ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 344

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
27 december 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG ( 1 )

15

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd

23

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 2113/2005/EG av den 14 december 2005 om ändring av beslut nr 2256/2003/EG i syfte att förlänga programmet över 2006 för spridning av goda rutiner och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) ( 1 )

34

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/82/EG av den 14 december 2005 om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen ( 1 )

38

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/84/EG av den 14 december 2005 om ändring för tjugoandra gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar)

40

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/88/EG av den 14 december 2005 om ändring av direktiv 2000/14/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus ( 1 )

44

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 20 december 2005 om harmonisering av frekvensbandet 169,4-169,8125 MHz i gemenskapen [delgivet med nr K(2005) 5503]  ( 1 )

47

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen (EUT L 255, 30.9.2005)

52

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2110/2005

av den 14 december 2005

om tillträde till gemenskapens externa bistånd

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 179 och 181a,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Bruket att direkt eller indirekt binda beviljandet av bistånd till köp av varor och tjänster som anskaffas genom detta bistånd i givarlandet minskar biståndets effektivitet och är inte förenligt med en utvecklingspolitik som gynnar de fattiga. Avbindning av bistånd är inte ett mål i sig utan bör användas som ett verktyg för att förstärka andra faktorer i kampen mot fattigdomen, såsom egenansvar, regional integration och kapacitetsuppbyggnad, och vara inriktat på att ge de lokala och regionala leverantörerna av varor och tjänster i utvecklingsländerna en starkare ställning.

(2)

I mars 2001 antog OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (DAC) en rekommendation angående avbindning av det offentliga utvecklingsbiståndet till de minst utvecklade länderna (”Recommendation on Untying Official Development Assistance to the Least Developed Countries”) (3). Medlemsstaterna har antagit den rekommendationen, och kommissionen har fastställt att grundtanken i denna skall vara vägledande för gemenskapens bistånd.

(3)

Den 14 mars 2002 drog rådet (allmänna frågor), vid det möte som hölls i anslutning till Europeiska rådets möte i Barcelona som förberedelse för den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i Monterrey den 18–22 mars 2002, slutsatsen att Europeiska unionen kommer att ”genomföra rekommendationen från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd om obundet bistånd till de minst utvecklade länderna och fortsätta diskussionerna om möjligheten till ytterligare obundet bistånd. EU skall också överväga åtgärder för ytterligare obundet gemenskapsstöd samtidigt som man behåller det befintliga systemet med förmånspriser inom ramen för EU–AVS.”

(4)

Den 18 november 2002 antog kommissionen ett meddelande till rådet och Europaparlamentet med titeln ”Obundet bistånd: öka biståndets effektivitet”. I meddelandet redogör kommissionen för sin ståndpunkt i denna fråga och för möjligheterna att genomföra åtagandet från Barcelona inom ramen för EU:s system för utvecklingsbistånd.

(5)

I sina slutsatser av den 20 maj 2003 angående obundet bistånd underströk rådet behovet av att göra gemenskapsbiståndet ännu mera obundet. Rådet godkände de villkor som fastställts i det ovannämnda meddelandet och fattade beslut om de föreslagna valmöjligheterna.

(6)

Europaparlamentet antog den 4 september 2003 en resolution om kommissionens ovannämnda meddelande (4), i vilken parlamentet noterade behovet av att göra gemenskapens bistånd ännu mer obundet. Parlamentet stödde de villkor som fastställts i meddelandet och godkände de åtgärder som föreslagits. Parlamentet framhöll också att det är nödvändigt att fortsätta debatten om att göra biståndet mera obundet på grundval av kompletterande undersökningar och välgrundade förslag och begärde uttryckligen ”en tydlig viljeyttring om lokalt och regionalt samarbete, där man, i fallande ordning, prioriterar leverantörer från mottagarlandet, utvecklingsländer som är grannar till mottagarlandet samt andra utvecklingsländer”, i syfte att stärka mottagarländernas ansträngningar att förbättra sin egen produktion på ett nationellt, regionalt, lokalt och familjemässigt plan, samt åtgärder som syftar till att förbättra allmänhetens tillgång till livsmedel och grundläggande tjänster, i linje med lokala sedvänjor och produktions- och handelssystem.

(7)

Det är nödvändigt att ta hänsyn till flera faktorer när tillträde till gemenskapens externa bistånd skall fastställas. De regler som fastställer vilka personer som är stödberättigade föreskrivs i artikel 3. De regler som fastställer villkoren för anlitande av experter samt för ursprunget för utrustning och materiel som inköps av stödberättigade personer föreskrivs i artiklarna 4 och 5. Definitionen av och villkoren för genomförandet av principen om ömsesidighet fastställs i artikel 6. Undantagen och genomförandet av dessa fastställs i artikel 7. Särskilda bestämmelser angående de åtgärder som finansieras genom en internationell organisation eller en regional organisation, eller som samfinansieras med ett tredjeland, fastställs i artikel 8. Särskilda bestämmelser angående humanitärt bistånd fastställs i artikel 9.

(8)

Tillträde till gemenskapens externa bistånd fastställs i de grundläggande rättsakter som reglerar sådant bistånd och i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (nedan kallad ”budgetförordningen”). De ändringar som görs genom den här förordningen i fråga om tillträde till gemenskapens bistånd innebär att alla dessa instrument måste ändras. Alla ändringar i de berörda grundläggande rättsakterna framgår av bilaga I till denna förordning.

(9)

När kontrakt tilldelas inom ramen för ett gemenskapsinstrument kommer särskild hänsyn att tas till hur väl ILO:s internationellt överenskomna grundläggande arbetsnormer respekteras, det vill säga konventioner om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, avskaffande av tvångsarbete, avskaffande av diskriminering i frågor som rör sysselsättning samt avskaffande av barnarbete.

(10)

När kontrakt tilldelas inom ramen för ett gemenskapsinstrument kommer särskild hänsyn att tas till hur väl följande internationellt överenskomna miljökonventioner respekteras: konventionen om biologisk mångfald från 1992, Cartagenaprotokollet om biosäkerhet från 2000 samt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar från 1997.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs reglerna för berörda parters tillträde till gemenskapens externa biståndsinstrument som finansieras med medel från Europeiska unionens allmänna budget enligt förteckningen i bilaga I.

Artikel 2

Definitioner

För tolkningen av de uttryck som används i denna förordning hänvisas till budgetförordningen och till kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6).

Artikel 3

Regler för stödberättigande

1.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument skall vara öppet för alla juridiska personer som är etablerade i Europeiska gemenskapens medlemsstater, i ett av Europeiska gemenskapen erkänt officiellt kandidatland eller i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument med en tematisk räckvidd enligt definitionen i bilaga I del A skall vara öppet för alla juridiska personer som är etablerade i ett utvecklingsland enligt förteckningen från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (DAC) i bilaga II, utöver de juridiska personer som redan är berättigade i enlighet med det berörda instrumentet.

3.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument med en geografisk räckvidd enligt definitionen i bilaga I del B skall vara öppet för alla juridiska personer som är etablerade i ett utvecklingsland enligt OECD/DAC:s förteckning i bilaga II och som uttryckligen anges vara berättigade, liksom de som redan angivits som berättigade i enlighet med det berörda instrumentet.

4.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument skall vara öppet för alla juridiska personer som är etablerade i ett annat land än de som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel, i de fall där det ömsesidiga tillträdet till deras externa bistånd har fastställts i enlighet med artikel 6.

5.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument skall vara öppet för internationella organisationer.

6.   Ovanstående skall inte påverka deltagande av kategorier av organisationer som är berättigade till kontrakt, och inte heller tillämpningen av det undantag som föreskrivs i artikel 114.1 i budgetförordningen.

Artikel 4

Experter

De experter som anlitas av de anbudsgivare som avses i artiklarna 3 och 8 får vara av vilken nationalitet som helst. Denna artikel påverkar inte tillämpningen av de kvalitativa och finansiella kraven i gemenskapens bestämmelser om upphandling.

Artikel 5

Ursprungsregler

All utrustning och all materiel som inköps inom ramen för ett kontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument skall ha ursprung i gemenskapen eller i ett stödberättigat land enligt artiklarna 3 och 7 i denna förordning. Begreppet ”ursprung” enligt denna förordning definieras i den berörda gemenskapslagstiftningen om ursprungsregler för tulländamål.

Artikel 6

Ömsesidighet gentemot tredjeländer

1.   Ömsesidigt tillträde till gemenskapens externa bistånd skall beviljas ett land som omfattas av artikel 3.4, förutsatt att ett sådant land beviljar medlemsstaterna och det berörda mottagarlandet tillträde på lika villkor.

2.   Ömsesidigt tillträde till gemenskapens externa bistånd skall beviljas på grundval av en jämförelse mellan EU och andra givare och skall avse sektorn enligt OECD/DAC:s definition av kategorier, eller landet, oberoende av om landet i fråga är ett givar- eller ett mottagarland. Beslutet att bevilja ett givarland ömsesidighet skall ske på grundval av hur öppet och enhetligt givarstödet är och på dess proportionalitet, inbegripet dess kvalitativa och kvantitativa art.

3.   Ömsesidigt tillträde till gemenskapens externa bistånd skall fastställas genom ett särskilt beslut avseende ett visst land eller en viss regional grupp av länder. Ett sådant beslut skall antas, i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7), av den kommitté som har ansvar för det berörda instrumentet och med beaktande av de förfaranden som gäller för detta. Europaparlamentets rätt att regelbundet informeras, i enlighet med artikel 7.3 i det beslutet, skall iakttas fullt ut. Ett sådant särskilt beslut skall gälla i minst ett år.

4.   Ömsesidigt tillträde till gemenskapens externa bistånd i de minst utvecklade länder som förtecknas i bilaga II skall automatiskt beviljas de tredjeländer som förtecknas i bilaga III.

5.   Samråd skall ske med mottagarländerna inom ramen för det förfarande som beskrivs i punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 7

Undantag från reglerna om stödberättigande och ursprung

1.   I väl motiverade undantagsfall får kommissionen utvidga stödberättigandet till att omfatta juridiska personer i ett land som inte är stödberättigat enligt artikel 3.

2.   I väl motiverade undantagsfall får kommissionen tillåta inköp av utrustning och materiel som har ursprung i ett land som inte är stödberättigat enligt artikel 3.

3.   De undantag som föreskrivs i punkterna 1 och 2 kan anses vara berättigade om produkterna eller tjänsterna inte finns att tillgå på de berörda ländernas marknader, i synnerligen brådskande fall, eller om reglerna för stödberättigande skulle göra det omöjligt eller synnerligen svårt att genomföra ett projekt, ett program eller en åtgärd.

Artikel 8

Åtgärder som inbegriper internationella organisationer eller samfinansiering

1.   När gemenskapens finansiering avser en åtgärd som genomförs genom en internationell organisation skall deltagandet i de tillämpliga kontraktsförfarandena vara öppet för alla juridiska personer som är stödberättigade enligt artikel 3 samt för alla juridiska personer som är stödberättigade enligt den organisationens regler, och det skall sörjas för att alla givare garanteras en jämlik behandling. Samma regler skall gälla för utrustning, materiel och experter.

2.   När gemenskapens finansiering avser en åtgärd som samfinansieras med ett tredjeland för vilket ömsesidigheten i artikel 6 gäller, eller med en regional organisation eller en medlemsstat, skall deltagandet i de tillämpliga kontraktsförfarandena vara öppet för alla juridiska personer som är stödberättigade enligt artikel 3 samt för alla juridiska personer som är stödberättigade enligt bestämmelserna i ett sådant tredjeland, en sådan regional organisation eller medlemsstat. Samma regler skall gälla för utrustning, materiel och experter.

3.   När det gäller livsmedelshjälp skall tillämpningen av denna artikel begränsas till katastrofinsatser.

Artikel 9

Humanitärt bistånd och icke-statliga organisationer

1.   När det gäller sådant humanitärt bistånd som avses i rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (8) och sådant bistånd som kanaliseras direkt via icke-statliga organisationer och som avses i rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna (9), skall bestämmelserna angående kriterier för stödberättigande i artikel 3 inte gälla för urvalet av bidragsmottagare.

2.   Mottagarna av dessa bidrag skall följa de bestämmelser som fastställs i denna förordning, i de fall där ett upphandlingskontrakt är nödvändigt för genomförandet av det humanitära biståndet och sådant bistånd som kanaliseras direkt via icke-statliga organisationer och som avses i förordning (EG) nr 1658/98.

Artikel 10

Respekt för centrala principer och förstärkande av lokala marknader

1.   För att påskynda utrotningen av fattigdom genom främjande av lokala kapaciteter, marknader och inköp, skall särskild hänsyn tas till lokal och regional upphandling i partnerländer.

2.   Anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall respektera internationellt överenskomna grundläggande arbetsnormer, det vill säga ILO:s viktigaste arbetsnormer, konventioner om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, avskaffande av tvångsarbete, avskaffande av diskriminering i frågor som rör sysselsättning samt avskaffande av barnarbete.

3.   Utvecklingsländernas tillträde till gemenskapens externa bistånd skall möjliggöras genom alla lämpliga former av tekniskt bistånd.

Artikel 11

Genomförande av förordningen

Genom denna förordning ändras och regleras de relevanta delarna av alla de nuvarande gemenskapsinstrument som förtecknas i bilaga I. Kommissionen skall periodiskt ändra bilagorna II-IV till denna förordning för att beakta eventuella förändringar i texter antagna av OECD.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 december 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  EUT C 157, 28.6.2005, s. 99.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 23 juni 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 21 november 2005.

(3)  OECD/DAC:s årsrapport 2001 (2002, volym 3, nr 1, s. 46).

(4)  EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 474.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EGT L 163, 2.7.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  EGT L 213, 30.7.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.


BILAGA I

Följande ändringar skall göras i de gemenskapsinstrument som anges nedan:

DEL A. Gemenskapsinstrument med en tematisk räckvidd

1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1568/2003 av den 15 juli 2003 om stöd för att bekämpa fattigdomsrelaterade sjukdomar (hiv/aids, tuberkulos och malaria) i utvecklingsländer (1).

I artikel 5.3 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (2).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.

2.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1567/2003 av den 15 juli 2003 om stöd för strategier och åtgärder avseende reproduktiv och sexuell hälsa och därtill hörande rättigheter i utvecklingsländerna (3).

I artikel 5.3 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (4).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.

2.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1724/2001 av den 23 juli 2001 om åtgärder mot antipersonella landminor i utvecklingsländer (5).

Artikel 4.2 skall ersättas med följande:

”2.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (6).

I artikel 8.2 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2493/2000 av den 7 november 2000 om åtgärder för att främja en fullständig integrering av miljöaspekterna i utvecklingsländernas utvecklingsprocess (7).

I artikel 5.3 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (8).

