ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 306

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
24 november 2005


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

1

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 91/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

3

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 92/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

8

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 93/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

14

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 94/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

16

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

18

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 96/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

21

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 97/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

24

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 98/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

26

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 99/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

28

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 100/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

30

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 101/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

32

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 102/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

34

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 103/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga XI (Teletjänster) till EES-avtalet

36

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 104/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga XI (Teletjänster) till EES-avtalet

39

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 105/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga XI (Teletjänster) till EES-avtalet

41

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 106/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av bilaga XIV (Konkurrens) till EES-avtalet

43

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 107/2005 av den 8 juli 2005 om ändring av vissa bilagor och protokoll 31 till EES-avtalet

45

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/1


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 90/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 51/2005 av den 29 april 2005 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2004/850/EG av den 3 december 2004 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2002/308/EG om upprättande av förteckningar över godkända zoner och godkända anläggningar med avseende på någon av eller båda fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Det här beslutet bör inte gälla Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 66 (kommissionens beslut 2002/308/EG) i kapitel I del 4.2 i bilaga I till avtalet:

”—

32004 D 0850: Kommissionens beslut 2004/850/EG av den 3 december 2004 (EUT L 368, 15.12.2004, s. 28)”.

Artikel 2

Texten till beslut 2004/850/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 239, 15.9.2005, s. 22.

(2)  EUT L 368, 15.12.2004, s. 28.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/3


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 91/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 51/2005 av den 29 april 2005 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 1471/2004 av den 18 augusti 2004 om ändring av bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller import av hjortköttsprodukter från Kanada och Förenta staterna (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2004/693/EG av den 8 oktober 2004 om ändring av beslut 2004/233/EG vad beträffar förteckningen över de laboratorier som godkänts för att kontrollera rabiesvaccineringens effektivitet hos vissa köttätande husdjur (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 2004/700/EG av den 13 oktober 2004 om ändring av beslut 2004/280/EG om övergångsbestämmelser för saluföring av vissa produkter av animaliskt ursprung som framställts i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2004/762/EG av den 12 november 2004 om ändring av beslut 2003/828/EG när det gäller förflyttningar av djur från och inom en restriktionszon i Spanien och Portugal mot bakgrund av utbrotten av bluetongue i Spanien (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens beslut 2004/775/EG av den 18 november 2004 om tillåtelse för Slovakien att tillämpa det undantag som anges i artikel 3.2 i rådets direktiv 92/102/EEG om identifikation och registrering av djur (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 1993/2004 av den 19 november 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 när det gäller Portugal (7) bör införlivas med avtalet.

(8)

Kommissionens beslut 2004/832/EG av den 3 december 2004 om att godkänna planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vildlevande svin och nödvaccinering av sådana svin i norra Vogeserna i Frankrike (8) bör införlivas med avtalet.

(9)

Kommissionens beslut 2004/835/EG av den 3 december 2004 om godkännande av planer för godkännande av anläggningar med syfte på handel inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg (9) bör införlivas med avtalet.

(10)

Kommissionens beslut 2004/898/EG av den 23 december 2004 om ändring av beslut 2003/828/EG när det gäller förflyttningar av djur från och inom en restriktionszon i Spanien och Portugal mot bakgrund av utbrotten av bluetongue i Spanien (10) bör införlivas med avtalet.

(11)

Genom förordning (EG) nr 1993/2004 upphävdes kommissionens beslut 2000/345/EG (11), 2000/371/EG (12) och 2000/372/EG (13), som var införlivade med avtalet och som utgick ur avtalet genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 51/2005.

(12)

Genom beslut 2004/835/EG upphävs kommissionens beslut 92/139/EEG (14), 92/140/EEG (15), 92/141/EEG (16), 92/281/EEG (17), 92/282/EEG (18), 92/283/EEG (19), 92/342/EEG (20), 92/344/EEG (21), 92/345/EEG (22), 92/379/EEG (23), 92/480/EEG (24), 94/964/EG (25) och 95/141/EG (26), som är införlivade med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(13)

Det här beslutet bör inte gälla Island och Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 1471/2004 och (EG) nr 1993/2004 och besluten 2004/693/EG, 2004/700/EG, 2004/762/EG, 2004/775/EG, 2004/832/EG, 2004/835/EG och 2004/898/EG på norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (27).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 239, 15.9.2005, s. 22.

(2)  EUT L 271, 19.8.2004, s. 24.

(3)  EUT L 315, 14.10.2004, s. 47.

(4)  EUT L 318, 19.10.2004, s. 21.

(5)  EUT L 337, 13.11.2004, s. 70.

(6)  EUT L 342, 18.11.2004, s. 29.

(7)  EUT L 344, 20.11.2004, s. 12.

(8)  EUT L 359, 4.12.2004, s. 62.

(9)  EUT L 360, 7.12.2004, s. 28.

(10)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 105.

(11)  EGT L 121, 23.5.2000, s. 9.

(12)  EGT L 134, 7.6.2000, s. 34.

(13)  EGT L 134, 7.6.2000, s. 35.

(14)  EGT L 58, 3.3.1992, s. 27.

(15)  EGT L 58, 3.3.1992, s. 28.

(16)  EGT L 58, 3.3.1992, s. 29.

(17)  EGT L 150, 2.6.1992, s. 23.

(18)  EGT L 150, 2.6.1992, s. 24.

(19)  EGT L 150, 2.6.1992, s. 25.

(20)  EGT L 188, 8.7.1992, s. 39.

(21)  EGT L 188, 8.7.1992, s. 41.

(22)  EGT L 188, 8.7.1992, s. 42.

