ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 222

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
15 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1225/2006 av den 14 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1226/2006 av den 14 augusti 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 2771/1999 och (EG) nr 1898/2005 när det gäller inlagring av interventionssmör som utbjuds till försäljning

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1227/2006 av den 14 augusti 2006 om upphävande av förordning (EEG) nr 700/88 om vissa tillämpningsföreskrifter för systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1228/2006 av den 14 augusti 2006 om ändring för sextionionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1229/2006 av den 14 augusti 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 augusti 2006

8

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 11 augusti 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos vilda fåglar i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/115/EG [delgivet med nr K(2006) 3585]  ( 1 )

11

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

15.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 222/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1225/2006

av den 14 augusti 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0707 00 05

052

89,7

999

89,7

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

388

52,9

512

41,8

524

53,0

528

62,7

999

52,6

0806 10 10

052

112,1

220

117,9

999

115,0

0808 10 80

388

97,0

400

86,5

508

106,9

512

84,1

524

43,0

528

81,9

720

81,4

800

140,3

804

99,0

999

91,1

0808 20 50

052

132,6

388

73,2

528

54,2

804

78,4

999

84,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

147,7

999

147,7

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


15.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 222/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1226/2006

av den 14 augusti 2006

om ändring av förordningarna (EG) nr 2771/1999 och (EG) nr 1898/2005 när det gäller inlagring av interventionssmör som utbjuds till försäljning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 2771/1999 av den 16 december 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde (2) fastställs att interventionssmör som utbjuds till försäljning skall ha inlagrats före den 1 januari 2004.

(2)

I artikel 1 a i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (3) fastställs att försäljning till sänkta priser av interventionssmör som köpts enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1255/1999 skall ha lagrats före den 1 januari 2004.

(3)

Mot bakgrund av utvecklingen på marknaden för smör och de kvantiteter smör som finns i interventionslager bör smör som har inlagrats före den 1 januari 2005 vara tillgängligt för försäljning.

(4)

Förordningarna (EG) nr 2771/1999 och (EG) nr 1898/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 21 i förordning (EG) nr 2771/1999 skall datumet ”1 januari 2004” ersättas med ”1 januari 2005”.

Artikel 2

I artikel 1 a i förordning (EG) nr 1898/2005 skall datumet ”1 januari 2004” ersättas med ”1 januari 2005”.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).

(3)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005.


15.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 222/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1227/2006

av den 14 augusti 2006

om upphävande av förordning (EEG) nr 700/88 om vissa tillämpningsföreskrifter för systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien, Marocko, Västbanken och Gazaremsan (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Cypern anslöt sig till gemenskapen den 1 maj 2004.

(2)

Enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och nr 2 till associeringsavtalet EG–Israel (2), som godkändes genom rådets beslut 2003/917/EG (3), gäller förmånliga villkor för import av blommor från Israel med verkan från och med den 1 januari 2004.

(3)

Enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av jordbruksprotokollen till associeringsavtalet EG–Konungariket Marocko (4), som godkändes genom rådets beslut 2003/914/EG (5), gäller förmånliga villkor för import av blommor från Marocko med verkan från och med den 1 januari 2004.

(4)

Enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten (6), som godkändes genom rådets beslut 2005/4/EG (7), gäller förmånliga villkor för import av blommor från Västbanken och Gaza med verkan från och med den 1 januari 2005.

(5)

Enligt avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och om ändring av associeringsavtalet EG–Jordanien samt ersättande av bilagorna I, II, III och IV och protokoll nr 1 och 2 till det avtalet (8), som godkändes genom rådets beslut 2006/67/EG (9), gäller förmånliga villkor för import av blommor från Jordanien med verkan från och med den 1 januari 2006.

(6)

De tillämpningsföreskrifter för systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan som föreskrivs i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 (10) och andra förvaltningsåtgärder behövs därför inte längre.

(7)

Förordning (EEG) nr 700/88 bör därför upphöra att gälla.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för levande växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 700/88 skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (EGT L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 67.

(3)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 119.

(5)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 117.

(6)  EUT L 2, 5.1.2005, s. 6.

(7)  EUT L 2, 5.1.2005, s. 4.

(8)  EUT L 41, 13.2.2006, s. 3.

(9)  EUT L 41, 13.2.2006, s. 1.

(10)  EGT L 72, 18.3.1988, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (EGT L 289, 22.10.1997, s. 1).


