ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 218

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
9 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1199/2006 av den 8 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1200/2006 av den 8 augusti 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tjeckiska interventionsorganet i Belgien

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1201/2006 av den 8 augusti 2006 om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2006/07 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris

10

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 27 juli 2006 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2006) 3331]

12

 

*

Kommissionens beslut av den 3 augusti 2006 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn i Polen [delgivet med nr K(2006) 3462]  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna [delgivet med nr K(2006) 3456]  ( 1 )

20

 

*

Kommissionens beslut av den 8 augusti 2006 om ändring av beslut 2005/802/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av kaliumklorid med ursprung i Ryska federationen

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

9.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1199/2006

av den 8 augusti 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 8 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

105,3

999

105,3

0709 90 70

052

91,0

999

91,0

0805 50 10

052

63,2

388

64,2

512

41,8

524

47,3

528

54,9

999

54,3

0806 10 10

052

98,1

204

143,0

220

182,2

508

23,9

999

111,8

0808 10 80

388

87,2

400

91,4

508

83,4

512

86,0

524

43,0

528

80,2

720

81,3

804

101,2

999

81,7

0808 20 50

052

127,4

388

94,9

512

83,4

528

54,2

804

186,4

999

109,3

0809 20 95

052

233,8

400

315,0

404

399,0

999

315,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

143,3

999

143,3

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,9

624

133,2

999

87,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrigt ursprung”.


9.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1200/2006

av den 8 augusti 2006

om inledande av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tjeckiska interventionsorganet i Belgien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 (3) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av eller bestämmelsen för varor från intervention.

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 256/2006 (4) inleds en stående anbudsinfordran för export av 53 665 ton korn som innehas av det tjeckiska interventionsorganet i Belgien i enlighet med kommissionens beslut som tillåter Republiken Tjeckien att utanför sitt eget territorium lagra 300 000 ton spannmål under regleringsåret 2004/2005 (5). Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran under den förordningen löpte ut den 22 juni 2006, trots att vissa kvantiteter fortfarande var tillgängliga. Under dessa förutsättningar och med hänsyn till situationen på marknaden är det lämpligt att inleda en ny stående anbudsinfordran för de kvantiteter som återstår.

(4)

Särskilda bestämmelser bör fastställas så att det skall kunna säkerställas att insatserna sker regelbundet och kontrolleras. Det är därför lämpligt att föreskriva ett system med säkerheter som garanterar att de fastställda målen uppfylls utan att det medför alltför betungande utgifter för aktörerna. Därför bör undantag göras från vissa bestämmelser, särskilt i förordning (EEG) nr 2131/93.

(5)

För att undvika återimport bör exporten inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom den här förordningen begränsas till vissa tredjeländer.

(6)

För att modernisera hanteringen av systemet bör det också föreskrivas att de uppgifter som kommissionen behöver skall förmedlas elektroniskt.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inget annat föreskrivs i den här förordningen, skall det tjeckiska interventionsorganet inleda en stående anbudsinfordran enligt villkoren i förordning (EEG) nr 2131/93, för export av korn som lagras på de platser som anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Anbudsinfordran får gälla en maximal kvantitet på 53 665 ton korn som skall exporteras till tredjeländer, med undantag av Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Förenta staterna, Liechtenstein, Mexiko, Montenegro, Rumänien, Serbien (6) och Schweiz.

Artikel 3

1.   För export som utförs enligt denna förordning skall det varken tillämpas exportbidrag, exportavgifter eller månatliga höjningar.

2.   Artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall inte tillämpas.

3.   Genom undantag från artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2131/93, skall det pris som skall betalas vara det som anges i anbudet, utan månatliga höjningar.

Artikel 4

1.   Exportlicenserna skall gälla från och med dagen för utfärdandet i enlighet med artikel 9 i förordning (EEG) nr 2131/93 till och med utgången av den fjärde månaden därefter.

2.   De anbud som lämnas in inom ramen för den anbudsinfordran som inleds enligt denna förordning får inte åtföljas av ansökningar om exportlicenser i enlighet med artikel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (7).

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran löpa ut den 10 augusti 2006 kl. 9.00 (lokal tid Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för följande delanbudsinfordringar skall löpa ut varje torsdag kl. 9.00 (lokal tid Bryssel), utom den 17 augusti 2006, den 24 augusti 2006, den 2 november 2006, den 28 december 2006, den 5 april 2007 och den 17 maj 2007, eftersom inga anbudsinfordringar äger rum under dessa veckor.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den 28 juni 2007 kl. 9.00 (lokal tid Bryssel).

