ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 159

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
13 juni 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 856/2006 av den 12 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 857/2006 av den 12 juni 2006 om fastställande av exportbidrag inom system A1 för nötter (skalad mandel, hasselnötter med skal, skalade hasselnötter, valnötter med skal)

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 858/2006 av den 12 juni 2006 om fastställande av exportbidrag enligt system A1 och B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen och persikor)

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 859/2006 av den 12 juni 2006 om fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker (tillfälligt konserverade körsbär, skalade tomater, körsbär konserverade med socker, beredda hasselnötter och viss apelsinsaft)

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 860/2006 av den 12 juni 2006 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 13 juni 2006

10

 

*

Kommissionens direktiv 2006/55/EG av den 12 juni 2006 om ändring av bilaga III till rådets direktiv 66/402/EEG när det gäller högsta vikt för utsädespartier ( 1 )

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 12 juni 2006 om utnämning av en tysk ordinarie ledamot av Regionkommittén

14

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 9 juni 2006 om tillåtelse för medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånd som beviljats det nya verksamma ämnet profoxydim [delgivet med nr K(2006) 1632]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

13.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 856/2006

av den 12 juni 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 12 juni 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

78,2

204

33,8

999

56,0

0707 00 05

052

70,8

068

47,7

999

59,3

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

052

51,3

388

63,4

508

52,0

528

48,5

999

53,8

0808 10 80

388

93,2

400

111,3

404

82,8

508

85,5

512

85,9

524

45,3

528

108,3

720

93,7

804

102,8

999

89,9

0809 10 00

052

278,4

204

61,1

999

169,8

0809 20 95

052

357,3

068

95,0

999

226,2


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


13.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 857/2006

av den 12 juni 2006

om fastställande av exportbidrag inom system A1 för nötter (skalad mandel, hasselnötter med skal, skalade hasselnötter, valnötter med skal)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (2), fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag inom sektorn för frukt och grönsaker.

(2)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96 får det, i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra ekonomiskt betydande export, beviljas exportbidrag för produkter som exporteras från gemenskapen och exportbidragen skall fastställas med hänsyn till de gränser som fastställts i de avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i EG-fördraget.

(3)

Det är i enlighet med artikel 35.2 i förordning (EG) nr 2200/96 viktigt att se till att de handelsflöden som skapats tidigare genom ordningen för exportbidrag inte störs. Det är därför och även med tanke på att exporten av frukt och grönsaker är säsongsbunden lämpligt att fastställa vilka kvantiteter som omfattas per produkt på grundval av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som inrättas genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3). När kvantiteterna fördelas bör hänsyn tas till hur lättfördärvliga de olika produkterna är.

(4)

Enligt artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96 skall vid fastställandet av exportbidragen hänsyn tas till situationen och den troliga utvecklingen när det gäller priserna och tillgången på frukt och grönsaker på gemenskapsmarknaden, å ena sidan, och priserna inom internationell handel, å andra sidan. Det bör även tas hänsyn till kostnader för saluföring och transport och till den planerade exportens ekonomiska betydelse.

(5)

I enlighet med artikel 35.5 i förordning (EG) nr 2200/96 skall priserna på gemenskapsmarknaden fastställas med hänsyn till vilka priser som visar sig vara mest gynnsamma i exportsyfte.

(6)

Situationen inom den internationella handeln eller särskilda krav från vissa marknader kan göra att bidraget måste differentieras för en viss produkt beroende på dess destinationsort.

(7)

Skalad mandel och hasselnötter och även oskalade valnötter kan för närvarande bli föremål för ekonomiskt betydande export.

(8)

Eftersom nötter är produkter som ganska väl tål att lagras kan exportbidragen fastställas med tämligen lång periodicitet.

(9)

För att möjliggöra ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt och med tanke på gemenskapens exportstruktur bör det fastställas bidrag för nötter för export enligt system A1.

(10)

Förhandlingarna inom ramen för Europaavtalen mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien och Bulgarien syftar främst till att avreglera handeln med de produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av den berörda marknaden. Exportbidragen för Rumänien och Bulgarien bör därför avskaffas.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Nivån på exportbidragen för nötter, ansökningsperioden för licens och de kvantiteter som skall gälla fastställs i bilagan till den här förordningen.

2.   De licenser som utfärdas med avseende på livsmedelsbistånd enligt artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4) skall inte ingå i de kvantiteter som anges i bilagan till den här förordningen.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 i förordning (EG) nr 1961/2001 skall giltighetstiden för licenser av typ A1 vara tre månader.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2180/2003 (EUT L 335, 22.12.2003, s. 1).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 12 juni 2006 om fastställande av exportbidrag för nötter (A1-systemet)

Ansökningsperiod för licenserna: 24 juni 2006–24 december 2006.

