ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 224

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
16 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag ( 1 )

1

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 29 april 2004 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, för att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

8

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

10

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 21 februari 2005 om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

14

 

*

Rådets beslut av den 29 april 2004 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal

15

Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal

16

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 24 januari 2006 om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal

21

 

*

Rådets beslut av den 22 maj 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica

22

Konvention om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (Antiguakonventionen)

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

16.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/46/EG

av den 14 juni 2006

om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Den 21 maj 2003 antog kommissionen en handlingsplan för modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i gemenskapen. Gemenskapens prioritering på kort sikt var att bekräfta styrelseledamöters kollektiva ansvar, öka öppenheten i samband med transaktioner med närstående parter och arrangemang utanför balansräkningen samt att öka offentligheten om vilka företagsstyrningsmetoder som tillämpas i ett enskilt företag.

(2)

Enligt handlingsplanens minimikrav skulle ledamöter av ett företags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan vara kollektivt ansvariga gentemot företaget för att upprätta och offentliggöra årsredovisningar och förvaltningsberättelser. Samma metod skulle tillämpas på de ledamöter av ett företags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan som upprättar sammanställda redovisningar. Dessa organ handlar inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell lagstiftning. Detta bör inte hindra medlemsstaterna från att gå längre och lagstifta om direkt ansvar gentemot aktieägare eller andra berörda parter. Å andra sidan skulle medlemsstaterna avstå från att välja ett system där ansvarigheten begränsas till enskilda styrelseledamöter. Detta skulle emellertid inte beröva domstolarna eller andra behöriga myndigheter i medlemsstaterna möjligheten att ålägga en enskild styrelseledamot sanktioner.

(3)

Ansvar för att upprätta och offentliggöra årsredovisningar och sammanställda redovisningar, årliga förvaltningsberättelser och sammanställda årliga förvaltningsberättelser grundas på nationell lagstiftning. Lämpliga ansvarsregler bör gälla för ledamöter av förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen, i enlighet med den enskilda medlemsstatens nationella lagar och andra författningar. Medlemsstaterna bör själva få fastställa ansvarets omfattning.

(4)

I syfte att främja trovärdig ekonomisk rapportering inom Europeiska unionen bör ledamöterna av det organ inom företaget som ansvarar för utarbetandet av företagets redovisning vara skyldiga att se till att den ekonomiska informationen i företagets årsredovisningar och förvaltningsberättelser ger en rättvisande bild.

(5)

Den 27 september 2004 antog kommissionen ett meddelande om förebyggande av ekonomiska oegentligheter i företagssektorn och av finansiella oegentligheter som bl.a. anger huvuddragen i kommissionens politiska initiativ avseende internkontroll inom företag och styrelseledamöters ansvar.

(6)

I rådets fjärde direktiv 78/660/EEG (3) och rådets sjunde direktiv 83/349/EEG (4) föreskrivs för närvarande endast offentliggörande av transaktioner mellan ett företag och dess närstående företag. För att minska skillnaderna mellan företag vars värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad och företag som tillämpar internationell redovisningsstandard på sina sammanställda redovisningar bör offentliggörandet utsträckas till att omfatta andra typer av närstående parter såsom nyckelpersoner i ledande ställning och makor eller makar till styrelseledamöter, vilket emellertid bör gälla endast när transaktionerna är betydande och inte sker på normala marknadsvillkor. Ett offentliggörande av sådana betydande transaktioner med närstående parter som inte äger rum på normala marknadsvillkor kan hjälpa dem som använder årsredovisningen i bedömningen av företagets ekonomiska ställning samt, om företaget ingår i en koncern, hela koncernens ekonomiska ställning. Transaktioner mellan närstående parter inom en och samma koncern bör inte tas med i utarbetandet av den sammanställda redovisningen.

(7)

Definitionerna av närstående parter enligt internationell redovisningsstandard som antogs av kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (5) bör gälla för direktiven 78/660/EEG och 83/349/EEG.

(8)

Arrangemang utanför balansräkningen kan exponera ett företag för risker och fördelar som är betydande för bedömning av företagets ekonomiska ställning samt, om företaget ingår i en koncern, hela koncernens ekonomiska ställning.

(9)

Sådana arrangemang utanför balansräkningen kan vara alla sorters transaktioner eller arrangemang som företagen har med enheter, även icke inkorporerade sådana, och som inte tas med i balansräkningen. Sådana arrangemang utanför balansräkningen kan ha koppling till grundandet eller utnyttjandet av bolag för särskilda ändamål eller off-shoreverksamhet som är avsedda för ändamål som rör ekonomi, lagstiftning, beskattning eller redovisning. Exempel på sådana arrangemang utanför balansräkningen inkluderar risk- och vinstdelning eller skyldigheter som härrör från ett avtal som debt factoring (försäljning av fodringar), kombination av köp och försäljning, konsignationslager, take or pay, värdepapperiseringsavtal som ombesörjes av separata företag och icke inkorporerade enheter, tillgångar ställda som säkerhet, drivande av leasingverksamhet och outsourcing och liknande. Offentliggörande i fråga om materiella risker och materiell nytta i samband med arrangemang som inte tas med i balansräkningen bör på lämpligt sätt tas med i kommentarerna till redovisningarna eller de sammanställda redovisningarna.

(10)

Företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har sitt säte inom gemenskapen bör åläggas att offentliggöra en årsberättelse om företagsstyrningen som en specifik och klart urskiljbar del av förvaltningsberättelsen. Denna berättelse bör åtminstone ge aktieägarna lättillgängliga nyckeluppgifter om vilka metoder för företagsstyrning som faktiskt tillämpas, inklusive en beskrivning av de viktigaste inslagen i befintliga riskanalyssystem och interna kontroller i samband med den ekonomiska rapporteringen. I årsberättelsen om företagsstyrning bör det redogöras för om företaget tillämpar några andra principer för företagsstyrning än de som föreskrivs i nationell lagstiftning, oavsett om dessa principer direkt fastställts i en kod om företagsstyrning som företaget är skyldigt att följa eller i en kod om företagsstyrning som företaget kan ha beslutat att tillämpa. Vidare kan företagen i tillämpliga fall också lämna en analys av de miljörelaterade och sociala aspekter som är nödvändiga för att förstå företagets utveckling, kapacitet och ställning. Det finns inget skäl till att införa en separat årsberättelse om företagsstyrningen för företag som upprättar en sammanställd förvaltningsberättelse, men koncernens information om riskanalyssystem och system för intern kontroll bör läggas fram.

(11)

De olika åtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv bör inte nödvändigtvis tillämpas på samma typer av bolag eller företag. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att undanta små företag, i enlighet med artikel 11 i direktiv 78/660/EEG, från de krav som uppställs i det här direktivet i fråga om närstående parter och arrangemang utanför balansräkningen. Företag som redan offentliggör information om transaktioner med närstående parter i sin redovisning i enlighet med internationell redovisningsstandard antagen inom ramen för Europeiska unionen bör inte vara skyldiga att offentliggöra ytterligare information i enlighet med det här direktivet, eftersom tillämpningen av internationell redovisningsstandard redan ger en sann och rättvisande bild av ett sådant företag. Bestämmelserna om företagsstyrningsrapporten i det här direktivet bör gälla alla företag, däribland banker, försäkringsbolag och återförsäkringsbolag, samt företag som har utfärdat andra värdepapper än aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad, om de inte har medgivits undantag av medlemsstaterna. Bestämmelserna i det här direktivet om styrelseledamöternas skyldigheter och ansvar samt sanktioner bör gälla för alla företag som omfattas av rådets direktiv 78/660/EEG, 86/635/EEG (6) och 91/674/EEG (7) samt för alla företag som upprättar en sammanställd redovisning i enlighet med direktiv 83/349/EEG.

(12)

I direktiv 78/660/EEG fastställs att man vart femte år skall ompröva bland annat de tröskelvärden för balansräkning och nettoomsättning som medlemsstaterna kan tillämpa vid avgörandet av vilka företag som kan undantas från vissa krav i fråga om offentliggörande. Utöver dessa omprövningar vart femte år kan det emellertid vara lämpligt att genomföra ytterligare en ökning av engångskaraktär när det gäller tröskelvärdena för balansräkning och nettoomsättning. Medlemsstaterna är inte skyldiga att tillämpa de högre tröskelvärdena.

(13)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förenkla investeringar över gränserna och att förbättra jämförbarheten inom hela EU och stärka det allmänna förtroendet för redovisningar och rapporter genom förbättrade och konsekventa särskilda offentliggöranden, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(14)

I detta direktiv beaktas de grundläggande rättigheter och principer som fastställs framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(15)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (8) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(16)

Direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG och 91/674/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 78/660/EEG

Direktiv 78/660/EEG ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11.1 skall ändras på följande sätt:

a)

I den första strecksatsen skall orden ”balansomslutning: 3 650 000 EUR” ersättas med orden ”balansomslutning: 4 400 000 EUR”.

b)

I den andra strecksatsen skall orden ”nettoomsättning: 7 300 000 EUR” ersättas med orden ”nettoomsättning: 8 800 000 EUR”.

2.

I artikel 11.3 skall orden ”direktivets ikraftträdande på så sätt att beloppen fastställs i överensstämmelse med den översyn som föreskrivs i artikel 53.2” ersättas med orden ”ikraftträdandet av ett direktiv i vilket dessa belopp fastställs”.

3.

Artikel 27.1 skall ändras på följande sätt:

a)

I den första strecksatsen skall orden ”balansomslutning: 14 600 000 EUR” ersättas med orden ”balansomslutning: 17 500 000 EUR”.

b)

I den andra strecksatsen skall orden ”nettoomsättning: 29 200 000 EUR” ersättas med orden ”nettoomsättning: 35 000 000 EUR”.

4.

I artikel 27.3 skall orden ”direktivets ikraftträdande på så sätt att beloppen fastställs i överensstämmelse med den översyn som föreskrivs i artikel 53.2” ersättas med orden ”ikraftträdandet av ett direktiv i vilket dessa belopp fastställs”.

5.

I artikel 42a skall följande punkt läggas till:

”5a)   Genom avvikelse från bestämmelserna i punkterna 3 och 4 får medlemsstaterna, i enlighet med internationell redovisningsstandard som antagits genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 av den 29 september 2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (9) i ändrad lydelse till och med den 5 september 2006 tillåta eller kräva värdering av finansiella instrument tillsammans med de krav på offentlighet som föreskrivs i internationell redovisningsstandard som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (10).

6.

I artikel 43.1 skall följande punkter införas:

”7a)

Inriktningen på och det kommersiella syftet med de arrangemang som företaget inte tagit med i balansräkningen och arrangemangens ekonomiska inverkan på företaget, under förutsättning att riskerna eller fördelarna med sådana arrangemang är betydande, och i den mån offentliggörande av dessa risker eller fördelar är nödvändigt för bedömningen av företagets ekonomiska ställning.

Medlemsstaterna får tillåta sådana företag som avses i artikel 27 att begränsa den information som skall lämnas enligt denna punkt till inriktningen på och det kommersiella syftet med sådana arrangemang.

7b)

Transaktioner som företaget genomfört med närstående parter, inklusive det totala beloppet för sådana transaktioner, typ av närstående partsförhållande samt annan information avseende transaktionerna som är nödvändig för att bedöma företagets ekonomiska ställning, om transaktionerna är betydande och inte har genomförts under normala marknadsvillkor. Upplysningar om enskilda transaktioner får sammanföras med avseende på deras typ, med undantag för de fall då särskild information är nödvändig för att bedöma vilken inverkan transaktioner med närstående part har på företagets ekonomiska ställning.

Medlemsstaterna får tillåta de företag som avses i artikel 27 att utelämna de upplysningar som föreskrivs i denna punkt, såvida inte företagen är av det slag som avses i artikel 1.1 i direktiv 77/91/EEG, och i detta fall får medlemsstaterna begränsa företagens offentliggörande till åtminstone direkta eller indirekta transaktioner som ingåtts mellan

i)

företaget och aktieägare med stora innehav, och

ii)

företaget och ledamöter av dess förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan.