Artikel 8.8 skall ersättas med följande:

”8.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

Artikel 8.9 skall ersättas med följande:

”9.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2494/2000 av den 7 november 2000 om åtgärder för att främja bevarande och hållbar förvaltning av tropiska skogar och andra skogar i utvecklingsländerna (9).

I artikel 6.3 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens bistånd (10).

Artikel 9.8 skall ersättas med följande:

”8.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

Artikel 9.9 skall ersättas med följande:

”9.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

6)

Rådets förordning (EG) nr 975/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av åtgärder för utvecklingssamarbete som bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (11).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Rätten till kontrakt skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (12).

Artikel 8 skall ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.

2.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

7)

Rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet (13).

I artikel 5.4 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (14).

Artikel 7.6 skall ersättas med följande:

”6.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

Artikel 7.7 skall ersättas med följande:

”7.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

8)

Rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna (15).

Artikel 3.1 andra strecksatsen skall ersättas med följande:

”–

De skall ha sitt huvudkontor i ett stödberättigat land, och huvudkontoret skall vara medelpunkten för de beslut som gäller de samfinansierade åtgärderna, enligt vad som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (16).

Artikel 3.1 tredje strecksatsen skall ersättas med följande:

”–

Huvuddelen av deras ekonomiska resurser skall ha ursprung i ett stödberättigat land enligt vad som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

I artikel 3 skall följande punkt läggas till:

”3.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

9)

Rådets förordning (EG) nr 2046/97 av den 13 oktober 1997 om samarbete mellan nordliga och sydliga länder i kampen mot narkotika och narkotikamissbruk (17).

Artikel 5 skall ersättas med följande:

”Artikel 5

Samarbetspartner som är berättigade till finansiellt stöd enligt denna förordning skall vara regionala och internationella organisationer, särskilt UNDCP, icke-statliga organisationer, nationella, regionala och lokala statliga myndigheter och organ, organisationer förankrade i lokalsamhället, institut samt offentliga och privata aktörer. Rätten till kontrakt skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (18).

I artikel 6.5 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

Artikel 9.7 skall ersättas med följande:

”7.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

Artikel 9.8 skall ersättas med följande:

”8.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

10)

Rådets förordning (EG) nr 2258/96 av den 22 november 1996 om återanpassnings- och återuppbyggnadsprojekt till förmån för utvecklingsländer (19).

I artikel 4.4 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (20).

Artikel 6.7 skall ersättas med följande:

”7.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

Artikel 6.8 skall ersättas med följande:

”8.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

11)

Rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (21).

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   De länder som har rätt att ta emot gemenskapsbistånd för åtgärder som omfattas av denna förordning anges i bilagan. I detta sammanhang skall de fattigaste befolkningsgrupperna och låginkomstländer med svår livsmedelsbrist prioriteras.

Rådet kan på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet besluta att ändra denna förteckning.

Rätten till kontrakt skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (22).

2.   Ideella icke-statliga organisationer som direkt eller indirekt kan erhålla gemenskapsfinansiering för att genomföra åtgärder enligt denna förordning skall uppfylla följande kriterier:

a)

De skall vara självständiga organisationer i ett stödberättigat land enligt den lagstiftning som gäller i det landet.

b)

De skall ha sitt huvudkontor i ett stödberättigat land, och de beslut som gäller de samfinansierade åtgärderna skall huvudsakligen fattas vid detta huvudkontor.

c)

De skall visa att de kan genomföra åtgärder för livsmedelsbistånd på ett tillfredsställande sätt, särskilt genom

sin administrativa och ekonomiska förvaltningsförmåga,

sin tekniska och logistiska förmåga att handlägga den föreslagna åtgärden,

resultaten av åtgärder som har genomförts av de berörda icke-statliga organisationerna, med finansiering från gemenskapen eller medlemsstaterna,

sin erfarenhet inom området för livsmedelsbistånd och tryggad livsmedelsförsörjning,

sin närvaro i mottagarlandet och sin kunskap om detta land eller om utvecklingsländer.

d)

De skall förbinda sig att följa de villkor för tilldelning av livsmedelsbistånd som fastställs av kommissionen.

I artikel 10.2 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

Artikel 11.1 skall ersättas med följande:

”1.   Varorna skall införskaffas i mottagarlandet eller i något av utvecklingsländerna (i bilagan), om möjligt ett land som tillhör samma geografiska område som mottagarlandet. Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

Artikel 11.3 skall utgå.

Artikel 11.4 skall bli artikel 11.3.

Artikel 17 första stycket skall ersättas med följande:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

DEL B. Gemenskapsinstrument med en geografisk räckvidd

12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 257/2001 av den 22 januari 2001 om genomförandet av åtgärder för att stödja Turkiets ekonomiska och sociala utveckling (23).

I artikel 5.5 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs också i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (24).

I artikel 6.7 skall följande mening läggas till:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

I artikel 6.8 skall följande mening läggas till:

”Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

13)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2130/2001 av den 29 oktober 2001 om åtgärder inom området för stöd till befolkningsgrupper som tvingats lämna sin hembygd i utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika (25).

I artikel 7.3 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs också i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (26).

Artikel 10.2 skall ersättas med följande:

”2.   Gemenskapsstödet skall vara tillgängligt för de partner som har sitt huvudkontor i ett land som är stödberättigat enligt denna förordning samt enligt förordning (EG) nr 2110/2005, förutsatt att de åtgärder som rör deras affärsverksamhet huvudsakligen styrs från detta huvudkontor. I undantagsfall får detta kontor vara beläget i ett annat tredjeland.”

I artikel 13.1 skall följande mening läggas till:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

I artikel 13.2 skall följande mening läggas till:

”Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

14)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1726/2000 av den 29 juni 2000 om utvecklingssamarbete med Sydafrika (27).

Artikel 7.6 skall ersättas med följande:

”6.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (28).

Artikel 7.7 skall ersättas med följande:

”7.   Ursprunget för de varor och materiel som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2110/2005.”

15)

Rådets förordning (EG) nr 1734/94 av den 11 juli 1994 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med Västbanken och Gaza (29).

I artikel 2.4 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation fastställs vidare i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (30).


(1)  EUT L 224, 6.9.2003, s. 7.

(2)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(3)  EUT L 224, 6.9.2003, s. 1.

(4)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(5)  EGT L 234, 1.9.2001, s. 1.

(6)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(7)  EGT L 288, 15.11.2000, s. 1.

(8)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(9)  EGT L 288, 15.11.2000, s. 6.

(10)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(11)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2240/2004 (EUT L 390, 31.12.2004, s. 3).

(12)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(13)  EGT L 354, 30.12.1998, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(14)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(15)  EGT L 213, 30.7.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(16)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(17)  EGT L 287, 21.10.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(18)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(19)  EGT L 306, 28.11.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(20)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(21)  EGT L 166, 5.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(22)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(23)  EGT L 39, 9.2.2001, s. 1.

(24)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(25)  EGT L 287, 31.10.2001, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 107/2005 (EUT L 23, 26.1.2005, s. 1).

(26)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(27)  EGT L 198, 4.8.2000, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1934/2004 (EUT L 338, 13.11.2004, s. 1).

(28)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(29)  EGT L 182, 16.7.1994, s. 4. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 669/2004 (EUT L 105, 14.4.2004, s. 1).

(30)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.”


BILAGA II

Förteckning från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (DAC) över biståndsmottagare per den 1 januari 2003

Del I: Utvecklingsländer och utvecklingsterritorier

(offentligt utvecklingsbistånd)

Del II: Övergångsländer och övergångsterritorier

(offentligt bistånd)

Minst utvecklade länder

Övriga låginkomstländer (BNI per capita < 745 dollar 2001)

Länder med lägre medelinkomst (BNI per capita 746-2 975 dollar 2001)

Länder med högre medelinkomst (BNI per capita 2 976–9 205 dollar 2001)

Höginkomstländer (BNI per capita > 9 206 dollar 2001)

Länder i Central- och Östeuropa och de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen

Mera avancerade utvecklingsländer och utvecklingsterritorier

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Centralafrikanska republiken

Djibouti

Ekvatorialguinea

Eritrea

Etiopien

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Jemen

Kambodja

Kap Verde

Kiribati

Komorerna

Kongo, Dem. rep.

Laos

Lesotho

Liberia

Madagaskar

Malawi

Maldiverna

Mali

Mauretanien

Moçambique

Myanmar

Nepal

Niger

Rwanda

Salomonöarna

Samoa

São Tomé och Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Tchad

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambia

Östtimor

Armenien (1)

Azerbajdzjan (1)

Elfenbenskusten

Georgien (1)

Ghana

Indien

Indonesien

Kamerun

Kenya

Kirgizistan (1)

Kongo, rep.

Korea, Dem. rep.

Moldavien (1)

Mongoliet

Nicaragua

Nigeria

Pakistan

Papua Nya Guinea

Tadzjikistan (1)

Uzbekistan (1)

Vietnam

Zimbabwe

Albanien (1)

Algeriet

Belize

Bolivia

Bosnien och Hercegovina

Colombia

Dominikanska republiken

Ecuador

Egypten

El Salvador

Fiji

Filippinerna

Guatemala

Guyana

Honduras

Irak

Iran

Jamaica

Jordanien

Kazakstan (1)

Kina

Kuba

Makedonien (f.d. jugoslaviska republiken)

Marocko

Marshallöarna

Mikronesiska federationen

Namibia

Niue

De självstyrande palestinska områdena

Paraguay

Peru

Saint Vincent och Grenadi nerna

Serbien och Montenegro

Sri Lanka

Surinam

Swaziland

Sydafrika

Syrien

Thailand

Tokelau öarna (2)

Tonga

Tunisien

Turkiet

Turkmenistan (1)

Wallis- och Futunaöarna (2)

Botswana

Brasilien

Chile

Cooköarna

Costa Rica

Dominica

Gabon

Grenada

Kroatien

Libanon

Malaysia

Mauritius

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Saint Helena (2)

Saint Lucia

Venezuela

Bahrain

Bulgarien (1)

Estland (1)

Lettland (1)

Litauen (1)

Polen (1)

Rumänien (1)

Ryssland (1)

Slovakien (1)

Tjeckien (1)

Ukraina (1)

Ungern (1)

Vitryssland (1)

Aruba (1)

Bahamas

Bermuda (2)

Brittiska Jungfruöarna (2)

Brunei

Caymanöarna (2)

Cypern

Falklandsöarna (2)

Franska Polynesien (2)

Förenade Arabemiraten

Gibraltar (2)

Hongkong, Kina (2)

Israel

Kinesiska Taipei

Korea

Kuwait

Libyen

Macao (2)

Malta

Nederländska Antillerna (2)

Nya Kaledonien (2)

Qatar

Singapore

Slovenien (2)

Tröskel för berättigande till lån från Världsbanken (5 185 dollar 2001)

Anguilla (2)

Antigua och Barbuda

Argentina

Barbados

Mexiko

Montserrat (2)

Oman

Palau

Saint Kitts och Nevis

Saudiarabien

Seychellerna

Trinidad och Tobago

Turks- och Caicosöarna (2)

Uruguay


(1)  Länder i centrala och östra Europa och nya oberoende stater i f.d. Sovjetunionen.

(2)  Territorier.


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMARNA I OECD:S KOMMITTÉ FÖR UTVECKLINGSBISTÅND

Australien, Belgien, Danmark, Europeiska kommissionen, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Förenta staterna, Grekland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.


BILAGA IV

Utdrag ur rekommendationen från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (OECD/DAC), mars 2001, angående avbindning av det offentliga utvecklingsbiståndet till de minst utvecklade länderna

II.   Genomförande

a)   Räckvidd

7.

Avbindning av bistånd är en komplicerad process. Olika kategorier av offentligt utvecklingsbistånd kräver olika typer av tillvägagångssätt, och de åtgärder som vidtas av medlemmarna i syfte att genomföra rekommendationen varierar med avseende på täckning och val av tidpunkt. Medlemmarna i kommittén för utvecklingsbistånd skall mot bakgrund av detta avbinda sitt offentliga utvecklingsbistånd till de minst utvecklade länderna i så stor utsträckning som möjligt och i enlighet med de kriterier och förfaranden som fastställs i denna rekommendation:

i)

Kommitténs medlemmar har enats om att senast den 1 januari 2002 avbinda det offentliga utvecklingsbiståndet till de minst utvecklade länderna på följande områden: betalningsbalansstöd och strukturanpassningsstöd, skuldeftergift, stöd till sektorsprogram och program för flera sektorer, bistånd till investeringsprojekt, importstöd och råvarustöd, avtal om kommersiella tjänster samt offentligt utvecklingsbistånd till icke-statliga organisationer för åtgärder i samband med offentlig upphandling.

ii)

När det gäller investeringsrelaterat tekniskt samarbete och fristående tekniskt samarbete erkänns att den politik som medlemmarna i kommittén för med hänsyn tagen till målen och principerna i rekommendationen kan påverkas av betydelsen att det finns kvar en grundläggande känsla av nationellt engagemang i givarländerna vid sidan av målet att anlita expertis i partnerländerna. Fristående tekniskt samarbete omfattas inte av räckvidden för denna rekommendation.

iii)

När det gäller livsmedelsbistånd erkänns att den politik som medlemmarna i kommittén för med hänsyn tagen till målen och principerna i rekommendationen kan påverkas av de diskussioner som förs och de avtal som sluts i andra internationella forum när det gäller tillhandahållandet av livsmedelsbistånd.

8.

Denna rekommendation gäller inte verksamhet på mindre än 700 000 SDR (130 000 SDR i händelse av investeringsrelaterat tekniskt samarbete).


27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/15


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2111/2005

av den 14 december 2005

om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Gemenskapens verksamhet på lufttrafikområdet bör i första hand syfta till att säkerställa ett långtgående skydd för passagerarna. Dessutom bör full hänsyn tas till de allmänna konsumentskyddskraven.

(2)

En gemenskapsförteckning över lufttrafikföretag som inte uppfyller gällande säkerhetskrav bör ställas till passagerarnas förfogande för att möjliggöra största möjliga insyn. Denna gemenskapsförteckning bör grunda sig på gemensamma kriterier som utarbetats på gemenskapsnivå.

(3)

De lufttrafikföretag som införts i denna gemenskapsförteckning bör få verksamhetsförbud. De verksamhetsförbud som införts i gemenskapsförteckningen bör tillämpas i hela den del av medlemsstaternas territorium på vilket fördraget är tillämpligt.

(4)

Lufttrafikföretag som inte har trafikrättigheter i en eller flera medlemsstater kan ändå flyga till och från gemenskapen om deras flygplan, med eller utan besättning, hyrts in av lufttrafikföretag som har sådana rättigheter. Det bör föreskrivas att ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen även gäller för sådana lufttrafikföretag, eftersom dessa annars skulle kunna flyga inom gemenskapen utan att uppfylla gällande säkerhetskrav.

