ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 137

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
25 maj 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 778/2006 av den 24 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 779/2006 av den 24 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 488/2005 om arvoden och avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 780/2006 av den 24 maj 2006 om ändring av bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 781/2006 av den 24 maj 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

15

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Eftas övervakningsmyndighet

 

*

Eftas övervakningsmyndighets rekommendation nr 59/05/KOL av den 5 april 2005 om det samordnade kontrollprogram som skall genomföras på foderområdet 2005

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

25.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 778/2006

av den 24 maj 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 24 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


25.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 779/2006

av den 24 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 488/2005 om arvoden och avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 488/2005 av den 21 mars 2005 om arvoden och avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (2), särskilt artikel 6.5,

efter samråd med styrelsen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

För att upprätthålla balansen mellan Europeiska byrån för luftfartssäkerhets sammanlagda utgifter för certifieringsarbetet och de sammanlagda intäkterna från de avgifter som den tar ut, bör avgiftsnivåerna ses över varje år på grundval av byråns ekonomiska resultat och prognoser.

(2)

Den administration som är förknippad med betalningen av avgifterna och som utförs av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och av de sökande bör inte försena certifieringsarbetet.

(3)

Förordning (EG) nr 488/2005 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 54.1 i förordning (EG) nr 1592/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 488/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2, punkt g skall ändras på följande sätt:

”g)   indirekta kostnader: den andel av byråns allmänna kostnader för infrastruktur, organisation och förvaltning som hänför sig till certifieringsarbetet, och som inte utgörs av direkta och specifika kostnader, inklusive dem för utformning av en del av författningsmaterialet,”

2.

Artikel 12 skall ersättas med följande:

”Artikel 12

1.   Avgiften skall betalas av sökanden. Den skall utkrävas i euro.

2.   Hela avgiften skall betalas innan ett certifikat eller ett godkännande utfärdas, upprätthålls eller ändras, om inte den sökande och byrån överenskommit om annat. Om avgiften inte betalas får byrån efter att formellt ha underrättat sökanden återkalla det berörda certifikatet eller godkännandet.

3.   När sökanden lämnar sin ansökan skall denne få en avgiftstabell och anvisningar om hur avgifterna tas ut.

4.   Byrån kan, på begäran, skicka en uppskattning till den sökande i fråga om alla certifieringsuppgifter som ger upphov till betalning av en variabel del. Byrån skall ändra uppskattningen om det visar sig att arbetet är enklare och går snabbare att utföra än väntat, eller om det är mer komplext och tar längre tid att utföra än byrån rimligtvis kunde förutse.

5.   Avgifter som är knutna till upprätthållande av certifikat eller godkännanden skall betalas enligt en tidsplan som byrån fastställer och meddelar dem som har certifikat eller godkännanden. Tidsplanen skall vara grundad på de inspektioner som byrån utför i syfte att pröva om certifikatet eller godkännandet skall upprätthållas.

6.   Om byrån efter en inledande undersökning beslutar att inte godta en ansökan skall alla redan uttagna avgifter betalas tillbaka till sökanden, med avdrag för ett belopp som täcker de administrativa kostnaderna för handläggningen av ansökan. Detta belopp skall vara lika med den fasta avgiften D som anges i bilagan.

7.   Om byrån måste avbryta ett certifieringsarbete för att beställaren inte har tillräckliga medel eller inte uppfyller sina skyldigheter, skall hela det resterande avgiftsbeloppet utkrävas när byrån avbryter sitt arbete.”

3.

Punkterna i, ii, v, vi, x, xii och xiii i bilagan ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

De årsavgifter som avses i tabellen i punkt 3 och de övervakningsavgifter som anges i tabellerna i punkterna 4, 5 och 7 i bilagan skall tillämpas från och med den första årliga betalningen efter den här förordningens ikraftträdande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1643/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 7).

(2)  EUT L 81, 30.3.2005, s. 7.


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 488/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

I den inledande delen av punkt i skall följande fjärde strecksats läggas till:

”—

Alla tjänster som hör till det arbete som byrån utför som direkt eller indirekt har samband med utfärdande, upprätthållande eller ändring av certifikat och godkännanden enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 1592/2002 skall debiteras i enlighet med bestämmelserna i kapitel II i den här förordningen.”

2.

