ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 33

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
4 februari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 167/2006/EG av den 18 januari 2006 om vissa tredjeländers verksamhet på området för sjötransporter av gods (kodifierad version)

18

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar ( 1 )

22

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/90/EG av den 18 januari 2006 om ändring, för tjugonionde gången, av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – c/m/r) ( 1 )

28

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG av den 18 januari 2006 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (kodifierad version) ( 1 )

82

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (EUT L 344, 27.12.2005)

86

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser (EUT L 255, 30.9.2005)

87

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/84/EG av den 14 december 2005 om ändring för tjugoandra gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar) (EUT L 344, 27.12.2005)

88

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 166/2006

av den 18 januari 2006

om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram, som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG (3), bör allmänheten ges tillgång till lättillgänglig information om miljöförhållanden och miljötrender i förhållande till sociala och ekonomiska trender och hälsotrender. Där sägs också att det är viktigt att verka för att öka allmänhetens miljömedvetenhet.

(2)

I FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor (nedan kallad ”Århuskonventionen”), som undertecknades av Europeiska gemenskapen den 25 juni 1998, betonas att man genom att förbättra allmänhetens tillgång till miljöinformation och genom att sprida sådan information kan bidra till ökad medvetenhet om miljöfrågor, ett fritt åsiktsutbyte, ett effektivare deltagande av allmänheten i miljöbeslut och, i slutändan, till en bättre miljö.

(3)

Register över utsläpp och överföringar av föroreningar (nedan kallade ”register”) är ett kostnadseffektivt sätt att främja ökad miljöhänsyn och ge allmänheten tillgång till information om utsläpp av föroreningar och borttransport av föroreningar och avfall. De kan också användas för att följa trender, påvisa framsteg när det gäller att minska utsläppen, övervaka att vissa internationella avtal följs, fastställa prioriteringar och bedöma vilka framsteg gemenskapens och medlemsstaternas miljöpolitik och miljöprogram resulterat i.

(4)

Ett integrerat och enhetligt register ger allmänheten och näringslivet samt forskare, försäkringsbolag, lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och andra beslutsfattare ett bra underlag för jämförelser och framtida beslut i miljöfrågor.

(5)

Den 21 maj 2003 undertecknade Europeiska gemenskapen FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (nedan kallat ”protokollet”). Eftersom gemenskapen har för avsikt att ingå detta protokoll bör bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen stämma överens med protokollet.

(6)

Ett europeiskt register över förorenande utsläpp (nedan kallat ”EPER”) upprättades genom kommissionens beslut 2000/479/EG (4). Protokollet bygger på samma principer som EPER, men går längre genom att fler föroreningar och verksamheter omfattas av rapporteringsplikten, liksom utsläpp till mark, utsläpp från diffusa källor och borttransport.

(7)

Målsättningen med ett europeiskt register kan endast uppnås om man har tillgång till tillförlitliga och jämförbara data. Det krävs därför en lämplig harmonisering av de system som används för insamling och överföring av data för att säkerställa att dessa data är jämförbara och av hög kvalitet. Enligt protokollet skall det europeiska registret utformas så att allmänheten så enkelt som möjligt kan få tillgång till det via Internet. Det bör vara möjligt att på ett enkelt sätt identifiera utsläpp och överföringar både när de redovisas sammanlagt och separat så att det går att få tillgång till så mycket information som möjligt inom rimlig tid.

(8)

För att ytterligare bidra till målet att främja allmänhetens tillgång till lättillgänglig information om miljöförhållanden och miljötrender, och till att gemene man blir mer miljömedveten bör det europeiska registret länkas till andra liknande databaser i medlemsstaterna och länder utanför EU, och till internationella organisationers databaser.

(9)

Enligt protokollet bör det europeiska registret också innehålla information om särskilda åtgärder för bortskaffande av avfall, som skall rapporteras som utsläpp till mark. Återvinning, exempelvis i form av slam- och gödselspridning, rapporteras inte under denna kategori.

(10)

För att uppnå målet att det europeiska registret skall ge allmänheten tillförlitlig information och möjliggöra kunskapsbaserade beslut är det nödvändigt att fastställa rimliga men strikta tidsfrister för datainsamling och rapportering. Detta gäller särskilt medlemsstaternas rapportering till kommissionen.

(11)

Det är i många medlemsstater en väl inarbetad rutin att industrienheter lämnar rapporter om sina utsläpp, men rapporteringen är inte alltid enhetlig, fullständig och jämförbar. Rapporteringen av utsläpp från diffusa källor bör förbättras, där så är lämpligt, så att beslutsfattarna lättare kan se dessa utsläpp i sitt sammanhang och avgöra hur de kan minskas på effektivast möjliga sätt.

(12)

De data som medlemsstaterna tillhandahåller bör vara av hög kvalitet, särskilt med avseende på fullständighet, enhetlighet och trovärdighet. För att förbättra kvaliteten på de data som rapporteras är det mycket viktigt att fortsättningsvis samordna såväl verksamhetsutövarnas som medlemsstaternas insatser. Kommissionen kommer därför tillsammans med medlemsstaterna att börja arbeta med kvalitetssäkring.

(13)

Enligt Århuskonventionen bör allmänheten kunna få tillgång till information i det europeiska registret utan att ange skälen för en sådan begäran. Detta kan i första hand uppnås genom att registret görs tillgängligt på elektronisk väg via Internet.

(14)

Tillgången till information i det europeiska registret bör vara obegränsad. Undantag från denna regel bör endast kunna göras om detta uttryckligen medges i gällande gemenskapslagstiftning.

(15)

Enligt Århuskonventionen bör allmänheten garanteras möjligheten att delta i den framtida utvecklingen av det europeiska registret genom att den i ett tidigt skede bereds tillfälle att lämna synpunkter, upplysningar, analyser eller åsikter som är av betydelse för beslutsprocessen. De sökande bör kunna begära rättslig prövning av den offentliga myndighetens handlande eller underlåtenhet i samband med begäran.

(16)

För att det europeiska registret skall bli mer användbart och få större genomslagskraft bör kommissionen och medlemsstaterna tillsammans utarbeta en vägledning för införandet av det europeiska registret, öka miljömedvetenheten hos allmänheten och tillhandahålla lämpligt tekniskt stöd.

(17)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(18)

Eftersom målet med den föreslagna åtgärden, nämligen att förbättra allmänhetens tillgång till miljöinformation genom upprättandet av en integrerad, enhetlig och gemenskapstäckande elektronisk databas inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom behovet av jämförbarhet av data i samtliga medlemsstater talar för en hög grad av harmonisering, och därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(19)

För att förenkla rapporteringskraven och göra dem mer enhetliga är det nödvändigt att ändra rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall (6) och rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (7).

(20)

Syftet med ett europeiskt register är bland annat att informera allmänheten om viktiga utsläpp av föroreningar, framför allt till följd av verksamhet av det slag som omfattas av direktiv 96/61/EG. Allmänheten bör därför enligt denna förordning tillhandahållas information om anläggningar som omfattas av bilaga I till det direktivet.

(21)

För att undvika att rapporteringen görs flera gånger kan, enligt protokollet, system för register över utsläpp och överföringar av föroreningar i den mån det är praktiskt möjligt integreras i nuvarande informationskällor, såsom rapporteringsmekanismer med stöd av licenser eller verksamhetstillstånd. I enlighet med protokollet bör bestämmelserna i denna förordning inte påverka medlemsstaternas rätt att behålla eller införa ett mera omfattande eller mera allmänt tillgängligt register över utsläpp och överföringar av föroreningar än vad som krävs enligt protokollet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom den här förordningen upprättas ett integrerat register över utsläpp och överföringar av föroreningar på gemenskapsnivå (nedan kallat ”det europeiska registret”) i form av en elektronisk databas som är tillgänglig för allmänheten. I förordningen fastställs också regler för registrets funktion i syfte att genomföra FN/ECE:s protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (nedan kallat ”protokollet”) och underlätta allmänhetens deltagande i beslut som rör miljön samt att bidra till att förhindra och minska miljöföroreningar.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

allmänheten: en eller flera fysiska eller juridiska personer och, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa,

2.

behörig myndighet: den eller de nationella myndigheter, eller annat behörigt organ, som medlemsstaterna utsett,

3.

anläggning: en fast, teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I bedrivs, liksom all annan därmed förknippad verksamhet som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar,

4.

industrienhet: en eller flera anläggningar på samma plats som drivs av en och samma fysiska eller juridiska person,

5.

plats: industrienhetens geografiska lokalisering,

6.

verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en industrienhet, eller, där detta föreskrivs i nationell lagstiftning, en person som har givits befogenheten att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på industrienhetens tekniska funktionssätt,

7.

rapporteringsår: det kalenderår för vilket data om utsläpp av föroreningar och borttransport skall samlas in,

8.

ämne: ett kemiskt ämne och dess föreningar, med undantag för radioaktiva ämnen,

9.

föroreningar: ämnen eller grupper av ämnen som på grund av sina egenskaper kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa om de sprids till miljön,

10.

utsläpp: spridning av föroreningar till miljön till följd av människors verksamhet, avsiktligen eller genom olyckshändelse, rutinmässigt eller vid enstaka tillfällen, inbegripet spill, utsläpp till luft, vatten eller mark, injicering, bortskaffande eller dumpning, eller genom avloppssystem utan slutlig avloppsrening,

11.

borttransport: en förflyttning bort från en industrienhet av avfall för återvinning eller bortskaffande, eller av föroreningar i avloppsvatten för avloppsrening,

12.

diffusa källor: de många mindre eller spridda källor till utsläpp av föroreningar till mark, luft eller vatten, vars sammanlagda belastning kan ha en betydande inverkan på dessa media och för vilka det är opraktiskt att samla in rapporter från varje källa,

13.

avfall: alla ämnen eller föremål som omfattas av definitionen i artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (8),

14.

farligt avfall: alla ämnen eller föremål som omfattas av definitionen i artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG,

15.

avloppsvatten: avloppsvatten från tätbebyggelse, hushållsspillvatten och industrispillvatten enligt definitionen i artikel 2.1, 2.2 och 2.3 i rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (9), och annat använt vatten som på grund av de ämnen eller föremål det innehåller regleras i gemenskapslagstiftningen,

16.

bortskaffande: varje åtgärd som avses i bilaga II A till direktiv 75/442/EEG,

17.

återvinning: varje åtgärd som avses i bilaga II B till direktiv 75/442/EEG.

Artikel 3

Innehållet i det europeiska registret

Det europeiska registret skall innehålla information om

a)

utsläpp av föroreningar enligt artikel 5.1 a som skall ingå i den rapport som utarbetas av verksamhetsutövare vid industrienheter där man bedriver någon av de verksamheter som anges i bilaga I,

b)

borttransport av avfall enligt artikel 5.1 b och av föroreningar i avloppsvatten enligt artikel 5.1 c som skall ingå i den rapport som utarbetas av verksamhetsutövare vid industrienheter där man bedriver någon av de verksamheter som anges i bilaga I,

c)

utsläpp av föroreningar från diffusa källor av det slag som avses i artikel 8.1, om sådan information är tillgänglig.

Artikel 4

Utformning och struktur

1.   Kommissionen skall se till att uppgifterna i det europeiska registret offentliggörs såväl sammanlagt som separat, så att utsläpp och överföringar kan sökas och identifieras med ledning av

a)

industrienheten, i tillämpliga fall också industrienhetens moderbolag, och dess geografiska lokalisering, inklusive avrinningsområdet,

b)

verksamhet,

c)

förekomst på medlemsstats- eller gemenskapsnivå,

d)

förorening eller, i tillämpliga fall, avfall,

e)

vart och ett av de media (luft, vatten, mark) som föroreningen släpps ut i,

f)

borttransport av avfall och, i tillämpliga fall, dess destination,

g)

borttransport av föroreningar i avloppsvatten,

h)

diffusa källor,

i)

ägare eller verksamhetsutövare.

2.   Det europeiska registret skall utformas så att det är så enkelt som möjligt för allmänheten att få tillgång till det och så att uppgifterna, vid normal funktion, alltid är lätta att få tillgång till via Internet eller på annan elektronisk väg. Registret skall utformas med hänsyn till att det kan komma att utvidgas och skall successivt omfatta alla tidigare inrapporterade uppgifter, åtminstone för de tio senaste rapporteringsåren.

3.   Det europeiska registret skall vara försett med länkar till

a)

medlemsstaternas nationella register över utsläpp och överföringar av föroreningar,

b)

andra allmänt tillgängliga databaser inom ämnesområden som har samband med registren, inbegripet länkar till andra fördragsslutande parters register över utsläpp och överföringar av föroreningar och, om möjligt, till andra länders register,

c)

industrienheters webbplatser, om sådana finns och ställs frivilligt till förfogande av industrienheterna.

Artikel 5

Verksamhetsutövarnas rapportering

1.   Vid varje industrienhet där en eller flera av de verksamheter utförs som finns förtecknade i bilaga I bedrivs i en utsträckning som ligger över tröskelvärdet för kapacitet i bilaga I skall verksamhetsutövaren till den behöriga myndigheten årligen lämna en rapport om mängden, med angivande av om uppgifterna bygger på mätning, beräkning eller uppskattning, av följande:

a)

Utsläpp till luft, vatten och mark av de föroreningar som förtecknas i bilaga II för vilka tröskelvärdet i bilaga II har överskridits.

b)

Borttransport av farligt avfall i större mängder än 2 ton per år eller av annat avfall i större mängder än 2 000 ton per år avsett för någon typ av återvinning, med undantag för bortskaffande för jordförbättring eller djupinjektering, i den bemärkelse som avses i artikel 6, (anges med ”R” i rapporten) eller bortskaffande (anges med ”D” i rapporten); om det är fråga om en gränsöverskridande transport av farligt avfall skall verksamhetsutövaren ange namn på och adress till den som skall återvinna eller bortskaffa avfallet och var detta faktiskt skall ske.

c)

Borttransport av de föroreningar som förtecknas i bilaga II i avloppsvatten avsett för avloppsrening för vilka tröskelvärdet i kolumn 1b i bilaga II har överskridits.

Vid varje industrienhet där en eller flera av de verksamheter utförs som finns förtecknade i bilaga I skall verksamhetsutövaren, om verksamheterna ligger över de tröskelvärden som anges i denna bilaga, till den behöriga myndigheten lämna in de uppgifter som identifierar industrienheten i enlighet med bilaga III, såvida den behöriga myndigheten inte redan har tillgång till dessa uppgifter.

I de fall som uppgifterna bygger på mätning eller beräkning skall analysmetod och/eller beräkningsmetod rapporteras.

De utsläpp som avses i bilaga II och som rapporteras enligt led a i denna punkt skall innefatta alla utsläpp från alla källor på platsen för industrienheten vilka ingår i bilaga I.

2.   Den information som avses i punkt 1 skall omfatta uppgifter om totala utsläpp och borttransporter som sker avsiktligen eller genom olyckshändelse, rutinmässigt eller vid enstaka tillfällen.

Då verksamhetsutövarna tillhandahåller denna information skall de ange eventuella uppgifter om utsläpp genom olyckshändelse, i de fall sådana finns att tillgå.

3.   Verksamhetsutövaren vid varje industrienhet skall med lämpliga intervall samla in den information som behövs för att bedöma vilka utsläpp och borttransporter från industrienheten som omfattas av rapporteringsplikten enligt punkt 1.

4.   Vid utarbetandet av rapporten skall den berörda verksamhetsutövaren använda bästa tillgängliga information, vilken kan inbegripa mätdata, utsläppsfaktorer, massbalansberäkningar, indirekt övervakning eller andra beräkningar, tekniska uppskattningar och andra metoder i linje med artikel 9.1 och som överensstämmer med internationellt vedertagna metoder, om sådana finns.

