ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 124

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
11 maj 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 711/2006 av den 20 mars 2006 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 712/2006 av den 10 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 713/2006 av den 10 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1695/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det franska interventionsorganet

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 714/2006 av den 10 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1164/2005 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det polska interventionsorganet

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 715/2006 av den 10 maj 2006 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

12

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen

13

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen

15

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 28 april 2006 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2006) 1702]

21

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2006 om att ge Republiken Polen tillstånd att inom sitt territorium förbjuda användning av sexton genetiskt modifierade majssorter med den genetiskt modifierade organismen MON 810, förtecknade i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter, enligt direktiv 2002/53/EG [delgivet med nr K(2006) 1795]

26

 

*

Kommissionens beslut av den 10 maj 2006 om ändring av beslut 2005/380/EG om att inrätta en grupp bestående av fristående experter på företagsstyrning och bolagsrätt

29

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

11.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 711/2006

av den 20 mars 2006

om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, genom ändring och komplettering av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 (1) upprättades en varunomenklatur, nedan kallad ”Kombinerade nomenklaturen” eller ”KN”, och fastställdes de konventionella tullsatserna i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Genom beslut 2006/333/EG av den 20 mars 2006 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen (2) godkände rådet det avtalet på gemenskapens vägnar i syfte att avsluta de förhandlingar som inletts i enlighet med artikel XXIV.6 i GATT 1994.

(3)

Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför kompletteras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 skall ändras på följande sätt:

a)

I del 2 – Tulltaxan – skall tullsatserna ändras i enlighet med vad som anges i led a i bilagan till den här förordningen.

b)

Bilaga 7 i avsnitt III i bilaga 3 – WTO-tullkvoter som skall öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna – skall ändras med de tullar och kompletteras med de volymer, samt övriga betingelser och villkor, som anges i led b i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1 b skall tillämpas sex veckor efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 486/2006 (EUT L 88, 25.3.2006, s. 1).

(2)  Se sidan 13 i detta nummer av EUT.


BILAGA

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall ordalydelsen i nedanstående beskrivning av varorna endast anses vara vägledande, eftersom medgivandena inom ramen för denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning vid den tidpunkt då denna förordning antas. I de fall ”ex” anges före KN-numret skall medgivandena bestämmas genom att KN-numret och den tillhörande varubeskrivningen tillämpas tillsammans.

a)

I bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87, del 2 – Tulltaxan – skall tullsatserna vara följande:

KN-nummer

Varuslag

Tullsats

Nummer 0304 20 58

Frysta filéer av kummel

Bunden tull på 6,1 %

Nummer 0304 20 85

Frysta filéer av Alaska pollack (Theragra chalcogramma)

Bunden tull på 14,2 %

Nummer 0304 90 05

Surimi

Bunden tull på 14,2 %

Nummer 2106 10 80

Proteinkoncentrat

Avskaffande av värdetullen på 9 %

Nummer 3920 91 00

Polyvinylbutyral

Bunden tull på 6,1 %

Nummer 7609 00 00

Rördelar av aluminium

Bunden tull på 5,9 %

Nummer 8102 96 00

Molybdentråd

Bunden tull på 6,1 %

b)

I bilaga 7 – WTO-tullkvoter som skall öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna – del 3, avsnitt III i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 skall övriga betingelser och villkor vara följande:

KN-nr

Varuslag

Övriga betingelser och villkor

Nummer 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79

Levande nötkreatur, tjurar, kor och kvigor (ej avsedda för slakt) av följande bergsraser: brokig Simmental och Fribourg

Anpassning av EG tullkvoten (allmänt tillämplig) till 711 djur, med en tullsats på 4 % inom kvoten

Nummer 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69

Levande nötkreatur, kvigor och kor (ej avsedda för slakt) av följande bergsraser: grå, brun, gul, brokig Simmental och Pinzgau

Anpassning av EG tullkvoten (allmänt tillämplig) till 710 djur, med en tullsats på 6 % inom kvoten

Nummer 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49

Levande nötkreatur som väger högst 300 kilogram och är avsedda för gödning

Anpassning av EG tullkvoten (allmänt tillämplig) till 24 070 djur, med en tullsats på 16 % inom kvoten + 582 euro/ton

Nummer 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

Levande får, utom renrasiga avelsdjur

Anpassning av EG tullkvoten (allmänt tillämplig) till 5 676 djur, med en tullsats på 10 % inom kvoten

Nummer 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst; framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda; benfritt kött; ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta, och njurtapp och mellangärde. Det importerade köttet skall användas till beredning

Ökning med 4 003 ton (allmänt tillämplig) av EG tullkvoten

Nummer ex 0203 19 55 och ex 0203 29 55

Fryst benfri skinka och rygg

Öppnande av en tullkvot för Förenta staterna på 4 722 ton, med en tullsats på 250 EUR/ton inom kvoten

Nummer ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Fryst benfri skinka och rygg

Ökning med 1 265 ton (allmänt tillämplig) av EG tullkvoten

Nummer 0203 11 10, 0203 21 10

Hela eller halva slaktkroppar från tamsvin, färska, kylda eller frysta

Ökning med 67 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben utom filé, föreliggande separat

Ökning med 35 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer och tullsatser inom kvoten. (se fotnot (1))

Fjäderfä

Öppnande av en tullkvot för Förenta staterna på 16 665 ton

Nummer 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Slaktkroppar från kyckling, färska, kylda eller frysta

