ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 316

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
2 december 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1964/2005 av den 29 november 2005 om tullsatser för bananer

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2005 av den 1 december 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1966/2005 av den 1 december 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2061/89 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1967/2005 av den 1 december 2005 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1968/2005 av den 1 december 2005 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1809/2005

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1969/2005 av den 1 december 2005 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

11

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1970/2005 av den 1 december 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1438/2005

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1971/2005 av den 1 december 2005 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

13

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2005 om tillstånd för Frankrike att i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG förbjuda saluföring till slutanvändare, för sådd eller plantering i vissa regioner i Frankrike, av odlingsmaterial av Pinus pinaster Ait. som kommer från Iberiska halvön och som inte är lämpligt att användas i dessa områden [delgivet med nr K(2005) 4534]

14

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2005 om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt med avseende på vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fisksektorn i Polen (delgivet med nr K(2005) 4595)  ( 1 )

17

 

*

Kommissionens beslut av den 30 november 2005 om ändring av beslut 2005/734/EG om fastställande av åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 från viltlevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och om ett system för tidig upptäckt i särskilt riskutsatta områden [delgivet med nr K(2005) 4687]  ( 1 )

21

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (EUT L 225 av den 31.8.2005)

23

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1964/2005

av den 29 november 2005

om tullsatser för bananer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer (1) föreskrivs det att en tullsats för import av bananer skall införas senast den 1 januari 2006.

(2)

Den 12 juli 2004 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar enligt artikel XXVIII i GATT 1994 för att ändra vissa medgivanden för bananer. I enlighet med detta underrättade Europeiska gemenskapen den 15 juli 2004 WTO om sin avsikt att ändra medgivanden för KN-nummer 0803 00 19 (bananer) i EG:s bindningslista CXL. Kommissionen har fört förhandlingar i samråd med den kommitté som inrättades genom artikel 133 i fördraget, med den ständiga jordbrukskommittén samt i enlighet med de förhandlingsdirektiv som utfärdats av rådet.

(3)

Kommissionen har inte lyckats framförhandla ett godtagbart avtal med Ecuador och Panama, som har huvudleverantörsintressen, eller med Colombia och Costa Rica, som har betydande leverantörsintressen, i fråga om produkter med KN-nummer 0803 00 19 (bananer). I enlighet med bilagan till beslutet från WTO:s ministerkonferens den 14 november 2001 om AVS–EG-partnerskapsavtalet har kommissionen också samrått med andra WTO-medlemmar. Samråden ledde inte fram till en godtagbar överenskommelse.

(4)

Den 31 januari 2005 underrättade gemenskapen WTO om att den ämnar ersätta sitt medgivande för KN-nummer 0803 00 19 (bananer) med en bunden tullsats på 230 EUR/ton.

(5)

Det förlikningsförfarande som anges i bilagan till det beslutet inleddes den 30 mars 2005. I den skiljedom som utfärdades den 1 augusti 2005 drogs slutsatsen att den tullsats på 230 EUR/ton för mest gynnad nation som gemenskapen hade föreslagit inte var förenlig med ovannämnda bilaga, eftersom det inte skulle leda till att de mest gynnade nationerna åtminstone bevarade en total marknadsåtkomst. Kommissionen ändrade gemenskapens förslag mot bakgrund av slutsatserna i skiljedomen. I en andra skiljedom som utfärdades den 27 oktober 2005 drogs slutsatsen att det ändrade förslaget till tullsats på 187 EUR/ton för mest gynnad nation inte lyckas rätta till detta förhållande. Kommissionen har därför ändrat sitt förslag ytterligare för att rätta till förhållandet.

(6)

En tullkvot öppnas för bananer från AVS-länderna i enlighet med gemenskapens åtaganden i AVS-EG-partnerskapsavtalet.

(7)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning samt övergångsåtgärder avseende i synnerhet förvaltningen av tullkvoten för bananer med ursprung i AVS-länderna bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2),

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Från och med den 1 januari 2006 skall tullkvoten för bananer (KN-nummer 0803 00 19) vara 176 EUR/ton.

2.   Från och med den 1 januari varje år, med början den 1 januari 2006, skall en autonom tullkvot på 775 000 ton nettovikt med nolltullsats öppnas för import av bananer (KN-nummer 0803 00 19) med ursprung i AVS-länderna.

Artikel 2

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning samt de övergångsåtgärder som är nödvändiga för att underlätta övergången från nuvarande arrangemang till vad som fastställs i denna förordning bör antas i enlighet med förfarandet i artikel 3.2.