5.   Verksamhetsutövaren vid varje berörd industrienhet skall hålla arkiven över de uppgifter från vilka den rapporterade informationen härleddes tillgängliga för behöriga myndigheter i medlemsstaten i fem år efter rapporteringsårets slut. Arkiven skall innehålla en beskrivning av den metod som använts för att samla in uppgifterna.

Artikel 6

Utsläpp till mark

Avfall som används för ”jordförbättring” eller ”djupinjektering” enligt bilaga IIA till direktiv 75/442/EEG skall enbart av verksamhetsutövaren vid den industrienhet där avfallet uppkommit rapporteras som utsläpp till mark.

Artikel 7

Medlemsstaternas rapportering

1.   Medlemsstaterna skall, avseende kraven i punkterna 2 och 3 i denna artikel, fastställa ett datum då verksamhetsutövarna skall lämna alla de uppgifter som anges i artikel 5.1 och 5.2 samt den information som anges i artikel 5.3, 5.4 och 5.5 till sin behöriga myndighet.

2.   Medlemsstaterna skall på elektronisk väg lämna alla de uppgifter som anges i artikel 5.1 och 5.2 till kommissionen i det format som anges i bilaga III och enligt följande tidsplan:

a)

För det första rapporteringsåret, senast 18 månader efter rapporteringsårets slut.

b)

För efterföljande rapporteringsår, senast 15 månader efter rapporteringsårets slut.

Rapporteringen skall inledas år 2007.

3.   Kommissionen skall med bistånd från Europeiska miljöbyrån lägga in den information som medlemsstaterna rapporterar i det europeiska registret inom följande tidsgränser:

a)

För det första rapporteringsåret, senast 21 månader efter rapporteringsårets slut.

b)

För efterföljande rapporteringsår, senast 16 månader efter rapporteringsårets slut.

Artikel 8

Utsläpp från diffusa källor

1.   Kommissionen skall med bistånd från Europeiska miljöbyrån ta med i det europeiska registret information om utsläpp från diffusa källor, såvida information av detta slag finns att tillgå och redan rapporterats av medlemsstaterna.

2.   Den information som avses i punkt 1 skall organiseras på ett sådant sätt att det är möjligt för användare att söka och identifiera utsläpp av föroreningar från diffusa källor inom lämpliga ytenheter och skall omfatta uppgifter om den typ av metod som använts för att få fram informationen.

3.   Om kommissionen konstaterar att det inte finns några uppgifter om utsläpp från diffusa källor skall den se till att rapportering inleds om utsläpp av relevanta föroreningar från en eller flera diffusa källor i enlighet med förfarandet i artikel 19.2 och genom att använda internationellt godkända metoder, om sådana finns tillgängliga.

Artikel 9

Kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning

1.   Verksamhetsutövaren vid varje industrienhet som omfattas av rapporteringsplikten i artikel 5 skall säkerställa den inrapporterade informationens kvalitet.

2.   De behöriga myndigheterna skall bedöma kvaliteten på de data som industrienheternas verksamhetsutövare enligt punkt 1 lämnar, särskilt med avseende på deras fullständighet, enhetlighet och trovärdighet.

3.   Kommissionen skall samordna kvalitetssäkringsarbetet och kvalitetsbedömningen i samråd med den kommitté som avses i artikel 19.1.

4.   Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 19.2 anta riktlinjer för övervakning och rapportering av utsläpp. Riktlinjerna skall vara förenliga med internationellt godkända metoder, när så är lämpligt, och skall vara förenliga med annan gemenskapslagstiftning.

Artikel 10

Tillgång till information

1.   Kommissionen skall med bistånd från Europeiska miljöbyrån se till att det europeiska registret blir allmänt tillgängligt genom att det läggs ut avgiftsfritt på Internet enligt den tidsplan som fastställs i artikel 7.3.

2.   Om allmänheten inte på ett enkelt sätt kan få direkt elektronisk tillgång till den information som finns i det europeiska registret skall den berörda medlemsstaten och kommissionen underlätta elektronisk tillgång till det europeiska registret på allmänt tillgängliga platser.

Artikel 11

Sekretess

När en medlemsstat har sekretessbelagt information i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (10) skall den i sin rapport enligt artikel 7.2 i denna förordning för varje rapporteringsår och separat för varje industrienhet som begärt sekretess ange vilken typ av information som inte lämnas ut och av vilken anledning.

Artikel 12

Allmänhetens deltagande

1.   Kommissionen skall se till att allmänheten i ett tidigt skede ges en faktisk möjlighet att delta i den fortsatta utvecklingen av det europeiska registret, inbegripet kapacitetsuppbyggnad och förberedelser av ändringar av denna förordning.

2.   Allmänheten skall ha möjlighet att lämna kommentarer, information, analyser eller åsikter inom en rimlig tidsfrist.

3.   Kommissionen skall ta vederbörlig hänsyn till sådana åsiktsyttringar från allmänheten och informera den om resultaten av allmänhetens deltagande.

Artikel 13

Tillgång till rättslig prövning

När det gäller allmänhetens tillgång till miljöinformation skall den ha tillgång till rättslig prövning i enlighet med artikel 6 i direktiv 2003/4/EG och, när gemenskapens institutioner är inblandade i enlighet med artikel 6–8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (11).

Artikel 14

Vägledning

1.   Kommissionen skall i samråd med den kommitté som avses i artikel 19.1, så snart som möjligt, dock senast inom fyra månader efter det första rapporteringsårets början, utarbeta en vägledning för att stödja införandet av det europeiska registret.

2.   Vägledningen om införandet av det europeiska registret bör särskilt omfatta närmare upplysningar om

a)

rapporteringsrutiner,

b)

de uppgifter som skall rapporteras,

c)

kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning,

d)

vilken typ av uppgifter som inte lämnats ut och orsaken till detta om det rör sig om sekretessbelagda uppgifter,

e)

hänvisning till internationellt vedertagna metoder för bestämning av utsläpp samt till analys- och provtagningsmetoder,

f)

angivelse av moderbolag,

g)

verksamhetskoder enligt bilaga I till denna förordning och direktiv 96/61/EG.

Artikel 15

Information till allmänheten

Kommissionen och medlemsstaterna skall se till att allmänheten får information om det europeiska registret och att den som vill kan få hjälp och vägledning, både när det gäller hur man får tillgång till registret och när det gäller att förstå och använda informationen i det.

Artikel 16

Ytterligare information som skall ingå i medlemsstaternas rapporter

1.   Tillsammans med de uppgifter som avses i artikel 7 skall medlemsstaterna vart tredje år överlämna en enda rapport till kommissionen som grundas på informationen från de tre senaste rapporteringsåren, där man redovisar praxis och åtgärder i fråga om

a)

kraven enligt artikel 5,

b)

kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning enligt artikel 9,

c)

tillgång till information enligt artikel 10.2,

d)

information enligt artikel 15,

e)

sekretessbelagd information enligt artikel 11,

f)

påföljder enligt artikel 20 och erfarenheter av deras tillämpning.

2.   Kommissionen skall, för att göra det lättare för medlemsstaterna att sköta den rapportering som avses i punkt 1, framlägga ett förslag till frågeformulär, som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 19.2.

Artikel 17

Kommissionens granskning

1.   Kommissionen skall granska den information som medlemsstaterna lämnar enligt artikel 7 sex månader efter att denna information läggs ut på Internet och, efter samråd med medlemsstaterna, vart tredje år offentliggöra en rapport som grundas på informationen från de tre senast tillgängliga rapporteringsåren.

2.   Denna rapport skall läggas fram för Europaparlamentet och rådet tillsammans med en utvärdering av hur det europeiska registret fungerar.

Artikel 18

Ändringar av bilagorna

Eventuella ändringar som är nödvändiga för att anpassa

a)

bilagorna II eller III till denna förordning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

eller

b)

bilagorna II eller III till denna förordning som ett resultat av att eventuella ändringar av protokollets bilagor antagits då parterna i protokollet sammankommit,

skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 19.2.

Artikel 19

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tidsperiod som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

Artikel 20

Påföljder

1.   Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om påföljder för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Påföljderna skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna skall anmäla bestämmelserna till kommissionen senast ett år efter det att förordningen träder i kraft, och skall utan dröjsmål anmäla ändringar som berör bestämmelserna.

Artikel 21

Ändringar i direktiven 91/689/EEG och 96/61/EG

1.   Artikel 8.3 i direktiv 91/689/EEG skall utgå.

2.   Artikel 15.3 i direktiv 96/61/EG skall utgå.

Artikel 22

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 18 januari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  Yttrande av den 6 april 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 6 juli 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 2 december 2005.

(3)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  EGT L 192, 28.7.2000, s. 36.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28).

(7)  EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(9)  EGT L 135, 30.5.1991, s. 40. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(10)  EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.

(11)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.


BILAGA I

Verksamheter

Nr

Verksamhet

Tröskelvärde för kapacitet

1.

Energisektorn

 

a)

Olje- och gasraffinaderier

* (1)

b)

Anläggningar för förgasning och kondensering

*

c)

Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar

Med en värmetillförsel på 50 megawatt (MW)

d)

Koksverk

*

e)

Kolkvarnar

Med en kapacitet på 1 ton per timme

f)

Anläggningar för tillverkning av kolprodukter och fasta rökfria bränslen

*

2.

Produktion och behandling av metaller

 

a)

Anläggningar för rostning och sintring av metallhaltig malm, inbegripet svavelhaltig malm

*

b)

Anläggningar för framställning av råjärn eller stål (primär eller sekundär smältning), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning

Med en kapacitet på 2,5 ton per timme

c)

Anläggningar för behandling av järnbaserade metaller:

 

i)

Genom varmvalsning

Med en kapacitet på 20 ton stål per timme

ii)

Genom hammarsmide

Med en slagkraft per hammare på 50 kJ och där den använda värmeeffekten överstiger 20 MW

iii)

Genom anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall

Med en inmatning på 2 bruttoton stål per timme

d)

Järn- och stålgjuterier

Med en produktionskapacitet på 20 ton per dygn

e)

Anläggningar

 

i)

för produktion av icke-järnmetaller utifrån malmer, slig eller sekundärt råmaterial genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer

*

ii)

för smältning, inklusive framställning av legeringar, av icke-järnmetaller, inklusive återvinningsprodukter (färskning, formgjutning, etc.)

Med en smältningskapacitet på 4 ton per dygn för bly och kadmium eller 20 ton per dygn för övriga metaller

f)

Anläggningar för ytbehandling av metaller och plaster som använder en elektrolytisk eller kemisk process

Där behandlingsbaden har en volym på 30 m3

3.

Mineralindustri

 

a)

Underjordsbrytning och därmed förknippad verksamhet

*

b)

Dagbrottsbrytning och stenbrottsbrytning

När utvinningsplatsen där utvinningsverksamhet faktiskt bedrivs har en yta på 25 hektar

c)

Anläggningar för framställning av

 

i)

cementklinker i roterugn

Med en produktionskapacitet på 500 ton per dygn

ii)

kalk i roterugn

Med en produktionskapacitet på 50 ton per dygn

iii)

klinker (cement) eller kalk i andra typer av ugnar

Med en produktionskapacitet på 50 ton per dygn

d)

Anläggningar för produktion av asbest och för tillverkning av asbestbaserade produkter

*

e)

Anläggningar för tillverkning av glas, inklusive glasfibrer

Med en smältningskapacitet på 20 ton per dygn

f)

Anläggningar för smältning av mineraler, inklusive framställning av mineralull

Med en smältningskapacitet på 20 ton per dygn

g)

Anläggningar för tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin

Med en produktionskapacitet på 75 ton per dygn, eller med en ugnskapacitet på 4 m3 och med en satsningsdensitet på 300 kg per m3

4.

Kemisk industri

 

a)

Anläggningar för kemisk framställning av organiska baskemikalier såsom

i)

kolväten (linjära eller cykliska, mättade eller omättade, alifatiska eller aromatiska)

ii)

syreinnehållande organiska föreningar, exempelvis alkoholer, aldehyder, ketoner, karboxylsyror, estrar, acetater, etrar, peroxider och epoxihartser

iii)

organiska svavelföreningar

iv)

kväveinnehållande organiska föreningar, exempelvis aminer, amider, nitroso-, nitro-, eller nitratföreningar, nitriler, cyanater och isocyanater

v)

fosfororganiska föreningar

vi)

halogenerade kolväten

vii)

metallorganiska föreningar

viii)

basplaster och andra polymerer (polymerer, syntetfibrer, regenererad cellulosa)

ix)

syntetgummi

x)

färgämnen och pigment

xi)

ytaktiva ämnen och tensider

*

b)

Anläggningar för kemisk framställning av oorganiska baskemikalier såsom

i)

gaser, exempelvis ammoniak, klor eller klorväte, fluor eller fluorväte, koloxider, svavelföreningar, kväveoxider, väte, svaveldioxid och karbonylklorid (fosgen)

ii)

syror, exempelvis kromsyra, fluorvätesyra, fosforsyra, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, oleum, svavelsyrlighet

iii)

baser, exempelvis ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid och natriumhydroxid

iv)

salter, exempelvis ammoniumklorid, kaliumklorat, kaliumkarbonat, natriumkarbonat, perborat och silvernitrat

v)

icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar, exempelvis kalciumkarbid, kisel och kiselkarbid

*

c)

Anläggningar för industriell kemisk framställning av fosfor-, kväve- eller kaliumbaserade gödningsmedel (enkla eller sammansatta)

*

d)

Anläggningar för industriell kemisk framställning av växtskyddsmedel och biocider

*

e)

Anläggningar för industriell framställning av läkemedel genom kemiska eller biologiska processer

*

f)

Anläggningar för industriell framställning av sprängämnen och pyrotekniska produkter

*

5.

Avfallshantering och avloppsvattenrening

 

a)

Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av farligt avfall

Som tar emot 10 ton per dygn

b)

Anläggningar för förbränning av icke-farligt avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall (2)

Med en kapacitet på 3 ton per timme

c)

Anläggningar för bortskaffande av icke-farligt avfall

Med en kapacitet på 50 ton per dygn

d)

Avfallsdeponier (utom deponier för inert avfall och deponier som stängdes definitivt före den 16 juli 2001 eller för vilka den efterbehandlingsfas som de behöriga myndigheterna kräver enligt artikel 13 i rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (3) löpt ut)

Som tar emot 10 ton per dygn eller har en total kapacitet på 25 000 ton

e)

Anläggningar för destruering eller återvinning av slaktkroppar och animaliskt avfall

Med en behandlingskapacitet på 10 ton per dygn

f)

Anläggningar för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Med en kapacitet på 100 000 personekvivalenter

g)

Avloppsanläggningar för industriellt avloppsvatten från sådana verksamheter som anges i denna bilaga

Med en kapacitet på 10 000 m3 per dygn (4)

6.

Framställning och bearbetning av papper och trä

 

a)

Anläggningar för framställning av pappersmassa av trä eller liknande fibrösa material

*

b)

Anläggningar för framställning av papper och kartong och andra primära träprodukter (exempelvis spånplattor, fiberskivor och plywood)

Med en produktionskapacitet på 20 ton per dygn

c)

Anläggningar för impregnering eller doppning av trä och träprodukter med kemikalier

Med en produktionskapacitet på 50 m3 per dygn

7.

Intensiv animalieproduktion och intensivt vattenbruk

 

a)

Anläggningar för intensiv fjäderfä- eller grisuppfödning

i)

Med 40 000 platser för fjäderfä

ii)

Med 2 000 platser för slaktsvin avsedda för produktion (> 30 kg)

iii)

Med 750 platser för suggor

b)

Intensivt vattenbruk

Med en produktionskapacitet på 1 000 ton fisk eller skaldjur per år

8.

