ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 238

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
1 september 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1296/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 september 2006

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1297/2006 av den 31 augusti 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1298/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1299/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1300/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1302/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1303/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

25

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1304/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2006

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1305/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1306/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

31

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1307/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1308/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

34

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1309/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

36

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1310/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidragen för malt

38

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1311/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

40

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1312/2006 av den 31 augusti 2006 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

42

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1313/2006 av den 31 augusti 2006 om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2006

44

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1295/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

92,8

999

92,8

0709 90 70

052

60,4

999

60,4

0805 50 10

388

72,5

524

51,0

528

57,4

999

60,3

0806 10 10

052

83,7

220

123,4

999

103,6

0808 10 80

388

88,1

400

93,0

508

83,8

512

89,0

528

43,0

720

89,7

800

143,8

804

104,0

999

91,8

0808 20 50

052

115,2

388

90,2

999

102,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

116,4

096

12,8

999

64,6

0809 40 05

052

82,7

066

44,4

098

45,7

624

150,5

999

80,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1296/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 september 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 1 september 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

27,87

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

47,36

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

47,36

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

32,86


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(17.8.2006–30.8.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

99,27

Tillägg för golfen (EUR/t)

22,34

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

21,76

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 23,82 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 29,89 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1297/2006

av den 31 augusti 2006

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2006/2007 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1002/2006 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 1251/2006 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1002/2006 för regleringsåret 2006/2007 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 227, 19.8.2006, s. 38.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 1 september 2006 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

29,66

10,40

1701 99 10 (2)

29,66

5,88

1701 99 90 (2)

29,66

5,88

1702 90 99 (3)

0,30

0,35


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1298/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 318/2006.

(5)

Förhandlingarna inom ramen för Europaavtalen mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien och Bulgarien syftar främst till att avreglera handeln med de produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av den berörda marknaden. Exportbidragen för Rumänien och Bulgarien bör därför avskaffas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.


BILAGA

Exportbidrag som från och med den 1 september 2006 (1) skall gälla för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3197

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3197

Anm: Destinationen definieras enligt följande:

S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall det tillämpliga exportbidragsbeloppet, för varje aktuell exporttransaktion, multipliceras med en omräkningsfaktor som erhålls genom att avkastningen av det exporterade råsockret, beräknad i enlighet med led 3 i punkt III i bilaga I till förordning (EG) nr 318/2006, divideras med 92.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1299/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 fastställs att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 c, d och g i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Med hänsyn till den situation som för närvarande råder på sockermarknaden bör exportbidrag fastställas i enlighet med bestämmelserna och vissa kriterier i artiklarna 32 och 33 i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 33.2 första stycket i förordning (EG) nr 318/2006 kan världsmarknadssituationen eller de särskilda behoven på vissa marknader vara sådana att bidraget måste varieras beroende på destination.

(4)

Bidrag bör endast beviljas för produkter som omfattas av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och som uppfyller kraven i kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2).

(5)

Förhandlingarna inom ramen för Europaavtalen mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien och Bulgarien syftar främst till att avreglera handeln med de produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av den berörda marknaden. Exportbidragen för Rumänien och Bulgarien bör därför avskaffas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidrag enligt artikel 32 i förordning (EG) nr 318/2006 skall beviljas för de produkter och med de belopp som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.   För att berättiga till bidrag enligt punkt 1 skall produkterna uppfylla tillämpliga krav i artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 951/2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.


BILAGA

Exportbidrag som skall gälla från och med den 1 september 2006 (1) för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

31,97

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

31,97

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3197

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

31,97

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3197

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3197

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3197 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

31,97

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3197

Anm.: Destinationen definieras enligt följande:

S00

:

Alla destinationer utom Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Montenegro, Kosovo och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.


(1)  De bidragssatser som fastställs i denna bilaga är inte tillämpliga från och med den 1 februari 2005 i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1300/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 958/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 andra stycket och tredje stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 958/2006 av den 28 juni 2006 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2006/07 för fastställande av exportbidrag för vitsocker (2) föreskrivs att det skall genomföras delanbudsinfordringar.