Ökning med 49 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60

Styckningsdelar av kyckling, färska, kylda eller frysta

Ökning med 4 070 ton (allmänt tillämplig) av EG tullkvoten

Nummer 0207 14 10

Styckningsdelar av höns

Ökning med 1 605 ton (allmänt tillämplig av EG-tullkvoten, med en tullsats på 795 EUR/ton inom kvoten

Nummer 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70

Kalkonkött, färskt kylt eller fryst

Ökning med 201 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Styckningsdelar av kalkon, frysta

Ökning med 2 485 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer ex 0406 10 20, ex 0406 10 80

Pizzaost

Ökning med 60 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer ex 0406 30 10, 0406 90 13

Emmentaler

Ökning med 38 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer ex 0406 30 10, 0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

Ökning med 213 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 0406 90 01

Ost avsedd för beredning

Ökning med 7 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 0406 90 21

Cheddar

Ökning med 5 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99

Färsk ost

Ökning med 25 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer ex 0701 90 51

Nyskördad potatis, färsk eller kyld

Ökning med 295 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 0702 00 00

Tomater

Öppnande av en tullkvot på 472 ton (allmänt tillämplig), vid tullsats 12 %

Nummer 0706 10 00

Morötter och rovor

Ökning med 44 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer ex 0707 00 05

Gurkor

Ökning med 34 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 1001 90 99

Vanligt vete

Ökning med 6 787 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten, med en tullsats på 12 EUR/ton inom kvoten

Nummer 1003 00

Korn

Ökning med 6 215 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten, med en tullsats på 16 EUR/ton inom kvoten

Nummer 1005 10 90, 1005 90 00

Majs

Öppnande av en tullkvot på 242 074 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 0 % inom kvoten

Nummer 1006 10

Paddyris

Genomförs genom förordning (EG) nr 683/2006

Nummer 1006 20

Råris

Genomförs genom förordning (EG) nr 683/2006

Nummer 1006 30

Helt eller delvis slipat ris

Genomförs genom förordning (EG) nr 683/2006

Nummer 1006 40

Brutet ris

Genomförs genom förordning (EG) nr 683/2006

Nummer 1601 00 91, 1601 00 99

Rå korv, torr eller bredbar

Ökning med 2 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50

Konserverat kött av tamsvin

Ökning med 61 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 1701 11 10

Rårörsocker

Ökning med 1 413 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten, med en tullsats på 98 EUR/ton inom kvoten

Nummer 1702 50 00

Fruktos

Öppnande av en tullkvot på 1 253 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 20 % inom kvoten

Nummer 1806

Choklad

Öppnande av en tullkvot på 107 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 43 % inom kvoten

Nummer 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20

Livsmedelsberedningar av spannmål

Öppnande av en tullkvot på 191 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 33 % inom kvoten

Nummer 1902, med undantag för 1902 20 10 och 1902 20 30

Pastaprodukter

Öppnande av en tullkvot på 532 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 11 % inom kvoten

Nummer (se fotnot (2))

Ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor och jordgubbar, konserverade

Öppnande av en tullkvot på 2 838 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 20 % inom kvoten. Gällande tullsatser utanför EG tullkvoten skall tillämpas

Nummer 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29

Frukt- och bärsaft

Öppnande av en tullkvot på 7 044 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 20 % inom kvoten

Nummer 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90

Druvsaft

Ökning med 29 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten

Nummer 2106 90 98

Livsmedelsberedningar

Öppnande av en tullkvot på 921 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 18 % inom kvoten

Nummer 2303 10 11

Majsgluten

Öppnande av en tullkvot för Förenta staterna på 10 000 ton, med en tullsats på 16 % inom kvoten

Nummer 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70

Hund- och kattfoder

Öppnande av en tullkvot på 2 058 ton (allmänt tillämplig), med en tullsats på 7 % inom kvoten.


(1)  

 

0207 11 10 (131 EUR per ton)

 

0207 11 30 (149 EUR per ton)

 

0207 11 90 (162 EUR per ton)

 

0207 12 10 (149 EUR per ton)

 

0207 12 90 (162 EUR per ton)

 

0207 13 10 (512 EUR per ton)

 

0207 13 20 (179 EUR per ton)

 

0207 13 30 (134 EUR per ton)

 

0207 13 40 (93 EUR per ton)

 

0207 13 50 (301 EUR per ton)

 

0207 13 60 (231 EUR per ton)

 

0207 13 70 (504 EUR per ton)

 

0207 14 10 (795 EUR per ton)

 

0207 14 20 (179 EUR per ton)

 

0207 14 30 (134 EUR per ton)

 

0207 14 40 (93 EUR per ton)

 

0207 14 50 (0 %)

 

0207 14 60 (231 EUR per ton)

 

0207 14 70 (0 %)

 

0207 24 10 (170 EUR per ton)

 

0207 24 90 (186 EUR per ton)

 

0207 25 10 (170 EUR per ton)

 

0207 25 90 (186 EUR per ton)

 

0207 26 10 (425 EUR per ton)

 

0207 26 20 (205 EUR per ton)

 

0207 26 30 (134 EUR per ton)

 

0207 26 40 (93 EUR per ton)

 

0207 26 50 (339 EUR per ton)

 

0207 26 60 (127 EUR per ton)

 

0207 26 70 (230 EUR per ton)

 

0207 26 80 (415 EUR per ton)

