ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 122

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
9 maj 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 700/2006 av den 25 april 2006 om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 701/2006 av den 25 april 2006 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet ( 1 )

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 702/2006 av den 8 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 703/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1845/2005 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det tjeckiska interventionsorganet

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 704/2006 av den 8 maj 2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst kött av nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 02062991 (1 juli 2006–30 juni 2007)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 705/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 22/2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovakien och Sverige

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 706/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 avseende den tidsperiod under vilken medlemsstaterna får utfärda godkännande för en begränsad tid ( 1 )

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 707/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 avseende godkännande med begränsad giltighetstid och bilagorna I och III ( 1 )

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 708/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 21 samt tolkning nr 7 från IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) ( 1 )

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 709/2006 av den 8 maj 2006 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 9 maj 2006

24

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 710/2006 av den 8 maj 2006 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (tomater)

27

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 25 april 2006 om utnämning av två tjeckiska ledamöter och två tjeckiska suppleanter i Regionkommittén

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 700/2006

av den 25 april 2006

om upphävande av förordning (EG) nr 3690/93 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 3690/93 (2) grundar sig på rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk (3) som har ersatts med rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (4). De hänvisningar och bestämmelser som återfinns i förordning (EG) nr 3690/93 är inte längre förenliga med denna nya förordning, där det fastställs nya regler för förvaltningen av fiskekapaciteten uttryckt i fiskelicenser.

(2)

Genom artikel 22.3 och artikel 13.3 i förordning (EG) nr 2371/2002 får kommissionen behörighet att fastställa genomförandebestämmelser för förvaltningen av fiskelicenser och fiskekapacitet.

(3)

Den 3 augusti 2005 antog kommissionen förordning (EG) nr 1281/2005 om förvaltningen av fiskelicenser och fastställande av vilka uppgifter som minst måste finnas i dem (5), som skall tillämpas från och med dagen för upphävandet av förordning (EG) nr 3690/93.

(4)

Förordning (EG) nr 3690/93 bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Förordning (EG) nr 3690/93 skall upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till förordning (EG) nr 1281/2005 och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 april 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EGT L 341, 31.12.1993, s. 93.

(3)  EGT L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1181/98 (EGT L 164, 9.6.1998, s. 1).

(4)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(5)  EUT L 203, 4.8.2005, s. 3


BILAGA

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 3690/93

Förordning (EG) nr 1281/2005

Artikel 1

Artiklarna 1 och 3

Artikel 2

Artikel 5

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artiklarna 8 och 9


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/3


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 701/2006

av den 25 april 2006

om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder under vilka prisuppgifter skall samlas in för det harmoniserade konsumentprisindexet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (1), särskilt artikel 4 tredje stycket och artikel 5.3,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2) i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2494/95, och

av följande skäl:

(1)

Med harmoniserade konsumentprisindex (HIPK) avses harmoniserade inflationstal som kommissionen och Europeiska centralbanken behöver för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt artikel 121 i fördraget. Syftet med de harmoniserade konsumentprisindexen är att underlätta internationella jämförelser av konsumentprisinflationen. De är också viktiga som styrmedel för penningpolitiken.

(2)

Enligt artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 2494/95 måste varje medlemsstat som ett led i tillämpningen av den förordningen utarbeta ett harmoniserat konsumentprisindex från och med indexet för januari 1997.

(3)

I artikel 3 i förordning (EG) nr 2494/95 föreskrivs att de harmoniserade konsumentprisindexen skall basera sig på priserna på varor och tjänster som bjuds ut till försäljning på medlemsstatens ekonomiska territorium för att direkt tillfredsställda konsumenternas behov.

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 1749/96 av den 9 september 1996 om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 2494/95 om harmoniserade konsumentprisindex gällande initiala åtgärder för implementering (3), fastställs att det harmoniserade konsumentprisindexet skall omfatta sådana varor och tjänster som ingår i hushållens slutliga monetära konsumtionsutgifter bl.a. på en medlemsstats ekonomiska territorium, under en eller båda av de tidsperioder som jämförs.

(5)

Enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1749/96 bör det harmoniserade konsumentprisindexet sammanställas utifrån riktade urval där varje elementärt aggregat innehåller tillräckligt med prisuppgifter för att ta hänsyn till variationen i prisrörelserna inom populationen.

(6)

Om prisuppgifterna samlas in under olika tidsperioder kan det leda till att den uppskattade prisförändringen under de jämförda tidsperioderna varierar åtskilligt.

