ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 171

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
23 juni 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 884/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring och bokföring av transaktioner för offentlig lagring som görs av medlemsstaternas utbetalande organ

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

90

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 883/2006

av den 21 juni 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1290/2005 inrättades Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) som ett led i den delade förvaltningen av utgifter och inkomster som har avsatts för särskilda ändamål i gemenskapsbudgeten. I förordningen fastställs de allmänna kraven och reglerna för utbetalningsställenas räkenskaper och utgifts- och inkomstdeklarationer samt för hur kommissionen skall ersätta dessa utgifter. Dessa regler och krav bör preciseras, och därvid bör man skilja mellan de tillämpningsföreskrifter som är gemensamma för båda fonderna och de som är specifika för varje fond.

(2)

Man bör säkerställa en väl fungerande förvaltning av de anslag som i Europeiska gemenskapernas budget avsatts för de två fonderna, och därför bör varje utbetalningsställe föra separata räkenskaper, som uteslutande omfattar de utgifter som skall finansieras av EGFJ respektive EJFLU. Dessa räkenskaper bör för varje fond tydligt visa vilka utgifter och inkomster avsatta för särskilda ändamål som verkställts i enlighet med artikel 3.1 och artiklarna 4 och 34 i förordning (EG) nr 1290/2005 och det bör vara möjligt att koppla dessa utgifter och inkomster till de medel som avsatts för dem i gemenskapsbudgeten.

(3)

Den gemensamma jordbrukspolitiken finansieras uteslutande i euro, men samtidigt måste medlemsstater som inte tillhör euroområdet kunna göra utbetalningarna till stödmottagarna i sin nationella valuta. För att det skall vara möjligt att konsolidera alla utgifter och inkomster bör därför de berörda utbetalningsställena kunna tillhandahålla sina uppgifter om utgifter och inkomster både i euro och i den nationella valuta som utgiften betalades och inkomsten mottogs i.

(4)

En sund förvaltning av de finansiella flödena bör garanteras, särskilt med tanke på att medlemsstaterna själva måste mobilisera medel för att täcka de utgifter som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1290/2005 eller erhålla ett förskott för att täcka de utgifter som avses i artikel 4 i den förordningen innan kommissionen betalar ut ersättning för de faktiska utgifterna. Därför bör medlemsstaterna samla in den information som krävs för att denna ersättning skall betalas ut och hålla den tillgänglig för kommissionen allt eftersom dessa utgifter och inkomster verkställs eller regelbundet sända denna information till kommissionen. De förvaltningsmetoder som är specifika för EGFJ respektive EJFLU måste i detta hänseende beaktas. Medlemsstaternas tillhandahållande och översändande av information till kommissionen bör organiseras och periodiciteten för detta bör anpassas till respektive fonds förvaltningsmetoder, vilket dock inte påverkar medlemsstaternas skyldighet att hålla den information som krävs för en fungerande övervakning av utgifterna tillgänglig för kommissionen.

(5)

De allmänna skyldigheterna som rör utbetalningsställenas räkenskaper omfattar detaljerade uppgifter som krävs för förvaltningen och kontrollen av gemenskapens fonder. Dessa detaljerade uppgifter krävs dock inte för ersättningen för utgifter. Därför bör det preciseras vilken information och vilka uppgifter som regelbundet skall sändas till kommissionen när det gäller utgifter som skall finansieras av EGFJ och EJFLU.

(6)

Medlemsstaterna bör sända informationen till kommissionen i sådan form att kommissionen direkt och på effektivast tänkbara sätt kan använda den i samband med förvaltningen av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU samt för därmed förbundna betalningar. Därför bör all information som skall hållas tillgänglig eller sändas mellan medlemsstaterna och kommissionen vara i elektronisk eller digital form. Det kan dock anses nödvändigt att sända uppgifterna på annat sätt och därför bör det fastställas i vilka fall som denna skyldighet är motiverad.

(7)

När det gäller åtgärder som finansieras genom EGFJ och EJFLU fastställs i artikel 8.1 c i förordning (EG) nr 1290/2005 att utgiftsdeklarationer, som även gäller som begäran om utbetalning, skall sändas till kommissionen tillsammans med de upplysningar som behövs. För att medlemsstaterna och utbetalningsställena skall kunna upprätta dessa utgiftsdeklarationer i enlighet med harmoniserade regler, och för att kommissionen skall kunna ta ställning till en begäran om utbetalning, bör man fastställa villkoren för när dessa utgifter får beaktas inom ramen för EGFJ:s respektive EJFLU:s budget, och vilka regler som skall gälla för bokföringen av utgifter och inkomster, framför allt inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och eventuella korrigeringar som skall göras, samt villkoren för hur de faktiskt skall deklareras.

(8)

Enligt artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av den 2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (2) skall det belopp som finansieras inom ramen för en interventionsåtgärd fastställas utifrån utbetalningsställenas årsräkenskaper. I den förordningen fastställs också reglerna och villkoren för dessa räkenskaper. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) har avskaffats genom förordning (EG) nr 1290/2005 och ersatts av EGFJ när det gäller dessa åtgärder, och därför bör det fastställas på vilket sätt som EGFJ:s finansiering av åtgärderna passar in i systemet för utgiftsdeklarationer och månadsbetalningar.

(9)

Enligt artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall de utgifter som medlemsstaterna betalar under perioden 1–15 oktober hänföras till oktober månad och de utgifter som medlemsstaterna betalar under perioden 16–31 oktober till november månad. När det gäller offentlig lagring skall dock de utgifter som bokförs i oktober i sin helhet redovisas inom ramen för budgetåret N + 1. Därför bör det fastställas att de utgifter som finansieras av EGFJ och som avser offentlig lagring under september månad skall bokföras senast den 15 oktober.

(10)

De tillämpliga växlingskurserna bör fastställas i relation till eventuella avgörande händelser i jordbrukslagstiftningen. Det bör förhindras att medlemsstater som inte tillhör euroområdet tillämpar olika växlingskurser i sin bokföring, dels i samband med bokföring i annan valuta än euro av inkomster och stöd som utbetalats till stödmottagare och dels i samband med de utgiftsdeklarationer som upprättas av utbetalningsställena. Därför bör det fastställas att de berörda medlemsstaterna i sina utgiftsdeklarationer till EGFJ skall använda samma växlingskurs som användes vid uppbörden av inkomsterna och vid utbetalningarna till stödmottagarna. För att förenkla de administrativa formaliteterna i samband med återvinning av flera utbetalningar, bör en enhetlig växlingskurs fastställas för bokföringen av dessa återvunna belopp. Denna åtgärd bör dock begränsas till transaktioner som gjorts innan den här förordningen börjat tillämpas.

(11)

Kommissionen verkställer månadsbetalningar eller periodiska utbetalningar till medlemsstaterna på grundval av de utgiftsdeklarationer som de inkommer med. Kommissionen måste dock beakta inkomster som inkasserats av utbetalningsställena, för gemenskapsbudgeten. Därför bör villkoren fastställas för när vissa kompensationsbetalningar skall göras när det gäller utgifter och inkomster inom ramen för EGFJ och EJFLU.

(12)

Efter att ha godkänt månadsbetalningarna bör kommissionen ställa de finansiella medel som krävs för att täcka de utgifter som skall finansieras av EGFJ och EJFLU till medlemsstaternas förfogande, enligt praktiska arrangemang och villkor som fastställs på grundval av den information som medlemsstaterna sänt till kommissionen och de datasystem som kommissionen har inrättat.

(13)

Om gemenskapens budget inte har antagits slutgiltigt vid budgetårets början fastställs i artikel 13.2 andra stycket i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3) att betalningarna får göras månadsvis per kapitel för upp till en tolftedel av de anslag som beviljats för kapitlet i fråga för det föregående budgetåret. För att de tillgängliga anslagen skall fördelas rättvist mellan medlemsstaterna bör det föreskrivas att månadsbetalningarna inom ramen för EGFJ och de periodiska betalningarna inom ramen för EJFLU skall beviljas upp till en procentsats, som skall upprättas per kapitel, av de utgiftsdeklarationer som översänts av varje medlemsstat och att belopp som efter en månad fortfarande inte betalats ut omfördelas i samband med kommissionens beslut om senare månatliga eller periodiska betalningar.

(14)

Om de utgiftsdeklarationer som erhållits från medlemsstaterna inom ramen för EGFJ medför att det sammanlagda beloppet av de förhandsåtaganden som kan medges enligt artikel 150.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 uppgår till över hälften av de totala budgetmedel som avsatts för det innevarande budgetåret, är kommissionen skyldig att minska beloppet. För en sund förvaltning bör denna minskning delas upp proportionellt mellan alla medlemsstater, på grundval av deras utgiftsdeklarationer. För att de tillgängliga anslagen skall fördelas rättvist mellan medlemsstaterna bör det föreskrivas att månadsbetalningarna inom ramen för EGFJ skall beviljas upp till en procentsats, som skall upprättas per kapitel, av de utgiftsdeklarationer som översänts av varje medlemsstat och att belopp som efter en månad fortfarande inte betalats ut omfördelas i samband med kommissionens beslut om senare månadsbetalningar.

(15)

När det gäller EGFJ omfattar gemenskapens jordbrukslagstiftning tidsgränser för medlemsstaternas utbetalningar till stödmottagarna, vilka måste följas av medlemsstaterna. Varje utbetalning som görs efter tidsgränsen utan att det är motiverat, betraktas som en icke berättigad utgift och kommer därför i princip inte att ersättas av kommissionen. För att reglera de finansiella verkningarna i förhållande till längden av förseningen är det lämpligt att stegra förskottens minskning i enlighet med överskridandets faktiska betydelse. Det bör dock finnas en fastställd marginal så att minskningarna inte tillämpas när de försenade betalningarna beror på tvistemål.

(16)

Inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och införandet av systemet med samlat gårdsstöd är det med tanke på bestämmelserna om budgetdisciplin mycket viktigt att medlemsstaterna följer tidsgränserna. Därför bör specifika regler fastställas så att man i möjligaste mån undanröjer risken för att de årliga anslagen i gemenskapsbudgeten överskrids.

(17)

I enlighet med artiklarna 17 och 27 i förordning (EG) nr 1290/2005 får medlemsstaterna minska eller tillfälligt inställa utbetalningarna till medlemsstaterna om medlemsstaterna inte följer de tidsgränser som fastställts för utbetalningarna, eller om de inte meddelar de uppgifter om utgifterna eller den information som föreskrivs i samma förordning så att konsekvensen i uppgifterna kan kontrolleras. Samma sak gäller för EJFLU, om medlemsstaterna inte meddelar den information som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (4) och i tillämpningsföreskrifterna till den förordningen, inbegripet halvtidsutvärderingen av programmen. Därför bör tillämpningsbestämmelser fastställas för minskning och tillfälligt inställande av betalningar när det gäller EGFJ respektive EJFLU.

(18)

Enligt artikel 180 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 kommer de negativa utgifterna för jordbruket från och med den 1 januari 2007 att ersättas med inkomster som i sin helhet är avsatta för EGFJ eller EJFLU, beroende på ursprunget. Enligt artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall de belopp som drivs in av utbetalningsställena till följd av oegentligheter eller försummelser bokföras av dessa som intäkter för EGFJ. Vissa belopp som fastställs efter oegentligheter, eller minskningar som tillämpas vid bristande iakttagande av tvärvillkoren, utgör intäkter i samband med oegentligheter och försummelser i den mening som avses i artikel 32 i förordning (EG) nr 1290/2005 och bör därför hanteras på samma sätt. Därför bör dessa belopp bokföras enligt samma villkor som inkomster som är avsatta för särskilda ändamål vilka direkt kan hänföras till sådana oegentligheter eller försummelser som avses i artikel 32.

(19)

De utgifter som medfinansieras genom gemenskapsbudgeten och medlemsstaternas budgetar för att stödja landsbygdsutveckling inom ramen för EJFLU grundas på detaljerade program per åtgärd. De bör därför övervakas och bokföras på samma grund, så att alla utbetalningar kan identifieras per program och per åtgärd och det kan kontrolleras att utgifterna motsvarar de finansiella medel som ställts till förfogande. Därför bör det preciseras vilka aspekter som skall beaktas av utbetalningsställena, och det bör framför allt fastställas att ursprunget för offentliga medel och gemenskapsmedel skall anges tydligt i räkenskaperna när det gäller finansiering som verkställts och att belopp som skall återkrävas från stödmottagare eller redan indrivits skall preciseras och identifieras i förhållande till de ursprungliga utbetalningarna.

(20)

Om en utbetalning eller ett återkrav görs i en annan nationell valuta än euro, inom program för landsbygdsutveckling som finansieras av EJFLU, bör dessa belopp omräknas till euro. Därför bör det fastställas att en enhetlig växelkurs skall tillämpas på alla utbetalningar som bokförs under loppet av en given månad, och att denna skall användas för utgiftsdeklarationerna.

(21)

Prognoserna för de belopp som återstår att finansiera av EJFLU under ett kalenderår och uppskattningarna av ansökningarna om finansiering för nästa kalenderår behövs för kommissionens budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning. Därför bör denna information meddelas i så god tid att kommissionen kan fullgöra sina åtaganden och i vart fall två gånger per år, senast den 31 januari och den 31 juli varje år.

(22)

För att kommissionen skall kunna kontrollera finansieringsplanen för varje program för landsbygdsutveckling, föreskriva eventuella ändringar av programmen och genomföra de nödvändiga kontrollerna, behöver den få tillgång till viss information. Därför bör varje förvaltningsmyndighet införa den obligatoriska informationen i EJFLU:s gemensamma datasystem, så att kommissionen kan fastställa, framför allt, det maximala bidragsbeloppet från EJFLU, dess uppdelning per år, per prioritering och per åtgärd samt de medfinansieringsgrader som är tillämpliga på varje del. Man bör också fastställa villkoren för registrering av de kumulerade beloppen i det gemensamma datasystemet.

(23)

Periodiciteten för upprättandet av utgiftsdeklarationer för transaktioner som genomförts inom ramen för EJFLU bör fastställas av kommissionen i enlighet med artikel 26.6 i förordning nr 1290/2005. Mot bakgrund av de särskilda redovisningsreglerna för EJFLU, användningen av förhandsfinansiering och finansieringen av åtgärder per kalenderår, bör utgifterna deklareras med en periodicitet som är anpassad till dessa särskilda villkor.

(24)

Utbytet av information och dokument mellan kommissionen och medlemsstaterna, samt medlemsstaternas tillhandahållande och översändande av information till kommissionen bör i princip ske i elektronisk eller digital form. För att lättare kunna hantera och använda den information som utbyts inom ramen för EGFJ och EJFLU är det nödvändigt att ändra de befintliga datasystemen eller införa nya datasystem. Det bör fastställas att dessa åtgärder skall vidtas av kommissionen och genomföras efter det att medlemsstaterna informerats genom kommittén för jordbruksfonderna.

(25)

Villkoren för informationsbehandlingen i dessa datasystem samt formen för och innehållet i de dokument som skall överlämnas enligt förordning (EG) nr 1290/2005 bör kontinuerligt anpassas till tillämpliga regler och förvaltningskrav. De dokument som medlemsstaterna skall tillhandahålla bör också ha en enhetlig utformning. För att uppnå dessa mål, förenkla förfarandena och se till att de berörda datasystemen omedelbart kan tas i bruk, bör formen för och innehållet i dessa dokument fastställas enligt mallar, och kommissionen bör ändra och uppdatera dessa mallar på grundval av information från kommittén för jordbruksfonderna.

(26)

Det är utbetalningsställena som ansvarar för förvaltningen och kontrollen av att EGFJ:s och EJFLU:s utgifter följer gällande lagstiftning. Därmed är det utbetalningsstället som bör ha ansvaret för att de uppgifter som rör finansiella transaktioner meddelas eller införs i datasystemet och uppdateras, vilket antingen kan göras av utbetalningsstället eller delegeras till ett annat organ, i förekommande fall via godkända samordningsorgan.

(27)

För vissa dokument eller förfaranden, som anges i förordning (EG) nr 1290/2005 och tillämpningsföreskrifterna för denna, krävs underskrift av en bemyndigad person eller godkännande av en person i en eller flera etapper av det berörda förfarandet. De datasystem som används för överföringen av dessa dokument bör i varje fall göra det möjligt att identifiera varje person på ett otvetydigt sätt och erbjuda rimliga garantier för att innehållet i dokumenten inte kan ändras, även när det gäller de olika etapperna i förfarandet. Detta gäller särskilt för utgiftsdeklarationerna och den försäkran som bifogas årsräkenskaperna, i enlighet med artikel 8.1 c i och 8.1 c iii i förordning (EG) nr 1290/2005, samt för de dokument som sänds i elektronisk form inom ramen för dessa förfaranden.

(28)

De regler som är tillämpliga när dokument sänds i elektronisk eller digital form har fastställts på gemenskapsnivå, vad gäller överföringsmetoder, giltighetsvillkor gentemot kommissionen samt villkoren för dessa dokuments förvaring, integritet och läsbarhet. I den mån som den delade förvaltningen av gemenskapsbudgeten inom ramen för EGFJ och EJFLU avser dokument som upprättats eller mottagits av kommissionen eller av utbetalningsställena och de förfaranden som införts för finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, bör det fastställas att gemenskapslagstiftningen skall tillämpas på överföring av dokument i elektronisk eller digital form enligt denna förordning och fastställas tidsgränser för förvaringen av dokument i elektronisk eller digital form.

(29)

Det kan i vissa situationer vara omöjligt att överföra information i elektronisk form. För att klara eventuella funktionsstörningar i ett datasystem eller uppkopplingsproblem bör medlemsstaten kunna sända dokumenten i annan form, och villkoren för detta bör fastställas.

(30)

Enligt artikel 39.1 d och e i förordning (EG) nr 1290/2005 bör de ekonomiska resurser som står till förfogande i en medlemsstat den 1 januari 2007, efter minskning eller indragning för belopp som den medlemsstaten frivilligt har betalat enligt artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1655/2004 av den 22 september 2004 om fastställande av bestämmelser för övergången från frivillig modulering enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 till obligatorisk modulering enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (5), eller inom ramen för påföljder i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 1259/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (6), användas av den medlemsstaten för att finansiera åtgärder för landsbygdsutveckling. Om medlemsstaterna inte använder dessa finansiella resurser inom en viss tidsfrist skall motsvarande belopp återföras till EGFJ:s budget. Villkoren för tillämpningen av dessa åtgärder måste fastställas, och därför bör man fastställa formerna för utbetalningsställenas redovisning och förvaltning av de berörda beloppen och ange hur de skall beaktas i samband med kommissionens beslut om utbetalning.

(31)

I enlighet med artikel 39.1 a i förordning (EG) nr 1290/2005 får kommissionen tillåta att de medlemsstater som tillhörde Europeiska unionen före den 1 maj 2004 fram till den 31 december 2006 fortsätter med utbetalningarna till program för landsbygdsutveckling för perioden 2000–2006, om detta är motiverat och enligt vissa villkor som anges i den punkten. Med tanke på tillämpningen av detta undantag bör man fastställa det förfarande och de tidsgränser som medlemsstaterna skall följa samt villkoren för genomförandet.

(32)

Därför bör kommissionens förordning (EG) nr 296/96 av den 16 februari 1996 (om de uppgifter som medlemsstaterna skall sända in för månatlig bokföring av de utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och upphävande av förordning (EEG) nr 2776/88) (7) och kommissionens beslut C/2004/1723 av den 26 april 2004 (om de handlingar som medlemsstaterna skall sända in för bokföring av de utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)) (8) upphöra att gälla.

(33)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

INLEDANDE OCH GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR EGFJ OCH EJFLU

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs särskilda villkor och regler för den delade förvaltningen av utgifter och inkomster för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), för utbetalningsställenas räkenskaper och utgifts- och inkomstdeklarationer samt för kommissionens ersättning av utgifter inom ramen för förordning (EG) nr 1290/2005.

Artikel 2

Utbetalningsställenas räkenskaper

1.   Utbetalningsställena skall föra räkenskaper som uteslutande omfattar de utgifter och inkomster som avses i artikel 3.1 och i artiklarna 4 och 34 i förordning (EG) nr 1290/2005, samt användningen av de medel som ställts till utbetalningsställets förfogande för betalning av sådana kostnader. Räkenskaperna skall göra det möjligt att skilja mellan uppgifterna för EGFJ och för EJFLU och att presentera dem separat.

2.   Utbetalningsställena i medlemsstater som inte ingår i euro-området skall i sina räkenskaper redovisa beloppen i den faktiska valutan för utgifterna. För att möjliggöra en konsolidering av deras sammanlagda utgifter och inkomster skall de dock kunna ange dessa uppgifter både i nationell valuta och i euro.

För andra EGFJ-utgifter och EGFJ-inkomster än de som avses i artikel 45.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 kan de medlemsstater som inte före den 16 oktober 2006 har kunnat inrätta ett räkenskapssystem som motsvarar dessa kriterier, efter att ha meddelat kommissionen detta senast den 15 september 2006, få fristen förlängd till den 16 oktober 2007.

