ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 25

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
28 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 151/2006 av den 24 januari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 152/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 153/2006 av den 27 januari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1819/2005 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2006 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 154/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 2:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 155/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 2:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

14

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 156/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 97:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

16

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 157/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 2:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 158/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 33:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 159/2006 av den 27 januari 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

19

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 160/2006 av den 27 januari 2006 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i januari 2006 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

21

 

*

Kommissionens direktiv 2006/10/EG av den 27 januari 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa forklorfenuron och indoxakarb som verksamma ämnen ( 1 )

24

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 24 januari 2006 om makroekonomiskt stöd till Georgien

28

 

*

Rådets beslut av den 24 januari 2006 om bemyndigande för Lettland att förlänga tillämpningen av en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

31

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 151/2006

av den 24 januari 2006

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 20 december 1996 förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (1). Gemenskapens försörjningsbehov av produkterna i fråga bör tillgodoses på gynnsammast möjliga villkor. Därför bör nya gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer och vissa gällande tullkvoter förlängas, utan att marknaden för dessa produkter störs.

(2)

Eftersom kvotvolymen för vissa gemenskapstullkvoter inte är tillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den innevarande kvotperioden, bör de berörda kvotvolymerna höjas med verkan från och med den 1 januari 2005 och anpassas med verkan från och med den 1 januari 2006.

(3)

Det ligger inte längre i gemenskapens intresse att under 2006 fortsätta att bevilja gemenskapstullkvoter för vissa produkter för vilka tullarna varit tillfälligt upphävda under 2005. De produkter det rör sig om bör följaktligen utgå ur tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(4)

Med hänsyn till det stora antalet ändringar och av tydlighetsskäl bör därför bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ersättas i sin helhet.

(5)

Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse bör undantaget om brådskande fall i punkt 1.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen åberopas.

(7)

Eftersom bilagan till denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2006 bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen med verkan från och med den 1 januari 2006.

Artikel 2

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2005 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96

kvotvolymen för tullkvoten 09.2603 vara 3 900 ton och tullsatsen för den tullkvoten vara 0 %,

kvotvolymen för tullkvoten 09.2975 vara 540 ton och tullsatsen för den tullkvoten vara 0 %.

Artikel 3

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2006 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96

kvotvolymen för tullkvoten 09.2002 vara 600 ton,

kvotvolymen för tullkvoten 09.2003 vara 1 400 000 st,

kvotvolymen för tullkvoten 09.2030 vara 300 ton,

kvotvolymen för tullkvoten 09.2603 vara 4 500 ton,

kvotvolymen för tullkvoten 09.2612 vara 1 500 ton,

kvotvolymen för tullkvoten 09.2624 vara 425 ton,

kvotvolymen för tullkvoten 09.2837 vara 600 ton,

kvotvolymen för tullkvoten 09.2975 vara 600 ton,

kvotvolymen för tullkvoten 09.2979 vara 800 000 st.

Artikel 4

Tullkvoterna 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 och 09.2998 skall stängas med verkan från och med den 1 januari 2006.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2006.

På rådets vägnar

K.-H. GRASSER

Ordförande


(1)  EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1151/2005 (EUT L 185, 16.7.2005, s. 27).


BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Taric

Varuslag

Kvotmängd

Kvottull

(%)

Kvotperiod

09.2002

2928 00 90

30

Fenylhydrazin

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2003

8543 89 97

63

Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars yttermått inte överstiger 30 × 30 mm

1 400 000 st

0

1.1.–31.12.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,2,2-tetrafluoretan, garanterat luktfri, innehållande högst

600 vikt-ppm 1,1,2,2-tetrafluoretan,

2 vikt-ppm pentafluoretan,

2 vikt-ppm klordifluormetan,

2 vikt-ppm klorpentafluoretan,

2 vikt-ppm diklordifluormetan

för tillverkning av drivmedel av farmaceutisk kvalitet för läkemedelsinhalatorer (inhalationsaerosoler) (1)

4 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2030

2926 90 95

74

Klorotalonil

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2140

3824 90 99

98

Blandningar av tertiära aminer innehållande

2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin

minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin

högst 2 viktprocent N,N-Dimetyl-1-dodekanamin och högre

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-Fenylendiamin

1 800 ton

0

1.1.– 31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid

4 500 ton

0

1.1.– 31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalförening

100 ton

0

1.1.– 31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Klorometylen)dimetylammoniumklorid

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg

55 ton

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-Diklorobensidindihydroklorid

1 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinsyra

110 ton

0

1.1.– 31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera st (± 100)

1 300 ton

0

1.1.– 31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-Kloromandelsyra

100 ton

0

1.1.– 31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienylacetonitril

80 ton

0

1.1.– 31.12.