Artikel 3

1.   Kommissionen skall biträdas av den förvaltningskommitté för bananer som inrättades genom artikel 26 i förordning (EEG) nr 404/93 (nedan kallad ”kommittén”).

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 november 2005.

På rådets vägnar

A. JOHNSON

Ordförande


(1)  EGT L 47, 25.2.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1965/2005

av den 1 december 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 1 december 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1966/2005

av den 1 december 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 2061/89 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att sörja för enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som utgör en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser om klassificering av sådana varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 fastställdes allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen. De bestämmelserna gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller tillfogar underuppdelningar till denna och har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser i syfte att tillämpa tulltaxeåtgärder och andra åtgärder som rör handeln med varor.

(3)

I kommissionens förordning (EEG) nr 2061/89 av den 7 juli 1989 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (2) klassificerades produkt 5 i bilagan som ett kosttillskott utan att dess specifika terapeutiska och profylaktiska egenskaper för behandling mot C-vitaminbrist beaktades. Därför är det nödvändigt att ändra klassificeringen av denna produkt som bör betraktas som ett medikament.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Klassificeringen av produkt nr 5 i bilagan till förordning (EEG) nr 2061/89 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2005.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1719/2005 (EUT L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  EGT L 196, 12.7.1989, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 936/1999 (EGT L 117, 5.5.1999, s. 9).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

5.

Preparat i form av tabletter, i förpackningar för detaljhandelsförsäljning, med instruktioner om dosering och uppgift om sammansättning, för att motverka C-vitaminbrist.

Varje tablett som väger 750 mg innehåller

Askorbinsyra: 500 mg

Nyponpulver, cellulosa, vegetabiliskt stearin, växtfetter, magnesiumstearat, kiseldioxid och livsmedelsglasyr som innehåller protein: 250 mg.

3004 50 10

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 3004, 3004 50 och 3004 50 10.

Se även de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen till kapitel 30.

Jämfört med den rekommenderade dagliga dosen för C-vitamin (60 mg) innehåller varje tablett otvivelaktigt en mycket större mängd C-vitamin (500 mg).

Alla villkor i kompletterande anmärkning 1 till kapitel 30 är därför uppfyllda och produkten bör klassificeras som ett medikament enligt nummer 3004.


2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1967/2005

av den 1 december 2005

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till denna förordning.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna regler fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen och dessa regler gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som tillfogar underuppdelningar till denna och som har upprättats genom särskilda gemenskapsbestämmelser för tilllämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna regler måste de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen som är bifogad den här förordningen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 med de motiveringar som ges i kolumn 3 i samma tabell.

(4)

Det är lämpligt att bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter avseende varuklassificeringen i Kombinerade nomenklaturen och som inte överensstämmer med de rättigheter som fastställs i denna förordning fortfarande kan åberopas av innehavaren enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (2) under en period av tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i den bifogade tabellen skall i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i samma tabell.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter och som inte stämmer överens med de rättigheter som fastställs i denna förordning kan fortfarande åberopas enligt bestämmelserna i artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92 under en period av tre månader.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2005.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1719/2005 (EUT L 286, 28.10.2005, s. 1).

(2)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

Produkt i form av en ljus, lätt skummande gul till bärnstensfärgad vätska med en alkoholhalt om 5,9 volymprocent.

Produkten framställs genom jäsning av vört med en styrka på 15,3 grader Plato. Därefter klaras och filtreras den jästa lösningen. Till denna lösning tillförs 3,34 % sockersirap, 0,14 % aromatiska komponenter (av vilka 75 % härrör från tequila), 0,11 % citronsyra och 0,002 % askorbinsyra. Produkten luktar och smakar öl.

Produkten är avsedd för direkt konsumtion. Den säljs som öl i flaskor om 330 ml/0,33 l som är märkta i enlighet med detta.

2203 00 01

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 2203 00 och 2203 00 01.

Produkten är en dryck och kan betraktas som en maltdryck enligt nummer 2203. Den kan inte uteslutas från klassificering enligt nummer 2203 eftersom den alkohol som tillsätts genom aromatiska komponenter endast ger en alkoholhalt om 0,04 volymprocent. Produkten kan därför inte klassificeras enligt nummer 2208.

Enligt de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet avseende nummer 2203 får socker, färgämnen, kolsyra och andra ämnen tillsättas. Följaktligen kan maltdrycker enligt nummer 2203 bland annat aromatiseras.

2.

Sömlöst böjligt plaströr av matt polyvinylklorid (PVC), av medicinsk kvalitet, med en väggtjocklek av ca 0,6 mm och en ytterdiameter av 5,7 mm. Det har ett minsta bristningstryck på 27,6 MPa och importeras i rullar på ca 1 200 m.