(7)

De tidsperioder som de harmoniserade konsumentprisindexen gäller måste samordnas så att de sammanställda harmoniserade konsumentprisindexen uppfyller kraven på jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans enligt artikel 4 tredje stycket och artikel 5.3 i förordning (EG) nr 2494/95.

(8)

För sammanställningen av den monetära unionens konsumentprisindex (MUKPI) och det europeiska konsumentprisindexet (EKPI) krävs det en samordning av de tidsperioder som de harmoniserade konsumentprisindexen avser. Detta bör dock inte hindra publicering av preliminära harmoniserade konsumentprisindex eller snabbestimat av den genomsnittliga prisförändringen på grundval av en del av prisnoteringarna under den månad som det nuvarande indexet avser.

(9)

I kommissionens förordning (EG) nr 1921/2001 av den 28 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende minimistandarder för revidering av det harmoniserade konsumentprisindexet och med ändring av förordning (EG) nr 2602/2000 (4) föreskrivs att ändringar i systemet med harmoniserade regler inte skall medföra revideringar, men att man vid behov kan göra skattningar av påverkan av de årliga prisförändringarna i de harmoniserade konsumentprisindexen.

(10)

Kommittén för det statistiska programmet har hörts i enlighet med artikel 3 i rådets beslut 89/382/EEG, Euratom av den 19 juni 1989 om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (5),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

Syftet med denna förordning är att fastställa miniminormer för de perioder under vilka prisuppgifterna skall samlas in, så att de harmoniserade konsumentprisindexens jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans förbättras.

Artikel 2

Beskrivning

Det harmoniserade konsumentprisindexet baseras på stickprov och är ett mått på de genomsnittliga prisförändringarna mellan den kalendermånad som det gällande indexet avser och den period som det jämförs med.

Artikel 3

Miniminormer för insamling av prisuppgifter

1.   Prisuppgifterna skall samlas in under en period bestående av minst en arbetsvecka i mitten, eller kring mitten, av den kalendermånad som indexet gäller.

2.   När det gäller produkter vars priser normalt varierar kraftigt och ojämnt inom en och samma månad skall prisuppgifterna samlas in under en längre period än en arbetsvecka.

Detta gäller särskilt följande produkter:

a)

Energiprodukter.

b)

Färska livsmedel som frukt och grönsaker.

Artikel 4

Genomförande

Bestämmelserna i denna förordning skall genomföras senast i december 2007 och skall få verkan i och med indexet för januari 2008.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 april 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EGT L 257, 27.10.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Yttrandet avgivet den 27 februari 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 229, 10.9.1996, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1708/2005 (EUT L 274, 20.10.2005, s. 9).

(4)  EGT L 261, 29.9.2001, s. 49.

(5)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 702/2006

av den 8 maj 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 8 maj 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

97,3

204

125,9

212

127,8

999

117,0

0707 00 05

052

114,3

628

155,5

999

134,9

0709 90 70

052

116,5

204

25,1

999

70,8

0805 10 20

052

46,6

204

39,6

212

60,2

220

41,5

400

40,9

448

49,4

624

56,8

999

47,9

0805 50 10

052

42,3

388

50,9

508

39,2

528

37,6

624

62,6

999

46,5

0808 10 80

388

85,1

400

129,5

404

101,8

508

79,6

512

78,5

524

87,6

528

80,9

720

90,0

804

107,6

999

93,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 703/2006

av den 8 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1845/2005 när det gäller den kvantitet som omfattas av den stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av majs som innehas av det tjeckiska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1845/2005 (2) inleds en stående anbudsinfordran för försäljning på den inre marknaden av 31 185 ton majs som innehas av det tjeckiska interventionsorganet.

(2)

Med hänsyn till den nuvarande situationen på marknaden är det lämpligt att öka den kvantitet majs som säljs av det tjeckiska interventionsorganet på den inre marknaden så att den stående anbudsinfordran omfattar 131 185 ton.

(3)

Förordning (EG) nr 1845/2005 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1845/2005 skall ändras på följande sätt:

I artikel 1 skall ”31 185 ton” ersättas med ”131 185 ton”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 296, 12.11.2005, s. 3.


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 704/2006

av den 8 maj 2006

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst kött av nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2006–30 juni 2007)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt WTO:s lista CXL skall gemenskapen öppna en årlig importkvot på 53 000 ton för fryst nötkött med KN-nummer 0202 och för produkter med KN-nummer 0206 29 91 ((löpnummer 09.4003). Tillämpningsföreskrifter bör fastställas för kvotåret 2006/07, som inleds den 1 juli 2006.