Tabellen i punkt ii skall ersättas med följande:

”Produkttyp

Anmärkningar

Koefficient för fast avgift

CS-25

Stora flygplan

betydande

5

inte betydande

4

inte betydande av enkel konstruktion

2

CS-23.A

Luftfartyg definierade i CS-23 artikel 1.a.2 (matarflygplan)

betydande

5

inte betydande

4

CS-23.B

Luftfartyg som definieras i CS-23 artikel 1.a.1 med MTOW på mellan 2 000 kg och 5 670 kg

betydande

3

inte betydande

2

CS-29

Stora rotorluftfartyg

betydande

4

inte betydande

4

CS-27

Små rotorluftfartyg

0,5

CS-E.T.A

Turbinmotorer med motorvarvtal vid start lika med eller större än 25 000 N eller uteffekt som är lika med eller större än 2 000 kW

betydande

1

inte betydande

1

CS-E.T.B

Turbinmotorer med motorvarvtal vid start mindre än 25 000 N eller uteffekt mindre än 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

Motorer utan turbiner

0,2


CS-23.C

Luftfartyg som definieras i CS-23 artikel 1.a.1 med MTOW mindre än 2 000 kg

1

CS-22

Segelflygplan och motordrivna segelflygplan

0,2

CS-VLA

Mycket lätta luftfartyg

0,2

CS-VLR

Mycket lätta rotorluftfartyg

0,2

CS-APU

Hjälpkraftaggregat

0,25

CS-P.A

För användning på luftfartyg som är certifierade för CS-25 (eller motsvarande)

0,25

CS-P.B

För användning på luftfartyg som är certifierade för CS-23, CS-VLA och CS-22 (eller motsvarande)

0,15

CS-22.J

För användning på luftfartyg som är certifierade för CS-22

0,15

CS-22.H

Motorer utan turbiner

0,15

CS-ballonger

Ännu inte tillgängligt

0,2

CS-luftskepp

Ännu inte tillgängligt

0,5”

3.

Punkt v skall ändras på följande sätt:

a)

I inledningen skall första strecksatsen ersättas med följande:

”—

Årsavgiften skall påföras alla nuvarande innehavare av byråns typcertifikat, begränsade typcertifikat och ETSO-godkännanden.”

b)

Den första tabellen skall ersättas med följande:

”Produkttyp (1)

Typcertifikat för produkter som konstruerats av en konstruktionsorganisation i EU

(euro)

Typcertifikat för produkter som konstruerats av en konstruktionsorganisation i tredje land

(euro)

Begränsat typcertifikat för produkter som konstruerats av en konstruktionsorganisation i EU

(euro)

Begränsat typcertifikat för produkter som konstruerats av en konstruktionsorganisation i tredje land

(euro)

CS-25 (stora flygplan med MTOW som överstiger 50 ton)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (stora flygplan med MTOW på mellan 22 och 50 ton)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (stora flygplan med MTOW som understiger 22 ton)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-ballonger

300

100

100

100

CS-luftskepp

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Typ av utrustning

Godkännande av delar och utrustning som konstruerats i EU

(euro)

Godkännande av delar och utrustning som konstruerats i tredjeland

(euro)

CS-ETSO.A (utrustningens värde överstiger 20 000 euro)

2 000

666

CS-ETSO.B (värdet av utrustning ligger på mellan 2 000 och 20 000 euro)

1 000

333

CS-ETSO.A (utrustningens värde understiger 2 000 euro)

500

200”

4.

Tabellen i punkt vi skall ersättas med följande:

”Avgiftskategori i enlighet med värdet på den verksamhet som är föremål för godkännande (euro)

Koefficient

Mindre än 500 001

0,1

Mellan 500 001 och 700 000

0,2

Mellan 700 001 och 1 200 000

0,5

Mellan 1 200 001 och 2 800 000

1

Mellan 2 800 001 och 4 200 000

1,5

Mellan 4 200 001 och 5 000 000

2,5

Mellan 5 000 001 och 7 000 000

3

Mellan 7 000 001 och 9 800 000

3,5

Mellan 9 800 001 och 14 000 000

4,8

Mellan 14 000 001 och 50 000 000

7

Mellan 50 000 001 och 140 000 000

12,8

Mellan 140 000 001 och 250 000 000

18

Mellan 250 000 001 och 500 000 000

50

Mellan 500 000 001 och 750 000 000

200

Över 750 000 000

600”

5.

Tabellen i punkt x skall ersättas med följande:

”Avgiftskategori i enlighet med värdet på den verksamhet som är föremål för godkännande (euro)

Koefficient

Mindre än 500 001

0,5

Mellan 500 001 och 700 000

0,75

Mellan 700 001 och 1 400 000

1

Mellan 1 400 001 och 2 800 000

1,75

Mellan 2 800 001 och 5 000 000

2,5

Mellan 5 000 001 och 7 000 000

4

Mellan 7 000 001 och 14 000 000

6

Mellan 14 000 001 och 21 000 000

8

Mellan 21 000 001 och 42 000 000

8,5

Mellan 42 000 001 och 70 000 000

9

Mellan 70 000 001 och 84 000 000

9,5

Mellan 84 000 001 och 105 000 000

10

Över 105 000 000

10,5”

6.

Rubriken på punkt xii skall ändras enligt följande:

7.

