ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 106

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
19 april 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 598/2006 av den 18 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 599/2006 av den 18 april 2006 om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 600/2006 av den 18 april 2006 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 601/2006 av den 18 april 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller formatet och förfarandet för uppgiftsöverföringen

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 602/2006 av den 18 april 2006 om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 genom uppdatering av uppgiftskraven

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 603/2006 av den 18 april 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

12

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 30 mars 2006 om inrättandet av en expertgrupp för de europeiska säkerhetsmarknaderna som skall ge juridiska och ekonomiska råd om tillämpningen av EU:s säkerhetsdirektiv

14

 

*

Kommissionens beslut av den 12 april 2006 om ändring av beslut 1999/659/EG om fastställande av vägledande fördelning per medlemsstat av anslagen från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket när det gäller åtgärder för landsbygdens utveckling under perioden 2000–2006 [delgivet med nr K(2006) 1542]  ( 1 )

18

 

*

Kommissionens beslut av den 18 april 2006 om ändring av beslut 2003/467/EG om fastställande av att vissa provinser eller regioner i Italien är officiellt fria från bovin tuberkulos och enzootisk bovin leukos och att Slovakien är offciellt fritt från enzootisk bovin leukos [delgivet med nr K(2006) 1551]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

19.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 598/2006

av den 18 april 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 18 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

84,0

204

65,0

212

139,0

624

108,6

999

99,2

0707 00 05

052

117,8

204

47,4

999

82,6

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

98,5

204

54,1

999

76,3

0805 10 20

052

63,9

204

29,0

212

49,5

220

36,2

624

68,7

999

49,5

0805 50 10

624

60,8

999

60,8

0808 10 80

388

83,1

400

125,3

404

90,3

508

75,2

512

78,1

528

79,6

720

77,8

804

108,7

999

89,8

0808 20 50

052

75,0

388

92,6

512

106,9

528

74,8

720

76,1

999

85,1


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


19.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 599/2006

av den 18 april 2006

om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt och grönsaker.

(2)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96 får gemenskapens exportprodukter, i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra ekonomiskt betydande export, omfattas av ett exportbidrag som skall fastställas med hänsyn till de begränsningar som följer av de avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget.

(3)

Enligt artikel 35.2 i förordning (EG) nr 2200/96 är det lämpligt att se till att de handelsflöden som härrör från det redan existerande bidragssystemet inte störs. Därför, och eftersom exporten av frukt och grönsaker är säsongsbunden, finns det anledning att fastställa de föreskrivna kvantiteterna per produkt på grundval av den exportbidragsnomenklatur som fastställs genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3). Dessa kvantiteter bör fördelas med hänsyn till de aktuella produkternas begränsade hållbarhet.

(4)

Enligt artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96 skall bidragen fastställas med hänsyn till den aktuella situationen eller den förväntade utvecklingen dels för priserna och tillgången på frukt och grönsaker på gemenskapsmarknaden, dels för de priser som tillämpas inom internationell handel. Hänsyn bör också tas till kostnaderna för marknadsföring och transport, liksom till den ekonomiska aspekten av den planerade exporten.

(5)

Enligt artikel 35.5 i förordning (EG) nr 2200/96 skall priserna på gemenskapsmarknaden fastställas med hänsyn till de priser som är mest förmånliga ur exporthänseende.

(6)

Situationen inom den internationella handeln eller särskilda krav från vissa marknader kan göra det nödvändigt att differentiera bidraget för en viss produkt beroende på dess destination.

(7)

Tomater, apelsiner, citroner och äpplen av klasserna Extra, I och II i gemenskapens handelsnormer får för närvarande exporteras i en ekonomiskt sett betydande omfattning.

(8)

För att möjliggöra maximalt utnyttjande av de tillgängliga resurserna, och med beaktande av gemenskapens exportstruktur, är det lämpligt att använda anbudsinfordringar och att fastställa vägledande bidragsbelopp och kvantiteter för den berörda perioden.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En anbudsinfordran inleds för tilldelningen av exportlicenser inom system A3. De berörda produkterna, perioden för anbudsinlämning, vägledande bidragssatser och vilka kvantiteter som omfattas fastställs i bilagan.

2.   De licenser som utfärdats för livsmedelsbistånd och som avses i artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4), får inte hänföras till de bidragsberättigande kvantiteter som avses i bilagan till den här förordningen.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.6 i förordning (EG) nr 1961/2001 skall giltighetstiden för A3-licenser vara två månader.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2091/2005 (EUT L 343, 24.12.2005, s. 1).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.


BILAGA

Anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

Period för anbudsinlämning: 2–3.5.2006

Produktkod (1)

Destination (2)

Vägledande bidragsbelopp

(euro/ton netto)

Kvantiteter

(ton)

0702 00 00 9100

F08

40

24 952

0805 10 20 9100

A00

49

38 757

0805 50 10 9100

A00

70

6 667

0808 10 80 9100

F09

43

76 161


(1)  Produktkoderna fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87.

