ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 79

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
16 mars 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 426/2006 av den 9 mars 2006 om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 427/2006 av den 15 mars 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 428/2006 av den 15 mars 2006 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 429/2006 av den 15 mars 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1383/2005 när det gäller den kvantitet korn som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det polska interventionsorganet

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 430/2006 av den 15 mars 2006 om godkännande av de kontroller som görs i Senegal av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 431/2006 av den 15 mars 2006 om godkännande av de kontroller som görs i Kenya av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 432/2006 av den 15 mars 2006 om ändring av förordning (EG) nr 382/2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 433/2006 av den 15 mars 2006 om ändring av förordning (EEG) nr 1538/91 när det gäller referenslaboratorier för övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 434/2006 av den 15 mars 2006 om ändring av förordning (EG) nr 887/2005 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av vissa viner i Grekland

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 435/2006 av den 15 mars 2006 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 mars 2006

22

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 14 mars 2006 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Österreichische Nationalbank

25

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 6 mars 2006 om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller trägolv samt paneler och andra beklädnader av massivt trä [delgivet med nr K(2006) 655]  ( 1 )

27

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (EUT L 200 av den 30.7.2005)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 426/2006

av den 9 mars 2006

om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1) upphävs tullen, autonomt och för en obegränsad tid, på vissa varor enligt kapitel 27 när de är avsedda för särskilda processer, förutsatt att vissa villkor som fastställts i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2) är uppfyllda.

(2)

Vissa avfallsoljor som är avsedda för återvinning och som klassificeras enligt KN-nummer 2710 99 00 omfattas för närvarande inte av denna befrielse.

(3)

Samma tullbehandling bör av miljöskäl som hänger samman med återvinning av avfallsoljor ges till avfallsoljor och oljor från samma produktgrupp, förutsatt att de tekniska och rättsliga villkoren är uppfyllda. Det ligger därför i gemenskapens intresse att tullen på sådana produkter upphävs autonomt och för en obegränsad tid.

(4)

Förordning (EEG) nr 2658/87 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom den ändring som föreskrivs i denna förordning bör tillämpas från och med samma dag som gäller för den Kombinerade nomenklaturen för 2006 enligt kommissionens förordning (EG) nr 1719/2005 (3), bör den här förordningen träda i kraft omedelbart och börja tillämpas från och med 1 januari 2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I del 2 (Tulltaxan) avdelning V, kapitel 27, i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 skall texten i kolumn 3 för KN-nummer 2710 99 00 ersättas med följande:

”3,5 (4)

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 mars 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 267/2006 (EUT L 47, 17.2.2006, s. 1).

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 215/2006 (EUT L 38, 9.2.2006, s. 11).

(3)  EUT L 286, 28.10.2005, s 1.

(4)  Tull upphävs, autonomt och för en obegränsad tid, för produkter som är avsedda för särskilda processer (Taric-nummer 2710990010). Detta upphävande skall förutsätta att villkoren i relevant gemenskapslagstiftning är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1) och senare ändringar).”


16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/2


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 427/2006

av den 15 mars 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 15 mars 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

117,9

204

60,7

212

102,0

624

120,2

999

100,2

0707 00 05

052

120,8

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

117,5

0709 90 70

052

128,2

204

55,2

999

91,7

0805 10 20

052

66,2

204

41,8

212

49,7

220

48,6

400

60,8

512

33,1

624

59,1

999

51,3

0805 50 10

052

43,6

624

69,4

999

56,5

0808 10 80

388

94,2

400

121,4

404

90,2

512

71,7

524

76,3

528

78,3

720

87,3

999

88,5

0808 20 50

388

83,4

400

74,8

512

64,9

528

56,0

720

60,4

999

67,9


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 428/2006

av den 15 mars 2006

om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 292/2006 (2) inleds ett anbudsförfarande som fastställer de vägledande exportbidragssatserna och kvantiteterna för de exportlicenser som kan utfärdas inom ramen för system A3.

(2)

På grundval av de anbud som lämnats in skall de maximala exportbidragssatserna fastställas liksom de procentsatser som skall gälla för de kvantiteter för vilka anbuden ligger på samma nivå som dessa maximisatser.

(3)

När det gäller tomater, apelsiner, citroner och äpplen är den maximala bidragssats som krävs för att utfärda licenser för den vägledande kvantiteten, inom ramen för de kvantiteter som anges i anbuden, inte mer än en och en halv gång större än den vägledande bidragssatsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den maximala exportbidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av licenser som skall gälla för tomater, apelsiner, citroner och äpplen inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 292/2006 skall vara den som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 48, 18.2.2006, s. 3.


BILAGA

Utfärdande av exportlicencer enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

Produkt

Maximal bidragssats

(EUR/t nettovikt)

Procentsats för utfärdande av licenser för de kvantiteter som ligger på samma nivå som den maximala bidragssatsen

Tomater

40

100 %

Apelsiner

50

100 %

Citroner

70

100 %

Äpplen

43

100 %


16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 429/2006

av den 15 mars 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1383/2005 när det gäller den kvantitet korn som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det polska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1383/2005 (3) inleds en stående anbudsinfordran för export av 20 000 ton korn som innehas av det polska interventionsorganet.

