ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 11

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
17 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 63/2006 av den 16 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 64/2006 av den 16 januari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1695/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det franska interventionsorganet

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 65/2006 av den 13 januari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd ( 1 )

4

 

*

Kommissionens förordning (Euratom) nr 66/2006 av den 16 januari 2006 om undantag från bestämmelserna i kapitlet om försörjning för överföring av små mängder av malmer, råvaror och särskilda termiskt klyvbara material

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 67/2006 av den 16 januari 2006 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2006 av den 16 januari 2006 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2488/2000 angående fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 69/2006 av den 16 januari 2006 om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2006 av den 16 januari 2006 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 71/2006 av den 16 januari 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 9/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 72/2006 av den 16 januari 2006 om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 2132/2005 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

19

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 5 januari 2006 om ändring av bilaga B till rådets direktiv 88/407/EEG och bilaga II till beslut 2004/639/EG när det gäller villkor för import av sperma från tamdjur av nötkreatur [delgivet med nummer K(2005) 5840]  ( 1 )

21

 

*

Kommissionens beslut av den 11 januari 2006 om ändring av tillägg A till bilaga V till 2003 års anslutningsakt avseende vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Tjeckien [delgivet med nr K(2005) 6052]  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens beslut av den 16 januari 2006 om ändring av beslut 2000/690/EG om att inrätta en näringslivspolitisk grupp, i syfte att förlänga dess giltighetstid

36

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 63/2006

av den 16 januari 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 16 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

89,6

204

47,1

212

92,7

624

115,6

999

86,3

0707 00 05

052

169,1

204

83,8

999

126,5

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

113,0

204

128,4

999

120,7

0805 10 20

052

46,7

204

55,8

220

47,0

388

66,5

624

58,5

999

54,9

0805 20 10

052

74,2

204

71,2

999

72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,1

204

76,7

400

84,3

464

133,0

624

74,7

662

27,9

999

78,0

0805 50 10

052

55,6

220

60,9

999

58,3

0808 10 80

400

108,1

404

93,3

512

58,4

720

60,2

999

80,0

0808 20 50

400

97,2

720

54,4

999

75,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 64/2006

av den 16 januari 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1695/2005 när det gäller den kvantitet vete som omfattas av en stående anbudsinfordran för export och som innehas av det franska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1695/2005 (2) inleds en stående anbudsinfordran för export av 500 000 ton vete som innehas av det franska interventionsorganet.

(2)

De anbud som har genomförts sedan denna anbudsinfordran inelddes har inneburit att nästan samtliga de kvantiteter är uttömda som ställdes till de ekonomiska aktörernas förfogande. Med tanke på den stora efterfrågan som har konstaterats under de senaste veckorna, och med beaktande av situationen på marknade, bör nya kvantiteter göras tillgängliga, och det franska interventionsorganet bör bemyndigas att öka den kvantitet som omfattas av en stående anbudsinfordran för export med 500 000 ton.

(3)

Förordning (EG) nr 1695/2005 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2 i förordning (EG) nr 1695/2005 skall ersättas med följande:

”Artikel 2

Anbudsinfordran får gälla en maximal kvantitet på 1 000 000 ton vete för export till tredjeländer, med undantag av Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumänien, Serbien och Montenegro (3) samt Schweiz.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 272, 18.10.2005, s. 3.

(3)  Inbegripet Kosovo, sådant det definieras genom resolution nr 1244 av Förenta Nationernas säkerhetsråd av den 10 juni 1999.”


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 65/2006

av den 13 januari 2006

om ändring av förordning (EG) nr 622/2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 2320/2002 är kommissionen skyldig att vidta åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder för luftfartsskydd i hela Europeiska gemenskapen. Den första rättsakt som innehöll sådana åtgärder var kommissionens förordning (EG) nr 622/2003 av den 4 april 2003 om åtgärder för att genomföra gemensamma grundläggande standarder avseende luftfartsskydd (2).

(2)

De gemensamma grundläggande standarderna behöver preciseras.