2.   Anbuden skall lämnas in till det tjeckiska interventionsorganet på nedanstående adress:

Statní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tfn (420) 222 871 667 – 222 871 403

Fax (420) 296 806 404

E-post: dagmar.hejrovska@szif.cz

Artikel 6

Interventionsorganet, lagerhållaren och köparen skall på den sistnämndes begäran och enligt gemensam överenskommelse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analysera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt köparens val. Interventionsorganet får företrädas av en representant under förutsättning att denne inte är lagerhållaren.

Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar från och med den dag då köparen lämnade in sin begäran eller inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag från lagret.

Analysresultaten skall meddelas kommissionen elektroniskt om det uppstår oenighet.

Artikel 7

1.   Köparen skall godta partiet i befintligt skick om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är

a)

högre än den som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran,

b)

högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran, men som inte överskrider följande gränsvärden:

1 kg/hl för den specifika vikten, som dock inte får understiga 64 kg/hl,

1 procentenhet avseende vattenhalten,

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkterna B.2 och B.4 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (8),

0,5 procentenheter avseende de orenheter som anges i punkt B.5 i bilaga I till förordning (EEG) nr 824/2000, utan att detta ändrar de tillåtna procentsatserna för skadliga kärnor och mjöldryga.

2.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är högre än minimikraven för intervention, men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran och om skillnaden överskrider de gränsvärden som anges i punkt 1 b, kan köparen

a)

antingen godta partiet i befintligt skick, eller

b)

avvisa partiet i fråga.

I det fall som avses i punkt b i första stycket fritas dock köparen från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, även säkerheten, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av förlagan i bilaga II.

3.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är lägre än minimikraven för intervention får köparen inte överta partiet i fråga. Köparen fritas dock från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, även säkerheten, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av förlagan i bilaga II.

Artikel 8

I de fall som avses i artikel 7.2 första stycket led b samt i artikel 7.3, får köparen begära att interventionsorganet ger honom ett annat parti korn till föreskriven kvalitet, utan extra kostnader. I detta fall skall säkerheten inte frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en sådan begäran från köparen. Köparen skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta med hjälp av förlagan i bilaga II.

Om köparen inte erhållit ett ersättningsparti av föreskriven kvalitet inom en månad efter den första begäran om ersättningsleverans och efter upprepade ersättningsleveranser, skall han fritas från alla förpliktelser, även säkerheten, så snart han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet om detta med hjälp av förlagan i bilaga II.

Artikel 9

1.   Om uttaget av korn från lagret sker innan analysresultaten enligt artikel 6 föreligger, skall köparen stå för alla risker från och med uttaget av partiet, utan att detta påverkar hans möjligheter att vidta rättsliga åtgärder gentemot lagerhållaren.

2.   Avgifter i samband med provtagning och analyser enligt artikel 6, förutom sådana vars resultat omfattas av artikel 7.3, skall betalas av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) inom ramen för en analys per 500 ton med undantag för transitlagerkostnader. Transitlagerkostnader och eventuella kompletterande analyser på köparens begäran skall bekostas av denne.

Artikel 10

Genom undantag från artikel 12 i förordning (EEG) nr 3002/92 skall de handlingar som avser försäljningen av korn inom ramen för den här förordningen, i synnerhet exportlicensen, den uttagsorder som avses i artikel 3.1 b i förordning (EEG) nr 3002/92, exportdeklarationen och, i förekommande fall, kontrollexemplaret T 5, innehålla en av uppgifterna i bilaga III.

Artikel 11

1.   Den säkerhet som ställs i enlighet med artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall frisläppas så snart exportlicenserna har utfärdats till köparna.

2.   Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall skyldigheten att exportera täckas av en säkerhet vars belopp skall motsvara skillnaden mellan interventionspriset på anbudsdagen och anbudspriset och aldrig understiga 25 euro/ton. Hälften av säkerheten skall ställas vid utfärdandet av exportlicensen och resterande hälft före uttaget av spannmålen.

Artikel 12

Det tjeckiska interventionsorganet skall informera kommissionen om inlämnade anbud inom två timmar från det att den tidsfrist för inlämnande av anbud som anges i artikel 5.1 har löpt ut. Om inga anbud inlämnats skall Republiken Tjeckien meddela kommissionen detta inom samma tidsfrist. Om Republiken Tjeckien inte lämnar något meddelande till kommissionen inom den fastställda tidsfristen skall kommissionen förutsätta att det inte lämnats in någon ansökan i den berörda medlemsstaten.

