ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 107

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
20 april 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 604/2006 av den 19 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 605/2006 av den 19 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 349/2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 606/2006 av den 19 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 607/2006 av den 19 april 2006 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 398/2004 införts beträffande import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av kisel som avsänts från Republiken Korea, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte, och om registrering av sådan import

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 608/2006 av den 19 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1060/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det slovakiska interventionsorganet

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 609/2006 av den 19 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1374/2005 när det gäller den kvantitet korn som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det slovakiska interventionsorganet

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 610/2006 av den 18 april 2006 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 611/2006 av den 19 april 2006 om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

35

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 612/2006 av den 19 april 2006 om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter som inlämnats i april 2006 kan beviljas för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap

37

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 7 april 2006 om vidareutnyttjande av kommissionens information

38

 

*

Kommissionens beslut av den 12 april 2006 om ändring av beslut 2004/639/EG med avseende på Kroatien [delgivet med nr K(2006) 1541]  ( 1 )

42

 

*

Kommissionens beslut av den 12 april 2006 om ändring av kommissionens beslut 2006/135/EG vad gäller upprättandet av A- och B-områden i vissa medlemsstater på grund av utbrott av högpatogen aviär influensa [delgivet med nr K(2006) 1583]  ( 1 )

44

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 7 april 2006 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (ECB/2006/4)

54

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 604/2006

av den 19 april 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 19 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 605/2006

av den 19 april 2006

om ändring av förordning (EG) nr 349/2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.2,

efter samråd med den vetenskapliga utvärderingsgruppen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97 kan kommissionen, på de villkor som fastställs i punkterna a–d i samma artikel, fastställa restriktioner för införsel av vissa arter till gemenskapen. Dessutom har åtgärder för genomförandet av sådana restriktioner fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem (2).

(2)

En förteckning över arter som tills vidare inte får införas till gemenskapen finns i kommissionens förordning (EG) nr 349/2003 av den 25 februari 2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen (3).

(3)

På grundval av de senaste rönen har vetenskapliga utvärderingsgruppen kommit fram till att bevarandestatusen för en del av de arter som är förtecknade i bilagorna A och B till förordning (EG) nr 338/97 allvarligt kommer att äventyras, om det inte tills vidare införs ett förbud mot införsel till gemenskapen från vissa ursprungsländer. Införande av följande arter bör därför förbjudas tills vidare: Ursus thibetanus från Ryssland; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae och E. kondoi från Madagaskar; Panthera leo från Etiopien; Balaeniceps rex, Grus carunculatus och Chamaeleo fuelleborni från Tanzania; Poicephalus gulielmi från Kongo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli och Python regius från Guinea; Sagittarius serpentarius och Varanus exanthematicus från Togo; Agapornis pullarius från Demokratiska republiken Kongo; Cuora galbinifrons från Kina; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos och Scolymia vitiensis från Indonesien; Geochelone pardalis från Uganda och Zambia; Uromastyx geyri från Mali och Niger; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima och T. squamosa från Moçambique; Dendrobates pumilio från Nicaragua; Hippopus hippopus från Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas och T. maxima från Tonga och Vietnam; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima och T. squamosa från Fiji och Vanuatu; Tridacna crocea från Tonga; Tridacna maxima från Mikronesien och Marshallöarna; Tridacna tevoroa från Tonga och Catalaphyllia jardinei från Salomonöarna.

(4)

På grundval av den senaste tillgängliga informationen har den vetenskapliga utvärderingsgruppen också kommit fram till att det inte längre är nödvändigt att förbjuda införsel av följande arter till gemenskapen: Galago senegalensis från Djibouti; Galagoides demidoff från Kenya och Senegal; Callithrix argentata från Paraguay; Saguinus labiatus från Colombia; Callicebus torquatus från Ecuador; Cebus albifrons från Guyana; Cebus capucinus och Aratinga solstitialis från Venezuela; Cebus olivaceus från Peru; Allenopithecus nigroviridis från samtliga utbredningsstater; Colobus guereza från Ekvatorialguinea; Lophocebus albigena från Kenya; Papio hamadryas och Hippopotamus amphibius från Liberia; Cynogale bennettii från Singapore; Ara ararauna från Trinidad och Tobago; Neophema splendida från Australien; Poicephalus gulielmi från Demokratiska republiken Kongo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis och Psammobates spp. från samtliga utbredningsstater; Geochelone denticulata från samtliga utbredningsstater utom Bolivia och Ecuador; Geochelone elegans från samtliga utbredningsstater utom Pakistan; Kinixys belliana från samtliga utbredningsstater utom Moçambique och Benin; Kinixys erosa från samtliga utbredningsstater utom Togo; Kinixys homeana från samtliga utbredningsstater utom Benin; Manouria emys från samtliga utbredningsstater utom Bangladesh, Indien, Indonesien, Myanmar och Thailand; Testudo horsfieldii från samtliga utbredningsstater utom Kina, Pakistan och Kazakstan; Manouria impressa från samtliga utbredningsstater utom Vietnam; Phelsuma cepediana och P. trilineata från Madagaskar; Phelsuma edwardnewtonii från Mauritius; Varanus albigularis från Lesotho; Varanus rudicollis från Filippinerna; Ptyas mucosus från Indonesien och Dactylorhiza incarnata från Norge.

(5)

Enligt förordning (EG) nr 338/97, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1332/2005, skall Cacatua sulphurea och Pyxis arachnoides överföras från bilaga B till bilaga A och Agapornis roseicollis skall strykas i bilagorna. Det krävs därför inte längre något importförbud för dessa arter.

(6)

Samråd har ägt rum med samtliga ursprungsländer som berörs av de nya införselrestriktionerna enligt denna förordning.

(7)

Bilagan till förordning (EG) nr 349/2003 bör därför ändras och, för tydlighetens skull, ersättas.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 349/2003 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1332/2005 (EUT L 215, 19.8.2005, s. 1).

(2)  EGT L 250, 19.9.2001, s. 1.

(3)  EUT L 51, 26.2.2003, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 252/2005 (EUT L 43, 15.2.2005, s. 3).


BILAGA

Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, punkt

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Vilda

Jakttroféer

Vitryssland, Kirgizistan, Turkiet

a

Ursidae

Ursus arctos

Vilda

Jakttroféer

British Columbia

a

Ursus thibetanus

Vilda

Jakttroféer

Ryssland

a

Felidae

Lynx lynx

Vilda

Jakttroféer

Azerbajdzjan, Moldova, Ukraina

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Vilda

Jakttroféer

Kazakstan

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Vilda

Alla

Ecuador, Peru

a


Arter som är upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 och vars införsel i gemenskapen förbjuds

Art

Ursprung

Exemplar

Ursprungsländer

Artikel 4.6, punkt

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Vilda

Alla

Alla

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Vilda

Alla

Centralafrikanska republiken, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Vilda

Alla

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Vilda

Alla

Kambodja, Laos

b

Perodicticus potto

Vilda

Alla

Togo

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus)

Vilda

Alla

Nigeria

b

Galago matschiei (synonym G. inustus)

Vilda

Alla

Rwanda

b

Galagoides demidoff (synonym Galago demidovii)

Vilda

Alla

Burkina Faso, Centralafrikanska republiken

b

Galagoides zanzibaricus (synonym Galago zanzibaricus)

Vilda

Alla

Malawi

b

Callaitrichidae

Callithrix geoffroyi (synonym C. jacchus geoffroyi)

Vilda

Alla

Brasilien

b

Cebidae

Alouatta fusca

Vilda

Alla

Alla

b

Alouatta seniculus

Vilda

Alla

Trinidad och Tobago

b

Ateles belzebuth

Vilda

Alla

Alla

b

Ateles fusciceps

Vilda

Alla

Alla

b

Ateles geoffroyi

Vilda

Alla

Alla

b

Ateles paniscus

Vilda

Alla

Peru

b

Cebus capucinus

Vilda

Alla

Belize

b

Chiropotes satanas

Vilda

Alla

Brasilien, Guyana

b

Lagothrix lagotricha

Vilda

Alla

Alla

b

Pithecia pithecia

Vilda

Alla

Guyana

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Vilda

Alla

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Vilda

Alla

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Vilda

Alla

Centralafrikanska republiken

b

Cercopithecus dryas (inbegripet C. salongo)

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo

b

Cercopithecus erythrogaster

Vilda

Alla

Alla

b

Cercopithecus erythrotis

Vilda

Alla

Alla

b

Cercopithecus hamlyni

Vilda

Alla

Alla

b

Cercopithecus mona

Vilda

Alla

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Vilda

Alla

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Vilda

Alla

Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi)

Vilda

Alla

Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria

b

Colobus polykomos

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena)

