ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 19

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
24 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 109/2006 av den 23 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 110/2006 av den 23 januari 2006 om övergångsåtgärder för exportlicenser för export av olivolja från gemenskapen till tredjeländer

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 111/2006 av den 23 januari 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

4

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 112/2006 av den 23 januari 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 93/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 113/2006 av den 23 januari 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 94/2006 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

8

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 114/2006 av den 23 januari 2006 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

10

 

*

Kommissionens direktiv 2006/8/EG av den 23 januari 2006 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat ( 1 )

12

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 23 december 2005 om ändring av den interna arbetsordningen

20

 

*

Kommissionens rekommendation av den 18 januari 2006 om ett samordnat övervakningsprogram för gemenskapen för år 2006 för att säkerställa att gränsvärdena följs för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa andra produkter av vegetabiliskt ursprung och om nationella övervakningsprogram för år 2007 [delgivet med nr K(2006) 11]  ( 1 )

23

 

*

Kommissionens beslut av den 16 januari 2006 om särskilda villkor för kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko och som är avsedda att användas som livsmedel [delgivet med nr K(2006) 16]  ( 1 )

30

 

*

Kommissionens beslut av den 18 januari 2006 om förlängning av tidsfristen för anbringande av öronmärken på vissa nötkreatur [delgivet med nr K(2006) 43]  ( 1 )

32

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/29/GUSP av den 23 januari 2006 om upphävande av gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP om vapenexport till f.d. Jugoslavien

34

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/30/GUSP av den 23 januari 2006 om förlängning och komplettering av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten

36

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2006/31/GUSP av den 23 januari 2006 om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Liberia

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 109/2006

av den 23 januari 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övrig ursprung”.


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 110/2006

av den 23 januari 2006

om övergångsåtgärder för exportlicenser för export av olivolja från gemenskapen till tredjeländer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den 29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 (1), särskilt artikel 24.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1345/2005 av den 16 augusti 2005 om fastställande av särskilda genomförandebestämmelser för systemet med importlicenser inom sektorn för olivolja (2) upphävs från och med den 1 november 2005 kommissionens förordning (EG) nr 2543/95 av den 30 oktober 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom olivoljesektorn (3).

(2)

Vissa licenser som utfärdats i enlighet med artikel 1 i förordning (EG) nr 2543/95 och som är giltiga längre än till den 1 november 2005 har bara delvis eller inte alls utnyttjats. De åtaganden som är kopplade till dessa licenser måste uppfyllas om inte den ställda säkerheten skall gå förlorad. Eftersom åtagandena inte längre har något syfte, bör de hävas och de ställda säkerheterna frisläppas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för olivolja och bordsoliver.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När det gäller de exportlicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 2543/95 skall de säkerheter som ställts frisläppas på berörda parters begäran under förutsättning att

licenserna ännu inte har upphört att gälla den 1 november 2005,

licenserna bara delvis eller inte alls har utnyttjats fram till den dagen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 97. Rättelse i EUT L 206, 9.6.2004, s. 37.

(2)  EUT L 212, 17.8.2005, s. 13.

(3)  EGT L 260, 31.10.1995, s. 33. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 406/2004 (EUT L 67, 5.3.2004, s. 10).


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 111/2006

av den 23 januari 2006

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2005/06 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1011/2005 (3). Dessa priser och tilläggsbelopp har senast ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 105/2006 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1011/2005 för regleringsåret 2005/06 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 17, 21.1.2006, s. 11.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 24 januari 2006 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i förordning (EG) nr 1260/2001.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 112/2006

av den 23 januari 2006

om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 93/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Exportbidragen för vitsocker och råsocker i obearbetat skick fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 93/2006 (2).

(2)

Eftersom kommissionen nu har tillgång till andra uppgifter än de som fanns då förordning (EG) nr 93/2006 antogs, bör dessa bidrag ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 1260/2001 för de produkter som avses i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 93/2006, i odenaturerat och obearbetat skick, skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 15, 20.1.2006, s. 37.


BILAGA

ÄNDRADE BELOPP FÖR EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM SKALL TILLÄMPAS FRÅN OCH MED DEN 24 JANUARI 2006 (1)

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2861

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom när det gäller socker som ingår i de produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall exportbidraget beräknas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001.


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 113/2006

av den 23 januari 2006

om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 94/2006 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 94/2006 (2).

(2)

Eftersom kommissionen nu har tillgång till andra uppgifter än de som fanns då förordning (EG) nr 94/2006 antogs, bör dessa bidrag ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 94/2006 för regleringsåret 2005/06 och som skall beviljas för de produkter som avses i artikel 1.1 d, f och g i förordning (EG) nr 1260/2001, i obearbetat skick, skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 15, 20.1.2006, s. 39.


BILAGA

ÄNDRADE EXPORTBIDRAG FÖR SIRAP OCH VISSA ANDRA SOCKERPRODUKTER I OBEARBETAT SKICK (1)

KN-nr

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,2861 (4)

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

alla destinationer (tredjeland, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) utom Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, såsom anges i resolutionen 1244 från sammanträdet i FN:s säkerhetsråd den 10 juni 1999), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom för socker som ingår som komponent i sådana produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Endast tillämplig på produkter enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95.

(3)  Endast tillämplig på produkter enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 2135/95.

(4)  Basbeloppet skall inte tillämpas för sirap med en renhetsgrad under 85 % (förordning (EG) nr 2135/95). Sackaroshalten skall fastställas i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2135/95.

(5)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 114/2006

av den 23 januari 2006

om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 a och artikel 27.15 i denna, och

med beaktande av följande:

(1)

De exportbidragssatser som från och med den 20 januari 2006 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan, och som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 90/2006 (2).

(2)

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som fastställs i förordning (EG) nr 90/2006 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång till, medför att de exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr 90/2006 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 15, 20.1.2006, s. 32.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 24 januari 2006 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

28,61

28,61


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien, från och med den 1 december 2005 inte tillämpliga på export till Rumänien, och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/8/EG

av den 23 januari 2006

om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (1), särskilt artikel 20 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Preparat som består av fler än ett av de ämnen som i bilaga I till rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (2) klassificeras som cancerogena, mutagena och/eller reproduktionstoxiska måste nu märkas med riskfraser (R-fraser) som anger klassificering i både kategori 1 eller 2 och 3. Men märkning med två R-fraser ger ett motsägelsefullt budskap. Därför bör preparat bara klassificeras i och märkas med den högre kategorin.

(2)

För ämnen som är mycket toxiska för vattenmiljön (klassificerade som N) och som tilldelas R-fraserna R50 eller R50/53 tillämpas nu särskilda koncentrationsgränser på ämnen som förtecknas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG så att faran inte underskattas. Detta skapar en obalans mellan preparat som innehåller ämnen förtecknade i bilaga I till direktiv 67/548/EEG, på vilka koncentrationsgränser tillämpas, och preparat som innehåller ämnen vilka ännu ej införts i bilaga I men provisoriskt klassificeras och märks enligt artikel 6 i direktiv 67/548/EEG och på vilka inga koncentrationsgränser tillämpas. Det är därför nödvändigt att se till att koncentrationsgränser tillämpas på samma sätt på alla preparat som innehåller ämnen som är mycket toxiska för vattenmiljön.