Animaliska och vegetabiliska produkter från livsmedels- och dryckessektorn

 

a)

Slakterier

För en produktion baserad på en slaktvikt på 50 ton per dygn

b)

Behandling och framställning, avsedd för produktion av livsmedel och drycker av

 

i)

animaliska råvaror (förutom mjölk)

För en produktion av 75 ton produkter per dygn

ii)

vegetabiliska råvaror

För en produktion av 300 ton produkter per dygn (kvartalsmedelvärde)

c)

Behandling och framställning av mjölkprodukter

Med en invägningskapacitet på 200 ton per dygn (årsmedelvärde)

9.

Annan verksamhet

 

a)

Anläggningar för förbehandling (exempelvis tvättning, blekning, mercerisering) eller för färgning av fibrer eller textilier

Med en behandlingskapacitet på 10 ton per dygn

b)

Garverier

Med en behandlingskapacitet på 12 ton slutprodukter per dygn

c)

Anläggningar för ytbehandling av material, föremål eller produkter med organiska lösningsmedel, i synnerhet för appretering, tryckning, bestrykning, avfettning, vattenskyddsbehandling, limning, målning, rengöring eller impregnering

För en förbrukning av lösningsmedel på 150 kg per timme eller 200 ton per år

d)

Anläggningar för framställning av kol (hårdbränd kol) eller av grafitelektroder genom förbränning eller grafitisering

*

e)

Anläggningar för att bygga fartyg och för att måla eller ta bort färg på dessa

Som kan ta emot 100 m långa fartyg


(1)  En asterisk (*) anger att tröskelvärde för kapacitet saknas, dvs. att alla anläggningar omfattas av rapporteringsplikten.

(2)  EGT L 332, 28.12.2000, s. 91.

(3)  EGT L 182, 16.7.1999, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(4)  Detta tröskelvärde för kapaciteten skall senast 2010 göras till föremål för översyn mot bakgrund av resultaten från den första omgången rapporter.


BILAGA II

Föroreningar (1)

Nr

CAS-nr

Förorening (2)

Tröskelvärde för utsläpp

(kolumn 1)

till luft

(kolumn 1a)

kg/år

till vatten

(kolumn 1b)

kg/år

till mark

(kolumn 1c)

kg/år

1

74-82-8

Metan (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Kolmonoxid (CO)

500 000

3

124-38-9

Koldioxid (CO2)

100 miljoner

4

 

Fluorerade kolväten (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Dikväveoxid (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniak (NH3)

10 000

7

 

Flyktiga organiska föreningar utom metan (NMVOC)

100 000

8

 

Kväveoxider (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorkarboner (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Svavelhexafluorid (SF6)

50

11

 

Svaveloxider (SOx/SO2)

150 000

12

 

Totalkväve

50 000

50 000

13

 

Totalfosfor

5 000

5 000

14

 

Klorfluorkolväten (HCFC) (6)

1

15

 

Klorfluorkarboner (CFC) (7)

1

16

 

Haloner (8)

1

17

 

Arsenik och arsenikföreningar (som As) (9)

20

5

5

18

 

Kadmium och kadmiumföreningar (som Cd) (9)

10

5

5

19

 

Krom och kromföreningar (som Cr) (9)

100

50

50

20

 

Koppar och kopparföreningar (som Cu) (9)

100

50

50

21

 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar (som Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nickel och nickelföreningar (som Ni) (9)

50

20

20

23

 

Bly och blyföreningar (som Pb) (9)

200

20

20

24

 

Zink och zinkföreningar (som Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alaklor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazin

1

1

28

57-74-9

Klordan

1

1

1

29

143-50-0

Klordekon

1

1

1

30

470-90-6

Klorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Klorerade alkaner C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Klorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dikloretan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Diklormetan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Halogenerade organiska föreningar (som AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptaklor

1

1

1

42

118-74-1

Hexaklorbensen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexaklorbutadien (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6- hexaklorcyklohexan(HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD +PCDF (dioxiner +furaner) (som Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaklorbensen

1

1

1

49

87-86-5

Pentaklorfenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polyklorerade bifenyler (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazin

1

1

52

127-18-4

Tetrakloretylen (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetraklormetan (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Triklorbensener (TCB) (alla isomerer)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trikloretan

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrakloretan

50

57

79-01-6

Trikloretylen

2 000

10

58

67-66-3

Triklormetan

500

10

59

8001-35-2

Toxafen

1

1

1

60

75-01-4

Vinylklorid

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracen

50

1

1

62

71-43-2

Bensen

1 000

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

63

 

Bromerade difenyletrar (PBDE) (13)

1

1

64

 

Alkylfenol och alkylfenoletoxilater (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Etylbensen

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

66

75-21-8

Etylenoxid

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalen

100

10

10

69

 

Tennorganiska föreningar (som totalt Sn)

50

50

70

117-81-7

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenol (som totalt C) (14)

20

20

72

 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluol

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

74

 

Tributyltenn och tributyltennföreningar (16)

1

1

75

 

Trifenyltenn och trifenyltennföreningar (17)

1

1

76

 

Totalt organiskt kol (TOC) (som totalt C eller COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xylen (18)

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

79

 

Klorider (som totalt Cl)

2 miljoner

2 miljoner

80

 

Klor och oorganiska klorföreningar (som HCl)

10 000

81

1332-21-4

Asbest

1

1

1

82

 

Cyanider (som totalt CN)

50

50

83

 

Fluorider (som totalt F)

2 000

2 000

84

 

Fluor och oorganiska fluorföreningar (som HF)

5 000

85

74-90-8

Cyanväte (HCN)

200

86

 

Partiklar (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktylfenol och oktylfenolextoxylat

1

88

206-44-0

Fluoranten

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Hexabrombifenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylene

 

1

 


(1)  Utsläpp av föroreningar som faller under flera föroreningskategorier skall rapporteras under var och en av dessa kategorier.

(2)  Om inte annat anges skall för varje förorenande ämne som finns förtecknat i bilaga II rapporteras den totala massan av detta förorenande ämne eller, om det förorenande ämnet består av en grupp av ämnen, den totala massan för denna grupp.

(3)  Ett streck (—) anger att parametern och mediet inte medför någon rapporteringsplikt.

(4)  Totala massan av fluorkolväten: summan av HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Totala massan av perfluorkarboner: summan av CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp VIII i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 244, 29.9.2000, s. 1). Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2003 (EUT L 265, 16.10.2003, s. 1).

(7)  Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp I och II i bilaga I till förordning (EG) nr 2037/2000.

(8)  Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp III och VI i bilaga I till förordning (EG) nr 2037/2000.

(9)  Alla metaller skall rapporteras som den totala massan av grundämnet i alla kemiska former som förekommer i utsläppet.

(10)  Halogenerade organiska föreningar som, uttryckta som klorider, kan absorberas i aktivt kol.

(11)  Uttryckt som I-TEQ.

(12)  Enskilda föroreningar skall rapporteras om tröskelvärdet för BTEX (summan av bensen, toluen, etylbensen och xylener) överskrids.

(13)  Totala massan av följande bromerade difenyletrar: penta-BDE, okta-BDE och deka-BDE.

(14)  Totala massan av fenol och enkla substituerade fenoler, uttryckta som totala massan kol.

(15)  Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) skall mätas som bens(a)pyren (50-32-8), bens(b)fluoranten (205-99-2), bens(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar [EUT L 229, 29.6.2004, s. 5]).

(16)  Totala massan of tributyltennföreningar, uttryckta som massan av tributyltenn.

(17)  Totala massan of trifenyltennföreningar, uttryckta som massan av trifenyltenn.

(18)  Totala massan of xylen (ortoxylen, metaxylen, paraxylen).


BILAGA III

Mall för medlemsstaternas rapportering till kommissionen av utsläpps- och överföringsdata

Referensår

 

Uppgifter om industrienheten

 

Moderbolagets namn

Industrienhetens namn

Industrienhetens identifieringsnummer

Gatuadress

Ort

Postnummer

Land

Platsens koordinater

Avrinningsdistrikt (1)

NACE-kod (fyra siffror)

Huvudsaklig ekonomisk verksamhet

Produktionsvolym (frivillig uppgift)

Antal anläggningar (frivillig uppgift)

Antal driftstimmar per år (frivillig uppgift)

Antal anställda (frivillig uppgift)

Fält för information i form av text eller webbplatsadress som lämnas av industrienheten eller moderbolaget (frivillig uppgift)

 

Industrienhetens samtliga verksamheter enligt bilaga I (enligt det kodsystem som anges i bilaga I samt IPPC-koden om sådan finns)

 

Verksamhet 1 (huvudsaklig verksamhet enligt bilaga I)

Verksamhet 2

Verksamhet N

 

Data om industrienhetens utsläpp till luften av alla föroreningar som överskrider tröskelvärdet (enligt bilaga II)

Utsläpp till luften

Förorening 1

Förorening 2

Förorening N

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

T: Totalt

kg/år

A: Genom

olyckshändelser kg/år

Data om industrienhetens utsläpp till vatten av alla föroreningar som överskrider tröskelvärdet (enligt bilaga II)

Utsläpp till vatten

Förorening 1

Förorening 2

Förorening N

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

T: Totalt

kg/år

A: Genom

olyckshändelser kg/år

Data om industrienhetens utsläpp till mark av alla föroreningar som överskrider tröskelvärdet (enligt bilaga II)

Utsläpp till mark

Förorening 1

Förorening 2

Förorening N

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

T: Totalt

kg/år

A: Genom

olyckshändelser kg/år

Borttransport av enskilda föroreningar för avloppsrening i mängder som överskrider tröskelvärdet (enligt bilaga II)

 

Förorening 1

Förorening 2

Förorening N

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

kg/år

Industrienhetens borttransport av farligt avfall som överstiger tröskelvärdet (enligt artikel 5)

Inom landet:

För återvinning (R)

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

ton/år

Inom landet:

För bortskaffande (D)

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

ton/år

Till andra länder:

För återvinning (R)

Namn på den som svarar för återvinningen

Dennes adress

Adress till den återvinningsanläggning som tar emot avfallet

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

ton/år

Till andra länder:

För bortskaffande (D)

Namn på den som svarar för bortskaffandet

Dennes adress

Adress till den bortskaffningsanläggning som tar emot avfallet

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

ton/år

Industrienhetens borttransport av icke-farligt avfall som överstiger tröskelvärdet (enligt artikel 5)

För återvinning (R)

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

ton/år

För bortskaffande (D)

M: mätning; använd analysmetod

C: beräkning; använd beräkningsmetod

E: uppskattning

ton/år

Behörig myndighet för förfrågningar från allmänheten:

Namn

Gatuadress

Ort

Telefon

Fax

e-postadress

 


(1)  Enligt artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1). Direktivet ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG (EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).


4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/18


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 167/2006/EG

av den 18 januari 2006

om vissa tredjeländers verksamhet på området för sjötransporter av gods

(kodifierad version)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 78/774/EEG av den 19 september 1978 om vissa tredjeländers verksamhet på området för sjötransporter av gods (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det beslutet kodifieras.

(2)

Informationssystem bör upprättas som kan hålla gemenskapens institutioner informerade om sådan verksamhet som bedrivs av flottor från ett tredjeland som är skadlig för medlemsstaternas sjöfartsintressen, särskilt om denna verksamhet negativt påverkar konkurrenskraften hos de medlemsstaters flottor som deltar i internationell handelssjöfart. Dessa informationssystem bör underlätta samråd på gemenskapsnivå.

(3)

Det bör skapas möjligheter att på gemenskapsnivå fatta de beslut som är nödvändiga för att medlemsstaterna gemensamt skall kunna vidta motåtgärder mot vissa tredjeländers verksamhet på området för sjötransporter av gods.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Varje medlemsstat skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätta ett system som gör det möjligt att samla in information om den verksamhet som bedrivs av flottor från ett tredjeland som är skadlig för medlemsstaternas sjöfartsintressen, särskilt om denna verksamhet negativt påverkar konkurrenskraften hos de medlemsstaters flottor som deltar i internationell handelssjöfart.

Detta system skall, i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå de mål som avses i första stycket, göra det möjligt för varje medlemsstat att samla in information om följande:

a)

Omfattningen av de sjötransporttjänster av gods som bjuds ut.

b)

Slag, volym, värde, ursprung och destination för de varor som lastas eller lossas i berörda medlemsstater av de fartyg som används för dessa tjänster.

c)

Nivån på fraktraterna för sådana tjänster.

Artikel 2

1.   Rådet skall med kvalificerad majoritet besluta om vilka tredjeländers flottor som informationssystemet gemensamt skall tillämpas på.

2.   Det beslut som avses i punkt 1 skall ange vilken typ av sjötransporter av gods som informationssystemet skall tillämpas på, tidpunkten för införande av systemet, hur ofta informationen skall hämtas in samt vilka av de uppgifter som anges i artikel 1 andra stycket som skall samlas in.

3.   Varje medlemsstat skall periodvis eller på begäran av kommissionen vidarebefordra till denna den information som hämtats in genom medlemsstatens informationssystem.

4.   Kommissionen skall sammanställa informationen för gemenskapen som helhet. Artikel 4 i rådets beslut 77/587/EEG av den 13 september 1977 om införande av ett samrådsförfarande om förbindelserna mellan medlemsstaterna och tredjeland på sjöfartsområdet samt om åtgärder på detta område i internationella organisationer (5) skall tillämpas på denna information.

Artikel 3

Inom ramen för det samrådsförfarande som införs genom beslut 77/587/EEG och på grundval av bland annat den information som hämtas in genom det informationssystem som avses i artikel 1, skall medlemsstaterna och kommissionen regelbundet undersöka den verksamhet som bedrivs av flottor från de tredjeländer som anges i de beslut som avses i artikel 2.1.

Artikel 4

Rådet får enhälligt besluta att medlemsstaterna, inom ramen för sin nationella lagstiftning, gemensamt skall vidta lämpliga motåtgärder gentemot ett tredjeland eller en grupp av tredjeländer som omfattas av ett beslut enligt artikel 2.1.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall behålla rätten att ensidigt använda sina nationella informationssystem och vidta motåtgärder.

Artikel 6

Beslut 78/774/EEG skall upphöra att gälla utan att det påverkar medlemsstaternas förpliktelser vad gäller tidsfrister för genomförande av det beslutet.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till detta beslut och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 18 januari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EGT C 110, 30.4.2004, s. 14.

(2)  Yttrande från Europaparlamentet av den 9 mars 2004 (EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 107) och rådets beslut av den 20 december 2005.

(3)  EGT L 258, 21.9.1978, s. 35. Beslutet ändrat genom beslut 89/242/EEG (EGT L 97, 11.4.1989, s. 47).

(4)  Se bilaga I.

(5)  EGT L 239, 17.9.1977, s. 23.


BILAGA I

Upphävt beslut och dess ändring

Rådets beslut 78/774/EEG

(EGT L 258, 21.9.1978, s. 35)

Rådets beslut 89/242/EEG

(EGT L 97, 11.4.1989, s. 47)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Beslut 78/774/EEG

Detta beslut

Artikel 1.1

Artikel 1, första stycket

Artikel 1.2, inledande meningen

Artikel 1, andra stycket inledande meningen

Artikel 1.2, första strecksatsen

Artikel 1, andra stycket a

Artikel 1.2, andra strecksatsen

Artikel 1, andra stycket b

Artikel 1.2, tredje strecksatsen

Artikel 1, andra stycket c

Artiklarna 2–5

Artiklarna 2–5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Bilaga I

Bilaga II


4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/22


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/89/EG

av den 18 januari 2006

om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el (3) utgör ett viktigt steg på vägen mot fullbordandet av den inre marknaden för el. Säkerställandet av en hög elförsörjningstrygghet är en grundförutsättning för att den inre marknaden verkligen skall fungera och det direktivet gör det möjligt för medlemsstaterna att ålägga elföretag att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, bland annat när det gäller försörjningstrygghet. Sådana allmännyttiga tjänster bör definieras så noggrant och snävt som möjligt och bör inte leda till att det skapas mer kapacitet än vad som behövs för att undvika onödiga avbrott i eldistributionen till slutförbrukarna.