De meddelanden som avses i första stycket skall sändas elektroniskt i enlighet med förlagan i bilaga IV. Anbudsgivarnas identitet skall inte avslöjas.

Artikel 13

1.   I enlighet med förfarandet i artikel 25.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall kommissionen fastställa det lägsta försäljningspriset eller besluta att inte vidta några åtgärder med avseende på de inkomna anbuden i enlighet med artikel 10 i förordning (EEG) nr 2131/93.

2.   I det fall fastställandet av det lägsta priset i enlighet med första stycket skulle leda till att den största tillgängliga kvantiteten överskrids för en medlemsstat får en tilldelningskoefficient fastställas för de kvantiteter för vilka anbud lämnats som ligger på samma nivå som det lägsta priset, så att den största tillgängliga kvantiteten i den medlemsstaten inte överskrids.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EGT L 301, 17.10.1992, s. 17. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 770/96 (EGT L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  EUT L 46, 16.2.2006, s. 3.

(5)  Anmält till Republiken Tjeckien den 17 juni 2005, ändrat genom beslut nr 4013/2005, anmält till Republiken Tjeckien den 11 oktober 2005.

(6)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(7)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(8)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31.


BILAGA I

Lagringsplats

Kvantiteter

(ton)

Gent

53 665


BILAGA II

Meddelande till kommissionen om att ett parti inte godtagits eller om en eventuell ersättning av partier inom ramen för den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tjeckiska interventionsorganet i Belgien

Förlaga (1)

(Förordning (EG) nr 1200/2006)

Namn på den anbudsgivare som förklarats som köpare:

Datum för tilldelningen:

Datum för köparens avvisande av partiet:


Parti nr

Kvantitet i ton

Adress till silon

Motivering till att partiet inte godtas

 

 

 

Den specifika vikten (kg/hl)

% grodda kärnor

% andra orenheter (Schwarzbesatz)

% andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet

Annat


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D/2).


BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 10

—   på spanska: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1200/2006

—   på tjeckiska: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1200/2006

—   på danska: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1200/2006

—   på tyska: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1200/2006

—   på estniska: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1200/2006

—   på grekiska: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1200/2006

—   på engelska: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1200/2006

—   på franska: Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1200/2006

—   på italienska: Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1200/2006

—   på lettiska: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1200/2006

—   på litauiska: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1200/2006

—   på ungerska: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1200/2006/EK rendelet

—   på nederländska: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1200/2006

—   på polska: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1200/2006

—   på portugisiska: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1200/2006

—   på slovakiska: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1200/2006

—   på slovenska: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1200/2006

—   på finska: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1200/2006

—   på svenska: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1200/2006.


BILAGA IV

Meddelande till kommissionen om inkomna anbud inom ramen för den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tjeckiska interventionsorganet i Belgien

Förlaga (1)

(Förordning (EG) nr 1200/2006)

1

2

3

4

5

6

Anbudsgivarnas ordningsföljd

Parti nr

Fastställd kvantitet

i ton

Anbudspris

(i euro per ton) (2)

Höjningar

(+)

Sänkningar

(–)

(i euro per ton)

(för att undvika missförstånd)

Kommersiella omkostnader (3)

(i euro per ton)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

Ange de totala kvantiteter för vilka anbud lämnats (inbegripet de anbud som avslagits för samma parti): ton.


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D/2).

Ange de totala kvantiteter för vilka anbud lämnats (inbegripet de anbud som avslagits för samma parti): ton.

(2)  Priset inkluderar höjningar och sänkningar för det parti som anbudet gäller.

(3)  De kommersiella omkostnaderna omfattar utgifter för tjänster och försäkring efter uttaget av varan från interventionslagret till dess att den levererats fritt ombord (FOB) i exporthamnen, dock inte transportkostnader. De kostnader som meddelas fastställs på grundval av de genomsnittliga faktiska kostnader som interventionsorganet konstaterat under det halvår som föregår inledandet av anbudsinfordran, och uttrycks i euro per ton.


9.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1201/2006

av den 8 augusti 2006

om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2006/07 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), särskilt artikel 4.6, och

av följande skäl:

(1)

Det marknadspris i gemenskapen för slaktkroppar av gris som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75 bör fastställas med hänsyn tagen till de priser som noterats i varje medlemsstat vägda genom koefficienter som avspeglar den relativa storleken på grisbeståndet i varje medlemsstat.