(3)

Den 6 augusti 2001 antog kommissionen direktiv 2001/59/EG (3) om anpassning av direktiv 67/548/EEG till den tekniska utvecklingen. I direktiv 2001/59/EG ändrades kriterierna i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG för klassificering och märkning av ämnen som bryter ned ozon. I sin ändrade lydelse anger bilaga III nu endast symbolen N tillsammans med R-fras R59.

(4)

De begrepp som används för att beskriva kraven på förpackning och märkning i bilaga V till direktiv 1999/45/EG har lett till kritik mot bristande konsekvens. Det är därför lämpligt att ändra lydelsen i bilaga V till direktiv 1999/45/EG så att den blir mer exakt.

(5)

Bilagorna II, III och V till direktiv 1999/45/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat som inrättats i enlighet med artikel 20 i direktiv 1999/45/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och V till direktiv 1999/45/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 mars 2007. De skall genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

(2)  EGT 196, 16.8.1967 s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1).

(3)  EGT L 225, 21.8.2001, s. 1.


BILAGA

Direktiv 1999/45/EG skall ändras på följande sätt:

1)

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

Tabell VI skall ersättas med följande:

”Tabell VI

Klassificering av ämnet

Klassificering av preparatet

Kategorierna 1 och 2

Kategori 3

Cancerogena ämnen i kategori 1 eller 2 med R45 eller R49

Koncentration ≥ 0,1 %

cancerogen

R45, R49 obligatorisk om tillämplig

 

Cancerogena ämnen i kategori 3 med R40

 

Koncentration ≥ 1 %

cancerogen

R40 obligatorisk (om inte redan tillskriven R45  (1))

Mutagena ämnen i kategori 1 eller 2 med R46

Koncentration ≥ 0,1 %

mutagenic

R46 obligatorisk

 

Mutagena ämnen i kategori 3 med R68

 

Koncentration ≥ 1 %

mutagen

R68 obligatorisk (om inte redan tillskriven R46)

Reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1 eller 2 med R60 (fortplantningsförmåga)

Koncentration ≥ 0,5 %

reproduktionstoxisk (fortplantningsförmåga)

R60 obligatorisk

 

Reproduktionstoxiska ämnen i kategori 3 med R62 (fortplantningsförmåga)

 

Koncentration ≥ 5 %

reproduktionstoxisk (fortplantningsförmåga)

R62 obligatorisk (om inte redan tillskriven R60)

Reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1 eller 2 med R61 (fosterskador)

Koncentration ≥ 0,5 %

reproduktionstoxisk (fosterskador)

R61 obligatorisk

 

Reproduktionstoxiska ämnen i kategori 3 med R63 (fosterskador)

 

Koncentration ≥ 5 %

reproduktionstoxisk (fosterskador)

R63 obligatorisk (om inte redan tillskriven R61)

b)

Tabell VI A skall ersättas med följande:

”Tabell VI A

Klassificering av ämnet

Klassificering av preparatet

Kategorierna 1 och 2

Kategori 3

Cancerogena ämnen i kategori 1 eller 2 med R45 eller R49

Koncentration ≥ 0,1 %

cancerogen

R45, R49 obligatorisk om tillämplig

 

Cancerogena ämnen i kategori 3 med R40

 

Koncentration ≥ 1 %

cancerogen

R40 obligatorisk (om inte redan tillskriven R45  (2))

Mutagena ämnen i kategori 1 eller 2 med R46

Koncentration ≥ 0,1 %

mutagen

R46 obligatorisk

 

Mutagena ämnen i kategori 3 med R68

 

Koncentration ≥ 1 %

mutagen

R68 obligatorisk (om inte redan tillskriven R46)

Reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1 eller 2 med R60 (fortplantningsförmåga)

Koncentration ≥ 0,2 %

reproduktionstoxisk (fortplantningsförmåga)

R60 obligatorisk

 

Reproduktionstoxiska ämnen i kategori 3 med R62 (fortplantningsförmåga)

 

Koncentration ≥ 1 %

reproduktionstoxisk (fortplantningsförmåga)

R62 obligatorisk (om inte redan tillskriven R60)

Reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1 eller 2 med R61 (fosterskador)

Koncentration ≥ 0,2 %

reproduktionstoxisk (fosterskador)

R61 obligatorisk

 

Reproduktionstoxiska ämnen i kategori 3 med R63 (fosterskador)

 

Koncentration ≥ 1 %

reproduktionstoxisk (fosterskador

R63 obligatorisk (om inte redan tillskriven R61)

2)

Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

I del A skall punkt 2 i avsnitt b 1 utgå;

b)

I del B skall tabell 1 ersättas med följande:

”Tabell 1a

Akut toxicitet i vattenmiljö och skadliga långtidseffekter

Klassificering av ämnet

Klassificering av preparatet

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

se tabell 1b

se tabell 1b

se tabell 1b

N, R51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52-53

 

 

Cn ≥ 25 %

För preparat som innehåller ett ämne med klassificeringen N, R50–53 skall de koncentrationsgränser och den därav följande klassificering som anges i tabell 1b gälla.

Tabell 1b

Akut toxicitet i vattenmiljö och skadliga långtidseffekter för ämnen som är mycket toxiska för vattenmiljön

Värde för LC50 eller EC50 (’L(E)C50’) för ämne klassificerat som N, R50–53 (mg/l)

Klassificering av preparatet

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

För preparat som innehåller ämnen med lägre värde för LC50 eller EC50 än 0,00001 mg/l beräknas motsvarande koncentrationsgränser följdenligt (i tiopotensintervaller).”

c)

I del B skall tabell 2 ersättas med följande:

”Tabell 2

Akut toxicitet i vattenmiljö

Värde för LC50 eller EC50 (’L(E)C50’) för ämne klassificerat som N, R50 eller som N, R50–53 (mg/l)

Klassificering av preparatet N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

För preparat som innehåller ämnen med lägre värde för LC50 eller EC50 än 0,00001 mg/l beräknas motsvarande koncentrationsgränser följdenligt (i tiopotensintervaller).”

d)

I del B skall tabell 5 i punkt II ersättas med följande:

”Tabell 5

Farligt för ozonskiktet

Klassificering av ämnet

Klassificering av preparatet N, R59

N med R59

Cn ≥ 0,1 %”

3)

Bilaga V skall ersättas med följande:

”BILAGA V

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR MÄRKNING AV VISSA PREPARAT

A.   För preparat som klassificeras som farliga enligt artiklarna 5–7

1.   Preparat som säljs till allmänheten

1.1

Etiketten på den förpackning som innehåller sådana preparat skall utöver den särskilda skyddsanvisningen vara försedda med den skyddsanvisning, S1, S2, S45 eller S46, som är relevant enligt kriterierna i bilaga IV till direktiv 67/548/EEG.

