ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 49

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
21 februari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 301/2006 av den 20 februari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 302/2006 av den 20 februari 2006 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 303/2006 av den 20 februari 2006 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (citroner och äpplen)

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 304/2006 av den 20 februari 2006 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

6

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/118/GUSP av den 20 februari 2006 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien och om ändring av gemensam åtgärd 2005/588/GUSP

7

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/119/GUSP av den 20 februari 2006 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

8

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/120/GUSP av den 20 februari 2006 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Moldavien

11

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/121/GUSP av den 20 februari 2006 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Sydkaukasien

14

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/122/GUSP av den 20 februari 2006 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna

17

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/123/GUSP av den 20 februari 2006 om förlängning och ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

20

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2006/124/GUSP av den 20 februari 2006 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 85/2006 av den 17 januari 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av odlad lax med ursprung i Konungariket Norge (EUT L 15 av den 20.1.2006)

24

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 301/2006

av den 20 februari 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 20 februari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

79,6

204

48,3

212

95,5

624

111,0

999

83,6

0707 00 05

052

148,8

204

89,9

628

131,0

999

123,2

0709 10 00

220

79,4

624

95,8

999

87,6

0709 90 70

052

107,7

204

53,5

999

80,6

0805 10 20

052

54,3

204

52,1

212

41,8

220

45,3

624

62,3

999

51,2

0805 20 10

204

100,5

999

100,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,7

204

99,4

220

80,3

464

141,8

624

77,1

662

58,9

999

86,9

0805 50 10

052

45,8

220

68,7

999

57,3

0808 10 80

400

121,9

404

104,0

528

112,1

720

84,1

999

105,5

0808 20 50

388

77,2

400

77,0

512

80,6

528

79,4

720

68,0

999

76,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 302/2006

av den 20 februari 2006

om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den 10 december 2002 om den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stilla havet (AVS) och om upphävande av förordning (EG) nr 1706/98 (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2247/2003 av den 19 december 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter inom sektorn för nötkött för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS-staterna) (3), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 1 i förordning (EG) nr 2247/2003 är det möjligt att utfärda importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia. Importen får dock inte överstiga de kvantiteter som är fastställda för vart och ett av dessa exporterande tredjeländer.

(2)

De licensansökningar som ingivits från den 1 till den 10 februari 2006, uttryckta i urbenat kött, i enlighet med förordning (EG) nr 2247/2003, överstiger för produkter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia inte de tillgängliga kvantiteterna för dessa länder. Det är därför möjligt att utfärda importlicenser för de kvantiteter som det har ansökts om licens för.

(3)

De kvantiteter för vilka det kan ansökas om licenser från och med den 1 mars 2006 bör fastställas inom ramarna för den totala kvantiteten på 52 100 t.

(4)

Det bör understrykas att denna förordning inte påverkar rådets direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande medlemsstater skall den 21 februari 2006 utfärda importlicenser för nötköttsprodukter, uttryckta i urbenat kött, med ursprung i vissa AVS-stater, för nedanstående kvantiteter och ursprungsländer:

 

Tyskland:

220 t med ursprung i Botswana,

100 t med ursprung i Namibia,

 

Förenade kungariket:

150 t med ursprung i Botswana,

200 t med ursprung i Namibia.

Artikel 2

Licensansökningar kan, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2247/2003, inges under loppet av de tio första dagarna i mars 2006 för följande kvantiteter urbenat kött:

Botswana:

18 096 t

Kenya:

142 t

Madagaskar:

7 579 t

Schweiz:

3 363 t

Zimbabwe:

9 100 t

Namibia:

12 250 t.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1899/2004 (EUT L 328, 30.10.2004, s. 67).

(2)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.

(3)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 37. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).

(4)  EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).


21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 303/2006

av den 20 februari 2006

om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B (citroner och äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 av den 8 oktober 2001 om ändring av tillämpningsföreskrifterna i rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad beträffar exportbidrag för frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 6.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 2044/2005 (3), fastställs vägledande kvantiteter för vilka exportlicenser under system B får utfärdas.

(2)

Enligt de uppgifter som i dag står till kommissionens förfogande riskerar den vägledande kvantiteten för citroner och äpplen som fastställs för innevarande exportperiod att snart överskridas. Detta överskridande vore skadligt för systemet med exportbidrag för frukt och grönsaker.

(3)

För att underlätta denna situation bör de licensansökningar under system B för citroner och äpplen som exporterats efter den 21 februari 2006 avslås. Detta bör gälla till och med slutet på innevarande exportperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ansökningar om exportlicenser under system B för citroner och äpplen som har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2044/2005 och för vilka produkternas exportdeklaration har godkänts efter den 21 februari 2006 och före den 17 mars 2006 skall avslås.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUT L 328, 15.12.2005, s. 54.


21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 304/2006

av den 20 februari 2006

om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av protokoll nr 4 om bomull som är fogat som bilaga till Anslutningsakten för Grekland, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den 22 maj 2001 om produktionsstöd för bomull (2), särskilt artikel 4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall ett världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset för rensad bomull och det pris som beräknas för orensad bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av den 2 augusti 2001 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull (3). Om världsmarknadspriset inte kan fastställas på detta sätt skall priset fastställas på grundval av det senast fastställda priset.

(2)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall världsmarknadspriset på orensad bomull bestämmas för en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de anbud och de priser som noterats på en eller flera representativa europeiska börser för en produkt som levererats cif till en hamn inom gemenskapen och som kommer från olika leverantörsländer vilka anses vara de mest representativa för den internationella handeln. Det föreskrivs justeringar av kriterierna för att bestämma världsmarknadspriset för orensad bomull för att ta hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet eller anbudens och prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1591/2001.

(3)

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas på nedan angiven nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till 24,855 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EGT L 210, 3.8.2001, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1486/2002 (EGT L 223, 20.8.2002, s. 3).