 

0207 27 10 (0 %)

 

0207 27 20 (0 %)

 

0207 27 30 (134 EUR per ton)

 

0207 27 40 (93 EUR per ton)

 

0207 27 50 (339 EUR per ton)

 

0207 27 60 (127 EUR per ton)

 

0207 27 70 (230 EUR per ton)

 

0207 27 80 (0 %)

(2)  

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR per 100 kg/netto

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR per 100 kg/netto

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR per 100 kg/netto

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR per 100 kg/netto

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR per 100 kg/netto

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR per 100 kg/netto

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR per 100 kg/netto

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR per 100 kg/netto

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR per 100 kg/netto

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR per 100 kg/netto

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR per 100 kg/netto

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


11.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 712/2006

av den 10 maj 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 maj 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 10 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

108,6

204

105,7

999

107,2

0707 00 05

052

124,1

628

155,5

999

139,8

0709 90 70

052

119,5

204

25,1

999

72,3

0805 10 20

052

46,6

204

37,6

212

64,4

220

43,2

400

40,9

448

50,4

624

56,2

999

48,5

0805 50 10

388

50,9

528

56,6

624

55,6

999

54,4

0808 10 80

388

85,6

400

135,2

404

105,5

508

80,8

512

81,9

524

94,6

528

80,5

720

86,8

804

103,9

999

95,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


11.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 713/2006

av den 10 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1695/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det franska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1695/2005 (2) inleds en stående anbudsinfordran för export av 1 700 000 ton vete som innehas av det franska interventionsorganet.

(2)

De anbud som har genomförts sedan denna anbudsinfordran inleddes har inneburit att nästan samtliga de kvantiteter är uttömda som ställdes till de ekonomiska aktörernas förfogande. Med tanke på den stora efterfrågan som har konstaterats under de senaste veckorna, och med beaktande av situationen på marknaden, bör nya kvantiteter göras tillgängliga, och det franska interventionsorganet bör bemyndigas att öka den kvantitet som omfattas av en stående anbudsinfordran för export med 97 250 ton.

(3)

Förordning (EG) nr 1695/2005 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1695/2005 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Anbudsinfordran får gälla en maximal kvantitet på 1 797 250 ton vete för export till tredjeländer, med undantag av Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Rumänien, Schweiz samt Serbien och Montenegro (3).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 272, 18.10.2005, s. 3. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 504/2006 (EUT L 92, 30.3.2006, s. 3).

(3)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”


11.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 714/2006

av den 10 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1164/2005 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det polska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1164/2005 (2) inleds en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av 155 197 ton majs som innehas av det polska interventionsorganet.

(2)

Med hänsyn till den nuvarande situationen på marknaden är det lämpligt att öka den kvantitet majs som säljs av det polska interventionsorganet på den inre marknaden så att den stående anbudsinfordran omfattar 246 437 ton.

(3)

Förordning (EG) nr 1164/2005 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1164/2005 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall ”155 197 ton” ersättas med ”246 437 ton”.

2.

I bilagans rubrik skall ”155 197 ton” ersättas med ”246 437 ton”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 188, 20.7.2005, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1989/2005 (EUT L 320, 8.12.2005, s. 22).


11.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 715/2006

av den 10 maj 2006

om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (2), och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och 5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i samma förordning.

(2)

I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet som får importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2006 skall vara 11 500 ton, varvid köttet skall motsvara definitionen i samma artikel.

(3)

Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet med denna förordning endast kan användas under deras giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till och med den 5 maj 2006 skall beviljas i sin helhet.

2.   Ansökningar om licenser för 10 283,529 ton lämnas in i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 936/97 under de första fem dagarna i juni 2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 maj 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 maj 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 137, 28.5.1997, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 408/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 3).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

11.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/13


RÅDETS BESLUT

av den 20 mars 2006

om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen

(2006/333/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 22 mars 2004 bemyndigade rådet kommissionen att i samband med Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska gemenskapen inleda förhandlingar med vissa andra medlemmar av Världshandelsorganisationen (WTO) enligt artikel XXIV:6 i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994.

(2)

Kommissionen har fört dessa förhandlingar i samråd med den kommitté som inrättats med stöd av artikel 133 i fördraget och inom ramen för de förhandlingsdirektiv som utfärdats av rådet.

(3)

Kommissionen har slutfört förhandlingarna om ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater. Nämnda avtal bör därför godkännas.

(4)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1994/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet genom skriftväxling åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen skall anta detaljerade genomförandebestämmelser för avtalet genom skriftväxling i enlighet med förfarandet i artikel 3.2 i detta beslut.

Artikel 3

1.   Kommissionen skall biträdas av den förvaltningskommitté för spannmål som inrättas genom artikel 25 i rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (2) eller av den relevanta kommitté som inrättas genom motsvarande artikel i förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden för den berörda produkten.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas. Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att med för gemenskapen bindande verkan underteckna avtalet genom skriftväxling (3).

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(3)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


ÖVERSÄTTNING

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING

mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen

Genève den 22 mars 2006

Till följd av förhandlingar enligt artiklarna XXIV:6 och XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) från 1994 om ändring av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, och i syfte att slutföra dessa förhandlingar, avtalas följande mellan Europeiska gemenskapen (EG) och Förenta staterna:

Senast den 1 april 2006 skall EG i sin bindningslista för EG:s tullområde i dess sammansättning med 25 medlemsstater (EU-25) införliva och binda de medgivanden som ingick i dess bindningslista CXL för EG:s tullområde i dess sammansättning med 15 medlemsstater (EU-15) med de ändringar som anges i bilagan till denna skrivelse.

