ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 180

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
4 juli 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1009/2006 av den 3 juli 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1010/2006 av den 3 juli 2006 om vissa undantagsåtgärder för att stödja ägg- och fjäderfämarknaden i vissa medlemsstater

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1011/2006 av den 3 juli 2006 om rättelse av förordning (EG) nr 1008/2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1012/2006 av den 3 juli 2006 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 4 juli 2006

16

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan

19

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av 17 december 2002 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet mot SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV och Intech EDM AG (Ärende nr C.37.667 – Specialgrafit) [delgivet med nr K(2002) 5083]

20

 

*

Kommissionens beslut av den 26 juni 2006 om tilldelning av ytterligare fiskedagar till Förenade kungariket inom ICES-sektion VIIe [delgivet med nr K(2006) 2438]

25

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102 av den 11.4.2006)

26

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

4.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1009/2006

av den 3 juli 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juli 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 3 juli 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

60,2

204

35,2

999

47,7

0707 00 05

052

84,0

999

84,0

0709 90 70

052

84,5

999

84,5

0805 50 10

388

57,5

528

58,3

999

57,9

0808 10 80

388

85,4

400

112,7

404

102,9

508

82,2

512

87,1

524

54,3

528

86,0

720

113,3

804

105,3

999

92,1

0809 10 00

052

206,7

999

206,7

0809 20 95

052

316,6

068

82,7

608

218,2

999

205,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


4.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1010/2006

av den 3 juli 2006

om vissa undantagsåtgärder för att stödja ägg- och fjäderfämarknaden i vissa medlemsstater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (1), särskilt artikel 14.1 första stycket led b,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 14.1 första stycket led b, och

av följande skäl:

(1)

Med anledning av förekomsten av högpatogen aviär influensa (H5N1) i närheten av gemenskapens territorium alltsedan hösten 2005 och i flera medlemsstater sedan februari 2006 har konsumtionen av fjäderfäkött, och i mer begränsade fall även av ägg, minskat påtagligt i ett antal medlemsstater.

(2)

Den snabba minskningen av konsumtionen av fjäderfäkött har lett till en sänkt prisnivå. Marknaden för fjäderfäkött är allvarligt störd.

(3)

Eftersom denna allvarliga marknadsstörning direkt kan kopplas till förlorat konsumentförtroende på grund av djurhälsorisker, finns det skäl att på begäran av de berörda medlemsstaterna vidta undantagsåtgärder för marknadsstöd i enlighet med artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75 och artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75 och bevilja stöd som gör det möjligt att delvis kompensera de ekonomiska förluster som åsamkas genom destruktion av kläckägg eller kycklingar, tidigarelagd slakt av avelsbesättningar, tillfällig produktionsminskning eller slakt av unghöns klara för uppvärpning till följd av de förebyggande biosäkerhetsågärder som vissa medlemsstater har vidtagit.

(4)

För de kläckägg som förädlas till äggprodukter bör det betalas en lägre ersättning än för de kläckägg som förstörs.

(5)

Kommissionen bör, efter att ha granskat medlemsstaternas ansökningar, fastställa de högsta kvantiteter som kan komma i fråga för ersättning för var och en av undantagsåtgärderna för marknadsstöd.

(6)

Artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75 och artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75 med bestämmelser om åtgärderna i fråga är i kraft sedan den 11 maj 2006. Av det skälet bör även den här förordningen tillämpas från denna dag.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Destruktion av kläckägg med KN-nummer 0407 00 11 och 0407 00 19 skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75.

2.   För destruktion enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal enheter och den tidsperiod som framgår av bilaga I.

Schablonersättning skall utgå med högst

a)

0,15 euro per kläckägg av standardhöns med KN-nummer 0407 00 19,

b)

0,23 euro per kläckägg av utehöns med KN-nummer 0407 00 19,

c)

0,23 euro per kläckägg av pärlhöns med KN-nummer 0407 00 19,

d)

0,35 euro per kläckägg av ankor med KN-nummer 0407 00 19,

e)

0,66 euro per kläckägg av kalkoner med KN-nummer 0407 00 11,

f)

1,20 euro per kläckägg av gäss med KN-nummer 0407 00 11.

Artikel 2

1.   Förädling av kläckägg med KN-nummer 0407 00 19 skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75.

2.   För förädling enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal enheter och den tidsperiod som framgår av bilaga II.

Den högsta ersättningen skall vara samma som i artikel 1.2, i alla fallen minskad med 0,03 euro per kläckägg eller med försäljningspriset om detta är högre än 0,03 euro.

Artikel 3

1.   Destruktion av ungar av fjäderfä med KN-nummer 0105 11, 0105 12 och 0105 19 skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   För destruktion enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal djur och den tidsperiod som framgår av bilaga III.