(3)

Det bör till exempel bli möjligt att under en begränsad försöksperiod kunna pröva ny teknik och nya rutiner. En sådan försöksverksamhet bör inte få påverka det generella luftfartsskyddet i negativ riktning.

(4)

Förordning (EG) nr 622/2003 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för luftfartsskyddet inom den civila luftfarten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel skall föras in i förordning (EG) nr 622/2003 som artikel 3a:

”Artikel 3a

Ny teknik och nya rutiner

1.   Medlemsstaterna får tillåta att ny teknik eller nya rutiner som skiljer sig från det som föreskrivs i bilagan, används för säkerhetsåtgärder under förutsättning att

a)

syftet är att utvärdera ett nytt sätt att utföra säkerhetsåtgärden i fråga, och

b)

nivån på luftfartsskyddet inte påverkas i negativ riktning.

2.   Senast fyra månader i förväg skall den berörda medlemsstaten skriftligen informera kommissionen och övriga medlemsstater om den nya teknik eller de nya rutiner som den har för avsikt att tillåta och samtidigt lämna en redogörelse för hur den säkerställer att den nya metoden eller de nya rutinerna uppfyller kravet i punkt 1 b. Denna notifiering skall också innehålla information om var den nya metoden eller de nya rutinerna kommer att användas och om provperiodens längd.

3.   Om kommissionen ger medlemsstaten ett positivt svar, eller om inget svar erhålls inom tre månader efter det att kommissionen mottog den skriftliga informationen, får medlemsstaten tillåta användning av den nya metoden eller de nya rutinerna.

Om kommissionen anser att den nya metoden eller de nya rutinerna inte ger tillräckliga garantier för att nivån på luftfartsskyddet i gemenskapen upprätthålls, skall den senast tre månader efter det att den mottog det meddelande som avses i punkt 2 informera medlemsstaten om skälen till detta. I detta fall får den nya metoden eller de nya rutinerna inte användas förrän kommissionen fått tillfredsställande garantier.

4.   Provperioden för en ny metod eller för nya rutiner får vara högst 18 månader. Kommissionen får förlänga denna period med högst tolv månader, under förutsättning att medlemsstaten på ett tillfredsställande sätt motiverar sin begäran om förlängning.

5.   Minst var sjätte månad under provperioden skall medlemsstatens behöriga myndighet skicka in en lägesrapport till kommissionen. Kommissionen skall informera övriga medlemsstater om rapporten.

6.   En provperiod får vara högst 30 månader.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 849/2004 (EUT L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 89, 5.4.2003, s. 9. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 857/2005 (EUT L 143, 7.6.2005, s. 9).


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EURATOM) nr 66/2006

av den 16 januari 2006

om undantag från bestämmelserna i kapitlet om försörjning för överföring av små mängder av malmer, råvaror och särskilda termiskt klyvbara material

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 2 d samt artiklarna 74, 77, 124 och 161, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning nr 17/66/Euratom av den 29 november 1966 om undantag från bestämmelserna i kapitlet om försörjning för överföring av små mängder av malmer, råvaror och särskilda termiskt klyvbara material (1) har ändrats (2) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Gemenskapens leveranssituation i fråga om nukleära material gör det möjligt att tillåta det undantag som avses i artikel 74 i fördraget på ett sådant sätt, att det garanteras att alla användare kan erhålla regelbunden och skälig tillgång till malmer, råvaror och särskilda fissila klyvbara material.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande skall undantagas från bestämmelserna i avdelning II kapitel VI i fördraget vad gäller malmer, uran och råvaror innehållande uran och torium:

a)

Överföringar inom och import till gemenskapen av mängder som inte vid någon transaktion överstiger ett innehåll av ett (1) ton uran och/eller torium, dock högst 5 ton per år per användare för vart och ett av dessa material.

b)

Export från gemenskapen av mängder som inte överstiger ett innehåll av ett (1) ton uran och/eller torium, dock högst 5 ton per år per exportör för vart och ett av dessa material.

