ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 12

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
18 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 73/2006 av den 13 januari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 92/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på import av karbamid med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 74/2006 av den 17 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 75/2006 av den 17 januari 2006 om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 76/2006 av den 17 januari 2006 om ändring för sextioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

7

 

*

Kommissionens direktiv 2006/5/EG av den 17 januari 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa warfarin som verksamt ämne ( 1 )

17

 

*

Kommissionens direktiv 2006/6/EG av den 17 januari 2006 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa tolylfluanid som verksamt ämne ( 1 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

18.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 73/2006

av den 13 januari 2006

om ändring av förordning (EG) nr 92/2002 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på import av karbamid med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artiklarna 8 och 9,

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A.   TIDIGARE FÖRFARANDE

(1)

Den 21 oktober 2000 meddelade kommissionen genom ett tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning att ett antidumpningsförfarande (2) skulle inledas beträffande import av karbamid (nedan kallad ”den berörda produkten”) med ursprung i Bulgarien, Egypten, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Polen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland.

(2)

Förfarandet resulterade i att det i juli 2001, genom kommissionens förordning (EG) nr 1497/2001 (3), infördes preliminära antidumpningstullar på import av karbamid med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland och att förfarandet rörande import av karbamid med ursprung i Egypten och Polen avslutades.

(3)

I samma förordning godtog kommissionen ett åtagande från Chimco AD, den exporterande tillverkaren i Bulgarien. Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1497/2001 skall den import till gemenskapen av den berörda produkten som tillverkats av detta företag vara befriad från den preliminära antidumpningstullen, med förbehåll för de villkor som anges i den förordningen.

(4)

En slutgiltig antidumpningstull infördes senare genom rådets förordning (EG) nr 92/2002 (4) (nedan kallad ”förordningen om slutgiltig tull”) på import av karbamid med ursprung i Bulgarien, Estland, Kroatien, Libyen, Litauen, Rumänien, Ukraina och Vitryssland. Vidare beviljades genom denna förordning varor som producerats av Chimco AD och av detta företag direkt exporterats till den första oberoende kunden i gemenskapen befrielse från den slutgiltiga antidumpningstullen, med förbehåll för de villkor som anges i förordningen, eftersom ett åtagande från detta företag redan godtagits slutgiltigt i förfarandets preliminära skede. Såsom anges i skäl 137 i förordningen om slutgiltig tull ändrades minimipriset i åtagandet till följd av en ändring av nivån för undanröjande av skada.

B.   UNDERLÅTELSE ATT FULLGÖRA ÅTAGANDET

(5)

Enligt det åtagande som gjorts av Chimco AD är det berörda företaget bland annat skyldigt att vid export av den berörda produkten till gemenskapen ta ut priser som minst motsvarar vissa i åtagandet angivna minimiimportpriser. Det minimipris som måste iakttas anges som ett kvartalsvis vägt genomsnitt. Chimco AD åtar sig dessutom att inte kringgå åtagandet genom att ingå kompensationsarrangemang med någon annan part. Företaget är vidare skyldigt att till Europeiska kommissionen lämna kvartalsrapporter över sin totala exportförsäljning av den berörda produkten till gemenskapen.

(6)

För två kvartalsrapporter lämnade Chimco AD in uppgifter i en form som inte var tekniskt godtagbar. Vidare upphörde företaget därefter helt med att lämna uppgifter för kvartalsrapporterna. Slutsatsen drogs därför att företaget inte fullgjort sin skyldighet att till kommissionen lämna in kvartalsrapporter över sin totala exportförsäljning av den berörda produkten till gemenskapen och att det följaktligen hade överträtt åtagandet.

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 2082/2005 (5) beskrivs i detalj de överträdelser som konstaterats.

(8)

Med hänsyn till dessa överträdelser har godtagandet av det åtagande som gjorts av Chimco AD (TARIC-tilläggsnummer A272) genom kommissionens förordning (EG) nr 2082/2005 återkallats, och en slutgiltig antidumpningstull bör omgående införas på den import till gemenskapen av den berörda produkten som tillverkats och exporterats av Chimco AD.

(9)

I enlighet med artikel 8.9 i grundförordningen skall antidumpningstullsatsen fastställas på grundval av de faktiska omständigheter som konstaterats i samband med den undersökning som ledde till att åtagandet gjordes. Eftersom undersökningen i fråga ledde fram till att det i förordning (EG) nr 92/2002 slutgiltigt fastställdes att det förekom dumpning och skada bör den slutgiltiga antidumpningstullsatsen uppgå till den nivå och ha den form som införs genom den förordningen, dvs. 21,43 EUR per ton fritt gemenskapens gräns, före tull.

C.   ÄNDRING AV FÖRORDNING (EG) NR 92/2002

(10)

På grundval av ovanstående bör förordning (EG) nr 92/2002 ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 92/2002 ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 skall raden rörande Bulgarien ersättas med följande:

”Land

Företag

Slutgiltig antidumpningstull (EUR/ton)

TARIC-tilläggsnummer

Bulgarien

Samtliga företag

21,43

—”

2.