Produkten används eller skulle kunna användas för att befordra eller leda gaser eller vätskor.

Även om produkten, när den kapats till lämplig längd, kan användas som en del till medicinsk utrustning, inkluderat till anestesi, intensivvårdssystem, katetrar och artärsystem, är den inte särskilt avsedd att användas som en del till medicinsk utrustning.

3917 31 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 39 samt texten till KN-nummer 3917, 3917 31 och 3917 31 90.

Eftersom produkten kan användas för andra än specifikt medicinska ändamål, tillsammans med varor enligt kapitel 90, kan den inte betraktas som ett instrument eller en apparat för medicinskt bruk enligt nr 9018.

Klassificeringen grundar sig på produktens form och det material som den utgörs av. Med tillämpning av anmärkning 8 till kapitel 39 klassificeras produkten enligt nr 3917.

3.

Rör av värmekrympbar plast, polyvinylidenfluorid (PVDF), sömlös, inte förstärkt, med ett minsta bristningstryck av mindre än 27,6 MPa, med en ungefärlig längd av ca 25 mm och en diameter av 9 mm.

När de upphettas krymper de så att de passar perfekt runt de föremål som förts in i dem.

Produkten används vanligen som skydd för elektriska ledningar.

3917 32 39

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 8 till kapitel 39 samt texten till KN-nummer 3917, 3917 32 och 3917 32 39.

Klassificeringen grundar sig på materialets beskaffenhet.

Rören kan inte anses vara isolatorer enligt nummer 8546. Enligt de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 8546, är isolatorer anordningar som används för att fästa, stödja eller uppbära elektriska ledare och på samma gång isolera dem från varandra, från jorden etc. Dessa rör kan inte anses vara isolerrör enligt nummer 8547.

Enligt de förklarande anmärkningarna till HS, nummer 8547 B, omfattar numret inte ”slangar och rör som helt består av isolermaterial (t.ex. gummi, plast eller flätat textil- eller glasfibergarn) utan beläggning av metall. Sådana slangar och rör klassificeras efter materialets beskaffenhet.”

4.

Grönt mosat fruktkött av avokado (guacamole) med följande sammansättning (i viktprocent):

avokado

90,5

Andra ingredienser (t.ex. salt, kryddor, citronsyra, antioxidanter, stabiliseringsmedel, konserveringsmedel), mindre än

1

Innehåll av olika sockerarter i enlighet med kompletterande anmärkning 2 a till kapitel 20

9,6

Produkten föreligger i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg.

2008 99 67

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, kompletterande anmärkningarna 2 a och 3 till kapitel 20 samt texten till KN-nummer 2008, 2008 99 och 2008 99 67.

Beredningen kan inte anses vara en sås eller blandning för smaksättningsändamål enligt nummer 2103 (se de förklarande anmärkningarna till HS till nummer 2103), eftersom den inte innehåller några större mängder ingredienser för smaksättning.

Eftersom den bereds utöver vad som anges i kapitel 8, klassificeras beredningen enligt nummer 2008.

Produkten anses ”ha tillsats av socker” i enlighet med kompletterande anmärkning 3 till kapitel 20.


2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1968/2005

av den 1 december 2005

om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1809/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran om den största sänkningen av importtullar för majs till Portugal från tredjeland har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1809/2005 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 (3), kan kommissionen, enligt förfarandet som föreskrivs i artikel 25 i förordning (EG) nr 1784/2003, besluta att fastställa den största sänkningen av importtullar. Vid fastställande av denna måste särskild hänsyn tas till kriterierna i artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 1839/95. Kontrakt tilldelas alla anbudsgivare vars anbud ligger på samma nivå som den största sänkningen av importtullar eller på en lägre nivå.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmålsslag medför att den största sänkningen av importtullar fastställs till det belopp som anges i artikel 1.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 25 november till den 1 december 2005, inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1809/2005, är den största sänkningen av importtullar för majs fastställd till 22,95 EUR/ton för en maximal mängd av totalt 47 800 t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 291, 5.11.2005, s. 4.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2235/2005 (EUT L 256, 10.10.2005, s. 13).


2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1969/2005

av den 1 december 2005

om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av korn till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1058/2005 (2).

(2)

I enlighet med artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen besluta att inte fullfölja anbudsinfordran.