(2)

Koefficienterna bör bestämmas utifrån den uppskattning av grisbeståndet som görs i början av december varje år i enlighet med rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen (2).

(3)

På grundval av resultaten av den uppskattning som gjordes i december 2005 bör nya koefficienter fastställas för regleringsåret 2006/07 och kommissionens förordning (EG) nr 1358/2005 (3) bör upphävas.

(4)

Eftersom regleringsåret 2006/07 börjar den 1 juli 2006 bör den här förordningen tillämpas från denna dag.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De viktningskoefficienter som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1358/2005 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 149, 21.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUT L 214, 19.8.2005, s. 9.


BILAGA

Viktningskoefficienter för regleringsåret 2006/07 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av gris

Artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75

Belgien

4,1

Tjeckien

1,8

Danmark

8,3

Tyskland

17,8

Estland

0,2

Grekland

0,7

Spanien

16,4

Frankrike

10,0

Irland

1,1

Italien

6,1

Cypern

0,3

Lettland

0,3

Litauen

0,7

Luxemburg

0,1

Ungern

2,5

Malta

0,1

Nederländerna

7,3

Österrike

2,1

Polen

12,3

Portugal

1,5

Slovenien

0,4

Slovakien

0,7

Finland

0,9

Sverige

1,2

Förenade kungariket

3,1


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

9.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/12


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 juli 2006

om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

[delgivet med nr K(2006) 3331]

(Endast de engelska, franska, grekiska, italienska, portugisiska och spanska språkversionerna är giltiga)

(2006/554/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 5.2 c,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (2) särskilt artikel 7.4,

efter samråd med fondkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 729/70 och artikel 7 i förordning (EG) nr 1258/1999 samt artikel 8.1 och 8.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1663/95 av den 7 juli 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (3) skall kommissionen utföra nödvändiga kontroller, meddela medlemsstaterna resultaten av dessa, ta del av medlemsstaternas iakttagelser, sammankalla till bilaterala diskussioner för att söka nå en överenskommelse med berörda medlemsstater samt formellt meddela sina slutsatser till dessa med hänvisning till kommissionens beslut 94/442/EG av den 1 juli 1994 om ett förlikningsförfarande i samband med räkenskapsavslutet för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (4).

(2)

Medlemsstaterna har haft möjlighet att inleda ett förlikningsförfarande. Denna möjlighet har utnyttjats i vissa fall och kommissionen har studerat rapporten från förfarandet i fråga.

(3)

Enligt artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 729/70 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 1258/1999 får finansiering bara ske av bidrag vid export till tredjeland och av interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna, vilka beviljats respektive företagits i enlighet med gemenskapsreglerna inom ramen för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

(4)

De utförda kontrollerna, resultaten av de bilaterala diskussionerna och förlikningsförfarandena har visat att en del av de betalningar som medlemsstaterna deklarerat inte uppfyller dessa villkor och följaktligen inte får finansieras av garantisektionen vid EUGFJ.

(5)

De belopp som inte tillåts belasta garantisektionen vid EUGFJ bör anges. Dessa belopp avser inte betalningar som verkställts mer än tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

(6)

För de fall som avses i det här beslutet har kommissionen med hjälp av en sammanfattande rapport underrättat medlemsstaterna om de uppskattade belopp som skall undantas därför att de inte har handlagts enligt gemenskapens bestämmelser.

(7)

Detta beslut påverkar inte de ekonomiska konsekvenser som kommissionen kan komma att dra av domstolens domar i mål som ännu inte hade avgjorts den 5 april 2006 och som gäller frågor som omfattas av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De betalningar som anges i bilagan, och som verkställts av medlemsstaternas godkända utbetalningsställen och deklarerats inom ramen för garantisektionen vid EUGFJ, skall undantas från gemenskapsfinansiering, då de inte verkställts i överensstämmelse med gemenskapsreglerna.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Portugal, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 27 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1287/95 (EGT L 125, 8.6.1995, s. 1).

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(3)  EGT L 158, 8.7.1995, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 465/2005 (EUT L 77, 23.3.2005, s. 6).

(4)  EGT L 182, 16.7.1994, s. 45. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/535/EG (EGT L 193, 17.7.2001, s. 25).