1.2

Om sådana preparat har klassificerats som mycket toxiska (T+), toxiska (T) eller frätande (C) och om det är praktiskt omöjligt att lämna informationen på själva förpackningen, skall förpackningar som innehåller sådana preparat åtföljas av exakta och lättfattliga bruksanvisningar och vid behov anvisningar om hur tomma förpackningar skall förstöras.

2.   Preparat avsedda för sprayändamål

Etiketten på den förpackning som innehåller sådana preparat skall vara försedd med skyddsanvisning S23, tillsammans med antingen skyddsanvisning S38 eller S51 som tillskrivs dem i enlighet med kriterierna i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG.

3.   Preparat som innehåller ett ämne som tillskrivs fras R33: Risk för kumulativa effekter

Om ett preparat innehåller minst ett ämne som tillskrivs fras R33, skall etiketten på förpackningen till preparatet ha lydelsen av denna fras såsom det anges i bilaga III till direktiv 67/548/EEG, om ämnets koncentration i preparatet är 1 % eller högre såvida inte ett annat värde föreskrivs i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

4.   Preparat som innehåller ett ämne som tillskrivs frasen R64: Kan skada bröstbarn

Om ett preparat innehåller minst ett ämne som tillskrivs fras R64, skall etiketten på förpackningen till preparatet ha lydelsen av denna fras såsom det anges i bilaga III till direktiv 67/548/EEG, om ämnets koncentration i preparatet är 1 % eller högre såvida inte ett annat värde föreskrivs i bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

B.   För preparat oberoende av deras klassificering enligt artiklarna 5–7

1.   Preparat som innehåller bly

1.1   Färg och lacker

Etiketten på den förpackning för färg och lacker som innehåller bly i en mängd som överstiger 0,15 % (uttryckt i metallvikt) av preparatets totala vikt och som bestämts enligt ISO-standard 6503/1984 skall innehålla följande upplysningar:

’Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.’

På förpackningar som innehåller mindre än 125 ml skall följande upplysning anges:

’Varning! Innehåller bly.’

2.   Preparat som innehåller cyanoakrylater

2.1   Lim och klister

Etiketten på den primärförpackning som innehåller cyanoakrylatbaserade limmer skall vara försedd med följande text:

 

’Cyanoakrylat.

Fara.

Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon.

Förvaras oåtkomligt för barn.’

Lämpliga skyddsanvisningar skall medfölja förpackningen.

3.   Preparat som innehåller isocyanater

Etiketten på den förpackning som innehåller preparat med isocyanater (i form av monomärer, oligomerer, prepolymerer etc. eller blandningar av dessa) skall vara försedd med följande text:

 

’Innehåller isocyanater.

Se information från tillverkaren.’

4.   Preparat som innehåller epoxihartsfragment med en medelmolekylvikt ≤ 700

Etiketten på den förpackning som innehåller preparat med epoxiföreningar med en medelmolekylvikt ≤ 700 måste vara försedda med följande text:

 

’Innehåller epoxiförening.

Se information från tillverkaren.’

5.   Preparat som innehåller aktivt klor och som säljs till allmänheten

Etiketten på den förpackning som innehåller preparat med mer än 1 % aktivt klor skall vara försedd med följande text:

’Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).’

6.   Preparat som innehåller kadmium (legeringar) och som används vid lödning och svetsning

Etiketten på den förpackning som innehåller ovannämnda preparat skall vara försedd med följande läsbara och outplånliga text:

 

’Varning! Innehåller kadmium.

Farliga ångor bildas vid användning.

Se information från tillverkaren.

Följ skyddsanvisningarna.’

7.   Preparat I form av aerosoler

Utan att det påverkar bestämmelserna i detta direktiv omfattas preparat i form av aerosoler även av märkningsbestämmelserna i punkt 2.2 och 2.3 i bilagan till direktiv 75/324/EEG, senast ändrat genom direktiv 94/1/EG.

8.   Preparat som innehåller ofullständigt testade ämnen

Om ett preparat innehåller minst ett ämne som enligt artikel 13.3 i direktiv 67/548/EEG är märkt med texten ’Varning – ämnet är ännu inte fullständigt testat’, skall etiketten på den förpackning som innehåller preparatet förses med texten ’Varning – innehåller ett ofullständigt testat ämne’ om detta ämne ingår med en koncentration på ≥ 1 %.

9.   Preparat som inte klassificerats som sensibiliserande men innehåller minst ett sensibiliserande ämne

Etiketten på den förpackning som innehåller preparat med minst ett ämne som klassificerats som sensibiliserande och som förekommer i koncentrationer lika med eller högre än 0,1 %, eller i koncentrationer lika med eller högre än den gräns som anges i en särskild anmärkning för dessa ämnen i bilaga I till direktiv 67/548/EEG, skall vara försedda med följande text:

’Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet). Kan framkalla en allergisk reaktion.’

10.   Flytande preparat som innehåller halogenerade kolväten

Etiketten på förpackningen för flytande preparat som inte visar någon flampunkt eller en flampunkt högre än 55°C och som innehåller halogenerat kolväte och mer än 5 % brandfarliga eller mycket brandfarliga ämnen skall vara försedda med följande text:

’Kan bli mycket brandfarligt vid användning’ eller ’Kan bli brandfarligt vid användning’.

11.   Preparat som innehåller ämnen som tilldelas fras R67: Ångorna kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

När ett preparat innehåller minst ett ämne som tilldelas frasen R67 skall etiketten på den förpackning som innehåller preparatet omfatta frasens ordalydelse såsom den anges i bilaga III till direktiv 67/548/EEG när den totala koncentrationen av dessa ämnen i preparatet är minst 15 %, under förutsättning att

preparatet inte redan har klassificerats med fraserna R20, R23, R26, R68/20, R39/23 eller R39/26, eller,

preparatets förpackning inte innehåller mer än 125 ml.

12.   Cement och cementpreparat

Etiketten på den förpackning som innehåller cement och cementpreparat med en halt på över 0,0002 % lösligt krom (VI) av cementens totala torrvikt måste vara försedda med texten:

’Innehåller krom (VI). Kan framkalla en allergisk reaktion.’

om preparatet inte redan har klassificerats och märkts som allergiframkallande med fras R43.

C.   För preparat som inte klassificerats enligt artiklarna 5–7 men som innehåller minst ett farligt ämne

1.   Preparat som inte är avsedda för allmänheten

Etiketten på den förpackning som innehåller de preparat som avses i artikel 14.2.1 b skall vara försedda med följande text:

’Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.’”


(1)  Om preparatet tillskrivs R49 och R40 skall båda fraserna behållas, för R40 skiljer inte mellan exponeringsvägar, medan R49 endast avser exponering genom inandning.”