15.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 222/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1228/2006

av den 14 augusti 2006

om ändring för sextionionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 2 augusti 2006 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1217/2006 (EUT L 220, 11.8.2006, s. 9).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall följande läggas till:

”International Islamic Relief Organization, filialkontor i Filippinerna (alias a) International Islamic Relief Agency, b) International Relief Organization, c) Islamic Relief Organization, d) Islamic World Relief, e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation Committee, g) The Human Relief Committee of the Muslim World League, h) World Islamic Relief Organization, i) Al Igatha Al-Islamiya, j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya, k) Hayat al-Igatha, l) Hayat Al-'Igatha, m) Ighatha, n) Igatha, o) Igassa, p) Igasa, q) Igase, r) Egassa, s) IIRO). Adress: a) International Islamic Relief Organization, Philippines Office, 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Filippinerna, b) Zamboanga City, Filippinerna, c) Tawi Tawi, Filippinerna, d) Marawi City, Filippinerna, e) Basilan, Filippinerna, e) Cotabato City, Filippinerna.”

(2)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall följande läggas till:

”Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil (alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abu Abdallah). Född den 28 april 1949. Saudiarabisk medborgare.”


15.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 222/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1229/2006

av den 14 augusti 2006

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 augusti 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 16 augusti 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

4,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

26,49

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

48,08

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

48,08

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

31,48


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(31.7.2006–11.8.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

149,93 (3)

73,63

155,39

145,39

125,39

102,90

Tillägg för golfen (EUR/t)

18,12

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

21,22

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 22,19 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 27,63 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

15.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 222/11


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 augusti 2006

om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos vilda fåglar i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/115/EG

[delgivet med nr K(2006) 3585]

(Text av betydelse för EES)

(2006/563/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (3), särskilt artikel 18, och

av följande skäl:

(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fjäderfä och fåglar som orsakar dödlighet och störningar som snabbt kan nå epizootiska proportioner, och som kan utgöra ett allvarligt hot mot djur- och folkhälsan och kraftigt minska lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen. Det finns en risk för att sjukdomsagenset sprids från vilda fåglar till tamfåglar, framför allt fjäderfä, och från en medlemsstat till andra medlemsstater och tredjeländer via internationell handel med levande fåglar eller produkter från dem.

(2)

Fall av högpatogen aviär influensa (”HPAI”) av subtyp H5N1 (nedan kallad ”HPAI H5N1”) har misstänkts eller bekräftats i flera medlemsstater. Med hänsyn till den epidemiologiska situationen antog kommissionen beslut 2006/115/EG av den 17 februari 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa hos vilda fåglar i gemenskapen och om upphävande av besluten 2006/86/EG, 2006/90/EG, 2006/91/EG, 2006/94/EG, 2006/104/EG och 2006/105/EG (4),

(3)

Åtgärderna i rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (5) har setts över i grunden mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rönen om riskerna med aviär influensa för djur- och folkhälsan, utvecklingen av nya laboratorietester och vacciner samt de lärdomar som dragits vid de senaste utbrotten av sjukdomen såväl i gemenskapen som i tredjeländer. Med beaktande av denna översyn upphävdes direktiv 92/40/EEG och ersattes med rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (6), som medlemsstaterna skall införliva med den nationella lagstiftningen senast den 1 juli 2007.

(4)

I avvaktan på införlivandet av direktiv 2005/94/EG och med hänsyn till det aktuella sjukdomsläget i fråga om aviär influensa i gemenskapen var det nödvändigt att fastställa övergångsåtgärder för anläggningar där utbrott av aviär influensa orsakad av HPAI-virus misstänks eller har bekräftats hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

(5)

Dessa övergångsåtgärder som fastställs i kommissionens beslut 2006/416/EG av den 14 juni 2006 om vissa övergångsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i gemenskapen (7), bör ge medlemsstaterna möjlighet att på ett flexibelt sätt anta proportionella sjukdomsbekämpande åtgärder, med beaktande av de varierande risknivåerna för olika virusstammar och åtgärdernas troliga sociala och ekonomiska följder för jordbrukssektorn och andra berörda sektorer, samtidigt som de säkerställer att åtgärderna för varje specifikt sjukdomsscenario är de lämpligaste.

(6)

I och med att införlivandet av direktiv 2005/94/EG framskrider i vissa medlemsstater bör varje hänvisning till övergångsåtgärderna anses som en hänvisning till motsvarande punkt i direktiv 2005/94/EG.

(7)

Som ett komplement till åtgärderna i direktiv 92/40/EEG antogs kommissionens beslut 2006/135/EG av den 22 februari 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i gemenskapen (8),

(8)

Beslut 2006/135/EG har nu ersatts med kommissionens beslut 2006/415/EG av den 14 juni 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos fjäderfä i gemenskapen och om upphävande av beslut 2006/135/EG (9) för att harmonisera interaktionen mellan de övergångsåtgärder som skall vidtas vid utbrott av HPAI hos fjäderfä och de ytterligare restriktionerna vid ett misstänkt eller bekräftat utbrott av HPAI H5N1 hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap.

(9)

Erfarenheterna från tillämpningen av beslut 2006/115/EG i berörda medlemsstater har visat att vissa anpassningar av upprättandet av restriktionsområdena och av vissa restriktioner för förflyttning av levande fjäderfän eller produkter som härrör från dessa bör tillåtas på grundval av en riskbedömning som genomförs av den behöriga myndigheten och tar hänsyn till risknivån utifrån de geografiska, limnologiska, ekologiska och epizootologiska faktorerna.

