ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 221

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
12 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1220/2006 av den 11 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/2006 av den 11 augusti 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1222/2006 av den 11 augusti 2006 om ändring av förordning (EG) nr 944/2006 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av vissa viner i Italien

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1223/2006 av den 10 augusti 2006 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i NAFO-område 3M med fartyg som seglar under spansk flagg

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1224/2006 av den 11 augusti 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

7

 

*

Rådets direktiv 2006/69/EG av den 24 juli 2006 om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande samt om upphävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser

9

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Beslut nr 1/2006 av gemensamma kommittén EG/Danmark–Färöarna av den 13 juli 2006 om ändring av tabellerna I och II i bilagan till protokoll 1 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan

15

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 3 augusti 2006 om ändring av riktlinje ECB/2005/16 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2006/11)

17

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

12.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1220/2006

av den 11 augusti 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 11 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

97,1

999

97,1

0709 90 70

052

93,7

999

93,7

0805 50 10

052

63,2

388

55,3

512

41,8

524

44,8

528

52,6

999

51,5

0806 10 10

052

153,7

204

143,0

220

129,0

508

23,9

999

112,4

0808 10 80

388

84,8

400

86,5

508

88,4

512

87,6

524

43,0

528

75,0

720

81,4

800

140,3

804

94,5

999

86,8

0808 20 50

052

134,4

388

86,9

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

87,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

139,5

999

139,5

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


12.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1221/2006

av den 11 augusti 2006

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 33, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 45, 59 och 61 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (2) anges vissa datum av betydelse för destilleringen av biprodukter från vinframställning. På grund av den stora skörden under vinåret 2005/06 har vissa medlemsstater konkreta svårigheter att avsluta destilleringen inom de föreskrivna tidsfristerna. Fristerna bör därför förlängas.

(2)

I artikel 63a i förordning (EG) nr 1623/2000 anges när det gäller destillation av vin till konsumtionsalkohol vilken procentandel av produktionen som producenterna har rätt att leverera till den typen av destillation. Procentandelen bör fastställas för vinåret 2006/07.

(3)

Förordning (EG) nr 1623/2000 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att säkra kontinuiteten i de berörda producenternas verksamhet bör denna förordning tillämpas från och med den 16 juli 2006.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1623/2000 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 45.1 skall fjärde stycket ersättas med följande:

”Genom undantag från första stycket, skall det datum som anges i första stycket, när det gäller vinåren 2004/05 och 2005/06, flyttas fram till den 31 augusti nästa vinår.”

2.

I artikel 59 skall tredje stycket ersättas med följande:

”Genom undantag från första stycket, skall det datum som anges i första stycket, när det gäller vinåren 2004/05 och 2005/06, flyttas fram till den 15 september nästa vinår.”

3.

I artikel 61.3 skall andra stycket ersättas med följande:

”För vinåren 2004/2005 och 2005/2006 skall det datum som anges i första stycket flyttas fram till den 15 september nästa vinår.”

4.

I artikel 63a.2 första stycket skall sista meningen ersättas med följande:

”För vinåren 2004/05, 2005/06 och 2006/07 skall procentandelen vara 25 %”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 16 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1820/2005 (EUT L 293, 9.11.2005, s. 8).


12.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1222/2006

av den 11 augusti 2006

om ändring av förordning (EG) nr 944/2006 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av vissa viner i Italien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 33.1 andra stycket led f, och

av följande skäl:

(1)

Eftersom flera destillationsåtgärder vidtas samtidigt, har de italienska myndigheterna tvingats konstatera att bränneriernas och kontrollorganens kapacitet inte räcker till för att destillationen skall kunna genomföras på rätt sätt. För att garantera ett effektivt genomförande av åtgärden enligt kommissionens förordning (EG) nr 944/2006 (2) är det således nödvändigt att förlänga tiden för leverans av bordsvin till destilleri fram till den 28 februari 2007 och tiden för leverans av alkohol till interventionsorganet fram till den 31 maj 2007. För kvalitetsvin fso är det nödvändigt att förlänga tiden för leverans till destilleri fram till den 15 september 2006 och tiden för leverans av alkohol till interventionsorganet fram till den 16 oktober 2006.