(2)

Efterfrågan på el beräknas vanligtvis på medellång sikt på grundval av scenarier som utarbetats av systemansvariga för överföringssystemet eller av andra organisationer som kan skapa dessa på begäran av en medlemsstat.

(3)

För att trygga elförsörjningen på en konkurrensutsatt inre elmarknad i EU krävs öppna och icke-diskriminerande strategier som uppfyller marknadens krav. Avsaknaden av sådana strategier i vissa medlemsstater, eller betydande skillnader mellan medlemsstaternas strategier, skulle snedvrida konkurrensen. För att se till att elförsörjningen tryggas och att den inre marknaden verkligen fungerar är det viktigt att klart definiera de behöriga myndigheternas, medlemsstaternas och de relevanta marknadsaktörernas funktioner och ansvarsområden och att samtidigt undvika att det uppstår hinder för nya marknadsaktörer, såsom företag som producerar eller tillhandahåller elektricitet i en medlemsstat och som nyligen startat sin verksamhet i den medlemsstaten, och undvika snedvridning av den inre marknaden för el eller betydande svårigheter för marknadsaktörer, inbegripet företag med små marknadsandelar, såsom en producent eller leverantör med en mycket liten andel av den relevanta gemenskapsmarknaden.

(4)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1229/2003/EG (4) innehåller en serie riktlinjer för gemenskapens politik för transeuropeiska energinät. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel (5) innehåller bland annat de allmänna principerna och detaljerade regler om hantering av överföringsbegränsningar.

(5)

Vid främjandet av el från förnybara energikällor är det nödvändigt att sörja för den därmed förknippade tillgängliga reservkapaciteten, om det ur teknisk synpunkt behövs, för att upprätthålla nätets tillförlitlighet och säkerhet.

(6)

För att uppfylla gemenskapens miljöåtaganden och för att minska det externa beroendet av importerad energi är det viktigt att ta hänsyn till de långsiktiga effekterna av den ökade efterfrågan på el.

(7)

För att den inre marknaden verkligen skall fungera är det viktigt att de systemansvariga för de nationella överföringssystemen samarbetar i frågor som gäller nätsäkerhet, vilket även omfattar fastställande av överföringskapacitet, tillhandahållande av information och nätmodellering och detta samarbete skulle kunna förbättras ytterligare. Bristande samordning i fråga om nätsäkerheten bromsar utvecklingen mot lika konkurrensvillkor.

(8)

Det huvudsakliga syftet med relevanta tekniska regler och rekommendationer, såsom de som finns i driftmanualen för UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) och liknande regler och rekommendationer som utarbetats av NORDEL, för näten inom de baltiska medlemsstaterna och de som finns för systemen i Förenade kungariket och Irland, är att tillhandahålla stöd för den tekniska driften av det sammanlänkade nätet och på så sätt bidra till att uppfylla kravet på störningsfri nätdrift i händelse av systemfel i en enskild punkt eller i enskilda punkter i nätet och minimera kostnaderna för att lindra följderna av elavbrott.

(9)

De systemansvariga för överförings- och distributionssystemen bör vara skyldiga att tillhandahålla slutförbrukarna en hög servicenivå när det gäller frekvens av och längd på strömavbrott.

(10)

De åtgärder som får vidtas för att se till att lämpliga nivåer av reservproduktionskapacitet bibehålls bör vara marknadsbaserade och icke-diskriminerande och kan inbegripa sådana åtgärder som avtalade garantier eller arrangemang, frivilliga utbud eller tvingande åligganden för tillgång till kapacitet. Dessa åtgärder kan också kompletteras med andra icke-diskriminerande instrument som premiering av kapacitet.

(11)

För att säkerställa att lämplig information finns tillgänglig i förväg bör medlemsstaterna offentliggöra åtgärder som vidtagits för att upprätthålla jämvikten mellan utbud och efterfrågan bland befintliga och potentiella investerare i produktion och elförbrukare.

(12)

Det är av avgörande betydelse att medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 86, 87 och 88 i fördraget, fastställer klara, lämpliga och fasta ramar som gynnar tryggad elförsörjning och investeringar i produktionskapacitet och teknik för efterfrågestyrning. Det är också av stor vikt att man ser till att det utformas ett regelverk som uppmuntrar investeringar i nya överföringsförbindelser, särskilt mellan medlemsstaterna.

(13)

Europeiska rådet i Barcelona den 15 och 16 mars 2002 enades om en nivå på överföringsförmåga mellan medlemsstaterna. Låga nivåer på överföringsförmågan leder till en fragmentering av marknaden och hindrar konkurrensutvecklingen. En tillräcklig överföringsförmåga, vare sig den är gränsöverskridande eller ej, är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för verklig konkurrens. I slutförbrukarnas intresse bör förhållandet mellan den eventuella nyttan med nya överföringsförbindelser och kostnaderna för sådana projekt avvägas på ett rimligt sätt.

(14)

Eftersom det är viktigt att fastställa de maximala tillgängliga överföringskapaciteterna utan att kraven på säker drift av näten överskrids krävs det också fullständig insyn i förfarandena för kapacitetsberäkning och kapacitetstilldelning i överföringssystemet. På så sätt skulle den befintliga kapaciteten kunna utnyttjas på ett bättre sätt och inga konstgjorda bristsignaler ges till marknaden, så att en verkligt konkurrenskraftig inre marknad kan uppnås i enlighet med direktiv 2003/54/EG.

(15)

De systemansvariga för överförings- och distributionssystemen behöver ett lämpligt och fast regelverk för sina investeringar och för underhåll och förnyelse av näten.

(16)

Enligt artikel 4 i direktiv 2003/54/EG skall medlemsstaterna övervaka och överlämna en rapport om elförsörjningstrygghet. Denna rapport bör täcka faktorer som är av betydelse på kort, medellång, och lång sikt för försörjningstrygghet, inbegripet den avsikt som den systemansvariga för överföringssystem har att investera i nätverket. Vid utformningen av denna rapport kommer medlemsstaterna att förväntas hänvisa till information och bedömningar som redan tagits fram av de systemansvariga för överföringssystem, både på individuell och kollektiv basis, inbegripet på europeisk nivå.

(17)

Medlemsstaterna bör se till att detta direktiv genomförs effektivt.

(18)

Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att trygga elförsörjningen, genom rättvis konkurrens och inrättande av en fullt ut fungerande inre marknad för el, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Syftet med bestämmelserna i detta direktiv är att trygga elförsörjningen för att se till att den inre marknaden för el fungerar väl samt att garantera

a)

en tillräcklig nivå av produktionskapacitet,

b)

en tillräcklig balans mellan utbud och efterfrågan,

c)

en lämplig nivå av överföringsförmåga mellan medlemsstaterna så att den inre marknaden utvecklas.

2.   Genom direktivet skapas en ram inom vilken medlemsstaterna skall ta fram klara, fasta och icke-diskriminerande strategier för trygg elförsörjning som är förenliga med en konkurrensutsatt inre elmarknads krav.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv skall definitionerna i artikel 2 i direktiv 2003/54/EG gälla. Dessutom avses med

a)

tillsynsmyndighet: behörigt organ som medlemsstaten har utsett till tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 23 i direktiv 2003/54/EG,

b)

tryggad elförsörjning: ett elsystems förmåga att förse slutförbrukare med el i enlighet med detta direktiv,

c)

nätdriftsäkerhet: oavbruten drift av överföringssystemet och, när så är tillämpligt, av distributionssystemet under förutsebara förhållanden,

d)

jämvikt mellan utbud och efterfrågan: tillgodoseende av förbrukarnas förutsebara efterfrågan på elanvändning utan att tvingande åtgärder behöver vidtas för att minska förbrukningen.

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

1.   Medlemsstaterna skall trygga elförsörjningen på en hög nivå genom att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att underlätta ett stabilt investeringsklimat och genom att fastställa vilka funktioner och ansvarsområden som de behöriga myndigheterna, i tillämpliga fall inbegripet tillsynsmyndigheter, och alla relevanta marknadsaktörer skall ha samt offentliggöra information om detta. De relevanta marknadsaktörerna innefattar bland annat systemansvariga för överförings- och distributionssystem, elproducenter, elleverantörer och slutförbrukare.

2.   Då medlemsstaterna genomför de åtgärder som avses i punkt 1 skall de ta hänsyn till följande:

a)

Betydelsen av att tillförsäkra en oavbruten elförsörjning.

b)

Betydelsen av en öppen och stabil regleringsram.

c)

Den inre marknaden och möjligheter till gränsöverskridande samarbete när det gäller trygg elförsörjning.

d)

Behovet av regelbundet underhåll och, i förekommande fall, förnyelse av överförings- och distributionsnäten för att upprätthålla nätets prestanda.

e)

Betydelsen av att säkerställa ett korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el (6) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi (7) i den mån bestämmelserna i dessa direktiv rör en tryggad elförsörjning.

f)

Behovet av att säkerställa tillräcklig reservkapacitet avseende överföring och produktion för en stabil drift.

g)

Betydelsen av att främja upprättandet av likvida råkraftmarknader.

3.   Då medlemsstaterna genomför de åtgärder som avses i punkt 1 får de också ta hänsyn till följande:

a)

Graden av mångfald i elproduktionen på nationell eller tillämplig regional nivå.

b)

Betydelsen av att minska de långsiktiga effekterna av den ökade efterfrågan på el.

c)

Betydelsen av att främja energieffektivitet och användning av ny teknik, särskilt teknik för efterfrågestyrning, förnybara energikällor och distribuerad produktion.

d)

Betydelsen av att avskaffa administrativa hinder för investeringar i infrastruktur- och produktionskapacitet.

4.   Medlemsstaterna skall se till att de åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv inte är diskriminerande och inte utgör någon orimlig belastning för marknadsaktörerna, inbegripet nya marknadsaktörer och företag med små marknadsandelar. Medlemsstaterna skall också, innan åtgärderna antas, ta hänsyn till följderna av dem för slutförbrukarnas elkostnader.

5.   Då medlemsstaterna tryggar en lämplig nivå av överföringsförmåga mellan medlemsstaterna enligt artikel 1.1 c skall de särskilt beakta

a)

varje medlemsstats specifika geografiska läge,

b)

upprätthållandet av en rimlig avvägning mellan kostnaderna för att bygga nya överföringsförbindelser och vinsten för slutförbrukarna,

samt

c)

säkerställandet av att befintlig överföringsförmåga används så effektivt som möjligt.

Artikel 4

Nätdriftsäkerhet

1.

a)

Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna skall se till att de systemansvariga för överföringssystemet fastställer minimidriftsregler och minimiskyldigheter för nätsäkerheten.

Innan de fastställer dessa regler och skyldigheter skall de samråda med de relevanta aktörerna i de berörda länder med vilka det finns överföringsförbindelser.

b)

Trots vad som sägs i led a första stycket får medlemsstaterna kräva att de systemansvariga för överföringssystemet ser till att dessa regler och skyldigheter underställs de behöriga myndigheterna för godkännande.

c)

Medlemsstaterna skall se till att de systemansvariga för överförings- och, i förekommande fall, distributionssystemet följer minimidriftsreglerna och uppfyller minimiskyldigheterna för nätsäkerheten.

d)

Medlemsstaterna skall kräva att de systemansvariga för överföringssystemet upprätthåller en tillfredsställande nivå på nätdriftsäkerheten.

I detta syfte skall de systemansvariga för överföringssystemet bibehålla en lämplig nivå av teknisk driftsäkerhetsreserv i överföringskapacitet samt samarbeta med berörda systemansvariga för överföringssystemet med vilka de är sammankopplade.

De förutsebara omständigheter under vilka säkerheten skall bibehållas definieras i reglerna för nätdriftsäkerheten.

e)

Medlemsstaterna skall särskilt se till att systemansvariga för sammankopplade överföringssystem och, i tillämpliga fall, de systemansvariga för distributionssystem vilka ansvarar för gemensamma överföringsförbindelser utbyter information om driftläget i elnäten i tid och på ett effektivt sätt i enlighet med driftsäkerhetskraven i minimireglerna. Samma krav skall, i tillämpliga fall, gälla för systemansvariga för överförings- och distributionssystem som tillsammans med systemansvariga utanför gemenskapen ansvarar för gemensamma överföringsförbindelser.

2.   Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna skall se till att de systemansvariga för överföringssystemen och, i tillämpliga fall, de systemansvariga för distributionssystemen fastställer och uppfyller mål för leveranskvalitet och nätsäkerhetsprestanda. Dessa mål skall godkännas av medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna och deras genomförande skall övervakas av dem. Målen skall vara objektiva, öppna och icke-diskriminerande och skall offentliggöras.

3.   När medlemsstaterna vidtar de åtgärder som avses i artikel 24 i direktiv 2003/54/EG och i artikel 6 i förordning (EG) nr 1228/2003 skall de inte göra skillnad på gränsöverskridande kontrakt och nationella kontrakt.

4.   Medlemsstaterna skall se till att minskad tillförsel i nödlägen skall grundas på i förväg fastställda kriterier i förhållande till hur obalanser hanteras av de systemansvariga för överföringssystemet. Alla säkerhetsåtgärder skall vidtas i nära samråd med andra relevanta systemansvariga för överföringssystem, med respekt för relevanta bilaterala avtal, inbegripet avtal om utbyte av information.

Artikel 5

Jämvikt mellan utbud och efterfrågan

1.   Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla jämvikt mellan efterfrågan på el och tillgänglig produktionskapacitet.

Medlemsstaterna skall bland annat

a)

utan att det påverkar små isolerade systems särskilda behov, främja inrättandet av en råkraftmarknad med rambetingelser som ger lämpliga prissignaler för produktion och förbrukning,

b)

ålägga de systemansvariga för överföringssystemet att sörja för att en lämplig nivå på reservproduktionskapaciteten är tillgänglig för balansregleringens behov och/eller att anta motsvarande marknadsbaserade åtgärder.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget, får medlemsstaterna vidta ytterligare åtgärder, omfattande, men inte begränsat till, följande:

a)

Införa bestämmelser för att främja ny produktionskapacitet och tillträde av en ny generation bolag till marknaden.

b)

Ta bort spärrar som hindrar utnyttjandet av frånkopplingsbara kontrakt.

c)

Ta bort spärrar som hindrar ingående av kontrakt för olika tidsperioder för både producenter och kunder.

d)

Uppmuntra införandet av teknik för efterfrågestyrning i realtid, exempelvis avancerade mätsystem.

e)

Uppmuntra effektiv energianvändning.

f)

Inleda anbudsförfaranden eller likvärdiga förfaranden i fråga om öppenhet och icke-diskriminering enligt artikel 7.1 i direktiv 2003/54/EG.

3.   Medlemsstaterna skall offentliggöra de åtgärder som skall vidtas enligt denna artikel och se till att de får största möjliga spridning.

Artikel 6

Investeringar i nätet

1.   Medlemsstaterna skall fastställa ett regelverk som

a)

ger investeringssignaler till de systemansvariga för både överförings- och distributionsnäten att utveckla sina nät för att möta en förutsebar efterfrågan från marknaden,

och

b)

underlättar underhåll och vid behov förnyelse av näten.

2.   Utan att detta påverkar förordning (EG) nr 1228/2003 får medlemsstaterna tillåta att investeringar i överföringsförbindelser görs av affärsmässiga intressenter.

Medlemsstaterna skall se till att beslut om investeringar i sammankopplingar fattas i nära samarbete med de berörda systemansvariga för överföringssystemen.