Tabellen i punkt xiii skall ersättas med följande:

”Avgiftskategori i enlighet med värdet på den verksamhet som är föremål för godkännande (euro)

Koefficient

Mindre än 500 001

0,5

Mellan 500 001 och 700 000

0,75

Mellan 700 001 och 1 400 000

1

Mellan 1 400 001 och 2 800 000

1,75

Mellan 2 800 001 och 5 000 000

2,5

Mellan 5 000 001 och 7 000 000

4

Mellan 7 000 001 och 14 000 000

6

Mellan 14 000 001 och 21 000 000

8

Mellan 21 000 001 och 42 000 000

9,5

Mellan 42 000 001 och 84 000 000

10

Över 84 000 000

10,5”


(1)  För fraktversioner av ett luftfartyg skall en koefficient på 0,85 tillämpas för avgiften för motsvarande passagerarversion.


25.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 780/2006

av den 24 maj 2006

om ändring av bilaga VI till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 13 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5.8 i förordning (EEG) nr 2092/91 skall begränsande förteckningar över de ingredienser och substanser som avses i punkt 3 c och d samt i punkt 5a d och e i den artikeln upprättas i avsnitten A och B i bilaga VI till den förordningen. De villkor på vilka dessa ingredienser och substanser får användas bör specificeras.

(2)

Efter införandet av bestämmelser för ekologisk produktion av djur och animalieprodukter i förordning (EEG) nr 2092/91 behöver förteckningarna ändras för att omfatta också sådana substanser som används i bearbetningen av produkter som är avsedda att användas som livsmedel och som innehåller ingredienser av animaliskt ursprung.

(3)

Det är också nödvändigt att fastställa vilka tillsatser som får användas vid beredning av fruktviner utöver viner som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (2).

(4)

Förordning (EEG) nr 2092/91 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 699/2006 (EUT L 121, 6.5.2006, s. 36).

(2)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).


BILAGA

Bilaga VI till förordning (EEG) nr 2092/91 skall ändras på följande sätt:

1.

Texten under rubriken ”ALLMÄNNA PRINCIPER” skall ändras på följande sätt:

a)

Första stycket skall ersättas med följande:

”Avsnitten A, B och C omfattar de ingredienser och processhjälpmedel som får användas vid beredning av livsmedel och som huvudsakligen består av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt och/eller animaliskt ursprung, i enlighet med artikel 1.1 b i den här förordningen, med undantag av viner som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 (1).

Produkter av animaliskt ursprung som är försedda med uppgifter som hänvisar till ekologisk produktion, och som lagligen har framställts före det datum då kommissionens förordning (EG) nr 780/2006 (2) börjar tillämpas, får saluföras till dess att lagren har tömts.

b)

Andra stycket skall ersättas av följande:

”Om ett livsmedel består av ingredienser av vegetabiliskt och animaliskt ursprung skall bestämmelserna i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG (3) tillämpas.

Införandet av natriumnitrit och kaliumnitrat i underavsnitt A.1 kommer att omprövas före den 31 december 2007, i syfte att eventuellt begränsa eller förbjuda användningen av dessa tillsatser.

2.

Avsnitt A skall ändras på följande sätt:

a)

Underavsnitt A.1 skall ersättas med följande:

”A.1   Livsmedelstillsatser, inklusive bärare

E-nummer

Namn

Beredning av livsmedel med vegetabiliskt ursprung

Beredning av livsmedel med animaliskt ursprung

Särskilda villkor

E 153

Vegetabiliskt kol

 

X

Getost i aska

Morbier-ost

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

 

X

Red Leicester-ost

Double Gloucester-ost

Skotsk cheddarost

Mimolette-ost

E 170

Kalciumkarbonat

X

X

Får inte användas för färgning eller kalciumberikning av produkter

E 220

eller

Svaveldioxid

X

X

I fruktviner (5) utan tillsatt socker (inklusive cider och perry) eller i mjöd:

50 mg (4)

För cider och perry beredd med tillsats av socker eller saftkoncentrat efter jäsningen:

100 mg (4)

E 224

Kaliumpyrosulfit

X

X

E 250

eller

Natriumnitrit

 

X

Köttprodukter (8)

För E 250: Riktvärde för ingående halt uttryckt som NaNO2: 80 mg/kg

För E 252: Riktvärde för ingående halt uttryckt som NaNO3: 80 mg/kg

För E 250: Högsta resthalt uttryckt som NaNO2: 50 mg/kg

För E 252: Högsta resthalt uttryckt som NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Kaliumnitrat

 

X

E 270

Mjölksyra

X

X

 

E 290

Koldioxid

X

X

 

E 296

Äppelsyra

X

 

 

E 300

Askorbinsyra

X

X

Köttprodukter (7)

E 301

Natriumaskorbat

 

X

Köttprodukter i samband med nitriter eller nitrater (7)

E 306

Tokoferolkoncentrat

X

X

Antioxidant för fetter och oljor

E 322

Lecitin

X

X

Mjölkprodukter (7)

E 325

Natriumlaktat

 

X

Mjölkbaserade produkter och köttprodukter

E 330

Citronsyra

X

 

 

E 331

Natriumcitrater

 