(2)

Förordning (EG) nr 944/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4.1 i förordning (EG) nr 944/2006 skall ersättas med följande:

”1.   Leverans till destilleri av de kvantiteter vin som omfattas av de godkända avtalen skall ske senast den 28 februari 2007 när det gäller bordsvin och senast den 15 september 2006 när det gäller kvalitetsvin fso. Den framställda alkoholen skall levereras till interventionsorganet i enlighet med artikel 6.1 senast den 31 maj 2007 när det gäller bordsvin och senast den 16 oktober 2006 när det gäller kvalitetsvin fso.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EUT L 173, 27.6.2006, s. 10.


12.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1223/2006

av den 10 augusti 2006

om förbud mot fiske efter kungsfiskar i NAFO-område 3M med fartyg som seglar under spansk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för år 2006.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2006 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2006 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 941/2006 (EUT L 173, 27.6.2006, s. 1).


BILAGA

Nr

17

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

RED/N3M.

Art

Kungsfiskar (Sebastes spp.)

Område

NAFO 3M

Datum

26 juni 2006


12.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1224/2006

av den 11 augusti 2006

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2006/2007 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1002/2006 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 1211/2006 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1002/2006 för regleringsåret 2006/2007 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 12 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 219, 10.8.2006, s. 20.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 12 augusti 2006 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

32,64

8,91

1701 99 10 (2)

32,64

4,55

1701 99 90 (2)

32,64

4,55

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


12.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/9


RÅDETS DIREKTIV 2006/69/EG

av den 24 juli 2006

om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller vissa åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt och för att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande samt om upphävande av vissa beslut om tillstånd till avvikelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I syfte att bekämpa skatteflykt eller skatteundandragande samt förenkla förfarandet för uppbörd av mervärdesskatt har enskilda medlemsstater på olika villkor beviljats vissa avvikelser som rör likartade problem, i enlighet med artikel 27.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (3). En lösning på dessa problem bör bli tillgänglig för alla medlemsstater genom att lämpliga åtgärder införs i detta direktiv. Åtgärderna i fråga bör vara proportionella och begränsas till vad som är nödvändigt för att råda bot på det aktuella problemet. Eftersom behoven är olika i olika medlemsstater bör införlivandet av bestämmelserna i direktivet begränsas till att samtliga medlemsstater ges möjlighet att anta de berörda bestämmelserna när behov uppstår.

(2)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att vidta åtgärder för att se till att de i direktiv 77/388/EEG föreskrivna åtgärderna i fråga om fastställande av beskattningsbar person och överlåtelse av en rörelse enligt fortlevnadsprincipen inte utnyttjas för skatteflykt och skatteundandragande.

(3)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att under vissa klart angivna omständigheter ingripa med avseende på värdet av leveranser, tillhandahållanden och förvärv i syfte att förhindra skattebortfall genom att förbundna parter utnyttjas för att uppnå skattefördelar.

(4)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att i beskattningsunderlaget för en transaktion som innebär arbete utfört på investeringsguld som tillhandahållits av en kund inbegripa värdet av detta investeringsguld, om guldet bearbetats på ett sådant sätt att det upphör att vara investeringsguld.

(5)

Det bör tydligt understrykas att vissa tjänster med egenskaper liknande kapitalvaror får omfattas av den ordning som medger justering av avdrag för kapitalvaror, under tillgångens hela livslängd och på grundval av dess faktiska användning.

(6)

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att i vissa bestämda fall fastställa att mottagaren av varor eller tjänster skall vara skyldig att betala och redovisa mervärdesskatt. Detta bör hjälpa medlemsstaterna att förenkla reglerna och förhindra skatteflykt och skatteundandragande inom vissa sektorer och för vissa typer av transaktioner.