(3)

Polen har informerat kommissionen om att dess interventionsorgan har för avsikt att öka kvantiteten i anbudsinfordringen för export med 44 185 ton. Med beaktande av denna begäran, de tillgängliga kvantiteterna och situationen på marknaden bör Polens begäran bifallas.

(4)

Förordning (EG) nr 1383/2005 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1383/2005 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Anbudsinfordringen skall avse maximalt 64 185 ton korn för export till tredjeländer med undantag av Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Förenta staterna, Liechtenstein, Mexiko, Rumänien, Serbien och Montenegro (4) och Schweiz.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUT L 220, 25.8.2005, s. 21.

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.”


16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 430/2006

av den 15 mars 2006

om godkännande av de kontroller som görs i Senegal av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1148/2001 av den 12 juni 2001 om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker (2) anges villkoren för godkännande av de kontroller av överensstämmelse som vissa tredjeländer på egen begäran genomför före import till gemenskapen.

(2)

De senegalesiska myndigheterna har skickat en ansökan till kommissionen om godkännande av de kontroller som utförs under överinseende av växtskyddsstyrelsen, direction de la protection des végétaux, vid jordbruks- och vattenministeriet, ministère de l’agriculture et de l’hydraulique. I ansökan uppges att ovannämnda myndighet har den personal, utrustning och de anordningar som krävs för att genomföra kontrollerna, att de metoder som används motsvarar dem som föreskrivs i artikel 9 i förordning (EG) nr 1148/2001 och att färsk frukt och färska grönsaker som exporteras från Senegal till gemenskapen måste uppfylla gemenskapens handelsnormer.

(3)

Enligt de uppgifter från medlemsstaterna som kommissionen har tillgång till inträffade det endast vid mycket få tillfällen under perioden 2001–2005 att färsk frukt och färska grönsaker som importerats från Senegal inte uppfyllde handelsnormerna.

(4)

De kontroller av överensstämmelse som utförs av Senegal bör därför godkännas med verkan från och med dagen för införandet av det förfarande för förvaltningssamarbete som föreskrivs i artikel 7.8 i förordning (EG) nr 1148/2001.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kontroller som utförs av Senegal av överensstämmelsen med handelsnormer som gäller för färsk frukt och färska grönsaker och som föregår import till gemenskapen godkänns härmed i enlighet med villkoren i artikel 7 i förordning (EG) nr 1148/2001.

Artikel 2

Den officiella kontaktperson och den kontrollmyndighet i Senegal som avses i artikel 7.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1148/2001, anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den dag då meddelandet om att ett förvaltningssamarbete enligt artikel 7.8 i förordning (EG) nr 1148/2001 har inletts mellan gemenskapen och Senegal offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 156, 13.6.2001, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 408/2003 (EUT L 62, 6.3.2003, s. 8).


BILAGA

Officiell kontaktperson enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001:

Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar

Senegal

Tfn (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54 / 834 42 90

E-post: almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Kontrollmyndighet enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001:

Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la division législation et contrôle phytosanitaire

Tfn (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54

E-post: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr


16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 431/2006

av den 15 mars 2006

om godkännande av de kontroller som görs i Kenya av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker före import till gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1148/2001 av den 12 juni 2001 om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker (2) anges villkoren för godkännande av de kontroller av överensstämmelse som vissa tredjeländer på egen begäran genomför före import till gemenskapen.

(2)

De kenyanska myndigheterna har skickat en ansökan till kommissionen om godkännande av de kontroller som utförs under överinseende av Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS). I ansökan uppges att ovannämnda kontrollmyndighet har den personal, utrustning och de anordningar som krävs för att genomföra kontrollerna, att de metoder som används motsvarar dem som föreskrivs i artikel 9 i förordning (EG) nr 1148/2001 och att färsk frukt och färska grönsaker som exporteras från Kenya till gemenskapen uppfyller gemenskapens handelsnormer.

(3)

Enligt de uppgifter från medlemsstaterna som kommissionen har tillgång till inträffade det vid väldigt få tillfällen under perioden 2001–2005 att färsk frukt och färska grönsaker som importerades från Kenya inte uppfyllde handelsnormerna.

(4)

De kontroller av överensstämmelse som utförs av Kenya bör därför godkännas med verkan från och med dagen för införandet av det förfarande för förvaltningssamarbete som föreskrivs i artikel 7.8 i förordning (EG) nr 1148/2001.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kontroller som utförs av Kenya av överensstämmelsen med de handelsnormer som gäller för färsk frukt och färska grönsaker och som föregår import till gemenskapen godkänns härmed i enlighet med villkoren i artikel 7 i förordning (EG) nr 1148/2001.

Artikel 2

Den officiella kontaktperson och den kontrollmyndighet i Kenya som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001, anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 3

De intyg som avses i artikel 7.3 andra stycket i förordning (EG) nr 1148/2001, och som utfärdas efter de kontroller som avses i artikel 1 i den här förordningen, skall utfärdas på blanketter som överensstämmer med förlagan i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den dag då meddelandet om att ett förvaltningssamarbete enligt artikel 7.8 i förordning (EG) nr 1148/2001 har inletts mellan gemenskapen och Kenya offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 156, 13.6.2001, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 408/2003 (EUT L 62, 6.3.2003, s. 8).