(2)  Destinationskoderna i ”A” fastställs i bilaga II till förordning (EEG) nr 3846/87. De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003 s. 11). De övriga destinationerna innebär följande:

F03

:

Alla destinationer utom Schweiz.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Nya Guinea, Laos, Kambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko och Costa Rica.

F08

:

Alla destinationer utom Bulgarien.

F09

:

Följande destinationer:

Norge, Island, Grönland, Färöarna, Rumänien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien och Montenegro, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras al-Khayma, Fujayra), Kuwait, Yemen, Syrien, Iran, Jordanien, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador och Colombia.

Länder och territorier i Afrika med undantag för Sydafrika.

De destinationer som fastställs i artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).


19.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 600/2006

av den 18 april 2006

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen, och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3 i samma tabell.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2), under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2006.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 486/2006 (EUT L 88, 25.3.2006, s. 1).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Produkt bestående av en mörkröd icke-skummande klar vätska utan bottensats. Den har en verklig alkoholhalt av omkring 16 volymprocent av vilket, enligt laboratorieanalys, minst hälften inte har erhållits av druvor.

Produkten framställs av druvmust, som under jäsning tillsätts socker från sockerbetor och etylalkohol som erhållits från majs.

Halter av beståndsdelar:

:

Totalt sockerinnehåll

:

169,7 g/l

:

Citronsyra

:

1,4 g/l

:

Vinsyra

:

1,4 g/l

:

Äppelsyra

:

0,2 g/l

:

Ättiksyra

:

0,3 g/l

Till smaken är produkten söt, syrlig, aningen bitter, syrlig, aromatisk och aningen kryddig.

Produkten är avsedd för direkt konsumtion som dryck. Den distribueras i flaskor om 0,75 l.

2206 00 59

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 5 c till kapitel 22 samt texten till KN-nummer 2206 00 och 2206 00 59.

Produkten klassificeras enligt HS-nummer 2206 även om den gjorts starkare genom tillsats av alkohol, eftersom den behåller sin karaktär av en produkt enligt det numret (se de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 2206 tredje stycket).

Produkten kan inte klassificeras som annat vin enligt HS-nummer 2204, på grund av de för höga halterna av citronsyra och socker, vilka ändrar karaktären av vin av färska druvor enligt detta nummer.

Enligt texten till de förklarande anmärkningarna till HS-nummer 2204 avsnitt I punkt 4 kan dessertvin (även benämnt starkvin) i vissa fall ha gjorts starkare genom tillsats av alkohol. Dock kan produkten inte anses vara ett starkvin enligt nr 2204, eftersom starkvin enligt kompletterande anmärkning 5 c till kapitel 22 endast får ha tillsatts produkter som har erhållits vid destillation av vin.


19.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 601/2006

av den 18 april 2006

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 när det gäller formatet och förfarandet för uppgiftsöverföringen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (1), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 184/2005 fastställs en gemensam ram för systematisk produktion av gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar.

(2)

Det är nödvändigt att närmare ange formatet och förfarandet för överföringen av de uppgifter som krävs för att jämförbara och harmoniserade uppgifter medlemsstaterna emellan skall kunna produceras, så att risken för fel vid uppgiftsöverföringen minskar och de insamlade uppgifterna snabbare kan behandlas och ställas till användarnas förfogande snabbare. Tillämpningsbestämmelser bör därför fastställas för att komplettera Eurostats anvisningar för uppgifter om betalningsbalansen (Balance of Payments Vademecum), som revideras varje år.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från betalningsbalanskommittén, som inrättats genom förordning (EG) nr 184/2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppgiftsöverföring

Medlemsstaterna skall till kommissionen (Eurostat) överföra uppgifterna i elektroniskt format via den portal som kommissionen (Eurostat) administrerar.

Kommissionen (Eurostat) skall tillhandahålla utförlig dokumentation om denna portal samt riktlinjer om hur uppgiftsöverföringen skall ske på ett sådant sätt att den är kompatibel med portalen.

Artikel 2

Dataformat

Medlemsstaterna skall använda dataformatet ”Gesmes” i enlighet med de utbytesstandarder som anges av kommissionen (Eurostat). Kommissionen (Eurostat) skall tillhandahålla utförlig dokumentation om dessa standarder samt riktlinjer om hur dessa standarder skall tillämpas i enlighet med kraven i denna förordning.

Det skall inte användas något format för konfidentiella uppgifter.

Artikel 3

Tekniska specifikationer för dataformatet

De tekniska specifikationerna för datastrukturen skall vara de som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2006.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.