(3)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95 är det inte uppenbart att ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anbud som meddelats från den 25 november till den 1 december 2005 inom ramen för den anbudsinfordran för exportbidrag för korn som avses i förordning (EG) nr 1058/2005 skall inte fullföljas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Forordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 12.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1970/2005

av den 1 december 2005

om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1438/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskild artikel 7 i lenna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (2), särskilt artikel 7 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1438/2005 av den 2 september 2005 om en särskild interventionsåtgärd för havre i Finland och Sverige för regleringsåret 2005/06 (3), och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av havre som producerats i Finland och Sverige för export från Finland eller Sverige till alla tredjeländer med undantag av Bulgarien, Norge, Rumänien och Schweiz har inletts genom förordning (EG) nr 1438/2005.

(2)

Särskilt med hänsyn till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95 är det uppenbart att ett högsta exportbidrag skall fastställas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 25 november till den 1 december 2005 inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1438/2005 är det högsta exportbidraget för havre fastställt till 12,50 euro/t.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  EUT L 228, 3.9.2005, s. 5.


2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1971/2005

av den 1 december 2005

om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1)

En anbudsinfordran för bidrag för export av vanligt vete till vissa tredje länder har inletts genom kommissionens förordning (EG) nr 1059/2005 (2).

(2)

Enligt artikel 7 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1766/92 vad avser beviljande av exportbidrag och de åtgärder som skall vidtas vid störningar inom spannmålssektorn (3) kan kommissionen på grundval av de meddelade anbuden besluta att fastställa ett högsta exportbidrag, varvid hänsyn tas till de kriterier som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95. I detta fall tilldelas kontraktet den eller de anbudsgivare vars anbud är på samma nivå eller lägre än det högsta bidraget.

(3)

Tillämpningen av ovannämnda kriterier på det nuvarande marknadsläget för ifrågavarande spannmål medför att det högsta exportbidraget fastställs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de anbud som meddelats från och med den 25 november till den 1 december 2005, inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005 är det högsta exportbidraget för vanligt vete fastställt till 5,00 EUR/ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 2 december 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 december 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 174, 7.7.2005, s. 15.

(3)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/14


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 november 2005

om tillstånd för Frankrike att i enlighet med rådets direktiv 1999/105/EG förbjuda saluföring till slutanvändare, för sådd eller plantering i vissa regioner i Frankrike, av odlingsmaterial av Pinus pinaster Ait. som kommer från Iberiska halvön och som inte är lämpligt att användas i dessa områden

[delgivet med nr K(2005) 4534]

(Endast den franska texten är giltig)

(2005/853/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (1), särskilt artikel 17.2, och

av följande skäl:

(1)

Frankrike har begärt tillstånd att förbjuda saluföring till slutanvändare av odlingsmaterial av Pinus pinaster Ait. från Iberiska halvön (Spanien och Portugal) för sådd eller plantering i samtliga administrativa regioner i Frankrike utom Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon och Korsika.

(2)

För att stödja denna begäran har Frankrike tillhandahållit alla de uppgifter som avses i artikel 17.2 a och 17.2 b i direktiv 1999/105/EG, såsom föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1602/2002 av den 9 september 2002 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 1999/105/EG vad beträffar en medlemsstats till- låtelse att förbjuda saluföring till slutanvändaren av visst skogsodlingsmaterial (2).

(3)

Frankrike har styrkt att erfarenheterna från kommersiellt skogsbruk visar att träd av Pinus pinaster Ait. av frö från vissa regioner på Iberiska halvön som odlats i franska regioner, med undantag av de regioner som nämndes ovan, inte är anpassade till de låga temperaturer som förekommer i dessa regioner. Den svåra frosten åren 1956, 1963 och 1985 fick förödande konsekvenser för beståndet av träd med detta ursprung. En jämförelse har gjorts mellan klimatet i de olika härkomstområdena på Iberiska halvön och klimatet i de franska regionerna utom Provence Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon och Korsika. Begreppet härkomstområde definieras i artikel 2 g i direktiv 1999/105/EG och en förteckning har utarbetats, offentliggjorts och skickats till kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med artikel 9 i direktiv 1999/105/EG.

(4)

Frankrike bör ges tillstånd att förbjuda saluföring av detta skogsodlingsmaterial till slutanvändare.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frankrike ges tillstånd att förbjuda saluföring till slutanvändare av odlingsmaterial av Pinus pinaster Ait. från de regioner som anges i bilagan, för sådd eller plantering i samtliga administrativa regioner i Frankrike utom Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Languedoc-Roussillon och Korsika.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 15.1.2000, s. 17. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EGT L 242, 10.9.2002, s. 18.