09.2620

ex 8526 91 80

20

Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion

500 000 st

0

1.1.– 31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd)

425 ton

0

1.1.– 31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Film av polymerer av propen, biaxiellt orienterad, med en tjocklek av minst 3,5 men mindre än 15 μm och en bredd av minst 490 men högst 620 mm, för tillverkning av plastkondensatorer (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Glasskärmar med ett diagonalmått av 814,8 (± 1,5) mm mätt från ytterkant till ytterkant och en genomskinlighet av 51,1 (± 2,2) % vid en referenstjocklek på glaset av 12,5 mm

500 000 st

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m2 (±10 g/m2), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram

350 000 m2

0

1.1.– 31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av reseffekter (1)

240 000 st

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror (1):

med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror (1):

med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent

med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper:

en hartssyrahalt av högst 30 viktprocent,

ett syratal av högst 110 och

en smältpunkt av minst 100 °C

1 600 ton

0

1.1.– 31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromklormetan

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Svampar av arten Auricularia polytricha (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

15 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulverform

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfatterpentin

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m

8 500 st

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystin

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar (1)

2 600 st

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diklorbensen

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer

200 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylos

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Bensofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboxylsyradianhydrid

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm3, för framställning av gräsklippare enligt nr 8433 11 (1) eller slåttermaskiner med motor enligt nr 8433 20 10 (1)

750 000 st (3)

0

1.7.2005–30.6.2006

09.2979

ex 7011 20 00

15

Glasskärmar med ett diagonalmått av 81,5 cm (± 0,2 cm) mätt från ytterkant till ytterkant och en genomskinlighet av 80 % (± 3 %) vid en referenstjocklek på glaset av 11,43 mm

800 000 st

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm3 och en effekt av minst 6 men högst 15,5 kW, för framställning av

med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51,

traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller

slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm3 enligt nr 8433 20 10 (1)

210 000 st

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2986

ex 3824 90 99

76

Blandningar av tertiära aminer innehållande

minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin,

minst 20 viktprocent dimetyl(tetradecyl)amin,

minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin,

avsedda att användas för tillverkning av aminoxider (1)

14 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Sampolymerer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3 000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedda att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tangentbord

med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller

helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter,

avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8525 20 20 (1)

20 000 000 st

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda.

(2)  Tullkvoten får dock inte tas i anspråk då beredningen utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

(3)  De kvantiteter varor som omfattas av denna tullkvot och övergår till fri omsättning från och med den 1 juli 2005 i enlighet med förordning (EG) nr 1151/2005 skall till fullo räknas av mot denna kvantitet.

(4)  Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 152/2006

av den 27 januari 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 27 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

112,9

204

43,4

212

97,4

624

120,2

999

93,5

0707 00 05

052

151,5

204

102,3

628

155,5

999

136,4

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

146,3

204

148,6

999

147,5

0805 10 20

052

44,2

204

54,8

212

52,8

220

50,9

624

58,3

999

52,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

100,0

400

86,0

464

148,0

624

78,3

662

32,0

999

84,2

0805 50 10

052

57,8

220

61,7

999

59,8

0808 10 80

400

130,4

404

107,0

720

68,7

999

102,0

0808 20 50

388

113,3

400

83,1

720

48,3

999

81,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 153/2006

av den 27 januari 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1819/2005 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2006 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen (1), särskilt artikel 6,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (2), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 av den 29 oktober 1992 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen (3), antogs genom kommissionens förordning (EG) nr 1819/2005 (4) en utdelningsplan som finansieras med medel för budgetåret 2006. I planen anges de högsta belopp som varje deltagande medlemsstat förfogar över för att utföra sin del av planen, hur stora kvantiteter av varje produkt som skall tas från interventionsorganens lager, samt tilldelningar för inköp av vissa produkter på marknaden.

