ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 168

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
21 juni 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 904/2006 av den 20 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 905/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 835/2006 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vete som innehas av det polska interventionsorganet

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 906/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 836/2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vete som innehas av det tyska interventionsorganet

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 907/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna III och VII ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 908/2006 av den 20 juni 2006 om fastställande av förteckningen över representativa marknader för griskött inom gemenskapen

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 909/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen ( 1 )

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 910/2006 av den 20 juni 2006 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen ( 1 )

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 911/2006 av den 20 juni 2006 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

28

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 912/2006 av den 20 juni 2006 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

30

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 2006 om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster skall tillämpas på elproduktion och elförsäljning i Finland utom Åland [delgivet med nr K(2006) 2337]  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens beslut av den 20 juni 2006 om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av kiselkarbid med ursprung i Rumänien

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 904/2006

av den 20 juni 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 20 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

73,6

204

44,5

999

59,1

0707 00 05

052

71,1

068

46,6

999

58,9

0709 90 70

052

82,3

999

82,3

0805 50 10

052

54,6

388

59,1

528

51,5

999

55,1

0808 10 80

388

99,3

400

102,2

404

101,4

508

81,6

512

87,6

524

88,5

528

81,6

720

112,6

804

104,9

999

95,5

0809 10 00

052

230,8

204

61,1

624

217,3

999

169,7

0809 20 95

052

315,9

068

127,8

999

221,9

0809 40 05

624

194,4

999

194,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 905/2006

av den 20 juni 2006

om ändring av förordning (EG) nr 835/2006 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vete som innehas av det polska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 835/2006 (2) inleds en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av 150 000 ton vete som innehas av det polska interventionsorganet.

(2)

Med hänsyn till den nuvarande situationen på marknaden är det lämpligt att öka den kvantitet vete som säljs av det polska interventionsorganet på den inre marknaden så att den stående anbudsinfordran omfattar 250 000 ton.

(3)

Förordning (EG) nr 835/2006 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 835/2006 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall ”150 000 ton” ersättas med ”250 000 ton”.

2.

I bilagans rubrik skall ”150 000 ton” ersättas med ”250 000 ton”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 152, 7.6.2006, s. 3.


21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 906/2006

av den 20 juni 2006

om ändring av förordning (EG) nr 836/2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vete som innehas av det tyska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 836/200 (2) inleds en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av vete som innehas av det tyska interventionsorganet.

(2)

Med beaktande av marknadernas behov och med tanke på de kvantiteter som det tyska interventionsorganet förfogar över, har Tyskland informerat kommissionen om att landets interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i anbudsinfordran med 50 000 ton. Med tanke på situationen på marknaden bör Tysklands begäran bifallas.

(3)

Förordning (EG) nr 836/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 836/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall kvantiteten ”100 000 ton” ersättas med en kvantitet på ”150 000 ton”.

2.

I bilagans rubrik skall ”100 000 ton” ersättas med ”150 000 ton”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 152, 7.6.2006, s. 6.


21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 907/2006

av den 20 juni 2006

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel för att anpassa bilagorna III och VII

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (1), särskilt artikel 13 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 648/2004 åstadkommer fri rörlighet för tvätt- och rengöringsmedel på den inre marknaden och garanterar samtidigt hög skyddsnivå för miljön och människors hälsa genom sina bestämmelser om fullständig biologisk nedbrytbarhet av tensider i tvätt- och rengöringsmedel och om märkning av tvätt- och rengöringsmedlens beståndsdelar.

(2)

En del av de testmetoder som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 648/2004, t.ex. referensmetoden ISO 14593, kan även tillämpas vid testning av ämnen som är svårlösliga i vatten om en tillräcklig dispersion av ämnet säkerställs. Mer vägledning för testning av svårlösliga ämnen finns i ISO 10634. En ytterligare testmetod bör dock införas för att användas på tensider som är svårlösliga i vatten. Den ytterligare testmetod som föreslås är standarden ISO 10708:1997 ”Water quality – Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds”. Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker har konstaterat att ISO 10708 är en lika god testmetod som de som redan finns upptagna i bilaga III till den förordningen och förordar användning av denna metod.

(3)

För att garantera en hög hälsoskyddsnivå bör informationen om tvätt- och rengöringsmedlens sammansättning vara bättre tillgänglig för allmänheten. På förpackningarna till tvätt- och rengöringsmedel bör därför anges adressen till en webbplats där man lätt kan finna den förteckning över beståndsdelar som nämns i avsnitt D i bilaga VII till förordning (EG) nr 648/2004.

(4)

Allergena doftämnen måste enligt bestämmelserna anges om de tillsatts i form av rena ämnen. Däremot finns ingen bestämmelse om att de måste anges om de tillsatts som komponenter i komplexa beståndsdelar som eteriska oljor eller parfymämnen. För att garantera större insyn för konsumenten bör allergena doftämnen i tvätt- och rengöringsmedel anges oberoende av i vilken form de tillsatts tvätt- eller rengöringsmedlet.

(5)

Den förteckning över beståndsdelar som är avsedd för allmänheten vilken nämns i avsnitt D i bilaga VII till förordning (EG) nr 648/2004 förutsätter användning av en specialiserad vetenskaplig nomenklatur som snarare kan bli till hinder än till hjälp för allmänheten. Dessutom finns det vissa smärre inkonsekvenser mellan den information som är tillgänglig för allmänheten och den som enligt avsnitt C i samma bilaga skall vara tillgänglig för medicinsk personal. Den information om beståndsdelar som är avsedd för allmänheten bör göras mer lättförståelig genom användning av INCI-nomenklaturen, som redan används för beståndsdelar i kosmetika, och avsnitten C och D bör ändras för att stämma bättre överens med varandra.

(6)

Av definitionen av ”tvätt- och rengöringsmedel” i förordningen framgår det tydligt att reglerna för märkning gäller alla tvätt- och rengöringsmedel, oavsett om de innehåller tensider eller inte. I avsnitt D i bilaga VII i förordning (EG) nr 648/2004 finns emellertid olika regler för de tvätt- och rengöringsmedel för industrin och institutioner som innehåller tensider och dem som inte gör det. Denna skillnad i märkningskraven har ingen praktisk betydelse och bör därför avlägsnas.

(7)

Bilagorna III och VII till förordning (EG) nr 648/2004 bör därför ändras i enlighet med detta. För tydlighetens skull är det lämpligt att ersätta dessa bilagor.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för tvätt- och rengöringsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 648/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III skall ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga VII skall ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.2 skall börja tillämpas sex månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1.


BILAGA I

”BILAGA III

TESTMETODER FÖR BESTÄMNING AV FULLSTÄNDIG BIOLOGISK NEDBRYTBARHET (MINERALISERING) HOS TENSIDER I TVÄTT- OCH RENGÖRINGSMEDEL

A.

Referensmetoden för laboratorietest av tensiders fullständiga biologiska nedbrytbarhet i denna förordning är baserad på standarden EN ISO 14593:1999 (CO2 headspace-test).

Tensider i tvätt- och rengöringsmedel skall anses biologiskt nedbrytbara om graden av biologisk nedbrytbarhet (mineralisering) mätt med ett av de följande testerna (1) är minst 60 % inom 28 dagar.

1.

Standarden EN ISO 14593:1999. Water quality – Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium. – Method by analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO2 headspace test). Adaptering skall inte tillämpas. Principen om en tiodagarsgräns skall inte heller tillämpas. (Referensmetod.)

2.

Metod enligt direktiv 67/548/EEG, bilaga V C.4.C [Koldioxid (CO2) utvärdering – Modifierat Sturmtest]: Adaptering skall inte tillämpas. Principen om en tiodagarsgräns skall inte heller tillämpas.

3.

Metod enligt direktiv 67/548/EEG, bilaga V C.4.E (Closed Bottle Test): Adaptering skall inte tillämpas. Principen om en tiodagarsgräns skall inte heller tillämpas.

4.

Metod enligt direktiv 67/548/EEG, bilaga V C.4.D (Manometrisk respiration): Adaptering skall inte tillämpas. Principen om en tiodagarsgräns skall inte heller tillämpas.

5.

Metod enligt direktiv 67/548/EEG, bilaga V C.4.F (MITI: Ministry of International Trade and Industry – Japan): Adaptering skall inte tillämpas. Principen om en tiodagarsgräns skall inte heller tillämpas.

6.