Produktkod (1)

Destination (2)

Exportbidragssats

(euro/ton nettovikt)

Kvantiteter

(ton)

0802 12 90 9000

F08

45

1 200

0802 21 00 9000

F08

53

600

0802 22 00 9000

F08

103

4 000

0802 31 00 9000

F08

66

600


(1)  Produktkoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), i dess ändrade lydelse.

(2)  Destinationskoderna för serie A fastställs i bilaga II till förordning (EEG) nr 3846/87. De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer definieras enligt följande:

F08

:

Alla destinationer utom Bulgarien och Rumänien.


13.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 858/2006

av den 12 juni 2006

om fastställande av exportbidrag enligt system A1 och B inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen och persikor)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag inom sektorn för frukt och grönsaker.

(2)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96 får det, i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra ekonomiskt betydande export, beviljas exportbidrag för produkter som exporteras från gemenskapen, och exportbidragen skall fastställas med hänsyn till de gränser som fastställts i de avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i EG-fördraget.

(3)

Det är i enlighet med artikel 35.2 i förordning (EG) nr 2200/96 viktigt att se till att de handelsflöden som skapats tidigare genom ordningen för exportbidrag inte störs. Det är därför och även med tanke på att exporten av frukt och grönsaker är säsongsbunden lämpligt att fastställa vilka kvantiteter som omfattas per produkt på grundval av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som inrättats genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3). När kvantiteterna fördelas bör hänsyn tas till hur lättfördärvliga de olika produkterna är.

(4)

Enligt artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96 skall vid fastställandet av exportbidragen hänsyn tas till situationen och den troliga utvecklingen när det gäller priserna och tillgången på frukt och grönsaker på gemenskapsmarknaden, å ena sidan, och priserna inom internationell handel, å andra sidan. Det bör även tas hänsyn till kostnader för saluföring och transport och till den planerade exportens ekonomiska betydelse.

(5)

I enlighet med artikel 35.5 i förordning (EG) nr 2200/96 skall priserna på gemenskapsmarknaden fastställas med hänsyn till vilka priser som visar sig vara mest gynnsamma i exportsyfte.

(6)

Situationen inom den internationella handeln eller särskilda krav från vissa marknader kan göra att bidraget måste differentieras för en viss produkt beroende på dess destinationsort.

(7)

Tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen och persikor i handelsklasserna Extra, I och II enligt gemenskapens handelsnormer får för närvarande exporteras i ekonomiskt väsentliga kvantiteter.

(8)

För att möjliggöra ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt och med tanke på gemenskapens exportstruktur bör det fastställas bidrag för export enligt system A1 och B.

(9)

Förhandlingarna inom ramen för Europaavtalen mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien och Bulgarien syftar främst till att avreglera handeln med de produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av den berörda marknaden. Exportbidragen för Rumänien och Bulgarien bör därför avskaffas.

(10)

Förvaltningskommittén för färska frukter och grönsaker har inte yttrat sig inom den tid som ordföranden har bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För system A1 skall bidragssatserna, perioderna för ansökan om exportbidrag och de aktuella produktkvantiteterna vara de som anges i bilagan. För system B skall de preliminära bidragssatserna, perioderna för inlämnande av ansökan om licenser och de aktuella produktkvantiteterna vara de som anges i bilagan.

2.   De licenser som utfärdas med avseende på livsmedelsbistånd enligt artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4) skall inte ingå i de kvantiteter som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2091/2005 (EUT L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 12 juni 2006 om fastställande av exportbidrag enligt system A1 och B för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor, äpplen, och persikor)

Produktkod (1)

Destination (2)

System A1

Ansökningsperiod för exportbidrag 24.6.2006–24.10.2006

System B

Ansökningsperiod för licenserna 1.7.2006–31.10.2006

Bidragsbelopp

(EUR/t nettovikt)

Föreskrivna kvantiteter

(t)

Preliminär bidragssats

(EUR/t nettovikt)

Preliminära kvantiteter

(t)

0702 00 00 9100

F08

20

 

20

2 667

0805 10 20 9100

F08

29

 

29

10 000

0805 50 10 9100

F08

50

 

50

1 667

0806 10 10 9100

F08

12

 

12

16 667

0808 10 80 9100

F04, F09

23

 

23

23 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

11

 

11

13 333


(1)  Produktkoderna fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.

(2)  Destinationskoderna för serie ”A” fastställs i bilaga II till förordning (EEG) nr 3846/87.