BILAGA

Tekniska specifikationer för datastrukturen

INLEDNING

En grundläggande förutsättning för en effektiv databehandling är att datastrukturen är standardiserad. Detta är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna rapporteras i enlighet med de utbytesstandarder som fastställts av kommissionen (Eurostat). Endast Gesmes-formatet skall användas när uppgifter avseende betalningsbalansstatistiken skall överföras från medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat).

DATAUPPSÄTTNINGAR

Följande fem datauppsättningar skall användas vid betalningsbalansrapporteringen:

Datauppsättningsidentifikator

Beskrivning

BOP_EUR_Q

Euroindikatorer

BOP_FDI_A

Utländska direktinvesteringar

BOP_ITS_A

Internationell handel med tjänster

BOP_POS_A

Direktinvesteringar, positioner

BOP_Q_Q

Kvartalsuppgifter

DATASTRUKTUR, KODLISTOR OCH ATTRIBUT

I detta avsnitt ges en översikt över den datastruktur, de kodlistor och de attribut som skall användas. De tillgängliga värdena för attributen återfinns i den senaste versionen av Eurostats Balance of Payments Vademecum.

1.   Frekvens

a)

Definition: seriernas frekvens

b)

Kodlistans namn: CL_FREQ

c)

Format: AN1

2.   Referensområde eller rapporterande enhet

a)

Definition: det land eller den geografiska/politiska grupp av länder där det ekonomiska fenomenet mäts. Denna enhet kallas även rapporterande enhet

b)

Kodlistans namn: CL_AREA_EE

c)

Format: AN2

d)

Använda förkortningar: COU land, ECO ekonomiskt område, GEO geografiskt område, ORG internationell organisation

3.   Justeringsindikator

a)

Definition: anger om en säsongsjustering och/eller arbetsdagsjustering har tillämpats eller ej

b)

Kodlistans namn: CL_ADJUSTMENT

c)

Format: AN1

4.   Typ av uppgifter

a)

Definition: beskrivning av typ av uppgifter för betalningsbalansstatistiken, t.ex. stock, flöde

b)

Kodlistans namn: CL_DATA_TYPE_BOP

c)

Format: AN1

5.   Kodad betalningsbalanspost

a)

Definition: kodad post från fördelningen av betalningsbalansen

b)

Kodlistans namn: CL_BOP_ITEM

c)

Format: AN8

d)

Använda förkortningar: STD standardkomponent, MEM memorandumpost, SUP kompletterande information, XOE Eurostat/OECD- eller Eurostatpost, ECB-post, IIP utlandsställningen

6.   Fördelning efter valuta

a)

Definition: avser fördelningen efter valuta för transaktioner och positioner

b)

Kodlistans namn: CL_CURR_BRKDWN

c)

Format: AN1

7.   Motpartsområde

a)

Definition: det land eller den geografiska/ekonomiska grupp av länder inom vilket/vilka referensområdet eller den rapporterande enheten (ref_area) har genomfört transaktionen

b)

Kodlistans namn: CL_AREA_EE

c)

Format: AN2

8.   Valutaenhet för serierna

a)

Definition: valutaenhet (gemensam valuta, t.ex. euro eller ecu eller USD eller nationell valuta osv.) eller särskilda dragningsrätter

b)

Kodlistans namn: CL_SERIES_DENOM

c)

Format: AN1

9.   Näringsgren för den inhemska enheten

a)

Definition: näringsgren för den inhemska enheten

b)

Kodlistans namn: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Format: N4

10.   Näringsgren för den utländska enheten

a)

Definition: näringsgren för den utländska enheten

b)

Kodlistans namn: CL_BOP_EC_ACTIV_R1

c)

Format: N4

11.   Observationsstatus (obligatoriskt)

a)

Definition: information om kvaliteten på värdet eller om ett ovanligt eller saknat värde

b)

Kodlistans namn: CL_OBS_STATUS

c)

Format: AN1

12.   Observationens konfidentialitet (villkorligt)

a)

Definition: information om huruvida observationen får offentliggöras utanför den mottagande institutionen eller ej

b)

Kodlistans namn: CL_OBS_CONF

c)

Format: AN1

13.   Sändande organisation

a)

Definition: enhet som sänder uppgifterna

b)

Kodlistans namn: CL_ORGANISATION

c)

Format: AN3

14.   Mottagare

a)

Definition: enhet som tar emot uppgifterna

b)

Kodlistans namn: CL_ORGANISATION

c)

Format: AN3


19.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 602/2006

av den 18 april 2006

om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 genom uppdatering av uppgiftskraven

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 184/2005 fastställs en gemensam ram för systematisk produktion av gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar.

(2)

För att möta förändrade behov till följd av den ekonomiska och tekniska utvecklingen är det nödvändigt att uppdatera uppgiftskraven regelbundet och justera den angivna fördelningsnivån.