(5)

Ett lufttrafikföretag som fått verksamhetsförbud skulle kunna tillåtas att utöva trafikrättigheter genom att använda flygplan som hyrts in med besättning (”wet-leased”) från ett lufttrafikföretag som inte har verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(6)

Förfarandet för att uppdatera gemenskapsförteckningen bör möjliggöra snabba beslut för att flygpassagerarna skall ha tillgång till tillfredsställande och aktuell säkerhetsinformation och för att se till att lufttrafikföretag som har åtgärdat brister i säkerheten snarast möjligt avförs från förteckningen. Samtidigt bör förfarandena respektera lufttrafikföretagens rätt att försvara sig och bör inte påverka internationella avtal och konventioner som medlemsstaterna eller gemenskapen är part i, särskilt konventionen om internationell civil luftfart, som undertecknades i Chicago 1944. De genomförandeåtgärder som kommissionen skall besluta om när det gäller förfarandet bör särskilt tillgodose dessa krav.

(7)

När ett lufttrafikföretag har fått verksamhetsförbud bör lämpliga åtgärder vidtas för att hjälpa det berörda lufttrafikföretaget med att åtgärda de brister som ledde till verksamhetsförbudet.

(8)

I undantagsfall bör medlemsstaterna tillåtas att vidta ensidiga åtgärder. I brådskande situationer och när de ställs inför oförutsedda säkerhetsproblem bör medlemsstaterna ha möjlighet att omedelbart utfärda ett verksamhetsförbud beträffande det egna territoriet. Om kommissionen har beslutat att inte föra in ett lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen, bör medlemsstaterna dessutom kunna utfärda eller behålla i kraft ett verksamhetsförbud med hänvisning till ett säkerhetsproblem som inte föreligger i de andra medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör med hänsyn till gemenskapens intressen och för att företräda en gemensam hållning i fråga om luftfartssäkerhet utnyttja dessa möjligheter endast i begränsad omfattning. Detta bör inte påverka tillämpningen av artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (3) och av artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (4).

(9)

Information om säkerheten hos lufttrafikföretag bör publiceras på ett effektivt sätt, exempelvis genom användning av Internet.

(10)

För att konkurrensen på luftfartsområdet skall ge företag och passagerare största möjliga fördelar är det viktigt att konsumenterna får den information som behövs för att de skall kunna göra välgrundade val.

(11)

Till den väsentligaste informationen hör vilket eller vilka lufttrafikföretag som faktiskt utför flygningen. Resenärer som köper en flygresa, som kan vara en tur- och returresa, informeras emellertid inte alltid om vilket eller vilka lufttrafikföretag som faktiskt utför den aktuella flygresan eller de aktuella flygresorna.

(12)

Enligt rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang (5) krävs att resenärerna skall tillhandahållas viss information, men dit hör inte information om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen.

(13)

Enligt rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (6) skall resenärer som bokar en flygning via ett datoriserat bokningssystem ha rätt att få information om vilket lufttrafikföretag som skall utföra flygningen. Inom branschen förekommer emellertid, även inom den reguljära lufttrafiken, att luftfartyg hyrs ut med besättning (wet leasing) eller, vid bokningar utan datoriserat bokningssystem, att det lufttrafikföretag som sålt flygningen i sitt namn faktiskt inte utför den (code-sharing), och passageraren har därvid för närvarande inte någon lagstadgad rätt att få information om vilket lufttrafikföretag som faktiskt kommer att utföra flygningen.

(14)

Genom dessa förfaranden är det möjligt att öka flexibiliteten och ge passagerarna bättre service. Dessutom är det oundvikligt att vissa ändringar som har i synnerhet tekniska orsaker måste göras i sista minuten och detta bidrar till att öka flygsäkerheten. Denna flexibilitet bör dock gå hand i hand med en kontroll av att de bolag som faktiskt genomför flygningarna uppfyller säkerhetskraven och med öppenhet gentemot konsumenterna, i avsikt att garantera dem rätten att göra ett informerat val. Ett rimlig balans mellan lufttrafikföretagens kommersiella livskraft och passagerarnas tillgång till information bör eftersträvas.

(15)

Lufttrafikföretagen bör visa öppenhet gentemot passagerarna när det gäller säkerhetsrelaterad information. Offentliggörandet av sådan information bör bidra till passagerarnas medvetenhet om lufttrafikföretagens pålitlighet i säkerhetshänseende.

(16)

Lufttrafikföretag är skyldiga att meddela de nationella flygsäkerhetsmyndigheterna om säkerhetsbrister samt att korrigera dessa brister utan dröjsmål. Flyg- och markpersonal förväntas vidta lämpliga åtgärder när de upptäcker säkerhetsbrister. Det skulle stå i strid med flygsäkerhetens intresse om personalen bestraffades för detta, vilket följer av artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (7).

(17)

Förutom i samband med de situationer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (8) bör passagerare erbjudas rätten till återbetalning eller ombokning i vissa andra speciella situationer som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, om det finns en tillräckligt nära anknytning till gemenskapen.

(18)

Konsekvenserna av ändringarna rörande vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning för genomförandet av lufttransportavtalet bör, förutom att omfattas av reglerna i denna förordning, regleras genom den lagstiftning som i medlemsstaterna tillämpas på avtal samt relevant gemenskapslagstiftning, särskilt rådets direktiv 90/314/EEG och 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (9).

(19)

Denna förordning utgör en del av en lagstiftningsprocess i syfte att på ett effektivt och enhetligt sätt stärka flygsäkerheten i gemenskapen där Europeiska byrån för luftfartssäkerhet spelar en viktig roll. Då denna byrås befogenheter utökas, till exempel avseende luftfartyg från tredjeländer, kan dess roll enligt denna förordning utvidgas ytterligare. Särskild vikt bör fästas vid att ytterligare förbättra kvaliteten på och kvantiteten av säkerhetsinspektioner av luftfartyg och att harmonisera dessa inspektioner.

(20)

När det föreligger en säkerhetsrisk som inte har lösts av den eller de berörda medlemsstaterna bör kommissionen ha möjlighet att omedelbart anta tillfälliga åtgärder. I sådana fall bör den kommitté som biträder kommissionen i dess arbete enligt denna förordning agera i enlighet med det rådgivande förfarande som anges i artikel 3 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10).

(21)

I alla andra fall bör den kommitté som biträder kommissionen i dess arbete enligt denna förordning agera i enlighet med det föreskrivande förfarande som anges i artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

(22)

Eftersom förhållandet mellan denna förordning och artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen (11) annars skulle vara oklar bör den artikeln upphävas i syfte att skapa rättssäkerhet.

(23)

Medlemsstaterna bör fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i kapitel III i denna förordning och se till att dessa sanktioner tillämpas. Sanktionerna, som kan vara civila eller administrativa sanktioner, bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

(24)

Kommissionen bör analysera tillämpningen av denna förordning och, efter en tillräckligt lång period, avlägga rapport om hur effektiva dess bestämmelser är.

(25)

Alla behöriga civila luftfartsmyndigheter i gemenskapen får besluta att lufttrafikföretag, även om de inte är verksamma på de medlemsstaters territorium där fördraget tillämpas, kan lämna in en begäran hos en sådan myndighet om att låta sig genomgå systematiska granskningar för att kontrollera att det är sannolikt att relevanta säkerhetsnormer uppfylls.

(26)

Denna förordning bör inte hindra medlemsstaterna från att på nationell nivå och i enlighet med gemenskapsrätten upprätta ett kvalitetsmärkningssystem inom lufttrafiken grundat på kriterier som även kan omfatta andra hänsyn än minimikrav beträffande säkerheten.

(27)

I en gemensam förklaring från de båda ländernas utrikesministrar ingick Konungariket Spanien och Förenade kungariket den 2 december 1987 ett avtal om arrangemang för ökat samarbete när det gäller användningen av flygplatsen i Gibraltar. Dessa arrangemang har ännu inte trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   Genom denna förordning fastställs regler om

a)

upprättande och offentliggörande av en gemenskapsförteckning, baserad på gemensamma kriterier, över lufttrafikföretag som av säkerhetsskäl förbjuds att bedriva verksamhet inom gemenskapen,

och om

b)

information till flygpassagerare om vilka lufttrafikföretag som utför de flygningar som dessa passagerare använder.

2.   Tillämpningen av denna förordning på flygplatsen i Gibraltar skall inte anses påverka Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets rättsliga ståndpunkter i tvisten om suveräniteten över det territorium där flygplatsen är belägen.

3.   Denna förordning skall inte tillämpas på flygplatsen i Gibraltar förrän arrangemangen i den gemensamma förklaring som gjordes av Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets utrikesministrar den 2 december 1987 träder i kraft. Konungariket Spanien och Förenade kungariket kommer att underrätta rådet om datumet för detta ikraftträdande.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande.

b)

transportavtal: ett avtal som avser eller omfattar lufttransporttjänster, inbegripet när transporten utgörs av två eller fler flygningar som genomförs av samma eller olika lufttrafikföretag.

c)

den avtalsslutande parten vid lufttransporter: det lufttrafikföretag som ingår ett transportavtal med en passagerare eller, om avtalet avser ett resepaket, en researrangör. Samtliga biljettförsäljare skall också betraktas som avtalsslutande parter vid lufttransporter.

d)

biljettförsäljare: den som säljer en flygbiljett och förmedlar ett transportavtal till en passagerare, oavsett om biljetten bara gäller för en flygning eller är en del av ett resepaket, dock inte ett lufttrafikföretag eller en researrangör.

e)

lufttrafikföretag som utför flygningen: ett lufttrafikföretag som utför eller avser att utföra en flygning enligt ett transportavtal med en passagerare, eller som ombud för en annan juridisk eller fysisk person som har ett transportavtal med denna passagerare.

f)

verksamhetstillstånd eller tekniskt tillstånd: varje juridisk eller administrativ handling från en medlemsstats sida, varvid ett lufttrafikföretag antingen får tillstånd att genomföra flygtjänster till och från medlemsstatens flygplatser eller använda dess luftrum, eller varvid lufttrafikföretaget kan utöva trafikrättigheter.

g)

verksamhetsförbud: avslag på begäran om, samt upphävande, indragning eller begränsning av ett lufttrafikföretags verksamhetstillstånd eller tekniska tillstånd av säkerhetsskäl, eller någon motsvarande säkerhetsåtgärd gentemot ett lufttrafikföretag som inte har några trafikrättigheter i gemenskapen men vars luftfartyg annars skulle kunna användas i gemenskapen under ett leasingavtal.

h)

resepaket: de tjänster som definieras i artikel 2.1 i direktiv 90/314/EEG.

i)

platsreservation: att passageraren har en biljett eller annat bevis som visar att platsreservationen har godkänts och registrerats av den avtalsslutande parten vid lufttransporter.

j)

relevanta säkerhetsnormer: de internationella säkerhetsnormer som ingår i Chicagokonventionen och dess bilagor samt, i tillämpliga fall, de säkerhetsnormer som ingår i relevant gemenskapslagstiftning.

KAPITEL II

GEMENSKAPSFÖRTECKNING

Artikel 3

Upprättande av gemenskapsförteckningen

1.   I syfte att öka flygsäkerheten skall det upprättas en förteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (nedan kallad ”gemenskapsförteckningen”). Varje medlemsstat skall inom sitt territorium se till att de verksamhetsförbud som finns upptagna i gemenskapsförteckningen respekteras av de lufttrafikföretag som har belagts med sådana förbud.

2.   De gemensamma kriterierna för att belägga ett lufttrafikföretag med verksamhetsförbud, vilka skall baseras på de relevanta säkerhetsnormerna, fastställs i bilagan (nedan kallade ”de gemensamma kriterierna”). Kommissionen får ändra bilagan, särskilt för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.

3.   I syfte att upprätta gemenskapsförteckningen för första gången skall alla medlemsstater, senast den 16 februari 2006, meddela kommissionen vilka lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud på deras territorium och ange orsakerna till att sådana förbud beslutats samt lämna all annan relevant information. Kommissionen skall informera de andra medlemsstaterna om dessa verksamhetsförbud.

4.   Kommissionen skall, inom en månad efter mottagandet av informationen från medlemsstaterna, på grundval av de gemensamma kriterierna besluta om verksamhetsförbud för de berörda lufttrafikföretagen och upprätta gemenskapsförteckningen över lufttrafikföretag som den belagt med verksamhetsförbud, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.

Artikel 4

Uppdatering av gemenskapsförteckningen

1.   Gemenskapsförteckningen skall uppdateras

a)

för att belägga ett lufttrafikföretag med verksamhetsförbud och inkludera detta lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen på grundval av de gemensamma kriterierna,

b)

för att avföra ett lufttrafikföretag från gemenskapsförteckningen, om den brist eller de brister i säkerheten som var anledningen till att lufttrafikföretaget fördes in i gemenskapsförteckningen har åtgärdats och det inte finns någon annan orsak att, på grundval av de gemensamma kriterierna, låta lufttrafikföretaget stå kvar i gemenskapsförteckningen,

c)

för att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som finns med på gemenskapsförteckningen.

2.   Kommissionen skall, på eget initiativ eller på en medlemsstats begäran, besluta att uppdatera gemenskapsförteckningen så snart som detta krävs enligt punkt 1, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3 och på grundval av de gemensamma kriterierna. Kommissionen skall minst var tredje månad kontrollera om gemenskapsförteckningen bör uppdateras.

3.   Varje medlemsstat och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet skall till kommissionen överlämna all information som kan vara av betydelse för uppdateringen av gemenskapsförteckningen. Kommissionen skall vidarebefordra all relevant information till de andra medlemsstaterna.

Artikel 5

Provisoriska åtgärder för uppdatering av gemenskapsförteckningen

1.   Då det är uppenbart att ett lufttrafikföretags fortsatta verksamhet i gemenskapen sannolikt utgör en allvarlig säkerhetsrisk och att en sådan risk inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt genom brådskande åtgärder från den eller de berörda medlemsstaternas sida i enlighet med artikel 6.1, får kommissionen provisoriskt vidta de åtgärder som avses i artikel 4.1 a eller c, i enlighet med förfarandet i artikel 15.2.

2.   Kommissionen skall så snabbt som möjligt och senast inom tio arbetsdagar hänskjuta ärendet till den kommitté som avses i artikel 15.1 och fatta beslut om att bekräfta, ändra, återkalla eller förlänga den åtgärd som den vidtagit enligt punkt 1 i den här artikeln, i enlighet med förfarandet i artikel 15.3.

Artikel 6

Undantagsåtgärder

1.   I brådskande fall skall denna förordning inte hindra en medlemsstat från att reagera på ett oförutsett säkerhetsproblem genom att under iakttagande av de gemensamma kriterierna införa ett omedelbart verksamhetsförbud beträffande sitt eget territorium.

