ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 298

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
15 november 2005


Innehållsförteckning

 

Domstolen

Sida

 

*

Ändring av rättegångsreglerna för förstainstansrätten

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Domstolen

15.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 298/1


ÄNDRING AV RÄTTEGÅNGSREGLERNA FÖR FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT HAR ANTAGIT FÖLJANDE ÄNDRINGAR AV SINA RÄTTEGÅNGSREGLER

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 224 femte stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 140.5,

med beaktande av artikel 63 i protokollet om domstolens stadga,

med beaktande av domstolens samtycke,

med beaktande av rådets godkännande den 18 juli 2005 och den 3 oktober 2005,

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av gjorda erfarenheter bör vissa bestämmelser i rättegångsreglerna ändras för att klargöra deras räckvidd eller för att anpassa dem till kraven på en effektiv organisation av förfarandena.

(2)

Det bör göras en anpassning av bestämmelserna om rättshjälp till bestämmelserna i rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (1).

(3)

Det bör införas bestämmelser om överklagande av avgöranden som meddelats av Europeiska unionens personaldomstol, vilken inrättats genom rådets beslut 2004/752/EG, Euratom av den 2 november 2004 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rättegångsreglerna för Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt av den 2 maj 1991 (3), ändrade den 15 september 1994 (4), den 17 februari 1995 (5), den 6 juli 1995 (6), den 12 mars 1997 (7), den 17 maj 1999 (8), den 6 december 2000 (9), den 21 maj 2003 (10), den 19 april 2004 (11) och den 21 april 2004 (12) skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 7.1 skall ersättas med följande:

”1.   Omedelbart efter den partiella nytillsättningen i enlighet med artikel 224 i EG-fördraget och artikel 140 i Euratomfördraget skall domarna bland sig välja förstainstansrättens ordförande för en tid av tre år.”

2.

Artikel 9 andra stycket skall ersättas med följande:

”Om både förstainstansrättens ordförande och avdelningsordförandena har förhinder eller om ämbetena är obesatta samtidigt, skall de arbetsuppgifter som förstainstansrättens ordförande har utföras av en av domstolens övriga medlemmar i enlighet med den ordning som anges i artikel 6.”

3.

Artikel 24.1 skall ersättas med följande:

”1.   Kansliet skall under justitiesekreterarens tillsyn föra en dagbok i vilken alla inlagor och till dessa fogade handlingar antecknas i den ordning de inkommer.”

4.

I artikel 32.3 skall följande stycke läggas till:

”Om det antal domare som föreskrivs i artikel 10.1 inte uppnås på den stora avdelningen eller på en avdelning sammansatt av fem domare, till följd av att en domare som deltagit i handläggningen före den dag då det muntliga förfarandet inleddes är frånvarande eller har förhinder, skall denna avdelning kompletteras med en domare som utses av rättens ordförande för att uppnå det föreskrivna antalet domare.”

5.

Artikel 41.1 skall ersättas med följande text:

”1.   Om rätten anser att en rådgivares eller en advokats uppträdande gentemot rätten, ordföranden, en domare eller justitiesekreteraren är oförenligt med rättens värdighet eller med kraven på god rättskipning, eller att rådgivaren eller advokaten missbrukar sina befogenheter, skall rätten underrätta den berörde om detta. Rätten får underrätta de myndigheter under vars tillsyn den berörde står om detta. En kopia av skrivelsen till dessa myndigheter skall tillställas den berörde.

Av samma skäl kan rätten när som helst, efter att ha hört den berörde, genom beslut avstänga denne från rättegången. Ett sådant beslut skall ha omedelbar verkan.”

6.

Artikel 43 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 6 skall följande mening läggas till:

”Artikel 102.2 är inte tillämplig på denna tiodagarsfrist.”

b)

Följande punkt 7 skall läggas till:

”7.   Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 första stycket och punkterna 2–5 får rätten genom beslut fastställa på vilka villkor en inlaga som ingivits till kansliet på elektronisk väg skall anses utgöra originalet av inlagan. Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

7.