Medlemsstaterna får undanta transaktioner som ingåtts mellan två eller flera företag inom en koncern, förutsatt att dotterbolag som är part i transaktionen ägs helt och hållet av ett sådant företag.

Närstående part har samma betydelse som i internationell redovisningsstandard som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002.”

7.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 46a

1.   Ett företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument (11) skall ta med en årsberättelse om företagsstyrningen i sin förvaltningsberättelse. Denna berättelse skall utgöra ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen och åtminstone innehålla följande uppgifter:

a)

En hänvisning till

i)

den kod för företagsstyrning som företaget är skyldigt att följa, och/eller

ii)

den kod för företagsstyrning som företaget kan ha beslutat att tillämpa frivilligt, och/eller

iii)

all relevant information om de metoder för företagsstyrning som tillämpas utöver kraven i nationell lagstiftning.

När led i och ii är tillämpliga skall företaget även ange var de relevanta texterna finns offentligt tillgängliga, och när led iii är tillämpligt skall företaget se till att praxis för företagsstyrningen finns offentligt tillgänglig.

b)

I den mån ett företag, i enlighet med nationell lagstiftning, avviker från den kod för företagsstyrning som det hänvisas till i led a i eller a ii, skall företaget förklara vilka delar av koden för företagsstyrning som det avviker från och anledningen härtill. I fall då företaget beslutat att inte tillämpa några bestämmelser för företagsstyrning i koden som det hänvisas till i led a i eller a ii skall företaget motivera detta.

c)

En beskrivning av de viktigaste inslagen i företagets system för internkontroll och riskhantering i samband med den ekonomiska rapporteringen.

d)

Den information som krävs i artikel 10.1 c, d, f, h och i i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (12) om företaget omfattas av det direktivet.

e)

En beskrivning av hur bolagsstämman fungerar och dess huvudsakliga befogenheter samt en beskrivning av aktieägarnas rättigheter och hur dessa kan utövas, såvida denna information inte redan i sin helhet finns tillgänglig i nationella lagar och andra författningar.

f)

En beskrivning av hur förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen och deras kommittéer är sammansatta och fungerar.

2.   Medlemsstaterna får tillåta att den information som krävs i denna artikel lämnas i en separat rapport som offentliggörs tillsammans med förvaltningsberättelsen på det sätt som anges i artikel 47 eller genom en hänvisning i förvaltningsberättelsen när ett sådant dokument finns tillgängligt för allmänheten på företagets webbplats. Om en separat rapport lämnas, kan företagsstyrningsrapporten innehålla en hänvisning till förvaltningsberättelsen där den information som krävs enligt punkt 1 d görs tillgänglig. Artikel 51.1 andra stycket i detta direktiv skall gälla för bestämmelserna i punkt 1 c och 1 d i den här artikeln. När det gäller den återstående informationen skall den lagstadgade revisorn kontrollera att företagsstyrningsrapporten har upprättats.

3.   Medlemsstaterna får undanta företag som enbart har utfärdat andra värdepapper än aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG från tillämpning av bestämmelserna i första stycket led a, b, e och f, om inte sådana företag har utfärdat aktier som är upptagna till handel i en multilateral handelsplattform i enlighet med artikel 4.1.15 i direktiv 2004/39/EG.

8.

Följande avsnitt skall införas:

”AVSNITT 10A

Skyldighet och ansvar beträffande upprättande och offentliggörande av årsredovisningen och förvaltningsberättelsen

Artikel 50b

Medlemsstaterna skall säkerställa att ledamöterna av ett företags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan kollektivt har skyldighet att se till att årsredovisningen, förvaltningsberättelsen samt, om den lämnas separat, företagsstyrningsrapporten som skall lämnas enligt artikel 46a upprättas och offentliggörs i enlighet med kraven i detta direktiv och, i tillämpliga fall, i enlighet med internationell redovisningsstandard som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002. Sådana organ skall handla inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell lagstiftning.

Artikel 50c

Medlemsstaterna skall säkerställa att deras lagar och andra författningar om ansvar tillämpas på ledamöterna av de förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan som anges i artikel 50b i detta direktiv åtminstone gentemot företaget, om de skyldigheter som avses i artikel 50b åsidosätts.”

9.

Artikel 53a skall ersättas med följande:

”Artikel 53a

Medlemsstaterna skall inte bevilja sådana undantag som anges i artiklarna 11 och 27, artikel 43.1 punkterna 7a och 7b samt artiklarna 46, 47 och 51 för bolag vilkas värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG.”

10.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 60a

Medlemsstaterna skall fastställa regler om sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna skall vara effektiva proportionella och avskräckande.”

11.

Artikel 61a skall ersättas med följande:

”Artikel 61a

Senast den 1 juli 2007 skall kommissionen göra en översyn av bestämmelserna i artiklarna 42a–42f, artikel 43.1.10 och 43.1.14, artikel 44.1 och artiklarna 46.2 f, 59.2 a samt 59.2 b utifrån erfarenheterna av tillämpningen av bestämmelser om redovisning till verkligt värde, med särskild hänsyn till IAS 39 som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002, och med beaktande av den internationella utvecklingen på redovisningsområdet och, om så är lämpligt, lägga fram förslag till Europaparlamentet och rådet om ändring av de ovannämnda artiklarna.”

Artikel 2

Ändring av direktiv 83/349/EEG

Direktiv 83/349/EEG ändras på följande sätt:

1.

I artikel 34 skall följande punkter införas:

”7a)

Inriktningen på och det kommersiella syftet med de arrangemang som företaget inte tagit med i den sammanställda balansräkningen och arrangemangens ekonomiska inverkan på företaget, under förutsättning att riskerna eller fördelarna med sådana arrangemang är betydande och i den mån offentliggörandet av sådana risker eller fördelar är nödvändigt för bedömningen av den ekonomiska ställningen i de företag som ingår i sammanställningen som helhet.

7b)

Transaktioner, med undantag för koncerninterna transaktioner som moderföretaget eller andra företag som ingår i sammanställningen genomfört med närstående parter, inklusive det totala beloppet för sådana transaktioner, typ av närstående partsförhållande samt annan information avseende transaktionerna som är nödvändig för att bedöma den ekonomiska ställningen i de företag som ingår i sammanställningen som helhet, om transaktionerna är betydande och inte har genomförts under normala marknadsvillkor. Upplysningar om enskilda transaktioner får sammanföras med avseende på deras typ, med undantag för de fall då särskild information är nödvändig för att bedöma vilken inverkan transaktionerna med närstående part har på den ekonomiska ställningen i de företag som ingår i sammanställningen som helhet.”

2.

I artikel 36.2 skall följande led läggas till:

”f)

Om ett företags värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den mening som avses i artikel 4.1.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument (13) skall en beskrivning lämnas av de viktigaste inslagen i koncernens interna kontroll- och riskhanteringssystem med avseende på upprättandet av den sammanställda redovisningen. Om den sammanställda förvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen läggs fram som en gemensam berättelse, skall denna information lämnas i samma del av berättelsen som innehåller företagsstyrningsrapporten i enlighet med artikel 46a i direktiv 78/660/EEG.

Om en medlemsstat tillåter att den information som krävs enligt artikel 46a.1 i direktiv 78/660/EEG får lämnas i en separat rapport som offentliggörs samtidigt som årsredovisningen enligt vad som anges i artikel 47 i det direktivet, skall informationen enligt första stycket också utgöra en del av den separata rapporten. Artikel 37.1 andra stycket i detta direktiv skall gälla.

3.

Följande avsnitt skall införas:

”AVSNITT 3A

Skyldighet och ansvar beträffande upprättande och offentliggörande av den sammanställda redovisningen och den sammanställda förvaltningsberättelsen

Artikel 36a

Medlemsstaterna skall säkerställa att ledamöterna av ett företags förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan som upprättar de sammanställda redovisningarna och den sammanställda förvaltningsberättelsen kollektivt har skyldighet att se till att den sammanställda redovisningen, den sammanställda förvaltningsberättelsen och, när den lämnas separat, företagsstyrningsrapporten som skall lämnas enligt artikel 46a i direktiv 78/660/EEG, upprättas och offentliggörs i enlighet med kraven i detta direktiv och, i tillämpliga fall, i enlighet med internationell redovisningsstandard som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (14). Sådana organ skall handla inom ramen för den behörighet som tillkommer dem enligt nationell lagstiftning.

Artikel 36b

Medlemsstaterna skall säkerställa att deras lagar och andra författningar om ansvar tillämpas på ledamöterna av de förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan som anges i artikel 36a i detta direktiv åtminstone gentemot det företag som upprättar den sammanställda redovisningen, om de skyldigheter som avses i artikel 36a åsidosätts.

4.

I artikel 41 skall följande punkt införas:

”1a.   Närstående part har samma betydelse som i internationell redovisningsstandard som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002.”

5.

Följande artikel skall införas:

”Artikel 48

Medlemsstaterna skall fastställa regler om sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.”

Artikel 3

Ändring av direktiv 86/635/EEG

Artikel 1.1 första meningen i direktiv 86/635/EEG skall ersättas med följande:

”Artiklarna 2 och 3, artikel 4.1 och 4.3–4.6, artiklarna 6, 7, 13 och 14, artikel 15.3 och 15.4, artiklarna 16–21, 29–35 och 37–41, artikel 42 första meningen, artiklarna 42a–42f, artiklarna 45.1 och 46.1 och 46.2, artiklarna 46a, 48–50, 50a, 50b, 50c, artikel 51.1, artiklarna 51a, 56–59, 60a, 61 och 61a i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas på de institut som anges i artikel 2 i det här direktivet, om annat inte föreskrivs i det här direktivet.”

Artikel 4

Ändring av direktiv 91/674/EEG

Artikel 1.1 första meningen i direktiv 91/674/EEG skall ersättas med följande:

”Artiklarna 2 och 3, artikel 4.1 och 4.3–4.6, artiklarna 6, 7, 13 och 14, artikel 15.3 och 15.4, artiklarna 16–21, 29–35, 37–41, 42 och 42a–42f, artikel 43.1, punkterna 1–7b och 9–14, artiklarna 45.1 och 46.1 och 46.2, artiklarna 46a, 48–50, 50a, 50b och 50c, artikel 51.1, artiklarna 51a, 56–59, 60a, 61 och 61a i direktiv 78/660/EEG skall tillämpas på de företag som anges i artikel 2 i det här direktivet, om annat inte föreskrivs i det här direktivet.”

Artikel 5

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 5 september 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 14 juni 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 294, 25.11.2005, s. 4.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 15 december 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 22 maj 2006.

(3)  EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

(4)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/43/EG.

(5)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 372, 31.12.1986, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG (EUT L 178, 17.7.2003, s. 16).

(7)  EGT L 374, 31.12.1991, s. 7. Direktivet ändrat genom direktiv 2003/51/EG.

(8)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  EUT L 261, 13.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 108/2006 (EUT L 24, 27.1.2006, s. 1).

(10)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.”

(11)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(12)  EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.”

(13)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.”

(14)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

16.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/8


RÅDETS BESLUT

av den 29 april 2004

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, för att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(2006/535/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen, artikel 55, artikel 57.2, artikel 71, artikel 80.2 och artiklarna 93, 94, 133 samt 181a jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av anslutningsfördraget av den 16 april 2003, särskilt artikel 2.3,

med beaktande av den akt, som är bifogad anslutningsfördraget, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2003 bemyndigade rådet kommissionen att, på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med Republiken Moldavien förhandla fram ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt att föreskriva vissa tekniska anpassningar som sammanhänger med den institutionella och rättsliga utvecklingen inom Europeiska unionen.

(2)

Protokollet har förhandlats fram mellan parterna och bör nu undertecknas på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

Protokollet bör tillämpas provisoriskt från och med dagen för anslutningen till dess att de relevanta förfarandena för det formella ingåendet har slutförts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person eller de personer som, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, skall ha rätt att underteckna protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, med förbehåll för att protokollet ingås i ett senare skede.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut (1).