Schablonersättning skall utgå med högst

a)

0,24 euro per hönskyckling,

b)

0,40 euro per pärlhönskyckling,

c)

0,54 euro per ankunge,

d)

0,85 euro per kalkonkyckling,

e)

1,50 euro per gässling.

Artikel 4

1.   Slakt som tidigareläggs med minst sex veckor av en del av en avelsbesättning för att minska produktionen av kläckägg med KN-numren 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 och 0105 99 50 skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75, på villkor att inget av de slaktade djuren används i produktionen på de berörda produktionsanläggningarna under denna period.

2.   För tidigarelagd slakt enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal enheter och den tidsperiod som framgår av bilaga IV.

Schablonersättning skall utgå med högst

a)

3,20 euro per avelshöna med KN-nr 0105 92 00 och 0105 93 00,

b)

3,20 euro per avelsankhona med KN-nr 0105 99 10,

c)

30 euro per avelsgåshona med KN-nr 0105 99 20,

d)

15 euro per avelskalkonhöna med KN-nr 0105 99 30,

e)

5 euro per avelspärlhöna med KN-nr 0105 99 50.

Artikel 5

1.   Frivillig förlängning av den sanitära utrymningsperioden utöver tre veckor skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75, på villkor att inget av djuren används i produktionen under denna period.

2.   Ersättning för förlängning av den sanitära utrymningsperioden enligt punkt 1 skall beviljas varje berörd medlemsstat för varje kvadratmeter för varje vecka utöver tre veckor vid uppfödning av fjäderfä inom de maximiytor och för den period som anges i bilaga V.

Schablonersättning skall utgå med högst

a)

0,46 euro/kvadratmeter och vecka för uppfödning av slaktkycklingar,

b)

0,41 euro/kvadratmeter och vecka för uppfödning av kalkoner,

c)

0,62 euro/kvadratmeter och vecka för uppfödning av ankor,

d)

0,41 euro/kvadratmeter och vecka för uppfödning av pärlhöns.

3.   De medlemsstater som redan har beviljat viss ersättning för berörda ytor skall se till att de belopp som redan betalats ut på nationell nivå dras av från den ersättning som anges i punkt 2.

Artikel 6

1.   Frivillig produktionsminskning genom utglesning av besättningarna skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   Ersättning för den produktionsminskning som avses i punkt 1 skall beviljas varje berörd medlemsstat per djur som produktionen minskas med i förhållande till en normal produktionscykel på varje särskild produktionsanläggning upp till det högsta antal djur och för den period som anges i bilaga VI.

Schablonersättning skall utgå med högst

a)

0,20 euro/djur för uppfödning av slaktkycklingar,

b)

1,24 euro/djur för uppfödning av kalkoner,

c)

0,75 euro/djur för uppfödning av ankor,

d)

0,40 euro/djur för uppfödning av pärlhöns.

Artikel 7

1.   Tidigarelagd slakt av unghöns klara för uppvärpning skall anses vara en undantagsåtgärd för att stödja marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75.

2.   För tidigarelagd slakt enligt punkt 1 skall ersättning beviljas varje medlemsstat för det högsta antal djur och den tidsperiod som framgår av bilaga VII.

Schablonersättning skall utgå med högst 3,2 euro per unghöna klar för uppvärpning.

Artikel 8

De medlemsstater som till kommissionen har anmält ersättningsbelopp per enhet eller djur som är lägre än de högsta belopp som anges i artiklarna 1–7 skall begränsa ersättningen till de anmälda beloppen.

Artikel 9

Den avgörande faktorn för växelkursen för de stöd som avses i denna förordning skall vara den första vardagen i maj 2006.

Den växelkurs som skall användas är den senaste växelkurs som fastställts av ECB närmast före denna dag.

Artikel 10

De utgifter som medlemsstaterna har för stöd enligt artiklarna 1–7 skall berättiga till gemenskapsfinansiering enligt villkoren i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2771/75 och artikel 14 i förordning (EEG) nr 2777/75 endast om medlemsstaterna gör utbetalningarna till stödmottagarna före den 31 december 2006.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 11 maj 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juli 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 49. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006 (EUT L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 77. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 679/2006.


