ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 214

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
4 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1183/2006 av den 24 juli 2006 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur (kodifierad version)

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror (kodifierad version)

7

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1185/2006 av den 24 juli 2006 om uppsägning av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Angolas regering om fiske utanför Angola och om undantag från förordning (EG) nr 2792/1999

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1186/2006 av den 3 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1187/2006 av den 3 augusti 2006 om undantag från förordning (EG) nr 796/2004 när det gäller tillämpningen av förordningens artikel 21 i vissa medlemsstater

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1188/2006 av den 3 augusti 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1189/2006 av den 3 augusti 2006 om ändring för sextiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

21

 

*

Kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av person i politiskt utsatt ställning, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning

29

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 11 april 2006 om fördelning av de mängder kontrollerade ämnen som tillåts för viktiga användningsområden inom gemenskapen under 2006 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 [delgivet med nr K(2006) 1483]  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens beslut av den 20 juli 2006 om ersättning av bilagan till beslut 2005/769/EG beträffande fastställande av regler för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1292/96

50

 

*

Kommissionens beslut av den 2 augusti 2006 om ändring av beslut 93/195/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang [delgivet med nr K(2006) 3400]  ( 1 )

59

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1183/2006

av den 24 juli 2006

om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 1208/81 av den 28 april 1981 om fastställande av en gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur (3) har ändrats på väsentliga punkter (4). Av tydlighetsskäl bör den förordningen kodifieras.

(2)

En gemenskapsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur bör tillämpas vid rapportering av priser och vid intervention inom nötköttssektorn.

(3)

Klassificeringen av slaktkroppar av vuxna nötkreatur bör ske med utgångspunkt från konformation och fettansättningsgrad. En kombination av dessa två kriterier gör det möjligt att indela slaktkroppar i olika klasser. Slaktkroppar som klassificeras på detta sätt bör identifieras.

(4)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning inom gemenskapen bör en kontrollkommitté från gemenskapen tillåtas att göra kontroller på plats.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs gemenskapens skala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur.

Artikel 2

I denna förordning skall följande definitioner gälla:

a)   slaktkroppar: hela kroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och avhudade med följande presentation:

Utan huvud och utan fötter. Huvudet skall vara avskuret från kroppen vid leden mellan atlaskotan och skallbenet och fötterna skall vara avskurna vid övre eller nedre fotleden.

Utan bröst- och bukhålornas organ, med eller utan njure, njurfett och bäckenfett.

Utan könsorgan och dithörande muskler och hos hondjur utan juver eller juverfett.

b)   halva slaktkroppar: produkter som erhålls genom en symmetrisk delning av den slaktkropp som avses i a genom mitten av varje hals-, bröst-, länd- och korskota och genom bröstbenet och bäckenbensfogen.

Artikel 3

För fastställande av marknadspriser skall slaktkroppen presenteras med halsen avskuren enligt veterinära krav och utan att det yttre fettet tagits bort, och

utan njurar, njurfett eller bäckenfett,

utan mellangärde eller njurtapp,

utan svans,

utan ryggmärg,

utan testikelfett,

utan innanlårsfett,

utan stora halsvenen och angränsande fett.

Medlemsstaterna skall dock vara bemyndigade att tillåta andra presentationer när denna referenspresentation inte används.

I sådana fall skall de justeringar som är nödvändiga för att passa in dessa presentationer i referenspresentationen fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (5).

Artikel 4

1.   Utan att det påverkar gällande interventionsbestämmelser skall slaktkroppar av vuxna nötkreatur delas in i följande kategorier:

A.

Slaktkroppar av okastrerade unga handjur under två år.

B.

Slaktkroppar av andra okastrerade handjur.

C.

Slaktkroppar av kastrerade handjur.

D.

Slaktkroppar av hondjur som har kalvat.

E.

Slaktkroppar av andra hondjur.

Kriterier för att skilja slaktkroppskategorier åt skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1254/1999.

2.   Slaktkroppar av vuxna nötkreatur skall klassificeras genom en bedömning i följdordning av

a)

konformationen i enlighet med bilaga I,

b)

fettansättningsgraden i enlighet med bilaga II.

3.   Den konformationsklass som betecknas med bokstaven S i bilaga I får användas av medlemsstaterna om de vid frivilligt införande av en konformationsklass över de existerande klasserna (djur med dubbelmuskulatur) önskar att ta hänsyn till egenskaperna hos eller den förväntade utvecklingen av en viss produktion.

Medlemsstater som avser att använda denna möjlighet skall meddela kommissionen och övriga medlemsstater detta.

4.   Medlemsstater skall vara bemyndigade att dela upp var och en av de klasser som anges i bilagorna I och II i högst tre underklasser.

Artikel 5

1.   Klassificeringen av slaktkroppar eller halva slaktkroppar skall ske så snart som möjligt efter slakten och skall äga rum i slakteriet.

2.   Klassificerade slaktkroppar eller halva slaktkroppar skall identifieras.

3.   Före identifieringen skall medlemsstaterna tillåtas att låta ta bort det yttre fettet från slaktkropparna eller de halva slaktkropparna, om fettansättningen motiverar detta.

Villkoren för borttagande av det yttre fettet skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1254/1999.

Artikel 6

1.   Inspektion på plats skall genomföras av en inspektionskommitté från gemenskapen bestående av experter från kommissionen och experter som utnämnts av medlemsstaterna. Denna kommitté skall rapportera till kommissionen om de kontroller som utförts.

Vid behov skall kommissionen vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att säkra att klassificeringen utförs på ett enhetligt sätt.

Dessa inspektioner skall utföras på gemenskapens vägnar och gemenskapen skall bära kostnaden för detta.

2.   Detaljerade bestämmelser för tillämpningen av punkt 1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1254/1999.

Artikel 7

Ytterligare bestämmelser som specificerar definitionen av klasserna för konformation och fettansättning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1254/1999.

Artikel 8

Förordning (EEG) nr 1208/81 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2006.

På rådets vägnar

M. PEKKARINEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 27 april 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 65, 17.3.2006, s. 50.

(3)  EGT L 123, 7.5.1981, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 1026/91 (EGT L 106, 26.4.1991, s. 2).

(4)  Se bilaga III.

(5)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).


BILAGA I

KONFORMATION

Utveckling av slaktkroppsformer, särskilt viktigare delar (lår, rygg och bog)

Konformationsklass

Beskrivning

S

Utomordentlig

Alla former, extremt konvexa, exceptionell muskelutveckling (slaktkropp av dubbelmuskulär typ)

E

Utmärkt

Alla former, konvexa till superkonvexa, exceptionell muskelutveckling

U

Mycket god

I stort sett konvexa former, mycket god muskelutveckling

R

God

I stort sett raka former, god muskelutveckling

O

Ganska god

Raka till konkava former, genomsnittlig muskelutveckling

P

Dålig

Alla former, konkava till mycket konkava, dålig muskelutveckling


BILAGA II

FETTANSÄTTNINGSGRAD

Grad av fett på slaktkroppens utsida och i brösthålan

Fettgrupp

Beskrivning

1

mager

Ingen eller obetydlig fettansättning

2

lätt fet

Lätt fettansättning, musklerna synliga nästan överallt

3

normalfet

Musklerna, med undantag av musklerna i lår och bog, nästan överallt täckta av fett, smärre fettdepåer i brösthålan

4

fet

Musklerna täckta av fett, men fortfarande delvis synliga på låret och bogen, en del betydande fettdepåer i brösthålan

5

mycket fet

Hela slaktkroppen täckt av ett tjockt fettlager, betydande fettdepåer i brösthålan


BILAGA III

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Rådets förordning (EEG) nr 1208/81

(EGT L 123, 7.5.1981, s. 3)

Rådets förordning (EEG) nr 1026/91

(EGT L 106, 26.4.1991, s. 2)


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 1208/81

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2

Artikel 2.2

Artikel 3

Artikel 3.1

Artikel 4.1

Artikel 3.2 första stycket

Artikel 4.2

Artikel 3.2 andra och tredje stycket

Artikel 4.3 första och andra stycket

Artikel 3.3

Artikel 4.4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5 första, andra och tredje stycket

Artikel 6.1 första, andra och tredje stycket

Artikel 5 fjärde stycket

Artikel 6.2

Artikel 6 första stycket

Artikel 7

Artikel 6 andra, tredje och fjärde stycket

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Bilaga I och II

Bilaga I och II

Bilaga III

Bilaga IV


4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/7


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1184/2006

av den 24 juli 2006

om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning nr 26 av den 4 april 1962 om tilllämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror (2) har ändrats till sitt innehåll (3). Av tydlighetsskäl bör därför den förordningen kodifieras.

(2)

Det framgår av artikel 36 i fördraget att en av den gemensamma jordbrukspolitikens uppgifter är att avgöra huruvida de konkurrensregler som är fastställda i fördraget skall tillämpas på produktion av och handel med jordbruksvaror. Det kommer därför att bli nödvändigt att komplettera bestämmelserna i denna förordning med hänsyn till utvecklingen av denna politik.

(3)

De konkurrensregler som berör sådana avtal, beslut och förfaranden som avses i artikel 81 i fördraget samt missbruk av en dominerande ställning bör tillämpas på produktion av och handel med jordbruksvaror, såvida inte tillämpningen är hämmande för verksamheten hos de nationella marknadsorganisationerna för jordbruksvaror eller äventyrar förverkligandet av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

(4)

Särskild uppmärksamhet bör ägnas sammanslutningar av lantbrukare som är särskilt inriktade på gemensam produktion eller marknadsföring av jordbruksvaror eller utnyttjande av gemensamma anläggningar, såvida inte sådan gemensam verksamhet sätter konkurrensen ur spel eller äventyrar förverkligandet av de mål som anges i artikel 33 i fördraget.

(5)

För att dels undvika att äventyra utvecklingen av en gemensam jordbrukspolitik, dels skapa rättssäkerhet för de berörda företagen och säkerställa att de inte utsätts för diskriminering, skall kommissionen, med förbehåll för domstolens prövning, ensam vara behörig att avgöra om villkoren enligt de två föregående skälen är uppfyllda beträffande sådana avtal, beslut och förfaranden som avses i artikel 81 i fördraget.

(6)

För att inom ramen för utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken kunna tillämpa reglerna om stöd till produktion av och handel med jordbruksvaror bör kommissionen ges möjlighet att upprätta en förteckning över befintliga, nya eller föreslagna stödåtgärder, framföra sina synpunkter till medlemsstaterna samt föreslå dem lämpliga åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inte annat följer av artikel 2 i denna förordning, skall artiklarna 81–86 i fördraget samt tillämpningsbestämmelserna till dessa tillämpas på alla avtal, beslut och förfaranden som avses i artikel 81.1 och artikel 82 i fördraget och som rör produktion av eller handel med sådana produkter som är upptagna i bilaga I till fördraget.

Artikel 2

1.   Artikel 81.1 i fördraget gäller inte sådana avtal, beslut och förfaranden som avses i artikel 1 i denna förordning och som utgör en integrerad del av en nationell marknadsorganisation eller som är nödvändiga för att förverkliga de mål som anges i artikel 33 i fördraget.

I synnerhet gäller den inte sådana avtal, beslut och förfaranden mellan lantbrukare, sammanslutningar av lantbrukare eller sammanslutningar av sådana sammanslutningar tillhörande en enda medlemsstat vilka, utan att medföra någon skyldighet att hålla samma priser, avser produktion eller försäljning av jordbruksvaror eller utnyttjande av gemensamma anläggningar för lagring, behandling eller förädling av jordbruksvaror, såvida inte kommissionen finner att konkurrensen sätts ur spel eller att förverkligandet av de mål som anges i artikel 33 i fördraget äventyras därigenom.

2.   Efter att ha samrått med medlemsstaterna och inhämtat yttranden från de berörda företagen eller företagssammanslutningarna samt andra fysiska eller juridiska personer som kommissionen anser det lämpligt att höra, skall kommissionen, med förbehåll för domstolens prövning, ensam vara behörig att genom ett beslut som skall offentliggöras avgöra vilka avtal, beslut och förfaranden som uppfyller de villkor som anges i punkt 1.

Kommissionen skall träffa detta avgörande antingen på eget initiativ eller på begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat eller ett företag eller en företagssammanslutning som har intresse i saken.

3.   Offentliggörandet skall ange parternas namn och huvuddragen i beslutet. Hänsyn skall därvid tas till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas.

Artikel 3

Bestämmelserna i artikel 88.1 och artikel 88.3 första meningen i fördraget skall vara tillämpliga på stöd till produktion av och handel med sådana produkter som är upptagna i bilaga I till fördraget.