I artikel 2.1 skall nedanstående rad rörande Bulgarien utgå:

”Land

Företag

TARIC-tilläggsnummer

Bulgarien

Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza

A272”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  EGT C 301, 21.10.2000, s. 2.

(3)  EGT L 197, 21.7.2001, s. 4.

(4)  EGT L 17, 19.1.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1107/2002 (EGT L 168, 27.6.2002, s. 1).

(5)  EUT L 333, 20.12.2005, s. 26.


18.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 74/2006

av den 17 januari 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 17 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

103,2

204

52,1

212

92,7

624

111,0

999

89,8

0707 00 05

052

137,8

204

83,8

999

110,8

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

73,1

204

135,9

999

104,5

0805 10 20

052

47,3

204

53,7

220

47,6

388

66,5

624

45,3

999

52,1

0805 20 10

052

74,2

204

75,7

999

75,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,1

204

100,6

400

87,5

464

133,0

624

78,3

662

27,9

999

83,1

0805 50 10

052

49,5

220

60,9

999

55,2

0808 10 80

400

114,7

404

91,4

512

58,4

720

73,7

999

84,6

0808 20 50

400

91,1

720

35,9

999

63,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


18.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 75/2006

av den 17 januari 2006

om utfärdande av exportlicenser enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2078/2005 (2) inleds ett anbudsförfarande som fastställer de vägledande exportbidragssatserna och kvantiteterna för de exportlicenser som kan utfärdas inom ramen för system A3.

(2)

På grundval av de anbud som lämnats in skall de maximala exportbidragssatserna fastställas liksom de procentsatser som skall gälla för de kvantiteter för vilka anbuden ligger på samma nivå som dessa maximisatser.

(3)

När det gäller tomater, apelsiner, citroner och äpplen är den maximala bidragssats som krävs för att utfärda licenser för den vägledande kvantiteten, inom ramen för de kvantiteter som anges i anbuden, inte mer än en och en halv gång större än den vägledande bidragssatsen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den maximala exportbidragssatsen och procentsatsen för utfärdande av licenser som skall gälla för tomater, apelsiner, citroner och äpplen inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EG) nr 2078/2005 skall vara den som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 333, 20.12.2005, s. 3.


BILAGA

Utfärdande av exportlicencer enligt system A3 för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner och äpplen)

Produkt

Maximal bidragssats

(EUR/t nettovikt)

Procentsats för utfärdande av licenser för de kvantiteter som ligger på samma nivå som den maximala bidragssatsen

Tomater

100 %

Apelsiner

52

100 %

Citroner

70

100 %

Äpplen

45

100 %


18.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 76/2006

av den 17 januari 2006

om ändring för sextioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), särskilt artikel 7.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 anges de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (2) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 20 december 2005 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att ändra förteckningen över de personer, grupper och enheter för vilka frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser bör gälla. Bilaga I bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

För att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2100/2005 (EUT L 335, 21.12.2005, s. 34).

(2)  Tidigare även kallat penningmedel.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE), e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial vzw, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial ’World Relief’. Adresser:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

b)

P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike.

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien.

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien.

f)

P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgien.

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo.

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo.

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albanien.

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

m)

Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkiet.

Övriga upplysningar:

a)

finns även i Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingushetia (Ryssland), Irak, Jordanien, Kashmir, Kina, Libanon, Sierra Leone, Somalia, Syrien, Tjetjenien (Ryssland) och Västbanken och Gaza,

b)

amerikanskt arbetsgivarnummer 36-3804626,

c)

momsregistreringsnummer BE 454 419 759,

d)

adresserna i Belgien är de adresser som Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l och Fondation Secours Mondial vzw. har haft sedan 1998.”

ersättas med följande:

”Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial ’World Relief’. Adresser:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Förenta staterna.

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Frankrike.

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgien.

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bryssel), Belgien.

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bryssel), Belgien.

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo.

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo.

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanien.

l)

House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Övriga upplysningar:

a)

finns även i Afghanistan, Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Georgien, Indien, Ingushetia (Ryssland), Irak, Jordanien, Kashmir, Kina, Libanon, Sierra Leone, Somalia, Syrien, Tjetjenien (Ryssland) och Västbanken och Gaza,

b)

amerikanskt arbetsgivarnummer 36-3804626,

c)

momsregistreringsnummer BE 454 419 759,

d)

adresserna i Belgien är de adresser som Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l och Fondation Secours Mondial vzw. har haft sedan 1998.”

2.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” skall ”NASCO NASREDDIN HOLDING AS, Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkiet” ersättas med följande:

”Nasco Nasreddin Holding A.S. Adresser: a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turkiet, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Istanbul, Turkiet. Anmärkning: adressen under b är den sist kända adressen i arkivet för utländska investeringar hos de turkiska skattemyndigheterna.”

3.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Youssef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah , b) Abdellah, c) Abdullah). Adress: a) via Romagnosi 6, Varese (Italien), b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italien). Född den a) 4 juni 1966 , b) 4 september 1966 i Kairouan (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: BDA YSF 66P04 Z352Q” ersättas med följande:

”Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Addess: a) via Romagnosi 6, Varese, Italien, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italien. Född a) den 4 juni 1966, b) den 4 september 1966 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare med pass nr G025057 (tunisiskt pass utfärdat den 23 juni 1999 som upphörde att gälla den 5 februari 2004). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: BDA YSF 66P04 Z352Q.”