EG skall sänka sina tullar och anpassa tullkvoterna i enlighet med vad som anges i bilagan så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 2006.

När det gäller tullkvoterna skall dessa uppgå till en full årsvolym oavsett när de inrättats.

På begäran av någon av parterna skall samråd hållas när som helst om varje fråga som omfattas av detta avtal.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering, efter behandling i enlighet med Era egna förfaranden, godtar ovanstående och att denna skriftväxling jämte Er bekräftelse skall utgöra ett avtal som skall träda i kraft på dagen för Er bekräftelse.

Högaktningsfullt

På Europeiska gemenskapernas vägnar

BILAGA

0304 20 58 (frysta filéer av kummel): en bunden tull på 6,1 %.

0304 20 85 (frysta filéer av alaska pollack): en bunden tull på 14,2 %.

0304 90 05 (surimi): en bunden tull på 14,2 %.

3920 91 00 (polyvinylbutyral): en bunden tull på 6,1 %.

7609 00 00 (rördelar av aluminium): en bunden tull på 5,9 %.

8102 93 00 (Molybdentråd): en bunden tull på 6,1 %.

Ökning med 4 003 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst: framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda, benfritt kött” och ”ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta, njurtapp och mellangärde”. Det importerade köttet skall användas till beredning (nummer 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91).

Anpassning av EG-tullkvoten (allmänt tillämplig) för ”levande nötkreatur, kvigor och kor (ej avsedda för slakt) av följande bergsraser: grå, brun, gul, brokig Simmental och Pinzgau” till 710 djur (nummer 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), med en tullsats på 6 % inom kvoten.

Anpassning av EG-tullkvoten (allmänt tillämplig) för ”levande nötkreatur, tjurar, kor och kvigor (ej avsedda för slakt) av följande bergsraser: brokig Simmental, Schwyz eller Fribourg” till 711 djur (nummer 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79), med en tullsats på 4 % inom kvoten.

Anpassning av EG-tullkvoten (allmänt tillämplig) för ”levande nötkreatur som väger högst 300 kilogram och är avsedda för gödning” till 24 070 djur (nummer 0102 90 05, 0102 90 29 och 0102 90 49), med en tullsats på 16 % + 582 EUR per ton inom kvoten.

En till landet fördelad tullkvot (Förenta staterna) på 16 665 ton fjäderfä (nummer och tullsatsen inom kvoten).

0207 11 10 (131 EUR per ton)

0207 11 30 (149 EUR per ton)

0207 11 90 (162 EUR per ton)

0207 12 10 (149 EUR per ton)

0207 12 90 (162 EUR per ton)

0207 13 10 (512 EUR per ton)

0207 13 20 (179 EUR per ton)

0207 13 30 (134 EUR per ton)

0207 13 40 (93 EUR per ton)

0207 13 50 (301 EUR per ton)

0207 13 60 (231 EUR per ton)

0207 13 70 (504 EUR per ton)

0207 14 10 (795 EUR per ton)

0207 14 20 (179 EUR per ton)

0207 14 30 (134 EUR per ton)

0207 14 40 (93 EUR per ton)

0207 14 50 (0 %)

0207 14 60 (231 EUR per ton)

0207 14 70 (0 %)

0207 24 10 (170 EUR per ton)

0207 24 90 (186 EUR per ton)

0207 25 10 (170 EUR per ton)

0207 25 90 (186 EUR per ton)

0207 26 10 (425 EUR per ton)

0207 26 20 (205 EUR per ton)

0207 26 30 (134 EUR per ton)

0207 26 40 (93 EUR per ton)

0207 26 50 (339 EUR per ton)

0207 26 60 (127 EUR per ton)

0207 26 70 (230 EUR per ton)

0207 26 80 (415 EUR per ton)

0207 27 10 (0 %)

0207 27 20 (0 %)

0207 27 30 (134 EUR per ton)

0207 27 40 (93 EUR per ton)

0207 27 50 (339 EUR per ton)

0207 27 60 (127 EUR per ton)

0207 27 70 (230 EUR per ton)

0207 27 80 (0 %)

Ökning med 49 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”slaktkroppar från kyckling, färska, kylda eller frysta” (nummer 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10 och 0207 12 90).

Ökning med 4 070 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”styckningsdelar av kyckling, färska, kylda eller frysta” (nummer 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40 och 0207 14 60).

Ökning med 1 605 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”styckningsdelar av höns” (nummer 0207 14 10), med en tullsats på 795 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 201 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”kalkonkött, färskt, kylt eller fryst” (nummer 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60 och 0207 27 70).

Ökning med 2 485 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”frysta styckningsdelar av kalkon” (nummer 0207 27 10, 0207 27 20 och 0207 27 80).

En till landet fördelad tullkvot (Förenta staterna) på 4 722 ton ”fryst benfri skinka och rygg” (nummer ex 0203 19 55 och ex 0203 29 55), med en tullsats på 250 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 1 265 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”fryst benfri skinka och rygg” (nummer ex 0203 19 55 och ex 0203 29 55).

Ökning med 67 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”hela eller halva slaktkroppar från tamsvin, färska, kylda eller frysta” (nummer 0203 11 10 och 0203 21 10).