Artikel 46 skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 skall första meningen ersättas med följande text:

”Inom två månader efter det att ansökan har delgivits svaranden skall denne inkomma med skriftligt svaromål.”

b)

Punkt 3 skall ersättas med följande text:

”3.   Ordföranden kan under exceptionella omständigheter förlänga den frist som anges i punkt 1 på motiverad ansökan av svaranden.”

8.

Artikel 50 skall ändras på följande sätt:

a)

Det enda stycket skall bli punkt 1.

b)

Följande punkt skall läggas till:

”2.   Ombud, rådgivare och advokater för samtliga parter i förenade mål, inbegripet intervenienter, har rätt att på kansliet ta del av de inlagor som har delgivits parterna i de andra berörda målen. Ordföranden kan emellertid på begäran av en part och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 67.3 besluta att hemliga eller konfidentiella handlingar skall vara undantagna från denna rätt.”

9.

Artikel 55.1 skall ersättas med följande:

”1.   Rätten skall handlägga målen i den ordning i vilken bevisupptagningen i dem har slutförts. Då bevisupptagningen har slutförts samtidigt i flera mål, skall tidpunkten för införandet av respektive mål i dagboken bestämma handläggningsordningen.”

10.

Artikel 64.5 första stycket skall ersättas med följande:

”5.   Om rätten i plenum eller i stor avdelning beslutar att åtgärder för processledning skall vidtas utan att själv vidtaga dem, skall den ålägga den avdelning som ursprungligen tilldelats målet eller referenten i målet att vidtaga dem.”

11.

Artikel 67.1 första stycket skall ersättas med följande:

”1.   Om rätten i plenum eller i stor avdelning beslutar om bevisupptagning utan att själv vidtaga några åtgärder, skall den ålägga den avdelning som målet först tilldelats eller referenten i målet att vidtaga dem.”

12.

Artikel 76a skall ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 andra stycket skall följande mening läggas till:

”I denna begäran kan det anges att vissa grunder eller argument eller vissa avsnitt i ansökan eller i svaromålet endast framställs för det fall målet inte skulle handläggas skyndsamt, varvid ett sådant angivande särskilt kan ske genom att det till begäran fogas en förkortad version av ansökan samt en förteckning över de bilagor som endast behöver beaktas för det fall målet skulle handläggas skyndsamt.”

b)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

Det enda stycket skall bli andra stycket.

ii)

Följande stycke skall införas:

”Med avvikelse från artikel 46.1 skall fristen för att inkomma med svaromål vara en månad när sökanden i enlighet med punkt 1 har begärt att målet skall handläggas skyndsamt. Om rätten beslutar att inte bifalla denna begäran, skall svarandens frist för att inkomma med svaromål eller eventuellt komplettera detta förlängas med en månad. De frister som föreskrivs i detta stycke kan förlängas med tillämpning av artikel 46.3.”

c)

Följande punkt 4 skall läggas till:

”4.   Rättens beslut att handlägga målet skyndsamt kan förenas med villkor angående omfånget av parternas inlagor och ingivandet av dessa, det fortsatta förfarandet eller de grunder och argument som rätten skall pröva.

Om en av parterna inte rättar sig efter ett av dessa villkor, kan beslutet att handlägga målet skyndsamt upphävas. Målet skall då fortsättningsvis handläggas på ordinarie sätt.”

13.

Artikel 93 skall ersättas med följande text:

”Artikel 93

1.   Betalningar från och till rättens kassa skall ske i euro.

2.   När kostnader har uppkommit i en annan valuta än euro eller när de åtgärder för vilka ersättning skall utgå har vidtagits i ett land som inte har euro som valuta, skall omräkning av valuta göras enligt Europeiska centralbankens referenskurs på betalningsdagen.”

14.

Kapitel 7 i avdelning II skall ersättas med följande text:

”Kapitel 7

RÄTTSHJÄLP

Artikel 94

1.   För att säkerställa en faktisk möjlighet till rättslig prövning, skall rättshjälp beviljas för förfarandena vid rätten i enlighet med nedanstående regler.

