ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 6

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
11 januari 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 24/2006 av den 10 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 25/2006 av den 10 januari 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det belgiska interventionsorganet

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 26/2006 av den 10 januari 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det danska interventionsorganet

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 27/2006 av den 10 januari 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det tyska interventionsorganet

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 28/2006 av den 10 januari 2006 om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det svenska interventionsorganet

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 29/2006 av den 10 januari 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller tulltaxenummer för bromklormetan

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 30/2006 av den 10 januari 2006 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

29

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 31/2006 av den 10 januari 2006 om ansökningar om importlicens för ris med ursprung i Egypten inom ramen för den tullkvot för år 2006 som föreskrivs i förordning (EG) nr 955/2005

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 32/2006 av den 10 januari 2006 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

31

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 4 januari 2006 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och produktionsgrupper i Kanada och Förenta staterna [delgivet med nr K(2005) 5795]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 24/2006

av den 10 januari 2006

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 10 januari 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 25/2006

av den 10 januari 2006

om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det belgiska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 (3) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av interventionsprodukter.

(3)

Under rådande marknadssituation är det lämpligt att inleda en stående anbudsinfordran för export av 68 551 ton vete som innehas av det belgiska interventionsorganet.

(4)

Det bör fastställas särskilda bestämmelser för att säkerställa att transaktionerna sker enligt reglerna samt under kontroll. Det är därför lämpligt att föreskriva ett system med säkerheter som garanterar att de fastställda målen uppfylls utan att det medför alltför betungande utgifter för aktörerna. Därför bör undantag göras från vissa bestämmelser, särskilt i förordning (EEG) nr 2131/93.

(5)

För att undvika återimport bör exporten inom ramen för det anbudsförfarande som inleds enligt den här förordningen begränsas till vissa tredjeländer.

(6)

För att modernisera hanteringen av systemet är det lämpligt att föreskriva att de uppgifter som kommissionen behöver skall förmedlas på elektronisk väg.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inget annat föreskrivs i den här förordningen, skall det belgiska interventionsorganet inleda en stående anbudsinfordran enligt de villkor som fastställts i förordning (EEG) nr 2131/93 för export av vete som innehas av interventionsorganet.

Artikel 2

Anbudsinfordran får gälla en maximal kvantitet på 68 551 ton vete som skall exporteras till tredjeländer, med undantag av Albanien, Bulgarien, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Liechtenstein, Rumänien, Serbien och Montenegro (4) samt Schweiz.

Artikel 3

1.   För export som sker enligt den här förordningen skall varken exportbidrag, exportavgifter eller månatliga höjningar tillämpas.

2.   Artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall inte tillämpas.

3.   Genom undantag från artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2131/93, skall det pris som skall betalas vid försäljning för export vara det som anges i anbudet, utan månatlig höjning.

Artikel 4

1.   Exportlicenserna skall gälla från och med dagen för utfärdandet i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2131/93 till och med utgången av den fjärde månaden därefter.

2.   De anbud som lämnas in inom ramen för den anbudsinfordran som inleds enligt den här förordningen får inte åtföljas av ansökningar om exportlicenser som görs i enlighet med artikel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran löpa ut den 12 januari 2006 kl. 9.00 (lokal tid i Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande delomgångarna skall löpa ut varje torsdag kl. 9 (lokal tid i Bryssel), med undantag för den 13 april 2006 och den 25 maj 2006 – under dessa veckor sker ingen anbudsinfordran.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den 22 juni 2006, kl. 9.00 (lokal tid, Bryssel).

2.   Anbuden skall lämnas in till det belgiska interventionsorganet:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves 82

B-1040 Bryssel

Fax (32-2) 287 25 24

Artikel 6

Interventionsorganet, lagerhållaren och köparen skall på den sistnämndes begäran och efter gemensam överenskommelse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analysera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt köparens val. Interventionsorganet kan företrädas av en representant under förutsättning att denne inte är lagerhållaren.

Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar från den dag då köparen lämnade in sin begäran eller inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag från lagret.

Analysresultaten skall meddelas kommissionen på elektronisk väg om det uppstår oenighet.

Artikel 7

1.   Köparen skall godta partiet i befintligt skick om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är

a)

högre än den som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran,

b)

högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran, med en avvikelse på högst

1 kg/hl för den specifika vikten, som dock inte får understiga 75 kg/hl,

1 procentenhet avseende vattenhalten,

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkterna B.2 och B.4 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (6),

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkt B.5 i bilagan till förordning (EG) nr 824/2000, utan att detta ändrar de tillåtna procentsatserna för skadliga kärnor och mjöldryga.

2.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran och skillnaden överskrider de gränsvärden som anges i punkt 1 b, kan köparen

a)

antingen godta partiet i befintligt skick, eller

b)

vägra att överta partiet i fråga.

I det fall som avses i punkt b första stycket fritas dock köparen från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

3.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är lägre än minimikraven för intervention, får köparen inte överta partiet i fråga. Köparen fritas dock från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

Artikel 8

I de fall som avses i artikel 7.2 första stycket, punkt b samt i artikel 7.3, får köparen begära att interventionsorganet ger honom ett annat parti vete till föreskriven kvalitet, utan extra kostnader. I det fallet skall säkerheten inte frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en sådan begäran från köparen. Köparen skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta, och formuläret i bilaga I skall användas.

Om köparen, efter upprepade ersättningsleveranser, inte erhållit ett ersättningsparti av föreskriven kvalitet inom en månad efter den första begäran om ersättningsleverans skall han fritas från alla förpliktelser, inbegripet säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet om detta med formuläret i bilaga I.

Artikel 9

1.   Om uttaget av vete från lagret sker innan resultaten av de analyser som föreskrivs i artikel 6 föreligger, skall köparen stå för alla risker från och med uttaget av partiet, utan att detta påverkar hans möjligheter att vidta rättsliga åtgärder gentemot lagerhållaren.