Artikel 2

I avvaktan på att det skall träda ikraft skall protokollet tillämpas provisoriskt från och med dagen för anslutningen.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 2004.

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande


(1)  Se sidan 10 i detta nummer av EUT.


PROTOKOLL

till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE OCH

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade ”medlemsstaterna”, företrädda av Europeiska unionens råd, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade ”gemenskaperna”, företrädda av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN MOLDAVIEN,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen den 1 maj 2004,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall vara parter i det avtal om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 28 november 1994 (nedan kallat ”avtalet”) och skall på samma sätt som gemenskapens övriga medlemsstater anta och beakta avtalstexten, de gemensamma förklaringar, de skriftväxlingar och den förklaring av Republiken Moldavien som utgör bilagor till den samma dag undertecknande slutakten och till protokollet till avtalet av den 15 maj 1997 som trädde i kraft den 12 oktober 2000.

Artikel 2

I syfte att beakta den senaste institutionella utvecklingen inom Europeiska unionen är parterna överens om att de befintliga bestämmelser i avtalet som hänvisar till Europeiska kol- och stålgemenskapen, till följd av att Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen har upphört att gälla, skall anses hänföra sig till Europeiska gemenskapen som har övertagit Europeiska kol- och stålgemenskapens samtliga rättigheter och skyldigheter.

Artikel 3

Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 4

1.   Detta protokoll skall godkännas av gemenskaperna, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Republiken Moldavien i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   Parterna skall meddela varandra när förfarandena enligt föregående punkt har avslutats. Godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 5

1.   Detta protokoll skall träda i kraft samma dag som 2003 års anslutningsfördrag under förutsättning att samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll har deponerats före den dagen.

2.   Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den dagen skall detta protokoll träda i kraft den första dagen i den första månad som följer efter den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponeras.

3.   Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den 1 maj 2004 skall protokollet tillämpas provisoriskt från och med den 1 maj 2004.

Artikel 6

Avtalstexten, slutakten och alla handlingar som utgör bilagor till denna liksom protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete av den 15 maj 1997 har upprättats på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska språken.

Dessa texter utgör bilagor (1) till detta protokoll och är lika giltiga som texterna på de övriga språk på vilka avtalet, slutakten och de handlingar som utgör bilagor till denna samt protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete av den 15 maj 1997 har upprättats.

Artikel 7

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och moldaviska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.

V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.

V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.

Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Pentru Statele Membre

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Pentru Comunitatile Europene

Image

Image

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

Moldova részéről

Għar-Repubblika tal-Moldavja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

På Republiken Moldaviens vägnar

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Den estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska versionen av avtalet skall i ett senare skede offentliggöras i specialupplagan av EUT.


16.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/14


RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 februari 2005

om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(2006/536/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen, artikel 55, artikel 57.2, artikel 71, artikel 80.2 och artiklarna 93, 94, 133 samt 181a jämförda med artikel 300.2 andra meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket,

med beaktande av 2003 års anslutningsfördrag, särskilt artikel 2.3,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av rådets godkännande enligt artikel 101 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen undertecknades på Europeiska gemenskapernas och deras medlemsstaters vägnar den 30 april 2004.

(2)

I avvaktan på att protokollet skall träda i kraft har det tillämpats provisoriskt från och med den 1 maj 2004.

(3)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens, Europeiska atomenergigemenskapens och medlemsstaternas vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut (2).

Artikel 2

Rådets ordförande skall på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar göra den anmälan som föreskrivs i artikel 4 i protokollet. Kommissionens ordförande skall samtidigt göra samma anmälan på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Utfärdat i Bryssel den 21 februari 2005.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande

På kommissionens vägnar

J. M. BARROSO

Ordförande


(1)  EUT C 174 E, 14.7.2005, s. 43.

(2)  Se sidan 10 i detta nummer av EUT.


16.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/15


RÅDETS BESLUT

av den 29 april 2004

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal

(2006/537/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen, artikel 55, artikel 57.2, artikel 71, artikel 80.2 och artiklarna 93, 94, 133 samt 181a jämförda med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av anslutningsfördraget av den 16 april 2003, särskilt artikel 2.3,

med beaktande av den akt, som är bifogad anslutningsfördraget, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 8 december 2003 bemyndigade rådet kommissionen att, på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med Ukraina förhandla fram ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen samt att föreskriva vissa tekniska anpassningar som sammanhänger med den institutionella och rättsliga utvecklingen inom Europeiska unionen.

(2)

Protokollet har förhandlats fram mellan parterna och bör nu undertecknas på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att det senare ingås.

(3)

Protokollet bör tillämpas provisoriskt från och med dagen för anslutningen till dess att de relevanta förfarandena för det formella ingåendet har slutförts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som, på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, skall ha rätt att underteckna protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal, med förbehåll för att protokollet ingås i ett senare skede.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut (1).

Artikel 2

I avvaktan på att protokollet träder ikraft skall det tillämpas provisoriskt från och med dagen för anslutningen.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 2004.

På rådets vägnar

M. McDOWELL

Ordförande


(1)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.


PROTOKOLL

till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE OCH

FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade ”medlemsstaterna”, företrädda av Europeiska unionens råd, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,

nedan kallade ”gemenskaperna”, företrädda av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

å ena sidan, och

UKRAINA,

å andra sidan,

nedan kallade ”parter” inom ramen för detta protokoll

SOM BEAKTAR bestämmelserna i fördraget mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen, som undertecknades i Aten den 16 april 2003 och som kommer att träda i kraft den 1 maj 2004,

SOM BEAKTAR den nya situation som uppstått när det gäller förbindelserna mellan Ukraina och Europeiska unionen på grund av tio nya medlemsstaters anslutning till Europeiska unionen och som för med sig både möjligheter och utmaningar för samarbetet mellan Ukraina och Europeiska unionen,

SOM TAR HÄNSYN till parternas önskan om att uppfylla och genomföra målsättningarna och principerna i partnerskaps- och samarbetsavtalet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien skall vara parter i partnerskaps- och samarbetsavtalet om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 14 juni 1994 och som trädde i kraft den 1 mars 1998 (nedan kallat ”avtalet”), och skall på samma sätt som gemenskapens övriga medlemsstater anta och beakta avtalstexten, de gemensamma förklaringar, de förklaringar och de skriftväxlingar som utgör bilagor till den samma dag undertecknade slutakten samt protokollet till avtalet av den 10 april 1997 som trädde i kraft den 12 oktober 2000.

Artikel 2

1.   I syfte att beakta den senaste institutionella utvecklingen inom Europeiska unionen är parterna överens om att de befintliga bestämmelser i avtalet som hänvisar till Europeiska kol- och stålgemenskapen, till följd av att Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen har upphört att gälla, skall anses hänföra sig till Europeiska gemenskapen som har övertagit Europeiska kol- och stålgemenskapens samtliga rättigheter och skyldigheter.

2.   I syfte att beakta den institutionella utveckling som har ägt rum inom det internationella handelssystemet GATT–WTO är parterna överens om att befintliga hänvisningar till Allmänna tull och handelsavtalet (GATT) i avtalet skall anses hänföra sig till GATT 1994, och att bestämmelsen ”Ukrainas anslutning till GATT” skall läsas som ”Ukrainas anslutning till WTO”.

3.   I syfte att beakta utvecklingen av fördragsgrundvalen till Europeiska energistadgan är parterna överens om att befintliga hänvisningar till Europeiska energistadgan i avtalet skall anses inbegripa hänvisningar till energistadgefördraget och till energistadgeprotokollet om energieffektivitet och därtill hörande miljöaspekter.

Artikel 3

Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av avtalet.

Artikel 4

1.   Detta protokoll skall godkännas av gemenskaperna, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Ukraina i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   Parterna skall meddela varandra när förfarandena enligt föregående punkt har avslutats. Godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 5

1.   Detta protokoll skall träda i kraft samma dag som anslutningsfördraget under förutsättning att samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll har deponerats före den dagen.

2.   Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den dagen skall protokollet träda i kraft den första dagen i den första månad som följer efter den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponeras.

3.   Om samtliga godkännandeinstrument för detta protokoll inte har deponerats före den 1 maj 2004 skall protokollet tillämpas provisoriskt från och med den 1 maj 2004.

Artikel 6

Avtalstexten, slutakten och alla handlingar som utgör bilagor till denna liksom protokollet till avtalet av den 10 april 1997 har upprättats på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska språken.

Dessa texter utgör bilagor (1) till detta protokoll och är lika giltiga som texterna på de övriga språk på vilka avtalet, slutakten och de handlingar som utgör bilagor till denna samt protokollet till avtalet av den 10 april 1997 har upprättats.

Artikel 7

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och ukrainska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  Den estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska versionen av avtalet skall i ett senare skede offentliggöras i specialupplagan av EUT.


16.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/21


RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 januari 2006

om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal

(2006/538/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 sista meningen, artikel 55, artikel 57.2, artikel 71, artikel 80.2 och artiklarna 93, 94, 133 och 181a jämförda med artikel 300.2 andra meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket,

med beaktande av 2003 års anslutningsfördrag, särskilt artikel 2.3,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av rådets godkännande enligt artikel 101 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal undertecknades på Europeiska gemenskapens och medlemsstaternas vägnar den 29 april 2004 i enlighet med rådets beslut 2006/537/EG (2).

(2)

I avvaktan på att protokollet träder i kraft har det tillämpats provisoriskt från och med dagen för anslutningen.

(3)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete, och om anpassningar av detta avtal godkänns härmed på Europeiska gemenskapens, Europeiska atomenergigemenskapens och medlemsstaternas vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut (3).

Artikel 2

Rådets ordförande skall på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar göra den anmälan som föreskrivs i artikel 4 i protokollet. Kommissionens ordförande skall samtidigt göra motsvarande anmälan på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2006.

På rådets vägnar

K.-H. GRASSER

Ordförande

På kommissionens vägnar

J. M. BARROSO

Ordförande


(1)  EUT C 174 E, 14.7.2005, s. 45.

(2)  Se sidan 15 i detta nummer av EUT.

(3)  Se sidan 16 i detta nummer av EUT.


16.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/22


RÅDETS BESLUT

av den 22 maj 2006

om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica

(2006/539/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och 300.3 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (1), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen har exklusiv behörighet att anta bevarande- och förvaltningsåtgärder i fråga om fiskeresurser och att ingå avtal med andra länder eller internationella organisationer.

(2)

Gemenskapen är avtalsslutande part i Förenta nationernas havsrättskonvention, enligt vilken samtliga medlemmar i det internationella samfundet skall samarbeta om att bevara och förvalta havets biologiska resurser.

(3)

Den 19 december 2003 undertecknade och ratificerade gemenskapen avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskebestånd (2).

(4)

Den interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (Inter-American Tropical Tuna Commission – IATTC) inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica. Vid konventionens 61:a möte i juni 1998 antog IATTC en resolution varigenom de avtalsslutande parterna överenskom om att utarbeta en ny konvention för att stärka IATTC och aktualisera dess stadgar, i enlighet med bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention.

(5)

Gemenskapen inbjöds redan från början att delta till fullo i utformningen av den nya konventionen och har aktivt deltagit i utkastarbetet. Samarbetet ledde fram till antagandet av konventionen för att stärka den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (Antiguakonventionen), vilket skedde vid IATTC:s 70:e möte som hölls den 24–27 juni 2003 i Antigua i Guatemala.

(6)

Antiguakonventionen öppnades för undertecknande den 14 november 2003 i Washington DC i Amerikas förenta stater, och kunde undertecknas fram till och med den 31 december 2004, i enlighet med artikel XXVII i konventionen.

(7)

Gemenskapen undertecknade Antiguakonventionen den 13 december 2004, i enlighet med rådets beslut 2005/26/EG av den 25 oktober 2004 (3).

