ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 16

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
20 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

rådets förordning (EG) nr 51/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 52/2006 av den 22 december 2005 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

184

 

*

Addendum till rådets förordning (EG) nr 51/2006 om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

200

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

20.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 16/1


RÅDETS FÖRORDNING(EG) nr 51/2006

av den 22 december 2005

om fastställande för år 2006 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 20,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren 2, särskilt artikel (2),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (3), särskilt artiklarna 6 och 8,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 811/2004 av den 21 april 2004 om åtgärder för återhämtning av det nordliga kummelbeståndet (4), särskilt artikel 5,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 2371/2002 skall rådet anta de bestämmelser som krävs för att säkerställa tillträdet till vatten och resurser och för att se till att fiskeverksamheten sker på ett hållbart sätt med beaktande av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, särskilt den rapport som utarbetats av den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

(2)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 åligger det rådet att fastställa totala tillåtna fångstmängder (TAC) för varje fiske eller grupp av fisken. Fiskemöjligheterna bör fördelas mellan medlemsstaterna och tredjeländer i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 20 i den förordningen.

(3)

För att se till att de totala tillåtna fångstmängderna och kvoterna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt bör det fastställas särskilda villkor för fisket.

(4)

Det bör fastställas principer och vissa förfaranden för fiskeförvaltningen på gemenskapsnivå, så att medlemsstaterna kan förvalta de fartyg som för deras flagg.

(5)

I artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställs definitioner av betydelse för fördelningen av fiskemöjligheterna.

(6)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 måste det anges vilka bestånd som skall omfattas av de olika åtgärder som fastställs i den förordningen.

(7)

I enlighet med förfarandet i avtalen eller protokollen om fiskeförbindelser har gemenskapen hållit samråd om fiskerättigheter med Norge (5), Färöarna (6), och Grönland (7) .

(8)

Gemenskapen är avtalsslutande part i flera regionala fiskeriorganisationer. Dessa fiskeriorganisationer har rekommenderat fångstbegränsningar och andra bevarandeföreskrifter för vissa arter. Gemenskapen bör därför följa sådana rekommendationer.

(9)

Vid sitt årliga möte i juni 2005 antog Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) fångstbegränsningar för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit samt tekniska bestämmelser för behandlingen av bifångster. Även om gemenskapen inte är medlem i IATTC bör dessa bestämmelser genomföras för att säkra en hållbar förvaltning av de bestånd som omfattas av denna organisations jurisdiktion.

(10)

Vid sitt årliga möte 2005 antog Internationella kommissionen för bevarande av tonfiskbestånden i Atlanten (ICCAT) tabeller som visar de i ICCAT avtalsslutande parternas över- respektive underutnyttjande av sina fiskemöjligheter. I detta sammanhang antog ICCAT ett beslut som visar att gemenskapen under 2004 underutnyttjade sina kvoter för flera bestånd.

(11)

För att de justeringar av gemenskapens kvoter som fastställts av ICCAT skall kunna iakttas, är det nödvändigt att fördelningen av fiskemöjligheterna till följd av underutnyttjandet sker på grundval av medlemsstaternas respektive bidrag till underutnyttjandet utan ändringar av den i denna förordning fastställda fördelningsnyckeln för den årliga tilldelningen av TAC: er.

(12)

Fiskemöjligheterna bör utnyttjas i enlighet med gemenskapslagstiftningen, särskilt kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om fastställande av närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg (8), kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (9), rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (10), rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen (11), rådets förordning (EG) nr 1626/94 av den 27 juni 1994 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Medelhavet (12), rådets förordning (EG) nr 1627/94 av den 27 juni 1994 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd (13), rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (14), rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (15), rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnade av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (16), rådets förordning (EG) nr 1434/98 av den 29 juni 1998 om att fastställa villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt (17), rådets förordning (EG) nr 423/2004 av den 26 februari 2004 om åtgärder för återhämtning av torskbestånd (18), kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (19), rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper (20), rådets förordning (EG) nr 973/2001 av den 14 maj 2001 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter (21), rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (22) samt rådets förordning (EG) nr 2270/2004 av den 22 december 2004 om fastställande för 2005 och 2006 av fiskemöjligheter för gemenskapens fiskefartyg när det gäller vissa djuphavsbestånd (23).

(13)

I enlighet med rekommendationerna från Internationella havsforskningsrådet (ICES) bör det tillämpas ett tillfälligt system för förvaltningen av fångstbegränsningarna för ansjovis i delområde VIII.

(14)

I enlighet med rekommendationerna från ICES bör det tillämpas ett tillfälligt system för förvaltningen av fiskeansträngningen när det gäller tobisfiskar i ICES-delområde IV och sektion III a norra.

(15)

Utifrån vetenskaplig kunskap om biologisk status för beståndet av blåvitling är det, efter förhandlingarna mellan kuststaterna om förvaltningen av detta bestånd, nödvändigt att ändra förvaltningsområdena, med beaktande av specifika kännetecken hos de berörda fiskerierna.

(16)

Som en övergångsåtgärd, baserad på de senaste vetenskapliga utlåtandena från ICES, bör fiskeansträngningen efter vissa djuphavsarter minskas ytterligare.

(17)

För anpassningen av begränsningen av fiskeansträngningen för torsk i enlighet med förordning (EG) nr 423/2004, föreslås det, i enlighet med artikel 8.3 i nämnda förordning, alternativa arrangemang för att förvalta fiskeansträngningen i överensstämmelse med de totala tillåtna fångstmängderna.

(18)

Vetenskapliga utlåtanden visar att beståndet av rödspätta i Nordsjön inte fiskas på ett hållbart sätt och att en stor mängd fisk kastas överbord. Vetenskapliga utlåtanden och utlåtanden från den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön visar att fiskemöjligheterna vad gäller fiskeansträngningen för fartyg som ägnar sig åt fiske efter rödspätta bör anpassas.

(19)

För bestånden av tunga i västra delen av Engelska kanalen är det nödvändigt att tillämpa ett tillfälligt system för förvaltning av ansträngningen. För bestånden av torsk i Kattegatt, Nordsjön, Skagerrak, västra delen av Engelska kanalen, Irländska sjön och vattnen väster om Skottland och för bestånden av kummel och havskräfta i ICES-sektionerna VIII c och IX a behöver det befintliga systemet för förvaltning av ansträngningen anpassas.

(20)

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1434/98 säkerställer inte att fångsterna av sill begränsas till de fångstbegränsningar som fastställts för arten. Det bör därför införas övergångsåtgärder som gör det möjligt att på ett lämpligt sätt övervaka och räkna sill i osorterade landningar.

(21)

Vid fiske med drivgarn i djupa vatten väster om Skottland och Irland används för närvarande mycket långa drivgarn, vilket leder till mycket långa utsättningstider och till att stor mängd fisk kastas överbord. Förlorade nät eller medvetet bortkastade nät kan fortsätta att fiska i flera år utan att de tas upp. Vetenskapliga undersökningar har visat att sådana fiskemetoder utgör ett allvarligt hot mot djuphavsarter och det bör vidtas övergångsåtgärder för att förbjuda sådant fiske tills mer permanenta åtgärder har antagits.

(22)

För att garantera ett hållbart utnyttjande av kummelbestånden och minska den mängd fisk som kastas överbord, bör de senaste modellerna av selektiva redskap användas som övergångsåtgärder i delsektion VIII a, b, d.

(23)

Vid sitt årliga möte 2004 antog Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) en rekommendation om att begränsa fisket inom vissa områden för att skydda sårbara djuphavsmiljöer. Denna rekommendation bör genomföras av gemenskapen.

(24)

För att bidra till bevarandet av bläckfisk, och särskilt för att skydda de unga exemplaren, är det nödvändigt att för 2006 fastställa en minsta storlek för bläckfisk med ursprung i de farvatten som lyder under tredjeländers överhöghet eller jurisdiktion i CECAF-regionen, i avvaktan på antagandet av en förordning om ändring av förordning (EG) nr 850/98.

(25)

I november 2005 rekommenderade NEAFC att ett antal fartyg skulle föras in i förteckningen över fartyg som har konstaterats bedriva illegalt, orapporterat och oreglerat fiske. Det bör säkerställas att rekommendationerna genomförs i gemenskapens lagstiftning.

(26)

Vid sitt årliga möte 2005 antog Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) en rekommendation om förvaltningen av vissa fisken efter djuphavsarter och en rekommendation om upprättandet av ett AKFM-register över fartyg längre än 15 meter med tillstånd att fiska i AKFM-området. Eftersom gemenskapen är avtalsslutande part i AKFM, är rekommendationerna bindande för gemenskapen och bör därför genomföras.

(27)

Vissa kompletterande kontrollåtgärder och tekniska villkor för fiske bör införas under 2006 som ett bidrag till bevarandet av fiskbestånden.

(28)

Det bör införas vissa bestämmelser för användningen av VMS-uppgifter för att göra uppföljning, kontroll och övervakning av ansträngningsförvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

(29)

För att se till att de fångster av blåvitling som görs av ett tredjelands fartyg i gemenskapens vatten redovisas korrekt, bör bestämmelserna om kontroll av sådana fartyg skärpas.

(30)

Enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002 åligger det rådet att besluta om villkoren i samband med fångstbegränsningar och/eller begränsningar av fiskeansträngningen. Vetenskapliga utlåtanden visar att fångster som betydligt överstiger de överenskomna totala tillåtna fångstmängderna är till förfång för ett hållbart fiske. Det bör därför införas villkor i samband med dessa begränsningar som leder till en förbättrad tillämpning av de överenskomna fiskemöjligheterna.

(31)

Vid sitt årliga möte 2004 antog ICCAT en rad tekniska bestämmelser för vissa fiskbestånd av långvandrande arter i Atlanten och Medelhavet, där det bl.a. fastställs en ny minimistorlek för tonfisk, begränsningar av fisket inom vissa områden och perioder för att skydda storögd tonfisk, bestämmelser om sport- och fritidsfiske i Medelhavet samt inrättande av ett provtagningsprogram för att bedöma storleken på den tonfisk som fångas. För att bidra till fiskbeståndens bevarande är det nödvändigt att genomföra dessa bestämmelser under 2006 i avvaktan på antagandet av en förordning om ändring av förordning (EG) nr 973/2001.

(32)

Vid sitt årliga möte 2005 antog Sydostatlantiska fiskeriorganisationen (SEAFO) en bestämmelse om att från och med den 1 januari 2006 placera vetenskapliga observatörer ombord på alla fartyg som är verksamma i konventionsområdet och som fiskar efter arter som inte omfattas av andra behöriga regionala fiskeriorganisationers regler för bevarande och förvaltning. Denna bestämmelse är bindande för gemenskapen och bör därför genomföras.

(33)

Vid sitt 27:e årliga möte den 19–23 september 2005 antog Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen (NAFO) ett antal tekniska åtgärder och kontrollåtgärder. Det är nödvändigt att genomföra dessa åtgärder.

(34)

Som avtalsslutande part i konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) har gemenskapen ett internationellt åtagande som innefattar skyldigheten att tillämpa de åtgärder som antagits av CCAMLR-kommissionen. De totala tillåtna fångstmängder som antas av denna kommission för 2005–2006 och motsvarande fångstdatum bör tillämpas.

(35)

Vid sitt 24: e årliga möte 2005 antog CCAMLR lämpliga fångstbegränsningar för bestånd som får fiskas av etablerade fiskare från de länder som är medlemmar av CCAMLR. CCAMLR godkände också att gemenskapsfartyg deltar i vetenskapligt fiske efter Dissostichus spp. i delområdena FAO 88.1 och 88.2 och i sektionerna 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a och 58.4.3b och fastställde begränsningar för fångst och bifångst samt vissa specifika tekniska bestämmelser. Även dessa begränsningar och tekniska bestämmelser bör tillämpas.

(36)

För att trygga försörjningen för gemenskapens fiskare och undvika att äventyra resurser samt alla eventuella svårigheter till följd av att rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (24) löper ut är det ytterst viktigt att dessa fisken öppnas den 1 januari 2006 och att några av reglerna i nämnda förordning förblir i kraft under januari 2006. Med tanke på frågans brådskande karaktär måste ett undantag medges från den sexveckorsperiod som anges i punkt I.3 i protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för 2006 för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd samt de därmed förbundna villkor som skall gälla för utnyttjandet av dessa fiskemöjligheter.