X

 

E 333

Kalciumcitrater

X

 

 

E 334

Vinsyra, L(+)–form

X

 

 

E 335

Natriumtartrater

X

 

 

E 336

Kaliumtartrater

X

 

 

E 341 (i)

Monokalciumfosfat

X

 

Jäsmedel för självjäsande mjöl

E 400

Alginsyra

X

X

Mjölkbaserade produkter (7)

E 401

Natriumalginat

X

X

Mjölkbaserade produkter (7)

E 402

Kaliumalginat

X

X

Mjölkbaserade produkter (7)

E 406

Agar

X

X

Mjölkbaserade produkter och köttprodukter (7)

E 407

Karragenan

X

X

Mjölkbaserade produkter (7)

E 410

Fruktkärnmjöl

X

X

 

E 412

Guarkärnmjöl

X

X

 

E 414

Gummi arabicum, acaciagummi

X

X

 

E 415

Xantangummi

X

X

 

E 422

Glycerol

X

 

För växtextrakt

E 440 (i)

Pektin

X

X

Mjölkbaserade produkter (7)

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

X

X

Inkapslingsmaterial för kapslar

E 500

Natriumkarbonater

X

X

’Dulce de leche’ (6) och smör av syrad grädde (7)

E 501

Kaliumkarbonater

X

 

 

E 503

Ammoniumkarbonater

X

 

 

E 504

Magnesiumkarbonater

X

 

 

E 509

Kalciumklorid

 

X

Mjölkkoagulering

E 516

Kalciumsulfat

X

 

Bärare

E 524

Natriumhydroxid

X

 

Ytbehandling av ’Laugengebäck

E 551

Kiseldioxid

X

 

Klumpförebyggande medel för örtkryddor och kryddor

E 553b

Talk

X

X

Ytbehandlingsmedel för köttprodukter

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helium

X

X

 

E 941

Kväve

X

X

 

E 948

Syre

X

X

 

b)

Underavsnitt A.4 skall ersättas med följande:

”A.4.   Mikroorganismpreparat

Alla beredningar av mikroorganismer som normalt används vid bearbetning av livsmedel, med undantag för genetiskt modifierade mikroorganismer i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG (9).

c)

Följande underavsnitt A.6. skall läggas till:

”A.6.   Användning av vissa färger för stämpling av produkter

När färger används för att stämpla äggskal, skall artikel 2.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/36/EG (10) tillämpas.

3.

Avsnitt B skall ersättas med följande:

”AVSNITT B –   PROCESSHJÄLPMEDEL OCH ANDRA PRODUKTER SOM FÅR ANVÄNDAS FÖR FÖRÄDLING AV SÅDANA EKOLOGISKT FRAMSTÄLLDA INGREDIENSER AV JORDBRUKSURSPRUNG SOM AVSES I ARTIKEL 5.3 d OCH ARTIKEL 5.5a e I FÖRORDNING (EEG) nr 2092/91.

Namn

Beredning av livsmedel med vegetabiliskt ursprung

Beredning av livsmedel med animaliskt ursprung

Särskilda villkor

Vatten

X

X

Dricksvatten enligt rådets direktiv 98/83/EG (12)

Kalciumklorid

X

 

Koaguleringsmedel

Kalciumkarbonat

X

 

 

Kalciumhydroxid

X

 

 

Kalciumsulfat

X

 

Koaguleringsmedel

Magnesiumklorid (eller nigari)

X

 

Koaguleringsmedel

Kaliumkarbonat

X

 

Torkning av druvor

Natriumkarbonat

X

 

Sockerproduktion

Citronsyra

X

 

Oljeproduktion och hydrolys av stärkelse

Natriumhydroxid

X

 

Sockerproduktion

Oljeproduktion av raps- och rybsfrön (Brassica spp)

Svavelsyra

X

 

Sockerproduktion

Isopropanol (propan-2-ol)

X

 

I Kristallisationsprocessen vid sockerframställning. med beaktande av bestämmelserna i rådets direktiv 88/344/EEG, under en period som löper ut den 31 december 2006

Koldioxid

X

X

 

Kväve

X

X

 

Etanol

X

X

Lösningsmedel

Garvsyra

X

 

Filtreringsmedel

Äggalbumin

X

 

 

Kasein

X

 

 

Gelatin

X

 

 

Husbloss

X

 

 

Vegetabiliska oljor

X

X

Smörj-, släpp- eller skumdämpningsmedel

Kiseldioxid i form av gel eller kolloid

X

 

 

Aktivt kol

X

 

 

Talk

X

 

 

Bentonit

X

X

Förtjockningsmedel för mjöd (11)

Kaolin

X

X

Propolis (kittvax, bikitt) (11)

Kiselgur (diatomit, diatoméjord)

X

 

 

Perlit

X

 

 

Hasselnötskal

X

 

 

Rismjöl

X

 

 

Bivax

X

 

Släppmedel

Karnaubavax

X

 

Släppmedel


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  EUT L 137, 25.5.2006, s. 9.”