Artikel 2

Överlåtelse inom gemenskapen, import till och export från gemenskapen av särskilda fissila material skall vara undantagna från bestämmelserna i avdelning II kapitel VI i fördraget, förutsatt att de berörda mängderna i sin grundform inte överstiger 200 gram uran 235, uran 233 eller plutonium vid någon enstaka transaktion upp till en årlig gräns på 1 000 gram för vartdera ämnet per användare. Vid import och export skall detta gälla med beaktande av bestämmelserna i samarbetsavtal som har slutits av gemenskapen med tredjeland.

Artikel 3

Alla som importerar eller exporterar och alla leverantörer som genomför en överföring inom gemenskapen enligt det undantag som föreskrivs i artiklarna 1 och 2, skall vara skyldiga att varje kvartal inlämna en rapport till försörjningsorganet om de på så sätt genomförda transaktionerna, och rapporten skall innehålla följande upplysningar:

a)

Dag för slutande av leveranskontraktet.

b)

Namn på kontraktsparterna.

c)

Plats där materialet har framställts.

d)

Varornas kemiska och fysiska (eller kemiska eller fysiska) beskaffenhet.

e)

Mängder uttryckt i metriska enheter.

f)

Användning av eller kommande användning av dessa malmer, råvaror och särskilda fissila material.

De uppgifter som avses i första stycket punkt e skall uttryckas i kilo uran eller torium som ingår i malmer eller råvaror samt i gram uran 233, uran 235 eller plutonium som ingår i särskilda fissila material. Decimaltal skall avrundas till närmaste lägre eller högre heltal beroende på om decimalen är högre eller lägre än 0,5. Om decimalen är 0,5 skall talet avrundas till närmaste högre eller lägre heltal beroende på om den siffra som föregår decimalkommat är ett jämnt eller udda tal.

Uppgifterna skall inlämnas till organet inom en månad efter slutet av det kvartal då de transaktioner som avses i denna förordning genomfördes.

Artikel 4

Förordning nr 17/66/Euratom skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT 241, 28.12.1966, s. 4057/66. Förordningen ändrad genom förordning (Euratom) nr 3137/74 (EGT L 333, 13.12.1974, s. 27).

(2)  Se bilaga I.


BILAGA I

Upphävd förordning och dess ändring

Kommissionens förordning nr 17/66/Euratom (EGT 241, 28.12.1966, s. 4057/66)

Kommissionens förordning (Euratom) nr 3137/74 (EGT L 333, 13.12.1974, s. 27)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Förordning nr 17/66/Euratom

Denna förordning

Artikel 1 inledningen

Artikel 1 inledningen

Artikel 1 första strecksatsen

Artikel 1 a

Artikel 1 andra strecksatsen

Artikel 1 b

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3 första stycket

Artikel 3 första stycket

Artikel 3 första stycket, fotnot 3

Artikel 3 andra stycket

Artikel 3 andra stycket

Artikel 3 tredje stycket

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Bilaga I

Bilaga II


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 67/2006

av den 16 januari 2006

om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 a och artikel 27.15 i denna, och

med beaktande av följande:

(1)

De exportbidragssatser som från och med den 23 december 2005 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan, och som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2128/2005 (2).

(2)

Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som fastställs i förordning (EG) nr 2128/2005 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång till, medför att de exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr 2128/2005 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 340, 23.12.2005, s. 37.


BILAGA

Bidragssatser som från och med den 17 januari 2006 skall tillämpas för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (1)

KN-nummer

Varuslag

Bidragssats i EUR/100 kg

vid förutfastställelse av bidrag

annan

1701 99 10

Vitsocker

32,19

32,19


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien, från och med den 1 december 2005 inte tillämpliga på export till Rumänien, och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 68/2006

av den 16 januari 2006

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2488/2000 angående fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000 angående fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer (1), särskilt artikel 4.2 c, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EG) nr 2488/2000 anges de behöriga myndigheter som ålagts särskilda uppgifter med anknytning till tillämpningen av den förordningen.