2.   Ett beslut av kommissionen att inte ta med ett lufttrafikföretag i gemenskapsförteckningen i enlighet med förfarandet i artiklarna 3.4 eller 4.2 skall inte hindra en medlemsstat från att införa eller behålla i kraft ett verksamhetsförbud mot det berörda lufttrafikföretaget på grund av ett säkerhetsproblem som särskilt berör den medlemsstaten.

3.   I de situationer som avses i punkterna 1 och 2 skall den berörda medlemsstaten omedelbart informera kommissionen, som skall informera de andra medlemsstaterna. I de situationer som avses i punkt 1 skall den berörda medlemsstaten utan dröjsmål inlämna en begäran till kommissionen om uppdatering av gemenskapsförteckningen, i enlighet med artikel 4.2.

Artikel 7

Rätten till försvar

När kommissionen antar de beslut som avses i artiklarna 3.4, 4.2 och artikel 5 skall den se till att lufttrafikföretaget ges möjlighet att höras, varvid hänsyn skall tas till behovet av att i vissa fall vidta ett brådskande förfarande.

Artikel 8

Genomförandeåtgärder

1.   Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 15.3 vid behov anta genomförandeåtgärder i syfte att föreskriva detaljerade regler för de förfaranden som avses i detta kapitel.

2.   Kommissionen skall när den fastställer dessa åtgärder ta vederbörlig hänsyn till att beslut måste kunna fattas snabbt i samband med uppdateringen av gemenskapens förteckning och den skall vid behov ge möjlighet till ett brådskande förfarande.

Artikel 9

Offentliggörande

1.   Gemenskapsförteckningen och eventuella ändringar i den skall omedelbart offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att underlätta allmänhetens tillgång till gemenskapsförteckningen i dess senast uppdaterade version, framför allt genom användning av Internet.

3.   De avtalsslutande parterna vid lufttransporter, civila luftfartsmyndigheter, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och flygplatser inom medlemsstaternas territorier skall genom information på sina webbplatser och, i tillämpliga fall, i sina lokaler se till att passagerarna får kännedom om gemenskapsförteckningen.

KAPITEL III

INFORMATION TILL PASSAGERARE

Artikel 10

Tillämpningsområde

1.   Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla transport av passagerare med flyg, när flygningen ingår i ett transportavtal och transporten startar inom gemenskapen, och

a)

flygningen avgår från en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt,

eller

b)

flygningen avgår från en flygplats i ett tredjeland och anländer till en flygplats inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt,

eller

c)

flygningen avgår från en flygplats i ett tredjeland och anländer till en annan sådan flygplats.

2.   Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla oberoende av om det rör sig om ett reguljärflyg eller icke-reguljärflyg, och oberoende av om flygningen utgör en del av ett resepaket eller inte.

3.   Bestämmelserna i detta kapitel skall inte påverka passagerares rättigheter enligt direktiv 90/314/EEG och förordning (EEG) nr 2299/89.

Artikel 11

Information om vilket lufttrafikföretag som utför flygningen

1.   I samband med platsreservationen skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter informera passageraren om vilket eller vilka lufttrafikföretag som utför flygningen, oavsett på vilket sätt reservationen skett.

2.   Om namnet på det eller de lufttrafikföretag som utför flygningen ännu inte är känt vid tidpunkten för reservationen skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter se till att passageraren informeras om namnet på det eller de lufttrafikföretag som förmodligen kommer att utföra den eller de aktuella flygningarna. I sådana fall skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter se till att passageraren informeras om namnet på det eller de lufttrafikföretag som utför flygningen så snart som detta fastställts.

3.   Om det eller de lufttrafikföretag som skall utföra flygningen ändras efter platsreservationen skall det avtalsslutande lufttrafikföretaget, oberoende av orsaken till ändringen, omedelbart vidta alla lämpliga åtgärder för att säkra att passagerarna informeras om ändringen så snart som möjligt. Passagerarna skall under alla omständigheter informeras vid incheckningen, eller vid ombordstigningen i de fall då det inte krävs någon incheckning för anslutningsflyg.

4.   Lufttrafikföretaget eller researrangören, allt efter omständigheterna, skall se till att den berörda avtalsslutande parten vid lufttransporter informeras om vilket eller vilka lufttrafikföretag som skall utföra flygningen så snart detta blir känt, särskilt om det har skett en ändring.

5.   Om en biljettförsäljare inte har informerats om vilket lufttrafikföretag som skall utföra flygningen skall denna biljettförsäljare inte anses skyldig till att inte ha uppfyllt kraven i denna artikel.

6.   Skyldigheten för den avtalsslutande parten vid lufttransporter att informera passagerarna om vilket eller vilka lufttrafikföretag som skall utföra flygningen skall uttryckligen anges i de allmänna försäljningsvillkor som är tillämpliga på transportavtalet.

Artikel 12

Rätt till återbetalning eller ombokning

1.   Denna förordning skall inte påverka rätten till ersättning eller ombokning enligt förordning (EG) nr 261/2004.

2.   I de fall förordning (EG) nr 261/2004 inte är tillämplig och

a)

det lufttrafikföretag som skulle utföra flygningen och som meddelats passageraren har förts in i gemenskapens förteckning och belagts med verksamhetsförbud, vilket lett till att den berörda flygningen blivit inställd, eller skulle ha lett till att den blivit inställd om den berörda flygningen hade ägt rum inom gemenskapen,

eller

b)

det lufttrafikföretag som skulle utföra flygningen och som meddelats passageraren har ersatts av ett annat lufttrafikföretag som förts in i gemenskapsförteckningen och har belagts med verksamhetsförbud, vilket lett till att den berörda flygningen blivit inställd, eller skulle ha lett till att den blivit inställd om den berörda flygningen hade ägt rum inom gemenskapen,

skall den avtalsslutande parten vid lufttransporter, som är part i transportavtalet, erbjuda passageraren den rätt till återbetalning eller ombokning som fastställs i artikel 8 i förordning (EG) nr 261/2004, under förutsättning att passageraren, i det fall då flygningen inte blev inställd, valde att avstå från denna flygning.

3.   Punkt 2 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i förordning (EG) nr 261/2004.

Artikel 13

Sanktioner

Medlemsstaterna skall säkerställa att reglerna i detta kapitel efterlevs och fastställa sanktioner vid överträdelser av dessa regler. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Rapport och ändringsförslag

Kommissionen skall senast den 16 januari 2009 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna förordning. Rapporten skall vid behov åtföljas av förslag till ändringar av förordningen.

Artikel 15

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av den kommitté som anges i artikel 12 i förordning (EEG) nr 3922/91 (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

4.   Kommissionen får rådgöra med kommittén i varje fråga som gäller tillämpningen av denna förordning.

5.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 16

Upphävande

Artikel 9 i direktiv 2004/36/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft tjugo dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 10, 11 och 12 skall tillämpas från och med den 16 juli 2006 och artikel 13 skall tillämpas från och med den 16 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 december 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 28 september 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 16 november 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 december 2005.

(3)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2871/2000 (EGT L 333, 29.12.2000, s. 47).

(4)  EGT L 240, 7.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1701/2003 (EUT L 243, 27.9.2003, s. 5).

(5)  EGT L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  EGT L 220, 29.7.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 323/1999 (EGT L 40, 13.2.1999, s. 1).

(7)  EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.

(8)  EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.

(9)  EGT L 95, 21.4.1993, s. 29.

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 76.


BILAGA

Gemensamma kriterier för att på gemenskapsnivå överväga ett införande av verksamhetsförbud på grund av säkerhetsskäl

Beslut om åtgärder på gemenskapsnivå skall vidtas på grundval av en bedömning av varje enskilt fall. Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall skall ett lufttrafikföretag eller alla lufttrafikföretag som godkänts i samma stat kunna komma i fråga för åtgärder på gemenskapsnivå.

Vid bedömningen av om ett lufttrafikföretag bör förbjudas helt eller delvis skall det utredas om lufttrafikföretaget uppfyller relevanta säkerhetsnormer, varvid hänsyn skall tas till följande:

1.

Bevis för allvarliga säkerhetsbrister hos ett lufttrafikföretag:

Rapporter som visar på allvarliga säkerhetsbrister, eller ett lufttrafikföretags fortlöpande underlåtelse att ta itu med de brister som upptäckts vid rampinspektioner som genomförts inom ramen för det SAFA-program som tidigare förelagts lufttrafikföretaget.

Allvarliga säkerhetsbrister som upptäckts inom ramen för insamlingen av information i enlighet med artikel 3 i direktiv 2004/36/EG om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land.

Verksamhetsförbud som ett tredjeland har meddelat mot ett lufttrafikföretag på grund av styrkta brister med avseende på internationella säkerhetsnormer.

Styrkt information om olyckor eller allvarliga incidenter som tyder på latenta systematiska säkerhetsbrister.

2.

Bristande förmåga och/eller vilja hos ett lufttrafikföretag att ta itu med säkerhetsbrister som tar sig uttryck i följande:

Bristande öppenhet eller brist på adekvat information i rätt tid från ett lufttrafikföretags sida som svar på en förfrågan från en medlemsstats civila luftfartsmyndigheter när det gäller säkerhetsaspekterna av företagets verksamhet.

Olämplig eller otillräcklig plan för avhjälpande åtgärder som ingivits som svar på en identifierad allvarlig säkerhetsbrist.

3.

Bristande förmåga och/eller vilja hos de myndigheter som ansvarar för tillsynen över ett lufttrafikföretag att ta itu med säkerhetsbrister, som tar sig uttryck i följande:

Bristande samarbete från en annan stats ansvariga myndigheters sida med en medlemsstats civila luftfartsmyndigheter, när det finns tvivel om säkerheten i den verksamhet som bedrivs av ett lufttrafikföretag som licensierats eller godkänts i den aktuella staten.

Bristande förmåga hos de myndigheter som är ansvariga för tillsynen över lufttrafikföretaget att genomföra och tillämpa de relevanta säkerhetsföreskrifterna. Särskild hänsyn bör tas till

a)

revisioner och därav följande planer för avhjälpande åtgärder som utarbetats inom ramen för ICAO:s Universal Safety Oversight Audit Programme eller enligt tillämplig gemenskapslagstiftning,

b)

om verksamhetstillståndet eller det tekniska tillståndet för det lufttrafikföretag som står under den aktuella statens tillsyn tidigare har vägrats eller dragits in av en annan stat,

c)

om lufttrafikföretagets tillstånd inte har utfärdats av den ansvariga myndigheten i den stat där lufttrafikföretaget har sitt huvudsakliga driftställe.

Bristande förmåga hos de ansvariga myndigheterna i den stat där det flygplan som används av lufttrafikföretaget registrerats att utöva tillsyn över det flygplan som används av lufttrafikföretaget i överensstämmelse med den statens skyldigheter enligt Chicagokonventionen.


27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/23


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2112/2005

av den 21 november 2005

om tillträde till gemenskapens externa bistånd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Bruket att direkt eller indirekt binda beviljandet av bistånd till köp av varor och tjänster som anskaffas genom detta bistånd i givarlandet minskar biståndets effektivitet och är inte förenligt med en utvecklingspolitik som gynnar de fattiga. Avbindning av bistånd är inte ett mål i sig utan bör användas som ett verktyg för att förstärka andra faktorer i kampen mot fattigdomen, såsom egenansvar, regional integration och kapacitetsuppbyggnad, och vara inriktat på att ge de lokala och regionala leverantörerna av varor och tjänster i u-länderna en starkare ställning.

(2)

I mars 2001 antog OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (DAC) en rekommendation angående avbindning av det offentliga utvecklingsbiståndet till de minst utvecklade länderna (”Recommendation on Untying Official Development Assistance to the Least Developed Countries”) (2). Medlemsstaterna har antagit den rekommendationen, och kommissionen har fastställt att grundtanken i denna skall vara vägledande för gemenskapens bistånd.

(3)

Den 14 mars 2002 drog rådet (allmänna frågor), vid det möte som hölls i anslutning till Europeiska rådets möte i Barcelona som förberedelse för den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i Monterrey den 18–22 mars 2002, slutsatsen att Europeiska unionen kommer att ”genomföra rekommendationen från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd om obundet bistånd till de minst utvecklade länderna och fortsätta diskussionerna om möjligheten till ytterligare obundet bistånd. EU skall också överväga åtgärder för ytterligare obundet gemenskapsstöd samtidigt som man behåller det befintliga systemet med förmånspriser inom ramen för EU–AVS”.

(4)

Den 18 november 2002 antog kommissionen ett meddelande till rådet och Europaparlamentet med titeln ”Obundet bistånd: öka biståndets effektivitet”. I meddelandet redogör kommissionen för sin ståndpunkt i denna fråga och för möjligheterna att genomföra åtagandet från Barcelona inom ramen för EU:s system för utvecklingsbistånd.

(5)

I sina slutsatser av den 20 maj 2003 angående obundet bistånd underströk rådet behovet av att göra gemenskapsbiståndet ännu mera obundet. Rådet godkände de villkor som fastställts i meddelandet och fattade beslut om de föreslagna valmöjligheterna.

(6)

Europaparlamentet antog den 4 september 2003 en resolution om ovannämnda meddelande (3), i vilken parlamentet noterade behovet av att göra gemenskapens bistånd ännu mera obundet. Parlamentet stödde de villkor som fastställts i meddelandet och godkände de åtgärder som föreslagits. Parlamentet framhöll också att det är nödvändigt att fortsätta debatten om att göra biståndet mera obundet på grundval av kompletterande undersökningar och välgrundade förslag och begärde uttryckligen ”en tydlig viljeyttring om lokalt och regionalt samarbete, där man, i fallande ordning, prioriterar leverantörer från mottagarlandet, utvecklingsländer som är grannar till mottagarlandet samt andra utvecklingsländer”, i syfte att stärka mottagarländernas ansträngningar för att förbättra sin egen produktion på ett nationellt, regionalt, lokalt och familjemässigt plan, samt åtgärder som syftar till att förbättra allmänhetens tillgång till livsmedel och grundläggande tjänster, i linje med lokala sedvänjor och produktions- och handelssystem.

(7)

Det är nödvändigt att ta hänsyn till flera faktorer när tillträde till gemenskapens externa bistånd skall fastställas. De regler som fastställer vilka personer som är stödberättigande föreskrivs i artikel 3. De regler som fastställer ursprunget för utrustning och material som inköps av stödberättigade personer föreskrivs i artiklarna 4 och 5. Definitionen av och villkoren för genomförandet av principen om ömsesidighet fastställs i artikel 6. Undantagen och genomförandet av dessa fastställs i artikel 7. Särskilda bestämmelser angående de åtgärder som finansieras genom en internationell organisation eller en regional organisation, eller som samfinansieras med ett tredjeland, fastställs i artikel 8. Särskilda bestämmelser angående humanitärt bistånd fastställs i artikel 9.