(10)

För att skapa enhetlighet i gemenskapslagstiftningen bör vissa definitioner i direktiv 2005/94/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (10) och förordning (EG) nr 998/2003 gälla i detta beslut.

(11)

Ett skydds- och ett övervakningsområde för vilda fåglar bör upprättas runt den plats där HPAI av subtyp H5 har påvisats hos vilda fåglar. Dessa områden bör begränsas till det som krävs för att förhindra att viruset förs in i kommersiella och icke-kommersiella fjäderfäflockar.

(12)

För att skapa enhetlighet i gemenskapslagstiftningen bör de åtgärder för biosäkerhet som fastställs i kommissionens beslut 2005/734/EG av den 19 oktober 2005 om fastställande av åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 från viltlevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och om ett system för tidig upptäckt i särskilt riskutsatta områden (11) beaktas i skydds- och övervakningsområdena för vilda fåglar, oberoende av den riskstatus som fastställts för det område där högpatogen aviär influensa misstänks eller har bekräftats hos vilda fåglar.

(13)

Förflyttning av främst levande fjäderfän och andra fåglar i fångenskap, dagsgamla kycklingar, kläckägg och fågelprodukter från de skydds- och övervakningsområden som upprättats bör begränsas. Sändning under officiell tillsyn från dessa områden får dock tillåtas men endast på vissa villkor för att förhindra eventuell spridning av sjukdomen.

(14)

Särskilda undantag bör beviljas för kläckägg eller SPF-ägg som används i speciella laboratorier eller institut för vetenskapliga, diagnostiska eller farmaceutiska ändamål, eftersom risken för smittspridning är obetydlig.

(15)

Transport av kläckägg från skyddsområdet bör tillåtas på vissa villkor. Sändning av kläckägg till andra medlemsstater får tillåtas under förutsättning att de särskilt uppfyller villkoren i direktiv 2005/94/EG. I sådana fall bör det djurhälsointyg som utfärdas i enlighet med rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg (12) innehålla en hänvisning till det här beslutet.

(16)

Sändning från skyddsområdet av kött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter som härrör från fjäderfä och hägnat fjädervilt som framställts enligt vissa krav i förordning (EG) nr 853/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (13) och som underkastats officiella veterinärkontroller, inklusive besiktning före och efter slakt, bör tillåtas.

(17)

Samma officiella djurhälsokontroller gäller för kött som härrör från fjäderfä och hägnat fjädervilt med ursprung i skyddsområdet som framställts enligt villkoren i förordning (EG) nr 2076/2005 där det fastställs övergångsåtgärder som tillåter att en särskild nationell identifieringsmärkning används för produkter av animaliskt ursprung som är avsedda att användas som livsmedel och som endast får saluföras i den medlemsstat där de produceras.

(18)

I rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (14) upprättas en förteckning över behandlingar som gör kött från områden där restriktioner gäller säkra, och där fastställs en möjlighet att införa ett särskilt kontrollmärke och den identifieringsmärkning som krävs för kött som av djurhälsoskäl inte får släppas ut på marknaden. Det bör vara tillåtet att från skyddsområdet sända kött från fjäderfä och hägnat fjädervilt som är märkt med det kontrollmärke som fastställs i det direktivet och som är avsett för en behandling inom den berörda medlemsstaten som säkerställer inaktivering av fågelinfluensaviruset. Köttprodukter som genomgått sådan behandling får därefter sändas till andra medlemsstater och tredjeländer.

(19)

Det är nödvändigt att begränsa sändningar från skyddsområdet av animaliska biprodukter från fåglar till dem som uppfyller de särskilda villkor för produktion, användning, behandling eller bortskaffande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (15) som förhindrar möjlig spridning av aviärt influensavirus.

(20)

Det är nödvändigt att ange den minimiperiod under vilken åtgärderna i detta beslut skall gälla som bör ta hänsyn till sjukdomens inkubationstid och kraven i direktiv 2005/94/EG. Det är även nödvändigt att införa villkor för att bevilja särskilda undantag till följd av en fördelaktig riskbedömning som genomförts av de behöriga myndigheterna.

(21)

För att skapa enhetlighet i gemenskapslagstiftningen bör beslut 2006/115/EG upphöra att gälla och ersättas med det här beslutet.

(22)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta beslut fastställs vissa skyddsåtgärder som skall tillämpas när högpatogen aviär influensa (”HPAI”) orsakad av det högpatogena influensaviruset A av subtyp H5 har påvisats och neuraminidastypen N1 (”H5N1”) misstänks eller har bekräftats hos vilda fåglar i en medlemsstat (nedan kallad ”den berörda medlemsstaten”), för att förhindra spridning av aviär influensa från vilda fåglar till fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap liksom kontaminering av produkter av dessa fåglar.