(7)

Direktiv 77/388/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Följaktligen bör medlemsstaterna inte längre kunna tilllämpa enskilda avvikelser som de har beviljats genom vissa rådsbeslut som antagits i enlighet med artikel 27.1 i direktiv 77/388/EEG och som omfattas av bestämmelserna i det här direktivet. De berörda besluten bör därför uttryckligen upphävas. Det här direktivet bör inte påverka de åtgärder som tillämpas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 27.5 i direktiv 77/388/EEG. Det bör inte heller påverka avvikelser som beviljats i enlighet med artikel 27.1 i det direktivet och som inte har upphävts genom det här direktivet.

(9)

Tillämpningen av vissa bestämmelser i detta direktiv bör vara frivillig, och de bör ge medlemsstaterna ett visst handlingsutrymme. När det är lämpligt av öppenhetsskäl bör det fastställas att medlemsstaterna skall informera de övriga medlemsstaterna genom den rådgivande kommitté för mervärdesskatt som inrättats genom artikel 29 i direktiv 77/388/EEG om nationell lagstiftning som antagits i enlighet med dessa bestämmelser. Denna information bör inte vara nödvändig när det gäller nationella åtgärder som antagits i enlighet med ett beslut som upphävs genom det här direktivet eller som upphör att gälla den dag som det här direktivet träder i kraft, men som en medlemsstat fortsätter att tillämpa i enlighet med bestämmelserna i det här direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.4 skall följande stycke läggas till:

”En medlemsstat, som utnyttjar den valmöjlighet som fastställs i andra stycket, får anta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande genom utnyttjande av denna bestämmelse.”

2.

I artikel 5.8 skall andra meningen ersättas med följande:

”Vid behov får medlemsstaterna, i fall där mottagaren inte till fullo är beskattningsbar, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hindra konkurrenssnedvridning. De får också anta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande genom utnyttjande av denna bestämmelse.”

3.

Artikel 11 A skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 d skall andra stycket utgå.

b)

Följande punkter skall läggas till:

”5.   Medlemsstaterna skall ha valfrihet att i beskattningsunderlaget för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster ta med värdet av sådant från skatteplikt undantaget investeringsguld som avses i artikel 26b, vilket tillhandahållits av kunden för att utnyttjas som bas för bearbetning och därigenom förlorar sin status som investeringsguld som är undantaget från mervärdesskatt vid leverans av sådana varor eller tillhandahållande av sådana tjänster. Det värde som skall användas är marknadsvärdet på investeringsguldet vid den tidpunkt då varorna levereras eller tjänsterna tillhandahålls.

6.   För att förhindra skatteflykt eller skatteundandragande får medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkerställa att beskattningsunderlaget för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster motsvarar marknadsvärdet. Denna möjlighet får utnyttjas endast vid leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster där det föreligger familjeband eller andra nära personliga band, organisatoriska band, band på grund av medlemskap, äganderättsliga band, finansiella band eller juridiska band enligt medlemsstatens definition. Vid tillämpningen av denna bestämmelse får även bandet mellan arbetsgivare och arbetstagare eller mellan arbetsgivaren och arbetstagarens familj eller alla andra personer som står arbetstagaren nära betraktas som juridiska band.

Valfriheten i första stycket får tillämpas endast i följande fall:

a)

Om ersättningen är lägre än marknadsvärdet och mottagaren av leveransen eller tillhandahållandet inte har full avdragsrätt enligt artikel 17.

b)

Om ersättningen är lägre än marknadsvärdet, leverantören eller tillhandahållaren inte har full avdragsrätt enligt artikel 17 och leveransen eller tillhandahållandet omfattas av ett undantag från skatteplikt enligt artikel 13 eller artikel 28.3 b.

c)

Om ersättningen är högre än marknadsvärdet och leverantören eller tillhandahållaren inte har full avdragsrätt enligt artikel 17.