2.   Avgifter i samband med provtagning och analyser enligt artikel 6, förutom de avgifter som avses i artikel 7.3, skall betalas av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) inom ramen för en analys per 500 ton med undantag för transitlagerkostnader. Transitlagerkostnader och eventuella kompletterande analyser på köparens begäran skall bekostas av denne.

Artikel 10

Genom undantag från artikel 12 i förordning (EEG) nr 3002/92 skall de handlingar som avser försäljningen av vete inom ramen för den här förordningen, i synnerhet exportlicensen, den uttagsorder som avses i artikel 3.1 b i förordning (EEG) nr 3002/92, exportdeklarationen och, i förekommande fall, kontrollexemplaret T 5, innehålla en av angivelserna i bilaga II.

Artikel 11

1.   Den säkerhet som ställs i enlighet med artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall frisläppas så snart exportlicenserna har utfärdats till köparna.

2.   Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall skyldigheten att exportera täckas av en säkerhet vars belopp skall motsvara skillnaden mellan interventionspriset på anbudsdagen och anbudspriset och aldrig understiga 25 euro/ton. Hälften av säkerheten skall ställas vid utfärdandet av exportlicensen och resterande hälft före uttaget av spannmålen.

Artikel 12

Det belgiska interventionsorganet skall på elektronisk väg underrätta kommissionen om de inkomna anbuden senast två timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud löpt ut. Underrättelsen skall göras i enlighet med formuläret i bilaga III.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EGT L 301, 17.10.1992, s. 17. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 770/96 (EGT L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31.


BILAGA I

Meddelande om att ett parti inte godtagits och en eventuell ersättning av partier inom ramen för den stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det belgiska interventionsorganet

(Förordning (EG) nr 25/2006)

Namnet på den anbudsgivare som förklarats som köpare:

Datum för anbudet:

Datum då kontraktsinnehavaren underkände partiet:


Partiets löpnummer

Kvantitet i ton

Adress till silon

Motivering till att partiet inte godtas

 

 

 

Specifika vikten (kg/hl)

% grodda kärnor

% andra orenheter (Schwarzbesatz)

% andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet

Annat


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 10

:

på spanska

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

på tjeckiska

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

på danska

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

på tyska

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

på estniska

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

på grekiska

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

på engelska

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

på franska

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

på italienska

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

på lettiska

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

på litauiska

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

på ungerska

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

på nederländska

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

på polska

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

på portugisiska

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

på slovakiska

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

på slovenska

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

på finska

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

på svenska

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


BILAGA III

Stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det belgiska interventionsorganet

Formulär (1)

(Förordning (EG) nr 25/2006)

1

2

3

4

5

6

7

Anbud nr

Partiets löpnummer

Kvantitet i ton

Anbudspris

(i euro per ton) (2)

Höjningar (+)

Sänkningar (–)

(i euro per ton)

(för att undvika missförstånd)

Kommersiella omkostnader (3)

(i euro per ton)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D/2).

(2)  Priset inkluderar höjningar och sänkningar för det parti som anbudet gäller.

(3)  De kommersiella omkostnaderna omfattar tjänster och försäkring efter uttag ur interventionslagret fritt ombord (FOB) i exporthamnen, med undantag för de omkostnader som är förknippade med transporten. De kostnader som meddelas fastställs på grundval av de genomsnittliga faktiska kostnader som interventionsorganet konstaterat under det halvår som föregår inledandet av anbudsinfordran, och uttrycks i euro per ton.


11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 26/2006

av den 10 januari 2006

om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det danska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för interventionsorganens försäljning av spannmål.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 (3) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av interventionsprodukter.

(3)

Under rådande marknadssituation är det lämpligt att inleda en stående anbudsinfordran för export av 157 000 ton vete som innehas av det danska interventionsorganet.

(4)

Det bör fastställas särskilda bestämmelser för att säkerställa att transaktionerna sker enligt reglerna samt under kontroll. Det är därför lämpligt att föreskriva ett system med säkerheter som garanterar att de fastställda målen uppfylls utan att det medför alltför betungande utgifter för aktörerna. Därför bör undantag göras från vissa bestämmelser, särskilt i förordning (EEG) nr 2131/93.

(5)

För att undvika återimport bör exporten inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom den här förordningen begränsas till vissa tredjeländer.

(6)

För att modernisera hanteringen av systemet bör de uppgifter som kommissionen behöver överföras på elektronisk väg.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inget annat föreskrivs i den här förordningen, skall det danska interventionsorganet inleda en stående anbudsinfordran enligt de villkor som fastställts i förordning (EEG) nr 2131/93, för export av vete som innehas av interventionsorganet.

Artikel 2

Anbudsinfordran får gälla en maximal kvantitet på 157 000 ton vete som skall exporteras till tredjeländer, med undantag av Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumänien, Serbien och Montenegro (4) och Schweiz.

Artikel 3

1.   För export som utförs enligt den här förordningen skall det varken tillämpas exportbidrag, exportavgifter eller månatliga höjningar.

2.   Artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall inte tillämpas.

3.   Genom undantag från artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2131/93, skall det pris som skall betalas vara det som anges i anbudet, utan månatliga höjningar.

Artikel 4

1.   Exportlicenserna skall gälla från och med dagen för utfärdandet i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2131/93 och till och med utgången av den fjärde månaden därefter.

2.   De anbud som lämnas in inom ramen för den anbudsinfordran som inleds enligt den här förordningen får inte åtföljas av ansökningar om exportlicenser som görs i enlighet med artikel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran löpa ut den 12 januari 2006 kl. 9.00 (lokal tid Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande delomgångarna skall löpa ut varje torsdag kl. 9.00 (lokal tid Bryssel), med undantag för den 13 april 2006 och den 25 maj 2006 – under dessa veckor sker ingen anbudsinfordran.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den 22 juni 2006, kl. 9.00 (lokal tid Bryssel).