(8)

Tillträde till gemenskapens externa bistånd fastställs i de grundläggande rättsakter som reglerar sådant bistånd och i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4) (nedan kallad ”budgetförordningen”). De ändringar som görs genom den här förordningen i fråga om tillträde till gemenskapens bistånd innebär att alla dessa instrument måste ändras. Alla ändringar i de berörda grundläggande rättsakterna framgår av bilaga I till den här förordningen.

(9)

När kontrakt tilldelas inom ramen för ett gemenskapsinstrument kommer särskild hänsyn att tas till hur väl ILO:s internationellt överenskomna grundläggande arbetsnormer respekteras, det vill säga konventioner om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, avskaffande av tvångsarbete, avskaffande av diskriminering i frågor som rör sysselsättning samt avskaffande av barnarbete.

(10)

När kontrakt tilldelas inom ramen för ett gemenskapsinstrument kommer särskild hänsyn att tas till hur väl följande internationellt överenskomna miljökonventioner respekteras: konventionen om biologisk mångfald från 1992, Cartagenaprotokollet om biosäkerhet från 2000 samt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar från 1997.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs reglerna för berörda parters tillträde till gemenskapens externa biståndsinstrument som finansieras med medel från Europeiska unionens allmänna budget enligt förteckningen i bilaga I.

Artikel 2

Definitioner

För tolkningen av de uttryck som används i denna förordning hänvisas till budgetförordningen och till kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5).

Artikel 3

Regler för stödberättigande

1.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument skall vara öppet för alla juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen, i ett av Europeiska gemenskapen erkänt officiellt kandidatland eller i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument med en tematisk räckvidd enligt definitionen i bilaga I del A skall vara öppet för alla juridiska personer som är etablerade i ett utvecklingsland enligt förteckningen från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (DAC) i bilaga II, utöver de juridiska personer som redan är berättigade i enlighet med det berörda instrumentet.

3.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument med en geografisk räckvidd enligt definitionen i bilaga I del B skall vara öppet för alla juridiska personer som är etablerade i ett utvecklingsland enligt förteckningen från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (DAC) i bilaga II och som uttryckligen anges vara berättigade, liksom de som redan angivits som berättigade i enlighet med det berörda instrumentet.

4.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument skall vara öppet för alla juridiska personer som är etablerade i ett annat land än de som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel, i de fall där det ömsesidiga tillträdet till deras externa bistånd har fastställts i enlighet med artikel 6.

5.   Deltagande i tilldelningen av upphandlingskontrakt eller bidragskontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument skall vara öppet för internationella organisationer.

6.   Ovanstående skall inte påverka deltagande av kategorier av organisationer som är berättigade till kontrakt, och inte heller tillämpningen av det undantag som föreskrivs i artikel 114.1 i budgetförordningen.

Artikel 4

Experter

De experter som anlitas av de anbudsgivare som avses i artiklarna 3 och 8 får vara av vilken nationalitet som helst. Denna artikel påverkar inte tillämpningen av de kvalitativa och finansiella kraven i gemenskapens bestämmelser om upphandling.

Artikel 5

Ursprungsregler

All utrustning och allt material som inköps inom ramen för ett kontrakt som finansieras genom ett gemenskapsinstrument skall ha ursprung i gemenskapen eller i ett stödberättigat land enligt artiklarna 3 och 7 i denna förordning. Begreppet ”ursprung” enligt denna förordning definieras i den berörda gemenskapslagstiftningen om ursprungsregler för tulländamål.

Artikel 6

Ömsesidighet gentemot tredjeländer

1.   Ömsesidigt tillträde till gemenskapens externa bistånd skall beviljas ett land som omfattas av artikel 3.4, förutsatt att ett sådant land beviljar medlemsstaterna och det berörda mottagarlandet tillträde på lika villkor.

2.   Ömsesidigt tillträde till gemenskapens externa bistånd skall beviljas på grundval av en jämförelse mellan EU och andra givare och skall avse sektorn enligt OECD:s kommitté för utvecklingsbistånds definition av kategorier, eller landet, oberoende av om landet i fråga är ett givar- eller ett mottagarland. Beslutet att bevilja ett givarland ömsesidighet skall ske på grundval av hur öppet och enhetligt givarstödet är och på dess proportionalitet, inbegripet dess kvalitativa och kvantitativa art.

3.   Ömsesidigt tillträde till gemenskapens externa bistånd skall fastställas genom ett särskilt beslut avseende ett visst land eller en viss regional grupp av länder. Ett sådant beslut skall antas, i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6), av den kommitté som har ansvar för det berörda instrumentet och med beaktande av de förfaranden som gäller för detta. Europaparlamentets rätt att regelbundet informeras, i enlighet med artikel 7.3 i det beslutet, skall iakttas fullt ut. Ett sådant beslut skall gälla i minst ett år.

4.   Ömsesidigt tillträde till gemenskapens externa bistånd i de minst utvecklade länder som förtecknas i bilaga II skall automatiskt beviljas de tredjeländer som förtecknas i bilaga III.

5.   Samråd skall ske med mottagarländerna inom ramen för det förfarande som beskrivs i punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 7

Undantag från reglerna om stödberättigande och ursprung

1.   I väl motiverade undantagsfall får kommissionen utvidga stödberättigandet till att omfatta juridiska personer i ett land som inte är stödberättigat enligt artikel 3.

2.   I väl motiverade undantagsfall får kommissionen tillåta inköp av utrustning och material som har ursprung i ett land som inte är stödberättigat enligt artikel 3.

3.   De undantag som föreskrivs i punkterna 1 och 2 kan anses vara berättigade om produkterna eller tjänsterna inte finns att tillgå på de berörda ländernas marknader, i synnerligen brådskande fall, eller om reglerna för stödberättigande skulle göra det omöjligt eller synnerligen svårt att genomföra ett projekt, ett program eller en åtgärd.

Artikel 8

Åtgärder som inbegriper internationella organisationer eller samfinansiering

1.   När gemenskapens finansiering avser en åtgärd som genomförs genom en internationell organisation skall deltagandet i de tillämpliga kontraktsförfarandena vara öppet för alla juridiska personer som är stödberättigade enligt artikel 3 samt för alla juridiska personer som är stödberättigade enligt den organisationens regler, och det skall sörjas för att alla givare garanteras en jämlik behandling. Samma regler skall gälla för utrustning och material.

2.   När gemenskapens finansiering avser en åtgärd som samfinansieras med ett tredjeland för vilket ömsesidigheten i artikel 6 gäller, eller med en regional organisation eller en medlemsstat, skall deltagandet i de tillämpliga kontraktsförfarandena vara öppet för alla juridiska personer som är stödberättigade enligt artikel 3 samt för alla juridiska personer som är stödberättigade enligt bestämmelserna i ett sådant tredjeland, en sådan regional organisation eller medlemsstat. Samma regler skall gälla för utrustning, material och experter.

3.   När det gäller livsmedelshjälp skall tillämpningen av denna artikel begränsas till katastrofinsatser.

Artikel 9

Humanitärt bistånd och icke-statliga organisationer

1.   När det gäller sådant humanitärt bistånd som avses i rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd (7) och sådant bistånd som kanaliseras direkt via icke-statliga organisationer och som avses i rådets förordning (EG) nr 1658/98 av den 17 juli 1998 om samfinansiering med europeiska icke-statliga organisationer (NGO) på utvecklingens område av åtgärder på områden av intresse för utvecklingsländerna (8), skall bestämmelserna angående kriterier för stödberättigande i artikel 3 inte gälla för urvalet av bidragsmottagare.

2.   Mottagarna av dessa bidrag skall följa de bestämmelser som fastställs i denna förordning, i de fall där ett upphandlingskontrakt är nödvändigt för genomförandet av det humanitära biståndet och sådant bistånd som kanaliseras direkt via icke-statliga organisationer och som avses i förordning (EG) nr 1658/98.

Artikel 10

Respekt för centrala principer och förstärkande av lokala marknader

1.   För att påskynda utrotningen av fattigdom genom främjande av lokala kapaciteter, marknader och inköp, skall särskild hänsyn tas till lokal och regional upphandling i partnerländer.

2.   Anbudsgivare som tilldelats kontrakt skall respektera internationellt överenskomna grundläggande arbetsnormer, det vill säga ILO:s viktigaste arbetsnormer, konventioner om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, avskaffande av tvångsarbete, avskaffande av diskriminering i frågor som rör sysselsättning samt avskaffande av barnarbete.

3.   Utvecklingsländernas tillträde till gemenskapens externa bistånd skall möjliggöras genom alla lämpliga former av tekniskt bistånd.

Artikel 11

Genomförande av förordningen

Genom denna förordning ändras och regleras de relevanta delarna av alla de nuvarande gemenskapsinstrument som förtecknas i bilaga I. Kommissionen skall periodiskt ändra bilagorna II till IV till denna förordning för att beakta eventuella förändringar i texter antagna av OECD.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 november 2005.

På rådets vägnar

J. STRAW

Ordförande


(1)  EUT C 157, 28.6.2005, s. 99.

(2)  OECD/DAC:s årsrapport 2001, 2002, volym 3, nr 1, s. 46.

(3)  EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 474.

(4)  EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  EGT L 163, 2.7.1996, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  EGT L 213, 30.7.1998, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003.


BILAGA I

Följande ändringar skall göras i de gemenskapsinstrument som anges nedan:

DEL A – Gemenskapsinstrument med en tematisk räckvidd

1)

Rådets förordning (EG) nr 1725/2001 av den 23 juli 2001 om åtgärder mot antipersonella landminor i andra tredje länder än utvecklingsländer (1).

Artikel 4.2 skall ersättas med följande:

”2.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (2).

I artikel 7.3 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i förordning (EG) nr 2112/2005”

2)

Rådets förordning (EG) nr 976/1999 av den 29 april 1999 om att fastställa krav för genomförande av gemenskapsåtgärder som inte avser utvecklingssamarbete och som inom ramen för gemenskapens utvecklingspolitik bidrar till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje land (3).

I artikel 5.1 skall följande mening läggas till:

”Rätten till bidragskontrakt skall vidare fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (4).

Artikel 6 skall ersättas följande:

”Artikel 6

För att vara berättigade till stöd från gemenskapen skall de partner som avses i artikel 5.1 ha sitt huvudkontor i ett land som är berättigat till stöd från gemenskapen enligt denna förordning, likväl som enligt förordning (EG) nr 2112/2005. Detta huvudkontor skall utgöra den faktiska medelpunkten för alla beslut om åtgärder som finansieras enligt denna förordning. Detta huvudkontor får i undantagsfall vara beläget i ett annat tredjeland.”

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i denna förordning likväl som enligt förordning (EG) nr 2112/2005.

2.   Ursprunget för de varor och material som inköps enligt denna förordning skall fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2112/2005.”

DEL B – Gemenskapsinstrument med en geografisk räckvidd

3)

Rådets förordning (EG) nr 2500/2001 av den 17 december 2001 om ekonomiskt stöd till Turkiet inför anslutningen (5).

I artikel 8.7 skall följande mening läggas till i första stycket:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (6).

I artikel 8.7 skall följande mening läggas till i andra stycket:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs vidare i förordning (EG) nr 2112/2005.”

I artikel 8 skall följande punkt läggas till:

”8.   Ursprunget för de varor och material som inköps enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2112/2005.”

4)

Rådets förordning (EG) nr 2666/2000 av den 5 december 2000 om bistånd till Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Förbundsrepubliken Jugoslavien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (7).

I artikel 7.3 skall följande mening läggas till:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (8).

Artikel 7.4 skall ersättas med följande:

”4.   Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i förordning (EG) nr 2112/2005.”

5)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 99/2000 av den 29 december 1999 om bistånd till partnerstaterna i Östeuropa och Centralasien (9).

I artikel 11.3 skall följande mening läggas till:

”Ursprunget för de varor och material som inköps enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de ursprungsregler och undantag från dessa som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (10).

I artikel 11.4 skall följande mening läggas till:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2112/2005.”

I artikel 11.5 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland skall vidare fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 2112/2005.”

6)

Rådets förordning (EG) nr 1267/1999 av den 21 juni 1999 om upprättande av ett strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (11).

I artikel 6a.1 skall följande mening läggas till:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (12).

I artikel 6a.2 skall följande stycke läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland skall vidare fastställas i förordning (EG) nr 2112/2005.”

7)

Rådets förordning (EG) nr 1268/1999 av den 21 juni 1999 om gemenskapsstöd för föranslutningsåtgärder för jordbruket och landsbygdens utveckling i kandidatländerna i Central- och Östeuropa under föranslutningsperioden (13).

I artikel 3.3 skall följande mening läggas till:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i denna, liksom i rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (14).

8)

Rådets förordning (EEG) nr 1488/96 av den 23 juli 1996 om finansiella och tekniska stödåtgärder (Meda) för reformering av ekonomiska och sociala strukturer inom ramen för partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet (15).

I artikel 8.1 skall följande mening läggas till:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i denna, liksom i rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (16).

I artikel 8.8 skall följande mening läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland fastställs i förordning (EG) nr 2112/2005.”

9)

Rådets förordning (EEG) nr 1762/92 av den 29 juni 1992 om genomförandet av protokollen om ekonomiskt och tekniskt samarbete som slutits av gemenskapen med icke-medlemsländer i Medelhavsområdet (17).

I artikel 2.1 skall följande stycke läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland skall vidare fastställas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (18).

10)

Rådets förordning (EEG) nr 443/92 av den 25 februari 1992 om finansiellt och tekniskt bistånd till och ekonomiskt samarbete med utvecklingsländerna i Asien och Latinamerika (19).

I artikel 9 skall följande stycke läggas till:

”Deltagande i kontraktsförfaranden som genomförs genom en internationell organisation eller som samfinansieras med ett tredjeland skall vidare fastställas i rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd (20).

I artikel 13 skall följande stycke läggas till:

”Rätten att delta i anbudsförfaranden enligt denna förordning skall vidare fastställas enligt de regler för stödberättigande och undantag från dessa som fastställs i förordning (EG) nr 2112/2005.”


(1)  EGT L 234, 1.9.2001, s. 6.

(2)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

(3)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2242/2004 (EUT L 390, 31.12.2004, s. 21).

(4)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

(5)  EGT L 342, 27.12.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 850/2005 (EUT L 141, 4.6.2005, s. 1).

(6)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

(7)  EGT L 306, 7.12.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2257/2004 (EUT L 389, 30.12.2004, s. 1).

(8)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

(9)  EGT L 12, 18.1.2000, s. 1.

(10)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

(11)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 73. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2257/2004.

(12)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

(13)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 87. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2257/2004.

(14)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

(15)  EGT L 189, 30.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2698/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 1).

(16)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

(17)  EGT L 181, 1.7.1992, s. 1.