För januari 2007 fastställs dessutom vissa begränsningar för ansträngningen och därmed förbundna villkor och för vissa bestånd i Antarktis fastställs fiskemöjligheterna och de särskilda villkoren för de perioder som anges i bilaga IE.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Om inte annat anges, skall denna förordning tillämpas på

a)

gemenskapens fiskefartyg (”gemenskapsfartyg”), och

b)

fiskefartyg som för ett tredjelands flagg och är registrerade i ett tredjeland (”tredjelands fartyg”) i gemenskapens vatten (”EG-vatten”).

2.   Genom undantag från punkt 1 skall denna förordning inte gälla för fiskeverksamhet som uteslutande bedrivs i vetenskapligt syfte och som utförs med tillstånd från och under överinseende av den berörda medlemsstaten, om kommissionen och den medlemsstat i vars vatten undersökningarna äger rum har informerats i förväg.

Artikel 3

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 3 i förordning (EG) nr 2371/2002 gäller följande definitioner i denna förordning:

a)

totala tillåtna fångstmängder: den kvantitet som får fångas ur varje bestånd varje år.

b)

kvot: en andel av de totala tillåtna fångstmängder som tilldelas gemenskapen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

c)

internationella vatten: vatten som inte omfattas av någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

d)

NAFO:s regleringsområde: den del av NAFO:s (Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen) konventionsområde som ligger utanför de områden som lyder under kuststaternas överhöghet eller jurisdiktion.

e)

Skagerrak: det område som i väst avgränsas av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

f)

Kattegatt: det område som i norr avgränsas av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

g)

Cádizbukten: det område i ICES-delsektion IX a som ligger öster om longitud 7o23′48″ V.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande zondefinitioner:

a)

ICES-områden: områden som fastställts av Internationella havsforskningsrådet och som definieras i förordning (EEG) nr 3880/91. Om ”EG-vatten” läggs till en zon, betyder det att området endast avser EG-vatten i denna zon.

b)

CECAF-områden: zoner som fastställts av kommittén för östra Centralatlanten eller FAO-område 34 och som definieras i rådets förordning (EG) nr 2597/95 av den 23 oktober 1995 om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (25).

c)

NAFO-områden: zoner som fastställts av Nordvästatlantiska fiskeriorganisationen och som definieras i rådets förordning (EEG) nr 2018/93 av den 30 juni 1993 om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (26).

d)

CCAMLR-områden: zoner som fastställts av konventionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och som definieras i förordning (EG) nr 601/2004.

KAPITEL II

FISKEMÖJLIGHETER OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR GEMENSKAPSFARTYG

Artikel 5

Fångstbegränsningar och tilldelningar

1.   Fångstbegränsningarna för gemenskapsfartygen i EG-vatten eller i vissa andra vatten än gemenskapens vatten och fördelningen av sådana fångstbegränsningar bland medlemsstaterna samt de ytterligare villkoren enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 847/96 skall vara de som fastställs i bilaga I.

2.   Gemenskapsfartyg tillåts härmed att ta fångster, inom de kvotgränser som anges i bilaga I, i vatten som lyder under Färöarnas, Grönlands, Islands och Norges fiskerijurisdiktion samt i fiskezonen kring Jan Mayen, på de villkor som anges i artiklarna 10, 17 och 18.

3.   Kommissionen skall omedelbart stoppa fisket av ansjovis i delområde VIII, om STECF meddelar att lekbeståndets biomassa vid lektiden 2006 är mindre än 28 000 ton.

4.   Kommissionen skall fastställa fångstbegränsningarna för fiske av tobis i ICES-sektionerna II a (EG-vatten) och III a och i delområde IV (EG-vatten) enligt reglerna i punkt 6 i bilaga IID.

5.   Så snart den totala tillåtna fångstmängden för lodda i zonerna V och XIV (Grönlands vatten) har fastställts, skall kommissionen fastställa fångstbegränsningarna för gemenskapen, motsvarande 7,7 % av den totala tillåtna fångstmängden för lodda.

6.   Fångstbegränsningarna för bestånden av marulk i zonerna II a (EG-vatten) och IV (EG-vatten) och i zonerna V b (EG-vatten), VI, XII och XIV får revideras av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002, efter att STECF har analyserat de uppgifter om observerad fångst per ansträngningsenhet som har samlats in under första kvartalet 2006.

7.   Fångstbegränsningarna för bestånden av vitlinglyra i zonerna II a (EG-vatten), III a och IV (EG-vatten) och bestånden av skarpsill i zonerna II a (EG-vatten) och IV (EG-vatten) får revideras av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002 mot bakgrund av vetenskapliga uppgifter insamlade under första halvåret 2006.

Artikel 6

Särskilda bestämmelser om tilldelningar

1.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt bilaga I skall göras utan att det påverkar tillämpningen av

a)

byten enligt artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002,

b)

nya tilldelningar enligt artiklarna 21.4, 23.1 och 32.2 i förordning (EEG) nr 2847/93,

c)

de ytterligare landningar som tillåts enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96,

d)

de mängder som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96,

e)

avdrag enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 847/96.

2.   Artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall, genom avvikelse från den förordningen, tillämpas på alla bestånd som omfattas av analytisk TAC, i syfte att hålla inne kvoter som kan överföras till 2007.

Artikel 7

Begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor för förvaltningen av bestånd

1.   Under perioden 1 februari 2006-31 januari 2007 skall de begränsningar av fiskeansträngningen och därmed förbundna villkor som fastställs i

bilaga IIA tillämpas på förvaltningen av vissa bestånd i Kattegatt, Skagerrak, delområde IV och ICES-sektionerna II a (EG-vatten), III a, VI a, VII a och VII d,

bilaga IIB tillämpas på förvaltningen av kummel i ICES-sektionerna VIII c och IX a, utom Cádizbukten,

bilaga IIC tillämpas på förvaltningen av bestånden av tunga i ICES-sektion VII e, och

bilaga IID tillämpas på förvaltningen av tobisbestånd i Skagerrak, ICES-delområde IV och sektion II a (EG-vatten).

2.   För de bestånd som nämns i punkt 1 skall under perioden 1 januari 2006–31 januari 2006 den fiskeansträngning och därmed förbundna villkor som fastställs i bilagorna IVa, IVb, IVc och V i förordning (EG) nr 27/2005 fortsätta att tillämpas.

3.   De fartyg som använder de redskap som räknas upp i punkt 4 i bilaga IIa och punkt 3 i bilagorna IIB och IIC och som fiskar i områden som fastställs i punkt 2 i bilaga IIA och i punkt 1 bilagorna IIB och IIC skall inneha ett särskilt fisketillstånd som utfärdats i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1627/94 i enlighet med vad som fastställs i dessa bilagor.

4.   Kommissionen skall fastställa den slutliga fiskeansträngningen för 2006 för fisket efter tobisfisk i ICES-sektionerna II a (EG-vatten), III a och delområde IV i enlighet med bestämmelserna i punkt 6 i bilaga IID.

5.   Medlemsstaterna skall se till att fiskeansträngningen under 2006, mätt i kilowattdagar ute ur hamn, för fartyg som innehar djuphavsfisketillstånd inte överstiger 80 % av den genomsnittliga fiskeansträngningen för den berörda medlemsstatens fartyg år 2003 under fiskeresor med djuphavsfisketillstånd då arter av djuphavsfiskar, enligt förteckningen i bilaga I och i punkt 15 i bilaga III till förordning (EG) nr 2347/2002 fångades. Denna punkt skall enbart tillämpas på fiskeresor då över 100 kg andra djuphavsarter än guldlax fångades.

Artikel 8

Villkor för landning av fångster och bifångster

1.   Det är förbjudet att ombord behålla eller att landa fångster från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts, om inte något av följande villkor uppfylls:

a)

Fångsterna har gjorts av fartyg från en medlemsstat som har en kvot som inte är uttömd.

b)

Fångsterna utgör en del av en gemenskapsandel som inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter och inte är uttömd.

2.   Genom undantag från punkt 1 får följande fiskarter behållas ombord och landas även om en medlemsstat inte har några kvoter eller om kvoterna eller andelarna är uttömda:

a)

Arter, förutom sill och makrill,

i)

som fångats tillsammans med andra arter i nät med en maskstorlek på mindre än 32 mm i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 850/98, och

ii)

som varken sorteras ombord eller vid landning,

eller

b)

makrill

i)

som fångats tillsammans med taggmakrill eller sardiner,

ii)

som inte överstiger 10 % av den totala vikten av makrill, taggmakrill och sardiner ombord, och

iii)

som varken sorteras ombord eller vid landning.

3.   Artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1434/98 skall inte tillämpas på sill som fångas i ICES‐delområde IV och ICES-sektionerna II a (EG-vatten), III a och VII d.

4.   Alla landningar skall räknas av mot kvoten eller, om gemenskapsandelen inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter, gemenskapsandelen, utom för de fångster som görs enligt punkt 2.

5.   Om en medlemsstats fångstbegränsningar för sill i ICES-delområdena II (EG-vatten), IV och delsektionerna III a och VII d har uppnåtts, skall det vara förbjudet för fartyg som för den medlemsstatens flagg, är registrerade i gemenskapen och verksamma inom de fisken där de aktuella fångstbegränsningarna gäller att landa osorterade fångster som innehåller sill.

6.   Procentsatser för bifångster och deras avyttring skall fastställas i enlighet med artiklarna 4 och 11 i förordning (EG) nr 850/98.

Artikel 9

Osorterade landningar i ICES-delområde IV och ICES-sektionerna II a (EG-vatten), III a och VII d

1.   Medlemsstaterna skall se till att det finns ett adekvat provtagningssystem som gör det möjligt att effektivt övervaka osorterade landningar av varje art som fångas i ICES-delområde IV och ICES-sektionerna II a (EG-vatten), III a och VII d.

2.   Osorterade fångster i ICES-delområde IV och ICES-sektionerna II a (EG-vatten), III a och VII d får endast landas i hamnar och på landningsplatser där det finns ett sådant provtagningssystem som avses i punkt 1.

Artikel 10

Begränsat tillträde

Gemenskapens fartyg får inte bedriva fiske i Skagerrak inom en zon på 12 nautiska mil utanför de norska baslinjerna. Fartyg som för dansk eller svensk flagg får emellertid fiska fram till fyra nautiska mil utanför de norska baslinjerna.

Artikel 11

Tekniska övergångsbestämmelser och övergångsbestämmelser som rör kontroll

De tekniska övergångsbestämmelserna och övergångsbestämmelserna som rör kontroll för gemenskapsfartygen skall vara de som anges i bilaga III.

KAPITEL III

FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH DÄRMED FÖRBUNDNA VILLKOR FÖR TREDJELÄNDERS FISKEFARTYG

Artikel 12

Tekniska övergångsbestämmelser och övergångsbestämmelser som rör kontroll

De tekniska övergångsbestämmelserna och övergångsbestämmelserna som rör kontroll för tredjeländers fiskefartyg skall vara de som anges i bilaga III.

Artikel 13

Tillstånd

Fiskefartyg som för Barbados, Guyanas, Japans, Sydkoreas, Norges, Surinams, Trinidad och Tobagos samt Venezuelas flagg och fiskefartyg som är registrerade i Färöarna får ta fångster i EG‐vatten inom de fångstbegränsningar som fastställs i bilaga I och på de villkor som anges i artiklarna 14, 15 och 16 och 19–25.

Artikel 14

Geografiska restriktioner

1.   Fiske som bedrivs av fartyg som för norsk flagg eller är registrerade i Färöarna skall begränsas till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför medlemsstaternas baslinjer i ICES-delområde IV, Kattegatt och Atlanten norr om 43o00′N, utom det område som nämns i artikel 18 i förordning (EG) nr 2371/2002.

2.   Fiske i Skagerrak med fiskefartyg som för norsk flagg är tillåtet i områden som ligger mer än fyra nautiska mil utanför Danmarks och Sveriges baslinjer.