BILAGA I

Högsta antal kläckägg per medlemsstat

 

Standardhöns

Kvalitetsmärkta höns

Pärlhöns

Kalkoner

Ankor

Gäss

Tillämpningsperiod

BE

CZ

19 522 800

126 515

587 034

25 181

02/2006–04/2006

DK

DE

1 500 000

01/2006–04/2006

EE

EL

15 975 000

200 000

10/2005–04/2006

ES

7 800 000

10/2005–04/2006

FR

60 000 000

21 450 000

4 166 000

4 960 000

2 663 000

12/2005–04/2006

IE

400 000

170 000

01/2006–04/2006

IT

5 635 600

413 300

195 600

35 550

17 800

09/2005–04/2006

CY

442 000

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

12 705 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

2 500 000

01/2006–04/2006

PL

2 141 098

621 586

77 029

10/2005–04/2006

PT

6 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


BILAGA II

Högsta antal förädlade kläckägg per medlemsstat

 

Höns

Tillämpningsperiod

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

1 800 000

10/2005–04/2006

FR

IE

IT

16 364 500

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

8 390 000

11/2005–04/2006

MT

NL

25 000 000

12/2005–04/2006

AT

PL

64 594 006

10/2005–04/2006

PT

SI

SK

1 145 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


BILAGA III

Högsta antal kycklingar per medlemsstat

 

Höns

Pärlhöns

Kalkoner

Ankor

Gäss

Tillämpningsperiod

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

4 138 440

10 000

10/2005–04/2006

ES

FR

IE

IT

13 537 800

894 200

147 200

89 000

44 500

09/2005–04/2006

CY

143 725

10/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

2 000 000

11/2005–04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

4 000 000

10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


BILAGA IV

Högsta antal slaktade avelsdjur per medlemsstat

 

Höns

Pärlhöns

Kalkoner

Ankor

Gäss

Tillämpningsperiod

BE

CZ

635 000

11 000

10 000

20 000

02/2006–04/2006

DK

DE

40 000

01/2006–04/2006

EE

EL

454 300

16 000

10/2005–04/2006

ES

151 000

10/2005–11/2005

FR

1 400 000

60 000

130 000

60 000

01/2006–04/2006

IE

94 500

9 100

01/2006–04/2006

IT

1 746 000

10 700

41 800

2 200

1 250

09/2005–04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

55 000

11/2005–04/2006

MT

NL

1 293 750

12/2005–04/2006

AT

PL

1 060 109

10/2005–04/2006

PT

300 000

10/2005–03/2006

SI

SK

22 000

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


BILAGA V

Högsta antal kvadratmeter och veckor per medlemsstat

 

Höns

Pärlhöns

Kalkoner

Ankor

Tillämpningsperiod

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

2 350 000

 

Sju veckor 10/2005–04/2006

ES

FR

2 200 000

16 veckor 10/2005–04/2006

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

203 178

30 000

15 000

16 veckor 11/2005–04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

489 130

Fyra veckor 10/2005–03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


BILAGA VI

Högsta antal djur per medlemsstat

 

Höns

Pärlhöns

Kalkoner

Ankor

Tillämpningsperiod

BE

 

CZ

9 180 000

70 000

300 000

02/2006–04/2006

DK

DE

EE

EL

ES

15 000 000

10/2005–03/2006

FR

IE

2 000 000

439 000

350 000

01/2006–04/2006

IT

CY

2 626 075

11/2005–04/2006

LV

LT

LU

HU

 

 

 

 

 

MT

NL

23 000 000

12/2005–04/2006

AT

4 500 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

4 734 800

10/2005–04/2006

FI

SE

UK


BILAGA VII

Högsta antal unghönor klara för uppvärpning per medlemsstat

 

Unghönor klara för uppvärpning

Tillämpningsperiod

BE

CZ

DK

DE

1 000 000

01/2006–04/2006

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

 

 

MT

NL

AT

850 000

10/2005–04/2006

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK


4.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1011/2006

av den 3 juli 2006

om rättelse av förordning (EG) nr 1008/2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden förspannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 1008/2006 (3).

(2)

Vid en granskning har det uppmärksammats att det i bilagorna till förordning (EG) nr 1008/2006 finns ett räknefel. Förordningen i fråga bör därför rättas. Denna korrigering bör tillämpas retroaktivt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1008/2006 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juli 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 179, 1.7.2006, s. 48.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 1 juli 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

32,64

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

56,38

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

56,38

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

47,63


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(16.6.2006–29.6.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

153,25

143,25

123,25

89,83

Tillägg för golfen (EUR/t)

14,42

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

26,67

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 19,55 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 24,56 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


4.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1012/2006

av den 3 juli 2006

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 4 juli 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 1008/2006 (3).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna, under den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 1008/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1008/2006 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juli 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 29.9.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 179, 1.7.2006, s. 48.


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 4 juli 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

5,95

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

34,94

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

56,38

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

56,38

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

49,93


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(datumet 30.6.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (euro/t)

149,09 (3)

71,68

145,52

135,52

115,52

86,53

Tillägg för golfen (euro/t)

14,42

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (euro/t)

26,67

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 19,55 euro/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 24,56 euro/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 euro/t (HRW2)

0,00 euro/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 euro/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 euro/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 euro/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

4.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/19


Information om ikraftträdandet av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan

Utväxlandet av instrumenten för anmälan om avslutandet av de förfaranden som krävs för ikraftträdandet av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan (1), vilket undertecknades i Luxemburg den 17 juni 2002, ägde rum den 14 februari 2006, och avtalet trädde därför i kraft den 1 april 2006 i enlighet med artikel 92 i avtalet.