Artikel 7

Rapportering

1.   Medlemsstaterna skall se till att den rapport som avses i artikel 4 i direktiv 2003/54/EG täcker elsystemets övergripande tillräcklighet för den befintliga och förväntade efterfrågan för el, och innehåller följande:

a)

Nätdriftsäkerhet.

b)

Den förväntade jämvikten mellan utbudet och efterfrågan för den kommande femårsperioden.

c)

Framtidsutsikterna för elförsörjningstryggheten för perioden 5–15 år räknat från datumet för rapporten.

d)

De investeringar under de kommande fem eller fler kalenderåren som de systemansvariga för överföringssystemen eller andra aktörer som de känner till avser att göra när det gäller tillhandahållande av gränsöverskridande överföringskapacitet.

2.   Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna skall utarbeta rapporten i nära samarbete med de systemansvariga för överföringssystemen. De systemansvariga för överföringssystemen skall, om så är lämpligt, samråda med de systemansvariga för överföringssystemen i grannländerna.

3.   Det avsnitt i rapporten som avser planer för investeringar i överföringsförbindelser i enlighet med punkt 1 d skall innehålla uppgifter om följande:

a)

Principerna om hantering av överbelastningar i enlighet med förordning (EG) nr 1228/2003.

b)

Befintliga och planerade överföringsledningar.

c)

Förväntade mönster för produktion, utbud, gränsöverskridande utbyte, och konsumtion som möjliggör efterfrågestyrning.

d)

Regionala, nationella och europeiska mål för hållbar utveckling, inklusive de projekt som ingår i de prioriterade projekt som förtecknas i bilaga I till beslut nr 1229/2003/EG.

Medlemsstaterna skall se till att de systemansvariga för överföringssystemen lämnar information om de investeringar som de eller andra aktörer som de känner till avser att göra när det gäller tillhandahållande av gränsöverskridande överföringsförmåga.

Medlemsstaterna får också kräva att de systemansvariga för överföringssystemen tillhandahåller information om investeringar i samband med att interna ledningar byggs som väsentligt påverkar tillhandahållandet av gränsöverskridande överföringsförmåga.

4.   Medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna skall se till att tillgång till de uppgifter som behövs underlättas för de systemansvariga för överföringssystemen och/eller för de behöriga myndigheterna när detta behövs för genomförandet av denna uppgift.

Konfidentiell information får inte lämnas ut.

5.   På grundval av den information som avses i punkt 1, fjärde strecksatsen och som erhållits från de behöriga myndigheterna, skall kommissionen rapportera till medlemsstaterna, de behöriga myndigheterna och Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas, som inrättats genom kommissionens beslut 2003/796/EG (8) om de planerade investeringarna och deras bidrag till det mål som anges i artikel 1.1.

Denna rapport kan kombineras med den rapport som föreskrivs i artikel 28.1 c i direktiv 2003/54/EG och skall offentliggöras.

Artikel 8

Införlivande

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 24 februari 2008. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall senast den 1 december 2007 underrätta kommissionen om texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Rapportering

Kommissionen skall övervaka och se över tillämpningen av detta direktiv och senast den 24 februari 2010 överlämna en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 11

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 18 januari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 120, 20.5.2005, s. 119.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 5 juli 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 1 december 2005.

(3)  EUT L 176, 15.7.2003, s. 37. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2004/85/EG (EUT L 236, 7.7.2004, s. 10).

(4)  EUT L 176, 15.7.2003, s. 11.

(5)  EUT 176, 15.7.2003, s. 1. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1223/2004 (EUT L 233, 2.7.2004, s. 3).

(6)  EGT L 283, 27.10.2001, s. 33. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(7)  EUT L 52, 21.2.2004, s. 50.

(8)  EUT L 296, 14.11.2003, s. 34.


4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/28


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/90/EG

av den 18 januari 2006

om ändring, för tjugonionde gången, av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – c/m/r)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

De åtgärder som anges i detta direktiv omfattas av den handlingsplan som antogs genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 23 september 2002 om antagande av ett program för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008) (3). Enligt det beslutet har gemenskapen förbundit sig att främja och förbättra folkhälsan, förebygga sjukdomar och motverka potentiella hälsorisker för att minska onödig sjuklighet och förtida dödlighet och aktivitetshämmande funktionshinder.

(2)

De ämnen som finns upptagna i bilaga I till rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar och klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (4) och är klassificerade som cancerframkallande i kategori 1 eller 2 kan orsaka cancer. De ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 67/548/EEG och är klassificerade som mutagena i kategori 1 eller 2 kan orsaka ärftliga genetiska skador. De ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 67/548/EEG och är klassificerade som reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 kan orsaka fosterskador eller hämma fruktsamheten.

(3)

För att förbättra skyddet av människors hälsa och konsumentskyddet bör användningen av ämnen som nyligen klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 regleras och sådana ämnen och preparat som innehåller sådana ämnen bör inte släppas ut på marknaden för att användas av allmänheten.

(4)

I rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (5) anges begränsningarna för utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och preparat, med syftet att bland annat öka skyddet av människors hälsa och konsumentskyddet.

(5)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 94/60/EG (6) om ändring för fjortonde gången av direktiv 76/769/EEG fastställs, i form av ett tillägg till bilaga I till direktiv 76/769/EEG, en förteckning över ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2. Dessa ämnen och preparat som innehåller dessa ämnen bör inte släppas ut på marknaden för att användas av allmänheten.

(6)

Enligt direktiv 94/60/EG skall kommissionen, senast sex månader efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av en anpassning till tekniska framsteg av bilaga I till rådets direktiv 67/548/EEG, vilken omfattar ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, till Europaparlamentet och rådet överlämna ett förslag till direktiv som reglerar dessa nyligen klassificerade ämnen för att uppdatera tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG. Kommissionens förslag skall beaktas riskerna som fördelarna med dessa nyligen klassificerade ämnen och gemenskapsbestämmelserna om riskanalys.

(7)

Kommissionens direktiv 2004/73/EG av den 29 april 2004 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonionde gången av rådets direktiv 67/548/EEG, närmare bestämt bilaga I till detta, omfattar 146 poster med ämnen som nyligen klassificerats som cancerframkallande i kategori 1, 21 poster med ämnen som nyligen klassificerats som cancerframkallande i kategori 2, 152 poster med ämnen som nyligen klassificerats som mutagena i kategori 2 och 24 poster med ämnen som nyligen klassificerats som reproduktionstoxiska i kategori 2.

(8)

Genom direktiv 2004/73/EG ändras också anmärkningarna om identifiering, klassificering och märkning av fyra ämnen som klassificerats som cancerframkallande i kategori 1, 36 poster med ämnen som klassificerats som cancerframkallande i kategori 2, sex poster med ämnen klassificerats som mutagena i kategori 2, två poster med ämnen som klassificerats som reproduktionstoxiska i kategori 1 och tre poster med ämnen som klassificerats som reproduktionstoxiska i kategori 2. Förteckningarna i tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG bör ändras i enlighet med detta.

(9)

Riskerna och fördelarna med de ämnen som nyligen har klassificerats i direktiv 2004/73/EG som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 har beaktats, särskilt de ämnen som ännu inte varit föremål för begränsningar för användning i ämnen eller preparat som släpps ut på marknaden för försäljning till allmänheten (på grund av en tidigare klassificering). Genom bedömningen befanns det lämpligt att dessa nyligen klassificerade ämnen förs in i tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG.

(10)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av den gemenskapslagstiftning som fastställer minimikrav för arbetstagares säkerhet i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (7) och i enskilda direktiv som grundar sig på detta, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Tillägget till bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 24 februari 2007. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 24 augusti 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 18 januari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 255, 14.10.2005, s. 33.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 23 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning) och rådets beslut av den 8 december 2005.

(3)  EGT L 271, 9.10.2002, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 786/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 7).

(4)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1. Rättelse offentliggjord i EUT L 216, 16.6.2004, s. 3.).

(5)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/98/EG (EUT L 305, 1.10.2004, s. 63).

(6)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 1.

(7)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(8)  EUT L 158, 30.4.2004, s. 50. Rättelse offentliggjord i EUT L 229, 29.6.2004, s. 23.


BILAGA

1.

Rubriken ”Anmärkningar” i inledningen skall ändras på följande sätt:

a)

Följande anmärkningar skall införas:

”Anmärkning A:

Ämnesnamnet på etiketten skall överensstämma med en av de benämningar som anges i bilaga I till direktiv 67/548/EEG (se artikel 23.2 a).

I bilaga I till direktiv 67/548/EEG används ibland allmänna beskrivningar som ’föreningar’’ eller ’’salter’’. I sådana fall är tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ett sådant ämne på marknaden skyldig att ange korrekt namn på etiketten efter att ha tagit avsnittet ’’Nomenklatur’’ i förordet i beaktande.

I direktiv 67/548/EEG krävs också att de farosymboler, farobeteckningar samt R- och S-fraser som används för varje ämne skall vara de som anges i bilaga I (artikel 23.2 c, d och e).

För ämnen som tillhör en viss ämnesgrupp i bilaga I till direktiv 67/548/EEG skall de farosymboler, farobeteckningar samt R- och S-fraser som används för varje ämne vara de som anges för denna grupp i bilaga I.

För ämnen som tillhör mer än en ämnesgrupp i bilaga I till direktiv 67/548/EEG skall de farosymboler, farobeteckningar samt R- och S-fraser som används för varje ämne vara de som anges för båda dessa grupper i bilaga I. I de fall där två olika klassificeringar för samma fara anges för de båda grupperna skall den strängare faroklassificeringen användas.”

”Anmärkning D:

Vissa ämnen som lätt genomgår spontan polymerisering eller sönderfall släpps vanligen ut på marknaden i stabiliserad form. Det är i denna form som de förtecknas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

Emellertid släpps sådana ämnen ibland ut på marknaden i icke-stabiliserad form. I sådana fall skall tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ett sådant ämne på marknaden ange dess namn, följt av ’’ej stabiliserad’’ på etiketten.”

”Anmärkning E:

Ämnen med särskilda effekter på människors hälsa (jfr kapitel 4 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG) som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, och som även är klassificerade som mycket giftiga (T+), giftiga (T) eller hälsoskadliga (Xn), har tilldelats anmärkning E. För dessa ämnen skall ordet ’’Även’’ föregå riskfraserna R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (hälsoskadlig), R48 och R65 och samtliga kombinationer av dessa.”

”Anmärkning H:

Den klassificering och märkning som anges för detta ämne gäller endast för den eller de farliga egenskaper som anges genom riskfrasen, i kombination med angiven faroklass. Kraven i artikel 6 i direktiv 67/548/EEG på tillverkare, distributörer och importörer av detta ämne skall tillämpas på alla andra aspekter av klassificering och märkning. Den slutliga etiketten skall uppfylla kraven i avsnitt 7 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG.

Denna anmärkning gäller vissa kol- och oljebaserade ämnen samt vissa ämnesgrupper som anges i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.”

”Anmärkning S:

Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 23 i direktiv 67/548/EEG (se avsnitt 8 i bilaga VI).”

b)

Anmärkning K skall ersättas med följande text:

”Anmärkning K:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs-nr 203-450-8). Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent skall åtminstone S-fraserna (2-)9-16 användas. Denna anmärkning gäller vissa komplexa oljebaserade ämnen som anges i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.”

2.

Förteckningen under rubriken ”Punkt 29 – Cancerframkallande ämnen: kategori 1” skall ändras på följande sätt:

a)

Följande poster skall införas:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Trietylarsenat

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade naftapropanavdrivartoppfraktioner, C3-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackade kolväten och behandlade för att avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, C2 till C4, främst C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består främst av alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, C1-5-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består av alifatiska kolväten, C1 till C6, främst C1 till C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt polymeriserad nafta, stabilizertoppfraktion, C2-4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt polymeriserad nafta. Består av alifatiska kolväten, C2 till C6, främst C2 till C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk reformer-, C1-4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk reformering. Består av kolväten, C1 till C6, främst C1 till C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gaser (petroleum), C3-5-olefiner och paraffiner, alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av olefin- och paraffinkolväten, C3 till C5, använd som råvara för alkylering. Omgivningstemperaturen är normalt över dessa blandningars kritiska temperatur.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gaser (petroleum), C4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består av alifatiska kolväten, C3 till C5, främst C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gaser (petroleum), etanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av etan och eten.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gaser (petroleum), isobutanavdrivartornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom atmosfärisk destillation av en butan-butenström. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gaser (petroleum), torra propanavdrivar-, propenrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av propen med något etan och propan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gaser (petroleum), propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gaser (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av diverse kolväteströmmar. Består främst av kolväten, C1 till C4, främst propan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gaser (petroleum), Girbatolenhetsmatnings-

(Komplex blandning av kolväten, använd till matning av Girbatolenhet för avlägsnande av vätesulfid. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gaser (petroleum), isomeriserad naftafraktionerar-, C4-rika, vätesulfidfria

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder, fraktionering, återflödesbehållare

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad nafta-stabiliseringsabsorber

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk kracker-, katalytisk reformer- och väteavsvavlad, kombinerad fraktionator-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av produkterna från katalytisk krackning, katalytisk reformering och väteavsvavling, behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad nafta-fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Slutgas (petroleum), saturatgasanläggning, blandad ström, C4-rik

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringssabilisering av straight-run nafta, destillationsslutgas och katalytiskt reformerad naftastabilizerslutgas. Består av kolväten, C3 till C6, främst butan och isobutan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Slutgas (petroleum), saturatgasåtervinningsanläggnings-, C1-2-rik

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av destillatslutgas, straight-run nafta, katalytiskt reformerad naftastabilizerslutgas. Består främst av kolväten, C1 till C5, främst metan och etan.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Slutgas (petroleum), vakuumåterstoder termisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom termisk krackning av vakuumåterstoder. Består av kolväten, främst C1 till C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation och kondensation av råolja. Består av kolväten, C3 till C5, främst C3 till C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gaser (petroleum), straight-run naftahexanavdrivaravgaser, brett destillationsområde

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av full-range straight-run nafta. Består av kolväten, främst C2 till C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gaser (petroleum), hydrokrackningspropanavdrivaravgaser, kolväterika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från hydrerkrackning. Består främst av kolväten, främst C1 till C4. Kan också innehålla små mängder väte och vätesulfid.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gaser (petroleum), lätt straightrun naftastabilizer, avgaser

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av lätt straight-run nafta. Består av mättade, alifatiska kolväten, främst C2 till C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Gaser (petroleum), alkyleringsseparationstorns-, C4-rika

(Sammansatta återstoder från destillation av strömmar från olika raffinaderiprocesser. Består av kolväten C4 till C5, främst butan, med ungefärligt kokpunktsintervall från –11,7 °C till 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Kolväten, C1-4-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom termiska kracknings- och absorberprocesser samt vid destillation av råolja. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 164 °C till –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Kolväten, C1-4-, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla kolvätgaser i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Kolväten, C1-3-

(Komplex blandning av kolväten, främst C1 till C3, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Kolväten, C1-4-, butanavdrivarfraktion

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gaser (petroleum), C1-5, våta

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja och/eller krackning av torngasolja. Består av kolväten, främst C1 till C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Kolväten, C2-4-

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Kolväten, C3-

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gaser (petroleum), alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk krackning av gasolja. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gaser (petroleum), propanavdrivarbottenfraktion, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av propanavdrivarbottenfraktioner. Består främst av butan, isobutan och butadien.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gaser (petroleum), raffinaderiblandnings-

(Komplex blandning från varierande raffinaderiprocesser. Består av väte, vätesulfid och kolväten, främst C1 till C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Kolväten, C2-4, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla ett petroleumdestillat i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade kolväten, främst C2 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från –51 °C till –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gaser (petroleum), råoljefraktionering, avgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gaser (petroleum), hexanavdrivaravgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av kombinerade naftaströmmar. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gaser (petroleum), lätta straightrun bensin, fraktioneringsstabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av lätt straight-run bensin. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gaser (petroleum), naftaunifineravsvavling, stripperavgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen i en naftaunifineravsvavlingsprocess och strippad från naftaprodukten. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytiskt reformering, avgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom katalytiskt reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av metan, etan och propan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker-separationstorn, toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råvaran till C3-C4-separationstornet. Består främst av C3-kolväten.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gaser (petroleum), straight-run stabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolväten från fraktionering av vätskan från det första tornet vid destillation av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta-butanavdrivar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackat destillat och naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta och destillat. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Slutgas (petroleum), termiskt krackat destillat, gasolja och naftaabsorber