(2)

I enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 958/2006 och efter en granskning av de anbud som lämnats in i samband med den delanbudsinfordran som löper ut den 31 augusti 2006 är det lämpligt att fastställa ett högsta exportbidrag för denna delanbudsinfordran.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den delanbudsinfordran som löper ut den 31 augusti 2006 skall det högsta exportbidraget för den produkt som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 958/2006 vara 36,965 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 175, 29.6.2006, s. 49.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1301/2006

av den 31 augusti 2006

om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artiklarna 9.2 och 12.1, samt motsvarande artiklar i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter, och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen har åtagit sig att öppna importtullkvoter för vissa jordbruksprodukter. I vissa fall tillämpas ett importlicenssystem på produkter som importeras inom ramen för importtullkvoter.

(2)

Det råder skillnader mellan de förvaltningsmetoder som föreskrivs för sådana importtullkvoter i rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (2), i en rad avtal mellan gemenskapen och vissa tredjeländer och i olika rådsbeslut om öppnande av autonoma importtullkvoter.

(3)

För att förenkla administrations- och kontrollmekanismerna, och för att göra dem mer effektiva och användbara, bör det fastställas gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter som omfattas av ett importlicenssystem och som antingen förvaltas med hjälp av en metod där licenserna utfärdas i proportion till summan av de begärda kvantiteterna (nedan kallad ”metod för samtidig behandling”) eller med hjälp av en metod som bygger på dokument från tredjeland. Det bör också finnas regler för ansökningar och licenser, som vid behov bör gälla utöver, eller genom avvikelse från, vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tilllämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3).

(4)

Det bör öppnas en enda årlig tullkvotperiod för alla importtullkvoter som omfattas av denna förordning. I vissa fall krävs dock delperioder inom en och samma årliga tullkvotperiod.

(5)

Erfarenheten visar att det krävs bestämmelser som avskräcker de sökande från att lämna in oriktiga handlingar. Det bör därför införas ett lämpligt sanktionssystem, och det bör fastställas i vilka fall det inte skall tillämpas några sanktioner.

(6)

För tulltaxebestämmelser gäller kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (4). Enligt artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (5) skall förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser som fastställs på andra områden. För förvaltningen av importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser gäller sådana särskilda bestämmelser. Reglerna om gemenskapsövervakning enligt artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93 bör emellertid tillämpas för att förbättra kontrollerna.

(7)

Det krävs särskilda regler för hur licensansökningar skall lämnas in och vilka uppgifter som krävs för metoden för samtidig behandling. För att kontrollen skall kunna förbättras bör det i detta sammanhang fastställas att en sökande bara får lämna in en enda importlicensansökan per löpnummer och tullkvotperiod respektive tullkvotdelperiod. Dessutom bör importlicensansökan endast lämnas in i en medlemsstat där den sökande har sitt säte och är registrerad för mervärdesskatt.

(8)

Det krävs regler för utfärdandet av importlicenser. Det bör finnas tillräckligt med tid för en granskning av ansökningarna innan någon licens utfärdas. Om kvantiteterna i licensansökningarna överstiger den kvantitet som finns tillgänglig för tullkvotperioden i fråga, bör licenserna i förekommande fall fördelas med hjälp av en tilldelningskoefficient. Vid tillämpningen av en sådan koefficient måste eventuellt decimalerna korrigeras så att den resulterande fördelningen inte överstiger den tillgängliga kvantiteten.

(9)

Det bör fastställas vilka giltighetstider som skall fastställas för importlicenserna i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga. För en sund förvaltning av importtullkvoterna är det emellertid nödvändigt att importlicenserna, genom undantag från artikel 3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (6), inte gäller efter tullkvotperiodens sista dag, även om det rör sig om en lördag, söndag eller helgdag, eftersom erfarenheten visar att gemenskapsövervakningen enligt artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93 på så sätt blir mest effektiv. Om licensen inte har kunnat utnyttjas på grund av force majeure, bör licensinnehavaren, eller den som licensen har överlåtits till, bara kunna be den utfärdande medlemsstatens behöriga myndighet att upphäva licensen men inte kunna ansöka om att licensens giltighetstid förlängs utöver tullkvotperiodens sista dag, med avvikelse från artikel 41 i förordning (EG) nr 1291/2000.

(10)

Det bör fastställas inom vilken tid det måste styrkas att licenserna har utnyttjats.

(11)

För att kunna sörja för en sund förvaltning av importtullkvoterna bör kommissionen få de relevanta uppgifterna i god tid.

(12)

Det krävs gemensamma regler för förvaltningssystemet när det gäller dokument utfärdade av tredjeland, exempelvis exportlicenser.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Utan att det påverkar undantagen i kommissionens specifika förordningar om vissa kvoter fastställs i den här förordningen gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter som är föremål för ett importlicenssystem och vars förvaltning omfattas av den gemensamma organisationen av en marknad.