BILAGA

Medlemsstat

Revisionsområde

Orsak

Korrigering

Valuta

Utgifter för vilka finansiering avslås

Avdrag som redan gjorts

Finansiella konsekvenser av detta beslut

Budgetår

ES

Jordbruksgrödor

Ingen datoriserad LPIS

schablonbelopp 2 %

EUR

–43 299,48

0,00

–43 299,48

1999–2000

ES

Jordbruksgrödor

Bristfälligt förfarande för ansökan om stöd

schablonbelopp 5 %

EUR

–2 024 643,26

0,00

–2 024 643,26

2002–2004

ES

Jordbruksgrödor

Inga påföljder har tillämpats

schablonbelopp 2 %

EUR

– 316 545,67

0,00

– 316 545,67

2003–2004

ES

Djurbidrag – djur över 30 mån.

Djur föremål för finansiering både för inköp och destruktion

engångsbelopp

EUR

– 156 180,00

0,00

– 156 180,00

2002

ES

Djurbidrag – djur över 30 mån.

Otillförlitligt förvaltnings– och bokföringssystem för övervakning och räkning av djur

schablonbelopp 10 %

EUR

– 160 692,00

0,00

– 160 692,00

2001

ES

Smörfetter i livsmedelsproduktion

För mkt spårämnen – stöd betalt för en del av de tillsatta spårämnena

engångsbelopp 1,5 %

EUR

– 144 902,68

0,00

– 144 902,68

2002–2005

ES

Frukt och grönsaker – bananer

Brister i fastställandet av saluförda kvantiteter, icke–repr. provtagning vid kvalitetskontroller

schablonbelopp 2 %

EUR

–5 291 087,63

0,00

–5 291 087,63

2002–2004

ES

Frukt och grönsaker – bearbetning av persikor och päron

Betalning har ej inkommit i tid

engångsbelopp

EUR

– 643 142,42

0,00

– 643 142,42

2002

ES

POSEI

De grundläggande kontrollerna har ej utförts

schablonbelopp 5 %

EUR

– 415 161,50

0,00

– 415 161,50

2003–2004

ES

POSEI

Betalning har ej inkommit i tid

engångsbelopp

EUR

–3 931 651,61

0,00

–3 931 651,61

2003–2004

ES

Vin – Produktionspotential

Brister i hanteringen av produktionspotentialen

schablonbelopp 10 %

EUR

–33 357 596,61

0,00

–33 357 596,61

2001–2004

Totalt ES

 

 

 

 

–46 484 902,86

0,00

–46 484 902,86

 

FR

Jordbruksgrödor

Bevattningsstöd för våtmarker

engångsbelopp

EUR

–7 874 178,00

0,00

–7 874 178,00

2001–2003

FR

Jordbruksgrödor

Jordlotter ej stödberättigande efter röjning av vinodlingar

engångsbelopp

EUR

–36 610 625,00

0,00

–36 610 625,00

2001–2005

FR

Jordbruksgrödor

Ängsmarker som återskapats till våtmarker

engångsbelopp

EUR

–12 521 275,00

0,00

–12 521 275,00

2001–2005

FR

Jordbruksgrödor

Påföljder för stöd som betalts på felaktiga grunder

engångsbelopp

EUR

–20 128 846,00

0,00

–20 128 846,00

2001–2005

FR

Olivolja – Produktionsstöd

Bristfälligt utförda grundläggande kontroller

schablonbelopp 2 %

EUR

– 156 181,66

0,00

– 156 181,66

2002–2004

FR

Landsbygdsutveckling, garantisektionen, nya åtgärder

Brister i grundläggande kontroller och stödkontroller

schablonbelopp 5 %

EUR

–4 349 136,00

0,00

–4 349 136,00

2001–2002

FR

Landsbygdsutveckling, garantisektionen, nya åtgärder

Brister i systemet för kontroll av räntesubventionerande lån

schablonbelopp 5 %

EUR

–4 331 384,00

0,00

–4 331 384,00

2001–2002

Totalt FR

 

 

 

 

–85 971 625,66

0,00

–85 971 625,66

 

UK

Smörfetter i livsmedelsproduktion

Otillräckliga kvantitetskontroller av producerade volymer

schablonbelopp 5 %

GBP

–1 351 441,25

0,00

–1 351 441,25

2001–2004

UK

Smörfetter i livsmedelsproduktion

För mkt spårämnen – stöd betalt för en del av de tillsatta spårämnena

engångsbelopp

GBP

–55 534,20

0,00

–55 534,20

2002–2004

UK

Exportbidrag och livsmedelshjälp utanför EU

Brister i tidsplanerna

schablonbelopp 2 %

GBP

– 250 887,47

0,00

– 250 887,47

2001–2003

UK

Exportbidrag och livsmedelshjälp utanför EU

Otillräckligt antal kontroller av utbyte

schablonbelopp 5 %

GBP

–7 314,57

0,00

–7 314,57

2000–2001

Totalt UK

 

 

 

 

–1 665 177,49

0,00

–1 665 177,49

 

EL

Landsbygdsutv. garantisektionen, åtföljande åtg.

