ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 211

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
1 augusti 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1166/2006 av den 31 juli 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1167/2006 av den 31 juli 2006 om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1168/2006 av den 31 juli 2006 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 beträffande ett gemenskapsmål för minskning av prevalensen av vissa serotyper av salmonella hos värphöns av arten Gallus gallus och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1169/2006 av den 31 juli 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1170/2006 av den 31 juli 2006 om fastställande av exportbidragen för malt

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1171/2006 av den 31 juli 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1172/2006 av den 31 juli 2006 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1173/2006 av den 31 juli 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 augusti 2006

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1174/2006 av den 31 juli 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1175/2006 av den 31 juli 2006 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (citroner)

22

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 29 november 2005 om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om vissa luftfartsaspekter

23

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om vissa luftfartsaspekter

24

 

*

Rådets beslut av den 9 juni 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om vissa luftfartsaspekter

39

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1166/2006

av den 31 juli 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 juli 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1167/2006

av den 31 juli 2006

om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 996/97 av den 3 juni 1997 om öppnande av en importtullkvot för fryst mellangärde från nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (2), särskilt artikel 8.3, och

med beaktande av följande:

(1)

I artikel 1.3 b i förordning (EG) nr 996/97 fastställs att den kvantitet frysta mellangärden som får importeras på särskilda villkor under perioden 2006/2007 skall vara 800 ton.

(2)

I artikel 8.3 i förordning (EG) nr 996/97 fastställs att de kvantiteter för vilka ansökningar gjorts kan minskas. De ansökningar som lämnats in avser totala kvantiteter som överskrider de tillgängliga kvantiteterna. Med hänsyn till detta och för att säkerställa att de tillgängliga kvantiteterna fördelas rättvist är det lämpligt att proportionellt minska de kvantiteter för vilka ansökningar gjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alla ansökningar om importlicenser som lämnats in i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 996/97 skall beviljas upp till 0,57372 % av de begärda kvantiteterna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 144, 4.6.1997, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1168/2006

av den 31 juli 2006

om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 beträffande ett gemenskapsmål för minskning av prevalensen av vissa serotyper av salmonella hos värphöns av arten Gallus gallus och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1003/2005

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (1), särskilt artiklarna 4.1 och 13, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med förordning (EG) nr 2160/2003 är att säkerställa att ändamålsenliga och effektiva åtgärder vidtas för att påvisa och bekämpa salmonella och andra zoonotiska smittämnen vid alla relevanta led inom produktion, bearbetning och distribution, i synnerhet på primärproduktionsnivå, i syfte att minska deras prevalens och de risker de medför för folkhälsan.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 2160/2003 skall ett gemenskapsmål fastställas för att minska prevalensen av samtliga serotyper av salmonella hos värphöns av arten Gallus gallus som är av betydelse för folkhälsan på primärproduktionsnivå. En sådan minskning är viktig med tanke på de strikta åtgärder som enligt förordning (EG) nr 2160/2003 skall gälla för infekterade flockar från och med december 2009. Särskilt gäller att ägg från flockar med okänd salmonellastatus som misstänks vara infekterade eller härstamma från infekterade flockar får användas som livsmedel endast om de är behandlade på ett sätt som garanterar eliminering av salmonellaserotyper av betydelse för folkhälsan enligt gemenskapslagstiftningen om livsmedelshygien.

(3)

I förordning (EG) nr 2160/2003 föreskrivs att gemenskapsmålet skall omfatta ett tal som anger den högsta andel epidemiologiska enheter som får visa positiv reaktion och/eller den lägsta minskning av antalet epidemiologiska enheter som får visa positiv reaktion, den maximala tidsfrist inom vilken målet måste uppnås samt fastställande av de testprogram som är nödvändiga för att kontrollera om målet har uppnåtts. En definition av serotyper av betydelse för folkhälsan skall också omfattas när det är relevant.

(4)

För att kunna fastställa gemenskapsmålet har jämförbara uppgifter om prevalensen av de ifrågavarande serotyperna av salmonella hos värphöns av arten Gallus gallus i medlemsstaterna samlats in enligt kommissionens beslut 2004/665/EG av den 22 september 2004 om en grundläggande studie om prevalensen av Salmonella i värphönsflockar av Gallus gallus  (2).

(5)

I förordning (EG) nr 2160/2003 fastställs att gemenskapsmålet för värphöns av arten Gallus gallus under en övergångsperiod på tre år skall omfatta Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium.

(6)

För att kunna kontrollera om gemenskapsmålet har uppnåtts är det nödvändigt att organisera upprepad provtagning av flockar.

(7)

I enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 2160/2003 har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) hörts om fastställandet av gemenskapsmålet för värphöns av arten Gallus gallus.

