ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 99

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
7 april 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 564/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 565/2006 av den 6 april 2006 om införande av undersöknings- och uppgiftskrav för importörer eller tillverkare av vissa prioriterade ämnen i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 566/2006 av den 6 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2014/2005 om licenser inom ramen för ordningen för import av bananer till gemenskapen för bananer avsedda för övergång till fri omsättning till en tullsats enligt gemensamma tulltaxan, om undantag från den förordningen och om ändring av förordning (EG) nr 219/2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av bananer med KN-nummer 08030019 med ursprung i AVS-länderna för perioden 1 mars–31 december 2006

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 567/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 7 april 2006

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 568/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 569/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 23:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 570/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 571/2006 av den 6 april 2006 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 572/2006 av den 6 april 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 573/2006 av den 6 april 2006 om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2094/2005

20

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 8 februari 2006 — Statligt stöd nr C 22/2004 (f.d. N 648/2001) om skatteavdrag för yrkesfiskare (Sverige) [delgivet med nr K(2006) 265]  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens beslut av den 4 april 2006 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna [delgivet med nr K(2006) 1248]  ( 1 )

27

 

*

Kommissionens beslut av den 5 april 2006 om ändring av beslut 2002/613/EG när det gäller godkända stationer för insamling av sperma av svin i Kanada [delgivet med nr K(2006) 1258]  ( 1 )

29

 

*

Kommissionens beslut av 5 april 2006 om ändring av beslut 2004/453/EG vad avser Sverige och Förenade kungariket [delgivet med nr K(2006) 1259]  ( 1 )

31

 

*

Kommissionens beslut av den 6 april 2006 om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszonerna när det gäller bluetongue i Spanien [delgivet med nr K(2006) 1262]  ( 1 )

35

 

*

Kommissionens beslut av den 6 april 2006 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 2006/254/EG [delgivet med nr K(2006) 1556]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 564/2006

av den 6 april 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 6 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

98,8

204

75,3

212

129,8

624

88,4

999

98,1

0707 00 05

052

141,0

204

66,3

999

103,7

0709 90 70

052

117,4

204

52,0

999

84,7

0805 10 20

052

39,6

204

40,4

212

47,7

220

40,7

400

62,7

624

63,8

999

49,2

0805 50 10

624

64,7

999

64,7

0808 10 80

388

73,2

400

139,6

404

96,7

508

83,7

512

82,6

524

61,0

528

82,4

720

102,7

804

113,5

999

92,8

0808 20 50

388

83,6

512

78,8

528

62,9

720

44,1

999

67,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 565/2006

av den 6 april 2006

om införande av undersöknings- och uppgiftskrav för importörer eller tillverkare av vissa prioriterade ämnen i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (1), särskilt artikel 10.2, och

av följande skäl:

(1)

De rapportörer som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EEG) nr 793/93 har granskat de uppgifter som tillverkare och importörer tillhandahållit om vissa prioriterade ämnen. Efter samråd med dessa tillverkare eller importörer har rapportörerna beslutat att det för riskbedömningen krävs att tillverkarna och importörerna lämnar ytterligare uppgifter och utför ytterligare undersökningar.

(2)

De uppgifter som är nödvändiga för bedömning av ämnena finns inte att tillgå hos tidigare tillverkare eller importörer. Tillverkarna och importörerna har undersökt om djurförsöken kan ersättas eller begränsas med hjälp av andra metoder.

(3)

Det bör därför krävas att tillverkarna och importörerna av prioriterade ämnen lämnar ytterligare uppgifter om och utför ytterligare undersökningar av dessa ämnen. De protokoll som rapportörerna överlämnat till kommissionen bör därför användas för dessa undersökningar.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 15 i förordning (EEG) nr 793/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De tillverkare och importörer som har lämnat uppgifter i enlighet med kraven i artiklarna 3, 4, 7 och 9 i förordning (EEG) nr 793/93 för de ämnen som upptas i bilagan skall lämna sådana uppgifter och utföra de undersökningar som anges i bilagan och underrätta de berörda rapportörerna om resultaten.

Undersökningarna skall utföras i enlighet med de protokoll som rapportörerna anger.

Resultaten skall tillhandahållas inom de tidsfrister som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Nr

Einecs-nr

CAS-nr

Ämnets namn

Rapportör

Undersöknings-/uppgiftskrav

Tidsfrist räknad från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande

1

214-604-9

1163-19-5

Bis(pentabromofenyl)eter (1)

UK/F

Studie av utvecklingsneurotoxicitet hos råttor eller möss

24 månader

Ändamålsenligt program för biomonitoring avseende människor, inklusive bröstmjölk och blod, samt behovet av en trendanalys för en viss period

Årlig rapportering under en 10-årsperiod

Miljöövervakningsprogram – inklusive fåglar, avloppsslam, sediment och luft – för att fastställa tidstrender för ämnet och dess mer toxiska och bioackumulativa nedbrytningsprodukter under en 10-årsperiod

Årlig rapportering under en 10-årsperiod

2

237-158-7

13674-84-5

Tris(2-kloro-1-metyletyl) fosfat (2)

UK/IRL

Data om utsläpp och användningsmönster för vissa stadier i livscykeln

3 månader

3

237-159-2

13674-87-8

Tris[2-kloro-1-(klorometyl) etyl] fosfat (2)

UK/IRL

Data om utsläpp och användningsmönster för vissa stadier i livscykeln

3 månader

Toxicitetstest i sediment- och vattenfas på Chironomid-larver med kontaminerat sediment (OECD 218)

6 månader

Toxicitetstest i sediment- och vattenfas på Lumbriculus med kontaminerat sediment

6 månader

Toxicitetstest i sediment- och vattenfas på Hyallella med kontaminerat sediment

6 månader

4

253-760-2

38051-10-4

2,2-Bis(klorometyl) trimetylen bis (bis(2-kloroetyl) fosfat (2)

UK/IRL

Data om utsläpp och användningsmönster för vissa stadier i livscykeln

3 månader

5

231-111-4

232-104-9

222-068-2

231-743-0

236-068-5

7440-02-0

7786-81-4

3333-67-3

7718-54-9

13138-45-9

Nickel (3)

Nickelsulfat (3)

Nickelkarbonat (2)

Nickeldiklorid (2)

Nickeldinitrat (2)

DK

Information om ekotoxicitet och biotillgänglighet för nickel i laboratorieundersökningar

3 månader

Information om ekotoxicitet, nedbrytning och biotillgänglighet från fältstudier

6 månader

Information om toxicitet hos nickel i olika jordtyper

6 månader

Utveckling och validering av en biotisk ligandmodell (Biotic Ligand Model), avseende kronisk toxicitet, för regnbågsforell

3 månader

Utveckling och validering av en biotisk ligandmodell (Biotic Ligand Model), avseende kronisk toxicitet, för alger och ryggradslösa djur

3 månader

Exponeringsdata för härledning av PEClocal och PECregional

6 månader

Data från övervakning av europeiska ytvatten

6 månader

232-104-9

7786-81-4

Nickelsulfat (3)

Tvåårsstudie av karcinogenicitet hos råttor vid oralt intag av nickelsulfat (OECD 451 – B32)

30 månader

231-111-4

7440-02-0

Nickel (3)

Tvåårsstudie av karcinogenicitet hos råttor vid intag via inandning av metallpulver av nickel i grundämnesform (OECD 451 – B32)

30 månader

6

221-221-0

3033-77-0

2,3-Epoxypropyltrimetyl ammoniumklorid (3)

FIN

Simuleringstest av aerobisk avloppsbehandling, aktivt slam (OECD 303A)

6 månader

Data om miljöexponering

3 månader

7

222-048-3

3327-22-8

(3-Kloro-2-hydroxypropyl) trimetyl ammoniumklorid (3)

FIN

Simuleringstest av aerobisk avloppsbehandling, aktivt slam (OECD 303A)

6 månader

Data om miljöexponering

3 månader

8

202-453-1

95-80-7

4-Metyl-m-fenyleneiamin (1)

D

Toxicitetstest i sediment- och vattenfas på Lumbriculus med kontaminerat sediment

6 månader


(1)  Ämnet är upptaget i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1179/94 (EGT L 131, 26.5.1994, s. 3; prioritetslista nr 1).