4.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi. Adress: via Catalani 1, Varese (Italien). Född den 10 augusti 1965 i Sfax (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S” ersättas med följande:

”Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adress: via Catalani 1, Varese, Italien. Född den 10 augusti 1965 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: BDL MMD 65M10 Z352S.”

5.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Född den 5 mars 1962 i Tunis. Övriga upplysningar: son till Abdelkader och Amina Aissaoui” ersättas med följande:

”Mustapha Nasri Ait El Hadi. Född den 5 mars 1962 i Tunis, Tunisien. Medborgarskap: a) algeriskt, b) tyskt. Övriga upplysningar: son till Abdelkader och Amina Aissaoui.”

6.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mehrez Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Addess: ingen fast adress i Italien. Född den 18 december 1969 i Asima-Tunis (Tunisien). Bosnisk medborgare. Pass nr: 0801888. Övriga upplysningar: enligt uppgift häktad i Turkiet och deporterad till Italien” ersättas med följande:

”Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Född den 18 december 1969 i Asima-Tunis, Tunisien. Medborgarskap: a) tunisiskt, b) bosniskt-hercegovinskt. Pass a) nr G737411 (tunisiskt pass utfärdat den 24 oktober 1990 som upphörde att gälla den 20 september 1997), b) nr 0801888 (bosniskt-hercegovinskt pass). Övriga upplysningar: enligt uppgift häktad i Istanbul, Turkiet och deporterad till Italien.”

7.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adress: a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italien, b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Italien. Född den 11 december 1974 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr L 191609, utfärdat den 28 februari 1996. Nationellt identitetsbevis nr 04643632, utfärdat den 18 juni 1999. Italienskt skatteregistreringsnummer: DAOMMD74T11Z352Z. Övriga upplysningar: a) modern heter Bent Ahmed Ourida, b) dömd till tre och ett halvt års fängelse i Italien den 11 december 2002” ersättas med följande:

”Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adress: a) Via A. Masina 7, Milano, Italien, b) Via Dopini 3, Gallarati, Italien. Född den 11 december 1974 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare med pass nr: L 191609 (utfärdat den 28 februari 1996 som upphörde att gälla den 27 februari 2001). Nationellt identitetsbevis nr 04643632, utfärdat den 18 juni 1999. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: DAOMMD74T11Z352Z, b) modern heter Bent Ahmed Ourida, c) dömd till tre och ett halvt års fängelse i Italien den 11 december 2002.”

8.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, NW8, London, Förenade kungariket, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (senast registrerade adress i Bosnien och Hercegovina). Född den a) 21 mars 1963, b) 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisisk och bosnisk medborgare. Pass nr a) E 423362, utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988, b) bosniskt pass nr 0841438, utfärdat den 30 december 1998 och giltigt till och med den 30 december 2003. Nationellt identitesbevis nr: 1292931. Övriga upplysningar: a) adressen i Belgien är en postbox, b) faderns namn är Mohamed och moderns namn Medina Abid, c) enligt uppgift bosatt i Dublin, Irland” ersättas med följande:

”Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adress: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Tyskland, b) 129 Park Road, NW8, London, Förenade kungariket c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgien, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina (senast registrerade adress i Bosnien och Hercegovina). Född a) den 21 mars 1963, b) den 21 januari 1963 i Sfax, Tunisien. Medborgarskap: a) tunisiskt, b) bosniskt-hercegovinskt. Pass nr a) E 423362, utfärdat i Islamabad den 15 maj 1988, b) nr 0841438 (bosniskt-hercegovinskt pass utfärdat den 30 december 1998 som upphörde att gälla den 30 december 2003). Nationellt identitetsbevis nr: 1292931. Övriga upplysningar: a) adressen I Belgien är en postbox, b) faderns namn är Mohamed och moderns namn är Medina Abid, c) enligt uppgift bosatt i Dublin, Irland.”

9.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 19 december 1965 i Tunis (Tunisien)” ersättas med följande:

”Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 19 december 1965 i Tunis, Tunesien. Tunisisk medborgare. Pass nr L246084 (tunisiskt pass utfärdat den 10 juni 1996 som upphörde att gälla den 9 juli 2001).”

10.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 18 mars 1967 i Kairouan (Tunisien)” ersättas med följande:

”Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 18 mars 1967 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K602878 (tunisiskt pass utfärdat den 5 november 1993 som upphörde att gälla den 9 juni 2001).”

11.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias a) Sharaabi, Tarek; b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Milano, Italien. Född den 31 mars 1970 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare med pass nummer L 579603, utfärdat i Milano den 19 november 1997. Nationellt identitetsnummer: 007-99090. Italienskt skatteregistreringsnummer: CHRTRK70C31Z352U. Övriga upplysningar: Moderns namn är Charaabi Hedia” skall ersättas med följande:

”Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, c) Frank). Adress: Viale Bligny 42, Milano, Italien. Född den 31 mars 1970 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare med pass nr L 579603 (utfärdat i Milano den 19 november 1997 som upphörde att gälla den 18 november 2002). Nationellt identitetsnummer: 007-99090. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: CHRTRK70C31Z352U, b) moderns namn är Charaabi Hedia.”