(2)

Tyskland, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket har begärt att adressuppgifterna avseende deras behöriga myndigheter skall ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 2488/2000 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Eneko LANDÁBURU

Generaldirektör för yttre förbindelser


(1)  EGT L 287, 14.11.2000, s. 19. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1205/2001 (EGT L 163, 20.6.2001, s. 14) och avsnitt 20 punkt 8 i bilaga II till 2003 års anslutningsakt (EUT L 236, 23.9.2003, s. 773).


BILAGA

Bilaga II till förordning (EG) nr 2488/2000 skall ändras på följande sätt:

1.

Adressuppgifterna under rubriken ”TYSKLAND” skall ersättas med följande:

”Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tfn (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00”

2.

Adressuppgifterna under rubriken ”NEDERLÄNDERNA” skall ersättas med följande:

”Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederländerna

Tfn (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984”

3.

Adressuppgifterna under rubriken ”SVERIGE” skall ersättas med följande:

”Artikel 2.2

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tfn (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Artikel 3

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Artikel 4.3

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89”

4.

Adressuppgifterna under rubriken ”FÖRENADE KUNGARIKET” skall ersättas med följande:

”Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

Förenade kungariket

Tfn (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

HM Treasury

International Financial Services

Parliament Street

London SW1P 3AG

Förenade kungariket

Tfn (44-207) 207 55 50

Fax (44-207) 207 43 65

För Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

Förenade kungariket

Tfn (350) 757 07

Fax (350) 587 5700”


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 69/2006

av den 16 januari 2006

om fastställande av gemenskapens produktions- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blomsterprodukter med ursprung i Jordanien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 4088/87 av den 21 december 1987 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan (1), särskilt artikel 5.2 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2.2 och artikel 3 i förordning (EEG) nr 4088/87 skall gemenskapens import- och producentpriser fastställas var fjortonde dag för enkla och dubbla nejlikor samt storblommiga och småblommiga rosor och dessa skall gälla i två veckor. I enlighet med artikel 1b i kommissionens förordning (EEG) nr 700/88 av den 17 mars 1988 om vissa tillämpningsföreskrifter för systemet för import till gemenskapen av vissa blomsterprodukter med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan (2), skall priserna fastställas för två veckor i taget på grundval av uppgifter från medlemsstaterna om viktade priser.

(2)

Dessa priser bör få fastställas utan tidsgräns så att det kan beslutas vilka tullar som skall gälla.

(3)

Eftersom Cypern anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 bör det inte längre fastställas några importpriser för detta land.

(4)

Det behöver inte längre fastställas några importpriser för Israel, Marocko eller Västbanken och Gazaremsan, eftersom avtal godkänts genom rådets beslut 2003/917/EG av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 2 till associeringsavtalet EG–Israel (3), 2003/914/EG av den 22 december 2003 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokoll nr 1 och 3 till associeringsavtalet EG–Konungariket Marocko (4) och 2005/4/EG av den 22 december 2004 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för den palestinska myndigheten på Västbanken och i Gaza om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder och ersättande av protokollen nr 1 och nr 2 till interimsassocieringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och den palestinska myndigheten (5).

(5)

Mellan Förvatningskommittén för levande växter och blomsterprodukters möten skall dessa årgärder vidras av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens produktions- och importpriser för enkla och dubbla nejlikor samt storblommiga och småblommiga rosor enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 4088/87 fastställs i bilagan till den här förordningen för perioden 18–31 januari 2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 382, 31.12.1987, s. 22. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/97 (EGT L 177, 5.7.1997, s. 1).

(2)  EGT L 72, 18.3.1988, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2062/97 (EGT L 289, 22.10.1997, s. 1).

(3)  EUT L 346, 31.12.2003, s. 65.

(4)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 117.

(5)  EUT L 2, 5.1.2005, s. 4.


