ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 209

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
31 juli 2006


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

1

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

3

 

*

Beslut nr 1/2006 Av associeringsrådet EU–Jordanien av den 15 juni 2006 om ändring av protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet, om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete

30

Protokoll 3 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

31

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

31.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 209/1


RÅDETS BESLUT

av den 14 oktober 2004

om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

(2006/507/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1, jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 174 i fördraget är ett av målen för gemenskapens miljöpolitik att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

(2)

1998 gav rådet kommissionen befogenhet att för gemenskapens räkning delta i de förhandlingar om en konvention om långlivade organiska föroreningar som fördes inom ramen för Förenta nationernas miljöprogram. Även medlemsstaterna deltog.

(3)

Konventionen om långlivade organiska föroreningar (nedan kallad ”konventionen”) antogs i Stockholm den 22 maj 2001.

(4)

Konventionen grundas på försiktighetsprincipen och skall utgöra en ram för elimineringen av produktion, användning, import och export av de första tolv prioriterade långlivade organiska föroreningarna, och för en säker hantering, ett säkert slutligt omhändertagande, eliminering eller minskning av utsläppen av vissa oavsiktliga långlivade organiska föroreningar. Konventionen innehåller även bestämmelser om hur nya kemikalier skall föras in i konventionen.

(5)

Gemenskapen, de då femton medlemsstaterna och åtta av de nya medlemsstaterna undertecknade konventionen vid konferensen för de befullmäktigade ombuden i Stockholm den 22-23 maj 2001.

(6)

Konventionen kan ratificeras, godtas eller godkännas av stater och av organisationer för regional ekonomisk integration.

(7)

Enligt konventionen skall organisationer för regional ekonomisk integration i sitt instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller tillträde avge en förklaring om omfattningen av sin behörighet i frågor som omfattas av konventionen.

(8)

Gemenskapen har redan antagit instrument som omfattar de frågor som regleras i konventionen, inbegripet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (3), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier (4) och rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) (5).

(9)

Konventionen bidrar till uppnåendet av gemenskapens miljöpolitiska mål. Gemenskapen bör därför snarast godkänna konventionen.

(10)

Om en ändring av bilagorna A, B eller C eller ytterligare bilagor till konventionen antas bör kommissionen fastställa dess genomförande inom ramen för förordning (EG) nr 850/2004 eller annan relevant gemenskapslagstiftning. Om någon ändring inte genomförs inom ett år från och med det att depositarien har anmält att ändringen antagits bör kommissionen, för att undvika att gemenskapen hamnar i en situation där den brister i efterlevnaden av sina förpliktelser, anmäla detta till depositarien.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, nedan kallad ”konventionen”, godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till konventionen åtföljer detta beslut.

Artikel 2

1.   Om en ändring av bilagorna A, B eller C eller ytterligare bilagor till konventionen inte genomförs i bilagorna till förordning (EG) nr 850/2004 eller annan relevant gemenskapslagstiftning inom ett år från och med det att depositarien har anmält att ändringen antagits, skall kommissionen anmäla detta till depositarien i enlighet med artikel 22 i konventionen.

2.   Om en ändring av bilagorna A, B eller C eller ytterligare bilagor till konventionen genomförs efter det att kommissionen har gjort en anmälan i enlighet med punkt 1, skall kommissionen utan dröjsmål dra tillbaka denna anmälan.

Artikel 3

1.   Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som på Europeiska gemenskapens vägnar skall ha rätt att deponera godkännandeinstrumentet hos Förenta nationernas generalsekreterare i enlighet med artikel 25.1 i konventionen.

2.   Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som på Europeiska gemenskapens vägnar skall ha rätt att, i enlighet med artikel 25.3 i konventionen, deponera den förklaring om behörighet som avses i bilagan till detta beslut.

Utfärdat i Luxemburg den 14 oktober 2004.

På rådets vägnar

P. VAN GEEL

Ordförande


(1)  EUT C 87 E, 7.4.2004, s. 495.

(2)  EUT C 32, 5.2.2004, s. 45.

(3)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.

(4)  EUT L 63, 6.3.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 777/2006 (EUT L 136, 24.5.2006, s. 9).

(5)  EGT L 243, 24.9.1996, s. 31.


[ÖVERSÄTTNING]

Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

PARTERNA I DENNA KONVENTION,

SOM ERKÄNNER att långlivade organiska föroreningar har toxiska egenskaper, motstår nedbrytning, bioackumulerar och sprids via luft, vatten och migrerande arter över internationella gränser samt nedfaller långt från utsläppsplatsen, där de samlas i terrestra och akvatiska ekosystem,

SOM ÄR MEDVETNA om den oro för hälsan, särskilt i utvecklingsländerna, som är en följd av exponering på lokal nivå för långlivade organiska föroreningar, särskilt vad gäller kvinnor och genom dem på framtida generationer,

SOM ÄR MEDVETNA om att de arktiska ekosystemen och urbefolkningen i arktiska områden är särskilt utsatta för biomagnifiering av långlivade organiska föroreningar och om att förorening av denna befolknings traditionella livsmedel är en folkhälsofråga,

SOM ÄR MEDVETNA om behovet att vidta åtgärder på det globala planet mot långlivade organiska föroreningar,

SOM BEAKTAR Förenta nationernas miljöprograms styrande råds beslut nr 19/13 C av den 7 februari 1997 att initiera internationellt handlande för att skydda människors hälsa och miljön genom åtgärder som skall minska och/eller eliminera spridning och utsläpp av långlivade organiska föroreningar,

SOM ERINRAR om relevanta bestämmelser i hithörande internationella miljökonventioner, särskilt Rotterdam‐konventionen om förfaranden för förhandsgodkännande av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel och Basel‐konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall, innefattande regionala överenskommelser som har slutits med stöd av artikel 11 i denna konvention,

SOM ÄVEN ERINRAR om tillämpliga bestämmelser i Rio-deklarationen om miljö och utveckling och Agenda 21,

SOM FÖRKLARAR att försiktighet ligger till grund för alla parters omsorger och är inkorporerad i denna konvention,

SOM ERKÄNNER att denna konvention och andra internationella överenskommelser om handel och miljö stöder varandra,

SOM BEKRÄFTAR att staterna, i enlighet med Förenta nationernas stadga och folkrättens grundsatser, har suverän rätt att utnyttja sina egna resurser i enlighet med sin politik för miljö och utveckling och att ansvara för att verksamhet inom den egna jurisdiktionen eller kontrollen inte skadar miljön i andra stater eller i områden utanför den nationella jurisdiktionen,

SOM BEAKTAR utvecklingsländernas – särskilt de minst utvecklade ländernas – förhållanden och särskilda krav, och ländernas med övergångsekonomi förhållanden och särskilda krav, särskilt behovet att stärka deras nationella förmåga att hantera kemikalier, inklusive genom teknologiöverföring, tillhandahållande av ekonomiskt och tekniskt bistånd samt främjande av samarbete mellan parterna,

SOM FULLT UT BEAKTAR handlingsprogrammet för hållbar utveckling för små ö‐stater som är utvecklingsländer, vilket antogs i Barbados den 6 maj 1994,

SOM BEAKTAR de utvecklade ländernas och utvecklingsländernas olika förmåga liksom det gemensamma men differentierade ansvaret för stater som detta anges i princip 7 i Rio-deklarationen om miljö och utveckling,

SOM ERKÄNNER de viktiga bidrag som den privata sektorn och icke-statliga organisationer kan lämna för att minska och/eller eliminera läckage och utsläpp av långlivade organiska föroreningar,

SOM UNDERSTRYKER betydelsen att producenterna av långlivade organiska föroreningar tar sitt ansvar för att minska de skadliga effekter som deras produkter förorsakar och för att förse användarna, regeringarna och allmänheten med upplysningar om dessa kemikaliers farliga egenskaper,

SOM ÄR MEDVETNA om behovet att vidta åtgärder för att förebygga de skadliga verkningar som förorsakas av långlivade organiska föroreningar i alla faser av deras livscykel,

SOM BEKRÄFTAR princip 16 i Rio‐deklarationen om miljö och utveckling, som fastslår att nationella myndigheter bör sträva efter att främja internalisering av miljökostnader och användning av ekonomiska styrmedel, med beaktande av att förorenaren i princip skall bära kostnaderna för föroreningar med vederbörlig hänsyn till det allmännas intressen och utan att störa den internationella handeln och investeringarna,

SOM UPPMUNTRAR parter som saknar regelverk för kontroll och bedömning av pesticider och industriella kemikalier att införa ett sådant,

SOM ERKÄNNER betydelsen att utveckla och tillämpa miljövänliga alternativa produktionsprocesser och kemikalier,

SOM ÄR BESLUTNA att skydda människors hälsa och miljön från långlivade organiska föroreningarnas skadliga inverkan,

HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna konvention är att, under iakttagande av försiktighetsprincipen i princip 15 i Rio‐deklarationen, skydda människors hälsa och miljön mot långlivade organiska föroreningar.

Artikel 2

Definitioner

I denna konvention används följande definitioner.

a)

part: en stat eller en regional organisation för ekonomisk integration som har samtyckt till att vara bunden av denna konvention och för vilken konventionen gäller.

b)

regional organisation för ekonomisk integration: en organisation som är bildad av suveräna stater i en viss region till vilken dess medlemsstater har överfört behörighet avseende frågor som regleras av denna konvention och som vederbörligen, i enlighet med dess interna förfaranden, har bemyndigats att underteckna, ratificera, godta, godkänna eller tillträda denna konvention.

c)

närvarande och röstande parter: närvarande parter som avger en ja- eller nejröst.

Artikel 3

Åtgärder för att minska eller eliminera utsläpp från avsiktlig produktion och användning

1.   Varje part skall

a)

förbjuda och/eller vidta sådana rättsliga åtgärder eller administrativa åtgärder som fordras för att eliminera

i)

sin produktion och användning av kemikalier upptagna i bilaga A under beaktande av bestämmelserna däri, och

ii)

sin import och export av kemikalier upptagna i bilaga A i enlighet med bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel, samt

b)

begränsa sin produktion och användning av kemikalier upptagna i bilaga B i enlighet med bestämmelserna däri.

2.   Varje part skall vidta åtgärder för att säkerställa att

a)

en kemikalie upptagen i bilaga A eller B endast importeras

i)

för att omhändertas på miljömässigt godtagbart sätt enligt artikel 6.1 d, eller

ii)

för en användning eller i ett syfte som är tillåtet för den parten i enlighet med bilaga A eller B,

b)

en kemikalie upptagen i bilaga A, för vilken ett särskilt angivet undantag avseende produktion eller användning gäller eller en kemikalie upptagen i bilaga B, för vilken ett särskilt angivet undantag avseende produktion eller användning gäller eller för vilken ett godtagbart syfte finns med beaktande av tillämpliga bestämmelser i existerande internationella överenskommelser om förhandsgodkännande endast exporteras

i)

för att omhändertas på miljömässigt godtagbart sätt enligt artikel 6.1 d,

ii)

till en part som har rätt att använda kemikalien enligt bilaga A eller B, eller

iii)

till en utanförstående stat som har lämnat ett ettårigt intyg till den exporterande parten; intyget skall innehålla uppgift om den avsedda användningen av kemikalien och en förklaring att den importerande staten med avseende på kemikalien i fråga har åtagit sig att

a)

skydda människors hälsa och miljön genom att vidta de åtgärder som fordras för att minimera eller förhindra utsläpp,

b)

följa bestämmelserna i artikel 6.1, och

c)

i förekommande fall, följa bestämmelserna i del II.2 i bilaga B,

intyget skall även innehålla vederbörliga underlagshandlingar såsom lagar, regelverk, tillämpningsföreskrifter eller policy-riktlinjer; den exporterande parten skall tillställa sekretariatet intyget inom 60 dagar räknat från dess mottagande,

c)

en kemikalie upptagen i bilaga A, för vilken särskilt angivna undantag avseende produktion eller användning inte längre gäller för den parten, inte exporteras från denna part, utom för att bortskaffas på miljömässigt godtagbart sätt enligt artikel 6.1 d.

d)

I denna punkt skall termen utanförstående stat med avseende på en viss kemikalie innefatta en stat eller en regional organisation för ekonomisk integration som inte har samtyckt till att vara bunden av denna konvention med avseende på kemikalien i fråga.

3.   En part som tillämpar något regelverk för kontroll och bedömning av nya pesticider eller nya industriella kemikalier skall vidta åtgärder för att reglera, med sikte på att förhindra produktion och användning av nya pesticider eller nya industriella kemikalier som, med beaktande av kriterierna i punkt 1 bilaga D, uppvisar långlivade organiska föroreningars egenskaper.

4.   En part som tillämpar något regelverk för kontroll och bedömning av pesticider eller industriella kemikalier skall, i förekommande fall, inom dessa regelverk beakta kriterierna i punkt 1 i bilaga D när de gör bedömningar av pesticider eller industriella kemikalier som nu används.

5.   Med beaktande av vad som anges på annan plats i denna konvention skall punkterna 1 och 2 inte gälla sådana mängder av en kemikalie som används för laboratorieforskning eller som referensstandard.

6.   En part som har ett särskilt angivet undantag i enlighet med bilaga A eller ett särskilt angivet undantag eller ett godtagbart syfte i enlighet med bilaga B skall vidta de åtgärder som fordras för att säkerställa att produktion eller användning enligt ett sådant undantag eller syfte sker på ett sätt som förhindrar eller minimerar exponering av människor och utsläpp i miljön. Med avseende på undantagen användning och godtagbara syften som innefattar avsiktligt utsläpp i miljön under normala användningsförhållanden skall utsläppet vara det minsta erforderliga med beaktande av vederbörliga normer och riktlinjer.

Artikel 4

Förteckning över särskilt angivna undantag

1.   Härmed upprättas en förteckning för att identifiera parter som har särskilt angivna undantag upptagna i bilaga A eller B. Däri skall inte upptas parter som utnyttjar sådana bestämmelser i bilaga A eller B som får utövas av alla parter. Förteckningen skall föras av sekretariatet och hållas tillgänglig för allmänheten.

2.   I förteckningen skall följande ingå:

a)

En förteckning över typer av särskilt angivna undantag enligt bilagorna A och B.

b)

En förteckning över parter med särskilt angivna undantag enligt bilaga A eller B.

c)

En förteckning över förfallodagar för varje registrerat särskilt angivet undantag.

3.   När en stat blir part får den genom skriftlig anmälan till sekretariatet registrera en eller fler typer av särskilt angivna undantag enligt bilaga A eller B.

4.   Såvida inte en tidigare dag anges av en part i registret eller ett undantag är beviljat enligt punkt 7, skall alla särskilt angivna undantag utlöpa fem år efter denna konventions ikraftträdande med avseende på en viss kemikalie.

5.   Partskonferensen skall vid sitt första möte bestämma sitt förfarande för granskning av införanden i registret.

6.   Innan ett införande i förteckningen prövas, skall den berörda parten avge en rapport till sekretariatet med motivering av partens fortsatta behov av registrering av undantaget i fråga. Sekretariatet skall delge samtliga parter rapporten. Prövning av en registrering skall utföras på grundval av all tillgänglig information. Partskonferensen får göra sådana rekommendationer till den berörda parten som den anser vara befogade.

7.   Partskonferensen får på begäran av den berörda parten förlänga giltighetstiden av ett särskilt angivet undantag till högst fem år. Vid sitt beslut skall partskonferensen på vederbörligt sätt beakta de särskilda omständigheterna för parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi.

8.   En part får när som helst ta bort ett införande ur förteckningen över särskilt angivna undantag genom skriftligt meddelande till sekretariatet med verkan från den dag som anges i anmälan.

9.   När ingen part är registrerad för en viss typ av särskilt angivet undantag, får inga nya registreringar införas för detta undantag.

Artikel 5

Åtgärder för att minska eller eliminera utsläpp av oavsiktlig produktion

Varje part skall åtminstone vidta följande åtgärder för att minska det totala utsläppet från mänskliga källor för var och en av de kemikalier som anges i bilaga C med sikte på deras fortsatta minimering och, där så är möjligt, slutliga eliminering:

a)

Inom två år från dagen för denna konventions ikraftträdande för parten i fråga upprätta ett handlingsprogram eller, i förekommande fall, ett regionalt eller subregionalt handlingsprogram, och därefter genomföra detta som en del av sitt genomförandeprogram som anges i artikel 7, för att identifiera, karaktärisera och bemöta utsläpp av kemikalier angivna i bilaga C och underlätta genomförandet av styckena b–e. Handlingsprogrammet skall innehålla följande delar:

i)

En utvärdering av nuvarande och planerade utsläpp, innefattande utveckling och vidmakthållande av källinventeringar och uppskattningar av utsläpp under beaktande av de källkategorier som anges i bilaga C.

ii)

En uppskattning av effektiviteten av partens lagar och policy som hänför sig till kontrollen av sådana utsläpp.

iii)

Strategier för att uppfylla åtagandena i denna punkt med hänsyn till uppskattningarna i i och ii härovan.

iv)

Åtgärder för att främja utbildning och yrkesutbildning med hänsyn till och i medvetande om dessa strategier.

v)

En femårsöversyn av dessa strategier och av hur de har lyckats uppfylla åtagandena i denna punkt; dessa översyner skall beaktas i rapporterna som skall avges enligt artikel 15.

vi)

En tidsplan för genomförande av handlingsprogrammet inklusive de strategier och åtgärder som däri anges.

b)

Främja tillämpning av tillgängliga, utförbara och praktiska åtgärder som snabbt kan uppnå en realistisk och meningsfull nivå på utsläppsminskningar eller eliminering av källor.

c)

Främja utveckling och, där parten bedömer det erforderligt, fordra att ersättningsprodukter eller modifierade material, produkter och processer används för att förhindra bildande och utsläpp av kemikalier upptagna i bilaga C med beaktande av de allmänna anvisningarna om åtgärder för förhindrande och minskning av utsläpp i bilaga C och de riktlinjer som skall antas genom beslut av partskonferensen.

d)

Främja och, i enlighet med genomförandeschemat för partens handlingsprogram, kräva att bästa tillgängliga teknik används för nya källor inom de källkategorier som parten har identifierat som motiverar en sådan behandling i sitt handlingsprogram med särskild tonvikt i inledningsskedet på de källkategorier som anges i del II i bilaga C. Under alla förhållanden skall kravet på tillämpning av bästa tillgängliga teknik för nya källor i de kategorier som anges i del II i bilaga C infasas så snart som möjligt, dock senast fyra år efter konventionens ikraftträdande för parten i fråga. För dessa kategorier skall parterna främja användning av bästa miljöpraxis. Vid tillämpning av bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis bör parterna beakta de allmänna anvisningarna om åtgärder för att förebygga och minska utsläpp i bilaga C och de riktlinjer om bästa tänkbara teknik och bästa miljöpraxis som skall antas genom beslut av partskonferensen.

e)

I enlighet med sitt handlingsprogram främja användning av bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis

i)

för nu existerande källor inom de källkategorier som anges i del II i bilaga C och inom sådana källkategorier som anges i del III i bilaga C, och

ii)

för nya källor inom sådana källkategorier som anges i del III i bilaga C som en part inte har beaktat enligt stycke d.