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation av termiskt krackade destillat, nafta och gasolja. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Slutgas (petroleum), termiskt krackad kolvätefraktioneringsstabilizer, petroleumförkoksning

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av termiskt krackade kolväten från petroleumförkoksning. Består av kolväten, främst C1 till C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, butadienkoncentrat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från en termisk krackningsprocess. Består av kolväten, främst C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gaser (petroleum), straight-run nafta katalytisk reformer-stabilizertoppfraktion

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Kolväten, C4-

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkaner, C1-4-, C3-rika

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gaser (petroleum), ångkracker, C3-rika

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från –70 °C till 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Kolväten, C4-, ångkrackerdestillat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av C4-kolväten, främst 1-buten och 2-buten, och innehåller även butan och isobutan, med ungefärligt kokpunktsintervall från –12 °C till +5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Petroleumgaser, flytande, sweetened, C4-fraktion

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla en flytande petroleumgasblandning i en sweeteningprocess för att oxidera merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade C4-kolväten.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinat (petroleum), ångkrackad C4-fraktion, kopparammoniakacetatextraktion, C3-5- och omättade C3-5-, butadienfria

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gaser (petroleum), aminsystemsatsnings-

(Satsningsgas till aminsystemet för avlägsnande av vätesulfid. Består av väte. Kolmonoxid, koldioxid, vätesulfid och alifatiska kolväten, C1 till C5, kan också ingå.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-väteavsvavlingsavgaser

(Avgaser från bensenanläggning. Består främst av väte. Kolmonoxid samt kolväten, främst C1 till C6, inbegripet bensen, kan också ingå.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-återcirkulations-, väterika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom recirkulering av gaserna från bensenanläggningen. Består främst av väte med olika små mängder av kolmonoxid och kolväten, C1 till C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gaser (petroleum), blandningsolje-, väte- och kväverika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av en blandningsolja. Består främst av väte och kväve med olika små mängder av kolmonoxid, koldioxid och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerade naftastrippertoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten från stabiliseringen av katalytiskt reformerad nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning, och återcirkulerad för att bevara väte. Består främst av väte. Kan också innehålla varierande små mängder av kolmonoxid, koldioxid, kväve och kolväten, främst C1 till C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning. Består av kolväten, C1 till C5, och väte.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-, väterika

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gaser (petroleum), C2-returströms-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom extraktion av väte ur en gasström som främst består av väte med små mängder av kväve, kolmonoxid, metan, etan och eten. Består främst av kolväten, som metan, etan och eten, med små mängder väte, kväve och kolmonoxid.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gaser (petroleum), torra sura, gaskoncentreringsenhetsavgaser

(Komplex blandning av torra gaser från en gaskoncentreringsenhet. Består av väte, vätesulfid och kolväten, främst C1 till C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gaser (petroleum), gaskoncentreringsreabsorber, destillations-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från blandade gasströmmar i en gaskoncentreringsreabsorber. Består främst av väte, kolmonoxid, koldioxid, kväve, vätesulfid och kolväten, C1 till C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gaser (petroleum), väteabsorberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom absorption av väte från en väterik ström. Består av väte, kolmonoxid, kväve och metan med små mängder C2-kolväten.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gaser (petroleum), väterika

(Komplex blandning separerad som gas från kolvätegaser vid avkylning. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid, kväve, metan och C2-kolväten.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade, blandningsoljeåtercirkulerings-, väte- och kväverika

(Komplex blandning erhållen från återcirkulerad vätebehandlad blandningsolja. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gaser (petroleum), återcirkulerings-, väterika

(Komplex blandning erhållen från återcirkulade reaktorgaser. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve, vätesulfid och mättade alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gaser (petroleum), reformer-, väterika

(Komplex blandning erhållen från reformerarna. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte, metan och etan med olika små mängder vätesulfid och alifatiska kolväten, C3 till C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väte- och metanrika

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte och metan med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve och mättade alifatiska kolväten, C2 till C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väterika

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gaser (petroleum), termisk krackning- destillations-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består av väte, vätesulfid, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk krackning-refraktioneringsabsorber-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom refraktionering av produkter från katalytisk krackning. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftaavskiljar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt reformad nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Slutgas (petroleum), krackat destillat vätebehandlarseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad straight-run naftaseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid väteavsvavling av straight-run nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run naftastabilizer-toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta, följt av fraktionering av det totala utflödet. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gaser (petroleum), reformerutlopps-, högtrycksflashkammaravgaser

(Komplex blandning erhållen genom högtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gaser (petroleum), reformerutflödeslågtrycksflashkammarav-

(Komplex blandning erhållen genom lågtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, destillationsavgaser

(Komplex blandning separerad vid destillation av en gasström innehållande väte, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, C1 till C6, eller erhållen genom krackning av etan och propan. Består av kolväten, främst C1 till C2, väte, kväve och kolmonoxid.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gaser (petroleum), bensenenhet vätebehandlare pentanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning erhållen genom behandling av råvaran till bensenenheten med väte i närvaro av katalysator, följt av depentanisering. Består främst av väte, etan och propan, med olika små mängder kväve, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C6. Kan innehålla spårmängder av bensen.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gaser (petroleum), sekundära absorberavgaser, fluidiserad katalytisk kracker-toppfraktioner fraktionerings-

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av toppfraktionsprodukten från katalytisk krackning i fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve och kolväten, främst C1 till C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Petroleumprodukter, raffinaderigaser

(Komplex blandning som främst består av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gaser (petroleum), hydrokrackning lågtrycksseparator-

(Komplex blandning erhållen genom vätske-ång-separationen av utloppet från hydrerkrackningsprocessreaktorn. Består främst av väte och mättade kolväten, främst C1 till C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gaser (petroleum), raffinaderi

(Komplex blandning erhållen från olika petroleumraffineringsoperationer. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gaser (petroleum), platformerprodukter separatoravgaser

(Komplex blandning erhållen från kemisk reformering av naften till aromater. Består av väte och mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogenpentanavdrivarstabilisatoravgaser

(Komplex blandning erhållen från pentanavdrivarstabilisering av vätebehandlad fotogen. Består främst av väte, metan, etan och propan med olika små mängder kväve, vätesulfid, kolmonoxid och kolväten, främst C4 till C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogen flashkammar-

(Komplex blandning erhållen från flashkammaren i enheten där sur fotogen behandlas med väte i närvaro av katalysator. Består främst av väte och metan med olika små mängder kväve, kolmonoxid och kolväten, främst C2 till C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gaser (petroleum), destillat unifiner avsvavlingsstripper, avgaser

(Komplex blandning strippad från vätskeprodukten från unifiner-avsvavlingsprocessen. Består av vätesulfid, metan, etan och propan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning erhållen från fraktionering av toppfraktionsprodukten från fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, vätesulfid, kväve och kolväten, främst C1 till C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker skrubber, sekundära absorberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom att skrubbatoppfraktionen från en fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve, metan, etan och propan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gaser (petroleum), tungt destillat, vätebehandlaravsvavlare stripperavgaser

(Komplex blandning strippad från vätskeprodukter från det tunga destillatet från vätebehandlaravsvavlingsprocessen. Består av väte, svavelväte och mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gaser (petroleum), platformerstabilizer, avgaser, fraktionering av lätta produkter

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av de lätta produkterna från platformenhetens platinareaktorer. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gaser (petroleum), preflashtorn, rådestillation

(Komplex blandning från det första tornet vid destillation av råolja. Består av kväve och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gaser (petroleum), tjärstripperavgaser

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av reducerad råolja. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gaser (petroleum), unifiner stripperavgaser

(Blandning av väte och metan från fraktionering av produkterna från unifinerenheten.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk väteavsvavlad naftaseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Slutgas (petroleum), straight-run nafta väteavsvavlar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gaser (petroleum), svampabsorptionsfatsavgaser, topproduktfraktionering från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av produkterna från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gaser (petroleum), rådestillation och katalytisk krackning

(Komplex blandning erhållen genom rådestillation och katalytisk krackning. Består av väte, svavelväte, kväve, kolmonoxid och paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gaser (petroleum), gasolja dietanolaminskrubberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom avsvavling av gasoljor med dietanolamin. Består främst av svavelväte, väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gaser (petroleum), gasolja, väteavsvavlingsavgaser

(Komplex blandning erhållen genom separering av vätskefasen från hydreringsreaktionen. Består främst av väte, svavelväte och alifatiska kolväten, främst C1 till C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gaser (petroleum), gasoljeväteavsvavlingsutblås-

(Komplex blandning av gaser från reformer och från urluftning av hydreringsreaktorn. Består främst av väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gaser (petroleum), hydroingsreaktorsutflödesflashkammarav-

(Komplex blandning av gaser från flashning av utloppen från hydreringsreaktionen. Består främst av väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gaser (petroleum), naftaångkrackning, högtrycksåterstoder

(Komplex blandning erhållen genom blandning av den icke kondenserbara delen av produkten från naftaångkrackning samt återstodsgaser från bearbetning av efterföljande produkter. Består främst av väte samt paraffin och olefinkolväten, främst C1 till C5, vilka kan vara blandade med naturgas.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gaser (petroleum), avgasåterstoder från termisk krackning

(Komplex blandning erhållen från viskositetsreduktion i ugn av återstoder. Består främst av svavelväte samt paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gaser (petroleum), C3-4-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från krackning av råolja. Består av kolväten, C3 till C4, främst propan och propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från –51 °C till –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Slutgas (petroleum), fraktioneringsabsorber- katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt polymeriseringsnafta fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabiliseringsprodukter från polymerisering av nafta. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftafraktioneringsstabilizer, vätesulfidfri

(Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Slutgas (petroleum), krackade destillat vätebehandlingsstripper-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av termiskt krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består främst av mättade kolväten, C1 till C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Slutgas (petroleum), straight-rundestillat väteavsvavlar-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom katalytiskt väteavsvavling av straight-run-destillat och från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk gaskrackningsabsorber-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning av gasolja. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, etanavdrivar-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad destillat- och väteavsvavlad naftafraktioneringskolonn-, syrafri

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av väteavsvavlad nafta och destillatkolväteströmmar samt behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad vakuumgasoljestripper-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom strippningsstabilisering av katalytiskt väteavsvavlad vakuumgasolja från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Slutgas (petroleum), lätt straightrun naftastabilizer-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom fraktioneringsstabilisering av straight-run nafta från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Slutgas (petroleum), propan-propenalkyleringsmatnings-, förbehandlingsetanavdrivar-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan propan och propen. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom katalytisk väteavsvavling av vakuumgasolja från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C3 till C5, med ungefärligt kokpunktsintervall från –48 °C till 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkaner, C1-2-

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkaner, C2-3-

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkaner, C3-4-

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkaner, C4-5-

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Bränngaser

(Blandning av lätta gaser. Består främst av väte och/eller lågmolekylära kolväten.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Bränngaser, råoljedestillat

(Komplex blandning av lätta gaser, erhållen genom destillation av råolja vid katalytisk reformering av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 217 °C till –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Kolväten, C3-4-

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Kolväten, C4-5-

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Kolväten, C2-4-, C3-rika

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Petroleumgaser, flytande

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från –40 °C till 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Petroleumgaser, flytande, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom avsvavling av en flytande petroleumgasblandning för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från –40 °C till 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gaser (petroleum), C3-4-, isobutanrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade kolväten, oftast C3 till C6, främst butan och isobutan. Består av mättade och omättade kolväten, C3 till C4, främst isobutan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destillat (petroleum), C3-6-, piperylenrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade alifatiska kolväten, oftast C3 till C6. Består av mättade och omättade kolväten, C3 till C6, främst piperylener.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gaser (petroleum), butanseparationstornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av butanströmmen. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gaser (petroleum), C2-3-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består främst av etan, eten, propan och propen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad gasolja propanavdrivarbottenfraktioner, C4-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid fraktionering av en katalytiskt krackad gasoljekolvätenström och behandlad för att avlägsna vätesulfid och andra sura komponenter. Består av kolväten, C3 till C5, främst C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad naftabutanavdrivar bottenfraktioner, C3-5-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Slutgas (petroleum), isomeriserad nafta fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen ur produkter från fraktioneringsstabilisering av isomeriserad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

b)

Posterna med indexnummer 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 och 612-042-00-2 skall ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Krom(VI)trioxid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-Naftylamin; betanaftylamin

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Benzidin; 4,4′-diaminobifenyl; bifenyl-4,4′-ylendiamin 1,1’-bifenyl-4,4’-diamin

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E”

3.

Förteckningen under rubriken ”Punkt 29 – Cancerframkallande ämnen: kategori 2” skall ändras på följande sätt:

a)

Följande poster skall införas:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Isobutylnitrit

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Kadmiumsulfid

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Kadmium (luftantändlig)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Isopren (stabiliserad)

2-Metyl-1,3-butadien

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Kloropren (stabiliserad)

2-Klorobuta-1,3-dien

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-Triklorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α, α, α, 4-Tetraklortoluen

p-Klorbenzotriklorid

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4′-Bis(dimetylamino)benzofenon

Michlers keton

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

(S)-oxiranmetyl-4-metylbenzensulfonat

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-Nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(Metylenbis(4,1-fenylenazo(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxopyridin-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridiniumdikloriddihydroklorid

611-099-00-0

401-500-5

 

Diaminotoluen, teknisk produkt – blandning av [2] och [3]

metyl-fenylendiamin [1]

4-metyl-m-fenylendiamin [2]

2-metyl-m-fenylendiamin [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-Klor-o-toluidin [1]

4-klor-o-toluidinhydroklorid [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-Trimetylanilin [1]

2,4,5-trimetylanilinhydroklorid [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-Tiodianilin [1] och dess salter

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-Oxidianilin [1] och dess salter

p-Aminofenyleter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-Diaminoanisol [1]

4-metoxi-m-fenylendiamin

2,4-diaminoanisolsulfat [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetrametyl-4,4′-metylendianilin

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 med ≥ 0,1 % av Michlers keton (EG-nr 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-Metoxi-m-toluidin

p-kresidin

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Blandning av: 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion;

blandning av oligomerer av 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

613-199-00-x

421-550-1

 

Kreosotolja, acenaftenfraktion

Tvättolja

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Kreosotolja

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Kreosot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H”

b)

Posterna med indexnummer 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 och 649-006-00-0 skall ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Hydrazin

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-Dimetylhydrazin

007-013-00-0

540-73-8

E

Dimetylsulfat

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Kaliumdikromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdikromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdikromat, vattenfri

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdikromat, dihydrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Koboltdiklorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Koboltsulfat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Kadmiumoxid

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Kadmiumfluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmiumklorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Kadmiumsulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-Dibrometan; etylendibromid

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-Diklorbut-2-en

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-Epoxipropan-1-ol; glycidol oxiranmetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-Allyl-1,3-benzodioxol; safrol

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

Akrylnitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-Dinitrotoluen; dinitrotoluen, teknisk kvalitet [1] dinitrotoluen [2];

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-Dinitrotoluen

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Azobenzen

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

Trinatrium-[4′-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)bifenyl-1,3′,3″, 1‴-tetraolat-O, O′, O″, O‴]koppar(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

2-Metoxianilin; o-anisidin,

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-Diaminodifenylmetan; 4,4′-metylendianilin

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrosodimetylamin; dimetylnitrosamin

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-Metylaziridin; propylenimin

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Kreosotolja, acenaftenfraktion, acenaftenfri

(Oljeåterstoder efter avlägsnande av acenaften genom kristallisation ur acenaftenolja från stenkolstjära. Består främst av naftalen och alkylnaftalener.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Återstoder (stenkolstjära), kreosotoljedestillation

(Återstoden från fraktionerad destillation av tvättolja, med ungefärligt kokpunktsintervall från 270 °C till 330 °C. Består främst av bicykliska aromatiska och heterocykliska kolväten.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Kreosotolja, högkokande destillat

(Den högkokande destillationsfraktionen från högtemperaturförkolning av bituminösa kol, som ytterligare raffineras för att avlägsna överskott av kristallina salter. Består främst av kreosotolja samt några av de normala polycykliska aromatiska salter som ingår i stenkolstjära. Kristallfri vid ungefär 5 °C.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Extraktionsåterstoder (kol), kreosotolja, sura

(Komplex blandning av kolväten från den basbefriade fraktionen från destillation av stenkolstjära, med ungefärligt kokpunktsintervall från 250 °C till 280 °C. Består främst av bifenyl och isomera dimetylnaftalener.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Kreosotolja, lågkokande destillat

(Den lågkokande destillationsfraktionen från högtemperaturförkolning av bituminösa kol, som ytterligare raffineras för att avlägsna överskott av kristallina salter. Består främst av kreosotolja från vilken några av de normala polycykliska aromatiska salter som ingår i stenkolstjäredestillat avlägsnats. Kristallfri vid ungefär 38 °C.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av lätt nafteniskt destillat

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av tungt paraffiniskt destillat

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av lätt paraffiniskt destillat

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av tungt nafteniskt destillat

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Petroleum, lösningsmedelsextrakt av lätt vakumgasoljedestillat

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Kolväten C26-55, aromatrika

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H”

c)

I posten med indexnummer 611-063-00-4 skall numret ”164058-22-4” införas i spalten med rubriken ”CAS-nr”.

d)

Posterna med indexnummer 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-199-00-5, ---649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 och 649-210-00-X skall utgå.