Vid tillämpningen av första och andra stycket får medlemsstaterna fastställa för vilka kategorier av leverantörer, tillhandahållare eller mottagare dessa åtgärder skall tillämpas.

Medlemsstaterna skall informera den kommitté som inrättas enligt artikel 29 i detta direktiv om alla nya nationella åtgärder som antagits i enlighet med bestämmelserna i denna punkt.

7.   Vid tillämpningen av detta direktiv skall med ’marknadsvärde’ avses hela det belopp som mottagaren av en vara eller tjänst, i samma försäljningsled där leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster äger rum, i fri konkurrens skulle få betala till en oberoende leverantör eller tjänsteleverantör i den medlemsstat där transaktionen beskattas för att erhålla ifrågavarande varor eller tjänster vid den tidpunkten.

Om ingen jämförbar leverans av varor eller inget tillhandahållande av tjänster kan konfronteras, skall marknadsvärdet med avseende på varor utgöra ett belopp som inte understiger inköpspriset för varorna eller för liknande varor eller, om det inte finns något inköpspris, självkostnadspriset, bestämda vid tidpunkten för transaktionen; med avseende på tjänster skall marknadsvärdet inte understiga den beskattningsbara personens kostnad för att tillhandahålla tjänsten.”

4.

Artikel 17.4, i dess lydelse enligt artikel 28f.1, skall ändras på följande sätt:

a)

I andra stycket a skall orden ”artikel 21.1 a och c” ersättas med ”artikel 21.1 a, 21.1 c eller 21.1 f eller 21.2 c”.

b)

I andra stycket b skall orden ”artikel 21.1 a” ersättas med ”artikel 21.1 a eller 21.1 f eller 21.2 c”.

5.

I artikel 18.1 d, i dess lydelse enligt artikel 28f.2, skall orden ”artikel 21.1” ersättas med ”artikel 21.1 eller artikel 21.2 c”.

6.

I artikel 20.4 skall följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna får även tillämpa punkterna 2 och 3 på tjänster med egenskaper liknande dem som normalt tillskrivs kapitalvaror.”

7.

I artikel 21.2, i dess lydelse enligt artikel 28g, skall följande läggas till:

”c)

För följande leveranser av varor och tjänster får medlemsstaterna föreskriva att den betalningsskyldiga personen är den beskattningsbara person åt vilken dessa leveranser eller tillhandahållanden görs:

i)

Tillhandahållande av bygg-, reparations-, rengörings-, underhålls-, ombyggnads- och rivningstjänster avseende fast egendom, samt överlämnande av byggnadsarbeten som anses som leverans av varor i enlighet med artikel 5.5.

ii)

Tillhandahållande av personal för verksamhet enligt i.

iii)

Leverans av fast egendom enligt artikel 13 B g och h, om leverantören har valt beskattning av leveransen enligt artikel 13 C b.

iv)

Leverans av använt material, använt material som inte kan återanvändas i befintligt tillstånd, skrot, industriavfall och annat avfall, avfall som kan återvinnas och delvis bearbetat avfall samt leverans av vissa varor och tjänster, enligt förteckningen i bilaga M.

v)

Leverans av varor som av en beskattningsbar person ställts som säkerhet till en annan beskattningsbar person, när denna säkerhet tas i anspråk.

vi)

Leverans av varor efter det att egendomsförbehåll överlåtits till en rättsinnehavare som utövar denna rätt.

vii)

Leverans av fast egendom som av gäldenären sålts inom ramen för ett tvångsauktionsförfarande.

Vid tillämpningen av detta led får medlemsstaterna kräva att en beskattningsbar person som även bedriver verksamhet eller utför transaktioner som inte anses vara beskattningsbar leverans av varor eller beskattningsbart tillhandahållande av tjänster i enlighet med artikel 2 skall anses vara beskattningsbar person med avseende på leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster som denne erhållit enligt första stycket. Ett icke beskattningsbart offentligrättsligt organ kan med avseende på leverans av varor och tillhandahållande av tjänster enligt v, vi och vii anses vara en beskattningsbar person.