Förordningen är inte tillämplig på de importtullkvoter som förtecknas i bilaga I.

2.   I kommissionens förordningar om importtullkvoter kan det föreskrivas att den här förordningen skall tillämpas även på sådana importtullkvoter som är föremål för ett importlicenssystem men som inte förvaltas inom ramen för den gemensamma organisationen av en marknad.

3.   Om inte annat följer av den här förordningen, skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1291/2000 tillämpas på importlicenser.

4.   I den här förordningen avses med ”importtullkvot” en bestämd mängd varor för vilken den normala tullen för import upphävs helt (fullständig befrielse) eller delvis (partiell befrielse) under en begränsad tid.

Artikel 2

Tullkvotperiod

1.   Importtullkvoter skall öppnas för en period på tolv på varandra följande månader (nedan kallad ”tullkvotperiod”).

2.   Tullkvotperioden kan delas upp i flera delperioder.

Artikel 3

Sanktioner

1.   Om det visar sig att en ansökan om tilldelning av importrättigheter enligt kommissionens förordningar om en viss importtullkvot innehåller oriktiga uppgifter, och om uppgifterna i fråga är avgörande för rättigheternas tilldelning, skall medlemsstatens behöriga myndigheter

a)

stänga av den sökande från import av varor inom ramen för den berörda importtullkvoten under hela den tullkvotperiod under vilken oriktigheterna upptäcktes, och

b)

utesluta den sökande från systemet för licensansökningar avseende importtullkvoten i fråga under nästföljande tullkvotperiod.

Leden a och b i första stycket skall dock inte tillämpas, om den sökande på ett tillfredsställande sätt för den behöriga myndigheten kan visa att oriktigheterna enligt första stycket inte beror på grov vårdslöshet, eller att de beror på force majeure eller ett uppenbart fel.

2.   Om en sökande avsiktligt lämnar in ett oriktigt dokument enligt punkt 1 skall den sökande

a)

stängas av från import av varor inom ramen för den berörda importtullkvoten under hela den tullkvotperiod under vilken oriktigheterna upptäcktes, och

b)

uteslutas från systemet för licensansökningar avseende importtullkvoten i fråga under de båda nästföljande tullkvotperioderna.

3.   Om det redan har importerats varor innan oriktigheter enligt punkt 1 eller 2 har upptäckts, skall alla orättmätiga ekonomiska fördelar som är en följd av detta återkrävas.

4.   Om inte annat följer av artikel 6 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 (7), skall sanktionerna enligt punkterna 1 och 2 i den här artikeln tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella andra sanktioner i enlighet med andra föreskrifter i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning.

Artikel 4

Övervakning av varor

I enlighet med artikel 308d i förordning (EEG) nr 2454/93 skall medlemsstaterna på kommissionens begäran till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning inom ramen för importtullkvoterna under de månader som kommissionen har fastställt.

Artikel 5

Sökande

I samband med sin första ansökan avseende en viss tullkvotperiod skall den sökande till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den sökande har sitt säte och är registrerad för mervärdesskatt lämna den ansökan som avses i artikel 6.1 samt intyg på att den sökande vid tidpunkten för ansökan har bedrivit handel med tredjeland med produkter som omfattas av berörd gemensam organisation av marknaden

under tolvmånadersperioden omedelbart före tidpunkten för ansökan, och

under tolvmånadersperioden omedelbart före den tolvmånadersperiod som avses i första strecksatsen.

Som intyg på handel med tredjeland gäller endast tulldokumentet för övergång till fri omsättning, som vederbörligen attesterats av tullmyndigheterna och där sökanden i fråga uppges som mottagare, eller tulldokumentet för export, som vederbörligen attesterats av tullmyndigheterna.

Tulltjänstemän eller tullombud får inte ansöka om importlicenser inom ramen för de kvoter som omfattas av den här förordningen.

KAPITEL II

METOD FÖR SAMTIDIG BEHANDLING

Artikel 6

Importlicensansökningar och importlicenser

1.   Den sökande får bara lämna in en enda importlicensansökan per löpnummer och tullkvotperiod respektive tullkvotdelperiod. Om en sökande lämnar in mer än en ansökan, skall ingen av dem godtas.