2.   Anbuden skall lämnas in till det danska interventionsorganet:

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Köpenhamn

Fax (45) 33 95 80 34

Artikel 6

Interventionsorganet, lagerhållaren och köparen skall på den sistnämndes begäran och gemensam överenskommelse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analysera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt köparens val. Interventionsorganet kan företrädas av en representant under förutsättning att denne inte är lagerhållaren.

Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar från den dag då köparen lämnade in sin begäran eller inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag från lagret.

Analysresultaten skall meddelas kommissionen på elektronisk väg om det uppstår oenighet.

Artikel 7

1.   Köparen skall godta partiet i befintligt skick om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är

a)

högre än den som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran,

b)

högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran, med en avvikelse på högst

1 kg/hl för den specifika vikten, som dock inte får understiga 75 kg/hl,

1 procentenhet avseende vattenhalten,

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkterna B.2 och B.4 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (6),

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkt B.5 i bilagan till förordning (EG) nr 824/2000, utan att detta ändrar de tillåtna procentsatserna för skadliga kärnor och mjöldryga.

2.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran och skillnaden överskrider de avvikelser som anges i punkt 1 b, kan köparen

a)

antingen godta partiet i befintligt skick, eller

b)

vägra att överta partiet i fråga.

I det fall som avses i punkt b första stycket fritas dock köparen från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

3.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är lägre än minimikraven för intervention, får köparen inte överta partiet i fråga. Köparen fritas dock från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

Artikel 8

I de fall som avses i artikel 7.2 första stycket punkt b samt i artikel 7.3 får köparen av interventionsorganet begära ett annat parti vete av föreskriven kvalitet, utan extra kostnader. I det fallet skall säkerheten inte frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en sådan begäran från köparen. Köparen skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta med hjälp av formuläret i bilaga I.

Om köparen, efter upprepade ersättningsleveranser, inte erhållit ett ersättningsparti av föreskriven kvalitet inom en månad efter den första begäran om ersättningsleverans skall han fritas från alla förpliktelser, inbegripet säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet om detta med formuläret i bilaga I.

Artikel 9

1.   Om uttaget av vete från lagret sker innan analysresultaten enligt artikel 6 föreligger, skall köparen stå för alla risker från och med uttaget av partiet, utan att detta påverkar hans möjligheter att vidta rättsliga åtgärder gentemot lagerhållaren.

2.   Avgifter i samband med provtagning och analyser enligt artikel 6, förutom de som avses i artikel 7.3, skall betalas av Europeiska utvecklings och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) inom ramen för en analys per 500 ton med undantag för transitlagerkostnader. Transitlagerkostnader och eventuella kompletterande analyser på köparens begäran skall bekostas av denne.

Artikel 10

Genom undantag från artikel 12 i förordning (EEG) nr 3002/92 skall de handlingar som avser försäljningen av vete enligt denna förordning, i synnerhet exportlicensen, den uttagsorder som avses i artikel 3.1 b i förordning (EEG) nr 3002/92, exportdeklarationen och, i förekommande fall, kontrollexemplaret T5, innehålla en av uppgifterna i bilaga II.

Artikel 11

1.   Den säkerhet som ställs i enlighet med artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall frisläppas så snart exportlicenserna har utfärdats till anbudsgivarna.

2.   Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall skyldigheten att exportera täckas av en säkerhet vars belopp skall motsvara skillnaden mellan interventionspriset på anbudsdagen och anbudspriset, och aldrig understiga 25 euro/ton. Hälften av säkerheten skall ställas vid utfärdandet av exportlicensen och resterande hälft före uttaget av spannmålen.

Artikel 12

Det danska interventionsorganet skall på elektronisk väg underrätta kommissionen om de inkomna anbuden senast två timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut. Underrättelsen skall göras i enlighet med formuläret i bilaga III.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EGT L 301, 17.10.1992, s. 17. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 770/96 (EGT L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31.


BILAGA I

Meddelande om att ett parti inte godtagits och en eventuell ersättning av partier inom ramen för den stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det danska interventionsorganet

(Förordning (EG) nr 26/2006)

Namnet på den anbudsgivare som förklarats som köpare:

Datum för anbudet:

Datum då köparen avvisat partiet:


Partiets löp¬nummer

Kvantitet i ton

Adress till silon

Motivering till att partiet inte godtas

 

 

 

Specifik vikt (kg/hl)

% grodda kärnor

% andra orenheter (Schwarzbesatz)

% andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet

Annat


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 10

:

på spanska

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

på tjeckiska

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

på danska

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

på tyska

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

på estniska

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

på grekiska

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

på engelska

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

på franska

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

på italienska

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

på lettiska

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

på litauiska

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

på ungerska

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

på nederländska

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

på polska

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

på portugisiska

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

på slovakiska

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

på slovenska

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

på finska

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

på svenska

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


BILAGA III

Stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det danska interventionsorganet

Formulär (1)

(Förordning (EG) nr 26/2006)

1

2

3

4

5

6

7

Anbudsgivarnas nr

Partiets löpnummer

Kvantitet i ton

Anbudspris

(i euro per ton) (2)

Höjningar (+)

Sänkningar (–)

(i euro per ton)

(för att undvika missförstånd)

Kommersiella omkostnader (3)

(i euro per ton)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D/2).

(2)  Priset inkluderar höjningar och sänkningar för det parti som anbudet gäller.

(3)  De kommersiella omkostnaderna omfattar utgifter för tjänster och försäkring efter uttaget av varan från interventionslagret till dess att den levererats fritt ombord (FOB) i exporthamnen, dock inte transportkostnader. De kostnader som meddelas skall fastställas på grundval av de genomsnittliga faktiska kostnader som interventionsorganet konstaterat under det halvår som föregår inledandet av anbudsinfordran, och skall uttryckas i euro per ton.