(3)  EGT L 61, 18.3.1995, s. 1.”

(4)  Maximihalter från alla källor, uttryckta som SO2 i mg/l

(5)  I detta sammanhang definieras ’fruktvin’ som vin framställt av annan frukt än druvor

(6)  ’Dulce de leche’ eller ’Confiture de lait’ är en mjuk, mättad, brun kräm, bestående av sötad, förtjockad mjölk

(7)  Begränsningen gäller endast animaliska produkter.

(8)  Denna tillsats får användas endast om den behöriga myndigheten har fått tillfredsställande bevis för att det inte finns något tekniskt alternativ som ger samma sanitära säkerhet och/eller gör det möjligt att bibehålla produktens särskilda egenskaper.”

(9)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1

(10)  EGT L 237, 10.9.1994, s. 13.”

(11)  Begränsningen gäller endast animaliska produkter.

Följande preparat av mikroorganismer och enzymer:

Preparat av mikroorganismer och enzymer som normalt används som processhjälpmedel vid bearbetning av livsmedel, dock inte genetiskt modifierade mikroorganismer och inte heller enzymer som härletts ur ’genetiskt modifierade organismer’ enligt direktiv 2001/18/EG.

(12)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.”


25.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 781/2006

av den 24 maj 2006

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tilllämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 maj 2006.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 486/2006 (EUT L 88, 25.3.2006, s. 1).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering KN-nummer

Motivering

(1)

(2)

(3)

Ask av papp med ett separat lock (utan gångjärn eller knäppen/låsanordningar), båda med utsida av papper. Asken har måtten 5,5 cm (längd) x 4,5 cm (bredd) x 3 cm (höjd). Locket är försett med ett dekorativt textilband.

Asken är inredd med ett 1 cm tjockt löstagbart syntetiskt inlägg. Inlägget är av porös plast vars ovansida består av ett textilmaterial som är täckt av ett textilstoft av imiterad luggvara (plysch). I mitten finns en halvcirkelformad skåra som går rakt igenom hela inlägget och som är avsedd att rymma ett smycke, t.ex. en ring.

(smyckeskrin)

(Se fotografierna 637 A + B + C) (1)

4202 99 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 h till kapitel 48 samt texten till KN-nummer 4202 och 4202 99 00.

Produkten är gjord av hållbar papp vilket tyder på att den är lämplig för längre tids förvaring. Måtten på inlägget (anpassningen till ask, tjockleken), dess utseende (påminner om plysch) och framförallt utformningen av skåran gör att produkten är en med lock försedd ask liknande ett smyckeskrin som är utformad för förvaring av ett enda smycke. Se de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 4202, sjunde stycket.

Produkten har dessutom en utsida av papper och uppfyller därmed villkoren för behållare enligt andra delen av nummer 4202.

Produkten har de objektiva egenskaperna (papp, inläggets särskilda egenskaper) hos en ask som är avsedd för förvaring av en viss vara, nämligen ett smycke. Den är således en produkt enligt andra delen av nummer 4202 och som sådan omfattas den inte av kapitel 48 enligt anmärkning 2 h till kapitel 48. Se även de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 4819, A, första stycket, första meningen.

Image

Image

Image


(1)  Fotografierna lämnas endast upplysningsvis.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas övervakningsmyndighet

25.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 137/19


EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHETS REKOMMENDATION

nr 59/05/KOL

av den 5 april 2005

om det samordnade kontrollprogram som skall genomföras på foderområdet 2005

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), särskilt artikel 109 och protokoll 1 till detta,

med beaktande av avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, särskilt artikel 5.2 b och protokoll 1 till detta,

med beaktande av den rättsakt som det hänvisas till i punkt 31 a i kapitel II i bilaga I till EES-avtalet (rådets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995 om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet  (1), ändrad och anpassad till EES-avtalet genom protokoll 1 till detta, särskilt artikel 22.3 och

av följande skäl:

(1)

Under 2004 har Eftastaterna valt ut vissa frågor som bör ingå i ett samordnat kontrollprogram för år 2005.

(2)

Även om det i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 33 i kapitel II i bilaga I till EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder  (2), i dess senaste lydelse, fastställs högsta tillåtna halter av aflatoxin B1 i foder, finns det inga EES-bestämmelser i gällande lagstiftning för andra mykotoxiner, t.ex. ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol och fumonisiner. Om man samlade in uppgifter om förekomsten av dessa mykotoxiner genom stickprov, skulle det utgöra värdefullt underlag för en bedömning av situationen med tanke på framtida lagstiftning. Dessutom är vissa foderråvaror, t.ex. spannmål och oljeväxtfrön särskilt utsatta för kontaminering med mykotoxiner på grund av förhållandena vid skörd, lagring och transport. Eftersom mykotoxinkoncentrationen växlar från år till år, är det lämpligt att samla in uppgifter från flera år i följd för alla de nämnda mykotoxinerna.