Artikel 4

Förordning nr 26 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2006.

På rådets vägnar

M. PEKKARINEN

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 27 april 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT 30, 20.4.1962, s. 993/62. Förordningen ändrad genom förordning nr 49 (EGT 53, 1.7.1962, s. 1571/62).

(3)  Se bilaga I.


BILAGA I

Upphävd förordning och ändringar av denna

Rådets förordning nr 26

(EGT 30, 20.4.1962, s. 993/62)

Rådets förordning nr 49

(EGT 53, 1.7.1962, s. 1571/62)

endast artikel 1.1 g


BILAGA II

Jämförelsetabell

Förordning nr 26

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.2 första stycket

Artikel 2.3

Artikel 2.2 andra stycket

Artikel 2.4

Artikel 2.3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Bilaga I

Bilaga II


4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/10


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1185/2006

av den 24 juli 2006

om uppsägning av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Angolas regering om fiske utanför Angola och om undantag från förordning (EG) nr 2792/1999

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 jämförda med artikel 300.2 och 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Angolas regering om fiske utanför Angola (2) (nedan kallat ”avtalet”) undertecknades i Luanda den 1 februari 1989 och trädde i kraft samma dag enligt artikel 15 i avtalet.

(2)

Det sista protokoll som bifogades avtalet, om fastställande för perioden 3 augusti 2002–2 augusti 2004 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet (3), har inte förnyats eftersom en del av villkoren i den nya lagstiftning om biologiska akvatiska resurser som den angolanska regeringen antog i oktober 2004 är oförenliga med gemenskapens krav för gemenskapsfartygens fiske i angolanska vatten.

(3)

Därför bör avtalet sägas upp i enlighet med det förfarande som anges i artikel 14 i avtalet.

(4)

Enligt rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn (4) får medlemsstaterna bevilja ersättning till fiskare och fartygsägare om deras verksamhet tillfälligt upphör när ett fiskeavtal upphävs eller inte förnyas. Detta gäller de gemenskapsflottor som är beroende av avtalet. Ersättningen får betalas ut under högst sex månader. En förlängning med ytterligare sex månader är möjlig under förutsättning att en av kommissionen godkänd omställningsplan genomförs för den berörda flottan.

(5)

Den 18 juli 2005 antog kommissionen ett beslut om att godkänna omställningsplanen för fiskefartyg som drabbas av att fiskeprotokollet mellan Europeiska gemenskapen och Angola inte förnyas. Omställningsplanen genomförs inom ramen för FFU:s verksamhetsprogram rörande gemenskapens strukturinterventioner i fiskerisektorn i mål 1-områden i Spanien under perioden 2000–2006.

(6)

För att underlätta genomförandet av omställningsplanen bör de gemenskapsfartyg, som omfattas av planen och som till följd av uppsägningen upphör med den verksamhet de bedriver inom ramen för avtalet, undantas från en del av bestämmelserna i förordning (EG) nr 2792/1999. De bör framför allt inte omfattas av skyldigheten att återbetala offentligt stöd för tillfälligt upphörande av verksamheten eller för förnyelse, modernisering eller utrustning, eller av skyldigheten att bevisa att de bedrivit aktivt fiske året innan de stryks från gemenskapens register över fiskefartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Angolas regering om fiske utanför Angola som undertecknades i Luanda den 1 februari 1989 sägs härmed upp på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha befogenhet att meddela Republiken Angolas regering att avtalet sägs upp.

Artikel 3

1.   De fiskefartyg från gemenskapen som anges i den omställningsplan som godkändes genom kommissionens beslut av den 18 juli 2005 skall inte omfattas av artikel 10.3 b ii eller 10.4 i i förordning (EG) nr 2792/1999 eller av punkt 1.1 a i bilaga III till den förordningen.

2.   Kapaciteten för varje fartyg som omfattas av undantag i enlighet med artikel 10.4 i förordning (EG) nr 2792/1999 skall anses vara ett utträde med offentligt stöd om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 11.3 i rådets förordning EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (5).

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2006.

På rådets vägnar

M. PEKKARINEN

Ordförande


(1)  Yttrande av den 16.5.2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 268, 19.9.1987, s. 66.

(3)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 92.

(4)  EGT L 337, 30.12.1999, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 485/2005 (EUT L 81, 30.3.2005, s. 1).

(5)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.


4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1186/2006

av den 3 augusti 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 3 augusti 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1187/2006

av den 3 augusti 2006

om undantag från förordning (EG) nr 796/2004 när det gäller tillämpningen av förordningens artikel 21 i vissa medlemsstater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (1), särskilt artikel 145, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (2) föreskrivs i artikel 21 att stödbeloppet skall minskas om stödansökan lämnas in för sent.

(2)

Förvaltningen av de samlade ansökningarna för 2006 har i flera medlemsstater påverkats av exceptionella omständigheter. Omständigheterna har i varierande omfattning påverkat de berörda medlemsstaternas jordbrukares möjligheter att lämna in sina ansökningar inom den tidsfrist som anges i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 796/2004. Detta gör att vissa jordbrukare riskerar att inte få hela det stödbelopp som de egentligen är berättigade till.

(3)

I Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Nederländerna, Portugal och Spanien har det förekommit oväntade svårigheter i det praktiska genomförandet av systemet med samlat gårdsstöd, huvudsakligen på grund av oförutsebara tekniska och administrativa problem. Systemet har dessutom blivit ännu mer komplicerat sedan olivoljesektorn inkluderades i systemet. Det stora antalet jordbrukare som ansökt om stöd och de komplicerade beräkningar som måste göras beträffande de olivodlingsområden som skall deklareras har ytterligare fördröjt administrationen av ansökningarna för 2006 i Frankrike, Italien, Portugal och Spanien.

(4)

De svåra konsekvenserna av översvämningarna i Ungern och oväntade svårigheter med den första tryckningen av de relevanta handlingarna i Polen gjorde att de behöriga myndigheterna tvingades distribuera ansökningshandlingarna till jordbrukarna med avsevärda förseningar och detta fick konsekvenser för jordbrukarnas möjligheter att lämna in ansökningarna inom tidsfristen.

(5)

Med tanke på detta bör den föreskrivna minskningen med 1 % per arbetsdag på ansökningarna för 2006 och bestämmelsen om att ansökningar inte skall godtas inte tillämpas på de ansökningar som inkommer inom de tidsfrister som skall fastställas utifrån de specifika omständigheterna i var och en av de berörda medlemsstaterna.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 21.1 i förordning (EG) nr 796/2004 skall bestämmelserna i den artikeln om minskning av stödet med 1 % per arbetsdag och om avslag på ansökningar inte tillämpas på ansökningar som avseende 2006 lämnats in till de behöriga myndigheterna enligt följande:

a)

Ansökningar som lämnats in fram till den 31 maj 2006 när det gäller

i)

Frankrike och

ansökningar som lämnats in av jordbrukare i de franska departement som förtecknas i bilaga I till denna förordning, och

ansökningar som jordbrukarna började fylla i elektroniskt före den 15 maj 2006, men som de inte kunde skicka in elektroniskt förrän efter det datumet.

ii)

Ungern och de områden som anges i bilaga II till denna förordning.

iii)

Nederländerna.

b)

Ansökningar som lämnats in fram till den 15 juni 2006 när det gäller

i)

Frankrike och jordbrukare som odlar oliver som berättigar till stöd inom systemet med samlat gårdsstöd.

ii)

Spanien, och de autonoma regioner som anges i bilaga III till denna förordning.

iii)

Italien.

iv)

Polen.

v)

Förenade kungariket, när det gäller England.

vi)

Portugal och jordbrukare som odlar oliver som berättigar till stöd inom systemet med samlat gårdsstöd.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 953/2006 (EUT L 175, 29.6.2006, s. 1).

(2)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 659/2006 (EUT L 116, 29.4.2006, s. 20).


BILAGA I

Departement i Frankrike enligt artikel 1.a i

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


BILAGA II

Områden i Ungern enligt artikel 1.a ii

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


BILAGA III

Autonoma regioner i Spanien enligt artikel 1.b ii

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1188/2006

av den 3 augusti 2006

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2006/2007 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1002/2006 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 1174/2006 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1002/2006 för regleringsåret 2006/2007 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 211, 1.8.2006, s. 20.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 4 augusti 2006 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1189/2006

av den 3 augusti 2006

om ändring för sextiosjätte gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (2) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 25 juli 2006 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 674/2006 (EUT L 116, 29.4.2006, s. 58).

(2)  Tidigare även kallat penningmedel.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Al Rashid Trust (även känd som Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, tfn 668 33 01; tfn 0300-820 91 99; fax 662 38 14,

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; tfn 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tfn 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; tfn 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; tfn 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

Verksamhet i Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif.

Verksamhet även i Kosovo och Tjetjenien”,

ersättas med följande:

Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adress:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tfn a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14).

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tfn. 497 92 63).

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tfn 587 25 45).

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tfn 262 38 18-19).

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tfn 042-681 20 81).

Övriga upplysningar: a) Huvudkontor i Pakistan, b) kontonummer i Habib Bank Ltd, Foreign Exchange Branch: 05501741 och 06500138.

2.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Al-Nur Honey Press Shops (även känt som Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen” ersättas med följande:

Al-Nur Honey Press Shops (även känt som Al-Nur Honey Center). Adress: Sanaa, Jemen. Övriga upplysningar: inrättat av Mohamed Mohamed A-Hamati från Hufash-distriktet, El Mahweet Governate, Jemen.

3.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Eastern Turkistan Islamic Movement eller East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (alias Eastern Turkistan Islamic Party eller Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)” ersättas med följande:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

4.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial ”World Relief”. Adresser:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike.

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien.

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien.

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgien.

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo.

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo.

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien.

l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Övriga upplysningar:

a)

finns även i Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingusjien (Ryssland), Irak, Jordanien, Kashmir, Kina, Libanon, Sierra Leone, Somalia, Syrien, Tjetjenien (Ryssland) och Västbanken och Gaza,

b)

amerikanskt arbetsgivarnummer 36-3804626,

c)

momsregistreringsnummer: BE 454 419 759,

d)

adresserna i Belgien är de adresser som Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l och Fondation Secours Mondial vzw. har haft sedan 1998”, ersättas med följande:

Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial ”World Relief”. Adresser:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike.

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien.

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien.

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgien.

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo.

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo.

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien.

l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Övriga upplysningar:

a)

finns även i Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingusjien (Ryssland), Irak, Jordanien, Kashmir, Kina, Libanon, Sierra Leone, Somalia, Syrien, Tjetjenien (Ryssland) samt Västbanken och Gaza,

b)

amerikanskt arbetsgivarnummer (U.S. Federal Employer Identification) nr 36-3804626,

c)

momsregistreringsnummer: BE 454 419 759,

d)

adresserna i Belgien är de adresser som Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l och Fondation Secours Mondial vzw. har haft sedan 1998.

5.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), även känt som Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; Kontor: Pakistan och Afghanistan. Obs: Denna enhets kontor i Pakistan och Afghanistan är de enda som kommer att anges” ersättas med följande:

Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Kontor i Pakistan och Afghanistan. Övriga upplysningar: Denna enhets kontor i Pakistan och Afghanistan är de enda som kommer att anges.

6.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (även kallad Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Groupof the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)” ersättas med följande:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (även kallad a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, b) Riyadh-as-Saliheen, c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), f) RSRSBCM).

7.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Special Purpose Islamic Regiment (även kallad the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)” ersättas med följande:

Special Purpose Islamic Regiment (även kallad a) The Islamic Special Purpose Regiment, b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, c) Islamic Regiment of Special Meaning, d) SPIR).

8.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Schweiz ersättas med följande:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italien.

9.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Anafi, Nazirullah, Maulavi (handelsattaché vid talibanernas ’ambassad’ i Islamabad)” ersättas med följande:

Nazirullah Aanafi, Maulavi, handelsattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan, född: 1962 i Kandahar, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr: D 000912 (utfärdat den 30 juni 1998).

10.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Qadeer, Abdul, general (militärattaché vid talibanernas ’ambassad’ i Islamabad)” ersättas med följande:

Abdul Qadeer. Titel: General. Funktion: militärattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan. Född: 1967 i: Nangarhar, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 000974.