(23)  EGT L 198, 17.7.1992, s. 53.

(24)  EGT L 284, 29.9.1992, s. 27.

(25)  EGT L 371, 31.12.1994, s. 30.

(26)  EGT L 92, 25.4.1995, s. 25.

(27)  Inga konstitutionella krav angivna.


BILAGA

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkt skall införas i del 1.2 efter punkt 119 (kommissionens förordning (EG) nr 599/2004):

”120.

32004 D 0775: Kommissionens beslut 2004/775/EG av den 18 november 2004 om tillåtelse för Slovakien att tillämpa det undantag som anges i artikel 3.2 i rådets direktiv 92/102/EEG om identifikation och registrering av djur (EUT L 342, 18.11.2004, s. 29)”.

2)

Följande strecksatser skall läggas till i del 3.2 punkt 30 (kommissionens beslut 2003/828/EG):

”—

32004 D 0762: Kommissionens beslut 2004/762/EG av den 12 november 2004 (EUT L 337, 13.11.2004, s. 70)

32004 D 0898: Kommissionens beslut 2004/898/EG av den 23 december 2004 (EUT L 379, 24.12.2004, s. 105)”.

3)

Följande punkt skall införas i del 3.2 efter punkt 27 (kommissionens beslut 2004/435/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTASTATERNA OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKALL TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL”:

”28.

32004 D 0832: Kommissionens beslut 2004/832/EG av den 3 december 2004 om att godkänna planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vildlevande svin och nödvaccinering av sådana svin i norra Vogeserna i Frankrike (EUT L 359, 4.12.2004, s. 62)”.

4)

Följande skall läggas till i del 6.2 punkt 48 (kommissionens beslut 2004/280/EG):

”, ändrat genom

32004 D 0700: Kommissionens beslut 2004/700/EG av den 13 oktober 2004 (EUT L 318, 19.10.2004, s. 21)”.

5)

Följande strecksats skall läggas till i del 4.2 punkt 76 (kommissionens beslut 2004/233/EG):

”—

32004 D 0693: Kommissionens beslut 2004/693/EG av den 8 oktober 2004 (EUT L 315, 14.10.2004, s. 47)”.

6)

Följande punkt skall införas i del 4.2 efter punkt 56 (kommissionens beslut 2003/904/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTASTATERNA OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKALL TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL”:

”57.

32004 D 0835: Kommissionens beslut 2004/835/EG av den 3 december 2004 om godkännande av planer för godkännande av anläggningar med syfte på handel inom gemenskapen med fjäderfä och kläckningsägg (EUT L 360, 7.12.2004, s. 28)”.

7)

Texten i del 4.2 punkterna 5 (kommissionens beslut 92/139/EEG), 6 (kommissionens beslut 92/140/EEG), 7 (kommissionens beslut 92/141/EEG), 8 (kommissionens beslut 92/281/EEG), 9 (kommissionens beslut 92/282/EEG), 10 (kommissionens beslut 92/283/EEG), 11 (kommissionens beslut 92/342/EEG), 12 (kommissionens beslut 92/344/EEG), 13 (kommissionens beslut 92/345/EEG), 14 (kommissionens beslut 92/379/EEG), 15 (kommissionens beslut 92/480/EEG), 26 (kommissionens beslut 94/964/EG) och 36 (kommissionens beslut 95/141/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTASTATERNA OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKALL TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL” skall utgå.

8)

Följande strecksatser skall läggas till i del 7.1 punkt 12 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001):

”—

32004 R 1471: Kommissionens förordning (EG) nr 1471/2004 av den 18 augusti 2004 (EUT L 271, 19.8.2004, s. 24)

32004 R 1993: Kommissionens förordning (EG) nr 1993/2004 av den 19 november 2004 (EUT L 344, 20.11.2004, s. 12)”.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/8


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 92/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 51/2005 av den 29 april 2005 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 592/2004 av den 30 mars 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningarna över länder och territorier (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2004/301/EG av den 30 mars 2004 om undantag från beslut 2003/803/EG och 2004/203/EG i fråga om utformningen av intyg och pass för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar och om ändring av beslut 2004/203/EG (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Kommissionens beslut 2004/539/EG av den 1 juli 2004 om fastställande av en övergångsbestämmelse när det gäller tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte (6) bör införlivas med avtalet.

(7)

Kommissionens beslut 2004/557/EG av den 2 juli 2004 om undantag från de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller transitering av sällskapsdjur genom Sveriges territorium mellan ön Bornholm och andra delar av Danmarks territorium (7) bör införlivas med avtalet.

(8)

Kommissionens beslut 2004/595/EG av den 29 juli 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för import till gemenskapen av hundar, katter och illrar avsedda för handel (8) bör införlivas med avtalet.

(9)

Rådets beslut 2004/650/EG av den 13 september 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte för att beakta Maltas anslutning (9) bör införlivas med avtalet.

(10)

Kommissionens beslut 2004/824/EG av den 1 december 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen (10) bör införlivas med avtalet.

(11)

Kommissionens beslut 2004/839/EG av den 3 december 2004 om fastställande av villkor för transport av hundvalpar och kattungar utan kommersiellt syfte från tredjeländer till gemenskapen (11) bör införlivas med avtalet.

(12)

Kommissionens beslut 2005/91/EG av den 2 februari 2005 om fastställande av den period efter vilken vaccinering mot rabies skall anses giltig (12) bör införlivas med avtalet.

(13)

Förenklade förfaranden bör införas för vissa rättsakter rörande transport av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte.