Vid tillämpningen av detta led får medlemsstaterna närmare ange för vilka leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster och för vilka kategorier av leverantörer eller mottagare dessa åtgärder får tillämpas. De får även begränsa tillämpningen av denna åtgärd till vissa av de leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som anges i bilaga M.

Medlemsstaterna skall informera den kommitté som inrättats enligt artikel 29 om alla nya nationella åtgärder som antagits i enlighet med bestämmelserna i detta led.”

8.

Bilaga M, som återfinns i bilaga I till det här direktivet, skall läggas till.

Artikel 2

Beslut som finns förtecknade i bilaga II till detta direktiv skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2008.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De skall tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artikel 1.3 vad avser en ny artikel 11A.7 i direktiv 77/388/EEG och artikel 1.4 vad avser referensen i artikel 17.4 a och b i direktiv 77/388/EEG i dess lydelse enligt artikel 28f.1 till artikel 21.1 f i det direktivet senast från och med den 1 januari 2008.

När en medlemsstat antar bestämmelser enligt detta direktiv skall de genast till kommissionen överlämna texten till dessa bestämmelser, som skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2006.

På rådets vägnar

K. RAJAMÄKI

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 6 juli 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 65, 17.3.2006, s. 103.

(3)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/18/EG (EUT L 51, 22.2.2006, s. 12).


BILAGA I

”BILAGA M

Förteckning enligt artikel 21.2 c iv över leveranser av varor eller tillhandahållande av tjänster

a)

Leveranser av järnhaltigt och icke-järnhaltigt avfall, skrot och använt material, inbegripet leveranser av halvfabrikat från bearbetning, framställning eller smältning av järnmetaller och icke-järnmetaller samt legeringar av dessa.

b)

Leverans av järnhaltiga och icke-järnhaltiga halvfabrikat samt tillhandahållande av vissa därmed förbundna bearbetningstjänster.

c)

Leverans av avfall och annat material för återvinning bestående av järnmetaller och icke-järnmetaller, legeringar av dessa, slagg, aska, spån och industriavfall som innehåller metaller eller metallegeringar, samt tillhandahållande av tjänster som innebär urval, tillskärning, fragmentering eller pressning av dessa produkter.

d)

Leverans av och vissa bearbetningstjänster förbundna med järnhaltigt och icke-järnhaltigt avfall av järnmetaller och icke-järnmetaller samt avklipp, skrot, avfall, använt material och material för återanvändning bestående av glasavfall, glas, papper, papp och kartong, lump, ben, läder, konstläder, pergament, oberedda hudar och skinn, senor, surrningsgarn, tågvirke, gummi och plast.

e)

Leverans av material som avses i denna bilaga efter bearbetning i form av rengöring, polering, urval, tillskärning, fragmentering, pressning eller gjutning till block.

f)

Leveranser av skrot och avfall från bearbetning av grundmaterial.”


BILAGA II

Förteckning över beslut enligt artikel 27 i direktiv 77/388/EEG som upphävs genom detta direktiv

 

Rådets beslut som anses antaget den 15 april 1984 om bemyndigande för Förenade kungariket att med avvikelse från det sjätte direktivet införa en åtgärd, vars syfte är att genom införandet av ett särskilt system för skatteuppbörd förhindra vissa bedrägerier eller skatteundandragande bland skattskyldiga personer vid leveranser av guld, guldmynt eller guldrester (1).

 

Rådets beslut som anses antaget den 11 april 1987, om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 11 i direktiv 77/388/EEG (2).

 

Rådets beslut 88/498/EEG (3) om rätt för Nederländerna att tillämpa en åtgärd som innebär avsteg från artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG.