4.

Förteckningen under rubriken ”Punkt 30 – Mutagena ämnen: kategori 2” skall ändras på följande sätt:

a)

Följande poster skall införas:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Krom(VI)trioxid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Kadmiumsulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-Nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-oxidianilin [1] och dess salter

p-aminofenyleter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Karbendazim (ISO)

metylbenzimidazol-2-ylkarbamat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyl (ISO)

metyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade naftapropanavdrivartoppfraktioner, C3-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackade kolväten och behandlade för att avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, C2 till C4, främst C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består främst av alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, C1-5-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består av alifatiska kolväten, C1 till C6, främst C1 till C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt polymeriserad nafta, stabilizertoppfraktion, C2-4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt polymeriserad nafta. Består av alifatiska kolväten, C2 till C6, främst C2 till C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Gaser (petroleum), katalytisk reformer-, C1-4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk reformering. Består av kolväten, C1 till C6, främst C1 till C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Gaser (petroleum), C3-5-olefiner och paraffiner, alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av olefin- och paraffinkolväten, C3 till C5, använd som råvara för alkylering. Omgivningstemperaturen är normalt över dessa blandningars kritiska temperatur.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Gaser (petroleum), C4-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består av alifatiska kolväten, C3 till C5, främst C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Gaser (petroleum), etanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av etan och eten.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Gaser (petroleum), isobutanavdrivartornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom atmosfärisk destillation av en butan-butenström. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Gaser (petroleum), torra propanavdrivar-, propenrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består främst av propen med något etan och propan.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Gaser (petroleum), propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionen från katalytisk krackning. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Gaser (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av diverse kolväteströmmar. Består främst av kolväten, C1 till C4, främst propan.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Gaser (petroleum), Girbatolenhetsmatnings-

(Komplex blandning av kolväten, använd till matning av Girbatolenhet för avlägsnande av vätesulfid. Består av alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Gaser (petroleum), isomeriserad naftafraktionerar-, C4-rika, vätesulfidfria

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder, fraktionering, återflödesbehållare

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad nafta-stabiliseringsabsorber

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk kracker-, katalytisk reformer- och väteavsvavlad, kombinerad fraktionator-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av produkterna från katalytisk krackning, katalytisk reformering och väteavsvavling, behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad nafta-fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Slutgas (petroleum), saturatgasanläggning, blandad ström, C4-rik

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringssabilisering av straight-run nafta, destillationsslutgas och katalytiskt reformerad naftastabilizerslutgas. Består av kolväten, C3 till C6, främst butan och isobutan.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Slutgas (petroleum), saturatgasåtervinningsanläggnings-, C1-2-rik

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av destillatslutgas, straight-run nafta, katalytiskt reformerad naftastabilizerslutgas. Består främst av kolväten, C1 till C5, främst metan och etan.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Slutgas (petroleum), vakuumåterstoder termisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom termisk krackning av vakuumåterstoder. Består av kolväten, främst C1 till C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation och kondensation av råolja. Består av kolväten, C3 till C5, främst C3 till C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Gaser (petroleum), straight-run naftahexanavdrivaravgaser, brett destillationsområde

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av full-range straight-run nafta. Består av kolväten, främst C2 till C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Gaser (petroleum), hydrokrackningspropanavdrivaravgaser, kolväterika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkterna från hydrerkrackning. Består främst av kolväten, främst C1 till C4. Kan också innehålla små mängder väte och vätesulfid.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Gaser (petroleum), lätt straight-run naftastabilizer, avgaser

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av lätt straight-run nafta. Består av mättade, alifatiska kolväten, främst C2 till C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Gaser (petroleum), alkyleringsseparationstorns-, C4-rika

(Sammansatta återstoder från destillation av strömmar från olika raffinaderiprocesser. Består av kolväten C4 till C5, främst butan, med ungefärligt kokpunktsintervall från –11,7 °C till 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Kolväten, C1-4-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom termiska kracknings- och absorber processer samt vid destillation av råolja. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från - 164 °C till -0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Kolväten, C1-4-, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av kolvätgaser i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består av kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Kolväten, C1-3-

(Komplex blandning av kolväten, främst C1 till C3, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 164 °C till –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Kolväten, C1-4-, butanavdrivarfraktion

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Gaser (petroleum), C1-5, våta

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja och/eller krackning av torngasolja. Består av kolväten, främst C1 till C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Kolväten, C2-4-

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Kolväten, C3-

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Gaser (petroleum), alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk krackning av gasolja. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Gaser (petroleum), propanavdrivarbottenfraktion, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av propanavdrivarbottenfraktioner. Består främst av butan, isobutan och butadien.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Gaser (petroleum), raffinaderiblandnings-

(Komplex blandning från varierande raffinaderiprocesser. Består av väte, vätesulfid och kolväten, främst C1 till C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Består främst av kolväten, främst C3 till C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Kolväten, C2-4, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla ett petroleumdestillat i en sweeteningprocess för att omvandla merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade kolväten, främst C2 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från –51 °C till –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Gaser (petroleum), råoljefraktionering, avgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Gaser (petroleum), hexanavdrivaravgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av kombinerade naftaströmmar. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Gaser (petroleum), lätta straight-run bensin, fraktioneringsstabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av lätt straight-run bensin. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Gaser (petroleum), naftaunifineravsvavling, stripperavgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen i en naftaunifineravsvavlingsprocess och strippad från naftaprodukten. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytiskt reformering, avgaser

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom katalytiskt reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av metan, etan och propan.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker-separationstorn, toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av råvaran till C3-C4-separationstornet. Består främst av C3-kolväten.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Gaser (petroleum), straight-run stabilizeravgaser

(Komplex blandning av kolväten från fraktionering av vätskan från det första tornet vid destillation av råolja. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta-butanavdrivar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt krackat destillat och naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom fraktionering av katalytiskt krackad nafta och destillat. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Slutgas (petroleum), termiskt krackat destillat, gasolja och naftaabsorber

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom separation av termiskt krackade destillat, nafta och gasolja. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Slutgas (petroleum), termiskt krackad kolvätefraktioneringsstabilizer, petroleumförkoksning

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom fraktioneringsstabilisering av termiskt krackade kolväten från petroleumförkoksning. Består av kolväten, främst C1 till C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, butadienkoncentrat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från en termisk krackningsprocess. Består av kolväten, främst C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Gaser (petroleum), straight-run nafta katalytisk reformer-stabilizertoppfraktion

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom katalytisk reformering av straight-run nafta och fraktionering av det totala utflödet. Består av mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Kolväten, C4-

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkaner, C1-4-, C3-rika

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Gaser (petroleum), ångkracker, C3-rika

(Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från –70 °C till 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Kolväten, C4-, ångkrackerdestillat

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från ångkrackning. Består främst av C4-kolväten, främst 1-buten och 2-buten, och innehåller även butan och isobutan, med ungefärligt kokpunktsintervall från –12 °C till +5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Petroleumgaser, flytande, sweetened, C4-fraktion

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en flytande petroleumgasblandning i en sweeteningprocess för att oxidera merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av mättade och omättade C4-kolväten.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Raffinat (petroleum), ångkrackad C4-fraktion, kopparammoniakacetatextraktion, C3-5- och omättade C3-5-, butadienfria

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Gaser (petroleum), aminsystemsatsnings-

(Satsningsgas till aminsystemet för avlägsnande av vätesulfid. Består av väte. Kolmonoxid, koldioxid, vätesulfid och alifatiska kolväten, C1 till C5, kan också ingå.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-väteavsvavlingsavgaser

(Avgaser från bensenanläggning. Består främst av väte. Kolmonoxid samt kolväten, främst C1 till C6, inbegripet bensen, kan också ingå.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Gaser (petroleum), bensenanläggnings-återcirkulations-, väterika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom recirkulation av gaserna från bensenanläggningen. Består främst av väte med olika små mängder av kolmonoxid och kolväten, C1 till C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Gaser (petroleum), blandningsolje-, väte- och kväverika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av en blandningsolja. Består främst av väte och kväve med olika små mängder av kolmonoxid, koldioxid och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerade naftastrippertoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten från stabiliseringen av katalytiskt reformerad nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning, och återcirkulerad för att bevara väte. Består främst av väte. Kan också innehålla varierande små mängder av kolmonoxid, koldioxid, kväve och kolväten, främst C1 till C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytisk reformering av C6-C8-satsning. Består av kolväten, C1 till C5, och väte.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk reformer-återcirkulerings-, väterika

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Gaser (petroleum), C2-returströms-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom extraktion av väte ur en gasström som främst består av väte med små mängder av kväve, kolmonoxid, metan, etan och eten. Består främst av kolväten, som metan, etan och eten, med små mängder väte, kväve och kolmonoxid.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Gaser (petroleum), torra sura, gaskoncentreringsenhetsavgaser

(Komplex blandning av torra gaser från en gaskoncentreringsenhet. Består av väte, vätesulfid och kolväten, främst C1 till C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Gaser (petroleum), gaskoncentreringsreabsorber, destillations-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från blandade gasströmmar i en gaskoncentreringsreabsorber. Består främst av väte, kolmonoxid, koldioxid, kväve, vätesulfid och kolväten, C1 till C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Gaser (petroleum), väteabsorberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom att absorbera väte från en väterik ström. Består av väte, kolmonoxid, kväve och metan med små mängder C2-kolväten.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Gaser (petroleum), väterika

(Komplex blandning separerad som gas från kolvätegaser vid avkylning. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid, kväve, metan och C2-kolväten.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade, blandningsoljeåtercirkulerings-, väte- och kväverika

(Komplex blandning erhållen från återcirkulerad vätebehandlad blandningsolja. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Gaser (petroleum), återcirkulerings-, väterika

(Komplex blandning erhållen från återcirkulade reaktorgaser. Består främst av väte och kväve, med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve, vätesulfid och mättade alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Gaser (petroleum), reformer-, väterika

(Komplex blandning erhållen från reformerarna. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte, metan och etan med olika små mängder vätesulfid och alifatiska kolväten, C3 till C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väte- och metanrika

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte och metan med olika små mängder kolmonoxid, koldioxid, kväve och mättade alifatiska kolväten, C2 till C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väterika

(Komplex blandning erhållen från reformeringsvätebehandling. Består främst av väte med olika små mängder kolmonoxid och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Gaser (petroleum), termisk krackning- destillations-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från termisk krackning. Består av väte, vätesulfid, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk krackning-refraktioneringsabsorber-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom refraktionering av produkter från katalytisk krackning. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftaavskiljar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt reformad nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Slutgas (petroleum), krackat destillat vätebehandlarseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom att behandla krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad straight-run naftaseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid väteavsvavling av straight-run nafta. Består av väte och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run naftastabilizer-toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid katalytisk reformering av straight-run nafta, följt av fraktionering av det totala utflödet. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Gaser (petroleum), reformerutlopps-, högtrycksflashkammaravgaser

(Komplex blandning erhållen genom högtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Gaser (petroleum), reformerutflödeslågtrycksflashkammarav-

(Komplex blandning erhållen genom lågtrycksflashning av utloppet från reformeringsreaktorn. Består främst av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, destillationsavgaser

(Komplex blandning separerad vid destillation av en gasström innehållande väte, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, C1 till C6, eller erhållen genom krackning av etan och propan. Består av kolväten, främst C1 till C2, väte, kväve och kolmonoxid.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Gaser (petroleum), bensenenhet vätebehandlare pentanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning erhållen genom behandling av råvaran till bensenenheten med väte i närvaro av katalysator, följt av depentanisering. Består främst av väte, etan och propan, med olika små mängder kväve, kolmonoxid, koldioxid och kolväten, främst C1 till C6. Kan innehålla spårmängder av bensen.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Gaser (petroleum), sekundära absorberavgaser, fluidiserad katalytisk kracker-toppfraktioner fraktionerings-

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av toppfraktionsprodukten från katalytisk krackning i fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve och kolväten, främst C1 till C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Petroleumprodukter, raffinaderigaser

(Komplex blandning som främst består av väte med olika små mängder metan, etan och propan.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Gaser (petroleum), hydrokrackning lågtrycksseparator-

(Komplex blandning erhållen genom vätske-ång-separationen av utloppet från hydrerkrackningsprocessreaktorn. Består främst av väte och mättade kolväten, främst C1 till C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Gaser (petroleum), raffinaderi

(Komplex blandning erhållen från olika petroleumraffineringsoperationer. Består av väte och kolväten, främst C1 till C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Gaser (petroleum), platformerprodukter separatoravgaser

(Komplex blandning erhållen från kemisk reformering av naften till aromater. Består av väte och mättade alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogenpentanavdrivarstabilisatoravgaser

(Komplex blandning erhållen från pentanavdrivarstabilisering av vätebehandlad fotogen. Består främst av väte, metan, etan och propan med olika små mängder kväve, vätesulfid, kolmonoxid och kolväten, främst C4 till C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogen flashkammar-

(Komplex blandning erhållen från flashkammaren i enheten där sur fotogen behandlas med väte i närvaro av katalysator. Består främst av väte och metan med olika små mängder kväve, kolmonoxid och kolväten, främst C2 till C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Gaser (petroleum), destillat unifiner avsvavlingsstripper, avgaser

(Komplex blandning strippad från vätskeprodukten från unifiner-avsvavlingsprocessen. Består av vätesulfid, metan, etan och propan.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning erhållen från fraktionering av toppfraktionsprodukten från fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, vätesulfid, kväve och kolväten, främst C1 till C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker skrubber, sekundära absorberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom att skrubbatoppfraktionen från en fluidiserad katalytisk kracker. Består av väte, kväve, metan, etan och propan.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Gaser (petroleum), tungt destillat, vätebehandlaravsvavlare stripperavgaser

(Komplex blandning strippad från vätskeprodukter från det tunga destillatet från vätebehandlaravsvavlingsprocessen. Består av väte, svavelväte och mättade alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Gaser (petroleum), platformerstabilizer, avgaser, fraktionering av lätta produkter