KAPITEL 2

EGFJ: S RÄKENSKAPER

Artikel 3

Medlemsstaternas information

Medlemsstaterna skall varje vecka samla in uppgifter om sina sammanlagda utgifter och om de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål, och ställa dessa till kommissionens förfogande, enligt följande:

a)

De skall senast den tredje arbetsdagen varje vecka tillhandahålla uppgifter om de sammanlagda utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål sedan månadens början fram till den föregående veckans slut.

b)

I de fall då veckan löper över ett månadsskifte skall medlemsstaterna senast den tredje arbetsdagen i den påföljande månaden ställa uppgifter till förfogande om de sammanlagda utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål som de haft under föregående månad.

Artikel 4

Medlemsstaternas meddelanden

1.   I enlighet med artikel 8.1 c i och 8.1 c ii i förordning (EG) nr 1290/2005 skall medlemsstaterna på elektronisk väg skicka in följande uppgifter och dokument till kommissionen, enligt de villkor som anges i artiklarna 5 och 6 i den här förordningen:

a)

De skall senast den tredje arbetsdagen varje månad lämna in uppgifter om sina sammanlagda utgifter och inkomster under den föregående månaden, utgående från den mall som finns i bilaga I, och alla uppgifter som kan förklara betydande skillnader mellan de prognoser som gjorts enligt punkt 2 a iii i den här artikeln och de faktiska utgifterna eller inkomsterna som är avsatta för särskilda ändamål.

b)

De skall senast den tionde dagen i varje månad lämna in en deklaration enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 över de sammanlagda utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål under den föregående månaden, samt över utgifter och inkomster i samband med offentlig lagring, utgående från den mall som finns i bilaga II i den här förordningen. Meddelandet om utgifter och inkomster mellan den 1 och den 15 oktober skall emellertid lämnas in senast den 25 oktober.

I deklarationen skall utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål delas upp efter artikel i kontoplanen för Europeiska gemenskapernas budget, och för kapitlen om revision av jordbruksutgifterna och om inkomster som är avsatta för särskilda ändamål skall de dessutom delas upp efter post. För särskilda behov i samband med budgetuppföljning får kommissionen emellertid begära en mer detaljerad fördelning.

c)

De skall senast den tjugonde dagen i varje månad lämna in en dokumentation över utbetalningsställets utgifter och inkomster som är avsatta för särskilda ändamål under den föregående månaden, för införande i gemenskapsbudgeten; undantaget från denna regel är dokumentationen av utgifter och inkomster mellan den 1 och den 15 oktober, som skall lämnas in senast den 10 november.

d)

De skall senast den 20 maj och den 10 november varje år komplettera den dokumentation som avses i c med de belopp som innehållits och använts i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1259/1999 och artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1655/2004.

2.   Den dokumentation som avses i punkt 1 c består av följande:

a)

En redogörelse (T 104, enligt bilaga V) från varje utbetalningsställe som ger medlemsstaterna tillgång till de uppgifter som delats upp enligt kontoplanen för Europeiska gemenskapernas budget och som per utgifts- och inkomstkategori i en detaljerad kontoplan anger

i)

utgifter och inkomster som är avsatta för särskilda ändamål som uppstått under föregående månad,

ii)

ackumulerade utgifter och inkomster som är avsatta för särskilda ändamål, från räkenskapsårets början till slutet av föregående månad,

iii)

en prognos för utgifterna och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål, som beroende på fall avser

endast innevarande månad och de följande två månaderna,

eller

innevarande månad, de följande två månaderna och till räkenskapsårets slut,

b)

En sammanfattande redogörelse (T 103, enligt bilaga IV) för de uppgifter som anges i a, sammanställd av medlemsstaten för alla sina utbetalningsställen.

c)

En redogörelse för den eventuella skillnaden (T 101, enligt bilaga III) mellan de utgifter som deklareras enligt punkt 1 b och de utgifter som deklareras enligt a i denna punkt, i förekommande fall med en motivering för skillnaden.

d)

Räkenskaper som utgör belägg för de utgifter och inkomster för offentlig lagring som anges i artikel 10.2 i kommissionens förordning (EG) nr 884/2006 (9), framlagda i form av tabeller (Tableaux e.faudit) enligt bilaga III till den förordningen.

e)

Tabeller (T 106 till T 109, enligt bilagorna VI, VII, VIII och IX) som kompletterar dem som avses i a och b, för de meddelanden från den 20 maj och den 10 november som avses i stycke 1 d, och som visar räkenskaperna i slutet av april och i slutet av budgetåret; dessa skall omfatta

uppgifter om de belopp som innehållits av varje utbetalningsställe i enlighet med artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004, inbegripet eventuella räntor (T 106 och T 107),

en redogörelse för hur varje utbetalningsställe har använt dessa belopp, i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1655/2004 (T 108),

en sammanfattande allmän redogörelse, på medlemsstatsnivå, för de uppgifter som avses i första och andra strecksatsen i detta led, och för räntor från oanvända medel (T 109).

3.   En sammanfattning av de uppgifter (T 103) som föreskrivs i punkt 2 b skall också skickas in till kommissionen i pappersformat.

4.   Alla finansiella uppgifter som krävs enligt denna artikel skall anges i euro.

Dock gäller följande:

För de tabeller som avses i punkt 2 e skall medlemsstaterna använda samma valuta som den som användes för förfarandet för innehållande.

För de deklarationer av utgifter och avdrag som avses i artikel 39.1 a och b i förordning (EG) nr 1290/2005 skall medlemsstaterna använda sin nationella valuta.

Andra finansiella uppgifter för budgetåret 2007 än de som avses i artikel 45.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall de medlemsstater som avses i artikel 2.2 andra stycket i den här förordningen meddela i sin nationella valuta.

Artikel 5

Allmänna bestämmelser för utgiftsdeklaration och för inkomster som är avsatta för särskilda ändamål

1.   De utgifter och de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål som utbetalningsställena deklarerar för en viss månad utgörs av de faktiska ut- och inbetalningar som gjorts under månaden, utan att detta påverkar de särskilda bestämmelser om deklaration av utgifter och inkomster för offentlig lagring som avses i artikel 6.

Dessa utgifter och inkomster tas upp i EGFJ-budgeten under budgetår ”N” som börjar den 16 oktober år ”N-1” och löper till den 15 oktober år ”N”.

Emellertid

a)

får de utgifter, som får betalas innan bestämmelsen om att EGFJ helt eller delvis skall stå för dessa börjar tillämpas, bokföras enbart för

den månad under vilken denna bestämmelse började tillämpas,

eller

för den månad som följer på månaden då bestämmelsen började tillämpas.

b)

skall de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och som medlemsstaten är skyldig att betala in till kommissionen tas upp i deklarationen för den månad under vilken tidsfristen för inbetalning av dessa belopp enligt gemenskapslagstiftningen löper ut.

c)

skall de korrigeringar som beslutas av kommissionen inom ramen för avslutandet av räkenskaperna och kontrollen av överensstämmelse, av kommissionen direkt dras av från eller läggas till de månadsbetalningar som, efter vad som är tillämpligt, avses i artikel 10.2 eller artikel 11.4 i kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (10). Medlemsstaterna skall dock ta med de belopp som motsvarar dessa korrigeringar i den deklaration som upprättas för den månad då korrigeringarna verkställs.

2.   Utgifter och sådana inkomster som är avsatta för särskilda ändamål skall bokföras på det datum då utbetalningsställets konto debiterades eller krediterades. För betalningar kan bokföringsdatumet emellertid också vara den dag då det berörda utbetalningsstället fyllde i och skickade betalningsanvisningen till ett finansieringsinstitut eller till stödmottagaren. Utbetalningsställena skall använda samma metod under hela budgetåret.

3.   I de utgifter som skall deklareras ingår inte de nedsättningar som gjorts med tillämpning av artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004.

4.   De utbetalningar och inkomster som är avsatta för särskilda ändamål som deklareras i enlighet med punkt 1 kan medföra korrigeringar av de uppgifter som angivits under de föregående månaderna i samma budgetperiod.

Om korrigeringen av de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål medför att det på ett utbetalningsställe deklareras negativa sådana inkomster för en budgetpost skall de överskridande korrigeringsbeloppen föras över till nästföljande månad. De regleras i tillämpliga fall vid avslutandet av räkenskaperna för det berörda året.

5.   Betalningsorder som inte verkställts och utbetalningar som debiterats kontot och därefter åter krediterats, skall bokföras med avdrag för utgifterna för den månad då utbetalningsstället får meddelande om att betalningen inte verkställts eller har annullerats.

6.   Om utbetalningar som skall verkställas av EGFJ belastas av fordringar skall de anses vara verkställda i sin helhet enligt punkt 1

a)

vid tidpunkten för utbetalningen av det belopp som återstår att utbetala till betalningsmottagaren, om fordringen är mindre än den utgift som är godkänd i budgetförordningen,

b)

vid tidpunkten då ersättningen betalas, om utgiften är mindre än eller lika med fordringen.

7.   De kumulerade uppgifter om utgifter och om inkomster som är avsatta för särskilda ändamål för ett givet räkenskapsår och som skall överlämnas till kommissionen senast den 10 november, får korrigeras endast i de årsräkenskaper som skall skickas in till kommissionen i enlighet med artikel 8.1 c iii i förordning (EG) nr 1290/2005.

Artikel 6

Särskilda regler för deklaration av utgifter för offentlig lagring

De transaktioner som skall beaktas för deklarationer av utgifter för offentlig lagring är sådana som vid slutet av en månad har tagits upp i ett utbetalningsställes räkenskaper och som har verkställts mellan början av det berörda räkenskapsåret, enligt artikel 2.3 a i förordning 884/2006 och slutet på den berörda månaden.

Denna deklaration av utgifter omfattar de värden och belopp, fastställda enligt artiklarna 6, 7 och 9 i förordning (EG) nr 884/2006, som har bokförts av utbetalningsstället under månaden efter den månad då transaktionerna verkställdes.

Emellertid

a)

skall värdena och beloppen för de transaktioner som verkställs under september månad bokföras av utbetalningsställena senast den 15 oktober,

b)

skall beloppen för de sammanlagda värdenedskrivningar som avses i artikel 4.1 d i förordning (EG) nr 884/2006 bokföras den dag som fastställs i det beslut i vilket de föreskrivs.

Artikel 7

Växelkurser som skall användas i utarbetandet av utgiftsdeklarationer

1.   Medlemsstater som inte ingår i euro-området skall tillämpa samma växelkurs i sina utgiftsdeklarationer som användes för deras utbetalningar till stödmottagarna eller deras inkomster, i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 (11) och sektorslagstiftningen inom jordbruket.

2.   I andra fall än de som avses i punkt 1, i synnerhet för transaktioner för vilka det inte finns någon avgörande händelse för växelkursen enligt lagstiftningen för jordbrukssektorn, skall växelkursen vara den näst sista växelkurs som fastställdes av Europeiska centralbanken före den månad under vilken utgiften eller inkomsten deklarerades.

3.   Den växelkurs som avses i punkt 2 skall också vara tillämplig på återvinning som omfattar flera olika utbetalningar som gjorts före den 16 oktober 2006 eller den 16 oktober 2007, om artikel 2.2 andra strecksatsen är tillämplig.

Artikel 8

Kommissionens beslut om utbetalningar

1.   Utgående från de uppgifter som inkommit i enlighet med artikel 4.1 b beslutar kommissionen om de månatliga utbetalningarna och gör dessa, utan att detta påverkar eventuella korrigeringar i senare beslut eller tillämpningen av artikel 17 i förordning (EG) nr 1290/2005.

2.   Om gemenskapens budget inte har antagits vid budgetårets början skall de månatliga utbetalningarna göras med en viss procentsats av de utgiftsdeklarationer som medlemsstaterna sänt in, per utgiftskapitel, och inom de gränser som fastställs i artikel 13 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Kommissionen skall ta hänsyn till sådana belopp som inte betalats ut till medlemsstaterna vid senare beslut om återbetalningar.

3.   Om de förhandsåtaganden som avses i artikel 150.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 överstiger hälften av sammanlagda motsvarande anslag inom ramen för det innevarande budgetåret, skall de månatliga betalningarna göras med en procentsats av de utgiftsdeklarationer som medlemsstaterna sänt in. Kommissionen skall ta hänsyn till sådana belopp som inte betalats ut till medlemsstaterna vid senare beslut om återbetalningar.

Artikel 9

Minskning av kommissionens betalningar

1.   För alla belopp som betalats ut utanför föreskrivna villkor eller tidsfrister skall avdrag göras inom ramen för räkenskaperna för de månatliga utbetalningarna, enligt följande:

a)

Om de försenade utbetalningarna motsvarar högst 4 % av de utbetalningar som gjorts enligt föreskrivna villkor och tidsfrister skall inget avdrag göras.

b)

Utöver marginalen på 4 %, skall alla vidare utbetalningar som gjorts med en försening leda till följande avdrag:

För förseningar på upp till en månad skall utgiften minskas med 10 %.

För förseningar på upp till två månader skall utgiften minskas med 25 %.

För förseningar på upp till tre månader skall utgiften minskas med 45 %.

För förseningar på upp till fyra månader skall utgiften minskas med 70 %.

För förseningar på fyra månader eller mer skall utgiften minskas med 100 %.

2.   Genom undantag från punkt 1 skall emellertid följande gälla för direktstöd som avses i artikel 12, i avdelning III eller avdelning IVa i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (12), och som betalas ut för år ”N”, och för vilka betalningen görs utanför föreskrivna villkor eller tidsfrister efter den 15 oktober år ”N+1”:

a)

Om den marginal på 4 % som avses i punkt 1 a inte har utnyttjats fullt ut för betalningar som gjorts senast den 15 oktober år N+1, och om den del som återstår av marginalen överstiger 2 %, skall marginalen sänkas till 2 %.

b)

Under alla omständigheter skall de betalningar som verkställs under budgetåren N+2 och följande år för den berörda medlemsstaten endast berättiga till stöd upp till det nationella tak som avses i bilagorna VIII eller VIIIa i förordning (EG) nr 1782/2003 eller inom gränserna för det årliga anslag som fastställs i enlighet med artikel 143b.3 i den förordningen för det år som föregår det budgetår under vilket betalningen görs, i förekommande fall ökat med det mjölkbidrag och ytterligare betalningar som avses i artiklarna 95 och 96 i den förordningen samt det kompletterande stödbeloppet enligt artikel 12 i samma förordning, och minskat med den procentsats som anges i artikel 10 i förordningen samt justerat enligt artikel 11 i samma förordning, med beaktande av artikel 12a i samma förordning samt de belopp som fastställs i artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 188/2005 (13).

c)

Efter utnyttjande av de marginaler som avses i punkt a skall de utgifter som avses i det här stycket minskas med 100 %.

3.   Om särskilda omständigheter rörande förvaltningen ändå har uppstått för vissa åtgärder eller om medlemsstaterna kan påvisa goda skäl, skall kommissionen dock tillämpa en stegring som avviker från vad som anges i punkterna 1 och 2 och/eller lägre procentsatser eller procentsatsen noll.

För de betalningar som avses i punkt 2 skall första stycket i den här punkten gälla inom de gränsvärden som anges i punkt 2 b.

4.   Kontrollen av att villkor och tidsfrister iakttas vid månatliga utbetalningar av bokförda utgifter skall utföras två gånger per budgetår:

för betalningar som görs till och med den 31 mars,

för betalningar som görs till och med den 31 juli.

De budgetöverskridanden som eventuellt förekommer under månaderna augusti, september och oktober skall beaktas i det beslut om avslutande av räkenskaper som avses i artikel 30 i förordning (EG) nr 1290/2005.

5.   Kommissionen skall ha befogenhet att, efter att ha underrättat de berörda medlemsstaterna, skjuta upp de månatliga utbetalningarna till medlemsstaterna enligt artikel 15.2 och 15.3 i förordning (EG) nr 1290/2005 om dessa inte har skickat in de meddelanden som anges i artikel 4 i tid, eller om dessa meddelanden innehåller skiljaktigheter som kräver kompletterande kontroll.

6.   De minskningar som avses i denna artikel och de eventuella andra minskningar som gjordes i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall göras utan att det påverkar det senare beslut om kontroll av överensstämmelse som avses i artikel 31 i den förordningen.

Artikel 10

Räkenskaper och uppbörd av inkomster som är avsatta för särskilda ändamål

1.   Artiklarna 150-151 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 skall i tillämpliga delar gälla för räkenskaper för de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och som avses i den här förordningen.

2.   Genom det beslut om månatliga betalningar som kommissionen fattar i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall kommissionen betala ut återstoden för de utgifter som varje enskild medlemsstat deklarerat, med avdrag för de inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och som av medlemsstaten förts upp i samma utgiftsdeklaration. Denna kompensation skall betraktas som uppbörd av motsvarande inkomster.

3.   Åtagande- och betalningsbemyndiganden som uppkommer till följd av inkomsterna blir tillgängliga så snart inkomsterna har avsatts för en viss budgetpost. Inkomsterna avsätts för en budgetpost när de bokförs, inom två månader efter det att medlemsstaternas redogörelser inkommit i enlighet med de bestämmelser som avses i punkt 1.

Artikel 11

Utbetalningar till medlemsstaterna

1.   Efter beslut om månatliga betalningar skall kommissionen inom ramen för budgetanslagen, på det konto som öppnats av respektive medlemsstat, ställa de finansiella medel till medlemsstaternas förfogande som är nödvändiga för att täcka de utgifter som skall finansieras av EGFJ, med avdrag för inkomster avsatta för särskilda ändamål.

När de betalningar som kommissionen skall göra, med avdrag för inkomster avsatta för särskilda ändamål, resulterar i ett negativt belopp skall de överskjutande avdragen föras över till kommande månader.

2.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen benämning och nummer avseende kontot enligt punkt 1, i det format som kommissionen ställt till deras förfogande.

3.   Om en medlemsstat som avses i artikel 2.2 andra stycket upprättar sina utgiftsdeklarationer även för budgetåret 2007 i nationell valuta skall kommissionen för motsvarande betalningar tillämpa den växelkurs som gällde den 10:e dagen i den månad som följer efter den månad för vilken deklarationen har upprättats eller, om ingen notering föreligger för den dagen, den växelkurs som gäller den första dag före det datumet för vilken en notering föreligger.

Artikel 12

Belopp som betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål

1.   Följande skall betraktas som inkomster avsatta för särskilda ändamål på samma sätt som belopp som drivs in till följd av oegentligheter eller försummelser i enlighet med artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1290/2005:

a)

Belopp som skall betalas till gemenskapens budget och som uppburits till följd av böter eller påföljder i enlighet med bestämmelser i sektorsspecifik jordbrukslagstiftning.

b)

Belopp som motsvarar minskning av eller uteslutning från stöd i enlighet med bestämmelserna om tvärvillkor i avdelning II kapitel 1 i förordning (EG) nr 1782/2003.

2.   De bestämmelser som fastställts för andra inkomster, avsatta för särskilda ändamål, än dem som avses i punkt 1 skall gälla i tillämpliga delar. Om de belopp som avses i punkt 1 a har hållits inne före utbetalningen av det stöd som berörs av oegentligheten eller försummelsen skall de dock dras av från motsvarande utgift.

KAPITEL 3

EJFLU:S RÄKENSKAPER

Artikel 13

Räkenskaper för landsbygdsutvecklingsprogram

1.   Varje utbetalningsställe som utsetts för ett landsbygdsutvecklingsprogram skall föra räkenskaper som gör det möjligt att identifiera alla transaktioner för varje program och åtgärd. Räkenskaperna skall bland annat omfatta följande:

a)

Offentliga utgifter och gemenskapens bidrag för varje transaktion.

b)

Belopp som skall återkrävas från stödmottagare på grund av oegentligheter eller försummelser.

c)

Återkrävda belopp, med angivande av ursprunglig transaktion.

2.   För att upprätta sina utgiftsdeklarationer i euro skall utbetalningsställena i de medlemsstater som inte ingår i euro-området, för varje utbetalning eller återkrav, tillämpa den näst senaste växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken före den månad under vilken transaktionerna bokförs i utbetalningsställets räkenskaper.

Artikel 14

Prognos för finansieringsbehov

För varje landsbygdsutvecklingsprogram skall medlemsstaterna två gånger per år, i enlighet med artikel 8.1 c ii i förordning (EG) nr 1290/2005 och med hjälp av förlagan i bilaga X i den här förordningen tillsammans med de utgiftsdeklarationer som skall lämnas in senast den 31 januari och den 31 juli, till kommissionen överlämna sin prognos för vilka belopp som EJFLU skall finansiera under det innevarande året, liksom en uppdaterad beräkning av sina finansieringsbehov för det följande året.

Artikel 15

Finansieringsplan för landsbygdsutvecklingsprogram

I finansieringsplanen för varje landsbygdsutvecklingsprogram skall bland annat EJFLU:s maximala bidrag anges liksom den årliga fördelningen, fördelningen per axel och åtgärd, samt samfinansieringsnivån för varje axel.