(1)  EUT L 143, 30.5.2006, s. 2.


Kommissionen

4.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av 17 december 2002

om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet mot SGL Carbon AG, Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd, Tokai Carbon Co., Ltd, Toyo Tanso Co., Ltd, GrafTech International, Ltd, NSCC Techno Carbon Co., Ltd, Nippon Steel Chemical Co., Ltd, Intech EDM BV och Intech EDM AG

(Ärende nr C.37.667 – Specialgrafit)

[delgivet med nr K(2002) 5083]

(Endast de engelska, franska, nederländska och tyska texterna är giltiga)

(2006/460/EG)

Kommissionen antog den 17 december 2002 ett beslut om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet. I enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (1) offentliggör kommissionen härmed namnen på motparterna och beslutets huvudsakliga innehåll, med beaktande av företags berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. En icke-konfidentiell version av beslutets fullständiga text finns på ärendets giltiga språk och kommissionens arbetsspråk på generaldirektoratet för konkurrens webbplats (http://ec.europa.eu/comm/competition/index_sv.html).

1.   SAMMANFATTNING AV ÖVERTRÄDELSEN

1.1   Mottagare

(1)

Beslutet riktar sig till följande företag

 

med anledning av att kartellen påverkar marknaden för isostatisk specialgrafit

GrafTech International, Ltd

SGL Carbon AG

Le Carbone-Lorraine SA

Ibiden Co., Ltd

Tokai Carbon Co., Ltd

Toyo Tanso Co., Ltd

Nippon Steel Chemical Co., Ltd/NSCC Techno Carbon Co., Ltd

Intech EDM BV/Intech EDM AG, och

 

med anledning av att kartellen påverkar marknaden för strängpressad specialgrafit

SGL Carbon AG

GrafTech International, Ltd.

1.2   Överträdelsens art

(2)

Ärendet gäller två särskilt konkurrensbegränsande karteller mellan producenter av isostatisk respektive strängpressad specialgrafit. Kommissionen har kunnat bevisa att parterna inom den isostatiska kartellen från juli 1993 till februari 1998 träffade överenskommelser om prismål för sina produkter samt utbytte information om försäljningsvolymer och andra affärsuppgifter. Inom kartellen för strängpressad specialgrafit pågick samma verksamhet från februari 1993 till november 1996. Dessa två karteller var världsomspännande. Beslutet rör överträdelser inom gemenskapen och EES-området efter den 1 januari 1994.

(3)

Båda överträdelserna består i att de ovannämnda mottagarna har medverkat i fortlöpande avtal och/eller samordnade förfaranden i strid med artikel 81.1 i EG-fördraget (från februari 1986) och artikel 53 i EES-avtalet (från januari 1994), inom hela EES-området. Detta innebär att de har enats om prismål och prishöjningar för produkten, utbytt information om försäljningsvolymer och andra affärsuppgifter samt genomfört dessa överenskommelser. Samverkan inom den isostatiska marknaden omfattade också överenskommelser om affärsvillkor och, i synnerhet på lokal nivå, enstaka fall av kunduppdelning.

1.3   Produkt

(4)

”Specialgrafit” är den allmänna term som generellt används inom industrin för att beskriva en grupp grafitprodukter som kan användas på olika sätt. Specialgrafitprodukter kategoriseras ofta utifrån tillverkningsmetoden. Isostatisk grafit (tillverkad genom isostatisk pressning) används i elektroder för gnistbearbetning, kokiller för stränggjutning, varmpressformar och halvledartillämpningar. Strängpressad grafit (tillverkad genom strängpressning) används i anoder och katoder för elektrolysändamål, sinteringstråg och deglar. Detta förfarande gäller isostatisk och strängpressad specialgrafit i block och i skurna block.

1.4   Bakgrund och vidtagna förfarandeåtgärder

(5)

Kommissionen inledde i juni 1997 en undersökning av marknaden för grafitelektroder. Under undersökningens gång lämnade företaget UCAR in en ansökan om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden enligt kommissionens meddelande från 1996. Ansökan togs emot den 13 april 1999 och rörde konkurrensbegränsande verksamhet som skulle ha ägt rum på en närliggande marknad (specialgrafitmarknaden) till marknaden för grafitelektroder.