(3)

När det gäller portföljinvesteringar är det svårt att mäta ”skulder, extra-EU” direkt. I praktiken beräknas dessa genom att man subtraherar ”nettotillgångar, intra-EU” från den totala skulden på världsnivå. Uppgifter om ”nettotillgångar, intra-EU” behövs därför för att beräkna ”skulder, extra-EU”.

(4)

Vissa delar av den geografiska fördelningen bör ändras för att förbättra kvaliteten på betalningsbalansstatistiken och tillgodose användarnas behov på ett effektivare sätt.

(5)

Det bör läggas fast korrekta och exakta definitioner av alla begrepp och termer som används i bilagan till förordning (EG) nr 184/2005 så att feltolkningar undviks.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från betalningsbalanskommittén som inrättats genom artikel 11 i förordning (EG) nr 184/2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 184/2005 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2006.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 35, 8.2.2005, s. 23.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 184/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

I tabell 2 ”Kvartalsstatistik över betalningsbalansen” avsnitt III ”Finansiell balans” skall uppgiftskraven för portföljinvesteringar ersättas med följande text:

 

Tillgångar netto

Skulder netto

Netto

Portföljinvesteringar

Intra-EU

Extra-EU

Världen”

 

2.

Denna ändring gäller bara den engelska språkversionen.

3.

I tabell 6 ”Nivåer för geografisk fördelning” skall följande länder föras in i kolumnen med rubriken ”Nivå 1”, på samma rad som motsvarande poster i kolumnen med rubriken ”Nivå 2”:

a)

”RU

Ryssland”

b)

”BR

Brasilien”

c)

”CN

Kina”

d)

”HK

HongKong”

e)

”IN

Indien”

4.

I tabell 7 ”Nivåer för fördelning efter näringsgren” kolumn ”Nivå 2” skall definitionen av avdelning K huvudgrupp 74 undergrupp 7414, 7415 ersättas med följande text:

”Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m., inklusive holdingverksamhet”.


19.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 603/2006

av den 18 april 2006

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2005/06 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1011/2005 (3). Dessa priser och tilläggsbelopp har senast ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 580/2006 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1011/2005 för regleringsåret 2005/06 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 100, 8.4.2006, s. 10.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 19 april 2006 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

35,66

0,59

1701 11 90 (1)

35,66

4,21

1701 12 10 (1)

35,66

0,45

1701 12 90 (1)

35,66

3,91

1701 91 00 (2)

39,39

5,65

1701 99 10 (2)

39,39

2,52

1701 99 90 (2)

39,39

2,52

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i förordning (EG) nr 1260/2001.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

19.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/14


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 mars 2006

om inrättandet av en expertgrupp för de europeiska säkerhetsmarknaderna som skall ge juridiska och ekonomiska råd om tillämpningen av EU:s säkerhetsdirektiv

(2006/288/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

Helt integrerade och effektiva finansmarknader har en avgörande betydelse för moderna ekonomier. En fungerande inre marknad för finansiella tjänster är därmed ett mycket viktigt led i den ekonomiska reformprocessen enligt Lissabonstrategin och en förutsättning för EU:s globala konkurrenskraft.

(2)

I vitboken om politiken för finansiella tjänster 2005–2010 (”vitboken”) (1) anges europeiska kommissionens politiska prioriteringar i fråga om finansiella tjänster fram till 2010. Ett syfte med kommissionens politik inom detta område är att genomföra den existerande lagstiftningen, kontrollera att den efterlevs och se till att EU:s handlingsplan för bättre lagstiftning tillämpas strikt på framtida initiativ.

(3)

I vitboken anges olika konkreta metoder för att öka kunskapen om hur gemenskapslagstiftningen tillämpas i praktiken och för att säkerställa den rättsliga samstämmighet som marknaderna behöver, i enlighet med kommissionens handlingsplan för bättre lagstiftning. Den första kontrollen av enhetligheten inom en sektor kommer att göras av säkerhetssektorn. Därför har man beslutat att inrätta en grupp bestående av experter och branschfolk från säkerhetsmarknaderna som skall hjälpa kommissionen att analysera de viktigaste problemen inom detta område. Denna analys förutsätter studier av hur gemenskapslagstiftningen införlivas och tillämpas på nationell nivå, för att öka kunskaperna om hur gemenskapslagstiftningen tillämpas i praktiken och säkerställa den rättsliga samstämmighet som är nödvändig för gränsöverskridande investeringstjänster och säkerhetsmarknader.

(4)

Vid sidan om branschfolkets rådgivning i frågor kopplade till den rättsliga bedömningen av EU:s säkerhetsdirektiv vill kommissionen att expertgruppen analyserar de ekonomiska konsekvenserna av dessa direktiv samt deras genomförande och tillämpning i medlemsstaterna. Därför kommer expertgruppen också att bistå kommissionen i dess arbete med rapporterna om tillämpningen av olika bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (2), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (5). När kommissionen så begär kommer expertgruppen också att ge tekniska råd i aktuella frågor som rör EU:s säkerhetsmarknader, såsom kreditvärderingsinstitut och finansanalytiker.