Finansieringsplanen skall träda i kraft efter det att landsbygdsutvecklingsprogrammet har antagits av kommissionen. Sådana senare justeringar av finansieringsplanen som inte innebär att kommissionen måste anta ett nytt beslut träder i kraft efter det att justeringarna bekräftats via det skyddade system för utbyte av information och dokument mellan kommissionen och medlemsstaterna som inrättats för tillämpningen av förordning (EG) nr 1698/2005. Sådana justeringar av finansieringsplanen som kräver att kommissionen antar ett nytt beslut skall träda i kraft efter det att det nya beslutet antagits.

Finansieringsplanen för varje landsbygdsutvecklingsprogram och alla justeringar av planen skall av förvaltningsmyndigheten föras in i det skyddade system för utbyte av information som avses i andra stycket.

Artikel 16

Utgiftsdeklarationer

1.   Utbetalningsställena skall utarbeta utgiftsdeklarationer för varje landsbygdsutvecklingsprogram. Utgiftsdeklarationerna skall, för varje landsbygdsutvecklingsåtgärd, omfatta de stödberättigande offentliga utgifter för vilka utbetalningsstället har betalat ut EJFLU:s motsvarande bidrag under referensperioden.

2.   När programmet godkänts skall medlemsstaterna, i enlighet med artikel 8.1 c i i förordning (EG) nr 1290/2005, på elektronisk väg överlämna sina utgiftsdeklarationer till kommissionen i enlighet med de villkor som anges i artikel 18 i den här förordningen för följande perioder och inom följande tidsfrister:

a)

Senast den 30 april, när det gäller utgifter under perioden 1 januari–31 mars.

b)

Senast den 31 juli, när det gäller utgifter under perioden 1 april–30 juni.

c)

Senast den 10 november, när det gäller utgifter under perioden 1 juli–15 oktober.

d)

Senast den 31 januari, när det gäller utgifter under perioden 16 oktober–31 december.

Utgifter som deklareras för en period får inbegripa korrigeringar av belopp som deklarerats för tidigare deklarationsperioder under samma budgetår.

Om ett program för landsbygdsutveckling inte har godkänts av kommissionen den 31 mars 2007 skall alla utgifter som utbetalningsstället på eget ansvar betalat ut före den tidpunkt då programmet antas, deklareras till kommissionen i den första utgiftsdeklaration som görs efter antagandet av programmet.

3.   Utgiftsdeklarationerna skall upprättas i enlighet med förlagan i bilaga XI. När det gäller landsbygdsutvecklingsprogram som omfattar regioner för vilka olika samfinansieringssatser gäller, i enlighet med artikel 70.3 och 70.4 i förordning (EG) nr 1698/2005, skall begäran innehålla en separat utgiftstabell för varje typ av region.

4.   Om det förekommer oenigheter, tolkningsskillnader eller inkonsekvenser när det gäller utgiftsdeklarationerna för en referensperiod, t.ex. beroende på att den information som krävs enligt förordning (EG) nr 1698/2005 och dess tillämpningsföreskrifter inte lämnats, och detta gör att ytterligare kontroller krävs, skall den berörda medlemsstaten uppmanas att lämna ytterligare information. Denna information skall lämnas via det skyddade system för utbyte av information som avses i artikel 15 andra stycket i den här förordningen.

Den tidsfrist för betalningar som fastställs i artikel 26.5 i förordning (EG) nr 1290/2005 får i detta fall avbrytas, för hela eller en del av det belopp för vilket betalning begärts, från och med den dag då begäran om information skickas, till och med den dag då den begärda informationen inkommer, dock som längst fram till dess att utgiftsdeklarationen för den följande perioden inkommer.

Om det inte hittas någon lösning inom denna frist får kommissionen ställa in eller minska betalningarna i enlighet med artikel 27.3 i förordning (EG) nr 1290/2005.

5.   De kumulerade uppgifter om utgifter och om inkomster som är avsatta för särskilda ändamål för ett givet räkenskapsår och som skall överlämnas till kommissionen senast den 10 november, får korrigeras endast i de årsräkenskaper som skall skickas in till kommissionen i enlighet med artikel 8.1 c iii i förordning (EG) nr 1290/2005.

Artikel 17

Beräkning av de belopp som skall betalas

1.   Det gemenskapsbidrag som skall betalas för stödberättigande offentliga utgifter som deklarerats för respektive axel och referensperiod, skall beräknas på grundval av den finansieringsplan som gäller den första dagen i den perioden.

2.   De EJFLU-bidrag som återkrävs från stödmottagare, inom ramen för det berörda landsbygdsutvecklingsprogrammet, under en referensperiod, skall i utgiftsdeklarationen för den perioden dras av från det belopp som skall betalas av EJFLU.

3.   De positiva eller negativa belopp som eventuellt följer av avslutandet av räkenskaperna i enlighet med artikel 10.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 885/2006, och som får användas på nytt inom landsbygdsutvecklingsprogrammet, skall läggas till eller dras av från EJFLU:s bidrag i den första deklaration som upprättas efter beslutet om avslutande av räkenskaperna.

4.   Då det totala beloppet i utgiftsdeklarationerna överskrider det totala belopp som fastställts för en av landsbygdsutvecklingsprogrammets axlar, skall det belopp som skall betalas som högst uppgå till det belopp som fastställts för den axeln, utan att detta påverkar tillämpningen av den övre gräns som fastställs i artikel 24.4 i förordning (EG) nr 1290/2005. De offentliga utgifter som därigenom utesluts får beaktas i en senare utgiftsdeklaration, förutsatt att medlemsstaten lagt fram en justerad finansieringsplan som godkänts av kommissionen.

5.   Förutsatt att budgetmedel finns tillgängliga skall kommissionen betala in gemenskapsbidraget på det eller de konton som respektive medlemsstat har öppnat.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen kontots benämning och nummer, i det format som kommissionen ställt till deras förfogande.

KAPITEL 4

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR EGFJ OCH EJFLU

Artikel 18

Elektroniskt utbyte av information och dokument

1.   Kommissionen skall inrätta datasystem som gör att den på elektronisk väg kan utbyta dokument och information med medlemsstaterna när det gäller de meddelanden och samråd som avses i förordning och (EG) nr 1290/2005 och tillämpningsföreskrifterna för den förordningen. Den skall informera medlemsstaterna om de allmänna villkoren för genomförande av dessa system via kommittén för jordbruksfonderna.

2.   De datasystem som avses i punkt 1 får bland annat behandla följande:

a)

Uppgifter som krävs för finansiella transaktioner, framför allt rörande utbetalningsställenas månads- och årsräkenskaper, utgifts- och inkomstdeklarationer och överföring av de uppgifter och dokument som avses i artiklarna 5, 11, 15 och 17 i den här förordningen, artikel 6 i förordning (EG) nr 885/2006 och artiklarna 2, 10 och 11 i förordning (EG) nr 884/2006.

b)

Dokument av gemensamt intresse som gör det möjligt att kontrollera räkenskaperna och ta del av de uppgifter och dokument som utbetalningsstället bör ställa till kommissionens förfogande.

c)

EG-texter och kommissionens riktlinjer ifråga om den finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken som de myndigheter svarar för som godkänts och utsetts i enlighet med förordning (EG) nr 1290/2005, liksom riktlinjerna för en harmoniserad tillämpning av lagstiftningen på området.

3.   Kommissionen skall besluta om utformning av och innehåll i de dokument som avses i artiklarna 4, 14 och 17 i den här förordningen, artikel 7.1 a, b och d i förordning (EG) nr 885/2006 och artiklarna 10 och 11 i förordning (EG) nr 884/2006, på grundval av förlagorna i bilagorna II–XI till den här förordningen, bilagorna II och III till förordning (EG) nr 885/2006 och bilaga III till förordning (EG) nr 884/2006.

Dessa förlagor skall anpassas och uppdateras av kommissionen på grundval av information från kommittén för jordbruksfonderna.

4.   De datasystem som avses i punkt 1 får innehålla de verktyg som krävs för att kommissionen skall kunna lagra data och föra EGFJ:s och EJFLU:s räkenskaper liksom de verktyg som krävs för beräkningen av schablonbelopp eller utgifter för vilka enhetliga metoder måste tillämpas, framför allt när det gäller finansiella kostnader och avskrivningar.

5.   Uppgifter om finansiella transaktioner skall meddelas via, föras in i och uppdateras i de datasystem som avses i punkt 1 på utbetalningsställets ansvar, av utbetalningsstället självt eller av det organ till vilket denna uppgift har delegerats, eventuellt via det samordningsorgan som godkänts i enlighet med artikel 6.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1290/2005.

6.   Om ett dokument eller förfarande, enligt förordning (EG) nr 1290/2005 eller tillämpningsföreskrifterna för den förordningen, kräver en underskrift av en behörig person eller tillstånd från en person för ett eller flera steg i förfarandet i fråga, skall de datasystem som inrättats för överföring av dessa dokument, göra det möjligt att identifiera varje person på ett otvetydigt sätt och ge rimliga garantier mot förändringar av dokumentens innehåll, även när det gäller förfarandets olika steg, i enlighet med gemenskapslagstiftningen. När det gäller de utgiftsdeklarationer som avses i artikel 8.1 c i i förordning (EG) nr 1290/2005 och den försäkran som bifogas årsräkenskaperna och som avses i artikel 8.1 c iii i den förordningen, skall originalen av de dokument som skickas på elektronisk väg också bevaras av utbetalningsställena eller i tillämpliga fall av de samordningsorgan som godkänts i enlighet med artikel 6.2 och 6.3 i nämnda förordning.

7.   Elektroniska och digitala dokument skall bevaras under den period som krävs enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 885/2006.

8.   Om ett datasystem inte fungerar eller om det inte finns en stabil anslutning får medlemsstaten efter kommissionens förhandsgodkännande skicka dokumenten i en annan form, på de villkor som kommissionen fastställer.

KAPITEL 5

ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Bokföring av medel från modulering och tvärvillkor

1.   De belopp som hålls inne i enlighet med artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004 skall av medlemsstaten krediteras ett särskilt konto som öppnats för varje utbetalningsställe, eller ett särskilt konto som öppnats av medlemsstaten. Bokföringen skall göra det möjligt att identifiera beloppets ursprung i förhållande till utbetalningen av stödet till stödmottagaren.

2.   Med tanke på användningen får medlemsstaterna till utbetalningsställen som de själva väljer omfördela de belopp som hållits inne och som avses i punkt 1. Dessa belopp skall krediteras det eller de konton som avses i punkt 1 och endast användas för finansiering av tilläggsstöd från gemenskapen enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller kompletterande åtgärder enligt artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1655/2004.

Eventuell ränta på medel som inte använts skall läggas till det tillgängliga saldot i slutet av varje budgetår och användas för finansiering av samma åtgärder.

3.   När det gäller utgifter för de åtgärder som avses i punkt 2 skall utbetalningsställenas räkenskaper hållas skilda från andra utgifter för landsbygdsutveckling, och för varje betalning skall det göras åtskillnad i räkenskaperna mellan nationella medel och medel som härrör från tillämpningen av artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004.

4.   De belopp som hålls inne i enlighet med artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1259/1999 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1655/2004, inbegripet eventuell påförd ränta, och som inte betalats i enlighet med artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 963/2001 (14) eller artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1655/2004 skall dras av från månadsbetalningarna när kommissionen fattar ett beslut, i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EG) nr 1290/2005, om utgifter för oktober månad under det berörda budgetåret. I förekommande fall är det den växelkurs som avses i artikel 7.2 i den här förordningen som skall användas.

Artikel 20

Utgifter för landsbygdsutveckling inom ramen för EUGFJ:s garantisektion under perioden 16 oktober–31 december 2006

Om en medlemsstat, inom ramen för program för landsbygdsutveckling för perioden 2000–2006, planerar utbetalningar från EUGFJ:s garantisektion fram till den 31 december 2006, i enlighet med artikel 39.1 a andra meningen i förordning (EG) nr 1290/2005, skall den medlemsstaten lämna in en väl motiverad begäran till kommissionen om detta senast den 1 juli 2006. I denna begäran skall det anges vilket eller vilka program och vilka åtgärder som berörs.

Om första stycket tillämpas skall medlemsstaterna till kommissionen senast den 31 januari 2007, för varje program och varje åtgärd, meddela när betalningarna från EUGFJ:s garantisektion gjorts.

Artikel 21

Upphävande

Förordning (EG) nr 296/96 och beslut C/2004/1723 av den 26 april 2004 skall upphöra att gälla den 16 oktober 2006.

Förordning (EG) nr 296/96, med undantag för artikel 3.6a a, och beslut C/2004/1723 skall dock fortfarande vara tillämpliga på medlemsstaternas samtliga utgifter inom ramen för EUGFJ:s garantisektion fram till den 15 oktober 2006.

Hänvisningar till den förordningen och det beslutet skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XII.

Artikel 22

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den skall tillämpas från och med den 16 oktober 2006 när det gäller medlemsstaternas inkomster och utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU för budgetåren från och med 2007. Artikel 20 skall dock tillämpas från och med dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(2)  EGT L 216, 5.8.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 695/2005 (EUT L 114, 4.5.2005, s. 1).

(3)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(5)  EUT L 298, 23.9.2004, s. 3.

(6)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 113. Förordningen upphävd genom förordning (EG) nr 1782/2003, EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(7)  EGT L 39, 17.2.1996, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1607/2005 (EUT L 256, 1.10.2005, s. 12).

(8)  Anmält den 26 april 2004. Senast ändrat genom beslut C/2005/3741, anmält den 30 september 2005.

(9)  Se sidan 35 i detta nummer av EUT.

(10)  Se sidan 90 i detta nummer av EUT.

(11)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 36.

(12)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.

(13)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 6.

(14)  EGT L 136, 18.5.2001, s. 4.


TABELL ÖVER BILAGORNA

BILAGA I

SAMMANLAGDA UTGIFTER OCH INTÄKTER UNDER EN MÅNAD (ARTIKEL 4.1 A)

BILAGA II

MÅNATLIG UTGIFTSDEKLARATION FÖR EGFJ (ARTIKEL 4.1 B)

BILAGA III

T 101 – REDOVISNING AV AVVIKELSER (ARTIKEL 4.2 C)

BILAGA IV

T 103 – ÖVERSIKTLIG REDOVISNING (ARTIKEL 4.2 B)

BILAGA V

T 104 – UPPGIFTER UPPDELAT EFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS BUDGETNOMENKLATUR OCH EFTER TYP AV UTGIFT OCH INTÄKT (ARTIKEL 4.1 A)

BILAGA VI

T 106 – BELOPP SOM DRAGITS IN ELLER AV I ENLIGHET MED ARTIKEL 3 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/1999 (ARTIKEL 4.2 E)

BILAGA VII

T 107 – BELOPP SOM DRAGITS IN ELLER AV I ENLIGHET MED ARTIKEL 4 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/1999 ELLER ARTIKEL 1 I FÖRORDNING (EG) NR 1655/2004 (ARTIKEL 4.2 E)

BILAGA VIII

T 108 – ANVÄNDNING AV DE BELOPP SOM DRAGITS IN ELLER AV I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 3 OCH 4 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FÖRORDNING (EG) NR 1655/2004 (ARTIKEL 4.2 E)

BILAGA IX

T 109 – ÖVERSIKT ÖVER ANVÄNDNINGEN AV DE BELOPP SOM DRAGITS IN ELLER AV I ENLIGHET MED ARTIKLARNA 3 OCH 4 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FÖRORDNING (EG) NR 1655/2004 (ARTIKEL 4.2 E)

BILAGA X

PROGNOSER FÖR EJFLU:S UTGIFTER (ARTIKEL 14)

BILAGA XI

DEKLARATION AV EJFLU:S UTGIFTER (ARTIKEL 17)

BILAGA XII

JÄMFÖRELSETABELL

BILAGA I

SAMMANLAGDA UTGIFTER OCH INTÄKTER UNDER EN MÅNAD (ARTIKEL 4.1 A)

IDES

Innehåll i en deklaration

Deklarationens huvud

Deklarationens huvud skall innehålla följande:

En identifieringskod som anger meddelandets art och vilken medlemsstat som sänder uppgifterna. Kommissionen kommer att sända er denna identifieringskod.

Den period som deklarationen gäller.

Uppgifter om utgifterna och intäkterna under den berörda perioden:

Totalbeloppet före räkenskapsavslut

Prognoser före räkenskapsavslut

Räkenskapsavslut

Uppgifter om offentlig lagring

Deklarationens centrala del

Deklarationens centrala del skall innehålla följande:

Identifieringskod för posten eller artikeln

De deklarerade beloppen och prognoserna

Redogörelse för avvikelser i förhållande till prognoserna.

Avslutande del

I den avslutande delen av deklarationen skall det anföras ett kontrollbelopp som är summan av alla de belopp som deklarerats i huvudet och den centrala delen av deklarationen.

Meddelandets utformning

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Beskrivning av fälten

Namn

Format

Beskrivning

Deklarationens huvud: uppgifterna förekommer en gång

[IDENTIFICATION] *

 

Identifieringskod som meddelas av kommissionen

[BEGINDATE] *

Datum (DDMMÅÅÅÅ)

Deklarationsperiodens inledningsdatum

[ENDDATE] *

Datum (DDMMÅÅÅÅ)

Deklarationsperiodens avslutningsdatum

[EXPENDITURE]*

Antal (30,2)

Månatliga totalbelopp före räkenskapsavslut

[FORECAST] *

Antal (30,2)

Prognoser

[CLEARANCE] *

Antal (30,2)

Räkenskapsavslut

[PUBLIC STORAGE]*

Antal (30,2)

Utgifter för offentlig lagring

Deklarationens centrala del: uppgifterna förekommer en gång

[ITEM]

Antal (8)

Budgetrubrik (post eller artikel)

[AMOUNT]

Antal (30,2)

Utgifts-/intäktsbelopp

[FORECAST]

Antal (30,2)

Prognosbelopp

[DIFF1]

Antal (30,2)

Skillnad jämfört med tidigare månader

[DIFF2]

Antal (30,2)

Prognos för den skillnad som skall överföras till påföljande månader

[DIFF3]

Antal (30,2)

Skillnad jämfört med påföljande månader

[DIFF4]

Antal (30,2)

Fel i prognoserna

Avslutande del: uppgifterna förekommer en gång

[CHECKSUM] *

Antal (30,2)

Kontrollvärde: summan av alla belopp i meddelandet

Det är obligatoriskt att fylla i de fält som markerats med *.

Exempel

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Medlemsstat:

Överföringsdatum:

Kontaktperson:

Tfn:

E-post:

Utgifter för perioden … till …

i euro

Månatligt totalbelopp före räkenskapsavslut (1):

Prognoser före räkenskapsavslut (2):

Skillnad = (1)-(2):

Räkenskapsavslut:

Månatligt totalbelopp inklusive räkenskapsavslut:

Varav utgifter för offentlig lagring (kategori 2)

 

 

 

 


Obligatoriska uppgifter för månadens sista veckofax, eller på kommissionens uttryckliga begäran

Lämplig nomenklatur

Utgifter (1)

Prognoser (2)

Skillnad = (1)-(2)

Redogörelse för de viktigaste skillnaderna i miljoner euro

Överfört från tidigare månader

Överföring till kommande månader

Överfört från kommande månader

Prognosfel

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA II

MÅNATLIG UTGIFTSDEKLARATION FÖR EGFJ (ARTIKEL 4.1 B)

Innehåll i en deklaration

Deklarationens huvud

Deklarationens huvud skall innehålla följande:

En identifieringskod som anger meddelandets art och vilken medlemsstat som sänder informationen. Koden är erkänd av kommissionen och gör det möjligt att känna igen den typ av deklaration som den berörda medlemsstaten har sänt. (Anmärkning: den kommer bl.a. att användas som en garanti för att den användare som sänder en deklaration har fått bemyndigande av den berörda medlemsstaten att göra det.) Kommissionen kommer att sända er denna identifieringskod. Den utgiftsperiod som deklarationen gäller.

Exempel: 1105 för utgiftsperioden 11-2005 och deklarationen av den 10 december 2005.

Namn, telefonnummer, faxnummer och e-postadress för den person som ansvarar för deklarationen.

Deklarationens centrala del

I deklarationens centrala del skall följande uppgifter införas för varje artikel i EGFJ:s nomenklatur:

Artikelns eller postens identifieringskod (t.ex. 050201).

Det deklarerade beloppet i euro.

Avslutande del

Därefter införs följande uppgifter i en sammanfattande del:

Det sammanlagda beloppet i euro.

Kommentardel

Meddelandet slutar med ett tomt fält för kommentarer bestående av mellan 0 och 100 linjer text. I detta fält införs ytterligare uppgifter då kommissionen har framfört en begäran om sådana.