(2)

Kvoten för 2005/06 förvaltades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 715/2005 av den 12 maj 2005 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för fryst kött av nötkreatur som omfattas av KN-nummer 0202 och produkter som omfattas av KN-nummer 0206 29 91 (1 juli 2005–30 juni 2006) (2). Genom den förordningen infördes en förvaltningsmetod som bygger på ett kriterium beträffande importvolymen så att kvoten tilldelas professionella aktörer som kan importera nötkött utan spekulation.

(3)

Eftersom denna metod har visat sig ge positiva resultat är det därför lämpligt att behålla samma förvaltningsmetod för kvotperioden 1 juli 2006–30 juni 2007.

(4)

Mot bakgrund av att fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen kommer att träda i kraft, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 39 i det fördraget, bör kvotperioden delas in i två delperioder, och den kvantitet som finns tillgänglig inom kvoten fördelas mellan dessa perioder med hänsyn till den traditionella handeln mellan gemenskapen och leverantörsländerna inom ramen för den här kvoten. Syftet med detta är att se till att aktörer från dessa länder kan utnyttja kvoten från och med anslutningsdagen.

(5)

Det bör fastställas en referensperiod för stödberättigande import. Perioden bör vara tillräckligt lång för att visa en representativ import och ligga tillräckligt nära i tiden för att ge en bild av den senaste utvecklingen i handeln.

(6)

Av kontrollskäl bör ansökningar om importrättigheter lämnas in i den medlemsstat där aktören är upptagen i ett nationellt register för mervärdesskatt.

(7)

För att förhindra spekulation bör det fastställas en säkerhet för importrättigheter för alla som ansöker om kvantiteter inom ramen för kvoten.

(8)

För att ålägga aktörerna att ansöka om importlicenser för alla beviljade importrättigheter bör det fastställas att denna skyldighet är ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (3).

(9)

Följande förordningar bör tillämpas på importlicenser som utfärdas enligt denna förordning utom när undantag bör göras: kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4) och kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (5).

(10)

Förvaltningskommittén för nötkött har inte avgivit något yttrande inom den tid som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   För fryst nötkött med KN-nummer 0202 och för produkter med KN-nummer 0206 29 91 öppnas härmed en tullkvot på sammanlagt 53 000 ton, uttryckt som urbenat kött, för perioden 1 juli 2006–30 juni 2007.

Tullkvoten skall ha löpnummer 09.4003.

2.   Den tullsats enligt Gemensamma tulltaxan som skall tillämpas på den kvot som anges i punkt 1 skall vara en värdetull på 20 %.

3.   Den kvantitet som avses i punkt 1 skall fördelas enligt följande:

a)

37 000 ton för perioden 1 juli 2006–31 december 2006.

b)

16 000 ton för perioden 1 januari 2007–30 juni 2007.

Artikel 2

I denna förordning

a)

skall 100 kg kött med ben motsvara 77 kg urbenat kött,

b)

avses med ”fryst kött” fryst kött med en inre temperatur på – 12 °C eller lägre vid införseln till gemenskapens tullområde.

Artikel 3

1.   Aktörer i gemenskapen får ansöka om importrättigheter på grundval av en referenskvantitet som skall vara de kvantiteter nötkött som omfattas av KN-numren 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91 och som importerats av aktören eller för dennes räkning enligt tillämpliga tullbestämmelser mellan den 1 maj 2005 och den 30 april 2006.

Under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft den 1 januari 2007 får aktörer i dessa länder ansöka om importrättigheter i förhållande till de kvantiteter som finns tillgängliga under den andra delperioden för den här kvoten enligt artikel 1.3 b, på grundval av importen när det gäller den period och de produkter som avses i första stycket.

2.   Ett företag som bildats genom fusion av två företag som var för sig hade en referensimport får använda dessa referenskvantiteter som grund för sin ansökan.

3.   Det bevis på import som avses i punkt 1 skall åtfölja ansökan om importrättigheter som en attesterad kopia till mottagaren av tulldeklarationen om övergång till fri omsättning.

De aktörer som inkommit med sådana handlingar tillsammans med sina ansökningar om importrättigheter inom de kvantiteter som finns tillgängliga under denna kvots första delperiod enligt artikel 1.3 a skall dock undantas från skyldigheten att inkomma med sådana handlingar när det gäller ansökningar om importrättigheter inom de kvantiteter som finns tillgängliga för kvotens andra delperiod enligt artikel 1.3 b.