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/7


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2006/118/GUSP

av den 20 februari 2006

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien och om ändring av gemensam åtgärd 2005/588/GUSP

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 samt artiklarna 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 28 juli 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/588/GUSP om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien (1).

(2)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2005/588/GUSP bör uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant förlängas med tolv månader och gemensam åtgärd 2005/588/GUSP ändras.

(3)

EU:s särskilda representant kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens mål enligt artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed förlängs uppdraget för Ján KUBIŠ som Europeiska unionens särskilda representant för Centralasien, enligt gemensam åtgärd 2005/588/GUSP, till och med den 28 februari 2007.

Artikel 2

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag under perioden 1 mars 2006–28 februari 2007 skall vara 925 000 EUR.

2.   Utgifterna skall vara stödberättigande från och med den 1 mars 2006.

Artikel 3

Gemensam åtgärd 2005/588/GUSP skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionen i regionen skall vara föremål för regelbunden översyn. Den särskilda representanten skall före utgången av juni 2006 lägga fram en lägesrapport för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen och senast i mitten av november 2006 en uttömmande rapport om genomförandet av uppdraget. Rapporterna skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och KUSP:s utvärdering av denna gemensamma åtgärd. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall generalsekreteraren/den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller avslutande av uppdraget.”

2.

Artikel 10 andra stycket skall utgå.

Artikel 4

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 5

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 199, 29.7.2005, s. 100.


21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/8


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2006/119/GUSP

av den 20 februari 2006

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 samt artiklarna 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern enligt gemensam åtgärd 2003/873/GUSP av den 8 december 2003 om förlängning och ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern (1) löper ut den 28 februari 2006.

(2)

Den 14 november 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/797/GUSP (2) om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (EUPOL COPPS), i vilken Europeiska unionens särskilda representant ges en särskild roll.

(3)

Den 12 december 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/889/GUSP (3) om inrättande av Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergången i Rafah (EU BAM Rafah), i vilken Europeiska unionens särskilda representant också ges en särskild roll.

(4)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2003/873/GUSP bör den särskilda representantens uppdrag ses över och förlängas med tolv månader.

(5)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed förlängs uppdraget för Marc OTTE som Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad ”den särskilda representanten”) för fredsprocessen i Mellanöstern till och med den 28 februari 2007.

Artikel 2

Den särskilda representantens uppdrag skall grunda sig på Europeiska unionens politiska målsättningar vad gäller fredsprocessen i Mellanöstern.

Dessa målsättningar inkluderar följande:

a)

En tvåstatslösning med Israel och en demokratisk, livskraftig, fredlig och suverän palestinsk stat, vilka existerar sida vid sida inom säkra och erkända gränser och har normala relationer med sina grannar, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner 242, 338, 1397 och 1402 samt Madridkonferensens principer.

b)

Lösningar på den israelisk-syriska och den israelisk-libanesiska frågan.

c)

En rättvis lösning på den komplicerade frågan om Jerusalem och en rättvis, livskraftig och tillfredsställande lösning på problemet med de palestinska flyktingarna.

d)

Ett snabbt sammankallande av en fredskonferens som skall behandla politiska och ekonomiska aspekter samt säkerhetsfrågor, bekräfta villkoren för en politisk lösning och fastställa en realistisk och väldefinierad tidsplan.

e)

Upprättande av hållbara och effektiva polisiära strukturer under palestinskt egenansvar i enlighet med bästa internationella normer och i samarbete med Europeiska gemenskapens institutionsbyggande program och andra internationella insatser i ett större säkerhetsperspektiv, inbegripet straffrättsliga reformer.

f)

Närvaro som tredje part vid gränsövergången i Rafah, för att i samarbete med gemenskapens institutionsbyggande insatser bidra till öppnandet av gränsövergången i Rafah och för att bygga upp förtroende mellan Israels regering och den palestinska myndigheten.

Dessa målsättningar grundar sig på Europeiska unionens åtagande att

a)

tillsammans med parterna och parter inom det internationella samfundet, i synnerhet inom ramen för Mellanösternkvartetten, verka för tillvaratagande av varje möjlighet till fred samt för en värdig framtid för alla folk i regionen,

b)

fortsätta att hjälpa palestinierna med säkerhetsreformer och, så snart som möjligt, genomförande av val samt med politiska och administrativa reformer,

c)

till fullo bidra till fredsskapande åtgärder och återuppbyggandet av den palestinska ekonomin som en integrerad del av den regionala utvecklingen.

Den särskilda representanten skall understödja generalsekreterarens/den höge representantens arbete i regionen, inklusive inom ramen för Mellanösternkvartetten.

Artikel 3

För att kunna uppnå de politiska målen skall den särskilda representantens uppdrag omfatta följande:

a)

Sörja för ett aktivt och effektivt bidrag från Europeiska unionen till åtgärder och initiativ som kan leda till ett biläggande av konflikten mellan israeler och palestinier samt av konflikterna mellan Israel och Syrien och mellan Israel och Libanon.

b)

Underlätta och upprätthålla nära kontakter med alla parter i fredsprocessen i Mellanöstern, andra länder i regionen, Mellanösternkvartettens medlemmar och andra berörda länder samt med FN och andra berörda internationella organisationer, för att samarbeta med dem så att fredsprocessen stärks.

c)

Säkerställa Europeiska unionens fortsatta närvaro i området och inom tillämpliga internationella forum samt bidra i fråga om krishantering och krisförebyggande.

d)

Bevaka och understödja fredsförhandlingarna mellan parterna och i lämpliga sammanhang erbjuda Europeiska unionens råd och medling.

e)

På begäran medverka till att de internationella avtal som finns mellan parterna genomförs och att på diplomatisk väg ta kontakt med dessa om bestämmelserna i avtalen inte följs.

f)

Särskilt uppmärksamma faktorer av betydelse för den regionala dimensionen inom fredsprocessen i Mellanöstern.

g)