Produktkoderna och destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

De övriga destinationerna är fastställda på följande sätt:

F03

:

Alla andra destinationer än Schweiz, Rumänien och Bulgarien.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Nya Guinea, Laos, Kambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko och Costa Rica.

F08

:

Alla destinationer utom Bulgarien och Rumänien.

F09

:

Följande destinationer:

Norge, Island, Grönland, Färöarna, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro (imbegripet Kosvo, enligt definitionen i Főrenta nationernas såkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999), Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgisistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khayma, Fujayra), Kuwait, Jemen, Syrien, Iran, Jordanien, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador och Colombia.

Länder och territorier i Afrika, utom Sydafrika.

Destinationer enligt artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).


13.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 859/2006

av den 12 juni 2006

om fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker (tillfälligt konserverade körsbär, skalade tomater, körsbär konserverade med socker, beredda hasselnötter och viss apelsinsaft)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 16.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1429/95 (2), fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker med undantag av exportbidrag som beviljats på grundval av tillsatt socker.

(2)

De produkter som avses i artikel 1.2 a i förordning (EG) nr 2201/96 får, i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra export av ekonomiskt betydelsefulla kvantiteter, enligt artikel 16.1 i samma förordning beviljas exportbidrag som skall fastställas med hänsyn till de begränsningar som följer av de avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget. Enligt artikel 18.4 i förordning (EG) nr 2201/96 skall i det fall då bidraget för socker som ingår i de produkter som anges i artikel 1.2 b, inte är tillräckligt för att möjliggöra export av dessa produkter, det bidrag som fastställts i enlighet med artikel 17 i samma förordning tillämpas.

(3)

Det är viktigt att i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EG) nr 2201/96 se till att de handelsflöden som skapats tidigare genom ordningen för exportbidrag inte störs. Därför bör de föreskrivna kvantiteterna per produkt fastställas på grundval av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättas genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3).

(4)

Enligt artikel 17.2 i förordning (EG) nr 2201/96 skall bidragen fastställas med hänsyn till den rådande situationen och den förväntade utvecklingen dels för priserna och tillgången på bearbetade produkter av frukt och grönsaker på gemenskapsmarknaden, dels för de priser som tillämpas inom internationell handel. Det bör även tas hänsyn till kostnader för saluföring och transport och till den planerade exportens ekonomiska betydelse.

(5)

I enlighet med artikel 17.3 i förordning (EG) nr 2201/96 skall priserna på gemenskapsmarknaden fastställas med hänsyn till de priser som visar sig vara mest gynnsamma för export.

(6)

Situationen inom den internationella handeln eller särskilda krav från vissa marknader kan göra att bidraget måste differentieras för en viss produkt beroende på dess destination.

(7)

Tillfälligt konserverade körsbär, skalade tomater, körsbär konserverade med socker, beredda hasselnötter och viss apelsinsaft får för närvarande exporteras i ekonomiskt sett betydande kvantiteter.

(8)

Följaktligen bör bidragsnivå och kvantiteter fastställas.

(9)

Förhandlingarna inom ramen för Europaavtalen mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien och Bulgarien syftar främst till att avreglera handeln med de produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av den berörda marknaden. Exportbidragen för Rumänien och Bulgarien bör därför avskaffas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för bearbetade produkter av frukt och grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Exportbidragsnivåerna för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, perioderna för inlämnande respektive utfärdande av licenser och de tillåtna kvantiteterna skall vara de som anges i bilagan.

2.   De licenser som utfärdas för livsmedelsbistånd enligt artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4), skall inte ingå i de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 28. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 498/2004 (EUT L 80, 18.3.2004, s. 20).

(3)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2091/2005 (EUT L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 12 juni 2006 om fastställande av exportbidrag för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, förutom de som beviljats på grundval av tillsatt socker (tillfälligt konserverade körsbär, skalade tomater, körsbär konserverade med socker, beredda hasselnötter och viss apelsinsaft)

Inlämningsperiod för licensansökningar: 24 juni–24 oktober 2006.

Period för utfärdande av licenser: juli–oktober 2006.

Produktkod (1)

Destinationskod (2)

Bidragsbelopp

(euro/ton nettovikt)

Fastställda kvantiteter

(ton)

0812 10 00 9100

F06

50

3 000

2002 10 10 9100

F10

45

43 500

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

600

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

F08

59

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

F08

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

F08

29

0


(1)  Produktkoderna fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.

(2)  Destinationskoderna för serie A fastställs i bilaga II till förordning (EEG) nr 3846/87 i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11) i dess ändrade lydelse.

Övriga destinationer definieras enligt följande:

F06

Alla destinationer utom länderna i Nordamerika, Rumänien och Bulgarien.