Bristfälligt genomförda grundläggande kontroller

schablonbelopp 5 %

EUR

–1 795 865,00

0,00

–1 795 865,00

2004

EL

Landsbygdsutv. garantisektionen, åtföljande åtg.

Bristfälligt genomförda grundläggande kontroller

schablonbelopp 10 %

EUR

–6 271 694,00

0,00

–6 271 694,00

2002–2003

EL

Landsbygdsutv. garantisektionen, åtföljande åtg.

Diverse brister i systemen för administration, kontroll och påföljder

schablonbelopp 5 %

EUR

–6 460 070,00

0,00

–6 460 070,00

2004

Totalt EL

 

 

 

 

–14 527 629,00

0,00

–14 527 629,00

 

IE

Djurbidrag – djur över 30 mån.

Administrativa brister

schablonbelopp 2 %

EUR

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

2001–2003

Totalt IE

 

 

 

 

– 170 297,64

0,00

– 170 297,64

 

IT

Frukt och grönsaker – Återtagande

För få kontroller av kompostering och biologiska nedbrytningsprocesser

engångsbelopp 100 %

EUR

–9 107 445,49

0,00

–9 107 445,49

2000–2002

IT

Frukt och grönsaker – Återtagande

Ett flertal bristfälligheter i kontrollsystemet

schablonbelopp 5 %

EUR

– 304 839,45

0,00

– 304 839,45

2001–2003

IT

Offentlig lagring av kött

Sena betalningar

engångsbelopp

EUR

–4 575,54

0,00

–4 575,54

2001

IT

Offentlig lagring av kött

Förekomst av specificerat riskmaterial, borttagande av halsmuskel, godtagande av icke–stödberättigande slaktkroppar, bristfälliga lagringsförhållanden, felaktig märkning, anmälda brister och svagheter i inspektionen

schablonbelopp 5 %

EUR

–2 635 067,09

0,00

–2 635 067,09

2001–2003

Totalt IT

 

 

 

 

–12 051 927,57

0,00

–12 051 927,57

 

PT

Frukt och grönsaker – Bananer

Brister i systemen för kontroll av kvantiteter med stöd och av överföring av hela stödet till mottagare, brister i övervakningen av delegerade kontroller

schablonbelopp 2 %

EUR

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

2002–2004

Totalt PT

 

 

 

 

– 257 901,65

0,00

– 257 901,65

 


9.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 augusti 2006

om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt när det gäller vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn i Polen

[delgivet med nr K(2006) 3462]

(Text av betydelse för EES)

(2006/555/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt kapitel 6 avsnitt B delavsnitt I punkt 1 e i bilaga XII, och

av följande skäl:

(1)

Polen har beviljats övergångsperioder för vissa anläggningar som förtecknas i tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt.

(2)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt har ändrats genom kommissionens beslut 2004/458/EG (1), 2004/471/EG (2), 2004/474/EG (3), 2005/271/EG (4), 2005/591/EG (5), 2005/854/EG (6), 2006/14/EG (7), 2006/196/EG (8) och 2006/404/EG (9).

(3)

Enligt en officiell förklaring från den behöriga polska myndigheten har vissa anläggningar inom kött-, fisk- och mjölksektorn avslutat sin uppgradering och uppfyller nu alla krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Vissa anläggningar har upphört med den verksamhet för vilken de beviljats en övergångsperiod. Därutöver kommer några anläggningar inom mjölksektorn som fått tillstånd att bearbeta både mjölk som uppfyller EU:s krav och mjölk som inte gör det att i fortsättningen endast bearbeta mjölk som uppfyller EU:s krav. Dessa anläggningar bör därför utgå ur förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(4)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har informerats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anläggningar som anges i bilagan till detta beslut skall utgå ur tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 51. Rättat i EUT L 202, 7.6.2004, s. 39.

(2)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 58. Rättat i EUT L 212, 12.6.2004, s. 31.

(3)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 75. Rättat i EUT L 212, 12.6.2004, s. 44.