Ökning med 35 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben, utom filé föreliggande separat” (nummer 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55 och 0203 29 59).

Ökning med 2 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”rå korv, torr eller bredbar” (nummer 1601 00 91 och 1601 00 99).

Ökning med 61 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”konserverat kött av tamsvin” (nummer 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19 och 1602 49 30, 1602 49 50).

Anpassning av EG-tullkvoten för ”levande får, andra än renrasiga avelsdjur” till 5 676 ton (nummer 0104 10 30, 0104 10 80 och 0104 20 90), med en tullsats på 10 % inom kvoten.

Ökning med 60 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”pizzaost” (nummer ex 0406 10 20 och ex 0406 10 80).

Ökning med 38 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”emmentaler” (nummer ex 0406 30 10 och 0406 90 13).

Ökning med 213 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”gruyère, sbrinz” (nummer ex 0406 30 10 och 0406 90 15).

Ökning med 7 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”ost avsedd för beredning” (nummer 0406 90 01).

Ökning med 5 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”cheddar” (nummer 0406 90 21).

Ökning med 25 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för ”färsk ost” (nummer ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93 och 0406 90 99).

Öppnande av en tullkvot på 7 ton (allmänt tillämplig) för paddyris (nummer 1006 10), med en tullsats på 15 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 1 634 ton (allmänt tillämplig) för råris (nummer 1006 20), med en tullsats på 15 % inom kvoten.

Ökning med 25 516 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för helt eller delvis slipat ris (nummer 1006 30), med en tullsats på 0 % inom kvoten.

Ökning med 31 788 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för brutet ris (nummer 1006 40), med en tullsats på 0 % inom kvoten.

Ökning med 6 215 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för korn (nummer 1003 00), med en tullsats på 16 EUR per ton inom kvoten.

Ökning med 6 787 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för vanligt vete (nummer 1001 90 99), med en tullsats på 12 EUR per ton inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 242 074 ton (allmänt tillämplig) för majs (nummer 1005 10 90 och 1005 90 00), med en tullsats på 0 % inom kvoten.

Ökning med 1 413 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för rårörsocker (nummer 1701 11 10), med en tullsats på 98 EUR per ton inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 1 253 ton (allmänt tillämplig) för fruktos (nummer 1702 50 00), med en tullsats på 20 % inom kvoten.

Ökning med 44 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för morötter och rovor (nummer 0706 10 00).

Ökning med 34 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för gurkor (nummer ex 0707 00 05).

Öppnande av en tullkvot på 472 ton (allmänt tillämplig) för tomater (nummer 0702 00 00).

Öppnande av en tullkvot på 2 838 ton (allmänt tillämplig) för ananas, citrusfrukter, päron, aprikoser, körsbär, persikor och jordgubbar, konserverade (nummer 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39 och 2008 80 70), med en tullsats på 20 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 7 044 ton (allmänt tillämplig) för frukt- och bärsaft (nummer 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21 och 2009 90 29), med en tullsats på 20 % inom kvoten.

Ökning med 29 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för druvmust (nummer 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51 och 2009 69 90).

Ökning med 295 ton (allmänt tillämplig) av EG-tullkvoten för nyskördad potatis, färsk eller kyld (nummer ex 0701 90 51).

Avskaffande av värdetullen på 9 % på proteinkoncentrat (nummer 2106 10 80).

En till landet fördelad tullkvot (Förenta staterna) på 10 000 ton majsgluten (nummer 2303 10 11), med en tullsats på 16 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 532 ton (allmänt tillämplig) för pastaprodukter (nummer 1902, med undantag för 1902 20 10 och 1902 20 30), med en tullsats på 11 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 107 ton (allmänt tillämplig) för choklad (nummer 1806), med en tullsats på 43 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 921 ton (allmänt tillämplig) för livsmedelsberedningar (nummer 2106 90 98), med en tullsats på 18 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 191 ton (allmänt tillämplig) för livsmedelsberedningar av spannmål (nummer 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80 och 1905 90 20), med en tullsats på 33 % inom kvoten.

Öppnande av en tullkvot på 2 058 ton (allmänt tillämplig) för hund- och kattfoder (nummer 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59 och 2309 10 70), med en tullsats på 7 % inom kvoten.

Den exakta varubeskrivning enligt tulltaxan som gäller för EU-15 skall tillämpas för alla ovanstående nummer och tullkvoter.

Genève den 22 mars 2006

Herr Ambassadör,

Jag ber att få hänvisa till Er skrivelse med följande lydelse:

”Till följd av förhandlingar enligt artiklarna XXIV:6 och XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) från 1994 om ändring av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens bindningslistor inom ramen för deras anslutning till Europeiska unionen, och i syfte att slutföra dessa förhandlingar, avtalas följande mellan Europeiska gemenskaperna (EG) och Förenta staterna:

Senast den 1 april 2006 skall EG i sin bindningslista för EG:s tullområde i dess sammansättning med 25 medlemsstater (EU-25) införliva och binda de medgivanden som ingick i dess bindningslista CXL för EG:s tullområde i dess sammansättning med 15 medlemsstater (EU-15) med de ändringar som anges i bilagan till denna skrivelse.

EG skall sänka sina tullar och anpassa tullkvoterna i enlighet med vad som anges i bilagan så snart som möjligt, dock senast den 1 juli 2006.

När det gäller tullkvoterna skall dessa uppgå till en full årsvolym oavsett när de inrättats.