(18)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”

(19)  EGT L 52, 27.2.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

(20)  EGT L 344, 27.12.2005, s. 23.”


BILAGA II

Förteckning från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (DAC) över biståndsmottagare per den 1 januari 2003

Del I: Utvecklingsländer och utvecklingsterritorier

(offentligt utvecklingsbistånd)

Del II: Övergångsländer och övergångsterritorier

(offentligt bistånd)

Minst utvecklade länder

Övriga låginkomstländer (BNI per capita < 745 dollar 2001)

Länder med lägre medelinkomst (BNI per capita 746-2 975 dollar 2001)

Länder med högre medelinkomst (BNI per capita 2 976–9 205 dollar 2001)

Höginkomstländer (BNI per capita > 9 206 dollar 2001)

Länder i Central- och Östeuropa och de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen

Mera avancerade utvecklingsländer och utvecklingsterritorier

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Centralafrikanska republiken

Djibouti

Ekvatorialguinea

Eritrea

Etiopien

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Jemen

Kambodja

Kap Verde

Kiribati

Komorerna

Kongo, Dem. rep.

Laos

Lesotho

Liberia

Madagaskar

Malawi

Maldiverna

Mali

Mauretanien

Moçambique

Myanmar

Nepal

Niger

Rwanda

Salomonöarna

Samoa

São Tomé och Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Tchad

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambia

Östtimor

Armenien (1)

Azerbajdzjan (1)

Elfenbenskusten

Georgien (1)

Ghana

Indien

Indonesien

Kamerun

Kenya

Kirgizistan (1)

Kongo, rep.

Korea, Dem. rep.

Moldavien (1)

Mongoliet

Nicaragua

Nigeria

Pakistan

Papua Nya Guinea

Tadzjikistan (1)

Uzbekistan (1)

Vietnam

Zimbabwe

Albanien (1)

Algeriet

Belize

Bolivia

Bosnien och Hercegovina

Colombia

Dominikanska republiken

Ecuador

Egypten

El Salvador

Fiji

Filippinerna

Guatemala

Guyana

Honduras

Irak

Iran

Jamaica

Jordanien

Kazakstan (1)

Kina

Kuba

Makedonien (f.d. jugoslaviska republiken)

Marocko

Marshallöarna

Mikronesiska federationen

Namibia

Niue

De självstyrande palestinska områdena

Paraguay

Peru

Saint Vincent och Grenadi nerna

Serbien och Montenegro

Sri Lanka

Surinam

Swaziland

Sydafrika

Syrien

Thailand

Tokelau öarna (2)

Tonga

Tunisien

Turkiet

Turkmenistan (1)

Wallis- och Futunaöarna (2)

Botswana

Brasilien

Chile

Cooköarna

Costa Rica

Dominica

Gabon

Grenada

Kroatien

Libanon

Malaysia

Mauritius

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Saint Helena (2)

Saint Lucia

Venezuela

Bahrain

Bulgarien (1)

Estland (1)

Lettland (1)

Litauen (1)

Polen (1)

Rumänien (1)

Ryssland (1)

Slovakien (1)

Tjeckien (1)

Ukraina (1)

Ungern (1)

Vitryssland (1)

Aruba (1)

Bahamas

Bermuda (2)

Brittiska Jungfruöarna (2)

Brunei

Caymanöarna (2)

Cypern

Falklandsöarna (2)

Franska Polynesien (2)

Förenade Arabemiraten

Gibraltar (2)

Hongkong, Kina (2)

Israel

Kinesiska Taipei

Korea

Kuwait

Libyen

Macao (2)

Malta

Nederländska Antillerna (2)

Nya Kaledonien (2)

Qatar

Singapore

Slovenien (2)

Tröskel för berättigande till lån från Världsbanken (5 185 dollar 2001)

Anguilla (2)

Antigua och Barbuda

Argentina

Barbados

Mexiko

Montserrat (2)

Oman

Palau

Saint Kitts och Nevis

Saudiarabien

Seychellerna

Trinidad och Tobago

Turks- och Caicosöarna (2)

Uruguay


(1)  Länder i centrala och östra Europa och nya oberoende stater i f.d. Sovjetunionen.

(2)  Territorier.


BILAGA III

FÖRTECKNING ÖVER MEDLEMMAR I OECD:S KOMMITTÉ FÖR UTVECKLINGSBISTÅND

Australien, Belgien, Danmark, Europeiska kommissionen, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Förenta staterna, Grekland, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.


BILAGA IV

Utdrag ur rekommendationen från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (OECD/DAC), mars 2001, angående avbindning av det offentliga utvecklingsbiståndet till de minst utvecklade länderna (”Recommendation on Untying Official Development Assistance to the Least Developed Countries”)

II.   Genomförande

a)   Räckvidd

7.

Avbindning av bistånd är en komplicerad process. Olika kategorier av offentligt utvecklingsbistånd kräver olika typer av tillvägagångssätt, och de åtgärder som vidtas av medlemmarna i syfte att genomföra rekommendationen varierar med avseende på täckning och val av tidpunkt. Medlemmarna i kommittén för utvecklingsbistånd skall mot bakgrund av detta avbinda sitt offentliga utvecklingsbistånd till de minst utvecklade länderna i så stor utsträckning som möjligt och i enlighet med de kriterier och förfaranden som fastställs i denna rekommendation:

i)

Kommitténs medlemmar har enats om att senast den 1 januari 2002 avbinda det offentliga utvecklingsbiståndet till de minst utvecklade länderna på följande områden: betalningsbalansstöd och strukturanpassningsstöd, skuldeftergift, stöd till sektorsprogram och program för flera sektorer, bistånd till investeringsprojekt, importstöd och råvarustöd, avtal om kommersiella tjänster samt offentligt utvecklingsbistånd till icke-statliga organisationer för åtgärder i samband med offentlig upphandling.

ii)

När det gäller investeringsrelaterat tekniskt samarbete och fristående tekniskt samarbete erkänns att den politik som medlemmarna i kommittén för med hänsyn tagen till målen och principerna i rekommendationen kan påverkas av betydelsen att det finns kvar en grundläggande känsla av nationellt engagemang i givarländerna vid sidan av målet att anlita expertis i partnerländerna. Fristående tekniskt samarbete omfattas inte av räckvidden för denna rekommendation.

iii)

När det gäller livsmedelsbistånd erkänns att den politik som medlemmarna i kommittén för med hänsyn tagen till målen och principerna i rekommendationen kan påverkas av de diskussioner som förs och de avtal som sluts i andra internationella forum när det gäller tillhandahållandet av livsmedelsbistånd.

8.

Denna rekommendation gäller inte verksamhet på mindre än 700 000 SDR (130 000 SDR i händelse av investeringsrelaterat tekniskt samarbete).


27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/34


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 2113/2005/EG

av den 14 december 2005

om ändring av beslut nr 2256/2003/EG i syfte att förlänga programmet över 2006 för spridning av goda rutiner och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 157.3,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut nr 2256/2003/EG (3) införs Modinisprogrammet för övervakning av handlingsplanen eEurope 2005, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet för perioden 1 januari 2003–31 december 2005.

(2)

Beslut nr 2256/2003/EG ändrades genom beslut nr 787/2004/EG i syfte att anpassa referensbeloppen till Europeiska unionens utvidgning.

(3)

I sin resolution av den 9 december 2004 om informations- och kommunikationstekniken (IKT) i ett framtidsperspektiv (4) uppmanade rådet kommissionen att börja förbereda en uppföljning av handlingsplanen eEurope 2005, som en viktig del i den nya agendan för informationssamhället efter 2005.

(4)

I kommissionens meddelande av den 19 november 2004, Viktiga frågor för det europeiska informationssamhället efter 2005, redogörs det för de frågor som en europeisk strategi för informationssamhället fram till 2010 måste behandla. Meddelandet vill uppmuntra till en mer omfattande användning av IKT och förespråkar fortsatt politiskt engagemang i IKT-frågor, vilket bland annat omfattar behovet av övervakning och utbyte av goda rutiner. Detta meddelande var utgångspunkten för den debatt som ledde till att det 2005 antogs ett nytt initiativ för informationssamhället, med start 2006.

(5)

I kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 till Europeiska rådets vårmöte, Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning - Nystart för Lissabonstrategin, tillkännagavs detta nya initiativ, i2010 - Det europeiska informationssamhället, som syftar till att driva på införandet av IKT.

(6)

I kommissionens meddelande av den 1 juni 2005, i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning, redogörs det för de viktigaste prioriteringarna i en femårsstrategi för att främja en öppen och konkurrenskraftig digital ekonomi. Genom att främja utbytet av goda rutiner och övervaka hur IKT-baserade tjänster införs kommer man även framöver att kunna bidra till debatten med alla berörda parter och medlemsstaterna, till exempel inom ramen för den öppna samordningsmetoden.

(7)

I förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande av ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) föreslås ett ramprogram för gemenskapens insatser för konkurrenskraft och innovation, som skall täcka perioden 2007–2013 och sammanlänka enskilda gemenskapsåtgärder som främjar företagsamhet, små och medelstora företag, industrins konkurrenskraft, innovation, informations- och kommunikationsteknik, miljöteknik och intelligent energi, inbegripet åtgärder som omfattas av beslut nr 2256/2003/EG.

(8)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (5) fastställs gemensamma ramar för en systematisk produktion av gemenskapsstatistik om informationssamhället. Sådan statistik omfattar de uppgifter som behövs för den riktmärkning som pågår inom ramen för eEurope, men är också av betydelse för de strukturindikatorer som behövs för övervakningen av medlemsstaternas resultat och för att skapa en enhetlig grund för en analys av informationssamhället.

(9)

Under de tolv månader från det att handlingsplanen eEurope 2005 löper ut till dess att ramprogrammet för 2007 inleds måste införandet av IKT inom näringslivet övervakas och stödjas genom fortsatt riktmärkning och statistisk analys utgående från strukturindikatorer och genom utbyte av goda rutiner. De åtgärder för benchmarking, goda rutiner och samordning som vidtas inom ramen för programmet under 2006 kommer att bidra till uppnåendet av målen i ovannämnda kommissionsmeddelanden av den 2 februari 2005 och den 1 juni 2005.

(10)

Mekanismerna för övervakning och för utbyte av erfarenheter, riktmärkning, spridning av goda rutiner och analys av informationssamhällets ekonomiska och samhälleliga konsekvenser bör även tillämpas under 2006 om man vill kunna uppnå målen i kommissionens meddelande av den 2 februari 2005, dvs. att främja införandet av IKT som en uppföljning av eEurope-strategin och målen i kommissionens meddelande av den 1 juni 2005.

(11)

Beslut nr 2256/2003/EG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 2256/2003/EG ändras härmed på följande sätt.

1)

Följande artikel skall införas:

”Artikel 1a

1.   Programmet för 2006 skall innebära en fortsatt övervakning av hur informations- och kommunikationstekniken (IKT) införs och utnyttjas i alla näringslivets sektorer samt spridning av goda rutiner; programmet skall ha följande mål:

a)

Övervaka de resultat som uppnås i och av medlemsstaterna och jämföra dessa resultat med de bästa i världen genom att i möjligaste mån använda offentlig statistik.

b)

Stödja medlemsstaternas insatser för att stimulera användningen av IKT på nationell, regional eller lokal nivå genom analys av goda rutiner och komplementerande samverkan för att utveckla mekanismer för utbyte av erfarenheter.

c)

Analysera de ekonomiska och samhälleliga följderna av informationssamhället för att underlätta politiska diskussioner, i synnerhet när det gäller konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning samt i fråga om social integration.

2.   Verksamheten inom programmet skall utgöras av sektorövergripande åtgärder som kompletterar gemenskapsåtgärder inom andra områden. Ingen av dessa åtgärder får medföra överlappningar med andra gemenskapsprogram inom dessa områden. De åtgärder som inom ramen för programmet vidtas för benchmarking, goda rutiner och samordningspolitik skall syfta till att uppnå de mål som satts upp i kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 till Europeiska rådets vårmöte, Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin, dvs. att främja införandet av IKT som en uppföljning av eEurope-strategin och att särskilt främja bredband, e-förvaltning, e-handel, e-hälsovård och e-lärande, och de mål som satts upp i kommissionens meddelande av den 1 juni 2005, i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning, dvs. att främja en öppen och konkurrenskraftig digital ekonomi.

3.   Programmet skall även tillhandahålla en gemensam ram för kompletterande samverkan på europeisk nivå för de olika aktörerna på nationell, regional och lokal nivå.”

2)

Följande artikel skall införas:

”Artikel 2a

För att de mål som avses i artikel 1a skall uppnås, skall följande åtgärdskategorier upprättas:

a)

Åtgärd 1

Övervakning och jämförelse av resultat

Insamling och analys av uppgifter på grundval av indikatorer för benchmarking enligt definitionen i rådets resolution av den 18 februari 2003 om genomförandet av handlingsplanen eEurope 2005, bl.a. regionala indikatorer i tillämpliga fall, och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (6).

b)

Åtgärd 2

Spridning av goda rutiner

Studier i syfte att kartlägga goda rutiner på nationell, regional och lokal nivå, vilka bidrar till ett framgångsrikt införande av IKT inom hela näringslivet.

Stöd till målinriktade konferenser, seminarier och workshops, spridning av resultat, informations- och kommunikationsinsatser till stöd för målen i kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 till Europeiska rådets vårmöte, Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin, dvs. att främja införandet av IKT som en uppföljning av eEurope-strategin, och de mål som satts upp i kommissionens meddelande av den 1 juni 2005, i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning, dvs. att främja en öppen och konkurrenskraftig digital ekonomi, som syftar till att främja samarbete och utbyte av erfarenheter och goda rutiner i enlighet med artikel 1a.1 b.

c)

Åtgärd 3

Analys och strategisk diskussion

Stöd till sociala och ekonomiska experters arbete i syfte att ge kommissionen bidrag avseende en framåtblickande politisk analys.

3)

Artikel 4 första stycket skall ersättas med följande:

”Programmet skall omfatta perioden 1 januari 2003–31 december 2006.

Finansieringsramen för genomförandet av detta program skall vara 30 160 000 EUR.”

4)

Bilagan skall ersättas med den text som återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 14 december 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 27 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 15 november 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 1 december 2005.

(3)  EUT L 336, 23.12.2003, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut nr 787/2004/EG (EUT L 138, 30.4.2004, s. 12).

(4)  EUT C 62, 12.3.2005, s. 1.

(5)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 49.

(6)  EUT L 143, 30.4.2004, s. 49.”