Vilda

Alla

Nigeria

b

Macaca arctoides

Vilda

Alla

Indien, Malaysia, Thailand

b

Macaca assamensis

Vilda

Alla

Nepal

b

Macaca cyclopis

Vilda

Alla

Alla

b

Macaca fascicularis

Vilda

Alla

Bangladesh, Indien

b

Macaca maura

Vilda

Alla

Indonesien

b

Macaca nemestrina

Vilda

Alla

Kina

b

Macaca nemestrina pagensis

Vilda

Alla

Indonesien

b

Macaca nigra

Vilda

Alla

Indonesien

b

Macaca ochreata

Vilda

Alla

Indonesien

b

Macaca sylvanus

Vilda

Alla

Algeriet, Marocko

b

Papio hamadryas

Vilda

Alla

Guinea-Bissau, Libyen

b

Procolobus badius (synonym Colobus badius)

Vilda

Alla

Alla

b

Procolobus verus (synonym Colobus verus)

Vilda

Alla

Benin, Elfenbenskusten, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (synonym Presbytis phayrei)

Vilda

Alla

Kambodja, Kina, Indien

b

Trachypithecus vetulus (synonym Presbytis senex)

Vilda

Alla

Sri Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Vilda

Alla

Belize, Uruguay

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Vilda

Alla

Singapore

b

Ratufa bicolor

Vilda

Alla

Kina

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Vilda

Alla

Bolivia, Peru

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Vilda

Alla

Tanzania

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Cynogale bennettii

Vilda

Alla

Brunei, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand

b

Eupleres goudotii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Fossa fossana

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Felidae

Leptailurus serval

Vilda

Alla

Algeriet

b

Oncifelis colocolo

Vilda

Alla

Chile

b

Panthera leo

Vilda

Alla

Etiopien

b

Prionailurus bengalensis

Vilda

Alla

Macao

b

Profelis aurata

Vilda

Alla

Togo

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Vilda

Alla

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis)

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo

b

Camelidae

Lama guanicoe

Vilda

Alla, utom

exemplar som utgör del av det registrerade beståndet i Argentina, under förutsättning att tillstånden bekräftas av sekretariatet innan de godkänns av den importerande medlemsstaten,

produkter som erhålls genom klippning av levande djur och som genomförs inom ramen för ett godkänt förvaltningsprogram, vederbörligen märkta och registrerade,

icke-kommersiell export av begränsade mängder ull för industriell provning, upp till 500 kg per år.

Argentina

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Vilda

Alla

Kina

b

Moschus chrysogaster

Vilda

Alla

Kina

b

Moschus fuscus

Vilda

Alla

Kina

b

Moschus moschiferus

Vilda

Alla

Kina, Ryssland

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Vilda

Alla

Uzbekistan

b

Bovidae

Saiga tatarica

Vilda

Alla

Kazakstan, Ryssland

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Vilda

Alla

Tanzania, Zambia

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Alla

Levande

Alla

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Accipiter gundlachi

Vilda

Alla

Kuba

b

Accipiter imitator

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea, Salomonöarna

b

Accipiter melanoleucus

Vilda

Alla

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Vilda

Alla

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Vilda

Alla

Guinea

b

Buteo albonotatus

Vilda

Alla

Peru

b

Buteo galapagoensis

Vilda

Alla

Ecuador

b

Buteo platypterus

Vilda

Alla

Peru

b

Buteo ridgwayi

Vilda

Alla

Dominikanska republiken, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Vilda

Alla

Australien

b

Gyps bengalensis

Vilda

Alla

Alla

b

Gyps coprotheres

Vilda

Alla

Moçambique, Namibia, Swaziland

b

Gyps indicus

Vilda

Alla

Alla

b

Gyps rueppellii

Vilda

Alla

Guinea

b

Harpyopsis novaeguineae

Vilda

Alla

Indonesien, Papua Nya Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Vilda

Alla

Guinea

b

Hieraaetus spilogaster

Vilda

Alla

Guinea

b

Leucopternis lacernulata

Vilda

Alla

Brasilien

b

Lophoictinia isura

Vilda

Alla

Australien

b

Macheiramphus alcinus

Vilda

Alla

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Vilda

Alla

Guinea

b

Spizaetus africanus

Vilda

Alla

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Vilda

Alla

Indonesien

b

Stephanoaetus coronatus

Vilda

Alla

Guinea

b

Terathopius ecaudatus

Vilda

Alla

Guinea

b

Trigonoceps occipitalis

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Vilda

Alla

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Vilda

Alla

Guinea

b

Falco deiroleucus

Vilda

Alla

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Vilda

Alla

Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Moçambique, Sydafrika, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Vilda

Alla

Australien, Papua Nya Guinea

b

Micrastur plumbeus

Vilda

Alla

Colombia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Vilda

Alla

Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Vilda

Alla

Indonesien, Malaysia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Vilda

Alla

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Vilda

Alla

Angola, Botswana, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Grus carunculatus

Vilda

Alla

Sydafrika, Tanzania

b

Grus virgo

Vilda

Alla

Sudan

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Vilda

Alla

Indonesien

b

Goura scheepmakeri

Vilda

Alla

Indonesien

b

Goura victoria

Vilda

Alla

Indonesien

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Moçambique

b

Agapornis lilianae

Vilda

Alla

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Vilda

Alla

Alla

b

Agapornis pullarius

Vilda

Alla

Angola, Demokratiska republiken Kongo, Guinea, Kenya, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Amazona agilis

Vilda

Alla

Jamaica

b

Amazona autumnalis

Vilda

Alla

Ecuador

b

Amazona collaria

Vilda

Alla

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Vilda

Alla

Venezuela

b

Amazona xanthops

Vilda

Alla

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloroptera

Vilda

Alla

Argentina, Panama

b

Ara severa

Vilda

Alla

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Vilda

Alla

Uruguay

b

Aratinga aurea

Vilda

Alla

Argentina

b

Aratinga auricapilla

Vilda

Alla

Alla

b

Aratinga erythrogenys

Vilda

Alla

Peru

b

Aratinga euops

Vilda

Alla

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Vilda

Alla

Colombia

b

Cacatua sanguinea

Vilda

Alla

Indonesien

b

Charmosyna amabilis

Vilda

Alla

Fiji

b

Charmosyna diadema

Vilda

Alla

Alla

b

Cyanoliseus patagonus

Vilda

Alla

Chile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Vilda

Alla

Peru, Surinam

b

Eclectus roratus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Forpus xanthops

Vilda

Alla

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Vilda

Alla

Alla

b

Hapalopsittaca fuertesi

Vilda

Alla

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Vilda

Alla

Alla

b

Leptosittaca branickii

Vilda

Alla

Alla

b

Lorius domicella

Vilda

Alla

Indonesien

b

Nannopsittaca panychlora

Vilda

Alla

Brasilien

b

Pionus chalcopterus

Vilda

Alla

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Vilda

Alla

Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Kongo

b

Poicephalus meyeri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Poicephalus robustus

Vilda

Alla

Botswana, Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Swaziland, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Vilda

Alla

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Vilda

Alla

Australien

b

Prioniturus luconensis

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Psittacula alexandri

Vilda

Alla

Indonesien

b

Psittacula finschii

Vilda

Alla

Bangladesh, Kambodja

b

Psittacula roseata

Vilda

Alla

Kina

b

Psittacus erithacus

Vilda

Alla

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Vilda

Alla

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Vilda

Alla

Alla

b

Pyrrhura albipectus

Vilda

Alla

Ecuador

b

Pyrrhura callaiptera

Vilda

Alla

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Vilda

Alla

Brasilien

b

Pyrrhura orcesi

Vilda

Alla

Ecuador

b

Pyrrhura picta

Vilda

Alla

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Vilda

Alla

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Touit melanonota

Vilda

Alla

Brasilien

b

Touit surda

Vilda

Alla

Brasilien

b

Trichoglossus johnstoniae

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Triclaria malachitacea

Vilda

Alla

Argentina, Brasilien

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Vilda

Alla

Uganda

b

Tauraco corythaix

Vilda

Alla

Moçambique

b

Tauraco fischeri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Vilda

Alla

Guinea

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo

b

Tyto aurantia

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Tyto inexspectata

Vilda

Alla

Indonesien

b

Tyto manusi

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Vilda

Alla

Indonesien

b

Tyto sororcula

Vilda

Alla

Indonesien

b

Strigidae

Asio capensis

Vilda

Alla

Guinea

b

Asio clamator

Vilda

Alla

Peru

b

Bubo lacteus

Vilda

Alla

Guinea

b

Bubo philippensis

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Bubo poensis

Vilda

Alla

Guinea

b

Bubo vosseleri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Glaucidium albertinum

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Vilda

Alla

Guinea

b

Ketupa blakistoni

Vilda

Alla

Kina, Japan, Ryssland

b

Ketupa ketupu

Vilda

Alla

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea, Salomonöarna

b

Ninox affinis

Vilda

Alla

Indien

b

Ninox rudolfi

Vilda

Alla

Indonesien

b

Otus angelinae

Vilda

Alla

Indonesien

b

Otus fuliginosus

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Otus longicornis

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Otus magicus

Vilda

Alla

Seychellerna

b

Otus mindorensis

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Otus mirus

Vilda

Alla

Filippinerna

b

Otus pauliani

Vilda

Alla

Komorerna

b

Otus roboratus

Vilda

Alla

Peru

b

Otus rutilus

Vilda

Alla

Komorerna

b

Pulsatrix melanota

Vilda

Alla

Peru

b

Scotopelia peli

Vilda

Alla

Guinea

b

Scotopelia ussheri

Vilda

Alla

Elfenbenskusten, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix davidi

Vilda

Alla

Kina

b

Strix woodfordii

Vilda

Alla

Guinea

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Vilda

Alla

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Vilda

Alla

Peru

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Vilda

Alla

Thailand

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Vilda

Alla

Alla (med undantag av Vietnam)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Vilda