På begäran av någon av parterna skall samråd hållas när som helst om varje fråga som omfattas av detta avtal.

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering, efter behandling i enlighet med Era egna förfaranden, godtar ovanstående och att denna skriftväxling jämte Er bekräftelse skall utgöra ett avtal som skall träda i kraft på dagen för Er bekräftelse.”

Jag bekräftar min regerings samtycke till ovanstående.

Högaktningsfullt

På Amerikas förenta staters vägnar


Kommissionen

11.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 april 2006

om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)

[delgivet med nr K(2006) 1702]

(Endast de engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

(2006/334/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 5.2 c,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (2), särskilt artikel 7.4,

efter samråd med fondkommittén, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr 729/70 och artikel 7 i förordning (EG) nr 1258/1999 samt artikel 8.1 och 8.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1663/95 av den 7 juli 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (3) skall kommissionen utföra nödvändiga kontroller, meddela medlemsstaterna resultaten av dessa, ta del av medlemsstaternas iakttagelser, sammankalla till bilaterala diskussioner för att söka nå en överenskommelse med berörda medlemsstater samt formellt meddela sina slutsatser till dessa med hänvisning till kommissionens beslut 94/442/EG av den 1 juli 1994 om ett förlikningsförfarande i samband med räkenskapsavslutet för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (4).

(2)

Medlemsstaterna har haft möjlighet att inleda ett förlikningsförfarande. Denna möjlighet har utnyttjats i vissa fall, och kommissionen har studerat rapporten från förfarandet i fråga.

(3)

Enligt artiklarna 2 och 3 i förordning (EEG) nr 729/70 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 1258/1999 får finansiering bara ske av bidrag vid export till tredjeland och av interventioner för att stabilisera jordbruksmarknaderna, vilka beviljats respektive företagits i enlighet med gemenskapsreglerna inom ramen för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

(4)

De utförda kontrollerna, resultaten av de bilaterala diskussionerna och förlikningsförfarandena har visat att en del av de betalningar som medlemsstaterna deklarerat inte uppfyller dessa villkor och följaktligen inte får finansieras av garantisektionen vid EUGFJ.

(5)

De belopp som inte tillåts belasta garantisektionen vid EUGFJ bör anges. Dessa belopp avser inte betalningar som verkställts mer än tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

(6)

För de fall som avses i det här beslutet har kommissionen med hjälp av en sammanfattande rapport underrättat medlemsstaterna om de uppskattade belopp som skall undantas därför att de inte handlagts enligt gemenskapens bestämmelser.

(7)

Detta beslut påverkar inte de ekonomiska konsekvenser som kommissionen kan komma att dra av domstolens domar i mål som ännu inte avgjorts den 25 november 2005 och som gäller frågor som omfattas av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De betalningar som anges i bilagan, och som verkställts av medlemsstaternas godkända utbetalningsställen och deklarerats inom ramen för garantisektionen vid EUGFJ, skall undantas från gemenskapsfinansiering, då de inte verkställts i överensstämmelse med gemenskapsreglerna.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Grekland, Republiken Italien, Konungariket Nederländerna, Republiken Portugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 28 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 94, 28.4.1970, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1287/95 (EGT L 125, 8.6.1995, s. 1).

(2)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(3)  EGT L 158, 8.7.1995, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 465/2005 (EGT L 77, 23.3.2005, s. 6).

(4)  EGT L 182, 16.7.1994, s. 45. Beslutet senast ändrat genom beslut 2001/535/EG (EGT L 193, 17.7.2001, s. 25).


BILAGA

Totala korrigeringar

Sektor

Medlemsstat

Budgetpost

Motiv

Nationell valuta

Utgifter för vilka finansiering avslås

Redan gjorda avdrag

Finansiella konsekvenser av detta beslut

Budgetår

Mjölk och mjölkprod.

BE

2040

Kontrollbrister: schablonmässiga korrigeringar på 5 %. Felaktig behandling av resultat från fysisk kontroll: punktkorrigering

EUR

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

2001–2003

 

Totalt BE

 

 

 

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

 

Mjölk och mjölkprod.

DE

2040

Åsidosättande av skyldigheten att göra oanmälda kontroller. Schablonmässiga korrigeringar på 10 % (1 aktör)

EUR

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

2002–2004

 

Totalt DE

 

 

 

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

 

Frukt och grönsaker

GR

1515

Vissa delar av kommissionens beslut 2002/881/EG upphör att gälla. Belopp som skall återbetalas till Grekland.

EUR

623 385,74

0,00

623 385,74

1998–2000

Offentlig lagring

GR

3231

Vissa delar av kommissionens beslut 2003/102/EG upphör att gälla. Belopp som skall återbetalas till Grekland.

EUR

9 926 005,21

0,00

9 926 005,21

1999–2001

Oegentligheter

GR

Diverse

Vissa delar av kommissionens beslut 2003/481/EG upphör att gälla. Belopp som skall återbetalas till Grekland.