Standarden ISO 10708:1997 Water quality – Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds – Determination of biochemical oxygen demand in a two-phase closed bottle test. Adaptering skall inte tillämpas. Principen om en tiodagarsgräns skall inte heller tillämpas.

B.

Beroende på tensidens fysikaliska egenskaper får en av de metoder som anges nedan tillämpas om detta motiveras på lämpligt sätt (2). Det krav på minst 70 % som tillämpas för dessa metoder skall anses likvärdigt med kravet på minst 60 % i de metoder som anges i punkt A. Beslut om vilken av nedanstående metoder som är adekvat skall fattas i varje enskilt fall i enlighet med artikel 5 i denna förordning.

1.

Metod enligt direktiv 67/548/EEG, bilaga V C.4.A (Eliminering av upplöst organiskt kol DOC): Adaptering skall inte tillämpas. Principen om en tiodagarsgräns skall inte heller tillämpas. Den biologiska nedbrytbarhet som uppmäts i testet skall vara minst 70 % inom 28 dagar.

2.

Metod enligt direktiv 67/548/EEG, bilaga V C.4.B (Modifierat OECD-screeningtest – eliminering av DOC): Adaptering skall inte tillämpas. Principen om en tiodagarsgräns skall inte heller tillämpas. Den biologiska nedbrytbarhet som uppmäts i testet skall vara minst 70 % inom 28 dagar.

Anmärkning: Information om alla ovannämnda metoder från rådets direktiv 67/548/EEG finns också i publikationen ’Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union. Part 2: Testing Methods’, Europeiska kommissionen 1997. ISBN 92-828-0076-8.


(1)  Dessa tester har fastställts som de mest ändamålsenliga för tensider.

(2)  DOC-metoderna skulle kunna ge resultat om minskningen, men inte om den fullständiga biologiska nedbrytbarheten. Manometrisk respiration, MITI-metoden och tvåstegstestet för BOD skulle i vissa fall inte vara ändamålsenliga, eftersom den inledningsvis höga testkoncentrationen skulle kunna inverka hämmande.”


BILAGA II

”BILAGA VII

MÄRKNING OCH FAKTABLAD ÖVER BESTÅNDSDELAR

A.   Märkning avseende innehållet

Följande bestämmelser gäller för märkningen på förpackningar av tvätt- och rengöringsmedel som säljs till allmänheten.

Följande viktprocentintervall:

mindre än 5 %,

5 % och däröver, men mindre än 15 %,

15 % och däröver, men mindre än 30 %,

30 % och mer,

skall användas för att ange halten av de beståndsdelar som anges nedan då de tillsatts i en koncentration över 0,2 viktprocent:

fosfater,

fosfonater,

anjoniska tensider,

katjoniska tensider,

amfotera tensider,

nonjoniska tensider,

syrebaserade blekmedel,

klorbaserade blekmedel,

EDTA och salter därav,

nitrilotriättiksyra (NTA) och salter därav,

fenoler och halogenerade fenoler,

paradiklorbensen,

aromatiska kolväten,

alifatiska kolväten,

halogenerade kolväten,

tvål,

zeoliter,

polykarboxilater.

Följande kategorier av beståndsdelar skall i förekommande fall anges oavsett deras koncentration:

enzymer,

desinfektionsmedel,

optiska vitmedel,

parfym.

Om konserveringsmedel tillsatts skall dessa anges, oavsett deras koncentration, om möjligt enligt den gemensamma nomenklatur som fastställs i artikel 8 i rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (1).

Om allergena doftämnen såsom sådana tillsatts i koncentrationer som överstiger 0,01 viktprocent och dessa är upptagna i förteckningen över ämnen i del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG till följd av ändringen genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/15/EG (2) för att ta med de allergena parfymämnena på den förteckning som först upprättades av Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter (SCCNFP) i dess yttrande SCCNFP/0017/98, skall de anges enligt nomenklaturen i det direktivet, i likhet med alla andra allergena doftämnen som senare läggs till del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG som ett led i en anpassning av denna bilaga till den tekniska utvecklingen.

Om individuella riskbaserade koncentrationsgränser för doftämnesallergener upprättas vid en senare tidpunkt av SCCNFP, skall kommissionen föreslå att sådana gränser antas i enlighet med artikel 12.2 för att ersätta den ovannämnda gränsen på 0,01 %.

Adressen till den webbplats där den förteckning över beståndsdelar som avses i avsnitt D i bilaga VII kan erhållas skall anges på förpackningen.

När det gäller tvätt- och rengöringsmedel som är avsedda att användas inom industrin, och inte att ställas till allmänhetens förfogande, behöver inte ovannämnda krav uppfyllas om motsvarande information tillhandahålls genom tekniska faktablad, säkerhetsfaktablad eller på annat lämpligt sätt.

B.   Märkning avseende doseringsanvisningar

Som föreskrivs i artikel 11.4 gäller följande bestämmelser för märkningen på förpackningar för tvätt- och rengöringsmedel som säljs till allmänheten. Följande information skall finnas på förpackningar för tvättmedel som säljs till allmänheten:

De rekommenderade mängderna och/eller doseringsanvisningarna uttryckta i milliliter eller gram för en standardtvätt med en eller två tvättcykler uppdelat efter mjukt, medelhårt och hårt vatten.

För fulltvättmedel antalet tvättar med normal last för ’normalt smutsade’ textilier, och för tvättmedel för ömtåliga textilier antalet tvättar med normal last för lätt smutsade textilier som kan tvättas med innehållet i förpackningen i medelhårt vatten motsvarande 2,5 mmol CaCO3/l.

Om en doseringsskopa medföljer skall det anges hur mycket den rymmer i milliliter eller gram, och märken skall finnas som anger vilken mängd tvättmedel som är lämplig för en standardtvätt för mjukt, medelhårt och hårt vatten.

Enligt definitionerna i kommissionens beslut 1999/476/EG av den 10 juni 1999 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till tvättmedel (3), är den normala lasten för en tvättmaskin 4,5 kg (torra textilier) för fulltvättmedel och 2,5 kg (torra textilier) för syntettvättmedel. Ett tvättmedel skall anses vara ett fulltvättmedel såvida inte tillverkarens reklam i allt väsentligt framhäver egenskaperna för syntettvätt, dvs. tvätt vid låg temperatur, ömtåliga fibrer och färger.

C.   Faktablad över beståndsdelar

Följande bestämmelser skall gälla för förteckningen över beståndsdelar på det faktablad som avses i artikel 9.3.

Tvätt- eller rengöringsmedlets namn samt tillverkarens namn skall stå på faktabladet.

Alla beståndsdelar skall förtecknas; de skall anges i fallande ordning efter vikt, och förteckningen skall vara uppdelad efter följande viktprocentintervaller:

10 % eller mer.

1 % och däröver, men mindre än 10 %.

0,1 % och däröver, men mindre än 1 %.

mindre än 0,1 %.

Orenheter skall inte anses vara beståndsdelar.

Med ’beståndsdel’ avses varje kemiskt ämne, av syntetiskt eller naturligt ursprung, som avsiktligt har inkluderats i sammansättningen av ett tvätt- eller rengöringsmedel. I denna bilaga skall ett parfymämne, en eterisk olja eller ett färgämne betraktas som enda beståndsdel och inget av de ämnen den innehåller skall således förtecknas, med undantag för sådana allergena doftämnen som ingår i förteckningen över ämnen i del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG, om den totala koncentrationen av det allergena doftämnet i tvätt- eller rengöringsmedlet överskrider den gräns som anges i avsnitt A.

För varje beståndsdel skall den kemiska beteckningen eller IUPAC-beteckningen (4), CAS-nummer och om den är tillgänglig INCI-beteckning (5) samt beteckning i den europeiska farmakopén anges.

D.   Publicering av förteckning över beståndsdelar

Tillverkarna skall på en webbplats publicera det faktablad över beståndsdelar som avses ovan med undantag för följande uppgifter:

Information om viktprocentintervaller behöver inte ingå.

CAS-nummer behöver inte anges.

Namnen på beståndsdelarna bör anges enligt INCI-nomenklaturen, och där denna inte är tillgänglig bör namnet enligt Europeiska farmakopén anges. Om ingetdera namnet är tillgängligt bör det allmänna kemiska namnet eller IUPAC-namnet användas i stället. För parfymer skall ordet ’parfum’ användas och för färgämnen ordet ’colorant’. Ett parfymämne, en eterisk olja eller ett färgämne skall betraktas som enda beståndsdel och inget av de ämnen den innehåller skall således förtecknas, med undantag för sådana allergena doftämnen som ingår i förteckningen över ämnen i del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG, om den totala koncentrationen av det allergena doftämnet i tvätt- eller rengöringsmedlet överskrider den gräns som anges i avsnitt A.