2.   Den sökande skall ställa en säkerhet i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1291/2000. Säkerheten skall frisläppas för de kvantiteter som omfattas av ansökningar men för vilka inga licenser har kunnat utfärdas efter det att tilldelningskoefficienten enligt artikel 7.2 i denna förordning har tillämpats.

3.   Om det anses nödvändigt för förvaltningen av en viss importtullkvot, kan det i kommissionens förordningar om den kvoten införas ytterligare villkor. Bland annat kan det vara nödvändigt att tillämpa ett system där kvoternas förvaltning bygger på att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser.

Punkterna 1, 2, och 5 i denna artikel, artikel 5, artikel 7.1 andra stycket, artikel 7.2 och 7.4 och artikel 11.1 a skall även tillämpas där ett system för tilldelning av importrättigheter används.

4.   Fält 20 i importlicensansökan och i importlicensen skall innehålla importtullkvotens löpnummer enligt punkt 1.

5.   En importlicensansökan får med avseende på en tullkvotperiod eller tullkvotdelperiod inte avse en kvantitet som är större än den kvantitet eller, i förekommande fall, den tröskel som fastställs i kommissionens förordningar om den berörda importtullkvoten för tullkvotperioden eller tullkvotdelperioden i fråga.

6.   Importlicensansökan skall lämnas in inom den period som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga. Perioden får föregå tullkvotperioden eller tullkvotdelperioden.

7.   Kvantiteterna i importlicensansökan skall anges som vikt eller volym i heltal, utan decimaler.

Artikel 7

Utfärdande av importlicenser

1.   Importlicenser skall utfärdas inom den tid som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga, med förbehåll för kommissionens åtgärder enligt punkt 2.

Licenserna skall utfärdas för alla ansökningar som har lämnats in i enlighet med relevanta bestämmelser och som har anmälts till kommissionen i enlighet med artikel 11.1 a. För kvantiteter som inte har anmälts får det inte utfärdas några importlicenser.

2.   Om det av medlemsstaternas uppgifter enligt artikel 11 framgår att kvantiteterna i licensansökningarna överstiger den kvantitet som finns tillgänglig för tullkvotperioden eller tullkvotdelperioden i fråga, skall kommissionen fastställa en tilldelningskoefficient som medlemsstaterna skall tillämpa på kvantiteterna i varje licensansökan.

Tilldelningskoefficienten skall beräknas enligt följande:

[(tillgänglig kvantitet/begärd kvantitet) × 100] %

Kommissionen skall i förekommande fall ändra koefficienten för att se till att de begärda kvantiteterna under inga omständigheter överstiger den kvantitet som finns tillgänglig för tullkvotperioden eller tullkvotdelperioden.

3.   Importlicenserna skall utfärdas för de kvantiteter som anges i licensansökningarna multiplicerade med fördelningskoefficienten enligt punkt 2.

Den resulterande kvantiteten skall rundas av nedåt till närmaste jämna tal.

4.   Med hjälp av medlemsstaternas uppgifter enligt artikel 11 skall kommissionen fastställa vilka kvantiteter som inte kommer att fördelas eller utnyttjas under en tullkvotdelperiod. Kvantiteterna i fråga skall automatiskt flyttas till nästföljande delperiod för nyfördelning.

Inga kvantiteter får dock flyttas till en senare tullkvotperiod.

Artikel 8

Importlicensernas giltighetstid

Importlicenser som har utfärdats i enlighet med artikel 7 skall gälla under den tid som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga. Importlicenserna skall dock aldrig gälla efter tullkvotperiodens sista dag. Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas.

Om giltighetstiden för en importlicens upphör att gälla samma dag som den berörda tullkvotperioden löper ut, skall fält 24 i importlicensen innehålla någon av attesteringarna i bilaga II till denna förordning.

I det fall som avses i andra stycket i denna artikel får licensens giltighetstid, genom avvikelse från artikel 41 i förordning (EG) nr 1291/2000, under inga omständigheter förlängas utöver tullkvotperiodens sista dag.

Artikel 9

Tullar

Den tull som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga skall anges i fält 24 i importlicensen med hjälp av någon av malluppgifterna i bilaga III.

Artikel 10

Bevis för att licensen har utnyttjats

Artikel 35.6 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall tillämpas på de importlicenser som omfattas av den här förordningen.