3.   Fiske som bedrivs av fiskefartyg som för Barbados, Guyanas, Japans, Sydkoreas, Surinams, Trinidad och Tobagos eller Venezuelas flagg skall begränsas till de delar av fiskezonen på 200 nautiska mil som ligger mer än 12 nautiska mil utanför det franska departementet Guyanas baslinjer.

Artikel 15

Transitering genom gemenskapens vatten

Tredjeländers fiskefartyg som transiterar genom gemenskapens -vatten skall stuva sina nät på följande sätt, så att de inte med lätthet kan användas:

a)

Nätredskapen, vikterna och liknande utrustning skall lösgöras från trålborden, sveplinorna, trålvarpen och repen.

b)

Nätredskapen som finns på däck eller ovanför däck skall vara säkert fastgjorda vid någon del av överbyggnaden.

Artikel 16

Villkor för landning av fångster och bifångster

Fisk från bestånd för vilka fångstbegränsningar har fastställts får endast behållas ombord eller landas om fångsterna har tagits av fiskefartyg från ett tredjeland med en kvot som inte är uttömd.

KAPITEL IV

LICENSSYSTEM FÖR GEMENSKAPSFARTYG

Artikel 17

Licenser och därmed förbundna villkor

1.   Trots de allmänna reglerna om fiskelicenser och särskilda fisketillstånd i förordning (EG) nr 1627/94 skall det för gemenskapsfartygs fiske i tredjeländers vatten krävas en licens som utfärdats av tredjelandets myndigheter.

2.   Punkt 1 skall emellertid inte gälla nedanstående gemenskapsfartyg när de bedriver fiske i norska vatten i Nordsjön:

a)

Fartyg på högst 200 GT.

b)

Fartyg som bedriver fiske efter andra arter än makrill avsedda som livsmedel.

c)

Fartyg som för svensk flagg, enligt etablerad praxis.

3.   Det högsta antalet licenser och andra därmed förbundna villkor skall fastställas enligt del I i bilaga IV. Ansökan om licens skall inlämnas av medlemsstaternas myndigheter till kommissionen och innehålla uppgift om typ av fiske samt namn och kännetecken för de gemenskapsfartyg för vilka licenser skall utfärdas. Kommissionen skall vidarebefordra dessa ansökningar till myndigheterna i det berörda tredjelandet.

4.   Om en medlemsstat överför kvoter till en annan medlemsstat som ett led i ett utbyte av fiskekvoter inom de fiskezoner som anges i del I i bilaga IV, skall överföringen inbegripa en motsvarande överföring av licenser och anmälas till kommissionen. Det sammanlagda antalet licenser för varje fiskezon, enligt del I i bilaga IV, får dock inte överskridas.

5.   Gemenskapens fartyg skall följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar fisket i den zon där de bedriver fiske.

Artikel 18

Färöarna

Gemenskapsfartyg med licens att bedriva riktat fiske efter en art i färöiska vatten får bedriva riktat fiske efter en annan art, förutsatt att de i förväg underrättar de färöiska myndigheterna.

KAPITEL V

LICENSSYSTEM FÖR ETT TREDJELANDS FISKEFARTYG

Artikel 19

Skyldighet att inneha licens och särskilt fisketillstånd

1.   Trots artikel 28b i förordning (EEG) nr 2847/93 skall fiskefartyg som för norsk flagg på mindre än 200 GT undantas från skyldigheten att ha licens och särskilt fisketillstånd.

2.   Fiskelicensen och det särskilda fisketillståndet skall förvaras ombord. Fiskefartyg som är registrerade i Färöarna eller i Norge skall dock undantas från denna skyldighet.

3.   Fiskefartyg från tredjeländer som den 31 december 2005 har tillstånd att bedriva fiske får fortsätta att fiska från och med den 1 januari 2006 till dess att förteckningen över de fiskefartyg som har tillstånd att bedriva fiske lämnas in till och godkänns av kommissionen.

Artikel 20

Ansökan om licens och särskilt fisketillstånd

En ansökan till kommissionen om licens och särskilt fisketillstånd från ett tredjelands myndighet skall åtföljas av följande uppgifter:

a)

Fartygets namn.

b)

Registreringsnummer.

c)

Distriktsbeteckning.

d)

Hemmahamn.

e)

Ägarens eller befraktarens namn och adress.

f)

Bruttodräktighet (GT) och total längd.

g)

Maskinstyrka.

h)

Anropssignal och radiofrekvens.

i)

Planerad fiskemetod.

j)

Planerat fiskeområde.

k)

Arter som fisket planeras avse.

l)

Period för vilken licens begärs.

Artikel 21

Antal licenser

Antalet licenser och särskilda därmed förbundna villkor skall fastställas enligt del II i bilaga IV.

Artikel 22

Indragna och återkallade licenser

1.   Licenser och särskilda fisketillstånd kan dras in i samband med utfärdande av nya licenser och särskilda fisketillstånd. Sådana indragningar skall träda i kraft dagen innan kommissionen utfärdar de nya licenserna och de särskilda fisketillstånden. Nya licenser och särskilda fisketillstånd skall gälla från utfärdandedagen.

2.   Licenser och särskilda fisketillstånd skall helt eller delvis återkallas innan de löper ut om de kvoter som fastställs i bilaga I för det berörda beståndet har uttömts.

3.   Licenser och särskilda fisketillstånd skall återkallas vid eventuell underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning.

Artikel 23

När reglerna inte följs

1.   Under en tid av högst tolv månader skall varken licens eller särskilt fisketillstånd utfärdas för ett tredjelands fiskefartyg som inte har fullgjort de skyldigheter som fastställs i denna förordning.

2.   Kommissionen skall meddela myndigheterna i det berörda tredjelandet namn och kännetecken för de fiskefartyg från tredjeland som till följd av överträdelse av gällande bestämmelser inte kommer att tillåtas att fiska i gemenskapens fiskezon påföljande månad eller månader.

Artikel 24

Licensinnehavarens skyldigheter

1.   Ett tredjelands fartyg skall följa de bevarande- och kontrollföreskrifter och alla övriga bestämmelser som reglerar gemenskapsfartygens fiske i den zon där de bedriver fiske, särskilt föreskrifterna i förordningarna (EEG) nr 1381/87, (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94, (EG) nr 88/98 (27), (EG) nr 850/98 och (EG) nr 1434/98.

2.   De fiskefartyg från tredjeland som avses i punkt 1 skall föra en loggbok i vilken de uppgifter som anges i del I i bilaga V införs.

3.   I enlighet med bestämmelserna i bilaga VI skall ett tredjelands fiskefartyg, utom fartyg som för norsk flagg och fiskar i ICES-sektion III a, sända de uppgifter som anges i den bilagan till kommissionen.

Artikel 25

Särskilda bestämmelser för det franska departementet Guyana

1.   Fiskelicenser för det franska departementet Guyanas vatten skall beviljas på villkor att ägaren av det berörda tredjelandets fiskefartyg på kommissionens begäran tillåter en observatör att komma ombord.

2.   Befälhavaren på fiskefartyg från tredjeland som har fiskelicens för fenfisk eller tonfisk i det franska departementet Guyanas vatten skall vid landning av fångsten efter varje fiskeresa till de franska myndigheterna lämna en deklaration innehållande uppgifter om vilka mängder räkor som fångats och förvarats ombord sedan den senaste deklarationen. Deklarationen skall göras på den blankett vars förlaga återfinns i del III i bilaga VI. Befälhavaren skall ansvara för att deklarationen är korrekt. De franska myndigheterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att kontrollera deklarationernas riktighet genom att jämföra dem främst med den loggbok som avses i artikel 24.2. Efter kontroll skall deklarationen undertecknas av den behörige tjänstemannen. Före varje månadsslut skall de franska myndigheterna sända alla deklarationer för den föregående månaden till kommissionen.

3.   Vid tredjelands fiskefartygs fiske i det franska departementet Guyanas vatten skall loggboken föras enligt förlagan i del II i bilaga V. En kopia av denna loggbok skall inom 30 dagar efter den sista dagen i varje fiskeresa sändas till kommissionen via de franska myndigheterna.

4.   Om kommissionen under en månad inte får in uppgifter om ett fiskefartyg från tredjeland som har fiskelicens för det franska departementet Guyanas vatten, skall fartygets licens återkallas.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I NAFO: S REGLERINGSOMRÅDE

AVSNITT 1

Gemenskapens deltagande

Artikel 26

Förteckning över fartyg

1.   Endast de gemenskapsfartyg på över 50 GT som innehar ett särskilt fisketillstånd som utfärdats av den medlemsstat vars flagg de för och är upptagna i NAFO:s fartygsregister har tillåtelse att, på de villkor som anges i tillståndet, fiska, ombord behålla, lasta om och landa fiskeresurser från NAFO:s regleringsområde.

2.   Medlemsstaterna skall minst 15 dagar innan det nya fartyget anländer till NAFO:s regleringsområde i maskinläsbar form underrätta kommissionen om eventuella ändringar i deras förteckning över fartyg som för deras flagg, är registrerade i gemenskapen och har tillstånd att fiska i NAFO:s regleringsområde. Kommissionen skall utan dröjsmål översända dessa uppgifter till NAFO:s sekretariat.

3.   De uppgifter som avses i punkt 2 skall omfatta följande:

a)

Fartygets interna nummer enligt bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (28).

b)

Internationellt radioanrop.

c)

Fartygets befraktare, om tillämpligt.

d)

Fartygstyp.

4.   För fartyg som tillfälligt för en medlemsstats flagg (uthyrning av obemannat fartyg) skall följande uppgifter lämnas:

a)

Den dag från och med vilken fartyget har tillstånd att föra en medlemsstats flagg.

b)

Den dag från och med vilken fartyget har medlemsstatens tillstånd att inleda fiskeverksamhet i NAFO:s regleringsområde.

c)

Namnet på det land där fartyget är registrerat eller tidigare var registrerat och den dag från och med vilken fartyget slutade föra det landets flagg.

d)

Fartygets namn.

e)

Det officiella registreringsnummer som fartyget har tilldelats av de behöriga nationella myndigheterna.

f)

Fartygets hemmahamn efter överföringen.

g)

Namn på fartygets ägare eller befraktare.

h)

En förklaring om att fartygets befälhavare har mottagit ett exemplar av de bestämmelser som gäller i NAFO:s regleringsområde.

i)

De viktigaste arter som kan fiskas av fartyget i NAFO:s regleringsområde.

j)

De delområden där fartyget kan förväntas fiska.

AVSNITT 2

Tekniska åtgärder

Artikel 27

Maskstorlekar

1.   Det är förbjudet att bedriva riktat fiske efter de bottenlevande arter som avses i bilaga VIII med trålar som i någon sektion har nätmaskor som är mindre än 130 mm. Denna maskstorlek får som minst vara 60 mm vid riktat fiske efter kortfenad tioarmad bläckfisk (Illex illecebrosus). För riktat fiske efter rockor (Rajidae) skall denna maskstorlek ökas till minst 280 mm i lyftet och 220 mm i alla andra delar av trålen.

2.   Fartyg som fiskar efter nordhavsräka (Pandalus borealis) skall använda nät med en maskstorlek på minst 40 mm.

Artikel 28

Anordningar på näten

1.   Det är förbjudet att använda andra anordningar och tillbehör än de som beskrivs i denna artikel för att spärra eller minska maskorna i ett redskap.

2.   Segelduk, nät eller annat material får monteras på undersidan av lyftet för att minska eller förhindra skada.

3.   Anordningar får monteras på ovansidan av lyftet, under förutsättning att de inte spärrar maskorna i lyftet. Endast de övre slitskydd som förtecknas i bilaga VIII får användas.

4.   Fartyg som fiskar efter nordhavsräka (Pandalus borealis) skall använda sorteringsrist eller galler med ett spaltavstånd på högst 22 mm. Fartyg som fiskar efter nordhavsräka i sektion 3L skall också vara utrustade med distanskedjor som är minst 72 cm långa i enlighet med bilaga IX.

Artikel 29

Bifångster

1.   Fiskefartyg får inte bedriva riktat fiske efter arter som omfattas av bifångstbegränsningar. Riktat fiske efter en viss art bedrivs när den arten i vikt utgör den största procentandelen av fångsten i ett drag.