2.   Detta beslut skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av

a)

beslut 2006/416/EG, eller

b)

beslut 2006/415/EG och andra skyddsåtgärder i samband med ett utbrott av HPAI hos fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap orsakad av ett aviärt influensavirus av subtyp H5 där neuraminidastypen N1 (”HPAI H5N1”) misstänks eller har bekräftats.

Artikel 2

Definitioner

I den här förordningen skall de definitioner gälla som fastställs i direktiv 2005/94/EG.

Dessutom skall följande definitioner gälla:

a)

:

kläckägg

:

ägg för inkubering som lagts av fjäderfä enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv 2005/94/EG.

b)

:

frilevande fjädervilt (tidigare kallat viltlevande fågelvilt)

:

i fråga om fågelarter vilt enligt definitionen i punkt 1.5 andra strecksatsen och punkt 1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004.

c)

:

andra fåglar i fångenskap

:

fåglar enligt definitionen i artikel 2.6 i direktiv 2005/94/EG, utom

i)

sällskapsdjur av de fågelarter som avses i artikel 3 a i förordning (EG) nr 998/2003,

ii)

fåglar för djurparker, cirkusar, nöjesparker och försökslaboratorier samt fåglar som den behöriga myndigheten använder som indikatordjur inom ramen för övervakning och forskning.

Artikel 3

Upprättande av skydds- och övervakningsområden för vilda fåglar

1.   Den berörda medlemsstaten skall runt det område där förekomst av HPAI orsakad av influensavirus A av subtyp H5 har bekräftats hos vilda fåglar och neuraminidastyp N1 antingen misstänks eller har bekräftats upprätta

a)

ett skyddsområde för vilda fåglar med en radie på minst 3 km (”skyddsområdet”) och

b)

ett övervakningsområde för vilda fåglar med en radie på till en början minst 10 km innefattande skyddsområdet (”övervakningsområdet”).

2.   Skydds- och övervakningsområdena skall upprättas med hänsyn till geografiska, limnologiska, administrativa, ekologiska och epizootologiska faktorer i samband med den vilda fågelarten, det aviära influensavirusets egenskaper och övervakningsmöjligheterna.

3.   Den berörda medlemsstaten skall till kommissionen och de övriga medlemsstaterna överlämna närmare uppgifter om eventuella skydds- och övervakningsområden samt på lämpligt sätt informera allmänheten om de åtgärder som vidtagits.

4.   Om skydds- och övervakningsområdena omfattar mer än en medlemsstats territorium skall dessa medlemsstaters behöriga myndigheter samarbeta för att upprätta områdena.

5.   Om vilda fåglar misstänks eller har bekräftats vara smittade med HPAI H5N1 i ett skydds- eller övervakningsområde för tama fåglar som upprättats enligt artikel 11.1 i beslut 2006/416/EG (”skydds- eller övervakningsområdena för tama fåglar”) på grund av en sådan infektion hos fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap skall den behöriga myndigheten

a)

upprätta skydds- och övervakningsområden för vilda fåglar och

b)

genomföra en riskbedömning för att kunna besluta om det är nödvändigt att utvidga radien på skydds- och övervakningsområdena för vilda fåglar så att områdena sammanfaller med skydds- och övervakningsområdena för tama fåglar.

Den behöriga myndigheten får tillämpa de skyddsåtgärder som föreskrivs i artikel 5 b, c och d i samtliga delar av skydds- och övervakningsområdena för tama fåglar som inte sammanfaller med skydds- och övervakningsområdena för vilda fåglar, när riskbedömningen visar att det där finns en risk för spridning av HPAI H5N1 till fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Artikel 4

Undantag från de åtgärder som föreskrivs i artikel 3.1

1.   Genom undantag från artikel 3.1 får den berörda medlemsstaten låta bli att upprätta skydds- och övervakningsområden för vilda fåglar om den behöriga myndighetens riskbedömning är fördelaktig.

Denna bedömning skall ta hänsyn till geografiska faktorer och den smittade fågelartens ekologi och leda till att den behöriga myndigheten kan sluta sig till att HPAI H5N1 varken förekommer hos fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller vilda fåglar i området eller att den smittade vilda fågeln inte utgjorde någon risk för spridning av viruset till fjäderfän, andra fåglar i fångenskap eller vilda fåglar på platsen.

Under dessa omständigheter skall den behöriga myndigheten försöka, vid behov i samarbete med övriga medlemsstaters eller tredjeländers behöriga myndigheter, att med hjälp av ornitologer fastställa om de vilda fåglarna är stannfåglar eller flyttfåglar, så att man kan bedöma om HPAI H5N1 förekommer hos vilda fåglar i andra områden under deras jurisdiktion.