BILAGA

(EUR/100 stk)

Period: från den 18 till den 31 januari 2006

Gemenskapens produktionspriser

Enkla

(nejlikor)

Dubbla

(nejlikor)

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

 

16,49

12,05

35,88

13,68

Gemenskapens importpriser

Enkla

nejlikor

Dubbla

nejlikor

Storblommiga rosor

Småblommiga rosor

Jordanien


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 70/2006

av den 16 januari 2006

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2005/06 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1011/2005 (3). Dessa priser och tilläggsbelopp har senast ändrats genom kommissionens förordning (EG) nr 2161/2005 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1011/2005 för regleringsåret 2005/06 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 342, 24.12.2005, s. 67.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 17 januari 2006 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

31,28

1,90

1701 11 90 (1)

31,28

5,89

1701 12 10 (1)

31,28

1,77

1701 12 90 (1)

31,28

5,46

1701 91 00 (2)

31,08

9,69

1701 99 10 (2)

31,08

5,17

1701 99 90 (2)

31,08

5,17

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i förordning (EG) nr 1260/2001.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 71/2006

av den 16 januari 2006

om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 9/2006 för vitsocker och råsocker i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Exportbidragen för vitsocker och råsocker i obearbetat skick fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 9/2006 (2).

(2)

Eftersom kommissionen nu har tillgång till andra uppgifter än de som fanns då förordning (EG) nr 9/2006 antogs, bör dessa bidrag ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 1260/2001 för de produkter som avses i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 9/2006, i odenaturerat och obearbetat skick, skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 3, 6.1.2006, s. 9.


BILAGA

ÄNDRADE BELOPP FÖR EXPORTBIDRAG FÖR VITSOCKER OCH RÅSOCKER I OBEARBETAD FORM SKALL TILLÄMPAS FRÅN DEN 17 JANUARI 2006 (1)

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3219

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3219

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) med undantag för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999) samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom när det gäller socker som ingår i de produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Detta belopp gäller för råsocker med en avkastning på 92 %. Om avkastningen på det exporterade råsockret inte är 92 % skall exportbidraget beräknas i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EG) nr 1260/2001.


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 72/2006

av den 16 januari 2006

om ändring av de exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 2132/2005 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 27.5 tredje stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

Exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2132/2005 (2).

(2)

Eftersom kommissionen nu har tillgång till andra uppgifter än de som fanns då förordning (EG) nr 2132/2005 antogs, bör dessa bidrag ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag som fastställs i förordning (EG) nr 2132/2005 för regleringsåret 2005/06 och som skall beviljas för de produkter som avses i artikel 1.1 d, f och g i förordning (EG) nr 1260/2001, i obearbetat skick, skall ändras till de belopp som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 340, 23.12.2005, s. 47.


BILAGA

ÄNDRADE EXPORTBIDRAG FÖR SIRAP OCH VISSA ANDRA SOCKERPRODUKTER I OBEARBETAT SKICK (1)

KN-nr

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

32,19 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

32,19 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

61,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

32,19 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

32,19 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,3219 (4)

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

Övriga destinationer fastställs enligt följande:

S00

:

alla destinationer (tredjeland, andra territorier, försörjning och destinationer som kan jämställas med export utanför gemenskapen) utom Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro (inklusive Kosovo, såsom anges i resolutionen 1244 från sammanträdet i FN:s säkerhetsråd den 10 juni 1999), f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, utom för socker som ingår som komponent i sådana produkter som avses i artikel 1.2 b i rådets förordning (EG) nr 2201/96 (EGT L 297, 21.11.1996, s. 29).


(1)  De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga i enlighet med rådets beslut 2005/45/EG av den 22 december 2004 om ingående och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av avtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet beträffande bestämmelserna om bearbetade jordbruksprodukter (EUT L 23, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Endast tillämplig på produkter enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95.

(3)  Endast tillämplig på produkter enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 2135/95.

(4)  Basbeloppet skall inte tillämpas för sirap med en renhetsgrad under 85 % (förordning (EG) nr 2135/95). Sackaroshalten skall fastställas i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2135/95.