Meddelandets utformning

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Beskrivning av fälten

Namn

Format

Beskrivning

Deklarationens huvud: uppgifterna förekommer en gång

[IDENTIFICATION] *

 

Identifieringskod som meddelas av GD AGRI

[PERIOD] *

Datum (MMÅÅ)

Den period som faxet rör

[RESPNAME] *

Fri text (250 tecken)

Namn och förnamn på den person som ansvarar för deklarationen

[RESPPHONE]

Fri text (50 tecken)

Telefonnummer till den person som ansvarar för deklarationen

[RESPFAX]

Fri text (50 tecken)

E-postadress till den person som ansvarar för deklarationen

[RESPEMAIL]

Fri text (50 tecken)

Faxnummer till den person som ansvarar för deklarationen

Deklarationens centrala del: uppgifterna förekommer en gång

[ITEM]

Text (8 tecken)

Post eller kapitel som deklarationen utarbetats för

[AMOUNT]

Antal (15,2)

Belopp i euro

Avslutande del: uppgifterna förekommer en gång

[TOT AMOUNT]

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som deklarerats, angivet i euro

Kommentardel: uppgifterna förekommer en gång

[COMMENT]

Fri text (200 tecken)

Utrymme för kommentarer

Det är obligatoriskt att fylla i de fält som markerats med *.

Exempel

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Première ligne

<C>999<V>Ceci est un commentaire – Seconde ligne

Utskriftsformat

Image

EGFJ Deklaration den 10 i månaden Utgifter och intäkter

 

Medlemsstat:

 

 

 

Ansvarig person:

 

 

 

Telefon:

 

 

 

Fax:

 

 

 

E-postadress:

 

 

 

Månad:

 

 

Sidan 1: Belopp

 

Datum

Utgifter och intäkter

 

euro

Artikel eller post 1

text

 

Artikel eller post 2

text

 

 

 

 

 

 

Artikel eller post n

text

 

 

SAMMANLAGT BELOPP (för in)

 

 

KONTROLLFÄLT

 

 

BERÄKNAT SAMMANLAGT BELOPP

0,00

Sidan 2: Kommentarer:

BILAGA III

 

Spärrat

 

Fylls i

MEDLEMSSTAT:

TABELL 101

BUDGETÅR

DE MEDDELADE UPPGIFTERNAS ÖVERENSSTÄMMELSE

i euro

 

1)

De totala utgifterna och de intäkter som är avsatta för särskilda ändamål under … månad uppgår till

 

2)

De totala utgifterna och de intäkter som är avsatta för särskilda ändamål för den månaden och som meddelats den … uppgår till

 

3) Eventuell differens = (1) - (2)

0,00

FÖRKLARING AV DIFFERENSEN I PUNKT 3

 

1) Utgiftsbudgetposter:

 

2) Budgetposter för intäkter som avsatts för särskilda ändamål:

 


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 

BILAGA IV

 

Spärrat

 

Fylls i


TABELL 103

UTGIFTER OCH INTÄKTER SAMT PROGNOSER ÖVERSIKT

MEDLEMSSTAT:

Budgetår

i euro

Utbetalningsställe

Kumulerade deklarerade utgifter n-1

Utgifter under … månad

Utgifter från den 16.10.2005 till den …

Kontroll av kumulerade utgifter

Utgifter enligt prognos

månad n+1

månad n+2 & n+3

n+4 till den 15 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA ATT FÖRA IN

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av summa

 

 

 

 

 

 

 

BERÄKNAD SUMMA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Utbetalningsställe

Kumulerade deklarerade intäkter n-1

Intäkter … månad

Intäkter från den 16.10.2005 till den …

Kontroll av kumulerade intäkter

Intäkter enligt prognos

månad n+1

månad n+2 & n+3

n+4 till den 15 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA ATT FÖRA IN

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av summa

 

 

 

 

 

 

 

BERÄKNAD SUMMA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Utbetalningsställe

Kumulerade deklarerade intäkter och utgifter n-1

Utgifter och intäkter för … månad

Utgifter och intäkter från den 16.10.2005 till den …

Kontroll av kumulerade utgifter + intäkter

Utgifter och intäkter enligt prognos

månad n+1

månad n+2 & n+3

n+4 till den 15 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA ATT FÖRA IN

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll av summa

 

 

 

 

 

 

 

BERÄKNAD SUMMA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Datum:

 

Den ansvariges underskrift(*):

 

Stämpel (1):

 


(1)  Endast tillämpligt när tabellen sänds i pappersformat.

BILAGA V

T 104 – UPPGIFTER UPPDELAT EFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS BUDGETNOMENKLATUR OCH EFTER TYP AV UTGIFT OCH INTÄKT (ARTIKEL 4.1 A)

Innehåll i en deklaration

Deklarationens huvud

Deklarationens huvud skall innehålla följande:

En identifieringskod som anger meddelandets art och vilket betalningsorgan som sänder uppgifterna. (Anmärkning: den kommer bl.a. att användas som en garanti för att den användare som sänder en deklaration har fått bemyndigande av den berörda medlemsstaten att göra det.) Kommissionen kommer att sända er denna identifieringskod. Den utgiftsperiod som deklarationen gäller.

Exempel: 200511 för utgiftsperioden 11-2005 och T104 av den 20 december 2005.

Det språk deklarationen avfattats på.

Deklarationens centrala del

I deklarationens centrala del skall följande uppgifter införas för varje underpost i EGFJ:s nomenklatur:

Underpostens identifieringskod (t.ex. 050201043010001 och om underposten är okänd 050201049999999).

Beskrivning av underposten på det språk som valts i deklarationens huvud.

Deklarerat belopp för den berörda perioden (”n”), sammanlagt belopp som deklarerats sedan räkenskapsårets början, prognoser för perioderna ”n+1”, ”n+2”… ”n+3” och ”n+4”… räkenskapsårets utgång. Alla belopp skall anges i euro.

Avslutande del

Efter förteckningen över alla underposter anförs följande:

Deklarerat belopp för den berörda perioden (n), sammanlagt belopp som deklarerats sedan räkenskapsårets början, sammanlagt belopp för prognoserna för perioderna ”n+1”, ”n+2”… ”n+3” och ”n+4”… räkenskapsårets utgång.

Förklaring av hur underposterna ”9999999” använts.

Ett tomt fält för kommentarer.

Meddelandets utformning

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Beskrivning av fälten

Namn

Format

Beskrivning

Deklarationens huvud: uppgifterna förekommer en gång

[IDENTIFICATION] *

 

Identifieringskod som meddelas av GD AGRI

[PERIOD] *

Datum (ÅÅÅÅMM)

Utgiftsperiod

[LANGUAGE] *

2 tecken

ISO-kod för språket

Deklarationens centrala del: uppgifterna förekommer en gång

[SUBITEM] *

Antal (15)

Underpost

[DESCRIPTION] *

Fri text (600)

Beskrivning av underposten

[AMOUNT] *

Antal (15,2)

Deklarerat belopp

[AMOUNT CUMUL] *

Antal (15,2)

Kumulerat belopp

[PRE1] *

Antal (15,2)

Belopp som prognostiserats för påföljande period

[PRE2] *

Antal (15,2)

Belopp som prognostiserats för perioden ”n+2”… ”n+3”

[PRE3] *

Antal (15,2)

Belopp som prognostiserats för perioden ”n+4”… räkenskapsårets slut

Avslutande del: uppgifterna förekommer en gång

[AMOUNT TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som deklarerats

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt kumulerat belopp

[PRE1 TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som prognostiserats för påföljande period

[PRE2 TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som prognostiserats för perioden ”n+2”… ”n+3”

[PRE3 TOT] *

Antal (15,2)

Sammanlagt belopp som prognostiserats för perioden ”n+4”… räkenskapsårets slut

[EXPLANATION]

Fri text (80)

Förklaring till underposterna 9999999

[COMMENT]

Fri text (80)

Kommentarer

Det är obligatoriskt att fylla i de fält som markerats med *.

Exempel

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds – fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme – new Member States – R.1782/03, Art.143b) – year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

BILAGA VI

TABELL 106

BELOPP SOM INNEHÅLLITS ENLIGT ARTIKEL 3 I FÖRORDNING (EG) nr 1259/1999

(fr.o.m. 16.10.N-1 t.o.m. …)

MEDLEMSSTAT:

 

BUDGETÅR:

N

UTBETALNINGSSTÄLLE:

 

 

 


Valuta:

 


Budget delpost

Benämning

Belopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrigeringar för budgetår (n-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

0,00


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 

BILAGA VII

TABELL 107

BELOPP SOM INNEHÅLLITS ENLIGT ART. 4 I FÖRORDNING (EG) nr 1259/1999 ELLER ART. 1 I FÖRORDNING (EG) nr 1655/2004

(fr.o.m. 16.10.N-1 t.o.m. …)

MEDLEMSSTAT:

 

BUDGETÅR:

N

UTBETALNINGSSTÄLLE:

 

 

 


Valuta:

 


Budget delpost

Benämning

Belopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrigeringar för budgetår (n-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

0,00


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 

BILAGA VIII

TABELL 108

UTNYTTJANDE AV BELOPP SOM INNEHÅLLITS ENLIGT ART. 3 OCH 4 I FÖRORDNING (EG) NR 1259/1999 ELLER ART. 1 I FÖRORDNING (EG) NR 1655/2004

(fr.o.m. 16.10.N-1 t.o.m. …)

ÅR DÅ BELOPP INNEHÅLLITS N

MEDLEMSSTAT:

 

UTBETALNINGSSTÄLLE:

 


Valuta:

 


 

 

Utgifter under budgetåret

BUDGET POST

Benämning

N

N+1

N+2

N+3

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Sammanlagda använda belopp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 

BILAGA IX

TABELL 109

ÖVERSIKT ÖVER ANVÄNDNINGEN AV BELOPP SOM INNEHÅLLITS ENLIGT ART. 3 OCH 4 I FÖRORDNING (EG) nr 1259/1999 ELLER ART. 1 I FÖRORDNING (EG) nr 1655/2004

(fr.o.m. 16.10.N-1 t.o.m. …)

ÅR DÅ BELOPP INNEHÅLLITS N

MEDLEMSSTAT:

 


Valuta:

 


 

BELOPP SOM INNEHÅLLITS UNDER BUDGETÅR N (1)

 

 

Utgifter under budgetåren

UTBETALNINGSSTÄLLE

N

N+1

N+2

N+3

TOTALT

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalbelopp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korrigering av innehållna belopp

 

 

 

 

0,00

Räntor från oanvända medel

 

 

 

 

0,00

Balansräkning

 

 

 

 

0,00


Datum:

 

Ansvarig tjänsteman:

 


(1)  Detta belopp skall motsvara summan av totalbeloppen i tabellerna 106 och 107 fastställda den …

BILAGA X

A)

PROGNOSER FÖR DET BELOPP SOM EJFLU SKALL BETALA SENAST DEN 31 JANUARI

Uppskattning av de belopp, angivet i euro, som EJFLU skall betala för år ”N”:

Programnummer

januari-mars

april-juni

juli-oktober

 

 

 

 

Uppskattning av de belopp, angivet i euro, som EJFLU skall betala för år ”n+1”:

oktober-december

januari-mars

april-juni

juli-oktober

 

 

 

 

B)

PROGNOSER FÖR DET BELOPP SOM EJFLU SKALL BETALA SENAST DEN 31 JULI

Uppskattning av de belopp, angivet i euro, som EJFLU skall betala för år ”n”:

Programnummer

januari-mars

april-juni

juli-oktober

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

 

Uppskattning av de belopp, angivet i euro, som EJFLU skall betala för år ”n+1”:

oktober-december

januari-mars

april-juni

juli-oktober

 

 

 

 

BILAGA XI

A)   UTGIFTSDEKLARATION

Program för landsbygdsutveckling ________________ nr CCI ______________

Översikt över de operationer som betalningsorganet har betalt gemenskapsbidrag till mellan den __/__/__ och den __/__/__

Insatsområde/Insats

Offentliga utgifter som ligger till grund för gemenskapens samfinansiering

Insats 111

(belopp i euro)

Insats 112

(belopp i euro)

 

Insats 1xy

(belopp i euro)

Sammanlagt belopp insatsområde I

(automatisk beräkning)

Insats 211

(belopp i euro)

Insats 212

(belopp i euro)

 

Insats 2xy

(belopp i euro)

Sammanlagt belopp insatsområde II

(automatisk beräkning)

Insats 311

(belopp i euro)

Insats 312

(belopp i euro)

 

Insats 3xy

(belopp i euro)

Sammanlagt belopp insatsområde III

(automatisk beräkning)

Insatser av Leader-typen insatsområde I (411)

(belopp i euro)

Insatser av Leader-typen insatsområde II (412)

(belopp i euro)

Insatser av Leader-typen insatsområde III (413)

(belopp i euro)

Samarbetsprojekt (421)

(belopp i euro)

Drift av lokala aktionsgrupper (431)

(belopp i euro)

Sammanlagt belopp insatsområdet Leader

(automatisk beräkning)

Sammanlagt belopp insatser

(automatisk beräkning)

Tekniskt stöd

(belopp i euro)

SAMMANLAGT BELOPP

(automatisk beräkning)

B)   SAMMANFATTANDE ÖVERSIKT ÖVER OFFENTLIGA UTGIFTER

Prioriterat insatsområde

Sammanlagda offentliga utgifter

Andel samfinansiering

Offentligt bidrag

Från nationell sida

Från gemenskapens sida

Insatsområde I

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

Insatsområde II

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

Insatsområde III

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

Insatsområde Leader

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

Tekniskt stöd

(automatisk beräkning)

(fastställd i programmet)

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

SAMMANLAGT BELOPP

(automatisk beräkning)

 

(automatisk beräkning)

(automatisk beräkning)

C)   BEGÄRAN OM BETALNING

Sammanlagt EJFLU-bidrag till de deklarerade utgifterna

(automatisk beräkning)

Belopp som inkommit under deklarationsperioden (-)

euro

Begränsning i förhållande till utgiftstaket eller nedsättning av föregående deklaration (+)

euro

Saldo (eventuellt +/-) efter beslutet om avslutande av räkenskaperna för år x

euro

Belopp som begärts från EJFLU

euro

För betalningsorganet, datum, namn och befattning för den person som gör deklarationen

För samordningsorganet, datum, namn och befattning för den person som beviljar översändandet till kommissionen

BILAGA XII

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 296/96

Denna förordning

Artikel 1.1,

Artikel 11.1

Artikel 1.2,

Artikel 11.2

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 19.1

Artikel 2.3

Artikel 19.2 första stycket

Artikel 2.4

Artikel 19.2 andra stycket

Artikel 2.5

Artikel 19.3

Artikel 3.1

Artikel 3

Artikel 3.2

Artikel 4.1 a

Artikel 3.3

Artikel 4.1 b

Artikel 3.3a

Artikel 18.8

Artikel 3.4

Artikel 4.1 andra stycket

Artikel 3.5

Artikel 4.1 c

Artikel 3.6 a

Artikel 4.2 a

Artikel 3.6 b

Artikel 4.2 b

Artikel 3.6 c

Artikel 4 punkt 2 c

Artikel 3.6 d

Artikel 4.2 d

Artikel 3.6a a

Upphävd

Artikel 3.6a b

Artikel 4.2 e

Artikel 3.7

Upphävd

Artikel 3.8

Upphävd

Artikel 3.9

Artikel 1.2

Artikel 3.10

Upphävd

Artikel 3.11

Artikel 7

Artikel 4.1

Artikel 8

Artikel 4.2 a och 4.2 b

Artikel 9.1

Artikel 4.2 c

Artikel 9.2

Artikel 4.2 d

Artikel 9.3

Artikel 4.2 e

Upphävd

Artikel 4.3

Artikel 9.4

Artikel 4.4

Artikel 9.6

Artikel 4.5

Artikel 9.5

Artikel 4.6

Upphävd

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 19.4

Artikel 7.1

Artikel 5.1, 5.3 och 5.4

Artikel 7.2

Artikel 5.2

Artikel 7.3

Artikel 5.5

Artikel 7.4

Artikel 5.6

Artikel 7.5

Artikel 5.7

Artikel 7.6

Upphävd

Artikel 8

Artikel 18

Artikel 9

Artikel 21

Artikel 10

Artikel 22


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 171/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 884/2006

av den 21 juni 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring och bokföring av transaktioner för offentlig lagring som görs av medlemsstaternas utbetalande organ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 av den 2 augusti 1978 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (1), särskilt artikel 9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2), särskilt artikel 42, och

av följande skäl:

(1)

Interventionsåtgärder i syfte att stabilisera jordbruksmarknaderna enligt artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 1290/2005 finansieras av gemenskapen på de villkor som fastställs i sektorslagstiftningen inom jordbruket. Beträffande interventionsåtgärder i form av offentlig lagring anges i artikel 4 i förordning (EEG) nr 1883/78 att det belopp som skall finansieras bestäms av de årsräkenskaper som upprättas av de utbetalande enheterna eller organen. I förordningen fastställs också regler och villkor för årsräkenskaperna. Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) infördes genom förordning (EG) nr 1290/2005 och garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) upphörde därmed att existera och det bör därför fastställas tillämpningsföreskrifter för EGFJ.

(2)

Enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1290/2005 får interventionsåtgärder i form av offentlig lagring finansieras endast om lagringsutgifterna har betalats av ett utbetalande organ som har utsetts av en medlemsstat. Uppgifter som förvaltning och kontroll av interventionsåtgärder får, med undantag för utbetalning av stöd, delegeras enligt artikel 6.1 andra stycket i den förordningen. Uppgifterna kan också utföras av flera utbetalande organ. Det bör också föreskrivas att vissa offentliga lagringsåtgärder, på det utbetalande organets ansvar, får överlåtas till utomstående offentliga eller privata organ. Det är därför nödvändigt att fastställa vilket övergripande ansvar de utbetalande organens har på detta område, att närmare ange vilka förpliktelser de har och att fastställa på vilka villkor och enligt vilka regler förvaltningen av vissa offentliga lagringsåtgärder får överlåtas till utomstående offentliga eller privata organ. I sistnämnda fall bör det också fastställas att de berörda organen måste verka inom ramen för kontrakt som bygger på de förpliktelser och allmänna principer som fastställs i denna förordning.

(3)

Det förekommer olika slag av utgifter för interventionsåtgärder i form av offentlig lagring. Det bör därför för varje typ av transaktion fastställas vilka utgifter som berättigar till gemenskapsfinansiering och på vilka villkor, genom att det fastställs villkor för stödberättigandet och vilka beräkningsmodeller som bör användas. Det bör dessutom fastställas om utgifterna skall bokföras på grundval av de poster som de utbetalande organen faktiskt konstaterar eller på grundval av schablonbelopp som kommissionen fastställer.

(4)

För att de medlemsstater som inte ingår i euroområdet skall kunna konsolidera sina utgifter och kostnader i nationell valuta och i euro på ett harmoniserat sätt bör det fastställas regler för hur offentlig lagring skall redovisas i deras bokföring och vilken växelkurs som skall användas.

(5)

Eftersom de berörda åtgärderna är av mycket olika natur och det inte finns en enhetlig avgörande händelse bör det när det gäller att fastställa storleken på gemenskapsfinansieringen av utgifter för offentlig lagring anges en enda avgörande händelse som baseras på de utbetalande organens bokföring, i vilken de olika utgifts- och intäktsposterna debiteras respektive krediteras.

(6)

Enligt artikel 6 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU (3) skall de utbetalande organen för att få betalt för sina utgifter för offentlig lagring i sin utgiftsdeklaration ange de värden och belopp som de har bokfört månaden efter den månad som transaktionen för offentlig lagring avser. För att säkerställa att detta förfarande löper friktionsfritt bör det fastställas hur den information som krävs för utgifts- och kostnadsberäkningen skall förmedlas till kommissionen.

(7)

Det bör genom bokföringen av de offentliga interventionslagren vara möjligt att fastställa inte bara gemenskapsfinansieringens storlek utan också lagersituationen för de produkter som omfattas av interventionssystemet. De utbetalande organen bör därför vara skyldiga att föra lagerbokföring och finansräkenskaper var för sig med de poster som krävs för övervakningen av lagren och administrationen av finansieringen av de utgifter och kostnader som de offentliga interventionsåtgärderna medför.

(8)

De utbetalande organen är skyldiga att bokföra poster som rör kvantitet, värde och vissa genomsnitt. Däremot behöver vissa transaktioner eller utgifter inte bokföras alls i vissa fall eller så måste de bokföras enligt särskilda regler. För att undvika skillnader i hanteringen och skydda gemenskapens ekonomiska intressen bör det anges vilka dessa fall och omständigheter är och hur de bör bokföras.

(9)

Den dag då de olika utgifts- och intäktsposter som är knutna till interventionsåtgärder i form av offentlig lagring bokförs beror på vilken typ av transaktion det rör sig om och den kan vara fastställd i sektorslagstiftningen inom jordbruket. Det bör därför fastställas en allmän regel om att dessa poster bokförs den dag då den materiella transaktionen till följd av interventionsåtgärden ägde rum, och närmare anges vilka särskilda fall som skall beaktas.

(10)

De utbetalande organen bör, i enlighet med det ansvar som åligger dem, regelbundet och återkommande genomföra kontroller av interventionslagren. För att se till att alla utbetalande organ fullgör denna skyldighet på ett enhetligt sätt bör periodiciteten och de allmänna inventeringsprinciperna fastställas.

(11)

Värderingen av transaktioner för offentlig lagring beror också på vilken typ av transaktion det rör sig om och kan fastställas i enlighet med sektorslagstiftningen inom jordbruket. Det bör därför fastställas en allmän regel om att värdet av uppköp och försäljning skall vara lika med summan av de betalningar eller inkasseringar som gjorts eller som skall göras för materiella transaktioner, och närmare anges vilka särskilda regler eller särskilda fall som skall beaktas.

(12)

Form och innehåll beträffande de handlingar som skall förmedlas för interventionsåtgärder i form av offentlig lagring och villkoren och bestämmelserna om medlemsstaternas inlämnande eller bevarande av de berörda handlingarna bör fastställas. För att stämma överens med de regler som fastställs på andra områden rörande finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, bör de meddelanden och informationsutbyten som fastställs i denna förordning göras i enlighet med de villkor och metoder som anges i artikel 18 i förordning nr 883/2006.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning ersätter bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 411/88 av den 12 februari 1988 om den metod och den räntesats som skall användas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avyttring (4), kommissionens förordning (EEG) nr 1643/89 av den 12 juni 1989 om fastställande av de schablonbelopp som skall användas vid finansiering av materiella transaktioner i samband med offentlig lagring av jordbruksprodukter (5), kommissionens förordning (EEG) nr 2734/89 av den 8 september 1989 om de faktorer som skall beaktas vid fastställande av utgifter enligt artikel 37.2 i förordning (EEG) nr 822/87 som skall finansieras av garantisektionen inom EUGFJ (6), rådets förordning (EEG) nr 3492/90 av den 27 november 1990 om de faktorer som skall beaktas i årsräkenskaperna för finansieringen av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (7), kommissionens förordning (EEG) nr 3597/90 av den 12 december 1990 om bokföringsregler för interventionsåtgärder som innefattar interventionsorganens uppköp, lagring och försäljning av jordbruksprodukter (8), kommissionens förordning (EEG) nr 652/92 av den 16 mars 1992 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 147/91 om definition och fastställande av toleranser för svinn av jordbruksprodukter i offentlig interventionslagring (9) och kommissionens förordning (EG) nr 2148/96 av den 8 november 1996 om bestämmelser för utvärdering och kontroll av de kvantiteter jordbruksprodukter som lagras i offentliga lager (10).

(14)

Förordningarna (EEG) nr 411/88, (EEG) nr 1643/89, (EEG) nr 2734/89, (EEG) nr 3492/90, (EEG) nr 3597/90, (EEG) nr 147/91 och (EG) nr 2148/96 bör därför upphöra att gälla.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

INTERVENTIONSÅTGÄRDER I FORM AV OFFENTLIG LAGRING

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs villkor och regler för hur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) skall finansiera interventionsåtgärder i form av offentlig lagring, hur de utbetalande organen enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1290/2005 skall förvalta och kontrollera de motsvarande utgifterna och hur de motsvarande utgifterna och intäkterna för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) skall bokföras, samt hur information och relevanta handlingar skall överföras till kommissionen.

Artikel 2

Det utbetalande organets uppgifter och ansvar

1.   De utbetalande organen skall svara för förvaltning och kontroll av de interventionsåtgärder i form av offentlig lagring som de ansvarar för, i enlighet med de villkor som anges i bilaga I till denna förordning, särskilt de procentsatser för lägsta kontrollfrekvens som fastställs i den bilagan, samt i tillämpliga fall i enlighet med sektorslagstiftningen inom jordbruket.

De får delegera sina befogenheter till interventionsorgan som uppfyller de ackrediteringskriterier som anges i bilaga I.1.C till kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 (11) eller agera via andra utbetalande organ.

2.   De utbetalande organen eller interventionsorganen får, utan att det påverkar deras övergripande ansvar när det gäller offentlig lagring, vidta följande åtgärder:

a)

Överlåta förvaltningen av vissa offentliga lagringsåtgärder till fysiska eller juridiska personer som svarar för interventionslagringen av jordbruksprodukter, nedan kallade ”lagerhållare”. I sådana fall skall förvaltningen ovillkorligen ske genom lagringskontrakt på grundval av de förpliktelser och allmänna principer som anges i bilaga II.

b)

Ge fysiska eller juridiska personer i uppdrag att utföra vissa uppgifter som föreskrivs i sektorslagstiftningen.

3.   De utbetalande organens förpliktelser när det gäller offentlig lagring är bland annat följande:

a)

Att föra lagerbokföring och finansräkenskaper för varje produkt som omfattas av en interventionsåtgärd i form av offentlig lagring på grundval av de transaktioner som de gör från och med den 1 oktober ett år till och med den 30 september det påföljande året, nedan kallat ”räkenskapsår”.

b)

Att föra en aktuell förteckning över de lagerhållare med vilka de har ingått kontrakt om offentlig lagring. Förteckningen skall innehålla uppgifter om exakt lagringsplats, lagrens kapacitet, nummer på hangarer, kylrum och silor samt ritningar och scheman över lagren.

c)

Att till kommissionens förfogande ställa de standardkontrakt som används för offentlig lagring och de regler som antagits för övertagande, lagring och uttag av produkter ur lagerhållarnas lager samt de regler som gäller för lagerhållarens ansvar.

d)

Att föra en central datoriserad lagerbokföring som omfattar alla lagringsplatser, alla produkter och alla de olika produkternas kvantiteter och kvaliteter och som för var och en anger vikt (vid behov netto- och bruttovikt) eller volym.

e)

Att göra alla transaktioner i samband med lagring, förvaring, transport och överföring av interventionsprodukter enligt bestämmelser på gemenskaps- och nationell nivå, utan att det ansvar som vilar på köparna, på andra utbetalande organ som ingriper i samband med en transaktion eller på personer som har bemyndigats för detta påverkas.

f)

Att under hela året kontrollera interventionsprodukterna på lagringsplatserna. Kontrollerna skall göras med oregelbundna intervall och utan förvarning. En kontroll får dock aviseras i förväg med kortast möjliga varsel såvitt det kan ske utan att syftet med kontrollen äventyras. Aviseringen får inte lämnas mer än 24 timmar i förväg, utom i väl motiverade fall.

g)

Att på de villkor som anges i artikel 8 göra en årlig inventering.

Om det i en medlemsstat är så att flera utbetalande organ ansvarar för bokföringen av offentlig lagring avseende en eller flera produkter, skall den lagerbokföring och de finansräkenskaper som avses i led a och d konsolideras av medlemsstaten innan uppgifterna skickas till kommissionen.

4.   De utbetalande organen skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa

a)

att produkter som är föremål för gemenskapens interventionsåtgärder förvaras på rätt sätt. De skall kontrollera de lagrade produkternas kvalitet minst en gång om året.

b)

att interventionslagren är fullständiga.

5.   De utbetalande organen skall utan dröjsmål informera kommissionen om

a)

fall där en förlängning av lagringsperioden av en produkt skulle kunna leda till att produktens kvalitet försämras,

b)

kvantitativa förluster eller kvalitetsförsämringar till följd av naturkatastrofer.

När kommissionen får kännedom om de situationer som avses i leden a och b skall den anta lämpliga beslut enligt följande:

a)

När det gäller de situationer som avses i led a skall beslut fattas i enlighet med förfarandet i artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 1784/2003 (12) eller, i förekommande fall, i enlighet med motsvarande artikel i andra förordningar om den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

b)

När det gäller de situationer som avses i led b skall beslut fattas i enlighet med förfarandet i artikel 41.2 i förordning (EG) nr 1290/2005.

6.   De utbetalande organen skall stå för de ekonomiska konsekvenserna av att en produkt som omfattas av gemenskapsintervention har lagrats på ett bristfälligt sätt, särskilt då lagringsmetoderna inte har varit anpassade efter produkten. Deras ekonomiska ansvar skall gälla utan att det påverkar eventuella krav som ställs på lagerhållarna om dessa inte fullgör sina åtaganden eller förpliktelser.

7.   Det utbetalande organet skall, antingen på elektronisk väg eller på det utbetalande organets huvudkontor, ge kommissionens tjänstemän och personer som har fått bemyndigande av kommissionen ständig tillgång till bokföringen av offentlig lagring och till alla handlingar, kontrakt och filer som upprättats eller tagits emot i samband med intervention.

8.   De utbetalande organen skall förmedla

a)

de handlingar och den information som avses i punkt 7 och de kompletterande nationella administrativa bestämmelser som antagits för tillämpningen och förvaltningen av interventionsåtgärderna, om kommissionen begär detta,

b)

information om offentlig lagring enligt förlagorna i bilaga III till denna förordning med den periodicitet som anges i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 883/2006.

Artikel 3

Interventionsåtgärder i form av offentlig lagring

Interventionsåtgärder i form av offentlig lagring kan bestå av uppköp, lagring, transport och lageröverföringar samt försäljning och annan avyttring av följande jordbruksprodukter på de villkor som anges i sektorslagstiftningen inom jordbruket och i denna förordning.

Artikel 4

Finansiering av interventionsåtgärder inom ramen för offentlig lagring

1.   I samband med transaktioner för offentlig lagring enligt artikel 3 skall EGFJ finansiera följande interventionsutgifter, under förutsättning att motsvarande utgifter inte har fastställts i sektorslagstiftningen inom jordbruket:

a)

Finansieringskostnaderna för de medel som medlemsstaterna avsätter för att köpa upp produkter, enligt beräkningsmodellerna i bilaga IV.

b)

Utgifterna för materiella transaktioner till följd av uppköp, försäljning eller annan typ av överföring av produkterna (inlagring, lagring och utlagring av produkter i offentliga lager) enligt bilaga V, på grundval av schablonbelopp som är enhetliga för hela gemenskapen och som beräknas enligt modellerna i bilaga VI.

c)

Utgifterna för materiella transaktioner som inte nödvändigtvis är knutna till uppköp, försäljning eller annan typ av överföring av produkterna, på grundval av schablonbelopp och icke-schablonbelopp enligt de bestämmelser som kommissionen har fastställt inom ramen för sektorslagstiftningen inom jordbruket för dessa produkter och i bilaga VII.

d)

Nedskrivningen av de lagrade produkterna, enligt beräkningsmodellerna i bilaga VIII.

e)

Skillnaderna (vinster och förluster) mellan det bokförda värdet och avyttringspriset för produkterna eller de skillnader som beror på andra faktorer.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av de regler och särskilda avgörande händelser som anges i bilagorna till denna förordning eller i jordbrukslagstiftningen, särskilt artikel 3.1 och artikel 5.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 (13), skall de utgifter som avses i punkt 1 b och c i den här artikeln och som beräknas på grundval av fasta belopp i euro och de utgifter eller intäkter som betalas i nationell valuta inom ramen för den här förordningen, när det gäller de medlemsstater som inte ingår i euroområdet, räknas om till nationell valuta eller till euro på grundval av den senaste växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken före det räkenskapsår under vilket transaktionerna har förts in i det utbetalande organets räkenskaper. Samma växelkurs skall även gälla för bokföringen av de olika särskilda fall som avses i artikel 7.1 i denna förordning.

När det gäller räkenskapsåret 2007 skall de medlemsstater som avses i artikel 2.2 andra stycket i förordning (EG) nr 883/2006 tillämpa de växelkurser som anges i artikel 13 i den här förordningen.

KAPITEL 2

BOKFÖRING AV TRANSAKTIONER FÖR OFFENTLIG LAGRING

Artikel 5

Innehåll i de utbetalande organens offentliga lagerbokföring

1.   Lagerbokföringen enligt artikel 2.3 a skall visa följande grupper av poster var för sig:

a)

Produktkvantiteter som konstaterats vid inlagring och utlagring med eller utan fysisk förflyttning.

b)

Kvantiteter som använts för gratis utdelning till de personer som har det sämst ställt enligt rådets förordning (EEG) nr 3730/87 (14) och som bokförts enligt bestämmelserna i artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 (15) med särskild uppgift om vilka kvantiteter som överförts till en annan medlemsstat.

c)

Kvantiteter som använts som varuprover, med särskild uppgift om vilka prover som tagits av köparna.

d)

Kvantiteter som, efter besiktning i samband med den årliga inventeringen eller i samband med övertagandet, bedöms som omöjliga att förpacka om och som säljs genom underhandsförsäljning.

e)

Kvantiteter som saknas av identifierbara eller icke identifierbara skäl, inklusive svinn motsvarande de tillåtna toleranserna.

f)

Kvantiteter som försämrats kvalitetsmässigt.

g)

Överflödiga kvantiteter.

h)

Svinn som överskrider toleransnivåerna.

i)

Kvantiteter som lagrats in, men som inte uppfyller nödvändiga krav och som därför inte godkänts för övertagande.

j)

Nettokvantiteter i lager vid varje månads eller räkenskapsårs slut och som skall föras över till påföljande månad eller räkenskapsår.

2.   I de finansräkenskaper som avses i artikel 2.3 a skall följande ingå:

a)

Uppgift om värdet av de kvantiteter som aves i punkt 1 a i denna artikel, med särskild uppgift om värdet av köpta respektive sålda kvantiteter,

b)

Uppgift om bokföringsvärdet av de kvantiteter som använts eller bokförts för gratis utdelning enligt punkt 1 b i denna artikel,

c)

Uppgift om finansieringskostnaderna enligt artikel 4.1 a,

d)

Uppgift om utgifterna för materiella transaktioner enligt artikel 4.1 b och c,

e)

Uppgift om nedskrivningsbeloppen enligt artikel 4.1 d,

f)

Uppgift om de belopp som inkasserats eller återvunnits från andra försäljare, köpare och lagerhållare än de som avses i artikel 11.2.

g)

Uppgift om intäkterna från underhandsförsäljning som gjorts till följd av den årliga inventeringen eller till följd av kontroller i interventionslagren efter produkternas övertagande.

h)

Uppgift om förluster och intäkter från utlagring av produkter med beaktande av nedskrivningarna enligt led e i denna punkt.

i)

Uppgift om andra debet- och kreditposter, särskilt beträffande de kvantiteter som avses i punkt 1 c–g i denna artikel.

j)

Uppgift om genomsnittligt bokfört värde, uttryckt i ton eller i hektoliter,

Artikel 6

Bokföring

1.   De poster som avses i artikel 5 skall bokföras med de kvantiteter, värden, belopp och genomsnitt som de utbetalande organen faktiskt har konstaterat eller med värden och belopp som beräknats på grundval av de schablonbelopp som kommissionen har fastställt.

2.   Dessa konstateranden och beräkningar enligt punkt 1 skall göras med förbehåll för att följande regler efterlevs:

a)

Kostnaderna för utlagring av svinn eller kvalitetsförsämrade kvantiteter enligt reglerna i bilagorna X och XII skall endast bokföras om produkterna faktiskt har sålts och lagrats ut.

b)

Kvantiteter som försvunnit under överföring från en medlemsstat till en annan skall inte anses som inlagrade i destinationsmedlemsstaten och kostnaderna täcks därför inte av schablonbelopp för inlagring.

c)

Om en produkt transporteras eller överförs skall de fastställda schablonbeloppen för in- och utlagring bokföras, om dessa kostnader inte enligt gemenskapsrätten är att anse som en integrerad del av transportkostnaderna.

d)

Om inte annat föreskrivs i gemenskapsrätten, skall intäkterna från försäljning av kvalitetsförsämrade produkter och eventuella andra intäkter i samband med detta inte tas upp i EGFJ:s bokföring.

e)

Eventuella överskott skall bokföras under svinn som ett negativt belopp i lagerredovisningen. Dessa kvantiteter skall medräknas vid fastställandet av de kvantiteter som överskrider toleransnivån.

f)

Andra prover än dem som tagits av köparna skall bokföras i enlighet med bilaga XII.2 a.

3.   Korrigeringar som kommissionen gör av de uppgifter som avses i artikel 5 för det innevarande räkenskapsåret skall meddelas kommittén för jordbruksfonderna. Medlemsstaterna kan underrättas om korrigeringarna i samband med ett beslut om månadsbetalning eller, om ett sådant inte fattas, vid avslutandet av räkenskaperna. De utbetalande organen skall bokföra korrigeringarna på de villkor som anges i det beslutet.

Artikel 7

Tidpunkter för bokföring av kostnader, intäkter och förflyttningar av produkter

1.   Olika kostnads- och intäktsposter skall bokföras den dag då den materiella transaktion som följer av interventionsåtgärden äger rum.

Dock skall följande tidpunkter gälla i nedanstående fall:

a)

Den dag då det lagringskontrakt som avses i artikel 9.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1262/2001 (16) träder i kraft, när det gäller vitsocker och råsocker, för de kvantiteter som övertagits till följd av ett tidigare lagringskontrakt som anbudsgivaren och det utbetalande organet ingått innan lagren överfördes.

b)

Inkasseringsdagen när det gäller belopp som inkasserats eller återvunnits enligt artikel 5.2 f och g.

c)

Dagen för den faktiska betalningen av kostnaderna för materiella transaktioner om dessa kostnader inte täcks av schablonbeloppet.

2.   Olika poster som rör fysisk förflyttning av produkter och förvaltningen av lagren skall bokföras den dag då den materiella transaktion som följer av interventionsåtgärden äger rum.

Dock skall följande tidpunkter gälla i nedanstående fall:

a)

Dagen för det utbetalande organets övertagande av produkterna i enlighet med förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den berörda produkten, när det gäller de kvantiteter som inlagrats i offentliga lager utan att byta lagringsplats.

b)

Den dag då de faktiska omständigheterna konstaterades när det gäller svinn, kvalitetsförsämrade eller överflödiga kvantiteter.

c)

Dagen för den faktiska utlagringen av produkterna när det gäller underhandsförsäljning av produkter som inte längre kan packas om efter besiktning vid den årliga inventeringen eller i samband med kontroll efter övertagandet till intervention och som förblir i lager.

d)

Räkenskapsårets slut för eventuella förluster som överskrider toleransnivån.

Artikel 8

Inventering

1.   De utbetalande organen skall varje räkenskapsår göra en inventering av alla produkter som har varit föremål för gemenskapsintervention.

De skall jämföra resultaten av denna inventering med bokföringsunderlaget. Eventuella skillnader i kvantitet eller kvalitet som konstateras vid kontroll skall bokföras i enlighet med artikel 9.1 b och c.

2.   Det svinn som följer av normal lagring skall omfattas av de toleransnivåer som fastställs i bilaga XI och vara lika med skillnaden mellan det teoretiska lager som framgår av lagerbokföringen och det faktiska lager som fastställts på grundval av den inventering som föreskrivs i punkt 1, eller lika med det lager som återstår enligt bokföringen när det faktiska lagret i en lagerlokal har uttömts.

KAPITEL 3

VÄRDERING AV RÄKENSKAPERNA

Artikel 9

Värdering av transaktioner för offentlig lagring

1.   Värdet av uppköp och försäljningar skall vara lika med summan av de betalningar eller inkasseringar som görs eller skall göras för materiella transaktioner, om inte annat anges i denna artikel eller om inte annat följer av

a)

bilaga IX när det gäller destillationsprodukter (blandad alkohol),

b)

bilaga X när det gäller svinn,

c)

bilaga XII när det gäller kvalitetsförsämrade eller förstörda produkter,

d)

bilaga XIII när det gäller inlagrade produkter vars övertagande har avvisats.

2.   Uppköpsvärdet på de inlagrade produktkvantiteterna skall fastställas på grundval av interventionspriset med beaktande av de höjningar, pristillägg, avdrag, procentsatser och koefficienter som är tillämpliga på interventionspriset vid tidpunkten för uppköp av produkten i enlighet med de kriterier som fastställs i sektorslagstiftningen inom jordbruket.

I de fall och situationer som avses i bilaga X och bilaga XII.2 a och c skall höjningar, pristillägg, avdrag, procentsatser och koefficienter emellertid inte tillämpas.

3.   De kostnader som betalats eller tagits ut i enlighet med gemenskapsrätten för de materiella transaktioner som avses i artikel 4.1 c i samband med uppköpet av produkterna skall bokföras som utgifter eller intäkter avseende tekniska kostnader, åtskilda från uppköpspriset.

4.   I de finansräkenskaper som avses i artikel 5.2 skall de produktkvantiteter som finns i lager vid räkenskapsårets slut och som skall föras över till det påföljande året värderas till sitt genomsnittliga bokföringsvärde (bokfört värde), vilket fastställs i månadsbokslutet för räkenskapsårets sista månad.

5.   Kvantiteter i lager, som visar sig inte uppfylla de för lagring fastställda villkoren, skall vid utlagring bokföras som försäljning till uppköpspriset.

Om villkoren för tillämpning av bilaga X led b är uppfyllda vid tidpunkten för det fysiska uttaget av en produkt skall kommissionen på förhand rådfrågas om uttaget av varan.

6.   Om ett konto visar ett kreditsaldo skall detta dras av från utgifterna för innevarande räkenskapsår.

7.   Om schablonbeloppen, betalningsvillkoren, räntesatserna eller andra beräkningsfaktorer ändras efter den första dagen i månaden skall de nya faktorerna gälla från och med påföljande månads materiella transaktioner.

KAPITEL 4

FINANSIERADE BELOPP OCH UTGIFTS- OCH INTÄKTSDEKLARATIONER

Artikel 10

Finansierat belopp

1.   Vid en interventionsåtgärd enligt artikel 3 skall det finansierade beloppet bestämmas på grundval av de räkenskaper som upprättas och förs av de utbetalande organen i enlighet med artikel 2.3 a och i vilka de olika utgifts- och intäktsposter som avses i artikel 5 debiteras respektive krediteras, varvid hänsyn vid behov skall tas till de utgiftsbelopp som fastställs direkt i sektorslagstiftningen inom jordbruket.

2.   Det utbetalande organet skall, varje månad och år, till kommissionen på elektronisk väg, förmedla den information som krävs för finansieringen av de offentliga lagringsutgifterna och utgifts- och intäktsunderlagen för offentlig lagring i form av tabeller (e.faudit-tabeller) upprättade enligt förlagorna i bilaga III till denna förordning, inom den tidsfrist som anges i artikel 4.1 c i förordning (EG) nr 883/2006 och i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 883/2006.

Artikel 11

Utgifts- och intäktsdeklarationer

1.   EGFJ :s finansiering skall vara lika med utgifterna, beräknade på grundval av den information som förmedlats av det utbetalande organet, med avdrag för eventuella intäkter från interventionsåtgärderna, godkända via det datasystem som kommissionen inrättat och införda i det utbetalande organets utgiftsdeklaration, utformad enligt artikel 6 i förordning nr 883/2006.

2.   De belopp som återkrävs till följd av oegentligheter eller vårdslöshet enligt artikel 32.1 i förordning (EG) nr 1290/2005 och de belopp som tas ut eller återkrävs från försäljare, köpare och lagerhållare som uppfyller villkoren i artikel 12 i förordning (EG) nr 883/2006 skall tas upp i EGFJ:s räkenskaper på de villkor som anges i artikel 4.2 a i den förordningen.

KAPITEL 5

UTBYTE AV INFORMATION OCH HANDLINGAR

Artikel 12

Datasystem

Meddelanden och informationsutbyte enligt denna förordning och fastställande av form och innehåll i de handlingar, till vilka det finns förlagor i bilaga III, skall förmedlas via datasystem som möjliggör säkert elektroniskt utbyte på de villkor och enligt de bestämmelser som anges i artikel 18 i förordning (EG) nr 883/2006.

KAPITEL 6

ÖVERGÅNGSÅTGÄRDER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 13

Övergångsperiod

1.   När det gäller de medlemsstater som inte ingår i euroområdet skall värdet av de nettokvantiteter som överförs från räkenskapsåret 2006 till räkenskapsåret 2007, med hänsyn tagen till den andra nedskrivningen i slutet av räkenskapsåret 2006, omräknas till euro med hjälp av den senaste växelkursen som fastställts av Europeiska centralbanken före räkenskapsåret 2007.

2.   Om en av de medlemsstater som inte ingår i euroområdet fortsätter att använda en nationell valuta för sin bokföring under räkenskapsåret 2007 skall i enlighet med artikel 2.2. andra stycket i förordning (EG) nr 883/2006 följande växelkurser användas under räkenskapsåret och när räkenskapsåret avslutas:

a)

Den senaste växelkursen som fastställts av Europeiska centralbanken före räkenskapsåret 2007 skall användas för omräkning till nationella valutor av följande belopp:

Schablonbelopp avseende utgifter enligt artikel 4.1 b och c i denna förordning.

Värdet av svinn som överstiger toleransnivåerna för lagring eller bearbetning enligt bilaga X .a till denna förordning.

Värdet av produkter som försämrats eller förstörts på grund av dåliga lagringsförhållanden enligt bilaga XII.2 a till denna förordning.

Värdet av andra prover än de som tagits av köparna enligt artikel 6.2 f i denna förordning.

Schablonbelopp för produkter som lagrats in men som inte godkänns för övertagande enligt bilaga XIII. 1 a och b till denna förordning.

b)

Den senaste växelkursen som fastställts av Europeiska centralbanken före den första dagen i varje kvartal under räkenskapsåret 2007 skall från och med den 1 oktober 2006 användas för omräkning till nationella valutor av följande belopp:

Värdet av kvantiteter som saknas på grund av stöld eller andra identifierbara orsaker enligt bilaga X .a till denna förordning.

Värdet av svinn till följd av överföring eller transport enligt bilaga X .c till denna förordning.

Värdet av produkter som försämrats eller förstörts på grund av dåliga lagringsförhållanden enligt bilaga XII.2 c till denna förordning.

c)

Den senaste växelkursen som fastställts av Europeiska centralbanken före räkenskapsåret 2008 skall användas för omräkning till euro av värdet av de nettokvantiteter som förs över till räkenskapsåret 2008 från räkenskapsåret 2007, varvid hänsyn skall tas till den andra nedskrivningen i slutet av räkenskapsåret 2007.

Artikel 14

Upphävande

Förordningarna (EEG) nr 411/88, (EEG) nr 1643/89, (EEG) nr 2734/89, (EEG) nr 3492/90, (EEG) nr 3597/90, (EEG) nr 147/91 och (EG) nr 2148/96 skall upphöra att gälla från och med den 1 oktober 2006.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna skall anses som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XVI.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 216, 5.8.1978, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 695/2005 (EUT L 114, 4.5.2005, s. 1).

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(4)  EGT L 40, 13.2.1988, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 956/2005 (EUT L 164, 24.6.2005, s. 8).

(5)  EGT L 162, 13.6.1989, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 269/91 (EGT L 28, 2.2.1991, s. 22).

(6)  EGT L 263, 9.9.1989, s. 16.

(7)  EGT L 337, 4.12.1990, s. 3.

(8)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 43. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1392/97 (EGT L 190, 19.7.1997, s. 22).

(9)  EGT L 17, 23.1.1991, s. 9. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 652/92 (EGT L 70, 17.3.1992, s. 5).

(10)  EGT L 288, 9.11.1996, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 808/1999 (EUT L 102 17.4.1999, s. 70).

(11)  Se sidan 90 i detta nummer av EUT.

(12)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(13)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 36.

(14)  EGT L 352, 15.12.1987, s. 1.

(15)  EGT L 313, 30.10.1992, s. 50.

(16)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 48.


BILAGOR

BILAGA I

DE UTBETALANDE ORGANENS FÖRPLIKTELSER OCH FÖRFARANDEN VID FYSISK KONTROLL enligt artikel 2.3

BILAGA II

FÖRPLIKTELSER OCH ALLMÄNNA PRINCIPER NÄR DET GÄLLER LAGERHÅLLARENS ANSVAR SOM SKALL INGÅ I DET LAGRINGSKONTRAKT SOM UPPRÄTTAS MELLAN ETT UTBETALANDE ORGAN OCH EN LAGERHÅLLARE (artikel 2.2)

BILAGA III

INFORMATION SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL LÄMNA enligt artikel 10.2 via det datasystem som avses i artikel 12 (E-FAUDIT-TABELLER)

BILAGA IV

BERÄKNING AV FINANSIERINGSKOSTNADERNA enligt artikel 4.1 a + TILLÄGG med referensräntesatser

BILAGA V

MATERIELLA TRANSAKTIONER SOM TÄCKS AV SCHABLONBELOPP enligt artikel 4.1 b

BILAGA VI

SCHABLONBELOPP FÖR GEMENSKAPEN enligt artikel 4.1 b

BILAGA VII

SÄRSKILDA FAKTORER SOM SKALL BEAKTAS FÖR VISSA PRODUKTER NÄR DET GÄLLER UTGIFTER OCH INTÄKTER

BILAGA VIII

NEDSKRIVNING AV PRODUKTER I LAGER enligt artikel 4.1 d

BILAGA IX

VÄRDERING AV LAGER BESTÅENDE AV DESTILLATIONSPRODUKTER (BLANDAD ALKOHOL)

BILAGA X

VÄRDERING AV SVINN

BILAGA XI

TOLERANSNIVÅER

BILAGA XII

VÄRDERING AV FÖRSÄMRADE ELLER FÖRSTÖRDA KVANTITETER

BILAGA XIII

BOKFÖRINGSREGLER FÖR PRODUKTER SOM LAGRATS IN MEN SOM INTE GODKÄNNS FÖR ÖVERTAGANDE

BILAGA XIV

FÖRLAGA TILL LAGERHÅLLARENS MÅNATLIGA REDOVISNING TILL DET UTBETALANDE ORGANET

BILAGA XV

FÖRLAGA TILL LAGERHÅLLARENS ÅRLIGA REDOVISNING TILL DET UTBETALANDE ORGANET

BILAGA XVI

JÄMFÖRELSETABELL

BILAGA I

DE UTBETALANDE ORGANENS FÖRPLIKTELSER OCH FÖRFARANDEN VID FYSISK KONTROLL (artikel 2.3)

A.   DE UTBETALANDE ORGANENS FÖRPLIKTELSER

I.   Kontroller

1.   Periodicitet och urval

Minst en gång per år skall varje lagringsplats kontrolleras i enlighet med bestämmelserna i punkt B, särskilt med avseende på

förfarandet för insamling av information om offentlig lagring,

överensstämmelsen mellan de bokföringsuppgifter som lagerhållaren har på platsen och de som lämnats in till det utbetalande organet,

den fysiska närvaron av de kvantiteter som anges i lagerhållarens lagerredovisning och som legat till grund för den senaste månadsredovisningen från lagerhållaren, vilket antingen bedöms visuellt eller, vid tvivel eller tvist, kontrolleras genom vägning eller mätning, och

de lagrade produkternas sunda och goda marknadsmässiga kvalitet.

Den fysiska närvaron skall fastställas genom en tillräckligt representativ fysisk kontroll som minst omfattar de procentsatser som anges i punkt B och som gör det möjligt att avgöra om hela den kvantitet som införts i lagerbokföringen verkligen existerar.

Kvalitetskontrollerna skall avse produkternas utseende, doft och/eller organoleptiska egenskaper, och vid behov skall det göras med detaljerade analyser.

2.   Ytterligare kontroller

Om avvikelser konstateras vid den fysiska kontrollen skall ytterligare en procentandel av kvantiteterna i interventionslagret kontrolleras enligt samma metod. Vid behov skall kontrollen utsträcka sig till att omfatta vägning av alla lagrade produkter i det varuparti eller lager som kontrolleras.

II.   Kontrollrapporter

1.   Det utbetalande organets interna kontrollorgan eller det organ som det bemyndigat skall skriva en rapport om varje genomförd kontroll.

2.   Kontrollrapporterna skall innehålla minst följande uppgifter:

a)

Lagerhållarens namn, det kontrollerade lagrets adress och benämningen på de varupartier som kontrollerats.

b)

Datum och klockslag för kontrollens början och slut.

c)

Platsen för kontrollens genomförande och en beskrivning av lagringsförhållanden, emballage och tillgänglighet.

d)

Fullständiga personuppgifter om den eller de som genomför kontrollen samt om deras yrkesställning och bemyndigande.

e)

Genomförda kontroller och tillvägagångssätt för mätning av volym såsom mätmetoder, utförda beräkningar och mellanliggande resultat och uppnådda slutresultat samt de slutsatser som dragits av dessa.

f)

För varje varuparti eller kvalitet i lagret, den kvantitet som anges i det utbetalande organets och i lagerhållarens lagerbokföring samt eventuella skillnader mellan dessa redovisningar.

g)

För varje varuparti eller kvalitet som kontrolleras fysiskt, de uppgifter som avses i led f samt den kvantitet som fastställts på platsen och eventuell bristande överensstämmelse. Parti- eller kvalitetsnummer, de lastpallar, lådor, silor, fat eller andra behållare som berörs, vikt (vid behov netto- och bruttovikt) eller volym.

h)

Lagerhållarens förklaringar om det föreligger avvikelser eller brist på överensstämmelse.

i)

Datum och plats när rapporten skrevs samt underskrift av den som skrev rapporten liksom av lagerhållaren eller dennes företrädare.

j)

Om möjligheten till utökad kontroll vid avvikelser använts, med uppgift om den procentandel av den lagrade kvantiteten som i så fall omfattats av den utökade kontrollen, fastställda avvikelser och givna förklaringar.

3.   Rapporterna skall omedelbart skickas till chefen för den enhet som ansvarar för det utbetalande organets bokföring. Omedelbart efter mottagandet av rapporten skall det utbetalande organets bokföring korrigeras med avseende på de avvikelser och den bristande överensstämmelse som fastställts.

4.   Rapporterna skall förvaras på det utbetalande organets huvudkontor och vara tillgängliga för kommissionens tjänstemän och för personer som kommissionen bemyndigat.

5.   Det utbetalande organet skall utarbeta en sammanfattning över

utförda kontroller, med separat redovisning av fysiska kontroller (inventeringar),

kontrollerade kvantiteter, och

konstaterade avvikelser och skälen till dessa avvikelser jämfört med de månatliga och årliga lagerredovisningarna.

De kontrollerade kvantiteterna och de konstaterade avvikelserna skall för varje berörd produkt anges i vikt eller volym och i procent av de totala kvantiteterna i lager.

I sammanfattningen skall de kontroller som gjorts för att verifiera de lagrade produkternas kvalitet anges separat. Den skall skickas in till kommissionen samtidigt med årsräkenskaperna enligt artikel 8.1 c iii i förordning (EG) nr 1290/2005.

Den första sammanfattning som skall utarbetas och skickas till kommissionen skall avse räkenskapsåret 2006.

B.   FÖRFARANDE VID FYSISK KONTROLL I ENSKILDA SEKTORER SOM OMFATTAS AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN (VID KONTROLLER ENLIGT PUNKT A)

I.   Smör

1.   Urvalet av varupartier att kontrollera skall motsvara minst 5 % av den totala kvantiteten i offentligt interventionslager. Urvalet skall förberedas före kontrollen av lagret på grundval av det utbetalande organets bokföring, men lagerhållaren skall inte underrättas.

2.   De utvalda varupartiernas närvaro och deras sammansättning skall kontrolleras på plats enligt följande:

Identifiering av varupartiernas och lådornas kontrollnummer på grundval av inköpskvitto eller inlagringsnota.

Vägning av lastpallar (1 av 10) och av lådor (1 per lastpall).

Visuell kontroll av innehållet i en låda (1 av 5 lastpallar).

Emballagets skick.

3.   Fysiskt kontrollerade varupartier och konstaterade brister skall beskrivas i kontrollrapporten.

II.   Skummjölkspulver

1.   Urvalet av varupartier att kontrollera skall motsvara minst 5 % av den totala kvantiteten i offentligt interventionslager. Urvalet skall förberedas före kontrollen av lagret på grundval av det utbetalande organets bokföring, men lagerhållaren skall inte underrättas.

2.   De utvalda varupartiernas närvaro och deras sammansättning skall kontrolleras på plats enligt följande:

Identifiering av varupartiernas och säckarnas kontrollnummer på grundval av inköpskvitto eller inlagringsnota.

Vägning av lastpallar (1 av 10) och av säckar (1 av 10).

Visuell kontroll av innehållet i en säck (1 av 5 lastpallar).

Emballagets skick.

3.   Fysiskt kontrollerade varupartier och konstaterade brister skall beskrivas i kontrollrapporten.

III.   Spannmål

1.   Förfarande vid fysisk kontroll

a)

Urvalet av lagringsutrymmen eller lagerrum att kontrollera skall motsvara minst 5 % av den totala kvantiteten spannmål eller ris i offentligt interventionslager.

Urvalet skall ske på grundval av de uppgifter som finns i det utbetalande organets lagerbokföring, men lagerhållaren skall inte underrättas.

b)

Fysisk kontroll enligt följande:

Kontroll av spannmålens eller risets närvaro i de utvalda lagringsutrymmena eller lagerrummen.

Identifiering av spannmålen eller riset.

Kontroll av lagringsförhållanden och de lagrade produkternas kvalitet på de villkor som anges i artikel 10.2 i Kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (1) när det gäller spannmål och artikel 11 i Kommissionens förordning (EG) nr 708/1998 (2) när det gäller i synnerhet ris.

Jämförelse av lagringsplats och spannmålens eller risets identitet med uppgifter i lagrets lagerbokföring.

Utvärdering av de lagrade kvantiteterna på grundval av en metod som i förväg godkänts av det utbetalande organet och för vilken en beskrivning skall lämnas till organets huvudkontor.

c)

En ritning över lagret och volymmätningsprotokoll för varje silo eller lagerrum skall finnas tillgängliga vid varje lagringsplats.

I varje lagerlokal skall spannmålen eller riset lagras på ett sådant sätt att volymen kan kontrolleras.

2.   Förfarande vid avvikelser

En viss avvikelse skall tolereras vid kontroll av produktvolymen.

Reglerna i bilaga II.II skall sålunda tillämpas om den vikt som fastställdes för den lagrade produkten vid den fysiska kontrollen avviker från den i redovisningen bokförda vikten med 5 % eller mer när det gäller spannmål och 6 % eller mer när det gäller ris vid lagring i silo och vid lagring i planlager.

I de fall spannmål eller ris lagras i lager bör de kvantiteter beaktas som fastställdes vid vägningen vid inlagringen i stället för de kvantiteter som erhålls från en volymuppskattning, om man med denna inte lyckas uppnå en tillräcklig precisionsgrad och om den noterade skillnaden mellan de två inte är alltför stor.

Det utbetalande organet skall använda denna möjlighet i välgrundade fall, bedömt från fall till fall, och under eget ansvar. Det utbetalande organet skall ange att detta har skett i rapporten enligt följande vägledande förlaga:

(Vägledande förlaga)

SPANNMÅL–LAGERKONTROLL

Produkt

Lagerhållare

Lager, silo

Lagringsutrymme nr

Datum

Varuparti

Kvantitet enligt lagerbokföring


A.   Lagring i silo

Behållare nr

Nominell volym i m3 (A)

Konstaterad outnyttjad volym i m3 (B)

Volym lagrad spannmål i m3 (A–B)

Konstaterad specifik vikt kg/hl = 100

Spannmålens eller risets vikt

 

 

 

 

 

 

 

Totalt (A): …


B.   Lagring i planlager

 

Lagerrum nr

Lagerrum nr

Lagerrum nr

Utnyttjad yta: …

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Höjd: …

… m

… m

… m

Korrigeringar: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Volym: …

… m3

… m3

… m3

Specifik vikt: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Total vikt: …

… ton

… ton

… ton

 

Totalt (B): …

 

Total vikt i lager: …

 

Skillnader i förhållande till bokförd vikt: …

 

I procent (%): …

Datum: …

 

 

Kontrollant för det utbetalande organet

(Stämpel och underskrift)

IV.    Alkohol

1.   Urvalet av fat att kontrollera skall motsvara minst 5 % av den totala kvantiteten i offentligt interventionslager. Urvalet skall förberedas före kontrollen av lagret på grundval av det utbetalande organets bokföring, men lagerhållaren skall inte underrättas.

2.   Kontroll av tullplomber om sådana plomber föreskrivs i nationella regler.

3.   Fatens närvaro och deras innehåll skall kontrolleras på platsen enligt följande:

Identifiering av faten enligt nummer och alkoholtyp.

Jämförelse av fatens identitet och deras innehåll med uppgifterna i lagrets och det utbetalande organets lagerbokföring.

Organoleptisk kontroll av förekomsten av alkohol, alkoholtyp och alkoholkvantitet i faten.

Kontroll av lagringsförhållandena genom visuell kontroll av andra fat.

4.   Fysiskt kontrollerade fat och konstaterade brister skall beskrivas i kontrollrapporten.

V.   Nötkött

1.   Urvalet av varupartier att kontrollera skall motsvara minst 5 % av den totala kvantiteten i offentligt interventionslager. Urvalet skall förberedas före kontrollen av lagret på grundval av det utbetalande organets bokföring, men lagerhållaren skall inte underrättas.

2.   De utvalda varupartiernas närvaro och deras sammansättning skall kontrolleras på platsen enligt följande för urbenat kött:

Identifiering av varupartierna och lastpallarna och kontroll av antalet lådor.

Vägning av 10 % av lastpallarna eller containrarna.

Vägning av 10 % av lådorna från varje vägd lastpall.

Visuell kontroll av innehållet i dessa lådor och emballagets skick i varje låda.

Urvalet av lastpallar skall ske utifrån de olika typer av styckningsdelar som finns i lager.

3.   Fysiskt kontrollerade varupartier och konstaterade brister skall beskrivas i kontrollrapporten.

VI   Socker i Bulk (3)

1.   Förfarande vid fysisk kontroll av offentliga sockerlager från regleringsåret 2006/2007:

a)

Urval av de silor, lagringsutrymmen eller lagerrum som skall kontrolleras och som utgör minst 5 % av kvantiteten bulksocker i offentligt interventionslager.

Urvalet skall ske på grundval av de uppgifter som finns i det utbetalande organets lagerbokföring, men lagerhållaren skall inte underrättas.

b)

Fysisk kontroll enligt följande:

Kontroll av bulksockrets närvaro i utvalda silor, lagringsutrymmen eller lagerrum.

Avstämning av lagerhållarens uppgifter mot det utbetalande organets uppgifter.

Identifiering av bulksockret.

Kontroll av lagringsförhållanden och jämförelse av lagringsplats och sockrets identitet med uppgifter i lagrets lagerbokföring.

Utvärdering av de lagrade kvantiteterna på grundval av en metod som i förväg godkänts av det utbetalande organet och för vilken en detaljerad beskrivning skall lämnas till organets huvudkontor.

c)

En ritning över lagret och volymmätningsprotokoll för varje silo eller lagerrum skall finnas tillgängliga vid varje lagringsplats.

Bulksockret skall lagras på ett sådant sätt att volymen kan kontrolleras.

2.   Förfarande för fysisk kontroll av offentliga sockerlager från regleringsåren 2004/2005 och 2005/2006

a)

Om inventering enligt punkt 1 inte kan genomföras skall det utbetalande organet officiellt plombera silons eller lagrets alla in- och utlagringspunkter. Det utbetalande organet skall varje månad kontrollera att plomberingen är intakt. Kontrollerna av plomberingen skall redovisas i en detaljerad rapport. Tillträde till lagret skall endast beviljas i närvaro av en inspektör från det utbetalande organet

Medlemsstaten skall se till att plomberingsförfarandet garanterar att de interventionslagrade produkterna förblir intakta.

b)

Minst en gång om året skall det göras en inspektion av lagringsförhållandena och kontrolleras att produkterna är i gott skick.

3.   Förfarande vid avvikelser

En viss avvikelse skall tolereras vid kontroll av produktvolymen.

Bilaga II skall tillämpas om vikten av de lagrade produkterna som den konstateras vid den fysiska kontrollen (volymmätning) skiljer sig från den i redovisningen bokförda vikten med 5 % eller mer för bulksocker vid lagring i silo och vid lagring i planlager.

I de fall bulksocker lagras i silor eller lager bör de vägda kvantiteterna som inlevereras noteras hellre än kvantiteterna från en värdering av volymen, om denna inte kan utföras med tillräcklig precision och om den noterade skillnaden mellan de två inte är alltför stor.

Det utbetalande organet skall på eget ansvar utnyttja den möjlighet som ges i tredje stycket om omständigheterna är sådana att det är berättigat, vilket skall avgöras från fall till fall. Det utbetalande organet skall ange i rapporten om möjligheten utnyttjats.

VII   Förpackat Socker (4)

1.   Förfarande vid fysisk kontroll av offentliga sockerlager från regleringsåret 2006/2007:

a)

Urval av varupartier som utgör minst 5 % av den totala kvantiteten socker i offentligt interventionslager. Urvalet skall förberedas före kontrollen av lagret på grundval av det utbetalande organets redovisning, men lagerhållaren skall inte underrättas.

b)

Kontroll på platsen av de utvalda varupartiernas närvaro och deras innehåll enligt följande:

Identifiering av varupartiernas och säckarnas kontrollnummer på grundval av inköpskvitto eller inlagringsnota.

Avstämning av lagerhållarens uppgifter mot det utbetalande organets uppgifter.

Emballagets skick.

Beträffande socker i säckar om 50 kilo skall följande gälla:

Vägning av lastpallar (1 av 20) och av säckar (1 per pall).

Visuell kontroll av innehållet i 1 säck per 10 lastpallar.

Beträffande socker i större säckar skall följande gälla:

Vägning av 1 säck av 20.

Visuell kontroll av innehållet i 1 av 20 av de större säckar som vägts.

c)

Beskrivning i inventeringsrapporten av de fysiskt kontrollerade varupartierna och konstaterade avvikelser och brister.

2.   Förfarande för fysisk kontroll av offentliga sockerlager från regleringsåren 2004/2005 och 2005/2006

a)

Om inventering enligt punkt 1 inte kan genomföras skall det utbetalande organet officiellt plombera lagrets alla in- och utlagringspunkter. Det utbetalande organet skall varje månad kontrollera att plomberingen är intakt. Kontrollerna av plomberingen skall redovisas i en detaljerad rapport. Tillträde till lagret skall endast beviljas i närvaro av en inspektör från det utbetalande organet

Medlemsstaten skall se till att plomberingsförfarandet garanterar att de interventionslagrade produkterna förblir intakta.

b)

Minst en gång om året skall det göras en inspektion av lagringsförhållandena och kontrolleras att produkterna är i gott skick.


(1)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1068/2005 (EUT L 174, 7.7.2005, s. 65).

(2)  EGT L 98, 31.3.1998 s. 21. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/2004 (EGT L 211, 12.6.2004, s. 14).

(3)  Inventeringen skall avse produkter som omfattas av ett kontrakt för offentlig lagring.

(4)  Inventeringen skall avse produkter som omfattas av ett kontrakt för offentlig lagring.

BILAGA II

FÖRPLIKTELSER OCH ALLMÄNNA PRINCIPER NÄR DET GÄLLER LAGERHÅLLARENS ANSVAR SOM SKALL INGÅ I DET LAGRINGSKONTRAKT SOM UPPRÄTTAS MELLAN ETT UTBETALANDE ORGAN OCH EN LAGERHÅLLARE (artikel 2.2)

Lagerhållaren skall ansvara för att produkter som är föremål för gemenskapens interventionsåtgärder förvaras på rätt sätt. Lagerhållaren skall stå för de ekonomiska konsekvenserna av att produkterna förvaras på ett bristfälligt sätt.

I.   Produktkvalitet

Om interventionslagrade produkter kvalitetsförsämras till följd av dåliga eller olämpliga lagringsförhållanden skall lagerhållaren stå för förlusterna och de skall i den offentliga lagerbokföringen bokföras som en förlust orsakad av produktens kvalitetsförsämring till följd av lagringsförhållandena (rad 900.001 i tabell 53).

II.   Svinn

1.   Lagerhållaren skall ansvara för alla konstaterade avvikelser mellan kvantiteterna i lagret och uppgifterna i de lagerlistor som överlämnats till det utbetalande organet.

2.   Då svinnet överskrider gällande toleransnivåer enligt artikel 8.2, bilaga I.B.III.2 och bilaga XI eller enligt sektorslagstiftningen inom jordbruket skall det i sin helhet tillskrivas lagerhållaren som icke identifierat svinn. Om lagerhållaren bestrider svinnet kan han begära att produkten vägs eller mäts, varvid lagerhållaren skall stå för kostnaderna, såvida det inte framkommer att de uppgivna kvantiteterna faktiskt existerar eller om avvikelsen inte överstiger de gällande toleransnivåerna, varvid det utbetalande organet skall stå för vägnings- eller mätningskostnaderna.

Toleransnivåerna i punkterna B.III.2 och B.VI.3 i bilaga I skall gälla utan att de andra toleransnivåer som avses i första stycket påverkas.

III.   Verifikationer och månatliga och årliga deklarationer

1.   Verifikationer och månatlig deklaration

a.

Lagerhållaren skall förfoga över de handlingar om inlagring, lagring och utlagring av produkterna som ligger till grund för årsräkenskaperna och de skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

Lagringsplats (vid behov med angivande av lagringsutrymme eller fat).

Kvantiteter som överförts från föregående månad.

Varupartier som inlagrats och utlagrats.

Lagerbehållning vid periodens slut.

Med handlingarna skall det vara möjligt att på ett säkert sätt identifiera de kvantiteter som finns i lager vid varje tidpunkt, varvid hänsyn måste tas till de kvantiteter som köpts upp eller sålts, men som ännu inte har lagrats in eller ut.

b.

Lagerhållaren skall minst en gång i månaden skicka handlingarna avseende inlagring, lagring och utlagring av produkter till det utbetalande organet som underlag till en sammanfattande månatlig lagerredovisning. Handlingarna skall vara det utbetalande organet tillhanda före den 10:e i månaden efter den månad som de avser.

c.

En förlaga till den sammanfattande månatliga lagerredovisningen finns i bilaga XIV. De utbetalande organen skall hålla den tillgänglig för lagerhållarna på elektronisk väg.

2.   Årlig deklaration

a.

Lagerhållaren skall på grundval av den månatliga redovisning som beskrivs i punkt 1 upprätta en årlig lagerredovisning. Den skall översändas till det utbetalande organet senast den 15 oktober efter räkenskapsårets slut.

b.

Den årliga lagerredovisningen skall innehålla en sammanställning av kvantiteterna i lager, uppdelad per produkt och lagringsplats, med för varje produkt uppgift om kvantiteterna i lager, varupartiernas nummer (gäller ej spannmål), vilket år de lades på lager (gäller ej alkohol) samt en förklaring till eventuella konstaterade avvikelser.

c.

En förlaga till den årliga lagerredovisningen finns i bilaga XV. De utbetalande organen skall hålla den tillgänglig för lagerhållarna på elektronisk väg.

IV.   Datoriserad lagerbokföring och tillhandahållande av information

Det kontrakt om offentlig lagring som ingås mellan det utbetalande organet och lagerhållaren skall innehålla bestämmelser som säkerställer att gemenskapsrätten efterlevs.

Kontraktet skall innehålla följande krav:

Det skall föras datoriserad lagerbokföring av interventionslagren.

Det skall finnas direkt och omedelbar tillgång till en löpande inventering.

Det skall finnas ständig tillgång till alla handlingar avseende inlagring, lagring och utlagring av produkter i lager och till lagerhållarens bokföringshandlingar och rapporter som skrivits med tillämpning av denna förordning.

Dessa handlingar skall alltid finnas tillgängliga för de utbetalande organens och kommissionens tjänstemän och för alla personer som kommissionen vederbörligen bemyndigat.

V.   Form och innehåll i handlingar som översänds till det utbetalande organet

Form och innehåll i de dokument som avses i punkt III.1 och III.2 skall fastställas på de villkor och enligt de bestämmelser som anges i artikel 18 i förordning (EG) nr 883/2006.

VI.   Bevarande av handlingar

Lagerhållaren skall bevara verifikationerna för alla transaktioner för offentlig lagring under hela den tid som krävs enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 885/2006, utan att det påverkar tillämpningen av gällande nationella bestämmelser.

BILAGA III

INFORMATION SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL LÄMNA ENLIGT ARTIKEL 10.2 VIA DET DATASYSTEM SOM AVSES I ARTIKEL 12

TABELLER I DATASYSTEMET E–FAUDIT (1)

(artikel 2§8 b), artikel 10§2 och artikel 12)

1

Månatlig och årlig beräkning av försäljningsförluster och nedskrivning

2

Prisskillnader och andra faktorer

3

Beräkning av tekniska kostnader

4

Beräkning av finansieringskostnader

8

Lagerredovisning

9

Beräkning av förluster till följd av urbening (nötkött) som överstiger den tillåtna toleransnivån

13

Återbetalning till följd av underkännande av varor (tekniska kostnader) – förordning (EG) N°…./2006, (Bilaga XIII 1a och 1b)

14

Återbetalning till följd av underkännande av varor (finansieringskostnader) – förordning (EG) N°…./2006, (Bilaga XIII 1c och artikel 9§5)

28

Anledningar till överföringar från andra medlemsstater

52

Översiktstabell för beräkningen av de månatliga belopp som skall bokföras

53

Uppgifter om avyttring

54

Månatlig beräkning av förluster till följd av leverans av livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen (förordning (EEG) N° 3730/87), (andra produkter än nötkött).

55

Nötkött – månatlig beräkning av förluster till följd av leveranser av livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen (förordning (EEG) N° 3730/87).

56

Månatlig beräkning av förluster till följd av gratisleveranser av livsmedel

99

Beräkning av det värde som skall föras över i början av budgetåret

Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 1

Månatlig och årlig beräkning av försäljningsförluster och nedskrivning

Euro — Ton

Rad nr

Beräkningsmetod eller hänvisningar till andra tabeller

Beskrivning

Kvantiteter (ton eller hl)

Belopp per enhet

Värden

Kolumn

a

b

c

d

e

001

T99/010 och 050

Överförda kvantiteter från föregående budgetår till genomsnittligt bokföringsvärde

0,000

0,00

002

Extraordinär nedskrivning enl.

Berörd budgetpost:

0,00

003

= 001e - 002e

Lagrade kvantiteters totala värde i budgetårets början

0,00

004

Uppköpens kvantiteter och värde under perioden

005

= 004e × koefficient

Nedskrivning vid uppköpet (=>T52/030e) (Bilaga VIII §1)

0,00

006

T28/910

Mottagna kvantiteter i slutet av föregående månad efter överföring

0,000

008

T28/910

Bokföringsvärde efter överföringar

0,00

009

=001c + 004c +006c

Överförda, uppköpta eller överlåtna kvantiteter

0,000

010

=003e + 004e -005e +008e

Totalt bokföringsvärde

0,00

011

=010e/009c

Genomsnittligt bokföringsvärde

0,00

020

T53/997

Avyttrade kvantiteter t.o.m. … (även oidentifierat svinn)

0,000

021

T53/999

Intäkter av avyttrade kvantiteter t.o.m. … (även oidentifierat svinn)

0,00

025

=009c - 020c

Lagrade kvantiteter i slutet av månaden …

0,000

031

=011d period 12

Överföringens bokföringsvärde (genomsnittligt bokföringsvärde budgetårets sista månad)

0,00

034

= 025c × 031d

Teoretiskt värde för kvantiteter som skall överföras

0,00

050

Kompletterande nedskrivning enl. (Bilaga VIII §3 och 4)

Berörd budgetpost:

0,00


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 2

Prisskillnader och andra faktorer

Euro — Ton

Rad nr

Beräkningsmetod eller hänvisningar till andra tabeller

Beskrivning

Kvantiteter (ton eller hl)

Belopp per enhet

Sats

Koefficient eller %

Värden

Kolumn

a

b

c

d

e

f

g

DEBET

001

Tab. 001 - rad 9

Överförda, uppköpta och överlåtna kvantiteter

0,000

002

Tab. 001 - rad 10

Värdet på de överförda, uppköpta och överlåtna kvantiteterna

0,00

003

Andra faktorer för debet

004

TOTALT DEBET

0,00

KREDIT

005

T53/993

Saluförda kvantiteter och deras värde, även skador och svinn som kan identifieras

0,000

0,00

006

= 1c-5c-9c

Konstaterat, men ej identifierbart, svinn

0,000

007

= 1c × % gräns

Toleransgräns

0,000

0,050

008

= 6c-7c

Kvantiteter över toleransgränsen och deras värde

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Tab. 001 - rad 025 ocht 034

Kvantiteter som skall överföras och deras värde

0,000

0,00

010

Avgifter och erhållna säkerheter

011

Tab. 016, 017

Ersättning avgifter och straffavgifter

012

Tab. 028 - rad 990

Värden på kvantiteter som förvärvats genom överföring

0,00

013

Tab. 053 eller 007 - rad 998

Konstaterat svinn vid överföring till andra medlemsstater

0,00

014

Tab. 009 - rad 600

Överskridande av toleransgränsen för bearbetning

0,00

015

Andra faktorer för kredit

016

TOTALT KREDIT

0,00

017

= 4g - 16g

DEBET/KREDITSALDO

0,00


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 3

Beräkning av tekniska kostnader

Euro — Ton

Rad nr

Beskrivning

Fr.o.m. (dag/månad/år)

T.o.m. (dag/månad/år)

Kvantiteter (ton eller hl)

Belopp per enhet i euro

Sats

Värden

a

b

c

d

e

f

g

h = e×f×g

A.   

Schablonbelopp

010

Inlagringsavgifter med transport (T08/c+h)

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Inlagringsavgifter utan transport (T08/d)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Utlagringsavgifter med transport (T08/e)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Utlagringsavgifter utan transport (T08/f)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Lageravgifter (Tab. 008 - jfr genomsnitt lager)

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Avgifter för denaturering eller färgning (endast ökning)

130.001

1,000000

0,00

160

Avgifter för etikettering och märkning (endast ökning)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Avgifter för lageravveckling och återinlagring

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Schablonavgifter för transport (Tab. 020 eller 021)

560

Ersättning tekniska kostnader för underkända kvantiteter (T13/100)×(-1)

0,00

B.   

Kostnader som inte är schablonbelopp

600.1

Faktiska transportkostnader före uppköp - positiv

600.2

Faktiska transportkostnader före uppköp - negativ

601.1

Transportkostnader vid export - positiv

601.2

Transportkostnader vid export - negativ

602.1

Transportkostnader för överföring medlemsstat - positiv

602.2

Transportkostnader för överföring medlemsstat - negativ

603.1

Transportkostnader efter intervention - positiv

603.2

Transportkostnader efter intervention - negativ

610.1

Bearbetningskostnader - positiv

610.2

Bearbetningskostnader - negativ

620.1

Andra kostnader - positiv

620.2

Andra kostnader - negativ

999

TOTALT TEKNISKA KOSTNADER (T52/030b)

0,00


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 4

Beräkning av finansieringskostnader

Euro — Ton

Rad nr

Period

Lagren i början av varje månad

Lagren i slutet av varje månad

Genomsnittligt lager

Uppköp under perioden

Avdrag betalningsfrist

Genomsnittligt föregående negativt lager

Genomsnittligt lager för beräkning

Genomsnittligt bokföringsvärde

Sats %

Finansieringskostnader

Fr.o.m. (månad/år)

t.o.m. (månad/år)

Kolumn

a1

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

i1

j

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

DELSUMMA FINANSIERINGSKOSTNADER

0,00

105

Avdrag efter underkännande (T14/050)

0,00

110

Avdrag efter hämtningsfrist efter betalning av sålda kvantiteter

[Bilaga IV (III) §1]

0,00

120

Ökning efter betalningsfrist efter hämtning av sålda kvantiteter

[Bilaga IV (III) §2]

0,00

130

TOTALT FINANSIERINGSKOSTNADER (=>T52/030c)

0,00


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 8

Lagerredovisning

Ton

Rad nr

Månad År (månad/år)

Lagren i början av varje månad

INLAGRADE KVANTITETER

UTLAGRADE KVANTITETER

Överföring per period Mottagen kvantitet

Lager i slutet av varje månad inbegripet överföringar

Lager i slutet av varje månad utan överföringar

Inlagring med transport

Inlagring utan transport

Utlagring med transport + varuprov

Utlagring utan transport

Svinn med eller utan klarlagd orsak (stöld, skada el.dyl.) + utlagring efter frist för spannmål och ris

Kolumn

a

b

c

d

e

f

g

h

i = b+c+ d-e-f-g+h

j = b+c+d-e-f-g

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Totalt

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 9

Beräkning av förluster till följd av urbening (nötkött) som överstiger den tillåtna toleransnivån

Euro — Ton

Rad nr

Period

Använda kvantiteter (faktisk vikt) (2)

Producerade kvantiteter (faktisk vikt) (2)

Koefficient eller %

Interventionspris

Sats

Belopp som skall påföras EUGFJ

Kolumn

a

b

c

d

e

f

g

100

Kvantiteter som använts under föregående budgetår och som bearbetats under innevarande budgetår

200

Kvantiteter som använts och bearbetats under detta budgetår

300

Totalt använda och producerade kvantiteter

= 100 + 200

0,000

0,000

400

Minsta föreskrivna avkastning

= 300 kol. (b) × { 1 - 400 kol. (d) }

0,000

1,00

500

Svinn som överstiger minsta avkastningen

= 300 - 400

0,000

600

Belopp som skall påföras EUGFJ

= T009/500/c (om negativ) × T009/600/d × T009/600/e × T009/600/f

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Använda kvantiteter som höll på att bearbetas i slutet av budgetåret (för URBENAT NÖTKÖTT)


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 13

Återbetalning till följd av underkännande av varor (tekniska kostnader)– (Bilaga XIII 1a och 1b)

Euro — Ton

A.   

IN- OCH UTLAGRINGSKOSTNADER

Rad nr

Månad/år för utlagring (månad/år)

Ton underkända varor

Kod 1, 2, 3 eller 4 (3)

Summa för belopp per enhet giltiga under månaden för utlagring Euro/ton

Gällande sats för schablon-belopp

Värden

Kolumn

a

b

c

d

e

f = b×d×e

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 Sous-Total

0,000

0,00

B.   

LAGRINGSKOSTNADER

Rad nr

Månad/år för utlagring (månad/år)

Antal lagringsmånader

Ton underkända varor

Belopp per enhet giltiga under månaden för utlagringeuro/ton

Gällande sats för schablonbelopp

Värden

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 Delsumma

0,000

0,00

100 TOTALT

(=> T03/560)

0,00


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 14

Återbetalning till följd av underkännande av varor(finansieringskostnader) - (Bilaga XIII 1c och artikel 9§5)

Euro — Ton

1.   

FINANSIERINGSKOSTNADER

Rad nr

Månad/år för utlagring (månad/år)

Ton underkända varor

Antal lagringsmånader

Antal månader betalningsfrist vid inlagring

Antal månader som skall beaktas vid beräkning

Genomsnittligt bokföringsvärde vid överföring

Sats för beräkning av finansierings-kostnader i %

Värden

Kolumn

a

b

c

d

e = c-d

f

g

h = b×e×f×(g/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 Delsumma

0,000

(=> T04/105)

0,00

2.   