(3)

Annan antibiotika än koccidiostatika och histomonostatika får saluföras och användas som fodertillsats endast till och med den 31 december 2005. Tidigare kontroller av förekomsten av antibiotika och koccidiostatika i vissa foder, där några av dessa ämnen inte är tillåtna, tyder på att det fortfarande sker överträdelser i detta avseende. Förekomsten är så frekvent och ärendet så känsligt att det är rimligt att fortsätta kontrollerna. Det är viktigt att se till att den i EES-lagstiftningen fastlagda begränsningen av användningen av foderråvaror av animaliskt ursprung i foder verkligen tillämpas.

(4)

Norges och Islands deltagande i programmen enligt tillämpningsområdet för bilaga II till denna rekommendation om otillåtna fodertillsatser skall bedömas med hänsyn till deras undantag från kapitel II i bilaga I till EES-avtalet, och särskilt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1 a i kapitel II i bilaga I till EES-avtalet, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser.

(5)

Islands deltagande i programmen enligt tillämpningsområdet för bilaga III till denna rekommendation om restriktioner för framställning och användning av foderråvaror av animaliskt ursprung måste bedömas med hänsyn till dess undantag från kapitel I i bilaga I till EES-avtalet.

(6)

Man bör säkerställa att halterna av spårelementen koppar och zink i foderblandningar för svin inte överstiger den högsta tillåtna halten enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1 zq i kapitel II i bilaga I till EES-avtalet (kommissionens förordning (EG) nr 1334/2003 av den 25 juli 2003 om ändring av villkoren för godkännande av fodertillsatser som hör till typen spårelement  (3)), i dessa senaste lydelse. Norges deltagande i programmen enligt tillämpningsområdet för bilaga IV skall bedömas med hänsyn till dess undantag från kapitel II i bilaga I till EES-avtalet.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna rekommendation är förenliga med yttrandet från Eftas växt- och djurfoderkommitté som biträder Eftas övervakningsmyndighet.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

Under år 2005 bör Eftastaterna genomföra ett samordnat kontrollprogram med inriktning på följande:

a)

Koncentrationen av mykotoxiner (aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol och fumonisiner) i foder med angivande av analysmetoder. Provtagningsmetoderna skall omfatta både stickprov och riktad provtagning. I det senare fallet skall proven vara foderråvaror som misstänks innehålla högre koncentrationer av mykotoxiner, t.ex. sädeskorn, oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, produkter och biprodukter av dessa samt foderråvaror som lagrats länge eller transporterats till havs över långa avstånd. När det gäller aflatoxin B1 bör man särskilt uppmärksamma foderblandningar för andra mjölkdjur än mjölkboskap. Resultaten av kontrollerna bör redovisas med hjälp av mallen i bilaga I.

b)

Antibiotika, koccidiostatika eller histomonostatika, oberoende av om de får användas som fodertillsatser för vissa djurarter och djurkategorier eller inte, som ofta förekommer i förblandningar utan läkemedel eller i foderblandningar där dessa medicinskt verksamma ämnen inte är tillåtna. Kontrollerna bör inriktas på dessa medicinskt verksamma ämnen i förblandningar och foderblandningar, om den behöriga myndigheten anser att det finns större möjlighet att finna oegentligheter. Resultaten av kontrollerna bör redovisas med hjälp av mallen i bilaga II.

c)

Införande av restriktioner för framställning och användning av foderråvaror av animaliskt ursprung enligt bilaga III.

d)

Halterna av koppar och zink i foderblandningar för svin enligt bilaga IV.

2.

Eftastaterna bör redovisa resultaten av det samordnade kontrollprogrammet enligt punkt 1 i ett särskilt kapitel i den årsrapport om kontrollverksamheten som skall överlämnas till Eftas övervakningsmyndighet den 1 april 2006 i enlighet med artikel 22.2 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 31 a i kapitel II i bilaga I till EES-avtalet (rådets direktiv 95/53/EG av den 25 oktober 1995 om fastställande av principerna för organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet) och den senaste versionen av den harmoniserade rapporteringsmodellen.

Utfärdad i Bryssel den 5 april 2005.

På EFTAS övervakningsmyndighets vägnar

Niels FENGER

Direktör

Bernd HAMMERMANN

Ledamot av kollegiet


(1)  EGT L 265, 8.11.1995, s. 17. Senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/46/EG (EGT L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  EGT L 140, 30.5.2002, s. 10. Senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/100/EG (EUT L 285, 1.11.2003, s. 33).

(3)  EUT L 187, 26.7.2003, s. 11.


BILAGA I

Koncentration av vissa mykotoxiner i foder (aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol, fumonisiner)

Enskilda resultat av alla prover. Mall till de rapporter som avses i punkt 1 a

Djurfoder

Provmetod

(stickprov eller riktad provtagning)

Slag och koncentration av mykotoxiner (μg/kg för foder med en vattenhalt på 12 %)

Typ

Ursprungsland

Aflatoxin B1

Ochratoxin A

Zearalenon

Deoxynivaleno

Fumonisiner (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den behöriga myndigheten bör också uppge:

vilka åtgärder som vidtas då den högsta tillåtna halten av aflatoxin B1 överskrids,

de analysmetoder som tillämpats,

detektionsgränser.


(1)  Fumonisinkoncentrationen avser den totala halten av fumonisinerna B1, B2 and B3.


BILAGA II

Förekomst av vissa medicinskt verksamma ämnen som inte är tillåtna som fodertillsatser

Vissa antibiotika, koccidiostatika och andra medicinskt verksamma ämnen får förekomma som tillsatser i förblandningar och foderblandningar för vissa djurarter och djurkategorier, om de uppfyller kraven i artikel 10 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1 a i kapitel II i bilaga I till EES-avtalet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser  (1)).

Förekomst av icke-tillåtna medicinskt verksamma ämnen i foder innebär en överträdelse.

De medicinskt verksamma ämnen som skall kontrolleras bör väljas bland följande:

1.

Medicinskt verksamma ämnen som är tillåtna som fodertillsatser för endast vissa djurarter eller djurkategorier:

 

avilamycin

 

dekokinat

 

diklazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginon hydrobromid

 

lasalocid A natrium

 

maduramicinammonium alfa

 

monensinnatrium

 

narasin

 

narasin nicarbazin

 

robenidin hydroklorid

 

salinomycinnatrium

 

semduramicinnatrium

2.

Medicinskt verksamma ämnen som inte längre är tillåtna som fodertillsatser:

 

amprolium

 

amprolium/etopabat

 

arprinocid

 

avoparcin

 

karbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metiklorpindol

 

metiklorpindol/metylbensokvat

 

nicarbazin

 

nifursol

 

olakvindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetracykliner

 

tylosinfosfat

 

virginiamycin

 

zinkbacitracin

 

andra antimikrobiella ämnen

3.

Medicinskt verksamma ämnen som aldrig varit tillåtna som fodertillsatser:

 

andra ämnen

Enskilda resultat av alla prover som inte uppfyller kraven. Mall för de rapporter som avses i punkt 1 b

Slag av foder (djurart och djurkategori)

Upptäckt ämne

Halt

Anledning till överträdelsen (2)

Åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den behöriga myndigheten bör också uppge

det totala antalet prover,

namn på de ämnen som undersökts,

de analysmetoder som tillämpats,

detektionsgränser.


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Skäl till förekomsten av det icke-tillåtna ämnet i fodret enligt en undersökning som utförts av den behöriga myndigheten.


BILAGA III

Restriktioner för framställning och användning av foderråvaror av animaliskt ursprung

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 3–13 och 15 i direktiv 95/53/EG skall Eftastaterna under 2005 genomföra ett samordnat kontrollprogram för att fastställa om man följt de restriktioner som infördes för framställning och användning av foderråvaror av animaliskt ursprung.

Eftastaterna bör genomföra ett särskilt kontrollprogram baserat på riktade kontroller för att säkerställa en effektiv tillämpning av förbudet mot utfodring av vissa djur med bearbetat animaliskt protein enligt bilaga IV till den rättsakt som det hänvisas till i punkt 7.1.12 i kapitel I i bilaga I till ESS-avtalet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati  (1)). I enlighet med artikel 4 i direktiv 95/53/EG bör kontrollprogrammet bygga på en riskbaserad strategi, där samtliga produktionsled och typer av anläggningar där foder produceras, hanteras och administreras ingår. Eftastaterna bör särskilt ta hänsyn till definitionen av riskrelaterade kriterier. Viktningen av varje enskilt kriterium bör stå i proportion till risken. Kontrollfrekvensen och antalet prov som skall analyseras på anläggningarna bör korrelera med summan av de viktningar som hänförs till dessa anläggningar.

Vid utarbetandet av ett kontrollprogram bör hänsyn tas till följande vägledande förteckning över anläggningar och kriterier:

Lokaler

Kriterier

Viktning

Foderfabriker

Foderfabriker med dubbla produktionslinjer som tillverkar foderblandningar för idisslare och för icke-idisslare som innehåller bearbetat animaliskt protein som undantagits

Foderfabriker som tidigare inte har följt bestämmelserna eller misstänks för att inte följa bestämmelserna

Foderfabriker som importerar stora mängder foder med hög proteinhalt, t.ex. fiskmjöl, sojabönsmjöl, majsglutenmjöl och proteinkoncentrat

Foderfabriker som tillverkar stora mängder foderblandningar

Risk för korskontaminering till följd av interna arbetsmoment (uppdelning på silor, kontroll av att linjerna verkligen är åtskilda, kontroll av ingredienser, interna laboratorier, provtagningsrutiner)

 

Gränskontrollstationer och andra införselplatser till gemenskapen

Import av stora/små mängder av foder

Foder med hög proteinhalt

 

Jordbruksföretag

Blandare på jordbruksföretag som använder bearbetat animaliskt protein som undantagits

Jordbruksföretag som håller idisslare och andra djur (risk för sammanblandning av foder)

Jordbruksföretag som köper foder i bulk

 

Handlare

Lagring och mellanlagring av foder med hög proteinhalt

Omfattande handel med foder i bulk

Handel med foderblandningar som tillverkats utomlands

 

Mobila blandare

Blandare som tillverkar foderblandningar för såväl idisslare som icke-idisslare

Blandare som tidigare inte har följt bestämmelserna eller misstänks för att inte följa bestämmelserna

Blandare som tillsätter foder med hög proteinhalt

Blandare som tillverkar stora mängder foder

Blandare som levererar till ett stort antal jordbruksföretag inkl. företag som håller idisslare

 

Transportmedel

Fordon som används för transport av bearbetat animaliskt protein och fodermedel

Fordon som tidigare har inte har följt bestämmelserna eller misstänks för att inte följa bestämmelserna

 

I stället för att använda dessa vägledande anläggningar och kriterier kan Eftastaterna överlämna sin egen riskbedömning till Eftas övervakningsmyndighet före den 31 mars 2005.

Provtagningen bör inriktas på de partier eller situationer där sannolikheten är störst för korskontaminering med förbjudet bearbetat protein (det första partiet efter transport av foder innehållande animaliskt protein som är förbjudet för detta parti, tekniska problem eller förändringar i produktionslinjerna, förändringar i lager eller silor för råvaror i bulkform).

Under 2005 bör Eftastaterna främst göra analyser av sockerbetsmassa och importerade foderråvaror.

Det lägsta antalet kontroller per år i en Eftastat bör vara 10 per 100 000 ton tillverkad foderblandning. Det lägsta antalet officiella prover per år i en Eftastat bör vara 20 per 100 000 ton tillverkad foderblandning. I avvaktan på att alternativa metoder godkänns bör proven analyseras genom identifiering och bedömning i mikroskop som beskrivs i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 31 i kapitel II i bilaga I till EES-avtalet (kommissionens direktiv 2003/126/EG om analysmetoder för identifiering av beståndsdelar av animaliskt ursprung i foder för den officiella foderkontrollen  (2)). Förekomst av förbjudna beståndsdelar av animaliskt ursprung i foder bör betraktas som överträdelse av foderförbudet.

Resultaten av kontrollprogrammen bör meddelas Eftas övervakningsmyndighet i följande form:

Sammanfattning av kontrollerna av restriktioner för utfodring av foder av animaliskt ursprung (utfodring med bearbetat animaliskt protein som är förbjudet)

A.   Dokumenterade kontroller

Led

Antal kontroller inkl. kontroller av förekomst av bearbetat animaliskt protein

Antal överträdelser som inte konstaterats vid laboratorieanalys utan vid t.ex. dokumentkontroll

Import av foderråvaror

 

 

Lagring av foderråvaror

 

 

Foderfabriker

 

 

Blandare på jordbruksföretag/mobila blandare

 

 

Mellanhänder

 

 

Transportmedel

 

 

Jordbruksföretag som håller icke-idisslare

 

 

Jordbruksföretag som håller idisslare

 

 

Övriga: ...

 

 


B.   Provtagning och analyser av foderråvaror och foderblandningar avseende bearbetat animaliskt protein

Lokaler

Antal officiella prover som analyserats för bearbetat animaliskt protein

Antal prover som inte uppfyller kraven

Förekomst av bearbetat animaliskt protein från landlevande djur

Förekomst av bearbetat animaliskt protein från fisk

Foderråvaror

Foderblandningar

Foderråvaror

Foderblandningar

Foderråvaror

Foderblandningar

för idisslare

för icke-idisslare

för idisslare

för icke-idisslare

för idisslare

för icke-idisslare

Vid import

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderfabriker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellanhänder/lagring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandare på jordbruksföretag/mobila blandare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På jordbruksföretaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Översikt över förbjudet bearbetat animaliskt protein som påvisats i prover av foder för idisslare

 

Månad för provtagning

Typ av kontaminering, dess omfattning och ursprung

Sanktioner (eller andra åtgärder) som vidtagits

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1993/2004 (EUT L 344, 20.11.2004, s. 12).

(2)  EUT L 339, 24.12.2003, s. 78.


BILAGA IV

Enskilda resultat av alla prov (både överensstämmande och icke-överensstämmande) avseende koppar och zink i foderblandningar för svin

Typ av foderblandningar

(djurkategori)

Spårelement

(koppar eller zink)

Påvisad halt

(mg/kg helfoder)

Anledning till att den högsta tillåtna halten överskridits (1)

Åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Enligt en undersökning som utförts av den behöriga myndigheten.