På ett konstruktivt sätt ta kontakt med de undertecknande parterna i avtal inom ramen för fredsprocessen och därigenom verka för att demokratins grundläggande normer, inklusive respekten för de mänskliga rättigheterna och principen om rättsstaten främjas.

h)

Rapportera om möjligheterna för Europeiska unionen att ingripa i fredsprocessen och det bästa sättet att fullfölja Europeiska unionens initiativ och pågående insatser avseende fredsprocessen i Mellanöstern, exempelvis Europeiska unionens bidrag till palestinska reformer, och därmed även de politiska aspekterna på relevanta utvecklingsprojekt i Europeiska unionens regi.

i)

Övervaka sådan verksamhet från endera sidan avseende genomförandet av färdplanen och avseende frågor som skulle kunna störa resultatet av förhandlingarna om permanent status för att göra det möjligt för Mellanösternkvartetten att bättre bedöma parternas efterlevnad.

j)

Underlätta samarbete i säkerhetsfrågor inom den ständiga säkerhetskommittén för Europeiska unionen och Palestina, vilken inrättades den 9 april 1998, liksom även på andra sätt.

k)

Bidra till att verka för att ledare för opinionen i regionen får bättre förståelse för Europeiska unionens roll.

l)

Utveckla och genomföra ett EU-program om säkerhetsfrågor. I detta syfte får den särskilda representanten biträdas av en expert med ansvar för det praktiska genomförandet av operativa projekt som rör säkerhetsfrågor.

m)

Vid behov ge vägledning åt uppdragschefen/polischefen för Europeiska unionens samordningskontor för stödet till den palestinska polisen (EUPOL COPPS).

n)

Vid behov ge vägledning åt uppdragschefen för Europeiska unionens gränsövervakningsuppdrag för gränsövergången i Rafah (EU BAM Rafah).

Artikel 4

1.   Den särskilda representanten skall under ledning av och med stöd av operativa riktlinjer från generalsekreteraren/den höge representanten ansvara för genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. KUSP skall tillhandahålla strategisk ledning och ge politisk stimulans till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

1.   Det finansiella referensbelopp som skall täcka utgifter i samband med den särskilda representantens uppdrag skall vara 1 200 000 EUR.

2.   De utgifter som skall finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 skall förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget, med undantag för att eventuell förfinansiering inte skall förbli gemenskapens egendom.

3.   Förvaltningen av utgifterna skall regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Utgifterna skall vara stödberättigande från och med den 1 mars 2006.

4.   Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, skall tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 6

1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande skall den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab, i samråd med ordförandeskapet, som därvid skall bistås av generalsekreteraren/den höge representanten, och i fullt samförstånd med kommissionen. Den särskilda representanten skall informera ordförandeskapet och kommissionen om den slutliga sammansättningen av sin stab.

2.   Medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner kan föreslå att personal skall avdelas för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som avdelas från en medlemsstat eller en av Europeiska unionens institutioner för den särskilda representantens räkning skall betalas av den medlemsstat respektive den av Europeiska unionens institutioner som berörs.

3.   Alla tjänster som motsvarar A-tjänster och som inte besätts genom utstationering skall utlysas på lämpligt sätt av rådets generalsekretariat och också anmälas till medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner så att de kan besättas med de mest kvalificerade sökandena.

4.   De privilegier, den immunitet och de andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes medarbetare utan hinder skall kunna fullfölja sitt uppdrag skall fastställas tillsammans med parterna. Medlemsstaterna och kommissionen skall lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 7

Den särskilda representanten skall normalt personligen avge rapport till generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP och eventuellt även till den relevanta arbetsgruppen. Skriftliga rapporter skall regelbundet sändas till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Den särskilda representanten kan på rekommendation av generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP avlägga rapport inför rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser).

Artikel 8

För att säkerställa samstämmigheten i Europeiska unionens yttre åtgärder skall den särskilda representantens verksamhet samordnas med generalsekreterarens/den höge representantens, ordförandeskapets och kommissionens verksamhet. De särskilda representanterna skall regelbundet ha genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer. På fältet skall nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och beskickningscheferna, vilka alla skall göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.

Artikel 9

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionens sida i regionen skall vara föremål för regelbunden översyn. Den särskilda representanten skall för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen lägga fram en lägesrapport före utgången av juni 2006 och en uttömmande rapport om genomförandet av uppdraget senast i mitten av november 2006. Rapporterna skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och KUSP:s utvärdering av denna gemensamma åtgärd. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall generalsekreteraren/den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller avslutande av uppdraget.

Artikel 10

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den skall tillämpas från och med den 1 mars 2006.

Artikel 11

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 326, 13.12.2003, s. 46. Gemensamma åtgärden senast ändrad genom gemensam åtgärd 2005/796/GUSP (EUT L 300, 17.11.2005, s. 64).

(2)  EUT L 300, 17.11.2005, s. 65.

(3)  EUT L 327, 14.12.2005, s. 28.


21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/11


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2006/120/GUSP

av den 20 februari 2006

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Moldavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 samt artiklarna 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Moldavien, enligt rådets gemensamma åtgärd 2005/265/GUSP av den 23 mars 2005 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Moldavien (1), upphör att gälla den 28 februari 2006.

(2)

Den 20 september 2005 enades Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) om att Europeiska unionen skall inrätta ett gränsuppdrag för Moldavien och Ukraina, inbegripet förstärkning av personalen för den särskilda representanten för Moldavien.

(3)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2005/265/GUSP bör den särskilda representantens uppdrag förlängas med tolv månader.

(4)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Adriaan JACOBOVITS de SZEGEDS uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad ”den särskilda representanten”) för Moldavien förlängs härmed till och med den 28 februari 2007.