2.   Bifångster av arter för vilka gemenskapen i en viss del av NAFO:s regleringsområde inte har fastställt några kvoter får, när de tas inom riktat fiske efter en viss art i denna del, inte för någon art överstiga 10 viktprocent av den totala fångsten ombord och får aldrig utgöra mer än 2 500 kg. Om bifångsten tas i en del av regleringsområdet där riktat fiske efter vissa arter är förbjudet eller en kvot för ”övriga arter” har utnyttjats fullt ut, får bifångsterna av de arter som anges i bilaga ID emellertid inte överstiga 1 250 kg eller 5 %.

3.   Om de totala fångsterna av de arter som omfattas av bifångstbegränsningar i ett drag överstiger de gränser som fastställs i punkt 2, oavsett vilken bestämmelse det rör sig om, skall fartygen omedelbart flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde. Om de totala fångsterna av arter som omfattas av bifångstbegränsningar i ett följande drag ännu en gång överstiger ovannämnda gränser, skall fartygen återigen omedelbart flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde och får inte återvända till området på minst 48 timmar.

4.   Om ett fartyg som fiskar efter nordhavsräka (Pandalus borealis) i ett drag får över 5 viktprocent i total bifångst av alla arter i sektion 3M och 2,5 viktprocent i sektion 3L, skall fartyget omedelbart flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde.

5.   Fångster av räka skall inte tas med i beräkningen av bifångster för bottenlevande arter.

Artikel 30

Minsta fiskstorlek

1.   Den fisk från NAFO:s regleringsområde som inte uppfyller storlekskraven i bilaga X får inte beredas, behållas ombord, omlastas, landas, transporteras, lagras, säljas, presenteras för eller bjudas ut till försäljning utan skall omedelbart kastas överbord.

2.   Om den mängd fångad fisk som inte uppfyller storlekskraven i bilaga X överstiger 10 % av den totala fångstmängden, skall fartyget flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde innan det fortsätter att fiska. Beredd fisk som är av en art för vilken det finns bestämmelser om minsta storlek och som är mindre än den längd som anges i bilaga X skall anses härröra från fisk som understiger den minsta storleken.

AVSNITT 3

Kontrollåtgärder

Artikel 31

Produktmärkning och separat förvaring

1.   All beredd fisk som härrör från NAFO:s regleringsområde skall märkas på ett sådant sätt att varje art och produktkategori enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (29) kan identifieras. Av märkningen skall det också framgå att fisken har fångats i NAFO:s regleringsområde.

2.   Alla räkor som fångats i sektion 3L och all liten hälleflundra som fångats i delområde 2 och sektionerna 3 K, L, M, N, O skall märkas med uppgift om att de fångats i dessa respektive områden.

3.   Med hänsyn tagen till befälhavarens legitima säkerhet och navigeringsansvar skall följande gälla:

Fångster av samma art skall förvaras tydligt åtskilda från fångster av andra arter. Alla fångster som görs inom NAFO:s regleringsområde skall förvaras åtskilda från fångster som tagits upp utanför detta område.

Fångster får förvaras i mer än en del av lastrummet, förutsatt att de i varje del av lastrummet hålls tydligt åtskilda från fångster av andra arter med hjälp av plast, kryssfaner, nät eller liknande.

Artikel 32

Fiske- och produktionsloggböcker och lastplan

1.   Befälhavarna på fartygen skall förutom att följa bestämmelserna i artiklarna 6, 8, 11 och 12 i förordning (EEG) nr 2847/93 i loggboken föra in de uppgifter som anges i bilaga XI.

2.   Före den 15 i varje månad skall varje medlemsstat i maskinläsbar form meddela kommissionen de kvantiteter av de bestånd som anges i bilaga XII vilka har landats under föregående månad och meddela eventuella mottagna uppgifter enligt artiklarna 11 och 12 i förordning (EEG) nr 2847/93.

3.   Befälhavaren på ett gemenskapsfartyg skall med avseende på fångster av de arter som anges i bilaga IC

a)

i en produktionsloggbok föra in den sammanlagda produktionen för varje art ombord, uttryckt i kg produktvikt,

b)

i en lastplan ange var i lastrummet de olika arterna är placerade.

4.   Den produktionsloggbok och den lastplan som avses i punkt 3 skall uppdateras dagligen med uppgifter den föregående dag från kl. 00.00 (UTC) till kl. 24.00 (UTC) och förvaras ombord till dess att fartyget har lossat hela sin last.

5.   Befälhavaren skall ge den hjälp som behövs för att de kvantiteter som har förts in i produktionsloggboken och de beredda produkter som lagras ombord skall kunna kontrolleras.

6.   Vartannat år skall medlemsstaterna intyga kapacitetsplanernas riktighet för alla gemenskapsfartyg som har tillstånd att fiska enligt artikel 26.1. Befälhavaren skall se till att en kopia av ett sådant intyg finns ombord och på begäran kan visas upp för en inspektör.

Artikel 33

Nät

1.   Gemenskapsfartyg som bedriver riktat fiske efter en eller flera av de arter som anges i bilaga VII får inte föra med sig nät med en mindre maskstorlek än den som anges i artikel 27.

2.   Gemenskapsfartyg som under samma resa bedriver fiske i andra områden än NAFO:s regleringsområde får emellertid ombord förvara nät med en mindre maskstorlek än den som anges i artikel 27, förutsatt att näten är säkert surrade och stuvade och inte är tillgängliga för omedelbar användning, vilket innebär att

a)

näten skall vara lossade från trålborden, från sina bogserlinor och från sin trålvarp, och

b)

nät som finns på eller ovanför däck skall vara säkert fastgjorda vid någon del av överbyggnaden.

Artikel 34

Omlastning

1.   Gemenskapsfartyg får endast lasta om i NAFO:s regleringsområde om de har fått förhandstillstånd från sina behöriga myndigheter.

2.   Gemenskapsfartyg får inte lasta om fisk från eller till ett fartyg från en icke avtalsslutande part som har setts eller på annat sätt identifierats bedriva fiske i NAFO:s regleringsområde.

3.   Gemenskapsfartyg skall till sina behöriga myndigheter rapportera varje omlastning i NAFO:s regleringsområde. Levererande fartyg skall lämna rapporten minst 24 timmar före omlastningen och mottagande fartyg senast en timme efter omlastningen.

4.   Rapporten i punkt 3 skall innehålla uppgifter om klockslag, geografisk position, den totala levande vikt i kg per art som skall lossas eller lastas samt de omlastande fartygens anropssignal.

5.   Det mottagande fartyget skall utöver total fångst ombord och total landningsvikt rapportera hamnens namn och planerat klockslag för landningen minst 24 timmar före landningen.

6.   Medlemsstaterna skall utan dröjsmål översända de rapporter som avses i punkterna 3 och 5 till kommissionen, som i sin tur utan dröjsmål skall vidarebefordra dem till NAFO:s sekretariat.

Artikel 35

Befraktning av gemenskapsfartyg

1.   Medlemsstaterna får samtycka till att det för ett fiskefartyg som för deras flagg och har tillstånd att fiska i NAFO:s regleringsområde ingås ett befraktningsavtal för helt eller delvis utnyttjande av en kvot och/eller av fiskedagar som tilldelats en annan avtalsslutande part i NAFO. Det får dock inte ingås avtal om befraktning av fartyg som av NAFO eller någon annan regional fiskeriorganisation har konstaterats bedriva illegalt, orapporterat och oreglerat fiske.

2.   Den dag befraktningsavtalet ingås skall flaggmedlemsstaten skicka följande uppgifter till NAFO:s sekretariatschef via kommissionen:

a)

Flaggmedlemsstatens samtycke till befraktningsavtalet.

b)

Förteckning över de arter som omfattas av befraktningen och de fiskemöjligheter som delas genom befraktningsavtalet.

c)

Befraktningsavtalets giltighetstid.

d)

Befraktarens namn.

e)

Avtalsslutande part som befraktat fartyget.

f)

Vilka åtgärder medlemsstaten har vidtagit för att se till att de befraktade fartyg som för dess flagg följer NAFO:s bestämmelser om bevarande och efterlevnad under befraktningsperioden.

3.   När ett befraktningsavtal löper ut skall flaggmedlemsstaten informera kommissionen, som utan dröjsmål skall vidarebefordra denna information till NAFO:s sekretariatschef.

4.   Flaggmedlemsstaten skall se till att

a)

fartyget under befraktningsperioden inte har tillstånd att fiska ur de fiskemöjligheter som tilldelats flaggmedlemsstaten,

b)

fartyget inte har tillstånd att fiska enligt fler än ett befraktningsavtal under samma period,

c)

fartyget följer NAFO:s bestämmelser om bevarande och efterlevnad under befraktningsperioden,

d)

befraktningsfartyget registrerar alla fångster och bifångster som görs enligt anmälda befraktningsavtal separat från andra fångstuppgifter i fiskeloggboken.

5.   Medlemsstaterna skall till kommissionen rapportera alla de fångster och bifångster som avses i punkt 4 d separat från andra uppgifter om nationell fångst. Kommissionen skall utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till NAFO:s sekretariatschef.

Artikel 36

Övervakning av fiskeansträngningen

1.   Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att dess fartygs fiskeansträngning motsvarar de fiskemöjligheter som är tillgängliga för den medlemsstaten i NAFO:s regleringsområde.

2.   Senast den 31 januari 2006, eller efter detta datum minst 30 dagar innan fisket av arter i NAFO:s regleringsområde avses börja, skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna fångstplanen för detta fiske. Fångstplanen skall bland annat innehålla uppgifter om det eller de fartyg som skall bedriva fisket och om det planerade antalet fiskedagar i NAFO:s regleringsområde.

3.   Medlemsstaterna skall meddela kommissionen preliminära uppgifter om det fiske som deras fartyg avser att bedriva i andra områden.

4.   Fångstplanen skall avse den sammanlagda planerade fiskeansträngningen i NAFO:s regleringsområde i förhållande till de fiskemöjligheter som finns tillgängliga för den medlemsstat som lämnat in anmälan.

5.   Senast den 31 december 2006 skall medlemsstaterna avlägga rapport till kommissionen om genomförandet av fångstplanerna. Rapporterna skall innehålla uppgifter om det antal fartyg som faktiskt bedriver detta fiske i NAFO:s regleringsområde, varje fartygs fångst och det totala antalet dagar som varje fartyg fiskat i det området.För fartyg som fiskar efter räkor i sektionerna 3M och 3L skall verksamheten rapporteras separat för varje sektion.

AVSNITT 4

Särskilda datainsamlingskrav

Artikel 37

Datainsamling

1.   Medlemsstaterna skall i möjligaste mån införa särskilda krav på datainsamling för de fartyg som fiskar i följande områden:

Område

Koordinat 1

Koordinat 2

Koordinat 3

Koordinat 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Datainsamling enligt punkt 1 skall göras för varje utsättning och bör i möjligaste mån omfatta

a)

arternas sammansättning i antal och vikt,

b)

längdfrekvenser,

c)

otoliter,

d)

utsättningsplats, latitud och longitud,

e)

fiskeredskap,

f)

fiskedjup,

g)

klockslag,

h)

utsättningstid,

i)

bogsering påbörjad (för mobila redskap),

j)

annan biologisk provtagning, såsom mognad (om möjligt).

3.   De uppgifter som samlas in enligt punkt 1 skall rapporteras till medlemsstaternas behöriga myndigheter och därefter vidarebefordras till NAFO:s sekretariat så snart som möjligt efter varje avslutad fiskeresa.

AVSNITT 5

Särskilda bestämmelser för nordhavsräka

Artikel 38

Fiske efter nordhavsräka

Varje medlemsstat skall dagligen rapportera till kommissionen om de kvantiteter nordhavsräka (Pandalus borealis) som fångas i sektion 3L i NAFO:s regleringsområde av fartyg som för dess flagg och är registrerade i gemenskapen. Allt fiske skall ske på mer än 200 meters djup och vara begränsat till ett fartyg för varje medlemsstats tilldelning vid ett och samma tillfälle.