VÄRDEN FÖR UPPKÖP (före nedskrivning vid uppköp)

Rad nr

Ton underkända varor

Värde uppköp/ton

Totalt värde

051.001

 

 

0,00

200 Delsumma

0,000

(=> T53/950)

0,00


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 28

Anledningar till överföringar från andra medlemsstater

Euro — Ton

Rad nr

Månad och år

Ursprungsland

Förordning (EG)

Mottagna kvantiteter i slutet av perioden (ton eller hl)

Pris

Omräkningssats

Värden

Kolumn

a

b

c

d

e

f

g

ÖVERFÖRINGAR FÖR SISTA MÅNADEN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

ÖVERFÖRINGAR INNEVARANDE BUDGETÅR

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

ÖVERFÖRINGAR INNEVARANDE PERIOD

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910

[TAB 001 rad 6]

0,00

[T01 rad 8]

0,00

990 TOTAL

002 a 900

[TAB 002 rad 12]

0,00

[TAB 052 rad 40]

0,00

Om denna månad är budgetårets sista skall dess kvantiteter och värden överföras till tabell 28 för påföljande budgetår.


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 52

Översiktstabell för beräkningen av de månatliga belopp som skall bokföras

Euro — Ton

Rad nr

BESKRIVNING

Tekniska kostnader

Finansieringskostnader

Andra kostnader

Nedskrivning vid uppköp

Kolumn

a

b

c

d

e

020

Rättelse enligt artikel 6.3 – beslut av den

0

0

0

0

030

Utgifter för materiella åtgärder fr.o.m. … t.o.m. …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Värde för kvantiteter som mottagits efter överföring – gratis utdelning (T54,55/390f)

053

Negativt värde för överförda kvantiteter (T99/065)

0,00

400

Totalt att bokföra t.o.m. den …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Belopp bokförda t.o.m. slutet av föregående månad

 

 

 

 

420

Belopp som skall bokföras i …

0,00

0,00

0,00

0,00


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 53

Uppgifter om avyttring

Euro — Ton

Rad nr

Typ av avyttring

Dag (månad/år)

Nödvändiga kompletterande uppgifter

Ursprungsland

Destination

Avyttrade kvantiteter (ton/hl)

Koefficient

Interventionspris

Sats

Värde för de avyttrade kvantiteterna

Kolumn

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j = f×g×h×i

001.001

Avyttring med normala villkor

201.001

Särskilda åtgärder

400

Livsmedelsstöd

500

Prover från de antagna anbudsgivarna

501.001

Andra prover

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Försäljning efterhand under inventeringen (Art. 5 § 2g och 7 § 2c)

851

Gratis utdelning (T54,55/400 Plan 1,2)

860

Sammanfattning nödåtgärder (T56/400 Plan 1,2)

900.001

Försämrad produktkvalitet pga lagerförhållanden

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Försämrad produktkvalitet pga för lång lagring

920.001

Naturkatastrofer

930.001

Identifierbart svinn

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Skador

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Underkännande efter kvalitetskontroll (T14/200)

0,000

0,00

991.001

Överföring till andra medlemsstater för gratis utdelning

0

0

0,00

992.001

Överföring till andra medlemsstater Andra överföringar

0

0

0,00

993

Delsumma 001-992 (=>T02/005c,e)

0,000

0,00

996.001

Konstaterat ej identifierbart svinn

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Delsumma 993 + 996 ((i kvantiteter)

0,000

998.001

Svinn efter överföring (gratis utdelning eller andra medlemsstater) T02/013

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

TOTALT (=>T01/021e) (endast i värde)

0,00


Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 

Tabell 54

Månatlig beräkning av förluster till följd av leverans av livsmedel till dem som har det sämst ställt i gemenskapen (förordning (EEG) Nr 3730/87) andra produkter än nötkött

Euro — Ton

Från eget lager:

Plan för år:


Rad nr

Beskrivning

Datum

Avsättning (ton)

Interventionspris

Omräkningssats

Värdet på avsättningen

Kolumn

a

b

c

d

e

f = c×d×e

002

-Rättelse enligt artikel 6.3 – beslut av den

030.001

0,00

300

Totalt (030):

0,00

310

Andra debetposter (positiva)

320

Andra kreditposter (negativa - markera med minustecken ”-”)

330

Förverkade säkerheter

390

Totalt (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Avsättning totalt och belopp att bokföra t.o.m. … (001 + 002 + 390):

0,00

410

Bokfört belopp t.o.m. slutet av föregående månad(…)

0,00

420

(400 - 410) Belopp att bokföra i …

0,00

Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 

Tabell 55

Nötkött

Månatlig beräkning av förluster till följd av leverans av livsmedel till dem som har det sämst ställt i gemenskapen (förordning (EEG) N° 3730/87)

Euro — Ton

Från eget lager:

Plan för år:


Rad nr

Beskrivning

Datum

Avsättning (ton)

Koefficient

Interventionspris

Sats

Värdet på avsättningen

Kolumn

a

b

c

d

e

f

g = c×d×e×f

002

-Rättelse enligt artikel 6.3 – beslut av den

030.010

Framkvartsparter

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Bakkvartsparter

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

Totalt (030):

0,000

0,00


Rad nr

Beskrivning

Datum fr.o.m. / t.o.m.

Avsättning (ton)

Interventionspris

Omräkningssats

Värdet på avsättningen

Kolumn

a

b

c

d

e

f

310

Andra debetposter (positiva)

320

Andra kreditposter (negativa - markera med minustecken ”-”)

330

Förverkade säkerheter

390

Totalt (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Avsättning totalt och belopp att bokföra t.o.m. … (001 + 002 + 390):

0,000

0,00

410

Bokfört belopp t.o.m. slutet av föregående månad (…)

0,00

420

(400 - 410) Belopp att bokföra i …

0,00

Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

 

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 

Tabell 56

Månatlig beräkning av förluster till följd av gratisleveranser av livsmedelo till

Euro — Ton

Destination:

Förordning:

Från eget lager:

Plan för år:


Rad nr

Beskrivning

Datum

Avsättning (ton)

Interventionspris

Sats

Värdet på avsättningen

Kolumn

a

b

c

d

e

f = 2×d×e

2

-Rättelse enligt artikel 6.3 – beslut av den

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

Totalt 30 till 200

0,000

0,00


Rad nr

Beskrivning

Datum fr.o.m./t.o.m.

Avsättning (ton)

Interventions- pris

Sats

Värde på avsättning

Kolumn

a

b

c

d

e

f

310

Andra debetposter (positiva).

320

Andra kreditposter (negativa - markera med minustecken ”-”)

330

Förverkade säkerheter

390

Totalt (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Avsättning totalt och belopp att bokföra t.o.m … (001 + 002 + 390)

0,000

0,00

410

Bokförda belopp t.o.m. slutet av föregående månad (…)

0,00

420

(400 - 410) Belopp att bokföra i …

0,00

Medlemsstat

Budgetår

Med toleransnivå

X

Produkt

INSATSER FR.O.M.

T.O.M.

Utan toleransnivå

 


Tabell 99

Beräkning av det värde som skall föras över i början av räkenskapsåret

Euro — Ton

Rad nr

Beräkningsmetod eller hänvisning till de andra tabellerna

Beskrivning

Kvantitet (ton eller hl)

Värde

Kolumn

a

b

c

d

010

T01/025c Föregående budgetår

Kvantiteter i lager i slutet av föregående budgetår (=>T01/001)

0,000

020

T01/031d Föregående budgetår

Genomsnittligt bokföringsvärde (deklaration från den 10 november föregående budgetår i EUR)

030

= 010c × 020d

Teoretiskt värde på de kvantiteter som överförts till innevarande budgetår (i EUR)

0,00

040

Kompletterande nedskrivning enligt Bilaga VIII §3 och 4 (slutet av föregående budgetår) (i EUR)

0,00

050

Värdet på de kvantiteter som överförts till innevarande budgetår (i EUR)

0,00

055

Värdet på de kvantiteter som överförts till innevarande budgetår (i EUR) =>T01/001

0,00

057

Genomsnittligt bokföringsvärde under föregående budgetår (i EUR) =>T14/001f

060

Negativt värde på de kvantiteter som överförts till innevarande budgetår (i EUR)

0,00

065

Negativt värde på de kvantiteter som överförts till innevarande budgetår (i EUR)=>T52/053

0,00


(1)  Vissa detaljer vad gäller utformningen och innehållet i de grundläggande tabeller som visas i denna bilaga kan variera i e-FAUDIT beroende på produkt och period.

(2)  Kvantiteterna skall uttryckas i ton med tre decimaler efter kommat.

(3)  kod

1 = Inlagring med transport och utlagring med transport

2 = Inlagring utan transport och utlagring utan transport

3 = Inlagring med transport och utlagring utan transport

4 = Inlagring utan transport och utlagring med transport

BILAGA IV

BERÄKNING AV FINANSIERINGSKOSTNADERNA ENLIGT

artikel 4.1 a

I.   Räntesatser

1.   För att kunna beräkna de finansieringskostnader som EGFJ skall stå för i samband med de medel som medlemsstaterna avsätter för uppköp av interventionsprodukter skall kommissionen i början av varje räkenskapsår fastställa en räntesats som är enhetlig för hela gemenskapen. Den enhetliga räntesatsen skall motsvara genomsnittet av tremånaders och tolvmånaders EURIBOR under de sex månaderna omedelbart före medlemsstaternas meddelande enligt led 2 med en vägning av dessa med en tredjedel respektive två tredjedelar.

2.   För att fastställa vilken räntesats som skall gälla för ett visst räkenskapsår skall medlemsstaterna, på kommissionens begäran, informera kommissionen om den genomsnittliga räntesats som de faktiskt har tillämpat under en referensperiod på sex månader omedelbart före denna begäran.

Om den räntesats som medlemsstaten meddelar är högre än den enhetliga räntesats som fastställts för gemenskapen under referensperioden skall den enhetliga räntesatsen gälla. Om den räntesats som medlemsstaten meddelar är lägre än den enhetliga räntesats som fastställts för gemenskapen under referensperioden skall det för denna medlemsstat fastställas en räntesats som motsvarar den räntesats som meddelats.

Om en medlemsstat inte meddelar någon räntesats skall den tillämpliga räntesatsen vara den enhetliga räntesats som fastställts av kommissionen. Om kommissionen däremot konstaterar att räntesatsen för den medlemsstaten är lägre än den enhetliga räntesatsen skall kommissionen fastställa den lägre räntesatsen för den medlemsstaten. Konstaterandet skall göras på grundval av genomsnittet av de referensräntesatser som anges i tillägget till denna bilaga under den referensperiod som avses i första stycket, ökat med en procentenhet. Om det inte finns referensräntesatser för hela referensperioden skall de satser som finns tillgängliga under denna referensperiod användas.

II.   Beräkning av finansieringskostnaderna

1.   Beräkningen av finansieringskostnaderna skall delas upp efter de giltighetsperioder för räntesatserna som kommissionen fastställt enligt punkt I.

2.   De finansieringskostnader som avses i artikel 4.1 a skall beräknas genom att medlemsstatens räntesats tillämpas på det genomsnittliga värdet per ton av interventionsprodukten och därefter multipliceras denna summa med det genomsnittliga lagret under räkenskapsåret.

3.   Vid tillämpning av led 2 skall följande definitioner gälla:

Genomsnittligt värde per ton produkt beräknas genom att det sammanlagda värdet av de produkter som finns i lager på räkenskapsårets första dag och de produkter som köpts upp under räkenskapsåret divideras med summan av den kvantitet produkter som finns i lager på räkenskapsårets första dag och den kvantitet produkter som köpts upp under räkenskapsåret.

Räkenskapsårets genomsnittliga lager beräknas genom att summan av lagerbehållningen vid varje månads början och lagerbehållningen vid varje månads slut divideras med ett tal som är dubbelt så stort som antalet månader i räkenskapsåret.

4.   Om en nedskrivningskoefficient fastställts för en produkt i enlighet med bilaga VIII skall värdet av de produkter som köpts upp under räkenskapsåret beräknas genom att från uppköpspriset dra av det nedskrivningsbelopp som följer av nämnda koefficient.

5.   Om det fastställs ytterligare en nedskrivning för en produkt enligt bilaga VIII.3 andra stycket skall beräkningen av det genomsnittliga lagret göras innan de nedskrivningar som beaktas vid beräkningen av det genomsnittliga värdet träder i kraft.

6.   Om det i reglerna för den gemensamma organisationen av marknaden föreskrivs att en produkt som köps upp av det utbetalande organet först kan betalas efter en minimifrist på en månad efter dagen för övertagandet, skall det beräknade genomsnittliga lagret minskas i bokföringen med den kvantitet som framkommer vid följande beräkning:

Formula

Q

=

de kvantiteter som köpts upp under räkenskapsåret

N

=

antalet månader i minimifristen för betalning

Vid denna beräkning skall den minimifrist som anges i reglerna gälla som betalningsfrist. En månad skall anses bestå av 30 dagar. Varje del av en månad som överstiger 15 dagar skall betraktas som en hel månad. Varje del av en månad som omfattar 15 dagar eller mindre skall inte tas med vid denna beräkning.

Om, efter den nedskrivning som avses i första stycket, beräkningen av det genomsnittliga lagret vid räkenskapsårets slut ger ett negativt resultat skall detta negativa saldo ingå i det genomsnittliga lager som beräknas för det påföljande räkenskapsåret.

III.   Särskilda bestämmelser som de utbetalande organen ansvarar för

1.   Om reglerna för de gemensamma organisationerna av marknaderna eller tillkännagivandet om anbudsinfordran vid de utbetalande organens försäljning av produkter ger köparen av dessa produkter en frist för hämtning av dem efter det att betalning skett, och denna frist är längre än 30 dagar skall de utbetalande organen i bokföringen minska de finansieringskostnader som beräknas enligt punkt II med det belopp som framkommer vid följande beräkning:

Formula

V

=

belopp som betalas av köparen

J

=

antal dagar från det att betalningen mottagits tills produkten hämtats, minus 30 dagar

i

=

den räntesats som gäller för räkenskapsåret

2.   Om den faktiska fristen mellan köparens avhämtning av produkten och betalningen är längre än 30 dagar, vid de utbetalande organens försäljning av jordbruksprodukter enligt särskilda gemenskapsförordningar, skall de utbetalande organen i bokföringen höja de finansieringskostnader som beräknas enligt punkt II med det belopp som framkommer vid följande beräkning:

Formula

M

=

belopp som köparen skall betala

D

=

antal dagar från det att produkten hämtats tills betalningen av produkten mottagits, minus 30 dagar

i

=

den räntesats som gäller för räkenskapsåret

3.   De finansieringskostnader som anges i punkterna 1 och 2 skall vid räkenskapsårets slut bokföras för det antal dagar som ingår i räkenskapsåret fram till denna tidpunkt och den resterande delen skall bokföras i det nya räkenskapsåret.

TILLÄGG

REFERENSRÄNTESATS enligt bilaga IV

1.

Tjeckien

Prague interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (PRIBOR)

2.

Danmark

Copenhagen interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (CIBOR)

3.

Estland

Tallinn interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (TALIBOR)

4.

Cypern

Nicosia interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (NIBOR)

5.

Lettland

Riga interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (RIGIBOR)

6.

Litauen

Vilnius interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (VILIBOR)

7.

Ungern

Budapest interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (BUBOR)

8.

Malta

Malta interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (MIBOR)

9.

Polen

Warszawa interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (WIBOR)

10.

Slovenien

Interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (SITIBOR)

11.

Slovakien

Bratislava interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (BRIBOR)

12.

Sverige

Stockholm interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (STIBOR)

13.

Förenade kungariket

London interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (LIBOR)

14.

För övriga medlemsstater

Euro interbank borrowing offered rate för tremånaderslån (EURIBOR)

BILAGA V

MATERIELLA TRANSAKTIONER SOM TÄCKS AV SCHABLONBELOPP ENLIGT

artikel 4.1 b

SPANNMÅL OCH RIS

I.   SCHABLONBELOPP FÖR INLAGRING

a)

Förflyttning av spannmål från transportmedel till lagringsutrymmet (silo eller lagerrum) - första överföringen.

b)

Vägning.

c)

Provtagning/analys/kvalitetsbestämning.

II.   SCHABLONBELOPP FÖR LAGRING

a)

Hyra av lokaler till kontrakterat pris.

b)

Försäkringskostnader (om inte medtaget under a).

c)

Åtgärder för bekämpning av skadedjur (om inte medtaget under a).

d)

Årlig inventering (om inte medtaget under a).

e)

Eventuell ventilation (om inte medtaget under a).

III.   SCHABLONBELOPP FÖR UTLAGRING

a)

Vägning av spannmål.

b)

Provtagning/analys (om detta skall belasta interventionsorganet).

c)

Fysiskt uttag och lastning av spannmål på det första transportmedlet.

SOCKER

I.   SCHABLONBELOPP FÖR INLAGRING

a)

Förflyttning av socker från transportmedlet till lagringsutrymmet (silo eller lagerrum) - första överföringen.

b)

Vägning.

c)

Provtagning/analys/kvalitetsbestämning.

d)

Paketering av socker i säckar (i tillämpliga fall).

II.   EXTRA SCHABLONBELOPP FÖR TRANSPORT

a)

Fraktavgift efter avståndskategori.

III.   SCHABLONBELOPP FÖR LAGRING

a)

Hyra av lokaler till kontrakterat pris.

b)

Försäkringskostnader (om inte medtaget under a).

c)

Åtgärder för bekämpning av skadedjur (om inte medtaget under a).

d)

Årlig inventering (om inte medtaget under a).

IV.   SCHABLONBELOPP FÖR UTLAGRING

a)

Vägning.

b)

Provtagning/analys (om detta skall belasta interventionsorganet).

c)

Fysiskt uttag och lastning av socker på det första transportmedlet.

NÖTKÖTT

I.   GODKÄNNANDE AV LEVERANS, URBENING OCH INLAGRING (URBENAT KÖTT)

a)

Kvalitetskontroll av kött med ben.

b)

Vägning av kött med ben.

c)

Hantering.

d)

Kontraktskostnader för urbening, inklusive

inledande nedkylning,

transport från interventionsort till styckningslokaler (om inte säljaren levererar varan till styckningslokalerna),

urbening, renskärning, vägning, paketering och snabb nedfrysning,

tillfällig lagring av utskurna delar, lastning, transport och återföring till interventionsortens kylhus,

kostnader för förpackningsmaterial: polyetenpåsar, kartonger, bomullsväv (stockinettes)

värde av ben, fettdelar och andra rester som lämnats kvar i styckningslokalerna (intäkter som skall dras från kostnaderna).

II.   LAGRING

a)

Hyra av lokaler till kontrakterat pris.

b)

Försäkringskostnader (om inte medtaget under a).

c)

Temperaturkontroll (om inte medtaget under a).

d)

Årlig inventering (om inte medtaget under a).

III.   UTLAGRING

a)

Vägning.

b)

Kvalitetskontroll (om detta skall belasta interventionsorganet).

c)

Förflyttning av kött från kylhus till lagrets lastbrygga.

MJÖLKPRODUKTER: SMÖR

I.   GODKÄNNANDE AV LEVERANS OCH INLAGRING

a)

Förflyttning av smör från transportmedel till lagringsutrymme vid ankomst till lager.

b)

Vägning och identifiering av kollin.

c)

Provtagning/kvalitetskontroll.

d)

Placering i kylhus och nedfrysning.

e)

Annan provtagning/kvalitetskontroll vid provperiodens slut.

II.   LAGRING

a)

Hyra av lokaler till kontrakterat pris.

b)

Försäkringskostnader (om inte medtaget under a).

c)

Temperaturkontroll (om inte medtaget under a).

d)

Årlig inventering (om inte medtaget under a).

III.   UTLAGRING

a)

Vägning och identifiering av kollin.

b)

Förflyttning av smör från kylrum till lagrets lastbrygga om transportmedlet är en container, eller lastning vid lagrets brygga om transportmedlet är en lastbil eller järnvägsvagn.

IV.   SÄRSKILD ETIKETTERING ELLER MÄRKNING

Om obligatoriskt enligt en EG-förordning om avyttring av produkter.

MJÖLKPRODUKTER: SKUMMJÖLKSPULVER

I.   GODKÄNNANDE AV LEVERANS OCH INLAGRING

a)

Förflyttning av skummjölkspulver från transportmedel till lagerrum vid ankomst till lager.

b)

Vägning.

c)

Provtagning/kvalitetskontroll.

d)

Kontroll av märkning och förpackning.

II.   LAGRING

a)

Hyra av lokaler till kontrakterat pris.

b)

Försäkringskostnader (om inte medtaget under a).

c)

Temperaturkontroll (om inte medtaget under a).

d)

Årlig inventering (om inte medtaget under a).

III.   UTLAGRING

a)

Vägning.