BILAGA

”BILAGA

Flerårigt program för övervakning av eEurope, spridning av goda rutiner och förbättrad nät- och informationssäkerhet (Modinis)

Preliminär fördelning av utgifter 2003–2005

Procenttal av den totala budgeten per kategori och år

 

2003

2004

2005

Totalt 2003-2005

Åtgärd 1 – Övervakning och jämförelse av resultat

12 %

14 %

14 %

40 %

Åtgärd 2 – Spridning av goda rutiner

8 %

10 %

12 %

30 %

Åtgärd 3 – Analys och strategisk diskussion

2 %

3 %

3 %

8 %

Åtgärd 4 – Förbättrad nät- och informationssäkerhet

17 %

5 %

0 %

22 %

Procentandel av det totala beloppet

39 %

32 %

29 %

100 %


Preliminär fördelning av utgifter 2006

Procenttal av den totala budgeten per kategori och år

 

2006

Åtgärd 1 – Övervakning och jämförelse av resultat

55 %

Åtgärd 2 – Spridning av goda rutiner

30 %

Åtgärd 3 – Analys och strategisk diskussion

15 %

Åtgärd 4 – Förbättrad nät- och informationssäkerhet

0 %

Procentandel av det totala beloppet

100 %”


27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/38


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/82/EG

av den 14 december 2005

om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 90/544/EEG (4) skulle medlemsstaterna senast den 31 december 1992 ange fyra kanaler på frekvensbandet 169,4–169,8 MHz för den alleuropeiska, landbaserade, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsten (nedan kallad ”ERMES”) samt så snabbt som möjligt utarbeta planer så att den alleuropeiska, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsten kan uppta hela bandet 169,4–169,8 MHz i takt med den kommersiella efterfrågan.

(2)

Användningen av spektrumbandet 169,4–169,8 MHz för ERMES i gemenskapen har minskat eller till och med upphört, vilket innebär att detta band för närvarande inte utnyttjas effektivt av ERMES och skulle kunna utnyttjas bättre för att tillgodose andra gemenskapspolitiska behov.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (5) inrättades politiska och rättsliga ramar inom gemenskapen för att säkerställa samordning av policystrategier och i förekommande fall harmoniserade villkor när det gäller tillgång till och effektiv användning av det radiospektrum som krävs för att upprätta en välfungerande inre marknad. Det beslutet gör det möjligt för kommissionen att anta tekniska genomförandeåtgärder för att säkerställa harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av spektrumbandet.

(4)

Eftersom frekvensbandet 169,4–169,8 MHz är lämpligt för tillämpningar som är till nytta för personer med funktionshinder eller handikapp, och med tanke på att främjande av sådana tillämpningar utgör ett gemenskapspolitiskt mål tillsammans med det generella målet att säkerställa en välfungerande inre marknad, har kommissionen i enlighet med artikel 4.2 i radiospektrumbeslutet gett Europeiska post- och telesammanslutningen (nedan kallad ”CEPT”) i uppdrag att bland annat undersöka tillämpningar som kan utgöra stöd till personer med funktionshinder.

(5)

I enlighet med uppdraget har CEPT utarbetat en ny frekvensplan och en kanalfördelning som gör det möjligt att låta sex typer av utvalda tillämpningar dela på bandet i syfte att tillgodose flera gemenskapspolitiska behov.

(6)

Av dessa skäl och i enlighet med målen i radiospektrumbeslutet bör direktiv 90/544/EEG upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 90/544/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den 27 december 2005.

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 14 december 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 27 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet efter ett icke-obligatoriskt samråd den 17 november 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 15 november 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 1 december 2005.

(4)  EGT L 310, 9.11.1990, s. 28.

(5)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.


27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/40


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/84/EG

av den 14 december 2005

om ändring för tjugoandra gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 14 i fördraget föreskrivs upprättandet av ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs.

(2)

Arbetet med att fullborda den inre marknaden bör förbättra livskvaliteten, hälsoskyddet och konsumenternas säkerhet. Detta direktiv uppfyller kraven på att en hög hälsoskydds- och konsumentskyddsnivå skall säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder.

(3)

Användningen av vissa ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar av mjukgjort material eller innehållande delar av mjukgjort material bör förbjudas eftersom förekomsten av vissa ftalater utgör eller kan utgöra risk för barns hälsa. Leksaker och barnavårdsartiklar som kan stoppas i munnen, utan att vara avsedda för detta ändamål, kan under vissa omständigheter utgöra en risk för små barns hälsa om de är tillverkade av mjukgjort material eller innehåller delar av mjukgjort material som innehåller vissa ftalater.

(4)

Vetenskapliga kommittén för toxicitet, ekotoxicitet och miljö, som hörts av kommissionen, har avgivit yttranden om de hälsorisker som dessa ftalater utgör.

(5)

I kommissionens rekommendation 98/485/EG av den 1 juli 1998 om barnavårdsartiklar och leksaker som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre år, och som är tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater (4), uppmanas medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa en hög skyddsnivå för barns hälsa i fråga om dessa produkter.

(6)

Sedan 1999 är användningen av sex olika ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre år föremål för ett tillfälligt förbud på EU-nivå efter antagandet av kommissionens beslut 1999/815/EG (5) inom ramen för rådets direktiv 92/59/EEG av den 29 juni 1992 om allmän produktsäkerhet (6). Detta beslut förnyas regelbundet.

(7)

Fullbordandet av den inre marknaden och dess sätt att fungera påverkas direkt av de begränsningar som redan har antagits av vissa medlemsstater när det gäller utsläppandet på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar på grund av deras ftalatinnehåll. Det är därför nödvändigt att åstadkomma en tillnärmning av medlemsstaternas lagar på detta område och följaktligen att ändra bilaga I till direktiv 76/769/EEG (7).

(8)

När den vetenskapliga utvärderingen inte gör det möjligt att fastställa risken med tillräcklig säkerhet bör försiktighetsprincipen tillämpas för att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå, särskilt för barn.

(9)

Eftersom barn är organismer under utveckling är de särskilt känsliga för reproduktionstoxiska ämnen. Därför bör den exponering för utsläppskällor av dessa ämnen som barn utsätts för och som är praktiskt möjlig att undvika minskas i så stor utsträckning som möjligt, särskilt vad gäller artiklar som barnen stoppar i munnen.

(10)

Vid riskbedömningarna och/eller inom ramen för rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (8) har Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), Dibutylftalat (DBP) och Butylbensylftalat (BBP) angetts som reproduktionstoxiska ämnen och har därför klassificerats som reproduktionstoxiska, kategori 2.

(11)

Vetenskaplig information om Diisononylftalat (DINP), Diisodecylftalat (DIDP) och Di-n-oktylftalat (DNOP) saknas eller är motstridig, men det kan inte uteslutas att dessa ämnen utgör en potentiell risk om de används i leksaker och barnavårdsartiklar som per definition tillverkas för barn.

(12)

Osäkerhetsfaktorerna i bedömningen av exponeringen för dessa ftalater, såsom hur lång tid barnet har föremålet i munnen och exponering för utsläpp från andra källor, kräver att försiktighetsprincipen skall beaktas. Det bör därför införas begränsningar för användning av dessa ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar och för utsläppande av sådana artiklar på marknaden. Begränsningarna för DINP, DIDP och DNOP bör emellertid av proportionalitetsskäl vara mindre stränga än de som föreslås för DEHP, DBP och BBP.

(13)

Kommissionen bör se över andra användningar av produkter som är tillverkade av mjukgjort material eller innehåller delar av mjukgjort material och som kan utgöra en fara för människor, i synnerhet sådana produkter som används i medicintekniska produkter.

(14)

I linje med kommissionens meddelande om försiktighetsprincipen bör åtgärder som grundar sig på denna princip ses över mot bakgrund av nya vetenskapliga rön.

(15)

Kommissionen bör i samarbete med de myndigheter i medlemsstaterna som har ansvar för marknadsövervakning och efterlevnadsåtgärder när det gäller leksaker och barnavårdsartiklar och i samråd med de relevanta producent- och importörsorganisationerna övervaka användningen av ftalater och andra ämnen som mjukgörare i leksaker och barnavårdsartiklar.

(16)

För tillämpningen av direktiv 76/769/EEG bör ordet ”barnavårdsartikel” definieras.

(17)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (9) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(18)

Kommissionen kommer att se över användningen i andra produkter av de ftalater som förtecknas i bilaga I till direktiv 76/769/EEG när riskbedömningen enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen (10) har avslutats.

(19)

Tillämpningen av detta direktiv påverkar inte gemenskapens lagstiftning om minimikrav för arbetarskydd i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (11) och i de särdirektiv som grundas på det direktivet, i synnerhet rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener i arbetet (12) och rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (13).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 76/769/EEG ändras härmed på följande sätt:

1)

Följande led skall läggas till i artikel 1.3:

”c)

barnavårdsartikel: alla produkter som är avsedda att underlätta barns sömn, barns avslappning, barns hygien, matning av barn eller barns sugning.”

2)

Bilaga I skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Kommissionen skall senast den 16 januari 2010 på nytt utvärdera de åtgärder som fastställs i direktiv 76/769/EEG, ändrat genom det här direktivet, mot bakgrund av nya vetenskapliga rön om de ämnen som anges i bilagan till detta samt om deras ersättningsämnen, och om det är motiverat skall åtgärderna ändras i enlighet därmed.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall senast den 16 juli 2006 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 16 januari 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 14 december 2005.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

J. BORRELL FONTELLES

På rådets vägnar

Ordförande

C. CLARKE


(1)  EGT C 116 E, 26.4.2000, s. 14.

(2)  EGT C 117, 26.4.2000, s. 59.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 6 juli 2000 (EUT C 121, 24.4.2001, s. 410), rådets gemensamma ståndpunkt av den 4 april 2005 (EUT C 144 E, 14.6.2005, s. 24), Europaparlamentets ståndpunkt av den 5 juli 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 23 november 2005.

(4)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 35.

(5)  EGT L 315, 9.12.1999, s. 46. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/781/EG (EUT L 344, 20.11.2004, s. 35).

(6)  EGT L 228, 11.8.1992, s. 24. Direktivet upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).

(7)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/98/EG (EUT L 305, 1.10.2004, s. 63).

(8)  EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1).

(9)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003.

(12)  EGT L 196, 26.7.1990, s. 1. Direktivet upphävt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG (EUT L 158, 30.4.2004, s. 50).

(13)  EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.


BILAGA

Följande punkter skall läggas till i bilaga I till direktiv 76/769/EEG:

”[XX] Följande ftalater (eller andra CAS- och EINECS-nummer som innehåller ämnet):

 

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

CAS-nummer 117–81–7

EINECS-nummer 204–211–0

 

Dibutylftalat (DBP)

CAS-nummer 84–74–2

EINECS-nummer 201–557–4

 

Butylbensylftalat (BBP)

CAS-nummer 85–68–7

EINECS-nummer 201–622–7

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar i preparat (beredningar) i koncentrationer som överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda materialet i leksaker och barnavårdsartiklar.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som innehåller dessa ftalater i en koncentration som överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas ut på marknaden.

[XXa] Följande ftalater (eller andra CAS- och EINECS-nummer som innehåller ämnet):

 

Diisononylftalat (DINP)

CAS-nummer 28553–12–0 och 68515–48–0

EINECS-nummer 249–079–5 och 271–090–9

 

Diisodecylftalat (DIDP)

CAS-nummer 26761–40–0 och 68515–49–1

EINECS-nummer 247–977–1 och 271–091–4

 

Di-n-oktylftalat (DNOP)

CAS-nummer 117–84–0

EINECS-nummer 204–214–7

Får inte användas som ämnen eller beståndsdelar i preparat (beredningar) i koncentrationer som överstiger 0,1 % uttryckt i massa av det mjukgjorda materialet i leksaker och barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen.

Sådana leksaker och barnavårdsartiklar som innehåller dessa ftalater i en koncentration som överstiger ovannämnda gränsvärde får inte släppas ut på marknaden.”


27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/44


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/88/EG

av den 14 december 2005

om ändring av direktiv 2000/14/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG (3) har granskats av arbetsgruppen för utrustning för utomhusbruk, som tillsatts av kommissionen.

(2)

I sin rapport av den 8 juli 2004 konstaterar denna arbetsgrupp att vissa steg II-gränsvärden som obligatoriskt skulle tillämpas från och med den 3 januari 2006 inte är tekniskt möjliga att uppnå. Avsikten var emellertid aldrig att begränsa saluföring och ibruktagande av utrustning enbart på grund av tekniska möjligheter.

(3)

Det är därför nödvändigt att fastställa att vissa typer av utrustning som är förtecknad i artikel 12 i direktiv 2000/14/EG och som enbart av tekniska skäl inte skulle kunna uppnå steg II-gränsvärdena senast den 3 januari 2006 fortfarande får saluföras och/eller tas i bruk från och med detta datum.

(4)

Erfarenheterna av de första fem årens tillämpning av direktiv 2000/14/EG har visat att det behövs mer tid för att bestämmelserna i artiklarna 16 och 20 i det direktivet skall kunna uppfyllas och också visat på behovet av att det direktivet ses över med tanke på eventuella ändringar, främst vad gäller steg II-gränsvärdena. Därför bör tiden för inlämnande till Europaparlamentet och rådet av rapporten om kommissionens erfarenheter av genomförandet och förvaltningen av direktiv 2000/14/EG i enlighet med artikel 20.1 i det direktivet förlängas med två år.

(5)

Enligt artikel 20.3 i direktiv 2000/14/EG skall kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om huruvida och i vilken utsträckning den tekniska utvecklingen tillåter en sänkning av gränsvärdena för gräsklippare, gräsmattstrimmare och gräsmattskantskärare. Då bestämmelserna i artikel 20.1 i det direktivet är mer påbjudande än bestämmelserna i artikel 20.3 och för att undvika dubbelarbete bör dessa typer av utrustning införas i den allmänna rapporten enligt artikel 20.1 i det direktivet. Därför bör skyldigheten att rapportera enligt artikel 20.3 i det direktivet utgå.

(6)

Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att säkerställa den inre marknadens effektivitet genom att utrustning som används utomhus följer harmoniserade bullerbestämmelser, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av omfattningen och verkningarna av den föreslagna åtgärden, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål genom att dess tillämpningsområde begränsas till det slags utrustning för vilken iakttagande av steg II-gränsvärdena för närvarande inte är möjlig av tekniska skäl.