Tillgången till webbplatsen får inte omfattas av några begränsningar eller villkor och webbplatsens innehåll skall hållas aktuellt. På webbplatsen skall det finnas en länk till kommissionens webbplats Pharmacos eller annan lämplig webbplats som innehåller en jämförelsetabell för INCI-namn, Europeiska farmakopén och CAS-nummer.

Denna skyldighet skall inte gälla för tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin eller vid institutioner, och inte heller för tensider för tvätt- och rengöringsmedel avsedda att användas inom industrin eller vid institutioner, för vilka det finns tillgång till ett tekniskt faktablad eller ett säkerhetsfaktablad.


(1)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/80/EG (EUT L 303, 22.11.2005, s. 32).

(2)  EUT L 66, 11.3.2003, s. 26.

(3)  EGT L 187, 20.7.1999, s. 52. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/200/EG (EUT L 76, 22.3.2003, s. 25).

(4)  IUPAC = Internationell förening för teoretisk och tillämpad kemi.

(5)  INCI = International Nomenclature Cosmetic Ingredient.”


21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 908/2006

av den 20 juni 2006

om fastställande av förteckningen över representativa marknader för griskött inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), särskilt artikel 4.6, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2123/89 av den 14 juli 1989 om fastställande av förteckningen över representativa marknader för griskött inom gemenskapen (2) har ändrats flera gånger (3) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I förordning (EEG) nr 2759/75 fastställs att gemenskapens marknadspris på slaktade grisar skall bestämmas utifrån det pris som noterats på de representativa marknaderna.

(3)

För att artikel 4.2 i den förordningen skall kunna tillämpas krävs att en förteckning över representativa marknader upprättas. Då priserna på slaktkroppar av grisar fastställs måste man ta hänsyn både till de prisnoteringar man får direkt från marknaderna eller slakterierna och till dem man får från prisnoteringsorterna, vilka sammantaget bildar en representativ marknad för respektive medlemsstat.

(4)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa marknaderna enligt artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75 skall vara de som förtecknas i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 2123/89 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 203, 15.7.1989, s. 23. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1901/2004 (EUT L 328, 30.10.2004, s. 71).

(3)  Se bilaga II.


BILAGA I

Medlemsstat

Typ av representativ marknad

Marknad/Noteringsort

Belgien

Följande noteringsort:

Brussel/Bruxelles

Tjeckien

Följande marknad:

Praha

Danmark

Följande noteringsort:

København

Tyskland

Följande noteringsorter:

Kiel, Hamburg, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trier, Gießen, Stuttgart, München, Bützow, Potsdam, Magdeburg, Erfurt och Dresden

Estland

Följande noteringsort:

Tallinn

Grekland

Följande noteringsorter:

Preveza, Chalkida, Korinthos, Agrinio, Drama, Larissa och Verria

Spanien

Följande noteringsorter:

Ebro, Mercolleida, Campillos, Segovia, Segura och Silleda

och följande marknader:

Murcia, Malaga, Barcelona, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Pontevedra, Segovia och Ciudad Real

Frankrike

Följande noteringsorter:

Rennes, Nantes, Metz, Lyon och Toulouse

Irland

Följande marknader:

Waterford och Edenderry

Italien

Följande marknader:

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia och Perugia

Cypern

Följande marknad:

Nicosia

Lettland

Följande marknad:

Riga

Litauen

Följande noteringsort:

Vilnius

Luxemburg

Följande marknader:

Esch-sur Alzette, Ettelbruck, Mersch och Wecker

Ungern

Följande noteringsort:

Budapest

Malta

Följande noteringsort:

Marsa

Nederländerna

Följande noteringsort:

Zoetermeer

Österrike

Följande noteringsort:

Wien

Polen

Följande noteringsort:

Warszawa

Portugal

Följande marknader:

Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega och Rio Maior

Slovenien

Följande noteringsort:

Ljubljana

Slovakien

Följande noteringsort:

Bratislava

Finland

Följande noteringsort:

Helsingfors

Sverige

Följande marknader:

Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby och Kristianstad

Förenade kungariket

Noteringsort Milton Keynes för följande regioner:

Skottland, Nordirland, Norra England och Östra England


BILAGA II

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EEG) nr 2123/89

(EGT L 203, 15.7.1989, s. 23)

Kommissionens förordning (EEG) nr 1786/90

(EGT L 163, 29.6.1990, s. 54)

Kommissionens förordning (EEG) nr 3787/90

(EGT L 364, 28.12.1990, s. 26)

Kommissionens förordning (EG) nr 3236/94

(EGT L 338, 28.12.1994, s. 18)

Kommissionens förordning (EG) nr 1448/95

(EGT L 143, 27.6.1995, s. 47)

Kommissionens förordning (EG) nr 426/96

(EGT L 60, 9.3.1996, s. 3)

Kommissionens förordning (EG) nr 532/96

(EGT L 78, 28.3.1996, s. 14)

Kommissionens förordning (EG) nr 1285/98

(EGT L 178, 23.6.1998, s. 5)

Kommissionens förordning (EG) nr 2712/2000

(EGT L 313, 13.12.2000, s. 4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1901/2004

(EUT L 328, 30.10.2004, s. 71)


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 2123/89

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 909/2006

av den 20 juni 2006

om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 om räkenskaper för jordbruket i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 av den 5 december 2003 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 2.2, och

av följande skäl:

(1)

I bilagorna I och II till förordning (EG) nr 138/2004 fastställs metod och program för inrapportering av räkenskaper för jordbruket i gemenskapen (EAA, Economic Accounts for Agriculture). Eftersom det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 95) ändrats i fråga om hur indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM) registreras, bör EAA-metoden uppdateras så att den följer ENS 95, som innehåller de centrala bestämmelserna för nationalräkenskaperna.

(2)

Förordning (EG) nr 138/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för jordbruksstatistik, som inrättades genom rådets beslut 72/279/EEG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 138/2004 skall ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Bilaga II till förordning (EG) nr 138/2004 skall ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 33, 5.2.2004, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 306/2005 (EUT L 52, 25.2.2005, s. 9).

(2)  EGT L 179, 7.8.1972, s. 1.


BILAGA I

Bilaga I till förordning (EG) nr 138/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

Punkt 2.096 skall utgå.

2.

Följande punkt skall införas efter punkt 2.107:

”j)   Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster

2.107.1

I enlighet med ENS 95 skall värdet på de indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM) som används av jordbruket bokföras som jordbrukets insatsförbrukning (se bilaga I till ENS 95).”

3.

Rubriken till punkt 2.108 skall ersättas med följande:

”k)   Andra varor och tjänster”

4.

Punkt 2.108 i skall ersättas med följande:

”i)

Fakturerade bankavgifter (med undantag av ränta på banklån).”

5.

Punkt 3.079 skall ersättas med följande:

”3.079

Om värdet av finansförmedlares tjänster fördelas mellan olika kunder, skall den faktiska räntebetalningen till eller från finansförmedlare justeras för att eliminera de marginaler som svarar mot finansförmedlares implicita avgifter. Summan av de räntor som låntagare betalar till finansförmedlare skall reduceras med det skattade värdet av avgifterna medan summan av de räntor som insättare erhåller måste ökas med samma belopp. Värdet av dessa avgifter behandlas som betalning för finansförmedlarnas tjänster till sina kunder och inte som räntebetalning (se punkterna 2.107.1 och 2.108 i och punkt 4.51 i bilaga I till ENS 95).”


BILAGA II

I bilaga II till förordning (EG) nr 138/2004 skall post 19.10 ”Andra varor och tjänster” ersättas med följande två poster:

Post

Lista över variabler

Överföring avseende referensår n

November

år n

(skattningar)

Januari

år n + 1

(skattningar)

September

år n + 1

”19.10

Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM)

X

X

X

19.11

Andra varor och tjänster

X

X

X”


21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 910/2006

av den 20 juni 2006

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen antog förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (2).