Artikel 2

1.   Den särskilda representantens mandat skall grundas på EU:s politiska mål i Moldavien. Bland dessa mål kan följande nämnas:

a)

Att bidra till att konflikten rörande Transnistrien biläggs på fredlig väg samt till att genomförandet vilar på en grundval av en hållbar lösning som tillgodoser Republiken Moldaviens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

b)

Att bidra till att stärka demokratin och rättsstatsprincipen samt respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla medborgare i Moldavien.

c)

Att med utgångspunkt i gemensamma värderingar och intressen och i enlighet med handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken främja goda och nära förbindelser mellan Moldavien och EU.

d)

Att bidra till kampen mot människohandel samt till att bekämpa smuggling av vapen och andra varor från och genom Moldavien.

e)

Att bidra till ökad stabilitet och utökat samarbete i regionen.

f)

Att öka EU:s effektivitet och synlighet i Moldavien och hela regionen.

g)

Att öka gräns- och tullkontrollernas samt gränsövervakningens effektivitet vid den för Moldavien och Ukraina gemensamma gränsen, med särskild inriktning på den transnistriska delen, bland annat genom ett gränsuppdrag från EU:s sida.

2.   Den särskilda representanten skall stödja generalsekreterarens/den höge representantens arbete i Moldavien och hela regionen och nära samarbeta med ordförandeskapet, EU:s beskickningschefer och kommissionen.

Artikel 3

1.   För att kunna nå de politiska målen skall den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

effektivisera bidraget från EU till lösningen av konflikten rörande Transnistrien i enlighet med de politiska mål som EU antagit och i nära samordning med OSSE genom att utveckla och vidmakthålla nära kontakter med alla berörda aktörer, samt därvid företräda EU via lämpliga kanaler och inom överenskomna forum,

b)

vid behov hjälpa till med att utforma EU:s bidrag till att konflikten slutligt skall kunna biläggas,

c)

nära följa den politiska utvecklingen i Moldavien, inbegripet i regionen Transnistrien, genom att utveckla och upprätthålla nära kontakter med Moldaviens regering och andra inrikespolitiska aktörer och vid behov erbjuda råd och stöd från EU,

d)

bidra till vidareutvecklingen av EU:s politik gentemot Moldavien och hela regionen, framför allt i fråga om konfliktförebyggande och konfliktlösning,

e)

genom en stödgrupp under ledning av en högre politisk rådgivare hos den särskilda representanten

i)

säkerställa politisk bevakning av utvecklingen och verksamheten vid gränsen mellan Moldavien och Ukraina,

ii)

analysera Moldaviens och Ukrainas politiska åtagande att förbättra gränsförvaltningen,

iii)

främja samarbete om gränsfrågor mellan Moldavien och Ukraina, även i syfte att skapa förutsättningar för en lösning av den transnistriska konflikten.

2.   För fullgörandet av sitt uppdrag skall den särskilda representanten hålla överblick över all EU-verksamhet och framför allt de tillämpliga områdena inom handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken.

Artikel 4

1.   Den särskilda representanten skall under generalsekreterarens/den höge representantens ledning och operativa överinseende ansvara för genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

2.   KUSP skall upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. KUSP skall tillhandahålla strategisk ledning och ge politisk stimulans till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

1.   Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens mandat skall vara 1 030 000 EUR.

2.   De utgifter som skall finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 skall förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget, med undantag för att eventuell förfinansiering inte skall förbli gemenskapens egendom.

3.   Förvaltningen av utgifterna skall regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Utgifterna skall vara stödberättigande från och med den 1 mars 2006.

4.   Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, skall tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 6

1.   Inom ramen för mandatet och de ekonomiska medel som ställts till förfogande skall den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab, i samråd med ordförandeskapet, som därvid skall bistås av generalsekreteraren/den höge representanten, och i fullt samförstånd med kommissionen. Den särskilde representanten skall informera ordförandeskapet och kommissionen om den slutliga sammansättningen av sin stab.

2.   Medlemsstaterna och EU:s institutioner kan föreslå att personal skall avdelas för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som avdelas från en medlemsstat eller en av EU:s institutioner för den särskilda representantens räkning skall betalas av den medlemsstat respektive den av EU:s institutioner som berörs.

3.   Alla tjänster som motsvarar A-tjänster och som inte besätts genom utstationering skall utlysas på lämpligt sätt av rådets generalsekretariat och anmälas till medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner, så att de kan besättas med de mest kvalificerade sökandena.

4.   De privilegier, den immunitet och de andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes medarbetare utan hinder skall kunna fullfölja sitt uppdrag skall fastställas tillsammans med parterna. Medlemsstaterna och kommissionen skall lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 7

Den särskilda representanten skall normalt personligen avge rapport till generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP och eventuellt även till den relevanta arbetsgruppen. Skriftliga rapporter skall regelbundet sändas till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Den särskilda representanten kan på rekommendation av generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP avlägga rapport inför rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser).

Artikel 8

1.   För att säkerställa samstämmigheten i EU:s yttre åtgärder skall den särskilda representantens verksamhet samordnas med generalsekreteraren/den höge representantens, ordförandeskapets och kommissionens verksamhet. De särskilda representanterna skall regelbundet ha genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer. På fältet skall nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och beskickningscheferna, vilka alla skall göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.

2.   I enlighet med artikel 3 andra stycket i fördraget skall rådet och kommissionen, var och en inom ramen för sina befogenheter, säkerställa att det råder samstämmighet mellan genomförandet av denna gemensamma åtgärd och gemenskapens övriga relationer med omvärlden. Rådet och kommissionen skall samarbeta i detta syfte.

Artikel 9

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från EU:s sida i regionen skall vara föremål för regelbunden översyn. Den särskilda representanten skall för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen lägga fram en lägesrapport före utgången av juni 2006 och en uttömmande rapport om genomförandet av uppdraget senast i mitten av november 2006. Rapporterna skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och KUSP:s utvärdering av denna gemensamma åtgärd. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall generalsekreteraren/den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller avslutande av uppdraget.