(8)

Fiskare från gemenskapen bedriver fiske i det område som omfattas av Antiguakonventionen. Följaktligen ligger det i gemenskapens intresse att bli medlem i IATTC. Gemenskapen bör därför godkänna Antiguakonventionen.

(9)

Antiguakonventionen syftar till att förstärka och vidmakthålla IATTC. Avsikten är att den, så snart den träder i kraft, skall ersätta konventionen från 1949 för alla parter i den konventionen. När Antiguakonventionen väl trätt i kraft borde Spanien därför, i enlighet med avsikterna i rådets beslut 1999/405/EG av den 10 juni 1999 om att tillåta Konungariket Spanien att temporärt ansluta sig till konventionen om upprättandet av Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) (4), träda ut ur konventionen från 1949.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Antiguakonventionen godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texten till konventionen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse de personer som skall ha rätt att deponera instrumentet avseende godkännande hos Amerikas förenta staters regering som är depositarie av konventionen i enlighet med artikel XXXVII i denna.

Artikel 3

När Antiguakonventionen träder i kraft skall Spanien träda ut ur interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk.

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 27 april 2006 (ännu ej publicerat i EUT).

(2)  EGT L 189, 3.7.1998, s. 14.

(3)  EUT L 15, 19.1.2005, s. 9.

(4)  EGT L 155, 22.6.1999, s. 37.


KONVENTION

om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (”Antiguakonventionen”)

PARTERNA I DENNA KONVENTION,

SOM ÄR MEDVETNA OM att alla stater – i enlighet med relevanta bestämmelser i internationell rätt, såsom dessa återspeglas i Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982 – är skyldiga att själva eller i samarbete med andra stater vidta de åtgärder som krävs för att bevara och förvalta levande marina resurser, inbegripet långvandrande arter,

SOM ERINRAR OM kuststaternas suveräna rättigheter när det gäller att utforska och utnyttja, bevara och förvalta levande marina resurser i de områden som står under nationell jurisdiktion i enlighet med havsrättskonventionen, och om rättigheterna för alla staters befolkning att fiska på det fria havet enligt havsrättskonventionen,

SOM BEKRÄFTAR sina åtaganden i fråga om Riodeklarationen om miljö och utveckling och Agenda 21, särskilt kapitel 17 i denna, antagna vid Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling 1992 samt Johannesburgdeklarationen och genomförandeplanen antagen av världstoppmötet om hållbar utveckling 2002,

SOM BETONAR BEHOVET AV att genomföra principerna och normerna i den uppförandekod för ansvarsfullt fiske som antogs vid Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) konferens 1995, inbegripet 1993 års avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet, som utgör en integrerande del av uppförandekoden, samt de internationella handlingsplaner som FAO har antagit inom ramen för uppförandekoden,

SOM KONSTATERAR att Förenta nationernas femtionde generalförsamling i enlighet med resolution A/RES/50/24 antog avtalet om genomförandet av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (1995 års FN-avtal om fiskbestånd),

SOM BEAKTAR betydelsen av fiske efter långvandrande fiskarter som källa till livsmedel, sysselsättning och ekonomiska fördelar för befolkningen i parternas länder och att dessa behov och åtgärdernas ekonomiska och sociala effekter måste beaktas i samband med bevarande- och förvaltningsåtgärderna,

SOM TAR hänsyn till regionens utvecklingsländers särskilda omständigheter och krav, särskilt kustländernas, för att uppnå konventionens syfte,

SOM INSER de betydande ansträngningar som den interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk har gjort och de utomordentliga resultat kommissionen har uppnått samt betydelsen av dess arbete när det gäller tonfiskfiske i östra Stilla havet,

SOM ÖNSKAR dra nytta av erfarenheterna från genomförandet av 1949 års konvention,

SOM BEKRÄFTAR att multilateralt samarbete är det effektivaste sättet att uppnå målen för bevarandet och det hållbara utnyttjandet av levande marina resurser,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att se till att de fiskbestånd som omfattas av denna konvention bevaras på lång sikt och utnyttjas på ett hållbart sätt,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att det bästa sättet för att uppnå ovanstående mål och för att stärka den interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk är att uppdatera bestämmelserna i 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica om inrättandet av en interamerikansk kommission för tropisk tonfisk,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel I

Definitioner

I denna konvention avses med

1)

fiskbestånd som omfattas av denna konvention: tonfisk och tonfiskliknande arter samt andra fiskarter som fångas av fartyg som fiskar efter tonfisk och tonfiskliknande arter i konventionsområdet,

2)

fiske:

a)

faktiskt sökande eller försök till sökande efter eller fångst eller upptagning av fiskbestånd som omfattas av denna konvention,

b)

verksamhet som rimligtvis kan antas leda till lokalisering, fångst eller upptagning av sådana bestånd,

c)

placering, sökande efter eller återfinnande av en uppsamlingsanordning för fisk eller tillhörande utrustning, inbegripet radiofyrar,

d)

en verksamhet till havs till stöd för, eller som förberedelse för, någon verksamhet som anges i a, b eller c, utom vid nödfall där besättningsmedlemmars hälsa eller säkerhet eller ett fartygs säkerhet står på spel,

e)

användning av ett luft- eller sjöfartyg i samband med någon verksamhet som anges i denna definition, utom när det gäller nödfall där besättningsmedlemmars hälsa eller säkerhet eller ett fartygs säkerhet står på spel,

3)

fartyg: ett fartyg som används eller är avsett att användas för fiske, inbegripet stödfartyg, transportfartyg och andra fartyg som direkt bedriver fiske,

4)

flaggstat: om inte annat anges

a)

en stat vars fartyg har rätt att föra dess flagg, eller

b)

en regional organisation för ekonomisk integration i vilken fartyg har rätt att föra flagg som tillhör en medlemsstat i den regionala organisationen för ekonomisk integration,

5)

enhällighet: antagande av ett beslut utan röstning och utan några uttryckliga invändningar,

6)

parterna: de stater eller regionala organisationer för ekonomisk integration som har samtyckt till att vara bundna till denna konvention, och för vilka konventionen är i kraft enligt artiklarna XXVII, XXIX och XXX,

7)

kommissionens medlemmar: de parter och andra fiskeenheter som i enlighet med bestämmelserna i artikel XXVIII formellt har åtagit sig att följa bestämmelserna i denna konvention och genomföra alla bevarande- och förvaltningsåtgärder som antas till följd av den,

8)

regional organisation för ekonomisk integration: en regional organisation för ekonomisk integration till vilken dess medlemsstater har överlåtit behörighet i frågor som omfattas av denna konvention, inklusive rätten att fatta beslut som är bindande för dess medlemsstater i dessa frågor,

9)

1949 års konvention: konventionen mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica om inrättande av en interamerikansk kommission för tropisk tonfisk,

10)

kommissionen: Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk,

11)

havsrättskonventionen: Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982,

12)

1995 års FN-avtal om fiskbestånd: 1995 års avtal om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd,

13)

uppförandekod: den uppförandekod för ansvarsfullt fiske som antogs vid den 28:e sessionen för Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations konferens i oktober 1995,

14)

AIDCP: avtalet om det internationella programmet för bevarande av delfiner av den 21 maj 1998.

Artikel II

Syfte

Syftet med denna konvention är att säkerställa långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention i enlighet med tillämplig internationell rätt.

Artikel III

Konventionens geografiska tillämpningsområde

Konventionens geografiska tillämpningsområde (nedan kallat ”konventionsområdet”) utgörs av det område i Stilla havet som avgränsas av Nord-, Central- och Sydamerikas kuster och av en linje

i)

längs 50° nordlig bredd från Nordamerikas kust till 150° västlig längd,

ii)

vidare längs 150° västlig längd till 50° sydlig bredd, och

iii)

vidare längs 50° sydlig bredd till den sydamerikanska kusten.

DEL II

BEVARANDE OCH UTNYTTJANDE AV DE FISKBESTÅND SOM OMFATTAS AV KONVENTIONEN

Artikel IV

Tillämpning av försiktighetsprincipen

1.   Kommissionens medlemmar skall direkt och genom kommissionen tillämpa de försiktighetsprinciper som beskrivs i uppförandekoden eller i 1995 års FN-avtal om fiskbestånd för att bevara, förvalta och hållbart utnyttja de fiskbestånd som omfattas av denna konvention.

2.   Kommissionens medlemmar skall vara mer försiktiga när informationen är osäker, otillförlitlig eller otillräcklig. Avsaknaden av tillräcklig vetenskaplig information får inte användas som förevändning för att skjuta upp eller underlåta att vidta bevarande- eller förvaltningsåtgärder.

3.   När statusen för målbestånd eller icke-målarter eller närbesläktade eller beroende arter blir oroväckande, skall kommissionens medlemmar låta dessa bestånd och arter bli föremål för utökad övervakning för att granska deras status och bevarande- och förvaltningsåtgärdernas effektivitet. Dessa åtgärder skall regelbundet ses över mot bakgrund av tillgänglig ny vetenskaplig information.

Artikel V

Bevarande- och förvaltningsåtgärdernas förenlighet

1.   Inte något i denna konvention får påverka eller inskränka kuststaternas suveränitet eller suveräna rättigheter när det gäller utforskning och utnyttjande, bevarande och förvaltning av levande marina resurser i områden som står under deras suveränitet eller nationella jurisdiktion enligt havsrättskonventionen, eller den rättighet som alla stater har att låta sina medborgare bedriva fiske på det fria havet i enlighet med havsrättskonventionen.

2.   För att bevarandet och förvaltningen av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention skall kunna garanteras skall de bevarande- och förvaltningsåtgärder som vidtas för det fria havet vara förenliga med dem som vidtas för områden under nationell jurisdiktion.

DEL III

INTERAMERIKANSKA KOMMISSIONEN FÖR TROPISK TONFISK

Artikel VI

Kommissionen

1.   Kommissionens medlemmar enas om att upprätthålla, med alla dess tillgångar och skulder, och förstärka den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention.

2.   Kommissionen skall bestå av avdelningar om en (1) till fyra (4) kommissionsledamöter utsedda av varje medlem, vilka får åtföljas av de experter och rådgivare som den medlemmen anser lämpligt.

3.   Kommissionen skall vara en juridisk person och skall i sina förbindelser med andra internationella organisationer och med dess medlemmar ha den rättskapacitet som krävs för att den skall kunna utföra sina uppgifter och uppfylla sina mål i enlighet med internationell rätt. Kommissionens och dess tjänstemeäns immunitet skall fastställas genom en överenskommelse mellan kommissionen och den berörda medlemmen.