AVSNITT 6

Särskilda bestämmelser för kungsfisk

Artikel 39

Fiske efter kungsfisk

1.   Varannan måndag skall befälhavaren på gemenskapsfartyg som bedriver fiske efter kungsfisk i delområde 2 och sektionerna 1 F, 3 K och 3 M i NAFO:s regleringsområde till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars flagg de för eller där de är registrerade anmäla vilka mängder kungsfisk som har fångats i dessa områden under den tvåveckorsperiod som avslutades klockan 24.00 föregående söndag.

När de sammanlagda fångsterna kommit upp i 50 % av de totala tillåtna fångstmängderna skall anmälan ske varje måndag.

2.   Medlemsstaterna skall varannan tisdag före klockan 12.00 för den fjortondagarsperiod som avslutades klockan 24.00 föregående söndag till kommissionen rapportera vilka mängder kungsfisk som fångats i delområde 2 och i sektionerna 1 F, 3 K och 3 M i NAFO:s regleringsområde av fartyg som för deras flagg och är registrerade på deras territorium.

När de sammanlagda fångsterna kommit upp i 50 % av de totala tillåtna fångstmängderna skall rapporteringen ske varje vecka.

KAPITEL VII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GEMENSKAPSFARTYG SOM FISKAR I CCAMLR-OMRÅDET

AVSNITT 1

Restriktioner och krav beträffande fartygsuppgifter

Artikel 40

Förbud och fångstbegränsningar

1.   Riktat fiske efter arterna i bilaga XIII skall vara förbjudet i de zoner och under de perioder som anges i den bilagan.

2.   För nytt fiske och fiske i vetenskapligt syfte skall de fångst- och bifångstbegränsningar som fastställs i bilaga XIV gälla i de delområden som nämns i den bilagan.

Artikel 41

Krav på upplysningar om fartyg som har tillstånd att fiska i CCAMLR-området

1.   Från och med den 1 augusti 2006 skall medlemsstaterna, utöver de upplysningar om fartyg med fisketillstånd som krävs enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 601/2004, för dessa fartyg meddela kommissionen följande:

a)

Fartygets eventuella IMO-nummer.

b)

Eventuell tidigare flagg.

c)

Internationell radioanropssignal.

d)

Ägarens/ägarnas namn och adress och eventuell(a) verklig(a) ägares namn och adress, om dessa är kända.

e)

Fartygstyp.

f)

Byggplats och byggår.

g)

Längd.

h)

Färgfoton av fartyget bestående av följande:

i)

Ett foto på minst 12 x 7 cm av fartygets styrbordssida, som visar fartyget i hela dess längd med alla strukturella kännetecken.

ii)

Ett foto på minst 12 x 7 cm av fartygets babordssida, som visar fartyget i hela dess längd med alla strukturella kännetecken.

iii)

Ett foto på minst 12 x 7 cm av fartygets akter, taget rakt bakifrån.

i)

Vidtagna åtgärder som gör det omöjligt att manipulera det satellitövervakningssystem som är installerat ombord.

2.   Från och med den 1 augusti 2006 skall medlemsstaterna, så långt det är praktiskt möjligt, även meddela kommissionen följande uppgifter om fartyg som har tillstånd att fiska i CCAMLR‐området:

a)

Fartygsansvariges namn och adress, om denne inte är ägaren.

b)

Befälhavarens och eventuellt fiskeskepparens namn och nationalitet.

c)

Fångstmetod(er).

d)

Fartygsbredd (m).

e)

Bruttoregisterton.

f)

Typ av kommunikationssystem och -nummer (INMARSAT A, B och C-nummer).

g)

Normal besättningsstorlek.

h)

Huvudmaskinens eller maskinernas effekt (kW).

i)

Lastkapacitet (ton), antal lastrum för fisk och deras kapacitet (m3).

j)

Andra uppgifter (t.ex. isklassifikation) som anses relevanta.

AVSNITT 2

Fiske i vetenskapligt syfte

Artikel 42

Deltagande i fiske i vetenskapligt syfte

1.   Fiskefartyg som för spansk flagg och är registrerade i Spanien och har anmälts till CCAMLR i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 601/2004 får delta i fiske med långrev i vetenskapligt syfte efter Dissostichus spp. i FAO:s delområde 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a utanför områden under nationell jurisdiktion samt 58.4.3b utanför områden under nationell jurisdiktion.

2.   I sektionerna 58.4.3 a och 58.4.3 b får högst ett fartyg åt gången fiska.

3.   När det gäller delområdena 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 anges de sammanlagda fångst- och bifångstbegränsningarna per delområde och sektion, samt deras fördelning per småskalig forskningsenhet (SSRU) inom vart och ett av dessa områden i bilaga XIV. Fisket i en småskalig forskningsenhet skall upphöra när de rapporterade fångsterna når den angivna gränsen och fiske i den enheten skall då vara förbjudet under resten av säsongen.

4.   Fisket skall ske med så stor geografisk och batymetrisk spridning som möjligt så att man får de uppgifter som behövs för att avgöra fiskepotentialen och undvika en alltför stor koncentration av fångst och fiskeansträngning. I sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är det dock förbjudet att fiska i vatten som är mindre än 550 meter djupa.

Artikel 43

Rapporteringssystem

Fiskefartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte enligt artikel 42 skall omfattas av följande rapporteringssystem för fångst och ansträngning:

a)

Rapportsystemet för fångst och fiskeansträngning under femdagarsperioder enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 601/2004, bortsett från att medlemsstaterna senast två arbetsdagar efter utgången av varje rapporteringsperiod skall översända rapporter om fångst och fiskeansträngning till kommissionen, vilka sedan utan dröjsmål skall vidarebefordras till CCAMLR. I delområdena 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 skall uppgifterna rapporteras in per småskalig forskningsenhet.

b)

Systemet för finskalig rapportering av månatlig fångst och fiskeansträngning enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 601/2004.

c)

Det totala antalet och den totala vikten av Dissostichus eleginoides och Dissostichus mawsoni som kastats överbord, inklusive dem med jellymeat-tillstånd, skall rapporteras.

Artikel 44

Särskilda krav

1.   Det fiske i vetenskapligt syfte som avses i artikel 42 skall genomföras i enlighet med artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 600/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (30) när det gäller tillämpliga åtgärder för att minska dödligheten bland sjöfåglar på grund av olyckshändelser under fiske med långrev. Därutöver gäller följande:

a)

Det skall vara förbjudet att kasta avfall överbord i samband med detta fiske.

b)

Fartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte i sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 och uppfyller kraven i CCAMLR-protokollen (A, B eller C) beträffande förtyngda långrevar skall undantas från kravet på utsättning på natten. Fartyg som fångar sammanlagt tre (3) sjöfåglar skall dock omedelbart återgå till utsättning på natten i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 601/2004.

c)

Fartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte i delområdena 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.3a och 58.4.3b och fångar sammanlagt tre (3) sjöfåglar skall omedelbart upphöra med fisket och skall inte tillåtas fiska utanför den normala fiskesäsongen under resten av fiskesäsongen 2005/06.

2.   För fiskefartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte i FAO:s delområden 88.1 och 88.2 gäller dessutom följande:

a)

Fartygen får inte kasta följande överbord:

i)

Olja eller bränsleprodukter eller oljerester, utom vad som är tillåtet enligt bilaga I till MARPOL 73/78 (Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg).

ii)

Avfall.

iii)

Livsmedelsavfall som inte kan passera genom ett nät med högst 25 mm stora öppningar.

iv)

Fjäderfä eller delar därav (även äggskal).

v)

Avloppsvatten inom 12 nautiska mil från land eller isflak, eller avloppsvatten medan fartyget gör mindre än 4 knop.

vi)

Aska från förbränningsanläggningar.

b)

Inga levande fjäderfän eller andra levande fåglar får föras in i delområdena 88.1 och 88.2 och styckhanterade fjäderfän som inte konsumerats skall avlägsnas från delområdena 88.1 och 88.2.

c)

Det skall vara förbjudet att fiska efter Dissostichus spp. i delområdena 88.1 och 88.2 inom 10 nautiska mil från Ballenyöarnas kust.

Artikel 45

Definition av drag

1.   I detta avsnitt skall med ett drag avses att en eller flera revar sätts ut på ett och samma fångstställe. För rapportering om fångst och ansträngning skall dragets exakta geografiska placering fastställas med hjälp av mittpunkten för den rev eller de revar som placerats ut.

2.   För att anses som forskningsdrag skall

a)

varje forskningsdrag äga rum minst fem nautiska mil från varje annat forskningsdrag varvid avståndet skall mätas från den geografiska mittpunkten för varje forskningsdrag,

b)

varje drag omfatta minst 3 500 krokar och högst 10 000 krokar, varvid flera separata revar får användas på samma ställe,

c)

varje drag med långrev ligga kvar i vattnet i minst sex timmar, mätt från den tidpunkt då draget placerats ut helt och hållet till dess att det börjar tas ombord.

Artikel 46

Forskningsplaner

Fiskefartyg som deltar i vetenskapligt fiske enligt artikel 42 skall verkställa forskningsplaner i samtliga de småskaliga forskningsenheter som FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är indelade i. Forskningsplanen skall verkställas enligt följande:

a)

När fartyget första gången anländer till en småskalig forskningsenhet, skall de första tio dragen, kallade ”första serien”, benämnas ”forskningsdrag” och uppfylla kriterierna i artikel 45.2.

b)

Nästa tio drag eller tio ton fångst, beroende på vad som först uppnås, skall benämnas ”andra serien”. Befälhavaren kan besluta att dragen i den andra serien fiskas som en del av normalt fiske i vetenskapligt syfte. Om de uppfyller kraven i artikel 45.2 får de också benämnas forskningsdrag.

c)

När den första och andra serien drag har genomförts , skall fartyget, om befälhavaren vill fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten, fortsätta med en ”tredje serie”, vilket innebär att sammanlagt 20 forskningsdrag görs i de tre serierna. Den tredje serien drag skall genomföras under samma vistelse i den småskaliga forskningsenheten som den första och andra serien.

d)

När 20 forskningsdrag i den tredje serien gjorts får fartyget fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten.

e)

I de småskaliga forskningsenheterna A, B, C, E och G i delområdena 88.1 och 88.2 där arean på den havsbotten där det går att bedriva bottenfiske utan att skada den marina miljön är mindre än 15 000 km2, skall leden b, c och d inte gälla och fartyget får fortsätta att fiska i den småskaliga forskningsenheten efter det att det genomfört tio forskningsdrag.

Artikel 47

Datainsamlingsplaner

1.   Fiskefartyg som deltar i vetenskapligt fiske enligt artikel 42 skall verkställa planer för datainsamling i samtliga de småskaliga forskningsenheter som FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1 och 58.4.2 är indelade i. En plan för datainsamling skall innefatta följande uppgifter:

a)

Position och djup för varje ände av varje långrev i ett drag.

b)

Tid för utsättning, tiden i vattnet och tidpunkten för inhalning.

c)

Antal och art för fisk som förlorats när linorna halats in.

d)

Antal krokar.

e)

Typ av agn.

f)

Utfallet av agnet ( %).

g)

Typ av krok.

h)

Sjöförhållanden, molnighet och månfas när långrevarna sattes ut.

2.   Alla uppgifter i punkt 1 skall samlas in för varje forskningsdrag. Alla fiskar i ett forskningsdrag upp till hundra fiskar skall mätas och stickprov tas på minst 30 fiskar för biologiska studier. Om fler än hundra fiskar fångas, skall en metod med slumpmässiga delstickprov användas.