12.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Cherif Said BEN ABDELHAKIM (alias a) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU SALMAN), Corso Lodi 59, Milano, Italien. Född den 25 januari 1970 i Menzel Temine (Tunisien)” ersättas med följande:

”Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adress: Corso Lodi 59, Milano, Italien. Född den 25 januari 1970 i Menzel Temine, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M307968 (tunisiskt pass utfärdat den 8 september 2001 som upphör att gälla den 7 september 2006).”

13.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 30 april 1969 i Tunis (Tunisien)” ersättas med följande:

”Noureddine Al-Drissi. Adress: Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 30 april 1964 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L851940 (tunisiskt pass utfärdat den 9 september 1998 som upphörde att gälla den 8 september 2003).”

14.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Fethi Ben Hassen Haddad. Född den a) 28 mars 1963, b) 28 juni 1963 i Tataouene, Tunisien. Adress: a) Via Fulvio Testi, 184 — Cinisello Balsamo (MI), Italien, b) Via Porte Giove, 1 — Mortara (PV), Italien (hemvist). Skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V” ersättas med följande:

”Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Adress a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italien, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Italien (hemvist). Född den 28 juni 1963 i Tataouene, Tunisien. Tunisisk medborgare: Pass nr: L183017 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1996 som upphörde att gälla den 13 februari 2001). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: HDDFTH63H28Z352V.”

15.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Född den 20 november 1971 i Goubellat (Tunisien)” ersättas med följande:

”Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adress: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Född den 20 november 1971 i Koubellat, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: Z106861 (tunisiskt pass utfärdat den 18 februari 2004 som upphör att gälla den 17 februari 2009).”

16.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL eller KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Italien eller Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 21 oktober 1977 i Beja (Tunisien)” ersättas med följande:

”Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adress a) Via Bertesi 27, Cremona, Italen, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italien. Född den 21 oktober 1977 i Beja, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: P229856 (tunisiskt pass utfärdat den 1 november 2002 som upphör att gälla den 31 oktober 2007.”

17.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Imed Ben Bechir Jammali. Adress: via Dubini 3, Gallarate (Varese, Italien). Född den 25 januari 1968 i Menzel Temine (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: JMM MDI 68A25 Z352D” ersättas med följande:

”Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adress: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italien. Född en 25 januari 1968 i Menzel Temine, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K693812 (tunisiskt pass utfärdat den 23 april 1999 som upphörde att gälla den 22 april 2004). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: JMM MDI 68A25 Z352D.”

18.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Riadh Jelassi, född den 15 december 1970 i Tunisien” ersättas med följande:

”Riadh Al-Jelassi. Född den 15 december 1970 i Al-Mohamedia, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L276046 (tunisiskt pass utfärdat den 1 juli 1996 som upphörde att gälla den 30 juni 2001).”

19.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Faouzi JENDOUBI (alias a) SAID, b) SAMIR) Via Agucchi n. 250, Bologna Italien eller Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 30 januari 1966 i Beja (Tunisien)” ersättas med följande:

”Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adress: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italien, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 30 januari 1966 i Beja, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K459698 (tunisiskt pass utfärdat den 6 mars 1999 som upphörde att gälla den 5 mars 2004).”

20.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Habib Ben Ahmed Loubiri. Adress: via Brughiera 5, Castronno (Varese, Italien). Född den 17 november 1961 i Menzel Temine (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: LBR HBB 61S17 Z352F” ersättas med följande:

”Habib Ben Ahmed Al-Loubiri. Adress: via Brughiera 5, Castronno, Varese, Italien. Född den 17 november 1961 i Menzel Temine, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M788439 (tunisiskt pass utfärdat den 20 oktober 2001 som upphör att gälla den 19 oktober 2006). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: LBR HBB 61S17 Z352F.”

21.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Adress: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bryssel), Belgien. Född den 23 november 1965 i Ghardimaou, Tunisien. Belgisk medborgare (sedan den 8 november 1993)” ersättas med följande:

”Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adress: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bryssel), Belgien. Född den 23 november 1965 i Ghar el-dimaa, Tunisien. Medborgarskap: a) tunisiskt, b) belgiskt (sedan den 8 november 1993). Pass nr: E590976 (tunisiskt pass utfärdat den 19 juni 1987 som upphörde att gälla den 18 juni 1992).”

22.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italien. Född den 1 juli 1977 i Tunis (Tunisien)” ersättas med följande:

”Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adress: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italien. Född den 1 juli 1977 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L886177 (tunisiskt pass utfärdat den 14 december 1998 som upphörde att gälla den 13 december 2003).”

23.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta no. 97, Legnano, Italien, född den 26 mars 1969 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: TLLLHR69C26Z352G” ersättas med följande:

”Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adress: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italien. Född den 1 november 1971 i Ben Aoun, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: Z417830 (tunisiskt pass utfärdat den 4 oktober 2004 som upphör att gälla den 3 oktober 2009). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: TLLLHR69C26Z352G.”