Artikel 4

1.   Ansökningar om importrättigheter skall lämnas in till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den sökande är upptagen i ett nationellt register för mervärdesskatt,

a)

senast kl. 13.00, lokal tid i Bryssel, den andra fredagen efter den dag då den här förordningen offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning när det gäller den delperiod som avses i artikel 1.3 a.

b)

senast kl. 13.00, lokal tid i Bryssel, den 12 januari 2007 när det gäller den delperiod som avses i artikel 1.3 b.

Alla kvantiteter som i enlighet med artikel 3 anges som referenskvantitet skall anses utgöra de importrättigheter som ansökan avser.

2.   Efter kontroll av de inlämnade dokumenten skall medlemsstaten till kommissionen, senast den tredje fredagen efter utgången av respektive period för inlämning av ansökningar enligt punkt 1, överlämna en förteckning över dem som ansöker om importrättigheter inom ramen för kvoten enligt artikel 1, med uppgifter om de sökandes namn och adresser samt de kvantiteter stödberättigande kött som importerats under referensperioden i fråga.

3.   De uppgifter som avses i punkt 2, även om att inga ansökningar har lämnats in, skall meddelas via fax eller e-post, med användande av formuläret i bilaga I.

Artikel 5

Kommissionen skall snarast möjligt fatta beslut om i vilken omfattning importrättigheter inom den kvot som föreskrivs i artikel 1.1 får beviljas. Om ansökningarna om importrättigheter överskrider den tillgängliga kvantitet som anges i artikel 1.1 skall kommissionen fastställa en tilldelningskoefficient.

Artikel 6

1.   För att en ansökan om importrättigheter skall vara giltig skall den åtföljas av en säkerhet på 6 euro per 100 kg urbenad vikt.

2.   Om tillämpningen av den tilldelningskoefficient som avses i artikel 5 leder till att det beviljas färre importrättigheter än vad aktörerna ansökt om, skall säkerheten frisläppas proportionellt och utan dröjsmål.

3.   Ansökan om en eller flera importlicenser som sammanlagt uppgår till de tilldelade importrättigheterna skall vara ett primärt krav i enlighet med artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 7

1.   De beviljade kvantiteterna får endast importeras mot uppvisande av en eller flera importlicenser.

2.   Ansökningar om licenser får endast lämnas in i den medlemsstat där den sökande har beviljats importrättigheter inom den kvot som föreskrivs i artikel 1.1.

Varje utfärdande av en importlicens skall medföra en motsvarande minskning av de beviljade importrättigheterna.

3.   Licensansökan och licensen skall innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 16, en av följande KN-nummergrupper:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

b)

I fält 20, en av de uppgifter som anges i bilaga II.

Artikel 8

1.   Bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1445/95 skall tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

2.   Enligt artikel 50.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 skall hela den tull enligt Gemensamma tulltaxan som tillämpas den dag då tulldeklarationen om övergång till fri omsättning godkänns tas ut på alla kvantiteter som importeras utöver de kvantiteter som anges i importlicensen.

3.   Ingen licens skall vara giltig efter den 30 juni 2007.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 121, 13.5.2005, s. 48.

(3)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 673/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 17).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).

(5)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).


BILAGA I

Fax (32-2) 292 17 34

E-post: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Tillämpning av förordning (EG) nr 704/2006

Image


BILAGA II

Noteringar enligt artikel 7.3 b

:

på spanska

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

:

på tjeckiska

:

Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006)

:

på danska

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

:

på tyska

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

:

på estniska

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

:

på grekiska

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006]

:

på engelska

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

:

på franska

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

:

på italienska

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

:

på lettiska

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

:

på litauiska

:

Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

:

på ungerska

:

Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet)

:

på maltesiska

:

Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006)

:

på nederländska

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

:

på polska

:

Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

:

på portugisiska

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

:

på slovakiska

:

Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006]

:

på slovenska

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

:

på finska

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

:

på svenska

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 705/2006

av den 8 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 22/2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av socker som innehas av interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovakien och Sverige

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 9.3, och

av följande skäl:

(1)

De kvantiteter för försäljning som för närvarande fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 22/2006 (2) speglar situationen i interventionslagren den 31 december 2005. Sedan dess har stora kvantiteter godtagits av interventionsorganen i en del av de medlemsstaterna, och även av Tyskland och Slovenien.

(2)

De kvantiteterna bör inkluderas i försäljningen genom stående anbudsinfordran på gemenskapens marknad.

(3)

Förordning (EG) nr 22/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 22/2006 ändras på följande sätt:

1.

Titeln skall ersättas med följande:

2.