(14)

Genom beslut 2004/595/EG upphävs kommissionens beslut 94/273/EG (13), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

(15)

Det här beslutet bör inte gälla Island och Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 998/2003 och (EG) nr 592/2004, besluten 2003/803/EG, 2004/301/EG, 2004/539/EG, 2004/557/EG, 2004/595/EG, 2004/650/EG, 2004/824/EG, 2004/839/EG och 2005/91/EG på norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (14).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 239, 15.9.2005, s. 22.

(2)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1.

(3)  EUT L 312, 27.11.2003, s. 1.

(4)  EUT L 94, 31.3.2004, s. 7.

(5)  EUT L 98, 2.4.2004, s. 55.

(6)  EUT L 237, 8.7.2004, s. 21.

(7)  EUT L 249, 23.7.2004, s. 18.

(8)  EUT L 266, 13.8.2004, s. 11.

(9)  EUT L 298, 23.9.2004, s. 22.

(10)  EUT L 358, 3.12.2004, s. 12.

(11)  EUT L 361, 8.12.2004, s. 40.

(12)  EUT L 31, 4.2.2005, s. 61.

(13)  EGT L 117, 7.5.1994, s. 37.

(14)  Inga konstitutionella krav angivna.


BILAGA

Kapitel I i bilaga I till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande skall införas i del 1.1 efter punkt 9 (rådets direktiv 96/93/EG):

Transport av sällskapsdjur

10.

32003 R 0998: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (EUT L 146, 13.6.2003, s. 1), ändrad genom

32004 R 0592: Kommissionens förordning (EG) nr 592/2004 av den 30 mars 2004 (EUT L 94, 31.3.2004, s. 7),

32004 D 0539: Kommissionens beslut 2004/539/EG av den 1 juli 2004 (EUT L 237, 8.7.2004, s. 21),

32004 D 0650: Rådets beslut 2004/650/EG av den 13 september 2004 (EUT L 298, 23.9.2004, s. 22).

Bestämmelserna i förordningen skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

I artikel 6.1 första stycket skall ’Norge’ läggas till efter ’Sverige’.

b)

I bilaga II del A skall ’Norge’ läggas till.

c)

I bilaga II del B skall ’Norge’ utgå.”

2)

Följande punkt skall införas efter punkt 12 i inledningen:

”13.

Transport av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte – Förteckning över länder och territorier samt skyddsåtgärder:

a)

Eftastaterna skall, när det gäller förteckningen över länder, territorier och skyddsåtgärder, samtidigt med medlemsstaterna vidta åtgärder som motsvarar de åtgärder som medlemsstaterna vidtagit på grundval av tillämpliga gemenskapsrättsakter.

b)

Om det uppstår svårigheter beträffande tillämpningen av en gemenskapsrättsakt skall den berörda Eftastaten omgående rapportera detta till Gemensamma EES-kommittén.

c)

Gemensamma EES-kommittén får beakta gemenskapens beslut.

d)

Skyldigheten i a skall gälla för alla tillämpliga rättsakter som är i kraft vid ett givet tillfälle, oberoende av vilken dag de antogs.”

3)

Följande punkter skall införas i del 1.2 efter punkt 121 (kommissionens beslut 2004/775/EG):

”121.

32003 D 0803: Kommissionens beslut 2003/803/EG av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar (EUT L 312, 27.11.2003, s. 1).

Bestämmelserna i detta beslut skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Orden ’Europeiska unionen’ på passförlagans pärm skall ersättas med orden ’Europeiska unionen/Norge’.

b)

Utöver EU-flaggan får en bild av den norska flaggan användas på passets pärm.

122.

32004 D 0301: Kommissionens beslut 2004/301/EG av den 30 mars 2004 om undantag från beslut 2003/803/EG och 2004/203/EG i fråga om utformningen av intyg och pass för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar och om ändring av beslut 2004/203/EG (EUT L 98, 2.4.2004, s. 55).

Bestämmelserna i detta beslut skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

I artikel 1 skall ’Norge’ läggas till efter ’Irland’.

123.

32004 D 0595: Kommissionens beslut 2004/595/EG av den 29 juli 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för import till gemenskapen av hundar, katter och illrar avsedda för handel (EUT L 266, 13.8.2004, s. 11).

Bestämmelserna i detta beslut skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

I artikel 1 och i anvisningarna till intyget i bilagan till beslutet skall ’Norge’ läggas till efter ’Irland’.

124.

32004 D 0824: Kommissionens beslut 2004/824/EG av den 29 juli 2004 om fastställande av en förlaga till ett hälsointyg för transporter utan kommersiellt syfte av hundar, katter och illrar från tredjeländer till Europeiska gemenskapen (EUT L 358, 3.12.2004, s. 12).

Bestämmelserna i detta beslut skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

I artikel 2 och i bilagan till beslutet skall ’Norge’ läggas till efter ’Sverige’.

125.

32004 D 0839: Kommissionens beslut 2004/839/EG av den 3 december 2004 om fastställande av villkor för transport av hundvalpar och kattungar utan kommersiellt syfte från tredjeländer till gemenskapen (EUT L 361, 8.12.2004, s. 40).

126.

32005 D 0091: Kommissionens beslut 2005/91/EG av den 2 februari 2005 om fastställande av den period efter vilken vaccinering mot rabies skall anses giltig (EUT L 31, 4.2.2005, s. 61).”

4)

Följande punkt skall införas i del 1.2 efter punkt 17 (kommissionens beslut 2004/590/EG) under rubriken ”RÄTTSAKTER SOM EFTASTATERNA OCH EFTAS ÖVERVAKNINGSMYNDIGHET SKALL TA VEDERBÖRLIG HÄNSYN TILL”:

”18.