EUR

41 884,90

0,00

41 884,90

 

 

Totalt GR

 

 

 

10 591 275,85

0,00

10 591 275,85

 

Offentlig lagring

ES

2111, 2112, 2113, 2114

Kontrollbrister: schablonmässiga korrigeringar på 5 %

EUR

–2 763 696,91

0,00

–2 763 696,91

2001–2003

Djurbidrag

ES

2220, 2221, 2222

Bidragsutbetalning till jordbrukare utan minimikvoträttigheter. Punktkorrigering

EUR

–78 720,15

0,00

–78 720,15

2003–2004

Landsbygdsutveckling

ES

4000, 4010

Olika brister i styr- och kontrollsystemet. Schablonmässiga korrigeringar på 2 %

EUR

– 135 394,00

0,00

– 135 394,00

2002–2003

Revision

ES

Diverse

Vissa delar av kommissionens beslut 2002/461/EG upphör att gälla. Belopp som skall återbetalas till Spanien.

EUR

451 482,55

0,00

451 482,55

2001

 

Totalt ES

 

 

 

–2 526 328,51

0,00

–2 526 328,51

 

Mjölk och mjölkprod.

FI

2040

Kontrollbrister. Schablonmässiga korrigeringar på 5 % (1 aktör)

EUR

–65 903,93

0,00

–65 903,93

2002–2003

Överskridande av tak

FI

2128

Överskridande av finansiella tak

EUR

–6 820,82

–6 820,82

0,00

2003

 

Totalt FI

 

 

 

–72 724,75

–6 820,82

–65 903,93

 

Frukt och grönsaker

FR

1508

För högt stöd (beräknat på lastade i stället för saluförda kvantiteter), underlåtenhet att utdöma påföljder för begäran efter utsatt tid: punktkorrigering. Uteblivna grundläggande kontroller: schablonmässiga korrigeringar på 10 %

EUR

–32 072 056,72

0,00

–32 072 056,72

2002–2004

Offentlig lagring

FR

2111, 2112, 2113, 2114

Kontrollbrister: schablonmässiga korrigeringar på 5 %. Försenade betalningar: punktkorrigering.

EUR

–7 135 187,50

0,00

–7 135 187,50

2001–2003

Landsbygdsutveckling

FR

4040

Felaktig tillämpning av förfarande för kontroll av att stödvillkoren är uppfyllda. Punktkorrigering

EUR

– 870 374,00

0,00

– 870 374,00

2002

 

Totalt FR

 

 

 

–40 077 618,22

0,00

–40 077 618,22

 

Frukt och grönsaker

IT

1501, 1502, 1515

Uteblivna sanktioner, brister i kontroll av kompostering och biologisk nedbrytning. Schablonmässiga korrigeringar på 10 % och punktkorrigering.

EUR

–30 021 060,00

0,00

–30 021 060,00

1999–2002

Frukt och grönsaker

IT

1512

Underlåtenhet att iaktta betalningsfrister. Punktkorrigering

EUR

–4 414 265,04

0,00

–4 414 265,04

2002

Frukt och grönsaker

IT

1502

Grundläggande kontrollers antal, frekvens och noggrannhet uppfyller inte föreskrivna krav. Schablonmässiga korrigeringar på 5 %

EUR

–7 708 059,40

0,00

–7 708 059,40

2000–2003

Mjölk och mjölkprod.

IT

2040

Underlåtenhet att iaktta förordningar: punktkorrigering. Kontrollbrister: schablonmässiga korrigeringar på 5 %. Icke-iakttagande av minimikontrollkrav: schablonmässiga korrigeringar på 10 % (1 aktör)

EUR

– 297 002,44

0,00

– 297 002,44

2002–2004

Jordbruksgrödor

IT

1040–1062, 1310, 1858

Underlåtenhet att utdöma påföljder. Schablonmässiga korrigeringar på 3 %

EUR

–7 975 231,00

0,00

–7 975 231,00

2002

Jordbruksgrödor

IT

1040–1060, 1310, 1858

Undermåliga klassiska fältinspektioner. Schablonmässiga korrigeringar på 5 %

EUR

– 603 692,00

–36 829,00

– 566 863,00

2001–2003

Landsbygdsutveckling

IT

4000, 4010, 4040

Brister i styr-, kontroll och påföljdssystemet. Schablonmässiga korrigeringar på 2 %

EUR

–3 748 761,00

0,00

–3 748 761,00

2001–2002

Betalningsfrister

IT

Diverse

Underlåtenhet att iaktta betalningsfrister

EUR

–30 938 245,66

–31 631 666,68

693 421,02

2003

 

Totalt IT

 

 

 

–85 706 316,54

–31 668 495,68

–54 037 820,86

 

Mjölk och mjölkprod.

NL

2040

Undermålig provtagningsmetod: schablonmässiga korrigeringar på 10 % (1 aktör). Felaktig behandling av resultat från fysisk kontroll: punktkorrigering

EUR

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

2002–2003

 

Totalt NL

 

 

 

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

 

Fetter

PT

1400, 1402

Tillämpat kontrollsystem olämpligt för effektiv bekämpning av de oegentligheter som förekommer hos samtliga berörda aktörer i linsektorn. Finansiell korrigering på 100 %

EUR

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

2001

 

Totalt PT

 

 

 

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

 

Jordbruksgrödor

SE

1040, 1062, 1310

Brister i tillämpningen av reglerna om arealuttag, felaktig tillämpning av tekniska toleranser, alltför generös tillämpning av bestämmelserna om uppenbara felaktigheter. Punktkorrigering

SEK

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

2001–2002

 

Totalt SE

 

 

 

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

 

Revision

UK

Diverse

Oidentifierade korrigeringar som skall krediteras EUGFJ. Punktkorrigering

GBP

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

2004

 

Totalt UK

 

 

 

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

 


11.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 maj 2006

om att ge Republiken Polen tillstånd att inom sitt territorium förbjuda användning av sexton genetiskt modifierade majssorter med den genetiskt modifierade organismen MON 810, förtecknade i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter, enligt direktiv 2002/53/EG

[delgivet med nr K(2006) 1795]

(Endast den polska texten är giltig)

(2006/335/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (1), särskilt artikel 16.2 b, och

av följande skäl:

(1)

I överensstämmelse med artikel 17 i direktiv 2002/53/EG offentliggjorde kommissionen den 17 september 2004 i C-utgåvan av Europeiska unionens officiella tidning en lista med 17 genetiskt modifierade majssorter som härstammar från den genetiskt modifierade organismen MON 810, i det 13:e tillägget till den 22:a fullständiga utgåvan av den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter (2).