4.   Kommissionens huvudkontor skall ligga kvar i San Diego, Kalifornien, Förenta staterna.

Artikel VII

Kommissionens uppgifter

1.   Kommissionen skall utföra följande uppgifter, varvid tonfisk och tonfiskliknande arter skall prioriteras:

a)

Främja, genomföra och samordna vetenskaplig forskning om tillgång, biologi och biometri i konventionsområdet när det gäller de fiskbestånd som omfattas av denna konvention och, vid behov när det gäller närbesläktade eller beroende arter, samt om effekterna av naturliga förhållanden och människors verksamhet på populationerna av dessa bestånd och arter.

b)

Anta normer för insamling, kontroll, snabbt utbyte och rapportering av uppgifter om fiske efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention.

c)

Anta åtgärder, baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga fakta, för att säkerställa långsiktigt bevarande och hållbart utnyttjande av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention och för att bibehålla bestånden av fångade arter på, eller återställa dem till, nivåer som kan ge största konstanta avkastning, bland annat genom att fastställa totala tillåtna fångstmängder för de fiskbestånd som kommissionen fattar beslut om eller totala tillåtna nivåer för fiskekapacitet eller fiskeansträngning för hela konventionsområdet.

d)

Utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga fakta fastställa huruvida ett särskilt fiskbestånd som omfattas av denna konvention har utnyttjats helt eller överfiskats och utifrån detta avgöra om en ökning av fiskekapaciteten eller nivån på fiskeansträngningen skulle hota det beståndet.

e)

När det gäller de bestånd som avses i d avgöra, på grundval av kriterier som kommissionen fastställer eller tillämpar, i vilken utsträckning nya kommissionsmedlemmars intressen kan tillmötesgås med hänsyn till tillämpliga internationella normer och internationell praxis.

f)

Vid behov anta bevarande- och förvaltningsåtgärder och rekommendationer för arter som tillhör samma ekosystem och som påverkas av fisket efter, eller är närbesläktade med eller beroende av, de fiskbestånd som omfattas av denna konvention i syfte att bibehålla bestånden av dessa på, eller återställa dem till, en nivå där deras reproduktion inte är allvarligt hotad.

g)

Anta lämpliga åtgärder för att undvika, minska och minimera avfall, fisk som kastas över bord, fångst genom förlorade eller kasserade redskap, fångst av icke-målarter (både av fisk och andra arter) och inverkan på närbesläktade eller beroende arter, särskilt hotade arter.

h)

Anta lämpliga åtgärder för att förhindra eller eliminera överfiske och alltför hög fiskekapacitet och för att säkerställa att fiskeansträngningsnivåerna inte överskrider vad som är förenligt med ett hållbart utnyttjande av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention.

i)

Inrätta ett vittomfattande program för insamling av data och övervakning som innehåller de delar som kommissionen anser nödvändiga. Varje kommissionsmedlem får bibehålla sitt eget program, förutsatt att det följer de riktlinjer som kommissionen antar.

j)

Se till att vederbörlig hänsyn tas till behoven av samordning och förenlighet med de åtgärder som antas enligt havsrättskonventionen när åtgärder som skall antas enligt a–i i denna punkt utarbetas.

k)

I möjligaste mån främja utvecklingen av selektiva, miljövänliga och kostnadseffektiva fiskeredskap och fiskemetoder och därmed förknippad verksamhet, inbegripet verksamhet i samband med bland annat tekniköverföring och utbildning.

l)

Vid behov fastställa kriterier för och fatta beslut om fördelningen av totala tillåtna fångstmängder eller total tillåten fiskekapacitet inbegripet lastkapacitet eller nivån på fiskeansträngningen, varvid alla relevanta faktorer skall beaktas.

m)

Tillämpa försiktighetsprincipen enligt bestämmelserna i artikel IV. Om kommissionen med tillämpning av artikel IV.2 antar åtgärder i enlighet med försiktighetsprincipen utan tillräcklig vetenskaplig information skall kommissionen så snart som möjligt vidta de åtgärder som behövs för att få fram den vetenskapliga information som krävs för att behålla eller ändra de åtgärderna.

n)

Främja tillämpningen av de tillämpliga bestämmelserna i uppförandekoden och i andra tillämpliga internationella instrument, inbegripet bland annat de internationella handlingsplaner som FAO har antagit inom ramen för uppförandekoden.

o)

Utse kommissionens direktör.

p)

Godkänna kommissionens arbetsprogram.

q)

Godkänna kommissionens budget i enlighet med artikel XIV.

r)

Godkänna räkenskaperna för föregående budgetperiod.

s)

Anta eller ändra kommissionens arbetsordning, finansieringsbestämmelser och andra sådana interna administrativa bestämmelser som är nödvändiga för att utföra kommissionens uppgifter.

t)

Tillhandahålla sekretariat för AIDCP med beaktande av bestämmelserna i artikel XIV.3.

u)

Inrätta de underordnade organ som den anser nödvändiga.

v)

På grundval av relevant information och bästa tillgängliga vetenskapliga fakta anta de andra åtgärder eller rekommendationer som behövs för att uppnå denna konventions syfte, däribland icke-diskriminerande åtgärder som medger insyn och är förenliga med internationell rätt, för att förhindra, avskräcka från och undanröja verksamhet som undergräver de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antas av kommissionen.

2.   Kommissionens personal skall vara kvalificerad i de frågor som berör denna konvention, däribland administrativa, vetenskapliga och tekniska frågor, stå under direktörens överinseende och vara tillräckligt stor för att denna konvention skall kunna tillämpas på ett effektivt sätt. Kommissionen bör anställa den bäst kvalificerade personalen och ta vederbörlig hänsyn till vikten av rättvis rekrytering så att många av kommissionens medlemmar finns representerade och kan delta i arbetet.

3.   När kommissionen utarbetar riktlinjer för arbetsprogrammet för de vetenskapliga frågor som den vetenskapliga personalen skall behandla skall den bland annat ta hänsyn till råden, rekommendationerna och rapporterna från den rådgivande vetenskapliga kommitté som inrättas genom artikel XI.

Artikel VIII

Kommissionens möten

1.   Kommissionen skall hålla ett ordinarie möte minst en gång per år och bestämmer själv tid och plats för detta.

2.   Kommissionen kan också hålla extra möten när detta anses nödvändigt. Dessa möten skall hållas på begäran av minst två kommissionsmedlemmar, förutsatt att begäran stöds av en majoritet av medlemmarna.

3.   Kommissionens möte skall endast hållas när kommissionen är beslutsför. Kommissionen är beslutsför när två tredjedelar av kommissionens medlemmar är närvarande. Detta gäller även för möten inom underordnade organ som upprättas enligt denna konvention.

4.   Mötena skall hållas på engelska och spanska och alla kommissionens dokument skall upprättas på båda språken.

5.   Medlemmarna skall välja en ordförande och en vice ordförande som, om inte annat beslutas, skall komma från olika parter i denna konvention. Båda skall väljas för ett (1) år och skall fortsätta att utöva sitt uppdrag till dess att deras efterträdare har valts.

Artikel IX

Beslut

1.   Om inte annat föreskrivs skall alla beslut som kommissionen fattar vid möten som sammankallas enligt artikel VIII fattas enhälligt av de kommissionsmedlemmar som är närvarande.

2.   Alla beslut om antagande av ändringar i denna konvention eller dess bilagor, liksom uppmaningar om anslutning till konventionen enligt artikel XXX c skall fattas med enhällighet. I dessa fall skall mötets ordförande se till att alla kommissionsmedlemmarna får tillfälle att lämna sina synpunkter på de föreslagna besluten, och parterna skall ta hänsyn till dessa synpunkter när de fattar det slutgiltiga beslutet.

3.   Kommissionsmedlemmarnas beslut skall fattas med enhällighet när det gäller följande:

a)

Beslut om antagande eller ändring av kommissionens budget och beslut som fastställer form för och storlek på medlemmarnas bidrag.

b)

Beslut i de ärenden som avses i artikel VII.1 l.

4.   När det gäller de beslut som avses i punkterna 2 och 3 skall direktören, om en part eller en kommissionsmedlem inte är närvarande vid mötet och inte har lämnat något sådant meddelande som avses i punkt 6, informera denna part eller medlem om det beslut som fattats vid mötet. Om direktören inte inom trettio (30) dagar efter det att parten eller medlemmen har mottagit sådan information har fått något svar från parten eller medlemmen, skall parten eller medlemmen anses ha anslutit sig till enhälligheten i beslutet. Om en part eller medlem inom en sådan trettiodagarsperiod lämnar ett skriftligt svar att den inte ansluter sig till enhälligheten i beslutet, skall beslutet inte ha någon verkan och kommissionen skall försöka nå enhällighet så snart som möjligt.

5.   Om en part eller kommissionsmedlem som inte var närvarande vid mötet informerar direktören i enlighet med punkt 4 om att den inte kan ansluta sig till enhälligheten i det beslut som fattades vid mötet, får medlemmen inte motsätta sig enhällighet i samma fråga om den inte deltar i kommissionens möte nästa gång denna fråga finns med på dagordningen.

6.   Om en kommissionsmedlem inte kan närvara vid ett möte i kommissionen på grund av extraordinära och oförutsedda omständigheter som står utanför medlemmens kontroll gäller följande:

a)

Medlemmen skall skriftligen meddela detta till direktören, om möjligt före mötets början eller annars snarast möjligt. Ett sådant meddelande får verkan när direktören bekräftar mottagandet av det till medlemmen.

b)

Direktören skall så snart som möjligt informera medlemmen om alla beslut som fattats enligt punkt 1 vid mötet.

c)

Inom trettio (30) dagar efter det meddelande som avses i b kan medlemmen skriftligen meddela direktören att den inte ansluter sig till enhälligheten i ett eller flera av dessa beslut. I sådana fall skall beslutet eller besluten i fråga inte ha någon verkan och kommissionen skall försöka nå enhällighet så snart som möjligt.

7.   De beslut som kommissionen fattar i enlighet med denna konvention skall bli bindande för alla medlemmar fyrtiofem (45) dagar efter underrättelsen om beslutet, om inte annat anges i denna konvention eller avtalas när ett beslut fattas.

Artikel X

Kommittén för granskning av genomförandet av de åtgärder som kommissionen antar

1.   Kommissionen skall inrätta en kommitté för granskning av genomförandet av de åtgärder som kommissionen antar bestående av de företrädare som varje kommissionsmedlem utser för detta ändamål, som får åtföljas av de experter och rådgivare som den medlemmen anser lämpligt.

2.   Kommittén skall ha de uppgifter som fastställs i bilaga 3 till denna konvention.

3.   Kommittén får när den utför sina uppgifter, om så är lämpligt och med kommissionens godkännande, rådgöra med andra fiskeriförvaltningar och tekniska eller vetenskapliga organisationer som har behörighet på området och får vid behov rådfråga experter i varje enskilt fall.

4.   Kommittén skall sträva efter att anta sina rapporter och rekommendationer med enhällighet. Om alla ansträngningar för att uppnå enhällighet misslyckas skall detta framgå av rapporterna liksom majoritetens och minoritetens synpunkter. På begäran av en medlem i kommittén skall den medlemmens synpunkter på hela eller en del av rapporten också framgå.

5.   Kommittén skall sammanträda minst en gång per år, företrädesvis i samband med kommissionens ordinarie möte.

6.   Kommittén kan hålla extra möten på begäran av minst två (2) kommissionsmedlemmar, förutsatt att begäran stöds av en majoritet av medlemmarna.

7.   Kommittén skall utföra sina uppgifter i enlighet med den arbetsordning och de riktlinjer och direktiv som kommissionen antar.

8.   Till stöd för kommitténs arbete skall kommissionens personal

a)

samla in den information som krävs för kommitténs arbete och utveckla en databas enligt de förfaranden som kommissionen fastställer,

b)

tillhandahålla de statistiska analyser som kommittén anser nödvändiga för att kunna utföra sina uppgifter,

c)

förbereda kommitténs rapporter,

d)

förmedla all relevant information till kommitténs medlemmar, särskilt den som anges i a.

Artikel XI

Rådgivande vetenskapliga kommittén

1.   Kommissionen skall inrätta en rådgivande vetenskaplig kommitté till vilken varje kommissionsmedlem skall utse en företrädare, som har lämpliga kvalifikationer eller relevant erfarenhet inom kommitténs behörighetsområde och som får åtföljas av de experter eller rådgivare som den medlemmen anser lämpligt.

2.   Kommissionen får bjuda in organisationer eller personer med erkänd vetenskaplig erfarenhet i frågor som rör kommissionens arbete att delta i kommitténs arbete.

3.   Kommittén skall ha de uppgifter som fastställs i bilaga 4 till denna konvention.

4.   Kommittén skall sammanträda minst en gång per år, företrädesvis före ett möte i kommissionen.

5.   Kommittén kan hålla extra möten på begäran av minst två (2) kommissionsmedlemmar, förutsatt att begäran stöds av en majoritet av medlemmarna.

6.   Direktören skall vara kommitténs ordförande, men kan delegera denna uppgift med kommissionens godkännande.

7.   Kommittén skall sträva efter att anta sina rapporter och rekommendationer med enhällighet. Om alla ansträngningar för att uppnå enhällighet misslyckas skall detta framgå av rapporterna liksom majoritetens och minoritetens synpunkter. På begäran av en medlem i kommittén skall den medlemmens synpunkter på hela eller en del av rapporten också framgå.