(5)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 januari 2006

om ändring av bilaga B till rådets direktiv 88/407/EEG och bilaga II till beslut 2004/639/EG när det gäller villkor för import av sperma från tamdjur av nötkreatur

[delgivet med nummer K(2005) 5840]

(Text av betydelse för EES)

(2006/0000/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 10.2 första stycket, artikel 11.2 och artikel 17 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 2003/43/EG (2) ändrade direktiv 88/407/EEG vilket gjorde det nödvändigt att omarbeta kommissionens beslut rörande djurhälsokrav för import av sperma från tamdjur av nötkreatur till gemenskapen.

(2)

Därför antog kommissionen beslut 2004/639/EG av den 6 september 2004 om villkor för import av sperma från tamdjur av nötkreatur (3) och samlade därmed bestämmelserna om import av sperma från tamdjur av nötkreatur i en enda rättsakt.

(3)

Det har dock uppstått problem vid import av sperma från nötkreatur från tredjeländer på grund av att uppgifter i bilaga B till direktiv 88/407/EEG och i bilaga II till beslut 2004/639/EG saknas eller är inkorrekta, och de bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att göra det möjligt för ekonomiska aktörer att anpassa sig efter de nya villkoren i detta beslut är det lämpligt att föreskriva en övergångsperiod under vilken det på vissa villkor är tillåtet att till gemenskapen importera sperma från tamdjur av nötkreatur som uppfyller villkoren i förlagan till det veterinärintyg som gäller fram till det datum då detta beslut börjar tillämpas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga B till direktiv 88/407/EEG skall ändras i enlighet med bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Bilaga II till beslut 2004/639/EG skall ersättas med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Under en övergångsperiod som slutar den 31 mars 2006 skall medlemsstaterna tillåta import av sperma från tamdjur av nötkreatur på villkor att sådan sperma

a)

uppfyller villkoren i förlagan till det veterinärintyg i bilaga II till beslut 2004/639/EG som tillämpades före det datum då detta beslut börjar tillämpas,

b)

åtföljs av ett sådant korrekt ifyllt intyg.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/101/EG (EUT L 30, 4.2.2004, s. 15).

(2)  EUT L 143, 11.6.2003, s. 23.

(3)  EUT L 292, 15.9.2004, s. 21. Beslutet ändrat genom beslut 2005/290/EG (EUT L 93, 12.4.2005, s. 34).


Bilaga I

Kapitel I 1 d andra stycket i bilaga B till direktiv 88/407/EEG skall ersättas med följande:

”Den behöriga myndigheten får tillåta att de undersökningar som avses under d utförs på prov som tagits vid karantänanläggningen. I detta fall får den karantän som fastställs i a inte inledas före tidpunkten för provtagningen. Om emellertid någon av undersökningarna i d utfaller positivt måste det berörda djuret omedelbart avlägsnas från isoleringsanläggningen. Vid gruppisolering får den karantän som fastställs i a inte inledas för övriga djur förrän det djur som testats positivt har avlägsnats.”


BILAGA II

”BILAGA II

Förlagor till veterinärintyg för import

DEL 1

SPERMA FRÅN TAMDJUR AV NÖTKREATUR FÖR IMPORT, INSAMLAD I ENLIGHET MED RÅDETS DIREKTIV 88/407/EEG, ÄNDRAT GENOM DIREKTIV 2003/43/EG

Följande intygsförlaga skall tillämpas på import av sperma som samlats in i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG, i dess lydelse enligt direktiv 2003/43/EG.

Image

Image

Image

DEL 2

SPERMA FRÅN TAMDJUR AV NÖTKREATUR SOM SAMLATS IN, BEARBETATS OCH FÖRVARATS FÖRE DEN 31 DECEMBER 2004 OCH SOM ÄR AVSEDD FÖR IMPORT FRÅN OCH MED DEN 1 JANUARI 2005 I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.2 I RÅDETS DIREKTIV 2003/43/EG

Följande intygsförlaga skall från och med 1 januari 2005 tillämpas på import av lagrad sperma som samlats in, bearbetats och förvarats före den 31 december 2004 i enlighet med de villkor som tidigare fastställdes i rådets direktiv 88/407/EEG, och som efter detta datum importerats i enlighet med artikel 2.2 i direktiv 2003/43/EG.