BILAGA I

Officiell kontaktperson enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service

Kephis Managing Director

PO Box 495 92-00100

Nairobi

Tfn: (254-20) 88 25 84

Fax: (254-20) 88 22 65

e-post: kephis@nbnet.co.ke

Kontrollmyndighet enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1148/2001:

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 495 92-00100

Nairobi

Tfn: (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Fax: (254-20) 88 22 45

e-post: kephis@nbnet.co.ke


BILAGA II

Image


16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 432/2006

av den 15 mars 2006

om ändring av förordning (EG) nr 382/2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (2), särskilt artikel 71.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Erfarenheterna av tillämpningen av kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 (3) har visat att artikel 9 tredje stycket i den förordningen bör formuleras mer exakt.

(2)

Eftersom det stöd som avses i artikel 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 beräknas på grundval av kvantiteter som kan vara stödberättigande för det pågående regleringsåret i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003, och eftersom en viss del av det torkade foder som lämnat företagen under regleringsåret 2005/06 redan har bokförts för regleringsåret 2004/05, i enlighet med artikel 34 i förordning (EG) nr 382/2005, kan stödet för regleringsåret 2005/06 ha fastställts på grundval av kvantiteter som inte motsvarar den faktiska produktionen under regleringsåret 2005/06. Det är därför lämpligt att övergångsbestämmelser fastställs för de produkter som finns i lager den 31 mars 2006. För att inga aktörer skall diskrimineras bör dessa bestämmelser gälla i samtliga medlemsstater. Meddelanden angående de lager som omfattas av dessa åtgärder bör planeras.

(3)

Hänvisningen till de tak som avses i avsnitt D i bilaga VII till förordning (EG) nr 1782/2003 bör ersättas med en hänvisning till de tak som anges i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 av den 26 januari 2005 om ändring av bilaga VIII till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och om upprättande av budgettak för partiellt eller frivilligt genomförande av systemet med samlat gårdsstöd och av årliga finansieringspaket för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i den förordningen (4).

(4)

Det är lämpligt att ändra bilaga I för att få en användbar redovisning av energiförbrukningen.

(5)

Förordning (EG) nr 382/2005 bör därför ändras.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den gemensamma förvaltningskommittén för spannmål och direktstöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 382/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 tredje stycket skall ersättas med följande:

”Torkat foder som har lämnat ett förädlingsföretag får återföras till företaget endast för att förpackas på nytt, under den behöriga myndighetens kontroll och på de villkor myndigheten fastställer.”

2.

Artikel 33.1 skall ändras på följande sätt:

a)

I första stycket skall följande mening läggas till:

”Dessa meddelanden omfattar inte de kvantiteter som avses i artikel 34 och 34a i den här förordningen.”

b)

I andra stycket skall följande meningar läggas till:

”Beträffande regleringsåren 2005/06 och 2006/07 skall dessa kvantiteter inte omfatta de kvantiteter som avses i artikel 34 och 34a. Medlemsstaterna skall senast den 31 maj 2006 även meddela kommissionen de kvantiteter torkat foder som förädlingsföretagen hade i lager den 31 mars 2006 och som i enlighet med artikel 34a omfattas av en sådan ansökan om att under regleringsåret 2006/07 beviljas stöd som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 för regleringsåret 2005/06 samt, i förekommande fall, sådant stöd som avses i artikel 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003.”

3.

Följande artikel 34a skall införas:

”Artikel 34a

Lager den 31 mars 2006

1.   Torkat foder som har producerats under regleringsåret 2005/06 och som inte har lämnat förädlingsföretaget eller någon lagringsplats enligt artikel 3a senast den 31 mars 2006 kan under regleringsåret 2006/07 beviljas stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 för regleringsåret 2005/06 samt, i förekommande fall, sådant stöd som avses i artikel 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003, om fodret

a)

uppfyller kraven i artikel 3 i den här förordningen,

b)

lämnar förädlingsföretaget under den behöriga myndighetens kontroll och på de villkor som anges i artiklarna 10 och 11 i den här förordningen,

c)

bokförs inom ramen för de nationella garanterade kvantiteter som medlemsstaten har tilldelats för regleringsåret 2005/06,

d)

har deklarerats och certifierats under regleringsåret 2005/06.

2.   Medlemsstatens behöriga myndighet skall vidta de kontrollåtgärder som behövs för att se till att bestämmelserna i punkt 1 följs.”

4.

Artikel 35 skall ersättas med följande:

”Artikel 35

Frivillig övergångsperiod

1.   Medlemsstater med frivillig övergångsperiod enligt artikel 71 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall till förädlingsföretagen för vidare överföring till producenterna betala ut stöd enligt artikel 71.2 andra stycket i den förordningen, på grundval av de stödberättigande kvantiteterna för regleringsåret 2005/06.

Detta stöd fastställs på grundval av de kvantiteter som kan vara stödberättigande och inom ramen för det budgettak som anges i bilaga IV till kommissionens förordning (EG) nr 118/2005 (5).

Med kvantiteter som kan vara stödberättigande avses summan av de kvantiteter som erkänts som stödberättigande enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1786/2003 under regleringsåret 2005/06 och de kvantiteter som producerats under regleringsåret 2005/06 och som omfattas av en ansökan om att under regleringsåret 2006/07 kunna beviljas sådant stöd för regleringsåret 2005/06 samt, i förekommande fall, sådant stöd som avses i artikel 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med artikel 34a. Dessa kvantiteter som kan vara stödberättigande omfattar inte de kvantiteter som avses i artikel 34.