32004 D 0557: Kommissionens beslut 2004/557/EG av den 2 juli 2004 om undantag från de övergångsbestämmelser som fastställs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller transitering av sällskapsdjur genom Sveriges territorium mellan ön Bornholm och andra delar av Danmarks territorium (EUT L 249, 23.7.2004, s. 18).”

5)

Följande strecksats skall läggas till i del 4.1 punkt 9 (rådets direktiv 92/65/EEG):

”—

32003 R 0998: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 (EUT L 146, 13.6.2003, s. 1)”.

6)

Anpassningarna i del 4.1 punkt 9 (rådets direktiv 92/65/EEG) skall ändras på följande sätt:

6.1

Följande nya anpassning skall införas före nuvarande anpassning a:

”a)

I artikel 10.3 första stycket skall ’Norge’ läggas till efter ’Sverige’.”

6.2

De nuvarande anpassningarna a och b skall betecknas anpassning b respektive c.

7)

Texten i del 4.2 punkt 20 (kommissionens beslut 94/273/EG) skall utgå.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/14


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 93/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 51/2005 av den 29 april 2005 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 av den 16 april 2004 om bestämmelser för import av produkter av animaliskt ursprung för privat konsumtion (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Det här beslutet bör inte gälla Island och Liechtenstein.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall införas i kapitel I del 1.2 efter punkt 126 (kommissionens beslut 2005/91/EG) i bilaga I till avtalet:

”127.

32004 R 0745: Kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 av den 16 april 2004 om bestämmelser för import av produkter av animaliskt ursprung för privat konsumtion (EUT L 122, 26.4.2004, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Följande skall läggas till i artikel 2:

’—

Kött av vilt och viltköttsprodukter som förs in i Norge från Svalbard, under förutsättning att den mängd som förs in inte överstiger 5 kg per person.’

b)

Orden ’Europeiska unionen’ i anslaget i bilaga II skall ersättas med orden ’Europeiska unionen och Norge’.

c)

Ordet ’Norge’ i artikel 1.4, i fotnoten till anslaget i bilaga II och i meddelandet i bilaga III skall utgå.”

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 745/2004 på norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommitén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 239, 15.9.2005, s. 22.

(2)  EUT L 122, 26.4.2004, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/16


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 94/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 52/2005 av den 29 april 2005 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2148/2004 av den 16 december 2004 om permanenta och preliminära godkännanden av vissa fodertillsatser och godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens direktiv 2004/116/EG av den 23 december 2004 om ändring av rådets direktiv 82/471/EEG när det gäller tillägget av Candida guilliermondii  (3) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel II i bilaga I till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkt skall införas efter punkt 1zzd (kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004):

”1zze.

32004 R 2148: Kommissionens förordning (EG) nr 2148/2004 av den 16 december 2004 om permanenta och preliminära godkännanden av vissa fodertillsatser och godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser (EUT L 370, 17.12.2004, s. 24).”

2)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 15 (rådets direktiv 82/471/EEG):

”—

32004 L 0116: Kommissionens direktiv 2004/116/EG av den 23 december 2004 (EUT L 379, 24.12.2004, s. 81)”.

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 2184/2004 och direktiv 2004/116/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 239, 15.9.2005, s. 24.

(2)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 24.

(3)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 81.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/18


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 95/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga I till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 30/2005 av den 11 mars 2005 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2004/842/EG av den 1 december 2004 om genomförandebestämmelser enligt vilka medlemsstaterna får tillåta utsläppande på marknaden av utsäde som hör till sorter för vilka det har lämnats in en ansökan om införande på den nationella sortlistan för arter av lantbruks- eller köksväxter (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2004/893/EG av den 20 december 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Secale cereale som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens beslut 2004/894/EG av den 20 december 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Triticum aestivum som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens beslut 2005/5/EG av den 27 december 2004 om villkor för gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från vissa arter av lantbruks- och köksväxter samt vinstockar enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG för åren 2005–2009 (5) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter skall införas i kapitel III del 2 efter punkt 35 (kommissionens beslut 2004/371/EG) i bilaga I till avtalet:

”36.

32004 D 0482: Kommissionens beslut 2004/842/EG av den 1 december 2004 om genomförandebestämmelser enligt vilka medlemsstaterna får tillåta utsläppande på marknaden av utsäde som hör till sorter för vilka det har lämnats in en ansökan om införande på den nationella sortlistan för arter av lantbruks- eller köksväxter (EUT L 362, 9.12.2004, s. 21).

Bestämmelserna i beslutet skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Hänvisningar till andra rättsakter i beslutet skall betraktas som relevanta i den mån och i den form som de är införlivade med avtalet.

37.

32004 D 0893: Kommissionens beslut 2004/893/EG av den 20 december 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Secale cereale som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG (EUT L 375, 23.12.2004, s. 31).

38.

32004 D 0894: Kommissionens beslut 2004/894/EG av den 20 december 2004 om tillfällig saluföring av visst utsäde av Triticum aestivum som inte uppfyller kraven enligt rådets direktiv 66/402/EEG (EUT L 375, 23.12.2004, s. 33).

39.

32005 D 0005: Kommissionens beslut 2005/5/EG av den 27 december 2004 om villkor för gemenskapens jämförande försök och tester av utsäde och förökningsmaterial från vissa arter av lantbruks- och köksväxter samt vinstockar enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG och 2002/57/EG för åren 2005–2009 (EUT L 2, 5.1.2005, s. 12).

Bestämmelserna i beslutet skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Hänvisningar till andra rättsakter i beslutet skall betraktas som relevanta i den mån och i den form som de är införlivade med avtalet.”