Alla

Malaysia

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Vilda

Alla

Alla

b

Chrysemys picta

Alla

Levande

Alla

d

Cuora amboinensis

Vilda

Alla

Malaysia

b

Cuora galbinifrons

Vilda

Alla

Kina

b

Heosemys spinosa

Vilda

Alla

Indonesien

b

Leucocephalon yuwonoi

Vilda

Alla

Indonesien

b

Siebenrockiella crassicollis

Vilda

Alla

Indonesien

b

Trachemys scripta elegans

Alla

Levande

Alla

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

Vilda

Alla

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Vilda

Alla

Pakistan

b

Geochelone gigantea

Vilda

Alla

Seychellerna

b

Geochelone pardalis

Vilda

Alla

Demokratiska republiken Kongo, Moçambique, Uganda, Tanzania

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Moçambique, Zambia

b

Ursprung ”F” (1)

Alla

Zambia

b

Geochelone platynota

Vilda

Alla

Myanmar

b

Gopherus agassizii

Vilda

Alla

Alla

b

Gopherus berlandieri

Vilda

Alla

Alla

b

Gopherus polyphemus

Vilda

Alla

Förenta staterna

b

Indotestudo elongata

Vilda

Alla

Bangladesh, Kina, Indien

b

Indotestudo forstenii

Vilda

Alla

Alla

b

Kinixys belliana

Vilda

Alla

Moçambique

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin

b

Kinixys erosa

Vilda

Alla

Togo

b

Kinixys homeana

Vilda

Alla

Benin

b

Manouria emys

Vilda

Alla

Bangladesh, Indien, Indonesien, Myanmar, Thailand

b

Manouria impressa

Vilda

Alla

Vietnam

b

Testudo horsfieldii

Vilda

Alla

Kina, Kazakstan, Pakistan

b

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Podocnemis erythrocephala

Vilda

Alla

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Vilda

Alla

Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad och Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Vilda

Alla

Alla

b

Podocnemis sextuberculata

Vilda

Alla

Peru

b

Podocnemis unifilis

Vilda

Alla

Surinam

b

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Vilda

Alla

El Salvador, Guatemala, Mexiko

b

Palaeosuchus trigonatus

Vilda

Alla

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma befotakensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma chekei

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Vilda

Alla

Komorerna

b

Phelsuma dubia

Vilda

Alla

Komorerna, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Vilda

Alla

Komorerna

b

Phelsuma leiogaster

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma minuthi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Vilda

Alla

Komorerna

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Ursprung ”F” (1)

Alla

Egypten

b

Uromastyx dispar

Vilda

Alla

Algeriet, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Vilda

Alla

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma fallax

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma gallus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma globifer

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma guibei

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma linota

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma malthe

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Chamaeleo deremensis

Vilda

Alla

Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Vilda

Alla

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

Vilda

Alla

Burundi

b

Chamaeleo feae

Vilda

Alla

Ekvatorialguinea

b

Chamaeleo fuelleborni

Vilda

Alla

Tanzania

b

Chamaeleo gracilis

Vilda

Alla

Benin

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin, Togo

b

Chamaeleo pfefferi

Vilda

Alla

Kamerun

b

Chamaeleo werneri

Vilda

Alla

Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Vilda

Alla

Kamerun

b

Furcifer angeli

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer campani

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer minor

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer pardalis

Uppfödda (Ranched)

Alla

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Vilda

Alla

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Vilda

Alla

Ecuador

b

Iguana iguana

Vilda

Alla

El Salvador

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Vilda

Alla

Moçambique

b

Cordylus tropidosternum

Vilda

Alla

Moçambique

b

Cordylus vittifer

Vilda

Alla

Moçambique

b

Scincidae

Corucia zebrata

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Vilda

Alla

Guatemala, Mexiko

b

Heloderma suspectum

Vilda

Alla

Mexiko, Förenta staterna

b

Varanidae

Varanus bogerti

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Varanus dumerilii

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus exanthematicus

Vilda

Alla

Benin, Togo

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin, Togo

b

Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti)

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus niloticus

Vilda

Alla

Burundi, Moçambique

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin, Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus salvadorii

Vilda

Alla

Indonesien

b

Varanus salvator

Vilda

Alla

Kina, Indien, Singapore

b

Varanus telenesetes

Vilda

Alla

Papua Nya Guinea

b

Varanus teriae

Vilda

Alla

Australien

b

Varanus yemenensis

Vilda

Alla

Alla

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Morelia boeleni

Vilda

Alla

Indonesien

b

Python molurus

Vilda

Alla

Kina

b

Python regius

Vilda

Alla

Guinea

b

Python reticulatus

Vilda

Alla

Indien, Malaysia (halvön), Singapore

b

Python sebae

Vilda

Alla

Mauretanien, Moçambique

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Moçambique

b

Boidae

Boa constrictor

Vilda

Alla

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Uppfödda (Ranched)

Alla

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Vilda

Alla

Brasilien

b

Eunectes murinus

Vilda

Alla

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Vilda

Alla

Tanzania

b

Elapidae

Naja atra

Vilda

Alla

Laos

b

Naja kaouthia

Vilda

Alla

Laos

b

Naja siamensis

Vilda

Alla

Laos

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Vilda

Alla

Nicaragua

b

Dendrobates pumilio

Vilda

Alla

Nicaragua

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Nicaragua

b

Dendrobates tinctorius

Vilda

Alla

Surinam

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella baroni (synonym Phrynomantis maculatus)

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella cowani

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella crocea

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella expectata

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (synonym M. madagascariensis haraldmeieri)

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella manery

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (synonym M. aurantiaca milotympanum)

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella nigricans (synonym M. cowani nigricans)

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Mantella viridis

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Vilda

Alla

Kamerun

b

Rana catesbeiana

Alla

Levande

Alla

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Vilda

Alla

Nicaragua

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Ornithoptera tithonus

Vilda

Alla

Indonesien

b

Ornithoptera urvillianus

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Ornithoptera victoriae

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Troides andromache

Vilda

Alla

Indonesien

b

Uppfödda (Ranched)

Alla

Indonesien

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Vilda

Alla

Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Vilda

Alla

Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Vilda

Alla

Fiji, Nya Kaledonien, Filippinerna, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

Vilda

Alla

Fiji, Indonesien, Marshallöarna, Mikronesien, Palau, Papua Nya Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Vilda

Alla

Mikronesien, Fiji, Marshallöarna, Moçambique, Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna squamosa

Vilda

Alla

Fiji, Moçambique, Nya Kaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Vilda

Alla

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Vilda

Alla

Antigua och Barbuda, Barbados, Dominica, Haiti, Trinidad och Tobago

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Vilda

Alla

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Catalaphyllia jardinei

Vilda

Alla

Salomonöarna

b

Euphyllia cristata

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Euphyllia divisa

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Euphyllia fimbriata

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Plerogyra spp.

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Cynarina lacrymalis

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Scolymia vitiensis

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Vilda

Alla utom havsodlade exemplar på artificiella substrat

Indonesien

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Vilda

Alla

Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Schweiz, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Vilda

Alla

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Vilda

Alla

Schweiz, Turkiet

b

Barlia robertiana

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cephalanthera rubra

Vilda

Alla

Norge

b

Cypripedium japonicum

Vilda

Alla

Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea, Japan, Republiken Korea

b

Cypripedium macranthos

Vilda

Alla

Republiken Korea, Ryssland

b

Cypripedium margaritaceum

Vilda

Alla

Kina

b

Cypripedium micranthum

Vilda

Alla

Kina

b

Dactylorhiza latifolia

Vilda

Alla

Norge

b

Dactylorhiza romana

Vilda

Alla

Turkiet

b

Dactylorhiza russowii

Vilda

Alla

Norge

b

Dactylorhiza traunsteineri

Vilda

Alla

Liechtenstein

b

Himantoglossum hircinum

Vilda

Alla

Schweiz

b

Nigritella nigra

Vilda

Alla

Norge

b

Ophrys holoserica

Vilda

Alla

Turkiet

b

Ophrys insectifera

Vilda

Alla

Liechtenstein, Norge, Rumänien

b

Ophrys pallaida

Vilda

Alla

Algeriet

b

Ophrys sphegodes

Vilda

Alla

Rumänien, Schweiz

b

Ophrys tenthredinifera

Vilda

Alla

Turkiet

b

Ophrys umbilicata

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis coriophora

Vilda

Alla

Ryssland, Schweiz

b

Orchis italica

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis laxiflora

Vilda

Alla

Schweiz

b

Orchis mascula

Vilda/Odlade

Alla

Albanien

b

Orchis morio

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis pallens

Vilda

Alla

Ryssland

b

Orchis papilionacea

Vilda

Alla

Rumänien

b

Orchis provincialis

Vilda

Alla

Schweiz

b

Orchis punctulata

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis purpurea

Vilda

Alla

Schweiz, Turkiet

b

Orchis simia

Vilda

Alla

Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Rumänien, Schweiz, Turkiet

b

Orchis tridentata

Vilda

Alla

Turkiet

b

Orchis ustulata

Vilda

Alla

Ryssland

b

Serapias cordigera

Vilda

Alla

Turkiet

b

Serapias parviflora

Vilda

Alla

Turkiet

b

Serapias vomeracea

Vilda

Alla

Schweiz, Turkiet

b

Spiranthes spiralis

Vilda

Alla

Liechtenstein, Schweiz

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cyclamen mirabile

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cyclamen pseudibericum

Vilda

Alla

Turkiet

b

Cyclamen trochopteranthum

Vilda

Alla

Turkiet

b


(1)  Djur som är födda i fångenskap men som inte uppfyller villkoren i kapitel III i förordning (EG) nr 1808/2001, liksom delar och produkter av sådana djur.