(6)

På grundval av de dokument som UCAR lämnat in begärde kommissionen upplysningar enligt artikel 11 i förordning nr 17 (2). Företagen SGL, Intech, POCO, LCL, Nippon Steel Corporation, Ibiden, Tokai och Toyo Tanso kontaktades i mars 2000 med begäran om detaljerade förklaringar rörande kontakter med konkurrenterna, prisutveckling och relevant omsättning. En andra skrivelse sändes i juli 2000 till Nippon Carbon, NSCC och Schunk. Företagen svarade på denna begäran om upplysningar under perioden maj till november 2000.

(7)

Kommissionen skickade under september och oktober 2001 ytterligare en begäran om upplysningar till mottagarna för meddelandet om invändningar. Svaren inkom från slutet av oktober till början av december 2001.

(8)

När kommissionen hade mottagit dessa svar sändes den 22 november 2001 en slutgiltig begäran om upplysningar till samma företag. Svaren på denna begäran inkom i december 2001.

(9)

Kommissionen skickade den 17 maj 2002 ett meddelande om invändningar till detta besluts mottagare. Alla parter inkom med skriftliga redogörelser som svar på kommissionens meddelande om invändningar. Nippon Steel Chemical Co., Ltd och NSCC Techno Carbon Co., Ltd lämnade in ett gemensamt svar. Även Intech EDM BV och Intech EDM AG inkom med ett gemensamt svar på kommissionens invändningar.

(10)

Svaren på meddelandet om invändningar togs emot mellan den 19 och den 25 juli 2002. Alla företag förutom Intech EDM AG och Intech EDM BV erkände överträdelsen. Inget av företagen bestred nämnvärt de faktiska omständigheterna. En muntlig utfrågning där alla parter fick möjlighet att yttra sig hölls den 10 september 2002.

2.   BÖTER

2.1   Grundbelopp

(11)

När ett bötesbelopp fastställs skall kommissionen ta hänsyn till alla relevanta omständigheter, i synnerhet hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Dessa två kriterier anges uttryckligen i artikel 15.2 i förordning nr 17.

2.1.1   Överträdelsens allvar

(12)

Enligt riktlinjerna måste kommissionen ta hänsyn till i) överträdelsens art, ii) dess konkreta påverkan på marknaden, och iii) omfattningen av den relevanta geografiska marknaden.

(13)

Överträdelserna bestod huvudsakligen i prisöverenskommelser och utbyte av kommersiella upplysningar, vilka redan till sin karaktär är två mycket allvarliga brott mot artikel 81.1 i EG-fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet.

(14)

Kartellavtalen genomfördes noggrant av producenter som under den relevanta perioden täckte en övervägande del av världsmarknaden för isostatisk respektive strängpressad specialgrafit. De måste följaktligen ha haft en konkret påverkan på båda dessa marknader inom EES-området.

(15)

Kartellerna täckte hela den gemensamma marknaden och, när EES hade bildats, hela detta område. Hela den gemensamma marknaden, och senare även hela EES-området, stod under deras inflytande.

(16)

Med hänsyn till det agerande som här granskas, kartellernas konkreta påverkan på marknaden för isostatisk respektive strängpressad specialgrafit och det faktum att kartellsamarbetet omfattade hela den gemensamma marknaden och även hela EES-området efter dess tillblivelse, anser kommissionen att mottagarna som berörs av detta beslut i båda fallen har begått en mycket allvarlig överträdelse av bestämmelserna i artikel 81.1 i EG-fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet.

2.1.2   Varierad behandling

(17)

Inom kategorin allvarliga överträdelser gör sanktionsskalorna det möjligt att variera behandlingen av företagen för att ta hänsyn till de överträdande företagens ekonomiska kapacitet att vålla betydande skada för konkurrensen och att fastställa bötesbeloppet till en nivå som säkerställer att böterna är tillräckligt avskräckande.

(18)

Föreliggande fall omfattar flera företag, vilket gör det nödvändigt att fastställa det grundläggande bötesbeloppet så att varje företags särskilda betydelse beaktas och därmed den faktiska påverkan som företagets lagstridiga agerande haft på konkurrensen.

(19)

För att beräkna böterna för den isostatiska kartellen föreslår kommissionen att företagen delas in i fem kategorier på grundval av deras omsättning i hela världen. Den första kategorin omfattar SGL, den andra Toyo Tanso, den tredje LCL och Tokai, den fjärde Ibiden och NSC/NSCC och den femte UCAR och Intech.

(20)

Vad gäller kartellen för strängpressad specialgrafit var UCAR och SGL lika stora på världsmarknaden för denna produkt. De placeras därför i en och samma kategori.

2.1.3   Varaktighet

2.1.3.1   Isostatisk specialgrafit

(21)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso och NSC/NSCC överträdde artikel 81.1 i fördraget från juli 1993 till februari 1998 och artikel 53.1 i EES-avtalet från den 1 januari 1994 till februari 1998. UCAR begick samma överträdelse från februari 1996 till maj 1997 och Intech från februari 1994 till maj 1997.