Artikel 2

Texterna till besluten 2004/842/EG, 2004/893/EG, 2004/894/EG och 2005/5/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (6).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2005, s. 18.

(2)  EUT L 362, 9.12.2004, s. 21.

(3)  EUT L 375, 23.12.2004, s. 31.

(4)  EUT L 375, 23.12.2004, s. 33.

(5)  EUT L 2, 5.1.2005, s. 12.

(6)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/21


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 96/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 77/2005 av den 10 juni 2005 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens direktiv 2005/5/EG av den 26 januari 2005 om ändring av direktiv 2002/26/EG avseende provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av ochratoxin A i vissa livsmedel (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens direktiv 2005/10/EG av den 4 februari 2005 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av benso(a)pyrenhalten i livsmedel (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens rekommendation 2005/108/EG av den 4 februari 2005 om ytterligare undersökningar av halterna av polycykliska aromatiska kolväten i vissa livsmedel (5) bör införlivas med avtalet.

(6)

Genom förordning (EG) nr 37/2005 upphävs kommissionens direktiv 92/1/EEG (6), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 54zx (kommissionens direktiv 2002/26/EG):

”—

32005 L 0005: Kommissionens direktiv 2005/5/EG av den 26 januari 2005 (EUT L 27, 29.1.2005, s. 38).”

2)

Följande punkter skall införas efter punkt 54zzq (kommissionens förordning (EG) nr 1452/2003):

”54zzr.

32005 R 0037: Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel (EUT L 10, 13.1.2005, s. 18),

54zzs.

32005 L 0010: Kommissionens direktiv 2005/10/EG av den 4 februari 2005 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av benso(a)pyrenhalten i livsmedel (EUT L 34, 8.2.2005, s. 15).”

3)

Följande punkt skall införas efter punkt 59 (kommissionens meddelande C/345/93/s. 3):

”60.

32005 H 0108: Kommissionens rekommendation 2005/108/EG av den 4 februari 2005 om ytterligare undersökningar av halterna av polycykliska aromatiska kolväten i vissa livsmedel (EUT L 34, 8.2.2005, s. 43).”

4)

Texten i punkt 54c (kommissionens direktiv 92/1/EEG) skall utgå.

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 37/2005, direktiven 2005/5/EG och 2005/10/EG och rekommendation 2005/108/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (7).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 268, 13.10.2005, s. 7.

(2)  EUT L 10, 13.1.2005, s. 18.

(3)  EUT L 27, 29.1.2005, s. 38.

(4)  EUT L 34, 8.2.2005, s. 15.

(5)  EUT L 34, 8.2.2005, s. 43.

(6)  EGT L 34, 11.2.1992, s. 28.

(7)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/24


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 97/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 77/2005 av den 10 juni 2005 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 78/2005 av den 19 januari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller tungmetaller (3) bör införlivas med avtalet.

(4)

Kommissionens direktiv 2005/4/EG av den 19 januari 2005 om ändring av direktiv 2001/22/EG om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halterna av bly, kadmium, kvicksilver och 3-MCPD i livsmedel (4) bör införlivas med avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 123/2005 av den 26 januari 2005 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller ochratoxin A (5) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 54zj (kommissionens direktiv 2001/22/EG):

”—

32005 L 0004: Kommissionens direktiv 2005/4/EG av den 19 januari 2005 (EUT L 19, 21.1.2005, s. 50)”.

2)

Följande strecksatser skall läggas till i punkt 54zn (kommissionens förordning (EG) nr 466/2001):

”—

32005 R 0078: Kommissionens förordning (EG) nr 78/2005 av den 19 januari 2005 (EUT L 16, 20.1.2005, s. 43),

32005 R 0123: Kommissionens förordning (EG) nr 123/2005 av den 26 januari 2005 (EUT L 25, 28.1.2005, s. 3)”.

3)

Följande punkt skall införas efter punkt 54zzs (kommissionens direktiv 2005/10/EG):

”54zzt.

32004 R 1935: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4).”

4)

Texten i punkt 24 (rådets direktiv 80/590/EEG) och i punkt 48 (rådets direktiv 89/109/EEG) skall utgå.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 1935/2004, (EG) nr 78/2005 och (EG) nr 123/2005 och direktiv 2005/4/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (6).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 268, 13.10.2005, s. 7.

(2)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

(3)  EUT L 16, 20.1.2005, s. 43.

(4)  EUT L 19, 21.1.2005, s. 50.

(5)  EUT L 25, 28.1.2005, s. 3.

(6)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/26


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 98/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 60/2005 av den 29 april 2005 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2232/2004 av den 23 december 2004 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende altrenogest, beklometason-diproprionat, kloprostenol, r-kloprostenol, sorbitanseskvioleat och toltrazuril (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i kapitel XIII punkt 14 (rådets förordning (EEG) nr 2377/90) i bilaga II till avtalet:

”—

32004 R 2232: Kommissionens förordning (EG) nr 2232/2004 av den 23 december 2004 (EUT L 379, 24.12.2004, s. 71)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 2232/2004 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 239, 15.9.2005, s. 40.

(2)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 71.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/28


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 99/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 60/2005 av den 29 april 2005 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 75/2005 av den 18 januari 2005 om ändring av bilagorna I, II och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende moxidektin, linjära alkylbensensulfonsyror med alkylkedjelängder mellan C9 och C13 som innehåller mindre än 2,5 % kedjor längre än C13 samt acetylisovaleryltylosin (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i kapitel XIII punkt 14 (rådets förordning (EEG) nr 2377/90) i bilaga II till avtalet:

”—

32005 R 0075: Kommissionens förordning (EG) nr 75/2005 av den 18 januari 2005 (EUT L 15, 19.1.2005, s. 3)”.

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 75/2005 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet Prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 239, 15.9.2005, s. 40.