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 606/2006

av den 19 april 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2799/1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 7.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 (2) fastställs stödbeloppet för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder med beaktande av de faktorer som fastställs i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1255/1999. Med tanke på utvecklingen av marknadspriserna på skummjölkspulver, ökningen av priset på konkurrerande proteinkällor och minskningen av tillgången på skummjölkspulver bör stödbeloppet minskas.

(2)

Förordning (EG) nr 2799/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte avgivit något yttrande inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7 i förordning (EG) nr 2799/1999 skall punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Stödbeloppet skall fastställas till:

a)

1,62 euro per 100 kg skummjölk med en proteinhalt i den fettfria torrsubstansen på minst 35,6 %,

b)

1,42 euro per 100 kg skummjölk med en proteinhalt i den fettfria torrsubstansen på minst 31,4 % och högst 35,6 %,

c)

20,00 euro per 100 kg skummjölkspulver med en proteinhalt i den fettfria torrsubstansen på minst 35,6 %,

d)

17,64 euro per 100 kg skummjölkspulver med en proteinhalt i den fettfria torrsubstansen på minst 31,4 % och högst 35,6 %.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1194/2005 (EUT L 194, 26.7.2005, s. 7).


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/24


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 607/2006

av den 19 april 2006

om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 398/2004 införts beträffande import av kisel med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av kisel som avsänts från Republiken Korea, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte, och om registrering av sådan import

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”grundförordningen”) (1) särskilt artiklarna 13.3 och 14.5, särskilt artiklarna 13.3 och 14.5,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   BEGÄRAN

(1)

Kommissionen har tagit emot en begäran enligt artikel 13.3 i grundförordningen om undersökning av eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts beträffande import av kisel med ursprung i Kina.

(2)

Begäran ingavs den 6 mars 2006 av Euro Alliages såsom företrädare för gemenskapstillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall 100 %, av gemenskapens produktion av kisel.

B.   PRODUKT

(3)

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är kisel med ursprung i Kina, som vanligtvis klassificeras enligt KN-nummer ex 2804 69 00 (nedan kallad ”den berörda produkten”). Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

(4)

Den produkt som är föremål för undersökning är kisel som avsänts från Sydkorea (nedan kallad ”den produkt som är föremål för undersökning”) och som vanligtvis klassificeras enligt samma KN-nummer som den berörda produkten.

C.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(5)

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som eventuellt kringgås är de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 398/2004 (2).

D.   GRUND FÖR BEGÄRAN

(6)

Begäran innehåller tillräcklig bevisning för att antidumpningsåtgärderna beträffande import av kisel med ursprung i Kina kringgås genom omlastning i Sydkorea.

(7)

Följande bevisning lämnas i begäran:

Av begäran framgår att en betydande förändring i handelsmönstret för export från Kina och Sydkorea till gemenskapen har ägt rum och att det inte finns någon annan tillräcklig grund eller något annat ekonomiskt berättigande för denna förändring än införandet av antidumpningstullen.

Förändringen i handelsmönstret förefaller bero på att kisel med ursprung i Kina omlastas i Sydkorea.

Begäran innehåller även tillräcklig bevisning för att den positiva effekten av de gällande antidumpningsåtgärderna på den berörda produkten undergrävs i fråga om både kvantitet och pris. Importen av den berörda produkten förefaller ha ersatts av betydande importvolymer av kisel från Sydkorea. Det föreligger dessutom tillräcklig bevisning för att den ökade importen äger rum till priser som är betydligt lägre än det icke-skadevållande pris som fastställdes vid den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna.

Slutligen innehåller begäran bevisning för att priserna på kisel dumpas i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för den berörda produkten.

Om någon annan form av kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen än omlastning i Sydkorea konstateras i samband med undersökningen, får undersökningen även omfatta sådant kringgående.

E.   FÖRFARANDE

(8)

Mot denna bakgrund har kommissionen fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning enligt artikel 13 i grundförordningen inleds och att import av kisel som avsänts från Sydkorea, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Sydkorea eller inte, görs till föremål för registrering enligt artikel 14.5 i grundförordningen.

a)   Frågeformulär

(9)

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de exportörer/tillverkare och sammanslutningar för exportörer/tillverkare i Sydkorea, de exportörer/tillverkare och sammanslutningar för exportörer/tillverkare i Kina och de importörer och sammanslutningar för importörer i gemenskapen som samarbetade i den undersökning som ledde till de gällande åtgärderna samt till de kinesiska och sydkoreanska myndigheterna. Vid behov kommer uppgifter även att inhämtas från gemenskapsindustrin.

(10)

Alla berörda parter bör omgående kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning, för att ta reda på om de nämns i begäran och för att, om nödvändigt, begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1, eftersom den tidsfrist som anges i artikel 3.2 gäller för alla berörda parter.

(11)

Myndigheterna i Kina och Sydkorea kommer att underrättas om att undersökningen inleds.

b)   Insamling av uppgifter; utfrågningar

(12)

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa. Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, om de lämnar en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

c)   Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

(13)

Enligt artikel 13.4 i grundförordningen får import av den produkt som är föremål för undersökning befrias från registrering eller åtgärder om importen inte utgör kringgående.

(14)

Eftersom det eventuella kringgåendet av gällande åtgärder äger rum utanför gemenskapen, kan i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen befrielse från registrering eller andra åtgärder beviljas sådana tillverkare av den berörda produkten som dels kan visa att de inte är närstående någon tillverkare som omfattas av åtgärderna, dels konstaterats inte kringgå åtgärderna i enlighet med definitionen i artikel 13.1 och 13.2 i grundförordningen. Tillverkare som vill befrias från registrering bör lämna in en väl underbyggd ansökan inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3 i denna förordning.

F.   REGISTRERING

(15)

Importen av den produkt som är föremål för undersökning bör i enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen göras till föremål för registrering i syfte att säkerställa, om undersökningen visar att kringgående sker, att antidumpningstullar till ett lämpligt belopp kan tas ut retroaktivt från och med dagen för registreringen av sådan import som avsänts från Sydkorea.

G.   TIDSFRISTER

(16)

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

berörda parter kan ge sig till känna hos kommissionen, skriftligen lämna sina synpunkter och besvara frågeformulären eller lämna övriga uppgifter som bör beaktas vid undersökningen,

tillverkare i Sydkorea kan ansöka om befrielse från registrering av import eller från åtgärder, eller

berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

(17)

Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom de tidsfrister som anges i artikel 3 i denna förordning.

H.   BRISTANDE SAMARBETE

(18)

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

(19)

Om det framkommer att någon berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av de uppgifter som är tillgängliga, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inleds en undersökning i enlighet med artikel 13.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96 i syfte att fastställa om importen till gemenskapen av kisel enligt KN-nummer ex 2804 69 00 (Taric-nummer 2804690010) som avsänts från Sydkorea, oavsett om produktens deklarerade ursprung är Sydkorea eller inte, kringgår de åtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 398/2004.

Artikel 2

I enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 384/96 skall tullmyndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till gemenskapen som anges i artikel 1 i den här förordningen.

Registreringen skall upphöra nio månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Kommissionen får genom en förordning ålägga tullmyndigheterna att upphöra med registreringen av import till gemenskapen av produkter som framställts av tillverkare som har ansökt om befrielse från registrering och befunnits inte kringgå antidumpningstullarna.

Artikel 3

1.   Frågeformulär skall begäras från kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Om de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och skriftligen lämna sina synpunkter och besvara frågeformuläret eller lämna övriga uppgifter inom 40 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Tillverkare i Sydkorea som ansöker om befrielse från registrering av import eller från åtgärder skall lämna in en väl underbyggd ansökan inom samma tidsfrist på 40 dagar.

