ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 170

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
23 juni 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 922/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 923/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av de polska, ungerska, österrikiska, slovakiska och tjeckiska interventionsorganen

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 924/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 874/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 925/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 30:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 926/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 927/2006 av den 22 juni 2006 om frigörandet av den särskilda omstruktureringsreserv som anges i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 928/2006 av den 22 juni 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 rörande vissa nya gemenskapstullkvoter som är konsoliderade inom GATT

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 929/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2006 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 930/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2006 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 931/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under juni 2006 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan godtas

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 932/2006 av den 22 juni 2006 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 23 juni 2006

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 933/2006 av den 22 juni 2006 om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

25

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 922/2006

av den 22 juni 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 22 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 923/2006

av den 22 juni 2006

om ändring av förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 om inledande av stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av de polska, ungerska, österrikiska, slovakiska och tjeckiska interventionsorganen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordningar (EG) nr 1164/2005 (2), (EG) nr 1165/2005 (3), (EG) nr 1168/2005 (4), (EG) nr 1700/2005 (5) och (EG) nr 1845/2005 (6) inleddes stående anbudsinfordringar för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av de polska, ungerska, österrikiska, slovakiska och tjeckiska interventionsorganen. Dessa anbudsinfordringar upphör att gälla den 28 juni 2006.

(2)

Den majs som innehas av de polska, ungerska, österrikiska, slovakiska och tjeckiska interventionsorganen bör även fortsättningsvis finnas tillgänglig på spannmålsmarknaden, så att djuruppfödare och foderindustri kan göra inköp till konkurrenskraftiga priser under början av regleringsåret 2006/07.

(3)

I samband med denna förlängning angavs emellertid inte de veckor efter den 28 juni 2006 då inga anbudsinfordringar kommer att äga rum. Anbud skulle därför kunna lämnas in i god tro av aktörer under dessa veckor, trots att inget möte i förvaltningskommittén har planerats in.

(4)

Förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I artikel 4.1 i förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 skall andra stycket ersättas med följande:

”Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande delanbudsinfordringarna skall löpa ut varje onsdag kl. 15.00 (lokal tid Bryssel), med undantag för den 2 augusti 2006, den 16 augusti 2006 och den 23 augusti 2006, eftersom det inte förekommer några anbudsinfordringar under dessa veckor.”

2.   I artikel 4.1 tredje stycket i förordningarna (EG) nr 1164/2005, (EG) nr 1165/2005, (EG) nr 1168/2005, (EG) nr 1700/2005 och (EG) nr 1845/2005 skall datumet ”den 28 juni 2006” ersättas med ”den 13 september 2006”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 188, 20.7.2005, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 714/2006 (EUT L 124, 11.5.2006, s. 11).

(3)  EUT L 188, 20.7.2005, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1990/2005 (EUT L 320, 8.12.2005, s. 23).

(4)  EUT L 188, 20.7.2005, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 800/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 7).

(5)  EUT L 273, 19.10.2005, s. 3.

(6)  EUT L 296, 12.11.2005, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 703/2006 (EUT L 122. 9.5.2006, s. 7).


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 924/2006

av den 22 juni 2006

om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 874/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Exportbidragen för vitsocker och råsocker i obearbetat skick fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 874/2006 (2).

(2)

Eftersom kommissionen nu har tillgång till andra uppgifter än de som fanns då förordning (EG) nr 874/2006 antogs, bör dessa bidrag ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 1260/2001 för de produkter som avses i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 874/2006, i odenaturerat och obearbetat skick, skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 164, 16.6.2006, s. 10.


BILAGA

ÄNDRADE BELOPP FÖR EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM SKALL TILLÄMPAS FRÅN OCH MED DEN 23 JUNI 2006 (1)

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2652

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom när det gäller socker som ingår i de produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall exportbidraget beräknas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001.