Artikel XII

Administration

1.   Kommissionen skall, i enlighet med den antagna arbetsordningen och med beaktande av kriterierna i denna, utse en direktör, vars kvalifikationer på det område som omfattas av denna konvention är dokumenterade och allmänt erkända, särskilt när det gäller de vetenskapliga, tekniska och administrativa aspekterna, och som är ansvarig inför kommissionen och som kommissionen kan avsätta efter eget skön. Direktören skall väljas på fyra (4) år och kan väljas om så många gånger som kommissionen beslutar.

2.   Direktörens uppgifter skall vara att

a)

utarbeta forskningsplaner och forskningsprogram för kommissionen,

b)

utarbeta budgetprognoser för kommissionen,

c)

godkänna utbetalning av medel för genomförandet av det arbetsprogram och den budget som kommissionen godkänt och redogöra för hur medlen har använts,

d)

utse, avsätta och leda administrativ, vetenskaplig, teknisk och annan personal som krävs för att kommissionen skall kunna utföra sina uppgifter enligt den arbetsordning som kommissionen har antagit,

e)

i förekommande fall, för att kommissionen skall fungera effektivt, utse en samordnare för vetenskaplig forskning enligt d, som skall arbeta under överinseende av direktören och som direktören kan tilldela de uppgifter och ansvarsområden som han anser lämpliga,

f)

etablera samarbete med andra organisationer eller personer när så behövs för att kommissionen skall kunna utföra sina uppgifter,

g)

samordna kommissionens arbete med det arbete som görs av de organisationer och personer med vilka direktören har etablerat ett samarbete,

h)

avfatta administrativa, vetenskapliga och andra rapporter till kommissionen,

i)

förbereda preliminära dagordningar för och sammankalla till kommissionens och dess underordnade organs möten i samråd med kommissionens medlemmar och med beaktande av deras förslag, och tillhandahålla administrativt och tekniskt stöd till dessa möten,

j)

se till att de bevarande- och förvaltningsåtgärder som kommissionen antar och som är i kraft offentliggörs och förmedlas samt i görligaste mån att förteckningar över andra bevarande- och förvaltningsåtgärder som är i kraft i konventionsområdet och som kommissionens medlemmar har antagit uppdateras och förmedlas,

k)

se till att det förs ett register över fartyg som fiskar i konventionsområdet, baserat på bland annat den information som kommissionen mottar enligt bilaga 1 till denna konvention och att informationen i detta register regelbundet förmedlas till alla kommissionsmedlemmar och, på begäran, till enskilda medlemmar,

l)

vara kommissionens juridiska företrädare,

m)

utföra eventuella andra uppgifter som är nödvändiga för att kommissionen skall fungera effektivt liksom andra uppgifter som kommissionen kan tilldela honom.

3.   Kommissionens direktör och personal får i sin tjänsteutövning inte agera på något sätt som skulle kunna vara oförenligt med deras ställning eller med denna konventions syften eller bestämmelser, och inte heller ha några ekonomiska intressen i verksamhet såsom undersökning och forskning, utforskning, utnyttjande, beredning och saluföring av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention. De får varken under eller efter sin anställning vid kommissionen avslöja konfidentiell information som de har fått eller haft tillgång till under sin anställning.

Artikel XIII

Vetenskaplig personal

Den vetenskapliga personalen skall arbeta under överinseende av direktören och, om en sådan har utsetts enligt artikel XII.2 d och e, samordnaren för vetenskaplig forskning och skall ha följande uppgifter, varvid tonfisk och tonfiskliknande arter skall prioriteras:

a)

Genomföra vetenskapliga forskningsprojekt och annan forskningsverksamhet som kommissionen har godkänt i enlighet med de arbetsplaner som antagits för detta ändamål.

b)

Via direktören och efter samråd med den rådgivande vetenskapliga kommittén förse kommissionen med vetenskapliga råd och rekommendationer till stöd för utformningen av bevarande- och förvaltningsåtgärder och andra relevanta frågor, utom i de fall då det på grund av uttryckliga tidsfrister skulle vara svårt för direktören att förse kommissionen med sådana råd eller rekommendationer i tid.

c)

Förse den rådgivande vetenskapliga kommittén med den information som krävs för att utföra de uppgifter som anges i bilaga 4 till denna konvention.

d)

Via direktören förse kommissionen med rekommendationer om vetenskaplig forskning till stöd för kommissionens uppgifter enligt artikel VII.1 a.

e)

Samla in och analysera information om rådande och tidigare förhållanden och trender inom populationerna av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention.

f)

Via direktören lämna förslag till kommissionen på normer för insamling, kontroll, snabbt utbyte och snabb rapportering av uppgifter om fiske efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention.

g)

Samla in statistiska uppgifter och alla typer av rapporter om fångster av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention och om fartygs verksamhet i konventionsområdet samt all annan relevant information om fiske efter sådana bestånd, däribland i förekommande fall sociala och ekonomiska aspekter.

h)

Studera och analysera information om metoder och förfaranden för bevarande och ökning av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention.

i)

Offentliggöra eller på annat sätt förmedla rapporter om undersökningsresultat och andra rapporter som hör under denna konventions tillämpningsområde, liksom vetenskapliga, statistiska och andra uppgifter om fiske efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention, med iakttagande av sekretessreglerna i artikel XXII.

j)

Utföra andra funktioner och uppgifter som den tilldelas.

Artikel XIV

Budget

1.   Kommissionen skall varje år anta sin budget för följande år i enlighet med artikel IX.3. När kommissionen fastställer budgetens storlek skall den ta vederbörlig hänsyn till kostnadseffektivitet.

2.   Direktören skall för kommissionen lägga fram ett detaljerat förslag till årsbudget som visar hur de bidrag som avses i artikel XV.1 och artikel XV.3 skall användas.

3.   Kommissionen skall föra separata räkenskaper över verksamhet som bedrivs enligt denna konvention och sådan som bedrivs enligt AIDCP. I kommissionens budget skall det anges vilka tjänster som skall levereras till AIDCP och hur stora kostnaderna för detta förväntas bli. Före det år då tjänsterna skall levereras skall direktören vid AIDCP-parternas möte lägga fram för godkännande uppskattningar av de tjänster och kostnaderna för dessa som motsvarar de uppgifter som skall utföras enligt det avtalet.

4.   Kommissionens räkenskaper skall granskas årligen av oberoende revisorer.

Artikel XV

Bidrag

1.   Storleken på varje kommissionsmedlems bidrag till budgeten skall fastställas enligt den metod som kommissionen antar, och vid behov ändrar, enligt artikel IX.3. Metoden skall medge insyn och vara rättvis för alla medlemmar och skall ingå i kommissionens finansieringsbestämmelser.

2.   De bidrag som överenskommits enligt punkt 1 skall göra det möjligt för kommissionen att arbeta och skall vara inne i så god tid att den årsbudget som antagits enligt artikel XIV.1 kan finansieras.

3.   Kommissionen skall inrätta en fond för frivilliga bidrag till forskning om och bevarande av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention och, i förekommande fall, närbesläktade eller beroende arter, samt till bevarande av den marina miljön.

4.   En kommissionsmedlem som är i dröjsmål med betalningen av sitt bidrag med ett belopp som är lika med eller större än det belopp medlemmen skulle ha betalat i bidrag för de tjugofyra (24) föregående månaderna får inte delta vid kommissionens beslutsfattande förrän den har fullgjort sina skyldigheter enligt den här artikeln; detta gäller trots vad som sägs i artikel IX och om inte kommissionen beslutar annat.

5.   Varje kommissionsmedlem skall stå för sina egna kostnader för att delta vid kommissionens möten och vid de underordnade organens möten.

Artikel XVI

Öppenhet

1.   Kommissionen skall främja öppenhet i samband med genomförandet av denna konvention och i sina beslutsförfaranden och andra verksamheter, bland annat genom

a)

allmän spridning av relevant icke-konfidentiell information, och

b)

i lämpliga fall underlätta samråd med icke-statliga organisationer, företrädare för fiskerinäringen, särskilt fiskeflottan, och andra berörda parter och personer, och deras faktiska deltagande.

2.   Företrädare för icke-parter, berörda mellanstatliga icke-statliga organisationer, inbegripet miljöorganisationer med erkänd erfarenhet i frågor som rör kommissionen, och tonfiskindustrin i de kommissionsmedlemmar som är verksamma i konventionsområdet, särskilt tonfiskeflottan, skall som observatörer eller på annat sätt och i enlighet med de riktlinjer och kriterier som fastställs i bilaga 2 till denna konvention eller i enlighet med andra regler som kommissionen kan anta, ges möjlighet att delta i kommissionens och dess underordnade organs möten. Sådana deltagare skall i god tid få tillgång till relevant information, om inte annat följer av de procedur- och sekretessregler om tillgång till sådan information som kommissionen antar.

DEL IV

KOMMISSIONSMEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Artikel XVII

Staters rättigheter

Inte något i denna konvention får tolkas på ett sådant sätt att det påverkar eller inskränker någon stats suveränitet, suveräna rättigheter eller jurisdiktion enligt internationell rätt, eller dess ståndpunkt i eller inställning till havsrättsliga frågor.

Artikel XVIII

Parternas genomförande, efterlevnad och verkställighet

1.   Varje part skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna i denna konvention och alla bevarande- och förvaltningsåtgärder som antas i enlighet med den genomförs och följs, däribland antagande av nödvändiga lagar och andra författningar.

2.   Varje part skall förse kommissionen med all den information som är nödvändig för att uppnå denna konventions syfte, däribland statistisk och biologisk information och information om fiske i konventionsområdet, och skall ställa information om åtgärder som vidtagits för att genomföra de åtgärder som antas i enlighet med denna konvention till kommissionens förfogande när den begär det och det behövs, om inte annat följer av artikel XXII eller de procedurregler som kommissionen utarbetar och antar.

3.   Varje part skall snarast möjligt, via direktören, informera den kommitté för granskning av genomförandet av de åtgärder som kommissionen antar som inrättas genom artikel X om

a)

de lagar och andra författningar, inbegripet om överträdelser och sanktioner, som gäller för efterlevnaden av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som kommissionen antar,

b)

åtgärder som vidtagits för att se till att de bevarande- och förvaltningsåtgärder som kommissionen antar följs med i lämpliga fall en analys av enskilda fall och det slutgiltiga beslut som fattats.

4.   Varje part skall

a)

om inte annat följer av tillämpliga sekretessregler, tillåta användning och spridning av relevant information som samlats in ombord av kommissionens eller nationella programs observatörer,

b)

se till att fartygens ägare eller befälhavare tillåter kommissionen att i enlighet med de procedurregler som kommissionen har antagit för detta ändamål samla in och analysera den information som krävs för att kommittén för granskning av genomförandet av de åtgärder som kommissionen antar skall kunna utföra sina uppgifter,

c)

var sjätte månad förse kommissionen med en rapport över dess tonfiskfartygs verksamhet och all annan information som krävs för att kommittén för granskning av genomförandet av de åtgärder som kommissionen antar skall kunna utföra sitt arbete.

5.   Varje part skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att fartyg som är verksamma i vatten under dess nationella jurisdiktion följer bestämmelserna i denna konvention och de åtgärder som antas i enlighet med den.

6.   En part som har rimliga skäl att tro att ett fartyg som för en annan stats flagg har bedrivit verksamhet som undergräver effekten av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antagits för konventionsområdet får göra den berörda flaggstaten uppmärksam på detta och får, på lämpligt sätt, göra kommissionen uppmärksam på detta. Parten i fråga skall tillhandahålla flaggstaten allt bevismaterial och får tillhandahålla kommissionen en sammanfattning av det. Kommissionen skall inte sprida sådan information förrän flaggstaten har fått möjlighet att inom rimlig tid kommentera anklagelsen och bevismaterialet eller i förekommande fall framföra invändningar.