(2)

I enlighet med artikel 4.2 i grundförordningen och artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 (3) över de lufttrafikföretag som belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen, har vissa medlemsstater informerat kommissionen om identiteten på ytterligare lufttrafikföretag som omfattas av verksamhetsförbud på deras territorium, tillsammans med orsakerna till förbuden och all övrig relevant information.

(3)

Medlemsstaterna har, i enlighet med artikel 4.3 i grundförordningen, lämnat in all information till Europeiska kommissionen som är relevant för en uppdatering av gemenskapsförteckningen. Kommissionen bör, på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, besluta att uppdatera gemenskapens förteckning på grundval av detta.

(4)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 7 i grundförordningen och artikel 4 i förordning (EG) nr 473/2006, informerat alla berörda lufttrafikföretag, antingen direkt eller, om detta inte var praktiskt möjligt, via de relevanta tillsynsmyndigheterna, och meddelat de centrala fakta och skäl som kommer att ligga till grund för beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(5)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 7 i grundförordningen och artikel 4 i förordning (EG) nr 473/2006, gett lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna har lämnat, att inkomma med skriftliga synpunkter och att inom tio arbetsdagar lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén (4).

(6)

I enlighet med föreskrifterna i artikel 3 i förordning (EG) nr 473/2006 har kommissionen, och i särskilda fall även vissa medlemsstater, samrått med de myndigheter som är ansvariga för tillsynen över det berörda lufttrafikföretaget.

(7)

Buraq Air har kunnat styrka att de fraktflygningar som ledde till att det togs upp i bilaga B till förordning (EG) nr 474/2006 har upphört.

(8)

De libyska myndigheter som är ansvariga för tillsynen av Buraq Air har kunnat garantera att Buraq Air uppfyller relevanta säkerhetsnormer vid sina flygningar.

(9)

På grundval av gemensamma kriterier och utan att det påverkar kontroll (genom lämpliga rampinspektioner) av att normerna uppfylls, bör Buraq Air få tillstånd att bedriva verksamhet inom gemenskapen och därför avlägsnas från bilaga B.

(10)

I den senaste utgåvan av Internationella civila luftfartsorganisationens kodregister ingår sådana lufttrafikföretag som godkänts av myndigheter i Demokratiska republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Liberia, Sierra Leone och Swaziland med ansvar för tillsynen, men som inte förekommer enskilt i gemenskapens förteckning.

(11)

Tillsynsmyndigheterna i Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Sierra Leone och Swaziland lämnade inte in några handlingar som styrker att lufttrafikföretagen har upphört med sin verksamhet, när kommissionen begärde detta.

(12)

Myndigheterna i Ekvatorialguinea har informerat kommissionen om snabba framsteg när det gäller indragningen av drifttillstånden för lufttrafikföretag som inte uppfyller relevanta säkerhetsnormer. Det kommer dock att krävas att Ekvatorialguineas myndigheter lämnar in ytterligare tekniska uppgifter, för att kommissionen skall kunna avlägsna dessa flygtrafikföretag från bilaga A.

(13)

Ekvatorialguineas myndigheter har också meddelat kommissionen att en plan för avhjälpande åtgärder har upprättats för införlivande och genomdrivande av relevanta säkerhetsnormer i enlighet med landets skyldigheter enligt Chicagokonventionen, samt för lämplig säkerhetstillsyn av de lufttrafikföretag som certifierats i Ekvatorialguinea. Ekvatorialguineas myndigheter har dock angett att det kommer att behövas mer tid för ett fullständigt genomförande av planen för avhjälpande åtgärder.

(14)

För ökad öppenhet och överensstämmelse bör därför alla lufttrafikföretag som godkänts i Demokratiska republiken Kongo, Ekvatorialguinea, Liberia, Sierra Leone och Swaziland registrerats i den senaste utgåvan av ICAO:s kodregister, och som tas upp i bilaga A.

(15)

Det finns styrkta bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos Air West Co. Ltd, som har godkänts i Sudan för särskilda flygningar. Bristerna fastställdes av Tyskland vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (5).

(16)

Till svar på en förfrågan från Tysklands civila luftfartsmyndighet uppgav Air West Co. Ltd att en åtgärdsplan har upprättats för att avhjälpa de säkerhetsbrister som konstaterades under rampinspektionen. Det finns fortfarande inte några uppgifter som styrker genomförandet av en lämplig åtgärdsplan för de särskilda flygningar i samband med vilka det konstaterats säkerhetsbrister.

(17)

De sudanska myndigheter som ansvarar för tillsynen av Air West Co. Ltd tillhandahöll inte tillräcklig information om säkerheten på dessa särskilda flygningar som utförs av Air West Co., när Tyskland och kommissionen uttryckte farhågor kring dessa.

(18)

En inspektion som nyligen utfördes av Tyskland i fråga om luftfartyg IL-76, registreringsnummer ST-EWX, gav inte upphov till några allvarliga konstateranden (6).

(19)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Air West Co. Ltd inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna, utom när det gäller flygningar med luftfartyg IL-76, registreringsnummer ST-EWX, och företaget bör därför ingå i bilaga B med avseende på alla övriga flygningar.

(20)

Det finns bevis för att Chicagokonventionens särskilda säkerhetsföreskrifter inte är uppfyllda. Bristerna fastställdes av Frankrike vid rampinspektioner som genomfördes inom ramen för Safa-programmet (7).

(21)

Blue Wing Airlines gav inget tillfredsställande svar på en förfrågan från Frankrikes civila luftfartygsmyndighet och kommissionen med avseende på säkerheten vid dess flygningar.

(22)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Blue Wing Airlines inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(23)

Drifttillståndet för Sky Gate International Aviations utfärdades av Kirgizistan, men det finns uppgifter om att flygbolaget inte har sitt huvudsäte där, såsom uppgetts av Kirgizistans civila luftfartsmyndigheter, vilket är i strid med bilaga 6 till Chicagokonventionen.

(24)

Sky Gate International Aviation gav inget tillfredsställande svar på förfrågan från Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet och kommissionen med avseende på dess huvudsäte.

(25)

De kirgiziska myndigheter som ansvarar för tillsynen av Sky Gate International Aviation har inte bevisat att de är i stånd att utöva någon tillfredsställande tillsyn av detta lufttrafikföretag.

(26)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Sky Gate International Aviation inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(27)

Star Jets drifttillstånd (AOC) har utfärdats av Kirgizistan, men det finns uppgifter som visar att flygbolaget inte har sitt huvudsäte i Kirgizistan, vilket strider mot kraven i bilaga 6 till Chicagokonventionen.

(28)

Star Jet flyger med tre luftfartyg av modellen Lockheed L-1011 Tristar vars serienummer motsvarar serienumren på de tre av Star Airs luftfartyg som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter och som är belagda med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(29)

Star Jet gav inget tillfredsställande svar på förfrågningarna från Förenade kungarikets civila luftfartsmyndighet och kommissionen med avseende på dess huvudsäte.

(30)

De kirgiziska myndigheter som ansvarar för tillsynen av Star Jet har inte bevisat att de är i stånd att utöva tillfredsställande tillsyn av detta lufttrafikföretag.

(31)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att Star Jet inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna.

(32)

De myndigheter i Kazakstan som ansvarar för tillsynen av GST Aero Air Company har överlämnat en förteckning till Italien över tre luftfartyg med giltiga luftvärdighetsbevis och som är utrustade med nödvändig säkerhetsutrustning. De har dessutom meddelat Italien att en plan för avhjälpande åtgärder har upprättats för att korrigera de säkerhetsbrister som konstaterade vid Italiens rampinspektioner av GST Aero Company (8).

(33)

Än finns det emellertid inga uppgifter om att en lämplig åtgärdsplan har genomförts i fråga om de brister som konstaterats i de driftsrutiner som tillämpas av GST Aero Air Company.

(34)

På grundval av de gemensamma kriterierna görs därför bedömningen att GST Aero Air Company inte uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna och därför bör fortsätta att ingå i bilaga A.

(35)

I enlighet med skäl 99 i förordning (EG) nr 474/2006 skulle en granskning av Mauretaniens myndigheter med ansvar för tillsynen över Air Mauritanie och över företagen under dess ansvar utföras före den 23 maj 2006. Den 22 maj 2006 flög en grupp europeiska experter till Mauretanien för ett granskningsuppdrag. Gruppens rapport visar att de gemensamma kriterierna i bilagan till grundförordningen inte är uppfyllda. Därför bör Air Mauritanie inte tas upp i förteckningen över lufttrafikföretag som är belagda med verksamhetsförbud i gemenskapen.

