ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 113

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
27 april 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 637/2006 av den 26 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 638/2006 av den 26 april 2006 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under april 2006 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 992/2005 kan godkännas

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 639/2006 av den 26 april 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

4

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 26 april 2006 om ändring av beslut 2006/274/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland [delgivet med nr K(2006) 1716]  ( 1 )

6

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

 

Eftas övervakningsmyndighet

 

*

Eftas övervakningsmyndighets rekommendation nr 193/04/KOL av den 14 juli 2004 om anmälningar, tidsfrister och samråd i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

10

 

*

Eftas övervakningsmyndighets rekommendation nr 194/04/KOL av den 14 juli 2004 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, i dess lydelse enligt EES-avtalet

18

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 319/05/KOL av den 14 december 2005 om ändring av kollegiets beslut nr 195/04/KOL om de genomförandebestämmelser som avses i artikel 27 i del II av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol

24

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

27.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 637/2006

av den 26 april 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 26 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

130,1

204

75,3

212

139,0

999

114,8

0707 00 05

052

109,9

628

147,3

999

128,6

0709 90 70

052

97,7

204

46,1

999

71,9

0805 10 20

052

37,7

204

38,0

212

45,4

220

44,5

624

65,3

999

46,2

0805 50 10

052

43,0

508

30,4

624

59,0

999

44,1

0808 10 80

388

83,2

400

119,3

404

94,7

508

83,2

512

85,8

524

68,2

528

93,4

720

98,8

804

104,8

999

92,4

0808 20 50

388

92,5

512

82,4

524

29,4

528

77,1

720

51,8

999

66,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


27.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 638/2006

av den 26 april 2006

om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under april 2006 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning inom ramen för den avgiftskvot som fastställts i förordning (EG) nr 992/2005 kan godkännas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nöttkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 992/2005 av den 29 juni 2005 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning (1 juli 2005–30 juni 2006) (2), särskilt artikel 1.4 och artikel 4, och

av följande skäl:

I artikel 1.3 d i förordning (EG) nr 992/2005 fastställs det antal unga nötkreatur av hankön som kan importeras enligt särskilda villkor under perioden 1 april–30 juni 2006. De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicens är sådana att importlicenser kan beviljas för hela den kvantitet som ansökningarna gäller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alla ansökningar om importlicenser som lämnats in i april 2006 i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EG) nr 992/2005 skall beviljas för hela den kvantitet som ansökningarna gäller.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 168, 30.6.2005, s. 16.


27.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 639/2006

av den 26 april 2006

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2005/06 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1011/2005 (3). Dessa priser och tilläggsbelopp har senast ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 628/2006 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1011/2005 för regleringsåret 2005/06 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 109, 22.4.2006, s. 7.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 27 april 2006 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

33,94

1,10

1701 11 90 (1)

33,94

4,72

1701 12 10 (1)

33,94

0,97

1701 12 90 (1)

33,94

4,43

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i förordning (EG) nr 1260/2001.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

27.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/6


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 april 2006

om ändring av beslut 2006/274/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland

[delgivet med nr K(2006) 1716]

(Text av betydelse för EES)

(2006/306/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Utbrott av klassisk svinpest har konstaterats i Tyskland.

(2)

Kommissionens beslut 2006/274/EG av den 6 april 2006 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 2006/254/EG (2) antogs i syfte att bibehålla och utvidga de åtgärder som Tyskland vidtagit i enlighet med rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (3).

(3)

Mot bakgrund av den epidemiologiska information som Tyskland lämnat bör vissa bestämmelser om förflyttning av svin från och inom vissa områden i Tyskland ändras.

(4)

Beslut 2006/274/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2006/274/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 skall ersättas med följande:

”2.   Genom undantag från punkt 1 får Tyskland tillåta

a)

direkt transport av slaktsvin till ett slakteri utanför Tyskland för omedelbar slakt, förutsatt att de fordon som används för transport av svin uppfyller kraven i artikel 6.2 a och att svinen kommer från en enda anläggning som ligger utanför de områden som anges i bilaga I,

b)

transport av avels- och slaktsvin till en anläggning utanför Tyskland, förutsatt att de fordon som används för transport av svin uppfyller kraven i artikel 6.2 a och att svinen har befunnit sig på en och samma anläggning i minst 45 dagar, eller sedan födseln om de är yngre än 45 dagar,

i)

som ligger utanför de områden som anges i bilaga I,

ii)

som inte har tagit emot levande svin under 45 dagar omedelbart före avsändningen av svinen,

iii)

där den kliniska undersökningen enligt kapitel IV avsnitt D punkt 2 i bilagan till beslut 2002/106/EG har genomförts med negativa resultat.”

2.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”1.   Tyskland skall säkerställa följande:

a)

Utan att det påverkar åtgärderna i direktiv 2001/89/EG, särskilt artiklarna 9, 10 och 11,

i)

att inga svin transporteras till eller från anläggningar inom de områden som anges i bilaga I A,

ii)

att transport av slaktsvin från anläggningar som ligger utanför de områden som anges i bilaga I A till slakterier inom dessa områden och transport av svin genom dessa områden bara är tillåten

via större vägar eller järnvägar, och

i enlighet med de närmare anvisningar som fastställts av den behöriga myndigheten för att förhindra att svinen under transporten kommer i direkt eller indirekt kontakt med andra svin.

b)

Att inga svin sänds från de områden som anges i bilaga I B till andra områden i Tyskland, utom direkt transport av

i)

slaktsvin till ett slakteri för omedelbar slakt, förutsatt att svinen kommer från en enda anläggning,

ii)

avels- och slaktsvin till en anläggning, förutsatt att svinen har befunnit sig på en och samma anläggning i minst 45 dagar, eller sedan födseln om de är yngre än 45 dagar,

som inte har tagit emot levande svin under 45 dagar omedelbart före avsändningen av svinen, och

där den kliniska undersökningen enligt kapitel IV avsnitt D punkt 2 i bilagan till beslut 2002/106/EG har genomförts med negativa resultat.

2.   Genom undantag från punkt 1 a får den behöriga myndigheten tillåta transport av svin från en anläggning som ligger inom de områden som anges i bilaga I A men utanför en skydds- eller övervakningszon

a)

direkt till ett slakteri inom dessa områden, eller i undantagsfall till utsedda slakterier i Tyskland utanför dessa områden, för omedelbar slakt, förutsatt att svinen har sänts från en anläggning där den kliniska undersökningen enligt kapitel IV avsnitt D punkt 3 i bilagan till beslut 2002/106/EG har genomförts med negativa resultat,

b)

till en anläggning inom dessa områden, förutsatt att svinen har befunnit sig på en och samma anläggning i minst 45 dagar, eller sedan födseln om de är yngre än 45 dagar,

i)

som inte har tagit emot levande svin under 45 dagar omedelbart före avsändningen av svinen,

ii)

där den kliniska undersökningen enligt kapitel IV avsnitt D punkt 2 i bilagan till beslut 2002/106/EG har genomförts med negativa resultat.