Artikel 48

Märkningsprogram

Fiskefartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte enligt artikel 42 skall genomföra följande märkningsprogram:

a)

Under hela säsongen skall en individ per ton levande vikt som fångas av Dissostichus spp. märkas och återutsättas i enlighet med CCAMLR:s märkningsprotokoll (CCAMLR Tagging Protocol). Fartygen får inte sluta med märkningen förrän de har märkt 500 individer eller lämna fisket förrän de har märkt en individ per ton levande vikt.

b)

Programmet skall inriktas på fiskar av alla storlekar för att kravet på märkning av en fisk per ton levande vikt som fångas skall kunna uppfyllas. Alla återutsatta fiskar skall dubbelmärkas och återutsättas över ett så stort geografiskt område som möjligt.

c)

På alla märken skall tydligt anges ett unikt löpnummer och adress så att märkena kan spåras om den märkta fisken fångas på nytt.

d)

Alla märkta fiskar som fångas på nytt (dvs. fångade fiskar som märkts vid ett tidigare tillfälle) får inte återutsättas, även om de efter märkningen endast varit i frihet under en kort period.

e)

Biologisk provtagning skall ske av alla märkta fiskar som fångas på nytt (längd, vikt, kön, gonadutveckling), och fiskarna skall om möjligt fotograferas digitalt, otoliterna tas ut och märket avlägsnas.

f)

Alla relevanta märkningsdata och uppgifter om märkta fiskar som fångats på nytt skall rapporteras elektroniskt i CCAMLR-format till CCAMLR inom tre månader efter det att fartyget lämnat fisket i fråga.

g)

Alla relevanta märkningsdata, uppgifter om märkta fiskar som fångats på nytt samt prover från fiskar som fångats på nytt skall också rapporteras elektroniskt i CCAMLR-format till den berörda regionala uppsamlingsplatsen för märkningsdata, i enlighet med CCAMLR:s märkningsprotokoll.

Artikel 49

Vetenskapliga observatörer

Samtliga fiskefartyg som deltar i fiske i vetenskapligt syfte enligt artikel 42 skall ha minst två vetenskapliga observatörer ombord under all fiskeverksamhet under fiskeperioden, av vilka en observatör skall utses i enlighet med CCAMLR Scheme of International Scientific Observation.

KAPITEL VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 50

Dataöverföring

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 15.1 och 18.1 i förordning (EEG) nr 2847/93 sänder data till kommissionen om de kvantiteter ur varje bestånd som landats, skall de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 51

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Om de totala tillåtna fångstmängderna i CCAMLR-området fastställts för tidsperioder som börjar före den 1 januari 2006, skall artikel 40 tillämpas från och med början av de totala tillåtna fångstmängdernas respektive tillämpningsperiod.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2005.

På rådets vägnar

Ordförande

B. BRADSHAW


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8.

(4)  EUT L 150, 30.4.2004, s. 1.

(5)  EGT L 226, 29.8.1980, s. 48.

(6)  EGT L 226, 29.8.1980, s. 12.

(7)  EGT L 29, 1.2.1985, s. 9.

(8)  EGT L 132, 21.5.1987, s. 9.

(9)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2001 (EGT L 268, 9.10.2001, s. 23).

(10)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1954/2003 (EUT L 289, 7.11.2003, s. 1).

(11)  EGT L 289, 7.11.2001, s. 1.

(12)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 813/2004 (EUT L 150, 30.4.2004, s. 32).

(13)  EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

(14)  EUT L 97, 1.4.2004, s. 16.

(15)  EGT L 125, 27.4.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 602/2004 (EUT L 97, 1.4.2004, s. 30).

(16)  EGT L 365, 31.12.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 448/2005 (EUT L 74, 19.3.2005, s. 5).

(17)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 10.

(18)  EUT L 70, 9.3.2004, s. 8.

(19)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  EGT L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94 (EGT L 339, 29.12.1994, s. 11).

(21)  EGT L 137, 19.5.2001, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 831/2004 (EUT L 127, 29.4.2004, s. 33).

(22)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6.

(23)  EUT L 396, 31.12.2004, s. 4.

(24)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1936/2005 (EUT L 311, 26.11.2005, s. 1).

(25)  EGT L 270, 13.11.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(26)  EGT L 186, 28.7.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(27)  Rådets förordning (EG) nr 88/98 av den 18 december 1997 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna i Östersjön, Bälten och Öresund (EUT L 9, 15.1.1998, s. 1). Förordningen senast ändrad geonom förordning (EG) nr 289/2005 (EUT L 49, 22.2.2005, s. 1).

(28)  EUT L 5, 9.1.2004, s. 25.

(29)  EGT L 17, 21.1.2000, s. 22. Förordningen ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(30)  EUT L 97, 1.4.2004, s. 1.


BILAGA I

FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR FÖR GEMENSKAPSFARTYG I OMRÅDEN MED FÅNGSTBEGRÄNSNINGAR OCH FÖR FARTYG FRÅN TREDJELÄNDER I EG-VATTEN, PER ART OCH PER OMRÅDE (I TON FÄRSK VIKT, UTOM DÄR ANNAT ANGES)

Alla fångstbegränsningar som anges i denna bilaga skall betraktas som kvoter med avseende på artikel 5 i denna förordning och därför omfattas av reglerna i förordning (EEG) nr 2847/93, särskilt artiklarna 14 och 15.

Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas latinska namn. Nedan följer en tabell över de latinska namnen och motsvarande allmänt använda namn:

Vetenskapligt namn

3-alfakod

Allmänt använt namn

Ammodytidae

SAN

Tobis

Anarhichas lupus

CAT

Havskatt

Aphanopus carbo

BSF

Dolkfisk

Argentina silus

ARU

Guldlax

Beryx spp.

ALF

Beryxar

Boreogadus saida

POC

Polartorsk

Brosme brosme

USK

Lubb

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pigghaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailonahaj

Cetorhinus maximus

BSK

Brugd

Chaenocephalus aceratus

SSI

Svartfenad isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

Gunnars isfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

Noshörningsfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Maskeringskrabbor

Clupea harengus

HER

Sill

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skoläst

Dalatias licha

SCK

Chokladhaj

Deania calcea

DCA

Skednoshaj

Dissostichus eleginoides

TOP

Tandnoting

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Etmopterus princeps

ETR

Stor blåkäxa

Etmopterus pusillus

ETP

Etmopterus pusillus

Etmopterus spinax

ETX

Blåkäxa

Euphausia superba

KRI

Antarktisk krill

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Gråhaj

Germo alalunga

ALB

Långfenad tonfisk

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Rödtunga

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Slanknoting

Hippoglossoides platessoides

PLA

Lerskädda

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Hälleflundra

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantisk soldatfisk

Illex illecebrosus

SQI

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Lamna nasus

POR

Håbrand

Lampanyctus achirus

LAC

Lampanychtus achirus

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Grånoting

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glasvarar

Limanda ferruginea

YEL

Gulstjärtsskädda

Limanda limanda

DAB

Sandskädda

Lophiidae

ANF

Marulkfiskar

Macrourus berglax

RHG

Långstjärt

Macrourus spp.

GRV

Långstjärtar

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodda

Martialia hyadesi

SQS

Kalamari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Vitling

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Micromesistius poutassou

WHB

Blåvitling

Microstomus kitt

LEM

Bergtunga

Molva dypterigia

BLI

Birkelånga

Molva macrophthalmus

SLI

Medelhavslånga

Molva molva

LIN

Långa

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Notothenia rossii

NOR

Marmorerad noting

Pagellus bogaraveo

SBR

Fläckpagell

Pandalus borealis

PRA

Nordhavsräka

Paralomis spp.

PAI

Krabba

Penaeus spp

PEN

Penaeusräkor

Phycis spp.

FOX

Fjällbrosmar

Platichthys flesus

FLX

Skrubbskädda

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Pleuronectiformes

FLX

Plattfisk

Pollachius pollachius

POL

Bleka

Pollachius virens

POK

Gråsej

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Krokodilisfisk

Rajidae

SRX-RAJ

Rockor

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liten hälleflundra

Salmo salar

SAL

Lax

Scomber scombrus

MAC

Makrill

Scopthalmus rhombus

BLL

Slätvar

Sebastes spp.

RED

Kungsfiskar

Solea solea

SOL

Tunga

Solea spp.

SOX

Solea spp.

Squalus acanthias

DGS

Pigghaj/Rödhaj

Tetrapturus alba

WHM

Vit marlin

Thunnus alalunga

ALB

Vit tonfisk eller långfenad tonfisk

Thunnus albacares

YFT

Gulfenad tonfisk

Thunnus obesus

BET

Storögd tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Tonfisk

Trachurus spp.

JAX

Taggmakrill

Trisopterus esmarki

NOP

Vitlinglyra

Urophycis tenuis

HKW

Vitbrosme

Xiphias gladius

SWO

Svärdfisk

BILAGA IA

SKAGERRAK, KATTEGATT, NORDSJÖN OCH GEMENSKAPENS VÄSTLIGA VATTEN ICES-områdena V b (EG-vatten), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (EG-vatten) och Franska Guyana

Art:

Tobis

Ammodytidae

Zon:

IV (norska vatten)

SAN/04-N.

Danmark

0 (1)

 

Förenade kungariket

0 (1)

 

EG

0 (1)

 

TAC

Ej tillämpligt

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tobis

Ammodytidae

Zon:

IIa (EG-vatten) (2), IIIa, IV (EG-vatten) (2)

SAN/2A3A4.

Danmark

Ej fastställt

 

Förenade kungariket

Ej fastställt

 

Alla medlemsstater

Ej fastställt (3)

 

EG

Ej fastställt

 

Norge

0 (4)  (5)

 

TAC

Ej fastställt

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i zonerna I och II

ARU/1/2.

Tyskland

31

 

Frankrike

10

 

Nederländerna

25

 

Förenade kungariket

50

 

EG

116

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i zonerna III och IV

ARU/3/4.

Danmark

1 180

 

Tyskland

12

 

Frankrike

8

 

Irland

8

 

Nederländerna

55

 

Sverige

46

 

Förenade kungariket

21

 

EG

1 331

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i zonerna V, VI och VII

ARU/567.

Tyskland

405

 

Frankrike

9

 

Irland

375

 

Nederländerna

4 225

 

Förenade kungariket

297

 

EG

5 310

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

EG-vatten i zonerna II a, IV, V b, VI, VII

USK/2A47-C.

EG

Ej tillämpligt (6)

 

Norge

4 000 (7)  (8)

 

TAC

Ej tillämpligt

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

IV (norska vatten)

USK/04-N.

Belgien

1

 

Danmark

191

 

Tyskland

1

 

Frankrike

1

 

Nederländerna

1

 

Förenade kungariket

5

 

EG

200

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Brugd

Cetorhinus maximus

Zon:

EG-vatten i zonerna IV, VI och VII

BSK/467.

EG

0

 

TAC

0

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill (9)

Clupea harengus

Zon:

IIIa

HER/03A.

Danmark

34 052

 

Tyskland

545

 

Sverige

35 620

 

EG

70 217

 

Färöarna

500 (10)

 

TAC

81 600

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill (11)

Clupea harengus

Zon:

IV norr om 53°30' N

HER/04A., HER/04B.

Danmark

76 348

 

Tyskland

47 836

 

Frankrike

22 769

 

Nederländerna

57 938

 

Sverige

4 627

 

Förenade kungariket

63 333

 

EG

272 851

 

Norge

50 000 (12)

 

TAC

454 751

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten söder om 62° N (HER/*04N-)

EG

50 000


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

HER/04-N.

Sverige

963 (13)

 

EG

963

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Sill (14)

Clupea harengus

Zon:

III a (bifångster)

HER/03A-BC

Danmark

17 547

 

Tyskland

156

 

Sverige

2 825

 

EG

20 528

 

TAC

20 528

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill (15)

Clupea harengus

Zon:

II a (EG-vatten), IV, VII d (bifångster)

HER/2A47DX

Belgien

211

 

Danmark

40 684

 

Tyskland

211

 

Frankrike

211

 

Nederländerna

211

 

Sverige

199

 

Förenade kungariket

773

 

EG

42 500

 

TAC

42 500

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill (16)

Clupea harengus

Zon:

IV c (17), VII d

HER/4CXB7D

Belgien

9 122 (18)

 

Danmark

1 088 (18)

 

Tyskland

682 (18)

 

Frankrike

12 347 (18)

 

Nederländerna

21 998 (18)

 

Förenade kungariket

4 786 (18)

 

EG

50 023

 

TAC

454 751

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

V b, VI aN (19) (EG-vatten), VI b

HER/5B6ANB

Tyskland

3 727

 

Frankrike

705

 

Irland

5 036

 

Nederländerna

3 727

 

Förenade kungariket

20 145

 

EG

33 340

 

Färöarna

660 (20)

 

TAC

34 000

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VI aS (21), VII b, c

HER/6AS7BC

Irland

14 000

 

Nederländerna

1 400

 

EG

15 400

 

TAC

15 400

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VI a Clyde (22)

HER/06ACL.