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 925/2006

av den 22 juni 2006

om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 30:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1138/2005 av den 15 juli 2005 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2005/06 för fastställande av avgifter och/eller exportbidrag för vitsocker (2) krävs att delanbudsinfordringar skall genomföras för export av detta socker till vissa tredjeländer.

(2)

I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1138/2005 skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall, med hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i fråga om socker.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på 30:e delanbudsinfordran för vitsocker som genomförs i enlighet med förordning (EG) nr 1138/2005 skall det maximala beloppet för exportbidrag vara 29,359 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 185, 16.7.2005, s. 3.


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 926/2006

av den 22 juni 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 29.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I.A till kommissionens förordning (EG) 2535/2001 (2) fastställs de tullkvoter som inte anges per ursprungsland som får importeras per kvotperiod.

(2)

Genom rådets förordning (EG) nr 267/2006 av den 30 januari 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Australien i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens bindningslistor inom ramen för processen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3) beviljas en ytterligare tullkvot för smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk inom ramen för den årliga importkvoten.

(3)

Genom rådets förordning (EG) nr 711/2006 av den 20 mars 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (4) beviljas flera ytterligare tullkvoter för ost inom ramen för den årliga importkvoten.

(4)

De berörda kvotkvantiteterna som anges i bilaga I.A till förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför justeras.

(5)

Förordning (EG) nr 2535/2001 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I.A till förordning (EG) nr 2535/2001 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 591/2006 (EUT L 104, 13.4.2006, s. 11).

(3)  EUT L 47, 17.2.2006, s. 1.

(4)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 1.


BILAGA

”I.A

TULLKVOTER SOM EJ ANGES PER URSPRUNGSLAND

Kvotnummer

KN-nummer

Varuslag (2)

Ursprungsland

Årskvot

Halvårskvot

Tullsats vid import

(euro/100 kg nettovikt)

09.4590

0402 10 19

Skummjölkspulver

Alla tredjeländer

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

Alla tredjeländer

11 360

5 680

94,80

i smörekvivalent

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Pizzaost, fryst, i bitar om vardera högst 1 g i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 5 kg, med en vattenhalt av lägst 52 % och med en torrsubstans vars fetthalt inte understiger 38 %

Alla tredjeländer

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Smältost av Emmentaler

Alla tredjeländer

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Smältost av Gruyère

Alla tredjeländer

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Ost för beredning (3)

Alla tredjeländer

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Alla tredjeländer

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Färsk (inte mognad) ost inbegripet mesost och ostmassa annan än pizzaost enligt kvot nr 09.4591

Alla tredjeländer

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Annan riven eller pulvriserad ost

94,10

0406 30 31

Annan smältost

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Blåmögelost

70,40

0406 90 17

Bergkäse och Appenzeller

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edamer

0406 90 25

Tilsiter

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Feta, av fårmjölk eller buffelmjölk

0406 90 33

Feta, annan

0406 90 35

Kefalotyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Ost av fårmjölk eller buffelmjölk

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Annan

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent

0406 90 87

Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent

0406 90 88

Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent

0406 90 93

Mer än 72 viktprocent

92,60

0406 90 99

Annan

106,40


(1)  1 kg av produkten = 1,22 kg smör.

(2)  Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeskrivning endast anses vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där ex KN-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom att KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans.

(3)  Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer 0406 30 i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291 till 300 i förordning (EG) nr 2454/93 skall tillämpas.”


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 927/2006

av den 22 juni 2006

om frigörandet av den särskilda omstruktureringsreserv som anges i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 1.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 1.4 i förordning (EG) nr 1788/2003 föreskrivs en särskild omstruktureringsreserv för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien, som skall frigöras från och med den 1 april 2006 i den utsträckning som egenkonsumtionen av mjölk och mjölkprodukter i vart och ett av dessa länder har minskat från 1998 eller 2000, beroende på land.

(2)

Enligt artikel 1.4 i förordning (EG) nr 1788/2003 har Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien skickat kommissionen en rapport med uppgifter om resultat och trender i omstruktureringsprocessen inom landets mejerisektorer, särskilt omställningen från produktion för egenkonsumtion till produktion för marknaden.