(5)

Expertgruppen bör bestå av personer som har juridiska sakkunskaper om eller direkt branscherfarenhet från de områden som omfattas av uppdraget. Experter eller observatörer från andra expertgrupper, konsumentorganisationer eller investerarorganisationer bör kunna delta.

(6)

Det här beslutet ger verkan åt kommissionens åtagande i vitboken om att inrätta en expertgrupp, och förfarandena för gruppens sammansättning och arbetssätt fastställs.

(7)

Expertgruppens verksamhet bör ha begränsad varaktighet. Den kommer att inleda sin verksamhet under 2006 och fortsätta till utgången av 2009, om inte kommissionen beslutar att förlänga dess uppdrag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen inrättar härmed en europeisk expertgrupp för säkerhetsmarknaderna, nedan kallad ”expertgruppen”.

Artikel 2

Uppgifter

Expertgruppen skall ha följande uppgifter:

Rådgivning i samband med kommissionens analys av den rättsliga samstämmigheten i EU:s regler och, när så är lämpligt, deras genomförande i nationell lagstiftning, genom kontroller av enhetligheten inom olika sektorer när det gäller EU:s säkerhetsdirektiv och studier av den tillämpliga lagstiftningen i syfte att hitta områden där osäkerhet om rättsläget som stör säkerhetsmarknadernas funktion; perspektivet skall vara den reglerade branschens och användarnas.

Rådgivning i samband med kommissionens rapporter om tillämpningen av olika bestämmelser i direktiv 2004/39/EG, direktiv 2003/71/EG och direktiv 2004/109/EG samt om funktionen för direktiv 2003/6/EG. Expertgruppens rådgivning kommer också att bygga på en analys av de ekonomiska effekterna av dessa direktiv.

När kommissionen så begär, tekniska råd om aktuella frågor som rör EU:s säkerhetsmarknader, såsom kreditvärderingsinstitut och finansanalytiker. När det gäller kreditvärderingsinstitut avser kommissionen att kartlägga marknadsaktörernas åsikter, särskilt när det gäller aktörer som köper komplexa finansiella instrument, genom att begära expertgruppens råd i specifika frågor som rör kreditvärderingsinstitutens verksamhet. När det gäller finansanalytiker kan expertgruppen bli tillfrågad om sina åsikter om de gällande reglernas ändamålsenlighet.

Expertgruppen skall regelbundet sammanfatta sina analyser och råd i rapporter till kommissionen. Kommissionen är inte bunden av de råd som den får av expertgruppen och dessa råd påverkar inte tillämpningen av de råd som kommissionens andra expertgrupper ger i frågor som ingår i uppdraget. Expertgruppen skall på lämpligt sätt samordna sitt arbete med kommissionens andra berörda expertgrupper för att undvika dubbelarbete.

Artikel 3

Sammansättning – utnämning

1.   Expertgruppen skall ha högst 20 medlemmar.

2.   Kommissionen skall utse expertgruppens medlemmar på grundval av de ansökningar som, efter en inbjudan att lämna intresseanmälan, inkommer från kvalificerade experter som har praktisk erfarenhet från näringslivet, den akademiska världen och det civila samhället (även företrädare för konsumenter och investerare) och som är verksamma inom investeringstjänster och säkerhetsbranschen.

3.   Kommissionen skall bedöma behörigheten för de enskilda experter som lämnat in en ansökan utifrån följande kriterier:

Styrkta sakkunskaper och färsk praktisk erfarenhet, även på europeisk eller internationell nivå, från områden av relevans för investeringstjänster och säkerhetsbranschen och/eller när det gäller effekterna av EU:s säkerhetsdirektiv inom dessa områden.

Den enskilde expertens förmåga att påverka näringslivets, den akademiska världens och det civila samhällets syn på de frågor som omfattas av uppdraget.

Till ansökningarna skall bifogas dokumentation som styrker att experten uppfyller de krav som anges ovan.

De enskilda experterna skall också ha så goda kunskaper i ett språk som är allmänt använt inom finansområdet att de kan bidra till diskussioner och utarbetande av rapporter på det språket.

4.   När experterna väljs skall kommissionen också ta hänsyn till att sakkunskaperna inom expertgruppen måste täcka alla relevanta uppgifter och produkter inom säkerhetsbranschen.

Dessutom skall kommissionen säkerställa en bred geografisk spridning i expertgruppen, med experter som har direkta kunskaper om många olika EU-marknader, även nationella marknader, i så stor utsträckning som är möjligt på grundval av de ansökningar som inkommit.

5.   Följande skall gälla:

Medlemmarnas utnämning är personlig, vilket innebär att inga ersättare får delta i expertgruppens överläggningar, och de skall ge kommissionen råd helt oberoende av sina eventuella yrkesmässiga band och utan påverkan utifrån.