(2)  EUT L 15, 19.1.2005, s. 3.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/30


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 100/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 63/2005 av den 29 april 2005 (1).

(2)

Kommissionens direktiv 2005/9/EG av den 28 januari 2005 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, avseende kosmetiska produkter, i syfte att anpassa bilaga 7 till den tekniska utvecklingen (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i kapitel XVI punkt 1 (rådets direktiv 76/768/EEG) i bilaga II till avtalet:

”—

32005 L 0009: Kommissionens direktiv 2005/9/EG av den 28 januari 2005 (EUT L 27, 29.1.2005, s. 46)”.

Artikel 2

Texterna till direktiv 2005/9/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 239, 15.9.2005, s. 46.

(2)  EUT L 27, 29.1.2005, s. 46.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/32


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 101/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga II till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 100/2004 av den 9 juli 2004 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2005/53/EG av den 25 januari 2005 om tillämpningen av artikel 3.3 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG på radioutrustning som är avsedd att ingå i det automatiska identifieringssystemet (AIS) (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Genom direktiv 2005/53/EG upphävs, med verkan från och med den 26 juli 2005, kommissionens beslut 2003/213/EG (3), som är införlivat med avtalet och följaktligen bör utgå ur avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XVIII i bilaga II till avtalet skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkt skall införas efter punkt 4zzm (kommissionens beslut 2004/71/EG):

”4zzn.

32005 D 0053: Kommissionens beslut 2005/53/EG av den 25 januari 2005 om tillämpningen av artikel 3.3 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG på radioutrustning som är avsedd att ingå i det automatiska identifieringssystemet (AIS) (EUT L 22, 26.1.2005, s. 14).”

2)

Texten i punkt 4zzl (kommissionens beslut 2003/213/EG) skall utgå med verkan från och med den 26 juli 2005.

Artikel 2

Texterna till beslut 2005/53/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 376, 23.12.2004, s. 25.

(2)  EUT L 22, 26.1.2005, s. 14.

(3)  EUT L 81, 28.3.2003, s. 46.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/34


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 102/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga IV till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 43/2005 av den 11 mars 2005 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall införas efter punkt 18 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2422/2001) i bilaga IV till avtalet:

”19.

32001 L 0077: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el (EGT L 283, 27.10.2001, s. 33).

Bestämmelserna i direktivet skall, inom ramen för avtalet, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Detta direktiv skall inte tillämpas på Liechtenstein.

b)

I artikel 3.2 skall datumet ’den 27 oktober 2002’ och i artiklarna 3.3, 5.1 och 6.2 datumet ’den 27 oktober 2003’ ersättas med ’sex månader efter ikraftträdandet av Gemensamma EES‐kommitténs beslut nr 102/2005 av den 8 juli 2005’.

c)

I artikel 3.2 andra strecksatsen skall ordet ’gemenskapens’ ersättas med ’Eftastaternas’.

d)

Punkt 8 i protokoll 1 skall inte tillämpas på artikel 3.4 andra strecksatsen.

e)

I artikel 4.1 skall orden ’artiklarna 87 och 88 i fördraget’ ersättas med ’artiklarna 61 och 62 i EES‐avtalet’. Orden ’artiklarna 6 och 174 i fördraget’ skall ersättas med ’artikel 73 i EES‐avtalet’.

f)

Följande skall läggas till i bilagan:

’Island

5,58

99,90

99,50 (3)

Norge

110,95

96,30

90,00 (4)

Artikel 2

Texterna till direktiv 2001/77/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES‐supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES‐kommittén (5).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES‐delen av och EES‐supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2005, s. 45.

(2)  EGT L 283, 27.10.2001, s. 33. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(3)  Siffran för Island förutsätter att det inte sker några ändringar i sammankopplingen med andra elsystem. Med hänsyn till klimatfaktorernas betydelse för produktionen av el från vattenkraft, efterfrågan på el och avbrott i kraftöverföringen bör siffrorna för 2010 beräknas enligt en långsiktig modell grundad på hydrologiska och klimatiska förhållanden.

(4)  Norges förmåga att uppnå sitt mål på 90 % förutsätter att elkonsumtionen inte ökar med mer än 1 procent årligen. Detta motsvarar införandet av ny kapacitet för elproduktion från förnybara energikällor på ungefär 6–7 TWh under åren 1997–2010.

De betydande variationerna i den norska vattenkraftproduktionen kan göra att Norge måste ta hänsyn till den genomsnittliga produktionspotentialen för vattenkraft i rapporterna om uppfyllandet av det vägledande målet.’”

(5)  Konstitutionella krav finns angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/36


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 103/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga XI (Teletjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 39/2005 av den 11 mars 2005 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (2) syftar till att förbättra gemenskapens, medlemsstaternas och således även näringslivets förmåga att förebygga och lösa problem som rör nät- och informationssäkerhet.

(3)

Den verksamhet som bedrivs av Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet kan påverka nät- och informationssäkerhetsproblem inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

(4)

Förordning (EG) nr 460/2004 bör därför införlivas med avtalet i syfte att möjliggöra ett oinskränkt deltagande av Eftastaterna i Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XI till avtalet skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Texterna till förordning (EG) nr 460/2004 på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES‐supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2005, s. 36

(2)  EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.

(3)  Konstitutionella krav finns angivna.


BILAGA

Följande skall införas efter punkt 5co (kommissionens rekommendation 2003/558/EG) i bilaga XI till avtalet:

”5cp.