2.   Om förädlingsföretaget får foderleveranser från andra medlemsstater skall det stöd som avses i artikel 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 betalas ut till företaget för vidare överföring till producenten bara om producenten finns i en medlemsstat med frivillig övergångsperiod.

3.   Det stöd som avses i artikel 71.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1782/2003 skall fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 1786/2003.

Stödet skall betalas ut till förädlingsföretaget inom trettio arbetsdagar räknat från den dag kommissionen offentliggör beloppen i Europeiska unionens officiella tidning. För de kvantiteter som erkänts som stödberättigande efter detta datum skall utbetalningen göras inom trettio arbetsdagar räknat från den dag då stödberättigandet fastställts.

Förädlingsföretaget skall överföra stödet till producenten inom femton arbetsdagar efter det att medlemsstaten gjort utbetalningen.

5.

Bilaga I skall ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 114. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 583/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 1).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 319/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 32).

(3)  EUT L 61, 8.3.2005, s. 4.

(4)  EUT L 24, 27.1.2005, s. 15. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 570/2005 (EUT L 97, 15.4.2005, s. 13).

(5)  EUT L 24, 27.1.2005, s. 15.”


BILAGA

”BILAGA I

Redovisning av energiförbrukning för produktion av dehydratiserat foder

 

Medlemsstat:

 

Regleringsår:


 

Uppgift

Enhet

Mängd

a

Produktion av dehydratiserat foder

ton dehydratiserat foder

 

b

Genomsnittlig vattenhalt när processen inleds

%

 

c

Genomsnittlig vattenhalt efter processen

%

 

d

Torkens inlufttemperatur

grader Celsius

 

e

Genomsnittlig specifik förbrukning

megajoule per kilo dehydratiserat foder

 

Fylls i för varje använt bränsleslag  (1):

Bränsleslag:

f

Genomsnittligt värmevärde

megajoule per ton bränsle

 

g

Använd kvantitet

ton bränsle

 

h

Producerad energi

megajoule

 


(1)  Gas, stenkol, brunkol, eldningsolja, biomassa osv.”


16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 433/2006

av den 15 mars 2006

om ändring av förordning (EEG) nr 1538/91 när det gäller referenslaboratorier för övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1906/90 av den 26 juni 1990 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött (1), särskilt artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

I punkterna 10, 12 och 12a i artikel 14a i kommissionens förordning (EEG) nr 1538/91 av den 5 juni 1991 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1906/90 om vissa handelsnormer för fjäderfäkött (2), föreskrivs detaljerade riktlinjer för i vilken grad referenslaboratorierna skall utföra kontroller och vidta åtgärder när det gäller övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött.

(2)

Situationen är inte längre sådan att gemenskapens referenslaboratorium ”Het Spelderholt” som föreskrivs i artikel 14a.14 i förordning (EEG) nr 1538/91 kan fortsätta sitt arbete.

(3)

Erfarenheterna av referenslaboratoriernas arbete har visat att det inte längre behövs ett separat gemenskapsreferenslaboratorium. Det framstår snarare som tillräckligt att inrätta en samordningsstyrelse för testverksamhet som utförs av nationella referenslaboratorier.

(4)

Samordningsstyrelsen bör vara sammansatt av företrädare för GD Gemensamma forskningscentret (GFC) – Institutet för referensmaterial och referensmätningar (IRMM), företrädare för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling samt företrädare för tre nationella referenslaboratorier.

(5)

Företrädaren för IRMM bör vara styrelsens ordförande och bör utse de nationella referenslaboratorierna enligt ett rullande schema.

(6)

I bilaga VIII till förordning (EEG) nr 1538/91 anges namn- och adressuppgifter för alla referenslaboratorier. Flera medlemsstater har meddelat kommissionen ändringar när det gäller deras referenslaboratorier. Malta har skickat in namn- och adressuppgifter rörande det maltesiska nationella referenslaboratoriet i en grannmedlemsstat. Det är därför nödvändigt att uppdatera namn- och adresslistan i fråga om vissa referenslaboratorier samt att lägga till det maltesiska referenslaboratoriets namn och adress.

(7)

I bilaga IX till förordning (EEG) nr 1538/91 anges de särskilda uppgifter som skall utföras av gemenskapens referenslaboratorium respektive de nationella referenslaboratorierna. Förändringar i organisationsstrukturen inom referenslaboratorier som övervakar vattenhalten i fjäderfäkött bör föras in i bilaga IX.

(8)

Förordning (EEG) nr 1538/91 bör därför ändras.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fjäderfäkött och ägg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1538/91 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 14a skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 12a skall andra stycket ersättas med följande:

”De nationella referenslaboratorierna skall vidarebefordra dessa data till den expertstyrelse som avses i punkt 14, för vidare utvärdering och diskussion med nationella referenslaboratorier före den 1 juli varje år. Slutsatserna skall läggas fram för förvaltningskommittén för övervägande i enlighet med artikel 18 i förordning (EEG) nr 2777/75.”

b)

Punkt 14 skall ersättas med följande:

”14.   En styrelse sammansatt av experter på övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött skall fungera som samordnare av de nationella referenslaboratoriernas testverksamhet. Den skall bestå av företrädare för kommissionen och nationella referenslaboratorier. Styrelsens och de nationella referenslaboratoriernas uppgifter samt styrelsens organisatoriska struktur anges i bilaga IX.”