7.   Varje part skall på kommissionens eller en annan parts begäran, när den förses med relevant information om att ett fartyg under dess jurisdiktion har bedrivit verksamhet som står i strid med åtgärder som antagits i enlighet med denna konvention, göra en grundlig undersökning, om lämpligt förfara enligt sin nationella rätt och snarast möjligt informera kommissionen och i förekommande fall den andra parten om resultatet av undersökningen och vilka åtgärder den vidtagit.

8.   Varje part skall i överensstämmelse med sin nationella rätt och på ett sätt som är förenligt med internationell rätt tillämpa sanktioner som är tillräckligt stränga för att effektivt säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna i denna konvention och de åtgärder som antas i enlighet med den, och för att beröva lagöverträdare den vinning som är en följd av deras olagliga verksamhet, inbegripet i förekommande fall att neka att utfärda eller att tillfälligt eller slutgiltigt återkalla fisketillstånd.

9.   De parter vars kust gränsar till konventionsområdet, eller vars fartyg fiskar efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention, eller inom vars territorium fångsten landas och bereds skall samarbeta i syfte att se till att denna konvention följs och att de bevarande- och förvaltningsåtgärder som kommissionen antar tillämpas, bland annat genom att i lämpliga fall anta åtgärder eller program för samarbete.

10.   Om kommissionen konstaterar att fartyg som fiskar i konventionsområdet har bedrivit verksamhet som undergräver eller på annat sätt strider mot de bevarande- och förvaltningsåtgärder som kommissionen har antagit, får parterna vidta åtgärder i överensstämmelse med kommissionens rekommendationer och i enlighet med denna konvention och internationell rätt för att avskräcka fartygen från sådan verksamhet tills flaggstaten har vidtagit lämpliga åtgärder för att se till att fartygen inte fortsätter denna verksamhet.

Artikel XIX

Fiskeenheternas genomförande, efterlevnad och verkställighet

Artikel XVIII skall också tillämpas på fiskeenheter som är medlemmar i kommissionen.

Artikel XX

Flaggstaters skyldigheter

1.   Varje part skall i enlighet med internationell rätt vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de fartyg som för dess flagg följer bestämmelserna i denna konvention och de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antas i enlighet med den och att de inte bedriver någon verksamhet som undergräver dessa åtgärders effektivitet.

2.   En part får bara tillåta fartyg som får föra dess flagg att fiska efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention om fartyget har fått tillstånd att göra det av partens behöriga myndigheter. En part får tillåta att ett fartyg som för dess flagg används för fiske i konventionsområdet endast om det på ett effektivt sätt kan utöva sitt ansvar med avseende på dessa fartyg enligt denna konvention.

3.   Utöver sina skyldigheter enligt punkterna 1 och 2 skall varje part vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fartyg som för dess flagg bedriver fiske inom områden som står under en annan stats nationella jurisdiktion eller suveränitet endast om fiskefartyget har en licens eller ett tillstånd utfärdat av statens behöriga myndigheter.

Artikel XXI

Fiskeenheternas skyldigheter

Artikel XX skall också tillämpas på fiskeenheter som är medlemmar i kommissionen.

DEL V

SEKRETESS

Artikel XXII

Sekretess

1.   Kommissionen skall fastställa sekretessregler för alla organ och enskilda som får tillgång till information i enlighet med denna konvention.

2.   Oberoende av de sekretessregler som antas i enlighet med punkt 1 får den som har tillgång till sekretessbelagd information röja denna information i samband med rättsliga eller administrativa förfaranden, om den behöriga myndigheten i fråga begär det.

DEL VI

SAMARBETE

Artikel XXIII

Samarbete och stöd

1.   Kommissionen skall sträva efter att anta åtgärder om tekniskt stöd, tekniköverföring, utbildning och andra former av samarbete för att hjälpa de utvecklingsländer som är medlemmar i kommissionen att fullgöra sina skyldigheter enligt denna konvention och för att förbättra deras kapacitet att utveckla det fiske som står under deras respektive nationella jurisdiktion och på ett hållbart sätta delta i fisket på det fria havet.

2.   Kommissionens medlemmar skall underlätta och främja sådant samarbete, särskilt ekonomiskt och tekniskt, samt tekniköverföring, i den mån det är nödvändigt för att punkt 1 skall kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Artikel XXIV

Samarbete med andra organisationer eller sammanslutningar

1.   Kommissionen skall samarbeta med lokala, regionala och globala fiskeorganisationer och fiskesammanslutningar och, i lämpliga fall, inrätta lämpliga institutionella sammanslutningar såsom rådgivande kommittéer i överenskommelse med sådana organisationer eller sammanslutningar, i avsikt att främja uppnåendet av syftet med denna konvention, få fram bästa tillgängliga vetenskapliga information och undvika dubbelarbete.

2.   Kommissionen skall i överenskommelse med berörda organisationer och sammanslutningar anta arbetsordningen för de institutionella sammanslutningar som inrättas enligt punkt 1.

3.   Om konventionsområdet överlappar ett område som regleras av en annan fiskeriförvaltningsorganisation skall kommissionen samarbeta med den organisationen för att säkerställa att syftet med denna konvention uppnås. Kommissionen skall för detta ändamål genom samråd eller andra arrangemang sträva efter att enas med organisationen om vilka relevanta åtgärder som skall vidtas för att se till att kommissionens och organisationens bevarande- och förvaltningsåtgärder är harmoniserade och förenliga eller att bestämma att kommissionen eller i förekommande fall den andra organisationen skall undvika att vidta åtgärder avseende arter i det område som regleras av den andra parten.

4.   Bestämmelserna i punkt 3 skall tillämpas på fiskbestånd som vandrar genom områden som faller under kommissionens eller andra organisationers eller sammanslutningars behörighet.

DEL VII

TVISTLÖSNING

Artikel XXV

Tvistlösning

1.   Kommissionens medlemmar skall samarbeta för att förebygga tvister. Varje medlem kan samråda med en eller flera av de övriga medlemmarna om varje tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention, för att så snabbt som möjligt finna en lösning som är tillfredsställande för alla parter.

2.   Om en tvist inte inom rimlig tid kan lösas genom sådant samråd skall medlemmarna i fråga så snabbt som möjligt samråda sinsemellan för att lösa tvisten med de fredliga metoder som de enas om i enlighet med internationell rätt.

3.   Om två eller flera kommissionsmedlemmar enas om att tvisten dem emellan är av teknisk karaktär, och medlemmarna inte kan lösa den själva, får de om alla är eniga därom hänskjuta den till en rådgivande expertpanel som inrättas för ändamålet inom ramen för kommissionen i enlighet med de förfaranden som kommissionen har antagit för detta. Panelen skall överlägga med de berörda medlemmarna och försöka lösa tvisten snabbt utan att ta till bindande förfaranden.

DEL VIII

ICKE-MEDLEMMAR

Artikel XXVI

Icke-medlemmar

1.   Kommissionen och dess medlemmar skall uppmuntra alla stater och regionala organisationer för ekonomisk integration som avses i artikel XXVII och, i förekommande fall, fiskeenheter som avses i artikel XXVIII och som inte är medlemmar i kommissionen, att bli medlemmar eller anta lagar och författningar som är förenliga med denna konvention.

2.   Medlemmarna i kommissionen skall utbyta information, antingen direkt eller genom kommissionen, när det gäller fartyg som för icke-medlemmars flagg och som bedriver verksamhet på ett sätt som undergräver denna konventions effektivitet.

3.   Kommissionen och dess medlemmar skall, i enlighet med denna konvention och internationell rätt, samarbeta för att gemensamt avskräcka fartyg som för icke-medlemmars flagg från att bedriva verksamhet som undergräver denna konventions effektivitet. I detta syfte skall medlemmarna bland annat uppmärksamma icke-medlemmar på att deras fartyg bedriver sådan verksamhet.

DEL IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel XXVII

Undertecknande

1.   Denna konvention står öppen för undertecknande i Washington under tiden 14 november 2003–31 december 2004 av

a)

parterna i 1949 års konvention,

b)

stater som inte är parter i 1949 års konvention men som har en kust som gränsar till konventionsområdet,

c)

stater och regionala organisationer för ekonomisk integration som inte är parter i 1949 års konvention vars fartyg har bedrivit fiske efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention under de fyra år som föregick denna konventions antagande och som deltog i förhandlingarna om denna konvention,

och

d)

andra stater som inte är parter i 1949 års konvention vars fartyg har bedrivit fiske efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention under de fyra år som föregick denna konventions antagande till följd av samråd med parterna i 1949 års konvention.

2.   När det gäller de regionala organisationer för ekonomisk integration som avses i punkt 1 får en medlemsstat i en sådan organisation underteckna denna konvention bara om den företräder ett territorium som ligger utanför det geografiska tillämpningsområdet för det fördraget om organisationens upprättande och förutsatt att medlemsstatens deltagande är begränsat till att företräda endast det territoriets intressen.

Artikel XXVIII

Fiskeenheter

1.   En fiskeenhet vars fartyg under de fyra (4) år som föregick denna konventions antagande har bedrivit fiske efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention kan uttrycka ett konkret åtagande att följa bestämmelserna i denna konvention och de bevarande- och förvaltningsåtgärder som antas i enlighet med den genom att

a)

under den period som avses i artikel XXVII.1 underteckna ett instrument som utformats för detta ändamål i enlighet med en resolution som kommissionen skall anta enligt 1949 års konvention,

b)

under eller efter den period som anges ovan, lämna ett skriftligt meddelande om detta till depositarien i enlighet med en resolution som kommissionen skall anta enligt 1949 års konvention. Depositarien skall omedelbart lämna en kopia av detta meddelande till alla signatärer och parter.

2.   Ett åtagande som uttryckts enligt punkt 1 skall ha verkan från den dag som avses i artikel XXXI.1 eller om denna infaller senare från dagen för det skriftliga meddelande som avses i punkt 1.

3.   De fiskeenheter som avses ovan kan uttrycka ett konkret åtagande att följa bestämmelserna i denna konvention, i dess lydelse efter ändringar gjorda i enlighet med artikel XXXIV eller artikel XXXV, genom att lämna ett skriftligt meddelande om detta till depositarien i enlighet med den resolution som avses i punkt 1.

4.   Ett åtagande som uttryckts enligt punkt 3 skall ha verkan från den dag som avses i artiklarna XXXIV.3 och XXXV.4 i denna konvention eller om denna infaller senare från dagen för det skriftliga meddelande som avses i punkt 3.

Artikel XXIX

Ratificering, godtagande eller godkännande

Denna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas av signatärerna i enlighet med deras nationella rätt och förfaranden.

Artikel XXX

Anslutning

Denna konvention skall fortsätta att stå öppen för anslutning för varje stat eller regional organisation för ekonomisk integration

a)

som uppfyller kraven i artikel XXVII,

b)

vars fartyg fiskar efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention till följd av samråd mellan parterna,

c)

som på annat sätt genom ett beslut av parterna uppmanas att ansluta sig till konventionen.

Artikel XXXI

Ikraftträdande

1.   Denna konvention träder i kraft femton (15) månader efter deponering hos depositarien av det sjunde instrumentet avseende ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning för parterna i 1949 års konvention som var parter i den konventionen den dag då den här konventionen öppnades för undertecknande.

2.   För stater och regionala organisationer för ekonomisk integration som uppfyller kraven i artiklarna XXVII eller XXX som ansluter sig till konventionen efter det att den har trätt i kraft skall konventionen träda i kraft den trettionde (30) dagen efter dagen för statens eller organisationens deponering av sitt instrument för ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning.

3.   När denna konvention har trätt i kraft skall den mellan parterna i denna konvention och parterna i 1949 års konvention gälla i stället för 1949 års konvention.

4.   När denna konvention har trätt i kraft skall de bevarande- och förvaltningsåtgärder och andra bestämmelser som kommissionen har antagit enligt 1949 års konvention fortsätta att gälla tills de löper ut, upphävs genom ett beslut av kommissionen eller ersätts med andra åtgärder eller bestämmelser som antas enligt denna konvention.