Artikel 10

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 11

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 81, 30.3.2005, s. 50. Gemensamma åtgärden senast ändrad genom gemensam åtgärd 2005/776/GUSP (EUT L 292, 8.11.2005, s. 13).


21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/14


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2006/121/GUSP

av den 20 februari 2006

om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i Sydkaukasien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14samt artiklarna 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Uppdraget för EU:s särskilda representant i Sydkaukasien, enligt rådets gemensamma åtgärd 2003/872/GUSP av den 8 december 2003 om förlängning och ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Sydkaukasien (1), löper ut den 28 februari 2006.

(2)

På grundval av en översyn av den gemensamma åtgärden bör den särskilda representantens uppdrag ses över och förlängas med tolv månader.

(3)

Efter det att EU:s särskilda representant Heikki Talvitie avgått, har generalsekreteraren/den höge representanten rekommenderat att Peter Semneby utses till ny särskild representant i Sydkaukasien.

(4)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för GUSP som anges i artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed utses Peter SEMNEBY till Europeiska unionens särskilda representant (nedan kallad ”den särskilda representanten”) i Sydkaukasien från och med den 1 mars 2006 till och med den 28 februari 2007.

Artikel 2

1.   Den särskilda representantens uppdrag skall grundas på Europeiska unionens politiska målsättningar i Sydkaukasien. Dessa målsättningar omfattar följande:

a)

Bistå Armenien, Azerbajdzjan och Georgien i genomförandet av politiska och ekonomiska reformer, särskilt när det gäller rättsstatsprincipen, demokratisering, mänskliga rättigheter, goda styrelseformer, utveckling och fattigdomsminskning.

b)

I enlighet med befintliga mekanismer förebygga konflikter i regionen och bidra till fredliga lösningar av konflikter, bl.a. genom att främja flyktingars och internflyktingars återvändande.

c)

På ett konstruktivt sätt ta kontakt med de viktigaste berörda aktörerna i regionen.

d)

Främja och stödja ytterligare samarbete mellan regionens stater, särskilt mellan staterna i Sydkaukasien, bl.a. i ekonomiska frågor samt i energi- och transportfrågor.

e)

Öka Europeiska unionens effektivitet och synlighet i regionen.

2.   Den särskilda representanten skall stödja generalsekreterarens/den höge representantens arbete i regionen.

Artikel 3

För att kunna uppnå de politiska målen skall den särskilda representantens uppdrag omfatta följande:

a)

Att utveckla kontakter med regeringar, parlament, rättsväsen och det civila samhället i regionen.

b)

Att verka för att Armenien, Azerbajdzjan och Georgien skall samarbeta i regionala frågor av gemensamt intresse, t.ex. hot mot den gemensamma säkerheten, kampen mot terrorism, människosmuggling och organiserad brottslighet.

c)

Att medverka till förebyggande av konflikter och bidra till att skapa förutsättningar för framsteg med lösningar av konflikter, bl.a. genom rekommendationer i fråga om åtgärder som rör det civila samhället och återuppbyggnad av territorierna, utan att det påverkar kommissionens ansvarsområden enligt EG-fördraget.

d)

Att bidra till fredliga lösningar av konflikter och underlätta lösningarnas genomförande i nära samordning med Förenta nationernas generalsekreterare och dennes särskilda representant för Georgien, gruppen Förenta nationernas generalsekreterares vänner för Georgien, OSSE och dess Minskgrupp samt mekanismen för konfliktlösning för Sydossetien.

e)

Intensifiera Europeiska unionens dialog med de viktigaste berörda aktörerna om regionen.

f)

Bistå rådet med att ytterligare utveckla en heltäckande politik gentemot Sydkaukasien.

g)

Med hjälp av en stödgrupp

förse Europeiska unionen med rapporter och återkommande bedömningar av situationen vid gränsen samt underlätta förtroendeskapandet mellan Georgien och Ryska federationen och därigenom säkerställa effektivt samarbete och goda förbindelser mellan alla berörda aktörer,

bistå den georgiska gränsbevakningspersonalen och andra berörda statliga institutioner i Tbilisi i arbetet med att utarbeta en omfattande reformstrategi,

arbeta tillsammans med de georgiska myndigheterna för att förbättra förbindelserna mellan Tbilisi och gränsen, och därvid också utöva mentorskap; detta skall ske i nära samarbete med regionala gränsbevakningscentrum mellan Tbilisi och gränsen (utom Abchazien och Sydossetien).

Artikel 4

1.   Den särskilda representanten skall under ledning av och med stöd av operativa riktlinjer från generalsekreteraren/den höge representanten ansvara för genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. KUSP skall tillhandahålla strategisk ledning och ge politisk stimulans till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

1.   Det finansiella referensbelopp som avses täcka utgifter i samband med den särskilda representantens uppdrag skall vara 2 960 000 EUR.

2.   De utgifter som skall finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 skall förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget, med undantag för att eventuell förfinansiering inte skall förbli gemenskapens egendom.

3.   Förvaltningen av utgifterna skall regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Utgifterna skall vara stödberättigande från och med den 1 mars 2006.

4.   Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, skall tillhandahålla logistiskt stöd i regionen.

Artikel 6

1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande skall den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab, i samråd med ordförandeskapet, som därvid skall bistås av generalsekreteraren/den höge representanten, och i fullt samförstånd med kommissionen. Den särskilda representanten skall informera ordförandeskapet och kommissionen om stabens slutliga sammansättning.

2.   Medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner kan föreslå att personal skall utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som utstationeras av en medlemsstat eller en av Europeiska unionens institutioner för den särskilda representantens räkning skall betalas av den medlemsstat respektive den av Europeiska unionens institutioner som berörs.

3.   Alla tjänster som motsvarar A-tjänster och som inte besätts genom utstationering skall utlysas på lämpligt sätt av rådets generalsekretariat och också anmälas till medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner så att de mest kvalificerade sökandena kan rekryteras.