4.   Berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

5.   Alla uppgifter i detta ärende och alla ansökningar om att bli hörd eller om ett frågeformulär, liksom ansökan om befrielse från registrering av import eller från åtgärder skall lämnas skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla uppgift om den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor – inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens – som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas ” Limited  (3) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ” För granskning av berörda parter ”.

Kommissionens postadress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

Kontor: J-79 5/16

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 19 april 2006.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 66, 4.3.2004, s. 15.

(3)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 608/2006

av den 19 april 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1060/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det slovakiska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1060/2005 (2) inleds en stående anbudsinfordran för export av 147 949 ton vete som innehas av det slovakiska interventionsorganet.

(2)

Slovakien har informerat kommissionen om att landets interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i anbudsinfordringen för export med 81 909 ton. Med tanke på tillgängliga kvantiteter och situationen på marknaden bör Slovakiens begäran bifallas.

(3)

Förordning (EG) nr 1060/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1060/2005 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Anbudsinfordran får gälla en maximal kvantitet på 229 858 ton vete för export till tredjeländer, med undantag av Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumänien, Serbien och Montenegro (3) samt Schweiz.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1606/2005 (EUT L 256, 1.10.2005, s. 11).

(3)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/28


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 609/2006

av den 19 april 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1374/2005 när det gäller den kvantitet korn som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det slovakiska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1374/2005 (3) inleds en stående anbudsinfordran för export av 64 016 ton korn som innehas av det slovakiska interventionsorganet.

(3)

Slovakien har informerat kommissionen om att dess interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i anbudsinfordringen för export med 26 366 ton. Med tanke på situationen på marknaden bör Slovakiens begäran bifallas.

(4)

Förordning (EG) nr 1374/2005 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 förordning (EG) nr 1374/2005 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Anbudsinfordringen skall avse maximalt 90 382 ton korn för export till tredjeländer med undantag av Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Förenta staterna, Liechtenstein, Mexiko, Rumänien, Serbien och Montenegro (4) samt Schweiz.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUT L 219, 24.8.2005, s. 3.

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 610/2006

av den 18 april 2006

om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2) om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92, särskilt artikel 173.1, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 173–177 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställer kommissionen kriterier för bestämmande av de periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses i klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

(2)

Genom tillämpningen av de regler och kriterier som fastställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som meddelats kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 173.2 i den förordningen kan enhetsvärdena för de avsedda produkterna fastställas i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som anges i tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 883/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5).


BILAGA

Nr

Varuslag

Belopp per enhet à 100 kg netto

Art, sort, KN-nr

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Färskpotatis

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Lök (annan än sättlök)

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Vitlök

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Purjolök

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Vitkål och rödkål

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Salladskål

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Huvudsallad

0705 11 00

1.130

Morötter

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Rädisor

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Ärter (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Bönor:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

Bönor (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Bondbönor

ex 0708 90 00

1.190

Kronärtskockor

0709 10 00

1.200

Sparris:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

grön

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

annan

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Auberginer (äggplantor)

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Kantareller

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Paprika

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Fänkål

0709 90 50

1.270

Sättpotatis, hela, färska (avsedda som livsmedel)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Kastanjer (Castanea spp.), färska

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, färsk

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Guava och mango, färska

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Guava och mango, färska

ex 0804 50

2.60

Apelsiner, färska:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Blod och halvblodapelsiner

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Andra

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsumas) färska; klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Monreales och satsumas

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

Mandariner och wilkings

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriner och andra

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Grapefrukter, färska:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blonda

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

blod

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Bordsdruvor

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Vattenmeloner

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

andra slag

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Päron:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Päron – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Päron – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

Andra

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Aprikoser

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Körsbär

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Persikor

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Plommon

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Jordgubbar

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Hallon

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Bär av arten Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Granatäpplen

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Litchiplommon

ex 0810 90


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/35


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 611/2006

av den 19 april 2006

om utfärdande av importlicenser för rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt GATT artikel XXIV.6 avslutats (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1159/2003 av den 30 juni 2003 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2003/04, 2004/05 och 2005/06 vid import av rörsocker inom ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal och om ändring av förordningarna (EG) nr 1464/95 och (EG) nr 779/96 (3), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av leveranskrav med tullfrihet för produkter med KN-nummer 1701, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(2)

I artikel 16 i förordning (EG) nr 1159/2003 fastställs bestämmelser för fastställande av tullfria kvoter för produkter med KN-nummer 1701 11 10, uttryckt i vitsockerekvivalenter, för import med ursprung i de länder som skrivit under AVS-protokollet och avtalet med Indien.

(3)

Genom artikel 22 i förordning (EG) nr 1159/2003 öppnas tullkvoter med en tull på 98 euro per ton för produkter med KN-nummer 1701 11 10, för import med ursprung i Brasilien, Kuba och andra tredjeländer.

(4)

Under veckan den 10 till och med den 14 april 2006, har, i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003, ansökningar lämnats in till de behöriga myndigheterna om utfärdande av importlicenser för en sammanlagd kvantitet som överstiger det leveranskrav för det berörda landet som fastställts i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1159/2003 för förmånssocker AV-Indien.

(5)

Under rådande omständigheter bör kommissionen fastställa en nedsättningskoefficient så att licenser kan utfärdas i proportion till den disponibla kvantiteten och meddela att den gällande gränsen har uppnåtts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser som lämnats in mellan den 10 till och med den 14 april 2006 i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1159/2003 skall licenser utfärdas inom de kvantiteter som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 987/2005 (EUT L 167, 29.6.2005, s. 12).

(2)  EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  EUT L 162, 1.7.2003, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 568/2005 (EUT L 97, 15.4.2005, s. 9).


BILAGA

Förmånssocker AVS–INDIEN

Avdelning II i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 10.4.2006–14.4.2006

Gräns

Barbados

100

 

Belize

100

Uppnådd

Kongo

100

 

Fiji

0

Uppnådd

Guyana

100

 

Indien

0

Uppnådd

Elfenbenskusten

100

 

Jamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagaskar

100

 

Malawi

51,7349

Uppnådd

Mauritius

100

 

Moçambique

100

 

Saint Christopher och Nevis

100

 

Swaziland

0

Uppnådd

Tanzania

100

 

Trinidad och Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

100

 


Särskilt förmånssocker

Avdelning III i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 10.4.2006–14.4.2006

Gräns

Indien

0

Uppnådd

AVS

100

 


Socker enligt CXL-medgivande

Avdelning IV i förordning (EG) nr 1159/2003

Regleringsåret 2005/06

Land

Procent som skall beviljas av de kvantiteter som omfattas av ansökningar under veckan den 10.4.2006–14.4.2006

Gräns

Brasilien

0

Uppnådd

Kuba

100

 

Övriga tredjeländer

0

Uppnådd


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/37


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 612/2006

av den 19 april 2006

om i vilken utsträckning de ansökningar om importrättigheter som inlämnats i april 2006 kan beviljas för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nöttkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1081/1999 av den 26 maj 1999 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap, om upphävande av förordning (EG) nr 1012/98 och om ändring av förordning (EG) nr 1143/98 (2), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1081/1999 föreskrivs om en ny tilldelning av kvantiteter som den 15 mars 2006 inte blivit föremål för någon ansökan om importlicens.

(2)

I artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 502/2006 av den 28 mars 2006 om ny tilldelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1081/1999 avseende import av tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap (3), fastställs vilka kvantiteter som till och med den 30 juni 2006 får importeras på särskilda villkor. Detta avser tjurar, kor och kvigor av vissa alp- och bergraser som inte är slaktboskap.

(3)

De kvantiteter för vilka ansökningar om importrättigheter lämnats in är sådana att importrättigheter kan beviljas för hela den kvantitet som ansökningarna gäller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om importrättigheter som lämnats in enligt bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 1081/1999 skall beviljas helt för ordningsnummer 09.0001 och 09.0003.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 131, 27.5.1999, s. 15. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1096/2001 (EGT L 150, 6.6.2001, s. 33).

(3)  EUT L 91, 29.3.2006, s. 10.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 april 2006

om vidareutnyttjande av kommissionens information

(2006/291/EG, Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 218.2,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 131,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28.1 och 41.1, och

av följande skäl:

(1)

Den nya informations- och kommunikationstekniken har skapat oanade möjligheter att samla in och sammanföra innehåll från olika källor.

(2)

Information från den offentliga sektorn är en hittills föga utnyttjad resurs som kan utgöra grunden för nya förädlade produkter och tjänster i informationssamhället. Kommissionen betonade den ekonomiska potentialen hos den offentliga sektorns information i sitt meddelande av den 23 oktober 2001”eEurope 2002 – utarbetande av ramvillkor för EU avseende utnyttjande av information från den offentliga sektorn” (1).

(3)

Hos kommissionen och övriga EU-institutioner finns många handlingar av olika slag som också de skulle kunna vidareutnyttjas till förädlade informationsprodukter och informationstjänster. De kan på så sätt bli en nyttig informationsresurs för både allmänheten och näringslivet.

(4)

Allmänhetens tillgång till kommissionens handlingar regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (2).