(22)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso och NSC/NSCC har alltså begått en överträdelse under fyra år och sex månader, vilket innebär en överträdelse med medellång varaktighet. Utgångsbeloppen för böterna som fastställts på grundval av överträdelsens allvar höjs därför med 45 %.

(23)

Intech begick en överträdelse med medellång varaktighet av tre år och två månader. Utgångsbeloppet för böterna som fastställts på grundval av överträdelsens allvar höjs därför med 30 %.

(24)

UCAR begick en överträdelse med medellång varaktighet av ett år och två månader. Utgångsbeloppet för böterna som fastställts på grundval av överträdelsens allvar höjs därför med 10 %.

2.1.3.2   Strängpressad specialgrafit

(25)

SGL och UCAR har från februari 1993 till november 1996 brutit mot artikel 81.1 i fördraget och från den 1 januari 1994 till november 1996 mot artikel 53.1 i EES-avtalet. Detta innebär att överträdelsen varade i tre år och åtta månader, det vill säga en medellång överträdelse. Utgångsbeloppet för böterna som fastställts på grundval av överträdelsens allvar höjs därför med 35 % för båda företagen.

2.2   Försvårande omständigheter (ledarroll i överträdelsen)

(26)

SGL fungerade som ledaren av och anstiftare till överträdelsen på marknaden för isostatisk specialgrafit. SGL har inte bestridit kommissionens slutsats i detta avseende. Med hänsyn till dessa försvårande omständigheter är det berättigat att med 50 % höja grundbeloppet som skall åläggas SGL för överträdelserna på marknaden för isostatisk specialgrafit.

(27)

Kommissionen anser också att det inte går att identifiera någon kartelledare för överträdelsen på marknaden för strängpressad specialgrafit.

2.3   Förmildrande omständigheter

(28)

Kommissionen anser att det inom den isostatiska kartellen endast i Intechs fall finns förmildrande omständigheter, med anledning av de särskilda förhållanden under vilka endast detta företag handlade. Intechs inblandning i den isostatiska kartellen skiljer sig från de andra företagens genom att Intech i stor utsträckning endast följde Ibidens instruktioner. Företaget skulle vid europeiska och lokala möten, i egenskap av Ibidens distributör, genomdriva principbeslut som tagits på en högre nivå (där Ibiden deltog men inte Intech). Kommissionen anser att dessa särskilda omständigheter berättigar att Intechs grundbötesbelopp för inblandning i överträdelsen på marknaden för isostatisk specialgrafit sänks med 40 %.

2.4   Tillämpning av meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter

(29)

Under olika faser av utredningen om överträdelserna har mottagarna av detta beslut samarbetat med kommissionen i syfte att få förmånlig behandling i enlighet med 1996 års meddelande om befrielse eller nedsättning av böter i kartellärenden. I det preliminära beslutet föreslås att meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter skall tillämpas på följande vis:

2.4.1   Befrielse från böter eller mycket betydande nedsättning av bötesbeloppet (avsnitt B: nedsättning från 75 % till 100 %)

(30)

Kommissionen godtar att UCAR var det första företag som lämnade avgörande bevis på förekomsten av en internationell kartell som påverkade EES-området inom branscherna för isostatisk och strängpressad specialgrafit. Kommissionen bekräftar även att det, vid den tidpunkt då UCAR tog kontakt, varken hade inletts undersökningar eller framkommit tillräckliga bevis för att fastställa en överträdelse. UCAR var dessutom inte längre inblandad i kartellerna vid tidpunkten för avslöjande. Företaget hade inte heller uppmanat andra företag att delta i dessa karteller. UCAR uppfyller därmed för båda överträdelserna de krav som fastställs i avsnitt B i kommissionens meddelande. Kommissionen beviljar därför UCAR en nedsättning med 100 % av det bötesbelopp som företaget skulle ha ålagts med anledning av de båda överträdelserna.

2.4.2   Betydande nedsättning av böter (avsnitt C: nedsättning från 50 % till 75 %)

(31)

Inget av företagen SGL, LCL, Toyo Tanso, Tokai, Ibiden, NSC/NSCC eller Intech var först med att förse kommission med avgörande information om kartellerna på marknaderna för isostatisk respektive strängpressad specialgrafit enligt kravet i avsnitt C led a i kommissionens meddelande. Följaktligen uppfyller inget av ovan nämnda företag de villkor som fastställs i avsnitt C.

2.4.3   Betydande nedsättning av böter (avsnitt D: nedsättning från 10 % till 50 %)

(32)

Innan kommissionen antog meddelandet om invändningar tillhandahöll SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso och NSC/NSCC kommissionen information och dokument som på ett avgörande sätt bidrog till att fastställa överträdelsen. Inget av företagen bestrider nämnvärt de fakta som utgjorde grunden för kommissionens meddelande om invändningar. Med hjälp av de upplysningar och dokument som företagen tillhandahöll kunde kommissionen dels bekräfta att en kartell hade existerat, dels utreda på vilket sätt denna hade fungerat.

(33)

Eftersom allt samarbete enligt meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter måste vara frivilligt och framför allt inte skall föranledas av utredningen, anser kommissionen att en del av de upplysningar som lämnades av företagen i själva verket utgör en del av deras svar på kommissionens formella begäran om upplysningar. Upplysningarna från företagen kommer därför endast att betraktas som ett frivilligt bidrag i enlighet med meddelandet om befrielse från eller nedsättning av böter när de upplysningar som tillhandahållits går utöver vad kommissionen begärde enligt artikel 11 i förordning nr 17.

(34)

Kommissionens konstaterar att ovan nämnda dokument innehöll detaljerade uppgifter om kartellarrangemangen på de båda marknaderna och att dessa dokument på ett avgörande sätt bidrog till att fastställa och/eller bekräfta viktiga aspekter av överträdelserna. Tillsammans med UCAR:s redogörelse utgör dokumenten kommissionens huvudsakliga bevismaterial inför detta beslut.

(35)

Kommissionen anser vidare att det är omöjligt att uppskatta hur värdefulla dessa frivilliga upplysningar var för undersökningen inom marknaden för isostatisk specialgrafit, eftersom alla upplysningar som svar på kommissionens formella begäran inkom under loppet av kort tid och innehöll likvärdig information. Ingen av företagens redogörelser innehöll i sig själv helt avgörande upplysningar för bevisunderlaget inför kommissionens invändningar mot överträdelsen, eftersom redogörelserna i hög grad överlappade varandra.

(36)

Intech lämnade inga dokumenterade bevis från möten i sitt svar på kommissionens begäran om upplysningar. Företaget bestred dock inte nämnvärt de faktauppgifter på vilka kommissionen grundade sina påståenden i meddelandet om invändningar.

(37)

SGL, LCL, Ibiden, Tokai, Toyo Tanso och NSC/NSCC uppfyller därför villkoren som anges i avsnitt D.2 första och andra strecksatsen av kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden och beviljas en nedsättning av böterna med 35 %. Intech uppfyller villkoren som anges i avsnitt D.2 andra strecksatsen av kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden och beviljas en nedsättning av böterna med 10 %.

2.5   Punkt 5 b i riktlinjerna för beräkning av böter

(38)

Enligt punkt 5 b i riktlinjerna för beräkning av böter skall kommissionen ta hänsyn till vissa objektiva faktorer, utifrån omständigheterna i ett visst ärende, när bötesbeloppet fastställs.

2.5.1   Betalningsförmåga

(39)

SGL och NSC har framfört argument rörande sin betalningsförmåga. Båda företagen har framför allt betonat […] (3).

(40)

ör att kunna bedöma detta argument har kommissionen begärt detaljerade uppgifter om företagets ekonomiska ställning. Efter att ha granskat företagens svar av den 20 november 2002 liksom SGL:s ytterligare uppgifter av den 8 november 2002 drar kommissionen slutsatsen att det inte är skäligt att justera bötesbeloppet i detta fall. Även om de finansiella uppgifter som företagen har inkommit med visar att både SGL och NSC är […] skulle det vara liktydigt med att ge dem orättfärdiga och oberättigade konkurrensfördelar att enbart ta hänsyn till företagens […], vilket huvudsakligen beror på allmänna marknadsvillkor.

2.5.2   Andra faktorer

(41)

SGL är […].

(42)

Den 18 juli 2001 ålade kommissionen SGL att betala böter på 80,2 miljoner euro för överträdelsen av artikel 81 i fördraget genom företagets inblandning i grafitelektrodkartellen.

(43)

Därmed är SGL både i […] och har relativt nyligen ålagts ett betydande bötesbelopp av kommissionen. Under dessa speciella omständigheter anser kommissionen att det för effektiv avskräckning inte förefaller nödvändigt att utdöma ett maximalt bötesbelopp.

(44)

Mot bakgrund av dessa två omständigheter anser kommissionen att bötesbeloppet skall sänkas med 33 %.

3.   BESLUT

(45)

Följande företag har överträtt bestämmelserna i artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet genom att under angivna perioder ha deltagit i flera olika avtal och samordnade förfaranden som har berört marknaden för isostatisk specialgrafit inom gemenskapen och EES-området:

1.

GrafTech International, Ltd, från februari 1996 till maj 1997.

2.

SGL Carbon AG, från juli 1993 till februari 1998.

3.

Le Carbone-Lorraine SA, från juli 1993 till februari 1998.