(2)  Ämnet är upptaget i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2364/2000 (EGT L 273, 23.10.2000, s. 5, prioritetslista nr 4).

(3)  Ämnet är upptaget i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 143/97 (EGT L 25, 27.1.1997, s. 13; prioritetslista nr 3).


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 566/2006

av den 6 april 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2014/2005 om licenser inom ramen för ordningen för import av bananer till gemenskapen för bananer avsedda för övergång till fri omsättning till en tullsats enligt gemensamma tulltaxan, om undantag från den förordningen och om ändring av förordning (EG) nr 219/2006 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av bananer med KN-nummer 0803 00 19 med ursprung i AVS-länderna för perioden 1 mars–31 december 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1964/2005 av den 29 november 2005 om tullsatser för bananer (1), särskilt artikel 2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa lämplig övervakning av importen av bananer till gemenskapen föreskrivs det i artikel 1.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2014/2005 (2) att det skall visas upp en importlicens när bananerna övergår till fri omsättning till en tullsats enligt gemensamma tulltaxan som fastställts genom förordning (EG) nr 1964/2005. Enligt artikel 1.5 i samma förordning skall importlicenserna vara giltiga i tre månader.

(2)

Det är nödvändigt att förkorta licensernas giltighetstid för att snabbare tillgängliggöra uppgifterna om vilka kvantiteter som övergått till fri omsättning inom gemenskapen. Licenserna bör dessutom som längst vara giltiga till den 31 december så att informationsflödet omfattar hela kalenderår.

(3)

Av samma skäl och genom avvikelse från artikel 35.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3) är det nödvändigt att förkorta den tid inom vilken aktörerna för den behöriga myndigheten måste styrka att licensen har använts.

(4)

För att tillgängliggöra uppgifter om hela genomförandeperioden för den ordning som införs genom förordning (EG) nr 1964/2005 bör förkortningen av tidsperioden för att styrka att licenserna utnyttjats också tillämpas på de licenser som är giltiga från och med den 1 januari 2006, dagen för ikraftträdandet av förordning (EG) nr 2014/2005.

(5)

Ursprungsbeteckningen för bananer som övergår till fri omsättning i gemenskapen är en viktig uppgift särskilt för uppföljning av import som skett i enlighet med förordning (EG) nr 1964/2005. För att sådana uppgifter skall bli tillgängliga bör importlicenser utfärdas för import av bananer med fastställt ursprung. I detta syfte är det viktigt att skilja mellan bananer från AVS-länder och bananer från andra tredjeländer.

(6)

Det är dessutom nödvändigt att definiera vilka uppgifter om pris och saluförda kvantiteter som medlemsstaterna bör översända till kommissionen för att säkerställa en lämplig övervakning av marknaden.

(7)

För att upptäcka eller förhindra falska deklarationer från aktörerna bör medlemsstaterna ge kommissionen en förteckning över de aktörer som verkar inom ramen för kommissionens förordning (EG) nr 219/2006 (4) och kommissionens förordning (EG) nr 2015/2005 av den 9 december 2005 om import av bananer från AVS-länderna under januari och februari 2006 inom ramen för tullkvoten enligt rådets förordning (EG) nr 1964/2005 om tullsatser för bananer (5).

(8)

Genom förordning (EG) nr 219/2006 upphävs kommissionens förordning (EG) nr 896/2001 (6), men det föreskrivs också att artiklarna 21, 26 och 27 och bilagan till den förordningen skall fortsätta att tillämpas i fråga om import som sker enligt förordning (EG) nr 219/2006. För tydlighetens skull och för att skapa klarhet angående rättsläget bör innehållet i de bestämmelserna införas i förordning (EG) nr 219/2006.

(9)

Förordningarna (EG) nr 2014/2005 och (EG) nr 219/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för bananer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2014/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 skall följande stycke läggas till:

”Licensansökningarna skall i fält 8 innehålla en angivelse av ursprungsland, ’AVS’ eller ’inte AVS’ och kryss skall sättas för ’ja’.”

b)

I punkt 4 skall följande stycke läggas till:

”Licenserna skall i fält 8 innehålla en angivelse av ursprungsland, ’AVS’ eller ’inte AVS’ och kryss skall sättas för ’ja’.”

c)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   Licensen skall vara giltig från och med dagen för utfärdandet, i den mening som avses i artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000, till och med slutet av den månad som följer på månaden för utfärdandet. Ingen licens får dock vara giltig längre än till den 31 december samma år som den utfärdades.

Importlicenserna är endast giltiga för import från den grupp av länder som angivits.”

d)

Följande punkt skall läggas till:

”6.   Genom undantag från artikel 35.4 a första strecksatsen i förordning (EG) nr 1291/2000 skall bevis på att importlicensen har använts, enligt artikel 33.1 a i samma förordning, lämnas inom 30 dagar från och med den dag då licensen upphör att gälla, utom vid fall av force majeure.”

2.

Artikel 2 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om följande:

a)

Varje onsdag: de partihandelspriser, uppdelade efter ursprungsland eller grupp av ursprungsländer, för gula bananer som har noterats under föregående vecka på de representativa marknader som anges i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 (7):

b)

Senast den 15 i varje månad: de kvantiteter för vilka de har utfärdat importlicenser under föregående månad.

c)

Senast den 15 i varje månad: kvantiteterna, uppdelade efter ursprung, i de importlicenser som har utnyttjats och skickats tillbaka till den utfärdande myndigheten under föregående månad.

d)

På skriftlig begäran från kommissionen: produktions- och saluföringsprognoser.

2.   Uppgifterna i punkt 1 skall lämnas med hjälp av det elektroniska system som kommissionen anger.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 219/2006 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 4.3 skall andra stycket ersättas med följande:

”I bilagan förtecknas de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat. Förteckningen skall ändras av kommissionen på begäran av berörda medlemsstater.”

2.

Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna skall anmäla följande till kommissionen:

a)

Senast den 15 i varje månad under perioden april 2006–januari 2007: de kvantiteter bananer som övergick till fri omsättning föregående månad inom ramen för licenser utfärdade i enlighet med artikel 5.3.

b)

Så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 2006: de kvantiteter bananer som övergick till fri omsättning under januari och februari 2006 inom ramen för licenser utfärdade i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG) nr 2015/2005.

Uppgifterna i första stycket skall lämnas med hjälp av det elektroniska system som kommissionen anger.”

b)

Följande punkt skall läggas till:

”3.   Medlemsstaterna skall senast den 28 april 2006 till kommissionen överlämna en förteckning över de aktörer som verkar inom ramen för den här förordningen och inom ramen för förordning (EG) nr 2015/2005.

Kommissionen får vidarebefordra dessa förteckningar till de övriga medlemsstaterna.”

3.

Följande artikel skall införas som artikel 6a:

”Artikel 6a

Formaliteter för övergång till fri omsättning

1.   De tullkontor dit importdeklarationer lämnas in med avseende på bananernas övergång till fri omsättning skall

a)

bevara en kopia av varje importlicens och dellicens på vilken en avskrivning görs i samband med att en deklaration om övergång till fri omsättning godkänns, och

b)

i slutet av varje tvåveckorsperiod översända en andra kopia av varje licens och dellicens för import till de behöriga myndigheterna i den egna medlemsstaten i enlighet med bilagan.

2.   De myndigheter som avses i punkt 1 b skall i slutet av varje tvåveckorsperiod översända en kopia av dessa licenser och dellicenser till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som har utfärdat handlingarna.

3.   Om det råder tvivel om huruvida en licens eller en dellicens är äkta, huruvida de uppgifter och viseringar som anges i inlämnade handlingar är äkta eller om identiteten på de aktörer som genomför förfarandena för övergång till fri omsättning eller för vars räkning förfarandena genomförs, eller om det finns misstanke om oegentligheter, skall de tullkontor till vilka handlingarna har lämnats in omgående underrätta de behöriga myndigheterna i den egna medlemsstaten. Myndigheterna skall i sin tur omedelbart översända uppgifterna till de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har utfärdat handlingarna och till kommissionen, så att grundliga kontroller kan göras.