2.   Genom undantag från artikel 3.1 a och på grundval av en fördelaktig riskbedömning som tagit hänsyn till åtminstone de kriterier som avses i artikel 3.2 och bekräftat att naturliga hinder utgör ett tillräckligt skydd för fjäderfän och andra fåglar i fångenskap på platsen eller att det inte finns några passande habitat för vilda fåglar som utgör en risk för spridning av HPAI H5N1, kan skyddsområdet

a)

ändras till ett tillräckligt stort område som dock måste ha en radie på minst 1 km, eller

b)

upprättas som en 1 km bred och minst 3 km lång landremsa utmed en flod, en sjö eller kusten.

I det fallet och genom undantag från artikel 3.1 b skall den behöriga myndigheten då även anpassa utseendet och storleken på övervakningsområdet i enlighet med detta för att åtskilja skyddsområdet från icke drabbade delar av territoriet.

Artikel 5

Åtgärder i skyddsområdet

Den berörda medlemsstaten skall se till att minst följande åtgärder vidtas i skyddsområdet:

a)

Kartläggning av samtliga kommersiella fjäderfäanläggningar och icke-kommersiella anläggningar.

b)

Genomförande av de åtgärder för biosäkerhet som fastställs i beslut 2005/734/EG för fjäderfän och andra fåglar i fångenskap, inklusive desinficering av in- och utgångar vid anläggningar där fjäderfän och andra fåglar i fångenskap hålls.

c)

Intensifierad officiell övervakning av vildfågelpopulationen, främst sjöfåglar, och ytterligare övervakning av döda eller sjuka fåglar, vid behov i samarbete med jägare och fågelskådare, och rapportering av fynd av döda fåglar till den behöriga myndigheten och avlägsnande, så vitt möjligt, av kadaver av döda fåglar genom personal som har fått särskilda instruktioner om hur de skall skydda sig själva mot infektion med viruset och hur man kan förhindra att viruset sprids till mottagliga djur.

d)

Kampanjer för att informera allmänheten och för att öka medvetenheten om sjukdomen bland personer som äger fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, jägare och fågelskådare och bland dem som tillhandahåller tjänster i samband med vattennära fritidsaktiviteter.

e)

Regelbundna och dokumenterade besök i samtliga kommersiella fjäderfäanläggningar samt riktade besök på icke-kommersiella fjäderfäanläggningar, där de som anses vara mest riskutsatta skall prioriteras, varvid besöken skall omfatta följande:

i)

Klinisk undersökning av fjäderfäna eller de andra fåglarna i fångenskap, vid behov omfattande provtagning för riktad laboratorieundersökning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap, i synnerhet ankor och gäss, som inte hade hållits inomhus under tiden före det positiva fyndet hos en vild fågel.

ii)

Bedömning av genomförandet av de åtgärder för biosäkerhet som avses i led b.

Artikel 6

Förbud i skyddsområdet

Den berörda medlemsstaten skall se till att följande förbjuds i skyddsområdet:

a)

Avlägsnande av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap från den anläggning där de hålls.

b)

Sammanförande av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap vid mässor, marknader, uppvisningar eller andra arrangemang.

c)

Transport av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap genom skyddsområdet, utom transitering på väg eller järnväg genom skyddsområdet utan lossning eller uppehåll.

d)

Sändning av kläckägg som samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna i skyddsområdet.

e)

Sändning av färskt kött, malet kött, köttberedningar och köttprodukter från fjäderfän med ursprung i skyddsområdet och frilevande fjädervilt som nedlagts i naturen i skyddsområdet.

f)

Transport eller spridning av obearbetad gödsel från anläggningar med fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap inom skyddsområdet, utom transport för behandling i enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002.

g)

Sändning av animaliska biprodukter som härrör från fjäderfä, andra fåglar i fångenskap eller frilevande fjädervilt med ursprung i skyddsområdet till andra medlemsstater och tredjeländer.

h)

Jakt på vilda fåglar eller att vilda fåglar på något annat sätt fångas i naturen, om inte den behöriga myndigheten har tillåtit detta för speciella ändamål.

i)

Utsläppande av fjädervilt ur fångenskap i naturen.

Artikel 7

Åtgärder i övervakningsområdet

Den berörda medlemsstaten skall se till att minst åtgärderna i artikel 5 a–d vidtas i övervakningsområdet.

Artikel 8

Förbud i övervakningsområdet

Den berörda medlemsstaten skall se till att följande förbjuds i övervakningsområdet:

a)

Avlägsnande av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ut ur övervakningsområdet under de första femton dagarna efter det att området upprättades.

b)

Sammanförande av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap vid mässor, marknader, uppvisningar eller andra arrangemang.

c)

Jakt på vilda fåglar eller att vilda fåglar på något annat sätt fångas i naturen, om inte den behöriga myndigheten har tillåtit detta för speciella ändamål.

d)

Utsläppande av fjädervilt ur fångenskap i naturen.