2.

Bilaga VIII skall ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

3.

Bilaga IX skall ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 173, 6.7.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1101/98 (EGT L 157, 30.5.1998, s. 12).

(2)  EGT L 143, 7.6.1991, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 81/2006 (EUT L 14, 19.1.2006, s. 8).


BILAGA I

”BILAGA VIII

FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA REFERENSLABORATORIER

 

Belgien

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

BE-9090 Melle

 

Tjeckien

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Danmark

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Tyskland

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

EC-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estland

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Grekland

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalon st.

EL-411 10 Larisa

 

Spanien

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

ES-28023 Madrid

 

Frankrike

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

FR-22400 Ploufragan

 

Irland

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

Ireland

 

Italien

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

IT-41100 Modena

 

Cypern

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Lettland

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

LV-1076 Rīga

 

Litauen

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Luxemburg

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

LU-1911 Luxembourg

 

Ungern

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

CE.FI.T S.r.l.

Sede Centrale e Laboratori

Viale Lido 108 A

IT-96012 Avola (SR)

 

Nederländerna

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Österrike

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

AT-1226 Wien

 

Polen

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

PT 1050-070 LISBOA

 

Slovenien

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovakien

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Sverige

Livsmedelsverket

Box 622

SE-75126 Uppsala

 

Förenade kungariket

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

United Kingdom

TW11 0LY”


BILAGA II

”BILAGA IX

Uppgifter som skall utföras av expertstyrelsen för övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött, samt dess organisationsstruktur

Den expertstyrelse som avses i artikel 14a.14 skall ansvara för följande uppgifter:

a)

Tillhandahålla de nationella referenslaboratorierna information om analytiska metoder och jämförande tester när det gäller vattenhalten i fjäderfäkött.

b)

Samordna de nationella referenslaboratoriernas tillämpning av de metoder som avses i a) genom att anordna jämförande tester, framför allt kvalitetsprövning.

c)

Stödja de nationella referenslaboratoriernas kvalitetsprövning genom att tillhandahålla vetenskapligt stöd i samband med utvärdering och rapportering av statistiska uppgifter.

d)

Samordna utvecklingen av nya analysmetoder och informera de nationella referenslaboratorierna om framstegen på detta område.

e)

Tillhandahålla kommissionen vetenskaplig och teknisk expertkunskap, särskilt då medlemsstaterna inte tolkar resultatet av en analys på samma sätt.

Den expertstyrelse som avses i artikel 14a.14 skall vara organiserad enligt följande:

Expertstyrelsen för övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött skall vara sammansatt av företrädare för GD Gemensamma forskningscentret (GFC) – Institutet för referensmaterial och referensmätningar (IRMM), företrädare för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling samt företrädare för tre nationella referenslaboratorier. Företrädaren för IRMM skall vara styrelsens ordförande och skall utse de nationella referenslaboratorierna enligt ett rullande schema. De myndigheter i medlemsstaterna som är ansvariga för det nationella referenslaboratorium som valts ut skall sedan utse enskilda experter på övervakning av vattenhalt i livsmedel som skall biträda styrelsen. Genom årlig avlösning skall ett deltagande nationellt referenslaboratorium ersättas åt gången, så att styrelsen garanteras ett viss mått av kontinuitet. Respektive medlemsstater skall stå för de kostnader som uppstår för medlemsstaternas experter och/eller de nationella referenslaboratorierna när de utför sitt arbete enligt denna punkt.

De nationella referenslaboratoriernas uppgifter

De nationella referenslaboratorier som förtecknas i bilaga VIII skall utföra följande:

a)

Samordna verksamheten för de nationella laboratorier som ansvarar för analys av vattenhalten i fjäderfäkött.

b)

Hjälpa den behöriga myndigheten i medlemsstaten att organisera systemet för övervakning av vattenhalten i fjäderfäkött.

c)

Delta i jämförande tester (kvalitetsprövning) mellan de olika nationella laboratorier som avses i a).

d)

Se till att de uppgifter som expertstyrelsen lämnar sprids till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten och till de nationella laboratorier som avses i (a).

e)

Samarbeta med expertstyrelsen och, om de utses, sluta sig till denna, preparera nödvändiga testprover (inklusive homogenitetstestning) och ordna med lämpliga transporter.”


16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 434/2006

av den 15 mars 2006

om ändring av förordning (EG) nr 887/2005 om krisdestillation enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av vissa viner i Grekland

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 33.1 f, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 887/2005 (2) inleddes krisdestillation enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/1999 av vissa grekiska viner.

(2)

Eftersom flera destillationsåtgärder vidtas samtidigt, har de grekiska myndigheterna tvingats konstatera att bränneriernas och kontrollorganens kapacitet inte räcker till för att destillationen skall kunna genomföras på rätt sätt. För att garantera ett effektivt genomförande av åtgärden enligt förordning (EG) nr 887/2005 är det nödvändigt att förlänga den tid för leverans av alkohol till interventionsorganet som fastställs i förordningen fram till den 30 april 2006.