4.   De privilegier, den immunitet och de andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes medarbetare utan hinder skall kunna fullfölja sitt uppdrag skall fastställas tillsammans med parterna. Medlemsstaterna och kommissionen skall lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 7

Den särskilda representanten skall normalt personligen avge rapport till generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP och eventuellt även till den relevanta arbetsgruppen. Skriftliga rapporter, inbegripet om stödgruppens verksamhet, skall regelbundet sändas till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Den särskilda representanten kan på rekommendation av generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP avlägga rapport inför rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser).

Artikel 8

För att säkerställa samstämmigheten i Europeiska unionens yttre åtgärder skall den särskilda representantens verksamhet samordnas med generalsekreterarens/den höge representantens, ordförandeskapets och kommissionens verksamhet. De särskilda representanterna skall regelbundet ha genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer. På fältet skall nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och beskickningscheferna, vilka alla skall göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.

Artikel 9

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionens sida i regionen skall vara föremål för regelbunden översyn. Den särskilda representanten skall för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen lägga fram en lägesrapport före utgången av juni 2006 och en uttömmande rapport om genomförandet av uppdraget senast i mitten av november 2006. Rapporterna skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och KUSP:s utvärdering av denna gemensamma åtgärd. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall generalsekreteraren/den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller avslutande av uppdraget.

Artikel 10

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Den skall tillämpas från och med den 1 mars 2006.

Artikel 11

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 326, 13.12.2003, s. 44. Gemensamma åtgärden senast ändrad och förlängd genom gemensam åtgärd 2005/582/GUSP (EUT L 199, 29.7.2005, s. 92).


21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/17


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2006/122/GUSP

av den 20 februari 2006

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 14, 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna enligt rådets gemensamma åtgärd 2003/869/GUSP av den 8 december 2003 om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna (1) löper ut den 28 februari 2006.

(2)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2003/869/GUSP bör den särskilda representantens uppdrag förlängas med tolv månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens mål enligt artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed förlängs uppdraget för Aldo AJELLO som Europeiska unionens särskilda representant i området kring de afrikanska stora sjöarna till och med den 28 februari 2007.

Artikel 2

Den särskilda representantens uppdrag skall grunda sig på Europeiska unionens politiska målsättningar för freds- och övergångsprocessen i området kring de afrikanska stora sjöarna.

Dessa målsättningar omfattar

a)

ett aktivt och effektivt bidrag från Europeiska unionens sida till slutförandet av övergången i Demokratiska republiken Kongo och till politisk och ekonomisk utveckling i Burundi, Rwanda och Uganda,

b)

särskild uppmärksamhet på den regionala dimensionen i utvecklingen i dessa länder,

c)

ett säkerställande av Europeiska unionens fortsatta närvaro på plats och i relevanta internationella forum, fortsatta kontakter med nyckelaktörer samt bidrag till krishantering,

d)

bidrag till en sammanhängande, varaktig och ansvarsfull EU-politik i området kring de afrikanska stora sjöarna.

Den särskilda representanten skall stödja generalsekreterarens/den höge representantens arbete i området.

Artikel 3

För att kunna nå detta politiska mål skall den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

etablera och upprätthålla nära kontakt med samtliga parter som deltar i freds- och övergångsprocessen i området kring de afrikanska stora sjöarna, övriga länder i området, Amerikas förenta stater, andra berörda länder, FN och andra berörda internationella organisationer, Afrikanska unionen, subregionala organisationer och deras företrädare samt andra framträdande regionala ledare i syfte att tillsammans med dessa arbeta för en förstärkning av fredsprocesserna och fredsöverenskommelserna i regionen,

b)

som observatör följa freds- och övergångsprocesserna mellan parterna samt erbjuda Europeiska unionens råd och vid behov bona officia,

c)

vid begäran bidra till genomförandet av de freds- och eldupphöravtal som uppnåtts mellan parterna och ta kontakt med dem på diplomatisk väg om villkoren i dessa avtal inte följs,

d)

arbeta konstruktivt tillsammans med undertecknarna av avtalen inom ramen för fredsprocesserna i syfte att verka för att de grundläggande normerna för demokrati och goda styrelseformer, inklusive respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, skall upprätthållas,

e)

bidra till genomförandet av EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt,

f)

samarbeta med och ge bistånd till FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för området kring de stora sjöarna och Afrikanska unionens ordförandes särskilda representant vid förberedelserna av en konferens om fred, säkerhet, demokrati och utveckling i området kring de stora sjöarna,

g)

rapportera om möjligheterna för Europeiska unionen att stödja freds- och övergångsprocessen och om det bästa sättet att fullfölja Europeiska unionens initiativ,

h)

övervaka de insatser som görs av parterna i konflikterna och som skulle kunna skada resultatet av de pågående fredsprocesserna,

i)

bidra till en bättre förståelse av Europeiska unionens roll bland opinionsbildarna i området,

j)

vid behov lämna råd och bistånd till reform av säkerhetssektorn i Demokratiska republiken Kongo och särskilt ge politisk vägledning till cheferna för EU:s polisuppdrag (EUPOL – Kinshasa) och till EU:s uppdrag för rådgivning och bistånd till de kongolesiska myndigheterna vid reformen av säkerhetssektorn (EUSEC RD Congo), så att de kan genomföra sina uppgifter på lokal nivå.

Artikel 4

1.   Den särskilda representanten skall under ledning av och med stöd av operativa riktlinjer från generalsekreteraren/den höge representanten ansvara för genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. KUSP skall tillhandahålla strategisk ledning och ge politisk stimulans till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

1.   Det finansiella referensbelopp som skall täcka utgifter i samband med den särskilda representantens uppdrag skall vara 820 000 EUR.

2.   De utgifter som skall finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 skall förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget, med undantag för att eventuell förfinansiering inte skall förbli gemenskapens egendom.

3.   Förvaltningen av utgifterna skall regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Utgifterna skall vara stödberättigande från och med den 1 mars 2006.