(7)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (4) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så långt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(8)

Direktiv 2000/14/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2000/14/EG skall ändras på följande sätt:

1)

Tabellen i artikel 12 skall ersättas med följande:

”Typ av utrustning

Installerad nettoeffekt P (i kW)

Elkraft P el  (5) i kW

Maskinens vikt m i kg

Skärbredd L i cm

Tillåten ljudeffektsnivå i dB/1 pW

 

 

Steg I fr.o.m. den 3 januari 2002

Steg II fr.o.m. den 3 januari 2006

Kompaktorer (vibrationsvältar, vibrationsplattor, vibrationsstampar)

P ≤ 8

108

105 (6)

8 < P ≤ 70

109

106 (6)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P  (6)

Bandgående schaktmaskiner, bandgående lastmaskiner, bandgående grävlastare

P ≤ 55

106

103 (6)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P  (6)

Hjulgående schaktmaskiner, hjulgående lastmaskiner, hjulgående grävlastare, dumprar, väghyvlar, kompaktorer av hjullastartyp, motviktstruckar med förbränningsmotor, mobilkranar, kompaktorer (icke-vibrerande vältar), vägbeläggningsmaskiner, hydraulaggregat

P ≤ 55

104

101 (6)  (7)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P  (6)  (7)

Grävmaskiner, bygghissar för varutransport, byggvinschar, jordfräsar

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Handhållna betongspett och mejselhammare

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m  (6)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Tornkranar

 

98 + lg P

96 + lg P

Svets- och kraftgeneratorer

P el ≤ 2

97 + lg P el

95 + lg P el

2 < P el ≤ 10

98 + lg P el

96 + lg P el

10 > P el

97 + lg P el

95 + lg P el

Kompressorer

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Gräsklippare, gräsmattstrimmare/gräsmattskantskärare

L ≤50

96

94 (6)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (6)

L > 120

105

103 (6)

Värdena för den tillåtna ljudeffektnivån skall rundas av uppåt eller nedåt till närmaste heltal (om decimalen är lägre än 5 avrundas den nedåt, om den är högre eller lika med 5 avrundas den uppåt).”

2)

Artikel 20 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 första meningen skall orden ”Senast den 3 januari 2005” ersättas med ”Senast den 3 januari 2007”.

b)

Punkt 3 skall utgå.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2005. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 3 januari 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 14 december 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. CLARKE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 27 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 26 oktober 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 8 december 2005.

(3)  EGT L 162, 3.7.2000, s. 1.

(4)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

(5)  P el för svetsgeneratorer: konventionell svetsström multiplicerad med den konventionella utgångsspänningen för den lägsta intermittensfaktor som tillverkaren angett.

P el för kraftgeneratorer: drivkraft enligt ISO 8528-1:1993, punkt 13.3.2.

(6)  Värdena för steg II är endast vägledande för följande typer av utrustning:

Vibrationsvältar.

Vibrationsplattor (> 3kW).

Vibrationsstampar.

Bandgående schaktmaskiner.

Bandgående lastmaskiner (> 55 kW).

Motviktstruckar med förbränningsmotor.

Vägbeläggningsmaskiner med komprimerande avdragare.

Handhållna betongspett och mejselhammare med förbränningsmotor (15 < m < 30).

Gräsklippare, gräsmattstrimmare/gräsmattskantskärare.

De definitiva värdena hänger samman med ändringen av direktivet enligt den rapport som föreskrivs i artikel 20.1. Så länge som någon sådan ändring inte gjorts gäller värdena för steg I också för steg II.

(7)  För enmotoriga mobilkranar skall värdena för steg I fortsätta att gälla till och med den 3 januari 2008. Efter denna dag skall värdena för steg II gälla.

Värdena för den tillåtna ljudeffektnivån skall rundas av uppåt eller nedåt till närmaste heltal (om decimalen är lägre än 5 avrundas den nedåt, om den är högre eller lika med 5 avrundas den uppåt).”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/47


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 december 2005

om harmonisering av frekvensbandet 169,4-169,8125 MHz i gemenskapen

[delgivet med nr K(2005) 5503]

(Text av betydelse för EES)

(2005/928/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) (1), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 90/544/EEG av den 9 oktober 1990 om frekvensband för det samordnade införandet av alleuropeisk, landbaserad, allmänt tillgänglig, radiobaserad personsökning i gemenskapen (ERMES-direktivet) (2) upphävdes den 27 december 2005 genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/82/EG (3). Enligt det direktivet skulle medlemsstaterna ange fyra kanaler på frekvensbandet 169,4–169,8 MHz för den alleuropeiska, landbaserade, allmänt tillgängliga, radiobaserade personsökningstjänsten (nedan kallad ”ERMES-tjänster”) och se till att ERMES-tjänsterna så snabbt som möjligt upptar hela bandet 169,4–169,8 MHz i takt med efterfrågan.

(2)

Användningen av frekvensbandet 169,4–169,8 MHz för ERMES-tjänster i gemenskapen har minskat dramatiskt eller till och med upphört helt, vilket har till följd att detta frekvensband inte längre används för ERMES-tjänster på ett effektivt sätt och därför skulle kunna användas på ett bättre sätt för att möta gemenskapens politiska behov.

(3)

I enlighet med artikel 4.2 i radiospektrumbeslutet gav kommissionen den 7 juli 2003 Europeiska post- och telesammanslutningen (nedan kallad ”CEPT”) i uppdrag att samla in uppgifter om den nuvarande och den eventuella framtida användningen av frekvensbandet 169,4–169,8 MHz för att ta fram en förteckning över alternativa användningsmöjligheter för frekvensbandet, i synnerhet sådana som inte är uteslutande kopplade till traditionell elektronisk kommunikation. CEPT uppmanades att för varje möjlig tillämpning också granska en samtidig användning av andra tillämpningar och möjligheten att använda alternativa frekvensband, i enlighet med principerna i ramdirektivet. Frekvensbandet, som delvis redan är harmoniserat, lämpar sig för vissa tillämpningar som på en rad gemenskapspolitiska områden är kopplade till den inre marknadens upprättande och funktion och av vilka några troligen kan vara till nytta för personer med funktionshinder eller bidra till EU-samarbetet i rättsliga och inre angelägenheter.

(4)

Enligt artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (4) skall medlemsstaterna främja de intressen som medborgarna i Europeiska unionen har, genom att bland annat tillgodose behoven hos särskilda samhällsgrupper, i synnerhet hos personer med hörselnedsättning och hos personer som behöver akut hjälp.

(5)

På grundval av tekniska undersökningar och insamlade uppgifter har CEPT bekräftat att frekvensbandet trots antagandet av direktiv 90/544/EEG bara i begränsad utsträckning används för ERMES och att behoven i fråga om radiomeddelande- och personsökningssystem i Europa har ändrats, eftersom systemens funktioner har ersatts av annan teknik, exempelvis tekniken för utväxling av textmeddelanden (SMS) via GSM.

(6)

Gemenskapens avsättning av delar av frekvensbandet 169,4–169,8 MHz för ERMES bör därför ändras så att frekvensbandet kan utnyttjas bättre utan att harmoniseringen påverkas.

(7)

I enlighet med sitt uppdrag har CEPT utarbetat en ny frekvensplan och en kanalfördelning som gör det möjligt att låta sex typer av utvalda tillämpningar dela på frekvensbandet mellan 169,4 och 169,8125 MHz i syfte att tillgodose flera gemenskapspolitiska behov. Hit hör bland annat följande: hjälp i form av hörapparater för hörselskadade personer, för vilka ett harmoniserat radiospektrum i gemenskapen skulle innebära bättre villkor för resor mellan medlemsstaterna och billigare utrustning tack vare stordriftsfördelarna; utveckling av marknaden för trygghetslarm för äldre och personer med funktionshinder, som gör att de snabbt kan kalla på hjälp, spårnings- och lokaliseringsutrustning för uppspårning och återfinnande av stöldgods i hela Europeiska unionen, fjärravläsare för vatten- och elleverantörer; befintliga personsökningssystem – såsom ERMES – och privata mobilradiosystem (PMR) för tillfällig användning och för täckning av särskilda engångsevenemang som varar i några dagar eller månader.

(8)

Kommissionen anser att resultaten från CEPT:s arbete är tillfredsställande och att de bör tillämpas i gemenskapen och genomföras i medlemsstaterna. De ERMES- och PMR-tillstånd som återstår och som inte stämmer överens med den nya frekvensplanen och kanalfördelningen bör få finnas kvar oförändrade tills tillstånden upphör eller tills respektive tillämpning kan flyttas till ett lämpligt frekvensband utan alltför stora insatser.

(9)

För beviljande av tillgång till radiospektrumet bör det minst betungande auktorisationssystemet utan individuella nyttjanderätter användas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (5).

(10)

Visserligen kan spektrumkraven på vissa politiska områden nödvändiggöra en exklusiv frekvensavsättning, men generellt bör radiospektrumtilldelningen hållas så allmän som möjligt så att spektrumanvändningen styrs bara med hjälp av specifika användningsbegränsningar (exempelvis driftcykel och effektnivåer) och så att det med hjälp av harmoniserade standarder – som har godkänts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (6) – säkerställs att utrustning inom det tilldelade frekvensbandet använder så litet radiospektrum som möjligt och inte orsakar skadlig störning.

(11)

Samordning av kanaler i högeffektdelen av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz bör ske genom bi- eller multilaterala avtal mellan grannländer.

(12)

För att även i ett längre perspektiv sörja för en effektiv användning av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz bör förvaltningarna fortsätta sina studier för att öka effektiviteten, bland annat genom att använda ett skyddsband.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Beslutet syftar till en harmonisering av villkoren för tillgång till och effektiv användning av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenskapen.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

hörapparat: radiokommunikationssystem som normalt omfattar en eller flera radiosändare och en eller flera radiomottagare och som ökar hörselskadade personers hörförmåga,

b)

trygghetslarm: tillförlitligt radiokommunikationssystem och radiokommunikationsnät med tillhörande bärbar utrustning som personer i nöd kan använda för att med ett enkelt handgrepp kalla på hjälp inom ett begränsat område,

c)

fjärravläsare: system för övervakning, mätning och manövrering på distans med hjälp av radiokommunikationsutrustning,

d)

system för spårning och lokalisering av värdeföremål: system för uppspårning, återfinnande och återbördande av föremål, normalt bestående av en radiosändare i föremålet i fråga, en mottagare och eventuellt ett larm,

e)

personsökningssystem: system för envägsradiokommunikation mellan en sändare (via en basstation) och en mottagare (mobil apparat),

f)

privat mobilradiokommunikation (PMR): landbaserad mobil kommunikationstjänst med hjälp av terminalutrustning för kommunikation inom slutna användargrupper med simplex, halv duplex eller eventuellt full duplex.

Artikel 3

Harmoniserade tillämpningar

1.   Frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz skall delas upp i en lågeffektdel och en högeffektdel. Bandets frekvensplan och kanalfördelning framgår av bilagan till beslutet.

2.   Lågeffektdelen av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz skall användas för följande utvalda tillämpningar:

a)

Exklusiv användning för hörapparater.

b)

Exklusiv användning för trygghetslarm.

c)

Icke-exklusiv användning för fjärravläsare.

d)

Icke-exklusiv användning för lågeffektsändare i system för spårning och lokalisering av värdeföremål.

3.   Högeffektdelen av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz skall användas för följande utvalda tillämpningar:

a)

Högeffektsändare i system för spårning och lokalisering av värdeföremål.

b)

Befintliga personsökningssystem eller personsökningssystem som flyttas från andra radiospektrumkanaler.

4.   Alternativa tillämpningar för frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz får införas under förutsättning att de inte begränsar det harmoniserade införandet av de utvalda tillämpningarna. Sådana alternativa tillämpningar skall vara

a)

hörapparater för icke-exklusiv användning i bandets lågeffektdel;

b)

spårning, personsökning, tillfällig användning eller privat mobilradiokommunikation på nationell nivå i bandets högeffektdel.

5.   I lågeffektdelen av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz får den utstrålade effekten uppgå till högst 0,5 W effektiv utstrålad effekt (ERP). För fjärravläsare och för system för spårning och lokalisering av värdeföremål skall driftcykeln i lågeffektdelen av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz ligga under 10 % respektive 1 %.

6.   Personsökningssystem och privat mobilradiokommunikation som den dag då detta beslut meddelas har tillstånd att använda frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz och som inte är förenliga med artikel 3.1–3.5 får fortsätta med detta så länge som dessa tillstånd är giltiga.

Artikel 4

Tillämpning av artikel 3

Artikel 3 skall tillämpas från och med den 27 december 2005.

Artikel 5

Översyn

För att sörja för en effektiv användning av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz skall medlemsstaterna löpande granska bandet och rapportera resultaten till kommissionen.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2005.

På kommissionens vägnar

Viviane REDING

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EGT L 310, 9.11.1990, s. 28.

(3)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 38.

(4)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.

(5)  EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.

(6)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

Frekvensplan för frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz

Lågeffekttillämpningar

”Skyddsband”

Högeffekttillämpningar

Särskilda lågeffekttillämpningar

Trygghetslarm

Hörapparater

Trygghetslarm

Spårnings- och lokaliseringssystem

Personsökning

Personsökning

Personsökning

Spårnings- och lokaliseringssystem

Spårnings- och lokaliseringssystem

Personsökning

Spårnings- och lokaliseringssystem

Hörapparater

Exklusiv användning

Dessa kanaler kan användas på nationell nivå för högeffekttillämpningar såsom personsökning, spårning, tillfällig användning eller PMR.

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Förklaringar:

Rad 1: tillämpningskategori, dvs. låg- eller högeffekttillämpning.

Rad 2: utvalda tillämpningar:

Särskilda lågeffekttillämpningar, se artikel 3.2 c och d.

Trygghetslarm, se artikel 3.2 b.

Hörapparater, se artikel 3.2 a.

Spårnings- och lokaliseringssystem (högeffektdelen), se artikel 3.3 a.

Personsökningssystem, se artikel 3.3 b.

Rad 3: alternativa tillämpningar, se artikel 3.4.

Raderna 4 och 5: kanalraster (i kHz) och kanalnummer.


Kanalfördelning för frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz

Bandbredd 12,5 kHz

Bandbredd 25 kHz

Bandbredd 50 kHz

Kanalnummer

Centerfrekvens

Kanalnummer

Centerfrekvens

Kanalnummer

Centerfrekvens

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

”0”

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

”1”

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

”2”

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

”Skyddsband” 12,5 kHz

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  Valfri högeffektkanal kan väljas för tillfällig användning. För bättre samordning över gränserna måste system som använder 25 kHz-kanaler hålla sig till kanalrastret från och med nedre kanten av kanal 9.


Rättelser

27.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 344/52


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen

( Europeiska unionens officiella tidning L 255 av den 30 september 2005 )

På sidan 155, i artikel 5.2 a och 5.2 c, skall det

i stället för:

”2.

(…) Fastställandet skall göras i enlighet med följande tidsplan:

a)

RIS-riktlinjerna skall vara klara senast den 20 juni 2006.

b)

(…)

c)

De tekniska specifikationerna för spårningssystemen för fartyg skall vara klara senast den 20 december 2006.”

vara:

”2.

(…) Fastställandet skall göras i enlighet med följande tidsplan:

a)

RIS-riktlinjerna skall vara klara senast den 20 juli 2006.

b)

(…)

c)

De tekniska specifikationerna för spårningssystemen för fartyg skall vara klara senast den 20 januari 2007.”