(2)

Enligt artikel 16.1 i det direktivet skall medlemsstaterna se till att utsäde av sorter som har godkänts i enlighet med det direktivet eller i enlighet med motsvarande principer med verkan från och med det offentliggörande som avses i artikel 17 inte underkastas några begränsningar för saluföringen med avseende på sorten.

(3)

Enligt artikel 7.4 i det direktivet får inte genetiskt modifierade sorter godkännas för införande i en nationell sortlista förrän de har godkänts för saluföring i enlighet med direktiv 90/220/EEG (3), numera ersatt av direktiv 2001/18/EG (4), i vilket det föreskrivs att en bedömning skall göras av de risker som genetiskt modifierade organismer kan innebära för människors hälsa och för miljön.

(4)

Genom kommissionens beslut 98/294/EG av den 22 april 1998 om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje MON 810), i enlighet med rådets direktiv 90/220/EEG (5) beslutades att försäljningstillstånd skulle utfärdas för produkten. Den 3 augusti 1998 utfärdade de franska myndigheterna i praktiken ett sådant tillstånd.

(5)

Den 31 mars 2005 mottog kommissionen från Polen en ansökan om att få införa ett förbud enligt artikel 16.2 i direktiv 2002/53/EG mot användning och saluföring av utsäde från sjutton genetiskt modifierade sorter av majslinjen MON 810. En ändrad ansökan sändes in den 24 juni 2005, där det angavs att grunden för ansökan var artikel 16.2 b. Den 9 december 2005 meddelade Polen kommissionen att ansökan inte gällde sorten Novelis, vilken nämndes i den ursprungliga ansökan. Polen uppgav också att ansökan för de andra sorterna avsåg obegränsad tid.

(6)

Av tillgänglig information om de sexton aktuella sorterna framgår det tydligt att de inte är lämpliga för odling i någon del av Polen, eftersom de har för hög mognadsklass på minst 350 på FAO:s index eller motsvarande mognadsklass. Klimat- och jordbruksförhållandena utgör i detta fall ett permanent hinder för odling av dessa sorter i Polen.

(7)

På grund av dessa omständigheter bör Polens ansökan godkännas enligt artikel 16.2 b för de sexton aktuella genetiskt modifierade majssorterna.

(8)

För att kommissionen skall kunna underrätta de andra medlemsstaterna och uppdatera den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter enligt direktiv 2002/53/EG bör Polen åläggas att anmäla till kommissionen när den utnyttjar sitt tillstånd enligt det här beslutet.

(9)

Polen har lämnat en liknande ansökan för majssorter som inte är genetiskt modifierade. Eftersom sådana ansökningar handläggs enligt ett annat förfarande kommer de att bli föremål för ett separat beslut.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Polen skall ges tillstånd att i varje del av sitt territorium förbjuda användning av de sexton genetiskt modifierade majssorter förtecknade i det 13:e tillägget till den 22:a fullständiga utgåvan av den gemensamma sortlistan över arter av lantbruksväxter som är förtecknade i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

För att kommissionen skall kunna underrätta de andra medlemsstaterna skall Republiken Polen meddela kommissionen när den börjar utnyttja det tillstånd som ges i artikel 1.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till republiken Polen.

Utfärdat i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 1. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 1).

(2)  EUT C 232 A, 17.9.2004, s. 1.

(3)  EGT L 117, 8.5.1990, s. 15.

(4)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

(5)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 32.


BILAGA

1.

Aliacan BT

2.

Aristis BT

3.

Bolsa

4.

Campero BT

5.

Cuartal BT

6.

DK 513

7.

DKC6550

8.

DKC6575

9.

Elgina

10.

Gambier BT

11.

Jaral BT

12.

Lévina

13.

Olimpica

14.

PR32P76

15.

PR33P67

16.

Protect


11.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 10 maj 2006

om ändring av beslut 2005/380/EG om att inrätta en grupp bestående av fristående experter på företagsstyrning och bolagsrätt

(2006/336/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens beslut 2005/380/EG av den 28 april 2005 om att inrätta en grupp bestående av fristående experter på företagsstyrning och bolagsrätt, (1) särskilt artiklarna 3 och 4, och

av följande skäl:

En av gruppens ledamöter har avgått under mandattiden. Följaktligen bör kommissionen utse en ny ledamot.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Lajos Váradi utses till ledamot av gruppen bestående av fristående experter på företagsstyrning och bolagsrätt inom gemenskapen och ersätter Józef Okolski.

Artikel 2

Detta beslut skall gälla till och med den 27 april 2008.

Utfärdat i Bryssel den 10 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 126, 19.5.2005, s. 40.