Medlemmarna utses för två år med möjlighet till förlängning.

Medlemmarna förväntas delta aktivt i expertgruppens sammanträden samt i minst en av de arbetsgrupper som avses i artikel 4.2.

Medlemmar som inte längre kan bidra effektivt till expertgruppens överläggningar, som lämnar sitt uppdrag eller som inte uppfyller villkoren i den här artikeln eller artikel 287 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, kan ersättas av kommissionen för återstoden av sin mandatperiod.

Namnet på de medlemmar som utses av kommissionen kommer att offentliggöras på webbplatsen för Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster. Medlemmarnas namn skall samlas in, behandlas och offentliggöras i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6).

Artikel 4

Verksamhet

1.   Kommissionen skall organisera expertgruppens sammanträden och stå för ordförandeskapet. Expertgruppen skall sammanträda fyra gånger per år, och flera sammanträden i arbetsgrupper skall hållas varje år.

2.   Kommissionen får inrätta en eller flera arbetsgrupper för specifika frågor och skall fastställa deras uppgifter; alla sådana arbetsgrupper skall upplösas så fort deras specifika uppdrag har slutförts.

3.   Kommissionen skall fastställa ett arbetsprogram för varje kalenderår. Programmet avgör vilka ämnen som skall diskuteras av expertgruppen eller någon av arbetsgrupperna, och det skall innehålla en tidsplan för när utkasten till rapporter skall diskuteras på expertgruppens sammanträden. Kommissionen kommer sedan att kunna göra den föreskrivna bedömningen på grundval av expertgruppens råd och analyser.

4.   Kommissionen får be experter eller observatörer med särskild kompetens i en viss fråga som står på dagordningen att medverka i expertgruppens eller arbetsgruppernas sammanträden om detta kan vara till nytta eller är nödvändigt. På grundval av denna bestämmelse får man också bjuda in experter från kommissionens övriga expertgrupper eller observatörer som företräder konsumenter eller investerare.

5.   En expert eller observatör får inte röja uppgifter som erhållits genom deltagandet i expertgruppens eller arbetsgruppens överläggningar om kommissionen klassar uppgifterna som konfidentiella.

6.   Expertgruppen och arbetsgrupperna skall normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med de förfaranden och tidsplaner som upprättas av kommissionen. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariatet.

7.   Expertgruppen skall anta sin egen arbetsordning på grundval av ett förslag som läggs fram av kommissionen.

8.   Kommissionen skall på webbplatsen för Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster offentliggöra expertgruppens slutsatser och rapporter samt sammanfattningarna från arbetsgruppernas möten; de berörda dokumenten skall publiceras på originalspråk.

Artikel 5

Sammanträdesutgifter

1.   Kommissionen skall ersätta ledamöters kostnader för resor och uppehälle i samband med expertgruppens verksamhet enligt kommissionens gällande bestämmelser. Ingen ersättning skall utgå för själva det utförda arbetet.

2.   Utgifter för sammanträden skall ersättas inom ramen för de anslag som tilldelats den berörda avdelningen enligt det årliga förfarandet för fördelning av medel.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det skall tillämpas till och med utgången av 2009 om inte kommissionen före det datumet beslutar att förlänga mandatet för expertgruppen och dess eventuella arbetsgrupper.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  Vitbok om politiken för finansiella tjänster (2005–2010), KOM(2005) 629 slutlig, 1 december 2005.

(2)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 45, 16.2.2005, s. 18.

(3)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

(4)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


19.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 12 april 2006

om ändring av beslut 1999/659/EG om fastställande av vägledande fördelning per medlemsstat av anslagen från garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket när det gäller åtgärder för landsbygdens utveckling under perioden 2000–2006

[delgivet med nr K(2006) 1542]

(Endast de danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska, spanska och svenska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2006/289/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (1), särskilt artikel 46.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 1999/659/EG (2) fastställde kommissionen de ursprungliga anslagen till medlemsstaterna för åtgärder för landsbygdens utveckling som delfinansieras av garantisektionen vid EUGFJ för perioden 2000–2006.

(2)

Genom artikel 1 tredje stycket i beslut 1999/659/EG begränsas det högsta belopp som berättigar till stöd från EUGFJ för perioden 16 oktober–31 december 2006. Till följd av övergångsåtgärderna i artikel 39.1 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (3) gäller inte den bestämmelsen längre.

(3)

Enligt artikel 46.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall de ursprungliga anslagen justeras på grundval av de verkliga utgifterna och de reviderade utgiftsprognoser som medlemsstaterna överlämnar, varvid hänsyn skall tas till programmens mål.

(4)

Enligt artikel 57.2 i kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden (4), skall kommissionen justera de ursprungliga anslag per medlemsstat som fastställs i beslut 1999/659/EG inom två månader efter det att budgeten för budgetåret i fråga antagits.