(8)

Sedan kommissionens förordning (EG) nr 1003/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 beträffande ett gemenskapsmål för minskning av prevalensen av vissa serotyper av salmonella i avelsflockar av Gallus gallus och om ändring av förordning (EG) nr 2160/2003 antogs har alternativa analysmetoder utvecklats och validerats. Dessutom bör salmonellastammar som påvisas i avelsflockar lagras för framtida fagtypning och testning av antimikrobiell känslighet. Förordning (EG) nr 1003/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapsmål

1.   Det gemenskapsmål som avses i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 2160/2003 för att minska förekomsten av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium hos vuxna värphöns av arten Gallus gallus (”gemenskapsmål”) fastställs enligt följande:

a)

En årlig lägsta minskning av positiva flockar av vuxna värphöns som uppgår till minst

i)

10 % om prevalensen under föregående år var under 10 %,

ii)

20 % om prevalensen under föregående år var mellan 10 och 19 %,

iii)

30 % om prevalensen under föregående år var mellan 20 och 39 %,

iv)

40 % om prevalensen under föregående år var 40 % eller däröver,

eller

b)

en minskning av den högsta andelen till 2 % eller därunder. I medlemsstater med färre än 50 flockar av vuxna värphöns får dock högst en flock med vuxna djur visa positiv reaktion.

Det första målet bör nås under 2008 med hjälp av den övervakning som startar i början av det året. Vad gäller målet för 2008 skall resultaten från den grundläggande studie som genomförs enligt artikel 1.1 i beslut 2004/665/EG användas som referensvärde enligt denna artikel.

2.   Testprogrammet för att kontrollera hur man lyckas uppnå gemenskapsmålet fastställs i bilagan.

Bedömningen av om målet har uppnåtts skall ta hänsyn till resultaten från tre år i rad.

Om inget anges i bilagan skall de tekniska specifikationerna i artikel 5 i kommissionens beslut 2004/665/EG ses som rekommendationer för tillämpningen av denna punkt i de nationella kontrollprogrammen.

3.   Kommissionen skall överväga en översyn av testprogrammet i bilagan utifrån det första årets erfarenheter från det kontrollprogram som avses i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 2160/2003 (det nationella kontrollprogrammet).

Artikel 2

Ändring av förordning (EG) nr 1003/2005

I bilagan till förordning (EG) nr 1003/2005 skall följande punkter läggas till som punkt 3.4 och 3.5:

”3.4   Alternativa metoder

Vad gäller prover som tagits på företagarens initiativ får analysmetoderna i artikel 11 i förordning (EG) nr 882/2004 (3) användas i stället för de metoder för beredning av proverna, de detektionsmetoder och den serotypning som föreskrivs i punkt 3 i denna bilaga, om de validerats enligt EN/ISO 16140/2003.

3.5   Lagring av stammar

Åtminstone de stammar som isolerats som ett led i den offentliga kontrollen skall lagras för framtida fagtypning eller testning av antimikrobiell känslighet under användning av de metoder som normalt används för insamling av stammar och som måste garantera att stammarna förblir intakta i minst två år.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1003/2005 (EUT L 170, 1.7.2005, s. 12).

(2)  EUT L 303, 30.9.2004, s. 30.

(3)  EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.”


BILAGA

Testprogram enligt artikel 1.2 som krävs för att kontrollera om gemenskapsmålet om minskning av Salmonella Enteritidis och Salmonella Typhimurium hos vuxna värphöns av arten Gallus gallus uppnåtts

1.   URVALSRAM

Urvalsramen omfattar samtliga flockar av vuxna värphöns av arten Gallus gallus (värphönsflockar) som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 2160/2003.

2.   ÖVERVAKNING AV VÄRPHÖNSFLOCKAR

2.1   Provtagningsfrekvens och provtagningsstatus

Värphönsflockar skall provtas på livsmedelsföretagarens (företagarens) initiativ och av den behöriga myndigheten.

Provtagning på företagarens initiativ skall ske minst var femtonde vecka. Den första provtagningen skall ske när värphönsen är 24 veckor gamla (± 2 veckor).

Provtagning genom den behöriga myndigheten skall ske i minst följande omfattning:

a)

I en flock per år och per anläggning omfattande minst 1 000 fåglar.

b)

När värphönsen är 24 veckor gamla (± 2 veckor) i flockar som hålls i byggnader där salmonella påvisats hos den föregående flocken.

c)

i samtliga fall av misstanke om infektion med Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium till följd av den epidemiologiska undersökningen av livsmedelsburna utbrott enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG (1).

d)

I samtliga andra värphönsflockar på anläggningen om Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium påvisats i en värphönsflock på anläggningen.

e)

När den behöriga myndigheten anser det vara lämpligt.

Provtagning av den behöriga myndigheten får ersätta en provtagning på företagarens initiativ.

2.2   Provtagningsprotokoll

För att maximera sensitiviteten vid provtagningen skall provtagning av träck och omgivningen ske i minst den omfattning som anges i a och b:

a)

För burflockar skall 2 × 150 g naturligt blandad träck tas från samtliga gödselmattor eller skrapor i huset efter utgödsling. Om det rör sig om system med trappstegsburar utan skrapor eller mattor skall 2 × 150 g blandad färsk träck samlas in från 60 olika platser under burarna i gödselkällaren.

b)

I stallar eller hus för frigående höns skall två par sockprover tas utan att skoskydden byts mellan sockproverna.