Artikel 11

Meddelanden till kommissionen

1.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

a)

de totala kvantiteter, även om inga ansökningar har kommit in, för vilka det har lämnats in licensansökningar inom den tid som fastställs i kommissionens förordningar om importtullkvoten i fråga, efter sista dagen för inlämnande av ansökningar,

b)

de kvantiteter, även om inga ansökningar har kommit in, för vilken det har utfärdats importlicenser,

c)

de kvantiteter, även om inga ansökningar har kommit in, som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade, dvs. mellanskillnaden mellan de kvantiteter som anges på baksidan av importlicensen och de kvantiteter som licensen avser.

Uppgifterna enligt leden b och c skall meddelas senast två månader efter det att de berörda licensernas giltighetstid har löpt ut.

2.   De meddelanden som avses i punkt 1 skall förmedlas på elektronisk väg på det formulär som kommissionen ställer till medlemsstaternas förfogande.

3.   Meddelanden, även meddelanden om att inga ansökningar har kommit in, skall skickas senast kl. 13.00 (lokal tid i Bryssel) på angiven dag. I samband med meddelanden till kommissionen enligt denna artikel skall hänvisningar till arbetsdagar i kommissionens förordningar om importtullkvoter förstås som kommissionens arbetsdagar i den mening som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 1182/71.

KAPITEL III

FÖRVALTNINGSMETOD SOM BYGGER PÅ DOKUMENT FRÅN TREDJELAND

Artikel 12

Allmänna bestämmelser

Om en importtullkvot administreras med hjälp av en metod som bygger på ett dokument utfärdat av tredjeland, skall dokumentet i fråga läggas fram för medlemsstatens behöriga utfärdande myndighet tillsammans med den importlicensansökan som dokumentet avser. Den behöriga myndigheten skall behålla originaldokumentet.

Artikel 13

Importlicensansökningar, importlicenser och meddelanden

Artikel 6.2, 6.3 och 6.4, artiklarna 8, 9 och 10, artikel 11.1 b och c, artikel 11.2, 11.3 och, i tillämpliga fall, artikel 11.1 a skall tillämpas på motsvarande sätt när en förvaltningsmetod som bygger på dokument från tredjeland används.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på importlicenser för tullkvotperioder från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 349, 31.12.1994, s. 105. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1340/98 (EGT L 184, 27.6.1998, s. 1).

(3)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1233/2006 (EUT L 225, 17.8.2006, s. 14).

(4)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 402/2006 (EUT L 70, 9.3.2006, s. 35).

(5)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

(6)  EGT L 124, 8.6.1971, s. 1.

(7)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.


BILAGA I

”Förmånssocker AVS–Indien” enligt artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import och raffinering av produkter från sockersektorn inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (1).

Importtullkvoter som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 om tillämpning av tullkvoter vid import av majs och sorghum till Spanien respektive majs till Portugal (2).

Importtullkvoter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 av den 29 november 2005 om tullsatser för bananer (3).


(1)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 1.

(2)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4.

(3)  EUT L 316, 2.12.2005, s. 1.


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 8

:

på spanska

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

på tjeckiska

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

på danska

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

på tyska

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

på estniska

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

på grekiska

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

på engelska

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

på franska

:

l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

på italienska

:

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

på lettiska

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

på litauiska

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

på ungerska

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

på maltesiska

:

:

på nederländska

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

på polska

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

på portugisiska

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

på slovakiska

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

På slovenska

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

på finska

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 (4) artiklaa ei sovelleta

:

på svenska

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas


BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 9

:

på spanska

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

på tjeckiska

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

på danska

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

på tyska

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

på estniska

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

på grekiska

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

på engelska

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

på franska

:

droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

på italienska

:

Dazio: … — Regolamento (CE) n. …/…

:

på lettiska

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

på litauiska

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

på ungerska

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

på maltesiska

:

:

på nederländska

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

på polska

:

Stawka celna … – Rozporządzenie (WE) nr …/…

:

på portugisiska

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

på slovakiska

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

på slovenska

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

på finska

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

på svenska

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1302/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (3) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller i bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(5)

Med hänsyn till överenskommelsen mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna om gemenskapens export av pastaprodukter till Förenta staterna, godkänd genom rådets beslut 87/482/EEG (4), är det nödvändigt att differentiera exportbidraget för varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

Enligt artikel 15.2 och 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall en minskad bidragssats fastställas, med hänsyn till det produktionsbidrag som enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 (5) gäller för den basprodukt som förbrukas under den förmodade tiden för varornas framställning.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för priset på det spannmål som används för deras framställning. Enligt protokoll nr 19 till akten om Danmarks, Irlands och Förenade kungarikets anslutning måste nödvändiga bestämmelser antas för att underlätta användningen av säd från gemenskapen vid tillverkningen av alkoholhaltiga drycker framställda ur säd. Den bidragssats som tillämpas på spannmål som exporteras i form av alkoholhaltiga drycker måste därför justeras.