(36)

Den civila luftfarten i Mauretanien har genomgått en rejäl förändring, särskilt i samband med antagandet av en hel uppsättning nya lagar på området civil luftfart. En vidare utvärdering av framstegen i genomförandet av den nya lagstiftningen samt de nya kraven och förfarandena bör ske första halvåret 2007.

(37)

Trots uttryckliga anmodanden från kommissionens sida har det hittills inte inkommit några bevis om att de övriga lufttrafikföretag som ingår i förteckningen av den 24 mars 2006 och de myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa har genomfört avhjälpande åtgärder i full utsträckning. På grundval av gemensamma kriterier görs därför bedömningen att dessa lufttrafikföretag bör fortsätta att vara belagda med verksamhetsförbud.

(38)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A skall ersättas med bilaga A till den här förordningen.

2.

Bilaga B skall ersättas med bilaga B till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 14.

(3)  EUT L 84, 23.3.2006, s. 8.

(4)  Inrättad genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 31.12.1991, s. 4).

(5)  LBA/D-2006-94, LBA/D-2006-97.

(6)  LBA/D-2006-294.

(7)  0367-06-DAC AG.

(8)  ENAC-IT-2005-166, ENAC-IT-2005-370.


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED TOTALT VERKSAMHETSFÖRBUD I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Air Koryo

Okänt

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Air Service Comores

Okänt

Okänt

Komorerna

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afghanistan

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazakstan

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazakstan

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirgizistan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thailand

Reem Air

07

REK

Kirgizistan

Silverback Cargo Freighters

Okänt

VRB

Rwanda

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgizistan

Star Jet

30

SJB

Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

 

Demokratiska republiken Kongo

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN BUSINESS AND TRANSPORTATIONS

Okänt

ABB

Demokratiska republiken Kongo

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

FPY

Demokratiska republiken Kongo

AIGLE AVIATION

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR BOYOMA

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR CHARTER SERVICES (ACS)

Okänt

CHR

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR PLAN INTERNATIONAL

Okänt

APV

Demokratiska republiken Kongo

AIR TRANSPORT SERVICE

Okänt

ATS

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ATO — Air Transport Office

Okänt

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BUSINESS AVIATION SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUTEMBO AIRLINES

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CAA — Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Demokratiska republiken Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratiska republiken Kongo

CHC STELAVIA

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMAIR

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CONGO AIR

Okänt

CAK

Demokratiska republiken Kongo

C0-ZA AIRWAYS

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

DAHLA AIRLINES

Okänt

DHA

Demokratiska republiken Kongo

DAS AIRLINES

Okänt

RKC

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Demokratiska republiken Kongo

ESPACE AVIATION SERVICES

Okänt

EPC

Demokratiska republiken Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/014/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

FUNTSHI AVIATION SERVICE

Okänt

FUN

Demokratiska republiken Kongo

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM/014/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Demokratiska republiken Kongo

GOMA EXPRESS

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

ITAB — International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Jetair — Jet Aero Services, SPRL

Okänt

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KINSHASA AIRWAYS, SPRL

Okänt

KNS

Demokratiska republiken Kongo

KIVU AIR

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

LAC — Lignes Aériennes Congolaises

Okänt

LCG

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Demokratiska republiken Kongo

MANGO MAT

Underskrift från regeringen

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

OKAPI AIRWAYS

Okänt

OKP

Demokratiska republiken Kongo

RWABIKA ”BUSHI EXPRESS”

Okänt

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SCIBE AIRLIFT

Okänt

SBZ

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SHABAIR

Okänt

SHB

Demokratiska republiken Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRACEP

Okänt

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANS SERVICE AIRLIFT

Okänt

TSR

Demokratiska republiken Kongo

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Demokratiska republiken Kongo

ZAIRE AERO SERVICE

Okänt

ZAI

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

 

 

Ekvatorialguinea

AIR BAS

Okänt

RBS

Ekvatorialguinea

Air Consul SA

Okänt

RCS

Ekvatorialguinea

AIR MAKEN

Okänt

AKE

Ekvatorialguinea

AIR SERVICES GUINEA ECUATORIAL

Okänt

SVG

Ekvatorialguinea

AVIAGE

Okänt

VGG

Ekvatorialguinea

Avirex Guinee Equatoriale

Okänt

AXG

Ekvatorialguinea

CARGO PLUS AVIATION

Okänt

CGP

Ekvatorialguinea

CESS

Okänt

CSS

Ekvatorialguinea

CET AVIATION

Okänt

CVN

Ekvatorialguinea

COAGE — Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Okänt

COG

Ekvatorialguinea

COMPANIA AEREA LINEAS ECUATOGUINEANAS DE AVIACION SA (LEASA)

Okänt

LAS

Ekvatorialguinea

DUCOR WORLD AIRLINES

Okänt

DWA

Ekvatorialguinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Okänt

ECV

Ekvatorialguinea

ECUATORIAL EXPRESS AIRLINES

Okänt

EEB

Ekvatorialguinea

Ecuatorial Cargo

Okänt

EQC

Ekvatorialguinea

EQUATAIR

Okänt

EQR

Ekvatorialguinea

EQUATORIAL AIRLINES, SA

Okänt

EQT

Ekvatorialguinea

EUROGUINEANA DE AVIACION

Okänt

EUG

Ekvatorialguinea

FEDERAL AIR GE AIRLINES

Okänt

FGE

Ekvatorialguinea

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Okänt

GEA

Ekvatorialguinea

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Okänt

GET

Ekvatorialguinea

GUINEA CARGO

Okänt

GNC

Ekvatorialguinea

Jetline Inc.

Okänt

JLE

Ekvatorialguinea

KNG Transavia Cargo

Okänt

VCG

Ekvatorialguinea

LITORAL AIRLINES, COMPANIA, (COLAIR)

Okänt

CLO

Ekvatorialguinea

LOTUS INTERNATIONAL AIR

Okänt

LUS

Ekvatorialguinea

NAGESA, COMPANIA AEREA

Okänt

NGS

Ekvatorialguinea

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

Okänt

ONM

Ekvatorialguinea

PROMPT AIR GE SA

Okänt

POM

Ekvatorialguinea

SKIMASTER GUINEA ECUATORIAL

Okänt

KIM

Ekvatorialguinea

Skymasters

Okänt

SYM

Ekvatorialguinea

SOUTHERN GATEWAY

Okänt

SGE

Ekvatorialguinea

SPACE CARGO INC.

Okänt

SGO

Ekvatorialguinea

TRANS AFRICA AIRWAYS GESA

Okänt

TFR

Ekvatorialguinea

UNIFLY

Okänt

UFL

Ekvatorialguinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

Okänt

UTG

Ekvatorialguinea

VICTORIA AIR

Okänt

VIT

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter, inklusive

 

Liberia

AIR CARGO PLUS

Okänt

ACH

Liberia

AIR CESS (LIBERIA), INC.

Okänt

ACS

Liberia

AIR LIBERIA

Okänt

ALI

Liberia

ATLANTIC AVIATION SERVICES

Okänt

AAN

Liberia

BRIDGE AIRLINES

Okänt

BGE

Liberia

EXCEL AIR SERVICES, INC.

Okänt

EXI

Liberia

INTERNATIONAL AIR SERVICES

Okänt

IAX

Liberia

JET CARGO-LIBERIA

Okänt

JCL

Liberia

LIBERIA AIRWAYS, INC.

Okänt

LBA

Liberia

LIBERIAN WORLD AIRLINES INC.

Okänt

LWA

Liberia

LONESTAR AIRWAYS

Okänt

LOA

Liberia

MIDAIR LIMITED INC.

Okänt

MLR

Liberia

OCCIDENTAL AIRLINES

Okänt

OCC

Liberia

OCCIDENTAL AIRLINES (LIBERIA) INC.

Okänt

OCT

Liberia

SANTA CRUISE IMPERIAL AIRLINES

Okänt

SNZ

Liberia

SATGUR AIR TRANSPORT, CORP.

Okänt

TGR

Liberia

SIMON AIR

Okänt

SIQ

Liberia

SOSOLISO AIRLINES

Okänt

SSA

Liberia

TRANS-AFRICAN AIRWAYS INC.

Okänt

TSF

Liberia

TRANSWAY AIR SERVICES, INC.

Okänt

TAW

Liberia

UNITED AFRICA AIRLINE (LIBERIA), INC.