11.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, NW8, London, Förenade kungariket, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (senast registrerade adress i Bosnien och Hercegovina). Född: a) den 21 mars 1963, b) den 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Medborgarskap: a) tunisiskt, b) bosniskt-hercegovinskt. Pass nr a) E 423362, utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988, b) nr 0841438 (bosniskt-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1998 som upphörde att gälla den 30 december 2003). Nationellt identitetsbevis nr: 1292931. Övriga upplysningar: a) adressen i Belgien är en postbox, b) faderns namn är Mohamed och moderns namn är Medina Abid; c) enligt uppgift bosatt i Dublin, Irland” ersättas med följande:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa). Adress: Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, London NW8, Förenade kungariket, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (senast registrerade adress i Bosnien och Hercegovina). Född: a) den 21 mars 1963, b) den 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Medborgarskap: a) tunisiskt, b) bosniskt-hercegovinskt. Pass nr: a) E 423362 (utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988), b) nr 0841438 (bosniskt-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1998 som upphörde att gälla den 30 december 2003). Nationellt identitetsbevis nr: 1292931. Övriga upplysningar: a) adressen i Belgien är en postbox, b) faderns namn är Mohamed och moderns namn är Medina Abid; c) enligt uppgift bosatt i Dublin, Irland.

12.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias Abdurehman, Ahmed Mohammed; alias Abu Fatima; alias Abu Islam; alias Abu Khadiijah; alias Ahmed Hamed; alias Ahmed The Egyptian; alias Ahmed, Ahmed; alias Al-Masri, Ahmad; alias Al-Surir, Abu Islam; alias Ali, Ahmed Mohammed; alias Ali, Hamed; alias Hemed, Ahmed; alias Shieb, Ahmed; alias Shuaib), Afghanistan; född 1965, i Egypten, egyptisk medborgare” ersättas med följande:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Född 1965 i Egypten, egyptisk medborgare.

13.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Al-Jadawi, Saqar. Född omkring 1965. Förmodas vara yemenitisk och saudisk medborgare. Medhjälpare till Usama Bin Laden” ersättas med följande:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adress: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Född: 1965 i Al-Mukalla, Jemen, jemenitisk medborgare, pass nr 00385937. Övriga upplysningar: a) adressen är samma som tidigare, b) chaufför och livvakt åt Usama Bin Laden mellan 1996 och 2001.

14.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI, b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI), födelsedatum omkring 1950, födelseort Jemen, nationalitet jemenitisk, pass nr: A005487 (Jemen), utfärdat den 13 augusti 1995” ersättas med följande:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titel: Shejk. Adress: Sanaa, Jemen. Född: a) 1942, b) omkring 1950 i Jemen, jemenitisk medborgare, pass nr A005487 (utfärdat den 13 augusti 1995).

15.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Allamuddin, Syed (andresekreterare vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar)” ersättas med följande:

Sayed Allamuddin Athear. Funktion: andresekreterare vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Peshawar, Pakistan. Född: 1955 i Badakshan, afghansk medborgare, pass nr D 000994.

16.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); Född den a) 9 februari 1960 b) 2 februari 1960 i deldistriktet Solokuro i distriktet Lamongan, provinsen östra Java, Indonesien. Indonesisk medborgare” ersättas med följande:

Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Född den a) 9 februari 1960, b) 2 februari 1960 i Solokuro, Lamongandistriktet, östra Java, Indonesien, indonesisk medborgare.

17.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Binalshibh, Ramzi Mohamed Abdullah (alias Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; Bin al Shibh, Ramzi), född den 1 maj 1972 eller den 16 september 1973 i Hadramawt, Yemen eller Khartum, Sudan. Sudanesisk eller yemenitisk medborgare. Yemenitiskt pass med nummer 00 085 243, utfärdat den 12 november 1997 i Sanaa, Yemen” ersättas med följande:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Ramzi Omar). Född den a) 1 maj 1972, b) 16 september 1973 i a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Khartoum, Sudan, a) jemenitisk medborgare, b) sudanesisk medborgare, pass nr 00085243 (utfärdat den 17 november 1997 i Sanaa, Jemen). Övriga upplysningar: arresterad i Karachi, Pakistan den 30 september 2002.

18.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Daud, Mohammad (förvaltningsattaché vid talibanernas ’ambassad’ i Islamabad)” ersättas med följande:

Mohammad Daud. Funktion: förvaltningsattaché vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan. Född 1956 i Kabul, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 00732.

19.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Fauzi, Habibullah (förstesekreterare/biträdande beskickningschef vid talibanernas ’ambassad’ i Islamabad)” ersättas med följande:

Habibullah Faizi. Funktion: andresekreterare. Född 1961 i Ghazni, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 010678 (utfärdat den 19 december 1993).

20.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Murad, Abdullah, Maulavi (generalkonsul vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Quetta)” ersättas med följande:

Abdullah Hamad. Titel: Maulavi. Funktion: Generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i Quetta, Pakistan, född 1972 i Helmand, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 00857 (utfärdat den 20 november 1997).

21.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (förstesekreterare vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Quetta)” ersättas med följande:

Abdul Hai Hazem. Titel: Maulavi. Funktion: förstesekreterare vid talibanernas ”generalkonsulat” i Quetta, Pakistan, född 1971 i Ghazni, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 0001203.

22.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq). Född den 12 mars 1971 i Riyadh, Saudiarabien. Förmodas vara saudisk och palestinsk medborgare. Pass: Innehavare av ett egyptiskt pass med nummer 484824, utfärdat den 18 januari 1984 av egyptiska ambassaden i Riyadh. Övriga upplysningar: Nära lierad med Usama bin Ladin och kontaktperson för terroristtrafik” ersättas med följande:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Född den 12 mars 1971 i Riyadh, Saudiarabien, palestinsk medborgare, pass nr 484824 (egyptiskt pass utfärdat den 18 januari 1984 vid den egyptiska ambassaden i Riyadh). Övriga upplysningar: nära lierad med Usama bin Laden och kontaktperson för terroristtrafik.

23.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalkonsul vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Karachi)” ersättas med följande:

Rahamatullah Kakazada. Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i Karachi, Pakistan. Född 1968 i Ghazni, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 000952 (utfärdat den 7 januari 1999).

24.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Född: 1955 i Ratnagiri, Indien. Indisk medborgare. Pass nr A-333602 utfärdat den 6 april 1985 i Bombay, Indien” ersättas med följande:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Sheikh Ibrahim, d) Hizrat). Född den 26 december 1955 i a) Bombay, b) Ratnagiri, Indien, indisk medborgare, pass nr A-333602 (utfärdat den 4 juni 1985 i Bombay, Indien). Övriga upplysningar: a) passet indraget av Indiens regering, b) internationell arresteringsorder utfärdad av Indien.

25.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adress: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Förenade kungariket; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Förenade kungariket. Född den 15 april 1958 i Alexandria, Egypten. Övriga upplysningar: föremål för undersökning i Förenade kungariket” ersättas med följande:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adress: a) Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Förenade kungariket; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Förenade kungariket. Född den 15 april 1958 i Alexandria, Egypten, brittisk medborgare. Övriga upplysningar: föremål för undersökning i Förenade kungariket.

26.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mohammad, Akhtar, Maulavi (utbildningsattaché vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Peshawar)” ersättas med följande:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titel: Maulavi. Funktion: utbildningsattaché vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Peshawar, Pakistan. Född 1970 i Kunduz, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr SE 012820 (utfärdat den 4 november 2000).

27.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (handelsföreträdare vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Peshawar)” ersättas med följande:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Funktion: chef för det afghanska handelsorganet i Peshawar, Pakistan. Född: 1934 i Ghazni, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr SE 011252.

28.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, ItalienFödd den 1 mars 1970 i Taiz (Jemen). Övriga upplysningar: häktad i Italien den 19 augusti 2003” ersättas med följande:

Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Adress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italien, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den a) 1 mars 1970, b) 26 mars 1972 i Taiz, Jemen, jemenitisk medborgare. Övriga upplysningar: arresterad i Italien den 19 augusti 2003.

29.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Wali, Qari Abdul (förstesekreterare vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Peshawar)” ersättas med följande:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Funktion: tredjesekreterare. Född 1974 i Ghazni, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 000769 (utfärdat den 2 februari 1997).

30.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tredjesekreterare vid talibanernas ’generalsekretariat” i Karachi)” ersättas med följande:

Abdul Ghafar Shinwari. Titel: Haji. Funktion: tredjesekreterare vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Karachi, Pakistan. Född den 29 mars 1965 i Kandahar, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 000763 (utfärdat den 9 januari 1997).

31.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Najibullah, Maulavi (generalkonsul vid talibanernas ’generalkonsulat’ i Peshawar)” ersättas med följande:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul vid talibanernas ”generalkonsulat” i Peshawar, Pakistan. Född: 1954 i Farah, afghansk medborgare, pass nr 00737 (utfärdat den 20 oktober 1996).

32.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Född den 12 september 1952 i byn Vydriha, regionen östra Kazakstan i dåvarande Sovjetunionen. Medborgare i Ryssland, ryskt pass 43 nr 1600453”ersättas med följande:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adress: Derzhavina street 281-59, Grozny, Tjetjenien, Ryska federationen. Född den 12 september 1952 i byn Vydrikh, distriktet Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (socialistiska sovjetrepubliken) Kazakstan. Rysk medborgare. Pass nr a) 43 No 1600453, b) 535884942 (ryskt pass), c) 35388849 (ryskt pass). Övriga upplysningar: a) adressen är samma som tidigare, b) dödad den 19 februari 2004.

33.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Zaeef, Abdul Salam, Mullah (särskild och befullmäktigad ambassadör vid talibanernas ’ambassad’ i Islamabad). Zaeef, Abdul Salam (talibanernas ambassadör i Pakistan) och Zaief, Abdul Salam, Mullah (biträdande gruv- och industriminister)” ersättas med följande:

Abdul Salam Zaeef. Titel: Mullah. Funktion: a) biträdande gruv- och industriminister, b) särskild och befullmäktigad ambassadör vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan. Född 1968 i Kandahar, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 001215 (utfärdat den 29 augusti 2000).

34.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Zahid, Mohammad, Mullah (tredjesekreterare vid talibanernas ’ambassad’ i Islamabad)” ersättas med följande:

Mohammad Zahid. Titel: Mullah. Funktion: tredjesekreterare vid talibanernas ”ambassad” i Islamabad, Pakistan. Född 1971 i Logar, Afghanistan, afghansk medborgare, pass nr D 001206 (utfärdat den 17 juli 2000).


4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/29


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/70/EG

av den 1 augusti 2006

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (1), särskilt artikel 40.1 a, b och d, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2005/60/EG skall institut och personer som omfattas av direktivet utifrån en riskbaserad analys uppfylla skärpta krav på kundkontroll när det gäller transaktioner eller affärsförbindelser med personer i politiskt utsatt ställning som är bosatta i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland. För riskanalysen är det lämpligt att de institut och personer som omfattas koncentrerar sina resurser särskilt på sådana produkter och transaktioner som kännetecknas av att de innebär en hög risk för penningtvätt. Med personer i politiskt utsatt ställning avses personer som har viktiga offentliga funktioner och dessa personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till de sociala, politiska och ekonomiska skillnaderna mellan de berörda länderna.

(2)

Det kan förekomma att institut och personer som omfattas av direktiv 2005/60/EG inte lyckas identifiera en kund som tillhörande en av de kategorier som definieras som personer i politiskt utsatt ställning, även om de har vidtagit rimliga och lämpliga åtgärder för detta ändamål. Under sådana omständigheter bör medlemsstaterna när de utövar sina befogenheter i samband med tillämpningen av det direktivet ta vederbörlig hänsyn till behovet av att undvika att dessa personer automatiskt ådrar sig ansvar för detta misslyckande. Medlemsstaterna bör också överväga att underlätta uppfyllandet av kraven i direktivet genom att ge institut och personer de riktlinjer som omständigheterna kräver.

(3)

Offentliga funktioner på lägre nivå än nationell bör normalt inte anses viktiga. Om deras politiska utsatthet emellertid är jämförbar med liknande ställningar på nationell nivå, bör institut och personer som omfattas av detta direktiv utifrån en riskbaserad analys överväga om de personer som utövar dessa funktioner bör anses vara personer i politiskt utsatt ställning.

(4)

När det föreskrivs i direktiv 2005/60/EG att institut och personer som omfattas av direktivet skall identifiera medarbetare till fysiska personer som innehar viktiga offentliga funktioner, gäller detta krav i den mån förbindelsen med medarbetaren är allmänt känd eller om institutet eller personen i fråga har anledning att förmoda att det finns en sådan förbindelse. Detta förutsätter således inte att de institut och personer som omfattas av direktivet har gjort aktiva efterforskningar i frågan.

(5)

Efter det att de har slutat utöva sina viktiga offentliga funktioner bör personer som omfattas av begreppet person i politiskt utsatt ställning vid utgången av en minimiperiod inte längre anses tillhöra den kategorin.