4.   På grundval av de uppgifter som lämnas med tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 skall de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges i bilagan genomföra de kompletterande kontroller som krävs för att se till att tullkvoten förvaltas väl, och särskilt kontrollera vilka kvantiteter som har importerats inom ramen för systemet genom att jämföra de licenser och dellicenser som har utfärdats med de licenser och dellicenser som har utnyttjats. De skall särskilt kontrollera att handlingarna är äkta och korrekta och att de utnyttjats av aktörer.”

4.

Artikel 8 andra meningen skall utgå.

5.

Bilagan till den här förordningen skall läggas till som bilaga.

Artikel 3

Genom undantag från artikel 2.1 c i förordning (EG) nr 2014/2005 i dess lydelse enligt den här förordningen skall uppgifterna om kvantiteter i de licenser som har utnyttjats och skickats tillbaka till den utfärdande myndigheten i januari och februari 2006 översändas till kommissionen inom sju dagar efter denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 d skall tillämpas på licenser som gäller från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 316, 2.12.2005, s. 1.

(2)  EUT L 324, 10.12.2005, s. 3.

(3)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 410/2006 (EUT L 71, 10.3.2006, s. 7).

(4)  EUT L 38, 9.2.2006, s. 22.

(5)  EUT L 324, 10.12.2005, s. 5.

(6)  EGT L 126, 8.5.2001, s. 6.

(7)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66.”


BILAGA

”BILAGA

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna:

 

Belgien

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Tjeckien

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Tyskland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grekland

OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-104 46 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων

Αχαρνών 241

Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

 

Spanien

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Frankrike

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irland

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italien

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Cypern

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Lettland

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

 

Litauen

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luxemburg

Ministère de l'agriculture

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, route d'Esch

Boîte postale 1904

L-1014 Luxembourg

 

Ungern

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri Marsa CMR 02 Malta

 

Nederländerna

Productschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Österrike

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Polen

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Polska

 

Portugal

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenien

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovakien

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

 

Finland

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

 

Sverige

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Förenade kungariket

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom”


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 567/2006

av den 6 april 2006

om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn från och med den 7 april 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 24.4., och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1422/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av melass inom sockersektorn och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 785/68 (2), skall cif-priset för import av melass, som fastställts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 785/68 (3), anses vara ”det representativa priset”. Detta pris avser den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i förordning (EEG) nr 785/68.

(2)

Vid fastställandet av de representativa priserna bör hänsyn tas till all den information som avses i artikel 3 i förordning (EEG) nr 785/68, utom i de fall som avses i artikel 4 i nämnda förordning, och i tillämpliga fall bör priserna beräknas enligt den metod som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 785/68.

(3)

Pris som inte avser standardkvaliteten bör höjas eller sänkas med hänsyn till den erbjudna melassens kvalitet, i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 785/68.

(4)

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för produkten i fråga och det representativa priset bör tilläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om importtullen upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp fastställas för dessa tullar.

(5)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av produkterna bör fastställas i enlighet med artiklarna 1.2 och 3.1 i förordning (EG) nr 1422/95.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall tillämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1422/95 anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 79/2003 (EGT L 13, 18.1.2003, s. 4).

(3)  EGT L 145, 27.6.1968, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1422/95.


BILAGA

Representativa priser och tilläggsbelopp för import av melass inom sockersektorn från och med 7 april 2006

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg nettovikt av produkten i fråga

Den tull som skall tas ut på grund av det upphävande som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 per 100 kg nettovikt av produkten i fråga (1)

1703 10 00 (2)

11,42

0

1703 90 00 (2)

11,42

0


(1)  Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskrivs för dessa produkter.

(2)  Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 568/2006

av den 6 april 2006

om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 27 i förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a i samma förordning och priserna för dessa produkter inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

I förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs att när exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick fastställs måste hänsyn tas till sockersituationen i gemenskapen och på världsmarknaden, och särskilt till de pris- och kostnadsfaktorer som anges i artikel 28 i den förordningen. I samma artikel föreskrivs att hänsyn även skall tas till den ekonomiska aspekten av den föreslagna exporten.

(3)

Exportbidraget för råsocker måste fastställas i förhållande till standardkvaliteten. Denna definieras i punkt II i bilaga I till förordning (EG) nr 1260/2001. Dessutom bör detta exportbidrag fastställas i enlighet med artikel 28.4 i denna förordning. Kandisocker definieras i kommissionens förordning (EG) nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsföreskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerexport (2). Det exportbidrag som beräknas på detta sätt för socker som innehåller arom- eller färgtillsatser måste tillämpas på sackarosinnehållet och följaktligen fastställas per 1 % av innehållet.

(4)

I särskilda fall får exportbidraget fastställas genom andra rättsakter.

(5)

Exportbidraget måste fastställas varannan vecka. Det får ändras under mellantiden.

(6)

Enligt artikel 27.5 första stycket i förordning (EG) nr 1260/2001 kan världsmarknadssituationen eller särskilda krav på vissa marknader göra det nödvändigt att differentiera bidraget för de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen, beroende på produkternas destination.

(7)

Den avsevärda och snabba ökningen av å ena sidan förmånsimport av socker från länderna på västra Balkan sedan början av år 2001 och å andra sidan av sockerexporten från gemenskapen till dessa länder tycks vara synnerligen konstlad.

(8)

För att undvika missbruk i form av återimport till Europeiska unionen av sockerprodukter för vilka det beviljats exportbidrag bör det inte finnas något bidrag för de produkter som avses i den här förordningen när det gäller länderna på västra Balkan.

(9)

Med hänsyn till detta och till det nuvarande exportbidraget på sockermarknaderna, särskilt prisnoteringar eller priser på socker i gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidraget uppgå till de belopp som anses lämpliga.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som räknas upp i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1260/2001 och som exporteras i odenaturerat och obearbetat skick skall vara de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 214, 8.9.1995, s. 16.


BILAGA

EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM SOM SKALL TILLÄMPAS FRÅN DEN 7 APRIL 2006 (1)

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2389

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom när det gäller socker som ingår i de produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall exportbidraget beräknas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001.


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 569/2006

av den 6 april 2006

om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredjeländer med avseende på 23:e delanbudsinfordran som genomförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1138/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1138/2005 av den 15 juli 2005 om en stående anbudsinfordran för regleringsåret 2005/06 för fastställande av avgifter och/eller exportbidrag för vitsocker (2) krävs att delanbudsinfordringar skall genomföras för export av detta socker till vissa tredjeländer.

(2)

I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1138/2005 skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den aktuella delanbudsinfordran i förekommande fall, med hänsyn särskilt till situationen och den förutsebara utvecklingen i gemenskapen och på världsmarknaden i fråga om socker.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med avseende på 23:e delanbudsinfordran för vitsocker som genomförs i enlighet med förordning (EG) nr 1138/2005 skall det maximala beloppet för exportbidrag vara 28,797 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 185, 16.7.2005, s. 3.


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 570/2006

av den 6 april 2006

om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 med undantag av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 6 april 2006 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 571/2006

av den 6 april 2006

om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1058/2005 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 (3) av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn kan kommissionen besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

(3)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anbud som meddelats från den 31 mars–6 april 2006 inom ramen för den anbudsinfordran för exportbidrag för korn som avses i förordning (EG) nr 1058/2005 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Forordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 572/2006

av den 6 april 2006

om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vanligt vete till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1059/2005 (2).