4.

Ibiden Co., Ltd, från juli 1993 till februari 1998.

5.

Tokai Carbon Co., Ltd, från juli 1993 till februari 1998.

6.

Toyo Tanso Co., Ltd, från juli 1993 till februari 1998.

7.

Nippon Steel Chemical Co., Ltd och NSCC Techno Carbon Co., Ltd, solidariskt ansvariga, från juli 1993 till februari 1998.

8.

Intech EDM BV och Intech EDM AG, solidariskt ansvariga, från februari 1994 till maj 1997.

(46)

Följande företag har överträtt bestämmelserna i artikel 81.1 i fördraget och artikel 53.1 i EES-avtalet genom att under angivna perioder ha deltagit i flera olika avtal och samordnade förfaranden som har berört marknaden för strängpressad specialgrafit inom gemenskapen och EES-området:

1.

SGL Carbon AG, från februari 1993 till november 1996.

2.

GrafTech International, Ltd, från februari 1993 till november 1996.

(47)

De ovan nämnda företagen skall omedelbart avbryta de nämnda överträdelserna, om så inte redan skett. De skall avhålla sig från att upprepa denna typ av handlingar och det agerande som beskrivs i detta ärende och från att handla eller agera på ett sätt som får motsvarande följder.

(48)

För de överträdelser som anges ovan åläggs de nedan angivna företagen härmed följande böter:

a)

GrafTech International, Ltd:

Kartellen för isostatisk specialgrafit: 0 euro.

Kartellen för strängpressad specialgrafit: 0 euro.

b)

SGL Carbon AG:

Kartellen för isostatisk specialgrafit: 18 940 000 euro.

Kartellen för strängpressad specialgrafit: 8 810 000 euro.

c)

Le Carbone-Lorraine SA: 6 970 000 euro.

d)

Ibiden Co., Ltd: 3 580 000 euro.

e)

Tokai Carbon Co. Ltd: 6 970 000 euro.

f)

Toyo Tanso Co., Ltd: 10 790 000 euro.

g)

Nippon Steel Chemical Co., Ltd och NSCC Techno Carbon Co., Ltd, solidariskt ansvariga: 3 580 000 euro.

h)

Intech EDM BV och Intech EDM AG, solidariskt ansvariga: 980 000 euro.


(1)  EUT L 1, 4.1.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 411/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  EUT 13, 21.2.1962, s. 204/62.

(3)  Delar av denna text har redigerats för att säkerställa att konfidentiell information inte avslöjas. Dessa delar ersätts med hakparentes och markeras med en asterisk.


4.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/25


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 juni 2006

om tilldelning av ytterligare fiskedagar till Förenade kungariket inom ICES-sektion VIIe

[delgivet med nr K(2006) 2438]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2006/461/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (1), särskilt punkt 9 i bilaga IIC, och

av följande skäl:

(1)

I punkt 7 i bilaga IIC till förordning (EG) nr 51/2006 fastställs det största antal dagar (216) som ett gemenskapsfartyg med en total längd på 10 meter eller mer som ombord förvarar bomtrålar med en maskstorlek på 80 mm eller större eller fasta nät med en maskstorlek på mindre än 220 mm får vistas i inom ICES-sektion VIIe från och med den 1 februari 2006 till och med den 31 januari 2007.

(2)

Enligt punkt 9 i den bilagan får kommissionen bevilja medlemsstaterna ytterligare ett antal dagar under vilka ett fartyg får vistas inom området med bomtrålar eller fasta nät ombord på grundval av definitivt upphörande med fiske som har genomförts sedan den 1 januari 2004.

(3)

Förenade kungariket har lagt fram uppgifter som visar att flottkapaciteten hos fartygen i området som ombord förvarar bomtrålar med en maskstorlek på 80 mm eller större har minskat med 5 % under 2006.

(4)

Mot bakgrund av de uppgifter som inkommit bör 12 ytterligare dagar till sjöss tilldelas Förenade kungariket för perioden mellan den 1 februari 2006 och den 31 januari 2007 för fartyg som har sådana bomtrålar ombord.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det största antal dagar ett fiskefartyg som för Förenade kungarikets flagg och som ombord förvarar bomtrålar med en maskstorlek på 80 mm eller större får vistas inom ICES-sektion VIIe, i enlighet med tabell I i bilaga IIC till förordning (EG) nr 51/2006, skall ändras till 228 dagar per år.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 26 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 16, 20.1.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 898/2006 (EUT L 167, 20.6.2006, s. 16).


Rättelser

4.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 180/26


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85

( Europeiska unionens officiella tidning L 102 av den 11 april 2006 )

På sidan 13 i artikel 29 skall det

i stället för:

”den 11 april 2006”

vara:

”den 11 april 2007”.