BILAGA

Härkomstområden på Iberiska halvön för Pinus pinaster Ait.

a)

Spanien:

Hänvisning till härkomstområde i den officiella spanska förteckningen över godkända frökällor, offentliggjord i enlighet med artikel 9 i direktiv 1999/105/EG

Härkomstområdets namn

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugal:

Hela territoriet


2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 november 2005

om ändring av tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt med avseende på vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fisksektorn i Polen

(delgivet med nr K(2005) 4595)

(Text av betydelse för EES)

(2005/854/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (1), särskilt kapitel 6 avsnitt B delavsnitt I punkt 1 e i bilaga XII, och

av följande skäl:

(1)

Polen har beviljats övergångsperioder för vissa anläggningar som förtecknas i tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt.

(2)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt har ändrats genom kommissionens beslut 2004/458/EG (2), 2004/471/EG (3), 2004/474/EG (4), 2005/271/EG (5) och 2005/591/EG (6).

(3)

Enligt en officiell förklaring från den behöriga polska myndigheten har vissa anläggningar inom kött-, mjölk- och fisksektorn avslutat sin uppgradering och uppfyller nu alla krav som ställs i gemenskapslagstiftningen. Dessa anläggningar bör därför utgå ur förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(4)

Två anläggningar för kött har avbrutit uppgraderingen och ansökt om omklassificering från stordriftsanläggningar till anläggningar med begränsad kapacitet. Enligt en officiell förklaring från den behöriga polska myndigheten uppfyller dessa anläggningar gemenskapens krav på anläggningar med begränsad kapacitet. Två fiskberedningsanläggningar har upphört med sin verksamhet. Dessa anläggningar bör därför också utgå ur förteckningen över anläggningar som omfattas av övergångsbestämmelser.

(5)

Tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa har informerats om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De anläggningar som anges i bilagan till detta beslut skall utgå från tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 53, rättad i EUT L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 56, rättad i EUT L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUT L 160, 30.4.2004, s. 73, rättad i EUT L 212, 12.6.2004, s. 44.

(5)  EUT L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  EUT L 200, 30.7.2005, s. 96.


BILAGA

Förteckning över anläggningar som skall utgå från tillägg B till bilaga XII till 2003 års anslutningsakt

ANLÄGGNINGAR FÖR KÖTT

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie ”Musiał Bestwinka”

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Kompletterande förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa ”MATTHIAS” Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. ”Jamir” Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój ”Antocel”, Antoni Słaby

45

12133807

”Lepro.Pol” Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM ”Kabanos”, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM ”Smak.Eko” sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

”Selgros” Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM ”MATTHIAS” Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego ”WĘDZONKA” Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ”SZAREK”, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH ”ROMA” Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa ”Farmer”, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

KÖTT AV FJÄDERFÄ

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

44

30050503

”IKO” Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Kompletterande förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego ”Dróbalex” s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem ”Ko–Ko” Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH ”Szendera” S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

MJÖLKSEKTORN

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Kompletterande förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

”Mleko” spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

”Olmlek” Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska ”Mlekosz” w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska ”Mlekosz” Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

FISKSEKTORN

Ursprunglig förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

14

22111813

PPH ”Pikling” s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU ”Hur-Pol”


Kompletterande förteckning

Nr

Vet. nr

Anläggningens namn

5

24091801

”SONA”, Sp. z o.o.

21

32151801

”Rybpol” Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ”AMIKA” Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

”ADMIRAŁ” Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/21


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 november 2005

om ändring av beslut 2005/734/EG om fastställande av åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 från viltlevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och om ett system för tidig upptäckt i särskilt riskutsatta områden

[delgivet med nr K(2005) 4687]

(Text av betydelse för EES)

(2005/855/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

För att övervaka situationen i medlemsstaterna antog kommissionen beslut 2005/732/EG av den 17 oktober 2005 om godkännande av program för genomförande av medlemsstaternas undersökningar avseende aviär influensa hos fjäderfä och vilda fåglar under 2005 och fastställande av regler för rapportering och berättigande till ekonomiskt bidrag från gemenskapen till kostnader för genomförandet av dessa program (2).

(2)

För att minska risken för att högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 förs in via vilda fåglar i anläggningar för fjäderfä och andra anläggningar där fåglar hålls i fångenskap antogs kommissionens beslut 2005/734/EG av den 19 oktober 2005 om fastställande av åtgärder för biosäkerhet för att minska risken för överföring av högpatogen aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 från viltlevande fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap och om ett system för tidig upptäckt i särskilt riskutsatta områden (3).

(3)

Enligt det beslutet skall medlemsstaterna identifiera enskilda anläggningar där fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap hålls, som enligt epidemiologiska och ornitologiska uppgifter bör betraktas som särskilt utsatta för risken för aviär influensa orsakad av influensavirus A av subtyp H5N1 som sprids via vilda fåglar.