(2)  Om preparatet tillskrivs R49 och R40 skall båda fraserna behållas, för R40 skiljer inte mellan exponeringsvägar, medan R49 endast avser exponering genom inandning.”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 december 2005

om ändring av den interna arbetsordningen

(2006/25/EG, Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 218.2,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 131,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska unionen, särskilt artikel 28.1 och artikel 41.1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionens bestämmelser gällande inrättandet av det allmänna förvarningssystemet ”Argus”, som finns som bilaga till detta beslut, fogas härmed till kommissionens arbetsordning (1), som bilaga.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2006.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 2005.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 308, 8.12.2000, s. 26. Arbetsordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2005/960/EG, Euratom (EUT L 347, 30.12.2005, s. 83).


BILAGA

KOMMISSIONENS BESTÄMMELSER GÄLLANDE INRÄTTANDET AV DET ALLMÄNNA FÖRVARNINGSSYSTEMET ”ARGUS”

av följande skäl:

(1)

Det är lämpligt att kommissionen inrättar ett allmänt förvarningssystem, under namnet Argus, för att förbättra sin förmåga att inom sitt befogenhetsområde agera snabbt, effektivt och på ett samordnat sätt vid multisektoriella kriser som drabbar flera politikområden och som kräver insatser på gemenskapsnivå, oavsett vad som orsakar dessa kriser.

(2)

Systemet skall till en början vara baserat på ett internt kommunikationsnätverk som gör det möjligt för kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar att vid ett krisläge dela med sig av central information.

(3)

Systemet kommer att ses över i ljuset av redan gjorda erfarenheter samt den tekniska utvecklingen för säkra sammanlänkning och samordning med redan befintliga specialnätverk.

(4)

Lämpliga samordningsrutiner måste fastställas för beslutsfattande och hantering av snabba, samordnade och sammanhängande insatser från kommissionens sida med anledning av en större multisektoriell kris. Dessa rutiner måste samtidigt vara tillräckligt flexibla och anpassningsbara till de särskilda behov och omständigheter som kännetecknar en specifik kris och också respektera befintliga politiska instrument avseende specifika kriser.

(5)

Systemet måste respektera de egenskaper, den sakkunskap, de planer och det befogenhetsområde som är specifika för kommissionens redan befintliga sektorsavgränsade förvarningssystem, som sätter tjänsteavdelningarna i stånd att agera vid krislägen inom olika delar av gemenskapens verksamhetsområden. Systemet måste också respektera den allmänna subsidiaritetsprincipen.

(6)

Eftersom kommunikation utgör ett av de mest centrala inslagen i krishantering måste särskild uppmärksamhet ägnas åt att informera allmänheten och åt att kommunicera med medborgarna på ett effektivt sätt genom medierna och kommissionens olika kommunikationsverktyg och informationsinstanser, från Bryssel eller den plats som är lämpligast.

Artikel 1

Argus-systemet

1.   Ett allmänt förvarnings- och reaktionssystem kallat Argus inrättas för att förbättra kommissionens förmåga att reagera snabbt, effektivt och på ett sammanhängande sätt om det skulle uppstå ett större multisektoriellt krisläge som drabbar flera politikområden och som kräver agerande på gemenskapsnivå, oavsett krisens orsak.

2.   Argus skall bestå av

a)

ett internt kommunikationsnätverk,

b)

specifika samordningsrutiner som skall aktiveras vid ett större multisektoriellt krisläge.

3.   Dessa bestämmelser påverkar inte tillämpningen av kommissionens beslut 2003/246/EG om operativa förfaranden för hantering av krislägen.

Artikel 2

Informationsnätverket Argus

1.   Det interna kommunikationsnätverket skall vara en permanent plattform som gör att kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar i realtid kan dela med sig av relevant information om framväxande multisektoriella kriser eller förutsebara eller överhängande krishot och att samordna lämpliga insatser inom kommissionens befogenhetsområde.

2.   Nätverkets kärnmedlemmar utgörs av: Generalsekretariatet, GD Press och kommunikation, inklusive talesmannens kansli, GD miljö, GD Hälsa och konsumentskydd, GD Rättvisa, frihet och säkerhet, GD Yttre förbindelser, GD Humanitärt bistånd, GD Personal och administration, DG Handel, GD Informationsteknik, GD Skatter och tullar, Gemensamma forskningscentret och Rättstjänsten.

3.   Kommissionens alla övriga generaldirektorat och tjänsteavdelningar kan tas med i nätverket, om de så begär, under förutsättning att de uppfyller de minimikrav som anges i punkt 4.

4.   Generaldirektorat och tjänsteavdelningar som tillhör nätverket skall utse en Argus-korrespondent och införa lämpliga beredskapsrutiner så att tjänsteavdelningen kan kontaktas och reagera snabbt om en kris skulle uppstå som motiverar ett ingripande från dess sida. Systemet kommer att utformas på ett sätt som gör det möjligt att göra detta med den redan befintliga personalstyrkan.

Artikel 3

Samordningsrutiner vid ett större krisläge

1.   Vid ett större multisektoriellt krisläge eller ett förutsebart eller överhängande krishot får ordföranden, efter att ha nåtts av underrättelser härom, på eget initiativ eller på begäran av en kommissionsledamot besluta om att aktivera en särskild samordningsprocess. Ordföranden skall också besluta om fördelningen av det politiska ansvaret för kommissionens insatser med anledning av krisen. Han eller hon kommer antingen att själv behålla ansvaret eller att delegera det till en ledamot av kommissionen.

2.   I detta ansvar ingår att leda och samordna de insatser som föranleds av krisen, att företräda kommissionen gentemot övriga institutioner och att vara ansvarig för kontakterna med allmänheten. Detta kommer inte att påverka kommissionens befintliga befogenheter och mandat i kollegiet.

3.   Generalsekretariatet kommer, under ledning av ordföranden eller den kommissionsledamot som tilldelats ansvaret, att aktivera den särskilda operativa krishanteringsgrupp som kallas krissamordningskommittén och som beskrivs i artikel 4.

Artikel 4

Krissamordningskommittén

1.   Krissamordningskommittén är en särskild operativ krishanteringsstruktur som inrättas för att leda och samordna insatserna med anledning av en kris och föra samman företrädare för kommissionens alla relevanta generaldirektorat och tjänsteavdelningar. Vanligen skall de generaldirektorat och tjänsteavdelningar som nämns i artikel 2.2 vara företrädda i krissamordningskommittén, liksom andra generaldirektorat och tjänsteavdelningar som är berörda av en viss kris. Krissamordningskommittén kommer att stödja sig på tjänsteavdelningarnas existerande resurser och hjälpmedel.

2.   Vice generalsekreteraren skall vara ordförande för krissamordningskommittén och ha särskilt ansvar för policysamordningen.

3.   Krissamordningskommittén kommer särskilt att bedöma och övervaka utvecklingen av läget, ringa in frågeställningar och alternativ för beslut och insatser, se till att beslut och åtgärder verkställs och att insatserna hänger samman sinsemellan och är konsekventa.