(5)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG (3) fastställs en minimiuppsättning regler för vidareutnyttjande inom EU av information från den offentliga sektorn. I ingressen till direktivet uppmuntras medlemsstaterna att gå längre än dessa minimiregler och införa större öppenhet. Det skulle möjliggöra användning i bred skala av handlingar från den offentliga sektorn.

(6)

I sitt meddelande ”eEurope 2002 – utarbetande av ramvillkor för EU avseende utnyttjande av information från den offentliga sektorn” aviserade kommissionen en uppdatering av föreskrifterna för vidareutnyttjande av information från EU-institutionerna. Flera steg har tagits i rätt riktning. Två exempel är Eurostats nya policy för spridning av information samt arbetet med att göra Eurlex-portalen fritt tillgänglig.

(7)

Kommissionens nya initiativ ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” syftar bl.a. till att underlätta framställning och spridning av europeiska innehållsprodukter. Som ett led i detta initiativ fastläggs genom det föreliggande beslutet villkoren för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar i bred skala.

(8)

Om kommissionen följer en öppen policy för vidareutnyttjande av handlingar kommer det att leda till ny näringslivsverksamhet och användning och spridning av EU-information i bredare skala. Dessutom kommer EU-institutionerna att få en bättre image i fråga om öppenhet och insyn, och man undviker onödigt administrativt krångel, både för användare och för de ansvariga i kommissionen.

(9)

Detta beslut bör genomföras och tillämpas i full överensstämmelse med de bestämmelser om skydd av personuppgifter som finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 45/2001/EG av den 18 december 2000 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (4).

(10)

Beslutet bör inte gälla handlingar som kommissionen inte har rätt att tillåta vidareutnyttjande av, t.ex. på grund av tredje parts immateriella rättigheter eller då handlingarna kommer från andra EU-institutioner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I det här beslutet fastställs villkoren för vidareutnyttjande av handlingar som innehas av kommissionen eller – för kommissionens räkning – av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (Publikationsbyrån); syftet med villkoren är att underlätta vidareutnyttjande i bredare skala, förbättra kommissionens image i fråga om öppenhet och insyn och undvika onödigt administrativt krångel, både för dem som vidareutnyttjar informationen och för de olika enheterna inom kommissionen.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Beslutet omfattar följande slag av offentliga handlingar som har producerats av kommissionen eller – för dess räkning – av myndigheter, företag eller organisationer:

a)

Handlingar som har offentliggjorts av kommissionen eller – för dess räkning – av Publikationsbyrån i publikationer, på webbplatser eller genom andra former av spridning.

b)

Handlingar som av ekonomiska eller andra skäl inte har offentliggjorts, t.ex. utredningar, rapporter och annan information.

2.   Beslutet omfattar inte följande:

a)

Programvara, samt handlingar vilka omfattas av immateriella rättigheter, t.ex. patent, varumärkesskydd, mönsterskydd samt upphovsrätt till logotyper eller namn.

b)

Handlingar som kommissionen inte har rätt att tillåta vidareutnyttjande av på grund av tredje parts immateriella rättigheter.

c)

Forskningsresultat från Gemensamma forskningscentret.

d)

Handlingar som en part fått tillgång till på bestämda villkor som reglerar privilegierad tillgång till handlingar.

3.   Beslutet skall genomföras i full överensstämmelse med bestämmelserna om skydd av personuppgifter; av särskild betydelse är här förordning (EG) nr 45/2001.

4.   Beslutet påverkar inte tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001.

Artikel 3

Definitioner

I detta beslut avses med

1.   handling:

a)

allt innehåll, oberoende av medium (papper, elektronisk form, ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar),

b)

varje del av sådant innehåll,

2.   vidareutnyttjande: fysiska eller juridiska personers användning av handlingar för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål andra än de för vilka handlingarna ursprungligen framställts. Utbyte av handlingar mellan kommissionen och andra organ i den offentliga sektorn, vilka använder handlingarna enbart för fullgörandet av sina offentliga åligganden, omfattas inte,

3.   personuppgifter: uppgifter enligt definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 4

Allmän princip

Med förbehåll för begränsningarna i artikel 2.2 och 2.3 får alla handlingar vidareutnyttjas för kommersiella och icke-kommersiella ändamål enligt nedanstående villkor. Handlingarna skall om möjligt göras tillgängliga i elektronisk form.

Artikel 5

Behandling av ansökningar om vidareutnyttjande

1.   För att begränsa behovet av enskilda ansökningar skall kommissionen i tillämpliga fall ange om handlingar får vidareutnyttjas, t.ex. genom en allmän upplysning på webbplatser.

2.   En ansökan om vidareutnyttjande av en handling skall behandlas skyndsamt. Ett mottagningsbevis skall skickas till sökanden. Inom 15 arbetsdagar från det att ansökan registrerats, skall kommissionens ansvariga enhet eller Publikationsbyrån antingen ge tillstånd till vidareutnyttjande av den aktuella handlingen, och i tillämpliga fall tillhandahålla ett exemplar av den, eller skriftligen meddela att ansökan avslagits i sin helhet eller delvis och ange skälen till detta.

3.   I undantagsfall, t.ex. om en ansökan avser en mycket omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar, eller om ansökan behöver översättas, får den tidsfrist som anges i punkt 2 förlängas med 15 arbetsdagar, förutsatt att sökanden underrättas på förhand och att en utförlig motivering lämnas.

4.   Vid avslag skall kommissionens ansvariga enhet eller Publikationsbyrån underrätta sökanden om hans rätt att överklaga till Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt eller framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen enligt villkoren i artikel 230 respektive 195 i EG-fördraget eller artikel 146 respektive 107 d i Euratomfördraget.

5.   Om ett avslag är grundat på artikel 2.2 b i detta beslut skall det i meddelandet till sökanden även anges vilken fysisk eller juridisk person – om denna är känd – som har rättigheterna till handlingen, eller från vilken licensgivare – om denna är känd – kommissionen har erhållit den aktuella handlingen.

Artikel 6

Format och språkversioner

Handlingar skall tillhandahållas i alla befintliga format och språkversioner och – där detta är möjligt och ändamålsenligt – i elektronisk form.

Detta medför dock ingen skyldighet att framställa, anpassa eller uppdatera handlingar för att tillgodose en ansökan om vidareutnyttjande, och det medför heller ingen skyldighet att tillhandahålla utdrag ur handlingar om detta skulle kräva orimligt stora ansträngningar som går utöver en enkel administrativ behandling.

Beslutet medför heller ingen skyldighet för kommissionen att översätta de handlingar som ansökan avser till andra språk än dem som handlingarna finns tillgängliga på vid ansökningstillfället.

Beslutet medför heller ingen skyldighet för kommissionen eller Publikationsbyrån att fortsätta framställningen av vissa typer av handlingar, eller att bevara dem i bestämda format enbart för att en fysisk eller juridisk person skall kunna vidareutnyttja dem.

Artikel 7

Avgiftsprinciper

1.   Tillhandahållande av handlingar för vidareutnyttjande skall som grundregel vara kostnadsfri.

2.   I särskilda fall får kommissionen kräva att sökanden skall betala merkostnaderna för mångfaldigande och spridning av en handling.

3.   Om kommissionen beslutar att anpassa en handling för att tillgodose en ansökan, får kommissionen kräva att sökanden skall betala kostnaderna för anpassningen. Vid bedömningen av huruvida sådana kostnader skall betalas av sökanden, skall hänsyn tas till den arbetsinsats som krävdes för anpassningen, samt till de fördelar som vidareutnyttjandet kan komma att innebära för gemenskaperna, t.ex. i fråga om spridning av information om gemenskapernas funktionssätt eller när det gäller omvärldens bild av EU-institutionerna.

Artikel 8

Öppenhet och insyn

1.   Alla tillämpliga villkor och standardavgifter för vidareutnyttjande av handlingar skall fastställas i förväg och offentliggöras; om det är möjligt och ändamålsenligt skall detta göras på elektronisk väg.

2.   Sökning av handlingar kommer att underlättas genom praktiska hjälpmedel, t.ex. register över viktigare handlingar som är tillgängliga för vidareutnyttjande.

Artikel 9

Licenser

Vidareutnyttjande av handlingar får tillåtas villkorslöst eller kopplas till villkor, som – där det är ändamålsenligt – fastläggs i en licens eller ansvarsfriskrivning. Till vanliga villkor för vidareutnyttjande hör skyldighet för den som vidareutnyttjar en handling att ange källan till handlingen, skyldighet att inte förvränga handlingens ursprungliga mening eller budskap samt att kommissionen inte kan hållas ansvarig för eventuella följder av vidareutnyttjandet. Villkoren får inte onödigtvis inskränka möjligheterna till vidareutnyttjande.

Artikel 10

Icke-diskriminering och förbud mot exklusiva avtal

1.   Villkor för vidareutnyttjande av handlingar skall vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande.

2.   Alla potentiella marknadsaktörer skall ha möjlighet att vidareutnyttja handlingar. Ensamrätt får inte förekomma.

3.   Om en ensamrätt emellertid bedöms vara nödvändig för tillhandahållandet av en tjänst i allmänhetens intresse, skall grunden för en sådan ensamrätt prövas med jämna mellanrum, och under alla omständigheter vart tredje år. Ensamrättsavtal skall vara genomsynliga och offentliggöras.