Artikel 9

Undantag för levande fåglar och dagsgamla kycklingar

1.   Genom undantag från artikel 6 a får den berörda medlemsstaten tillåta transport av

a)

fjäderfän till anläggningar som står under officiell kontroll i skydds- och övervakningsområdena,

b)

värpfärdiga unghöns och slaktkalkoner till anläggningar som står under officiell kontroll i samma medlemsstat, där fjäderfäna skall stanna kvar i minst 21 dagar efter fjäderfänas ankomst.

2.   Genom undantag från artiklarna 6 a och 8 a får den berörda medlemsstaten tillåta transport av

a)

fjäderfä för omedelbar slakt till ett slakteri i skydds- eller övervakningsområdet eller, om detta inte är möjligt, till ett slakteri som den behöriga myndigheten anvisat utanför dessa områden,

b)

fjäderfä från övervakningsområdet till anläggningar som står under officiell kontroll på den berörda medlemsstatens territorium,

c)

dagsgamla kycklingar, som kläckts ur ägg som samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna i skyddsområdet, till en anläggning eller en byggnad på denna anläggning i samma medlemsstat som företrädesvis är belägen utanför området, på följande villkor:

i)

Det skall vidtas lämpliga åtgärder för biosäkerhet under transporten och på den mottagande anläggningen.

ii)

Den mottagande anläggningen skall ställas under officiell övervakning efter de dagsgamla kycklingarnas ankomst.

iii)

Fjäderfäna skall stanna kvar på den mottagande anläggningen under minst 21 dagar efter ankomsten, om anläggningen är belägen utanför skydds- eller övervakningsområdet.

d)

dagsgamla kycklingar, som kläckts ur ägg som samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna i övervakningsområdet till anläggningar som står under officiell kontroll på den berörda medlemsstatens territorium,

e)

dagsgamla kycklingar, som kläckts ur ägg som samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna utanför skydds- eller övervakningsområdet, till vilken anläggning som helst, under förutsättning att det avsändande kläckeriet genom sina logistiska och sanitära förhållanden kan garantera att dessa ägg inte har kommit i kontakt med andra kläckägg eller dagsgamla kycklingar från fjäderfäflockar inom övervakningsområdet som har annan hälsostatus.

Artikel 10

Undantag för kläckägg

1.   Genom undantag från artikel 6 d får den berörda medlemsstaten tillåta transport av kläckägg som samlats in från anläggningar som den dag då insamlingen skedde var belägna i skyddsområdet

a)

till ett kläckeri som den behöriga myndigheten anvisat på sitt territorium,

b)

till vilket kläckeri som helst under förutsättning att

i)

fjäderfän på anläggningen med negativt resultat har genomgått en serologisk undersökning för HPAI H5N1 som kan påvisa en prevalens på 5 % med ett konfidensintervall på minst 95 %, och

ii)

villkoren i artikel 21.1 b, c och d i beslut 2006/416/EG har uppfyllts,

c)

till en anläggning för framställning av äggprodukter enligt avsnitt X kapitel II i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, för att hanteras och behandlas i enlighet med kapitel XI i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (16), eller

d)

för bortskaffande.

2.   Genom undantag från artikel 6 d får den berörda medlemsstaten tillåta sändning av kläckägg eller SPF-ägg som samlats in från anläggningar belägna i skyddsområdet till anvisade laboratorier, institut eller vaccinproducenter för vetenskapliga, diagnostiska eller farmaceutiska ändamål.

3.   De djurhälsointyg som åtföljer sändningar av de kläckägg som avses i punkt 1 b och punkt 2 till andra medlemsstater skall innehålla följande fras:

”Denna sändning uppfyller djurhälsovillkoren i kommissionens beslut 2006/563/EG”

Artikel 11

Undantag för kött, malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter

Genom undantag från artikel 6 e får den berörda medlemsstaten tillåta sändning av följande från skyddsområdet:

a)

Färskt fjäderfäkött, inklusive kött från hägnat fjädervilt (tidigare kallat fågelvilt i hägn), med ursprung i eller utanför området som har

i)

producerats i enlighet med bilaga II och avsnitten II och III i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och

ii)

kontrollerats i enlighet med avsnitten I, II och III samt avsnitt IV kapitlen V och VII i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

b)

Malet kött, köttberedningar, maskinurbenat kött och köttprodukter som innehåller kött som avses i led a och som producerats i enlighet med avsnitten V och VI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004.

c)