Artikel 1 skall ersättas med följande:

”Artikel 1

Interventionsorganen i Belgien, Tjeckien, Tyskland, Spanien, Irland, Italien, Ungern, Polen, Slovenien, Slovakien och Sverige skall inleda försäljning genom stående anbudsinfordran på gemenskapens inre marknad av en total kvantitet av 1 493 136,672 ton socker som har tillåtits för intervention och är tillgängligt för försäljning på den inre marknaden. De berörda medlemsstaterna och kvantiteterna anges i bilaga I.”

3.

Bilaga I skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 5, 10.1.2006, s. 3.


BILAGA

”BILAGA I

Medlemsstater som innehar interventionssocker

Medlemsstat

Interventionsorgan

Kvantiteter som innehas av interventionsorganet och är tillgängligt för försäljning på den inre marknaden

(ton)

Belgien

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Tjeckien

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Tyskland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Spanien

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Irland

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Italien

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Ungern

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Polen

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Slovenien

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Slovakien

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Sverige

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038”


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 706/2006

av den 8 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 avseende den tidsperiod under vilken medlemsstaterna får utfärda godkännande för en begränsad tid

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (1), särskilt artiklarna 5.4 och 6.3, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1592/2002 genomfördes genom kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (2).

(2)

Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1702/2003 slår fast att genom undantag från 21A.159 i dess bilaga, får medlemsstater utfärda godkännanden för en begränsad tid till den 28 september 2005.

(3)

Artikel 5.5 i förordning (EG) nr 1702/2003 slår fast att Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad ”byrån”) vid lämplig tidpunkt skall göra en utvärdering av konsekvenserna av denna förordnings bestämmelser om giltighetstid för godkännanden i syfte att avge ett yttrande till kommissionen som inbegriper eventuella ändringar av förordningen.

(4)

Byrån har genomfört denna utvärdering och kommit fram till att en ny tidsgräns skall fastställas så att medlemsstaterna kan anpassa sin nationella lagstiftning till systemet med godkännande med obegränsad giltighetstid.

(5)

Det finns inget fortsatt behov av bestämmelsen om att byrån skall göra en utvärdering. Denna bestämmelse skall tas bort.

(6)

Förordning (EG) nr 1702/2003 skall därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är grundande på yttrandet från byrån i enlighet med artikel 12.2 b och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1592/2002.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som nämns i artikel 54 i förordning (EG) nr 1592/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5 i förordning (EG) nr 1702/2003 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 skall ”28 september 2005” ersättas med ”28 september 2007”.

b)

Punkt 5 utgår.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EGT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 381/2005 (EUT L 61, 8.3.2005, s. 3).


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 707/2006

av den 8 maj 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2042/2003 avseende godkännande med begränsad giltighetstid och bilagorna I och III

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (1), särskilt artiklarna 5.4 och 6.3, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1592/2002 genomfördes genom kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (2) samt av kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (3).

(2)

Artikel 7.4 i förordning (EG) nr 2042/2003 slår fast att medlemsstaterna får utfärda godkännande med en begränsad giltighetstid till den 28 september 2005 med hänsyn till bilaga II och bilaga IV.

(3)

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad ”byrån”) har genomfört en utvärdering av konsekvenserna av bestämmelserna om giltighetstid för godkännanden och kommit fram till att en ny tidsgräns skall fastställas så att medlemsstaterna kan anpassa sin nationella lagstiftning till systemet med godkännanden med obegränsad giltighetstid.

(4)

Resultaten av slutsatserna från utredningar av tidigare olyckor som rör äldre luftfartyg och säkerheten hos bränsletankar understryker behovet av att ta hänsyn till nya eller ändrade anvisningar om underhåll som utfärdas av innehavaren av typcertifikat och att genomföra regelbundna översyner av underhållsprogrammet.

(5)

Det är nödvändigt att ange att personal som utövar certifieringsbefogenheter på begäran av behörig person inom 24 timmar skall kunna visa upp sitt certifikat som kvalifikationsbevis.

(6)

Förordning (EG) nr 2042/2003 skall därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning bygger på yttrandet från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i enlighet med artikel 12.2 b och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1592/2002.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som nämns i artikel 54.3 i förordning (EG) nr 1592/2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2042/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7.4 skall ”28 september 2005” ersättas med ”28 september 2007”.

2.

I bilaga I punkt M.A.302 skall följande leden f och g läggas till:

”f)

Underhållsprogrammet skall regelbundet ses över och ändras vid behov. Genom dessa översyner garanteras att programmet alltid är aktuellt mot bakgrund av driftserfarenheter, samtidigt som hänsyn tas till nya och/eller ändrade anvisningar om underhåll som innehavaren av typcertifikat utfärdar.

g)

Underhållsprogrammet skall avspegla de gällande, obligatoriska och föreskrivna krav som anges i handlingar som utfärdas av innehavaren av typcertifikat för att uppfylla 21A.61 i del 21.”

3.

I bilaga III skall följande punkt läggas till:

”66.A.55   Bevis på kvalifikation

Personal som utövar certifieringsbefogenheter skall på begäran av behörig person kunna visa upp sitt certifikat som kvalifikationsbevis inom 24 timmar.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUT L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  EUT L 243, 27.9.2003, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 381/2005 (EUT L 61, 8.3.2005, s. 3).


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 708/2006

av den 8 maj 2006

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 21 samt tolkning nr 7 från IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1725/2003 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar på redovisningsområdet som förelåg per den 14 september 2002.

(2)

Den 24 november 2005 offentliggjorde IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) IFRIC-tolkning nr 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer, nedan kallad IFRIC 7. Genom IFRIC 7 klargörs kraven enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer med avseende på de frågor som företagen hade om hur de skall inflationsjustera sina räkenskaper enligt IAS 29 för det första året som de konstaterar att ekonomin i det land i vilket de har sin funktionella valuta har drabbats av höginflation.

(3)

Den 15 december 2005 utfärdade International Accounting Standards Board (IASB) en ändring av IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser – Nettoinvestering i en självständig utlandsverksamhet, i syfte att klargöra kraven på ett företags investeringar i utlandsverksamhet. Företagen hade uttryckt oro med avseende på lån som utgör en del av ett företags investering i en utlandsversamhet, eftersom IAS 21 innehåller bestämmelser om att lånet skall upptas antingen i företagets funktionella valuta eller i utlandsverksamhetens funktionella valuta, för att de valutakursdifferenser som uppstår skall kunna redovisas som eget kapital i koncernredovisningen. I praktiken kan lånet emellertid upptas i en annan (tredje) valuta. IASB konstaterade att avsikten inte hade varit att införa en sådan begränsning och offentliggjorde därför denna ändring för att det skall vara möjligt att ta upp lån i en tredje valuta.

(4)

Överläggningarna med den tekniska sakkunskapen på området ger stöd för slutsatsen att IFRIC 7 och ändringen av IAS 21 uppfyller de tekniska kriterier för antagande som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(5)

Förordning (EG) nr 1725/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från Föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1725/2003 skall ändras på följande sätt:

1.

IFRIC:s (International Financial Reporting Interpretations Committee):s tolkning nr 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer skall införas enligt bilagan till denna förordning.

2.

International Accounting Standard (IAS) 21 skall ändras enligt ändringen av IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser – Nettoinvestering i en självständig utlandsverksamhet, enligt bilagan till denna förordning.

Artikel 2

1.   Alla företag skall börja tillämpa IFRIC 7 enligt bilagan till denna förordning senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2006, utom de företag som inleder sitt räkenskapsår i januari eller februari, vilka skall börja tillämpa IFRIC 7 senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2007.

2.   Alla företag skall börja tillämpa ändringarna av IAS 21 enligt bilagan till denna förordning senast den dag som inleder deras räkenskapsår 2006.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 261, 13.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 108/2006 (EUT L 24, 27.1.2006, s. 1).


BILAGA

INTERNATIONELLA FINANSIELLA RAPPORTERINGSSTANDARDER

IFRIC 7

IFRIC-tolkning 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer

IAS 21

Ändring av IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser – Nettoinvestering i en självständig utlandsverksamhet

”Mångfaldigande tillåtet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålles utanför EES, med undantag för rätten att mångfaldiga för enskilt bruk eller annars i överensstämmelse med god sed. Ytterligare information från IASB kan hämtas från webbplatsen www.iasb.org.uk

IFRIC-TOLKNING 7

Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29

Finansiell rapportering i höginflationsekonomier

Hänvisningar

IAS 12 Inkomstskatter

IAS 29 Finansiell rapportering i höginflationsekonomier

Bakgrund

1

Denna tolkning ger riktlinjer för hur kraven i IAS 29 skall tillämpas under en rapporteringsperiod då ett företag konstaterar (1) att landet vars valuta enheten använder som funktionell valuta har drabbats av höginflation, om landet inte hade höginflation under perioden före, och enheten därför måste inflationsjustera sina finansiella rapporter i enlighet med IAS 29.

Frågor

2

De frågor som behandlas i denna tolkning är följande:

a)

Hur skall kravet ”…, uttryckas i den på balansdagen gällande värdeenheten” i punkt 8 i IAS 29 tolkas när en enhet tillämpar standarden?

b)

Hur skall en enhet redovisa uppskjutna skatter i sina inflationsjusterade finansiella rapporter?

Slutsats

3

Under den rapporteringsperiod då ett företag konstaterar att ett lands ekonomis funtionella valuta har drabbats av höginflation, som inte känneteckandes av höginflation under den föregående perioden, skall tillämpa kraven i IAS 29 som om ekonomin alltid hade varit en höginflationsekonomi. För icke-monetära poster som har värderats till anskaffningsvärde skall balansräkningen därför inflationsjusteras i början av den tidigaste perioden som redovisas i de finansiella rapporterna, för att återspegla inflationseffekten från anskaffningstidpunkten för tillgångarna och sedan den dag skulderna uppstod eller bokfördes till rapporteringsperiodens sista balansdag. För icke-monetära poster i den ingående balansräkningen som uttrycks i andra belopp än de som gällde vid anskaffningstidpunkten eller den tidpunkt då skulderna uppkom, skall inflationsjusteringen i stället återspegla effekten av inflationen från de datum då dessa belopp fastställdes fram till rapporteringsperiodens sista balansdag.

4

I den utgående balansräkningen tas uppskjutna skatter upp och redovisas i enlighet med IAS 12. Siffrorna för uppskjutna skatter i rapporteringsperiodens ingående balansräkning skall emellertid redovisas på följande sätt:

a)

Företagen omvärderar de uppskjutna skatterna i enlighet med IAS 12 efter inflationsjusteringen av de icke-monetära posternas nominella bokförda värde i rapporteringsperiodens ingående balansräkning genom att tillämpa den på balansdagen gällande värdeenheten.

b)

De de uppskjutna skatterna som har omvärderats enligt a) inflationsjusteras för förändringen av värdeenheten mellan dagen för rapporteringsperiodens ingående balansräkning och dagen för periodens utgående balansräkning.

Företagen skall tillämpa den metod som anges under a) och b) för att inflationsjustera de uppskjutna skatterna i den ingående balansräkningen för alla jämförbara perioder som redovisas i de inflationsjusterade finansiella rapporterna för den rapporteringsperiod under vilken företaget tillämpar IAS 29.

5

Efter det att ett företag har inflationsjusterat sina finansiella rapporter skall alla motsvarande siffror i den därpå följande rapporteringsperioden i de finansiella rapporterna, även uppskjutna skatter, inflationsjusteras genom att förändringen i den gällande värdeenheten för denna följande rapporteringsperiod tillämpas endast för de inflationsjusterade finansiella rapporterna för perioden innan.

Tillämpningsdag

6

Företag skall tillämpa denna tolkning för räkenskapsår som börjar den 1 mars 2006 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras. Om ett företag tillämpar denna tolkning på finansiella rapporter som börjar före den 1 mars 2006 skall företaget lämna upplysningar om detta.

Ändring av IAS 21

Effekterna av ändrade valutakurser

I detta dokument redovisas ändringar av IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser. Genom ändringarna fastställs slutgiltigt de föreslagna ändringarna i tekniskt ändringsutkast 1, ändringsförslag till IAS 21 Nettoinvestering i en utlandsverksamhet, som offentliggjordes i september 2005.

Ett företag skall tillämpa ändringarna i detta dokument avseende räkenskapsår som börjar den 1 januari 2006 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras.

Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet

Följande punkt 15A skall införas.

”15A

Det företag som har en monetär post, som utgör fordringar på eller skulder till en utlandsverksamhet som beskrivs i punkt 15, kan vara ett dotterföretag i koncernen. Ett företag har exempelvis två dotterföretag, A och B. Dotterföretag B är en utlandsverksamhet. Dotterföretag A beviljar ett lån till dotterföretag B. Dotterföretag A:s lån, som är en fordran på dotterföretag B, kommer att bli en del av företagets nettoinvestering i dotterföretag B om reglering av låneskulden vare sig är planerad eller antas ske inom överskådlig framtid. Detta skulle också bli fallet om dotterföretag A självt var en utlandsverksamhet.”

Redovisning av valutakursdifferenser

Punkt 33 skall ändras på följande sätt.