Okänt

UFR

Liberia

WEASUA AIR TRANSPORT, CO. LTD

Okänt

WTC

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AEROLIFT, CO. LTD

Okänt

LFT

Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS

Okänt

AFK

Sierra Leone

AIR LEONE, LTD

Okänt

RLL

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Okänt

RUM

Sierra Leone

AIR SALONE, LTD

Okänt

RNE

Sierra Leone

AIR SULTAN LIMITED

Okänt

SSL

Sierra Leone

AIR UNIVERSAL, LTD

00007

UVS

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Okänt

BVU

Sierra Leone

CENTRAL AIRWAYS LIMITED

Okänt

CNY

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Okänt

DTY

Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), LTD

Okänt

FIR

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Okänt

Okänt

Sierra Leone

INTER TROPIC AIRLINES (SL) LTD

Okänt

NTT

Sierra Leone

MOUNTAIN AIR COMPANY LTD

Okänt

MTC

Sierra Leone

ORANGE AIR SERVICES LIMITED

Okänt

ORD

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Okänt

ORJ

Sierra Leone

PAN AFRICAN AIR SERVICES LIMITED

Okänt

PFN

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Okänt

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Okänt

SVT

Sierra Leone

SIERRA NATIONAL AIRLINES

Okänt

SLA

Sierra Leone

SKY AVIATION LTD

Okänt

SSY

Sierra Leone

STAR AIR, LTD

Okänt

SIM

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Okänt

Okänt

Sierra Leone

TRANSPORT AFRICA LIMITED

Okänt

TLF

Sierra Leone

TRANS ATLANTIC AIRLINES LTD

Okänt

TLL

Rwanda

WEST COAST AIRWAYS LTD

Okänt

WCA

Sierra Leone

All air carriers certified by the authorities with responsibility for regulatory oversight of Swaziland, including,

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Okänt

RFC

Swaziland

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (PTY) LTD

Okänt

Okänt

Swaziland

AIRLINK SWAZILAND, LTD

Okänt

SZL

Swaziland

AIR SWAZI CARGO (PTY) LTD

Okänt

CWS

Swaziland

EAST WESTERN AIRWAYS (PTY) LTD

Okänt

Okänt

Swaziland

GALAXY AVION (PTY) LTD

Okänt

Okänt

Swaziland

INTERFLIGHT (PTY) LTD

Okänt

JMV

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Okänt

OSW

Swaziland

NORTHEAST AIRLINES, (PTY) LTD

Okänt

NEY

Swaziland

OCEAN AIR (PTY) LTD

Okänt

JFZ

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Okänt

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Okänt

Okänt

Swaziland

SKYGATE INTERNATIONAL (PTY) LTD

Okänt

SGJ

Swaziland

SWAZI AIR CHARTER (PTY) LTD

Okänt

HWK

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Okänt

SWX

Swaziland

VOLGA ATLANTIC AIRLINES

Okänt

VAA

Swaziland


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga A skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Ariana Afghan Airlines verksamhetsförbud gäller samtliga luftfartyg som detta lufttrafikföretag flyger med, utom följande: A310 med registreringsnummer F-GYYY.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I GEMENSKAPEN (1)

Luftföretagets namn som juridisk person såsom det anges i företagets drifttillstånd (AOC) (plus eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

ICAO-flygbolagskod

Operatörens hemmastat

Luftfartygstyp

Registreringsnummer och, om det finns tillgängligt, serienummer

Registreringsstat

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudan

Hela flottan utom: IL-76

Hela flottan utom: ST-EWX (serienr 1013409282)

Sudan

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Demokratiska republiken Kongo

Hela flottan utom: L-101

Hela flottan utom: 9Q-CHC (serienr 193H-1209)

Demokratiska republiken Kongo


(1)  Lufttrafikföretagen i bilaga B skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda luftfartyg som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Hewa Bora Airways får bara använda det angivna luftfartyget för sin nuvarande trafik i Europeiska gemenskapen.


21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 911/2006

av den 20 juni 2006

om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den 10 december 2002 om den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stilla havet (AVS) och om upphävande av förordning (EG) nr 1706/98 (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2247/2003 av den 19 december 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-staterna) (3), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 1 i förordning (EG) nr 2247/2003 är det möjligt att utfärda importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia. Importen får dock inte överstiga de kvantiteter som är fastställda för vart och ett av dessa exporterande tredjeländer.

(2)

De licensansökningar som ingivits från den 1 till den 10 juni 2006, uttryckta i urbenat kött, i enlighet med förordning (EG) nr 2247/2003, överstiger för produkter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia inte de tillgängliga kvantiteterna för dessa länder. Det är därför möjligt att utfärda importlicenser för de kvantiteter som det har ansökts om licens för.

(3)

De kvantiteter för vilka det kan ansökas om licenser från och med den 1 juli 2006 bör fastställas inom ramarna för den totala kvantiteten på 52 100 t.

(4)

Det bör understrykas att denna förordning inte påverkar rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande medlemsstater skall den 21 juni 2006 utfärda importlicenser för nötköttsprodukter, uttryckta i urbenat kött, med ursprung i vissa AVS-stater, för nedanstående kvantiteter och ursprungsländer:

 

Tyskland:

120 t med ursprung i Botswana,

450 t med ursprung i Namibia,

 

Förenade kungariket:

422 t med ursprung i Namibia.

Artikel 2

Licensansökningar kan, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2247/2003, inges under loppet av de tio första dagarna i juli 2006 för följande kvantiteter urbenat kött:

Botswana:

17 609 t

Kenya:

142 t

Madagaskar:

7 579 t

Schweiz:

3 363 t

Zimbabwe:

9 100 t

Namibia:

9 807 t.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1899/2004 (EUT L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 37. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 912/2006

av den 20 juni 2006

om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1159/2003 av den 30 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06 vid import av rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal och om ändring av förordningarna (EG) nr 1464/95 och (EG) nr 779/96 (3), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av leveranskrav med tullfrihet för produkter med KN-nummer 1701, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(2)

I artikel 16 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av tullfria kvoter för produkter med KN-nummer 1701 11 10, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(3)

Genom artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003 öppnas tullkvoter med en tull på 98 euro per ton för produkter med KN-nummer 1701 11 10, för import med ursprung i Brasilien, Kuba och andra tredjeländer.

(4)

Under veckan den 12 till och med den 16 juni 2006, har, i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003, ansökningar lämnats in till de behöriga myndigheterna om utfärdande av importlicenser för en sammanlagd kvantitet som överstiger det leveranskrav för det berörda landet som fastställts i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 för förmånssocker AV-Indien.

(5)

Under rådande omständigheter bör kommissionen fastställa en nedsättningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela att den gällande gränsen har uppnåtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser som lämnats in mellan den 12 till och med den 16 juni 2006 i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003 skall licenser utfärdas inom de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 987/2005 (EUT L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162, 1.7.2003, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 568/2005 (EUT L 97, 15.4.2005, s. 9).


BILAGA

Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning II i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 12.–16.6.2006

Gräns

Barbados

100

 

Belize

100

Uppnådd

Kongo

100

 

Fiji

100

Uppnådd

Guyana

100

Uppnådd

Indien

0

Uppnådd

Elfenbenskusten

100

 

Jamaica

100

Uppnådd

Kenya

99,6083

Uppnådd

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

93,6575

Uppnådd

Moçambique

100

Uppnådd

Saint Christopher och Nevis

0

Uppnådd

Swaziland

100

Uppnådd

Tanzania

100

 

Trinidad och Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

Uppnådd


Regleringsåret 2006/07

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 12.–16.6.2006

Gräns

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fiji

100

 

Guyana

100

 

Indien

100

 

Elfenbenskusten

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

100

 

Mauritius

100

 

Moçambique

100

 

Saint Christopher och Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzania

100

 

Trinidad och Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 

Särskilt förmånssocker

Avdelning III i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 12.–16.6.2006

Gräns

Indien

0

Uppnådd

AVS

100

 


Socker enligt CXL-medgivande

Avdelning IV i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 12.–16.6.2006

Gräns

Brasilien

0

Uppnådd

Kuba

100

 

Övriga tredjeländer

0

Uppnådd


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 juni 2006

om fastställande av att artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster skall tillämpas på elproduktion och elförsäljning i Finland utom Åland

[delgivet med nr K(2006) 2337]

(Endast de finska och svenska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2006/422/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1), särskilt artikel 30.4 och 30.6,

med beaktande av den begäran som Republiken Finland sände in per e-post den 20 februari 2006 och den kompletterande information som personal vid kommissionen begärde per e-post den 10 mars 2006 och som Republiken Finland lämnade per e-post den 23 mars 2006,

med beaktande av den oberoende nationella myndigheten Konkurrensverkets slutsats att villkoren för att artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG skall tillämpas är uppfyllda, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 30 i direktiv 2004/17/EG skall kontrakt som syftar till att medge utförandet av en verksamhet som direktivet skall tillämpas på inte omfattas av direktivet, om den aktuella verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Bedömningen av om en verksamhet är direkt konkurrensutsatt skall grunda sig på objektiva kriterier med beaktande av särdragen hos den berörda sektorn. Tillträdet till marknaden betraktas som fritt om medlemsstaten har genomfört och tillämpar de relevanta bestämmelserna i gemenskapsrätten genom vilka en viss sektor eller en del av en sådan konkurrensutsätts. Rättsakterna förtecknas i bilaga XI till direktiv 2004/17/EG, där det för elsektorns del hänvisas till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el (2). Direktiv 96/92/EG har ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG (3), där det krävs en ännu högre grad av konkurrensutsättning.