(6)

Även om det är ett normalt förfarande enligt direktiv 2005/60/EG att de allmänna kraven på kundkontroll, på grundval av en riskanalys, anpassas till situationer som innebär låga risker, och med hänsyn till att lägre krav på kundkontroll måste vägas mot lämpliga kontrollmetoder på annat håll i systemet i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, bör möjligheterna att tillämpa lägre krav på kundkontroll inskränkas till ett begränsat antal fall. Inte heller i dessa fall görs det avkall på kraven på de institut och personer som omfattas av direktivet, utan dessa förväntas bl.a. fortlöpande utöva kontroll över sina affärsförbindelser i syfte att kunna upptäcka komplicerade eller ovanligt stora transaktioner som inte har något uppenbart ekonomiskt eller påvisbart lagligt syfte.

(7)

Nationella offentliga myndigheter anses normalt som lågriskkunder inom sina egna medlemsstater och får enligt direktiv 2005/60/EG omfattas av lägre krav på kundkontroll. Ingen av gemenskapens institutioner eller organ, kontor och byråer och inte heller Europeiska centralbanken (ECB) kvalificerar sig emellertid direkt för lägre krav på kundkontroll enligt kategorin ”nationella offentliga myndigheter” eller, när det gäller ECB enligt kategorin ”kreditinstitut eller finansiella institut”. Eftersom dessa enheter emellertid inte verkar utgöra någon hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism bör de erkännas som lågriskkunder och därför omfattas av lägre krav på kundkontroll, förutsatt att gällande kriterier är uppfyllda.

(8)

Det bör även vara möjligt att tillämpa lägre krav på kundkontroll på juridiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet som visserligen inte omfattas av definitionen av finansiellt institut i direktiv 2005/60/EG, men som omfattas av nationell lagstiftning enligt det direktivet och som uppfyller kraven på tillräcklig insyn i fråga om deras identitet och lämpliga kontrollmekanismer, särskilt skärpt tillsyn. Detta kan gälla företag som tillhandahåller allmänna försäkringstjänster.

(9)

Det bör vara möjligt att under vissa omständigheter tilllämpa lägre krav på kundkontroll när det gäller särskilda produkter och transaktioner med anknytning till dessa produkter. Detta kan gälla när t.ex. nyttan av den finansiella produkten i allmänhet inte kan realiseras av en tredje part och endast på lång sikt, vissa investeringar i form av försäkringsavtal eller sparformer, när den finansiella produkten syftar till att finansiera fysiska tillgångar i form av leasingavtal enligt vilka egendomsbeviset för de underliggande tillgångarna fortfarande tillhör leasingbolaget, eller konsumentkrediter till låga belopp under förutsättning att transaktionerna görs via bankkonton och underskrider en lämplig beloppsgräns. Produkter under statlig kontroll, som i allmänhet riktar sig till särskilda kundkategorier, t.ex. sparplaner med barn som förmånstagare, bör omfattas av lägre krav på kundkontroll även om inte alla kriterier är uppfyllda. Statlig kontroll bör förstås som en aktivitet som är mer långtgående än normal tillsyn på finansmarknaderna och inte tolkas som att den omfattar sådana finansiella produkter som skuldebrev som emitterats direkt av staten.

(10)

Innan lägre krav på kundkontroll medges bör medlemsstaterna bedöma om de berörda kunderna, produkterna eller transaktionerna innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, särskilt genom att speciellt bevaka eventuell verksamhet hos dessa kunder eller eventuella produkter eller transaktioner som genom sin natur sannolikt skulle kunna användas eller missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Framför allt bör alla försök av kunder att i samband med lågriskprodukter agera anonymt eller dölja sin identitet betraktas som en riskfaktor och potentiellt misstänkt.

(11)

Under vissa omständigheter kan fysiska eller juridiska personer ägna sig åt finansiell verksamhet endast tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning, som ett komplement till annan, icke-finansiell verksamhet, exempelvis hotell som tillhandahåller valutaväxling för sina gäster. Enligt direktiv 2005/60/EG får medlemsstaterna besluta att sådan finansiell verksamhet faller utanför direktivets tillämpningsområde. Bedömningen av huruvida en verksamhet sker tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning skall göras i förhållande till kvantitativa tröskelvärden med avseende på transaktionerna och den berörda affärsverksamhetens omsättning. Dessa tröskelvärden bör fastställas på nationell nivå beroende på typen av finansiell verksamhet, för att skillnader mellan länder skall kunna beaktas.

(12)

En person som ägnar sig åt någon finansiell verksamhet tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning bör vidare inte tillhandahålla allmänheten ett brett utbud av finansiella tjänster, utan endast de som krävs för att förbättra resultatet av hans/hennes huvudsakliga affärsverksamhet. Om personens huvudsakliga affärsverksamhet ingår i ett område som omfattas av direktiv 2005/60/EG, skall undantag på grund av tillfällig eller begränsad finansiell verksamhet inte medges, utom om det gäller personer som handlar med varor.

(13)

Viss finansiell verksamhet, som penningöverföring och betalningsförmedlingstjänster kan mer sannolikt användas eller missbrukas för penningtvätt eller för att finansiera terrorism. Det är därför nödvändigt att se till att dessa och liknande finansiella tjänster inte undantas från tillämpningsområdet för direktiv 2005/60/EG.

(14)

Det bör vara möjligt att så snabbt som möjligt återkalla ett beslut enligt artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG om det skulle visa sig nödvändigt.

(15)

Medlemsstaterna bör se till att besluten om undantag inte missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. De bör särskilt undvika att fatta beslut enligt artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG i fall där det är särskilt svårt för nationella myndigheter att utföra och genomdriva sin tillsynsverksamhet på grund av att det förekommer överlappande befogenheter mellan flera medlemsstater, exempelvis när det gäller tillhandahållande av finansiella tjänster ombord på fartyg som utför transporttjänster mellan hamnar i olika medlemsstater.

(16)

Tillämpningen av detta direktiv påverkar inte tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (2) och rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel med avseende på talibanerna i Afghanistan (3).

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs tillämpningsföreskrifter för direktiv 2005/60/EG med avseende på

1.

de tekniska aspekterna av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning i artikel 3.8 i direktivet,

2.

tekniska kriterier för att bedöma huruvida en situation utgör en låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt artikel 11.2 och 11.5 i direktivet,

3.

tekniska kriterier för att bedöma huruvida det, i enlighet med artikel 2.2, i direktiv 2005/60/EG, är motiverat att inte tilllämpa detta direktiv på vissa juridiska eller fysiska personer som endast tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning bedriver finansiell verksamhet.

Artikel 2

Personer i politiskt utsatt ställning

1.   Vid tillämpningen av artikel 3.8 i direktiv 2005/60/EG, skall ”fysiska personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner” inbegripa

a)

stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,

b)

parlamentsledamöter,

c)

domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,

d)

tjänstemän vid revisionsmyndigheter och styrelseledamöter i centralbanker,

e)

ambassadörer, diplomatiska sändebud samt höga officerare i försvarsmakten,

f)

personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Ingen av de kategorier som avses i a–f i första stycket skall tolkas som att tjänstemän på mellannivå eller lägre tjänstemän omfattas av definitionen.

De kategorier som avses i a–e i första stycket skall, när det är tillämpligt, inbegripa befattningar på gemenskapsnivå och internationell nivå.

2.   Vid tillämpningen av artikel 3.8 i direktiv 2005/60/EG, skall ”närmaste familjemedlemmar” inbegripa

a)

maka/make,

b)

partner som enligt nationell lag likställs med maka/make,

c)

barn och deras makar eller partner, samt

d)

föräldrar.

3.   Vid tillämpningen av artikel 3.8 i direktiv 2005/60/EG, skall ”kända medarbetare” inbegripa

a)

fysiska personer om vilka det är känt att de gemensamt med den person som avses i punkt 1 är verkliga förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person som avses i punkt 1,

b)

fysiska personer som är ensamma förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om vilka det är känt att de egentligen har upprättats till förmån för en sådan person som avses i punkt 1.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen, utifrån en riskbaserad analys, av skärpta krav på kundkontroll, skall de institut och personer som det hänvisas till i artikel 2.1 i direktiv 2005/60/EG inte längre vara skyldiga att anse att en person har en politisk utsatt ställning, om personen i fråga sedan minst ett år har upphört att utöva viktiga offentliga funktioner i den mening som avses i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 3

Lägre krav på kundkontroll

1.   Vid tillämpningen av artikel 11.2 i direktiv 2005/60/EG, får medlemsstaterna, i enlighet med punkt 4 i denna artikel, anse att kunder som är offentliga myndigheter eller offentliga organ och som uppfyller följande kriterier är kunder som utgör låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism:

a)

Kunden har tilldelats offentliga funktioner genom fördraget om Europeiska unionen, fördragen om gemenskaperna eller gemenskapens sekundärlagstiftning.

b)

Kundens identitet är allmänt tillgänglig, öppen och säker.

c)

Kundens verksamhet och redovisningsmetoder medger insyn.

d)

Kunden är ansvarig inför en gemenskapsinstitution eller en medlemsstats myndigheter, eller finns det lämpliga kontrollsystem för att övervaka kundens verksamhet.

2.   Vid tillämpningen av artikel 11.2 i direktiv 2005/60/EG, får medlemsstaterna, i enlighet med punkt 4 i denna artikel, anse att kunder som är juridiska personer som inte är offentliga myndigheter eller organ, men som uppfyller samtliga följande kriterier är kunder som medför låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism:

a)

Kunden är en enhet som driver en finansiell verksamhet som ligger utanför tillämpningsområdet för artikel 2 i direktiv 2005/60/EG men som genom nationell lagstiftning omfattas av skyldigheterna i det direktivet i enlighet med dess artikel 4.

b)

Kundens identitet är allmänt tillgänglig, öppen och säker.

c)

Kunden omfattas av ett obligatoriskt auktoriseringskrav enligt de bestämmelser i nationell lag som är tillämpliga på företag som driver finansiell verksamhet och auktorisering kan nekas om behöriga myndigheter inte är övertygade om att de personer som faktiskt styr eller kommer att styra ett sådant företags verksamhet är redbara och lämpliga personer.

d)

Kunden står under övervakning i den mening som avses i artikel 37.3 i direktiv 2005/60/EG, genom behöriga myndigheter när det gäller uppfyllande av de krav som ställs genom nationell lagstiftning genom vilken direktivet genomförs och, i tillämpliga fall, ytterligare krav enligt nationell lagstiftning.

e)

underlåtenhet från kundens sida att uppfylla de krav som anges i led a omfattas av effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner, inbegripet möjligheten att vidta lämpliga administrativa åtgärder eller tillämpa administrativa sanktioner.

Enheter enligt led a i första stycket skall innefatta dotterbolag endast i den mån som skyldigheterna enligt direktiv 2005/60/EG omfattar dessa i deras egenskap av dotterbolag.

Vid tillämpningen av led c i första stycket skall kundens verksamhet vara övervakad av de behöriga myndigheterna. Övervakning skall i detta sammanhang tolkas som den typ av övervakning som sker med maximala övervakningsbefogenheter, även möjlighet att utföra inspektioner på plats. Sådana inspektioner skall inbegripa granskning av policy, förfaranden, redovisning och register och även utvidgas till att omfatta stickprovskontroller.

3.   Vid tillämpningen av artikel 11.5 i direktiv 2005/60/EG får medlemsstaterna, i enlighet med punkt 4 i denna artikel, tillåta de institut och personer som omfattas av det direktivet att anse att produkter som uppfyller följande kriterier, eller transaktioner med anknytning till sådana produkter, innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism:

a)

Produkten är baserad på ett skrivet avtal.

b)

De anknutna transaktionerna sker via ett konto som innehas av en kund i ett kreditinstitut som omfattas av direktiv 2005/60/EG eller ett kreditinstitut i ett tredjeland som omfattas av krav som motsvarar de som föreskrivs i det direktivet.

c)

Produkten eller den anknutna transaktionen är inte anonym och av en sådan art att artikel 7 c i direktiv 2005/60/EG kan tillämpas utan dröjsmål.

d)

Det finns en fastställd maximigräns för produkten.

e)

Förmånerna från produkten eller den anknutna transaktionen kan inte realiseras med en tredje part som förmånstagare, utom när det är fråga om dödsfall, funktionshinder, överlevnad till en i förväg fastställd hög åldersgräns eller liknande händelser.

f)

När det gäller produkter eller anknutna transaktioner för att investera medel i finansiella tillgångar eller ersättningsanspråk, inbegripet försäkringar eller andra typer av resultatberoende anspråk,

i)

de förmåner som produkten eller transaktionen ger bara kan realiseras på lång sikt,

ii)

produkten eller den anknutna transaktionen inte kan användas som säkerhet,

iii)

under avtalets löptid inga förskottsutbetalningar kan göras, inga återköpsklausuler tillämpas och ingen uppsägning i förtid ske.