(2)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen på grundval av de meddelade anbuden besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det högsta exportbidraget fastställs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 31 mars–6 april 2006, inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005 är det högsta exportbidraget för vanligt vete fastställt till 4,00 EUR/ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 573/2006

av den 6 april 2006

om de anbud som meddelats för import av sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2094/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 (1), av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran om den största sänkningen av importtullar för sorghum till Spanien från tredjeland har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 2094/2005 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 (3), kan kommissionen på grundval av meddelade anbud och enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EG) nr 1784/2003, besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

(3)

Med särskild hänsyn till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 1839/95 är det inte uppenbart att en största sänkning av importtullar skall företas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anbud som meddelats från och med den 31 mars–6 april 2006 enligt den anbudsinfordan om sänkning av importtullar för sorghum som avses i förordning (EG) nr 2094/2005 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 335, 21.12.2005, s. 4.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1558/2005 (EUT L 249, 24.9.2005, s. 6).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 februari 2006

Statligt stöd nr C 22/2004 (f.d. N 648/2001) om skatteavdrag för yrkesfiskare (Sverige)

[delgivet med nr K(2006) 265]

(Endast den svenska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2006/269/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (1), särskilt artikel 14,

efter att ha uppmanat de berörda parterna att yttra sig enligt artikel 88.2 första stycket i EG-fördraget, och

av följande skäl:

(1)

Den 4 september 2001 meddelade de svenska myndigheterna kommissionen ett förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen (1999:1229). Kommissionen begärde ytterligare information om lagförslaget genom skrivelser av den 10 december 2001, 25 april 2002, 23 juli 2002, 4 oktober 2002, 11 mars 2003, 24 juli 2003 och den 3 februari 2004, som de svenska myndigheterna besvarade med skrivelser av den 26 februari 2002, 7 juni 2002, 29 juli 2002, 19 december 2002, 19 maj 2003, 19 december 2003 och den 8 mars 2004.

(2)

Genom en skrivelse av den 16 juni 2004 underrättade kommissionen Sverige om sitt beslut att inleda det formella granskningsförfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende utkastet till lag.

(3)

Kommissionens beslut att inleda det formella granskningsförfarandet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 20 oktober 2004 (2). Kommissionen uppmanade berörda parter att inkomma med sina synpunkter i ärendet. De svenska myndigheterna svarade med en skrivelse av den 9 november 2004. Inga övriga synpunkter lämnades.

(4)

Det anmälda lagutkastet, förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen (1999:1229), syftar till att kompensera alla fiskare med yrkesfiskelicens för de utgifter de har i samband med fisket. Lagen kommer att ändra det nuvarande skattelättnadssystemet.

(5)

År 2002 utfärdade den svenska skattemyndigheten allmänna råd om skatteavdrag för yrkesfiskare. Dessa råd är fortfarande tillämpliga och gäller i princip tillämpningen på fiskerisektorn av det allmänna skattesystemet som även gäller för alla andra sektorer. De skattelättnader för yrkesfiskare som gäller sedan det året anses därför inte utgöra stöd.

(6)

För att en yrkesfiskare skall kunna dra nytta av skattelättnaderna måste enligt 2002 års råd fiskeresan ha inneburit övernattning på annan ort än hemorten, eftersom övernattning på annan ort är ett generellt villkor inom ramen för det allmänna skattesystemet. Enligt samma råd kan yrkesfiskare göra samma schablonavdrag för ökade levnadskostnader som andra egenföretagare och till samma belopp. De svenska myndigheterna påpekar att 99 % av de svenska yrkesfiskarna är egenföretagare och därmed utgör enmansföretag.

(7)

I fråga om kostnader för logi gäller enligt de nuvarande bestämmelserna samma regler för yrkesfiskare som för egenföretagare. Normalt får ett skatteavdrag göras för varje natt man tillbringat utanför hemmet. Detta innebär att yrkesfiskare eller andra inte särskilt behöver bevisa de faktiska kostnader de har haft för att få göra schablonavdraget på 95 SEK per dag.

(8)

Egenföretagare från andra sektorer måste tillhandahålla en tillfredsställande förklaring till sina ökade kostnader, inbegripet uppgifter om datum för tjänsteresan, dess syfte och destination samt tidpunkt för avresa och återkomst.

(9)

Ett liknande krav på att tillhandahålla en sådan förklaring finns inte för yrkesfiskare, men skatteavdraget kan bara göras om fiskeresorna innebär övernattning på annan ort än hemorten. För att skattemyndigheterna skall kunna beräkna hur stort schablonavdrag en yrkesfiskare har rätt till måste fiskaren tillhandahålla uppgifter om datum för fiskeresorna samt deras varaktighet. De svenska myndigheterna har valt detta kriterium för att inte komplicera skattesystemet och dess tillämpning, eftersom fiskeresor i sig är yrkesfiskares tjänsteuppdrag.

(10)

Om de ökade levnadskostnaderna anses högre än schablonbeloppet 95 SEK per dag kan både yrkesfiskare och egenföretagare välja att bevisa att deras ökade kostnader överskrider schablonen genom att lämna en rapport om alla uppdrag/tjänsteresor under beskattningsåret. Om de väljer det alternativet kommer det att tillämpas på hela året, och därför är det inte möjligt att under samma år tillämpa ett schablonbelopp för vissa resor och de faktiska kostnaderna för andra.

(11)

Det nya system som har anmälts till kommissionen förutsätter inte längre att man tillbringar natten hemifrån för att man skall ha rätt till skatteavdraget för ökade levnadsomkostnader. Detta system, som bara är tillämpligt på yrkesfiskare, innebär att yrkesfiskare som inte tillbringar nätter hemifrån och de som gör det likställs ur skattesynpunkt.

(12)

Syftet med det anmälda systemet är att skapa neutrala konkurrensvillkor mellan svenska, danska och norska yrkesfiskare samt att uppväga obalansen mellan de yrkesfiskare som kan och de som inte kan utnyttja det befintliga skatteavdraget.

(13)

Dessutom kommer den administrativa bördan för yrkesfiskarna och för skattemyndigheterna att minska, eftersom ett avdrag med en viss procentsats baserad på inkomsten anses vara lättare att administrera och kontrollera än ett avdrag som görs på grundval av antalet fiskedagar.

(14)

Det nya systemet kommer att få till följd att kustfiskare och insjöfiskare kan dra nytta av skatteavdragssystemet, vilket de för närvarande inte kan. Det nya systemet ger således dessa yrkesfiskare en fördel utan att de behöver ha övernattat på annan ort än hemorten (och ådragit sig eventuella utgifter), eftersom det enda villkoret för avdraget är att fiskarna måste ha en yrkesfiskelicens.

(15)

På samma sätt som enligt det befintliga systemet som är tillämpligt på alla sektorer, kommer yrkesfiskare som utnyttjar det anmälda systemet inte att kunna utnyttja andra avdragsmöjligheter för ökade levnadskostnader.

(16)

Minskningen i varje yrkesfiskares skattebörda förändras jämfört med de 95 SEK per dag som gäller enligt det nuvarande systemet. Den skall beräknas som en procentandel av inkomsten och får inte överstiga SEK 40 000 om året (4 444 euro). Vidare får avdraget inte överstiga 20 % av årsinkomsten. Detta innebär till exempel att avdraget kommer att uppgå till 20 000 SEK (2 222 euro) för en årsinkomst på 100 000 SEK (11 111 euro), och att det maximala skatteavdraget endast kan göras för en årsinkomst på 200 000 SEK (22 222 euro) eller mer.

(17)

I en skrivelse av den 4 oktober 2002 frågade kommissionen de svenska myndigheterna om de kunde lämna en uppskattning av hur många av de 2 000 yrkesfiskare som kommer att omfattas av bestämmelserna i lagen som kommer att kunna dra av det maximala beloppet på 40 000 SEK, dvs. fiskare som har en årsinkomst på minst 200 000 SEK.

(18)

I en skrivelse av den 19 december 2002 svarade de svenska myndigheterna att det inte finns någon tillgänglig statistik över hur stor del av yrkesfiskarnas inkomst som enbart kommer från själva fisket, så ett svar på denna specifika fråga kunde inte lämnas.

(19)

Om det anmälda systemet går igenom, kommer det enligt de uppgifter som lämnats i anmälningarna att innebära en förlust för den svenska statskassan på 34 400 000 SEK (3 822 222 euro) per år, dvs. 18 200 000 SEK (2 022 222 euro) i förlorade nationella sociala avgifter och en minskning med 16 200 000 SEK (1 800 000 euro) i kommunala skatteinkomster i varje berörd kommun.