24.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Chabaane Ben Mohamed Trabelsi. Adress: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Italien). Född den 1 maj 1966 i Menzel Temine (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O” ersättas med följande:

”Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adress: via Cuasso 2, Porto Ceresio, Varese, Italien. Född den 1 maj 1966 i Rainneen, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L945660 (tunisiskt pass utfärdat den 4 december 1998 som upphörde att gälla den 3 december 2001). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: TRB CBN 66E01 Z352O.”

25.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Italien. Född den 20 maj 1969 i Menzel Temine (Tunisien)” ersättas med följande:

”Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adress: Via Geromini 15, Cremona, Italien. Född den 20 maj 1969 i Menzel Temine, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: G827238 (tunisiskt pass utfärdat den 1 juni 1996 som upphörde att gälla den 31 maj 2001).”

26.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Habib Waddani, Via unica Borighero no. 1, San Donato M.se (MI), Italien, född den 10 juni 1970 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: WDDHBB70H10Z352O” ersättas med följande:

”Habib Al-Wadhani Adress: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italien. Född den 1 juni 1970 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L550681 (tunisiskt pass utfärdat den 23 september 1997 som upphörde att gälla den 22 september 2002). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: WDDHBB70H10Z352O”

27.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Najib OUAZ, Vicolo dei Prati n. 2/2, Bologna, Italien. Född den 12 april 1960 i Hekaima (Tunisien)” ersättas med följande:

”Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz. Adress: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Italien. Född den 12 april tunisiskt pass utfärdat den 17 september 1994 som upphörde att gälla den 16 september 1999).”

28.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA eller NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italien. Född den 15 januari 1973 i Tunis (Tunisien). Övriga upplysningar: Milanos domstol – häktningsorder av den 30 september 2002, 36601/2001 R.G.N.R. – 7464/2001 R.G.GIP” ersättas med följande:

”Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adress: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italien. Född den 15 januari 1973 i Tunis (Tunisien). Tunisisk medborgare. Pass nr: M174950 (tunisiskt pass utfärdat den 27 april 1999).”

29.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Nabil Benattia, född den 11 maj 1966 i Tunis, Tunisien” ersättas med följande:

”Nabil Ben Attia. Född den 11 maj 1966 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L289032 (tunisiskt pass utfärdat den 22 augusti 2001 som upphör att gälla den 21 augusti 2006).”

30.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Adel Ben Soltane, Via Latisana no. 6, Milano, Italien, född den 14 juli 1970 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: BNSDLA70L14Z352B” ersättas med följande:

”Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adress: Via Latisana 6, Milano, Italien. Född den 14 juli 1970 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M408665 (tunisiskt pass utfärdat den 4 oktober 2000 som upphörde att gälla den 3 oktober 2005). Övrika upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BNSDLA70L14Z352B, b) för närvarande i fängelse i Tunisien.”

31.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar). Adress: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italien. Född den 13 oktober 1969 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass nr K/754050, utfärdat den 26 maj 1999. Nationellt identitetsbevis nr 04756904, utfärdat den 14 september 1987. Italienskt skatteregistreringsnummer: BCHMHT69R13Z352T. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Bannour Hedia, b) dömd till tre och ett halvt års fängelse i Italien” ersättas med följande:

”Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adress: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italien. Född den 13 oktober 1969 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K754050 (tunisiskt pass utfärdat den 26 maj 1999 som upphörde att gälla den 25 maj 2004). Nationellt identitetsbevis nr: 04756904 utfärdat den 14 september 1987. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BCHMHT69R13Z352T, b) moderns namn är Bannour Hedia, c) dömd till fängelse i Italien den 11 december 2002 (tre och ett halvt års fängelse).”

32.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Född den 22 maj 1966 i Tunisien (alias GAMEL MOHMED. Född den 25 maj 1966 i Marocko)” ersättas med följande:

”Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Adress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italien. Född a) den 29 maj 1966, b) den 25 maj 1966 (Gamel Mohmed) i a) Tunisien, b) Marocko (Gamel Mohmed). Tunisisk medborgare. Pass nr: L723315 (tunisiskt pass utfärdat den 5 maj 1998 som upphörde att gälla den 4 maj 2003).”

33.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Kamel Darraji. Adress: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Italien). Född den 22 juli 1967 i Menzel Bouzelfa (Tunisien). Skatteregistreringsnummer: DRR KML 67L22 Z352Q eller DRR KLB 67L22 Z352S.” ersättas med följande:

”Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Addess: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italien. Född den 22 juli 1967 i Menzel Bouzelfa, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L029899 (tunisiskt pass utfärdat den 14 augusti 1995 som upphörde att gälla den 13 augusti 2000). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: a) DRR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S.”