För tillämpningen av led d i första stycket skall de högsta belopp som anges i artikel 11.5 a i direktiv 2005/60/EG tillämpas på försäkringsavtal eller liknande sparprodukter. Utan att det påverkar tillämpningen av tredje stycket skall högsta belopp i övriga fall vara 15 000 euro. Medlemsstaterna får avvika från detta tröskelvärde om det gäller produkter som uteslutande används för att finansiera fysiska tillgångar och om den juridiska och verkliga äganderätten till tillgången inte överförs till kunden innan avtalet löper ut, under förutsättning att det tröskelvärde som fastställs av medlemsstaten för de transaktioner som har samband med denna typ av produkt inte överskrider 15 000 euro per år, oavsett om transaktionen sker genom en enda överföring eller genom flera överföringar med inbördes samband.

Medlemsstaterna får göra undantag från de kriterier som föreskrivs i leden e och f i första stycket om det gäller produkter vars art fastställts av behöriga nationella myndigheter av skäl som rör allmänintresset, och som gynnas av statliga åtgärder i form av direkt stöd eller skatterabatter och om dessa myndigheter kontrollerar produkternas användning, under förutsättning att förmånerna från produkten endast kan realiseras på lång sikt och att det tröskelvärde som fastställs med tillämpning av led d i första stycket är tillräckligt lågt. Tröskelvärdet kan i förekommande fall fastställas som ett maximalt årligt belopp.

4.   Vid bedömningen av huruvida de kunder eller produkter och transaktioner som avses i punkterna 1, 2 och 3 innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism, skall medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på all verksamhet som dessa kunder bedriver eller alla typer av produkter eller transaktioner som genom sin art innebär att det finns stor sannolikhet för att de kan användas eller missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Medlemsstaterna får inte anse att sådana kunder, produkter eller transaktioner som avses i punkterna 1, 2 och 3 innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism om det finns information tillgänglig som tyder på att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism inte är låg.

Artikel 4

Finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning

1.   Vid tillämpningen av artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG får medlemsstaterna utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel, anse att juridiska eller fysiska personer som driver finansiell verksamhet inte omfattas av tillämpningsområdet för artiklarna 3.1 och 3.2 i det direktivet, om följande kriterier är uppfyllda:

a)

Den finansiella verksamheten är begränsad i absoluta termer.

b)

Den finansiella verksamheten är begränsad sett till antalet transaktioner.

c)

Den finansiella verksamheten är inte huvudsaklig verksamhet.

d)

Den finansiella verksamheten är en biverksamhet och har direkt samband med den huvudsakliga verksamheten.

e)

Med undantag av den verksamhet som anges i artikel 2.1.3 e i direktiv 2005/60/EG, den huvudsakliga verksamheten är inte en verksamhet som anges i artikel 2.1 i direktivet.

f)

Den finansiella verksamheten erbjuds endast den huvudsakliga verksamhetens kunder och är inte allmänt tillgänglig för allmänheten.

Vid tillämpningen av led a i första stycket får den finansiella verksamhetens sammanlagda omsättning inte överskrida ett tröskelbelopp som skall vara tillräckligt lågt. Det tröskelbeloppet skall fastställas på nationell nivå och vara beroende av vilken typ av finansiell verksamhet det gäller.

Vid tillämpningen av led b i första stycket skall medlemsstaterna tillämpa ett högsta tröskelbelopp per kund och enskild transaktion, oberoende av om transaktionen sker som engångsöverföring eller som ett led i flera transaktioner med inbördes samband. Det tröskelbeloppet skall läggas fast på nationell nivå, beroende av vilken typ av finansiell verksamhet det gäller. Det skall vara tillräckligt lågt för att garantera att den typ av transaktioner det gäller är en opraktisk och ineffektiv metod för penningtvätt eller finansiering av terrorism och det får inte överskrida 1 000 euro.

Vid tillämpningen av led c i första stycket skall medlemsstaterna kräva att den finansiella verksamhetens omsättning inte överskrider 5 % av den berörda juridiska eller fysiska personens sammanlagda omsättning.

2.   När medlemsstaterna bedömer riskerna för penningtvätt eller finansiering av terrorism med tillämpning av artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG skall de särskilt beakta om det förekommer någon finansiell verksamhet som genom sin art sannolikt kan anses användas eller missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Medlemsstaterna får inte anse att den finansiella verksamhet som avses i punkt 1 innebär låg risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism om det finns information som skulle kunna tyda på att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism inte är låg.

3.   I alla beslut enligt artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG skall skälen som beslutet bygger på anges. Medlemsstaterna skall se till att det finns möjlighet att återkalla beslutet om omständigheterna skulle förändras.

4.   Medlemsstaterna skall upprätta ett riskbaserat övervakningssystem eller vidta andra lämpliga åtgärder för att se till att undantag på grundval av artikel 2.2 i direktiv 2005/60/EG inte missbrukas av personer som kan tänkas bedriva penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Artikel 5

Genomförande

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 15 december 2007. De skall genast underrätta kommissionen om dessa bestämmelser och utarbeta en korrelationstabell mellan de bestämmelserna och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

(2)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 70. Förordningen senast ändrad genom beslut 2006/379/EG (EUT L 144, 31.5.2006, s. 21).

(3)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 674/2006 (EUT L 116, 29.4.2006, s. 58).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/35


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 april 2006

om fördelning av de mängder kontrollerade ämnen som tillåts för viktiga användningsområden inom gemenskapen under 2006 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000

[delgivet med nr K(2006) 1483]

(Endast de danska, engelska, estniska, finska, franska, italienska, nederländska, slovenska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2006/540/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artikel 3.1 och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapen har redan avvecklat tillverkningen och användningen av klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten och bromklormetan.

(2)

Kommissionen skall varje år fastställa viktiga användningsområden för dessa kontrollerade ämnen, tillåtna kvantiteter och vilka företag som får använda dem.

(3)

Beslut IV/25 av parterna till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ner ozonskiktet, nedan kallat Montrealprotokollet, innehåller de kriterier som kommissionen skall använda för att fastställa viktiga användningsområden, och enligt beslutet får varje part framställa och använda kontrollerade ämnen för dessa viktiga användningsområden.

(4)

Enligt beslut XV/8 av parterna till Montrealprotokollet får de kontrollerade ämnen som anges i bilagorna A, B och C till Montrealprotokollet (grupp II- och grupp III-ämnen) framställas och användas för viktiga användningsområden inom laboratorie- och analysverksamhet enligt bilaga IV till rapporten från parternas sjunde möte under förutsättning att villkoren i bilaga II till rapporten från parternas sjätte möte och i besluten VII/11, XI/15 och XV/5 av parterna till Montrealprotokollet är uppfyllda. Enligt beslut XVII/10 av parterna till Montrealprotokollet får det kontrollerade ämne som anges i bilaga E till Montrealprotokollet framställas och användas för laboratorie- och analysverksamhet med metylbromid.

(5)

I enlighet med punkt 3 i beslut XII/2 av parterna till Montrealprotokollet om åtgärder för att underlätta övergången till klorfluorkarbonfria dosinhalatorer har samtliga medlemsstater underrättat (2) Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre är viktiga för tillverkningen av salbutamol-klorfluorkarbon-dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad.

Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Tyskland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Norge, Portugal, Nederländerna, Slovakien och Slovenien har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad och som innehåller verksamma beståndsdelar inom den terapeutiska kategorin ”korttidsverkande bronkdilaterande betaagonister”, närmare bestämt terbutalin (3), fenoterol, orciprenalin, reproterol, karbuterol, hexoprenalin, pirbuterol, clenbuterol, bitolterol och prokaterol.

Belgien, Tjeckien, Estland, Tyskland, Ungern, Lettland, Nederländerna, Slovakien, Slovenien och Sverige har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut gemenskapens marknad och som innehåller verksamma beståndsdelar inom den terapeutiska kategorin ”inhalationssteroider”, närmare bestämt beklometason, dexametason, flunisolid, flutikason, budesonid (4) och triamcinolon.

Danmark (beklometason, flutikason), Irland (beklometason, flutikason), Finland (beklometason, flutikason) Frankrike (beklometason, flutikason), Italien (beklometason, flutikason, budesonid), Malta (flutikason, budesonid), Portugal (flutikason, budesonid), Slovenien (beklometason, flutikason, budesonid), Spanien (beklometason, flutikason) och Förenade kungariket (flutikason) har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad och som innehåller verksamma beståndsdelar inom den terapeutiska kategorin ”inhalationsteroider” som anges inom parentes efter varje medlemsstat.

Belgien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Lettland, Nederländerna, Slovakien och Slovenien har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut gemenskapens marknad och som innehåller verksamma beståndsdelar inom den terapeutiska kategorin ”icke-steroida antiinflammatoriska medel”, närmare bestämt kromoglicinsyra och nedrocromil.

Portugal har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad och som innehåller den verksamma beståndsdelen kromoglicinsyra. Spanien har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad och som innehåller den verksamma beståndsdelen nedrocromil.

Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Malta, Nederländerna, Slovakien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad och som innehåller verksamma beståndsdelar inom den terapeutiska kategorin ”bronkdilaterande antikolinergika”, närmare bestämt ipatropiumbromid och oxitropiumbromid.

Portugal har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad och som innehåller den verksamma beståndsdelen ipatropiumbromid.

Tyskland har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad och som innehåller verksamma beståndsdelar inom den terapeutiska kategorin ”långtidsverkande bronkdilaterande betaagonister”, närmare bestämt formoterol och sameterol.

Italien har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad och som innehåller den verksamma beståndsdelen formoterol.

Tyskland och Nederländerna har underrättat Förenta nationernas miljöprogram om att klorfluorkarboner inte längre anses viktiga för tillverkningen av dosinhalatorer som skall släppas ut på gemenskapens marknad och som innehåller kombinationer av verksamma beståndsdelar.

Enligt artikel 4.4 i b i förordning (EG) nr 2037/2000 får klorfluorkarboner bara användas eller släppas ut på marknaden om de är avsedda för de viktiga användningsområden som avses i artikel 3.1 i den förordningen. Detta har påverkat antalet användningsområden som anses viktiga och haft till följd att efterfrågan på klorfluorkarboner i dosinhalatorer som släpps ut på marknaden i gemenskapen minskat. Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 2037/2000 får dessutom klorfluorkarbondosinhalatorer bara importeras och släppas ut på marknaden om klorfluorkarbonerna i dessa produkter tillhör de viktiga användningsområden som avses i artikel 3.1 i den förordningen.

(6)

Kommissionen offentliggjorde den 8 juli 2005 ett meddelande (5) riktat till de företag inom gemenskapen med 25 medlemsstater som har begärt att kommissionen skall pröva om de kan använda kontrollerade ämnen för viktiga användningsområden i gemenskapen under 2006, och har därigenom fått deklarationer från företagen om hur de vill använda de kontrollerade ämnena för viktiga användningsområden under 2006.

(7)

I syfte att se till att berörda företag och operatörer även fortsättningsvis kan utnyttja tillståndssystemet utan dröjsmål, är det lämpligt att detta beslut gäller från och med den 1 januari 2006.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den förvaltningskommitté som inrättas genom artikel 18.1 i förordning (EG) nr 2037/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den kvantitet kontrollerade ämnen som tillhör grupp I (klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115) som omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får användas inom viktig medicinsk verksamhet i gemenskapen under 2006 fastställs till en ozonnedbrytande potential (ODP) (6) motsvarande 539 000,00 kg.

2.   Den mängd kontrollerade ämnen i grupp I (klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115) och grupp II (andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner) som omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet i gemenskapen under 2006 fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 256 761,86 kg.

3.   Den mängd kontrollerade ämnen i grupp III (haloner) som omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet i gemenskapen under 2006 fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 482,70 kg.

4.   Den mängd kontrollerade ämnen i grupp IV (koltetraklorid) som omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet i gemenskapen under 2006 fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 149 641,536 kg.

5.   Den mängd kontrollerade ämnen i grupp V (1,1,1-trikloretan) som omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet i gemenskapen under 2006 fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 754,00 kg.

6.   Den mängd kontrollerade ämnen i grupp VI (metylbromid) som omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får användas inom laboratorie- och analysverksamhet i gemenskapen under 2006 fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 300,00 kg.