(20)

Det finns uppskattningsvis 3 000 fiskare med yrkesfiskelicens i Sverige, och av dessa är ungefär 2 000 verksamma för närvarande. När det formella granskningsförfarandet inleddes hade de svenska myndigheterna inte tillgång till några uppgifter om hur många av de 2 000 verksamma yrkesfiskarna som gjorde fiskeresor som innebar att de tillbringade natten hemifrån. Det var därför inte möjligt att göra en uppskattning av hur många fiskare som kunde utnyttja det befintliga skattelättnadssystemet för yrkesfiskare.

(21)

Kommissionen ansåg att det befintliga systemet för skatteavdrag tillämpades likadant på alla sektorer inom näringslivet och därför inte var någon selektiv åtgärd till förmån för fiskerisektorn, utan en generell åtgärd. Genom att det gav yrkesfiskarna skatteavdrag utan krav på bortovaro från hemmet över natten ansåg kommissionen att det anmälda systemet skulle ge fiskerisektorn en selektiv fördel som andra sektorer inte har. Denna fördel tycktes beviljas utan att det innebar några förpliktelser för mottagarna. Åtgärderna tycktes därför avsedda att förbättra företagens situation, att förbättra deras likviditet och få till effekt att mottagarens inkomst ökar, och var därför, i egenskap av driftsstöd, oförenliga med den gemensamma marknaden.

(22)

Enligt de svenska myndigheterna har det nya systemet föreslagits i syfte att jämna ut skillnaden mellan de fiskare som har rätt att utnyttja det nuvarande skatteavdragssystemet (dvs. de som övernattar borta från hemorten) och de som inte har denna rätt (kust-/insjöfiskare), och att närma den tillämpliga skattelagstiftningen till den som gäller i grannländerna.

(23)

De svenska myndigheterna beräknar att av de 2 000 fiskare med yrkesfiskelicens i Sverige som är verksamma ungefär 1 500 gör fiskeresor som innebär att de är borta hemifrån över natten, och därför skulle de 500 fiskare som inte för närvarande får göra skatteavdrag vinna på det föreslagna systemet.

(24)

Enligt det nuvarande systemet kan yrkesfiskare dra av ett fast belopp för kost, mindre utgifter och logi. Som anges ovan hävdar de svenska myndigheterna att många yrkesfiskare i Sverige göra långa fiskeresor som på grund av det nuvarande avdragssystemet leder till ett stort antal fall för skattemyndigheterna att behandla i samband med avdrag för ökade levnadskostnader vid fiskeresor.

(25)

De svenska myndigheterna vidhåller att systemet bör tillåtas eftersom det skulle jämna ute skattesituationen mellan yrkesfiskare som tillbringar natten hemifrån och de som inte gör det, eftersom de har liknande kostnader, och det därför är rimligt att behandla de två grupperna likadant vid taxeringen.

(26)

De svenska myndigheterna anför också att de särskilda kraven på yrkesfiskare motiverar den särskilda skattebestämmelsen, och att, eftersom fiskare mestadels har småskaliga företag, en förenkling av avdragsreglerna kommer att underlätta administrationen för både skattemyndigheterna och yrkesfiskarna själva. De svenska myndigheterna vidhåller därför att den föreslagna förordningen är nödvändig för det svenska skattesystemets effektivitet och att den motiveras av skattesystemets natur och allmänna utformning.

(27)

När det gäller budgeten anför de svenska myndigheterna slutligen att beräkningen av förlusten av skatteintäkter är felaktig och att effekten bör anses vara marginell. De menar att det befintliga systemet innebär ett skattebortfall på 41 100 000 SEK (4 566 667 euro) och om alla yrkesfiskare skulle utnyttja det nya, anmälda stödet skulle skattebortfallet bara uppgå till 34 300 000 SEK (3 811 111 euro). Eftersom systemet dessutom skulle vara till nackdel för en del av yrkesfiskarna som använder sig av de befintliga reglerna beräknar man att ungefär 500 inte skulle utnyttja det nya systemet utan skulle fortsätta att tillämpa det nuvarande.

(28)

På grundval av detta har de svenska myndigheterna beräknat att effekten på den offentliga budgeten under 2005 skulle bli 49 700 000 SEK (5 522 222 euro), vilket motsvarar 41 000 000 SEK (4 566 667 euro) i avdrag inom ramen för det befintliga systemet och 8 600 000 SEK (955 556 euro) i avdrag inom det föreslagna systemet.

A.   Förekomst av statligt stöd

(29)

För att statligt stöd skall föreligga måste åtgärden för det första ge mottagarna en fördel som minskar de kostnader som normalt belastar deras budget. En sådan fördel kan ges genom olika former av skattelättnader, bland annat genom minskning av beskattningsunderlaget, vilket är fallet när det gäller det anmälda systemet.

(30)

För det andra måste skattefördelen beviljas av staten eller med hjälp av statliga medel. En förlust av skatteintäkter är likvärdig med förbrukning av statliga medel i form av skatteutgifter. Så är också fallet när det gäller det anmälda systemet.

(31)

För det tredje måste åtgärden påverka handeln mellan medlemsstater och snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen. Genom att en viss sektor gynnas genom stöd, oavsett stödform, snedvrids konkurrensen eller hotas den av snedvridning. Handeln mellan medlemsstater påverkas när den berörda sektorn bedriver en ekonomisk verksamhet som inbegriper handel mellan dessa stater, vilket är fallet när det gäller fiskerisektorn.

(32)

Att den aktuella åtgärden leder till att den berörda sektorns bördor hamnar mer i linje med dem som gäller för dess konkurrenter i andra medlemsstater innebär inte att den förlorar sin karaktär av stöd (3).

(33)

Slutligen måste åtgärden vara specifik eller selektiv genom att gynna vissa företag eller viss produktion. En åtgärds selektiva karaktär kan emellertid vara motiverad av systemets art eller funktion. Det ankommer emellertid på medlemsstaten att motivera detta.

(34)

För det första måste det klargöras att det befintliga skattelättnadssystemet tillämpas på samma sätt på samtliga sektorer inom näringslivet. Det ger således inte fiskerisektorn någon selektiv fördel och utgör därför inget statligt stöd, utan är att betrakta som en allmän åtgärd.

(35)

Genom att ge yrkesfiskarna skatteavdrag utan krav på bortovaro från hemmet över natten ger det anmälda systemet fiskerisektorn en selektiv fördel som andra sektorer inte har tillgång till, och därför utgör systemet statligt stöd.

B.   Förenligheten med den gemensamma marknaden

(36)

Eftersom den anmälda åtgärden utgör statligt stöd, måste det fastställas om stödet är förenligt med den gemensamma marknaden inom ramen för de undantag som fastställs i artikel 87.2 och 87.3 i EG-fördraget.

(37)

Inget av undantagen i artikel 87.2 i EG-fördraget kan tillämpas i det här fallet, eftersom skattereformen inte har något av de syften som nämns i de bestämmelserna.

(38)

Undantagen enligt artikel 87.3 a, b eller d kan heller inte tillämpas, eftersom stödet inte riktar sig till en region där levnadsstandarden är onormalt låg eller där det råder allvarlig brist på sysselsättning, stödet inte är avsett att främja genomförandet av ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, avhjälpa en allvarlig störning i Sveriges ekonomi, främja kultur eller bevara kulturarvet.

(39)

Åtgärden måste också granskas mot bakgrund av riktlinjerna för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (4). Enligt punkt 1.2 i dessa riktlinjer är sådant statligt stöd som beviljas utan att mottagarna åläggs en skyldighet, men som gör det möjligt att förbättra företagens situation och som syftar till att förbättra likviditeten i driften och vars resultat skulle innebära en förbättring av mottagarens inkomster – ett driftsstöd och därigenom oförenligt med den gemensamma marknaden.