5.   När denna konvention har trätt i kraft skall alla parter i 1949 års konvention som ännu inte har samtyckt till att bli bundna av denna konvention anses förbli medlemmar i kommissionen, såvida de inte väljer att inte förbli medlemmar i kommissionen genom att skriftligen anmäla detta till depositarien innan denna konvention träder i kraft.

6.   När denna konvention har trätt i kraft för alla parter i 1949 års konvention skall 1949 års konvention betraktas som avslutad i enlighet med tillämpliga bestämmelser i internationell rätt så som de återspeglas i artikel 59 i Wienkonventionen om traktaträtten.

Artikel XXXII

Provisorisk tillämpning

1.   En stat eller en regional organisation för ekonomisk integration som uppfyller kraven i artiklarna XXVII eller XXX får i enlighet med sina lagar och andra författningar tillämpa denna konvention provisoriskt genom att skriftligen meddela detta till depositarien. En sådan provisorisk tillämpning börjar den dag då denna konvention träder i kraft eller, om denna är senare, den dag meddelandet inkommer till depositarien.

2.   En stats eller en regional organisations för ekonomisk integration provisoriska tillämpning av denna konvention skall upphöra när denna konvention träder i kraft för staten eller organisationen eller när denna stat eller organisation till depositarien skriftligen meddelar sin avsikt att upphöra med den provisoriska tillämpningen.

Artikel XXXIII

Förbehåll

Inga förbehåll kan göras i fråga om denna konvention.

Artikel XXXIV

Ändringar

1.   Varje medlem i kommissionen får föreslå en ändring av denna konvention genom att förse direktören med texten till den föreslagna ändringen åtminstone sextio (60) dagar före ett möte i kommissionen. Direktören skall snaras förse övriga medlemmar med texten.

2.   Ändringar i konventionen skall antas enligt artikel IX.2.

3.   Ändringar i denna konvention träder i kraft nittio (90) dagar efter det att alla stater som var part i konventionen den dag då ändringen godkändes har deponerat sina instrument avseende ratificering, godtagande eller godkännande av ändringarna hos depositarien.

4.   Stater eller regionala organisationer för ekonomisk integration som blir part i konventionen efter den dag då ändringarna i konventionen eller i dess bilagor träder i kraft skall anses vara part i konventionen i dess ändrade lydelse.

Artikel XXXV

Bilagor

1.   Bilagorna utgör en integrerad del av denna konvention, och såvida inte annat uttryckligen anges innebär hänvisningar till denna konvention också hänvisningar till bilagorna till konventionen.

2.   Varje medlem i kommissionen får föreslå en ändring av en bilaga till denna konvention genom att förse direktören med texten till den föreslagna ändringen åtminstone sextio (60) dagar före ett möte i kommissionen. Direktören skall snarast förse övriga medlemmar med texten.

3.   Ändringar i bilagorna skall antas enligt artikel IX.2.

4.   Om inte annat beslutas skall ändringar i en bilaga träda i kraft för alla medlemmar i kommissionen nittio (90) dagar efter den dag då de antas enligt punkt 3.

Artikel XXXVI

Frånträde

1.   Varje part kan när som helst efter det att konventionen har varit i kraft tolv (12) månader frånträda denna konvention genom ett skriftligt meddelande till depositarien. Depositarien skall informera övriga parter om frånträdet inom trettio (30) dagar efter den dag då depositarien mottog meddelandet. Frånträdet får verkan sex (6) månader efter den dag då depositarien mottog meddelandet.

2.   Denna artikel skall också tillämpas på fiskeenheters åtaganden enligt artikel XXVIII.

Artikel XXXVII

Depositarien

Originaltexterna till denna konvention skall deponeras hos Amerikas förenta staters regering, som skall sända bestyrkta kopior av texterna till konventionens signatärer och parter samt till Förenta nationernas generalsekreterare för registrering och offentliggörande enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat denna konvention.

SOM SKEDDE I Washington den 14 november 2003 på engelska, spanska och franska. Alla tre texterna är lika giltiga.

BILAGA 1

Riktlinjer och kriterier för upprättandet av fartygsregister

1.

Enligt artikel XII.2 k i konventionen skall varje part föra ett register över de fartyg som får föra dess flagg och som har tillstånd att fiska i konventionsområdet efter de fiskbestånd som omfattas av denna konvention, och skall se till att följande information läggs in i det registret för alla sådana fartyg:

a)

Fartygets namn, registerbeteckning, tidigare namn (om de är kända) och hemmahamn.

b)

Ett fotografi av fartyget som visar dess registerbeteckning.

c)

Ägarens eller ägarnas namn och adress.

d)

Användarens eller användarnas eller ev. förvaltarens eller förvaltarnas namn och adress.

e)

I förekommande fall den flagg som fartyget tidigare förde (om den är känd).

f)

I förekommande fall internationell radioanropssignal.

g)

Var och när fartyget byggdes.

h)

Typ av fartyg.

i)

Typ av fiskemetoder.

j)

Längd, bredd och malldjup.

k)

Bruttodräktighet.

l)

Maskinstyrka.

m)

Typ av fisketillstånd som flaggstaten beviljat.

n)

Typ av frysrum, fryskapacitet och antal och fångstkapacitet.

2.

Kommissionen kan med hänvisning till längd eller andra egenskaper besluta att undanta fartyg från kraven i punkt 1.

3.

Varje part skall på det sätt som kommissionen fastställer ge direktören den information som avses i punkt 1 och omgående informera direktören om ändringar av den.

4.

Varje part skall också omgående informera direktören om

a)

tillägg till registret,

b)

strykningar ur registret, varvid parten skall ange vilket av följande skäl som föreligger:

i)

Att fartygets ägare, eller användare frivilligt avstår från eller inte förnyar fisketillståndet.

ii)

Att det fisketillstånd som utfärdats för fartyget i enlighet med artikel XX.2 i konventionen återkallas.

iii)

Att det berörda fartyget inte längre får föra partens flagg.

iv)

Skrotning, uppläggning eller förlust av fartyget.

v)

Andra skäl.

5.

Denna bilaga skall också tillämpas på fiskeenheter som är medlemmar i kommissionen.

BILAGA 2

Principer och kriterier för observatörers deltagande i kommissionens möten

1.

Direktören skall till möten i kommissionen som sammankallas enligt artikel VIII i konventionen bjuda in mellanstatliga organisationer vars arbete är av betydelse för genomförandet av denna konvention samt på deras begäran andra icke-parter som har ett intresse av bevarande och hållbart utnyttjande av de fiskbestånd som omfattas av denna konvention.

2.

De icke-statliga organisationer som avses i artikel XVI.2 i konventionen har rätt att delta som observatörer i de av kommissionens och dess underordnande organs möten som sammankallas enligt artikel VIII i konventionen, dock inte möten som hålls under verkställande sessioner eller möten mellan delegationscheferna.

3.

En icke-statlig organisation som vill delta som observatör i kommissionens möte skall anmäla detta till direktören minst femtio (50) dagar före mötet. Direktören skall informera medlemmarna i kommissionen om organisationens namn och tillhandahålla den information som anges i punkt 6 minst fyrtiofem (45) dagar före mötets början.

4.

Om kommissionens möte hålls med mindre än femtio (50) dagars varsel skall direktören ha större frihet när det gäller de tidsfrister som fastställs i punkt 3.

5.

En icke-statlig organisation som vill delta i kommissionens eller dess underordnade organs möten får göra detta på årsbasis om inte annat följer av punkt 7.

6.

Den begäran om deltagande som avses i punkterna 3–5 skall innehålla den icke-statliga organisationens namn och kontorsadress samt en beskrivning av dess uppdrag och hur detta uppdrag och organisationens verksamhet har samband med kommissionens arbete. Sådan information skall vid behov uppdateras.

7.

En icke-statlig organisation som vill delta som observatör får göra detta om inte minst en tredjedel av medlemmarna i kommissionen lämnar en skriftlig och motiverad invändning mot detta.

8.

Alla observatörer som får närvara vid kommissionens möte skall få sig tillsänt eller på annat sätt tillhandahållas samma dokumentation som finns allmänt tillgänglig för kommissionens medlemmar, dock inte information som innehåller affärshemligheter.

9.

Alla observatörer som får närvara vid kommissionens möte får

a)

närvara vid möten med de förbehåll som anges i punkt 2, men inte rösta,

b)

på uppmaning av ordföranden yttra sig muntligt under mötet,

c)

med ordförandens godkännande dela ut handlingar under mötet, och

d)

med ordförandens godkännande och i lämplig utsträckning medverka på annat sätt.

10.

Direktören kan kräva att icke-parters och icke-statliga organisationers observatörer betalar en rimlig avgift och täcker kostnaderna för deras deltagande.

11.

Alla observatörer som får närvara vid kommissionens möte skall följa de regler och förfaranden som gäller för övriga deltagare i mötet.

12.

En icke-statlig organisation som inte följer reglerna i punkt 11 får inte delta i framtida möten, om inte kommissionen beslutar annorlunda.

BILAGA 3

Kommittén för granskning av genomförandet av de åtgärder som kommissionen antar

Den kommitté för granskning av genomförandet av de åtgärder som kommissionen antar som inrättas genom artikel X i konventionen skall ha till uppgift att

a)

granska och övervaka efterlevnaden av de bevarande- och förvaltningsåtgärder som kommissionen antar och de samarbetsåtgärder som avses i artikel XVIII.9 i konventionen,

b)

analysera information om varje flaggstat eller, när den informationen inte täcker det berörda fallet, om varje fartyg och all annan information som är nödvändig för att kommittén skall kunna utföra sina uppgifter,

c)

förse kommissionen med information, tekniska råd och rekommendationer som avser genomförande och efterlevnad av bevarande- och förvaltningsåtgärder,

d)

ge kommissionen rekommendationer om hur förenligheten mellan kommissionsmedlemmarnas fiskeriförvaltningsåtgärder kan främjas,

e)

ge kommissionen rekommendationer om hur ett effektivt genomförande av artikel XVII.10 kan främjas i konventionen,

f)

i samråd med den rådgivande vetenskapliga kommittén ge kommissionen rekommendationer om prioriteringar och mål för det program för insamling av data och övervakning som inrättas genom artikel VII.1 i konventionen och bedöma och utvärdera resultaten av det programmet,

g)

utföra andra uppgifter som kommissionen ålägger den.

BILAGA 4

Rådgivande vetenskapliga kommittén

Den rådgivande vetenskapliga kommitté som inrättas genom artikel XI i konventionen skall ha till uppgift att

a)

granska kommissionens planer, förslag och forskningsprogram och ge kommissionen lämpliga råd,

b)

granska alla bedömningar, analyser, forskning eller arbete av betydelse samt rekommendationer som utarbetats åt kommissionen av dess vetenskapliga personal innan kommissionen beaktar dessa rekommendationer, och i förekommande fall ge kommissionen ytterligare information, råd och synpunkter i dessa ärenden,

c)

ge kommissionen rekommendationer i särskilda frågor och ärenden som den vetenskapliga personalen bör ta upp (i sitt framtida arbete),

d)

i samråd med kommittén för granskning av genomförandet av de åtgärder som kommissionen antar ge kommissionen rekommendationer om prioriteringar och mål för det program för insamling av data och övervakning som inrättas genom artikel VII.1 i konventionen, och bedöma och utvärdera resultaten av det programmet,

e)

hjälpa kommissionen och direktören att hitta finansieringskällor för att kunna genomföra den forskning som bedrivs inom ramen för denna konvention,

f)

utveckla och främja samarbete mellan kommissionens medlemmar genom deras forskningsinstitutioner i syfte att öka kunskaperna om och förståelsen för de fiskbestånd som omfattas av denna konvention,

g)

främja och i lämpliga fall underlätta kommissionens samarbete med andra nationella och internationella offentliga eller privata organisationer med liknande mål,

h)

behandla de frågor som kommissionen hänskjuter till den,

i)

utföra andra uppgifter som kommissionen begär eller ålägger den.