(3)

Enligt dessa rapporter har egenkonsumtionen av mjölk och mjölkprodukter minskat i dessa medlemsstater.

(4)

Tillgänglig produktionsstatistik visar att en ökande del av mjölkproduktionen saluförs som leveranser och en minskande del som direktförsäljning.

(5)

Det är därför lämpligt att frigöra den särskilda omstruktureringsfonden för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien och att föreskriva bestämmelser om fördelning av den kvantitet som uppstår till leveranserna i deras nationella referenskvantiteter.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den särskilda omstruktureringsreserven i artikel 1.4 i förordning (EG) nr 1788/2003 frigörs för Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovenien och Slovakien. De frigjorda kvantiteterna fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

De kvantiteter som fastställs i bilagan skall placeras i den nationella reserven i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1788/2003 och användas för leveranser.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 123. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2217/2004 (EUT L 375, 23.12.2004, s. 1).


BILAGA

(i ton)

Medlemsstat

Kvantiteter i den särskilda omstruktureringsreserven

Tjeckien

55 788

Estland

21 885

Lettland

33 253

Litauen

57 900

Ungern

42 780

Polen

416 126

Slovenien

16 214

Slovakien

27 472


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 928/2006

av den 22 juni 2006

om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 rörande vissa nya gemenskapstullkvoter som är konsoliderade inom GATT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 32/2000 av den 17 december 1999 om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter och av vissa andra av gemenskapens tullkvoter, om fastställande av närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1808/95 (1), särskilt artikel 9.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2006/333/EG (2) godkände rådet avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen.

(2)

I avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Förenta staterna föreskrivs nya årliga tullkvoter för vissa varor.

(3)

Förordning (EG) nr 32/2000 innehåller bestämmelser om öppnande och förvaltning av gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter, vilka skall användas i kronologisk ordning efter tulldeklarationernas datum.

(4)

För att införa vissa nya årliga tullkvoter för vilka bestämmelser fastställs i avtalet i form av skriftväxling, är det nödvändigt att ändra förordning (EG) nr 32/2000.

(5)

Rådets förordning (EG) nr 711/2006 av den 20 mars 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (3) innehåller bestämmelser om att nya tullkvoter skall börja tillämpas sex veckor efter det att den förordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därför bör denna genomförandeförordning från kommissionen tillämpas från och med samma datum.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 22 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 5, 8.1.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2158/2005 (EUT L 342, 24.12.2005, s. 61).

(2)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 1.


BILAGA

Följande rader skall läggas till i tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 32/2000:

”09.0084

1702 50 00

 

Kemiskt ren fruktos

Under tiden 1 januari–31 december

1 253 ton

20

09.0085

1806

 

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

Under tiden 1 januari–31 december

107 ton

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Pastaprodukter, även kokta eller fyllda eller på annat sätt beredda, utom fylld pasta enligt KN-nr 1902 20 10 och 1902 20 30; couscous, även beredd

Under tiden 1 januari–31 december

532 ton

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Livsmedelsberedningar av spannmål

Under tiden 1 januari–31 december

191 ton

33

09.0088

2106 90 98

 

Andra livsmedelsberedningar, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans

Under tiden 1 januari–31 december

921 ton

18”


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 929/2006

av den 22 juni 2006

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2006 inom ramen för förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 593/2004 av den 30 mars 2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för ägg och äggalbumin (1), särskilt artikel 5.5 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1251/96 av den 28 juni 1996 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för fjäderfäkött (2), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 juli–30 september 2006 underskrider eller är lika med de tillgängliga kvantiteterna för vissa produkter varför dessa kan godkännas i sin helhet, medan de för andra produkter överskrider de tillgängliga kvantiteterna och därför bör nedsättas med en fastställd procentsats för att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De ansökningar om importlicens för perioden 1 juli–30 september 2006 som ges in i enlighet med förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan till denna förordning.