11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 27/2006

av den 10 januari 2006

om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det tyska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 (3) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av interventionsprodukter.

(3)

Under rådande marknadssituation är det lämpligt att inleda en stående anbudsinfordran för export av 500 000 ton vete som innehas av det tyska interventionsorganet.

(4)

Det bör fastställas särskilda bestämmelser för att säkerställa att transaktionerna sker enligt reglerna samt under kontroll. Det är därför lämpligt att föreskriva ett system med säkerheter som garanterar att de fastställda målen uppfylls utan att det medför alltför betungande utgifter för aktörerna. Därför bör undantag göras från vissa bestämmelser, särskilt i förordning (EEG) nr 2131/93.

(5)

För att undvika återimport bör exporten inom ramen för det anbudsförfarande som inleds enligt den här förordningen begränsas till vissa tredjeländer.

(6)

För att modernisera hanteringen av systemet är det lämpligt att föreskriva att de uppgifter som kommissionen behöver skall förmedlas på elektronisk väg.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inget annat föreskrivs i den här förordningen, skall det tyska interventionsorganet inleda en stående anbudsinfordran enligt de villkor som fastställts i förordning (EEG) nr 2131/93, för export av vete som innehas av interventionsorganet.

Artikel 2

Anbudsinfordran får gälla en maximal kvantitet på 500 000 ton vete som skall exporteras till tredjeländer, med undantag av Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Rumänien, Schweiz samt Serbien och Montenegro (4).

Artikel 3

1.   För export som sker enligt den här förordningen skall varken exportbidrag, exportavgifter eller månatliga höjningar tillämpas.

2.   Artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall inte tillämpas.

3.   Genom undantag från artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2131/93, skall det pris som skall betalas vid försäljning för export vara det som anges i anbudet, utan månatlig höjning.

Artikel 4

1.   Exportlicenserna skall gälla från och med dagen för utfärdandet i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2131/93 till och med utgången av den fjärde månaden därefter.

2.   De anbud som lämnas in inom ramen för den öppna anbudsinfordran som inleds enligt den här förordningen får inte åtföljas av ansökningar om exportlicenser som görs i enlighet med artikel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran löpa ut den 12 januari 2006 kl. 9.00 (lokal tid i Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande delomgångarna skall löpa ut varje torsdag kl. 9.00 (lokal tid i Bryssel), med undantag för den 13 april 2006, den 25 maj 2006 och den 15 juni 2006 – under dessa veckor sker ingen anbudsinfordran.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den 22 juni 2006 kl. 9.00 (lokal tid i Bryssel).

2.   Anbuden skall lämnas in till det tyska interventionsorganet:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax 1 (49-228) 6845 3985

Fax 2 (49-228) 6845 3276

Artikel 6

Interventionsorganet, lagerhållaren och köparen skall på den sistnämndes begäran och efter gemensam överenskommelse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analysera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt köparens val. Interventionsorganet kan företrädas av en representant under förutsättning att denne inte är lagerhållaren.

Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar från den dag då köparen lämnade in sin begäran eller inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag från lagret.

Analysresultaten skall på elektronisk väg meddelas kommissionen om det uppstår oenighet.

Artikel 7

1.   Köparen skall godta partiet i befintligt skick om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är

a)

högre än den som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran,

b)

högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran, med en avvikelse på högst

1 kg/hl för den specifika vikten, som dock inte får understiga 75 kg/hl,

1 procentenhet avseende vattenhalten,

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkterna B.2 och B.4 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (6),

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkt B.5 i bilagan till förordning (EG) nr 824/2000, utan att detta ändrar de tillåtna procentsatserna för skadliga kärnor och mjöldryga.

2.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran och skillnaden överskrider de gränsvärden som anges i punkt 1 b, kan köparen

a)

antingen godta partiet i befintligt skick, eller

b)

vägra att överta partiet i fråga.

I det fall som avses i punkt b första stycket fritas dock köparen från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

3.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är lägre än minimikraven för intervention, får köparen inte överta partiet i fråga. Köparen fritas dock från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

Artikel 8

I de fall som avses i artikel 7.2 första stycket punkt b samt i artikel 7.3, får köparen begära att interventionsorganet ger honom ett annat parti vete till föreskriven kvalitet, utan extra kostnader. I det fallet skall säkerheten inte frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en sådan begäran från köparen. Köparen skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta, och formuläret i bilaga I skall användas.

Om köparen, efter upprepade ersättningsleveranser, inte erhållit ett ersättningsparti av föreskriven kvalitet inom en månad efter den första begäran om ersättningsleverans skall han fritas från alla förpliktelser, inbegripet säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet om detta med formuläret i bilaga I.

Artikel 9

1.   Om uttaget av vete från lagret sker innan resultaten av de analyser som föreskrivs i artikel 6 föreligger, skall köparen stå för alla risker från och med uttaget av partiet, utan att detta påverkar hans möjligheter att vidta rättsliga åtgärder gentemot lagerhållaren.

2.   Avgifter i samband med provtagning och analyser enligt artikel 6, förutom de som avses i artikel 7.3, skall betalas av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) inom ramen för en analys per 500 ton med undantag för transitlagerkostnader. Transitlagerkostnader och eventuella kompletterande analyser på köparens begäran skall bekostas av denne.

Artikel 10

Genom undantag från artikel 12 i förordning (EEG) nr 3002/92 skall de handlingar som avser försäljningen av vete inom ramen för den här förordningen, i synnerhet exportlicensen, den uttagsorder som avses i artikel 3.1 b i förordning (EEG) nr 3002/92, exportdeklarationen och, i förekommande fall, kontrollexemplaret T5, innehålla en av angivelserna i bilaga II.

Artikel 11

1.   Den säkerhet som ställs i enlighet med artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall frisläppas så snart exportlicenserna har utfärdats till köparna.