Image

Image

Image

Image


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 januari 2006

om ändring av tillägg A till bilaga V till 2003 års anslutningsakt avseende vissa anläggningar inom kött- och mjölksektorn i Tjeckien

[delgivet med nr K(2005) 6052]

(Text av betydelse för EES)

(2006/17/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien, särskilt kapitel 3 avsnitt A.1 led d i bilaga V, och

av följande skäl:

(1)

Tjeckien har beviljats övergångsperioder för vissa anläggningar som förtecknas i tillägg A (1) till bilaga V till 2003 års anslutningsakt.

(2)

Enligt ett officiellt uttalande från den behöriga tjeckiska myndigheten har vissa anläggningar slutfört sin uppgradering och uppfyller nu kraven enligt gemenskapslagstiftningen. Vissa anläggningar har upphört med den verksamhet som övergångsperioden avsåg. Dessa anläggningar bör därför utgå från förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(3)

De tre köttanläggningarnas ställning och deras omklassificering som lågkapacitetsanläggningar diskuteras fortfarande med den behöriga tjeckiska myndigheten. Det behövs en kort förlängning av tidsfristen för att klarlägga situationen.

(4)

Tillägg A till bilaga V till 2003 års anslutningsakt bör därför ändras i enlighet med detta. För tydlighetens skull bör det ersättas.

(5)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har informerats om åtgärderna i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillägg A till bilaga V till anslutningsakten från 2003 skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT C 227 E, 23.9.2003, s. 14.


BILAGA

”Tillägg A

enligt kapitel 3 avsnitt A.1 till bilaga V (1)

Förteckning över anläggningar och brister samt tidsfrister för korrigering av dessa brister

SLAKTERIER

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

Brister

Datum då alla krav skall vara uppfyllda

1

 

JABOR, s.r.o.

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga II kapitel I punkt 9

 

Bilaga II kapitel II punkt 10 b, 10 c och 10 e

31.12.2005

2

 

Jaroslav Kouba, Řeznictví — uzenářství

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 1 b, 1 c och 1 e

 

Bilaga I kapitel I punkt 2 b

 

Bilaga I kapitel I punkt 4 c och 4 d

 

Bilaga I kapitel I punkterna 5 och 11–12

 

Bilaga I kapitel II punkt 14 b, 14 e, 14 h och 14 i

 

Bilaga I kapitel III punkt 15 b

31.12.2005

3

 

Karel Nozar, Jatky Janov

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 1 a och 1 b

 

Bilaga I kapitel I punkterna 2a och 11

31.12.2006

4

 

Pavel Hřebejk — Firma Slávie

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 1 a, 1 b och 1 e

 

Bilaga I kapitel I punkt 4 c

 

Bilaga I kapitel I punkterna 11–12

 

Bilaga I , kapitel II, punkt 14 a, 14 b, 14 c och 14 h

Rådets direktiv 77/99/EEG:

 

Bilaga A kapitel I punkt 2 a, 2 b och 2 e

 

Bilaga B kapitel I punkt 1 b, 1 d, 1 e och 1 f

31.12.2006

5

 

Zemědělské družstvo Čechtice — Jatka Jeníkov

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 1 a, 1 b, 1 c och 1 d

 

Bilaga I kapitel I punkt 4 d

 

Bilaga I kapitel I punkterna 5 och 11

31.12.2006

6

 

ZD Rosice u Chrasti — masná výroba a jatky

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 1 a, 1 b, 1 c, 1 e och 1 g

 

Bilaga I kapitel I punkt 2 a

 

Bilaga I kapitel I punkt 4 c

 

Bilaga I kapitel I punkterna 5 och 11

31.12.2006

7

 

Zemědělské obchodní družstvo, družstvo Šebkovice

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 1 b, 1 c och 1 e

 

Bilaga I kapitel I punkterna 7 och 11

 

Bilaga I kapitel III punkt 15 b

 

Bilaga I kapitel IV punkt 16 b

31.12.2005

8

 

ZVOS Hustopeče, a.s.