 

Rådets beslut, som anses antaget den 18 februari 1997, enligt förfarandet i artikel 27.4 i direktiv 77/388/EEG, i dess lydelse den 17 maj 1977, om bemyndigande för Frankrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 2 och 10 i direktiv 77/388/EEG. Detta beslut fattades efter det att medlemsstaterna underrättats om ansökan den 18 december 1996.

 

Rådets beslut 98/23/EG (4) om bemyndigande för Förenade kungariket att utsträcka tiden för tillämpning av ett undantag från artikel 28e.1 i det sjätte direktivet 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2002/439/EG (5) om tillåtelse för Tyskland att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2002/880/EG (6) om bemyndigande för Republiken Österrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2004/290/EG (7) om bemyndigande för Tyskland att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i det sjätte direktivet 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2004/736/EG (8) om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 11 i sjätte direktivet 77/388/EEG.

 

Rådets beslut 2004/758/EG (9) om bemyndigande för Österrike att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 21 i det sjätte direktivet 77/388/EEG.


(1)  EGT L 264, 5.10.1984, s. 27.

(2)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 22.

(3)  EGT L 269, 29.9.1988, s. 54.

(4)  EGT L 8, 14.1.1998, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/909/EG (EUT L 342, 30.12.2003, s. 49).

(5)  EGT L 151, 11.6.2002, s. 12.

(6)  EGT L 306, 8.11.2002, s. 24.

(7)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 59.

(8)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 58.

(9)  EUT L 336, 12.11.2004, s. 38.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

12.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/15


BESLUT nr 1/2006 AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG/DANMARK–FÄRÖARNA

av den 13 juli 2006

om ändring av tabellerna I och II i bilagan till protokoll 1 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan

(2006/561/EG)

GEMENSAMMA KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan (1), nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 34.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilagan till protokoll 1 till avtalet anges de tullar och andra villkor som gäller för import till gemenskapen av vissa fiskar och fiskeriprodukter som har sitt ursprung på eller som kommer från Färöarna.

(2)

I enlighet med denna bilaga har gemenskapen gjort tullmedgivanden för räkor och havskräftor, beredda eller konserverade på Färöarna, inom ramen för en årlig tullkvot på 3 000 ton.

(3)

Färöarnas myndigheter har begärt att de tullmedgivanden som gemenskapen gjort för räkor och havskräftor, beredda eller konserverade, höjs till 6 000 ton.

(4)

En sådan höjning kan beviljas under en period som fastställs med hänsyn till i hur hög grad kvoten utnyttjas.

(5)

Enligt bilagan har gemenskapen inte gjort några tullmedgivanden för fryst kolja som har sitt ursprung på och kommer från Färöarna.

(6)

Myndigheterna på Färöarna har också begärt att fryst kolja förs upp på förteckningen i tabell 1 i bilagan till protokoll 1 över fiskeriprodukter som tullfritt kan importeras till gemenskapen.

(7)

Fryst kolja kan införas i denna tabell.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tabell I i bilagan till protokoll 1 till avtalet skall följande rad införas:

”0303 72 00

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

0”

 

Artikel 2

Tabell II i bilagan till protokoll 1 till avtalet skall ändras på följande sätt:

”1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller konserverade:

 

TK nr 4 (2)

4 000

1605 20

- Räkor:

 

 

1605 20 10

- - I hermetiskt tillslutna förpackningar

0

 

 

- - Andra:

 

 

1605 20 91

- - - I förpackningar med en nettovikt av högst 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - Andra:

0

 

ex 1605 40 00

- Havskräftor (Nephrops norvegicus)

0

 

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter det att beslutet antagits.

Utfärdat i Tórshavn den 13 juli 2006.

På gemensamma kommitténs vägnar

Herluf SIGVALDSSON

Ordförande


(1)  EGT L 53, 22.2.1997, s. 2.