4.   Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, skall tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 6

1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande skall den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab, i samråd med ordförandeskapet, som därvid skall bistås av generalsekreteraren/den höge representanten, och i fullt samförstånd med kommissionen. Den särskilda representanten skall informera ordförandeskapet och kommissionen om den slutliga sammansättningen av sin stab.

2.   Medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner kan föreslå att personal skall avdelas för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som avdelas från en medlemsstat eller en av Europeiska unionens institutioner för den särskilda representantens räkning skall betalas av den medlemsstat respektive den av Europeiska unionens institutioner som berörs.

3.   Alla tjänster som motsvarar A-tjänster och som inte besätts genom utstationering skall utlysas på lämpligt sätt av rådets generalsekretariat och också anmälas till medlemsstaterna och EU:s institutioner så att de kan besättas med de mest kvalificerade sökandena.

4.   De privilegier, den immunitet och de andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes medarbetare utan hinder skall kunna fullfölja sitt uppdrag skall fastställas tillsammans med parterna. Medlemsstaterna och kommissionen skall lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 7

Den särskilda representanten skall normalt personligen avge rapport till generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP och eventuellt även till den relevanta arbetsgruppen. Skriftliga rapporter skall regelbundet sändas till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Den särskilda representanten kan på rekommendation av generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP avlägga rapport inför rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser).

Artikel 8

För att säkerställa samstämmigheten i Europeiska unionens yttre åtgärder skall den särskilda representantens verksamhet samordnas med generalsekreteraren/den höge representantens, ordförandeskapets och kommissionens verksamhet. Den särskilda representanten skall ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer. På fältet skall nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och beskickningscheferna, vilka alla skall göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.

Artikel 9

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionen i regionen skall vara föremål för regelbunden översyn. Den särskilda representanten skall före utgången av juni 2006 lägga fram en lägesrapport för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen och senast i mitten av november 2006 en uttömmande rapport om genomförandet av uppdraget. Rapporterna skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och KUSP:s utvärdering av denna gemensamma åtgärd. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall generalsekreteraren/den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller avslutande av uppdraget.

Artikel 10

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 11

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 326, 13.12.2003, s. 37. Gemensamma åtgärden senast förlängd och ändrad genom gemensam åtgärd 2005/586/GUSP (EUT L 199, 29.7.2005, s. 97).


21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/20


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2006/123/GUSP

av den 20 februari 2006

om förlängning och ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 samt artiklarna 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 oktober 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/724/GUSP (1) om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(2)

Den 24 november 2005 antog rådet gemensam åtgärd 2005/826/GUSP (2) om inrättande av en EU-grupp för rådgivning i polisfrågor (EUPAT) i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM) genom vilken Europeiska unionens särskilda representant får en särskild roll i befälsordningen.

(3)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2005/724/GUSP bör uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant ändras och förlängas med 12 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Erwan FOUÉRÉS uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, enligt gemensam åtgärd 2005/724/GUSP, förlängs härmed till och med den 28 februari 2007.

Artikel 2

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag skall vara 675 000 EUR.

2.   Utgifterna skall vara stödberättigande från och med den 1 mars 2006.

Artikel 3

Gemensam åtgärd 2005/724/GUSP skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 e och f skall ersättas med följande:

”e)

ge lokal politisk vägledning till chefen för EU-gruppen för rådgivning i polisfrågor (EUPAT), säkerställa samordningen mellan EUPAT och andra EU-aktörer och ta ansvar för förbindelserna mellan EUPAT och värdlandets myndigheter och medier,

f)

tillsammans med chefen för EUPAT och i samordning med ordförandeskapet föra en regelbunden dialog med myndigheterna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om framstegen med EUPAT:s åtgärder.”

2.

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionen i regionen skall vara föremål för regelbunden översyn. Den särskilda representanten skall för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen lägga fram en lägesrapport före utgången av juni 2006 och en uttömmande rapport om genomförandet av uppdraget senast i mitten av november 2006. Rapporterna skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och KUSP:s utvärdering av den gemensamma åtgärden. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall generalsekreteraren/den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller avslutande av uppdraget.”

Artikel 4

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 5

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 februari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 272, 18.10.2005, s. 26.

(2)  EUT L 307, 25.11.2005, s. 61.


21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/21


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2006/124/GUSP

av den 20 februari 2006

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 14 samt artiklarna 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan enligt rådets gemensamma åtgärd 2003/871/GUSP (1) upphör att gälla den 28 februari 2006.

(2)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2003/871/GUSP bör uppdraget för den särskilda representanten ses över och förlängas med 12 månader.

(3)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed förlängs uppdraget för Francesc VENDRELL som Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan till och med den 28 februari 2007.

Artikel 2

Den särskilda representantens uppdrag skall grundas på EU:s politiska mål i Afghanistan. Den särskilda representanten skall särskilt

1.

bidra till genomförandet av EU:s och Afghanistans gemensamma uttalande och Afghanistanöverenskommelsen samt relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd samt andra relevanta FN-resolutioner,

2.

uppmuntra positiva bidrag till fredsprocessen i Afghanistan från regionala aktörer i Afghanistan och från grannländer och därigenom bidra till konsolideringen av den afghanska staten,

3.

stödja FN i dess nyckelroll, särskilt generalsekreterarens särskilda representant, och

4.

stödja generalsekreterarens/den höge representantens arbete i området.