4.   Beslut som krissamordningskommittén enats om kommer att antas genom kommissionens normala beslutförfaranden och kommer att verkställas av generaldirektoraten och förvarningssystemen.

5.   Kommissionens tjänsteavdelningar kommer plikttroget att se till att alla uppgifter fullgörs i samband med insatserna inom deras befogenhetsområde.

Artikel 5

Förfarandehandboken

I en förfarandehandbok kommer ingående bestämmelser att fastställas avseende genomförandet av detta beslut.

Artikel 6

Kommissionen kommer att se över detta beslut i ljuset av de erfarenheter som görs samt den tekniska utvecklingen minst ett år efter ikraftträdandet och vid behov vidta ytterligare åtgärder med avseende på Argus funktioner.


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/23


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 18 januari 2006

om ett samordnat övervakningsprogram för gemenskapen för år 2006 för att säkerställa att gränsvärdena följs för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa andra produkter av vegetabiliskt ursprung och om nationella övervakningsprogram för år 2007

[delgivet med nr K(2006) 11]

(Text av betydelse för EES)

(2006/26/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 211,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (1), särskilt artikel 7.2 b,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 4.2 b, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiven 86/362/EEG och 90/642/EEG bör kommissionen successivt sträva efter ett system som gör det möjligt att beräkna intaget av bekämpningsmedel via kosten. För att möjliggöra realistiska uppskattningar bör uppgifter om övervakningen av bekämpningsmedelsrester göras tillgängliga för ett antal livsmedel som utgör stommen i den europeiska kosthållningen. Det anses allmänt att den 20–30 livsmedel bildar stommen i den europeiska kosthållningen. Med tanke på de resurser som finns tillgängliga på nationell nivå för övervakning av bekämpningsmedelsrester kan medlemsstaterna endast analysera prov från åtta produkter varje år inom ett samordnat övervakningsprogram. Iakttagelser som gjorts visar att användningen av bekämpningsmedel ändras i cykler om tre år. Varje bekämpningsmedel bör därför i allmänhet övervakas i 20–30 livsmedelsprodukter under en treårsperiod.

(2)

Rester av de bekämpningsmedel som omfattas av denna rekommendation bör övervakas under 2006 så att uppgifterna kan användas för att uppskatta det faktiska intaget via kosten.

(3)

Det behövs ett systematiskt statistiskt tillvägagångssätt beträffande antalet prov som skall tas vid varje samordnad övervakning. Ett sådant tillvägagångssätt har fastställts av Codex Alimentarius-kommissionen (3). På grundval av en binomialfördelning kan det beräknas att analys av 613 prov innebär mer är 99 % sannolikhet för att upptäcka ett prov som innehåller bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen, om mindre än 1 % av produkterna av vegetabiliskt ursprung innehåller bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen. Provtagningen bör fördelas mellan medlemsstaterna på grundval av befolkningsstorleken och antal konsumenter, varvid minst tolv prov skall tas per produkt och år.

(4)

Kommissionen har på sin webbplats offentliggjort riktlinjer för kvalitetskontroll av analys av rester av bekämpningsmedel (4). Det råder enighet om att dessa riktlinjer så långt som möjligt bör tillämpas i medlemsstaternas analyslaboratorier och revideras fortlöpande mot bakgrund av erfarenheter från övervakningsprogrammen.

(5)

Kommissionens direktiv 2002/63/EG (5) innehåller bestämmelser om EU:s provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. Bland de provtagningsmetoder och förfaranden som föreskrivs i direktivet finns även de som rekommenderas av Codex Alimentarius-kommissionen.

(6)

Enligt direktiven 86/362/EEG och 90/642/EEG skall medlemsstaterna ange vilka kriterier de tillämpar när de utarbetar sina nationella kontrollprogram. Informationen bör innehålla de kriterier som tillämpats vid fastställandet av hur många prover som skall tas och hur många analyser som skall utföras, samt vilka rapporteringsnivåer som tillämpats, de kriterier enligt vilka dessa gränser har fastställts och närmare uppgifter om ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (6). De konstaterade överträdelsernas antal och art bör också anges, liksom vilka åtgärder som vidtagits.

(7)

En övre gräns för restvärden för livsmedel för spädbarn har fastställts i enlighet med artikel 6 i kommissionens direktiv 91/321/EEG av den 14 maj 1991 om modersmjölkersättning och tillskottsnäring (7) och artikel 6 i kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (8).

(8)

Information om resultaten av övervakningsprogrammen lämpar sig särskilt väl för elektronisk/datoriserad behandling, lagring och överföring. Format har fastställts för medlemsstaternas rapportering av uppgifter via e-post. Medlemsstaterna bör således kunna använda standardformatet för att skicka in sina rapporter till kommissionen. Det är effektivast om kommissionen utarbetar riktlinjer för den vidare utvecklingen av ett sådant standardformat.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna rekommendation är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS

1.

Medlemsstaterna uppmanas att under 2006 provta och analysera de kombinationer av produkter och bekämpningsmedelsrester som anges i bilaga I, på grundval av det antal prov av varje produkt som tilldelats dem i bilaga II och som, beroende på omständigheterna, återspeglar medlemsstatens, gemenskapens och tredjeländers marknadsandelar på respektive medlemsstats marknad.

Provtagningsmetoderna, inklusive antalet enheter, bör överensstämma med direktiv 2002/63/EG.

2.

För bekämpningsmedel som utgör en akut risk, dvs. där en akut referensdos (ARfD) har fastställts (t.ex. OP-estrar, endosulfan och N-metylkarbamater), bör provtagningen göras så att den möjliggör två olika laboratorieprov. Om det första laboratorieprovet innehåller påvisbara rester av bekämpningsmedel, bör enheterna i det andra provet analyseras var för sig. Detta skall gälla följande produkter:

Auberginer

Druvor (9)

Bananer

Paprika

Ett rimligt antal prov av dessa produkter bör också genomgå en individuell analys av de enskilda enheterna i det andra laboratorieprovet, om dessa bekämpningsmedel kan spåras, och särskilt om det rör sig om produkter från en och samma producent.

3.

Av det sammanlagda antalet prov som ges enligt bilagorna I och II bör varje medlemsstat provta och analysera

a)

minst tio prov av sådana livsmedel för spädbarn som till största delen är grönsaks-, frukt- eller spannmålsbaserade,

b)

ett antal prov (minst ett prov när möjligt) från ekologiskt odlade produkter som återspeglar de ekologiska produkternas andel av marknaden i respektive medlemsstat.

4.

Medlemsstaterna uppmanas att senast den 31 augusti 2007 rapportera resultaten av analysen av prov, som analyserats för de kombinationer av produkter och bekämpningsmedelsrester som anges i bilaga I, med angivande av

a)

de analysmetoder som tillämpats och de rapporteringsnivåer som uppnåtts, i enlighet med förfarandena för kvalitetskontroll vid analys av bekämpningsmedelsrester,

b)

de konstaterade överträdelsernas antal och karaktär och vilka åtgärder som vidtagits.