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av de lätta produkterna från platformenhetens platinareaktorer. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Gaser (petroleum), preflashtorn, rådestillation

(Komplex blandning från det första tornet vid destillation av råolja. Består av kväve och mättade, alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Gaser (petroleum), tjärstripperavgaser

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av reducerad råolja. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Gaser (petroleum), unifiner stripperavgaser

(Blandning av väte och metan från fraktionering av produkterna från unifiner-enheten.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk väteavsvavlad naftaseparator-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte, metan, etan och propan.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Slutgas (petroleum), straight-run nafta väteavsvavlar-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom väteavsvavling av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Gaser (petroleum), svampabsorptionsfatsavgaser, topproduktfraktionering från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av produkterna från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Gaser (petroleum), rådestillation och katalytisk krackning

(Komplex blandning erhållen genom rådestillation och katalytisk krackning. Består av väte, svavelväte, kväve, kolmonoxid och paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Gaser (petroleum), gasolja dietanolaminskrubberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom avsvavling av gasoljor med dietanolamin. Består främst av svavelväte, väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Gaser (petroleum), gasolja, väteavsvavlingsavgaser

(Komplex blandning erhållen genom separering av vätskefasen från hydreringsreaktionen. Består främst av väte, svavelväte och alifatiska kolväten, främst C1 till C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Gaser (petroleum), gasoljeväteavsvavlingsutblås-

(Komplex blandning av gaser från reformer och från urluftning av hydreringsreaktorn. Består främst av väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Gaser (petroleum), hydroingsreaktorsutflödesflashkammarav-

(Komplex blandning av gaser från flashning av utloppen från hydreringsreaktionen. Består främst av väte och alifatiska kolväten, främst C1 till C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Gaser (petroleum), naftaångkrackning, högtrycksåterstoder

(Komplex blandning erhållen genom blandning av den icke kondenserbara delen av produkten från naftaångkrackning samt återstodsgaser från bearbetning av efterföljande produkter. Består främst av väte samt paraffin och olefinkolväten, främst C1 till C5, vilka kan vara blandade med naturgas.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Gaser (petroleum), avgasåterstoder från termisk krackning

(Komplex blandning erhållen från viskositetsreduktion i ugn av återstoder. Består främst av svavelväte samt paraffin- och olefinkolväten, främst C1 till C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Gaser (petroleum), C3-4-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från krackning av råolja. Består av kolväten, C3 till C4, främst propan och propen, med ungefärligt kokpunktsintervall från –51 °C till –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Slutgas (petroleum), fraktioneringsabsorber- katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt polymeriseringsnafta fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabiliseringsprodukter från polymerisering av nafta. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftafraktioneringsstabilizer, vätesulfidfri

(Komplex blandning av kolväten från fraktioneringsstabilisering av katalytiskt reformerad nafta från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Slutgas (petroleum), krackade destillat vätebehandlingsstripper-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av termiskt krackade destillat med väte i närvaro av katalysator. Består främst av mättade kolväten, C1 till C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Slutgas (petroleum), straight-run-destillat väteavsvavlar-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom katalytiskt väteavsvavling av straight-run-destillat och från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Slutgas (petroleum), katalytisk gaskrackningsabsorber-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från katalytisk krackning av gasolja. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, etanavdrivar-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkter från olika kolväteströmmar. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad destillat- och väteavsvavlad naftafraktioneringskolonn-, syrafri

(Komplex blandning erhållen genom fraktionering av väteavsvavlad nafta och destillatkolväteströmmar samt behandlad för att avlägsna sura föroreningar. Består främst av kolväten, främst C1 till C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad vakuumgasoljestripper-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom strippningsstabilisering av katalytiskt väteavsvavlad vakuumgasolja, och från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Slutgas (petroleum), lätt straightrun naftastabilizer-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom fraktioneringsstabilisering av straight-run nafta, och från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, C1 till C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Slutgas (petroleum), propan-propenalkyleringsmatnings-, förbehandlingsetanavdrivar-

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från reaktionen mellan propan och propen. Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, vätesulfidfri

(Komplex blandning erhållen genom katalytisk väteavsvavling av vakuumgasolja från vilken vätesulfid avlägsnats genom aminbehandling. Består främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner

(Komplex blandning erhållen genom destillation av produkterna från katalytisk krackning. Består av kolväten, främst C3 till C5, med ungefärligt kokpunktsintervall från –48 °C till 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkaner, C1-2-

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkaner, C2-3-

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkaner, C3-4-

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkaner, C4-5-

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Bränngaser

(Blandning av lätta gaser. Består främst av väte och/eller lågmolekylära kolväten.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Bränngaser, råoljedestillat

(Komplex blandning av lätta gaser, erhållen genom destillation av råolja vid katalytisk reformering av nafta. Består av väte och kolväten, främst C1 till C4, med ungefärligt kokpunktsintervall från – 217 °C till –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Kolväten, C3-4-

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Kolväten, C4-5-

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Kolväten, C2-4-, C3-rika

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Petroleumgaser, flytande

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av råolja. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från –40 °C till 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Petroleumgaser, flytande, sweetened

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom avsvavling av en flytande petroleumgasblandning för omvandling av merkaptaner eller avlägsnande av sura föroreningar. Består av kolväten, främst C3 till C7, med ungefärligt kokpunktsintervall från –40 °C till 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Gaser (petroleum), C3-4-, isobutanrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade kolväten, oftast C3 till C6, främst butan och isobutan. Består av mättade och omättade kolväten, C3 till C4, främst isobutan.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destillat (petroleum), C3-6-, piperylenrika

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av mättade och omättade alifatiska kolväten, oftast C3 till C6. Består av mättade och omättade kolväten, C3 till C6, främst piperylener.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Gaser (petroleum), butanseparationstornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av butanströmmen. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Gaser (petroleum), C2-3-

(Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation av produkter från en katalytisk fraktioneringsprocess. Består främst av etan, eten, propan och propen.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad gasolja propanavdrivarbottenfraktioner, C4-rika, syrafria

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid fraktionering av en katalytiskt krackad gasoljekolvätenström och behandlad för att avlägsna vätesulfid och andra sura komponenter. Består av kolväten, C3 till C5, främst C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Gaser (petroleum), katalytiskt krackad naftabutanavdrivar bottenfraktioner, C3-5-rika

(Komplex blandning av kolväten erhållen vid stabilisering av katalytiskt krackad nafta. Består av alifatiska kolväten, främst C3 till C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Slutgas (petroleum), isomeriserad nafta fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten erhållen ur produkter från fraktioneringsstabilisering av isomeriserad nafta. Består främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K”

b)

Posterna med indexnummer 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 och 048-008-00-3 skall ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Kaliumdikromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdikromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdikromat, vattenfri

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdikromat, dihydrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Kadmiumfluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmiumklorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E”

5.

I förteckningen under rubriken ”Punkt 31 – Reproduktionstoxiska ämnen: kategori 1” skall posterna med indexnummer 082-001-00-6 och 082-002-00-1 ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Blyföreningar utom sådana som är upptagna på annat håll i bilaga I till direktiv 67/548/EEG

082-001-00-6

A, E

Blyalkyler

082-002-00-1

A, E”

6.

Förteckningen under rubriken ”Punkt 31 – reproduktionstoxiska ämnen: kategori 2” skall ändras på följande sätt:

a)

Följande poster skall införas:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Linuron (ISO)

3-(3,4-diklorfenyl)-1-metoxi-1-metylurea

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

Kaliumdikromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Ammoniumdikromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natriumdikromat, vattenfri

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natriumdikromat, dihydrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Natriumkromat

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Kadmiumsulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-Brompropan

Propylbromid

n-Propylbromid

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-Triklorpropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Oktabromdifenyleter

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-Dimetoxietan

etylenglykoldimetyleter

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

Trietylenglykoldimetyleter

2,5,8,11-tetraoxadodekan

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

Tetrahydrotiopyran-3-karboxaldehyd

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

1,2-benzendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak [1]

n-pentyl-isopentylftalat [2]

di-n-pentylftalat [3]

Diisopentylftalat [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

Benzylbutylftalat

butyl(fenylmetyl)-1,2-benzendikarboxylat

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-Benzendikarboxylsyra

di-C7-11-alkylestrar, grenade och raka

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

Blandning av: dinatrium-4-(3-etoxikarbonyl-4-(5-(3-etoxikarbonyl-5-hydroxi-1-(4-sulfonatfenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat;

trinatrium-4-(3-etoxikarbonyl-4-(5-(3-etoxikarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatfenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienyliden)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzensulfonat

607-487-00-4

402-660-9

 

Dinokap (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-hydroxi-3-(2-klorfenyl)karbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxi-3-(3-metylfenyl)karbamoyl-1-naftylazo]fluoren-9-on

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidin

611-140-00-2

68049-83-2

 

Karbendazim (ISO)

metylbenzimidazol-2-ylkarbamat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomyl (ISO)

metyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-Etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidin

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Blandning av: 1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion;

blandning av oligomerer av 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion

613-199-00-x

421-550-1

—”

 

b)

Posterna med indexnummer 048-006-00-2, 048-008-00-3 och 603-063-00-8 skall ersättas med följande:

Ämnen

Index-nr

EG-nr

CAS-nr

Anm.

”Kadmiumfluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmiumklorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-Epoxipropan-1-ol; glycidol

oxiranmetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E”


4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/82


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/1/EG

av den 18 januari 2006

om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 84/647/EEG av den 19 december 1984 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (3) har ändrats på ett väsentligt sätt (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Ur makroekonomisk synvinkel innebär användning av hyrda fordon i vissa situationer optimalt utnyttjande av resurser genom att oekonomisk användning av produktionsfaktorer begränsas.

(3)

Ur mikroekonomisk synvinkel tillför denna möjlighet transportväsendet ett mått av flexibilitet och höjer sålunda produktiviteten hos berörda företag.

(4)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med

a)

fordon: ett motorfordon, en släpvagn, en påhängsvagn eller en fordonskombination, avsedd uteslutande för varutransporter,

b)

hyrt fordon: ett fordon, som mot ersättning och för en bestämd tid i enlighet med ett kontrakt, ställs till förfogande för ett företag som bedriver godstransporter på väg som yrkesmässig trafik eller för egen räkning.

Artikel 2

1.   Varje medlemsstat skall för trafik mellan medlemsstater tillåta användning på sitt territorium av fordon, hyrda av företag som är registrerade på en annan medlemsstats territorium, under följande förutsättningar:

a)

Fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med den sistnämnda medlemsstatens lagstiftning.

b)

Kontraktet avser endast hyra av fordon utan förare och är inte förenat med något serviceavtal med samma företag som omfattar förar- eller följepersonal.

c)

Det hyrda fordonet står uteslutande till företagets förfogande under hyreskontraktets giltighetstid.

d)

Det hyrda fordonet körs av personal hos det företag som använder det.

2.   Att ovanstående villkor i punkt 1 a till d är uppfyllda skall framgå av nedannämnda dokument, som skall medfölja fordonet:

a)

Hyreskontraktet eller bestyrkt utdrag ur detta kontrakt, särskilt med uppgift om uthyrarens namn, hyresmannens namn, datum för kontraktets undertecknande, kontraktets giltighetstid och vilket fordon kontraktet avser.

b)

I det fall föraren inte är den person som hyr fordonet – förarens anställningsavtal eller bestyrkt utdrag ur detta avtal, särskilt med uppgift om arbetsgivarens namn, den anställdes namn, datum för avtalets undertecknande, avtalets giltighetstid eller aktuellt lönebesked.

Vid behov får de under a och b nämnda dokumenten ersättas med likvärdig handling, utställd av behörig myndighet i medlemsstaten.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att inhemska företag som utför godstransporter på väg får använda hyrda fordon, vilka registrerats eller satts i trafik enligt respektive hemlands lagstiftning, på samma villkor som fordon ägda av dessa företag, förutsatt att villkoren i artikel 2 är uppfyllda.

2.   Från föreskrifterna i punkt 1 får medlemsstaterna undanta transporter, bedrivna för egen räkning med fordon med en total tillåten vikt i lastat tillstånd på mer än 6 ton.

Artikel 4

Detta direktiv skall inte påverka föreskrifterna i en medlemsstat som antagit mindre restriktiva villkor för användning av hyrda fordon än som anges i artiklarna 2 och 3.

Artikel 5

Utan att artiklarna 2 och 3 påverkas, skall detta direktiv inte påverka tillämpningen av regler om

a)

marknaden för godstransporter på väg som bedrivs yrkesmässigt eller för egen räkning och därvid särskilt tillträde till marknaden samt, i synnerhet, inskränkningar genom kvoteringar avseende vägkapaciteter,

b)

priser och villkor för godstransporter på väg,

c)

hyresprisbildning,

d)

fordonsimport,

e)

villkor som reglerar rätten att bedriva verksamhet som uthyrare av fordon för godstransporter på väg.

Artikel 6

Direktiv 84/647/EEG skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 18 januari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 108, 30.4.2004, s. 56.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 10 februari 2004 (EUT C 97 E, 22.4.2004, s. 66) och rådets beslut av den 8 december 2005.

(3)  EGT L 335, 22.12.1984, s. 72. Direktivet ändrat genom direktiv 90/398/EEG (EGT L 202, 31.7.1990, s. 46).

(4)  Se bilaga I del A.


BILAGA I

Del A

Upphävt direktiv och dess ändring

(hänvisningar i artikel 6)

Rådets direktiv 84/647/EEG

(EGT L 335, 22.12.1984, s. 72)

Rådets direktiv 90/398/EEG

(EGT L 202, 31.7.1990, s. 46)

Del B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 6)

Direktiv

Tidsfrister för införlivande

Direktiv 84/647/EEG

30 juni 1986

Direktiv 90/398/EEG

31 december 1990


BILAGA II

Jämförelsetabell

Direktiv 84/647/EEG

Detta direktiv

Artikel 1, inledningssatsen

Artikel 1, inledningssatsen

Artikel 1, första strecksatsen

Artikel 1 a

Artikel 1, andra strecksatsen

Artikel 1 b

Artikel 2, inledningssatsen

Artikel 2.1, inledningssatsen

Artikel 2, punkt 1 till 4

Artikel 2.1, a till d

Artikel 2, punkt 5, första stycket, inledningssatsen

Artikel 2.2, första stycket, inledningssatsen

Artikel 2, punkt 5, första stycket, a och b

Artikel 2.2, första stycket, a och b

Artikel 2, punkt 5, andra stycket

Artikel 2.2, andra stycket

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4

Artikel 5, inledningssatsen

Artikel 5, inledningssatsen

Artikel 5, första strecksatsen

Artikel 5 a

Artikel 5, andra strecksatsen

Artikel 5 b

Artikel 5, tredje strecksatsen

Artikel 5 c

Artikel 5, fjärde strecksatsen

Artikel 5 d

Artikel 5, femte strecksatsen

Artikel 5 e

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga II


Rättelser

4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/86


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd

( Europeiska unionens officiella tidning L 344 av den 27 december 2005 )

På sidan 1, första beaktandesatsen, skall det

i stället för:

”med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 179 och 181a,”

vara:

”med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 179,”


4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/87


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser

( Europeiska unionens officiella tidning L 255 av den 30 september 2005 )

På sidan 15 i artikel 16 första stycket skall det

i stället för:

”Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 mars 2007 och genast underrätta kommissionen om detta.”

vara:

”Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 april 2007 och genast underrätta kommissionen om detta.”


4.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/88


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/84/EG av den 14 december 2005 om ändring för tjugoandra gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar)

( Europeiska unionens officiella tidning L 344 av den 27 december 2005 )

På sidan 43, bilagan, numrering av ftalater, skall det

i stället för:

”[XX]” och ”[XXa]”

vara:

”51.” och ”51a.”.