(4)  EUT L 86, 5.4.2005, s. 13.

(5)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 96.

(6)  EUT L 316, 2.12.2005, s. 17.

(7)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 66.

(8)  EUT L 70, 9.3.2006, s. 80.

(9)  EUT L 156, 9.6.2006, s. 16.


BILAGA

Förteckning över anläggningar som skall utgå ur tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt

Anläggningar för kött

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

6

02260202

Zakład Mięsny ”NALPOL”

23

06110206

Zakład Mięsny

”Wierzejki”

Jan i Marek Zdanowscy

29

08610305

Masarnia Podmiejska Sp. j.

65

12620313

Zakład Masarski ”ZDRÓJ” s.j.

133

20140101

MIĘSROL – Ubojnia Bydła, Trzody R. Tocicki

138

20060206

PPHU ”LEMIR”

140

22020207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Wnuk-Lipiński

189

26070201

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego ”MARKUZ” – Marian Kuzka

205

30070209

PPH ”BARTEX” Sp. j.

ZPChr R. G. Brońś

215

30120317

PW Domak Dariusz Rozum

235

30250102

Rzeźnictwo M. i M. Wędliniarstwo

Matuszak

240

30280205

Masarnia Ubojnia

BRONEX Łukaszewska i Królczyk Sp. j.

242

30280301

PPH ROMEX, Grażyna Pachela, Masarnia

249

32050203

Masarnia Wiejska ”Dyjak”

254

32080201

Rzeźnictwo

Wędliniarstwo Rybarkiewicz Mirosław


Kött av fjäderfä

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

35

24020605

Chłodnie Składowe

”Delico” S.C.

52

32050501

Zakład Drobiarski

”Kardrob”

Krystyna Skierska


Anläggningar för rött kött med begränsad kapacitet

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

5

 

Zakład Przetwórstwa Mięsa

w Paczkowie PPH

”Kalmar” spółka jawna E.A.M. Kaleta,

Szczodrowice 65, 57-140 Biały Kościół, ul. AK 40, 48-370 Paczków


Fisksektorn

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

17

22121821

”Szprot” s.c. R. Giedryś i K.

Krzymuski


Mjölksektorn

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

6

02201611

OSM Trzebnica

8

04041603

ZM w Brzozowie,

Brzozowo

18

08611601

OSM Gorzów Wlkp.

32

10021602

OSM ”Proszkownia”

41

12111602

ZPJ ”Magda”

43

12171601

Podhalańska SM w Zakopanem

87

28071602

SM w Lubawie, Zakład Produkcyjny w Iławie

91

30031601

Rolnicza SM ”Rolmlecz”

Zakład Mleczarski w Gnieźnie

95

30111603

”Champion” Sp. z o.o


Anläggningar som får bearbeta både mjölk som uppfyller EU:s krav och mjölk som inte gör det

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

2

B1 20021601

SM Łapy

7

A 20101601

”Polser” Sp. z o.o

18

B1 14201603

OSM Raciąż

21

B1 20051601

OSM Hajnówka

30

B1 20631601

SM ”Sudowia” w Suwałkach

47

B1 14361601

RSM ”Rolmlecz”


9.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 augusti 2006

om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna

[delgivet med nr K(2006) 3456]

(Text av betydelse för EES)

(2006/556/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna får importera embryon från tredjeländer endast om de har samlats, behandlats och förvarats av en embryosamlingsgrupp som förtecknas i det beslutet.

(2)

Förenta staterna har begärt att förteckningen ändras när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i det landet.

(3)

Förenta staterna har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 89/556/EEG följs, och de berörda embryosamlingsgrupperna har officiellt godkänts av veterinärmyndigheterna i landet för export till gemenskapen.

(4)

Beslut 92/452/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/395/EG (EUT L 152, 7.6.2006, s. 34).


BILAGA

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras på följande sätt:

a)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 98KY101 skall ersättas med följande:

”US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson”

b)

Följande rad för Förenta staternas embryosamlingsgrupper skall utgå:

”US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan”

c)

Följande rad skall läggas till för Förenta staterna:

”US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki”


9.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 218/22


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 augusti 2006

om ändring av beslut 2005/802/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av kaliumklorid med ursprung i Ryska federationen

(2006/557/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 8,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EEG) nr 3068/92 (2) (nedan kallad ”förordningen om slutgiltig tull”) införde rådet slutgiltiga antidumpningstullar på import av kaliumklorid (nedan kallad ”den berörda produkten”) med ursprung i bl.a. Vitryssland och Ryssland.