(5)

Vid justeringen av de ursprungliga anslagen måste man beakta medlemsstaternas användning av anslagen under perioden 2000–2005 och de reviderade prognoser för 2006 som lämnats före den 1 oktober 2005. Enligt bestämmelserna i artikel 55.1 b i kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 visar prognosen för utgifterna för 2006 att en del av budgetanslagen för 2006 inte kommer att användas. Enligt artikel 46.3 i förordning (EG) nr 1257/1999 skall kommissionen omfördela de oanvända medlen mellan de medlemsstater som förväntas använda sina finansiella anslag fullt ut för programperioden 2000–2006 i enlighet med fördelningen av de ursprungliga anslagen i beslut 1999/659/EG.

(6)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (5) skall de belopp som moduleringen genererar göras tillgängliga som extra gemenskapsstöd för åtgärder inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogram som finansierias genom garantisektionen vid EUGFJ enligt förordning (EG) nr 1257/1999.

(7)

Genom kommissionens beslut K(2005) 5314 av den 19 december 2005 (6) fördelas de belopp som moduleringen genererat enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1782/2003 till medlemsstaterna. De tilldelningarna måste läggas till medlemsstaternas tilldelningar för budgetåret 2006 enligt beslut 1999/659/EG.

(8)

Beslut 1999/659/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 1999/659/EG skall ändras på följande sätt:

a)

i artikel 1 skall tredje stycket utgå

b)

bilagan skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Hellenska republiken, Konungariket Spanien, Franska republiken, Irland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Portugisiska republiken, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 12 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 80. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2223/2004 (EUT L 379, 24.12.2004, s. 1).

(2)  EGT L 259, 6.10.1999, s. 27. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/361/EG (EUT L 118, 5.5.2005, s. 35).

(3)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

(4)  EUT L 153, 30.4.2004, s. 31. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1360/2005 (EUT L 214, 19.8.2005, s. 55).

(5)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2183/2005 (EUT L 347, 30.12.2005, s. 56).

(6)  Beslut rättat genom beslut K(2006) 311.


BILAGA

Stöd till utveckling av landsbygden, garantisektionen vid EUGFJ, (2000–2006)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (1)

2006

Hela perioden (reviderad tilldelning utan modulering)

Totalt anslag ”Berlin”

Hela perioden (reviderad med modulering)

Faktiska utgifter

Ursprunglig tilldelning

Prognos (2)

Reviderad tilldelning (utan modulering)

Reviderad tilldelning (med modulering) (3)

Belgien

25,9

31,7

47,9

46,2

49,1

56,1

54,3

67,8

67,8

75,9

324,7

379,0

332,8

Danmark

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

46,2

63,9

57,7

57,7

74,4

313,4

348,8

330,1

Tyskland

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

803,8

781,3

784,1

835,4

940,6

5 359,9

5 308,6

5 465,1

Grekland

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

157,3

178,1

191,5

201,1

228,5

1 003,0

993,4

1 030,4

Spanien

395,3

539,8

448,5

500,1

512,0

533,9

542,6

551,4

585,2

692,2

3 514,8

3 481,0

3 621,8

Frankrike

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

879,5

1 105,3

1 048,5

1 048,5

1 197,0

5 361,6

5 763,4

5 510,1

Irland

344,4

326,6

333,0

341,0

350,0

357,5

337,3

336,4

359,8

378,4

2 412,3

2 388,9

2 430,9

Italien

755,6

658,7

649,9

652,5

635,1

679,8

474,0

480,7

524,3

592,6

4 555,9

4 512,3

4 624,2

Luxemburg

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

16,0

13,9

12,9

13,9

14,5

92,0

91,0

92,6

Nederländerna

59,8

54,8

48,9

69,4

67,6

63,5

48,5

53,0

57,1

71,1

421,1

417,0

435,1

Österrike

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

479,1

450,0

449,6

480,5

500,1

3 239,0

3 208,1

3 258,6

Portugal

132,1

197,8

167,7

153,1

193,9

178,9

254,1

229,2

229,2

252,1

1 252,7

1 516,8

1 275,6

Finland

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

336,9

219,9

216,4

237,9

247,8

2 220,8

2 199,3

2 230,7

Sverige

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

170,7

140,2

140,1

150,9

164,2

1 140,7

1 129,9

1 154,0

Förenade kungariket

151,2

180,5

162,3

148,7

156,0

155,6

188,6

202,8

213,9

288,8

1 168,2

1 168,0

1 243,1

Ännu inte tilldelade

 

 

 

 

 

 

167,8

 

 

 

 

 

 

Summa

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 702,4

4 751,1

4 914,8

5 019,8

4 822,1

5 063,2

5 718,2

32 380,1

32 905,5

33 035,1

 

 

 

 