(2)  För 2007 skall den årliga kvantiteten vara 4 000 ton. Från och med den 1 januari 2008 skall den årliga kvantiteten ökas med 1 000 ton till högst 6 000 ton, under förutsättning att minst 80 % av den totala kvantiteten av den tidigare kvoten har utnyttjats senast den 31 december samma år.”


Europeiska centralbanken

12.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/17


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 3 augusti 2006

om ändring av riktlinje ECB/2005/16 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET)

(ECB/2006/11)

(2006/562/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 105.2 första och fjärde strecksatserna i detta, och med beaktande av artiklarna 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 och 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, och

av följande skäl:

(1)

Av artikel 105.2 fjärde strecksatsen i fördraget och artikel 3.1 fjärde strecksatsen i stadgan framgår att en av de grundläggande uppgifterna för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) är att främja väl fungerande betalningssystem.

(2)

Enligt artikel 22 i stadgan får Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna ställa anordningar till förfogande för att säkerställa effektiva och sunda clearing- och betalningssystem inom gemenskapen och i förbindelser med tredje land.

(3)

Förutom anslutning via interlinkmekanismen eller genom en bilateral länk bör en tredje form av anslutning till TARGET göras tillgänglig som en övergångsåtgärd med beaktande av den framtida utformningen av TARGET2. En nationell centralbank utan eget RTGS-system bör ges tillgång till den nuvarande infrastrukturen för TARGET genom deltagande på distans i en annan nationell centralbanks RTGS-system.

(4)

Riktlinje ECB/2005/16 av den 30 december 2005 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (1) bör ändras för att inkludera särskilda bestämmelser om distansdeltagande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Riktlinje ECB/2005/16 skall ändras på följande sätt:

1.

Följande definitioner skall införas i artikel 1:

”—   nationell centralbank som deltar på distans: en nationell centralbank som inte driver ett eget RTGS-system, utan som deltar på distans i en annan nationell centralbanks RTGS-system i enlighet med bestämmelserna i artikel 2.3,

—   nationell värdcentralbank: den nationella centralbank som tillåter att en nationell centralbank som deltar på distans deltar i dess RTGS-system i enlighet med artikel 2.3,”

2.

Följande artikel 2.3 skall införas:

”3.   När en nationell centralbank som deltar på distans och kreditinstitut och andra enheter i dess medlemsstat deltar på distans i en nationell värdcentralbanks RTGS-system i enlighet med RTGS-reglerna för det RTGS-systemet, skall följande särskilda ytterligare bestämmelser tillämpas:

den nationella värdcentralbanken skall bevilja den nationella centralbanken som deltar på distans obegränsad kreditfacilitet utan säkerhet,

den nationella värdcentralbanken och den nationella centralbanken som deltar på distans får komma överens om villkor som kompletterar RTGS-reglerna i den nationella värdcentralbankens RTGS-system,

den nationella centralbanken som deltar på distans skall bevilja intradagskredit till enheter i dess medlemsstat som deltar i den nationella värdcentralbankens RTGS-system i enlighet med kraven i artikel 3 f,

betalningar mellan enheter i medlemsstaten för den nationella centralbanken som deltar på distans och mellan sådana enheter och andra deltagare i den nationella värdmedlemsstatens RTGS-system skall anses vara inhemska betalningar vad avser prissättning och andra relevanta frågor, medan betalningar mellan enheter i medlemsstaten för den nationella centralbanken som deltar på distans och deltagare i ett annat RTGS-system än den nationella värdcentralbankens RTGS-system skall anses vara gränsöverskridande betalningar i sådana avseenden,

den nationella centralbanken som deltar på distans får utse sina representanter till de organ som avses i artikel 7.2 och får utse en person eller personer för att utföra de uppgifter som specificeras i artikel 7.3.”

Artikel 2

Slutbestämmelser

1.   Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de deltagande medlemsstaterna.

2.   Denna riktlinje träder i kraft den 15 augusti 2006. Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 3 augusti 2006.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 18, 23.1.2006, s. 1.