Förenade kungariket

800

 

EG

800

 

TAC

 

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VII a (23)

HER/07A/MM

Irland

1 250

 

Förenade kungariket

3 550

 

EG

4 800

 

TAC

4 800

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VII e, f

HER/7EF.

Frankrike

500

 

Förenade kungariket

500

 

EG

1 000

 

TAC

1 000

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

VII g,h,j,k (24)

HER/7G-K.

Tyskland

123

 

Frankrike

682

 

Irland

9 549

 

Nederländerna

682

 

Förenade kungariket

14

 

EG

11 050

 

TAC

11 050

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

VIII

ANE/08.

Spanien

4 500 (25)

 

Frankrike

500 (25)

 

EG

5 000 (25)

 

TAC

5 000 (25)

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

ANE/9/3411

Spanien

3 826

 

Portugal

4 174

 

EG

8 000

 

TAC

8 000

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgien

8

 

Danmark

2 652

 

Tyskland

66

 

Nederländerna

17

 

Sverige

464

 

EG

3 207

 

TAC

3 315

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Kattegatt

COD/03AS.

Danmark

524

 

Tyskland

11

 

Sverige

315

 

EG

850

 

TAC

850

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

II a (EG-vatten), IV

COD/2AC4.

Belgien

686

 

Danmark

3 940

 

Tyskland

2 498

 

Frankrike

847

 

Nederländerna

2 226

 

Sverige

26

 

Förenade kungariket

9 037

 

EG

19 260

 

Norge

3 945 (26)

 

TAC

23 205

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten (COD/*04N-)

EG

16 740


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

COD/04-N.

Sverige

382

 

EG

382

 

TAC

Ej tillämpligt

Analystik TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

V b (EG-vatten), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgien

1

 

Tyskland

9

 

Frankrike

97

 

Irland

138

 

Förenade kungariket

368

 

EG

613

 

TAC

613

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

V b (EG-zon), VI a (COD/*5BC6A)

Belgien

1

Tyskland

9

Frankrike

93

Irland

132

Förenade kungariket

353

EG

588


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VII a

COD/07A.

Belgien

24

 

Frankrike

67

 

Irland

1 204

 

Nederländerna

6

 

Förenade kungariket

527

 

EG

1 828

 

TAC

1 828

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

VII b-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

COD/7X7A34

Belgien

236

 

Frankrike

4 053

 

Irland

818

 

Nederländerna

34

 

Förenade kungariket

439

 

EG

5 580

 

TAC

5 580

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

LEZ/2AC4-C

Belgien

5

 

Danmark

4

 

Tyskland

4

 

Frankrike

28

 

Nederländerna

22

 

Förenade kungariket

1 677

 

EG

1 740

 

TAC

1 740

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

V b (EG-vatten), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Spanien

327

 

Frankrike

1 277

 

Irland

373

 

Förenade kungariket

903

 

EG

2 880

 

TAC

2 880

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VII

LEZ/07.

Belgien

494

 

Spanien

5 490

 

Frankrike

6 663

 

Irland

3 029

 

Förenade kungariket

2 624

 

EG

18 300

 

TAC

18 300

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VIII a, b, d, e

LEZ/8ABDE.

Spanien

1 176

 

Frankrike

949

 

EG

2 125

 

TAC

2 125

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

LEZ/8C3411

Spanien

1 171

 

Frankrike

59

 

Portugal

39

 

EG

1 269

 

TAC

1 269

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Sandskädda och skrubbskädda

Limanda limanda och Platichthys flesus

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

D/F/2AC4-C

Belgien

466

 

Danmark

1 752

 

Tyskland

2 627

 

Frankrike

182

 

Nederländerna

10 594

 

Sverige

6

 

Förenade kungariket

1 473

 

EG

17 100

 

TAC

17 100

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

ANF/2AC4-C

Belgien

365

 

Danmark

804

 

Tyskland

393

 

Frankrike

75

 

Nederländerna

276

 

Sverige

9

 

Förenade kungariket

8 392

 

EG

10 314 (26)

 

TAC

10 314 (27)

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

IV (norska vatten)

ANF/04-N.

Belgien

53

 

Danmark

1 343

 

Tyskland

21

 

Nederländerna

19

 

Förenade kungariket

314

 

EG

1 750

 

TAC

Ej tillämpligt

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

V b (EG-vatten), VI, XII, XIV

ANF/561214

Belgien

168

 

Tyskland

192

 

Spanien

180

 

Frankrike

2 073

 

Irland

469

 

Nederländerna

162

 

Förenade kungariket

1 442

 

EG

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

VII

ANF/07.

Belgien

2 445 (29)

 

Tyskland

273 (29)

 

Spanien

971 (29)

 

Frankrike

15 688 (29)

 

Irland

2 005 (29)

 

Nederländerna

317 (29)

 

Förenade kungariket

4 757 (29)

 

EG

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Spanien

1 137

 

Frankrike

6 325

 

EG

7 462

 

TAC

7 462

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

ANF/8C3411

Spanien

1 629

 

Frankrike

2

 

Portugal

324

 

EG

1 955

 

TAC

1 955

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

III a, III b, c, d (EG-vatten)

HAD/3A/BCD

Belgien

15

 

Danmark

2 468

 

Tyskland

157

 

Nederländerna

3

 

Sverige

292

 

EG

2 935 (30)

 

TAC

3 189

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

II a (EG-vatten), IV

HAD/2AC4.

Belgien

472

 

Danmark

3 248

 

Tyskland

2 067

 

Frankrike

3 602

 

Nederländerna

354

 

Sverige

229

 

Förenade kungariket

34 574

 

EG

44 546 (31)

 

Norge

7 016

 

TAC

51 850

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten (HAD/*04N-)

EG

33 350


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

HAD/04-N.

Sverige

707

 

EG

707

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

VI b, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgien

1

 

Tyskland

2

 

Frankrike

66

 

Irland

47

 

Förenade kungariket

481

 

EG

597

 

TAC

597

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

V b, VI a (EG-vatten),

HAD/5BC6A.

Belgien

18

 

Tyskland

21

 

Frankrike

862

 

Irland

615

 

Förenade kungariket

6 294

 

EG

7 810

 

TAC

7 810

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

HAD/7/3411

Belgien

128

 

Frankrike

7 680

 

Irland

2 560

 

Förenade kungariket

1 152

 

EG

11 520

 

TAC

11 520

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i område

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belgien

20

Frankrike

92

Irland

552

Förenade kungariket

611

EG

1 275

När medlemsstaterna rapporterar hur mycket de fiskat av sina kvoter till kommissionen, skall de ange vilka kvantiteter som tagits i VII a. Landningar av kolja som fångats i sektion VII a skall förbjudas, när sådana landningar tillsammans överstiger 1 275 ton.


Art:

Vitling

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

III a

WHG/03A.

Danmark

819

 

Nederländerna

3

 

Sverige

88

 

EG

910 (32)

 

TAC

1 500

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

II a (EG-vatten), IV

WHG/2AC4

Belgien

531

 

Danmark

2 297

 

Tyskland

597

 

Frankrike

3 452

 

Nederländerna

1 328

 

Sverige

3

 

Förenade kungariket

9 162

 

EG

17 370 (33)

 

Norge

2 380 (34)

 

TAC

23 800

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten (WHG/*04N-)

EG

14 512


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

V b (EG-vatten), VI, XII, XIV

WHG/561214

Tyskland

8

 

Frankrike

166

 

Irland

406

 

Förenade kungariket

780

 

EG

1 360

 

TAC

1 360

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VII a

WHG/07A.

Belgien

1

 

Frankrike

15

 

Irland

252

 

Nederländerna

0

 

Förenade kungariket

169

 

EG

437

 

TAC

437

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VII b-k

WHG/7X7A.

Belgien

195

 

Frankrike

11 964

 

Irland

5 544

 

Nederländerna

97

 

Förenade kungariket

2 140

 

EG

19 940

 

TAC

19 940

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

VIII

WHG/08.

Spanien

1 440

 

Frankrike

2 160

 

EG

3 600

 

TAC

3 600

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

WHG/9/3411

Portugal

653

 

EG

653

 

TAC

653

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Vitling och bleka

Merlangius merlangus och Pollachius pollachius

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

W/P/04-N.

Sverige

190

 

EG

190

 

TAC

Ej tillämpligt

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

III a, III b, c, d (EG-vatten)

HKE/3A/BCD

Danmark

1 219

 

Sverige

104

 

EG

1 323

 

TAC

1 323 (35)

Analystik-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

HKE/2AC4-C

Belgien

22

 

Danmark

891

 

Tyskland

102

 

Frankrike

197

 

Nederländerna

51

 

Förenade kungariket

278

 

EG

1 541

 

TAC

1 541 (36)

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

V b (EG-vatten), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgien

226

 

Spanien

7 257

 

Frankrike

11 206

 

Irland

1 358

 

Nederländerna

146

 

Förenade kungariket

4 424

 

EG

24 617

 

TAC

24 617 (37)

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

VIII a, b, d, e (HKE/*8ABDE)

Belgien

29

Spanien

1 171

Frankrike

1 171

Irland

146

Nederländerna

15

Förenade kungariket

658

EG

3 190


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

VIII a, b, d, e

HKE/8ABDE.

Belgien

7

 

Spanien

5 052

 

Frankrike

11 345

 

Nederländerna

15

 

EG

16 419

 

TAC

16 419 (38)

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

V b (EG-vatten), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgien

1

Spanien

1 463

Frankrike

2 635

Nederländerna

4

EG

4 103


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

HKE/8C3411

Spanien

4 263

 

Frankrike

409

 

Portugal

1 989

 

EG

6 661

 

TAC

6 661

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

IV (norska vatten)

WHB/04–N

Danmark

18 050

 

Förenade kungariket

950

 

EG

19 000

 

TAC

2 000 000

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII och XIV (EG-vatten och internationella vatten)

WHB/1 X 14

Danmark

52 529 (43)

 

Tyskland

20 424 (43)

 

Spanien

44 533 (43)

 

Frankrike

36 556 (43)

 

Irland

40 677 (43)

 

Nederländerna

64 053 (43)

 

Portugal

4 137 (43)

 

Sverige

12 994 (43)

 

Förenade kungariket

68 161 (43)

 

EG

344 063 (43)

 

Norge

152 442 (39)  (40)

 

Färöarna

45 000 (41)  (42)

 

TAC

2 000 000

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

WHB/8C3411

Spanien

46 795 (44)

 

Portugal

11 699 (44)

 

EG

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

EG–vatten i II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Norge

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Art:

Bergtunga och rödtunga

Microstomus kitt och Glyptocephalus cynoglossus

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

L/W/2AC4-C

Belgien

334

 

Danmark

921

 

Tyskland

118

 

Frankrike

252

 

Nederländerna

767

 

Sverige

10

 

Förenade kungariket

3 773

 

EG

6 175

 

TAC

6 175

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Birkelånga

Molva dypterigia

Zon:

II a, IV, V b, VI, VII (EG-vatten)

BLI/2A47-C

EG

Ej tillämpligt (49)

 

Norge

200

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Birkelånga

Molva dypterigia

Zon:

EG-vatten i zonerna VI a (norr om 56° 30' N), VI b

BLI/6AN6B.

Färöarna

400 (50)

 

TAC

Ej tillämpligt

 


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i zonerna I och II

LIN/1/2.

Danmark

10

 

Tyskland

10

 

Frankrike

10

 

Förenade kungariket

10

 

Övriga (51)

5

 

EG

45

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

III (EG-vatten)

LIN/03.

Belgien

10

 

Danmark

76

 

Tyskland

10

 

Sverige

30

 

Förenade kungariket

10

 

EG

136

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

IV (EG-vatten)

LIN/04.

Belgien

25

 

Danmark

397

 

Tyskland

246

 

Frankrike

221

 

Nederländerna

8

 

Sverige

17

 

Förenade kungariket

3 052

 

EG

3 966

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

V (EG-vatten och internationella vatten)

LIN/05.

Belgien

12

 

Danmark

9

 

Tyskland

9

 

Frankrike

9

 

Förenade kungariket

9

 

EG

48

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EG-vatten och internationella vatten i VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV

LIN/6X14.