32004 R 0460: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (EUT L 77, 13.3.2004, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Om inte annat anges nedan skall, utan hinder av bestämmelserna i protokoll 1 till avtalet, begreppet ’medlemsstat(er)’ och andra begrepp i förordningen som hänvisar till deras offentliga organ, utöver begreppets innebörd enligt förordningen även anses omfatta Eftastaterna och deras offentliga organ. Punkt 11 i protokoll 1 skall tillämpas.

b)

Med avseende på Eftastaterna skall byrån när så är lämpligt bistå Eftas övervakningsmyndighet eller Eftastaternas ständiga kommitté, allt efter behov, i deras respektive arbete.

c)

I artikel 6 skall följande punkt läggas till:

’11.

Eftastaterna skall delta oinskränkt i styrelsen och skall där åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som EU: s medlemsstater, med undantag av rösträtt.’

d)

I artikel 14 skall följande punkt läggas till:

’4.

Förordning (EG) nr 1049/2001 skall, för tillämpningen av denna förordning, även gälla byråns handlingar rörande Eftastaterna.’

e)

I artikel 15 skall följande punkt läggas till:

’12.

Eftastaterna skall delta i det bidrag från gemenskapen som avses i punkt 1. I detta syfte skall förfarandena enligt artikel 82.1 a i avtalet och protokoll 32 till detta gälla i tillämpliga delar.’

f)

I artikel 19 skall följande punkt läggas till:

’3.

Genom undantag från artikel 12.2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna får medborgare i Eftastaterna som har fullständiga medborgerliga rättigheter anställas av byråns verkställande direktör genom avtal.’

g)

I artikel 20 skall följande punkt läggas till:

’Eftastaterna skall på byrån och dess personal tillämpa protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier samt tillämpliga bestämmelser som antagits enligt protokollet.’”


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/39


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 104/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga XI (Teletjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 39/2005 av den 11 mars 2005 (1).

(2)

Kommissionens beslut 2004/535/EG av den 14 maj 2004 om adekvat skydd av personuppgifter som finns i Passenger Name Record för flygpassagerare som överförs till Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall införas efter punkt 5ei (kommissionens beslut 2004/411/EG) i bilaga XI till avtalet:

”5ej.

32004 D 0535: Kommissionens beslut 2004/535/EG av den 14 maj 2004 om adekvat skydd av personuppgifter som finns i Passenger Name Record för flygpassagerare som överförs till Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet (EUT L 235, 6.7.2004. s. 11).”

Artikel 2

Texterna till beslut 2004/535/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2005, s. 36.

(2)  EUT L 235, 6.7.2004, s. 11.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/41


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 105/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga XI (Teletjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XI till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 39/2005 av den 11 mars 2005 (1).

(2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (2) bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt skall införas efter punkt 5j (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG) i bilaga XI till avtalet:

”5k.

32003 L 0098: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2003/98/EG på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2005, s. 36.

(2)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 90.

(3)  Konstitutionella krav finns angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/43


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 106/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilaga XIV (Konkurrens) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga XIV till avtalet ändrades genom Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 43/2005 av den 11 mars 2005 (1).

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 611/2005 av den 20 april 2005 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 823/2000 om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (2), rättad i EUT L 103, 22.4.2005, s. 41, bör införlivas med avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats skall läggas till i punkt 11c (kommissionens förordning (EG) nr 823/2000) i bilaga XIV till avtalet:

”—

32005 R 0611: Kommissionens förordning (EG) nr 611/2005 av den 20 april 2005 (EUT L 101, 21.4.2005, s. 10), rättad i EUT L 103, 22.4.2005, s. 41”.

Artikel 2

Texten till förordning (EG) nr 611/2005, rättad i EUT L 103, 22.4.2005, s. 41, på isländska och norska, som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, skall vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 9 juli 2005, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  EUT L 198, 28.7.2005, s. 45.

(2)  EUT L 101, 21.4.2005, s. 10.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


24.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 306/45


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 107/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av vissa bilagor och protokoll 31 till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ändrat genom protokollet med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, nedan kallat ”avtalet”, särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 128 i avtalet föreskrivs det att varje europeisk stat som blir medlem av gemenskapen skall ansöka om att ansluta sig till avtalet och att betingelserna och villkoren för en sådan anslutning skall bli föremål för ett avtal mellan de avtalsslutande parterna och den ansökande staten.

(2)

När utvidgningsförhandlingarna framgångsrikt hade slutförts ansökte Tjeckien, Estland, Cypern, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (nedan kallade ”de nya avtalsslutande parterna”) om att bli parter i avtalet.

(3)

Avtalet om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat ”avtalet om utvidgning av EES”) undertecknades den 14 oktober 2003 i Luxemburg.

(4)

I enlighet med artikel 1.2 i avtalet om utvidgning av EES skall bestämmelserna i avtalet, ändrade genom de beslut som antagits av Gemensamma EES-kommittén före den 1 november 2002, vara bindande för de nya avtalsslutande parterna från och med den dag då avtalet om utvidgning av EES träder i kraft, på samma villkor som för de nuvarande avtalsslutande parterna och på de betingelser och villkor som fastställs i avtalet om utvidgning av EES.

(5)

Sedan den 1 november 2002 har gemenskapens institutioner beviljat tillfälliga undantag från rättsakter som gemenskapens institutioner antog mellan den 1 november 2002 och dagen för undertecknandet av akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, som antogs den 16 april 2003 (nedan kallad ”anslutningsakten av den 16 april 2003”), eller rättsakter som gemenskapens institutioner anpassat på grund av anslutningen.