(2)

För att ta hänsyn till Greklands särskilda behov bör utdelningsplanen för 2006 ändras så att den tillåter uttag av ris från interventionslager som betalning för spannmål och spannmålsprodukter, i enlighet med artikel 4.1 b fjärde stycket i förordning (EEG) nr 3149/92. Den kvantitet ris som ursprungligen tilldelats Grekland, enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1819/2005, bör därför ändras.

(3)

Förordning (EG) nr 1819/2005 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från samtliga berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1819/2005 skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I till den här förordningen skall ersätta del b.

2.

Bilaga II till den här förordningen skall läggas till som del c.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 352, 15.12.1987, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2535/95 (EGT L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EGT L 313, 30.10.1992, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 133/2006 (EUT L 23, 27.1.2006, s. 11).

(4)  EUT L 293, 9.11.2005, s. 3.


BILAGA I

”b)

Kvantitet av varje produkttyp som kan tas ut från gemenskapens interventionslager för utdelning i respektive medlemsstat inom ramen för de belopp som fastställs i a:

(ton)

Medlemsstat

Spannmål

Ris (paddyris)

Smör

Socker

Belgien

12 121

2 800

450

 

Grekland

 

7 500

 

 

Spanien

73 726

28 000

13 560

2 000

Frankrike

75 851

55 000

10 564

 

Irland

 

 

120

 

Italien

115 253

20 000

6 833

3 500

Lettland

19 706

 

 

 

Litauen

16 000

5 000

 

 

Ungern

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polen

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugal

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenien

1 262

600

 

300

Finland

18 500

 

 

500

Totalt

500 778

153 500

41 500

12 847”


BILAGA II

”(c)

Kvantiteter ris som kan tas ut från interventionslager för att betala för spannmål eller spannmålsprodukter som anskaffas på marknaden, inom ramen för de belopp som fastställs i a:

Medlemsstat

ton

Grekland

7 500”


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 154/2006

av den 27 januari 2006

om fastställande av lägsta försäljningspris för smör för den 2:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 2:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de lägsta försäljningspriserna för smör från interventionslager och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Lägsta försäljningspris för smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 2:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Lägsta försäljningspris

Smör ≥ 82 %

Oförändrat

206

210

Koncentrerat

Förädlingssäkerhet

Oförändrat

79

79

Koncentrerat


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 155/2006

av den 27 januari 2006

om fastställande av högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den 2:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) får interventionsorganen genom stående anbudsinfordran sälja vissa kvantiteter smör från interventionslager som de innehar och bevilja stöd för grädde, smör och koncentrerat smör. I artikel 25 i den förordningen anges det att ett lägsta försäljningspris skall fastställas för smör och ett högsta stödbelopp skall fastställas för grädde, smör och koncentrerat smör på grundval av de anbud som har inkommit i samband med varje enskild anbudsinfordran. Det anges också att priset eller stödbeloppet kan variera beroende på smörets avsedda användningsområde, dess fetthalt och iblandningsförfarandet. Beloppen för säkerheten för förädlingen skall enligt artikel 28 i förordning (EG) nr 1898/2005 fastställas utifrån dessa.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 2:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005, fastställs de högsta stödbeloppen för grädde, smör och koncentrerat smör och beloppet för säkerheten för förädlingen, vilka nämns i artiklarna 25 respektive 28 i den förordningen, i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EUT L 337, 22.12.2005, s. 20).


BILAGA

Högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör och beloppen på säkerheterna för förädlingen för den 2:a enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formel

A

B

Iblandningsförfarande

Med spårämnen

Utan spårämnen

Med spårämnen

Utan spårämnen

Högsta stödbelopp

Smör ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Smör < 82 %

34,1

34

Koncentrerat smör

46

42,6

46

42

Grädde

18,5

15

Förädlings-säkerhet

Smör

42

42

Koncentrerat smör

51

51

Grädde

20


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 156/2006

av den 27 januari 2006

om fastställande av ett lägsta försäljningspris för skummjölkspulver för den 97:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 2799/1999 av den 17 december 1999 om tilllämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande beviljande av stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda att användas till foder samt försäljning av sådant skummjölkspulver (2), har interventionsorganen öppnat en stående anbudsinfordran för vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar.