Artikel 11

Genomförande

I enlighet med artikel 14 i kommissionens arbetsordning ges generaldirektörer och förvaltningschefer befogenhet att på kommissionens vägnar besluta om vidareutnyttjande. De skall genom erforderliga åtgärder sörja för att förfaranden avseende handlingar för vilka de ansvarar uppfyller kraven i detta beslut. De skall för detta ändamål utse en tjänsteman som skall pröva ansökningar om vidareutnyttjande och samordna generaldirektörens eller den ansvariga enhetens svar.

Artikel 12

Översyn

Detta beslut skall ses över tre år efter dess ikraftträdande. Översynen skall särskilt behandla möjligheten att tillämpa beslutet på forskningsresultat från Gemensamma forskningscentret.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 april 2006.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  KOM(2001) 607 slutlig.

(2)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(3)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 april 2006

om ändring av beslut 2004/639/EG med avseende på Kroatien

[delgivet med nr K(2006) 1541]

(Text av betydelse för EES)

(2006/292/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (1) särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2004/639/EG av den 6 september 2004 om villkor för import av sperma från tamdjur av nötkreatur (2) fastställs bl.a. en förteckning över tredjeländer från vilka sperma från nötkreatur får importeras.

(2)

Kroatien bör införas i förteckningen över tredjeländer från vilka sådan import tillåts, med hänsyn till den situation på djurhälsoområdet som har uppnåtts i Kroatien.

(3)

Beslut 2004/639/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2004/639/EG skall ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2006/16/EG (EUT L 11, 17.1.2006, s. 21).

(2)  EUT L 292, 15.9.2004, s. 21. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/16/EG.


BILAGA

”BILAGA I

Förteckning över tredjeländer från vilka medlemsstaterna tillåter import av sperma från tamdjur av nötkreatur

ISO-kod

Land

AU

Australien

CA

Kanada

CH

Schweiz

HR

Kroatien

NZ

Nya Zeeland

RO

Rumänien

US

Förenta staterna”


20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/44


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 april 2006

om ändring av kommissionens beslut 2006/135/EG vad gäller upprättandet av A- och B-områden i vissa medlemsstater på grund av utbrott av högpatogen aviär influensa

[delgivet med nr K(2006) 1583]

(Text av betydelse för EES)

(2006/293/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (3), särskilt artikel 18,

med beaktande av rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa och om upphävande av direktiv 92/40/EEG (4), särskilt artikel 66.2, och

av följande skäl:

(1)

Tyskland har underrättat kommissionen och de övriga medlemsstaterna om ett utbrott av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 hos fjäderfä på sitt territorium och har vidtagit de lämpliga åtgärder som fastställs i kommissionens beslut 2006/135/EG av den 22 februari 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa hos fjäderfä i gemenskapen (5).

(2)

Tyskland vidtog efter detta utbrott de nödvändiga åtgärderna enligt beslut 2006/135/EG. Efter det att kommissionen hade underrättats om åtgärderna har dessa granskats i samarbete med den berörda medlemsstaten, och kommissionen är till freds med att de A- och B-områden som medlemsstaten upprättat befinner sig på tillräckligt avstånd från utbrottet hos fjäderfä. Det är därför nödvändigt att upprätta A- och B-områden i Tyskland och att fastställa hur länge denna regionalisering skall gälla.

(3)

Efter en avslutande bedömning av den epidemiologiska situation i fråga om högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 i vissa delar av Frankrike, har de åtgärder enligt artikel 2.4 b och c i beslut 2006/135/EG som krävdes i de områden som upprättats i enlighet med artikel 2.2 i det beslutet upphävts i Frankrike.

(4)

Det är därför nödvändigt att ändra delarna A och B i bilaga I till beslut 2006/135/EG i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2006/135/EG skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/41/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 33. Rättat i EUT L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 18/2006 (EUT L 4, 7.1.2006, s. 3).

(4)  EUT L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUT L 52, 23.2.2006, s. 41. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/251/EG (EUT L 91, 29.3.2006, s. 33).


BILAGA

Bilaga I till beslut 2006/135/EG skall ersättas med följande:

”BILAGA I

DEL A

A-område som avses i artikel 2.1:

ISO Landskod

Medlemsstat

A-område

Tillämpning till och med den

Kod

Namn

DE

TYSKLAND

Postnummer

Kommun

8.5.2006

Skyddsområde

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Övervakningsområde

 

 

I Kreis Muldental

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

I Kreis Torgau-Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

I Kreis Döbeln

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

SVERIGE

 

 

 

Följande orter inom Kalmar län

Postnummer

Ort

24.4.2006

Skyddsområde

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Övervakningsområde

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Utökat övervakningsområde (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

DEL B

B-område som avses i artikel 2.2:

ISO Landskod

Medlemsstat

B-område

Tillämpning till och med den

Kod

Namn

DE

TYSKLAND

Postnummer

Kommun

8.5.2006

I Kreis Muldental

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

I Kreis Torgau-Oschatz

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

I Kreis Döbeln

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

SVERIGE

 

 

 

Hela Kalmar län, utom område A, inklusive följande orter

Postnummer

Ort

24.4.2006

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

598 96

VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK”


Europeiska centralbanken

20.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/54


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 7 april 2006

om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer

(ECB/2006/4)

(2006/294/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.1, artikel 14.3 och artikel 23, och

av följande skäl:

(1)

Riktlinje ECB/2004/13 av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer (1) behöver ändras för att tillgodose ändringar i definitionen av ”reserver”, samt borttagandet av det tröskelvärde under vilket ingen ränta erbjuds på kreditsaldon över natten som innehas som en kassa/investeringstjänst. Riktlinje ECB/2004/13 har redan ändrats en gång och bör därför omarbetas för tydlighetens och öppenhetens skull.

(2)

Enligt artikel 23 jämförd med artikel 43.4 i stadgan får Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört euron (nedan kallade deltagande nationella centralbanker) upprätta förbindelser med centralbanker i andra länder och vid behov med internationella organisationer, samt utföra alla slags banktransaktioner med tredjeland och internationella organisationer.

(3)

ECB-rådet anser att Eurosystemet bör fungera som ett enhetligt system när det tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster till sådana kunder, oavsett genom vilken medlem i Eurosystemet tjänsterna faktiskt tillhandahålls. Mot bakgrund av detta anser ECB-rådet att det är nödvändigt att anta den här riktlinjen för att bland annat säkerställa att Eurosystemets reservförvaltningstjänster tillhandahålls i standardiserad form och på harmoniserade villkor, att ECB får adekvat information om dessa tjänster och att gemensamma minimikrav för utformningen av avtal med kunder uppställs.

(4)

ECB-rådet anser att det är nödvändigt att bekräfta att all information, alla uppgifter och alla handlingar som upprättas av och/eller utbyts mellan medlemmar i Eurosystemet inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster är sekretessbelagda och omfattas av artikel 38 i stadgan.

(5)

I enlighet med artiklarna 12.1 och 14.3 i stadgan utgör ECB:s riktlinjer en integrerad del av gemenskapsrätten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna riktlinje avses med

—   alla slags banktransaktioner: även tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer i samband med förvaltningen av sådana centralbankers, länders och internationella organisationers reserver,

—   behörig ECB-personal: de personer vid ECB som från tid till annan utses av direktionen som behöriga avsändare och mottagare av information som skall tillhandahållas inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster,

—   centralbanker: även monetära myndigheter,

—   kund: varje land (inklusive alla offentliga myndigheter eller statliga organ), varje centralbank eller monetära myndighet utanför euroområdet, eller varje internationell organisation till vilken en medlem i Eurosystemet tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster,

—   Eurosystemets reservförvaltningstjänster: de i artikel 2 uppräknade reservförvaltningstjänster som Eurosystemets medlemmar får tillhandahålla kunder och som ger kunderna möjlighet att på ett heltäckande sätt förvalta sina reserver genom en enda medlem i Eurosystemet,

—   Eurosystemets tjänsteleverantör: en medlem i Eurosystemet som åtar sig att tillhandahålla samtliga Eurosystemets reservförvaltningstjänster,

—   enskild tjänsteleverantör: en medlem i Eurosystemet som inte åtar sig att tillhandahålla samtliga Eurosystemets reservförvaltningstjänster,

—   internationell organisation: varje organisation förutom gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan som inrättats genom eller i enlighet med ett internationellt fördrag,

—   reserver: kundens godtagbara tillgångar i euro, t.ex. kontanter och alla värdepapper som är godtagbara som ”värdepapper i grupp ett” i Eurosystemets databas över godtagbara tillgångar, som dagligen offentliggörs och uppdateras på ECB:s webbplats, med undantag för i) både värdepapper som faller under ”emittentgrupp 3” och, för de övriga emittentgrupperna, värdepapperen som faller under ”likviditetskategori IV”, ii) tillgångar som uteslutande innehas för att fullgöra pensionsåtaganden och därmed sammanhängande skyldigheter som kunden har gentemot tidigare eller nuvarande personal, iii) särskilda för ändamålet avsedda konton som öppnats av en kund hos en medlem i Eurosystemet och som syftar till att omstrukturera den offentliga skulden inom ramen för internationella avtal, och iv) de övriga kategorier av tillgångar i euro som från tid till annan beslutas av ECB-rådet.