(2)

Enligt artikel 62.2 i direktiv 2004/17/EG skall avdelning III i det direktivet, som föreskriver regler för projekttävlingar på tjänsteområdet, inte tillämpas på projekttävlingar som anordnas för att i den berörda medlemsstaten bedriva en verksamhet på vilken artikel 30.1 skall tillämpas enligt ett av kommissionen fastställt beslut, eller eftersom det får anses följa av artikel 30.4 andra eller tredje stycket eller artikel 30.5 fjärde stycket.

(3)

Den begäran som inlämnats av Republiken Finland avser produktion, inbegripet samproduktion, och försäljning (både i grossist- och i detaljledet) av el. Grossistmarknaden i Finland är till stor del integrerad i den nordiska energimarknaden [Danmark, Norge, Sverige och Finland]. Den består av dels en bilateral handelsmarknad mellan producenter, dels leverantörer och industriföretag samt en frivillig nordisk elbörs, Nord Pool, som har en spotmarknad och en terminsmarknad. Det sker således en tydlig utveckling i riktning mot en regional grossistmarknad, även om ”flaskhalsar” i överföringen ibland leder till att marknaden delas upp i geografiskt skilda prisområden, varav Finland är ett. Enligt de finska myndigheterna och Nord Pool Finland var Finland ett separat prisområde under 9,3 % av tiden 2005 (4). När det gäller produktionen sker också en tydlig utveckling i riktning mot en regional marknad, även om ”flaskhalsar” i överföringen och begränsad kapacitet (5) när det gäller anslutningarna mellan de finska nätverken och nätverken i andra delar av EU samt till Ryssland tillfälligt kan begränsa marknaden till Finlands territorium, utom Åland. Detaljhandelsområdet motsvarar Finlands territorium utom Åland, eftersom elleverantörer från de övriga nordiska länderna som inte är etablerade i Finland i praktiken inte utgör något reellt alternativ vare sig för konsumenterna eller för små och medelstora elkunder, vilket också bekräftats av de finska myndigheterna.

(4)

Denna bedömning, liksom varje annan bedömning i detta beslut, görs uteslutande i förhållande till direktiv 2004/17/EG och påverkar inte tillämpningen av konkurrensbestämmelserna.

(5)

Finland har genomfört och tillämpar inte bara direktiv 96/92/EG utan även direktiv 2003/54/EG och har valt att införa full åtskillnad när det gäller ägande av överföringsnätverk samt juridisk åtskillnad och funktionellt oberoende när det gäller distributionsnätverk, utom när det gäller de minsta företagen. Därför, och i överensstämmelse med artikel 30.3 första stycket, bör tillträdet till marknaden anses vara fritt.

(6)

Den direkta konkurrensutsättningen bör bedömas på grundval av olika indikatorer varav ingen i sig är utslagsgivande.

(7)

I meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet med titeln ”Rapport om framsteg i arbetet med att upprätta den inre el- och gasmarknaden” (6) (nedan kallad ”rapporten från 2005”) skriver kommissionen följande: ”På många nationella marknader kännetecknas dessutom branschen av hög koncentration, vilket hindrar utvecklingen av en väl fungerande konkurrens” (7). Därför anses det när det gäller elproduktion att en indikator på konkurrensgraden på de nationella marknaderna är den totala marknadsandelen för de tre största producenterna (8). Enligt den tekniska bilagan (9) är den sammanlagda marknadsandelen för de tre största producenterna på den nordiska marknaden 40 % (10), vilket är en tillfredsställande låg nivå. När det gäller finskt territorium är den sammanlagda marknadsandelen för de tre största producenterna givetvis högre (11). Det är dock endast under begränsade perioder som den finska marknaden är isolerad (12). Det finns således ett konkurrenstryck under större delen av året eftersom elektricitet kan fås från leverantörer utanför finskt territorium, i synnerhet som inga överföringsavgifter tas ut mellan de nordiska länderna. Eftersom överbelastningarna är tillfälliga, går det inte att göra investeringar på finskt territorium utan hänsyn till de andra producenterna på den nordiska marknaden. Dessa faktorer bör därför ses som en indikation på direkt konkurrensutsättning för produktionsmarknaden, oavsett om man ser till den nationella finska marknaden eller till den framväxande regionala marknaden.

(8)

Koncentrationsgrad och likviditet är också goda indikatorer på konkurrensutsättning på grossistmarknaden för el. Marknadsandelen för Nord Pool Spot AS – den frivilliga nordiska elbörsen som beskrivs i skäl 3 – utgjorde under 2004 42 % av den fysiska leveransen i de nordiska länderna (13). För en regional marknad är detta en tillfredsställande nivå. Konkurrensförhållandena på grossistmarknaden för el påverkas också starkt av den finansiella handeln med el inom marknadsområdet, som i fråga om volymer via Nord Pool är 1,5 gånger så stor som konsumtionen i de nordiska länderna (14) (eller mer än fyra gånger så stor om övriga fastställda transaktioner, som t.ex. OTC eller direkt försäljning, beaktas (15)). Som anges i den tekniska bilagan (16) bör denna likviditet anses vara tillfredsställande, dvs. den kan betraktas som en indikator på en välfungerande och konkurrensutsatt regional marknad. Som angetts tidigare bör konkurrenssituationen även granskas avseende enbart finskt territorium. Det bör först och främst framhållas att problemen med överbelastning endast är tillfälliga. Det finns således ett ständigt konkurrenstryck eftersom elektricitet kan fås från leverantörer utanför finskt territorium, i synnerhet som inga överföringsavgifter tas ut mellan de nordiska länderna. Grossistpriserna på el i Finland fastställs dessutom av Nord Pool. Dessa faktorer bör därför ses som ett tecken på direkt konkurrensutsättning för grossistmarknaden, oavsett om man ser till den nationella finska marknaden eller till den framväxande regionala marknaden.

(9)

Med tanke på landets storlek är antalet företag på detaljmarknaden ganska stort (över 60, varav en betydande andel erbjuder landstäckande tjänster), och det gäller även antalet företag med en marknadsandel på över 5 %. Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna ligger de tre största producenternas sammanlagda marknadsandel på en tillfredsställande låg nivå, 35–40 %, när det gäller leveranser till små och medelstora företag samt mycket små företagskunder och hushåll (17). Dessa faktorer bör därför ses som en indikation på direkt konkurrensutsättning.

(10)

Balansmarknadernas funktionssätt bör också betraktas som indikatorer inte bara när det gäller produktionen, utan även för grossist- och detaljmarknaden. Varje marknadsaktör som har svårt att anpassa sin produktionssammansättning till sina kunders särdrag löper en risk som är knuten till skillnaden mellan det pris till vilket den systemansvarige för överföringssystemet säljer balanskraft och det pris till vilket denne återköper överskottsproduktion. Dessa priser kan antingen direkt föreskrivas den systemansvarige av tillsynsmyndigheten, eller också används en marknadsbaserad mekanism där priset bestäms av erbjudanden från andra producenter om att begränsa eller öka sin produktion. Det blir särskilt besvärligt för små marknadsaktörer om det finns risk för stora skillnader mellan den systemansvariges inköpspris och försäljningspriset. Detta förekommer i ett antal medlemsstater och är troligen skadligt för konkurrensutvecklingen. En stor prisspridning kan tyda på otillräcklig konkurrens på balansmarknaden, som kanske domineras av endast en eller två producenter. Sådana svårigheter förvärras när vissa nätverksanvändare inte kan anpassa sina positioner i nära realtid (18). Det finns en integrerad balansmarknad i de nordiska länderna för leverans av balanskraft, och mest framträdande egenskaper (marknadsbaserad prissättning, tidsgränser för anbudsgivning varje timme och liten prisspridning) är sådana att de bör ses som en indikator på direkt konkurrensutsättning.