Vid tillämpning av bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis bör parterna beakta de allmänna anvisningarna om åtgärder för att förebygga och minska utsläpp i bilaga C och de riktlinjer om bästa tänkbara teknik och bästa miljöpraxis som skall antas genom beslut av partskonferensen.

f)

Följande definitioner tillämpas i denna punkt och i bilaga C:

i)

Bästa tillgängliga teknik: de effektivaste och mest avancerade utvecklingsnivåerna vad gäller aktiviteter och motsvarande driftsmetoder som representerar praktiskt lämplig teknik, som kan ligga till grund för utsläppsminskningar som fastställts för att förebygga och, när detta inte är möjligt, allmänt minska utsläppen av kemikalier som anges i del I i bilaga C och deras inverkan på miljön som helhet.

ii)

Termen teknik omfattar både den teknologi som används och det sätt på vilket anläggningen är konstruerad och byggd samt hur den underhålls, drivs och tas ur bruk.

iii)

Med termen tillgänglig teknik avses teknik som är tillgänglig för operatören och har utarbetats så att den kan användas inom den aktuella industrisektorn under ekonomiskt och tekniskt genomförbara förhållanden med beaktande av kostnader och fördelar.

iv)

Med termen bäst avses mest effektiv för att uppnå en allmänt hög nivå för skyddet av miljön som helhet.

v)

Med termen bästa miljöpraxis avses tillämpningen av den lämpligaste kombinationen av kontrollåtgärder och strategier på miljöområdet.

vi)

Med termen ny källa avses varje källa i vilken konstruktionen eller en avsevärd förändring i denna har påbörjats minst ett år efter dagen för

a)

denna konventions ikraftträdande för berörd part, eller

b)

ikraftträdandet för den berörda parten av en ändring av bilaga C genom vilken bestämmelserna i denna konvention kommer att gälla för källan endast med stöd av ändringen.

g)

Gränsvärden för utsläpp eller normer för prestanda får användas av en part för att uppfylla dess åtaganden om bästa tillgängliga teknik enligt denna punkt.

Artikel 6

Åtgärder för att minska utsläpp från lager och avfall

1.   För att säkerställa att lager som består av eller innehåller kemikalier upptagna i bilaga A eller B och avfall, inklusive produkter och artiklar som när de blir avfall, består av, innehåller eller är förorenade av en kemikalie upptagen i bilaga A, B eller C hanteras på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön, skall varje part

a)

utforma strategier som är lämpliga för att identifiera

i)

lager som består av eller innehåller kemikalier upptagna i bilaga A eller B,

ii)

produkter och artiklar i användning och avfall som består av, innehåller eller är förorenade av kemikalier upptagna i bilaga A, B eller C,

b)

i största möjliga utsträckning identifiera lager som består av eller innehåller kemikalier upptagna i bilaga A eller B på grundval av de strategier som avses i stycke a,

c)

på lämpligt vis hantera lager på ett säkert, effektivt och miljömässigt godtagbart sätt. Lager av kemikalier som anges i bilaga A eller B skall, efter det att deras användning inte längre är tillåten med stöd av ett särskilt angivet undantag i bilaga A eller ett särskilt angivet undantag eller godtagbart syfte angivet i bilaga B, med undantag för lager vars export är tillåten enligt artikel 3.2, anses vara avfall och behandlas i enlighet med stycke d,

d)

vidta erforderliga åtgärder för att sådant avfall, inklusive produkter och artiklar som blir sådant avfall,

i)

behandlas, insamlas, transporteras och lagras på ett miljömässigt godtagbart sätt,

ii)

bortskaffas på ett sådant sätt att innehållet av den långlivade organiska föroreningen förstörs eller oåterkalleligen omvandlas, så att det inte längre företer långlivade organiska föroreningars egenskaper eller på annat sätt bortskaffas på ett miljömässigt godtagbart sätt när destruktion eller oåterkalleliga omvandling inte utgör det val som miljömässigt sett är att föredra eller innehållet av den långlivade organiska föroreningen är lågt i förhållande till internationella regler, normer och riktlinjer innefattande dem som kan utformas enligt punkt 2 och relevanta globala eller regionala system som reglerar hanteringen av farligt avfall,

iii)

inte får underkastas omhändertagandeförfaranden som kan medge återvinning, återanvändning, återtagande, direkt återanvändning eller annan användning av långlivade organiska föroreningar, och

iv)

inte transporteras över internationella gränser utan att beakta gällande internationella regler, normer och riktlinjer;

e)

sträva efter att utveckla lämpliga strategier för att identifiera platser som är förorenade av kemikalier angivna i bilagorna A, B eller C. Om sanering görs av dessa platser, skall det ske på ett på miljömässigt godtagbart sätt.

2.   Partskonferensen skall nära samarbeta med de behöriga organen enligt Basel-konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall för att, bland annat,

a)

fastställa de nivåer för förstöring och oåterkallelig omvandling som erfordras för att säkerställa att de långlivade organiska föroreningarnas egenskaper som anges i punkt 1 i bilaga D inte kan påvisas,

b)

fastställa vilka de anser vara de metoder som utgör sådant miljömässigt godtagbart omhändertagande som avses ovan, samt

c)

verka för att på lämpligt sätt upprätta koncentrationsnivåer för de kemikalier som anges i bilagorna A, B och C för att definiera lågt innehåll av långlivade organiska föroreningar som avses i punkt 1 d ii i denna artikel.

Artikel 7

Genomförandeprogram

1.   Varje part skall

a)

upprätta ett program för genomförande av sina åtaganden enligt denna konvention och sträva efter att genomföra det,

b)

tillställa partskonferensen detta program inom två år räknat från dagen för denna konventions ikraftträdande för parten, och

c)

granska och i förekommande fall uppdatera genomförandeprogrammet periodiskt och på ett sätt som skall anges genom ett beslut av partskonferensen.

2.   Parterna skall där så är lämpligt samarbeta direkt eller via globala, regionala och subregionala organisationer och samråda med sina nationella intressenter, däribland kvinnogrupper och grupper som är verksamma med barnhälsovård, för att underlätta upprättande, genomförande och uppdatering av sina genomförandeprogram.

3.   Parterna skall sträva efter att använda och, om så är nödvändigt, ställa medel till förfogande för att inordna nationella genomförandeprogram för långlivade organiska föroreningar i sina strategier för hållbar utveckling där så är lämpligt.

Artikel 8

Införande av kemikalier i bilagorna A, B och C

1.   En part får tillställa sekretariatet förslag om införande av kemikalier i bilagorna A, B och/eller C. I förslaget skall ingå de uppgifter som anges i bilaga D. När en part utarbetar ett förslag, får den ta emot hjälp av andra parter och/eller sekretariatet.

2.   Sekretariatet skall verifiera att förslaget innehåller de uppgifter som anges i bilaga D. Om sekretariatet har konstaterat att förslaget innehåller dessa uppgifter, skall det överlämna förslaget till granskningskommittén för långlivade organiska föroreningar.

3.   Kommittén skall pröva förslaget och tillämpa de urvalskriterier som anges i bilaga D på ett flexibelt och begripligt sätt med beaktande av alla uppgifter som lämnats på ett integrerat och välavvägt sätt.

4.   Om kommittén beslutar att

a)

urvalskriterierna har uppfyllts, skall den genom sekretariatet meddela alla parter och observatörer förslaget och kommitténs bedömning av det och uppmana dem att inkomma med de uppgifter som anges i bilaga E,

b)

urvalskriterierna inte har uppfyllts, skall den genom sekretariatet meddela alla parter och observatörer förslaget och kommitténs bedömning och förslaget skall ogillas.

5.   En part får åter underställa kommittén ett förslag som har ogillats av denna enligt punkt 4. I det förnyade förslaget kan ingå partens anmärkningar och en motivering för att det ånyo skall behandlas av kommittén. Om kommittén efter denna procedur ånyo ogillar förslaget, får parten överklaga kommitténs beslut och då skall partskonferensen behandla ärendet vid sitt nästa möte. Partskonferensen får, på grundval av urvalskriterierna i bilaga D och med beaktande av kommitténs bedömning och ytterligare uppgifter som lämnats av en part eller en observatör, besluta att förslaget skall godkännas.

6.   Om kommittén har beslutat att urvalskriterierna har uppfyllts eller om partskonferensen har avgjort att förslaget skall gillas, skall kommittén ytterligare pröva detta med beaktande av hithörande mottagna ytterligare uppgifter och upprätta ett utkast till riskprofil i enlighet med bilaga E. Kommittén skall genom sekretariatet meddela alla parter och observatörer förslaget, inhämta tekniska kommentarer av dem och, med beaktande av dessa kommentarer, slutföra riskprofilen.

7.   Om kommittén på grundval av den riskprofil som upprättats i enlighet med bilaga E finner

a)

att det med fog kan förmodas att kemikalien till följd av sin långväga spridning kan medföra avsevärda effekter på människors hälsa och/eller miljön i den utsträckning att globala åtgärder är befogade, skall förslaget gillas. Avsaknad av fullständig vetenskaplig visshet skall inte hindra att förslaget gillas. Kommittén skall genom sekretariatet begära upplysningar från alla parter och observatörer med beaktande av vad som anges i bilaga F. Den skall då upprätta en riskhanteringsbedömning innefattande en analys av möjliga kontrollåtgärder för kemikalien i överensstämmelse med bilaga F.

b)

Om kommittén i stället finner att förslaget inte skall gillas, skall den genom sekretariatet meddela alla parter och observatörer den tillgängliga riskprofilen och ogilla det.

8.   Beträffande ett förslag som har ogillats enligt punkt 7 b i denna artikel får en part begära att partskonferensen överväger att uppmana kommittén att begära ytterligare uppgifter från den part som lämnat förslaget och andra parter under en tid på högst ett år. Vid periodens utgång och på grundval av de mottagna uppgifterna skall kommittén ånyo granska förslaget i enlighet med punkt 6 i denna artikel i en prioritetsordning som skall avgöras av partskonferensen. Om kommittén efter denna procedur åter ogillar förslaget, får parten överklaga kommitténs beslut och då skall partskonferensen behandla frågan vid sitt nästa möte. Partskonferensen får, på grundval av den riskprofil som upprättats i enlighet med bilaga E och med beaktande av kommitténs bedömning och eventuella ytterligare uppgifter som lämnats av en part eller en observatör, avgöra att förslaget skall gillas. Om partskonferensen beslutar att förslaget skall gillas, skall kommittén upprätta en riskhanteringsbedömning.

9.   Kommittén skall på grundval av den riskprofil som avses i punkt 6 i denna artikel och riskhanteringsbedömningen i punkt 7 a eller 8 avge rekommendation om huruvida kemikalien skall prövas av partskonferensen för införande i bilagorna A, B och/eller C. Partskonferensen skall besluta, med vederbörligt beaktande av kommitténs rekommendationer, däribland eventuellt förekommande vetenskaplig osäkerhet, med beaktande av ett försiktighetstänkande, om kemikalien skall införas i förteckningen och ange de kontrollåtgärder som skall tillämpas på den i bilagorna A, B och/eller C.

Artikel 9

Informationsutbyte

1.   Parterna skall underlätta eller införa informationsutbyte om

a)

minskning eller eliminering av produktion, användning och utsläpp av långlivade organiska föroreningar, och

b)

alternativ till långlivade organiska föroreningar, innefattande information om deras risker liksom om deras ekonomiska och sociala kostnader.

2.   Parterna skall utbyta information som avses i punkt 1 ovan direkt eller genom sekretariatet.

3.   Varje part skall utse en nationell myndighet för utbyte av sådan information.

4.   Sekretariatet skall tjänstgöra som central för information om långlivade organiska föroreningar inklusive information som lämnats av parterna, internationella organisationer och icke‐statliga organisationer.

5.   För denna konventions syften skall information om människors hälsa och säkerhet och om miljön inte anses vara konfidentiell. Parter som utbyter annan information med stöd av denna konvention skall skydda eventuell konfidentiell information enligt överenskommelse dem emellan.

Artikel 10

Information till allmänheten, allmänt medvetande och utbildning

1.   Varje part skall i enlighet med sin förmåga främja och underlätta

a)

medvetandet hos de politiskt ansvariga och beslutsfattarna i sina länder om långlivade organiska föroreningar,

b)

att allmänheten lämnas all tillgänglig information om långlivade organiska föroreningar med beaktande av artikel 9.5,

c)

utformning och genomförande, särskilt för kvinnor, barn och lågutbildade, av program för undervisning och allmänt medvetande om långlivade organiska föroreningar samt om deras inverkan på hälsa och miljö och om vilka alternativ till dem som står till buds,

d)

allmänhetens deltagande i att beakta långlivade organiska föroreningar och deras inverkan på hälsa och miljö och i att utveckla lämpliga lösningar, däribland möjligheter för att tillhandahålla bidrag på nationell nivå till genomförandet av denna konvention,

e)

utbildning av arbetstagare, vetenskapsmän, lärare samt teknisk personal och ledningspersonal,

f)

utveckla och utväxla material om utbildning och allmänt medvetande på det nationella och internationella planet,

g)

utveckla och genomföra utbildnings- och yrkesutbildningsprogram på det nationella och internationella planet.

2.   Varje part skall i enlighet med sin förmåga säkerställa att allmänheten har tillgång till den öppna information som avses i punkt 1 och att denna information hålls uppdaterad.

3.   Varje part skall i enlighet med sin förmåga uppmuntra industriella och yrkesmässiga användare att främja och underlätta tillhandahållande av sådan information som avses i punkt 1 på det nationella planet och, om så är lämpligt, på subregional, regional och global nivå.

4.   En part får, när den tillhandahåller information om långlivade organiska föroreningar och alternativ till dem, även utnyttja säkerhetsföreskrifter, rapporter, massmedia och andra kommunikationsmedel och upprätta informationscentra på det nationella och regionala planet.

5.   Varje part skall välvilligt beakta utveckling av mekanismer, såsom register över utsläpp och spridning av föroreningar, för insamling och spridning av information om uppskattningar av de årliga mängderna av kemikalier upptagna i bilaga A, B eller C som släpps ut eller omhändertas.

Artikel 11

Forskning, utveckling och övervakning

1.   Parterna skall efter måttet av sin förmåga på det nationella och internationella planet uppmuntra och/eller genomföra lämplig forskning, utveckling, övervakning och samarbete med avseende på långlivade organiska föroreningar och, i förekommande fall, på alternativ till dessa och på potentiella långlivade organiska föroreningar, bland annat i fråga om deras

a)

källor och utsläpp i miljön,

b)

förekomst, nivåer och trender i människor och i miljön,

c)

spridning, fördelning och omvandling i miljön,

d)

inverkan på människors hälsa och på miljön,

e)

sociala, ekonomiska och kulturella inverkan,

f)

utsläppsminskning och/eller eliminering,

g)

harmoniserade metodik för inventering av upphovskällor och analytiska tekniker för mätning av utsläpp.

2.   Vid vidtagande av åtgärder enligt punkt 1 skall parterna efter måttet av sin förmåga

a)

understödja och, i förekommande fall, vidareutveckla internationella program, nätverk och organisationer som syftar till att definiera, utföra, bedöma och finansiera forskning, uppgiftsinsamling och övervakning med beaktande av behovet att minimera dubbelarbete,

b)

stödja nationella och internationella ansträngningar att förstärka den nationella förmågan i fråga om vetenskaplig och teknisk forskning, särskilt i utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi, och främja tillgång till och utbyte av data och analyser,

c)

beakta angelägenheter och behov, särskilt i fråga om ekonomiska och tekniska resurser för utvecklingsländer och länder med övergångsekonomi och samarbeta med att förbättra deras förmåga att delta i den verksamhet som avses i styckena a och b ovan,

d)

genomföra forskningsverksamhet som syftar till att minska effekterna av långlivade organiska föroreningar på fortplantningsförmågan,

e)

göra de forskningsrön, den utveckling och den övervakning som avses i denna artikel tillgängliga för allmänheten regelbundet och utan onödigt dröjsmål,

f)

uppmuntra och/eller bedriva samarbete i syfte att lagra och uppdatera information som framställts genom forskning, utveckling och övervakning.

Artikel 12

Tekniskt bistånd

1.   Parterna är medvetna om att lämnande av lämpligt tekniskt bistånd vid rätt tidpunkt efter ansökan från parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt genomförande av denna konvention.

2.   Parterna skall samarbeta för att vid rätt tidpunkt lämna lämpligt tekniskt bistånd till parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi för att, med beaktande av deras särskilda behov, hjälpa dem att utveckla och förbättra sin förmåga att uppfylla sina åtaganden enligt denna konvention.

3.   I detta hänseende skall tekniskt bistånd som lämnas från parter som är utvecklade länder och från andra parter efter förmåga, som lämpligt och efter överenskommelse, innefatta tekniskt bistånd för kapacitetsuppbyggande hänförligt till genomförandet av åtagandena enligt denna konvention. Vidare vägledning i detta hänseende skall lämnas av partskonferensen.

4.   Parterna skall, när så är lämpligt, träffa arrangemang för att tillhandahålla tekniskt bistånd och främja teknologiöverföring till parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi i fråga om genomförandet av denna konvention. Dessa arrangemang skall inbegripa regionala och subregionala centra för kapacitetsuppbyggnad och teknologiöverföring för att bistå parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi i att uppfylla deras åtaganden enligt denna konvention. Vidare vägledning i detta hänseende skall lämnas av partskonferensen.

5.   Parterna skall med avseende på denna artikel fullt ut ta hänsyn till de minst utvecklade ländernas och de små ö-staters, som är utvecklingsländer, särskilda behov och särskilda situation i sin verksamhet avseende tekniskt bistånd.