(6)

För att se till att avtalet förblir enhetligt och att rättssäkerheten för enskilda och ekonomiska aktörer bibehålls, är det nödvändigt att klargöra att dessa undantag och anpassningar bör införlivas med avtalet.

(7)

Därför bör protokoll och bilagor till avtalet ändras.

(8)

Eftersom den inre marknaden genom avtalet utvidgas till att även omfatta Eftastaterna är det, för att denna marknad skall fungera väl, nödvändigt att detta beslut börjar tillämpas samtidigt med fördraget om anslutning till Europeiska unionen och avtalet om utvidgning av EES.

(9)

Eftersom avtalet om utvidgning av EES ännu inte har trätt i kraft utan tillämpas provisoriskt kommer detta beslut också att tillämpas provisoriskt i avvaktan på att avtalet om utvidgning av EES träder i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De övergångsbestämmelser för rättsakter som införlivats i avtalet vilka har beviljats på grundval av artikel 55 i anslutningsakten av den 16 april 2003 skall införlivas med avtalet och utgöra en integrerad del av detta.

Därför skall bilagor och protokoll till avtalet ändras i enlighet med bilaga A till detta beslut.

Artikel 2

De anpassningar av rättsakter, som införlivats med avtalet, som gjorts av gemenskapens institutioner på grundval av artikel 57 i anslutningsakten av den 16 april 2003 skall införlivas med avtalet och utgöra en integrerad del av detta.

Därför skall bilagor och protokoll till avtalet ändras i enlighet med bilaga B till detta beslut.

Artikel 3

De texter till EG-rättsakter som förtecknas i bilagorna A och B på de isländska och norska språken som skall offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning skall vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts till Gemensamma EES-kommittén (1).

Detta beslut skall tillämpas från och med den dag då avtalet om utvidgning av EES träder i kraft. I avvaktan på att avtalet om utvidgning av EES träder i kraft skall detta beslut tillämpas provisoriskt från och med den dag då avtalet om utvidgning av EES tillämpas provisoriskt.

Artikel 5

Detta beslut skall offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2005.

På Gemensamma EES-kommitténs vägnar

Hans furstliga höghet prins Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Ordförande


(1)  Inga konstitutionella krav angivna.


BILAGA A

Följande skall införas före anpassningen i punkt 32fa (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG) i bilaga XX till avtalet:

”De övergångsbestämmelser som anges i följande rättsakter skall gälla:

32004 D 0486: Rådets beslut 2004/486/EG av den 26 april 2004 om att bevilja Cypern, Malta och Polen vissa tillfälliga undantag från direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (EUT L 162, 30.4.2004, s. 114).

32004 D 0312: Rådets beslut 2004/312/EG av den 30 mars 2004 om att bevilja Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern vissa tillfälliga undantag från direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (EUT L 100, 6.4.2004, s. 33).”


BILAGA B

1)

Följande skall läggas till i punkt 10a (rådets förordning (EG) nr 2157/2001) i bilaga XXII och i första strecksatsen (rådets beslut 1999/382/EG) i artikel 4.2c i protokoll 31 till avtalet:

”, ändrad genom

32004 R 0885: Rådets förordning (EG) nr 885/2004 av den 26 april 2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1)”.

2)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 1 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003) i kapitel XIV i bilaga II, i tredje strecksatsen (Europaparlamentets och rådets beslut nr 253/2000/EG) i artikel 4.2c, i fjärde strecksatsen (Europaparlamentets och rådets beslut nr 1031/2000/EG) i artikel 4.2c, i första strecksatsen (Europaparlamentets och rådets beslut nr 291/2003/EG) i artikel 4.2g, i fjärde strecksatsen (Europaparlamentets och rådets beslut nr 163/2001/EG) i artikel 9.4, i femte strecksatsen (rådets beslut 2000/821/EG) i artikel 9.4, i fjärde strecksatsen (Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG) i artikel 13.4, i andra strecksatsen (Europaparlamentets och rådets beslut nr 1719/1999/EG) i artikel 17.4 och i tredje strecksatsen (Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/1999/EG) i artikel 17.4 i protokoll 31 till avtalet:

”—

32004 R 0885: Rådets förordning (EG) nr 885/2004 av den 26 april 2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 1)”.

3)

Följande skall läggas till i punkt 12l (kommissionens beslut 2000/657/EG) i kapitel XV i bilaga II och i punkt 15b (kommissionens förordning (EG) nr 358/2003) i bilaga XIV till avtalet:

”, ändrad genom

32004 R 0886: Kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 av den 4 mars 2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 14)”.

4)

Följande skall läggas till i punkt 28 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG) i kapitel II bilaga II i understrecksatsen (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG) till åttonde strecksatsen i punkt 2 (rådets direktiv 73/239/EEG), i understrecksatsen (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG) till första och andra strecksatserna i punkt 7a (rådets direktiv 92/49/EEG), i understrecksatsen (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG) till andra och tredje strecksatserna i punkt 30 (rådets direktiv 85/611/EEG) och i understrecksatsen (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG) till första och andra strecksatserna i punkt 30b (rådets direktiv 93/22/EEG) i bilaga IX till avtalet:

”, ändrat genom

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26 april 2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35)”.

5)

Följande strecksats skall läggas till i punkt 12a (rådets direktiv 91/414/EEG) i kapitel XV i bilaga II, i punkt 12r (Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG) i kapitel XV i bilaga II, i punkt 11 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG) i bilaga IX och i punkt 19 (rådets direktiv 96/26/EG) i bilaga XIII till avtalet:

”—

32004 L 0066: Rådets direktiv 2004/66/EG av den 26 april 2004 (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35)”.