Belgien

56

 

Danmark

10

 

Tyskland

204

 

Spanien

4 124

 

Frankrike

4 397

 

Irland

1 102

 

Portugal

10

 

Förenade kungariket

5 063

 

EG

14 966

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

EG-vatten i zonerna II a, IV, V b, VI, VII

LIN/2A47-C

EG

Ej tillämpligt (52)

 

Norge

6 800 (53)  (54)

 

Färöarna

300 (55)  (56)

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Långa

Molva molva

Zon:

IV (norska vatten)

LIN/04-N.

Belgien

7

 

Danmark

878

 

Tyskland

25

 

Frankrike

10

 

Nederländerna

1

 

Förenade kungariket

79

 

EG

1 000

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

III a (EG-vatten), III b, c, d (EG-vatten)

NEP/3A/BCD

Danmark

3 800

 

Tyskland

11

 

Sverige

1 359

 

EG

5 170

 

TAC

5 170

Analystik TACArtikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

NEP/2AC4-C

Belgien

1 472

 

Danmark

1 472

 

Tyskland

22

 

Frankrike

43

 

Nederländerna

758

 

Förenade kungariket

24 380

 

EG

28 147

 

TAC

28 147

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

IV (norska vatten)

NEP/04-N.

Danmark

1 230

 

Tyskland

1

 

Förenade kungariket

69

 

EG

1 300

 

TAC

Ej tillämpligt

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

V b (EG-vatten), VI

NEP/5BC6.

Spanien

36

 

Frankrike

143

 

Irland

239

 

Förenade kungariket

17 257

 

EG

17 675

 

TAC

17 675

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VII

NEP/07

Spanien

1 290

 

Frankrike

5 228

 

Irland

7 928

 

Förenade kungariket

7 052

 

EG

21 498

 

TAC

21 498

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VIII a, b, d, e

NEP/8ABDE.

Spanien

242

 

Frankrike

3 788

 

EG

4 030

 

TAC

4 030

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

VIII c

NEP/08C.

Spanien

140

 

Frankrike

6

 

EG

146

 

TAC

146

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

NEP/9/3411

Spanien

122

 

Portugal

364

 

EG

486

 

TAC

486

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

III a

PRA/03A.

Danmark

3 887

 

Sverige

2 094

 

EG

5 981

 

TAC

11 200

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

PRA/2AC4-C

Danmark

3 700

 

Nederländerna

35

 

Sverige

149

 

Förenade kungariket

1 096

 

EG

4 980

 

TAC

4 980

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

PRA/04-N.

Danmark

900

 

Sverige

158 (57)

 

EG

1 058

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Penaeusräkor

Penaeus spp

Zon:

Franska Guyana

PEN/FGU.

Frankrike

4 000 (58)

 

EG

4 000 (58)

 

Barbados

24 (58)

 

Guyana

24 (58)

 

Surinam

0 (58)

 

Trinidad och Tobago

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgien

46

 

Danmark

5 979

 

Tyskland

31

 

Nederländerna

1 150

 

Sverige

320

 

EG

7 526

 

TAC

7 680

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Kattegatt

PLE/03AS.

Danmark

1 709

 

Tyskland

19

 

Sverige

192

 

EG

1 920

 

TAC

1 920

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

II a (EG-vatten), IV

PLE/2AC4.

Belgien

3 435

 

Danmark

11 164

 

Tyskland

3 220

 

Frankrike

644

 

Nederländerna

21 470

 

Förenade kungariket

15 887

 

EG

55 820

 

Norge

1 621

 

TAC

57 441

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

Norska vatten (PLE/*04N-)

EG

22 905


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

V b (EG-vatten), VI, XII, XIV

PLE/561214

Frankrike

22

 

Irland

287

 

Förenade kungariket

477

 

EG

786

 

TAC

786

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VII a

PLE/07A.

Belgien

41 (59)

 

Frankrike

18 (59)

 

Irland

1 051 (59)

 

Nederländerna

13 (59)

 

Förenade kungariket

485 (59)

 

EG

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VII b,c

PLE/7BC.

Frankrike

29

 

Irland

115

 

EG

144

 

TAC

144

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VII d,e

PLE/7DE.

Belgien

843

 

Frankrike

2 810

 

Förenade kungariket

1 498

 

EG

5 151

 

TAC

5 151

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VII f,g

PLE/7FG.

Belgien

118

 

Frankrike

213

 

Irland

33

 

Förenade kungariket

112

 

EG

476

 

TAC

476

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VII h,j,k

PLE/7HJK.

Belgien

25

 

Frankrike

50

 

Irland

172

 

Nederländerna

99

 

Förenade kungariket

50

 

EG

396

 

TAC

396

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

PLE/8/3411

Spanien

75

 

Frankrike

298

 

Portugal

75

 

EG

448

 

TAC

448

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

V b (EG-vatten), VI, XII, XIV

POL/561214

Spanien

6

 

Frankrike

216

 

Irland

63

 

Förenade kungariket

165

 

EG

450

 

TAC

450

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

VII

POL/07.

Belgien

476

 

Spanien

29

 

Frankrike

10 959

 

Irland

1 168

 

Förenade kungariket

2 668

 

EG

15 300

 

TAC

15 300

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

VIII a, b, d, e

POL/8ABDE

Spanien

286

 

Frankrike

1 394

 

EG

1 680

 

TAC

1 680

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

VIII c

POL/08C.

Spanien

236

 

Frankrike

26

 

EG

262

 

TAC

262

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Bleka

Pollachius pollachius

Zon:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

POL/9/3411

Spanien

278

 

Portugal

10

 

EG

288

 

TAC

288

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

II a (EG-vatten), III a, III b, c, d (EG-vatten), IV

POK/2A34.

Belgien

43

 

Danmark

5 111

 

Tyskland

12 906

 

Frankrike

30 374

 

Nederländerna

129

 

Sverige

702

 

Förenade kungariket

9 895

 

EG

59 160

 

Norge

64 090 (60)

 

TAC

123 250

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

V b (EG-vatten), VI, XII, XIV

POK/561214

Tyskland

798

 

Frankrike

7 930

 

Irland

467

 

Förenade kungariket

3 592

 

EG

12 787

 

TAC

12 787

Analystik TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

POK/7X1034

Belgien

12

 

Frankrike

2 666

 

Irland

1 333

 

Förenade kungariket

727

 

EG

4 738

 

TAC

4 738

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Piggvar och slätvar

Psetta maxima och Scopthalmus rhombus

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

T/B/2AC4-C

Belgien

317

 

Danmark

677

 

Tyskland

173

 

Frankrike

82

 

Nederländerna

2 401

 

Sverige

5

 

Förenade kungariket

668

 

EG

4 323

 

TAC

4 323

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Rockor

Rajidae

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

SRX/2AC4-C

Belgien

461

 

Danmark

18

 

Tyskland

23

 

Frankrike

72

 

Nederländerna

393

 

Förenade kungariket

1 770

 

EG

2 737

 

TAC

2 737

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Zon:

II a (EG-vatten), IV, VI (EG-vatten och internationella vatten)

GHL/2A-C46

Danmark

8

 

Tyskland

14

 

Estland

8

 

Spanien

8

 

Frankrike

130

 

Irland

8

 

Litauen

8

 

Polen

8

 

Förenade kungariket

510

 

EG

1 052 (61)

 

TAC

Ej tillämpligt

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

II a (EG-vatten), III a, III b, c, d (EG-vatten), IV

MAC/2A34.

Belgien

154

 

Danmark

12 287

 

Tyskland

160

 

Frankrike

483

 

Nederländerna

487

 

Sverige

3 599 (62)  (63)

 

Förenade kungariket

451

 

EG

17 621 (62)

 

Norge

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

III a MAC/*03A.

III a, IV b,c MAC/*3A4BC

IV b MAC/*04B.

IV c MAC/*04C

II a (icke-EG-vatten), VI, 1 januari–31 mars 2006 MAC/*2A6

Danmark

 

4 130

 

 

4 020

Frankrike

 

467

 

 

 

Nederländerna

 

470

 

 

 

Sverige

 

 

390

10

 

Förenade kungariket

 

435

 

 

 

Norge

3 000

 

 

 

 


Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

II a (icke EG-vatten), V b (EG-vatten), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14–

Tyskland

14 369

 

Spanien

20

 

Estland

119

 

Frankrike

9 580

 

Irland

47 894

 

Lettland

88

 

Litauen

88

 

Nederländerna

20 954

 

Polen

1 012

 

Förenade kungariket

131 713

 

EG

225 837

 

Färöarna

9 000 (66)

 

Norge

3 496 (67)

 

TAC

415 824 (68)

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovannämnda kvoter får högst de kvantiteter som förtecknas nedan fiskas i de angivna zonerna och detta endast under perioderna 1 januari–15 februari och 1 oktober–31 december.

 

IV a (EG-vatten) MAC/*04A-C

Tyskland

4 336

Frankrike

2 891

Irland

14 453

Nederländerna

6 323

Förenade kungariket

39 748

EG

67 751

Norge

9 000

Färöarna

1 055 ()

()  Norr om 59° N (EG-zon) 1 januari–15 februari och 1 oktober–31 december.


Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-vatten)

MAC/8C3411

Spanien

21 574 (70)

 

Frankrike

143 (70)

 

Portugal

4 459 (70)

 

EG

26 176

 

TAC

26 176

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.

Särskilda villkor:

Inom gränserna för ovan nämnda kvoter får högst de nedan angivna mängderna fiskas i de specificerade zonerna:

 

VIII b (MAC/*08B.)

Spanien

1 812

Frankrike

12

Portugal

374


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

III a, III b, c, d (EG-vatten)

SOL/3A/BCD

Danmark

755

 

Tyskland

44

 

Nederländerna

73

 

Sverige

28

 

EG

900

 

TAC

900

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

II, IV (EG-vatten)

SOL/24.

Belgien

1 456

 

Danmark

666

 

Tyskland

1 165

 

Frankrike

291

 

Nederländerna

13 143

 

Förenade kungariket

749

 

EG

17 470

 

Norge

200

 

TAC

17 670

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

V b (EG-vatten), VI, XII, XIV

SOL/561214

Irland

54

 

Förenade kungariket

14

 

EG

68

 

TAC

68

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

VII a

SOL/07A.

Belgien

474

 

Frankrike

6

 

Irland

117

 

Nederländerna

150

 

Förenade kungariket

213

 

EG

960

 

TAC

960

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

VII b,c

SOL/7BC.

Frankrike

10

 

Irland

54

 

EG

64

 

TAC

64

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

VII d

SOL/07D.

Belgien

1 540

 

Frankrike

3 080

 

Förenade kungariket

1 100

 

EG

5 720

 

TAC

5 720

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

VII e

SOL/07E.

Belgien

33

 

Frankrike

354

 

Förenade kungariket

553

 

EG

940

 

TAC

940

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

VII f,g

SOL/7FG.

Belgien

594

 

Frankrike

59

 

Irland

30

 

Förenade kungariket

267

 

EG

950

 

TAC

950

Analytisk TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

VII h,j,k

SOL/7HJK.

Belgien

54

 

Frankrike

108

 

Irland

293

 

Nederländerna

87

 

Förenade kungariket

108

 

EG

650

 

TAC

650

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

III a

SPR/03A.

Danmark

34 843

 

Tyskland

73

 

Sverige

13 184

 

EG

48 100

 

TAC

52 000

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall inte tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

II a (EG-vatten), IV (EG-vatten)

SPR/2AC4-C

Belgien

3 033

 

Danmark

240 068

 

Tyskland

3 033

 

Frankrike

3 033

 

Nederländerna

3 033

 

Sverige

1 330 (71)

 

Förenade kungariket

10 010

 

EG

263 540

 

Norge

10 000 (72)

 

Färöarna

9 160 (73)

 

TAC

282 700 (74)

Försiktighets-TAC.Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.Artikel 5.2 i förordning (EG) nr 847/96 skall tillämpas.


Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

VII d, e

SPR/7DE.

Belgien

31

 

Danmark

1 997

 

Tyskland

31

 

Frankrike

430

 

Nederländerna

430

 

Förenade kungariket