(2)

I enlighet med artikel 30 i denna förordning bör ett lägsta försäljningspris fastställas med beaktande av de anbud som mottagits under varje enskild anbudsinfordran, eller också bör beslut fattas om att inte anta något anbud. Beloppet på säkerheten för förädling bör bestämmas med beaktande av skillnaden mellan marknadspriset för skummjölkspulvret och det lägsta försäljningspriset.

(3)

Med beaktande av de anbud som mottagits bör det lägsta försäljningspriset fastställas till den nivå, som anges nedan, och säkerheten för förädling bestämmas enligt detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 97:e enskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2799/1999 och för vilken den sista dag för vilken inlämningstiden för anbuden utgick den 24 januari 2006, fastställs det lägsta försäljningspriset och säkerheten för förädling på följande sätt:

Lägsta försäljningspris:

190,97 EUR/100 kg,

Säkerheten för förädling:

35,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 340, 31.12.1999, s. 3. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1194/2005 (EUT L 194, 26.7.2005, s. 7).


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 157/2006

av den 27 januari 2006

om fastställande av högsta stödbelopp för koncentrerat smör för den 2:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1898/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 47 i kommissionens förordning (EG) nr 1898/2005 av den 9 november 2005 om tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande försäljning av grädde, smör och koncentrerat smör på gemenskapens marknad (2) inleder interventionsorganen en stående anbudsinfordran för att bevilja stöd för koncentrerat smör. Artikel 54 i den förordningen fastställer att mot bakgrund av de anbud som har kommit in som svar på varje enskild anbudsinfordran bör ett högsta stödbelopp fastställas för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 %.

(2)

En säkerhet för slutanvändningen bör enligt artikel 53.4 i förordning (EG) nr 1898/2005 ställas för att garantera att detaljhandeln tar över det koncentrerade smöret.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som har kommit in bör det högsta stödbeloppet fastställas på en lämplig nivå och säkerheten för slutanvändningen bestämmas utifrån denna.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 2:a enskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den stående anbudsinfordran som har inletts i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005, skall det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör med en fetthalt av minst 96 %, enligt artikel 47.1 i den förordningen, fastställas till 45 euro/100 kg.

Den säkerhet för slutanvändningen som anges i artikel 53.4 i förordning (EG) nr 1898/2005 skall fastställas till 50 euro/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EGT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 308, 25.11.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2107/2005 (EGT L 337, 22.12.2005, s. 20).


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 158/2006

av den 27 januari 2006

om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den 33:e enskilda anbudsinfordran inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 214/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10 c i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 21 i kommissionens förordning (EG) nr 214/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 beträffande interventionsåtgärder på marknaden för skummjölkspulver (2) har interventionsorganen genom stående anbudsinfordran bjudit ut vissa kvantiteter skummjölkspulver som de innehar till försäljning.

(2)

På grundval av de anbud som mottas för varje enskild anbudsinfordran skall det, i enlighet med artikel 24a i förordning (EG) nr 214/2001, fastställas ett lägsta försäljningspris eller beslutas att inget anbud skall antas.

(3)

På grundval av de anbud som mottagits bör det fastställas ett lägsta försäljningspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För den 33:e enskilda anbudsinfordran i enlighet med förordning (EG) nr 214/2001, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den 24 januari 2006, fastställs det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver härmed till 191,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 37, 7.2.2001, s. 100. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1195/2005 (EUT L 194, 26.7.2005, s. 8).


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 159/2006

av den 27 januari 2006

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2005/06 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1011/2005 (3). Dessa priser och tilläggsbelopp har senast ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 111/2006 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1011/2005 för regleringsåret 2005/06 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 19, 24.1.2006, s. 4.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 28 januari 2006 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

35,19

7,64

1701 99 10 (2)

35,19

3,78

1701 99 90 (2)

35,19

3,78

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i förordning (EG) nr 1260/2001.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 160/2006

av den 27 januari 2006

om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i januari 2006 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter (2), särskilt artikel 16.2 i denna, och

av följande skäl:

Ansökningar som har lämnats in under perioden 1–10 januari 2006 med avseende på vissa kvoter som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 2535/2001 avser för vissa produkter större kvantiteter än de som är tillgängliga. Därför bör tilldelningskoefficienter fastställas för de kvantiteter som ansökningarna gäller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tilldelningen av importlicenser för produkter enligt del I.A, I.B, punkterna 1 och 2 samt delarna I.C, I.D, I.E, I.F, I.G och I.H i bilaga I till förordning (EG) nr 2535/2001 och för vilka ansökan lämnats in under perioden 1–10 januari 2006 skall de koefficienter tillämpas som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EGT L 341, 22.12.2001, s. 29. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1036/2005 (EUT L 171, 2.7.2005, s. 19).


BILAGA I.A

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


BILAGA I.B

1.   Produkter med ursprung i Rumänien

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Produkter med ursprung i Bulgarien

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


BILAGA I.C

Produkter med ursprung i AVS-länderna

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4026

09.4027


BILAG I.D

Produkter med ursprung i Turkiet

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4101


BILAGA I.E

Produkter med ursprung i Sydafrika

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4151


BILAGA I.F

Produkter med ursprung i Schweiz

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


BILAGA I.G

Produkter med ursprung i Jordanien

Kvotnummer

Kvantitet (t)

09.4159


BILAGA I.H

Produkter med ursprung i Norge

Kvotnummer

Tilldelningskoefficient

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/10/EG

av den 27 januari 2006

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa forklorfenuron och indoxakarb som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 december 1998 mottog Spanien en ansökan, i enlighet med artikel 6.2 i rådets direktiv 91/414/EEG, från SKW Trostberg AG (ombud för Taskforce SKW Trostberg AG (Degussa AG) och Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.) om införande av det verksamma ämnet forklorfenuron i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2000/181/EG (2) bekräftades det att dokumentationen var fullständig, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2)

Den 6 oktober 1997 mottog Nederländerna en ansökan, i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG, från DuPont de Nemours om införande av det verksamma ämnet indoxakarb i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 1998/398/EG (3) bekräftades det att dokumentationen var fullständig, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av dessa verksamma ämnen på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits av de sökande företagen. De utnämnda rapporterande medlemsstaterna överlämnade utkast till utvärderingsrapporter om dessa ämnen till kommissionen den 2 mars 2001 (forklorfenuron) och den 7 februari 2000 (indoxakarb).

(4)

Utkasten till utvärderingsrapporter har granskats av medlemsstaterna och kommissionen i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 23 september 2005 i kommissionens granskningsrapporter om forklorfenuron och indoxakarb.

(5)

Granskningen av forklorfenuron visade inte på några utestående frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med vetenskapliga kommittén för växter eller med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som har tagit över kommitténs roll.

(6)

När det gäller indoxakarb framfördes två frågor till vetenskapliga kommittén för växter. Kommittén ombads kommentera NOEL-värdet (No observed effect level) när det gäller effekten på röda blodkroppar hos råttor, samt vad som bör ligga till grund för fastställandet av den akuta referensdosen (ARfD) för indoxakarb.

I sitt yttrande (4) konstaterar vetenskapliga kommittén för växter att de observerade förändringarna i några parametrar för röda blodkroppar i allmänhet var små och inte åtföljdes av någon signifikant retikulocytos, och att de endast visade på en svag hemolytisk effekt. Även om det inte gick att fastställa ett visst NOEL-värde kom kommittén fram till en högsta dos under vilken inga negativa verkningar observerats.

Vetenskapliga kommittén för växter svarade dessutom att de allmänna och ospecifika tecken på toxicitet som observerats i en studie avseende akut neurotoxicitet gjord på råttor kan användas som beräkningsgrund för ARfD.

(7)

Kommitténs rekommendationer har beaktats vid den fortsatta granskningen av medlemsstaterna och kommissionen i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa och vid utarbetandet av detta direktiv och granskningsrapporten. Genom denna utvärdering fastställdes de relevanta effektmåtten (ARfD och acceptabelt dagligt intag (ADI)) utifrån de exponeringsnivåer som angetts av vetenskapliga kommittén för växter.

(8)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a–b och 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapporter. Forklorfenuron och indoxakarb bör därför införas i bilaga I till det direktivet så att godkännande av växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det nämnda direktivet.

(9)

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att granska befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller forklorfenuron eller indoxakarb för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt de i artikel 13 och de relevanta kraven i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör omvandla befintliga provisoriska godkännanden till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Trots ovanstående tidsfrist bör en längre period föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Införandet av forklorfenuron i bilaga I till direktiv 91/414/EEG grundar sig på dokumentation om användningen av detta verksamma ämne på kiwifrukter. Några andra användningsområden har för närvarande inte tillräckligt stöd av uppgifter från det sökande företaget, och inte alla risker i samband med sådan användning har utretts tillräckligt enligt kriterierna i bilaga VI till det direktivet. För att medlemsstaterna skall kunna bevilja godkännanden för andra användningsområden bör de därför kräva att få de uppgifter som behövs för att bevisa att kraven i direktiv 91/414/EEG uppfylls, i synnerhet när det gäller påverkan på konsumenterna och miljön.

(11)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall anta och senast den 30 september 2006 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av det här direktivet.

Artikel 3

1.   Om så krävs skall medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller forklorfenuron eller indoxakarb som verksamt ämne senast den 30 september 2006. Senast detta datum skall medlemsstaterna särskilt kontrollera att villkoren i bilaga I till det direktivet som rör forklorfenuron och indoxakarb har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B som rör de verksamma ämnena, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Oavsett vad som sägs i punkt 1 skall medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller forklorfenuron eller indoxakarb antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla senast den 31 mars 2006 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp medlet till ny prövning i enlighet med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som rör forklorfenuron respektive indoxakarb i bilaga I till samma direktiv. På grundval av den utvärderingen skall medlemsstaterna avgöra om produkten uppfyller kraven i artikel 4.1 b–e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter skall medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller forklorfenuron eller indoxakarb som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 30 september 2007 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller forklorfenuron eller indoxakarb som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 september 2007 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket/vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 april 2006.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/6/EG (EUT L 12, 18.1.2006, s. 21).

(2)  EGT L 57, 2.3.2000, s. 35.

(3)  EGT L 176, 20.6.1998, s. 34.

(4)  Yttrande från vetenskapliga kommittén för växter över särskilda frågor från kommissionen angående granskningen av indoxakarb (SCP/Indoxa/002-Final), antaget av vetenskapliga kommittén för växter den 18 juli 2002.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall följande läggas till i slutet av tabellen

Nr

Trivialnamn, Identifikationsnummer

IUPAC-namn

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”119

Forklorfenuron

CAS-nr 68157-60-8

CIPAC-nr 633

1-(2-klor-4-pyridinyl)-3-fenylurea

≥ 978 g/kg

1 april 2006

31 mars 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller forklorfenuron för andra användningsområden än på kiwiplantor, skall de ta särskild hänsyn till villkoren i artikel 4.1 b samt se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådan godkännande beviljas.

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om forklorfenuron, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form som den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 23 september 2005.

I denna samlade bedömning bör medlemsstaterna särskilt beakta risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- och/eller klimatförhållanden.

I förekommande fall bör riskreducerande åtgärder vidtas.

120

Indoxakarb

CAS-nr 173584-44-6

CIPAC-nr 612

metyl (S)-N-[7-klor-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(metoxikarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylkarbonyl]-4′-(trifluormetoxi)karbanilat

TC (Tekniskt material): ≥ 628 g/kg indoxacarb

1 april 2006

31 mars 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om indoxakarb, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form som den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 23 september 2005.

I denna samlade bedömning bör medlemsstaterna särskilt beakta skyddet av vattenlevande organismer.

Villkoren för användning bör vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/28


RÅDETS BESLUT

av den 24 januari 2006

om makroekonomiskt stöd till Georgien

(2006/41/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 97/787/EG (2) beviljade rådet Armenien och Georgien exceptionellt finansiellt stöd i form av långfristiga lån och bidrag.

(2)

Genom beslut 2000/244/EG beviljade rådet även Tadzjikistan exceptionellt finansiellt stöd och förlängde genomförandeperioden för stödet till Armenien och Georgien till 2004.

(3)

I Georgiens fall har målen med stödet inte uppnåtts helt på grund av ett otillfredsställande ekonomiskpolitiskt klimat i landet under större delen av genomförandeperioden.

(4)

Därför har endast 31,5 miljoner euro av den sammanlagda tilldelningen på 65 miljoner euro till Georgien avsatts och utbetalats inom ramen för det exceptionella finansiella stödet.

(5)

De nuvarande myndigheterna i Georgien arbetar för ekonomisk stabilitet och strukturreformer med stöd av Internationella valutafonden (IMF) genom en treårig åtgärd inom ramen för mekanismen för fattigdomsminskning och ökad tillväxt på sammanlagt 98 miljoner SDR som godkändes den 4 juni 2004. Därefter godkände fordringsägarna i Parisklubben den 21 juli 2004 en omstrukturering av Georgiens bilaterala offentliga skulder enligt Houston-villkoren.

(6)

Georgiens nya regering fick starkt stöd av världssamfundet på givarkonferensen som hölls i Bryssel den 16 juni 2004.

(7)

Världsbanken godkände i juni 2004 en reformstödskredit (Reform Support Credit), på 24 miljoner USD och kommer att fortsätta ge sitt stöd till Georgien inom ramen för en ny strategi för länderpartnerskap (”Country Partnership Strategy”) i form av stödoperationer för att minska fattigdomen (”Poverty Reduction Support Operations”).

(8)

Myndigheterna i Georgien har uttryckt sin avsikt att betala sina skulder till gemenskapen i förtid för att förbättra skuldnivåns hållbarhet.

(9)

Eftersom förbindelserna mellan EU och Georgien utvecklas inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken, vilken förväntas leda till djupare ekonomisk integration, bör regeringens ekonomiska reformprogram befrämjas genom gemenskapsstöd.

(10)

Att göra tillgängligt ett belopp som motsvarar den outnyttjade bidragsdelen av det exceptionella finansiella stödet, vilket skulle stödja landets ekonomiska reformer och bidra till att minska dess utlandsskuld, är ett lämpligt bidrag från gemenskapen till genomförandet av strategierna för fattigdomsminskning och ökad tillväxt i Georgien.

(11)

För att säkra effektivt skydd av gemenskapens ekonomiska intressen knutna till det aktuella makroekonomiska stödet måste man sörja för att Georgien vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med detta stöd, samt att kommissionen och revisionsrätten genomför kontroller.

(12)

Kommissionens avdelningar genomförde i oktober 2004 med hjälp av vederbörligen bemyndigade externa experter en operationell utvärdering av finansiella flöden och administrativa förfaranden på Georgiens finansministerium och centralbank för att försäkra sig om att det fanns ramar för en sund ekonomisk förvaltning.

(13)

Budgetmyndighetens befogenhet påverkas inte av att detta stöd i form av bidrag frigörs.

(14)

Kommissionen har rådfrågat Ekonomiska och finansiella kommittén innan den lade fram förslaget.

(15)

För antagandet av detta beslut innehåller fördraget inte några andra befogenheter än dem i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Gemenskapen skall göra makroekonomiskt stöd i form av direkta bidrag tillgängligt för Georgien upp till ett maximalt belopp på 33,5 miljoner euro i syfte att stötta de ekonomiska reformerna och hjälpa landet att förbättra skuldnivåns hållbarhet.

2.   Gemenskapens makroekonomiska stöd skall förvaltas av kommissionen i samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén och på ett sätt som är förenligt med avtalen mellan IMF och Georgien.

3.   Gemenskapens ekonomiska stöd skall vara tillgängligt i två år från och med den första dagen efter att detta beslut träder i kraft. Om omständigheterna så kräver kan emellertid kommissionen, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, besluta att förlänga tillgänglighetsperioden med högst ett år.

Artikel 2

1.   Kommissionen skall bemyndigas att, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, enas med Georgiens myndigheter om vilken ekonomisk politik och vilka finansiella villkor som skall knytas till biståndet och detta skall formuleras i ett samförståndsavtal. Dessa villkor skall vara i överensstämmelse med avtalen mellan IMF och Georgien.

2.   Under det faktiska genomförandet av gemenskapsstödet skall kommissionen övervaka att Georgien har sunda finansiella flöden, administrativa förfaranden samt interna och externa kontrollmekanismer som är relevanta för detta markoekonomiska stöd från gemenskapen.

3.   Kommissionen skall regelbundet kontrollera att regeringens ekonomiska politik överensstämmer med syftena för detta ekonomiska stöd och att de ekonomisk-politiska och finansiella villkoren uppfylls.

Artikel 3

1.   Bidragsbeloppet skall göras tillgängligt för Georgien i minst två delutbetalningar i den mån som mottagarens nettoskuld till gemenskapen som regel har minskat med minst ett liknande belopp.

2.   Den första bidragsutbetalningen skall frigöras efter ett tillfredsställande genomförande av det IMF-stödda ekonomiska programmet inom ramen för mekanismen för fattigdomsminskning och ökad tillväxt.

Den andra och eventuella ytterligare delbetalningar skall frigöras efter ett tillfredställande genomförande av det IMF-stödda ekonomiska programmet och av andra eventuella åtgärder som formulerats i det samförståndsavtal som avses i artikel 2.1, dock tidigast tre månader efter den förra delbetalningen.

3.   Medlen skall utbetalas till Georgiens centralbank. Slutmottagare av medlen är Georgiens finansministerium.

Artikel 4

Detta stöd skall genomföras i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2082 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3) samt dess genomförandebestämmelser. I synnerhet gäller att det samförståndsavtal som avses i artikel 2.1 skall innehålla lämpliga åtgärder som Georgien skall vidta för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med detta stöd. Det skall också innehålla bestämmelser om kontroller som skall utföras av kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), med rätt att utföra platskontroller och inspektioner samt revisioner som revisionsrätten utför, när så är lämpligt på plats.

Artikel 5

Kommissionen skall minst en gång om året före september månad överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som skall innehålla en utvärdering av genomförandet av detta beslut under föregående år.

Artikel 6

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel, den 24 januari 2006.

På rådets vägnar

K.-H. GRASSER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 15 december 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 322, 25.11.1997, s. 37. Beslutet ändrat genom beslut 2000/244/EG (EGT L 77, 28.3.2000, s. 11).

(3)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


28.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/31


RÅDETS BESLUT

av den 24 januari 2006

om bemyndigande för Lettland att förlänga tillämpningen av en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

(Endast den lettiska versionen är giltig)

(2006/42/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 27,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 27.1 i direktiv 77/388/EEG får rådet enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga varje medlemsstat att genomföra särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i det direktivet för att förenkla skatteuttaget eller för att hindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandragande.

(2)

Genom en skrivelse som registrerades hos kommissionens generalsekretariat den 16 mars 2005 begärde Lettland tillstånd att förlänga tillämpningen av en undantagsåtgärd beträffande timmertransaktioner.

(3)

I enlighet med artikel 27.2 i direktiv 77/388/EEG har kommissionen underrättat övriga medlemsstater om Lettlands begäran genom en skrivelse av den 10 maj 2005. Genom en skrivelse av den 31 maj 2005 underrättade kommissionen Lettland om att den hade alla uppgifter som den ansåg sig behöva för att kunna behandla ärendet.

(4)

Timmermarknaden i Lettland domineras av små lokala företag och enskilda leverantörer. Den särskilda karaktären hos timmermarknaden och hos de företag som är berörda har givit upphov till skattebedrägeri, som är svårt för skattemyndigheterna att kontrollera. I syfte att bekämpa detta missbruk infördes en särskild bestämmelse i den lettiska mervärdesskattelagstiftningen enligt vilken den skattskyldiga person för vilken det skattepliktiga tillhandahållandet av varor eller tjänster utförs under vissa omständigheter är skyldig att betala in skatt.

(5)

I artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG, i dess lydelse enligt artikel 28g i det direktivet, föreskrivs att mervärdesskatten enligt det inhemska systemet normalt skall betalas av den skattskyldiga person som tillhandahåller varor eller tjänster. Genom 2003 års anslutningsakt, särskilt kapitel 7 punkt 1 b i bilaga VIII i denna, bemyndigades Lettland emellertid att under en begränsad period fortsätta att tillämpa det lettiska mervärdesskatteförfarandet för timmertransaktioner.

(6)

Kommissionen inser att denna ordning på ett effektivt sätt har gjort det möjligt för Lettland att minska risken för mervärdesskatteflykt och att förenkla skatteuttaget på timmermarknaden.

(7)

Undantaget har ingen negativ inverkan på den del av Europeiska gemenskapernas egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Genom avvikelse från artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG, i dess lydelse enligt artikel 28g i det direktivet, bemyndigas Lettland att fortsätta ange mottagaren såsom betalningsskyldig för mervärdesskatt i samband med timmertransaktioner från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 december 2009.

Detta beslut riktar sig till Republiken Lettland.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 2006.

På rådets vägnar

K.-H. GRASSER

Ordförande


(1)  EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/92/EG (EUT L 345, 28.12.2005, s. 19).