2.   Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall skyldigheten att exportera täckas av en säkerhet vars belopp skall motsvara skillnaden mellan interventionspriset på anbudsdagen och anbudspriset och aldrig understiga 25 euro/ton. Hälften av säkerheten skall ställas vid utfärdandet av exportlicensen, och resterande hälft före uttaget av spannmålen.

Artikel 12

Det tyska interventionsorganet skall på elektronisk väg underrätta kommissionen om de inkomna anbuden senast två timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud löpt ut. Underrättelsen skall göras i enlighet med formuläret i bilaga III.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EGT L 301, 17.10.1992, s. 17. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 770/96 (EGT L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31.


BILAGA I

Meddelande om att ett parti inte godtagits och en eventuell ersättning av partier inom ramen för den stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det tyska interventionsorganet

Förordning (EG) nr 27/2006

Namnet på den anbudsgivare som förklarats som köpare:

Datum för anbudet:

Datum då kontraktsinnehavaren underkände partiet:


Partiets löpnummer

Kvantitet i ton

Adress till silon

Motivering till att partiet inte godtas

 

 

 

Specifika vikten (kg/hl)

% grodda kärnor

% andra orenheter (Schwarzbesatz)

% andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet

Annat


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 10

:

på spanska

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

på tjeckiska

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

på danska

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

på tyska

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

på estniska

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

på grekiska

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

på engelska

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

på franska

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

på italienska

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

på lettiska

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

på litauiska

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

på ungerska

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

på nederländska

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

på polska

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

på portugisiska

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

på slovakiska

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

på slovenska

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

på finska

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

på svenska

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


BILAGA III

Stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det tyska interventionsorganet

Formulär (1)

Förordning (EG) nr 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Anbud nr

Partiets löpnummer

Kvantitet i ton

Anbudspris

(i euro per ton) (2)

Höjningar (+)

Sänkningar (–)

(i euro per ton)

(för att undvika missförstånd)

Kommersiella omkostnader (3)

(i euro per ton)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D/2).

(2)  Priset inkluderar höjningar och sänkningar för det parti som anbudet gäller.

(3)  De kommersiella omkostnaderna omfattar tjänster och försäkring efter uttag ur interventionslagret fritt ombord (FOB) i exporthamnen, med undantag för de omkostnader som är förknippade med transporten. De kostnader som meddelas fastställs på grundval av de genomsnittliga faktiska kostnader som interventionsorganet konstaterat under det halvår som föregår inledandet av anbudsinfordran, och uttrycks i euro per ton.


11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 28/2006

av den 10 januari 2006

om inledande av en stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det svenska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93 (2) fastställs förfaranden och villkor för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorganen.

(2)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3002/92 (3) fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för kontroll av användningen av interventionsprodukter.

(3)

Under rådande marknadssituation är det lämpligt att inleda en stående anbudsinfordran för export av 208 956 ton vete som innehas av det svenska interventionsorganet.

(4)

Det bör fastställas särskilda bestämmelser för att säkerställa att transaktionerna sker enligt reglerna samt under kontroll. Det är därför lämpligt att föreskriva ett system med säkerheter som garanterar att de fastställda målen uppfylls utan att det medför alltför betungande utgifter för aktörerna. Därför bör undantag göras från vissa bestämmelser, särskilt i förordning (EEG) nr 2131/93.

(5)

För att undvika återimport bör exporten inom ramen för det anbudsförfarande som inleds enligt den här förordningen begränsas till vissa tredjeländer.

(6)

För att modernisera hanteringen av systemet är det lämpligt att föreskriva att de uppgifter som kommissionen behöver skall förmedlas på elektronisk väg.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om inget annat föreskrivs i den här förordningen, skall det svenska interventionsorganet inleda en stående anbudsinfordran enligt de villkor som fastställts i förordning (EEG) nr 2131/93, för export av vete som innehas av interventionsorganet.

Artikel 2

Anbudsinfordran får gälla en maximal kvantitet på 208 956 ton vete som skall exporteras till tredjeländer, med undantag av Albanien, Bulgarien, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Liechtenstein, Rumänien, Serbien och Montenegro (4) samt Schweiz.

Artikel 3

1.   För export som sker enligt den här förordningen skall varken exportbidrag, exportavgifter eller månatliga höjningar tillämpas.

2.   Artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall inte tillämpas.

3.   Genom undantag från artikel 16 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2131/93, skall det pris som skall betalas vid försäljning för export vara det som anges i anbudet, utan månatlig höjning.

Artikel 4

1.   Exportlicenserna skall gälla från och med dagen för utfärdandet i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EEG) nr 2131/93 till och med utgången av den fjärde månaden därefter.

2.   De anbud som lämnas in inom ramen för den anbudsinfordran som inleds enligt den här förordningen får inte åtföljas av ansökningar om exportlicenser som görs i enlighet med artikel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (5).

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall tidsfristen för inlämnande av anbud för den första delanbudsinfordran löpa ut den 12 januari 2006 kl. 9.00 (lokal tid, Bryssel).

Tidsfristen för inlämnande av anbud för de följande delomgångarna skall löpa ut varje torsdag kl. 9 (lokal tid, Bryssel), med undantag för den 13 april 2006 och den 25 maj 2006 – under dessa veckor sker ingen anbudsinfordran.

Tidsfristen för inlämnande av anbud för den sista delanbudsinfordran skall löpa ut den 22 juni 2006, kl. 9.00 (lokal tid, Bryssel).

2.   Anbuden skall lämnas in till det svenska interventionsorganet:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Fax (46) 36 19 05 46

Artikel 6

Interventionsorganet, lagerhållaren och köparen skall på den sistnämndes begäran och efter gemensam överenskommelse ta referensprover på minst vart 500:e ton och analysera dessa, antingen före eller vid uttaget från lagret enligt köparens val. Interventionsorganet kan företrädas av en representant under förutsättning att denne inte är lagerhållaren.

