex ex kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från garn (7)  (9)

 

ex ex 6202,

ex ex 6204,

ex ex 6206,

ex ex 6209 och

ex ex 6211

Kläder för kvinnor och flickor, broderade; babykläder och tillbehör till babykläder, broderade

Tillverkning utgående från garn (9)

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

ex ex 6210 och

ex ex 6216

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn (9)

eller

tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

6213 och

6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.

 

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (7)  (9)

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (7)  (9)

eller

 

 

 

konfektionering följd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta varan enligt nr 6213 och 6214 inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212:

 

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från garn (9)

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

 

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn (9)

eller

tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (9)

 

 

Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning utgående från garn (9)

 

ex ex kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

6301–6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardiner etc.; och andra inredningsartiklar:

 

 

 

Av filt eller av bondad duk

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

 

 

Andra

 

 

 

– –

Broderade

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (9)  (10)

eller

tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Andra

Tillverkning utgående från enkelt garn (9)  (10)

 

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

 

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar:

 

 

 

Av bondad duk

Tillverkning utgående från (7)  (9)

naturfibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

 

 

Andra

Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn (7)  (9)

 

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå om deras sammanlagda värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom sammansatta skodelar bestående av överdelar som fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt nr 6406

 

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

6503

Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501, även ofodrade och ogarnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer (9)

 

6505

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer (9)

 

ex ex kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 6803

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

 

ex ex 6812

Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst

 

ex ex 6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

 

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 70

Glas och glasvaror; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 7003,

ex ex 7004 och

ex ex 7005

Glas, försett med ett icke-reflekterande skikt

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7006

Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material:

 

 

 

Glasplattor (substrat), täckta med ett dielektriskt metallskikt, utgörande halvledare enligt SEMII:s standard (11)

Tillverkning utgående från icke-täckta glasplattor (substrat) enligt nr 7006

 

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7008

Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7009

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten,

eller

slipning av glasvaror, om värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten,

eller

slipning av glasvaror, om värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik,

eller

dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, om värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 7019

Varor (andra än garn) av glasfibrer

Tillverkning utgående från

förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen eller garn, ofärgat, även huggna, eller

glasull

 

ex ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 7101

Naturpärlor eller odlade pärlor, sorterade, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 7102,

ex ex 7103 och

ex ex 7104

Bearbetade ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar och halvädelstenar

 

7106, 7108 och 7110

Ädla metaller:

 

 

 

Obearbetade

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt nr 7106, 7108 eller 7110,

eller

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110,

eller

legering av ädla metaller enligt nr 7106, 7108 eller 7110, med varandra eller med oädla metaller

 

 

I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

 

ex ex 7107,

ex ex 7109 och

ex ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädelmetaller, obearbetad

 

7116

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7117

Oäkta smycken

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten,

eller

 

 

 

tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte har överdrag av eller är belagda med ädla metaller, om värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 72

Järn och stål; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204 eller 7205

 

7208 – 7216

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7206

 

7217

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7207

 

ex ex 7218, 7219 – 7222

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7218

 

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7218

 

ex ex 7224, 7225 – 7228

Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt eller andra obearbetade former enligt nr 7206, 7218 eller 7224

 

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7224

 

ex ex kapitel 73

Varor av järn eller stål; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7304, 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206, 7207, 7218 eller 7224

 

ex ex 7307

Rördelar av rostfritt stål (ISO nr X5CrNiMo 1712), bestående av flera delar

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

 

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas

 

ex ex 7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 74

Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7401

Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

7402

Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:

 

 

 

Raffinerad koppar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

 

Kopparlegeringar och raffinerad koppar, innehållande andra ämnen

Tillverkning utgående från raffinerad koppar, obearbetad eller från avfall och skrot av koppar

 

7404

Avfall och skrot av koppar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

7405

Kopparförlegeringar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 75

Nickel och varor av nickel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7501 – 7503

Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel; nickel i obearbetad form; avfall och skrot av nickel

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall eller skrot av aluminium

 

7602

Avfall och skrot av aluminium

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 7616

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd och klippnät av aluminium

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, varvid dock duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får användas, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 77

Reserverat för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet

 

 

ex ex kapitel 78

Bly och varor av bly; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7801

Bly i obearbetad form:

 

 

 

Raffinerat bly

Tillverkning utgående från bly i form av tacka eller verkbly

 

 

Annat

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 7802 får dock inte användas

 

7802

Avfall och skrot av bly

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 79

Zink och varor av zink; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7901

Zink i obearbetad form

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 7902 får dock inte användas

 

7902

Avfall och skrot av zink

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 80

Tenn och varor av tenn; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

8001

Tenn i obearbetad form

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 8002 får dock inte användas

 

8002 och 8007

Avfall och skrot av tenn; andra varor av tenn

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

Kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter, varor av dessa material:

 

 

 

Andra oädla metaller, bearbetade; varor av dessa material

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material som klassificeras enligt samma HS-nummer som produkten inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex kapitel 82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

8206

Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202–8205, i detaljhandelsförpackningar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än nr 8202–8205. Verktyg enligt nr 8202–8205 får dock ingå i satsen om deras värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik

 

8207

Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8208

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Knivblad och knivskaft av oädel metall får dock användas

 

8214

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

 

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Handtag och skaft av oädel metall får dock användas

 

ex ex kapitel 83

Diverse varor av oädel metall; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten

 

ex ex 8302

Andra beslag och liknande artiklar lämpliga för byggnader samt automatiska dörrstängare

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Annat material enligt nr 8302 får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8306

Statyetter och andra prydnadsföremål av oädel metall

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten. Annat material enligt nr 8306 får dock användas om dess värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8401

Bränsleelement för kärnreaktorer

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten (12)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8402

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga); hetvattenpannor

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8403 och

ex ex 8404

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt nr 8402, samt hjälpapparater för värmepannor för centraluppvärmning

Tillverkning utgående från material enligt vilket HS-nummer som helst, utom material enligt nr 8403 eller 8404

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

8406

Ångturbiner

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8409

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8412

Andra motorer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8413

Roterande förträngningspumpar

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8414

Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8415

Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8419

Maskiner för trä-, pappersmassa-, pappers- och pappindustrierna

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt samma HS-nummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8420

Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana maskiner

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt samma HS-nummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8423

Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8425 – 8428

Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8429

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:

 

 

 

Vägvältar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8430

Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8431 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8431

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till vägvältar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8439

Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt samma HS-nummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8441

Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt samma HS-nummer som produkten inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8444 – 8447

Maskiner enligt dessa HS-nummer som används i textilindustrin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8448

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt nr 8444 och 8445

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8452

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:

 

 

 

Symaskiner (endast skyttelsöm) vilkas överdel har en vikt av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

värdet av allt icke-ursprungsmaterial som använts vid monteringen av överdelen (utan motor) inte överstiger värdet av allt använt ursprungsmaterial, och

mekanismen för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för sicksacksöm redan har ursprungsstatus

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8456 – 8466

Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana maskiner enligt nr 8456–8466

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8469 – 8472

Maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. skrivmaskiner, räknemaskiner, maskiner för automatisk databehandling, dupliceringsmaskiner, häftapparater)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8480

Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

8482

Kullager och rullager

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8484

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; mekaniska packningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8485

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex kapitel 85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat HS-nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8501

Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8503 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8502

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8501 eller 8503 tillsammans inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8504

Strömförsörjningsenheter av sådana slag som används för maskiner för automatisk databehandling

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 8518

Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärkningsanläggningar

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8519

Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana enligt nr 8520) och andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8520

Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även med inbyggd videotuner

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8522

Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller huvudsakligen med apparater enligt nr 8519–8521

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8523

Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt kapitel 37

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

8524

Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra fenomen, inbegripet matriser för tillverkning av grammofonskivor men inte produkter enligt kap. 37:

 

 

 

Matriser för tillverkning av grammofonskivor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8523 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8525

Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror; videokameror för stillbilder och andra videokameror; digitala kameror

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8527

Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med inbyggt ur

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8528

Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler; videomonitorer och videoprojektorer

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr 8525–8528:

 

 

 

Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

8535 och

8536

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8538 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

8537

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller apparater enligt kap. 90 och numeriska styrorgan, dock inte kopplingsanordningar enligt nr 8517

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, och

inom ovannämnda gräns, värdet av använt material som klassificeras enligt nr 8538 inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 8541

Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, med undantag av plattor (wafers) ännu inte nedskurna till chips