Vid provtagning av den behöriga myndigheten skall 250 ml innehållande minst 100 g damm samlas in från betydande dammkällor i hela huset. Om det inte finns tillräckligt med damm skall ett ytterligare prov på 150 g naturligt blandad träck eller ytterligare ett par sockprover tas.

Vid provtagning enligt punkt 2.1 b, c och d skall den behöriga myndigheten genom ytterligare relevanta test förvissa sig om att resultaten av undersökningen av om salmonella förekommer hos fåglar inte påverkas av användning av antimikrobiella ämnen i flockarna.

Där förekomst av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium inte påvisas men däremot antimikrobiella ämnen eller bakterietillväxthämmande effekt, skall flocken redovisas som en infekterad värphönsflock i samband med gemenskapsmålet i artikel 1.2.

3.   UNDERSÖKNING AV PROVERNA

3.1   Transport och beredning av proverna

Prover skall på insamlingsdagen sändas som expressförsändelse eller med kurir till de laboratorier som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 2160/2003. På laboratoriet skall proverna hållas kylda fram till undersökningen som skall genomföras inom 48 timmar efter mottagandet.

3.1.1   Sockprover

a)

De två paren sockprover packas upp försiktigt för att undvika att vidhäftad träck lossnar, poolas och läggs i 225 ml buffrat peptonvatten som har värmts upp till rumstemperatur.

b)

Provet rörs om så att det blir helt mättat och odlingen fortsätts sedan enligt detektionsmetoden i 3.2.

3.1.2   Andra träck- och dammprover

a)

Träckproverna poolas och blandas noga och ett delprov på 25 g tas för odling.

b)

Delprovet på 25 g läggs i 225 ml buffrat peptonvatten som har värmts upp till rumstemperatur.

c)

Odlingen av provet fortsätts enligt detektionsmetoden i 3.2.

Om det fastställs ISO-standarder för beredning av träck för påvisande av salmonella skall dessa tillämpas och ersätta bestämmelserna ovan om beredning av prov.

3.2   Detektionsmetod

Den detektionsmetod som rekommenderas av gemenskapens referenslaboratorium för salmonella i Bilthoven i Nederländerna skall användas. Metoden beskrivs i den aktuella versionen av utkastet till bilaga D till ISO 6579 (2002): ”Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage”. Vid denna metod används ett halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiladis medium, MSRV) som enda selektiva anrikningssubstrat.

3.3   Serotypning

Minst ett isolat från varje positivt prov skall serotypas enligt Kauffmann White-schemat.

3.4   Alternativa metoder

Vad gäller prover som tagits på företagarens initiativ får analysmetoderna i artikel 11 i förordning (EG) nr 882/2004 (2) användas i stället för de metoder för beredning av proverna, de detektionsmetoder och den serotypning som föreskrivs i punkt 3 i denna bilaga, om de validerats enligt EN/ISO 16140/2003.

3.5   Lagring av stammar

Åtminstone de stammar som isolerats från prover som samlats in av den behöriga myndigheten skall lagras för framtida fagtypning eller testning av antimikrobiell känslighet under användning av de metoder som normalt används för insamling av stammar och som måste garantera att stammarna förblir intakta i minst två år.

4.   RESULTAT OCH RAPPORTERING

En värphönsflock skall anses positiv för kontrollen av om gemenskapsmålet har uppnåtts om förekomst av Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium (bortsett från vaccinstammar) i värphönsflocken påvisats i minst ett prov. Positiva värphönsflockar skall endast räknas en gång oberoende av antalet provtagningar och test samt endast rapporteras det första året då de påvisas.

Rapporteringen skall omfatta följande:

a)

Sammanlagda antalet flockar av värphöns som testats och antalet värphönsflockar som testats för varje provtagningsstatus i punkt 2.1.

b)

Sammanlagda antalet infekterade flockar och resultatet av testerna för varje provtagningsstatus i punkt 2.1.

c)

Förklaringar till resultaten, särskilt vad gäller undantagsfallen.

De resultat som omnämns i denna punkt och eventuell ytterligare relevant information skall tas med i den rapportering av trender och källor som föreskrivs i artikel 9 i direktiv 2003/99/EG.


(1)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 31.

(2)  EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1169/2006

av den 31 juli 2006

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in, på begäran måste tillämpas för export som sker under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de produkter som anges i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera korrektionsbeloppet i enlighet med destination.

(4)

Korrektionsbeloppet skall fastställas enligt samma förfarande som exportbidraget. Det får ändras under tiden mellan två fastställelser.

(5)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för spannmål med undantag av malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 juli 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

(EUR/t)

Produktnummer

Bestämmelseland

Nuvarande

8

Period 1

9

Period 2

10

Period 3

11

Period 4

12

Period 5

1

Period 6

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna för serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbia, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudiarabien, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunisien och Jemen.

C03

:

Alla tredjeländer utom Bulgarien, Norge, Rumänien, Schweiz och Liechtenstein.


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1170/2006

av den 31 juli 2006

om fastställande av exportbidragen för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Det exportbidrag som tillämpas för malt måste beräknas med hänsyn till den kvantitet spannmål som krävs för att tillverka ifrågavarande produkter. De ovannämnda kvantiteterna fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Förhållandena på världsmarknaden eller de särskilda krav som vissa marknader ställer kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(5)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(6)

Till följd av att dessa regler tillämpas på den nuvarande situationen på spannmålsmarknaderna, och särskilt på noteringar eller priser för dessa produkter inom gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidragen vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag för malt som anges i artikel 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 skall vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 juli 2006 om fastställande av exportbidragen för malt

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1171/2006

av den 31 juli 2006

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in på begäran måste tillämpas för export som kommer att ske under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för det malt som anges i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 1784/2003. Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 juli 2006 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Nuvarande

8

Period 1

9

Period 2

10

Period 3

11

Period 4

12

Period 5

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Period 6

2

Period 7

3

Period 8

4

Period 9

5

Period 10

6

Period 11

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1172/2006

av den 31 juli 2006

om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt i artikel 13.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den 21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd (3) fastställer att den kostnadsandel, som motsvarar de exportbidrag för produkterna i fråga som är fastställda enligt gemenskapens bestämmelser, skall debiteras garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

(2)

För att göra det enklare att göra upp och förvalta budgeten för gemenskapens livsmedelsbiståndsaktioner och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta sig in i hur omfattande gemenskapens deltagande är i finansieringen av nationella livsmedelsbiståndsaktioner, bör nivån på de bidrag som beviljas för de aktionerna fastställas.

(3)

De allmänna bestämmelser och genomförandebestämmelser som fastställs i artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och i artikel 13 i förordning (EG) nr 1785/2003 om exportbidrag skall också tillämpas på det ovannämnda förfarandet.

(4)

De särskilda kriterierna för att beräkna exportbidraget för ris anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 1785/2003.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet, som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 288, 25.10.1974, s. 1.


BILAGA

till kommissionens förordning av den 31 juli 2006 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

(EUR/t)

Produktnummer

Bidrag

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1173/2006

av den 31 juli 2006

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 1 augusti 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 1 augusti 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

5,93

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

37,23

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

50,27

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

50,27

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

42,22


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(14.7.2006–28.7.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Tillägg för golfen (EUR/t)

15,09

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

19,96

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 20,81 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 26,85 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1174/2006

av den 31 juli 2006

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1002/2006, för regleringsåret 2006/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 951/2006 av den 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i sockersektorn (2), särskilt artikel 36, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2006/2007 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1002/2006 (3). Priserna och tilläggen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) nr 1131/2006 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr 951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 1002/2006 för regleringsåret 2006/2007 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 55, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 178, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUT L 201, 25.7.2006, s. 13.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 1 augusti 2006 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.III i rådets förordning (EG) nr 318/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i förordning (EG) nr 318/2006.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1175/2006

av den 31 juli 2006

om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (citroner)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad beträffar exportbidrag för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 6.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 858/2006 (3), fastställs vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser under system B får utfärdas.

(2)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för citroner som fastställs för innevarande exportperiod att snart överskridas. Detta överskridande vore skadligt för systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.

(3)

För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B för citroner som exporterats efter den 31 juli 2006 avslås. Detta bör gälla till och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om exportlicenser under system B för citroner som har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 858/2006 och för vilka produkternas exportdeklaration har godkänts efter den 31 juli 2006 och före den 1 november 2006 skall avslås.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 159, 19.6.2006, s. 5.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/23


RÅDETS BESLUT

av den 29 november 2005

om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om vissa luftfartsaspekter

(2006/529/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Ukraina om vissa luftfartsaspekter, i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets bemyndigande av den 5 juni 2003.

(3)

Det avtal som kommissionen har förhandlat fram bör undertecknas, med förbehåll för att det eventuellt ingås vid en senare tidpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1.   Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om vissa luftfartsaspekter, med förbehåll för att det ingås.

2.   Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 2005.

På rådets vägnar

A. JOHNSON

Ordförande


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

UKRAINA,

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”, som

KONSTATERAR att bilaterala luftfartsavtal har ingåtts mellan Europeiska gemenskapens alla medlemsstater och Ukraina med bestämmelser som strider mot gemenskapsrätten,

KONSTATERAR att endast Europeiska gemenskapen är behörig i fråga om många av de aspekter som kan omfattas av bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

KONSTATERAR att enligt EG-rätten har lufttrafikföretag från gemenskapen som är etablerade på en medlemsstats territorium rätt till icke-diskriminerande tillgång till flygrutter mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och tredjeländer,

BEAKTAR de avtal mellan Europeiska gemenskapen och vissa tredjeländer som innebär att medborgare i dessa tredjeländer får möjlighet att förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med EG-rätten,

INSER att vissa bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtalen mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och Ukraina som står i strid med EG-rätten måste ändras så att de blir förenliga med denna för att en sund rättslig grund skall kunna skapas för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och Ukraina och för att kontinuiteten i denna flygtrafik skall kunna upprätthållas,

KONSTATERAR att Europeiska gemenskapen inte har som mål att, som ett led i dessa förhandlingar, öka totalvolymen för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater och Ukraina, påverka balansen mellan lufttrafikföretag från gemenskapen och lufttrafikföretag från Ukraina eller förhandla fram förändringar i de befintliga bilaterala luftfartsavtalen i fråga om trafikrättigheter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   I detta avtal gäller de definitioner som förtecknas i bilaga IV, om inte annat framgår av sammanhanget.

2.   Hänvisningar i något av de avtal som förtecknas i bilaga I till medborgare i den medlemsstat som är part i avtalet i fråga skall tolkas som hänvisningar till medborgare i Europeiska gemenskapens medlemsstater.

3.   Hänvisningar i något av de avtal som förtecknas i bilaga I till lufttrafikföretag i den medlemsstat som är part i avtalet i fråga skall tolkas som hänvisningar till lufttrafikföretag som har utsetts av den medlemsstaten.

Artikel 2

Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat

1.   Bestämmelserna i punkt 2 skall äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II a med avseende på ett lufttrafikföretag som utses av den berörda medlemsstaten samt godkännanden och tillstånd som Ukraina beviljat för det företaget.

2.   När Ukraina har underrättats om att ett lufttrafikföretag har utsetts av en medlemsstat skall Ukraina utfärda motsvarande godkännanden och tillstånd med så kort handläggningstid som möjligt under förutsättning att

i)

lufttrafikföretaget är etablerat enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i den medlemsstat där det har utsetts och har en giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten,

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd utövar faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget och att dess luftfartsmyndighet är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, och

iii)

lufttrafikföretaget ägs direkt eller genom majoritetsägande och faktiskt kontrolleras av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater som förtecknas i bilaga III och/eller av medborgare i sådana andra stater.

Artikel 3

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av Ukraina

1.   Bestämmelserna i punkt 2 skall äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II b med avseende på vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat.

2.   Ukraina får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännanden eller tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat om

i)

lufttrafikföretaget inte är etablerat enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i den medlemsstat där det har utsetts eller inte har en giltig operativ licens i enlighet med EG-rätten,

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd inte utövar faktisk tillsyn över lufttrafikföretaget eller om dess luftfartsmyndighet inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, eller

iii)

lufttrafikföretaget inte ägs direkt eller genom majoritetsägande eller faktiskt kontrolleras av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater som förtecknas i bilaga III och/eller av medborgare i sådana andra stater.

Vid utövandet av sina rättigheter enligt denna punkt skall Ukraina inte diskriminera mellan lufttrafikföretag från gemenskapen på grundval av nationalitet.

Artikel 4

Säkerhet

1.   Bestämmelserna i punkt 2 skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga II c.

2.   Om en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag för vilket den faktiska tillsynen utövas av en annan medlemsstat skall Ukrainas rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan den medlemsstat som har utsett lufttrafikföretaget och Ukraina tillämpas även med avseende på säkerhetsnormer som antas och tillämpas av den andra medlemsstaten samt med avseende på tillståndet till det lufttrafikföretagets trafik.

Artikel 5

Beskattning av flygbränsle

1.   Bestämmelserna i punkt 2 skall komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga II d.

2.   Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll skall ingenting i de avtal som förtecknas i bilaga II d hindra en medlemsstat från att på ett icke-diskriminerande sätt beskatta eller tull- eller avgiftsbelägga flygbränsle som tillhandahålls på dess territorium och som är avsett för luftfartyg som tillhör ett lufttrafikföretag som har utsetts av Ukraina och som går i trafik mellan en ort i den medlemsstaten och en annan ort i den medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.

Artikel 6

Flygtransportpriser

1.   Bestämmelserna i punkt 2 skall komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga II e.

2.   De priser som tas ut av lufttrafikföretag som har utsetts av Ukraina enligt ett avtal i förteckningen i bilaga I med en bestämmelse som finns förtecknad i bilaga II e för transport helt och hållet inom Europeiska gemenskapen skall vara förenliga med EG-rätten.

Artikel 7

Bilagor

Bilagorna till detta avtal skall utgöra en integrerad del av detta.

Artikel 8

Översyn eller ändring

Parterna får när som helst genom överenskommelse se över eller ändra avtalet.

Artikel 9

Ikraftträdande

1.   Avtalet skall träda i kraft den dag när det sista skriftliga meddelandet från parterna har mottagits om att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

2.   Detta avtal skall tillämpas för alla avtal som förtecknas i bilaga I b så snart de har trätt i kraft.

Artikel 10

Upphörande

1.   Om ett avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla, skall alla bestämmelser i det här avtalet som avser det berörda avtal som förtecknas i bilaga I samtidigt upphöra att gälla.

2.   Om alla de avtal som förtecknas i bilaga I upphör att gälla skall det här avtalet samtidigt upphöra att gälla.

Artikel 11

Registrering

Detta avtal och ändringar av det skall registreras hos Internationella civila luftfartsorganisationen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

BILAGA I

Förteckning över de avtal som avses i artikel 1 i detta avtal

a)

Luftfartsavtal mellan Ukraina och medlemsstater i Europeiska gemenskapen som har trätt i kraft eller undertecknats den dag då detta avtal undertecknas samt andra överenskommelser mellan Ukraina och medlemsstaterna som tillämpas provisoriskt:

Luftfartsavtal mellan Österrikes förbundsregering och Ukrainas regering, upprättat i Wien den 15 juni 1994, i bilaga II kallat ”Ukraina–Österrike-avtalet”,

senast ändrat genom ett godkänt protokoll som upprättades i Wien den 22 april 2005.

Avtal mellan Konungariket Belgiens regering och Ukrainas regering om luftfart, undertecknat i Kiev den 20 maj 1996, i bilaga II kallat ”Ukraina–Belgien-avtalet”,

senast ändrat genom ett samförståndsavtal som upprättades i Bryssel den 6 februari 2004.

Luftfartsavtal mellan Republiken Tjeckiens regering och Ukrainas regering, undertecknat i Kiev den 1 juli 1997, i bilaga II kallat ”Ukraina–Tjeckien-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Cyperns regering och Ukrainas regering, upprättat i Kiev den 21 februari 2000, i bilaga II kallat ”Ukraina–Cypern-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Danmarks regering och Ukrainas regering, upprättat i Kiev den 27 mars 2001, i bilaga II kallat ”Ukraina–Danmark-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Förbundsrepubliken Tysklands regering och Ukrainas regering, upprättat i Kiev den 10 juni 1993, i bilaga II kallat ”Ukraina–Tyskland-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Estlands regering och Ukrainas regering, upprättat i Tallinn den 6 juli 1993, i bilaga II kallat ”Ukraina–Estland-avtalet”.

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Ukrainas regering om luftfart, upprättat i Helsingfors den 5 juni 1995, i bilaga II kallat ”Ukraina–Finland-avtalet”.

Avtal mellan Republiken Frankrikes regering och Ukrainas regering om luftfart, upprättat i Kiev den 3 maj 1994, i bilaga II kallat ”Ukraina–Frankrike-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Greklands regering och Ukrainas regering, upprättat i Kiev den 15 december 1997, i bilaga II kallat ”Ukraina–Grekland-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Ungerns regering och Ukrainas regering, upprättat i Kiev den 19 maj 1995, i bilaga II kallat ”Ukraina–Ungern-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Italiens regering och Ukrainas regering, upprättat i Rom den 2 maj 1995, i bilaga II kallat ”Ukraina–Italien-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Lettlands regering och Ukrainas regering, upprättat i Riga den 23 maj 1995, i bilaga II kallat ”Ukraina–Lettland-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Litauens regering och Ukrainas regering, upprättat i Vilnius den 7 juli 1993, i bilaga II kallat ”Ukraina–Litauen-avtalet”,

senast ändrat genom ett protokoll som undertecknades i Vilnius den 26 maj 2003.

Avtal mellan Storhertigdömet Luxemburgs regering och Ukrainas regering om luftfart, upprättat i Luxemburg den 14 juni 1994, i bilaga II kallat ”Ukraina–Luxemburg-avtalet”.

Avtal mellan Konungariket Nederländernas regering och Ukraina om luftfart, upprättat i Kiev den 7 september 1993, i bilaga II kallat ”Ukraina–Nederländerna-avtalet”.

Avtal mellan Republiken Polens regering och Ukrainas regering om luftfart, upprättat i Warszawa den 20 januari 1994, i bilaga II kallat ”Ukraina–Polen-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Slovakiens regering och Ukrainas regering, upprättat i Bratislava den 23 maj 1994, i bilaga II kallat ”Ukraina–Slovakien-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Sloveniens regering och Ukrainas regering, upprättat i Ljubljana den 30 mars 1999, i bilaga II kallat ”Ukraina–Slovenien-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Spaniens regering och Ukrainas regering, upprättat i Madrid den 7 oktober 1996, i bilaga II kallat ”Ukraina–Spanien-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Sveriges regering och Ukrainas regering, upprättat i Kiev den 27 mars 2001, i bilaga II kallat ”Ukraina–Sverige-avtalet”.

Avtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Ukrainas regering om luftfart, undertecknat i London den 10 februari 1993, i bilaga II kallat ”Ukraina–Storbritannien-avtalet”.

b)

Luftfartsavtal mellan Ukraina och medlemsstater i Europeiska gemenskapen som har paraferats den dag då detta avtal undertecknas:

Avtal mellan Irlands regering och Ukrainas regering om luftfart, paraferat i Dublin den 10 december 1992, i bilaga II kallat ”Ukraina–Irland-avtalet”.

Avtal mellan Republiken Maltas regering och Ukrainas regering om luftfart, paraferat i Luqa den 17 juni 1998, i bilaga II kallat ”Ukraina–Malta-avtalet”.

Luftfartsavtal mellan Republiken Portugals regering och Ukrainas regering, paraferat i Lissabon den 18 oktober 2000, i bilaga II kallat ”Ukraina–Portugal-avtalet”.

BILAGA II

Förteckning över artiklar i de avtal som förtecknas i bilaga I och som avses i artiklarna 2–6 i detta avtal

a)

Lufttrafikföretag utsedda av en medlemsstat:

Artikel 3.5 i Ukraina–Österrike-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Tjeckien-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Danmark-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Tyskland-avtalet.

Artikel 4.4 i Ukraina–Estland-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Finland-avtalet.

Artikel 4.3 i Ukraina–Frankrike-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Grekland-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Ungern-avtalet.

Artikel 3.3 i Ukraina–Irland-avtalet.

Artikel 4.4 i Ukraina–Italien-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Lettland-avtalet.

Artikel 4.4 i Ukraina–Litauen-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Malta-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Nederländerna-avtalet.

Artikel 4.4 i Ukraina–Polen-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Portugal-avtalet.

Artikel 4.4 i Ukraina–Slovakien-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Slovenien-avtalet.

Artikel III.4 i Ukraina–Spanien-avtalet.

Artikel 3.4 i Ukraina–Sverige-avtalet.

Artikel 4.4 i Ukraina–Storbritannien-avtalet.

b)

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd:

Artikel 4.1 a i Ukraina–Österrike-avtalet.

Artikel 5.1 d i Ukraina–Belgien-avtalet.

Artikel 4.1 a i Ukraina–Tjeckien-avtalet.

Artikel 5.1 a i Ukraina–Cypern-avtalet.

Artikel 4.1 a i Ukraina–Danmark-avtalet.

Artikel 5.1 a i Ukraina–Estland-avtalet.

Artikel 4.1 a i Ukraina–Finland-avtalet.

Artikel 5.1 a i Ukraina–Frankrike-avtalet.

Artikel 4.1 b i Ukraina–Grekland-avtalet.

Artikel 4.1 a i Ukraina–Ungern-avtalet.

Artikel 5.1 a i Ukraina–Italien-avtalet.

Artikel 5.1 a i Ukraina–Litauen-avtalet.

Artikel 4.1 c i Ukraina–Luxemburg-avtalet.

Artikel 4.1 a i Ukraina–Malta-avtalet.

Artikel 4.1 c i Ukraina–Nederländerna-avtalet.

Artikel 5.1 a i Ukraina–Polen-avtalet.

Artikel 4.1 a i Ukraina–Portugal-avtalet.

Artikel 5.1 a i Ukraina–Slovakien-avtalet.

Artikel 4.1 a i Ukraina–Slovenien-avtalet.

Artikel IV.1 a i Ukraina–Spanien-avtalet.

Artikel 4.1 a i Ukraina–Sverige-avtalet.

Artikel 5.1 a i Ukraina–Storbritannien-avtalet.

c)

Säkerhet:

Artikel 9a i Ukraina–Österrike-avtalet.

Artikel 7 i Ukraina–Belgien-avtalet.

Artikel 9 i Ukraina–Tjeckien-avtalet.

Artikel 14a i Ukraina–Danmark-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Estland-avtalet.

Artikel 9 i Ukraina–Frankrike-avtalet.

Artikel 8 i Ukraina–Grekland-avtalet.

Artikel 5 i Ukraina–Ungern-avtalet.

Artikel 7 i Ukraina–Irland-avtalet

Artikel 10 i Ukraina–Italien-avtalet.

Artikel 16a i Ukraina–Litauen-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Luxemburg-avtalet.

Artikel 8 i Ukraina–Malta-avtalet.

Artikel 13 i Ukraina–Nederländerna-avtalet.

Artikel 15 i Ukraina–Portugal-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Slovakien-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Slovenien-avtalet.

Artikel XI i Ukraina–Spanien-avtalet.

Artikel 14a i Ukraina–Sverige-avtalet.

d)

Beskattning av flygbränsle:

Artikel 7 i Ukraina–Österrike-avtalet.

Artikel 10 i Ukraina–Belgien-avtalet.

Artikel 10 i Ukraina–Tjeckien-avtalet.

Artikel 7 i Ukraina–Cypern-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Danmark-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Tyskland-avtalet.

Artikel 12 i Ukraina–Estland-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Finland-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Frankrike-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Grekland-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Ungern-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Irland-avtalet

Artikel 6 i Ukraina–Italien-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Lettland-avtalet.

Artikel 12 i Ukraina–Litauen-avtalet.

Artikel 8 i Ukraina–Luxemburg-avtalet.

Artikel 5 i Ukraina–Malta-avtalet.

Artikel 9 i Ukraina–Nederländerna-avtalet.

Artikel 12 i Ukraina–Polen-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Portugal-avtalet.

Artikel 12 i Ukraina–Slovakien-avtalet.

Artikel 8 i Ukraina–Slovenien-avtalet.

Artikel V i Ukraina–Spanien-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Sverige-avtalet.

Artikel 8 i Ukraina–Storbritannien-avtalet.

e)

Flygtransportpriser:

Artikel 11 i Ukraina–Österrike-avtalet.

Artikel 12 i Ukraina–Belgien-avtalet.

Artikel 14 i Ukraina–Tjeckien-avtalet.

Artikel 14 i Ukraina–Cypern-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Danmark-avtalet.

Artikel 10 i Ukraina–Tyskland-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Estland-avtalet.

Artikel 10 i Ukraina–Finland-avtalet.

Artikel 17 i Ukraina–Frankrike-avtalet.

Artikel 14 i Ukraina–Grekland-avtalet.

Artikel 10 i Ukraina–Ungern-avtalet.

Artikel 6 i Ukraina–Irland-avtalet

Artikel 8 i Ukraina–Italien-avtalet.

Artikel 10 i Ukraina–Lettland-avtalet.

Artikel 10 i Ukraina–Litauen-avtalet.

Artikel 10 i Ukraina–Luxemburg-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Malta-avtalet.

Artikel 5 i Ukraina–Nederländerna-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Polen-avtalet.

Artikel 18 i Ukraina–Portugal-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Slovakien-avtalet.

Artikel 12 i Ukraina–Slovenien-avtalet.

Artikel VII i Ukraina–Spanien-avtalet.

Artikel 11 i Ukraina–Sverige-avtalet.

Artikel 7 i Ukraina–Storbritannien-avtalet.

BILAGA III

Förteckning över andra stater som avses i artikel 2 i detta avtal

a)

Republiken Island (enligt EES-avtalet).

b)

Furstendömet Liechtenstein (enligt EES-avtalet).

c)

Konungariket Norge (enligt EES-avtalet).

d)

Schweiziska edsförbundet (enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om lufttransport).

BILAGA IV

Definitioner

Uttrycket medlemsstat betyder någon av Europeiska gemenskapens medlemsstater.

En etablering av ett EG-lufttrafikföretag (flygbolag) på en medlemsstats territorium förutsätter att lufttransportverksamhet verkligen utövas genom varaktiga åtgärder. Den rättsliga formen för en sådan etablering, oavsett om det är filial eller dotterbolag med status som juridisk person, bör inte vara den avgörande faktorn i detta avseende.

En operativ licens betyder ett tillstånd, utfärdat av den ansvariga medlemsstaten för ett företag, att mot betalning utföra lufttransport av passagerare, post och/eller gods som anges i licensen.

Ett drifttillstånd betyder ett dokument, utfärdat av de behöriga myndigheterna för ett företag eller en grupp av företag, i vilket intygas att företaget i fråga har de yrkesmässiga kunskaper och den organisation som krävs för att på ett betryggande sätt sköta de luftfartsaktiviteter som finns angivna i tillståndet.

Bevis för faktisk tillsyn förutsätter men begränsas inte till att lufttrafikföretaget har en giltig operativ licens, utfärdad av de behöriga myndigheterna, och uppfyller de villkor för internationell luftfart som utfärdats av de behöriga myndigheterna, t.ex. bevis för ekonomisk förmåga, förmåga att i förekommande fall uppfylla krav avseende allmänintresse, trafikplikt osv., samt att den medlemsstat som utfärdar licensen har program för tillsyn av luftfartsskydd och flygsäkerhet som åtminstone uppfyller Internationella civila luftfartsorganisationens normer.


1.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/39


RÅDETS BESLUT

av den 9 juni 2006

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om vissa luftfartsaspekter

(2006/530/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Ukraina om vissa luftfartsaspekter, i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut.

(3)

Avtalet undertecknades på gemenskapens vägnar den 1 december 2005, i enlighet med rådets beslut av den 28 november 2005, med förbehåll för att det eventuellt ingås vid en senare tidpunkt.

(4)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om vissa luftfartsaspekter godkänns på gemenskapens vägnar.

2.   Texten till avtalet bifogas detta beslut (2).

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den/de person(er) som har rätt att lämna det meddelande som avses i artikel 9.1 i avtalet.

Utfärdat i Luxemburg den 9 juni 2006.

På rådets vägnar

H. GORBACH

Ordförande


(1)  Yttrande av den 14 mars 2006 (ännu inte offentliggjort i EUT).

(2)  Se sidan 24 i detta nummer av EUT.