5.

Rapporten bör läggas fram i ett format, inbegripet ett elektroniskt, som överensstämmer med de riktlinjer för medlemsstaterna med avseende på genomförandet av kommissionens rekommendationer om gemenskapens samordnade inspektionsprogram som sammanställts av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

Analysresultaten för prov som tagits av ekologiskt odlade produkter bör rapporteras i separata förteckningar.

6.

Medlemsstaterna uppmanas att senast den 31 augusti 2006 ge kommissionen och övriga medlemsstater all den information som krävs enligt artikel 7.3 i direktiv 86/362/EEG och artikel 4.3 i direktiv 90/642/EEG om 2005 års övervakning för att säkerställa, åtminstone genom stickprov, att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester iakttas, varvid bland annat följande skall anges:

a)

Resultaten av de nationella programmen för bekämpningsmedelsrester.

b)

Uppgifter om kvalitetskontrollen vid laboratorierna och särskilt uppgifter angående vilka delar av riktlinjerna för kvalitetskontroll av analys av bekämpningsmedelsrester som de inte har kunnat tillämpa eller där det har uppstått svårigheter vid tillämpningen.

c)

Uppgifter om ackreditering enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 för de laboratorier som utför analyserna (däribland typ av ackreditering, ackrediteringsorgan och kopia av ackrediteringsbeslutet).

d)

Uppgifter om de kvalifikationstester och ringprov som laboratoriet har deltagit i.

7.

Medlemsstaterna uppmanas att senast den 30 september 2006 till kommissionen översända det planerade nationella programmet för övervakning av de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i direktiven 90/642/EEG och 86/362/EEG för år 2007 med uppgifter om

a)

de kriterier som tillämpats vid fastställandet av hur många prover som skall tas och analyser som skall utföras,

b)

de rapporteringsnivåer som tillämpats och enligt vilka kriterier dessa har fastställts,

c)

uppgifter om ackreditering av analyslaboratorierna enligt förordning (EG) nr 882/2004.

Utfärdad i Bryssel den 18 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/76/EG (EUT L 293, 9.11.2005, s. 14).

(2)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/76/EG.

(3)  Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Rom 1994, ISBN 92-5-203271-1, Vol. 2, s. 372.

(4)  Dokument SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  EGT L 187, 16.7.2002, s. 30.

(6)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1.

(7)  EGT L 175, 4.7.1991, s. 35. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/14/EG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 37).

(8)  EGT L 49, 28.2.1996, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/13/EG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 33).

(9)  För druvor anses en enhet (dvs. en standardklase) motsvara cirka 500 g.


BILAGA I

KOMBINATIONER AV BEKÄMPNINGSMEDELSRESTER/PRODUKT SOM SKALL ÖVERVAKAS

Bekämpningsmedelsrest som analysen gäller år

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

Acefat

b)

c)

a)

Acetamiprid

 

c)

a)

Aldikarb

b)

c)

a)

Azinfosmetyl

b)

c)

a)

Azoxystrobin

b)

c)

a)

Benomyl-gruppen

b)

c)

a)

Bifentrin

b)

c)

a)

Bromopropylat

b)

c)

a)

Bupirimat

b)

c)

a)

Buprofezin

 

c)

a)

Kaptan + Folpet

Kaptan

Folpet

b)

c)

a)

Karbaryl

b)

c)

a)

Klormekvat (2)

b)

c)

a)

Klortalonil

b)

c)

a)

Klorprofam

b)

c)

a)

Klorpyrifos

b)

c)

a)

Klorpyrifos-metyl

b)

c)

a)

Cypermetrin

b)

c)

a)

Cyprodinil

b)

c)

a)

Deltametrin

b)

c)

a)

Diazinon

b)

c)

a)

Diklofluanid

b)

c)

a)

Diklorvos

 

c)

a)

Dikofol

b)

c)

a)

Dimetoat + Ometoat

Dimetoat

Ometoat

b)

c)

a)

Difenylamin

b)

c)

a)

Endosulfan

b)

c)

a)

Fenhexamid

b)

c)

a)

Fenitrotion

 

c)

a)

Fludioxonyl

b)

c)

a)

Hexytiazox

 

c)

a)

Imazalil

b)

c)

a)

Imidakloprid

b)

c)

a)

Indoxacarb

 

c)

a)

Iprodion

b)

c)

a)

Iprovalikarb

 

c)

a)

Kresoxim-metyl

b)

c)

a)

Lambdacyhalotrin

b)

c)

a)

Malation

b)

c)

a)

Maneb-gruppen

b)

c)

a)

Mepanipyrim

 

c)

a)

Metalaxyl

b)

c)

a)

Metamidofos

b)

c)

a)

Metidation

b)

c)

a)

Metiokarb

b)

c)

a)

Metomyl

b)

c)

a)

Myklobutanil

b)

c)

a)

Oxidemetonmetyl

b)

c)

a)

Paration

b)

c)

a)

Penkonazol

 

c)

a)

Fosalon

b)

c)

a)

Pirimikarb

b)

c)

a)

Pirimifosmetyl

b)

c)

a)

Prokloraz

 

c)

a)

Procymidon

b)

c)

a)

Profenofos

 

c)

a)

Propargit

b)

c)

a)

Pyretriner

b)

c)

a)

Pyrimetanil

b)

c)

a)

Pyriproxyfen

 

c)

a)

Quinoxyfen

 

c)

a)

Spiroxamin

b)

c)

a)

Tebukonazol

 

c)

a)

Tebufenozid

 

c)

a)

Tiabendazol

b)

c)

a)

Tolklofosmetyl

b)

c)

a)

Tolylfluanid

b)

c)

a)

Triadimefon + Triadimenol

Triadimefon

Triadimenol

b)

c)

a)

Vinklozolin

b)

c)

a)

a)

Bönor (färska eller frysta), morötter, gurka, apelsiner eller mandariner, päron, potatis, ris, spenat (fryst eller färsk).

b)

Auberginer, bananer, blomkål, druvor, apelsinjuice (), ärter (frysta eller färska, utan skida), paprika vete.

c)

Äpplen, huvudkål, purjolök, sallat, tomater, persikor inklusive nektariner och liknande hybrider, råg eller havre, jordgubbar.


(1)  Uppgifterna för år 2007 och 2008 beror på de program som kommer att rekommenderas för dessa år.

(2)  Klormekvat bör analyseras i spannmål, morötter, grönsaksfrukter och päron.

(3)  För apelsinjuice bör medlemsstaten ange ursprunget (koncentrat eller färsk frukt).


BILAGA II

Antal prov av varje produkt som skall tas och analyseras av varje medlemsstat

Landskod

Prov

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Totalt antal prov (minimum): 613


(1)  Minsta antalet prov för varje metod som omfattar enstaka restsubstanser.

(2)  Minsta antalet prov för varje metod som omfattar flera restsubstanser.


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/30


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 januari 2006

om särskilda villkor för kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko och som är avsedda att användas som livsmedel

[delgivet med nr K(2006) 16]

(Text av betydelse för EES)

(2006/27/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (1), särskilt artikel 22.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (2), särskilt artikel 53.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 97/78/EG och förordning (EG) nr 178/2002 skall nödvändiga åtgärder vidtas vad gäller import av produkter från tredjeländer som kan innebära en allvarlig fara för djurs eller människors hälsa eller om en sådan fara håller på att sprida sig.

(2)

I rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG (3) förbjuds import från tredjeländer av djur och av kött och köttprodukter från djur som tillförts sådana ämnen utom då tillförseln sker vid terapeutisk eller zooteknisk behandling.

(3)

I rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (4) fastställs en förteckning över ämnen som inte får användas vid köttproduktionen och en förteckning över ämnen för vilka det har fastställts gränsvärden. Det fastställs även en förteckning över vissa veterinärmedicinska läkemedel för vilka preliminära gränsvärden har fastställts. Dessa produkter kan förekomma i kött från hästdjur.

(4)

Vid gemenskapens senaste kontrollbesök i Mexiko avslöjades allvarliga brister i de mexikanska myndigheternas kapacitet att genomföra tillförlitliga kontroller av kött från hästdjur, särskilt i fråga om påvisande av ämnen som är förbjudna enligt direktiv 96/22/EG.

(5)

Vid kontrollbesöket avslöjades även allvarliga brister i fråga om kontroller på marknaden för veterinärmedicinska läkemedel, inklusive icke-godkända produkter. Till följd av dessa brister är det lätt att använda förbjudna ämnen vid produktionen av hästkött. Dessa ämnen kan därför förekomma i kött och köttprodukter från hästdjur som är avsedda att användas som livsmedel. Förekomsten av dessa ämnen i livsmedel kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa.

(6)

Medlemsstaterna bör genomföra lämpliga kontroller av kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko vid ankomsten till gemenskapsgränserna för att förhindra att kött och köttprodukter från hästdjur som är otjänliga som livsmedel släpps ut på marknaden.

(7)

I förordning (EG) nr 178/2002 inrättas det system för snabb varning som bör användas för tillämpningen av det ömsesidiga kravet på information som fastställs i artikel 22.2 i direktiv 97/8/EG. Därutöver bör medlemsstaterna genom regelbundna rapporter hålla kommissionen underrättad om samtliga analysresultat från officiella kontroller som genomförts av försändelser av kött och köttprodukter från hästdjur från Mexiko.

(8)

Detta beslut bör omprövas mot bakgrund av de garantier som lämnas av de behöriga myndigheterna i Mexiko samt på grundval av resultaten från de test som utförs av medlemsstaterna.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta beslut skall tillämpas på kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko och som är avsedda att användas som livsmedel (”kött och köttprodukter från hästdjur”).

Artikel 2

Offentliga kontroller

1.   Medlemsstaterna skall, med hjälp av lämpliga provtagningsplaner och spårningsmetoder, i enlighet med direktiv 96/22/EG se till att varje försändelse av kött och köttprodukter från hästdjur genomgår officiella kontroller som grundar sig på faroanalys, särskilt vad gäller förekomsten av vissa ämnen med hormonell verkan och ß-agonister som används i tillväxtfrämjande syfte.

2.   Var tredje månad skall medlemsstaterna inkomma med en rapport till kommissionen med samtliga analysresultat från officiella kontroller av sändningar av produkter som omfattas av punkt 1. Denna rapport skall lämnas in under den månad som följer på varje kvartal (april, juli, oktober och januari).

Artikel 3

Utgifter

Alla utgifter som uppstår genom tillämpningen av detta beslut skall betalas av leverantören, mottagaren eller av deras ombud.

Artikel 4

Efterlevnad av reglerna

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att följa detta beslut.

Artikel 5

Översyn

Detta beslut skall omprövas mot bakgrund av de garantier som lämnas av de behöriga myndigheterna i Mexiko samt på grundval av resultaten av de officiella kontroller som avses i artikel 2.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1).

(2)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1642/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 4).

(3)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG (EUT L 262, 14.10.2003, s. 17).

(4)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1518/2005 (EUT L 244, 20.9.2005, s. 11).


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 januari 2006

om förlängning av tidsfristen för anbringande av öronmärken på vissa nötkreatur

[delgivet med nr K(2006) 43]

(Text av betydelse för EES)

(2006/28/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (1), särskilt artikel 4.2,

med beaktande av vissa medlemsstaters begäran, och

av följande skäl:

(1)

Vissa medlemsstater har i enlighet med förordning (EG) nr 1760/2000 begärt en förlängning av den maximala tidsfristen för anbringande av öronmärken på nötkreatur till sex månader för djur som hålls under vissa förhållanden och där områdets särskilda naturbetingade nackdelar och djurens starkt aggressiva beteende gör det svårt och t.o.m. farligt att anbringa öronmärkena under de tjugo dagarna direkt efter djurens födelse.

(2)

En förlängning av tidsfristen för anbringande av öronmärken bör tillåtas under dessa förhållanden under förutsättning att vissa försiktighetsåtgärder vidtas. Särskilt är det nödvändigt att se till att kvaliteten på de uppgifter som tillhandahålls av databasen för nötkreatur inte försämras och att inga nötkreatur som inte har försetts med öronmärken flyttas.

(3)

Tillstånd till en sådan förlängning bör av medlemsstaterna endast beviljas enskilda anläggningar på klart definierade villkor.

(4)

Eftersom de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör vara tillämpliga på samtliga medlemsstater bör kommissionens beslut 98/589/EG av den 12 oktober 1998 om förlängning av den maximala tidsfristen för fastsättning av öronmärken på vissa nötkreatur i den spanska kreaturbesättningen (2) upphävas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillstånd att förlänga tidsfristen för anbringande av öronmärken

Medlemsstaterna får bevilja anläggningar tillstånd att förlänga till sex månader den tidsfrist som fastställs i artikel 4.2 första stycket i förordning (EG) nr 1760/2000 för anbringande av öronmärken på kalvar av am- och dikor som inte används för mjölkproduktion, förutsatt att de villkor som fastställs i artikel 2–5 i detta beslut är uppfyllda.

Artikel 2

Villkor för beviljande av tillstånd

1.   Medlemsstaterna får bevilja tillstånd enligt artikel 1 om de konstaterar att följande villkor är uppfyllda:

a)

Anläggningen är en gård där djuren går ute och amm- och dikorna föds upp extensivt.

b)

Det område där djuren hålls uppvisar betydande naturbetingade nackdelar som innebär begränsad fysisk kontakt med människor.

c)

Djuren är inte vana vid regelbunden kontakt med människor och uppvisar ett starkt aggressivt beteende.

d)

När öronmärkena anbringas kan varje kalv klart relateras till sitt eget moderdjur.

2.   Medlemsstaterna får ställa ytterligare villkor, särskilt i syfte att begränsa tillstånden i artikel 1 till vissa geografiska områden eller till vissa raser.

3.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen om de tillämpar detta beslut och underrätta den om varje ytterligare villkor som de ställer i enlighet med punkt 2.

Artikel 3

Öronmärkning

På anläggningar som beviljats tillstånd enligt artikel 1 skall öronmärkena anbringas senast när kalven

uppnått sex månaders ålder,

skiljs från modern,

lämnar anläggningen.

Artikel 4

Databas

1.   Den behöriga myndigheten skall i den databas för nötkreatur som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 1760/2000 registrera de tillstånd som beviljats enligt artikel 1 i detta beslut med avseende på de anläggningar de gäller.

2.   Djurhållarna skall vid inrapporteringen av varje djurs födelse i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1760/2000 underrätta den behöriga myndigheten om varje djur på vilket öronmärken med stöd av detta beslut ännu inte har anbringats.

3.   Den behöriga myndigheten skall registrera de djur som inte har försetts med öronmärken vid inrapporteringen av deras födelse som omärkta djur i databasen för nötkreatur.

Artikel 5

Kontroller

Den behöriga myndigheten skall varje år genomföra åtminstone ett inspektionsbesök på varje anläggning som beviljats tillstånd enligt artikel 1. Den skall återkalla tillståndet om de villkor som anges i artikel 2 inte längre är uppfyllda.

Artikel 6

Upphävande

Beslut 98/589/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 7

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 283, 21.10.1998, s. 19. Beslutet ändrat genom beslut 99/520/EG (EGT L 199, 30.7.1999, s. 72).


Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen

24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/34


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2006/29/GUSP

av den 23 januari 2006

om upphävande av gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP om vapenexport till f.d. Jugoslavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 26 februari 1996 gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP (1) om vapenexport till f.d. Jugoslavien, vilken har ändrats flera gånger. Följaktligen är vapenembargot som infördes 1996 endast tillämpligt på Bosnien och Hercegovina.

(2)

Utvecklingen i Bosnien och Hercegovina omfattar det faktum att Bosnien och Hercegovina nu har antagit och genomför lagstiftning om export, import och transitering av vapen som uppfyller de relevanta EU-normerna och som motiverar ett upphävande av de restriktiva åtgärder som vidtagits mot denna stat enligt gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP.

(3)

Vidare bemyndigade rådet kommissionen den 21 november 2005 att inleda förhandlingar med Bosnien och Hercegovina om ett stabiliserings- och associeringsavtal.

(4)

Gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP bör därför upphävas under förutsättning att medlemsstaterna strikt tillämpar Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport som antogs den 8 juni 1998 och, när det gäller exporten till f.d. Jugoslavien, beakta målen för EU:s politik i regionen, bland dem det grundläggande målet att återställa fred och stabilitet i området som i grunden syftar till att begränsa och minska beväpningen till lägsta möjliga nivå och inleda förtroendeskapande åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel 23 januari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EGT L 58, 7.3.1996, s. 1. Gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom gemensam ståndpunkt 2001/719/GUSP (EGT L 268, 9.10.2001, s. 49).


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/36


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2006/30/GUSP

av den 23 januari 2006

om förlängning och komplettering av de restriktiva åtgärderna mot Elfenbenskusten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 13 december 2004 antog rådet gemensam ståndpunkt 2004/852/GUSP om restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten (1) för att genomföra åtgärder mot Elfenbenskusten enligt FN:s säkerhetsråd resolution 1572(2004). Dessa åtgärder tillämpades i enlighet med den resolutionen till och med den 15 december 2005.

(2)

Mot bakgrund av händelserna i Elfenbenskusten på senare tid antog FN:s säkerhetsråd den 15 december 2005 resolution 1643(2005) om förlängning av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i resolution 1572(2004) under en period av ytterligare tolv månader.

(3)

För att ge verkan åt resolution (1643)2005 bör de åtgärder som föreskrivs i gemensam ståndpunkt 2004/852/GUSP därför förlängas för en period av ytterligare tolv månader med verkan från och med den 16 december 2005.

(4)

Utöver dessa åtgärder föreskrivs i punkt 6 i resolution 1643(2005) att åtgärder skall vidtas för att förhindra all import av rådiamanter från Elfenbenskusten, vilka åtgärder gemenskapen redan tillämpar genom rådets förordning (EG) nr 2368/2002 av den 20 december 2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder som föreskrivs i gemensam ståndpunkt 2004/852/GUSP skall tillämpas under en period av ytterligare tolv månader om inte rådet beslutar något annat i enlighet med någon kommande relevant resolution av FN:s säkerhetsråd.

Artikel 2

Utöver de åtgärder som avses i artikel 1 skall all direkt eller indirekt import av rådiamanter från Elfenbenskusten till gemenskapen förbjudas, oavsett om dessa diamanter har sitt ursprung i Elfenbenskusten eller inte, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1643(2005).

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Den skall tillämpas från och med den 16 december 2005 till och med den 15 december 2006.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 368, 15.12.2004, s. 50.

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 28. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1574/2005 (EUT L 253, 29.9.2005, s. 11).


24.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/38


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2006/31/GUSP

av den 23 januari 2006

om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Liberia

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Den 10 februari 2004 antog rådet gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP om restriktiva åtgärder mot Liberia (1) för att genomföra åtgärder mot Liberia enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1521(2003).

(2)

Den 22 december 2004 antog rådet gemensam ståndpunkt 2004/902/GUSP (2) om förlängning av gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP under en period av tolv månader, i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1579(2004).

(3)

Mot bakgrund av händelserna i Liberia antog FN:s säkerhetsråd den 20 december 2005 resolution 1647(2005) om förlängning av de restriktiva åtgärder om vapen och resande som föreskrivs i resolution 1521(2003) under en period av ytterligare tolv månader och om förlängning av de restriktiva åtgärder om diamanter och timmer som föreskrivs i resolution 1521(2003) för en ytterligare period om sex månader.

(4)

För att ge verkan åt resolution (1647)2005 bör de åtgärder som föreskrivs i gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP därför förlängas under en period av ytterligare tolv månader med verkan från och med den 23 december 2005.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De åtgärder som föreskrivs i artiklarna 1 och 2 i gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP skall tillämpas under en period av ytterligare tolv månader.

2.   De åtgärder som föreskrivs i artiklarna 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2004/137/GUSP skall tillämpas under en period av ytterligare sex månader om inte rådet beslutar något annat i enlighet med någon kommande relevant resolution av FN:s säkerhetsråd.

Artikel 2

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Den skall tillämpas från och med den 23 december 2005 till och med den 22 december 2006.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2006.

På rådets vägnar

J. PRÖLL

Ordförande


(1)  EUT L 40, 12.2.2004, s. 35.

(2)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 113.