(8)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1785/2003, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 respektive bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(3)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

(4)  EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1584/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 1 september 2006 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

(EUR/100 kg)

KN-nummer

Varuslag (2)

Bidragssats per 100 kg basprodukt

Vid förutfastställelse av bidrag

Övriga

1001 10 00

Durumvete:

 

 

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall

1001 90 99

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:

 

 

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11 och 1902 19

– I andra fall:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– – I andra fall

1002 00 00

Råg

1003 00 90

Korn

 

 

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

– I andra fall

1004 00 00

Havre

1005 90 00

Majs som används i form av:

 

 

– Stärkelse:

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

2,663

2,663

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

0,976

0,976

– – I andra fall

3,342

3,342

– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

1,828

1,828

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

0,732

0,732

– – I andra fall

2,507

2,507

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

0,976

0,976

– Annan (inklusive använd i obearbetad form)

3,342

3,342

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som erhålls genom bearbetning av majs:

 

 

– Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (3)

2,384

2,384

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (4)

0,976

0,976

– I andra fall

3,342

3,342

ex 1006 30

Helt slipat ris:

 

 

– Rundkornigt

– Mellankornigt

– Långkornigt

1006 40 00

Brutet ris

1007 00 90

Sorghum, annat än hybrider, för utsäde


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien, från den 1 december 2005 till Rumänien, och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.

(2)  När det gäller jordbruksprodukter som erhållits genom bearbetning av en basprodukt och/eller därmed likställd produkt, är de koefficienter tillämpliga som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005.

(3)  Om den aktuella varan klassificeras enligt KN-nummer 3505 10 50.

(4)  Varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 (EGT L 258, 16.10.1993, s. 6).

(5)  För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, gäller exportbidraget endast glukossirap.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1303/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 a och 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EG) nr 318/2006 föreskrivs att skillnaden mellan priserna inom den internationella handeln för de produkter som förtecknas i artikel 1.1 b–d och 1.1 g i nämnda förordning och priserna inom gemenskapen får utjämnas genom exportbidrag då produkterna exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till samma förordning.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (2) anges de produkter för vilka det skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006.

(3)

Enligt artikel 32.4 i förordning (EG) nr 318/2006 skall bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg basprodukt.

(4)

I artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att exportbidraget för en produkt som ingår i en vara inte får vara högre än det bidrag som tillämpas på produkten när den exporteras i obearbetad form.

(5)

De bidragssatser som fastställs enligt denna förordning får fastställas på förhand, eftersom det inte går att avgöra hur situationen kommer att se ut på marknaden under de närmaste månaderna.

(6)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand. Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer, men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i artikel 1.1 och i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 318/2006, och som exporteras i form av varor vilka förtecknas i bilaga VII till förordning (EG) nr 318/2006, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 172, 5.7.2005, s. 24. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 544/2006 (EUT L 94, 1.4.2006, s. 24).


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 1 september 2006 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

31,97

31,97


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien, från och med den 1 december 2005 inte tillämpliga på export till Rumänien, och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1304/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av den största sänkningen av importtullar för sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1) särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran om den största sänkningen av importtullar för sorghum till Spanien från tredjeland har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1059/2006 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 (3), kan kommissionen, enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EG) nr 1784/2003, besluta att fastställa den största sänkningen av importtullar. Vid fastställande av denna måste särskild hänsyn tas till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 1839/95. Kontrakt tilldelas alla anbudsgivare vars anbud ligger på samma nivå som den största sänkningen av importtullar eller på en lägre nivå.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmålsslag medför att den största sänkningen av importtullar fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från den 25 till den 31 augusti 2006 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2006, är den största sänkningen av importtullar för sorghum fastställd till 19,90 EUR/t för en maximal mängd av totalt 67 000 t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 192, 13.7.2006, s. 11.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1558/2005 (EUT L 249, 24.9.2005, s. 6).