(4)

Mot bakgrund av utvecklingen av den epidemiologiska och ornitologiska situationen bör en regelbunden och löpande översyn av sådana risker föreskrivas så att de områden som identifierats som särskilt utsatta för risker kan anpassas.

(5)

Det är nödvändigt att tydliggöra vilken epidemiologisk roll som fåglar som deltar i kappflygningar vid kulturella evenemang spelar.

(6)

Därutöver bör tillämpningsperioden för åtgärderna i beslut 2005/734/EG förlängas mot bakgrund av utvecklingen av den epidemiologiska och ornitologiska situationen.

(7)

Beslut 2005/734/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2005/734/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Medlemsstaterna skall regelbundet se över de åtgärder de har vidtagit i enlighet med punkt 1 på grundval av de undersökningar som har genomförts i enlighet med beslut 2005/732/EG i syfte att med hänsyn till förändringar i den epidemiologiska och ornitologiska situationen anpassa avgränsningen av de områden på deras territorium som har identifierats som områden med särskild risk att drabbas av aviär influensa.”

2.

I artikel 2a skall punkt 2 ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna skall se till att sammanföranden av fjäderfä och andra fåglar på marknader, uppvisningar, utställningar och kulturella evenemang, inklusive kappflygningar, förbjuds.

Den behöriga myndigheten får dock tillåta sådana sammanföranden av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap under förutsättning att en riskbedömning gett positivt resultat.”

3.

I artikel 4 skall ”den 1 december 2005” ersättas med ”den 31 maj 2006”.

4.

Bilaga I skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall genast vidta de åtgärder som behövs för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. De skall genast underrätta kommissionen om dessa.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EUT L 274, 20.10.2005, s. 95.

(3)  EUT L 274, 20.10.2005, s. 105. Beslutet ändrat genom beslut 2005/745/EG (EUT L 279, 22.10.2005, s. 79).


BILAGA

I bilaga I till beslut 2005/734/EG skall del I första strecksatsen ersättas med följande:

”—

Anläggningens placering längs med flyttfåglars sträckled, särskilt om fåglarna kommer från centrala och östra Asien, området kring Kaspiska havet och Svarta havet, Mellanöstern och Afrika.”


Rättelser

2.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 316/23


Rättelse till kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen

( Europeiska unionens officiella tidning L 225 av den 31 augusti 2005 )

Beslut 2005/629/EG skall lyda som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 augusti 2005

om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen

(2005/629/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 33.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genomförandet av gemenskapens politik för fiskeri- och vattenbruksnäringen är beroende av stöd från högt kvalificerad vetenskaplig personal, särskilt inom marin- och fiskeribiologi, fiskeriteknik, fiskeriekonomi och liknande områden, eller för forskningsbehov inom fiskeri och vattenbruk.

(2)

Detta stöd bör tillhandahållas av en ständig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (STECF) som inrättas inom kommissionen.

(3)

Enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 2371/2002 skall kommissionen med jämna mellanrum rådfråga STECF i frågor som gäller bevarande och förvaltning av levande akvatiska resurser, även biologiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska överväganden och beakta dess utlåtande när kommissionen lägger fram förslag om fiskeförvaltning enligt den förordningen.

(4)

STECF:s rådgivning i frågor som gäller fiske måste grundas på principerna om kompetens, oberoende, objektivitet och öppenhet.

(5)

Det är av största vikt att STECF på bästa sätt utnyttjar extern sakkunskap inom och utanför gemenskapen om detta är nödvändigt för att besvara specifika frågor.

(6)

Eftersom flera betydelsefulla ändringar måste göras bör kommissionens beslut 93/619/EG av den 19 november 1993 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (2) upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av kommittén

En vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (nedan kallad ”STECF”) inrättas härmed.

Artikel 2

STECF:s roll

1.   Kommissionen skall med jämna mellanrum, eller när den bedömer att det är nödvändigt, begära rådgivning i form av yttranden från STECF i frågor som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 2371/2002. Kommissionen får begära att ett sådant yttrande antas inom en viss tidsfrist.

2.   STECF får på eget initiativ lämna yttranden till kommissionen i frågor som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 2371/2002.

3.   STECF skall utarbeta en årlig rapport om

a)

tillståndet för fiskeresurser av betydelse för Europeiska gemenskapen,

b)

de ekonomiska följderna av fiskeresursernas tillstånd,

c)

utvecklingen av fisket med avseende på biologiska, ekologiska, tekniska och ekonomiska faktorer,

d)

andra ekonomiska faktorer som påverkar fiskerinäringen.