(3)

Förordning (EG) nr 887/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 4.1 i förordning (EG) nr 887/2005 skall andra meningen ersättas med följande:

”Den framställda alkoholen skall levereras till interventionsorganet i enlighet med artikel 6.1 senast den 30 april 2006.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 16 mars 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2165/2005 (EUT L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EUT L 148, 11.6.2005, s. 34.


16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/22


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 435/2006

av den 15 mars 2006

om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som skall gälla från den 16 mars 2006

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1249/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser importtullar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 2.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 10 i förordning (EG) nr 1784/2003 föreskrivs att när de produkter som avses i artikel 1 i den förordningen importeras, skall de tullsatser som föreskrivs i den gemensamma tulltaxan tas ut. För de produkter som avses i punkt 2 i denna artikel skall emellertid importtullen vara lika med det interventionspris som gäller för dessa produkter vid importen ökat med 55 %, minskat med det cif-importpris som gäller för försändelsen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än tullsatsen enligt Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall cif-importpriserna beräknas på grundval av de representativa priserna för produkten i fråga på världsmarknaden.

(3)

I förordning (EG) nr 1249/96 fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1784/2003 vad avser importtullar inom spannmålssektorn.

(4)

Importtullarna skall tillämpas tills ett nytt fastställande träder i kraft.

(5)

För att få systemet för importtullar att fungera normalt bör vid beräkningen av dessa tullar de representativa marknadskurser som fastställs under en referensperiod fortsätta att tillämpas.

(6)

Tillämpningen av förordning (EG) nr 1249/96 medför att det skall fastställas importtullar enligt bilaga I i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Importtullarna inom spannmålssektorn som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 skall fastställas i bilaga I till denna förordning på grundval av de faktorer som tas upp i bilaga II.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 mars 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 161, 29.6.1996, s. 125. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1110/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 12).


BILAGA I

Importtullar för de produkter som avses i artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 från och med den 16 mars 2006

KN-nummer

Produkt

Tull på import (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durumvete av hög kvalitet

0,00

av medelhög kvalitet

0,00

av låg kvalitet

0,00

1001 90 91

Vanligt vete, för utsäde

0,00

ex 1001 90 99

Vanligt vete av hög kvalitet, av annat slag än för utsäde

0,00

1002 00 00

Råg

40,27

1005 10 90

Majs för utsäde av annat slag

56,28

1005 90 00

Majs av annat slag än för utsäde (2)

56,28

1007 00 90

Sorghum av andra slag än för utsäde

40,27


(1)  För produkter som anländer till gemenskapen via Atlanten eller via Suezkanalen (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1249/96) kan importören erhålla en nedsättning av tullarna med

3 EUR/t om lossningshamnen ligger i Medelhavet,

2 EUR/t om lossningshamnen ligger i Irland, Förenade kungariket, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller vid den Iberiska halvöns atlantkust.

(2)  När villkoren i artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1249/96 är uppfyllda kan importören erhålla schablonmässig nedsättning med 24 EUR/t.


BILAGA II

Faktorer för beräkning av tullar

perioden 1.3.2006–14.3.2006

1.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Börsnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Produkt (% proteiner vid 12 % vattenhalt)

HRS2

YC3

HAD2

Medelhög kvalitet (1)

Låg kvalitet (2)

US barley 2

Notering (EUR/t)

144,25 (3)

74,03

180,00

170,00

150,00

103,52

Tillägg för golfen (EUR/t)

42,52

13,48

 

 

Tillägg för Stora sjöarna (EUR/t)

 

 

2.

Medelvärden för den referensperiod som avses i artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1249/96:

Kostnader för fraktsatser: Mexikanska golfen–Rotterdam: 16,81 EUR/t, Stora sjöarna–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Tillskott avseende artikel 4.2 tredje stycket i förordning (EG) nr 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Negativt bidrag på 10 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(2)  Negativt bidrag på 30 EUR/t (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).

(3)  Positivt bidrag på 14 EUR/t ingår (artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1249/96).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/25


RÅDETS BESLUT

av den 14 mars 2006

om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Österreichische Nationalbank

(2006/212/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 27.1,

med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendation ECB/2006/1 av den 1 februari 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Österreichische Nationalbank (1) och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i Eurosystemet skall granskas av oavhängiga externa revisorer som ECB rådet har rekommenderat och Europeiska unionens råd godkänt.

(2)

Enligt artikel 37.1 i den federala lagen om Österreichische Nationalbank skall generalförsamlingen för Österreichische Nationalbank (ÖNB) varje år välja två revisorer och två ställföreträdande revisorer. De ställföreträdande revisorerna kommer endast att anlitas om revisorerna inte kan utföra revisionen.

(3)

Mandatet för de nuvarande externa revisorerna för ÖNB kan inte förnyas för ytterligare en mandatperiod efter revisionen för räkenskapsåret 2005. Det är därför nödvändigt att utse externa revisorer från och med räkenskapsåret 2006.

(4)

ÖNB har valt KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH och BDO Auxilia Treuhand GmbH som sina nya externa revisorer i enlighet med gemenskapslagstiftningen och den österrikiska lagstiftningen om offentlig upphandling, och ECB anser att revisorerna uppfyller de nödvändiga kraven för att kunna utses.

(5)

ECB-rådet har rekommenderat att de externa revisorernas mandat skall förnyas varje år och att uppdragstiden inte skall vara längre än totalt fem år.