Referensprov skall tas och analyseras inom sju arbetsdagar från den dag då köparen lämnade in sin begäran eller inom tre arbetsdagar om provtagningen görs vid uttag från lagret.

Analysresultaten skall meddelas kommissionen på elektronisk väg om det uppstår oenighet.

Artikel 7

1.   Köparen skall godta partiet i befintligt skick om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är

a)

högre än den som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran,

b)

högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran, med en avvikelse på högst

1 kg/hl för den specifika vikten, som dock inte får understiga 75 kg/hl,

1 procentenhet avseende vattenhalten,

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkterna B.2 och B.4 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 (6),

0,5 procentenheter avseende sådana orenheter som anges i punkt B.5 i bilagan till förordning (EG) nr 824/2000, utan att detta ändrar de tillåtna procentsatserna för skadliga kärnor och mjöldryga.

2.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är högre än minimikraven för intervention men lägre än den kvalitet som angivits i tillkännagivandet om anbudsinfordran och skillnaden överskrider de gränsvärden som anges i punkt 1 b, kan köparen

a)

antingen godta partiet i befintligt skick, eller

b)

vägra att överta partiet i fråga.

I det fall som avses i punkt b första stycket fritas dock köparen från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

3.   Om det slutliga analysresultatet visar en kvalitet som är lägre än minimikraven för intervention, får köparen inte överta partiet i fråga. Köparen fritas dock från alla förpliktelser avseende partiet i fråga, inbegripet säkerheter, först sedan han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet med hjälp av formuläret i bilaga I.

Artikel 8

I de fall som avses i artikel 7.2 första stycket, punkt b samt i artikel 7.3, får köparen begära att interventionsorganet ger honom ett annat parti vete till föreskriven kvalitet, utan extra kostnader. I det fallet skall säkerheten inte frisläppas. Partiet skall ersättas inom högst tre dagar efter en sådan begäran från köparen. Köparen skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om detta, och formuläret i bilaga I skall användas.

Om köparen, efter upprepade ersättningsleveranser, inte erhållit ett ersättningsparti av föreskriven kvalitet inom en månad efter den första begäran om ersättningsleverans skall han fritas från alla förpliktelser, inbegripet säkerheter, så snart han utan dröjsmål underrättat kommissionen och interventionsorganet om detta med formuläret i bilaga I.

Artikel 9

1.   Om uttaget av vete från lagret sker innan resultaten av de analyser som föreskrivs i artikel 6 föreligger, skall köparen stå för alla risker från och med uttaget av partiet, utan att detta påverkar hans möjligheter att vidta rättsliga åtgärder gentemot lagerhållaren.

2.   Avgifter i samband med provtagning och analyser enligt artikel 6, förutom de som avses i artikel 7.3, skall betalas av Europeiska utvecklings och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) inom ramen för en analys per 500 ton med undantag för transitlagerkostnader. Transitlagerkostnader och eventuella kompletterande analyser på köparens begäran skall bekostas av denne.

Artikel 10

Genom undantag från artikel 12 i förordning (EEG) nr 3002/92 skall de handlingar som avser försäljningen av vete inom ramen för den här förordningen, i synnerhet exportlicensen, den uttagsorder som avses i artikel 3.1 b i förordning (EEG) nr 3002/92, exportdeklarationen och, i förekommande fall, kontrollexemplaret T 5, innehålla en av angivelserna i bilaga II.

Artikel 11

1.   Den säkerhet som ställs i enlighet med artikel 13.4 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall frisläppas så snart exportlicenserna har utfärdats till köparna.

2.   Genom undantag från artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2131/93 skall skyldigheten att exportera täckas av en säkerhet vars belopp skall motsvara skillnaden mellan interventionspriset på anbudsdagen och anbudspriset och aldrig understiga 25 euro/ton. Hälften av säkerheten skall ställas vid utfärdandet av exportlicensen och resterande hälft före uttaget av spannmålen.

Artikel 12

Det svenska interventionsorganet skall på elektronisk väg underrätta kommissionen om de inkomna anbuden senast två timmar efter det att tidsfristen för inlämnande av anbud löpt ut. Underrättelsen skall göras i enlighet med formuläret i bilaga III.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 191, 31.7.1993, s. 76. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 749/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EGT L 301, 17.10.1992, s. 17. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 770/96 (EGT L 104, 27.4.1996, s. 13).

(4)  Inbegripet Kosovo, enligt definitionen i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(5)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EGT L 100, 20.4.2000, s. 31.


BILAGA I

Meddelande om att ett parti inte godtagits och en eventuell ersättning av partier inom ramen för den stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det svenska interventionsorganet

Förordning (EG) nr 28/2006

Namnet på den anbudsgivare som förklarats som köpare:

Datum för anbudet:

Datum då kontraktsinnehavaren underkände partiet:


Partiets löpnummer

Kvantitet i ton

Adress till silon

Motivering till att partiet inte godtas

 

 

 

Specifika vikten (kg/hl)

% grodda kärnor

% andra orenheter (Schwarzbesatz)

% andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet

Annat


BILAGA II

Uppgifter som avses i artikel 10

:

på spanska

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

på tjeckiska

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

på danska

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

på tyska

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

på estniska

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

på grekiska

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

på engelska

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

på franska

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

på italienska

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

på lettiska

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

på litauiska

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

på ungerska

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

på nederländska

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

på polska

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

på portugisiska

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

på slovakiska

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

på slovenska

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

på finska

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

på svenska

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


BILAGA III

Stående anbudsinfordran för export av vete som innehas av det svenska interventionsorganet

Formulär (1)

Förordning (EG) nr 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Anbud nr

Partiets löpnummer

Kvantitet i ton

Anbudspris

(i euro per ton) (2)

Höjningar (+)

Sänkningar (–)

(i euro per ton)

(för att undvika missförstånd)

Kommersiella omkostnader (3)

(i euro per ton)

Destination

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

osv.