2.   För perioden 1 oktober–31 december 2006 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordningarna (EG) nr 593/2004 och (EG) nr 1251/96 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 136. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).


BILAGA

Gruppnummer

Procentsats beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2006

Total disponibel kvantitet för perioden 1 oktober–31 december 2006

(t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 930/2006

av den 22 juni 2006

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni 2006 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1431/94 av den 22 juni 1994 om föreskrifter för tillämpningen inom fjäderfäköttsektorn av de importförfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (1), särskilt artikel 4.4 och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 juli–30 september 2006 överskrider de tillgängliga kvantiteterna och därför bör nedsättas med en fastställd procentsats för att säkerställa en rättvis fördelning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 juli–30 september 2006 i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 skall godkännas i enlighet med bilagan till denna förordning.

2.   För perioden 1 oktober–31 december 2006 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 1431/94 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 156, 23.6.1994, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1043/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 24).


BILAGA

Gruppnummer

Andel beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2006

Total disponibel kvantitet för perioden 1 oktober–31 december 2006

(t)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 931/2006

av den 22 juni 2006

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa köttprodukter från fjäderfäsektorn som ges in under juni 2006 inom ramen för förordning (EG) nr 2497/96 kan godtas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2497/96 av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter vad avser fjäderfäkött för den ordning som fastställs i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel (1), särskilt artikel 4.5, och

av följande skäl:

De ansökningar om importlicens som lämnats in för perioden 1 juli–30 september 2006 underskrider de tillgängliga kvantiteterna och kan därför godkännas i sin helhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De ansökningar om importlicens för perioden 1 juli–30 september 2006 som ges in i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96 skall behandlas på det sätt som avses i bilagan.

2.   För perioden 1 oktober–31 december 2006 får ansökningar lämnas in i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96 för importlicenser som uppgår till den totala kvantitet som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 338, 28.12.1996, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 361/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 15).


BILAGA

Gruppnummer

Procentsats beviljade ansökningar om importlicens som inlämnats under perioden 1 juli–30 september 2006

Total disponibel kvantitet för perioden 1 oktober–31 december 2006

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

”—”

:

Ingen ansökan har överlämnats till kommissionen.


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 932/2006

av den 22 juni 2006

om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 23 juni 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 24.4., och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1422/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av melass inom sockersektorn och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 785/68 (2), skall cif-priset för import av melass, som fastställts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 785/68 (3), anses vara ”det representativa priset”. Detta pris avser den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i förordning (EEG) nr 785/68.

(2)

Vid fastställandet av de representativa priserna bör hänsyn tas till all den information som avses i artikel 3 i förordning (EEG) nr 785/68, utom i de fall som avses i artikel 4 i nämnda förordning, och i tillämpliga fall bör priserna beräknas enligt den metod som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 785/68.

(3)

Pris som inte avser standardkvaliteten bör höjas eller sänkas med hänsyn till den erbjudna melassens kvalitet, i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 785/68.

(4)

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för produkten i fråga och det representativa priset bör tilläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp fastställas för dessa tullar.

(5)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av produkterna bör fastställas i enlighet med artiklarna 1.2 och 3.1 i förordning (EG) nr 1422/95.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall tillämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1422/95 anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 79/2003 (EGT L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EGT L 145, 27.6.1968, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1422/95.


BILAGA

Representativa priser och tilläggsbelopp för import av melass inom sockersektorn från och med 23 juni 2006

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Den tull som skall tas ut på grund av det upphävande som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 per 100 kg nettovikt av produkten i fråga (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskrivs för dessa produkter.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.


23.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 933/2006

av den 22 juni 2006

om de anbud som meddelats för export av vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vanligt vete till vissa tredjeländer har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1059/2005 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

(3)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anbud som meddelats från den 16 till den 22 juni 2006 inom ramen för den anbudsinfordran för exportbidrag för vanligt vete som avses i förordning (EG) nr 1059/2005 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 23 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).