Artikel 13

Ekonomiska resurser och mekanismer

1.   Varje part åtar sig att, inom ramen för sina möjligheter, tillhandahålla ekonomiskt stöd och incitament för de nationella aktiviteter som syftar till att genomföra denna konventions syfte i enlighet med sina nationella planer, prioriteringar och program.

2.   Parter som är utvecklade länder skall tillhandahålla nya och additionella ekonomiska resurser för att göra det möjligt för parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi att bestrida de överenskomna merkostnaderna för att genomföra åtgärder som skall uppfylla deras åtaganden enligt denna konvention på det sätt som överenskommits mellan en mottagarpart och en enhet som deltar i den mekanism som beskrivs i punkt 6 nedan. Andra parter får också frivilligt och i enlighet med sin förmåga tillhandahålla sådana ekonomiska resurser. Bidrag från andra källor bör också uppmuntras. Genomförande av dessa åtaganden skall beakta behovet av exakthet, förutsägbarhet, medlens betalning i rätt tid och betydelsen av bördefördelning mellan de bidragande parterna.

3.   Parter som är utvecklade länder och andra parter i enlighet med deras förmåga och i enlighet med deras nationella planer, prioriteringar och program får också tillhandahålla, och parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi får utnyttja ekonomiska resurser för att bidra till deras genomförande av denna konvention genom andra bilaterala, regionala eller multilaterala källor eller kanaler.

4.   Den utsträckning i vilken de parter som är utvecklingsländer faktiskt genomför sina åtaganden enligt denna konvention kommer att bero på det faktiska genomförandet av parter som är utvecklade länder av deras åtaganden enligt denna konvention med avseende på ekonomiska resurser, tekniskt bistånd och teknologiöverföring. Den omständighet att uthållig ekonomisk och social utveckling och utrotande av fattigdom är de första och viktigaste prioriteringarna för parter som är utvecklingsländer skall fullt ut beaktas med vederbörlig hänsyn till behovet av skydd av människors hälsa och av miljön.

5.   Parterna skall, i sina åtgärder avseende finansiering, fullt ut beakta de särskilda behoven och den speciella situationen i de minst utvecklade länderna och i de små ö‐stater som är utvecklingsländer.

6.   Härmed definieras en mekanism för att tillhandahålla parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi tillräckliga och uthålliga ekonomiska resurser i form av gåvo‐ eller lånebistånd för att hjälpa dem att genomföra konventionen. Denna mekanism skall, i förekommande fall, fungera under överinseende och ledning av, samt vara ansvarig inför partskonferensen i denna konventions syfte. Mekanismens verksamhet skall anförtros åt en eller flera enheter, däribland existerande internationella enheter, enligt beslut av partskonferensen. Mekanismen kan också innefatta andra enheter som ger multilateralt, regionalt och bilateralt ekonomiskt och tekniskt bistånd. Bidrag till mekanismen skall vara additionella till andra finansiella överföringar till parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi i enlighet med punkt 2 ovan.

7.   I enlighet med denna konventions syften och med punkt 6 i denna artikel skall partskonferensen vid sitt första möte anta lämpliga riktlinjer för mekanismen och avtala med den eller de enheter som deltar i den finansiella mekanismen om arrangemang för att sätta den i verket. Riktlinjerna skall bland annat behandla följande:

a)

Bestämning av prioriteringar i fråga om policy, strategi och program samt av klara och detaljerade kriterier och riktlinjer för rätt till att få ta del av och utnyttja ekonomiska resurser, däribland regelbunden övervakning och utvärdering på sådant nyttjande.

b)

Enhetens eller enheternas regelbundna rapportering till partskonferensen om tillräckligheten och regelbundenheten av medel för verksamheter som är relevanta för genomförandet av denna konvention.

c)

Främjande av metoder, mekanismer och arrangemang för finansiering från flera källor.

d)

Former för bestämmande, på ett förutsebart och identifierbart sätt, av nödvändiga och tillgängliga medel för att genomföra denna konvention, med beaktande av att utfasningen av långlivade organiska föroreningar kan kräva långsiktig finansiering, samt villkoren för periodisk granskning av beloppet.

e)

Former för tillhandahållande till intresserade parter av bistånd med behovsprövning, information om tillgängliga finansieringskällor och om finansieringsmönster för att underlätta koordineringen mellan dem.

8.   Partskonferensen skall, senast vid sitt andra möte och därefter på regelbunden basis, granska effektiviteten i den mekanism som upprättas med denna artikel, dess förmåga att bemöta de föränderliga behov som de parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi har, de kriterier som avses i punkt 7 härovan, omfattningen av de ekonomiska resurserna liksom effektiviteten hos de internationella enheter som har anförtrotts att förvalta mekanismen. Partskonferensen skall på grundval av granskningen vidta lämpliga åtgärder, om så behövs, för att förbättra mekanismens effektivitet, däribland genom rekommendationer och vägledning om åtgärder för att trygga tillräcklig och uthållig finansiering för att motsvara parternas behov.

Artikel 14

Tillfälliga finansiella arrangemang

Globala miljöfonden, som förvaltas i enlighet med instrumentet för upprättande av den omstrukturerade globala miljöfonden, skall interimistiskt vara den främsta enheten med uppgift att förvalta den finansiella mekanism som avses i artikel 13, under tiden från denna konventions ikraftträdande till partskonferensens första möte, eller till dess att partskonferensen beslutar vilken institutionell struktur som skall förordnas i enlighet med artikel 13. Globala miljöfondens institutionella struktur bör uppfylla denna funktion genom operativa åtgärder som särskilt är inriktade på långlivade organiska föroreningar med beaktande av att nya arrangemang kan bli nödvändiga.

Artikel 15

Rapportering

1.   Varje part skall rapportera till partskonferensen om åtgärder som den har vidtagit för att genomföra bestämmelserna i denna konvention och om dessa åtgärders effektivitet i att uppfylla konventionens syften.

2.   Varje part skall tillställa sekretariatet

a)

statistiska uppgifter om sin totala produktion, import och export av var och en av de kemikalier som står upptagna i bilagorna A och B eller en skälig uppskattning av dessa uppgifter, och

b)

om så är praktiskt möjligt, en förteckning över stater från vilka den har importerat var och en av dessa substanser och de stater till vilka den har exporterat dessa substanser.

3.   Rapporterna skall avges regelbundet och i en form som skall bestämmas av partskonferensen vid dess första möte.

Artikel 16

Effektivitetsbedömning

1.   Fyra år efter denna konventions ikraftträdande och regelbundet därefter med sådana intervall som skall bestämmas av partskonferensen skall konferensen utvärdera konventionens effektivitet.

2.   För att underlätta denna utvärdering skall partskonferensen vid sitt första möte inleda upprättandet av arrangemang för att införskaffa jämförbar information om förekomst av kemikalier upptagna i bilagorna A, B och C samt om deras regionala och globala miljöspridning. Dessa arrangemang

a)

bör, när så är lämpligt, genomföras av parterna regionalt i överensstämmelse med deras tekniska och finansiella möjligheter, med tillämpning av existerande övervakningsprogram och -mekanismer i den utsträckning som är möjligt och med främjande av harmonisering i fråga om tillvägagångssätt, och

b)

får om så erfordras kompletteras med beaktande av olikheter mellan regioner och deras förmåga att genomföra övervakningsaktiviteter, och

c)

skall omfatta rapporter till partskonferensen om resultatet av övervakningsaktiviteterna regionalt och globalt med en frekvens som skall bestämmas av partskonferensen.

3.   Den utvärdering som avses i punkt 1 skall genomföras på grundval av tillgänglig vetenskaplig, miljömässig, teknisk och ekonomisk information som skall innehålla följande:

a)

Rapporter och annan övervakningsinformation som tillhandahållits enligt punkt 2.

b)

Nationella rapporter avgivna enligt artikel 15.

c)

Information om bristande efterlevnad avgiven enligt det förfarande som upprättas i artikel 17.

Artikel 17

Bristande efterlevnad

Partskonferensen skall så snart det är praktiskt möjligt utarbeta och godkänna förfaranden och institutionella mekanismer för att avgöra bristande efterlevnad av bestämmelserna i denna konvention och hur parter skall behandlas som har befunnits inte uppfylla konventionens bestämmelser.

Artikel 18

Tvistlösning

1.   Parterna skall lösa eventuellt uppkommande tvister mellan dem om tolkningen eller tillämpningen av denna konvention genom förhandlingar eller andra medel enligt deras eget val.

2.   När en part som inte är en regional organisation för ekonomisk integration ratificerar, godtar, godkänner eller tillträder konventionen eller när som helst därefter, får den i en skriftlig handling som överlämnas till depositarien förklara att den med avseende på en tvist om tolkningen eller tillämpningen av konventionen erkänner den ena eller båda av följande tvistlösningsmetoder såsom tvingande med avseende på en part som godtar samma åtaganden:

a)

Skiljedomsförfarande i enlighet med de förfaranden som skall antas av partskonferensen i en bilaga så snart som det är praktiskt möjligt.

b)

Hänskjutande av tvisten till Internationella domstolen.

3.   En part som är en regional organisation för ekonomisk integration får göra en förklaring med motsvarande verkan med avseende på skiljedomsförfarande i enlighet med det förfarande som avses i punkt 2 a.

4.   En förklaring avgiven enligt punkt 2 eller 3 skall förbli i kraft tills den upphör i enlighet med sina villkor eller tills tre månader förflutit efter det att ett skriftligt meddelande om dess återkallande har deponerats hos depositarien.

5.   En förklarings upphörande, ett meddelande om återkallande eller en ny förklaring skall inte på något sätt inverka på pågående förhandlingar vid en skiljedomstol eller vid Internationella domstolen, såvida inte parterna i tvisten kommer överens om annat.

6.   Om de tvistande parterna inte har godtagit samma förfarande eller något annat förfarande i enlighet med punkt 2, och om de inte har kunnat lösa tvisten inom tolv månader efter det att en part har meddelat en annan part att en tvist föreligger dem emellan, skall tvisten hänskjutas till en förlikningskommission på begäran av någon av de tvistande parterna. Förlikningskommissionen skall avge en rapport med rekommendationer. Ytterligare förfaranden som berör förlikningskommissionen skall införas i en bilaga som skall antas av partskonferensen senast vid dess andra möte.

Artikel 19

Partskonferensen

1.   Härmed upprättas en partskonferens.

2.   Partskonferensens första möte skall sammankallas av exekutivdirektören för Förenta nationernas miljöprogram senast ett år efter denna konventions ikraftträdande. Därefter skall ordinarie möten med partskonferensen hållas med regelbundna intervall, som skall bestämmas av partskonferensen.

3.   Extra möten med partskonferensen skall hållas på sådana andra tider som kan anses nödvändiga av partskonferensen eller på skriftlig begäran av en part, under förutsättning att begäran stöds av åtminstone en tredjedel av parterna.

4.   Partskonferensen skall enhälligt bestämma och vid sitt första möte anta sin arbetsordning och ekonomiska regler för sig själv och sina eventuella underorgan liksom ekonomiska bestämmelser för sekretariatet.

5.   Partskonferensen skall hålla genomförandet av denna konvention under ständig granskning och bedömning. Den skall utföra de uppgifter som den anförtrotts enligt konventionen och därför

a)

utöver kraven i punkt 6, upprätta sådana underorgan som den bedömer vara nödvändiga för att genomföra konventionen,

b)

i förekommande fall samarbeta med behöriga internationella organisationer och internationella organ samt icke-statliga organ,

c)

regelbundet granska all information som lämnats parterna enligt artikel 15, däribland bedömning av effektiviteten i artikel 3.2 b iii,

d)

ta ställning till och vidta de eventuella ytterligare åtgärder som kan krävas för att uppnå konventionens syfte.

6.   Partskonferensen skall vid sitt första möte upprätta ett underorgan benämnt granskningskommittén för långlivade organiska föroreningar som skall utföra de uppgifter som tilldelas den genom denna konvention.

a)

Medlemmarna i denna kommitté skall tillsättas av partskonferensen. Medlemskap i kommittén skall tillkomma sakkunniga i fråga om kemisk bedömning eller hantering utsedda av regeringarna. Kommitténs medlemmar skall tillsättas på grundval av rättvis geografisk fördelning.

b)

Partskonferensen skall bestämma kommitténs mandat, organisation och arbetssätt.

c)

Kommittén skall bemöda sig om att anta sina rekommendationer enhälligt. Om alla ansträngningar att uppnå enhällighet har varit förgäves, skall rekommendationen som sista utväg antas med två tredjedels majoritet av närvarande och röstande medlemmar.

7.   Partskonferensen skall vid sitt tredje möte bedöma det fortsatta behovet av förfarandet i artikel 3.2 b, innefattande en bedömning av dess effektivitet.

8.   Förenta nationerna, dess fackorgan och Internationella atomenergiorganet, liksom stater som inte är parter i denna konvention, får vara företrädda vid partskonferensens möten såsom observatörer. Ett nationellt eller internationellt, statligt eller icke‐statligt organ, som är kompetent inom de frågor som täcks av konventionen och som till sekretariatet har framfört önskemål om att vara företrätt vid ett möte med partskonferensen såsom observatör, får delta om inte minst en tredjedel av parterna reser invändningar. För observatörers tillträde och deltagande skall partskonferensens procedurregler gälla.

Artikel 20

Sekretariatet

1.   Härmed upprättas ett sekretariat.

2.   Sekretariatet skall ha följande uppgifter:

a)

Att anordna möten med partskonferensen och dess underorgan och betjäna dem på erforderligt sätt.

b)

Att på begäran ge parterna bistånd – särskilt parter som är utvecklingsländer eller länder med övergångsekonomi – i att tillämpa denna konvention.

c)

Att tillgodose erforderlig samordning med sekretariaten i andra relevanta internationella organ.

d)

Att sammanställa och till parterna lämna periodiska rapporter på grundval av uppgifter mottagna i enlighet med artikel 15 och annan tillgänglig information.

e)

Att, under överinseende av partskonferensen, träffa de administrativa och avtalsrättsliga arrangemang som krävs för att effektivt kunna utföra sina uppgifter.

f)

Att utföra de övriga sekretariatsuppgifter som anges i denna konvention och sådana andra uppgifter som kan bestämmas av partskonferensen.

3.   Denna konventions sekretariatsuppgifter skall utföras av exekutivdirektören för Förenta nationernas miljöprogram, såvida inte partskonferensen med tre fjärdedels majoritet av närvarande och röstande parter bestämmer att anförtro sekretariatsuppgifterna till en eller flera andra internationella organisationer.

Artikel 21

Ändringar i konventionen

1.   Varje part får lämna förslag till ändringar av denna konvention.

2.   Ändringar i denna konvention skall antas vid ett möte med partskonferensen. Text till ändringsförslag skall av sekretariatet meddelas parterna minst sex månader före det möte vid vilket en ändring föreslås bli antagen. Sekretariatet skall också meddela signatärstaterna och, för information, depositarien ändringsförslag till denna konvention.

3.   Parterna skall bemöda sig om att nå överenskommelse om alla ändringsförslag till konventionen enhälligt. Om alla ansträngningar att uppnå enhällighet har varit förgäves, skall ändringen som sista utväg antas med tre fjärdedels majoritet av närvarande och röstande parter.

4.   En ändring skall av depositarien meddelas alla parter för ratificering, godtagande eller godkännande.

5.   Ratificering, godtagande eller godkännande av en ändring skall meddelas depositarien skriftligen. En ändring som antagits enligt punkt 3 skall träda i kraft för de parter som har godtagit den nittionde dagen efter dagen för deponering av instrumentet om ratifikation, godtagande eller godkännande av minst tre fjärdedelar av parterna. Därefter skall ändringen träda i kraft för andra parter den nittionde dagen efter den dag då parten deponerar sitt instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande av ändringen.

Artikel 22

Antagande och ändring av bilagor

1.   Bilagorna till denna konvention skall utgöra en integrerande del av denna och, såvida inte annat uttryckligen bestäms, en hänvisning till konventionen och samtidigt utgöra en hänvisning till dess bilagor.

2.   Tillkommande bilagor skall vara begränsade till procedurfrågor, vetenskapliga frågor eller tekniska eller administrativa frågor.

3.   Följande förfarande skall tillämpas på förslag, antagande och ikraftträdande avseende tillkommande bilagor till denna konvention:

a)

Tillkommande bilagor skall föreslås och antas enligt förfarandet i artikel 21.1–21.3.

b)

En part som inte kan godta en tillkommande bilaga skall skriftligen meddela depositarien detta inom ett år från den dag depositarien lämnade meddelande om antagande av den tillkommande bilagan. Depositarien skall utan dröjsmål meddela alla parter om sådana mottagna meddelanden. En part får när som helst återkalla ett tidigare meddelande om icke‐accept med avseende på tillkommande bilagor, varvid bilagan skall träda i kraft för den parten med förbehåll för stycke c nedan.

c)

När ett år har förflutit från den dag depositarien lämnade meddelande om antagande av en tillkommande bilaga, skall denna träda i kraft för alla parter som inte har lämnat meddelande i enlighet med stycke b ovan.

4.   För förslag, antagande och ikraftträdande av ändringar i bilaga A, B eller C skall gälla samma förfarande som för förslag, antagande och ikraftträdande av tillkommande bilagor till denna konvention, förutom att en ändring i bilaga A, B eller C inte skall träda i kraft med avseende på en part som redan avgivit en förklaring om ändringar i dessa bilagor i enlighet med artikel 25.4; i dessa fall skall ändringen träda i kraft för parten i fråga den nittionde dagen efter dagen för deponering hos depositarien av dess instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller tillträde med avseende på ändringen i fråga.

5.   Följande förfarande skall gälla för förslag, godkännande och ikraftträdande av en ändring i bilaga D, E eller F:

a)

Ändringar skall föreslås enligt förfarandet i artikel 21.1 och 21.2.

b)

Parterna skall fatta beslut om en ändring i bilaga D, E eller F med enhällighet.

c)

Ett beslut om att ändra bilaga D, E eller F skall utan dröjsmål meddelas parterna av depositarien. Ändringen skall träda i kraft för alla parter den dag som skall anges i beslutet.

6.   Om en tillkommande bilaga eller en ändring i en bilaga sammanhänger med en ändring i konventionen, skall ifrågavarande bilaga eller ändring inte träda i kraft förrän ändringen i konventionen träder i kraft.