34.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adress: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italien. Född den 10 februari 1968 i Menzel Jemil Bizerte, Tunisien. Tunisisk medborgare. Tunisiskt pass nr K/929139, utfärdat den 14 december 1995. Nationellt identitesbevis nr 00319547, utfärdat den 8 december 1994. Italienskt skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Saidani Beya, b) han har häktats i Italien” ersättas med följande:

”Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italien. Född den 10 februari 1968 i Menzel Jemil Bizerte, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K929139 (tunisiskt pass utfärdat den 14 december 1995 som upphörde att gälla den 13 februari 2000). Nationellt identitetsbevis nr 00319547 utfärdat den 8 december 1994. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F, b) moderns namn är Beya al-Saidani, c) han har käktats i Italien.”

35.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Moussa Ben Amor ESSAADI (alias a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR), Via Milano n. 108, Brescia, Italien. Född den 4 december 1964 i Tabarka (Tunisien)” ersättas med följande:

”Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adress: Via Milano 108, Brescia, Italien. Född den 4 december 1964 i Tabarka, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L335915 (tunisiskt pass utfärdat den 8 november 1996 som upphörde att gälla den 7 november 2001).”

36.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Haqqan, Sayyed, Maulavi, minister för administrativa ärenden” ersättas med följande:

”Sayyed Mohammed Haqqani. Titel: Maulavi. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) direktör för administrativa ärenden (Talibanregimen), c) utexaminerad från Haqqaniya Madrrassa i Pakistan.”

37.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (förste vice ordförande i ministerrådet, guvernör i Kandahar)” ersättas med följande:

”Mohammad Hassan. Titel: a) Mullah, b) Hadji. Född ca 1958 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) förste vice ordförande i ministerrådet (Talibanregimen), b) medlem i Malwhavi Khaalis som är en av de sju falangerna i det heliga kriget (Jihad) mot Sovjet, c) utexaminerad från en madrrassa i Queta, Pakistan, d) nära medarbetare till Mullah Omar.”

38.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Khalil Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italien, b) Via Lazio 3, Bologna, Italien, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. Född den 8 februari 1969 i Sfax (Tunisien). Han har även identifierats som Ben Narvan Abdel Aziz, född den 15 augusti 1970 i Sereka (f.d. Jugoslavien)” ersättas med följande:

”Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Adress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Italien, b) Via Lazio 3, Bologna, Italien, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnien och Hercegovina. Född den 8 februari 1969 i Sfax (Tunisien). Medborgarskap: a) tunisiskt, b) bosniskt-hercegovinskt. Övriga upplysningar: han har även identifierats som Ben Narvan Abdel Aziz, född den 15 augusti 1970 i Sereka (f.d. Jugoslavien).”

39.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole 11, Bologna, Italien eller Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Född den 25 oktober 1963 i Sfax (Tunisien)” ersättas med följande:

”Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adress: a) Via Mirasole 11, Bologna, Italien, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italien. Född den 25 oktober 1963 i Sfax, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L065947 (tunisiskt pass utfärdat den 28 oktober 1995 som upphörde att gälla den 27 oktober 2000).”

40.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Kabir, Abdul, Maulavi (andre vice ordförande i ministerrådet, guvernör i provinsen Nangahar, överhuvud för östra zonen)” ersättas med följande:

”Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titel: Maulavi. Född mellan 1958 och 1963 i Zardranklanen i provinsen Paktjap, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) andre vice ordförande i ministerrådet (Talibanregimen), b) guvernör i provinsen Nangahar, c) chef för östra zonen, d) deltagit i terroristaktioner i östra Afghanistan.”

41.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Mehdi Kammoun, Via Masina no. 7, Milano, Italien, född den 3 april 1968 i Tunis, Tunisien. Italienskt skatteregistreringsnummer: KMMMHD68D03Z352N” ersättas med följande:

”Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adress: Via Masina 7, Milano, Italien. Född den 3 april 1968 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M307707 (tunisiskt pass utfärdat den 12 april 2000 som upphörde att gälla den 11 april 2005). Övriga upplysningar: italienskt skatteregistreringsnummer: KMMMHD68D03Z352N.”

42.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Fethi Ben Rebai MNASRI (alias a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC), Via Toscana 46, Bologna, Italien eller Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italien. Född den 6 mars 1969 i Nefza (Tunisien)” ersättas med följande:

”Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adress: a) Via Toscana 46, Bologna, Italien, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 6 mars 1969 i Nefza, Tunisien. Tunisisk medborgare.”

43.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Momand, Qalamudin, Maulavi (biträdande minister för vallfartsfrågor (hajj))” ersättas med följande:

”Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titel: Maulavi. Född mellan 1958 och 1963 i provinsen Ningarhar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) biträdande minister för vallfartsfrågor (hajj) (Talibanregimen), b) ordförande för olympiska kommittén, c) var häktad i juli 2003 i Kabul, Afghanistan.”

44.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien. Född den 30 november 1974 i Haidra (Tunisien)” ersättas med följande:

”Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italien, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italien. Född den 30 november 1974 i Haidra Al-Qasreen (Tunisien). Tunisisk medborgare. Pass nr: M788331 (tunisiskt pass utfärdat den 28 november 2001 som upphör att gälla den 27 september 2006).”

45.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Rabbani, Mohammad, Mullah (ordförande i det styrande rådet, ordförande i ministerrådet” ersättas med följande:

”Mohammad Rabbani. Titel: Mullah. Född ca 1961 i Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) ordförande i det styrande rådet (Talibanregimen), b) ordförande i ministerrådet (Talibanregimen), c) enligt uppgift död i april 2001.”