(40)

För att fastställa överensstämmelsen med den gemensamma marknaden har domstolen fastställt att kommissionen är bunden av de riktlinjer och meddelanden den utfärdar för övervakning av statligt stöd om de inte avviker från reglerna i fördraget och godtas av medlemsstaterna (5) För det andra måste kommissionen enligt artikel 253 i fördraget ange skäl för sina beslut, inklusive beslut som innebär att ett stöd förklaras icke förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 92.3 c i fördraget (6). Eftersom Sverige har lagt fram ytterligare argument kommer kommissionen att granska dessa i enlighet med sina förpliktelser enligt artikel 10 i EG-fördraget, vid sin bedömning av stödets överensstämmelse med den gemensamma marknaden.

(41)

Enligt de svenska myndigheterna har det nya systemet föreslagits i syfte att jämna ut skillnaden mellan de fiskare som har möjlighet att utnyttja det nuvarande skatteavdragssystemet (dvs. de som övernattar borta från hemorten), och de som inte har det (kust-/insjöfiskare). Med systemet kommer fiskare som övernattar borta och fiskare som inte gör det att behandlas likvärdigt ur beskattningssynpunkt. För andra sektorer förblir de befintliga skattereglerna för ökade levnadskostnader oförändrade.

(42)

De svenska myndigheterna anser att yrkesfiskare som inte tillbringar natten hemifrån under fiskeresorna i allmänhet inte har lägre kostnader än de yrkesfiskare som gör längre fiskeresor som kräver övernattning. Därför anser myndigheterna att det är rimligt att behandla dessa två grupper likvärdigt ur beskattningssynpunkt.

(43)

Trots att detta är ett av huvudargumenten för det anmälda systemet kunde de svenska myndigheterna bara lämna en ungefärlig beräkning av hur många av de 2 000 för närvarande verksamma fiskarna med yrkesfiskelicens som gör fiskeresor som innebär övernattning hemifrån. Vad viktigare är; de har inte kunnat lämna några uppgifter om vilken typ av kostnader detta innebär, vilket skulle möjliggöra en jämförelse mellan kostnaderna för de två grupperna av fiskare.

(44)

Utan uppgifter som visar att båda grupperna av yrkesfiskare verkligen har samma kostnader, vare sig deras fiskeresor innebär en övernattning hemifrån eller inte, måste det föreslagna systemet anses få negativa effekter på handelsvillkoren inom den svenska fiskerisektorn och därigenom vara oförenligt med artikel 87.3 c i EG-fördraget.

(45)

Argumentet att det nya systemet skulle skapa en neutral konkurrenssituation för de svenska yrkesfiskarna jämfört med danska och norska yrkesfiskare är i det avseendet irrelevant, eftersom systemet i sig har negativa effekter på handelsvillkoren inom den svenska fiskerisektorn.

(46)

De svenska myndigheternas argument att många yrkesfiskare i Sverige gör långa fiskeresor, bland annat på grund av att Sverige är ett geografiskt sett långt land med långa kustlinjer både till Nordsjön och framför allt till Östersjön, kan inte anses ge något stöd för argumentet att systemet jämnar ut skillnaden mellan havs- och insjöfiskare när det gäller rätten att utnyttja skatteavdragssystemet. Tvärtom visar detta på avsevärda skillnader mellan de två gruppernas fiskeverksamhet, vilket skulle kunna motivera en skillnad i beskattningen.

(47)

Slutligen menar de svenska myndigheterna att det föreslagna skatteavdragssystemet skulle innebära ett bättre utnyttjande av de administrativa resurserna eftersom det inte längre blir nödvändigt att beräkna avdragen på grundval av det sammanlagda antalet fiskedagar, utan att man kan använda ett årligt schablonavdrag som beräknas på årsinkomsten från fisket.

(48)

Det kan faktiskt förväntas att ett system med ett schablonavdrag per år kommer att innebära ett bättre utnyttjande av de administrativa resurserna än ett system med ett schablonavdrag som beräknas per dag. Det finns emellertid inga särskilda regler för yrkesfiskare när det gäller bokföring och redovisning, och de svenska myndigheterna har inte kunna visa någon statistik om de inkomster hos yrkesfiskare som kommer från enbart fisket. Eftersom de flesta yrkesfiskare har inkomster från mer än en yrkesverksamhet kan det konstateras att det stöter på svårigheter att fastställa det schablonbelopp per år som skall baseras på inkomst från fiske. Eftersom antalet fiskedagar skall registreras inom ramen för bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken och därför bör vara lättillgängliga har kommissionen svårt att inse fördelarna med att ändra systemet till ett där man grundar avdragen på årsinkomsten.

(49)

Vidare menar de svenska myndigheterna i sin skrivelse av den 9 november 2004 att det för omkring 1 500 yrkesfiskare kan visa sig mer fördelaktigt att ansöka om avdrag för faktiska kostnader, så som påpekas i punkt 10. Det nya systemet skulle alltså sannolikt bara komma att tillämpas på de 500 yrkesfiskare som enligt det nuvarande systemet inte kan få dessa avdrag. Även om det system som skulle tillämpas kanske vore mer effektivt skulle det alltså sammanlagt innebära en ökning av den administrativa bördan jämfört med det nuvarande systemet, där ett sådant avdrag inte är tillämpligt på de yrkesfiskarna.

(50)

Med beaktande av ovanstående anser kommissionen att systemet utgör ett statligt stöd som är oförenligt med artikel 87 i EG-fördraget.

(51)

Mot bakgrund av den bedömning som görs i punkt IV anser kommissionen att denna stödordning är oförenlig med den gemensamma marknaden eftersom den ger vissa skatteavdrag för ökade levnadskostnader till yrkesfiskare oberoende av om deras fiskeverksamhet inbegriper att de tillbringar nätterna hemifrån.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förslaget till lag om ändring av inkomstskattelagen (1999:1229) ”Skatteavdrag för yrkesfiskare” som har lagts fram av Sverige är inte förenligt med den gemensamma marknaden.

Sverige får inte genomföra det stödsystem som avses i första stycket.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 8 februari 2006.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EUT C 258, 20.10.2004, s. 2.

(3)  Mål 173/73, Italien mot kommissionen. Rec. 1974, s. 709, punkt 17.

(4)  EGT C 19, 20.1.2001, s. 7.

(5)  Mål C-313/90, Internationella kommittén för rayon och syntetfiber mot kommissionen, REG 1993, s. I-1125.

(6)  Mål C-482/99, Frankrike mot kommissionen, REG 2003, s. I-1487.


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 april 2006

om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i Förenta staterna

[delgivet med nr K(2006) 1248]

(Text av betydelse för EES)

(2006/270/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna endast får importera embryon från tredjeländer när dessa har samlats in, behandlats och lagrats av embryosamlingsgrupper som förtecknas i det beslutet.

(2)

Förenta staterna har begärt att förteckningen ändras när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i det landet.

(3)

Förenta staterna har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 89/556/EEG följs, och de berörda embryosamlingsgrupperna har officiellt godkänts av veterinärmyndigheterna i landet för export till gemenskapen.

(4)

Beslut 92/452/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 10 april 2006.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom beslut 2006/60/EG (EUT L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/85/EG (EUT L 40, 11.2.2006, s. 24).


BILAGA

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras på följande sätt:

a)

Följande rad för Förenta staternas embryosamlingsgrupper skall utgå:

”USA

 

98ID103

E1127

 

Pat Richards, DVM

1215 F 2000 S

Bliss, ID

Dr Pat Richards”

b)

Följande rad skall läggas till för Förenta staterna:

”USA

 

05IA120

E608

05IA120

IVF

Trans Ova Genetics

2938 380th St

Sioux Center, IA 51250

Dr Jon Schmidt”

c)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 91IA029 skall ersättas med följande:

”USA

 

91IA029

E544

 

Westwood Embryo Services

1760 Dakota Ave

Waverly, IA 50677

Dr James West”

d)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 96CO084 skall ersättas med följande:

”USA

 

96CO084

E964

 

Genetics West

17890 Weld County Road 5

Berthoud, CO 80513

Dr Thomas L. Rea”


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/29


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 april 2006

om ändring av beslut 2002/613/EG när det gäller godkända stationer för insamling av sperma av svin i Kanada

[delgivet med nr K(2006) 1258]

(Text av betydelse för EES)

(2006/271/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av djupfryst sperma från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2002/613/EG av den 19 juli 2002 om villkor för import av sperma från tama svin (2) fastställs en förteckning över de tredjeländer inklusive Kanada från vilka medlemsstaterna skall medge import av sperma från tamdjur av svin.

(2)

Kanada har begärt att det skall göras en ändring i uppgifterna om Kanada i den förteckning över stationer för insamling av sperma som godkänts i enlighet med beslut 2002/613/EG.

(3)

Kanada har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 90/429/EEG följs och den nya stationen som skall läggas till i förteckningen har officiellt godkänts för export till gemenskapen av veterinärmyndigheterna i landet.

(4)

Beslut 2002/613/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till beslut 2002/613/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 196, 25.7.2002, s. 45. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/456/EG (EUT L 156, 30.4.2004, s. 49. Rättat i EUT L 202, 7.6.2004, s. 33).


BILAGA

I bilaga V till beslut 2002/613/EG skall följande rad läggas till i förteckningen för Kanada:

”CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Ile aux Castors

Ile Dupas

Québec

J0K 2P0”


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/31


KOMMISSIONENS BESLUT

av 5 april 2006

om ändring av beslut 2004/453/EG vad avser Sverige och Förenade kungariket

[delgivet med nr K(2006) 1259]

(Text av betydelse för EES)

(2006/272/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artiklarna 12.3 och 13.3,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Ytterligare garantier för vissa fisksjukdomar tillkom genom kommissionens beslut 2004/453/EG av den 29 april 2004 om genomförande av rådets direktiv 91/67/EEG om åtgärder mot vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur (3).

(2)

Sverige förklarades i sin helhet fritt från infektiös pankreasnekros (IPN) enligt kraven i bilaga I till beslut 2004/453/EG.

(3)

Sedan beslut 2004/453/EG antogs har Sverige meddelat fall av IPN i kustområdena. Ett fall har rapporterats för fisk i vilt tillstånd. Ett annat fall har rapporterats för odlad fisk, där den mest sannolika infektionskällan enligt den epidemiologiska rapporten är fisk i vilt tillstånd. Följaktligen uppfyller de svenska kustområdena inte längre de krav för att betraktas som sjukdomsfritt då det gäller IPN som fastställs i bilaga I till det beslutet. Det svenska inlandet förblir emellertid sjukdomsfritt.

(4)

Dessa båda fall bör inte hindra Sverige från att fortsätta med sitt IPN-program i kustområdena och vidta utrotningsåtgärder om det diagnostiseras IPN hos odlad eller vild fisk i enlighet med det program som lades fram för kommissionen före antagandet av beslut 2004/453/EG.

(5)

Enligt beslut 2004/453/EG krävs det fortsatt riktad övervakning i de områden som förklaras sjukdomsfria i medlemsstaterna om bara delar av landet förklaras sjukdomsfria. När denna bestämmelse antogs förutsåg man inte den speciella situation där Irland och Nordirland förklarades fria från samma sjukdom/sjukdomar, medan delar av Förenade kungariket inte förklarades fria från dessa sjukdomar.

(6)

Det är lämpligt att låta Förenade kungariket avbryta den riktade övervakningen av vissa sjukdomar från vilka Nordirland har förklarats fritt förutsatt att Irland också förklaras fritt från samma sjukdomar

(7)

Beslut 2004/453/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och V till beslut 2004/453/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall kapitel II ersättas med texten i bilaga I till detta beslut.

2.

I bilaga II skall kapitel II ersättas med texten i bilaga II till detta beslut.

3.

I bilaga V skall punkt A.5 ersättas med följande:

”5.

I de medlemsstater där endast delar av landet har förklarats sjukdomsfria i enlighet med kapitel II i bilaga I (snarare än hela landet) måste riktad övervakning fortsätta, i överensstämmelse med bestämmelserna i kapitel I.4 i bilaga II, i de områden som har förklarats sjukdomsfria.

Förenade kungariket får dock avbryta den riktade övervakningen av Nordirland i fråga om de sjukdomar från vilka Nordirland har förklarats fritt, förutsatt att hela Irland förklaras fritt från samma sjukdomar i enlighet med kapitel II i bilaga I.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 5. Rättat i EUT L 202, 7.6.2004, s. 4.


BILAGA I

”KAPITEL II

Områden med godkänd status som fria från vissa sjukdomar som anges i kolumn 1 förteckning III i bilaga A till direktiv 91/67/EEG

Sjukdom

Medlemsstat

Land eller delar av landet

Vårviremi hos karp (SVC)

Danmark

Hela landet.

Finland

Hela landet. Avrinningsområdet för Vuoksi skall betraktas som en buffertzon.

Irland

Hela landet.

Sverige

Hela landet.

Förenade kungariket

Nordirland, Isle of Man, Jersey och Guernsey.

Renibakterios (BKD)

Irland

Hela landet.

Förenade kungariket

Nordirland, Isle of Man och Jersey.

Infektiös pankreasnekros (IPN)

Finland

Inlandet. Avrinningsområdena för Vuoksi och Kemijoki skall betraktas som buffertzoner.

Sverige

Inlandet.

Förenade kungariket

Isle of Man.

Gyrodactylus salaris-infektioner

Finland

Avrinningsområdena för Tenojoki och Näätämönjoki. Avrinningsområdena för Paatsjoki, Luttojoki och Uutuanjoki skall betraktas som buffertzoner.

Irland

Hela landet.

Förenade kungariket

Storbritannien, Nordirland, Isle of Man, Jersey och Guernsey.”


BILAGA II

”KAPITEL II

Områden med godkända program för bekämpning och utrotning av vissa sjukdomar som anges i kolumn 1 förteckning III i bilaga A till direktiv 91/67/EEG

Sjukdom

Medlemsstat

Land eller delar av landet

Vårviremi hos karp (SVC)

Förenade kungariket

Storbritannien

Renibakterios (BKD)

Finland

Inlandet

Sverige

Inlandet

Förenade kungariket

Storbritannien

Infektiös pankreasnekros

Sverige

Kustområdena”


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/35


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 april 2006

om ändring av beslut 2005/393/EG beträffande restriktionszonerna när det gäller bluetongue i Spanien

[delgivet med nr K(2006) 1262]

(Text av betydelse för EES)

(2006/273/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (1), särskilt artikel 8.3 c och artikel 19 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2000/75/EG fastställs kontrollregler och åtgärder för bekämpning av bluetongue i gemenskapen, bl.a. genom inrättande av skydds- och övervakningszoner och förbud mot förflyttning av djur från dessa zoner.

(2)

I kommissionens beslut 2005/393/EG av den 23 maj 2005 om skydds- och övervakningszoner när det gäller bluetongue och villkor för förflyttning från eller genom dessa zoner (2) avgränsas geografiska områden inom vilka medlemsstaterna skall upprätta skydds- och övervakningszoner (”restriktionszoner”) när det gäller bluetongue.

(3)

Spanien har informerat kommissionen om att inga virus har förekommit på Balearerna på över två år.

(4)

Detta geografiska område bör därför betraktas som fritt från bluetongue och, på grundval av Spaniens underbyggda begäran, utgå från förteckningen över restriktionszoner.

(5)

Beslut 2005/393/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till beslut 2005/393/EG i den del som avser zon C skall följande utgå:

”Spanien

Balearerna (där serotyp 16 inte förekommer)”.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 130, 24.5.2005, s. 22. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/828/EG (EUT L 311, 26.11.2005, s. 37).


7.4.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/36


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 april 2006

om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland och om upphävande av beslut 2006/254/EG

[delgivet med nr K(2006) 1556]

(Text av betydelse för EES)

(2006/274/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Utbrott av klassisk svinpest har konstaterats i Tyskland.