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1305/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i de förordningarna och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskriver att då exportbidragen fastställs måste hänsyn tas till den rådande situationen och den förväntade utvecklingen vad avser priser för och tillgängliga kvantiteter av spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på gemenskapens marknad å ena sidan och priser för spannmål, ris, brutet ris och spannmålsprodukter på världsmarknaden å andra sidan. Samma artiklar föreskriver att det också är viktigt att säkerställa jämvikten hos och den naturliga utvecklingen av priserna och handeln på marknaderna för spannmål och ris och dessutom att ta hänsyn till den planerade exportens ekonomiska aspekt, och behovet av att undvika störningar på gemenskapens marknad.

(3)

Artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1518/95 (3), om import- och exportsystemet för bearbetade produkter baserade på spannmål respektive ris definierar de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(4)

Det exportbidrag som beviljas för vissa bearbetade produkter bör graderas på grundval av innehållet av aska, råfibrer, skal, proteiner, fett och stärkelse i varje enskild berörd produkt, eftersom detta innehåll är en särskilt god indikator på den kvantitet basprodukter som faktiskt ingår i den bearbetade produkten.

(5)

Det finns för närvarande inget behov av att, på grundval av den ekonomiska aspekten av en eventuell export och särskilt produkternas natur och ursprung, fastställa ett exportbidrag för maniok, andra tropiska rötter och knölar eller finmalet mjöl erhållna av dessa. För vissa bearbetade produkter av spannmål är det, på grund av gemenskapens obetydliga deltagande i världshandeln, för närvarande onödigt att fastställa ett exportbidrag.

(6)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(7)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(8)

Vissa bearbetade produkter av majs får undergå en värmebehandling efter vilken ett exportbidrag som inte motsvarar produktens kvalitet kanske betalas ut. Det bör därför specificeras att för dessa produkter, som innehåller förgelatinerad stärkelse, bör inget exportbidrag betalas ut.

(9)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1518/95 fastställs så som det anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 55. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2993/95 (EGT L 312, 23.12.1995, s. 25).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

46,79

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

40,10

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

40,10

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

60,16

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

46,79

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

40,10

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

40,10

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

53,47

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

43,45

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

50,13

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

38,43

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

8,36

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

53,47

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

53,47

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

53,47

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

53,47

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

52,39

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

40,10

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

52,39

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

40,10

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

40,10

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

52,39

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

40,10

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

54,89

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

38,10

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

40,10

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C11

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien.

C12

:

Alla destinationer med undantag av Rumänien.

C13

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien och Rumänien.

C14

:

Alla destinationer med undantag av Schweiz, Liechtenstein, Bulgarien och Rumänien.


(1)  Inget exportbidrag skall beviljas för produkter som har undergått en värmebehandling som har lett till att stärkelsen förgelatinerats.

(2)  Exportbidrag beviljas i enlighet med den ändrade rådets förordningen (EEG) nr 2730/75 (EGT L 281, 1.11.1975, s. 20).

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De andra destinationerna fastställs enligt följande:

C10

:

Alla destinationer.

C11

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien.

C12

:

Alla destinationer med undantag av Rumänien.

C13

:

Alla destinationer med undantag av Bulgarien och Rumänien.

C14

:

Alla destinationer med undantag av Schweiz, Liechtenstein, Bulgarien och Rumänien.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1306/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1517/95 av den 29 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1784/2003 vad gäller systemet för import och export som tillämpas för foderblandningar baserade på spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1162/95 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (2) definieras i artikel 2 de särskilda kriterier som det bör tas hänsyn till då exportbidraget för dessa produkter beräknas.

(3)

Denna beräkning bör också beakta spannmålsinnehållet. För att förenkla proceduren bör exportbidraget betalas för två kategorier av spannmålsprodukter, majs som är det mest använda spannmålsslaget för tillverkning av foderblandningar för export och produkter av majs å ena sidan, och å andra sidan andra spannmålsslag där de senare är bidragsberättigande spannmålsslag med undantag av majs och majsbaserade produkter. Exportbidrag bör beviljas för den kvantitet spannmålsprodukter som ingår i foderblandningar.

(4)

Exportbidragsbeloppet bör också beakta de möjligheter och förhållanden som råder på världsmarknaden, nödvändigheten att undvika störningar på gemenskapens marknad och exportens ekonomiska aspekt.

(5)

Den rådande situationen på spannmålsmarknaden, och i synnerhet utsikterna när det gäller försörjningen, medför att exportbidrag inte skall betalas ut.