46.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Razaq, Abdul, Maulavi (handelsminister)” ersättas med följande:

”Abdul Razaq. Titel: Maulavi. Född ca 1958 i distriktet Arghandab, provinsen Kandahar, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) handelsminister (Talibanregimen), b) häktades 2003 i provinsen Kandhar i Afghanistan.”

47.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (alias a) SALMANE, b) LAZHAR), Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien. Född den 20 november 1975 i Sfax (Tunisien)” ersättas med följande:

”Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Adress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italien. Född den 20 november 1975 i Sfax (Tunisien). Tunisisk medborgare. Pass nr: P182583 (tunisiskt pass utfärdat den 13 september 2003 som upphör att gälla den 12 september 2007).”

48.

Under rubriken ”Fysiska personer” skall ”Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (biträdande utbildningsminister)” ersättas med följande:

”Said Ahmed Shahidkhel. Titel: Maulavi. Född ca 1975 i de centrala delarna av provinsen Ghazni, Afghanistan. Afghansk medborgare. Övriga upplysningar: a) biträdande utbildningsminister (Talibanregimen), b) i häkte i Kabul, Afghanistan i juli 2003 .”


18.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/5/EG

av den 17 januari 2006

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa warfarin som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2), upprättas en förteckning över de verksamma ämnen som skall utvärderas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingår warfarin.

(2)

Effekterna av warfarin på människors hälsa och på miljön har utvärderats i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3600/92 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. Genom kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 (3) utsågs Irland till rapporterande medlemsstat. Irland lämnade in utvärderingsrapporten och rekommendationer till kommissionen den 8 maj 1996, i enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92.

(3)

Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 23 september 2005 i form av kommissionens granskningsrapport om warfarin.

(4)

Rapporten om warfarin och ytterligare information lades också fram för Vetenskapliga kommittén för växter. Kommittén ombads att uttala sig om huruvida det är lämpligt att använda kliniska data från upprepad användning av warfarin som antikoagulantia i läkemedel för att fastställa nivåer för acceptabelt dagligt intag (ADI) och acceptabel användarexponering (AOEL). I sitt yttrande (4) konstaterar den vetenskapliga kommittén att det inte är nödvändigt att fastställa ett ADI-värde för warfarin. Dessutom kan man utgå ifrån att uppgifterna från den omfattande kliniska användningen av warfarin som antikoagulantia stödjer fastställandet av ett ADI-värde, om ett sådant skulle anses nödvändigt. På samma sätt kan ett AOEL-värde fastställas utifrån humandata, med beaktande av att råttor tar upp ungefär 15 % av den tillförda dosen via huden.

(5)

Av de olika undersökningar som gjorts har det framgått att växtskyddsmedel som innehåller warfarin i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Warfarin bör därför införas i bilaga I så att godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller warfarin kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(6)

Warfarin används som bekämpningsmedel mot gnagare (rodenticid). Alla övriga verksamma ämnen som används som rodenticider omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 1112/2002 av den 20 juni 2002 om genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG (5). Dessutom utvärderas warfarin nu inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (6). Liksom när det gäller övriga ämnen som införts i bilaga I till direktiv 91/414/EEG kan warfarinets status i enlighet med artikel 5.5 i det direktivet omprövas om det framkommer nya uppgifter, i synnerhet uppgifter från utvärderingen av liknande ämnen eller från utvärderingen av warfarin i enlighet med direktiv 98/8/EG.

(7)

Erfarenheterna från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som utvärderats enligt förordning (EEG) nr 3600/1992 har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter är det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas förpliktelser, särskilt den att kontrollera att innehavaren av ett godkännande kan visa att han eller hon har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännande i förhållande till de direktiv som hittills har antagits om ändring av bilaga I.

(8)

Innan ett verksamt ämne förs in i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet.

(9)

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att granska befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller warfarin för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt de i artikel 13, och de relevanta villkoren i bilaga I är uppfyllda. Medlemsstaterna bör, i förekommande fall, ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Trots ovanstående tidsfrist bör en längre period avsättas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel för varje avsett användningsområde i enlighet med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(10)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 mars 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

1.   Om så krävs skall medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller warfarin som verksamt ämne senast den 31 mars 2007. Senast detta datum skall medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att villkoren i bilaga I till det direktivet som rör warfarin har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B som rör detta verksamma ämne, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13.

2.   Oavsett vad som sägs i punkt 1 skall medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller warfarin antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla senast den 30 september 2006 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp medlet till ny prövning i enlighet med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som rör warfarin i bilaga I till samma direktiv. På grundval av den utvärderingen skall medlemsstaterna fastställa om produkten uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter skall medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller warfarin som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 30 september 2010 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller warfarin som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 september 2010 eller vid ett datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv enligt vilket/vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 oktober 2006.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

(2)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  EGT L 107, 28.4.1994, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95 (EGT L 225, 22.9.1995, s. 1).

(4)  Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om ett eventuellt införande av warfarin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. SCP/WARFAR/002 slutlig av den 6 juni 2000.