Färskt kött, malet kött och maskinurbenat kött från fjäderfä, inklusive kött från hägnat fjädervilt, samt köttberedningar och köttprodukter som innehåller sådant kött, producerat från slaktfjäderfä eller hägnat fjädervilt med ursprung i eller utanför skyddsområdet till den berörda medlemsstatens nationella territorium, under förutsättning att köttet

i)

har identifierats i enlighet med artikel 4 i direktiv 2002/99/EG genom antingen den identifieringsmärkning som föreskrivs i bilaga II till det direktivet eller den nationella märkning som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EG) nr 2076/2005,

ii)

har producerats, styckats, lagrats och transporterats åtskilt från annat färskt kött från fjäderfä eller hägnat fjädervilt som är avsett för sändning till andra medlemsstater eller för export till tredjeländer, och

iii)

används på ett sådant sätt att det inte blandas i köttprodukter eller köttberedningar som är avsedda att släppas ut på marknaden i andra medlemsstater eller att exporteras till tredjeländer, såvida det inte har genomgått den behandling som krävs för aviär influensa och som anges i tabell 1 a, b eller c i bilaga III till direktiv 2002/99/EG.

d)

Färskt kött, malet kött och maskinurbenat kött från fjäderfä, hägnat fjädervilt och frilevande fjädervilt som nedlagts i naturen i området innan skyddsområdet upprättades eller utanför skyddsområdet, samt köttberedningar och köttprodukter som innehåller sådant kött och som producerats på anläggningar i skyddsområdet.

Artikel 12

Undantag för animaliska biprodukter

1.   Genom undantag från artikel 6 g skall den berörda medlemsstaten tillåta

a)

sändning från skyddsområdet av animaliska biprodukter från fåglar som

i)

uppfyller villkoren i följande bilagor, eller delar därav, till förordning (EG) nr 1774/2002

bilaga V,

kapitlen II.A, III.B, IV.A, VI.A och B, VII.A, VIII.A, IX.A och X.A i bilaga VII,

kapitel II.B, kapitel III.II.A och kapitel VII.A.1 a i bilaga VIII, eller

ii)

transporteras under vidtagande av biosäkerhetsåtgärder, för att förhindra spridning av det aviära influensaviruset, till anvisade anläggningar som godkänts i enlighet med artiklarna 12–15 eller artiklarna 17 eller 18 i förordning (EG) nr 1774/2002 för bortskaffande, ytterligare behandling eller användning som åtminstone säkerställer inaktivering av det aviära influensaviruset, eller

iii)

transporteras under vidtagande av biosäkerhetsåtgärder, för att förhindra spridning av det aviära influensaviruset, till användare eller insamlingscenter som har godkänts och registrerats i enlighet med artikel 23.4 i förordning (EG) nr 1774/2002 för utfodring av djur efter en behandling i enlighet med punkt 5 a ii och iii i bilaga IX till den förordningen för att åtminstone säkerställa inaktivering av det aviära influensaviruset,

b)

sändning av obearbetade fjädrar eller delar av fjädrar från fjäderfä eller hägnat fjädervilt, i enlighet med kapitel VIII.A.1 a i bilaga VIII till förordning (EG) nr 1774/2002, från skyddsområdet till andra medlemsstater,

c)

sändning av fjädrar eller delar av fjädrar från fjäderfä eller frilevande fjädervilt, vilka har behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer att inga patogener återstår, från skyddsområdet.

2.   Den berörda medlemsstaten skall se till att de produkter som avses i punkt 1 b och c i denna artikel åtföljs av ett handelsdokument i enlighet med kapitel X i bilaga II till förordning (EG) nr 1774/2002 och att det i punkt 6.1 i det dokumentet, för de produkter som avses i punkt 1 c i denna artikel, anges att produkterna har behandlats med ånga eller med någon annan metod som säkerställer att inga patogener återstår.

Handelsdokumentet skall dock inte krävas för bearbetade dekorationsfjädrar, bearbetade fjädrar som medförs av resande för privat bruk eller sändningar av bearbetade fjädrar till privatpersoner för icke-industriellt syfte.

3.   Genom undantag från artikel 6 f får transport eller spridning av obearbetad gödsel från fjäderfäanläggningar inom skyddsområdet tillåtas om den härstammar från stallar eller byggnader

a)

som fjäderfäna har förflyttats från enligt punkt 1 a och b eller artikel 9.2 a, eller

b)

där fjäderfän och hägnat fjädervilt har hållits för produktion av färskt kött i enlighet med bestämmelserna i artikel 11.

Artikel 13

Villkor för förflyttning

1.   Om förflyttning av djur eller produkter från dessa som omfattas av detta beslut tillåts enligt artikel 9, 10, 11 eller 12, skall tillståndet grundas på en fördelaktig riskbedömning som gjorts av den behöriga myndigheten och samtliga åtgärder skall vidtas som ur biosäkerhetssynpunkt är nödvändiga för att förhindra spridning av aviär influensa.

2.   Om sändning, förflyttning eller transport av produkter som avses i punkt 1 tillåts enligt artikel 10, 11 eller 12, skall de produceras, hanteras, behandlas, lagras och transporteras på ett sådant sätt att de inte äventyrar djurhälsostatusen för andra produkter som uppfyller samtliga djurhälsokrav för handel, utsläppande på marknaden eller export till tredjeländer.