 

 

 

 

 

 


(1)  Skall skickas till GD AGRI (D/2).

(2)  Priset inkluderar höjningar och sänkningar för det parti som anbudet gäller.

(3)  De kommersiella omkostnaderna omfattar tjänster och försäkring efter uttag ur interventionslagret fritt ombord (FOB) i exporthamnen, med undantag för de omkostnader som är förknippade med transporten. De kostnader som meddelas fastställs på grundval av de genomsnittliga faktiska kostnader som interventionsorganet konstaterat under det halvår som föregår inledandet av anbudsinfordran, och uttrycks i euro per ton.


11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 29/2006

av den 10 januari 2006

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller tulltaxenummer för bromklormetan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artikel 6.5, och

av följande skäl:

(1)

Det ozonnedbrytande ämnet bromklormetan är förtecknat som ett kontrollerat ämne i grupp IX i bilaga I till förordning (EG) nr 2037/2000.

(2)

Efter fastställandet av tulltaxenummer för bromklormetan och för blandningar som innehåller bromklormetan bör dessa nummer läggas till i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 2037/2000. För tydlighetens skull bör den bilagan ersättas.

(3)

Förordning (EG) nr 2037/2000 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EG) nr 2037/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till förordning (EG) nr 2037/2000 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2077/2004 (EUT L 359, 4.12.2004, s. 28).


BILAGA

Bilaga IV till förordning (EG) nr 2037/2000 skall ersättas med följande:

”BILAGA IV

Grupper, KN-nummer 2004 (KN 04) (1) och varubeskrivning för de ämnen som avses i bilagorna I och III

Grupp

KN-nr (2004)

Beskrivning

Grupp I

2903 41 00

Triklorfluormetan

2903 42 00

Diklordifluormetan

2903 43 00

Triklortrifluoretaner

2903 44 10

Diklortetrafluoretaner

2903 44 90

Klorpentafluoretan

Grupp II

2903 45 10

Klortrifluormetan

2903 45 15

Pentaklorfluoretan

2903 45 20

Tetraklordifluoretaner

2903 45 25

Heptaklorfluorpropaner

2903 45 30

Hexaklordifluorpropaner

2903 45 35

Pentaklortrifluorpropaner

2903 45 40

Tetraklortetrafluorpropaner

2903 45 45

Triklorpentafluorpropaner

2903 45 50

Diklorhexafluorpropaner

2903 45 55

Klorheptafluorpropaner

Grupp III

2903 46 10

Bromklordifluormetan

2903 46 20

Bromtrifluormetan

2903 46 90

Dibromtetrafluoretaner

Grupp IV

2903 14 00

Koltetraklorid

Grupp V

2903 19 10

1,1,1-Trikloretan (metylkloroform)

Grupp VI

2903 30 33

Brommetan (metylbromid)

Grupp VII

2903 49 30

Hydrobromfluormetaner, -etaner eller -propaner

Grupp VIII

2903 49 10

Hydroklorfluormetaner, -etaner eller -propaner

Grupp IX

ex 2903 49 80

Bromklormetan

ex 3824 71 00

Blandningar innehållande ett eller flera ämnen med nr 2903 41 00 till 2903 45 55

ex 3824 79 00

Blandningar innehållande ett eller flera ämnen med nr 2903 46 10 till 2903 46 90

ex 3824 90 99

Blandningar innehållande ett eller flera ämnen med nr 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 eller 2903 49 80 (endast bromklormetan)


(1)  Om det står ’ex’ före ett KN-nummer kan andra produkter än de som anges i kolumnen ’Beskrivning’ omfattas av den underrubriken.”


11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/29


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 30/2006

av den 10 januari 2006

om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av protokoll nr 4 om bomull som är fogat som bilaga till Anslutningsakten för Grekland, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1050/2001 (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1051/2001 av den 22 maj 2001 om produktionsstöd för bomull (2), särskilt artikel 4 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall ett världsmarknadspris på orensad bomull fastställas regelbundet på grundval av det världsmarknadspris som konstaterats för rensad bomull med hänsyn till det förhållande som tidigare har konstaterats mellan priset för rensad bomull och det pris som beräknas för orensad bomull. Detta tidigare förhållande har fastställts i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1591/2001 av den 2 augusti 2001 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för bomull (3). Om världsmarknadspriset inte kan fastställas på detta sätt skall priset fastställas på grundval av det senast fastställda priset.

(2)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1051/2001, skall världsmarknadspriset på orensad bomull bestämmas för en produkt med vissa egenskaper och med hänsyn till de mest fördelaktiga anbuden och prisnoteringarna på världsmarknaden mellan dem som anses vara representativa för den verkliga marknadstendensen. För att bestämma detta pris har det fastställts ett medeltal av de anbud och de priser som noterats på en eller flera representativa europeiska börser för en produkt som levererats cif till en hamn inom gemenskapen och som kommer från olika leverantörsländer vilka anses vara de mest representativa för den internationella handeln. Det föreskrivs justeringar av kriterierna för att bestämma världsmarknadspriset för orensad bomull för att ta hänsyn till motiverade skillnader när det gäller den levererade produktens kvalitet eller anbudens och prisnoteringarnas karaktär. Dessa justeringar fastställs i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1591/2001.

(3)

Tillämpningen av ovanstående kriterier innebär att världsmarknadspriset på orensad bomull bör fastställas på nedan angiven nivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Världsmarknadspriset på orensad bomull, som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1051/2001, fastställs till 22,147 EUR/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 148, 1.6.2001, s. 1.

(2)  EGT L 148, 1.6.2001, s. 3.

(3)  EGT L 210, 3.8.2001, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1486/2002 (EGT L 223, 20.8.2002, s. 3).