Artikel 23

Rösträtt

1.   Varje konventionspart skall ha en röst med förbehåll för punkt 2 nedan.

2.   En regional organisation för ekonomisk integration skall i frågor inom dess behörighet utöva sin rösträtt med ett antal röster som är lika med dem av dess medlemsstater som är parter i konventionen. En sådan organisation skall inte utöva sin rösträtt om någon av dess medlemsstater utövar sin rösträtt och omvänt.

Artikel 24

Undertecknande

Denna konvention öppnas för undertecknande i Stockholm av alla stater och regionala organisationer för ekonomisk integration den 23 maj 2001 och skall stå öppen för undertecknande vid Förenta nationernas högkvarter från den 24 maj 2001 till den 22 maj 2002.

Artikel 25

Ratifikation, godtagande, godkännande och tillträde

1.   Denna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas av stater och av regionala organisationer för ekonomisk integration. Den skall stå öppen för tillträde av stater och av regionala organisationer för ekonomisk integration från dagen efter den dag då konventionen stängs för undertecknande. Instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller tillträde skall deponeras hos depositarien.

2.   En regional organisation för ekonomisk integration som blir part i denna konvention utan att någon av dess medlemsstater är part i densamma skall vara bunden av alla konventionens åtaganden. I fråga om sådana organisationer i vilka en eller flera av dess medlemmar är part i konventionen skall organisationen och dess medlemsstater besluta om sitt respektive ansvar för uppfyllandet av sina åtaganden i konventionen. I sådana fall skall organisationen och medlemsstaterna inte ha rätt att utöva rättigheter enligt konventionen samtidigt.

3.   En regional organisation för ekonomisk integration skall i sitt instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller tillträde avge en förklaring om omfattningen av sin behörighet med avseende på frågor som styrs av denna konvention. En sådan organisation skall också meddela depositarien, som i sin tur skall meddela parterna, om eventuella relevanta förändringar i omfattningen av dess behörighet.

4.   I sitt instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller tillträde får en part förklara att, med avseende på den, eventuella ändringar i bilaga A, B eller C skall träda i kraft först vid deponeringen av dess instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller tillträde med avseende på dem.

Artikel 26

Ikraftträdande

1.   Denna konvention träder i kraft den nittionde dagen efter dagen för deponering av det femtionde instrumentet om ratifikation, godtagande, godkännande eller tillträde.

2.   För en stat eller regional organisation för ekonomisk integration som ratificerar, godtar eller godkänner denna konvention eller tillträder den efter deponeringen av det femtionde instrumentet om ratifikation, godtagande, godkännande eller tillträde träder konventionen i kraft den nittionde dagen efter dagen för depositionen av en sådan stat eller regional organisation för ekonomisk integration av dess instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller tillträde.

3.   Med avseende på punkterna 1 och 2 skall ett instrument som deponerats av en regional organisation för ekonomisk integration inte räknas utöver de instrument som deponerats av medlemsstater av ifrågavarande organisation.

Artikel 27

Förbehåll

Inga förbehåll får göras mot denna konvention.

Artikel 28

Frånträde

1.   När som helst tre år efter det att denna konvention har trätt i kraft för en part får parten frånträda konventionen genom skriftligt meddelande till depositarien.

2.   Sådant frånträde skall gälla från och med utgången av ett år från dagen för depositariens mottagande av meddelandet om frånträde eller vid den senare tidpunkt som kan anges i meddelandet.

Artikel 29

Depositarie

Förenta nationernas generalsekreterare skall vara depositarie för denna konvention.

Artikel 30

Giltiga texter

Originalet till denna konvention, vars arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter är lika giltiga, skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Upprättad i Stockholm den 22 maj 2001.

BILAGA A

ELIMINERING

Del I

Kemikalie

Aktivitet

Särskilt angivna undantag

Aldrin*

CAS-nr: 309-00-2

Produktion

Inga

 

Användning

Lokal ektoparasiticid

Insekticid

Klordan*

CAS-nr 57-74-9

Produktion

Enligt tillåtelse för parter upptagna i förteckningen

 

Användning

Lokal ektoparasiticid

Insekticid

Termiticid

Termiticid i byggnader och dammar

Termiticid för landsvägar

Tillsatsmedel för bindemedel för plywood

Dieldrin*

CAS-nr: 60-57-1

Produktion

Inga

 

Användning

Inom jordbruket

Endrin*

CAS-nr: 72-20-8

Produktion

Inga

 

Användning

Inga

Heptaklor*

CAS-nr: 76-44-8

Produktion

Inga

 

Användning

Termiticid

Termiticid i huskonstruktioner

Termiticid (underjordisk)

Träskyddsbehandling

För användning i underjordiska el-ledningsdosor

Hexaklorobensen

CAS-nr: 118-74-1

Produktion

Enligt tillåtelse för parter upptagna i förteckningen

 

Användning

Intermediär

Lösningsmedel för pesticider;

Som intermediär i slutna system på avgränsade platser

Mirex*

CAS-nr: 2385-85-5

Produktion

Enligt tillåtelse för parter upptagna i förteckningen

 

Användning

Termiticid

Toxafen*

CAS-nr: 8001-35-2

Produktion

Inga

 

Användning

Inga

Polyklorinerade bifenyler (PCB)*

Produktion

Inga

 

Användning

Artiklar som används i enlighet med bestämmelserna i del II i denna bilaga

Anmärkningar:

i)

Om inte annat anges i denna konvention skall mängder av kemikalier som förekommer som oavsiktliga spårföroreningar i produkter och artiklar inte betraktas som upptagna i denna bilaga.

ii)

Denna anmärkning skall inte betraktas som ett särskilt angivet undantag avseende produktion och användning i de syften som avses i artikel 3.2. Mängder av en kemikalie som förekommer som beståndsdelar av artiklar som tillverkats eller redan används före eller på dagen för ikraftträdandet av det relevanta åtagandet med avseende på denna kemikalie skall inte betraktas såsom upptagna i denna bilaga, under förutsättning att en part har meddelat sekretariatet att en viss typ av artikel fortsätter att användas inom denna part. Sekretariatet skall tillkännage sådana meddelanden.

iii)

Denna anmärkning, som inte gäller för kemikalier som är betecknade med asterisk i kolumnen för kemikalier i del I i denna bilaga, skall inte betraktas som ett särskilt angivet undantag avseende produktion och användning i de syften som avses i artikel 3.2. Under förutsättning att inga avsevärda mängder av kemikalien förväntas nå människor eller miljön under produktionen och användning som intermediär i slutna system på avgränsade platser får en part, efter att ha meddelat sekretariatet, tillåta produktion och användning av mängder av en kemikalie upptagen i denna bilaga såsom intermediär i slutna system på avgränsade platser som kemiskt omvandlas vid produktion av andra kemikalier som, med beaktande av kriterierna i punkt 1 i bilaga D, inte uppvisar långlivade organiska föroreningars egenskaper. I meddelandet skall ingå information om total produktion och användning av kemikalien i fråga eller en skälig uppskattning av denna information samt information om processen i det slutna systemet på den avgränsade platsen innefattande mängder av eventuellt förekommande icke‐omvandlad och oavsiktlig spårförorening av den långlivade organiska föroreningen i slutprodukten. Denna procedur skall gälla såvida inte annat anges i denna bilaga. Sekretariatet skall tillhandahålla partskonferensen och allmänheten sådana meddelanden. Sådan produktion eller användning skall inte betraktas som ett särskilt angivet undantag avseende produktion och användning. Sådan produktion och användning skall upphöra efter en tioårsperiod, såvida inte den berörda parten överlämnar ett nytt meddelande till sekretariatet, i vilket fall perioden utsträcks ytterligare tio år, såvida inte partskonferensen beslutar annat efter att ha granskat produktionen och användningen. Meddelandeförfarandet får upprepas.

iv)

Alla särskilt angivna undantag i denna bilaga får utnyttjas av parter som har registrerat undantag med avseende på dem i enlighet med artikel 4, med undantag för användning av PCB i artiklar som används i enlighet med bestämmelserna i del II i denna bilaga, vilka undantag får utnyttjas av alla parter.

Del II

Polyklorinerade bifenyler (PCB)

Varje part skall

a)

vad avser eliminering av användning av PCB i utrustning (exempelvis transformatorer, kondensatorer, eller andra behållare som innehåller lager av vätska) senast 2025, med förbehåll för prövning av partskonferensen, vidta åtgärder i enlighet med följande prioriteringar:

i)

Göra beslutsamma ansträngningar för att identifiera, märka och ta ur användning utrustning som innehåller mer än 10 procent PCB och volymer större än 5 liter.

ii)

Göra beslutsamma ansträngningar för att identifiera, märka och ta ur användning utrustning som innehåller mer än 0,05 procent PCB och volymer större än 5 liter.

iii)

Sträva efter att identifiera och ta ur användning utrustning som innehåller mer än 0,005 procent PCB och volymer större än 0,05 liter.

b)

Varje part skall, i överensstämmelse med prioriteringen i stycke a ovan främja följande åtgärder för att minska exponering och risk för att kontrollera användning av PCB:

i)

Användning endast i intakt och läckagefri utrustning och endast inom områden där risken för utsläpp till miljön kan minimeras och snabbt avhjälpas.

ii)

Ingen användning i utrustning i områden i samband med produktion eller bearbetning av livsmedel eller djurfoder.

iii)

Vid användning i befolkade områden, däribland skolor och sjukhus, vidtagande av alla skäliga åtgärder för skydd mot elavbrott som kan förorsaka brand samt företagande av regelbunden inspektion av utrustning för att upptäcka läckage.

c)

Varje part skall, utan hinder av artikel 3.2, säkerställa att utrustning som innehåller PCB enligt beskrivningen i stycke a ovan inte exporteras eller importeras utom för att omhänderta avfallet på ett miljömässigt godtagbart sätt.

d)

En part skall inte, utom för underhålls‐ och serviceändamål, tillåta återvinning med syfte på återanvändning i annan utrustning av vätskor med ett PCB‐innehåll över 0,005 procent.

e)

Varje part skall göra beslutsamma ansträngningar som syftar till att leda till miljömässigt godtagbar avfallshantering av vätskor som innehåller PCB och utrustning som är förorenad med PCB med ett PCB‐innehåll över 0,005 procent i enlighet med artikel 6.1 så snart som möjligt och senast 2028, med förbehåll för omprövning av partskonferensen.

f)

Varje part skall i linje med anmärkning ii i del I i denna bilaga sträva efter att identifiera andra artiklar som innehåller mer än 0,005 procent PCB (exempelvis kabelisolering, fogmassor och målade föremål) och behandla dem i enlighet med artikel 6.1.

g)

Varje part skall vart femte år till partskonferensen i enlighet med artikel 15 avge rapport om gjorda framsteg i fråga om eliminering av PCB.

h)

De rapporter som avses i stycke g skall på lämpligt sätt behandlas av partskonferensen vid dess PCB‐granskning. Partskonferensen skall granska framsteg i fråga om PCB‐eliminering vart femte år eller med andra tidsintervall som kan vara lämpliga med hänsyn till dessa rapporter.

BILAGA B

BEGRÄNSNING

Del I

Kemikalie

Aktivitet

Godtagbart syfte eller särskilt angivna undantag

DDT Diklordifenyltriklormetylmetan

(1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenyl)etan)

CAS No: 50-29-3

Produktion

Godtagbart syfte:

användning i bekämpning av smittospridare i enlighet med del II i denna bilaga

Särskilt angivna undantag:

intermediär i produktion av dicofol

intermediär

 

Användning

Godtagbart syfte:

användning i bekämpning av smittospridare i enlighet med del II i denna bilaga

Särskilt undantag:

produktion av dicofol

Intermediär

Anmärkningar:

i)

Om inte annat anges i denna konvention skall mängder av kemikalier som förekommer som oavsiktliga spårföroreningar i produkter och föremål inte betraktas som upptagna i denna bilaga.

ii)

Denna anmärkning skall inte betraktas som ett särskilt angivet undantag avseende produktion och användning i ett godtagbart syfte i de syften som avses i artikel 3.2. Mängder av en kemikalie som förekommer som beståndsdelar av föremål som tillverkats eller redan används före eller på dagen för ikraftträdandet av det relevanta åtagandet med avseende på denna kemikalie skall inte betraktas såsom upptagna i denna bilaga, under förutsättning att en part har meddelat sekretariatet att en viss typ av föremål fortsätter att användas inom denna part. Sekretariatet skall tillkännage sådana meddelanden.

iii)

Denna anmärkning skall inte betraktas som ett särskilt angivet undantag avseende produktion och användning i de syften som avses i artikel 3.2. Eftersom inga avsevärda mängder av kemikalien förväntas nå människor eller miljön under produktionen och användningen som intermediär för slutna system på avgränsade platser får en part, efter att ha meddelat sekretariatet, tillåta produktion och användning av mängder av en kemikalie upptagen i denna bilaga såsom intermediär i slutna system på avgränsade platser som kemiskt omvandlas i produktionen av andra kemikalier som, med beaktande av kriterierna i punkt 1 i bilaga D, inte företer långlivade organiska föroreningars egenskaper. I meddelandet skall ingå information om total produktion och användning av kemikalien i fråga eller en skälig uppskattning av denna information samt information om processen i det slutna systemet på den avgränsade platsen innefattande mängder av eventuellt förekommande icke-omvandlad och oavsiktlig spårförorening av utgångsmaterialet av den långlivade organiska föroreningen i slutprodukten. Denna procedur skall gälla såvida inte annat anges i denna bilaga. Sekretariatet skall tillhandahålla partskonferensen och allmänheten sådana meddelanden. Sådan produktion eller användning skall inte betraktas som ett särskilt angivet undantag avseende produktion och användning. Sådan produktion och användning skall upphöra efter en tioårsperiod, såvida inte den berörda parten överlämnar ett nytt meddelande till sekretariatet, i vilket fall perioden utsträcks ytterligare tio år, såvida inte partskonferensen beslutar annat efter att ha granskat produktionen och användningen. Meddelandeförfarandet får upprepas.

iv)

Alla särskilt angivna undantag i denna bilaga får utnyttjas av parter som har registrerat undantag med avseende på dem i enlighet med artikel 4.

Del II

DDT Diklordifenyltriklormetylmetan (1,1,1-triklor-2,2-bis (4-klorfenyl)etan)

1.

Produktion och användning av DDT skall elimineras utom avseende parter som har meddelat sekretariatet sin avsikt att producera och/eller använda DDT. Härmed upprättas en DDT-förteckning som skall hållas tillgänglig för allmänheten. DDT-förteckningen skall föras av sekretariatet.

2.

Varje part som producerar och/eller använder DDT skall begränsa produktionen och/eller användningen till bekämpning av smittospridare i enlighet med Världshälsoorganisationens rekommendationer och riktlinjer för användning av DDT och när lokalt säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga alternativ inte är tillgängliga för parten.

3.

Om en part som inte är upptagen i DDT-förteckningen bestämmer att den behöver DDT för bekämpning av smittospridare, skall den meddela sekretariatet så snart som möjligt för att skyndsamt bli införd i DDT-förteckningen. Den skall samtidigt underrätta Världshälsoorganisationen.

4.

Vart tredje år skall en part som använder DDT meddela sekretariatet och Världshälsoorganisationen uppgifter om använda mängder, villkoren för denna användning och dess betydelse i partens strategi för sjukdomsförebyggande i en form som skall bestämmas av partskonferensen i samråd med Världshälsoorganisationen.

5.

I syfte att minska och slutligen eliminera användning av DDT skall partskonferensen uppmuntra

a)

varje part som använder DDT att upprätta och genomföra ett handlingsprogram som en del av det genomförandeprogram som anges i artikel 7. Detta handlingsprogram skall innehålla följande:

i)

Upprättande av regleringsmekanismer och andra mekanismer för att säkerställa att användningen av DDT är begränsad till bekämpning av smittospridare.

ii)

Användning av godtagbara alternativa produkter, metoder och strategier, inklusive strategier för resistenshantering för att säkerställa dessa alternativs fortsatta effektivitet.

iii)

Åtgärder för att förbättra hälsovården och minska förekomsten av sjukdomen.

b)

Partskonferensen skall vidare uppmuntra parterna att, i enlighet med sin förmåga, främja forskning och utveckling av säkra alternativa kemiska och icke-kemiska produkter, metoder och strategier för de parter som använder DDT, som är relevanta för dessa länders förhållanden och i syfte att minska den mänskliga och ekonomiska bördan av sjukdomar. Faktorer som skall främjas i fråga om bedömning av alternativ eller kombination av alternativ skall innefatta riskerna för människors hälsa och miljöpåverkan av sådana alternativ. Godtagbara alternativ till DDT skall innebära mindre risk för människors hälsa och för miljön, vara lämpliga för sjukdomsbekämpning grundad på förhållanden i ifrågavarande parter och styrkas av övervakningsdata.

6.

Med början vid det första mötet och senare minst vart tredje år skall partskonferensen i samråd med Världshälsoorganisationen bedöma det fortsatta behovet av DDT för bekämpning av smittospridare på grundval av tillgänglig vetenskaplig, teknisk, miljömässig och ekonomisk information, innefattande

a)

produktion och användning av DDT och de villkor som anges i punkt 2,

b)

tillgång till, lämplighet och tillämpning av alternativ till DDT, samt

c)

framsteg i stärkandet av ländernas förmåga att på ett säkert sätt övergå till sådana alternativ.

7.

En part får när som helst låta avlägsna sitt namn från DDT-förteckningen genom skriftligt meddelande till sekretariatet. Åtgärden skall få effekt från den dag som anges i meddelandet.

BILAGA C

OAVSIKTLIG PRODUKTION

Del I: Långlivade organiska föroreningar underkastade kraven i artikel 5

Kemikalie

Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/PCDF)

Hexaklorbensen (HCB) (CAS 118-74-1)

Polyklorerade bifenyler (PCB)

Del II: Källkategorier

Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner, hexaklorbensen samt polyklorerade bifenyler bildas och släpps ut oavsiktligt från termiska processer som innehåller organiskt material och klor som resultat av ofullständig förbränning eller kemiska reaktioner. Följande industriella kategorier av källor har potential för jämförelsevis hög bildning och stora utsläpp av dessa kemikalier i miljön:

a)

Avfallsförbränning inklusive gemensam förbränning av kommunalt avfall, farligt avfall, medicinskt avfall och avloppsslam.

b)

Förbränning av farligt avfall i cementugnar.

c)

Produktion av pappersmassa med användning av elementärt klor eller kemikalier som bildar elementärt klor för blekning.

d)

Följande termiska processer i metallindustrin:

i)

Sekundär kopparproduktion.

ii)

Sinteranläggningar i järn- och stålindustrin.

iii)

Sekundär aluminiumproduktion.

iv)

Sekundär zinkproduktion.

Del III: Källkategorier

Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner, hexaklorbensen samt polyklorerade bifenyler kan också bildas och släppas ut oavsiktligt från följande källkategorier innefattande följande:

a)

Öppen avfallsbränning inklusive förbränning på soptippar.

b)

Termiska processer i metallindustrin som inte nämns i del II.

c)

Förbränning i hushåll.

d)

Förbränning av fossila bränslen i stationära förbränningsanläggningar.

e)

Förbränningsanläggningar för trä och andra biomassebränslen.

f)

Vissa kemiska produktionsprocesser som släpper ut oavsiktligt bildade långlivade organiska föroreningar, särskilt produktion av klorofenoler och kloranil.

g)

Krematorier.

h)

Motorfordon, särskilt sådana som förbränner blyhaltig bensin.

i)

Destruktion av djurkroppar.

j)

Färgning av textilier och läder (med kloranil) och slutbehandling (med alkalisk avskiljning).

k)

Skrotningsanläggningar för behandling av skrotningsfärdiga fordon.

l)

Bränning av kopparkabel.

m)

Raffinaderier för spillolja.

Del IV: Definitioner

1.

I denna bilaga använda definitioner:

a)

polyklorerade bifenyler: aromatiska föreningar bildade på ett sådant sätt att väteatomerna på bifenymolekylen (två bensenringar som förbinds med en ensam kol‐kolförening) kan ersättas av upp till tio kloratomer.

b)

polyklorerade dibenso‐p‐dioxiner och polyklorerade dibensofuraner: tricykliska aromatiska föreningar som utgörs av två bensenringar som förbinds med två syreatomer i polyklorerade dibenso‐p‐dioxiner och av en syreatom och en kol‐kolförbindelse i polyklorerade dibensofuraner och vilkas väteatomer kan ersättas med upp till åtta kloratomer.

2.

I denna bilaga uttrycks toxiciteten av polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) och dibensofuraner (PCDF) genom användande av konceptet toxiska ekvivalenter som anger den relativa dioxinlika giftigheten av olika kongener av PCDD och PCDF och plana polyklorerade bifenyler (PCB) i jämförelse med 2,3,7,8 tetraklor dibenso‐p‐dioxin. De toxiska ekvivalentfaktorer som används i denna konvention skall följa accepterade internationella normer, inledningsvis Världshälsoorganisationens toxiska ekvivalentfaktorer från 1998 för däggdjur gällande PCDD/PCDF och plana PCB. Koncentrationen uttrycks i toxiska ekvivalenter.

Del V: Allmän vägledning om bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis

I denna del ges en allmän vägledning till parterna om förhindrande eller minskning av utsläpp av kemikalier upptagna i del I.

A.   Allmänt förebyggande åtgärder i fråga om både bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis

Prioritering bör ges med beaktande av förfaringssätt som förhindrar bildande och utsläpp av kemikalier upptagna i del I. Lämpliga åtgärder kan vara följande:

a)

Användning av lågavfallsteknologi.

b)

Användning av mindre farliga substanser.

c)

Främjande av återvinning och återanvändning av avfall och substanser som genereras och används i en process.

d)

Ersättning av tillfört material som är långlivade organiska föroreningar eller där det finns en direkt länk mellan materialet och utsläppen av långlivade organiska föroreningar från källan.

e)

God hushållning och förebyggande underhållsprogram.

f)

Förbättringar i avfallshanteringen i syfte att upphöra med öppen och annan okontrollerad förbränning av avfall inklusive förbränning på soptippar. Vid bedömning av förslag att uppföra nya avfallshanteringsanläggningar bör beaktas alternativ såsom åtgärder för att minimera produktion av kommunalt och medicinskt avfall innefattande återvinning av resurser, återanvändning, materialåtervinning, avfallssortering och främjande av produkter som ger upphov till mindre avfall. Härvidlag bör särskild hänsyn tas till folkhälsan.

g)

Minimering av dessa kemikalier som föroreningar i produkter.

h)

Undvikande av elementärt klor eller kemikalier som ger upphov till elementärt klor för blekning.

B.   Bästa tillgängliga teknik

Begreppet bästa tillgängliga teknik syftar inte till att föreskriva en viss teknik eller teknologi utan till att beakta den berörda anläggningens tekniska karakteristika och geografiska belägenhet samt de lokala miljömässiga förhållandena. Lämplig kontrollteknik för att minska utsläpp av kemikalier förtecknade i del I är allmänt sett densamma. Vid fastställande av bästa tillgängliga teknik bör följande faktorer särskilt beaktas, allmänt eller i särskilda fall, under hänsynstagande till de troliga kostnaderna och den troliga nyttan av en åtgärd samt principerna avseende försiktighetsmått och förebyggande åtgärder:

a)

Allmänna överväganden

i)

De berörda utsläppens beskaffenhet, effekter och omfattning. Teknikerna kan variera med avseende på källans storlek.

ii)

Dag för igångsättning av nya eller befintliga anläggningar.

iii)

Tidsåtgång för införande av bästa möjliga teknik.

iv)

Förbrukning och beskaffenhet av råmaterial som används i processen och dess energiutbyte.

v)

Behovet att förebygga eller minimera utsläppens påverkan som helhet på miljön samt riskerna för miljön.

vi)

Behovet att förebygga olyckor och att minimera deras miljökonsekvenser.

vii)

Behovet att tillgodose skydd och säkerhet på arbetsplatser.

viii)

Jämförbara processer, hjälpmedel eller driftsmetoder som med framgång har provats i industriell skala.

ix)

Tekniska framsteg och förändringar i vetenskapliga insikter och förståelse.

b)

Allmänna utsläppskontrollåtgärder.

Vid bedömning av förslag till uppförande av nya anläggningar eller betydande förändring av befintliga anläggningar som använder processer som släpper ut kemikalier upptagna i denna bilaga bör med prioritet beaktas alternativa processer, tekniker och praxis med liknande användbarhet men som undviker bildande och utsläpp av sådana kemikalier. I de fall sådana anläggningar skall byggas eller avsevärt förändras, bör, utöver de förebyggande metoder som nämns i del V avsnitt A, följande minskningsåtgärder också beaktas vid avgörande av vad som är bästa tillgängliga teknik:

i)

Användning av förbättrade metoder för rening av rökgaser såsom termisk eller katalytisk oxidering, stoftavskiljning eller adsorption.

ii)

Behandling av rester, avloppsvatten, avfall och avloppsslam genom exempelvis värmebehandling eller genom att göra dem inerta, eller kemiska processer som avgiftar dem.

iii)

Förändringar av tillverkningsprocessen som leder till minskning eller eliminering av utsläpp såsom placering i slutna system.

iv)

Ändring av processutformningen för att förbättra förbränning och förebygga bildande av kemikalier upptagna i denna bilaga genom kontroll av parametrar såsom förbränningstemperatur eller uppehållstid.

C.   Bästa miljöpraxis

Partskonferensen kan göra upp riktlinjer för bästa miljöpraxis.

BILAGA D

INFORMATIONSKRAV OCH URVALSKRITERIER

1.

En part som lämnar in förslag till införande av en kemikalie i bilagorna A, B och/eller C skall identifiera den på det sätt som beskrivs i stycke a nedan och lämna information om den och i förekommande fall om dess omvandlingsprodukter enligt de urvalskriterier som anges i styckena b-e nedan.

a)

Kemisk identitet

i)

Namn, inklusive handelsnamn, kommersiella namn, synonymer, CAS‐nummer och IUPAC‐namn.

ii)

Struktur, i tillämpliga fall inklusive specificering av isomerer, av ämnet eller ämnesgruppen.

b)

Persistens

i)

Bevis på att kemikaliens halveringstid i vatten överstiger två månader, i jord sex månader eller i sediment sex månader.

ii)

Bevis på att kemikalien på annat sätt är tillräckligt långlivad för att motivera att den upptas i denna konvention.

c)

Bioackumulering

i)

Bevis på att biokoncentrationsfaktorn eller bioackumuleringsfaktorn för kemikalien i vattenlevande organismer överstiger talet 5 000 eller, i avsaknad av sådana uppgifter, att log Kow överstiger talet 5.

ii)

Bevis på att kemikalien uppvisar andra skäl till oro såsom hög bioackumulering i andra arter, hög toxicitet eller hög ekotoxicitet.

iii)

Övervakningsdata i biota som indikerar att biockumuleringspotentialen för kemikalien är tillräcklig för att motivera att den upptas i denna konvention.

d)

Potential för långväga transport i miljön

i)

Uppmätta nivåer av kemikalien långt från utsläppskällan som kan ge upphov till oro.

ii)

Övervakningsdata som visar att kemikalien transporteras långväga med potential att spridas till en mottagande miljö via luft, vatten eller migrerande arter.

iii)

Fördelning i miljön och/eller resultat från modeller som visar att kemikalien har potential för långväga transport via luft, vatten eller migrerande arter, med potential för spridning till en mottagande miljö långt från utsläppsplatsen. För en kemikalie som i betydande utsträckning sprids via luften bör halveringstiden i luft överstiga två dygn.

e)

Skadlig inverkan

i)

Bevis på skadlig inverkan på människors hälsa eller på miljön som motiverar att kemikalien upptas i denna konvention.

ii)

Toxicitets- eller ekotoxicitetsdata som indikerar potential för skadlig inverkan på människors hälsa eller på miljön.

2.

Den part som lämnar ett förslag skall ge en förklaring om anledningen till oro, om möjligt innefattande en jämförelse av toxicitets- eller ekotoxicitetsdata med uppmätta eller beräknade nivåer av kemikalien som resultat av, eller som kan förutses av, dess långväga transport samt en kort redogörelse som utvisar behovet av global kontroll.

3.

Den part som lämnar ett förslag skall i möjligaste mån och med beaktande av sin förmåga lämna ytterligare information som underlag för prövning av förslaget enligt artikel 8.6. Vid framtagande av förslaget får parten ta hjälp av teknisk expertis från vilken källa som helst.

BILAGA E

INFORMATIONSKRAV FÖR RISKPROFILER

Syftet med granskningen är att bedöma om kemikalier till följd av långväga transport i miljön kan förmodas ha betydande ogynnsamma effekter för människors hälsa och/eller för miljön i sådan utsträckning att globala åtgärder är motiverade. I detta syfte skall en riskprofil uppställas som vidare bearbetar och bedömer information som avses i bilaga D och så långt som möjligt innefattar följande slags information:

a)

Källor, i förekommande fall innehållande följande:

i)

Uppgifter om produktion, innefattande mängd och lokalisering.

ii)

Användning.

iii)

Utsläpp till vatten och luft samt diffusa utsläpp.

b)

Farobedömning av den eller de betydande toxiska effekter innefattande en bedömning där flera kemikalier samverkar.

c)

Fördelning i miljön, innefattande data och information om kemikaliens kemiska och fysiska egenskaper, liksom om dess persistens och om hur den är länkad till sin transport i miljön, spridning inom och mellan olika delar av miljön, nedbrytning och omvandling till andra kemikalier. Fastställande av biokoncentrationsfaktorn eller bioackumuleringsfaktorn baserat på uppmätta värden skall hållas tillgängligt utom när övervakningsdata har bedömts uppfylla detta krav.

d)

Övervakningsdata.

e)

Exponering i lokala områden och särskilt som resultat av långväga transport i miljön och innefattande information om biotillgänglighet.

f)

Nationella och internationella riskutvärderingar, bedömningar eller profiler och information om märkning samt faroklassificering, i den mån sådana är tillgängliga.

g)

Kemikaliens status i internationella konventioner.

BILAGA F

INFORMATION OM SOCIALA OCH EKONOMISKA ÖVERVÄGANDEN

En bedömning bör göras beträffande möjliga kontrollåtgärder för kemikalier som prövas för införande i denna konvention omfattande alla optioner, däribland hantering och eliminering. I detta syfte skall relevant information lämnas som hänför sig till sociala och ekonomiska överväganden sammanhängande med möjliga kontrollåtgärder för att möjliggöra att beslut fattas av partskonferensen. Denna information skall ta vederbörlig hänsyn till parternas olika förmåga och förhållanden och bör innehålla en bedömning av följande punkter i en lista av vägledande karaktär:

a)

Effektivitet och verkan av möjliga kontrollåtgärder för att uppnå riskminskningsmål i fråga om

i)

teknisk genomförbarhet, och

ii)

kostnader innefattande miljökostnader och hälsokostnader.

b)

Alternativa produkter och processer i fråga om

i)

teknisk genomförbarhet,

ii)

kostnader innefattande miljökostnader och hälsokostnader,

iii)

effektivitet,

iv)

risk,

v)

åtkomlighet, samt

vi)

tillgänglighet.

c)

Positiv och/eller negativ inverkan på samhället av möjliga kontrollåtgärder med avseende på

i)

hälsa, innefattande allmän, miljömässig och arbetsplatshälsa,

ii)

jordbruk innefattande akvakultur och skogsbruk,

iii)

biota (biologisk mångfald),

iv)

ekonomiska aspekter,

v)

utveckling i riktning mot hållbar utveckling, samt

vi)

sociala kostnader.

d)

Inverkan av avfall och dumpning (särskilt obsoleta lager av pesticider och sanering av förorenade platser) i fråga om

i)

teknisk genomförbarhet, och

ii)

kostnader.

e)

Tillgång till information och allmän utbildning.

f)

Status för kontroll‐ och övervakningskapacitet.

g)

Eventuellt vidtagna nationella eller regionala kontrollåtgärder, innefattande information om alternativ, och annan relevant information om riskhantering.

BILAGA

GEMENSKAPENS FÖRKLARING I ENLIGHET MED ARTIKEL 25.3 I KONVENTIONEN

Gemenskapen förklarar att den i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta, är behörig att ingå internationella miljöavtal och fullgöra de skyldigheter som följer av avtalen när det bidrar till att följande mål uppnås:

Att bevara, skydda och förbättra miljön.

Att skydda människors hälsa.

Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.

Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem.

Gemenskapen förklarar vidare att den redan har antagit rättsakter som är bindande för medlemsstaterna i frågor som regleras av konventionen, och kommer att på lämpligt sätt tillhandahålla den partskonferens som avses i artikel 15.1 i konventionen en förteckning över dessa rättsakter, och uppdatera förteckningen.

Gemenskapen ansvarar för fullgörandet av de skyldigheter som följer av konventionen och som omfattas av befintlig gemenskapslagstiftning.

Utövandet av gemenskapens behörighet är till sin natur i ständig utveckling.


31.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 209/30


BESLUT nr 1/2006 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–JORDANIEN

av den 15 juni 2006

om ändring av protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet, om definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete

(2006/508/EG)

ASSOCIERINGSRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan (1), nedan kallat ”avtalet”, undertecknat i Bryssel den 24 november 1997, särskilt artikel 37 i protokoll 3, och

av följande skäl:

(1)

Protokoll 3 till avtalet innehåller bestämmelser om bilateral ursprungskumulation mellan gemenskapen och Jordanien.

(2)

Av den gemensamma förklaringen om artikel 28 i avtalet framgår att avtalsparterna anser det önskvärt att systemet för ursprungskumulation utvidgas, i syfte att möjliggöra användning av material med ursprung i gemenskapen, Bulgarien, Rumänien, Island, Norge, Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Färöarna samt i Turkiet och de andra länder (och områden) som deltar i Europa-Medelhavspartnerskapet på grundval av den på Europa-Medelhavskonferensen den 27 och 28 november 1995 antagna Barcelonaförklaringen och att på detta vis utveckla handeln och främja den regionala integrationen.

(3)

För att ett utvidgat system för kumulation skall kunna tillämpas enbart mellan de länder som uppfyller de erforderliga villkoren och för att kringgående av tullar skall kunna undvikas är det nödvändigt att införa nya bestämmelser om certifiering av ursprung.

(4)

För att ett utvidgat system för kumulation skall kunna tillämpas och för att kringgående av tullar skall kunna undvikas är det nödvändigt att harmonisera de i protokoll 3 fastlagda bestämmelserna om förbud mot restitution av eller befrielse från tullar och om den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten skall få ursprungsstatus.

(5)

En förutsättning för ett utvidgat system för ursprungskumulation är att samma ursprungsregler gäller inom ramen för sådana avtal om förmånshandel som de berörda länderna ingått sinsemellan.

(6)

Varor som befinner sig under transitering eller i lager den dag då detta beslut blir tillämpligt bör omfattas av övergångsbestämmelser i kraft av vilka de kan komma i åtnjutande av det utvidgade systemet för kumulation.

(7)

Det är nödvändigt att göra vissa tekniska ändringar för att korrigera fel i och avvikelser mellan de olika språkversionerna av protokollstexten.

(8)

För att avtalet skall kunna tillämpas korrekt och för att underlätta arbetet för användare och tullförvaltningar bör alla bestämmelserna i fråga införas i ett nytt protokoll 3.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Protokoll 3 till avtalet, om definitionen av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete, skall ersättas med den text som åtföljer detta beslut, tillsammans med de relevanta gemensamma förklaringarna.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det skall tillämpas från och med den första dagen i den månad som följer på den månad då beslutet antogs.

Utfärdat i Bryssel den 15 juni 2006.

På associeringsrådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  EGT L 129, 15.5.2002, s. 3.


PROTOKOLL 3

om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER”

Artikel 2

Allmänna villkor

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

Artikel 4

Kumulation i Jordanien

Artikel 5

Helt framställda produkter

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

Artikel 8

Bedömningsenhet

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Artikel 10

Satser

Artikel 11

Neutrala element

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

Artikel 13

Direkttransport

Artikel 14

Utställningar

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED som utfärdas i efterhand

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Artikel 21

Bokföringsmässig uppdelning

Artikel 22

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration

Artikel 23

Godkänd exportör

Artikel 24

Ursprungsintygs giltighet

Artikel 25

Uppvisande av ursprungsintyg

Artikel 26

Import i delleveranser

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsintyg

Artikel 28

Styrkande handlingar

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

Artikel 31

Belopp i euro

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

Artikel 34

Tvistlösning

Artikel 35

Sanktioner

Artikel 36

Frizoner

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37

Tillämpning av protokollet

Artikel 38

Särskilda villkor

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39

Ändringar i protokollet

Artikel 40

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager

Förteckning över bilagor

Bilaga I:

Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II

Bilaga II:

Förteckning över den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten skall få ursprungsstatus

Bilaga IIIa:

Varucertifikat EUR.1 och ansökan om varucertifikat EUR.1

Bilaga IIIb:

Varucertifikat EUR–MED och ansökan om varucertifikat EUR–MED

Bilaga IVa:

Fakturadeklaration

Bilaga IVb:

EUR–MED-fakturadeklaration

Gemensamma förklaringar

Gemensam förklaring om Furstendömet Andorra

Gemensam förklaring om Republiken San Marino

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder.

b)

material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar etc. som används vid tillverkningen av en produkt.

c)

produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

d)

varor: både material och produkter.

e)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning).

f)

pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i gemenskapen eller Jordanien i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras.

g)

värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Jordanien.

h)

värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i g.

i)

mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av allt material som ingår och som har ursprung i de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas eller, om tullvärdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i Jordanien.

j)

kapitel och HS-nummer eller nummer: de kapitel respektive nummer (med fyrställig sifferkod) som används i Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat ”Harmoniserade systemet” eller ”HS”.

k)

klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst nummer.

l)

sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura.

m)

territorier: territorier, inbegripet territorialvatten.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET ”URSPRUNGSPRODUKTER”

Artikel 2

Allmänna villkor

1.   Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i gemenskapen:

a)

Produkter som helt framställts i gemenskapen enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i gemenskapen och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i gemenskapen enligt artikel 6.

c)

Varor med ursprung i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt protokoll 4 till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2.   Vid tillämpningen av avtalet skall följande produkter anses ha ursprung i Jordanien:

a)

Produkter som helt framställts i Jordanien enligt artikel 5.

b)

Produkter som framställts i Jordanien och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i Jordanien enligt artikel 6.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 c skall gälla endast om ett frihandelsavtal är tillämpligt mellan Jordanien och de Eftastater som är med i EES (Island, Liechtenstein och Norge).

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.1 skall produkter anses ha ursprung i gemenskapen om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Bulgarien, Schweiz (inklusive Liechtenstein) (1), Island, Norge, Rumänien, Turkiet eller gemenskapen, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.1 skall produkter anses ha ursprung i gemenskapen om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Färöarna eller ett land som deltar i Europa–Medelhavspartnerskapet, på grundval av den Barcelonaförklaring som antogs på Europa–Medelhavskonferensen den 27 och 28 november 1995, dock ej Turkiet, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

3.   Om bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 7 skall den framställda produkten anses ha ursprung i gemenskapen endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de andra länder som avses i punkterna 1 och 2. Om så inte är fallet skall den framställda produkten anses ha ursprung i det land som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i gemenskapen.

4.   Produkter som har ursprung i något av de länder som avses i punkterna 1 och 2 och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i gemenskapen skall behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder.

5.   Kumulation enligt denna artikel får tillämpas endast om

a)

ett avtal om förmånshandel i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) är tillämpligt mellan de länder som är inblandade när det gäller erhållande av ursprungsstatus och bestämmelselandet,

b)

material och produkter har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll,

och

c)

tillkännagivanden om uppfyllande av de nödvändiga villkoren för tillämpning av kumulation har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och i Jordanien enligt landets egna förfaranden.

Kumulation enligt denna artikel skall tillämpas från och med den dag som anges i tillkännagivandet i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien).

Gemenskapen skall genom Europeiska gemenskapernas kommission ge Jordanien närmare upplysningar om de avtal som gemenskapen tillämpar, inbegripet när de träder i kraft, avseende de andra länder som nämns i punkterna 1 och 2 och om de ursprungsregler som ingår i dessa avtal.

Artikel 4

Kumulation i Jordanien

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.2 skall produkter anses ha ursprung i Jordanien om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Bulgarien, Schweiz (inklusive Liechtenstein) (2), Island, Norge, Rumänien, Turkiet eller gemenskapen, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i Jordanien är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.2 skall produkter anses ha ursprung i Jordanien om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i Färöarna eller ett land som deltar i Europa–Medelhavspartnerskapet, på grundval av den Barcelonaförklaring som antogs på Europa–Medelhavskonferensen den 27 och 28 november 1995, dock ej Turkiet, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i Jordanien är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

3.   Om bearbetningen eller behandlingen i Jordanien inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 7 skall den framställda produkten anses ha ursprung i Jordanien endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de andra länder som avses i punkterna 1 och 2. Om så inte är fallet skall den framställda produkten anses ha ursprung i det land som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i Jordanien.

4.   Produkter som har ursprung i något av de länder som avses i punkterna 1 och 2 och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i Jordanien skall behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder.

5.   Kumulation enligt denna artikel får tillämpas endast om

a)

ett avtal om förmånshandel i enlighet med artikel XXIV i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) är tillämpligt mellan de länder som är inblandade när det gäller erhållande av ursprungsstatus och bestämmelselandet,

b)

material och produkter har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll,

och

c)

tillkännagivanden om uppfyllande av de nödvändiga villkoren för tillämpning av kumulation har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och i Jordanien enligt landets egna förfaranden.

Kumulation enligt denna artikel skall tillämpas från och med den dag som anges i tillkännagivandet i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien).

Jordanien skall genom Europeiska gemenskapernas kommission ge gemenskapen närmare upplysningar om de avtal som landet tillämpar, inbegripet när de träder i kraft, avseende de andra länder som nämns i punkterna 1 och 2 och om de ursprungsregler som ingår i dessa avtal.

Artikel 5

Helt framställda produkter

1.   Följande produkter skall anses som helt framställda i gemenskapen eller i Jordanien:

a)

Mineraliska produkter som har utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b)

Vegetabiliska produkter som har skördats där.

c)

Levande djur som har fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som har erhållits från levande djur som uppfötts där.

e)

Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där.

f)

Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför gemenskapens eller Jordaniens territorialvatten av deras fartyg.

g)

Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i f.

h)

Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

i)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

j)

Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

k)

Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a–j.

2.   Med ”deras fartyg” och ”deras fabriksfartyg” i punkt 1 f och g avses endast fartyg och fabriksfartyg

a)

som är registrerade eller anmälda för registrering i någon av gemenskapens medlemsstater eller i Jordanien,

b)

som för en medlemsstats eller Jordaniens flagg,

c)

som till minst 50 % ägs av medborgare i medlemsstater eller i Jordanien, eller av ett företag med huvudkontor i en medlemsstat eller i Jordanien, i vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt majoriteten av ledamöterna i styrelsen eller tillsynsorganet är medborgare i medlemsstater eller i Jordanien och i vilket dessutom, i fråga om handelsbolag eller aktiebolag, minst hälften av kapitalet tillhör dessa stater eller offentliga organ eller medborgare i dessa stater,

d)

vars befälhavare och övriga befäl är medborgare i medlemsstater eller i Jordanien,

och

e)

vars besättning till minst 75 % består av medborgare i medlemsstater eller i Jordanien.

Artikel 6

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1.   Vid tillämpningen av artikel 2 skall produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i bilaga II är uppfyllda.

I dessa villkor anges för alla produkter som omfattas av detta avtal vilken bearbetning eller behandling icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen skall genomgå, och villkoren gäller endast sådant material. Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i förteckningen har fått ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn skall tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i förteckningen i bilaga II inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om

a)

dess totala värde inte överstiger 10 % av produktens pris fritt fabrik,

b)

inget av de procenttal för icke-ursprungsmaterials högsta värde som anges i förteckningen överskrids genom tillämpning av denna punkt.

Denna punkt skall inte tillämpas på de produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

3.   Punkterna 1 och 2 skall tillämpas om inte annat sägs i artikel 7.

Artikel 7

Otillräcklig bearbetning eller behandling

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 6 är uppfyllda:

a)

Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring.

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning och rengöring samt avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilier.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning, partiell eller fullständig blekning, polering eller glasering av spannmål eller ris.

g)

Tillsats av färgämnen till socker eller formning av sockerbitar.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning (inbegripet sammanföring av artiklar i satser).

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller tryckande av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag.

n)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

o)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som avses i a–n.

p)

Slakt av djur.

2.   Alla åtgärder som vidtagits antingen i gemenskapen eller i Jordanien i fråga om en viss produkt skall beaktas tillsammans när det fastställs om den bearbetning eller behandling som produkten genomgått skall anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 8

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll skall vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.

Av detta följer att

a)

när en produkt som består av en grupp eller en sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda nummer i Harmoniserade systemet, skall helheten utgöra bedömningsenheten,

b)

när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer i Harmoniserade systemet, skall varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2.   Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, skall den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 9

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat.

Artikel 10

Satser

Satser enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet skall anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter skall dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 11

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 12

Territorialprincip

1.   Villkoren i avdelning II för erhållande av ursprungsstatus skall vara uppfyllda i gemenskapen eller i Jordanien utan avbrott, om inte annat följer av artikel 2.1 c, artiklarna 3 och 4 samt punkt 3 i den här artikeln.

2.   Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller Jordanien till ett annat land återinförs skall de, om inte annat följer av artiklarna 3 och 4, inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a)

att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades,

och

b)

att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

3.   Erhållandet av ursprungsstatus enligt villkoren i avdelning II skall inte påverkas av om material som exporterats från gemenskapen eller Jordanien och sedan återinförts dit bearbetats eller behandlats utanför gemenskapen eller Jordanien, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Materialet skall vara helt framställt i gemenskapen eller Jordanien eller före export ha bearbetats eller behandlats utöver de åtgärder som avses i artikel 7.

b)

Det skall på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kunna visas att

i)

de återinförda varorna har framställts genom bearbetning eller behandling av det exporterade materialet,

ii)

det sammanlagda mervärde som tillförts utanför gemenskapen eller Jordanien genom tillämpning av denna artikel inte överstiger 10 % av priset fritt fabrik på den slutprodukt för vilken ursprungsstatus begärs.

4.   Vid tillämpning av punkt 3 skall de villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i avdelning II inte gälla bearbetning eller behandling utanför gemenskapen eller Jordanien. I de fall då enligt förteckningen i bilaga II ett högsta sammanlagt värde av alla ingående icke-ursprungsmaterial skall tillämpas för att avgöra slutproduktens ursprungsstatus, får det sammanlagda värdet av det icke-ursprungsmaterial som lagts till produkten inom den berörda partens territorium plus det sammanlagda mervärde som genom tillämpning av denna artikel erhållits utanför gemenskapen eller Jordanien emellertid inte överstiga den angivna procentsatsen.

5.   Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 avses med ”sammanlagda mervärde” samtliga kostnader som uppstår utanför gemenskapen eller Jordanien, inbegripet värdet av material som lagts till där.

6.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall inte tillämpas på produkter som inte uppfyller de villkor som anges i förteckningen i bilaga II eller som kan anses tillräckligt bearbetade eller behandlade endast om den allmänna toleransregeln i artikel 6.2 tillämpas.

7.   Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

8.   Bearbetning eller behandling av det slag som avses i denna artikel och som utförs utanför gemenskapen eller Jordanien skall ske enligt förfarandet för passiv förädling eller liknande förfaranden.

Artikel 13

Direkttransport

1.   Den förmånsbehandling som avses i avtalet skall endast tillämpas på produkter som uppfyller villkoren i detta protokoll och som transporteras direkt mellan gemenskapen och Jordanien eller genom territorier som tillhör de andra länder enligt artiklarna 3 och 4 med vilka kumulation tillämpas. Produkter som utgör en enda sändning får emellertid transporteras genom andra territorier, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom dessa territorier, förutsatt att produkterna hela tiden övervakas av tullmyndigheterna i transit‐ eller lagringslandet och inte blir föremål för andra åtgärder än lossning, omlastning eller åtgärder för att bevara dem i gott skick.

Ursprungsprodukter får transporteras i rörledning genom andra territorier än gemenskapens eller Jordaniens.

2.   För att styrka att villkoren i punkt 1 har uppfyllts skall för tullmyndigheterna i importlandet uppvisas

a)

ett enda transportdokument som gäller transporten från exportlandet genom transitlandet, eller

b)

ett intyg som utfärdats av transitlandets tullmyndigheter och som innehåller

i)

en exakt beskrivning av produkterna,

ii)

datum för produkternas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, namnen på de fartyg eller uppgift om de andra transportmedel som använts,

och

iii)

uppgifter om under vilka förhållanden produkterna befunnit sig i transitlandet, eller

c)

om dokumentet eller intyget saknas, andra styrkande handlingar.

Artikel 14

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land än de som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas och som efter utställningen sålts för att importeras till gemenskapen eller Jordanien skall vid importen omfattas av bestämmelserna i avtalet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från gemenskapen eller Jordanien till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i gemenskapen eller Jordanien,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts i samma skick som de hade sänts till utställningen i,

d)

produkterna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2.   Ett ursprungsintyg skall utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning V och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress skall anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana som i butiker eller affärslokaler i privat syfte anordnas för försäljning av utländska produkter.

AVDELNING IV

TULLRESTITUTION ELLER TULLBEFRIELSE

Artikel 15

Förbud mot restitution av eller befrielse från tullar

1.

a)

Icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av produkter med ursprung i gemenskapen, Jordanien eller i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och för vilket ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt bestämmelserna i avdelning V får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i gemenskapen eller Jordanien.

b)

Produkter som omfattas av kapitel 3 och numren 1604 och 1605 i Harmoniserade systemet och har ursprung i gemenskapen enligt artikel 2.1 c, och för vilka ursprungsintyg utfärdas eller upprättas enligt avdelning V, får inte bli föremål för restitution av eller befrielse från tullar av något slag i gemenskapen.

2.   Förbudet i punkt 1 skall gälla varje åtgärd för återbetalning eller eftergift, helt eller delvis, av tullar eller avgifter med motsvarande verkan som tillämpas i gemenskapen eller Jordanien på material som används vid tillverkningen och på produkter som omfattas av punkt 1 b, om en sådan återbetalning eller eftergift uttryckligen eller faktiskt tillämpas när de produkter som framställs av detta material exporteras, men inte när de behålls för inhemsk förbrukning.

3.   Exportören av produkter som omfattas av ursprungsintyg skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna uppvisa alla relevanta handlingar som visar att ingen tullrestitution har erhållits för de icke-ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen av produkterna i fråga, och att alla tullar och avgifter med motsvarande verkan som är tillämpliga på sådant material faktiskt har betalats.

4.   Bestämmelserna i punkterna 1–3 skall också tillämpas på förpackningar enligt artikel 8.2, på tillbehör, reservdelar och verktyg enligt artikel 9 samt på produkter i satser enligt artikel 10, när sådana artiklar är icke-ursprungsprodukter.

5.   Bestämmelserna i punkterna 1–4 skall endast tillämpas på material av sådant slag som omfattas av avtalet. Vidare får de inte hindra tillämpningen av ett exportbidragssystem för jordbruksprodukter som är tillämpligt vid export i enlighet med bestämmelserna i avtalet.

6.   Förbudet i punkt 1 skall inte tillämpas om produkterna anses ha ursprung i gemenskapen eller Jordanien utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4.

7.   Trots vad som sägs i punkt 1 får Jordanien, utom i fråga om produkter som omfattas av kapitlen 1–24 i Harmoniserade systemet, tillämpa bestämmelser om restitution av eller befrielse från tullar eller avgifter med motsvarande verkan på icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkningen av ursprungsprodukter, förutsatt att följande regler iakttas:

a)

En avgift motsvarande en tullsats om 5 %, eller sådan lägre tullsats som tillämpas i Jordanien, skall tas ut för produkter enligt kapitlen 25–49 och 64–97 i Harmoniserade systemet.

b)

En avgift motsvarande en tullsats om 10 %, eller sådan lägre tullsats som tillämpas i Jordanien, skall tas ut för produkter enligt kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

Bestämmelserna i denna punkt skall tillämpas till och med den 31 december 2009 och får ses över enligt gemensam överenskommelse.

AVDELNING V

URSPRUNGSINTYG

Artikel 16

Allmänna villkor

1.   Produkter med ursprung i gemenskapen som importeras till Jordanien och produkter med ursprung i Jordanien som importeras till gemenskapen skall omfattas av avtalet, förutsatt att ett av följande ursprungsintyg uppvisas:

a)

Ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga IIIa.

b)

Ett varucertifikat EUR–MED enligt förlagan i bilaga IIIb.

c)

I de fall som avses i artikel 22.1, en deklaration, nedan kallad ”fakturadeklaration” eller ”EUR–MED-fakturadeklaration”, som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Fakturadeklarationernas lydelser återges i bilagorna IVa och IVb.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 skall ursprungsprodukter enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 27 omfattas av avtalet utan att någon av de ursprungsintyg som anges i punkt 1 behöver uppvisas.

Artikel 17

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED

1.   Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål skall exportören eller dennes befullmäktigade ombud fylla i både varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED och en ansökningsblankett enligt förlagorna i bilagorna IIIa och IIIb. Dessa blanketter skall fyllas i på något av de språk som avtalet har upprättats på och i enlighet med bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om blanketterna fylls i för hand skall detta göras med bläck och tryckbokstäver. Varubeskrivningen skall anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls skall en vågrät linje dras under sista textraden och det tomma utrymmet korsas över.

3.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det exportland där varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 skall i följande fall ett varucertifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheterna i någon av gemenskapens medlemsstater eller Jordanien:

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Jordanien utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas, utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de länder som avses i artiklarna 3 och 4, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, förutsatt att ett varucertifikat EUR–MED eller en EUR–MED-fakturadeklaration har utfärdats i ursprungslandet.

5.   Ett varucertifikat EUR–MED skall utfärdas av tullmyndigheterna i någon av gemenskapens medlemsstater eller Jordanien om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Jordanien eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas, om de uppfyller villkoren i detta protokoll och om

kumulation tillämpats med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, eller

produkterna får användas som material i samband med kumulation vid tillverkning av produkter för export till något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, eller

produkterna får återexporteras från bestämmelselandet till något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4.

6.   Ett varucertifikat EUR–MED skall innehålla en av följande fraser på engelska i fält 7:

Om ursprunget har erhållits genom tillämpning av kumulation med material med ursprung i ett eller flera av de länder som avses i artiklarna 3 och 4:

”CUMULATION APPLIED WITH...” (name of the country/countries)

Om ursprunget har erhållits utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i ett eller flera av de länder som avses i artiklarna 3 och 4:

”NO CUMULATION APPLIED”

7.   De tullmyndigheter som utfärdar varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att utföra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de bedömer lämplig. De skall också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De skall särskilt kontrollera att fältet för varubeskrivningen har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

8.   Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall anges i fält 11 på certifikatet.

9.   Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller säkerställts.

Artikel 18

Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED som utfärdas i efterhand

1.   Trots vad som sägs i artikel 17.9 får ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED undantagsvis utfärdas efter export av de produkter det avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter,

eller

b)

det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

2.   Trots vad som sägs i artikel 17.9 får ett varucertifikat EUR–MED utfärdas efter export av de produkter det avser och för vilka ett varucertifikat EUR.1 utfärdades vid tidpunkten för exporten, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att villkoren i artikel 17.5 är uppfyllda.

3.   Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 skall exportören i sin ansökan ange plats och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED avser samt ange skälen för ansökan.

4.   Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

5.   Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED som utfärdas i efterhand skall förses med följande påskrift på engelska:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”

Varucertifikat EUR–MED som utfärdas i efterhand genom tillämpning av punkt 2 skall förses med följande påskrift på engelska:

”ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no …[date and place of issue]”

6.   Den påskrift som avses i punkt 5 skall göras i fält 7 på varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED.

Artikel 19

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten skall utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt skall förses med följande påskrift på engelska:

”DUPLICATE”

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 skall göras i fält 7 på duplikatet av varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED.

4.   Duplikatet skall ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED och gälla från och med samma dag.

Artikel 20

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i gemenskapen eller Jordanien skall det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED, så att alla eller vissa av dessa produkter kan sändas någon annanstans i gemenskapen eller Jordanien. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står.

Artikel 21

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Om det är förenat med avsevärda kostnader eller väsentliga svårigheter att hålla separata lager av ursprungsmaterial respektive icke-ursprungsmaterial och dessa material är identiska och sinsemellan utbytbara, får tullmyndigheterna, på skriftlig begäran av berörda parter, tillåta att metoden med ”bokföringsmässig uppdelning” används för förvaltningen av dessa lager.

2.   Om denna metod används måste det kunna tillses att antalet framställda produkter som kan betraktas som ursprungsprodukter under en viss referensperiod är detsamma som vad som varit fallet om lagren skilts åt fysiskt.

3.   Tullmyndigheterna får bevilja det tillstånd som avses i punkt 1 på de villkor som de anser lämpliga.

4.   Denna metod skall dokumenteras och tillämpas i enlighet med de allmänna redovisningsprinciper som gäller i det land där produkten tillverkats.

5.   Den som beviljats tillstånd att använda denna metod får, beroende på vad som är tillämpligt, upprätta eller ansöka om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprungsstatus. På begäran av tullmyndigheterna skall tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats.

6.   Tullmyndigheterna skall övervaka hur tillståndet används och får när som helst återkalla det om tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet eller inte uppfyller något av de andra villkor som anges i detta protokoll.

Artikel 22

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration

1.   En fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration enligt artikel 16.1 c får upprättas

a)

av en godkänd exportör enligt artikel 23,

eller

b)

av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 euro.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 får en fakturadeklaration upprättas i följande fall:

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller Jordanien utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

Om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas, utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i något av de länder som avses i artiklarna 3 och 4, och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, förutsatt att ett varucertifikat EUR–MED eller en EUR–MED-fakturadeklaration har utfärdats i ursprungslandet.

3.   En EUR–MED-fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Jordanien eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas, om de uppfyller villkoren i detta protokoll och om

kumulation tillämpats med material med ursprung i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, eller

produkterna får användas som material i samband med kumulation vid tillverkning av produkter för export till något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4, eller

produkterna får återexporteras från bestämmelselandet till något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4.

4.   En EUR–MED-fakturadeklaration skall innehålla en av följande fraser på engelska:

Om ursprunget har erhållits genom tillämpning av kumulation med material med ursprung i ett eller flera av de länder som avses i artiklarna 3 och 4:

”CUMULATION APPLIED WITH…” (name of the country/countries)

Om ursprunget har erhållits utan tillämpning av kumulation med material med ursprung i ett eller flera av de länder som avses i artiklarna 3 och 4:

”NO CUMULATION APPLIED”

5.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration skall vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

6.   En fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration skall upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga IVa eller IVb maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, skall den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

7.   Fakturadeklarationer eller EUR–MED-fakturadeklarationer skall undertecknas för hand av exportören. En godkänd exportör enligt artikel 23 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om han lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet att han tar på sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där han identifieras, som om den hade undertecknats av honom för hand.

8.   En fakturadeklaration eller en EUR–MED-fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Artikel 23

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i exportlandet får ge en exportör (nedan kallad ”godkänd exportör”), som ofta sänder produkter som omfattas av avtalet, tillstånd att upprätta fakturadeklarationer eller EUR–MED-fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd skall på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som dessa behöver för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3.   Tullmyndigheterna skall tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som skall anges i fakturadeklarationen eller EUR–MED-fakturadeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna skall övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5.   Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet när som helst. De skall göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte längre uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

Artikel 24

Ursprungsintygs giltighet

1.   Ett ursprungsintyg skall gälla i fyra månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.   Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 25

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg skall uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet.

Artikel 26

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet som klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller nummer 7308 eller 9406 i Harmoniserade systemet, importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, skall ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 27

Undantag från krav på ursprungsintyg

1.   Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage skall godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär, om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och om det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2.   Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk skall inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3.   Dessa produkters sammanlagda värde får dessutom inte överstiga 500 euro för småpaket eller 1 200 euro för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 28

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 17.3 och 22.5 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED eller en fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Jordanien eller något av de andra länderna enligt artiklarna 3 och 4 och uppfyller övriga villkor i detta protokoll, kan t.ex. vara följande:

a)

Direkta bevis för de åtgärder som exportören eller leverantören vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis dennes räkenskaper eller interna bokföring.

b)

Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Jordanien, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

c)

Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i gemenskapen eller Jordanien och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Jordanien, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

d)

Varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED eller fakturadeklarationer eller EUR–MED-fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i gemenskapen eller Jordanien i enlighet med detta protokoll eller i något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 i enlighet med ursprungsregler som är identiska med reglerna i detta protokoll.

e)

Lämpliga bevis för att bearbetning eller behandling skett utanför gemenskapen eller Jordanien genom tillämpning av artikel 12 och som styrker att villkoren i den artikeln är uppfyllda.

Artikel 29

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

1.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall under minst tre år bevara de handlingar som avses i artikel 17.3.

2.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration eller EUR–MED-fakturadeklaration skall under minst tre år bevara en kopia av denna och de handlingar som avses i artikel 22.5.

3.   Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED skall under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 17.2.

4.   Tullmyndigheterna i importlandet skall under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och EUR–MED och de fakturadeklarationer och EUR–MED-fakturadeklarationer som lämnats in hos dem.

Artikel 30

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna skall detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg skall inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

Artikel 31

Belopp i euro

1.   För tillämpning av bestämmelserna i artikel 22.1 b och artikel 27.3 i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, skall de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i medlemsstater i gemenskapen, Jordanien och de övriga länder som avses i artiklarna 3 och 4 fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning skall omfattas av bestämmelserna i artikel 22.1 b eller artikel 27.3 med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet.

3.   De belopp som skall användas i en viss nationell valuta skall utgöra motvärdet i denna valuta till de i euro uttryckta beloppen den första arbetsdagen i oktober varje år. Beloppen skall meddelas Europeiska gemenskapernas kommission senast den 15 oktober och skall tillämpas från och med den 1 januari följande år. Europeiska gemenskapernas kommission skall meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   Ett land får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. Ett land får bibehålla motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen skall ses över av associeringskommittén på begäran av gemenskapen eller Jordanien. Vid denna översyn skall associeringskommittén beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala termer. För det ändamålet får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen.

AVDELNING VI

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 32

Ömsesidigt bistånd

1.   Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater och i Jordanien skall genom Europeiska gemenskapernas kommission förse varandra med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor vid utfärdande av varucertifikat EUR.1 och EUR–MED samt med adresserna till de tullmyndigheter som ansvarar för kontrollen av dessa certifikat, fakturadeklarationer och EUR–MED-fakturadeklarationer.

2.   För att sörja för att detta protokoll tillämpas på ett riktigt sätt skall gemenskapen och Jordanien genom de behöriga tullförvaltningarna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten EUR.1 och EUR–MED, fakturadeklarationerna och EUR-MED‐fakturadeklarationerna är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga.

Artikel 33

Kontroll av ursprungsintyg

1.   Efterkontroll av ursprungsintyg skall göras stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta protokoll.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 skall importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED och fakturan, om den lämnats in, eller fakturadeklarationen eller EUR–MED-fakturadeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till exportlandets tullmyndigheter och vid behov ange skälen för begäran om kontroll. Till stöd för begäran om kontroll skall de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga.

3.   Kontrollen skall göras av exportlandets tullmyndigheter. För kontrollen skall de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, skall de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen skall så snart som möjligt underrättas om resultatet av den. Detta resultat skall klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen, Jordanien eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3 och 4 och uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

6.   Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung skall kunna fastställas, skall de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

Artikel 34

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artikel 33 uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om frågor uppstår angående tolkningen av detta protokoll, skall tvisterna hänskjutas till associeringskommittén.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter skall lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 35

Sanktioner

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter skall bli föremål för sanktioner.

Artikel 36

Frizoner

1.   När handel sker med en produkt på grundval av ett ursprungsintyg och produkten i fråga under transporten befinner sig i en frizon på gemenskapens eller Jordaniens territorium, skall gemenskapen och Jordanien vidta nödvändiga åtgärder för att se till att produkten inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering än normala åtgärder för att förhindra att den försämras.

2.   När produkter med ursprung i gemenskapen eller Jordanien importeras till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, skall, trots bestämmelserna i punkt 1, de berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED, om den genomförda hanteringen eller behandlingen är förenlig med bestämmelserna i detta protokoll.

AVDELNING VII

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 37

Tillämpning av protokolletr

1.   Begreppet ”gemenskapen” i artikel 2 skall inte omfatta Ceuta och Melilla.

2.   Produkter med ursprung i Jordanien skall när de importeras till Ceuta eller Melilla i alla avseenden åtnjuta samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter med ursprung i gemenskapens tullområde enligt protokoll 2 i akten för anslutning av Konungariket Spanien och Portugisiska republiken till Europeiska gemenskaperna. Jordanien skall på import av produkter som omfattas av avtalet och har ursprung i Ceuta och Melilla tillämpa samma tullbehandling som den som tillämpas på produkter som importeras från och har ursprung i gemenskapen.

3.   Vid tillämpning av punkt 2 skall för produkter med ursprung i Ceuta och Melilla detta protokoll gälla i tillämpliga delar, om inte annat följer av de särskilda villkor som anges i artikel 38.

Artikel 38

Särskilda villkor

1.   Under förutsättning att produkterna har transporterats direkt i enlighet med artikel 13, skall följande gälla:

1)

Följande skall anses vara produkter med ursprung i Ceuta eller Melilla:

a)

Produkter som är helt framställda i Ceuta eller Melilla.

b)

Produkter som är framställda i Ceuta eller Melilla och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6,

eller att

ii)

dessa produkter har ursprung i Jordanien eller gemenskapen och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

2)

Följande skall anses vara produkter med ursprung i Jordanien:

a)

Produkter som är helt framställda i Jordanien.

b)

Produkter som är framställda i Jordanien och vid vilkas tillverkning andra produkter än de som avses i a har använts, förutsatt att

i)

dessa produkter har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 6,

eller att

ii)

dessa produkter har ursprung i Ceuta, Melilla eller gemenskapen och har genomgått bearbetning eller behandling som är mer omfattande än de åtgärder som avses i artikel 7.

2.   Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.

3.   Exportören eller dennes befullmäktigade ombud skall ange ”Jordanien” och ”Ceuta och Melilla” i fält 2 på varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED eller i fakturadeklarationen eller EUR–MED-fakturadeklarationen. I fråga om produkter med ursprung i Ceuta och Melilla skall detta dessutom anges i fält 4 på varucertifikatet EUR.1 eller EUR–MED eller i fakturadeklarationen eller EUR–MED-fakturadeklarationen.

4.   De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av detta protokoll i Ceuta och Melilla.

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 39

Ändringar i protokollet

Associeringsrådet får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 40

Övergångsbestämmelser för varor under transitering eller i lager

Bestämmelserna i avtalet får tillämpas på varor som uppfyller bestämmelserna i detta protokoll och som på dagen för protokollets ikraftträdande antingen befinner sig under transitering eller i gemenskapen eller Jordanien i tillfällig lagring i tullager eller i frizoner, förutsatt att ett varucertifikat EUR.1 eller EUR–MED, utfärdat i efterhand av exportlandets tullmyndigheter, inom fyra månader efter ovannämnda tidpunkt uppvisas för importlandets tullmyndigheter tillsammans med handlingar som visar att varorna har transporterats direkt i enlighet med artikel 13.


(1)  Furstendömet Liechtenstein ingår i en tullunion med Schweiz och är avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(2)  Furstendömet Liechtenstein ingår i en tullunion med Schweiz och är avtalsslutande part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

BILAGA I

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II

Anmärkning 1:

I förteckningen anges de villkor som gäller för alla produkter för att de skall anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artikel 6 i protokollet.

Anmärkning 2:

2.1

I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det tulltaxe- eller kapitelnummer som används i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i det systemet för detta tulltaxenummer eller kapitel. För varje post i de första två kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet ”ex”, betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2.2

Om flera tulltaxenummer grupperats tillsammans i kolumn 1, eller ett kapitelnummer angivits och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de tulltaxenummer som är grupperade i kolumn 1.

2.3

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma tulltaxenummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av tulltaxenumret för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

2.4

Om en regel anges både i kolumn 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna, kan exportören välja mellan den regel som anges i kolumn 3 och den som anges i kolumn 4. Om ingen ursprungsregel anges i kolumn 4, måste den regel som anges i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3:

3.1

Bestämmelserna i artikel 6 i protokollet om produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i en avtalsslutande part.

Exempel:

En motor enligt tulltaxenummer 8407, för vilken regeln anger att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av ”smidda, halvfärdiga produkter av annat legerat stål”, tulltaxenummer ur 7224.

Om detta smide har smitts i gemenskapen av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus med stöd av regeln för tulltaxenummer ur 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet på motorn, oberoende av om det framställts i samma fabrik eller i en annan fabrik i gemenskapen. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus skall därför inte räknas med när värdet av icke‐ursprungsmaterial som använts läggs samman.

3.2

Regeln i förteckningen anger den minsta bearbetning eller behandling som fordras och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus. Däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Således gäller att om en regel fastslår att icke-ursprungsmaterial i ett visst tillverkningsstadium får användas, är användning av sådana material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten medan användningen av sådana material i ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.3

Utan att det påverkar anmärkning 3.2 får, om uttrycket ”Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst” används i en regel, material enligt vilka tulltaxenummer som helst (även material med samma nummer och varubeskrivning som produkten) användas, dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln.

Uttrycket ”Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr ...” eller ”Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt samma tulltaxenummer som produkten” innebär däremot att material enligt vilket tulltaxenummer som helst får användas, utom sådana som har samma varubeskrivning som den anges för produkten i kolumn 2.

3.4

Om en regel i förteckningen anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Exempel:

Regeln för vävnader enligt tulltaxenummer 5208–5212 anger att naturliga fibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas. Det är möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller båda.

3.5

Om en regel i förteckningen anger att en produkt måste tillverkas av ett särskilt material, hindrar villkoret inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret (se också anmärkning 6.2 i samband med textilier).

Exempel:

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nr 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av produkter erhållna från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter vilka, trots att de inte kan tillverkas av det särskilda material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium.

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt ur kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke-ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk, även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

3.6

Om två eller flera procentsatser anges i en regel i förteckningen för det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de särskilda material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4:

4.1

Begreppet ”naturfibrer” används i förteckningen för att ange andra fibrer än konst- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även sådana fibrer som har kardats, kammats eller beretts på annat sätt, men inte spunnits.

4.2

Begreppet ”naturfibrer” inbegriper tagel enligt nr 0503, natursilke enligt nr 5002 och 5003 samt ullfibrer, fina eller grova djurhår enligt nr 5101–5105, bomullsfibrer enligt nr 5201-5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt nr 5301–5305.

4.3

Begreppen ”textilmassa”, ”kemiska material” och ”material för papperstillverkning” används i förteckningen för att ange de material som inte klassificeras enligt kapitel 50–63 och som kan användas för tillverkning av konst-, syntet- eller pappersfibrer eller -garn.

4.4

Begreppet ”konststapelfibrer” används i förteckningen för att ange fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, stapelfibrer eller avfall enligt nr 5501–5507.

Anmärkning 5:

5.1

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen görs en hänvisning till denna anmärkning, skall inte villkoren i kolumn 3 i förteckningen tillämpas på grundtextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt, som sammanlagt utgör 10 % eller mindre av totalvikten på alla de grundtextilmaterial som har använts (se också anmärkning 5.3 och 5.4).

5.2

Den tolerans som nämns i anmärkning 5.1 gäller emellertid endast för blandprodukter som har tillverkats av två eller flera grundtextilmaterial.

Följande är grundtextilmaterial:

Silke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

Kokosfibrer, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetiska konstfilament.

Regenatkonstfilament.

Elektriskt ledande fibrer.

Syntetiska konststapelfibrer av polypropen.

Syntetiska konststapelfibrer av polyester.

Syntetiska konststapelfibrer av polyamid.

Syntetiska konststapelfibrer av polyakrylnitril.

Syntetiska konststapelfibrer av polyimid.

Syntetiska konststapelfibrer av polytetrafluoretylen.

Syntetiska konststapelfibrer av poly(fenylensulfid).

Syntetiska konststapelfibrer av poly(vinylklorid).

Andra syntetiska konststapelfibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

Produkter enligt nr 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

Andra produkter enligt nr 5605.

Exempel:

Ett garn enligt nr 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nr 5203 och syntetstapelfibrer enligt nr 5506 är ett blandgarn. Därför får syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller textilmassa) användas, förutsatt att deras totala vikt inte överstiger 10 procent av garnets vikt.