(5)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(6)  EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Följande skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG

Nr

Trivialnamn, Identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”XX

Warfarin

CAS-nr 81-81-2

CIPAC-nr 70

RS)-4-hydroxi-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarin 3-(α-acetonyl-benzyl)-4-hydroxikumarin

≥ 990 g/kg

1 oktober 2006

30 september 2013

DEL A

Får endast användas som rodenticid i form av preparerat bete som vid behov placeras i särskilda behållare.

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om warfarin, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form den slutgiltigt godkändes av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 23 september 2005. I denna övergripande bedömning bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skydd av personer som hanterar ämnet, fåglar och däggdjur som inte är målarter.

I förekommande fall bör riskreducerande åtgärder vidtas.”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.


18.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 12/21


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/6/EG

av den 17 januari 2006

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa tolylfluanid som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 703/2001 (3) fastställs närmare bestämmelser för genomförandet av den andra etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och upprättas en förteckning över de verksamma ämnen som skall bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen återfinns tolylfluanid.

(2)

Effekterna av tolylfluanid på folkhälsa och miljö har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 703/2001 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. I dessa förordningar utses dessutom de rapporterande medlemsstater som i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 451/2000 skall lämna relevanta utvärderingsrapporter och rekommendationer till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). För tolylfluanid var den rapporterande medlemsstaten Finland och alla relevanta upplysningar lämnades den 13 juni 2003.

(3)

Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inom dess arbetsgrupp för utvärdering och lämnades till kommissionen den 14 mars 2005 i form av EFSA:s vetenskapliga rapport om tolylfluanid (4). Rapporten granskades av medlemsstaterna och kommissionen inom ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa och godkändes slutgiltigt den 23 september 2005 som kommissionens granskningsrapport om tolylfluanid.

(4)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller tolylfluanid i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Tolylfluanid bör därför införas i bilaga I, så att tillstånd för de växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med bestämmelserna i det direktivet.

(5)

Oberoende av ovanstående bör man inhämta ytterligare uppgifter när det gäller vissa specifika punkter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Det är därför skäligt att kräva att tolylfluanid skall genomgå ytterligare test som kan bekräfta bedömningen av riskerna på lång sikt för gräsätande däggdjur och att sådana studier skall läggas fram av de anmälande företagen.

(6)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet.

(7)

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att se över befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller tolylfluanid i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt i artikel 13, och de relevanta villkoren i bilaga I är uppfyllda. Medlemsstaterna bör, i förekommande fall, ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Oberoende av ovanstående tidsfrist bör en längre period avsättas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i enlighet med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(8)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/1992 (5), har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter är det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas förpliktelser, särskilt den att kontrollera att innehavaren av ett godkännande kan visa att han eller hon har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta tydliggörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv som hittills har antagits om ändring av bilaga I.

(9)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och senast den 31 mars 2007 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast förse kommissionen med texten till de bestämmelserna och en jämförelsetabell mellan bestämmelserna och detta direktiv.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 april 2007.

Medlemsstaterna skall se till att bestämmelserna vid antagandet innehåller en hänvisning till detta direktiv eller åtföljs av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall medlemsstaterna själva utfärda.

Artikel 3

1.   Om så krävs skall medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller tolylfluanid som verksamt ämne senast den 31 mars 2007.

Före detta datum skall medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att de krav i bilaga I till direktivet som gäller tolylfluanid har uppfyllts, med undantag av kraven i del B i förteckningen som rör detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Oavsett vad som sägs i punkt 1 skall medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller tolylfluanid antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla har förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG senast den 30 september 2006, ta upp medlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som rör tolylfluanid i bilaga I till samma direktiv. På grundval av den utvärderingen skall medlemsstaterna fastställa om produkten uppfyller villkoren i artikel 4.1 b–e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter skall medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller tolylfluanid som enda verksamma ämne, om så krävs senast den 30 september 2010 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller tolylfluanid som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 september 2010 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket/vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 oktober 2006.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Medlem av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003 (EUT L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EGT L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 29, 1-76, Conclusions on the peer review of tolylfluanid (färdigställd den 14 mars 2005)

(5)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259, 13.10.2000, s. 27).


BILAGA

Följande post skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG

Nr

Trivialnamn och identifikationsnummer

IUPAC-namn

Renhet (1)

Ikraftträdande

Införande till och med den

Särskilda bestämmelser

 

”Tolylfluanid

CAS-nr 731-27-1

CIPAC-nr 275

N-dichlorofluorometylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamid

960 g/kg

1 oktober 2006

30 september 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid.

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tolylfluanid, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 23 september 2005.

Vid denna övergripande bedömning skall medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av gräsätande däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter (andra än bin). Villkoren för godkännande bör vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.

särskilt beakta resthalterna i livsmedel och bedöma konsumenternas exponering via kosten.

De berörda medlemsstaterna skall begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för gräsätande däggdjur (på lång sikt). De skall se till att de anmälande företag på vars förfrågan tolylfluanid införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast 2 år efter det att det här direktivet har trätt i kraft.”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.