(2)

Efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 och en interimsöversyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen (nedan kallad ”den tidigare undersökningen”), beslutade rådet genom förordning (EG) nr 969/2000 (3) att åtgärderna skulle bibehållas men i en annan form. Åtgärderna infördes i form av ett fast belopp i euro per ton för de olika kategorierna och kvaliteterna av den berörda produkten.

(3)

Genom förordning (EG) nr 992/2004 (4) beslutade rådet att import till de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 (de tio nya medlemsstaterna) skulle undantas från antidumpningstullar om den skedde i enlighet med vissa särskilda åtaganden (nedan kallade ”utvidgningsåtaganden”), och rådet bemyndigade kommissionen att godta dessa utvidgningsåtaganden. På denna grundval och i enlighet med artiklarna 8, 11.3, 21 och 22 c i grundförordningen godtog kommissionen genom förordning (EG) nr 1002/2004 (5) åtaganden som gjorts av i) en exporterande tillverkare i Vitryssland tillsammans med företag i Litauen, Ryssland och Österrike, ii) en exporterande tillverkare i Ryssland tillsammans med ett företag i Ryssland och Österrike, samt iii) en exporterande tillverkare i Ryssland tillsammans med ett företag som vid tiden för godtagandet var beläget i Cypern.

(4)

Genom förordning (EG) nr 858/2005 (6) godtog kommissionen nya åtaganden från dessa exporterande tillverkare som gäller till och med den 13 april 2006.

(5)

Efter två separata partiella interimsöversyner enligt artikel 11.3 i grundförordningen, på begäran av de ryska exporterande tillverkarna JSC Silvinit och JSC Uralkali, ändrade rådet genom förordning (EG) nr 1891/2005 förordning (EEG) nr 3068/92 på så sätt att de fasta tullarna ersattes med individuella värdetullar på alla typer av kaliumklorid som dessa ryska företag tillverkat. Kommissionen godtog genom beslut 2005/802/EG (7) de åtaganden som JSC Silvinit och JSC Uralkali gjort. Vid den tidpunkten hade JSC Silvinit en ensam distributör, JSC International Potash Company i Moskva, med vilken JSC Silvinit gjorde åtagandet.

(6)

I januari 2006 meddelade JSC Silvinit kommissionen att företaget ville göra förändringar i fråga om försäljningskanalerna till gemenskapen och införa Polyfer Handels GmbH i Wien i Österrike som distributör. JSC Silvinit begärde därför att relevanta bestämmelser i beslut 2005/802/EG skulle ändras i enlighet med detta. JSC Silvinit har i detta syfte tillsammans med JSC International Potash Company och Polyfer Handels GmbH gemensamt gjort ett ändrat åtagande.

(7)

Kommissionen ansåg att införandet av Polyfer Handels GmbH som distributör för JSC Silvinit inte skulle påverka genomförandet eller försvåra en effektiv övervakning av åtagandet.

(8)

Mot denna bakgrund ansågs det lämpligt att ändra artikeldelen i beslut 2005/802/EG i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut 2005/802/EG skall ersättas enligt följande:

”Artikel 1

De åtaganden som gjorts av nedan angivna exporterande tillverkare och företag i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av kaliumklorid med ursprung i Ryssland skall godtas.

Land

Företag

TARIC-tilläggsnummer

Ryssland

Tillverkad av JSC Silvinit, Solikamsk, Ryssland, och såld av JSC International Potash Company, Moskva, Ryssland, eller Polyfer Handels GmbH, Wien, Österrike, till den första oberoende kund i gemenskapen som fungerar som importör

A695

Ryssland

Tillverkad och såld av JSC Uralkali, Berezniki, Ryssland, eller tillverkad av JSC Uralkali, Berezniki, Ryssland, och såld av Uralkali Trading SA, Genève, Schweiz, till den första oberoende kund i gemenskapen som fungerar som importör

A520”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EGT L 308, 24.10.1992, s. 41. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1891/2005 (EUT L 302, 19.11.2005, s. 14).

(3)  EGT L 112, 11.5.2000, s. 4.

(4)  EUT L 182, 19.5.2004, s. 23.

(5)  EUT L 183, 20.5.2004, s. 16. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 588/2005 (EUT L 98, 16.4.2005, s. 11).

(6)  EUT L 143, 7.6.2005, s. 11.

(7)  EUT L 302, 19.11.2005, s. 79.