Artikel 14

Varaktighet för åtgärderna i skydds- och övervakningsområdena

1.   Om neuraminidastypen bekräftas vara en annan än N1 skall åtgärderna i artiklarna 5–8 inte längre tillämpas.

2.   Om förekomst av HPAI H5N1 bekräftas hos vilda fåglar skall åtgärderna i artiklarna 5–8 vidtas så länge det är nödvändigt med hänsyn till de geografiska, limnologiska, administrativa, ekologiska och epizootologiska faktorerna i samband med aviär influensa, och i minst 21 dagar inom skyddsområdet och i minst 30 dagar inom övervakningsområdet efter den dag då de prov togs på vilda fåglar där förekomst av HPAI H5N1-virus har bekräftats.

Artikel 15

Undantag för åtgärdernas varaktighet i skydds- och övervakningsområdena

1.   Genom undantag från artikel 14.2 får den behöriga myndigheten besluta att efter en fördelaktig riskbedömning som tagit hänsyn till kriterierna i artikel 3.2 inställa åtgärderna i artikel 6 a–g i skyddsområdet och artikel 8 i övervakningsområdet, även om fler smittade vilda fåglar har hittats, under förutsättning att minst 21 dagar har förflutit sedan det ursprungliga upprättandet av skydds- och övervakningsområdena och det i dessa områden varken har förekommit utbrott av HPAI H5N1 eller misstanke om aviär influensa hos fjäderfän och andra fåglar i fångenskap.

2.   Om ett skydds- eller ett övervakningsområde för vilda fåglar sammanfaller med ett övervakningsområde för tama fåglar enligt artikel 3.5 och detta övervakningsområde för tama fåglar har upphävts, får den behöriga myndigheten genom undantag från artikel 14.2 och på grundval av en fördelaktig riskbedömning inställa några av eller samtliga de åtgärder som föreskrivs i artikel 5 a och e och artikel 6 i skyddsområdet.

3.   Genom undantag från artikel 14.2 får den behöriga myndigheten besluta att ersätta skyddsområdet med ett övervakningsområde på följande villkor:

a)

En fördelaktig riskbedömning som tar hänsyn till kriterierna i artikel 3.2.

b)

Avslutande av de åtgärder som föreskrivs i artikel 5 a.

c)

Minst ett besök på varje anläggning har gjorts såsom föreskrivs i artikel 5 e.

d)

Negativa resultat har erhållits på samtliga tester som genomförts såsom föreskrivs i artikel 5 e i.

Om den behöriga myndigheten beslutar att ersätta skyddsområdet med ett övervakningsområde får den ändra utseendet och storleken på detta övervakningsområde under förutsättning att övervakningsområdet har kvar en radie på minst 1 km eller det återstår en 1 km bred och minst 3 km lång landremsa utmed en flod, en sjö eller kusten. Åtgärderna i artikel 5 b, c och d och artikel 6 h och i skall bibehållas till slutet av en period på 30 dagar från och med den dag då skydds- och övervakningsområdena upprättades i enlighet med artikel 3.1.

Artikel 16

Berörda medlemsstaters informationsskyldighet

Den berörda medlemsstaten skall till kommissionen och de övriga medlemsstaterna regelbundet överlämna

a)

nödvändig information om HPAI H5N1:s epidemiologi, i tillämpliga fall om de ytterligare kontroll- och övervakningsåtgärder och upplysningskampanjer som föreskrivs i artikel 5, och

b)

förhandsinformation om den behöriga myndigheten anser att åtgärderna i artiklarna 7 och 8 inte längre skall gälla.

Artikel 17

Upphävande

Kommissionens beslut 2006/115/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 18

Efterlevnad av bestämmelserna

Medlemsstaterna skall genast anta och offentliggöra de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Den berörda medlemsstaten skall vidta dessa åtgärder så snart den rimligen misstänker förekomst av HPAI H5N1 hos en vild fågel.

Artikel 19

Adressat

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33). Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 590/2006 (EUT L 104, 13.4.2006, s. 8).

(4)  EUT L 48, 18.2.2006, s. 28. Beslutet ändrat genom beslut 2006/277/EG (EUT L 103, 12.4.2006, s. 29).

(5)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(6)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(7)  EUT L 164, 16.6.2006, s. 61.

(8)  EUT L 52, 23.2.2006, s. 41. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/384/EG (EUT L 148, 2.6.2006, s. 53).

(9)  EUT L 164, 16.6.2006, s. 51. Beslutet ändrat genom beslut 2006/506/EG (EUT L 199, 21.7.2006, s. 36).

(10)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 83).

(11)  EUT L 274, 20.10.2005, s. 105. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/405/EG (EUT L 158, 10.6.2006, s. 14).

(12)  EGT L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(13)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2076/2005.

(14)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(15)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 208/2006 (EUT L 36, 8.2.2006, s. 25).

(16)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 3.