7.   Den mängd kontrollerade ämnen i grupp VII (bromfluorkolväten) som omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet i gemenskapen under 2006 fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 4,49 kg.

8.   Den mängd kontrollerade ämnen i grupp IX (bromklormetan) som omfattas av förordning (EG) nr 2037/2000 och som får användas inom viktig laboratorieverksamhet i gemenskapen under 2006 fastställs till en ozonnedbrytande potential motsvarande 13,308 kg.

Artikel 2

Klorfluorkarbondosinhalatorerna i bilaga I får inte släppas ut på marknaden när den behöriga myndigheten fastställt att klorfluorkarboner inte längre är viktiga för dosinhalatorer på den marknaden.

Artikel 3

Under perioden 1 januari–31 december 2006 gäller följande:

1.

Kvoter för användning av klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115 inom viktig medicinsk verksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga II.

2.

Kvoter för användning av klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115 och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga III.

3.

Kvoter för användning av haloner inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga IV.

4.

Kvoter för användning av koltetraklorid inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga V.

5.

Kvoter för användning av 1,1,1-trikloretan inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga VI.

6.

Kvoter för användning av metylbromid inom kritiska användningsområden i laboratorie- och analysverksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga VII.

7.

Kvoter för användning av bromfluorkolväten inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga VIII.

8.

Kvoter för användning av bromklormetan inom viktig laboratorieverksamhet skall tilldelas de företag som anges i bilaga IX.

9.

Kvoter för klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten och bromklormetan inom viktiga användningsområden fastställs i bilaga X.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2006 och upphör att gälla den 31 december 2006.

Artikel 5

Beslutet riktar sig till följande företag:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

på Boehringer Ingelheims (Frankrike) vägnar

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 29/2006 (EUT L 6, 11.1.2006, s. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Utom Danmark.

(4)  Utom Sverige.

(5)  EUT C 168, 8.7.2005, s. 20.

(6)  ODP (Ozone-depleting Potential).


BILAGA I

I enlighet med punkt 3 i beslut XII/2 om åtgärder för att underlätta övergången till klorfluorkarbonfria dosinhalatorer, fattat vid tolfte mötet av parterna till Montrealprotokollet, fastställde följande länder att det finns lämpliga klorfluorkarbonfria dosinhalatorer och att klorfluorkarboner därmed inte längre är viktiga i den mening som avses i protokollet när de kombineras med någon av följande verksamma beståndsdelar:

Tabell 1

Land

Korttidsverkande bronkdilaterande betaagonister

Salbutamol

Terbutalin

Fenoterol

Orciprenalin

Reproterol

Karbuterol

Hexoprenalin

Pirbuterol

Klenbuterol

Bitolterol

Prokaterol

Österrike

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cypern

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjeckien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danmark

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankrike

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grekland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ungern

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italien

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litauen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxemburg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederländerna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polen

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norge

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovakien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spanien

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förenade kungariket

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabell 2

Land

Inhalationssteroider

Beklometason

Dexametason

Flunisolid

Flutikason

Budesonid

Triamcinolon

Österrike

 

 

 

 

 

 

Belgien

X

X

X

X

X

X

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjeckien

X

X

X

X

X

X

Danmark

X

 

 

X

 

 

Estland

X

X

X

X

X

X

Finland

X

 

 

X

 

 

Frankrike

X

 

 

X

 

 

Tyskland

X

X

X

X

X

X

Grekland

 

 

 

 

 

 

Ungern

X

X

X

X

X

X

Irland

X

 

 

X

 

 

Italien

X

 

 

X

X

 

Lettland

X

X

X

X

X

X

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

X

X

 

Nederländerna

X

X

X

X

X

X

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakien

X

X

X

X

X

X

Slovenien

X

X

X

X

X

X

Spanien

X

 

 

X

 

 

Sverige

X

X

X

X

 

X

Förenade kungariket

 

 

 

X

 

 

Källa: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Table 3

Land

Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Kromoglicinsyra

Nedrocromil

 

 

 

 

Österrike

 

 

 

 

 

 

Belgien

X

X

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjeckien

X

X

 

 

 

 

Danmark

X

X

 

 

 

 

Estland

X

X

 

 

 

 

Finland

X

X

 

 

 

 

Frankrike

X

X

 

 

 

 

Tyskland

X

X

 

 

 

 

Grekland

X

X

 

 

 

 

Ungern

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

 

 

Lettland

X

X

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Nederländerna

X

X

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakien

X

X

 

 

 

 

Slovenien

X

X

 

 

 

 

Spanien

 

X

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Förenade kungariket

 

 

 

 

 

 

Källa: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabell 4

Land

Bronkdilaterande antikolinergika

Ipratropiumbromid

Oxitropiumbromid

 

 

 

 

Österrike

 

 

 

 

 

 

Belgien

X

X

 

 

 

 

Cypern

X

X

 

 

 

 

Tjeckien

X

X

 

 

 

 

Danmark

X

X

 

 

 

 

Estland

X

X

 

 

 

 

Finland

X

X

 

 

 

 

Frankrike

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

X

 

 

 

 

Grekland

X

X

 

 

 

 

Ungern

X

X

 

 

 

 

Irland

X

X

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

 

 

Lettland

 

 

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nederländerna

X

X

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakien

X

X

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

 

 

Spanien

X

X

 

 

 

 

Sverige

X

X

 

 

 

 

Förenade kungariket

X

X

 

 

 

 

Källa: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabell 5

Land

Långtidsverkande bronkdilaterande betaagonister

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Österrike

 

 

 

 

 

 

Belgien

 

 

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjeckien

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

 

 

Frankrike

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

X

 

 

 

 

Grekland

 

 

 

 

 

 

Ungern

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

Italien

X

 

 

 

 

 

Lettland

 

 

 

 

 

 

Lettland

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nederländerna

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakien

 

 

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

 

 

Spanien

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Förenade kungariket

 

 

 

 

 

 

Källa: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabell 6

Land

Kombinationer av verksamma ämnen i en och samma dosinhalator

Österrike

 

 

 

 

 

 

Belgien

 

 

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjeckien

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

 

 

Frankrike

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

 

 

 

 

 

Grekland

 

 

 

 

 

 

Ungern

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

 

 

Lettland

 

 

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nederländerna

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakien

 

 

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

 

 

Spanien

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Förenade kungariket

 

 

 

 

 

 

Källa: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


BILAGA II

VIKTIG MEDICINSK VERKSAMHET

Kvoten kontrollerade ämnen i grupp I som får användas för tillverkning av dosinhalatorer för behandling av astma och andra kroniska sjukdomar som medför andningssvårigheter tilldelas följande företag:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) på Boehringer Ingelheims Frankrikes vägnar

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


BILAGA III

VIKTIG LABORATORIEVERKSAMHET

Kvoten kontrollerade ämnen i grupperna I och II som får användas i laboratorie- och analysverksamhet tilldelas följande företag:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


BILAGA IV

VIKTIG LABORATORIEVERKSAMHET

Kvoten kontrollerade ämnen i grupp III som får användas i laboratorie- och analysverksamhet tilldelas följande företag:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


BILAGA V

VIKTIG LABORATORIEVERKSAMHET

Kvoten kontrollerade ämnen i grupp IV som får användas i laboratorie- och analysverksamhet tilldelas följande företag:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BILAGA VI

VIKTIG LABORATORIEVERKSAMHET

Kvoten kontrollerade ämnen i grupp V som får användas i laboratorie- och analysverksamhet tilldelas följande företag:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BILAGA VII

KRITISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN INOM LABORATORIE- OCH ANALYSVERKSAMHET

Kvoten kontrollerade ämnen i grupp VI som får användas för kritiska användningsområden i laboratorie- och analysverksamhet tilldelas följande företag:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


BILAGA VIII

VIKTIG LABORATORIEVERKSAMHET

Kvoten kontrollerade ämnen i grupp VII som får användas i laboratorie- och analysverksamhet tilldelas följande företag:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


BILAGA IX

VIKTIG LABORATORIEVERKSAMHET

Kvoten kontrollerade ämnen i grupp IX som får användas i laboratorie- och analysverksamhet tilldelas följande företag:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BILAGA X

[Denna bilaga innehåller konfidentiella affärsuppgifter och offentliggörs inte.]


4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/50


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 juli 2006

om ersättning av bilagan till beslut 2005/769/EG beträffande fastställande av regler för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1292/96

(2006/541/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbestånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 19.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2005/769/EG av den 27 oktober 2005 om fastställande av regler för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1292/96, och om upphävande av kommissionens beslut av den 3 september 1998 (2), fastställs regler för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för förordning (EG) nr 1292/96.

(2)

Genom förordning (EG) nr 2110/2005 avbinds bistånd inom ramen för gemenskapens externa bistånd och ändras förordning (EG) nr 1292/96 när det gäller ursprungsreglerna för varor som skall köpas och nationalitetsreglerna när det gäller deltagande i anbudsförfaranden.

(3)

I syfte att gynna lokala och regionala inköp bör det klargöras att endast varor inköpta på gemenskapsmarknaden måste uppfylla de villkor som fastställs i kommissionens meddelanden rörande egenskaper (3) hos och förpackningar (4) för produkter som levereras inom ramen för gemenskapens livsmedelsbistånd och att varor inköpta på lokala eller regionala marknader måste uppfylla lokala villkor, i den mån det finns sådana, och internationellt erkända normer.

(4)

Avbindning av bistånd fordrar flexiblare kontraktsenliga leveransvillkor, och det bör därför föreskrivas att det i sådana anbudsförfaranden som inleds av och kontrakt som ingås av icke-statliga organisationer när det gäller varor som skall levereras som livsmedelsbistånd anges att de leveransvillkor som gäller enligt Internationella handelskammarens senaste utgåva av Incotermer (internationella handelsregler) (5) är tillämpliga.

(5)

Det bör därför föreskrivas att varorna måste inspekteras och kontrolleras i leveransstadiet av ett internationellt erkänt kontrollorgan.

(6)

Beslut 2005/769/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

I enlighet med artikel 29 i förordning (EG) nr 1292/96 kommer kommittén för livsmedelsbistånd och livsmedelsförsörjning att underrättas om denna åtgärd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2005/769/EG skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut blir gällande samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Louis MICHEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 166, 5.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 (EUT L 344, 27.12.2005, s. 1).

(2)  EUT L 291, 5.11.2005, s. 24.

(3)  EGT C 312, 31.10.2000, s. 1.

(4)  EGT C 267, 13.9.1996, s. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


BILAGA

”BILAGA

De icke-statliga organisationer som tar emot gemenskapsstöd (nedan kallade ”icke-statliga organisationer”) skall ansvara för att följande regler iakttas i samband med inköp av produkter som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen inom ramen för förordning (EG) nr 1292/96, utan att det påverkar eventuella ytterligare krav på ekonomisk förvaltning som kan finnas i de kontrakt som ingås med bidragsmottagare för genomförande av politik avseende livsmedelsbistånd.

1.   PLATS FÖR UPPKÖP AV VAROR

Beroende på de villkor som fastställs för en särskild leverans skall de produkter som ingår i leveransen vara uppköpta i mottagarlandet eller i ett utvecklingsland som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1292/96 och som om möjligt tillhör samma geografiska område som mottagarlandet, eller i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen.

Ursprunget för leveranser och material skall fastställas i enlighet med de ursprungsregler, samt undantag från dessa, som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 (1).

Vid exceptionella omständigheter och i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1292/96 får kommissionen ge tillstånd till att produkter köps upp på marknaden i ett annat land än de som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1292/96 eller i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen.

2.   PRODUKTERNAS EGENSKAPER

Produkterna skall i största möjliga utsträckning motsvara den stödmottagande befolkningens kostvanor. I möjligaste mån skall uppköp i det land där insatsen görs eller i ett grannland prioriteras.

Produkternas egenskaper och förpackningar skall uppfylla de kvalitetsnormer som fastställs i den nationella lagstiftningen i ursprungslandet eller bestämmelselandet, beroende på vilket land som har de högsta kvalitetsnormerna. Om det inte finns någon lokal lagstiftning skall internationellt erkända normer som till exempel Codex Alimentarius tillämpas så långt som möjligt.

Om produkterna köps upp i Europeiska gemenskapen skall deras egenskaper motsvara de krav som fastställs i kommissionens meddelande om egenskaperna hos produkter som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen (2). Vidare skall förpackningarna motsvara de krav som fastställs i kommissionens meddelande om förpackningar för produkter som levereras inom ramen för gemenskapens livsmedelsbistånd (3).

3.   NATIONALITETSREGLER

Rätten att delta i anbudsförfaranden skall fastställas i enlighet med de regler för stödberättigande, med undantag, som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.

Anbudsgivare måste vara rättsligt registrerade och på begäran kunna styrka detta.

4.   GRUNDER FÖR UTESLUTNING FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN OCH FRÅN TILLDELNING AV KONTRAKT

4.1   Grunder för uteslutning från deltagande i upphandlingsförfaranden

Anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i ett upphandlingsförfarande i följande fall:

a)

De är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för ansökan om något av ovanstående eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.

b)

De har fällts för brott mot yrkesetiken enligt dom som vunnit laga kraft.

c)

De har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, som på något sätt kan styrkas av bidragsmottagaren.

d)

De har inte fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där bidragsmottagaren finns eller i det land där kontraktet skall genomföras.

e)

De har enligt en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapernas ekonomiska intressen.

f)

De har efter ett annat upphandlingsförfarande eller ett annat förfarande för beviljande av bidrag som finansierats genom gemenskapens budget konstaterats bryta mot de kontraktsenliga skyldigheterna på ett allvarligt sätt.

Anbudsgivare skall intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses ovan.

4.2   Uteslutning från tilldelning av kontrakt

Kontrakt får inte tilldelas anbudsgivare som i samband med upphandlingsförfarandet

a)

befinner sig i intressekonflikt,

b)

lämnat felaktiga uppgifter till bidragsmottagaren i fråga om vad som krävs för deltagande i kontraktsförfarandet, eller inte lämnat några uppgifter.

5.   UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN

5.1   Allmänna bestämmelser

Den icke-statliga organisationen skall inleda en internationell öppen anbudsinfordran i fråga om kontrakt gällande varor med ett värde av minst 150 000 euro. Vid en internationell öppen anbudsinfordran skall den icke-statliga organisationen offentliggöra ett meddelande om upphandling i alla lämpliga medier, särskilt på organisationens webbsida, i internationell press och i den nationella pressen i det land där insatsen genomförs eller i annan fackpress.

Kontrakt gällande varor med ett värde av minst 30 000 euro men mindre än 150 000 euro skall tilldelas genom ett öppet anbudsförfarande som offentliggörs lokalt. Vid ett lokalt öppet anbudsförfarande skall meddelandet om upphandling offentliggöras i alla lämpliga medier, men bara i det land där insatsen genomförs. Detta förfarande måste emellertid ge andra behöriga leverantörer samma möjligheter som lokala företag.

Kontrakt gällande varor med ett värde av mindre än 30 000 euro skall tilldelas genom ett förhandlat förfarande under konkurrens, utan offentliggörande, där den icke-statliga organisationen konsulterar minst tre olika leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

Kontrakt gällande varor med ett värde av mindre än 5 000 euro får tilldelas genom ett förhandlat förfarande på grundval av ett enda anbud.

Tidsfristerna för mottagande av anbud och ansökningar om deltagande skall vara tillräckligt långa så att intresserade parter får en rimlig och lämplig tid att bereda och lämna in anbud.

Om en icke-statlig organisation använder en inköpscentral som tjänsteleverantör i enlighet med punkt 8.4 i bilaga IV ”Offentlig upphandling av bidragsmottagare i samband med Europeiska gemenskapens externa åtgärder”, skall den välja detta i enlighet med de förfarandena för upphandling av tjänster som anges i punkterna 4.1 och 4.2 i samma bilaga. Inköpscentralen måste följa de regler och villkor som fastställs i detta beslut och bilagan därtill när den köper upp livsmedelsbistånd på marknaden.

5.2   Förhandlat förfarande på grundval av ett enda anbud

Mottagaren får använda sig av ett förhandlat förfarande på grundval av ett enda anbud i följande fall:

a)

Om tidsfristen för de förfaranden som avses i avsnitt 5.1 inte kan följas på grund av synnerlig brådska som uppstått på grund av händelser som mottagaren inte hade kunnat förutse och inte råder över. De omständigheter som åberopas som skäl för synnerlig brådska får inte i något fall kunna tillskrivas mottagaren.

Synnerlig brådska kan anses föreligga i samband med insatser som genomförs i krissituationer som identifierats som sådana av kommissionen. Kommissionen kommer att underrätta mottagaren om en krissituation föreligger och när den upphör.

b)

Då det gäller ytterligare leveranser från den ursprunglige leverantören, som är avsedda antingen att delvis ersätta normala leveranser eller installationer eller att utöka redan förekommande leveranser eller installationer, om ett byte av leverantör skulle tvinga mottagaren att anskaffa utrustning med andra tekniska egenskaper, som skulle medföra bristande kompatibilitet eller oproportionellt stora tekniska svårigheter vid drift och underhåll.

c)

Om anbudsförfarandet inte har givit något resultat, dvs. då inget tekniskt eller ekonomiskt godtagbart anbud har kommit in. I sådana fall får mottagaren efter att ha avbrutit anbudsförfarandet inleda förhandlingar med en eller flera anbudsgivare som deltagit i anbudsförfarandet, förutsatt att de ursprungliga villkoren för anbudsförfarandet inte ändras på ett väsentligt sätt.

d)

När det berörda kontraktet tilldelas organ med rättsligt eller faktiskt monopol, vilket vederbörligen styrks i beslutet om tilldelning av kontrakt.

e)

Vid direktupphandling, som får användas när de särskilda omständigheterna för en leverans motiverar det, särskilt när det gäller en leverans som görs på försök.

5.3   Skyldigheter vid inlämning av ett anbud

I meddelandet om upphandling skall anges i vilken form och inom vilken tidsfrist anbudsgivaren måste lämna sitt anbud.

Alla ansökningar om att få delta med anbud och alla anbud som förklarats uppfylla villkoren skall utvärderas och rangordnas av en utvärderingskommitté på grundval av i förväg tillkännagivna uteslutnings-, urvals- och tilldelningskriterier. Denna kommitté skall bestå av ett ojämnt antal medlemmar, dock minst tre, som besitter nödvändig teknisk och administrativ kunskap för att kunna yttra sig sakkunnigt om anbuden.

Ett anbud får lämnas för respektive parti. Det skall vara giltigt bara om det avser ett fullständigt parti. När ett parti delas upp i flera delar skall anbudet avse ett genomsnitt av dessa delar. När en anbudsinfordran avser leverans av mer än ett parti skall ett separat anbud lämnas för respektive parti. Anbudsgivaren måste inte lämna ett anbud för samtliga partier.

Anbuden skall innehålla följande uppgifter:

Anbudsgivarens namn och adress.

Referensnumren på anbudsinfordran, partiet och insatsen.

Partiets nettovikt eller det bestämda penningbelopp som anbudet avser.

Det anbudsbelopp i euro per ton nettoprodukt till vilket anbudsgivaren åtar sig att genomföra leveransen till angiven leveransort enligt de fastställda villkoren i anbudshandlingarna eller när anbudsinfordran avser ett kontrakt för att leverera största möjliga mängd av en viss produkt för ett bestämt penningbelopp, den nettomängd produkter som anbudsgivaren åtar sig att leverera.

Transportkostnader från lastningsorten till leveransorten för det leveransstadium som anges.

Leveranstid eller leveranstidsram.

Anbudet skall endast vara giltigt om det åtföljs av bevisning för att en anbudsgaranti har ställts. Anbudsgarantins belopp, uttryckt i den valuta i vilken betalning skall ske, och giltighetstid skall anges i meddelandet om upphandling. Garantibeloppet skall minst motsvara 1 % av anbudets totala belopp och giltighetstiden skall vara minst en månad.

Garantin skall vara ställd till förmån för den icke-statliga organisationen i form av en säkerhet utställd av ett kreditinstitut som är godkänt av en medlemsstat eller som godtas av den icke-statliga organisationen. Garantin skall vara oåterkallelig och kunna åberopas på första anmodan.

Om livsmedelsbiståndet köps upp i själva mottagarlandet får den icke-statliga organisationen i meddelandet om upphandling fastställa andra villkor för ställandet av garantin med hänsyn till landets praxis.

Garantin skall frisläppas

genom ett brev eller fax från den icke-statliga organisationen när anbudet inte har antagits eller har avvisats, eller när något kontrakt inte har tilldelat,

när den anbudsgivare som utsetts till leverantör har ställt leveransgaranti.

Garantin skall förverkas om leverantören inte ställer leveransgaranti inom en rimlig tid efter tilldelningen av kontraktet och även om anbudsgivaren drar tillbaka sitt anbud efter att det mottagits.

Anbud som inte lämnas in i enlighet med dessa bestämmelser eller som innehåller andra förbehåll och villkor än de som fastställs i anbudsinfordran skall avvisas.

Ett anbud får inte ändras eller dras tillbaka efter att det mottagits.

Kontraktet skall tilldelas den anbudsgivare som lämnat in det lägsta anbudet med iakttagande av samtliga villkor i anbudsinfordran, särskilt i fråga om egenskaperna hos de produkter som skall anskaffas. I de fall det lägsta anbudet har lagts av flera anbudsgivare, skall kontraktet tilldelas genom lottdragning.

När kontraktet tilldelats skall detta meddelas per brev eller fax till leverantören samt till de anbudsgivare vars anbud förkastats.

Den icke-statliga organisationen får besluta att inte tilldela något kontrakt efter att den första eller den andra fristen har löpt ut, särskilt när de inlämnade anbuden inte ligger inom det prisintervall som normalt råder på marknaden. Den icke-statliga organisationen behöver inte ange motiven för sitt beslut. Anbudsgivarna skall inom tre arbetsdagar underrättas genom skriftligt meddelande om beslutet att inte tilldela något kontrakt.

6.   LEVERANTÖRENS SKYLDIGHETER OCH LEVERANSVILLKOR

I meddelandet om upphandling skall anges vilka Incotermleveransvillkor som gäller för kontraktet och uppgift om tillämplig Incotermutgåva. Den leverantör som tilldelats kontraktet skall fullgöra sina skyldigheter i enlighet med alla de villkor som anges i meddelandet om upphandling, inbegripet de villkor som gäller enligt Incotermerna, samt villkoren i det egna anbudet.

Om inte annat anges i meddelandet om upphandling och i kontraktet gäller Incotermvillkoren för leverantören (säljaren) och den icke-statliga organisationen (köparen).

Om leverantören enligt de Incotermvillkor som anges i meddelandet om upphandling är skyldig att teckna en transportförsäkring skall försäkringsbeloppet lägst motsvara det beviljade anbudsbeloppet och täcka samtliga risker som är förknippade med transporten och med all annan verksamhet från leverantörens sida i samband med transporten fram till det leveransstadium som fastställs i kontraktet. Det skall även täcka samtliga kostnader för sortering, återtagande eller destruktion av skadade varor, ompackning, inspektion och analys, under förutsättning att varorna inte är så skadade att de inte kan accepteras av mottagaren.

Vid transport och leverans sjövägen får varorna inte levereras i delleveranser på mer än ett fartyg, om inte den icke-statliga organisationen medger detta.

Vid transport och leverans på land får varorna inte levereras med ett annat transportmedel än det som föreskrivs i kontraktet, om inte den icke-statliga organisationen medger detta.

Om leverantören begär att den icke-statliga organisationen skall godta en ändring av transportmedlet eller tidsplanen för leveranserna skall den icke-statliga organisationen ställa som villkor att leverantören står för extrakostnaderna, särskilt de ytterligare inspektions- och analyskostnaderna.

Vid behov får det i meddelandet om upphandling anges ett datum före vilket varje leverans skall anses som förtida.

Leverantören skall stå för alla risker som varorna kan utsättas för, däribland för förlust eller skador, fram till den tidpunkt då leveransen är slutförd och detta registreras av kontrollorganet i det slutliga intyget om överensstämmelse (se avsnitt 7).

Om inte annat anges i meddelandet om upphandling skall leverantören utan dröjsmål skriftligen underrätta mottagaren och kontrollorganet om använda transportmedel, lastningsdagar, förväntat datum för ankomst till den leveransort som anges i kontraktet samt om alla händelser som inträffar under transiteringen av varorna.

Om inte annat anges i meddelandet om upphandling eller följer av de Incotermsvillkor som gäller för kontraktet skall leverantören fullgöra formaliteterna i fråga om utfärdande av exportlicenser, transitering och tullklarering och betala kostnaderna och avgifterna för detta.

Som säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter skall leverantören inom en rimlig tidsfrist efter meddelandet om tilldelning av kontraktet ställa en leveransgaranti. Garantibeloppet skall vara utställt i valutan för betalning och utgöra 5–10 % av det totala anbudsbeloppet. Giltighetstiden för denna garanti skall upphöra en månad efter den slutliga leveransdagen. Den skall ställas på samma sätt som anbudsgarantin.

Leveransgarantin skall frisläppas i sin helhet genom en skrivelse eller ett fax från den icke-statliga organisationen när leverantören

har genomfört leveransen i enlighet med samtliga sina skyldigheter,

har blivit befriad från sina skyldigheter,

inte har genomfört leveransen på grund av fall av force majeure som erkänts av den icke-statliga organisationen.

7.   KONTROLL

Den icke-statliga organisationen skall kontraktera ett kontrollorgan (ett internationellt erkänt kontrollföretag eller en grupp av internationellt erkända företag som helst bör vara ackrediterade för standarden ISO 45004 – ISO/IEC 17020 i livsmedelssektorn). Så snart ett kontrakt tilldelats skall den icke-statliga organisationen skriftligen underrätta leverantören om valet av kontrollorgan. I meddelandet om upphandling skall det anges att leverantören är skyldig att skriftligen meddela kontrollorganet namn på och adress till de företag som tillverkar, förpackar eller lagerhåller de varor som skall levereras, ungefärlig tillverknings- eller förpackningsdag och namnet på sin företrädare på leveransorten.

Kontrollorganet skall ansvara för kommer att ansvara för att kontrollera och intyga kvaliteten hos och kvantiteten, förpackningen och märkningen av de varor som skall levereras i varje omgång, för att utfärda det provisoriska intyget om överensstämmelse och intyget om överensstämmelse på den kontraktsenliga leveransorten. I detta hänseende skall kontrollorganet beakta produkternas olika egenskaper i enlighet med punkt 2 i bilagan.

Den icke-statliga organisationen skall i kontraktet se till att kontrollorganet förpliktigar sig att

vara helt oberoende,

inte ta emot instruktioner från någon annan part än den köpande icke-statliga organisationen eller företrädare för denna, särskilt inte instruktioner från leverantören, mottagarna eller deras företrädare, företrädare för givarna eller andra mellanled som deltar i transaktionerna i fråga,

förhindra alla intressekonflikter mellan dess verksamhet inom ramen för kontraktet med den icke-statliga organisationen och all annan verksamhet med en part som deltar i transaktionerna i fråga.

Kontrollorganet skall, på grundval av instruktioner som överensstämmer med internationella kontrollnormer, utföra minst två kontroller enligt följande:

a)

En preliminär kvalitetskontroll skall utföras före lastning och en kvalitetskontroll vid lastning. En slutlig kontroll skall ske efter lastning på den i kontraktet angivna leveransorten.

b)

När den preliminära kontrollen avslutats skall kontrollorganet utfärda ett preliminärt intyg om överensstämmelse åt leverantören, vid behov med förbehåll. Transporten från lastningsplatsen kan inledas först när det preliminära intyget om överensstämmelse utfärdats.

c)

När den slutliga kontrollen avslutats på den kontraktsenliga leveransorten skall kontrollorganet utfärda ett slutligt intyg om överensstämmelse åt leverantören i vilket särskilt anges vilken dag leveransen slutförts och den levererade nettomängden. Även dessa intyg skall vid behov förses med förbehåll.

d)

När kontrollorganet efter den slutliga kontrollen på den kontraktsenliga leveransorten utfärdar en motiverad ”anmälan om förbehåll” skall det snarast möjligt skriftligen meddela leverantören och den köpande icke-statliga organisationen detta. Leverantören får, senast inom två arbetsdagar efter att anmälan skickats, hos kontrollorganet och den köpande icke-statliga organisationen anföra invändningar mot undersökningsresultaten.

Kostnaderna för de kontroller som avses ovan skall faktureras och betalas av den icke-statliga organisationen. De är stödberättigade kostnader för gemenskapen, under förutsättning att de ingår i budgeten för bidragskontraktet. Leverantören skall svara för samtliga ekonomiska konsekvenser av bristande kvalitet hos varorna eller försenat tillhandahållande av varorna för kontroll.

Om leverantören eller mottagaren anför invändningar mot resultaten av en kontroll, skall kontrollorganet efter godkännande av den icke-statliga organisationen låta genomföra en översyn, som med hänsyn till invändningarnas art inbegriper stickprovstagning, förnyad analys, omvägning eller förnyad kontroll av förpackningarna. Översynen skall utföras av ett organ eller laboratorium som utsetts genom överenskommelse mellan leverantören, den slutliga mottagaren och kontrollorganet.

Kostnaderna för att utföra dessa översyner skall betalas av den förlorande parten.

Om det slutliga intyget om överensstämmelse inte utfärdas efter avslutandet av kontrollerna eller översynen, skall leverantören byta ut varorna.

Kostnaderna för att byta ut varorna och relaterade kontrollkostnader skall betalas av leverantören.

Företrädarna för leverantören och den slutliga mottagaren skall av kontrollorganet skriftligen inbjudas att närvara vid kontrollerna, särskilt stickprovstagningen för analysändamål. Stickproven skall tas i enlighet med branschpraxis. Vid stickprovstagning skall kontrollorganet ta två extra prover, som skall förvaras förseglade till den icke-statliga organisationens förfogande för att möjliggöra ytterligare kontroller och för den händelse mottagaren eller leverantören anför invändningar.

Kostnaden för de varor som tagits som prov skall bäras av leverantören.

Varumottagaren skall underteckna fraktsedeln i syfte att at emot varorna på den kontraktsenliga leveransorten och anteckna sina iakttagelser rörande varornas fysiska tillstånd och förpackning såsom den framstår för blotta ögat. Den köpande icke-statliga organisationen skall utfärda ett övertagandeintyg till leverantören efter det att varorna levererats till den kontraktsenliga leveransorten och leverantören till den köpande icke-statliga organisation har lämnat originalet av det slutliga intyget om överensstämmelse samt en proformafaktura i vilken anges både varornas värde och att de överlåts kostnadsfritt till mottagaren.

Tillåtna avvikelser när det gäller vikt eller kvantitet för de varor som levereras till den kontraktsenliga leveransorten skall anges i kontraktsvillkoren.

Leverantören kan inte begära betalning för kvantiteter som levererats utöver de kontraktsenliga kvantiteterna.

8.   LEVERANS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Varorna skall levereras i enlighet med någon av följande Incotermer:

EXW: fritt fabrik (… namngiven ort)

FCA: fritt fraktföraren (… namngiven ort)

FAS: fritt vid fartygets sida (… namngiven avsändningshamn)

FOB: fritt ombord (… namngiven avsändningshamn)

CFR: kostnader och frakt (… namngiven bestämmelsehamn)

CIF: kostnader, försäkring och frakt (… namngiven bestämmelseort)

CPT: fraktfritt till (… namngiven bestämmelseort)

CIP: fraktfritt, inklusive försäkring, till (… namngiven bestämmelseort)

DAF: levererat gränsen (… namngiven ort)

DES: levererat från fartyg (… namngiven bestämmelsehamn)

DEQ: levererat på kaj (… namngiven bestämmelsehamn)

DDU: levererat oförtullat (… namngiven bestämmelseort)

DDP: levererat förtullat (… namngiven bestämmelseort)

Det belopp som den köpande icke-statliga organisationen skall betala till leverantören får inte överskrida anbudsbeloppet, med tillägg för kostnader och avdrag enligt nedan.

Om den varukvalitet, de förpackningar eller den märkning som konstaterats på leveransorten och det kontraktsenliga leveransstadiet inte motsvarar specifikationerna i kontraktet, utan att detta har hindrat att ett provisoriskt intyg om överensstämmelse eller ett övertagandeintyg utfärdats, får den icke-statliga organisationen göra avdrag vid fastställandet av det belopp som skall betalas.

I kontraktsvillkoren skall anges vilket förfarande som skall användas vid fastställandet av avdrag för kvalitetsavvikelser och avdrag för leveranser som sker efter den kontraktsenliga leveransperioden eller leveransdagen.

Betalningarna till leverantörerna skall utgöras av det nettobelopp som återstår efter det att de belopp som fakturerats leverantörerna minskats med de beräknade avdragen. Om det inte är möjligt att göra dessa avdrag från betalningen skall minskningen ske genom ett helt eller delvist uttag av leveransgarantin.

Den icke-statliga organisationen får på skriftlig begäran av leverantören ersätta denne för vissa ytterligare kontanta utlägg, exempelvis lagrings- eller försäkringskostnader som leverantören faktiskt betalat, dock ej eventuella administrativa kostnader, vilka belopp den icke-statliga organisationen skall beräkna på grundval av lämpliga styrkande handlingar, förutsatt att ett övertagandeintyg eller leveransintyg har utfärdats utan förbehåll beträffande det slag av kostnader som avses, och i följande fall:

Om leveranstiden förlängs på mottagarens begäran.

Om det dröjer mer än 30 dagar från leveransdagen till utfärdandet av övertagandeintyget eller det slutliga intyget om överensstämmelse.

Utbetalning av det belopp som skall betalas skall göras på leverantörens begäran, som skall inges i två exemplar.

En begäran om utbetalning av hela anbudsbeloppet eller resterande belopp skall åtföljas av följande handlingar:

En faktura på det begärda beloppet.

Originalet av övertagandeintyget.

En kopia av det slutliga intyget om överensstämmelse, vilken undertecknats och bestyrkts av leverantören såsom överensstämmande med originalet.

När 50 % av den totala kvantitet som anges i meddelandet om upphandling har levererats, får leverantören lämna en begäran om förskottsbetalning som åtföljs av en faktura på det begärda beloppet och en kopia av det preliminära intyget om överensstämmelse.

Alla framställningar om betalning av hela anbudsbeloppet eller resterande belopp skall lämnas till den icke-statliga organisationen efter det att övertagandeintyget utfärdats. Alla betalningar skall göras inom 60 dagar efter det att den icke-statliga organisationen mottagit en fullständig och korrekt begäran om betalning. Omotiverade dröjsmål skall föranleda debitering av dröjsmålsränta med den av Europeiska centralbanken (ECB) tillämpade månadsräntesatsen (den räntesats som ECB tillämpar för sina viktigaste refinansieringstransaktioner).

9.   SLUTBESTÄMMELSE

Den icke-statliga organisationen skall besluta huruvida det faktum att leverantören inte levererat varorna eller inte fullgjort en av sina skyldigheter kan bero på force majeure. De kostnader som uppkommer till följd av ett fall av force majeure som erkänts av den icke-statliga organisationen skall bäras av den icke-statliga organisationen. Kommissionen måste underrättas om skälen till att den icke-statliga organisationen inte erkänt ett fall av force majeure. En sådan situation kan emellertid aldrig hävdas om det föreligger brister som kan tillskrivas den icke-statliga organisationen eller dess underleverantörer.

Berättigade och av kommissionen godkända kostnader i samband med ett fall av force majeure kan anses vara stödberättigade direkta kostnader och återbetalas, dock enbart inom de gränser som fastställts för oförutsedda utgifter i budgeten för åtgärden.”


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.

(2)  EGT C 312, 31.10.2000, s. 1.

(3)  EGT C 267, 13.9.1996, s. 1.


4.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/59


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 2 augusti 2006

om ändring av beslut 93/195/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang

[delgivet med nr K(2006) 3400]

(Text av betydelse för EES)

(2006/542/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (1), särskilt artikel 19 ii, och

av följande skäl:

(1)

Enligt de allmänna reglerna i bilaga II till kommissionens beslut 93/195/EEG (2) är återinförseln efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang begränsad till hästar som vistats mindre än 30 dagar i något av de tredjeländer som förtecknas i samma grupp i bilaga I till det beslutet.

(2)

Under 2006 är Qatar värd för hästtävlingar i Asian Games.

(3)

Eftersom den veterinära övervakningen är omfattande och hästarna hålls isolerade från djur med lägre hälsostatus, bör den tid som medges för tillfällig export förlängas till att vara mindre än 60 dagar. Bestämmelserna om djurens hälsa och veterinärintyget i bilaga VII till beslut 93/195/EEG bör i enlighet med detta utsträckas till att gälla för de hästtävlingar i Asian Games som genomförs av Internationella ridsportförbundet (International Federation for Equestrian Sports).

(4)

Bilaga VII till beslut 93/195/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Titeln på bilaga VII till beslut 93/195/EG skall ersättas med följande:

”HÄLSOINTYG

för återinförsel av registrerade hästar som deltagit i Endurance World Cup eller Asian Games efter tillfällig export under mindre än 60 dagar”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 321. Rättat i EUT L 226, 25.6.2004, s. 128).

(2)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/943/EG (EUT L 342, 24.12.2005, s. 94).