Artikel 3

Organisation

1.   STECF skall bestå av lägst 30 och högst 35 ledamöter.

2.   STECF:s ledamöter skall vara vetenskapliga experter på områdena marinbiologi, marinekologi, fiskerivetenskap, naturvård, populationsdynamik, statistik, teknik för fiskeredskap, vattenbruk samt fiskeri- och vattenbruksnäringens ekonomi.

Artikel 4

Utnämning av STECF:s ledamöter och upprättande av en reservlista

1.   Kommissionen skall utnämna STECF:s ledamöter från en förteckning över lämpliga sökande. Förteckningen skall upprättas efter offentliggörande av en allmän inbjudan till intresseanmälan i Europeiska unionens officiella tidning och på kommissionens webbplats.

2.   STECF:s ledamöter skall utnämnas på grundval av sina sakkunskaper och med en geografisk spridning som återspeglar mångfalden av vetenskapliga frågor och strategier inom gemenskapen.

3.   En förteckning över STECF:s ledamöter skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och, tillsammans med en kortfattad meritförteckning för varje ledamot, läggas ut på kommissionens webbplats.

4.   Sökande som ansetts vara lämpliga att tjänstgöra i STECF men inte utnämnts skall föras upp på en reservlista. Reservlistan kan användas av kommissionen för att finna lämpliga sökande för att ersätta ledamöter som lämnar STECF i enlighet med artikel 6.3.

5.   Reservlistan skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och skall också läggas ut på kommissionens webbplats.

Artikel 5

Val av ordförande och vice ordförande

STECF skall bland sina ledamöter välja en ordförande och två vice ordförande för en period på tre år. STECF:s ordförande och vice ordförande kan inte väljas till samma post mer än två på varandra följande perioder.

Artikel 6

Mandattid

1.   Mandattiden för en ledamot i STECF skall vara tre år och kan förlängas med ytterligare perioder om tre år.

2.   När perioden på tre år har löpt ut skall STECF:s ordförande, vice ordförande och ledamöter sitta kvar tills de ersätts eller tills deras mandat förnyas.

3.   Om en ledamot inte deltar aktivt i STECF:s arbete, befinner sig i en intressekonflikt eller vill avgå, kan kommissionen avsluta ledamotens förordnande.

Artikel 7

Externa experter

STECF får, med kommissionens godkännande, bjuda in experter som inte är ledamöter i STECF och som har relevant vetenskaplig kunskap och expertis för att medverka i STECF:s arbete.

Artikel 8

Arbetsgrupper

STECF får, med kommissionens godkännande, skapa särskilda arbetsgrupper för att utföra klart definierade uppgifter. Arbetsgrupperna skall bestå av externa experter och minst två STECF-ledamöter. De skall rapportera till STECF inom en given tidsram.

Artikel 9

Ekonomisk ersättning

1.   STECF:s ledamöter och de externa experterna skall, i enlighet med bilagan, ha rätt till ersättning för sitt deltagande i STECF:s möten och arbetsgrupper och för sitt arbete som föredragande i en specifik fråga.

2.   Kostnader för resor och uppehälle för STECF:s ledamöter och för externa experter skall ersättas av kommissionen.

Artikel 10

Förhållande mellan STECF och kommissionen

1.   Möten inom STECF och dess arbetsgrupper skall godkännas och sammankallas av kommissionen.

2.   Kommissionen får delta i möten inom STECF och dess arbetsgrupper.

3.   Kommissionen får bjuda in experter som inte är ledamöter i STECF för att delta i möten inom STECF och dess arbetsgrupper.

Artikel 11

Arbetsordning

1.   STECF skall, med kommissionens godkännande, anta sin egen arbetsordning. Arbetsordningen skall säkerställa att STECF fullgör sina uppgifter enligt principerna om kompetens, oberoende och öppenhet, samtidigt som hänsyn tas till berättigade krav på skatte- och affärssekretess.

2.   Arbetsordningen skall särskilt omfatta följande:

a)

Val av STECF:s ordförande och vice ordförande.

b)

Förfaranden för att

i)

begära rådgivning,

ii)

anta yttranden under normala förhållanden och, i brådskande fall, med ett snabbare skriftligt förfarande genom skriftväxling.

c)

Inrättande och organisation av arbetsgrupper, utnämning av ordförande för arbetsgrupper och beskrivning av deras uppgifter.

d)

Mötesprotokoll, inbegripet uppgifter om åsikter som avviker från de antagna ståndpunkterna.

e)

Externa experters roll.

f)

Utnämning av föredragande och beskrivning av deras uppgifter.

g)

De vetenskapliga yttrandenas utformning och innehåll samt förfaranden för att säkerställa och förbättra deras enhetlighet.

h)

Ansvar och skyldigheter för STECF:s ledamöter och externa experter vid externa kontakter.

i)

STECF:s representation i Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk.

j)

Deltagande av STECF:s ledamöter i de regionala rådgivande nämnderna.