Exempel:

En vävnad av ull enligt nr 5112 tillverkad av ullgarn enligt nr 5107 och garn av syntetiska stapelfibrer enligt nr 5509 är en blandväv. Därför får syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (vilka kräver tillverkning från naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en kombination av dessa två användas om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av vävens vikt.

Exempel:

En tuftad dukvara av textilmaterial enligt nr 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och bomullsväv enligt nr 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv framställd av garn som klassificeras enligt två skilda tulltaxenummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial vore tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och syntetisk väv enligt nr 5407 är de använda garnerna självklart två skilda grundtextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

5.3

I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 % för sådant garn.

5.4

I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd som inte överstiger 5 mm, och som är sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister”, är denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 6:

6.1

I de fall en hänvisning till denna anmärkning har gjorts i förteckningen, får textilmaterial användas (med undantag av foder och mellanfoder) vilka inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda färdiga produkterna, om de klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten och deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt fabrik.

6.2

Utan att det påverkar anmärkning 6.3 får material som inte klassificeras enligt kapitel 50-63 användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial.

Exempel:

Om en regel i förteckningen föreskriver att garn måste användas för en viss textilvara, t.ex. byxor, hindrar inte detta användning av metallföremål som t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitel 50–63. Av samma skäl utgör blixtlås inget hinder även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial.

6.3

Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till värdet av de material som inte är klassificerade enligt kapitel 50–63 vid beräkningen av värdet av ingående icke‐ursprungsmaterial.

Anmärkning 7:

7.1

Med ”särskilda processer” i numren ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 och ex ex 3403 avses följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

7.2

Med ”särskilda processer” i nr 2710, 2711 och 2712 avses följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

ij)

Isomerisering.

k)

Endast för tungoljor enligt nr ex ex 2710: avsvavling med hydrogen om de bearbetade produkternas svavelinnehåll reduceras med minst 85 % (ASTM D 1266–59 T metoden).

l)

Endast för produkter enligt nr 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

m)

Endast för tungoljor enligt nr ex ex 2710: hydrogenbehandling, annan än avsvavling, vid vilken hydrogen vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 oC aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nr ex ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet skall emellertid inte räknas som en särskild process.

n)

Endast för eldningsoljor enligt nr ex ex 2710: atmosfärisk destillation om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 oC enligt ASTM D 86 metoden.

o)

Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nr ex ex 2710: bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

p)

Endast för råa produkter enligt nr ex ex 2712, andra än vaselin, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, paraffin innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation.

7.3

I fråga om tulltaxenumren ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 och ex ex 3403 skall enkel behandling såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning, uppnående av viss svavelhalt genom blandning av produkter med olika svavelhalt eller någon kombination av dessa eller liknande behandlingar inte medföra ursprungsstatus.

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER BEARBETNING ELLER BEHANDLING SOM SKALL UTFÖRAS PÅ ICKE-URSPRUNGSMATERIAL FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKALL FÅ URSPRUNGSSTATUS

Alla produkter som anges i förteckning omfattas inte av avtalet. Det är därför nödvändigt att beakta avtalets övriga delar.

HS-nr

Produktbeskrivning

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(1)

(2)

(3) eller (4)

Kapitel 1

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 skall vara helt framställda

 

Kapitel 2

Kött och andra ätbara djurdelar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 skall vara helt framställt

 

Kapitel 3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

 

ex ex Kapitel 4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 skall vara helt framställt

 

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 4 skall vara helt framställt,

all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) enligt nr 2009 skall utgöra ursprungsvaror,

och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 5 skall vara helt framställt

 

ex ex 0502

Borst och andra hår av svin, bearbetade

Rengöring, desinficering, sortering och uträtning av borst och andra hår

 

Kapitel 6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 6 skall vara helt framställt,

och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 7

Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 skall vara helt framställt

 

Kapitel 8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

all använd frukt och alla använda bär och nötter skall vara helt framställda,

och

värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 9

Kaffe, te, matte och kryddor; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 9 skall vara helt framställt

 

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

0902

Te, även aromatiserat

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

ex ex 0910

Kryddblandningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 skall vara helt framställt

 

ex ex Kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken all använd spannmål, grönsaker, ätbara rötter och knölar enligt nr 0714 eller all använda frukter skall vara helt framställda

 

ex ex 1106

Mjöl och pulver av torkade och spritade baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljväxtfrön enligt nr 0708

 

Kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 12 skall vara helt framställt

 

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartserm gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 1301 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

 

 

Växtslem och andra förtjockningsmedel, modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från icke-modifierat växtslem och icke-modifierade förtjockningsmedel

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 14 skall vara helt framställt

 

ex ex Kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503:

 

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 0203, 0206 eller 0207 eller ben enligt nr 0506

 

 

Annat

Tillverkning utgående från kött eller ätliga slaktbiprodukter av svin enligt nr 0203 eller 0206 eller från kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

 

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503:

 

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 0201, 0202, 0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt

 

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 1504

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

 

ex ex 1505

Raffinerad lanolin

Tillverkning utgående från ullfett enligt nr 1505

 

1506

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 1506

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt

 

1507– 1515

Vegetabiliska oljor och fraktioner av dessa oljor:

 

 

 

Sojabönolja, jordnötsolja, palmolja, kokosolja, palmkärnolja och babassuolja, tungolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, jojobaolja och oljor avsedda för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som en produkt

 

 

Fasta fraktioner, utom av jojobaolja

Tillverkning utgående från andra material enligt nr 1507– 1515

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt

 

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 2 skall vara helt framställt,

och

allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

 

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitlen 2 och 4 skall vara helt framställt,

och

allt använt vegetabiliskt material skall vara helt framställt. Material enligt nr 1507, 1508, 1511 och 1513 får dock användas

 

Kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

Tillverkning

utgående från djur enligt kapitel 1,

och/eller

vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

 

ex ex Kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

 

 

Kemiskt ren maltos eller fruktos

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 1702

 

 

Annat socker i fast form med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Annat

Tillverkning vid vilken allt använt material utgöra ursprungsvaror

 

ex ex 1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1704

Sockerkonfektyr (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten, och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401– 0404, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

Maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt kapitel 10

 

 

Annat

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

 

 

 

Innehållande högst 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och material som utvunnits ur spannmål (utom durumvete och derivat därav) skall vara helt framställda

 

 

Innehållande mer än 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken

all använd spannmål och material som utvunnits ur spannmål (utom durumvete och derivat därav) skall vara helt framställda,

och

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

 

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom potatisstärkelse enligt nr 1108

 

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 1806,

vid vilken all använd spannmål och allt använt mjöl (utom durumvete och majs av arten Zea indurata och derivat därav) skall vara helt framställda,

och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt kapitel 11

 

ex ex Kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken alla använda frukter, bär, nötter eller grönsaker skall vara helt framställda

 

ex ex 2001

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, konserverade med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 2004 och ex ex 2005

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2008

Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken värdet av alla använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801, 0802 och 1202– 1207, som redan utgör ursprungsvaror, skall överstiga 60 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Jordnötssmör; blandningar baserade på spannmål; palmhjärtan; majs

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

 

Andra slag, utom frukter (även nötter), kokade på annat sätt än med vatten eller ånga, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 21

Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken all använd cikoriarot skall vara helt framställd

 

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

 

 

 

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Senapspulver och beredd senap får dock användas

 

 

Senapspulver och beredd senap

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

 

ex ex 2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom beredda eller konserverade grönsaker enligt nr 2002– 2005

 

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 22

Drycker, sprit och ättika; med undantag av följande:

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken alla använda druvor eller material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda

 

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik,

och

vid vilken all använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) skall vara helt framställd

 

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 2207 eller 2208,

och

vid vilken alla använda druvor eller material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda, eller, om allt annat använt material utgör ursprungsvara, får högst 5 volymprocent arrak användas

 

2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 2207 eller 2208,

och

vid vilken alla använda druvor eller material som utvunnits ur druvor skall vara helt framställda, eller, om allt annat använt material utgör ursprungsvara, får högst 5 volymprocent arrak användas

 

ex ex Kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 2301

Mjöl av val; mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 skall vara helt framställt

 

ex ex 2303

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten), med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

Tillverkning vid vilken allt använd majs skall vara helt framställd

 

ex ex 2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, innehållande mer än 3 viktprocent olivolja

Tillverkning vid vilken alla använda oliver skall vara helt framställda

 

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken

all använd spannmål, socker, melass, kött eller mjölk utgöra ursprungsvaror,

och

allt använt material enligt kapitel 3 skall vara helt framställt

 

ex ex Kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 24 skall vara helt framställt

 

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 utgöra ursprungsvaror

 

ex ex 2403

Röktobak

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 utgöra ursprungsvaror

 

ex ex Kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 2504

Naturlig kristallgrafit, kolanrikad, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning, rening och malning av kristallinisk rå grafit

 

ex ex 2515

Marmor, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av marmor (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av sten (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex ex 2518

Bränd dolomit

Bränning av obränd dolomit

 

ex ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även rent, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

 

ex ex 2520

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2524

Asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

 

ex ex 2525

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller glimmeravfall

 

ex ex 2530

Jordpigment, bränt eller pulveriserat

Bränning eller malning av jordpigment

 

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex Kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, framställda genom destillation av högtemperatur-tjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 oC (inklusive blandningar av bensin [petroleum spirit] och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2709

Råolja erhållen ur bituminösa mineral

Pyrogen destillation av bituminösa mineral

 

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller en eller flera särskild processer (2),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2805

”Mischmetall”

Tillverkning genom värmebehandling eller elektrolytisk behandling, vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2840

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex Kapitel 29

Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2901

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2902

Cyklaner och cyklener (andra än azulen), bensen, toluen, xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1),

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta tulltaxenummer och av etanol

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 2905. Metallalkoholater enligt detta tulltaxenummer får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2932

Inre etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932, 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 2939

Koncentrat av vallmohalm innehållande minst 50 viktprocent alkaloider

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 30

Farmaceutiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

 

 

 

Medikamenter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra:

 

 

 

– –

Människoblod

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Fraktioner av blod andra än immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

– –

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3002. Material som motsvarar produktbeskrivningen får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3003 och 3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005 eller 3006):

 

 

 

Framställda av amikacin enligt nr 2941

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt nr 3003 och 3004 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 3006

Läkemedelsavfall enligt anm. 4 k till detta kapitel

Ursprunget för produkten, såsom den ursprungligen klassificerades, skall behållas

 

ex ex Kapitel 31

Gödselmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg; med undantag av följande:

Natriumnitrat

Kalciumcyanamid

Kaliumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex Kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3201

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter med vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3205

Substratpigment; preparat enligt anm. 3 till detta kapitel på basis av substratpigment (3)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3203, 3204 och 3205. Material enligt nr 3205 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex Kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettmedel; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”absolutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även material ur en annan ”grupp” (4) enligt detta tulltaxenummer. Material enligt samma grupp som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex Kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3403

Beredda smörjmedel innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (1)

eller

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

 

 

 

Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineral, ”slack wax” eller ”scale wax”

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom

hydrerade oljor enligt nr 1516 som har karaktär av vaxer,

icke kemiskt definierade fettsyror, tekniska fettalkoholer enligt nr 3823 som har karaktär av vaxer, eller

material enligt nr 3404

Dessa material får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex Kapitel 35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

 

 

 

Företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Annan

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex Kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

 

 

 

Färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filmpaket

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3701 och 3702. Material enligt nr 3702 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3701 och 3702. Material enligt nr 3701 och 3702 får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3701 och 3702

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3704

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 3701– 3704

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex Kapitel 38

Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3801

Kolloidal grafit suspenderad i olja och halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Grafit i pastaform, bestående av en blandning av mer än 30 viktprocent grafit med mineraloljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3403 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3803

Raffinerad tallolja

Raffinering av rå tallolja

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation eller raffinering av rå sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3806

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3807

Trätjära (vegetabiliskt beck)

Destillation av trätjära

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

 

 

 

Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3811 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3812

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3813

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3814

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3818

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3819

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3820

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3822

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer:

 

 

 

Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

 

Tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, även andra material enligt nr 3823

 

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

Följande produkter enligt detta tulltaxenummer:

– –

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturligt hartsartade produkter

– –

Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

– –

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

– –

Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

– –

Jonbytare

– –

Getter för vakuumrör

– –

Alkalisk järnoxid för rening av gas

– –

Flytande ammoniak och förbrukad oxid från kolgasrening

– –

Svavelnaftensyror, vattenolösliga salter samt estrar av dessa

– –

Finkelolja och dippelsolja

– –

Blandningar av salter som har olika anjoner

– –

Pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil

 

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3901– 3915

Plaster i obearbetad form, avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av nr ur 3907 och 3912 för vilka följande gäller:

 

 

 

Additionspolymerisa-tionsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik,

och

värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3907

Sampolymerer av polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Material enligt samma tulltaxenummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik (5)

 

 

Polyester

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik och/eller tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

 

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3916– 3921

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av nr ur 3916, ur 3917, ur 3920 och ur 3921 för vilka följande gäller:

 

 

 

Platta produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form; andra produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra:

 

 

 

– –

Additionspolymerisa-tionsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik,

och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

– –

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (5)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3916 och ex ex 3917

Profilerade stänger och strängar samt rör

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik,

och

inom ovannämnda gräns, värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex ex 3920

Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Duk av cellulosaregenerat, polyamider eller polyeten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt samma tulltaxenummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 3921

Metallbelagda folier av plastmaterial

Tillverkning utgående från högtransparenta folier av polyester med en tjocklek på mindre än 23 my (6)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

3922– 3926

Varor av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4001

Laminerade plattor av sulkräpp

Laminering av kräpp-plattor av naturgummi

 

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material, utom naturgummi, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi

 

 

 

Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

 

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4011 och 4012

 

ex ex 4017

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi

 

ex ex Kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4102

Oberedda skinn av får eller lamm, avhårade

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

 

4104– 4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Garvning av förgarvat läder,

eller

tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

4107, 4112 och 4113

Läder, ytterligare berett efter garvning eller crustning, inbegripet läder berett till pergament, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4104– 4113

 

ex ex 4114

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från material enligt nr 4104– 4106, 4107, 4112 eller 4113 förutsatt att dess totala värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex Kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

 

 

 

Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, förutom tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

 

Andra

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302, icke hopfogade

 

ex ex Kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4403

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved

 

ex ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Hyvling, slipning eller längdskarvning

 

ex ex 4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke) och skivor för plywood, med en tjocklek av högst 6 mm kantskarvade, och annat virke, sågat i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat

Kantskarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning

 

ex ex 4409

Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden, på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat:

 

 

 

Slipat eller längdskarvat

Slipning eller längdskarvning

 

 

Profilerat virke

Profilering

 

ex ex 4410– ex ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering

 

ex ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar av trä

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensioner

 

ex ex 4416

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, inte vidare bearbetad än sågad på de två huvudsidorna

 

ex ex 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten. Cellplattor och vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) får dock användas

 

 

Profilerat virke

Profilering

 

ex ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom trätråd enligt nr 4409

 

ex ex Kapitel 45

Kork och varor av kork; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

4503

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt nr 4501

 

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex Kapitel 48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 4811

Papper och papp, endast linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 4818

Toalettpapper

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex ex 4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 4820

Brevpapper i block

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex 4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex ex Kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

4909

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4909 och 4911

 

4910

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

 

 

 

S.k. ”evighetskalendrar” eller almanackor med utbytbara block, fastsatta på ett annat underlag än papper eller papp

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt nr 4909 och 4911

 

ex ex Kapitel 50

Natursilke; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

ex ex 5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat och kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

 

5004– ex ex 5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

andra naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat tulltaxenummer än produkten

 

5106– 5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av silke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

5111– 5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

5204– 5207

Garn och sytråd av bomull

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av silke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

5208– 5212

Vävnader av bomull:

 

 

 

I förening med gummitråd

Andra

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

Tillverkning utgående från (7)

 

 

 

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

5306– 5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

5309– 5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

garn af jutefibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5401– 5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av konstfilaIment

Tillverkning utgående från (7)

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

5407 och 5408

Vävnader av garn av syntet- eller regenatfilament:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5501– 5507

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

 

5508– 5511

Sytråd och annat garn av konststapelfibrer

Tillverkning utgående från (7)

silke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

5512– 5516

Vävnader av konststapelfibrer

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

papper,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex ex Kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

 

 

Nålfilt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

Följande får dock användas:

garn av polypropenfilament enligt nr 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506,

eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501,

förutsatt att varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och förutsatt att totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer av kasein,

eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

 

 

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte överdragna med textilmaterial

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

material för papperstillverkning

 

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

 

 

 

Av nålfilt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

Följande får dock användas:

garn av polypropenfilament enligt nr 5402,

stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506,

eller

fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501,

förutsatt att varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre än 9 decitex, och förutsatt att totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Vävnader av jute får dock användas som bas

 

 

Av annan filt

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokos- eller jutefibrer,

garn av syntet- eller regenatfilament,

naturfibrer,

eller

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning

Vävnader av jute får dock användas som bas

 

ex ex Kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av följande:

 

 

 

I förening med gummitråd

Tillverkning utgående från enkelt garn (7)

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

5810

Broderier som längdvara, reösor eller i form av motiv

Tillverkning

utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten,

och

vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Tillverkning utgående från garn

 

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

 

 

 

Innehållande högst 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från garn

 

 

Andra

Tillverkning utgående från kemiskt material eller dissolvingmassa

 

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från garn,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5904

Linoleum o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn (7)

 

5905

Textiltapeter:

 

 

 

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med gummi, plast eller annat material

Tillverkning utgående från garn

 

 

Andra

Tillverkning utgående från (7)

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiskt material eller dissolvingmassa,

eller

 

 

 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902:

 

 

 

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från (7)

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

eller

kemiskt material eller dissolvingmassa

 

 

Andra vävnader gjorda av garn av syntetfilament, innehållande mer än 90 viktprocent textilmaterial

Tillverkning utgående från kemiskt material

 

 

Andra

Tillverkning utgående från garn

 

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från garn,

eller

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

 

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

 

 

 

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

 

 

Andra

Tillverkning utgående från material enligt vilket tulltaxenummer som helst, utom material enligt samma tulltaxenummer som produkten

 

5909– 5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

 

 

Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

Tillverkning utgående från garn eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt nr 6310

 

 

Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nr 5911