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 1 a och 1 b

 

Bilaga I kapitel I punkt 9

 

Bilaga I kapitel II punkt 14 a och 14 h

 

Bilaga I kapitel IV punkt 16 a

31.12.2005

9

 

MASOEKO, s.r.o.

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 1 a, 1 b, 1 c och 1 e

 

Bilaga I kapitel I punkt 2 a och 2 b

 

Bilaga I kapitel I punkt 3

 

Bilaga I kapitel I punkt 4 a, 4 b och 4 c

 

Bilaga I kapitel I punkterna 5, 10, 11 och 12

 

Bilaga I kapitel II punkt 14 a, 14 b, 14 c, 14 e, 14 f och 14 h

 

Bilaga I kapitel III punkt 15 b

31.12.2006


KÖTTBEARBETNING OCH TILLVERKNING AV KÖTTPRODUKTER

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

Brister

Datum då alla krav skall vara uppfyllda

1

 

Agrodružstvo vlastníků — ADV Libštát

Rådets direktiv 64/433/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 2 b

 

Bilaga I kapitel I punkterna 5 och 9

Rådets direktiv 77/99/EEG:

 

Bilaga A kapitel I punkt 1

 

Bilaga A kapitel I punkt 2 a, 2 c, 2 d och 2 g

 

Bilaga A kapitel I punkt 4

31.12.2006

2

 

Josef Kalina — JoKa Litoměřice (numera JOTIS s.r.o Litoměřice)

Rådets direktiv 77/99/EEG:

 

Bilaga A kapitel I punkt 1

 

Bilaga A kapitel I punkt 2 a, 2 b och 2 c

 

Bilaga A kapitel I punkt 11

 

Bilaga B kapitel I punkt 1 d

 

Bilaga B kapitel II punkt 4

31.12.2006

3

 

Drůbež Příšovice a.s.

Rådets direktiv 77/99/EEG:

 

Bilaga I kapitel I punkt 7 a, 7 b och 7 c

 

Bilaga I kapitel I punkt 5

31.12.2005


MJÖLKPRODUKTER

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

Brister

Datum då alla krav skall vara uppfyllda

1

 

Krkonošské sýrárny a.s.

Rådets direktiv 92/46/EEG:

 

Bilaga B kapitel I punkt 2 a, 2 b, 2 c och 2 g

 

Bilaga B kapitel I punkterna 8 och 11

31.12.2006

2

 

PROM s.r.o.

Rådets direktiv 92/46/EEG:

 

Bilaga B kapitel I punkt 1

 

Bilaga B kapitel I punkt 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e och 2 g

 

Bilaga B kapitel I punkterna 3, 9, 11, 13 och 15

 

Bilaga B kapitel VI punkt 1

31.12.2006

3

 

Tavírna sýrů Nymburk s.r.o.

Rådets direktiv 92/46/EEG:

 

Bilaga B kapitel I punkterna 3 och 11

31.12.2006”


(1)  Texten till bilaga V återfinns i EUT L 236, 23.9.2003, s. 803.


17.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/36


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 januari 2006

om ändring av beslut 2000/690/EG om att inrätta en näringslivspolitisk grupp, i syfte att förlänga dess giltighetstid

(2006/18/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med vad som anges i artikel 6 av kommissionens beslut 2000/690/EG (1), framstår det som lämpligt att den näringslivspolitiska gruppens arbete fortsätter sitt arbete obehindrat under 2006 i samma form som fastställs i det beslutet.

(2)

Beslut 2000/690/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

I artikel 6 i beslut 2000/690/EG skall andra meningen ersättas med följande: ”Det skall tillämpas till och med den 31 december 2006.”

Utfärdat i Bryssel den 16 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 285, 10.11.2000, s. 24. Beslutet ändrat genom beslut 2003/247/EG (EUT L 93, 10.4.2003, s. 27).