”33

När en monetär post utgör en del av ett rapporterande företags nettoinvestering i en utlandsverksamhet och är uttryckt i det rapporterande företagets funktionella valuta, uppkommer en valutakursdifferens i utlandsverksamhetens egna finansiella rapporter i enlighet med punkt 28. Om en sådan post uttrycks i utlandsverksamhetens funktionella valuta uppkommer en valutakursdifferens i det rapporterande företagets separata finansiella rapporter i enlighet med punkt 28. Om en sådan post uttrycks i en annan valuta än vare sig det rapporterande företagets eller utlandsverksamhetens funktionella valuta, uppkommer en valutakursdifferens i det rapporterande företagets separata finansiella rapporter och i utlandsverksamhetens egna finansiella rapporter i enlighet med punkt 28. Sådana valutakursdifferenser omklassificeras till den separata posten av eget kapital i de finansiella rapporter som inkluderar både utlandsverksamheten och det rapporterande företaget (dvs. de finansiella rapporter där utlandsverksamheten inkluderats genom intagande i koncernredovisningen respektive tillämpande av klyvningsmetoden eller kapitalandelsmetoden).”

Följande punkt 58A skall införas.

”58A

Genom Nettoinvestering i en utlandsverksamhet (Ändring av IAS 21), utgiven i december 2005, tillfogades punkt 15A och ändrades punkt 33. Företagen skall tillämpa ändringarna för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2006 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras.”


(1)  Konstaterandet av höginflation görs på grundval av enhetens bedömning av de kriterier som anges i punkt 3 i IAS 29.


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 709/2006

av den 8 maj 2006

om ändring av importtullar inom spannmålssektorn från och med den 9 maj 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1, och

av följande skäl:

(1)

Importtullarna inom spannmålssektorn har fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 665/2006 (3).

(2)

I artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1249/96 föreskrivs att om genomsnittet av de beräknade importtullarna, under den period då de tillämpas, skiljer sig med 5 euro/ton från den fastställda tullen skall en justering som motsvarar denna göras. Denna skillnad har uppstått. Det är därför nödvändigt att justera de importtullar som fastställts i förordning (EG) nr 665/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 665/2006 skall ersättas med bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 29.9.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUT L 116, 29.4.2006, s. 41. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 678/2006 (EUT L 118, 3.5.2006, s. 5).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 9 maj 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

2,31

av låg kvalitet

22,31

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

54,48

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

57,64

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

57,64

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

54,48


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

(1.5.2006–5.5.2006)

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

149,34

139,34

119,34

87,13

Tillägg för golfen (EUR/t)

12,74

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

26,30

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 16,33 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: 20,37 EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 710/2006

av den 8 maj 2006

om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (tomater)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad beträffar exportbidrag för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 6.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 230/2006 (3), fastställs vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser under system B får utfärdas.

(2)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för tomater som fastställs för innevarande exportperiod att snart överskridas. Detta överskridande vore skadligt för systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.

(3)

För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B för tomater som exporterats efter den 8 maj 2006 avslås. Detta bör gälla till och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om exportlicenser under system B för tomater som har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 230/2006 och för vilka produkternas exportdeklaration har godkänts efter den 8 maj och före den 16 maj 2006 skall avslås.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 maj 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 39, 10.2.2006, s. 10.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

9.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 122/28


RÅDETS BESLUT

av den 25 april 2006

om utnämning av två tjeckiska ledamöter och två tjeckiska suppleanter i Regionkommittén

(2006/332/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den tjeckiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 januari 2006 antog rådet beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Frantisek DOHNAL har löpt ut. Ytterligare en plats som ledamot har blivit ledig till följd av att Martin TESAŘÍK har avgått. En plats som suppleant kommer att bli ledig till följd av att Stanislav JURÁNEK, för närvarande suppleant, har utnämnts till ledamot. Ytterligare en plats som suppleant kommer att bli ledig till följd av att Petr OSVALD, för närvarande suppleant, har utnämnts till ledamot.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns

a)

som ledamöter

Stanislav JURÁNEK, President of the Regional Council of Jihomoravský kraj, som ersättare för Frantisek DOHNAL,

Petr OSVALD, Member of the town assembly of the City of Plzeň, Plzeňský kraj som ersättare för Martin TESAŘÍK,

b)

som suppleanter

Miloš VYSTRČIL, President of the Regional Council of Vysočina kraj, som ersättare för Stanislav JURÁNEK,

Martin TESAŘÍK, Lord Mayor of the City of Olomouc, Olomoucký kraj som ersättare för Petr OSVALD,

under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 25 april 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.