3.   Arbetsordningen skall offentliggöras på kommissionens webbplats.

Artikel 12

Beslut och yttranden

1.   STECF skall fatta beslut med en majoritet av de ledamöter som deltar i mötet. För att anta beslut och yttranden krävs att minst 70 % av STECF:s ledamöter har avgett sina röster eller avstått.

2.   Motiverade avvikande meningar skall tas med i STECF:s yttranden, och det skall anges vilka ledamöter som är av avvikande mening.

3.   STECF:s yttranden skall utan dröjsmål offentliggöras på kommissionens webbplats, med beaktande av nödvändig hänsyn till affärssekretess.

Artikel 13

Självständighet

1.   STECF:s ledamöter skall utnämnas och de externa experterna inbjudas på personliga mandat. De får inte delegera sitt ansvar.

2.   STECF:s ledamöter och externa experter skall agera oberoende av medlemsstater och berörda parter. De skall avge en åtagandeförsäkran om att agera i allmänhetens intresse och en intresseförsäkran som anger om de har eller inte har intressen som skulle kunna anses inverka negativt på deras oberoende. Dessa försäkringar skall göras skriftligen och vara tillgängliga för allmänheten. Ledamöterna i STECF skall avge åtagandeförsäkran årligen.

3.   STECF:s ledamöter och externa experter skall vid varje möte inom STECF och i arbetsgrupper redovisa eventuella särskilda intressen som kan anses inverka negativt på deras oberoende i de frågor som står på dagordningen.

Artikel 14

Sekretess

1.   STECF:s ledamöter och externa experter får inte lämna ut information som de fått som ett resultat av arbetet inom STECF eller i arbetsgrupperna, med undantag av STECF:s yttranden.

2.   Om STECF underrättas av kommissionen om att det begärda yttrandet är av konfidentiell karaktär, får endast STECF:s ledamöter och kommissionens företrädare delta i den berörda arbetsgruppen.

Artikel 15

STECF:s sekretariat

1.   Kommissionen skall tillhandahålla ett sekretariat åt STECF och dess arbetsgrupper.

2.   Sekretariatet skall ansvara för att ge stöd och samordning i det tekniska och administrativa arbetet så att STECF kan fungera mer effektivt och för att anordna möten inom dess arbetsgrupper.

3.   Vid behov skall sekretariatet samordna arbetet inom STECF och dess arbetsgrupper med arbetet inom gemenskapen och internationella organ.

Artikel 16

Slutbestämmelser

1.   Direktiv 93/619/EG skall upphöra att gälla.

2.   STECF:s ledamöter, utnämnda i enlighet med artikel 1 i beslut 93/619/EG skall kvarstå som ledamöter i den kommitté som inrättas genom det här beslutet till dess att STECF:s nya ledamöter utnämns i enlighet med artikel 3 i det här beslutet.

3.   Artikel 5 skall också tillämpas när mandattiden har löpt ut för de ledamöter som avses i punkt 2.

Utfärdat i Bryssel den 26 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen

BILAGA

ERSÄTTNINGAR

STECF:s ledamöter och externa experter skall vara berättigade till följande ersättningar för sitt deltagande i STECF:s arbete:

Deltagande i STECF:s möten och arbetsgrupper

Euro per heldag

STECF:s möten

Arbetsgrupper

Ordförande

300

300

Vice ordförande (3)

300

0

Övriga närvarande

250

250

Om deltagandet endast omfattar en förmiddag eller en eftermiddag skall ersättningen vara 50 % av en hel dags ersättning.

Rapporter

Euro

STECF:s yttranden vid plenarsessioner eller via skriftväxling (4)

Bakgrundsrapporter (5) inför STECF:s möten och arbetsgrupper

Föredragande

300

300 (6)


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 297, 2.12.1993, s. 25.

(3)  Endast vid STECF:s möten.

(4)  Ersättning skall betalas för utarbetande av yttrandet.

(5)  Sammanfattningar, utredningar och bakgrundsinformation.

(6)  Ersättningen betalas ut på grundval av den tidsram som fastställts av kommissionen i det skriftliga avtalet, dock högst 15 dagar. Kommissionen får emellertid öka antalet dagar om detta bedöms vara nödvändigt.