Artikel 2

Förteckning över Eurosystemets reservförvaltningstjänster

Eurosystemets reservförvaltningstjänster skall vara följande:

1.

Depåkonton för reserverna.

2.

Depåtjänster:

a)

Depåutdrag vid månadsslutet med möjlighet att på kundens begäran även tillhandahålla utdrag vid andra tidpunkter.

b)

Överföring av utdrag via SWIFT till alla kunder som har möjlighet att ta emot utdrag via SWIFT och på andra lämpliga sätt för icke-SWIFT-kunder.

c)

Underrättelse om åtgärder från företagens sida (t.ex. kupongbetalningar och inlösen) som rör kundernas värdepappersinnehav.

d)

Hantering av åtgärder från företagens sida på kundernas vägnar.

e)

Underlättande av överenskommelser mellan kunder och ombud för tredje man, med vissa restriktioner, i samband med användandet av automatiserade program för värdepapperslån.

3.

Avvecklingstjänster:

a)

Kostnadsfria avvecklingstjänster/avvecklingstjänster där leverans sker mot betalning för alla eurodenominerade värdepapper för vilka depåkonton tillhandahålls.

b)

Bekräftelse av avveckling av alla transaktioner via SWIFT (eller annat sätt som är lämpligt för icke-SWIFT-kunder).

4.

Kassa/investeringstjänster:

a)

Köp/försäljning av valuta för kundkonton i eget namn, omfattande åtminstone köp/försäljning avista av euro mot G10-valutor utanför euroområdet.

b)

Tjänster för tidsbunden inlåning för kundens räkning.

c)

Kreditsaldon över natten:

Grupp 1 – automatisk investering i eget namn av ett begränsat, bestämt belopp per kund.

Grupp 2 – möjlighet att investera medel hos marknadsaktörerna för kundens räkning.

d)

Verkställande av investeringar för kunder på fasta instruktioner i enlighet med Eurosystemets reservförvaltningstjänster.

e)

Verkställande av kundernas order för köp/försäljning av värdepapper på sekundärmarknaden.

Artikel 3

Tjänster som tillhandahålls av Eurosystemets tjänsteleverantörer och av enskilda tjänsteleverantörer

1.   Inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster görs skillnad mellan medlemmar i Eurosystemet beroende på om det är en Eurosystemets tjänsteleverantör eller en enskild tjänsteleverantör.

2.   Förutom de tjänster som beskrivs i artikel 2, får Eurosystemets tjänsteleverantörer också erbjuda kunder andra reservförvaltningstjänster. Eurosystemets tjänsteleverantörer skall i det enskilda fallet bestämma vilka dessa tjänster är och sådana tjänster omfattas inte av den här riktlinjens tillämpningsområde.

3.   En enskild tjänsteleverantör skall omfattas av den här riktlinjen och av kraven för Eurosystemets reservförvaltningstjänster vad beträffar den eller de av Eurosystemets reservförvaltningstjänster, eller en del av en sådan tjänst som en sådan enskild tjänsteleverantör tillhandahåller och som ingår i Eurosystemets reservförvaltningstjänster. Därutöver får en enskild tjänsteleverantör också erbjuda andra reservförvaltningstjänster till kunder och skall i det enskilda fallet bestämma vilka dessa tjänster skall vara. Sådana tjänster skall inte omfattas av den här riktlinjen.

Artikel 4

Information om Eurosystemets reservförvaltningstjänster

1.   Medlemmarna i Eurosystemet skall bistå den behöriga ECB-personalen med all relevant information om Eurosystemets reservförvaltningstjänster som tillhandahålls nya och befintliga kunder samt informera behörig ECB-personal när de kontaktas av en potentiell kund.

2.   Innan medlemmarna i Eurosystemet röjer en befintlig, ny eller potentiell kunds identitet skall de försöka inhämta kundens medgivande till detta.

3.   Om ett sådant medgivande inte erhålls, skall den berörda medlemmen i Eurosystemet förse den behöriga ECB-personalen med den begärda informationen utan att röja kundens identitet.

Artikel 5

Förbud och inställande av Eurosystemets reservförvaltningstjänster

1.   För konsultationsändamål kommer ECB att upprätthålla en lista för medlemmarna i Eurosystemet över befintliga, nya och potentiella kunder vars reserver påverkas av ett beslut om frysning eller av en liknande åtgärd som ålagts antingen av en av EU:s medlemsstater på grundval av en resolution av Förenta nationernas säkerhetsråd eller av Europeiska unionen.

2.   Om en medlem i Eurosystemet inställer tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster till en befintlig kund eller vägrar att tillhandahålla sådana tjänster till en ny eller potentiell kund med anledning av en åtgärd eller beslut, som inte avses i punkt 1, och som antagits med anledning av ett nationellt politiskt beslut eller nationella intressen hos en medlem i Eurosystemet eller av en medlemsstat där medlemmen i Eurosystemet befinner sig, skall denna medlem snarast underrätta den behöriga ECB-personalen om detta. Den behöriga ECB-personalen skall genast informera de andra medlemmarna i Eurosystemet om detta. En sådan åtgärd eller ett sådant beslut skall inte utgöra något hinder för de andra medlemmarna i Eurosystemet att tillhandahålla Eurosystemets reservförvaltningstjänster till sådana kunder.

3.   Artikel 4.2 och 4.3 skall tillämpas på varje röjande av en befintlig, ny eller potentiell kunds identitet enligt punkt 2.

Artikel 6

Ansvaret för Eurosystemets reservförvaltningstjänster

1.   Varje medlem i Eurosystemet skall ansvara för att de avtal som medlemmen anser vara nödvändiga för att kunna tillhandahålla Eurosystemets reservförvaltningstjänster sluts med medlemmens kunder.

2.   Om inte annat följer av särskilda bestämmelser som är tillämpliga på en medlem i Eurosystemet eller som godkänts av denne, skall varje medlem i Eurosystemet som tillhandahåller Eurosystemets reservförvaltningstjänster eller delar därav till sina kunder vara ansvariga för varje tjänst som den tillhandahåller.

Artikel 7

Ytterligare gemensamma minimikrav för avtal med kunder

Medlemmar i Eurosystemet skall se till att deras avtal med kunder överensstämmer med denna riktlinje och med följande ytterligare gemensamma minimikrav. Avtalen skall

a)

ange att kundens motpart är den medlem i Eurosystemet med vilken kunden har avtalat om tillhandahållande av Eurosystemets reservförvaltningstjänster eller delar därav och att ett sådant arrangemang inte i sig själv skapar rättigheter eller anspråk för kunden gentemot andra medlemmar i Eurosystemet. Denna bestämmelse skall inte hindra en kund från att sluta avtal med flera medlemmar i Eurosystemet,

b)

hänvisa till de förbindelser som kan användas för avveckling av värdepapper som innehas av kundernas motparter och riskerna med att använda förbindelser som inte kan godtas för penningpolitiska transaktioner,

c)

hänvisa till det faktum att vissa transaktioner inom ramen för Eurosystemets reservförvaltningstjänster skall utföras på bästa möjliga sätt (”best effort”),

d)

hänvisa till det faktum att medlemmen i Eurosystemet kan ge förslag till kunder avseende tidpunkten för och verkställandet av en transaktion för att undvika konflikter med Eurosystemets monetära politik och växelkurspolitik och att en sådan medlem inte skall bli ansvarig för de konsekvenser som förslagen kan få för kunden,

e)

hänvisa till det faktum att de avgifter som medlemmarna i Eurosystemet tar ut av sina kunder för tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster revideras av Eurosystemet och att kunderna i enlighet med tillämplig lag skall vara bundna av de avgiftsändringar som en sådan revidering kan resultera i.

Artikel 8

ECB:s roll

ECB kommer att samordna det övergripande tillhandahållandet av Eurosystemets reservförvaltningstjänster och det tillhörande informationsarbetet. Varje medlem i Eurosystemet som blir Eurosystemets tjänsteleverantör eller vars status som Eurosystemets tjänsteleverantör upphör skall informera ECB om detta.

Artikel 9

Slutbestämmelser

1.   Denna riktlinje riktar sig till de deltagande nationella centralbankerna.

2.   Riktlinje ECB/2004/13 skall upphöra att gälla. Hänvisningar till den upphävda riktlinjen skall gälla som hänvisningar till den här riktlinjen.

3.   Denna riktlinje skall träda i kraft den 12 april 2006. Den skall tillämpas från 1 juli 2006.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 7 april 2006.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 241, 13.7.2004, s. 68. Riktlinjen senast ändrad genom riktlinje ECB/2004/20 (EUT L 385, 29.12.2004, s. 85)