(6)

Det är lämpligt att följa ECB-rådets rekommendation och att ändra rådets beslut 1999/70/EG (2) i enlighet med denna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.9 i beslut 1999/70/EG skall ersättas med följande:

”9.   KPMG Alpen-Treuhand GmbH och TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH godkänns härmed gemensamt som externa revisorer för Österreichische Nationalbank (ÖNB) för räkenskapsåret 2006.

Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH och BDO Auxilia Treuhand GmbH godkänns härmed gemensamt som ställföreträdande revisorer för ÖNB för räkenskapsåret 2006.

Mandatet kan förnyas varje år och uppdragstiden, som inte skall vara längre än totalt fem år, slutar senast med räkenskapsåret 2010.”

Artikel 2

Detta beslut skall meddelas Europeiska centralbanken.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 mars 2006.

På rådets vägnar

K.-H. GRASSER

Ordförande


(1)  EUT C 34, 10.2.2006, s. 30.

(2)  EGT L 22, 29.1.1999, s. 69. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/866/EG (EUT L 318, 6.12.2005, s. 25).


Kommissionen

16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 mars 2006

om indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller trägolv samt paneler och andra beklädnader av massivt trä

[delgivet med nr K(2006) 655]

(Text av betydelse för EES)

(2006/213/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1), särskilt artikel 20.2, och

av följande skäl:

(1)

För att lokala, regionala och nationella skillnader i skyddsnivåer för byggnader skall kunna beaktas kan det enligt direktiv 89/106/EEG bli nödvändigt att göra en klassindelning i tillämpningsdokumenten efter produktens egenskaper med avseende på varje väsentligt krav. Dessa dokument har offentliggjorts i kommissionens meddelande om tillämpningsdokumenten till rådets direktiv 89/106/EEG (2).

(2)

När det gäller väsentliga krav på säkerhet i händelse av brand anges i tillämpningsdokument nr 2 en rad åtgärder som tillsammans utgör en brandsäkerhetsstrategi som medlemsstaterna kan vidareutveckla på olika sätt.

(3)

En av åtgärderna i tillämpningsdokument nr 2 består i att begränsa brandens och rökens utveckling och spridning inom ett givet område genom att minska byggprodukternas benägenhet att bidra till en fullt utvecklad brand.

(4)

Begränsningens omfattning kan endast uttryckas genom olika nivåer för byggprodukters reaktion vid brandpåverkan under faktiska användningsförhållanden.

(5)

Som en harmoniserad lösning antogs ett klassificeringssystem genom kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan (3).

(6)

När det gäller trägolv samt paneler och andra beklädnader av massivt trä bör den klassificering som fastställs i beslut 2000/147/EG användas.

(7)

Reaktionen vid brandpåverkan för många byggprodukter och byggmaterial som omfattas av klassificeringen enligt beslut 2000/147/EG är så väl fastlagd och välkänd att brandskyddsmyndigheterna i medlemsstaterna inte kräver provning av denna särskilda påverkan.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De byggprodukter och byggmaterial som uppfyller samtliga krav avseende ”reaktion vid brandpåverkan” och som inte omfattas av ytterligare krav på provning anges i bilagan.

Artikel 2

De särskilda klasser som skall tillämpas för olika byggprodukter och byggmaterial och som ingår i klassificeringen av reaktion vid brandpåverkan som antagits i beslut 2000/147/EG anges i bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Byggprodukterna skall i förekommande fall behandlas med hänsyn till de faktiska användningsförhållandena.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  EGT L 50, 23.2.2000, s. 14. Beslutet ändrat genom beslut 2003/632/EG (EUT L 220, 3.9.2003, s. 5).


BILAGA

De byggprodukter och byggmaterial som uppfyller samtliga krav avseende ”reaktion vid brandpåverkan” utan ytterligare krav på provning anges i tabellerna i denna bilaga.

Tabell 1

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR TRÄGOLV

Produkt (1), (7)

Produktbeskrivning (4)

Minsta medeldensitet (5)

(kg/m3)

Minsta tjocklek

totalt (mm)

Slutanvändning

Klass (3) för golvbeläggningar

Trägolv och parkett

Trägolv av massiv ek eller bok med ytbehandling

Bok: 680

Ek: 650

8

Limmat mot underlaget (6)

Cfl - s1

Trägolv av massiv ek, bok eller gran med ytbehandling

Bok: 680

Ek: 650

Gran: 450

20

Med eller utan luftspalt under

Massivt trägolv av andra än ovan angivna träslag, med ytbehandling

390

8

Utan luftspalt under

Dfl - s1

20

Med eller utan luftspalt under

Träparkett

Flerskiktad parkett med toppskikt av ek med minst 5 mm tjocklek och med ytbehandling

650

(toppskikt)

10

Limmat mot underlaget (6)

Cfl - s1

14 (2)

Med eller utan luftspalt under

Flerskiktad parkett av andra än ovan angivna träslag, med ytbehandling

500

8

Limmat mot underlaget

Dfl - s1

10

Utan luftspalt under

14 (2)

Med eller utan luftspalt under

Fanergolv

Fanergolv med ytbehandling

800

6 (2)

Utan luftspalt under

Dfl - s1


Tabell 2

KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR PANELER OCH ANDRA BEKLÄDNADER AV MASSIVT TRÄ

Produkt (18)

Produktbeskrivning (12)