11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/30


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 31/2006

av den 10 januari 2006

om ansökningar om importlicens för ris med ursprung i Egypten inom ramen för den tullkvot för år 2006 som föreskrivs i förordning (EG) nr 955/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 955/2005 av den 23 juni 2005 om öppnande av en kvot för import till gemenskapen av ris med ursprung i Egypten (2), särskilt artikel 4.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De ansökningar om importlicens för ris med KN-nummer 1006 som lämnats in den 2 januari 2006 (före kl. 13) och som delgivits kommissionen avser en kvantitet på 67 593 ton, medan den maximala importkvantiteten fastställts till 5 605 ton ris med KN-nummer 1006, i enlighet med protokollet till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (3), som fogats till rådets beslut 2005/89/EG (4).

(2)

Det är därför lämpligt att fastställa en procentsats för nedsättning av de ansökningar om importlicens som lämnats in senast kl 13 den 2 januari 2006 och som omfattas av en nedsättning på 100 % av den tullsats som beräknats i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1785/2003.

(3)

Det bör inte heller utfärdas fler importlicenser med en nedsättning på 100 % av tullsatsen för år 2006.

(4)

Med hänsyn till denna förordnings syfte bör den träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid utfärdandet av licenser skall de begärda kvantiteterna minskas med en koefficient på 91,7077 % när det gäller de ansökningar om importlicenser för ris med KN-nummer 1006 inom ramen för kvoten i förordning (EG) nr 955/2005 som lämnats in senast kl 13 den 2 januari 2006 och som meddelats kommissionen.

Artikel 2

Inga importlicenser skall utfärdas inom ramen för kvoten i förordning (EG) nr 955/2005 när det gäller ansökningar om importlicenser för ris med KN-nummer 1006 som lämnas in från och med kl 13 den 2 januari 2006 till och med utgången av år 2006.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  EUT L 164, 24.6.2005, s. 5.

(3)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 31.

(4)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 30.


11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/31


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 32/2006

av den 10 januari 2006

om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 936/97 av den 27 maj 1997 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet samt fryst buffelkött (2), och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 936/97 fastställs i artiklarna 4 och 5 villkoren angående ansökningar om och utfärdande av importlicenser för det kött som avses i artikel 2 f i samma förordning.

(2)

I artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 fastställs att den kvantitet av färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet som får importeras på särskilda villkor fr.o.m. den 1 juli 2005 t.o.m. den 30 juni 2006 skall vara 11 500 ton, varvid köttet skall motsvara definitionen i samma artikel.

(3)

Det bör påpekas att de licenser som utfärdas i enlighet med denna förordning endast kan användas under deras giltighetstid med förbehåll för gällande bestämmelser om hälsoskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Alla ansökningar om importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet i enlighet med artikel 2 f i förordning (EG) nr 936/97 som lämnats in från och med den 1 till och med den 5 januari 2006 skall beviljas i sin helhet.

2.   Ansökningar om licenser för 6 802,347 ton lämnas in i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 936/97 under de första fem dagarna i februari 2006.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 januari 2006.

På kommissionens vägnar

J. L. DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 137, 28.5.1997, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1118/2004 (EUT L 217, 17.6.2004, s. 10).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

11.1.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 6/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 januari 2006

om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper och produktionsgrupper i Kanada och Förenta staterna

[delgivet med nr K(2005) 5795]

(Text av betydelse för EES)

(2006/8/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna endast får importera embryon från tredjeländer när dessa har samlats in, behandlats och lagrats av embryosamlingsgrupper som förtecknas i det beslutet.

(2)

Kanada och Förenta staterna har begärt att förteckningen ändras när det gäller vissa embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper i dessa länder.

(3)

Kanada och Förenta staterna har lämnat garantier för att de relevanta bestämmelserna i direktiv 89/556/EEG följs och att de berörda embryosamlingsgrupperna officiellt har godkänts för export till gemenskapen av veterinärmyndigheterna i dessa länder.

(4)

Beslut 92/452/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 14 januari 2006.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 januari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/774/EG (EUT L 291, 5.11.2005, s. 46).


BILAGA

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras på följande sätt:

a)

Följande rader för Kanadas embryosamlingsgrupper skall utgå:

”CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley”

b)

Följande rader skall läggas till för Kanada:

”CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables”

c)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp och embryoproduktionsgrupp nr E71 skall ersättas med följande:

”CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall”

d)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr E593 skall ersättas med följande:

”CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis”

e)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr E607 skall ersättas med följande:

”CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart”

f)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp och embryoproduktionsgrupp nr E661 skall ersättas med följande:

”CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte”

g)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr E728 skall ersättas med följande:

”CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb”

h)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp och embryoproduktionsgrupp nr E764 skall ersättas med följande:

”CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen”

i)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp och embryoproduktionsgrupp nr E827 skall ersättas med följande:

”CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde”

j)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr E885 skall ersättas med följande:

”CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff”

k)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp och embryoproduktionsgrupp nr E933 skall ersättas med följande:

”CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel”

l)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr E1033 skall ersättas med följande:

”CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre”

m)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr E1142 skall ersättas med följande:

”CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras”

n)

Raden för Kanadas embryosamlingsgrupp nr NSET002 skall ersättas med följande:

”CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward”

o)

Följande rader för Förenta staternas embryosamlingsgrupper skall utgå:

”US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki”

p)

Följande rad skall läggas till för Förenta staterna:

”US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett”

q)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 93WI060 skall ersättas med följande:

”US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams”

r)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 96OR085 skall ersättas med följande:

”US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia”

s)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 99MI105 skall ersättas med följande:

”US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams”

t)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 92WI057 skall ersättas med följande:

”US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe”

u)

Raden för Förenta staternas embryosamlingsgrupp nr 91WI045 skall ersättas med följande:

”US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel”