ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 255

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
19 september 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1376/2006 av den 18 september 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1377/2006 av den 18 september 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

3

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 15 februari 2006 i enlighet med artikel 83 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. Utan att påverka beslutets fulla verkan ges nedan en sammanfattning av dess viktigaste delar [delgivet med nr K(2006) 412]  ( 1 )

5

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (EUT L 178 av den 1.7.2006)

7

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

19.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1376/2006

av den 18 september 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 18 september 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


19.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1377/2006

av den 18 september 2006

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 förtecknas de behöriga myndigheter som tilldelats särskilda uppgifter som rör tillämpningen av förordningen.

(2)

Nederländerna har begärt att det skall införas upplysningar om det landets behöriga myndigheter i bilagan till förordningen och Förenade kungariket har begärt att upplysningarna i den bilagan om dess behöriga myndigheter skall ersättas. Adressuppgifterna för kommissionen i den bilagan måste också ersättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 skall ändras enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 september 2006.

På kommissionens vägnar

Benita FERRERO-WALDNER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 1.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 1236/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande uppgifter skall införas under rubriken ”NEDERLÄNDERNA”:

”Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

The Netherlands

Telephone: (31-70) 379 64 85, 379 62 50”

2.

Uppgifterna under rubriken ”FÖRENADE KUNGARIKET” skall ersättas med följande:

Import av varor som anges i bilaga II:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Telephone: (44-1642) 364 333

Fax: (44-1642) 364 269

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Export av varor som anges i bilaga II eller III samt tillhandahållande i den mening som avses i artiklarna 3.1 och 4.1 av tekniskt bistånd som rör de varor som anges i bilaga II

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

United Kingdom

Telephone: (44-20) 7215 8070

Fax: (44-20) 7215 0531

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk”

3.

Uppgifterna under rubriken ”B. Adress för anmälningar till kommissionen:” skall ersättas med följande:

”Europeiska gemenskapernas kommission

Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A – Krisplattform och politisk samordning i GUSP

Enhet A 2 – Krishantering och förebyggande av konflikter

CHAR 12/45

B-1049 Bryssel

Tfn (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

19.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/5


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 15 februari 2006

i enlighet med artikel 83 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen. Utan att påverka beslutets fulla verkan ges nedan en sammanfattning av dess viktigaste delar

[delgivet med nr K(2006) 412]

(Text av betydelse för EES)

(2006/626/Euratom)

Beslutet riktar sig till British Nuclear Group Sellafield (nedan kallat BNG SL) i Seascale, Cumbria, som underrättades den 17 februari 2006.

Beslutet är begränsat till frågan om huruvida de bokförings- och rapporteringsrutiner som för närvarande används i Sellafield, däribland på Thorp-anläggningen, är tillfredsställande, men det har också fastställts att kärnämne inte har försvunnit eller använts för andra ändamål än de avsedda.

Artikel 1 (utdrag)

BNG SL har överträtt artikel 79 i Euratomfördraget i förening med artiklarna 7, 9 och 12 i kommissionens förordning (Euratom) nr 3227/76 (1) (efter den 20 mars 2005 i stället artiklarna 6, 9 och 7 i kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 (2)), och de särskilda kontrollbestämmelser som kommissionen antagit med stöd av artikel 6 i förordning (Euratom) nr 302/2005 om kärnämneskontroll, artikel 81 i Euratomfördraget och artikel 3 i förordning (Euratom) nr 3227/76 (efter den 20 mars 2005 i stället artikel 4 i förordning (Euratom) nr 302/2005).

Artikel 2

1.

Kommissionen utfärdar en varning till BNG SL.

2.

Varningen utfärdas med villkoret att BNG SL – inom en bestämd tidsfrist som börjar löpa på dagen för offentliggörandet av detta beslut – skall visa att företaget har vidtagit ändamålsenliga och kraftfulla åtgärder för att undanröja bristerna och komma till rätta med orsakerna till överträdelsen och att man har infört ändamålsenliga åtgärder för att kontinuerligt förbättra kvaliteten och funktionen hos företagets system för bokföring och kontroll av kärnämne.

3.

Varningen utfärdas med villkoret att BNG SL inom en bestämd tidsfrist, som börjar löpa direkt efter den förstnämnda tidsfristen, skall visa att de vidtagna åtgärderna har lett till avsett resultat.

Artikel 3

1.

BNG SL skall i slutet av en bestämd tidsfrist, som börjar löpa på dagen för offentliggörandet av detta beslut, överlämna en rapport till kommissionen med uppgifter om de åtgärder som vidtagits enligt artikel 2.2.

2.

BNG SL skall i slutet av en bestämd tidsfrist, som börjar löpa direkt efter den förstnämnda tidsfristen, överlämna en rapport till kommissionen med uppgifter om resultaten av de åtgärder som vidtagits enligt artikel 2.2.

Artikel 4

Om BNG SL inte kan visa att någon av de begärda åtgärder som summariskt beskrivs i artikel 2.2–2.3 vidtagits, och inte kan lämna de specificerade uppgifter som summariskt beskrivs i artikel 3.1–3.2, får kommissionen vidta ytterligare rättsliga åtgärder.

Artikel 5

1.

Beslutet riktar sig till British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG, Förenade kungariket.

2.

Beslutet skall meddelas Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 2006.


(1)  EGT L 363, 31.12.1976, s. 1.

(2)  EUT L 54, 28.2.2005, s. 1.


Rättelser

19.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/7


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn

( Europeiska unionens officiella tidning L 178 av den 1 juli 2006 )

På sidan 34 i artikel 39 första stycket skall det

i stället för:

”Om skillnaden mellan det utlösningspris som avses i artikel 34 för melass eller artikel 36 för sockerprodukter och importpriset cif för sändningen i fråga”

vara:

”Om skillnaden mellan det utlösningspris som avses i artikel 34 för melass eller artikel 37 för sockerprodukter och importpriset cif för sändningen i fråga”