Minsta medeldensitet (13)

(kg/m3)

Minsta tjocklek, totalt/minimum (14)

(mm)

Slutanvändning (11)

Klass (10)

Panel och beklädnad (8)

Träpanel med eller utan not och spont samt med eller utan profilerad yta

390

9/6

Utan luftspalt eller med sluten luftspalt bakom

D - s2, d2

12/8

D - s2, d0

Panel och beklädnad (9)

Träpanel med eller utan not och spont samt med eller utan profilerad yta

390

9/6

Med öppen luftspalt ≤ 20 mm bakom

D - s2, d0

18/12

Utan luftspalt eller med öppen luftspalt bakom

Träribbor (15)

Träribbor monterade på en ram (16)

390

18

Öppen på alla sidor (17)

D - s2, d0

Figur a

Profiler för träpaneler och andra beklädnader av massivt trä

Image

Figur b

Maximalt exponerad yta för element med träribbor: 2n (t + w) + a ≤ 1,10

Image


(1)  Monterat enligt EN ISO 9239-1 på ett underlag av minst klass D - s2, d0 och med en minsta densitet på 400 kg/m3 eller med luftspalt under.

(2)  Ett mellanskikt av minst klass E och med en tjocklek på högst 3 mm kan ingå i tillämpningar utan luftspalt för parkett med en tjocklek på minst 14 mm och för alla fanergolv.

(3)  Klass enligt tabell 2 i bilagan till kommissionens beslut 2000/147/EG.

(4)  Typ och mängd av ytbehandling inkluderar akryl- och polyuretanlack och såpa, 50–100 g/m2, samt olja, 20-60 g/m2.

(5)  Vid konditionering enligt EN 13238.

(6)  Underlag minst klass A2 – s1, d0.

(7)  Gäller även trappsteg.

(8)  Monterad mekaniskt på träram med sluten luftspalt eller spalten fylld med en produkt av minst klass A2 - s1, d0 med en minimidensitet på 10 kg/m3 eller med cellulosaisolering av minst klass E och med eller utan ångspärr bakom. Träpanelen skall vara avsedd att monteras utan öppna fogar.

(9)  Monteras mekaniskt på träram, med eller utan öppen luftspalt bakom. Träprodukten skall vara avsedd att monteras utan öppna fogar.

(10)  Klass enligt tabell 1 i bilagan till kommissionens beslut 2000/147/EG.

(11)  En öppen luftspalt inkluderar möjlighet till ventilation bakom produkten, medan en sluten luftspalt exkluderar ventilation. Underlaget bakom luftspalten måste vara av minst klass A2 - s1, d0 med en minimidensitet på 10 kg/m3. Bakom en högst 20 mm sluten luftspalt med vertikal träpanel kan underlaget vara av minst klass D - s2, d0.

(12)  Inkluderar alla typer av fogar, även stumfogar och spontar.

(13)  Konditionerad enligt EN 13238.

(14)  Se figur a nedan. Profilerad yta på den exponerade sidan av panelen inte mer än 20 % av den plana ytan, eller 25 % mätt på både den exponerade och den oexponerade sidan av panelen. För stumfogar gäller den större tjockleken vid fogens kant.

(15)  Rektangulära träribbor, med eller utan rundade hörn, monterade horisontellt eller vertikalt på en stödjande ram, omgivna av luft på alla sidor, huvudsakligen använda nära andra byggnadselement både inom och utomhus.

(16)  Maximalt exponerad yta (alla sidor av rektangulära träribbor och stödjande träram) inte mer än 110 % av den totala plana ytan, se figur b nedan.

(17)  Andra byggnadselement närmare än 100 mm från träribborna (utom den stödjande ramen) måste vara av minst klass A2 - s1, d0, vid avstånd 100–300 mm av minst klass B - s1, d0 och vid avstånd mer än 300 mm av minst klass D - s2, d0.

(18)  Gäller även för trappor.


Rättelser

16.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/32


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

( Europeiska unionens officiella tidning L 200 av den 30 juli 2005 )

På sidan 10, i bilaga I, Förteckning över myndigheter som avses i artiklarna 8 och 11, punkt A, Myndigheter i medlemsstaterna, under ”Cypern”, skall adressen på grekiska

a)

i stället för

:

”Τμήμα έκδοσηs αδειών εισαγωγών/εξαγωγών”

vara

:

”Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών”

b)

i stället för

:

”E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr”

vara

:

”E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy”.

I bilaga V, Formulär för export- eller importtillstånd som avses i artikel 9.1

a)

skall på sidan 16 följande införas i den vertikala rutan till vänster om nummer 1–9:

”TILLSTÅND EXPORT/IMPORT TORTYRUTRUSTNING”

b)

skall det på sidan 18 i Förklarande noter till formuläret, i fält 3, tredje kolumnen

i stället för

:

”Se artikel 2 d och 2 e och artikel 17 i förordningen (…)”

vara

:

”Se artikel 2 d och 2 e och artikel 18 i förordningen (…)”

c)

skall det på sidan 18 i Förklarande noter till formuläret, fälten 6 och 7, tredje kolumnen

i stället för

:

”Se kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 296, 5.10.2002, s. 6).”

vara

:

”Se kommissionens förordning (EG) nr 1779/2002 (EGT L 269, 5.10.2002, s. 6).”