(6)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidrag för foderblandningar i enlighet med förordning (EG) nr 1784/2003 och förordning (EG) nr 1517/95 skall fastställas enligt bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 51.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

KN-nummer för produkter för vilka exportbidrag beviljas:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Spannmålsprodukter

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

Majs och majsbaserade produkter,

KN-nummer 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Spannmålsprodukter, med undantag av majs och majsbaserade produkter

C10

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C10

:

Alla destinationer.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/33


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1307/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 8.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 av den 30 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EEG) nr 1766/92 och (EEG) nr 1418/76 om produktionsbidrag inom spannmålsrespektive rissektorn (2) fastställs villkoren för beviljande av produktionsbidrag. Beräkningsmetoden fastställs i artikel 3 i den förordningen. Bidrag som beräknas på detta sätt, vid behov differentierat för potatisstärkelse, bör fastställas en gång i månaden och kan ändras om priserna på majs och/eller vete ändras betydligt.

(2)

Det finns anledning att använda koefficienterna i bilaga II till förordning (EEG) nr 1722/93 på de produktionsbidrag som skall fastställas genom denna förordning för att fastställa det exakta belopp som skall betalas.

(3)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det produktionsbidrag, uttryckt per ton stärkelse, som avses i artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 1722/93 skall vara

a)

5,07 EUR/t för stärkelse av majs, vete, korn och havre,

b)

7,62 EUR/t för potatisstärkelse.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1548/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/34


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1308/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 med undantag av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1309/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in, på begäran måste tillämpas för export som sker under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de produkter som anges i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera korrektionsbeloppet i enlighet med destination.

(4)

Korrektionsbeloppet skall fastställas enligt samma förfarande som exportbidraget. Det får ändras under tiden mellan två fastställelser.

(5)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för spannmål med undantag av malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 augusti 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

(EUR/t)

Produktnummer

Bestämmelseland

Nuvarande

9

Period 1

10

Period 2

11

Period 3

12

Period 4

1

Period 5

2

Period 6

3

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna för serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudiarabien, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunisien och Jemen.

C03

:

Alla tredjeländer utom Bulgarien, Norge, Rumänien, Schweiz och Liechtenstein.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1310/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av exportbidragen för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Det exportbidrag som tillämpas för malt måste beräknas med hänsyn till den kvantitet spannmål som krävs för att tillverka ifrågavarande produkter. De ovannämnda kvantiteterna fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Förhållandena på världsmarknaden eller de särskilda krav som vissa marknader ställer kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(5)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(6)

Till följd av att dessa regler tillämpas på den nuvarande situationen på spannmålsmarknaderna, och särskilt på noteringar eller priser för dessa produkter inom gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidragen vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag för malt som anges i artikel 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 skall vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 augusti 2006 om fastställande av exportbidragen för malt

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/40


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1311/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in på begäran måste tillämpas för export som kommer att ske under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för det malt som anges i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 1784/2003. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 augusti 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Nuvarande

9

Period 1

10

Period 2

11

Period 3

12

Period 4

1

Period 5

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Period 6

3

Period 7

4

Period 8

5

Period 9

6

Period 10

7

Period 11

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/42


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1312/2006

av den 31 augusti 2006

om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt i artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den 21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd (3) fastställer att den kostnadsandel, som motsvarar de exportbidrag för produkterna i fråga som är fastställda enligt gemenskapens bestämmelser, skall debiteras garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

(2)

För att göra det enklare att göra upp och förvalta budgeten för gemenskapens livsmedelsbiståndsaktioner och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta sig in i hur omfattande gemenskapens deltagande är i finansieringen av nationella livsmedelsbiståndsaktioner, bör nivån på de bidrag som beviljas för de aktionerna fastställas.

(3)

De allmänna bestämmelser och genomförandebestämmelser som fastställs i artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och i artikel 13 i förordning (EG) nr 1785/2003 om exportbidrag skall också tillämpas på det ovannämnda förfarandet.

(4)

De särskilda kriterierna för att beräkna exportbidraget för ris anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet, som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 288, 25.10.1974, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 augusti 2006 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

(EUR/t)

Produktnummer

Bidrag

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

46,79

1102 20 10 9400

40,10

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

60,16

1104 12 90 9100

0,00

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.


1.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 238/44


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1313/2006

av den 31 augusti 2006

om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 936/2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vanligt vete till vissa tredjeländer har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 936/2006 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

(3)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anbud som meddelats från den 25 till den 31 augusti 2006 inom ramen för den anbudsinfordran för exportbidrag för vanligt vete som avses i förordning (EG) nr 936/2006 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 172, 24.6.2006, s. 6.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).