F08

Alla destinationer, utom Bulgarien och Rumänien.

F10

Alla destinationer utom Amerikas förenta stater, Bulgarien och Rumänien.


13.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 860/2006

av den 12 juni 2006

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 13 juni 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 731/2006 (3).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna, under den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 731/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 731/2006 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 29.9.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 128, 16.5.2006, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 755/2006 (EUT L 132, 19.5.2006, s. 17).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 13 juni 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

15,23

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

54,38

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

55,31

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

55,31

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

54,38


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(31.5.2006–9.6.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

148,94 (3)

78,92

154,94

144,94

124,94

86,30

Tillägg för golfen (EUR/t)

10,68

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

25,71

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 17,58 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 21,85 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


13.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/55/EG

av den 12 juni 2006

om ändring av bilaga III till rådets direktiv 66/402/EEG när det gäller högsta vikt för utsädespartier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 66/402/EEG av den 14 juni 1966 om saluföring av utsäde av stråsäd (1), särskilt artikel 21 a, och

av följande skäl:

(1)

De internationella reglerna när det gäller högsta vikt för utsädespartier av vissa sädesslag, särskilt Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale, Oryza sativa, Avena sativa och Hordeum vulgare har nyligen ändrats.

(2)

Det är således lämpligt att anpassa den högsta vikt som föreskrivs för utsädespartier av dessa sädesslag i gemenskapsrätten.

(3)

Direktiv 66/402/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I spalt 2 i tabellen i bilaga III till direktiv 66/402/EEG skall ”25” ersättas med ”30”.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2006. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Varje medlemsstat skall själv utfärda närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/117/EG (EUT L 14, 18.1.2005, s. 18).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

13.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/14


RÅDETS BESLUT

av den 12 juni 2006

om utnämning av en tysk ordinarie ledamot av Regionkommittén

(2006/408/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den tyska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG (1) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010.

(2)

En plats som suppleant i Regionkommittén har blivit ledig till följd av Jochen RIEBELS avgång.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Volker HOFF, minister för federala och europeiska frågor i delstaten Hessen och delstaten Hessens ombud vid den federala regeringen, utnämns härmed till ordinarie ledamot i Regionkommittén som ersättare för Jochen RIEBEL under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010.

Artikel 2

Detta beslut skall få verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.


Kommissionen

13.6.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 159/15


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 juni 2006

om tillåtelse för medlemsstaterna att förlänga de provisoriska tillstånd som beviljats det nya verksamma ämnet profoxydim

[delgivet med nr K(2006) 1632]

(Text av betydelse för EES)

(2006/409/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.1 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Spanien i mars 1998 en begäran från BASF AG om att det aktiva ämnet profoxydim (tidigare clefoxydim, BAS 625H) skall tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 1999/43/EG (2) bekräftades att dokumentationen var fullständig och i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktivet.

(2)

Bekräftelsen av att dokumentationen var fullständig var nödvändig för att ärendena skulle kunna granskas i detalj och för att medlemsstaterna skulle kunna utfärda provisoriska tillstånd för högst tre år för de växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga, samtidigt som villkoren i artikel 8.1 i direktiv 91/414/EEG uppfylls, särskilt kravet på att en detaljerad utvärdering av det verksamma ämnet och av växtskyddsmedlet skall göras i enlighet med direktivets bestämmelser.

(3)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits av det sökande företaget. Den rapporterande medlemsstaten lade fram sitt utkast till utvärderingsrapport för kommissionen den 28 mars 2001.

(4)

Sedan de rapporterande medlemsstaterna lämnade in utkastet till utvärderingsrapport har det blivit nödvändigt att begära ytterligare upplysningar från den sökande och att låta de rapporterande medlemsstaterna granska uppgifterna och lämna in en bedömning av ärendet. Granskningen av ärendet pågår fortfarande och kommer därför inte att kunna avslutas inom den tid som anges i direktiv 91/414/EEG.

(5)

Eftersom utvärderingen hittills inte har gett någon anledning till oro, bör medlemsstaterna få möjlighet att förlänga provisoriska tillstånd för de växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen med 24 månader i enlighet med artikel 8 i direktiv 91/414/EEG, så att granskningen av ärendena kan fortsätta. Utvärderingen och beslutet om att eventuellt införa profoxydim i bilaga I kommer sannolikt att ha avslutats inom 24 månader.

(6)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna får förlänga provisoriska tillstånd för de växtskyddsmedel som innehåller profoxydim med högst 24 månader från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 juni 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/45/EG (EUT L 130, 18.5.2006, s. 27).

(2)  EGT L 14, 19.1.1999, s. 30.