(11)

Till följd av särdragen hos den berörda produkten (el) och det faktum att det är ont om lämpliga ersättningsprodukter och ersättningstjänster om sådana överhuvudtaget finns, får priskonkurrens och prisbildning större betydelse vid en bedömning av konkurrenssituationen på elmarknaden. Antalet kunder som byter leverantör är en indikator på genuin priskonkurrens och är på så sätt indirekt en naturlig indikator på hur väl konkurrensen fungerar. Om få kunder byter leverantör fungerar marknaden förmodligen inte optimalt, även om man inte bör bortse från fördelarna med möjligheten att omförhandla med den tidigare leverantören (19). Dessutom har det faktum att man har reglerade slutanvändarpriser helt klart en stor betydelse för kundbeteendet. Även om det är motiverat att behålla regleringen under en övergångsperiod kommer denna reglering i allt högre grad att orsaka snedvridningar när behovet av investeringar rycker närmare (20).

(12)

I Finland är andelen kunder som byter leverantör inom de tre användarkategorierna (stora och mycket stora industrikunder, små och medelstora industrikunder och företag samt mycket små företag och hushåll) större än 75 % för de två förstnämnda grupperna och 30 % för den sistnämnda (21), och slutanvändarpriset regleras inte (22), dvs. priserna sätts av de ekonomiska aktörerna och behöver inte godkännas av någon myndighet innan de tillämpas. Situationen i Finland är därför tillfredsställande när det gäller byte av leverantör och reglering av slutanvändarpriset och bör ses som en indikator på direkt konkurrensutsättning.

(13)

Mot bakgrund av dessa indikatorer och med hänsyn till helhetssituationen för denna sektor i Finland, sådan den gestaltar sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Finland och av rapporten från 2005 med teknisk bilaga, särskilt i fråga om den omfattning i vilken näten har avskilts från produktion och leverans och den effektiva regleringen av tillträdet till nätet, bör villkoret om direkt konkurrensutsättning i artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG anses vara uppfyllt när det gäller elproduktion och elförsäljning i Finland utom Åland. Som anges ovan i skäl 5 måste det ytterligare villkor som rör fritt tillträde till verksamheten anses vara uppfyllt. Därför bör direktiv 2004/17/EG inte tillämpas när upphandlande enheter tilldelar kontrakt för att möjliggöra elproduktion eller elförsäljning i dessa geografiska områden eller när de anordnar projekttävlingar avseende sådan verksamhet i dessa områden.

(14)

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen i februari 2006 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Finland och av rapporten från 2005 med teknisk bilaga. Det kan komma att ändras om betydande förändringar i de rättsliga och faktiska förhållandena skulle medföra att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2004/17/EG skall inte tillämpas på kontrakt som tilldelas av upphandlande enheter i avsikt att göra det möjligt för dessa att bedriva elproduktion eller elförsäljning i Finland utom Åland.

Artikel 2

Detta beslut grundar sig på den rättsliga och faktiska situationen i februari 2006 sådan den ter sig i ljuset av de uppgifter som lämnats av Republiken Finland och av rapporten från 2005 med teknisk bilaga. Det kan ses över om betydande förändringar i de faktiska eller rättsliga förhållandena leder till att villkoren för tillämpning av artikel 30.1 i direktiv 2004/17/EG inte längre är uppfyllda.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Finland.

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28).

(2)  EGT L 27, 30.1.1997, s. 20.

(3)  EUT L 176, 15.7.2003, s. 37. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2004/85/EG (EUT L 236, 7.7.2004, s. 10).

(4)  Detta stämmer överens med vad som sägs i Preliminary Report of the Sector Inquiry into Competition in Gas and Electricity Markets (nedan kallad ”den preliminära rapporten”), bilaga B, s. 197, dvs. att överbelastningsfrekvensen mellan Sverige och Finland var 8 % under de första åtta månaderna 2005.

(5)  Ca 28 % av förbrukningstoppar.

(6)  KOM(2005) 568 slutlig.

(7)  Se rapporten från 2005, s. 2.

(8)  Se rapporten från 2005, s. 7.

(9)  Se kommissionens arbetsdokument, teknisk bilaga till rapporten från 2005, SEK(2005) 1448.

(10)  Tekniska bilagan, s. 44, tabell 4.1.

(11)  Enligt den preliminära rapporten var den sammanlagda marknadsandelen 73,6 % 2004 (bilaga C, s. 201).

(12)  9,3 % av tiden 2005, se skäl 3.

(13)  Tekniska bilagan, s. 124.

(14)  Den preliminära rapporten, s. 112.

(15)  Se information från de finska myndigheterna och den tekniska bilagan, s. 44, tabell 4.1.

(16)  Tekniska bilagan, s. 44–45.

(17)  Den finska ansökan och den tekniska bilagan, s. 45.

(18)  Tekniska bilagan, s. 67–68.

(19)  Rapporten från 2005, s. 9.

(20)  Tekniska bilagan, s. 17.

(21)  Rapporten från 2005, s. 10.

(22)  Tekniska bilagan, s. 124.


21.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 juni 2006

om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av kiselkarbid med ursprung i Rumänien

(2006/423/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artikel 9,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   FÖRFARANDE

(1)

Den 17 maj 2005 tog kommissionen emot ett klagomål rörande påstådd skadevållande dumpning i samband med import av kiselkarbid med ursprung i Rumänien.

(2)

Klagomålet ingavs av Europeiska kemiindustrirådet (CEFIC) såsom företrädare för de gemenskapstillverkare som svarar för 100 % av gemenskapens samlade produktion av kiselkarbid, i enlighet med artiklarna 4.1 och 5.4 i grundförordningen.

(3)

Klagomålet innehöll bevisning för dumpning och för därav vållad väsentlig skada. Bevisningen ansågs tillräcklig för att motivera att ett antidumpningsförfarande inleddes.

(4)

Kommissionen inledde därför genom ett meddelande (tillkännagivande) i Europeiska unionens officiella tidning  (2) ett antidumpningsförfarande rörande import till gemenskapen av kiselkarbid med ursprung i Rumänien, ett ämne som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2849 20 00.

(5)

Kommissionen underrättade officiellt de exporterande tillverkare, importörer och sammanslutningar av importörer eller exportörer som den visste var berörda samt företrädare för exportlandet, användarna, konsumentorganisationer och de klagande gemenskapstillverkarna om inledandet av undersökningen. Berörda parter gavs tillfälle att skriftligen lämna synpunkter och att begära att bli hörda inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet, och frågeformulär sändes till alla berörda parter.

B.   ÅTERKALLANDE AV KLAGOMÅLET OCH AVSLUTANDE AV FÖRFARANDET

(6)

Den 1 mars 2006 återkallade CEFIC formellt sitt klagomål.

(7)

Enligt artikel 9.1 i grundförordningen kan förfarandet avslutas när klagomålet återkallas, om inte ett sådant avslutande strider mot gemenskapens intresse.

(8)

Kommissionen ansåg att det aktuella förfarandet borde avslutas, eftersom det inte hade framkommit något nytt inom ramen för undersökningen som tydde på att ett avslutande av förfarandet skulle strida mot gemenskapens intresse. De berörda parterna underrättades om detta och gavs tillfälle att lämna synpunkter. Kommissionen mottog inga synpunkter som visade att ett sådant avslutande skulle strida mot gemenskapens intresse.

(9)

Kommissionen drar därför slutsatsen att antidumpningsförfarandet rörande import till gemenskapen av kiselkarbid med ursprung i Rumänien bör avslutas utan att antidumpningsåtgärder införs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Antidumpningsförfarandet rörande import av kiselkarbid med ursprung i Rumänien, ett ämne som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2849 20 00, avslutas härmed.

Utfärdat i Bryssel den 20 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT C 159, 30.6.2005, s. 4.