Artikel 3

För att kunna nå detta politiska mål skall den särskilda representanten ges följande uppdrag:

a)

Förmedla EU:s åsikter om den politiska processen och betona de nyckelprinciper som Afghanistan och det internationella samfundet enats om, däribland EU:s och Afghanistans gemensamma uttalande och Afghanistanöverenskommelsen.

b)

Etablera och upprätthålla nära kontakter med och ge stöd till Afghanistans representativa institutioner, särskilt regeringen och parlamentet. Kontakter bör också etableras och upprätthållas med andra afghanska politiker såväl inom som utom landet.

c)

Upprätthålla nära kontakter med relevanta internationella och regionala organisationer, särskilt med FN:s lokala företrädare.

d)

Ständigt ha nära kontakt med grannländer och andra berörda länder i regionen, så att deras synpunkter på situationen i Afghanistan och utvecklingen av samarbetet mellan dessa länder och Afghanistan beaktas i EU:s politik.

e)

Informera om framstegen mot att uppnå målen för EU:s och Afghanistans gemensamma uttalande och Afghanistanöverenskommelsen, särskilt med avseende på följande:

Goda styrelseformer och upprättande av institutioner som bygger på rättsstatsprincipen.

Reformering av säkerhetssektorn, däribland inrättande av rättsliga institutioner, en nationell armé och en polisstyrka.

Respekt för de mänskliga rättigheterna för hela den afghanska befolkningen, oberoende av kön, etnisk tillhörighet eller religion.

Respekt för de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen, rättigheter för personer som tillhör minoriteter, kvinnors och barns rättigheter samt folkrättens principer.

Främjande av kvinnors deltagande i offentlig förvaltning och i det civila samhället.

Fullgörande av Afghanistans internationella åtaganden, inklusive samarbete när det gäller internationella ansträngningar för att bekämpa terrorism, olaglig narkotikahandel och människohandel.

Underlättande av det humanitära biståndet och flyktingars och internflyktingars återvändande under ordnade förhållanden.

f)

I samråd med företrädarna för medlemsstaterna och kommissionen bidra till att säkerställa att EU:s politiska strategi avspeglas i dess åtgärder för Afghanistans utveckling.

g)

Tillsammans med kommissionen aktivt delta i den övervakningsmekanism som inrättades enligt Afghanistanöverenskommelsen.

h)

Informera om EU:s deltagande och ståndpunkter vid internationella konferenser om Afghanistan.

Artikel 4

1.   Den särskilda representanten skall under ledning av och med stöd av operativa riktlinjer från generalsekreteraren/den höge representanten ansvara för genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) skall upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. KUSP skall tillhandahålla strategisk ledning och ge politisk stimulans till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifter i samband med den särskilda representantens uppdrag skall vara 1 330 000 EUR.

2.   De utgifter som skall finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 skall förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska unionens allmänna budget, med undantag för att eventuell förfinansiering inte skall förbli gemenskapens egendom.

3.   Förvaltningen av utgifterna skall regleras genom avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Utgifterna skall vara stödberättigande från och med den 1 mars 2006.

4.   Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna, beroende på vad som är lämpligast, kommer att tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 6

1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande skall den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab, i samråd med ordförandeskapet, som därvid skall bistås av generalsekreteraren/den höge representanten, och i fullt samförstånd med kommissionen. Den särskilda representanten skall informera ordförandeskapet och kommissionen om den slutliga sammansättningen av sin stab.

2.   Medlemsstaterna och EU:s institutioner kan föreslå att personal skall avdelas för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som avdelas från en medlemsstat eller en av EU:s institutioner för den särskilda representantens räkning skall betalas av den medlemsstat respektive den av EU:s institutioner som berörs.

3.   Alla tjänster som motsvarar A-tjänster och som inte besätts genom utstationering skall utlysas på lämpligt sätt av rådets generalsekretariat och också anmälas till medlemsstaterna och EU:s institutioner så att de kan besättas med de mest kvalificerade sökandena.

4.   De privilegier, den immunitet och de andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och dennes medarbetare utan hinder skall kunna fullfölja sitt uppdrag skall fastställas tillsammans med parterna. Medlemsstaterna och kommissionen skall lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 7

Den särskilda representanten skall normalt personligen avge rapport till generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP och eventuellt även till den relevanta arbetsgruppen. Skriftliga rapporter skall regelbundet sändas till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Den särskilda representanten kan avlägga rapport inför rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) på rekommendation av generalsekreteraren/den höge representanten och KUSP.

Artikel 8

För att säkerställa samstämmigheten i EU:s yttre åtgärder skall den särskilda representantens verksamhet samordnas med generalsekreterarens/den höge representantens, ordförandeskapets och kommissionens verksamhet. Den särskilda representanten skall ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer. På fältet skall nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och beskickningscheferna, vilka alla skall göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten skall även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.

Artikel 9

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från EU:s sida i området skall regelbundet ses över. Den särskilda representanten skall lägga fram en lägesrapport före utgången av juni 2006 och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget senast i mitten av november 2006 för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Rapporterna skall utgöra underlag för de relevanta arbetsgruppernas och KUSP:s utvärdering av den gemensamma åtgärden. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering skall generalsekreteraren/den höge representanten lämna rekommendationer till KUSP avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller upphörande av uppdraget.

Artikel 10

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas. Den skall tillämpas från och med den 1 mars 2006.

Artikel 11

Denna gemensamma åtgärd skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 326, 13.12.2003, s. 41. Gemensamma åtgärden senast ändrad genom gemensam åtgärd 2005/585/GUSP (EUT L 199, 29.7.2005, s. 96).


Rättelser

21.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 49/24


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 85/2006 av den 17 januari 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av odlad lax med ursprung i Konungariket Norge

( Europeiska unionens officiella tidning L 15 av den 20 januari 2006 )

På sidan 22, artikel 1.5, tabellen, första kolumnen, fjärde och femte posterna, skall det

i stället för:

”Hela fiskfiléer och filéer i bitar med en vikt av mer än 300 g per filé, färska, kylda eller frysta

Hela fiskfiléer och filéer i bitar med en vikt av mer än 300 g per filé, färska, kylda eller frysta”

vara:

”Hela fiskfiléer och filéer i bitar med en vikt av mer än 300 g per filé, färska, kylda eller frysta, med skinn

Hela fiskfiléer och filéer i bitar med en vikt av mer än 300 g per filé, färska, kylda eller frysta, utan skinn”