 

 

 

43,4

överfört

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 063,2

 

 

 

 

 

 


(1)  Uppgifter om utgifter för 2005 före räkenskapsavslutning

(2)  Högsta stödberättigande belopp enligt artikel 55.1 b i förordning (EG) nr. 817/2004

(3)  Tilldelning, inkl. omfördelning av 197,7 miljoner euro (tillgängligt överskott efter omfördelning upp till 100 % av Berlin-taket) + 43,4 miljoner euro efter överföring av + 655 miljoner euro från modulering enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr. 1782/2003


19.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 april 2006

om ändring av beslut 2003/467/EG om fastställande av att vissa provinser eller regioner i Italien är officiellt fria från bovin tuberkulos och enzootisk bovin leukos och att Slovakien är offciellt fritt från enzootisk bovin leukos

[delgivet med nr K(2006) 1551]

(Text av betydelse för EES)

(2006/290/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt punkt I.4 i bilaga A och punkt I.E i bilaga D, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 64/432/EG fastställs att medlemsstater eller delar eller regioner i dessa kan ges status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos samt enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar, förutsatt att vissa villkor i det direktivet är uppfyllda.

(2)

Förteckningarna över de regioner i medlemsstaterna som förklarats fria från bovin tuberkulos, bovin brucellos och enzootisk bovin leukos återfinns i kommissionens beslut 2003/467/EG av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar (2).

(3)

Italien har inkommit med dokument till kommissionen som visar att regionen Friuli-Venezia Giulia uppfyller de tillämpliga kraven i direktiv 64/432/EEG för att bli förklarad som officiellt fri från tuberkulos när det gäller nötkreatursbesättningar.

(4)

Italien har också inkommit med dokument till kommissionen som visar att regionen Molise uppfyller de tillämpliga kraven i direktiv 64/432/EEG för att bli förklarad som officiellt fri från enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar.

(5)

Slovakien har inkommit med dokument till kommissionen som visar att hela dess territorium uppfyller de tillämpliga kraven i direktiv 64/432/EEG för att bli förklarat som officiellt fritt från enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar.

(6)

På grundval av utvärderingen av de dokument som lämnats in av Italien bör regionerna Friuli-Venezia Giulia och Molise förklaras som officiellt fria från bovin tuberkulos respektive enzootisk bovin leukos.

(7)

På grundval av utvärderingen av de dokument som lämnats in av Slovakien bör hela medlemsstaten förklaras som officiellt fri från enzootisk bovin leukos.

(8)

Beslut 2003/467/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och III till beslut 2003/467/EG skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s 1977. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1/2005 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

(2)  EUT L 156, 25.6.2003, s. 74. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/169/EG (EUT L 57, 28.2.2006, s. 35).


BILAGA

Bilagorna I och III till beslut 2003/467/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Kapitel 2 i bilaga I skall ersättas med följande:

”KAPITEL 2

Regioner officiellt fria från tuberkulos i medlemsstaterna

I Italien:

I regionen Abruzzo: provinsen Pescara.

Regionen Friuli-Venezia Giulia.

I regionen Lombardiet: provinserna Bergamo, Como, Lecco och Sondrio.

I regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno.

I regionen Toskana: provinserna Grosseto och Prato.

I regionen Trentino-Alto Aldige: provinserna Bolzano och Trento.”

2.

Kapitel 1 i bilaga III skall ersättas med följande:

”KAPITEL 1

Medlemsstater officiellt fria från enzootisk bovin leukos

ISO-kod

Medlemsstat

BE

Belgien

CZ

Tjeckien

DK

Danmark

DE

Tyskland

ES

Spanien

FR

Frankrike

IE

Irland

CY

Cypern

LU

Luxemburg

NL

Nederländerna

AT

Österrike

SI

Slovenien

SK

Slovakien

FI

Finland

SE

Sverige

UK

Förenade kungariket”

3.

Kapitel 2 i bilaga III skall ersättas med följande:

”KAPITEL 2

Regioner officiellt fria från enzootisk bovin leukos i medlemsstaterna

I Italien:

I regionen Abruzzo: provinsen Pescara.

I regionen Emilia-Romagna: provinserna Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia och Rimini.

Regionen Friuli-Venezia Giulia.

I regionen Lazio: provinserna Frosinone och Rieti.

I regionen Ligurien: provinsen Imperia.

I regionen Lombardiet: provinserna Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio och Varese.

I regionen Marche: provinserna Ancona, Ascoli Piceno, Macerata och Pesaro.

Regionen Molise.

I regionen Piemonte: provinserna Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania och Vercelli.

I regionen Toskana: provinserna Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato och Siena.

I regionen Trentino-Alto Aldige: provinserna Bolzano och Trento.

I regionen Umbrien: provinserna Perugia och Terni.

I regionen Valle d'Aosta: provinsen Aosta.”