(2)

På grund av handeln med levande svin och vissa svinprodukter kan dessa utbrott hota besättningarna i andra medlemsstater.

(3)

Kommissionens beslut 2006/254/EG av den 28 mars 2006 om vissa tillfälliga skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland (2) antogs därför i syfte att förstärka de åtgärder som Tyskland vidtog inom ramen för rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (3).

(4)

Djurhälsovillkor och intygskrav för handel med levande svin fastställs i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (4).

(5)

Djurhälsovillkor och intygskrav för handel med svinsperma fastställs i rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (5).

(6)

Djurhälsovillkor och intygskrav för handel med ägg och embryon från svin fastställs i kommissionens beslut 95/483/EG av den 9 november 1995 om hälsointyg för handel inom gemenskapen med ägg och embryon från svin (6).

(7)

Kommissionens beslut 2002/106/EG av den 1 februari 2002 om godkännande av en diagnostikhandbok innehållande diagnostiska förfaranden, provtagningsmetoder och kriterier för utvärdering av laboratorietester för bekräftande av klassisk svinpest (7) innehåller bestämmelser för riskanpassade övervakningsprotokoll.

(8)

Mot bakgrund av den information som lämnats av Tyskland, är det lämpligt att behålla skyddsåtgärderna mot klassisk svinpest i Tyskland under den period som krävs för att genomföra nödvändiga undersökningar.

(9)

Det är också nödvändigt att utsträcka åtgärderna för att begränsa kontakterna med och mellan svinanläggningar i vissa delar av Tyskland och att kräva en regional begränsning av vissa tjänster rörande svin för att hindra en spridning av sjukdomen.

(10)

Beslut 2006/254/EG skall upphöra att gälla.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Tyskland skall säkerställa att svin inte avsänds från dess territorium till andra medlemsstater och tredje land.

2.   Genom undantag från punkt 1 får Tyskland tillåta direkt transport av slaktsvin till ett slakteri utanför Tyskland för omedelbar slakt, förutsatt att svinen har befunnit sig på samma anläggning i minst 60 dagar, eller sedan födseln om de är yngre än 60 dagar, samt att denna anläggning

a)

ligger utanför de områden som anges i bilaga I, och

b)

att den inte har tagit emot levande svin under 60 dagar omedelbart före avsändningen av svinen,

c)

på vilka undersökningarna enligt kapitel IV, D 3, i beslut 2002/106/EG har genomförts med negativt resultat.

3.   Den behöriga veterinärmyndigheten i Tyskland skall säkerställa att de centrala och lokala veterinärmyndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten och eventuella transitmedlemsstater underrättas om sändningen av svin minst tre dagar i förväg.

Artikel 2

1.   Utan att det påverkar åtgärderna i rådets direktiv 2001/89/EG, särskilt artiklarna 9, 10 och 11, skall Tyskland säkerställa att

a)

inga svin transporteras till eller från svinanläggningar inom de områden som anges i bilaga I,

b)

transport av slaktsvin från anläggningar utanför de områden som anges i bilaga I till slakterier inom dessa områden och transport av svin genom dessa områden bara är tillåten

i)

via större vägar eller järnvägar, och

ii)

i enlighet med de detaljerade anvisningar som fastställts av den behöriga myndigheten för att förhindra att svinen under transporten kommer i direkt eller indirekt kontakt med andra svin.

2.   Genom undantag från punkt 1 a, och tidigast 10 dagar efter det att detta beslut har trätt i kraft, får den behöriga myndigheten tillåta transport av svin från en anläggning i de områden som anges i bilaga I

a)

direkt till ett slakteri som ligger i dessa områden, eller

b)

i undantagsfall till utsedda slakterier i Tyskland utanför dessa områden, för omedelbar slakt, förutsatt att svinen har sänts från en anläggning vid vilken undersökningarna enligt kapitel IV, D 3, i beslut 2002/106/EG har genomförts med negativt resultat.

Artikel 3

Tyskland skall säkerställa att inga sändningar till andra medlemsstater eller tredjeländer görs av följande produkter:

a)

Svinsperma, såvida den inte kommer från galtar som hålls på sådana seminstationer som anges i artikel 3 a i rådets direktiv 90/429/EEG och som ligger utanför de områden som anges i bilaga I.

b)

Ägg och embryon av svin, såvida de inte kommer från svin som hållits på en anläggning som ligger utanför de områden som anges i bilaga I.

Artikel 4

Tyskland skall säkerställa att de hälsointyg som krävs kompletteras på följande sätt:

a)

De hälsointyg som enligt direktiv 64/432/EEG skall åtfölja svin som sänds från Tyskland måste kompletteras med följande:

”Djur i enlighet med kommissionens beslut 2006/274/EG av den 6 april 2006 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland”.

b)

De hälsointyg som enligt direktiv 90/429/EEG skall åtfölja galtsperma som sänds från Tyskland måste kompletteras med följande:

”Sperma i enlighet med kommissionens beslut 2006/274/EG av den 6 april 2006 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland”.

c)

De hälsointyg som enligt beslut 95/483/EG skall åtfölja ägg och embryon från svin som sänds från Tyskland måste kompletteras med följande:

”Ägg/Embryon (stryk det som inte är tillämpligt) i enlighet med kommissionens beslut 2006/274/EG av den 6 april 2006 om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Tyskland”.

Artikel 5

Tyskland skall säkerställa följande:

1.

Inom de områden som anges i bilaga I skall riskzoner fastställas av den behöriga myndigheten och de tjänster som tillhandahålls av personer som är i direkt kontakt med svinen eller måste gå in i svinstallarna och som använder fordon för transport av foder, gödsel eller döda djur från anläggningar inom de områden som anges i bilaga I skall begränsas till dessa avdelningar och får inte delas med andra delar av gemenskapen, såvida inte fordonen och utrustningen och andra föremål som kan vara smittade har rengjorts och desinficerats och inte varit i kontakt med svin eller svinanläggningar på minst tre dagar.

2.

I de områden som anges i bilaga I skall övervakningsåtgärder vidtas enligt de principer som ställs upp i bilaga II.

3.

Förebyggande kontrollåtgärder mot sjukdomen skall enligt artikel 4.3 a i rådets direktiv 2001/89/EG tillämpas när så är nödvändigt.

4.

En lämplig informationskampanj skall riktas till svinuppfödarna.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna skall inte sända svin till slakterier i de områden som anges i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna skall säkerställa att

a)

fordon som har använts för transport av svin i Tyskland eller som har varit inne på en svinanläggning i Tyskland rengörs och desinficeras två gånger efter varje användning, och att de inte används för transport av svin på minst tre dagar, och att

b)

transportörerna för den behöriga myndigheten styrker att en sådan desinficering har gjorts.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall ändra de åtgärder som de tillämpar för handel så att dessa överensstämmer med detta beslut och omedelbart på lämpligt sätt offentliggöra de åtgärder som vidtagits. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Detta beslut skall gälla till den 15 maj 2006.

Artikel 9

Beslut 2006/254/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 10

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 april 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUT L 91, 29.3.2006, s. 61.

(3)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(4)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1/2005 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

(5)  EGT L 224, 18.8.1990, p. 62. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(6)  EGT L 275, 18.11.1995, s. 30.

(7)  EGT L 39, 9.2.2002, s. 71.


BILAGA I

Områden i Tyskland som det hänvisas till i artiklarna 1, 2, 3, 5 och 6:

Hela området Nordrhein-Westfalen.


BILAGA II

Enligt artikel 5.2 skall Tyskland säkerställa att övervakningsåtgärder vidtas i de områden som anges i bilaga I.

a)

Alla fall av smittsamma sjukdomar i svinanläggningar som kräver behandling med antibiotika eller antibakteriella läkemedel skall utan dröjsmål och innan behandlingen påbörjas rapporteras till de behöriga veterinärmyndigheterna.

b)

I de svinanläggningar som anges under a), skall den kliniska undersökning och provtagning som anges i kapitel IV A i bilagan till kommissionens beslut 2002/106/EG utan dröjsmål utföras av en veterinär.