3.   Genom undantag från punkt 1 a får den behöriga myndigheten tillåta direkt transport av svin från en anläggning i en övervakningszon till en bestämd anläggning där det inte finns några svin och som ligger i samma övervakningszon, eller i den skyddszon som den omger, förutsatt att

förflyttningen sker i enlighet med de villkor som anges i artikel 11.1 f och 11.2 i direktiv 2001/89/EG,

de undersökningar som föreskrivs i kapitel IV avsnitt D punkt 2 i bilagan till beslut 2002/106/EG har genomförts med negativa resultat på den anläggning från vilken svinen har sänts.

De tyska myndigheterna skall registrera sådana förflyttningar och omedelbart underrätta kommissionen om dem genom ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.”

3.

Artikel 3 skall ersättas med följande:

”Artikel 3

Tyskland skall säkerställa att följande produkter inte sänds till andra medlemsstater eller tredjeländer:

a)

Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel 3 a i direktiv 90/429/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaga I A.

b)

Ägg och embryon av svin, såvida de inte kommer från svin som hållits på en anläggning som ligger utanför de områden som anges i bilaga I A.”

4.

Artikel 5.1 och 5.2 skall ersättas med följande:

”1.

Inom de områden som anges i bilaga I A skall minst en riskzon fastställas av den behöriga myndigheten, och de tjänster som tillhandahålls av personer som är i direkt kontakt med svin eller måste gå in i svinstallarna och användningen av fordon för transport av foder, gödsel eller döda djur till och från svinanläggningar inom de områden som anges i bilaga I A skall begränsas till den eller dessa fastställda zoner och får inte delas med andra delar av gemenskapen, såvida inte fordonen och utrustningen och andra föremål som kan vara smittade har rengjorts och desinficerats och inte varit i kontakt med svin eller svinanläggningar på minst tre dagar. Kontakter i samband med transport som genomförts i enlighet med artikel 2.2 a skall anses ha ägt rum inom den eller de fastställda zonerna.

2.

I de områden som anges i bilaga I A skall övervakningsåtgärder vidtas enligt principerna i bilaga II.”

5.

Artikel 6.1 och 6.2 a skall ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna skall inte sända svin till slakterier i de områden som anges i bilaga I A.

2.   Medlemsstaterna skall säkerställa att

a)

fordon som har använts för transport av svin i Tyskland eller som har varit inne i en anläggning i Tyskland där svin hålls rengörs eller desinficeras två gånger efter den senaste användningen innan fordonen kan användas för transport av svin utanför Tyskland.”

6.

Bilaga I skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder som de tillämpar för handel så att dessa överensstämmer med detta beslut och omedelbart på lämpligt sätt offentliggöra de åtgärder som vidtagits. De skall genast underrätta kommissionen om dessa.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUT L 99, 7.4.2006, s. 36. Beslutet ändrat genom beslut 2006/297/EG (EUT L 108, 21.4.2006, s. 31).

(3)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA

”BILAGA I

Områden i Tyskland som det hänvisas till i artiklarna 1, 2, 3, 5 och 6:

A.

I Nordrhein-Westfalen: territoriet för ’Regierungsbezirk’ Arnsberg, Düsseldorf och Münster.

B.

I Nordrhein-Westfalen: territoriet för ’Regierungsbezirk’’ Detmold och Köln.”


EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas övervakningsmyndighet

27.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/10


Eftas ÖVERVAKNINGSMYNDIGHETS REKOMMENDATION

nr 193/04/KOL

av den 14 juli 2004

om anmälningar, tidsfrister och samråd i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1),

med beaktande av avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, särskilt artikel 5.2 b i detta,

med beaktande av den rättsakt som det hänvisas till i punkt 5cl i bilaga XI till EES-avtalet, i dess anpassade lydelse enligt protokoll 1 till EES-avtalet och enligt de anpassningar för sektorn som återfinns i bilaga XI till avtalet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster), särskilt artikel 19.1 i direktivet, och

av följande skäl:

(1)

Enligt det nya regelverket för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, är de nationella regleringsmyndigheterna skyldiga att bidra till utvecklandet av den inre marknaden, bland annat genom att på ett öppet sätt samarbeta med varandra och med övervakningsmyndigheten för att säkerställa att en enhetlig regleringspraxis utarbetas, och att de direktiv som ingår i det nya regelverket tillämpas konsekvent.

(2)

I syfte att säkerställa att beslut som fattas på nationell nivå inte får negativa följder för EES-avtalets funktion eller motverkar målen i det nya regelverket, skall en nationell regleringsmyndighet informera Eftas övervakningsmyndighet (nedan kallad övervakningsmyndigheten) och andra nationella regleringsmyndigheter inom EES om att den avser att vidta sådana åtgärder som anges i artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

(3)

Ett ytterligare krav är att de nationella regleringsmyndigheterna skall begära övervakningsmyndighetens godkännande av sådana skyldigheter som utgör ett separat förfarande och som omfattas av andra stycket i artikel 8.3 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet), som det hänvisas till i punkt 5cj i bilaga XI till EES-avtalet, i dess anpassade lydelse enligt protokoll 1 till EES-avtalet och enligt de anpassningar för sektorn som återfinns i bilaga XI till avtalet.

(4)

På begäran av de nationella regleringsmyndigheterna kommer övervakningsmyndigheten att ge dessa tillfälle att dryfta åtgärdsförslagen innan dessa blir föremål för en formell anmälan enligt artikel 7 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och artikel 8.3 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet). Om övervakningsmyndigheten i enlighet med artikel 7.4 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) har meddelat den nationella regleringsmyndigheten att den anser att den föreslagna åtgärden skulle utgöra ett hinder för EES-avtalets funktion eller att den hyser allvarliga tvivel om att den är förenlig med EES-lagstiftningen, kommer den berörda nationella regleringsmyndigheten att ges tillfälle att på ett tidigt stadium uttrycka sina synpunkter med avseende på de punkter som har lagts fram av övervakningsmyndigheten.

(5)

I direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) fastställs vissa bindande tidsgränser för beaktande av anmälningar under artikel 7.

(6)

För att underlätta den mekanism för samarbete och samråd som beskrivs i artikel 7 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och säkerställa att den fungerar effektivt, samt för att uppnå säkerhet i fråga om rättsläget, behövs det tydliga regler för anmälningsförfarandet och för övervakningsmyndighetens granskning av en anmälan och för att beräkna de juridiskt bindande tidsfrister som avses ovan.

(7)

Det skulle även vara värdefullt att klarlägga förfaranderutinerna enligt andra stycket i artikel 8.3 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet).

(8)

I syfte att förenkla och påskynda bedömningen av ett anmält åtgärdsförslag, är det önskvärt att den nationella regleringsmyndigheten använder ett standardiserat format för anmälningarna (sammanfattande anmälningsformulär).

(9)

Enligt en överenskommelse mellan Eftastaterna skall engelska användas som arbetsspråk i all kommunikation mellan Eftastaterna och övervakningsmyndigheten. Detta påverkar inte tillämpningen den rättighet som privata parter och privata företag har att lämna in handlingar på valfritt EES-språk i enlighet med EES-avtalet.

(10)

För att uppfylla målen i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), och särskilt behovet av att säkerställa att en enhetlig regleringspraxis utarbetas och att direktivet tillämpas konsekvent, är det av avgörande betydelse att den anmälningsmekanism som avses i artikel 7 i samma direktiv respekteras fullt ut och att den är så effektiv som möjligt.

(11)

För att säkra att det nya regelverket tillämpas konsekvent i hela EES och att samarbetet mellan de nationella regleringsmyndigheterna fungerar optimalt måste informationsflödet mellan Efta och EES EG-pelare säkras. Det har därför gjorts en särskild anpassning av artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) som införs genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 11/2004, i vilket det anges att ”informationsutbytet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna i Eftastaterna, å ena sidan, och de nationella tillsynsmyndigheterna i EG:s medlemsstater, å andra sidan, skall ske via Eftas övervakningsmyndighet och kommissionen”.

(12)

Eftas kommunikationskommitté har avgett sitt yttrande i enlighet med artikel 22.2 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

Begrepp som är definierade i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och särdirektiven har samma betydelse när de används i denna rekommendation. Dessutom används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

—   Rekommendationen om relevanta produkt- och tjänstemarknader: övervakningsmyndighetens rekommendation 194/04/KOL om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.

—   Anmälan: information till övervakningsmyndigheten från en nationell regleringsmyndighet om ett åtgärdsförslag enligt artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) eller en begäran enligt andra stycket i artikel 8.3 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet), åtföljd av det sammanfattande anmälningsformulär som bifogas denna rekommendation (bilaga I).

2.

Anmälningar skall, där så är möjligt, göras via e-post.

Övervakningsmyndigheten kommer att skapa ett elektroniskt system för anmälningarna. Så snart systemet tagits i drift skall de nationella regleringsmyndigheterna endast använda det systemet.

Handlingar som skickas via e-post skall anses ha kommit mottagaren tillhanda samma dag som de skickades eller lades in i det elektroniska systemet.

Om inte annat följer av punkt 6 nedan, kommer anmälningar och styrkande handlingar att registreras i samma ordning som de når mottagaren.

3.

Anmälan kommer att gälla från den dag den registreras av övervakningsmyndigheten (registreringsdatum). Registreringsdatum kommer att vara den dag då en fullständig anmälan har mottagits av övervakningsmyndigheten.

På övervakningsmyndighetens webbplats och via e-post till alla nationella registreringsmyndigheter kommer registreringsdatum för anmälan att offentliggöras, liksom vilket ärende anmälan gäller och vilka styrkande handlingar som har mottagits.

4.

Uppgifterna om det nationella åtgärdsförslaget, motiveringen och det sammanfattande anmälningsformuläret skall lämnas in på engelska.

5.

De åtgärdsförslag som anmäls av en nationell regleringsmyndighet skall åtföljas av de handlingar som behövs för att övervakningsmyndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter. Åtgärdsförslagen skall vara omsorgsfullt motiverade.

6.

I tillämpliga fall skall anmälan innehålla följande uppgifter:

a)

Den relevanta produkt- eller tjänstemarknaden.

b)

Den relevanta geografiska marknaden.

c)

Det eller de största företag som är verksamma på denna marknad.

d)

En analys av den relevanta marknaden, särskilt information om närvaron eller frånvaron av effektiv konkurrens på denna marknad, samt orsakerna till detta.

e)

I förekommande fall information om det eller de företag som antingen enskilt eller tillsammans med andra kan anses ha ett betydande inflytande på marknaden i den mening som avses i artikel 14 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och resonemanget bakom dessa uppgifter tillsammans med bevis eller andra faktauppgifter till stöd för detta.

f)

Resultaten av offentliga samråd som i ett tidigare skede har genomförts av den nationella regleringsmyndigheten.

g)

I förekommande fall ett yttrande utfärdat av den nationella konkurrensmyndigheten.

h)

Uppgifter som visar att det i samband med anmälan till övervakningsmyndigheten vidtagits lämpliga åtgärder för att anmäla åtgärden till de nationella regleringsmyndigheterna i övriga Eftastater inom EES, utom i de fall då det sker via övervakningsmyndighetens elektroniska system.

i)

Om det gäller åtgärdsförslag som faller inom tillämpningsområdet för artiklarna 5 eller 8 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) eller artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG (direktivet om samhällsomfattande tjänster) (2), de särskilda lagstadgade skyldigheter som föreslås för att råda bot på bristen på effektiv konkurrens på den berörda relevanta marknaden eller, om konkurrensen på en relevant marknad har bedömts vara tillräckligt effektiv och sådana skyldigheter redan har införts där, vilka åtgärder som föreslås för att dra tillbaka dessa skyldigheter.

7.

Om den marknadsanalys som ligger till grund för ett åtgärdsförslag bygger på en relevant marknad som avviker från de som anges i rekommendationen om relevanta marknader, skall den nationella regleringsmyndigheten ge tillräckligt utförlig motivering till de kriterier som har använts för den marknadsdefinition som valts.

8.

Anmälningar som gjorts enligt det andra stycket i artikel 8.3 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) skall även innehålla en tillräckligt utförlig motivering av varför andra skyldigheter än de som anges i artiklarna 9 till 13 i detta direktiv skall åläggas operatörer med ett betydande inflytande på marknaden.

9.

Anmälningar som faller inom tillämpningsområdet för artikel 8.5 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet) skall även innehålla en tillräckligt utförlig motivering av varför de planerade åtgärderna är nödvändiga för att internationella åtaganden skall kunna uppfyllas.

10.

Anmälningar som innehåller de tillämpliga uppgifterna enligt punkt 6 kommer att anses vara fullständiga. Om uppgifterna, inbegripet handlingarna, i anmälan är ofullständiga i väsentlig utsträckning, kommer övervakningsmyndigheten inom fem arbetsdagar räknat från mottagandet av anmälan att underrätta den berörda nationella regleringsmyndigheten och ange i vilken utsträckning den anser anmälan vara ofullständig. Anmälan kommer inte att registreras förrän den berörda nationella regleringsmyndigheten har tillhandahållit de nödvändiga uppgifterna. I sådana fall kommer anmälan enligt artikel 7 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) först att börja gälla den dag då övervakningsmyndigheten tar emot de kompletterande upplysningarna.

11.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 ovan kan övervakningsmyndigheten, efter det att en anmälan har registrerats, begära ytterligare information eller klarlägganden från den berörda nationella regleringsmyndigheten enligt artikel 5.2 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). Den nationella regleringsmyndigheten skall eftersträva att tillhandahålla den begärda informationen inom tre arbetsdagar, förutsatt att det handlar om sådan information som redan finns till förfogande.

12.

När övervakningsmyndigheten yttrar sig enligt artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), kommer den att underrätta den berörda nationella regleringsmyndigheten om detta via e-post och offentliggöra yttrandet på sin webbplats.

13.

När en nationell regleringsmyndighet yttrar sig enligt artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), skall den skicka sina synpunkter till övervakningsmyndigheten och de övriga nationella regleringsmyndigheterna via e-post.

14.

Övervakningsmyndigheten skall underrätta den berörda regleringsmyndigheten via e-post och offentliggöra ett meddelande på sin webbplats i de fall då övervakningsmyndigheten vid tillämpningen av artikel 7.4 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) anser att en föreslagen åtgärd skulle utgöra ett hinder för EES-avtalets funktion eller att allvarliga tvivel föreligger om att den är förenlig med EES-lagstiftningen och särskilt de mål som avses i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet), eller i ett senare skede,

a)

drar tillbaka de ovannämnda invändningarna, eller

b)

fattar ett beslut om att den nationella regleringsmyndigheten skall dra tillbaka sitt förslag.

15.

När det gäller anmälningar enligt andra stycket i artikel 8.3 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet), kommer övervakningsmyndigheten i enlighet med artikel 14.2 i det direktivet normalt att fatta beslut om att godkänna eller förhindra att en nationell regleringsmyndighet antar den föreslagna åtgärden inom en tidsperiod som inte överstiger tre månader. Övervakningsmyndigheten får fatta beslut om att förlänga denna tidsfrist med ytterligare två månader med hänsyn till beslutets svårighetsgrad.

16.

En nationell regleringsmyndighet får när som helst fatta beslut om att dra tillbaka ett anmält åtgärdsförslag, och i så fall kommer den anmälda åtgärden att avlägsnas ur registret. Övervakningsmyndigheten kommer att offentliggöra ett lämpligt meddelande om detta på sin webbplats.

17.

Om en nationell regleringsmyndighet som har mottagit ett yttrande från övervakningsmyndigheten eller en annan nationell regleringsmyndighet enligt artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) antar den föreslagna åtgärden, skall den, vid begäran från övervakningsmyndigheten, tillhandahålla information till övervakningsmyndigheten och andra nationella regleringsmyndigheter om på vilket sätt den har gjort sitt yttersta för att ta hänsyn till de synpunkter den har fått.

18.

Övervakningsmyndigheten skall, på begäran av en nationell regleringsmyndighet, informellt diskutera ett åtgärdsförslag innan detta anmäls.

19.

De tidsfrister som anges i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) och i denna rekommendation skall beräknas på följande sätt:

a)

Om en tidsfrist uttryckt i dagar, veckor eller månader skall räknas från det ögonblick då en händelse äger rum, skall den dag då händelsen äger rum inte ingå i tidsfristen.

b)

En tidsfrist uttryckt i veckor eller månader skall upphöra vid utgången av den dag i den sista veckan eller månaden som infaller samma datum som den dag som den händelse som inleder tidsfristen ägde rum. Om, i de fall då tidsfristen uttrycks i månader, den dag då den tidsfrist skulle upphöra infaller på ett datum som inte finns i tidsfristens sista månad, skall tidsfristen upphöra vid utgången av denna månads sista dag.

c)

I tidsfristerna skall ingå allmänna helgdagar, lördagar och söndagar, utom i de fall då det särskilt anges att de inte ingår eller i de fall då tidsfristerna uttrycks i arbetsdagar.

d)

Med allmän helgdag skall avses alla sådana dagar som fastställts av den aktuella Eftastaten eller övervakningsmyndigheten.

e)

Alla dagar som inte är allmänna helgdagar, lördagar och söndagar skall räknas som arbetsdagar.

Om sista dagen av en tidsfrist infaller på en allmän helgdag, lördag eller söndag, skall tidsfristen upphöra vid utgången av påföljande arbetsdag.

Övervakningsmyndigheten skall varje år offentliggöra en förteckning över allmänna helgdagar, fastställda av Eftastaterna och övervakningsmyndigheten, i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning. Eftastaterna skall på begäran lämna in en förteckning över allmänna helgdagar till övervakningsmyndigheten.

20.

Övervakningsmyndigheten kommer tillsammans med de nationella regleringsmyndigheterna att utvärdera huruvida det är nödvändigt att se över dessa regler, men i princip inte före den 1 september 2005.

21.

Denna rekommendation riktar sig till Eftastaterna.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2004.

På Eftas övervakningsmyndighets vägnar

Hannes HAFSTEIN

Ordförande


(1)  Nedan kallat EES-avtalet.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) som det hänvisas till i punkt 5cm i bilaga XI till EES-avtalet, i dess anpassade lydelse enligt protokoll 1 till EES-avtalet och enligt de anpassningar för sektorn som återfinns i bilaga XI till avtalet.


BILAGA

FORMULÄR FÖR ANMÄLAN AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG ENLIGT ARTIKEL 7 I DIREKTIV 2002/21/EG (RAMDIREKTIVET)

(Sammanfattande anmälningsformulär)

Inledning

I detta formulär specificeras den sammanfattande information som nationella regleringsmyndigheter skall lämna till övervakningsmyndigheten när de anmäler åtgärdsförslag enligt artikel 7 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

Övervakningsmyndigheten avser att diskutera frågor med anknytning till genomförandet av artikel 7, särskilt under möten som äger rum före anmälan. På motsvarande sätt uppmuntras de nationella regleringsmyndigheterna att rådfråga övervakningsmyndigheten om alla aspekter av detta formulär och särskilt om vilken typ av information de är skyldiga att tillhandahålla eller möjligheterna att kunna underlåta att lämna viss information i samband med de marknadsanalyser som genomförs av de nationella regleringsmyndigheterna enligt artiklarna 15 och 16 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

Korrekt och fullständig information

All information som lämnas av de nationella regleringsmyndigheterna skall vara korrekt, fullständig och återgiven i en sammanfattad form enligt det formulär som föreskrivs nedan. Avsikten med detta formulär är inte att det skall ersätta det anmälda åtgärdsförslaget, utan att det skall göra det möjligt för övervakningsmyndigheten och de nationella regleringsmyndigheterna i andra EES-stater att kontrollera att åtgärdsförslaget verkligen innehåller all den information som är nödvändig för att övervakningsmyndigheten skall kunna utöva sina befogenheter enligt artikel 7 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet) inom den tidsfrist som föreskrivs i det direktivet.

Den information som begärs i detta formulär skall inordnas under de avsnitt och punkter som föreskrivs i formuläret, med referenser till de ställen i den fulla texten i åtgärdsförslaget som informationen är hämtad från.

SAMMANFATTANDE ANMÄLNINGSFORMULÄR

AVSNITT 1

Marknadsdefinition

I tillämpliga fall vänligen ange följande:

1.1.

Berörd relevant produktmarknad eller tjänstemarknad. Är denna marknad specificerad i rekommendationen om relevanta produkt- och tjänstemarknader?

1.2.

Den relevanta geografiska marknaden.

1.3.

En kortfattad sammanfattning av yttrandet från den nationella konkurrensmyndigheten om ett sådant yttrande har inhämtats.

1.4.

En kortfattad översikt över de resultat som hittills kommit fram genom det offentliga samrådet om den föreslagna marknadsdefinitionen (exempelvis hur många synpunkter som kom in, vilka respondenter som instämde med den föreslagna marknadsdefinitionen och vilka respondenter som hade en avvikande mening).

1.5.

Om den definierade relevanta marknaden avviker från dem som finns upptagna i förteckningen i rekommendationen om relevanta marknader, en sammanfattning av de viktigaste motiven till den föreslagna marknadsdefinitionen med referens till sektion 2 i övervakningsmyndighetens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande (1) samt de tre huvudkriterier som anges i skäl 12–19 i rekommendationen om relevanta marknader.

AVSNITT 2

Fastställande av vilka företag som har betydande marknadsinflytande

I tillämpliga fall vänligen ange följande:

2.1.

Namn på det eller de företag som har fastställts enskilt eller tillsammans ha betydande marknadsinflytande.

I tillämpliga fall namn på det eller de företag som inte längre anses ha betydande marknadsinflytande.

2.2.

De kriterier som har använts för att fastställa huruvida ett företag enskilt eller tillsammans med andra företag har betydande marknadsinflytande.

2.3.

Namn på de viktigaste företagen (konkurrenterna) på den relevanta marknaden.

2.4.

Marknadsandelarna för de företag som angetts ovan samt information om hur dessa marknadsandelar har beräknats (t.ex. omsättning eller antal prenumeranter).

Vänligen ge en kortfattad sammanfattning av följande:

2.5.

Yttrandet från den nationella konkurrensmyndigheten om ett sådant yttrande har inhämtats.

2.6.

De resultat som hittills kommit fram genom det offentliga samrådet om vilka företag som har betydande marknadsinflytande (exempelvis hur många synpunkter som kom in, vilka respondenter som instämde med den föreslagna marknadsdefinitionen och vilka respondenter som hade en avvikande mening).

AVSNITT 3

Lagstadgade skyldigheter

I tillämpliga fall vänligen ange följande:

3.1.

Rättslig grund för de skyldigheter som skall införas, bibehållas, ändras eller upphävas (artiklarna 9–13 i direktiv 2002/19/EG [tillträdesdirektivet]).

3.2.

Skälen till att införandet, bibehållandet eller ändringen av företagens skyldigheter anses vara proportionella och motiverade mot bakgrund av målen i artikel 8 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet). Alternativt ange de stycken, avsnitt eller sidor i åtgärdsförslaget där denna information kan utläsas.

3.3.

Om de korrigerande åtgärder som föreslås är andra än de som anges i artiklarna 9–13 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet), vänligen ange vilka exceptionella omständigheter i den mening som avses i artikel 8.3 i detta direktiv, som motiverar att sådana åtgärder införs. Alternativt ange de stycken, avsnitt eller sidor i åtgärdsförslaget där denna information kan utläsas.

AVSNITT 4

Fullföljandet av internationella åtaganden

Med avseende på tredje strecksatsen i första stycket i artikel 8.3 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet), i förekommande fall vänligen ange följande:

4.1.

Huruvida det ifrågavarande åtgärdsförslaget avser införa, ändra eller upphäva skyldigheter för marknadsaktörer på det sätt som anges i artikel 8.5 i direktiv 2002/19/EG (tillträdesdirektivet).

4.2.

Namn på det eller de berörda företagen.

4.3.

Uppgift om vilka internationella åtaganden Eftastaten gjort och som måste respekteras.


(1)  Övervakningsmyndigheten riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande inom ramen för gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.


27.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/18


Eftas ÖVERVAKNINGSMYNDIGHETS REKOMMENDATION

nr 194/04/KOL

av den 14 juli 2004

om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, i dess lydelse enligt EES-avtalet

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1),

med beaktande av avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol, särskilt artikel 5.2 b i detta,

med beaktande av den rättsakt som det hänvisas till i punkt 5cl i bilaga XI till EES-avtalet, i dess anpassade lydelse enligt protokoll 1 till EES-avtalet och enligt de anpassningar för sektorn som återfinns i bilaga XI till avtalet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster) (2), särskilt artikel 15.1 i direktivet, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2002/21/EG (nedan kallat ramdirektivet) inrättas ett nytt regelverk för sektorn för elektronisk kommunikation. Regelverket omfattar alla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster inom dess tillämpningsområde och skall därigenom tillgodose behov som uppstår till följd av konvergenstrender. Syftet är att stegvis minska den sektorspecifika förhandsregleringen efter hand som konkurrensen på marknaden utvecklas.

(2)

Enligt artikel 15 i ramdirektivet skall Eftas övervakningsmyndighet (nedan kallad övervakningsmyndigheten) efter offentligt samråd och samråd med de nationella regleringsmyndigheterna i Eftastaternas anta en rekommendation om relevanta produkt- och tjänstemarknader.

(3)

Europeiska kommissionen har utfärdat rekommendation 2003/311/EG om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga för förhandsreglering enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (3).

(4)

För att säkra en enhetlig tillämpning av EES-lagstiftningen inom EES kommer övervakningsmyndigheten att anpassa föreliggande rekommendation på ett sådant sätt att den ligger så nära kommissionens rekommendation som möjligt.

(5)

Syftet med föreliggande rekommendation är att fastställa på vilka produkt- och tjänstemarknader förhandsreglering kan komma i fråga. Rekommendationen måste emellertid ta hänsyn till övergången från 1998 års regelverk till det nya. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (4) (nedan kallat tillträdesdirektivet) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (5) (nedan kallat direktivet om samhällsomfattande tjänster) fastställs redan specifika marknadsområden som behöver analyseras av nationella regleringsmyndigheter, utöver de marknader som förtecknas i denna rekommendation. Enligt ramdirektivet är det de nationella regleringsmyndigheternas sak att definiera relevanta geografiska marknader inom respektive territorium.

(6)

Enligt 1998 års regelverk omfattas flera områden inom telesektorn av förhandsreglering. Dessa områden har beskrivits i tillämpliga direktiv, men de är inte alltid marknader i den mening som avses i EES konkurrenslagstiftning och konkurrenspraxis. I bilaga I till ramdirektivet återfinns en förteckning över de marknadsområden som skall finnas med i den första versionen av rekommendationen.

(7)

Som framgår av titeln på bilaga I till ramdirektivet, skall alla de marknadsområden som förtecknas i bilagan finnas med i den första versionen av rekommendationen så att de nationella regleringsmyndigheterna kan genomföra en översyn av befintliga skyldigheter som införts enligt 1998 års regelverk.

(8)

Enligt artikel 15.1 i ramdirektivet skall övervakningsmyndigheten definiera marknader i enlighet med principerna för EES konkurrenslagstiftning. Övervakningsmyndigheten har därför definierat marknader, motsvarande de marknadsområden som förtecknas i bilaga I till ramdirektivet, i enlighet med dessa principer.

(9)

Inom sektorn för elektronisk kommunikation finns det åtminstone två viktiga typer av relevanta marknader att beakta: marknader för tjänster eller produkter som tillhandahålls slutanvändare (slutkundsmarknader); marknader för de resurser som är nödvändiga för att operatörer skall kunna erbjuda slutanvändare tjänster och produkter (grossistmarknader). Inom dessa två marknadstyper kan man göra ytterligare marknadsuppdelningar beroende på egenskaperna på efterfråge- respektive utbudssidorna.

(10)

Utgångspunkten för definition och fastställande av marknader är en karaktärisering av slutkundsmarknader inom en given tidsram, med beaktande av substituerbarheten på efterfråge- och utbudssidorna. Efter att man har karaktäriserat och definierat slutkundsmarknader – dvs. marknader där det handlar om tillgång till och efterfrågan på produkter till slutanvändare – kan man gå vidare med att fastställa relevanta grossistmarknader. På dem handlar det om tillgång och efterfrågan på produkter till en tredje part som avser att leverera dem vidare till slutanvändare.

(11)

Att definiera marknader i enlighet med principerna för EES konkurrenslagstiftning innebär att vissa av de marknadsområden som förtecknas i bilaga I till ramdirektivet omfattar ett antal separata, enskilda marknader, som fastställts på grundval av egenskaperna på efterfrågesidan. Detta är fallet för produkter för slutkunders tillträde till det allmänna telenätet via en fast anslutningspunkt och för telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt. Marknadsområdets hyrda förbindelser i grossistledet, i bilaga I, definieras som separata marknader för terminerande avsnitt i grossistledet och trunkavsnitt i grossistledet på grundval av egenskaper på både efterfrågesidan och utbudssidan.

(12)

När man fastställer marknader i enlighet med principerna för EES konkurrenslagstiftning, bör följande tre kriterier beaktas: Det första kriteriet är närvaron av stora och varaktiga hinder för marknadstillträde. Hindren kan vara strukturella, rättsliga eller regleringsbaserade. De elektroniska kommunikationsmarknaderna är dynamiska till sin karaktär och funktion. Därför måste man också väga in möjligheterna att övervinna hindren inom rimlig tid när man gör framtidsanalyser för att inför en eventuell förhandsreglering fastställa vad som är relevanta marknader. Därför uppfylls det andra kriteriet bara av de marknader som till följd av sin struktur inte tenderar att utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens inom den tillämpliga tidsramen. Tillämpning av detta kriterium innefattar undersökning av konkurrenssituationen bakom hindret för marknadstillträde. Det tredje kriteriet innebär att tillämpning av enbart EES konkurrenslagstiftning inte i tillräcklig grad skulle avhjälpa de aktuella bristerna på marknaden.

(13)

När det gäller marknadstillträde är i synnerhet två slags hinder av betydelse för den föreliggande rekommendationen: strukturella hinder och rättsliga eller regleringsbaserade hinder.

(14)

Strukturella hinder för marknadstillträde är en följd av ursprungliga kostnader eller efterfrågeförhållanden som leder till obalans mellan de förhållanden som å ena sidan råder för aktörer med dominerande ställning på marknaden i kraft av tidigare monopol, och å andra sidan förhållandena för nytillkomma aktörer. Obalansen hämmar eller hindrar helt de senare aktörernas tillträde till marknaden. Stora strukturella hinder kan t.ex. föreligga när marknaden kännetecknas av betydande stordriftsfördelar, fördelar bestående i att samma produkter säljs i en mängd olika former samt höga kostnader som inte kan återvinnas (sunk costs). Sådana hinder går fortfarande att hitta i samband med det vittomfattande uppbyggandet och tillhandahållandet av lokala accessnät till fasta anslutningspunkter. Ett motsvarande strukturellt hinder kan också finnas när det för tillhandahållandet av en viss tjänst krävs en nätkomponent som inte får kopieras, eller kopieras bara till en kostnad som gör det olönsamt för konkurrenter.

(15)

Rättsliga hinder och regleringshinder grundas inte på ekonomiska förhållanden, utan är en följd av lagstiftningsåtgärder, myndighetsåtgärder eller andra statliga åtgärder som direkt påverkar villkoren för aktörers tillträde till en relevant marknad och deras positionering där. Exempel på detta är rättsliga hinder och regleringshinder som förhindrar tillträde till en marknad där det finns en gräns för hur många företag som har tillgång till radiofrekvenser för tillhandahållande av tjänster som är frekvensberoende. Andra exempel på samma slags hinder är prisregleringar och andra prisrelaterade åtgärder, som drabbar företag. De påverkar inte bara marknadstillträdet, utan också företagens positionering på marknaden.

(16)

Hinder för marknadstillträde kan bli mindre relevanta för innovationsdrivna marknader, som kännetecknas av fortgående teknisk utveckling. På sådana marknader härrör konkurrensrestriktioner ofta från innovationsrelaterade hot från potentiella konkurrenter som för närvarande inte finns på marknaden. På sådana innovationsdrivna marknader kan dynamisk konkurrens eller konkurrens på längre sikt förekomma mellan företag som inte nödvändigtvis är konkurrenter på en befintlig ”statisk” marknad. I denna rekommendation fastställs inte marknader där hindren för marknadstillträde inte förväntas bestå under en förutsebar tidsperiod.

(17)

Men även om en marknad kännetecknas av stora hinder för tillträde, kan andra strukturella faktorer på samma marknad innebära att den utvecklas i riktning mot sund konkurrens inom den tidsram som är aktuell i sammanhanget. Det kan t.ex. vara fallet på marknader med ett begränsat men ändå tillräckligt antal företag som har olika kostnadsstrukturer och som konfronteras med en priselastisk efterfrågan. Det kan också finnas överskottskapacitet på en marknad som skulle kunna ge konkurrentföretag möjlighet att öka produktionen mycket snabbt som en reaktion på en eventuell prisökning. På sådana marknader kan marknadsandelarna variera med tiden, och man kan konstatera sjunkande priser.

(18)

Beslutet att fastställa att en marknad skall betraktas som en marknad där det kan vara berättigat med förhandsreglering bör också vara beroende av en utvärdering av effektiviteten i EES konkurrenslagstiftning när det gäller att minska eller avlägsna ovannämnda hinder eller når det gäller att återställa effektiv konkurrens. Vidare bör nya och framväxande marknader, där aktörer kan ha fått marknadsinflytande på grund av fördelar till följd av att de har varit först på marknaden, i princip inte omfattas av förhandsreglering.

(19)

Vid de regelbundna översynerna av de marknader som förtecknas i denna rekommendation bör de tre kriterierna användas. Kriterierna bör tillämpas kumulativt, vilket innebär att marknaden inte skall tas med i efterföljande rekommendationer om något av kriterierna inte är uppfyllt. Sammanfattningsvis kan sägas att bedömningen av huruvida en elektronisk kommunikationsmarknad även i fortsättningen skall vara upptagen i framtida utgåvor av rekommendationen – som en marknad där det är berättigat med förhandsreglering – är således beroende av följande faktorer: hur länge de höga hindren för marknadstillträde består; det andra kriteriet, som mäter dynamiken i konkurrenssituationen; huruvida EES konkurrenslagstiftning som sådan är tillräcklig (utan förhandsreglering) för avhjälpande av varaktiga brister på marknaden. En marknad skulle kunna strykas från en rekommendation även när det finns tecken på hållbar och effektiv konkurrens på den aktuella marknaden inom EES, under förutsättning att upphävandet av existerande regleringsskyldigheter inte skulle leda till minskad konkurrens på marknaden.

(20)

I bilagan till föreliggande rekommendation visas hur de marknader som där förtecknas är kopplade till marknadsområdena i bilaga I till ramdirektivet. När nationella regleringsmyndigheter ser över gällande skyldigheter – som införts enligt det gamla ramdirektivet – för att avgöra om de skall behållas, revideras eller upphävas, bör de göra det utgående från de marknader som räknas upp i föreliggande rekommendation. Skälet till detta är att man vill uppfylla kravet att den definition av marknad som används för förhandsreglering bör grundas på principerna för EES konkurrenslagstiftning. Innan de nationella regleringsmyndigheterna gjort sin första marknadsanalys enligt det nya regelverket fortsätter de gamla skyldigheterna att gälla.

(21)

Att en marknad är fastställd som relevant i denna rekommendation påverkar inte tillämpningen av definitioner av relevanta marknader som i bestämda fall får göras inom ramen för EES konkurrenslagstiftning.

(22)

Inom EES används en rad olika nättopologier och nättekniska lösningar. Detta innebär att nationella regleringsmyndigheter, i vissa fall, måste fastställa de exakta gränserna mellan särskilda marknader som förtecknas i rekommendationen, eller mellan de olika delarna av dessa marknader, under iakttagande av principerna för EES konkurrenslagstiftning. Nationella regleringsmyndigheter får fastställa att andra marknader än de som är förtecknade i rekommendationen är relevanta. Det förutsätter dock att myndigheterna förfar i enlighet med artikel 7 i ramdirektivet. Införandet av förhandsreglering på en marknad skulle emellertid kunna påverka handeln mellan EES-avtalets parter på det sätt som beskrivs i skäl 38 i ramdirektivet. Därför anser övervakningsmyndigheten att när man fastställer att andra marknader än de som är förtecknade i rekommendationen är relevanta sannolikt skall följa det motsvarande förfarandet i artikel 7 i ramdirektivet. Underlåtenhet att anmäla en marknad som påverkar handeln mellan EES-avtalets parter kan resultera i att överträdelseförfaranden inleds. När regleringsmyndigheter fastställer att en marknad är relevant bör marknaden vara baserad på de konkurrensprinciper för EES som fastställs i övervakningsmyndighetens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i EES konkurrenslagstiftning (6). Vidare bör den vara förenlig med övervakningsmyndighetens riktlinjer om marknadsanalys och bedömning av betydande inflytande på marknaden samt uppfylla de tre kriterier som angetts ovan. Skulle en nationell regleringsmyndighet anse att efterfråge- och utbudsmönster kan motivera en annan definition av en marknad som är upptagen i föreliggande rekommendation, skall myndigheten i så fall följa de motsvarande förfarandena enligt artiklarna 6 och 7 i ramdirektivet.

(23)

Det faktum att denna rekommendation innehåller en förteckning över de produkt- och tjänstemarknader där förhandsreglering kan vara motiverad betyder inte att reglering alltid är motiverad eller att regleringsskyldigheter enligt särdirektiven kommer att införas för dessa marknader. Reglering kommer inte att vara motiverad om det finns effektiv konkurrens på dessa marknader. I synnerhet gäller att regleringsskyldigheter måste vara adekvata och grundas på karaktären hos det problem som konstaterats samt vara proportionerliga och berättigade med hänsyn till de mål som anges i ramdirektivet, i synnerhet säkerställa maximalt utbyte för användare, säkerställa att det inte uppstår någon snedvridning eller begränsning av konkurrensen, främja effektiva investeringar i infrastruktur och främja innovation, samt främja en effektiv användning och förvaltning av radiofrekvenser och nummerresurser.

(24)

Föreliggande rekommendation har genomgått ett offentligt samråd och ett samråd med nationella regleringsmyndigheter och konkurrensmyndigheter.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

1.

När relevanta marknader skall definieras i enlighet med artikel 15.3 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 5cl i bilaga XI till EES-avtalet, i dess anpassade lydelse enligt protokoll 1 till EES-avtalet och enligt de anpassningar för sektorn som återfinns i bilaga XI till avtalet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster) rekommenderas de nationella regleringsmyndigheterna att analysera de produkt- och tjänstemarknader som är förtecknade i bilagan.

2.

Denna rekommendation riktar sig till Eftastaterna.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2004.

På Eftas övervakningsmyndighets vägnar

Hannes HAFSTEIN

Ordförande


(1)  Nedan kallat EES-avtalet.

(2)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

(3)  EUT L 114, 8.5.2003, s. 45.

(4)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 7, dvs. den rättsakt som det hänvisas till i punkt 5cj i bilaga XI till EES-avtalet, i dess anpassade lydelse enligt protokoll 1 till EES-avtalet och enligt de anpassningar för sektorn som återfinns i bilaga XI till avtalet.

(5)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 51, dvs. den rättsakt som det hänvisas till i punkt 5cm i bilaga XI till EES-avtalet, i dess anpassade lydelse enligt protokoll 1 till EES-avtalet och enligt de anpassningar för sektorn som återfinns i bilaga XI till avtalet.

(6)  EGT L 200, 16.7.1998, s. 48 och EES-supplementet till EGT C 28, 16.7.1998, s. 3.


BILAGA

Slutkundsledet

1.

Tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt – för hushåll.

2.

Tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt – för andra kunder än hushåll.

3.

Allmänt tillgängliga lokala och/eller nationella telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt – för hushåll.

4.

Allmänt tillgängliga internationella telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt – för hushåll.

5.

Allmänt tillgängliga lokala och/eller nationella telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt – för andra kunder än hushåll.

6.

Allmänt tillgängliga internationella telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt – för andra kunder än hushåll.

Dessa sex marknader har valts ut för den analys som avses i artikel 17 i direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Sammantagna motsvarar dessa sex marknader ”tillhandahållande av anslutning till och bruk av det allmänna telefonnätet vid fasta anslutningspunkter”, som nämns i bilaga I.1 till ramdirektivet. Denna kombinerade marknad nämns också i artikel 19 i direktivet om samhällsomfattande tjänster (rörande möjligheten att införa skyldighet att tillhandahålla antingen val av nätoperatör för varje enskilt samtal [med hjälp av prefix] eller fast förval).

7.

Minimiutbud av hyrda förbindelser (som omfattar angivna typer av hyrda förbindelser upp till och med 2 Mbit/s enligt artikel 18 och bilaga VII i direktivet om samhällsomfattande tjänster).

Denna marknad nämns i bilaga I.1 till ramdirektivet med hänvisning till artikel 16 i direktivet om samhällsomfattande tjänster (tillhandahållande av hyrda förbindelser till slutanvändare).

En marknadsanalys måste genomföras enligt artikel 18 i direktivet om samhällsomfattande tjänster. Marknadsanalysen skall omfatta reglering av minimiutbudet av hyrda förbindelser.

Grossistledet

8.

Samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt. I den föreliggande rekommendationen innefattar begreppet samtalsoriginering överföring av lokalsamtal. Begreppet beskrivs på ett sådant sätt att det är förenligt med de skisserade gränserna för marknaderna för samtalsförmedling respektive samtalsterminering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt.

Denna marknad motsvarar den marknad som nämns i bilaga I.2 till ramdirektivet med hänvisning till direktiv 97/33/EG (samtal som börjar i det fasta allmänna telefonnätet).

9.

Samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt.

I den föreliggande rekommendationen innefattar begreppet samtalsterminering överföring av lokalsamtal. Begreppet beskrivs på ett sådant sätt att det är förenligt med de skisserade gränserna för marknaderna för samtalsoriginering respektive samtalsförmedling i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt.

Denna marknad motsvarar den marknad som nämns i bilaga I.2 till ramdirektivet med hänvisning till direktiv 97/33/EG (samtal som slutar i det fasta allmänna telefonnätet).

10.

Förmedlingstjänster via det fasta allmänna telefonnätet.

I den föreliggande rekommendationen beskrivs förmedlingstjänster på ett sådant sätt att det är förenligt med de skisserade gränserna för marknaderna för samtalsoriginering respektive samtalsterminering i det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt.

Denna marknad motsvarar den marknad som nämns i bilaga I.2 till ramdirektivet med hänvisning till direktiv 97/33/EG (förmedlingstjänster via det fasta allmänna telefonnätet).

11.

Tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abonnentledningar av metall och delaccessnätt uppbyggda av metallkablar, i syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster.

Denna marknad motsvarar den marknad som nämns i bilaga I.2 till ramdirektivet med hänvisning till direktiven 97/33/EG och 98/10/EG (tillträde till det fasta allmänna telefonnätet, innefattande tillträde till accessnätet) och till den marknad som nämns i bilaga I.3 till ramdirektivet med hänvisning till förordning (EG) nr 2887/2000.

12.

Bredbandstillträde för grossistledet.

Denna marknad omfattar bitströmstillträde som medger bredbandsöverföring i båda riktningar samt annat tillträde i grossistledet som tillhandahålls via annan infrastruktur, om och när sådant tillträde är likvärdigt med bitströmstillträde. Marknaden innefattar ”tillträde till nät och särskilt tillträde till nät” som nämns i bilaga I.2 till ramdirektivet, men omfattar varken marknaden i punkt 11 ovan eller marknaden i punkt 18.

13.

Terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet.

14.

Trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet.

Grossistmarknaderna 13 och 14 motsvarar de marknader som nämns i bilaga I.2 till ramdirektivet med hänvisning till direktiven 97/33/EG och 98/10/EG (samtrafik mellan hyrda förbindelser) samt de marknader som nämns i bilaga I.2 till ramdirektivet med hänvisning till direktiv 92/44/EEG (tillhandahållande av hyrd förbindelsekapacitet till andra leverantörer av elektroniska kommunikationsnät eller tjänster i grossistledet).

15.

Tillträde till och samtalsoriginering i allmänna mobiltelefonnät som nämns (var för sig) i bilaga I.2 till ramdirektivet med hänvisning till direktiven 97/33/EG och 98/10/EG.

16.

Samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät.

Denna marknad motsvarar den marknad som nämns i bilaga I.2 till ramdirektivet med hänvisning till direktiv 97/33/EG (samtal som slutar i allmänna mobiltelefonnät).

17.

Den nationella grossistmarknaden för tillhandahållande av internationell roaming i allmänna mobiltelefonnät.

Denna marknad motsvarar den marknad som nämns i bilaga I.4 till ramdirektivet.

18.

Sändnings- och överföringstjänster för distribution av sändningsinnehåll till slutanvändare.

Anmärkning:

Nationella regleringsmyndigheter har handlingsfrihet vad gäller analysen av marknaden för ”system för villkorad tillgång till digitala radio- och televisionssändningar” i enlighet med artikel 6.3 i tillträdesdirektivet. Enligt artikel 6.3 i tillträdesdirektivet får medlemsstaterna tillåta sina nationella regleringsmyndigheter att se över marknaden vad gäller villkorad tillgång till digitala radio- och televisionssändningar, oavsett överföringssätt.


27.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/24


BESLUT AV Eftas ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET

nr 319/05/KOL

av den 14 december 2005

om ändring av kollegiets beslut nr 195/04/KOL om de genomförandebestämmelser som avses i artikel 27 i del II av protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol

EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

MED BEAKTANDE AV avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1), särskilt artiklarna 61–63 och protokoll 26 till detta,

MED BEAKTANDE AV avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (2), särskilt artiklarna 5.2 a och 24 och artikel 27 i del II av protokoll 3 till detta,

MED BEAKTANDE AV att Eftas övervakningsmyndighet den 14 juli 2004 antog beslut nr 195/04/KOL om ändringar av kollegiets beslut nr 195/04/KOL om de genomförandebestämmelser som avses i artikel 27 i del II av protokoll 3 till övervakningsavtalet,

MED BEAKTANDE AV att Eftas övervakningsmyndighet, såsom fastställts i artikel 3.1 i beslut nr 195/04/KOL, kommer att införa ett elektroniskt anmälningssystem från och med den 1 januari 2006,

MED BEAKTANDE AV att Eftastaterna har utsett en kontaktperson för inlämnandet av elektroniska anmälningar och dithörande korrespondens, och

EFTER ATT HA HÖRT Rådgivande kommittén för statligt stöd den 30 november 2005 i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 29 i del II i protokoll 3 till övervakningsavtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1a.

Artikel 3.1 i beslut nr 195/04/KOL skall ersättas med följande:

”Anmälan skall översändas till övervakningsmyndigheten av den berörda Eftastatens delegation vid Europeiska unionen eller av någon annan kontaktperson som utsetts av denna Eftastat. Anmälan skall ställas till övervakningsmyndighetens direktorat för konkurrens och statligt stöd. Övervakningsmyndighetens direktorat för konkurrens och statligt stöd får utse kontaktpersoner för mottagande av anmälningar”.

1b.

Artikel 3.6 i beslut nr 195/04/KOL skall ersättas med följande:

”Övervakningsmyndigheten skall efter samråd med Eftastaterna offentliggöra den närmare ordningen för elektroniskt översändande av anmälningar i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, däribland adresser och nödvändiga åtgärder för att skydda konfidentiella uppgifter”.

1c.

Andra meningen i fjärde stycket i bilaga I till beslut nr 195/04/KOL skall ersättas med följande:

”Det ifyllda formuläret skall översändas till övervakningsmyndigheten av den berörda Eftastatens delegation vid Europeiska unionen eller av någon annan kontaktperson som utsetts av denna Eftastat”.

1d.

I bilagorna till beslut nr 195/04/KOL skall hänvisningen till den berörda Eftastatens delegation vid Europeiska unionen eller till Eftastatens samordningsenhet för EES förstås som en hänvisning till den berörda Eftastatens delegation vid Europeiska unionen eller av någon annan kontaktperson som utsetts av denna Eftastat.

2.

Detta beslut riktar sig till Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge.

3.

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det antagits av övervakningsmyndigheten.

4.

Detta beslut är giltigt på engelska språket.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2005.

För Eftas övervakningsmyndighet

Einar M. BULL

Ordförande

Kurt JÄGER

Ledamot av kollegiet


(1)  Nedan kallat EES-avtalet.

(2)  Nedan kallat övervakningssavtalet.