Rättshjälpen skall, helt eller delvis, täcka en persons kostnader för att biträdas eller företrädas vid rätten. Dessa kostnader skall bestridas från rättens kassa.

2.   Fysiska personer som på grund av sin ekonomiska situation helt eller delvis saknar möjlighet att betala sådana kostnader som avses i punkt 1 skall ha rätt till rättshjälp.

En persons ekonomiska situation skall bedömas med hänsyn till objektiva faktorer, såsom inkomst, förmögenhet eller familjesituation.

3.   Rättshjälp skall inte beviljas om det är uppenbart att den talan som rättshjälpsansökan avser inte kan upptas till sakprövning eller om det är uppenbart att den är ogrundad.

Artikel 95

1.   En ansökan om rättshjälp kan inges före eller efter det att talan har väckts.

Ansökan behöver inte inges genom advokat.

2.   Till rättshjälpsansökan skall fogas alla upplysningar och bestyrkande handlingar som gör det möjligt att bedöma sökandens ekonomiska situation, såsom ett intyg från en behörig nationell myndighet som styrker denna ekonomiska situation.

Om ansökan inges innan talan väcks, skall sökanden kortfattat redogöra för föremålet för den talan han avser att väcka, de faktiska omständigheterna i saken och de argument som anförs till stöd för talan. Till ansökan skall bifogas bestyrkande handlingar i detta avseende.

3.   Rätten får i enlighet med artikel 150 föreskriva att ett formulär måste användas för att inge en rättshjälpsansökan.

Artikel 96

1.   Rätten skall innan ansökan prövas anmoda den andra parten att yttra sig skriftligen, såvida det inte mot bakgrund av de åberopade omständigheterna framgår att villkoren i artikel 94.2 inte är uppfyllda eller att villkoren i artikel 94.3 är uppfyllda.

2.   Ordföranden skall ta ställning till rättshjälpsansökan genom beslut. Ordföranden får hänskjuta frågan till rätten.

Beslut om att avslå en rättshjälpsansökan skall motiveras.

3.   I ett beslut om beviljande av rättshjälp skall en advokat utses att företräda sökanden.

Om sökanden inte själv har föreslagit en advokat eller om rätten inte finner skäl att bekräfta den sökandes val, skall justitiesekreteraren översända en utskrift av beslutet om beviljande av rättshjälp och en kopia av rättshjälpsansökan till den myndighet i den berörda staten som är behörig enligt bilaga II till tilläggsreglerna till domstolens rättegångsregler. Den advokat som skall företräda sökanden skall utses med beaktande av förslagen från denna myndighet.

I ett beslut om beviljande av rättshjälp kan fastställas ett belopp som skall betalas ut till den advokat som utsetts att företräda sökanden eller en gräns som advokatens utlägg och arvode i princip inte får överskrida. I beslutet kan föreskrivas att sökanden skall bidra till de kostnader som avses i artikel 94.1, med beaktande av dennes ekonomiska situation.

4.   När en rättshjälpsansökan inges upphör fristen för att väcka talan att löpa till dess att beslutet om denna ansökan delges eller, i de fall som avses i punkt 3 andra stycket, till dess att beslutet om att utse den advokat som skall företräda sökanden delges.

5.   Om de omständigheter som låg till grund för beslutet att bevilja rättshjälp ändras under förfarandets gång, kan ordföranden, efter att ha hört sökanden, på eget initiativ eller på begäran besluta att rättshjälpen skall upphöra. Ordföranden får hänskjuta frågan till rätten.

Beslut om att rättshjälpen skall upphöra skall motiveras.

6.   Beslut som meddelas med stöd av denna artikel kan inte överklagas.

Artikel 97

1.   Om rättshjälp beviljas, kan ordföranden, på begäran av sökandens advokat, besluta att ett förskott skall betalas ut till denne.

2.   När det i det slutliga avgörandet anges att rättshjälpsmottagaren skall bära sin rättegångskostnad, skall ordföranden, genom motiverat beslut som inte kan överklagas, fastställa hur mycket av advokatens arvode och utlägg som rättens kassa skall stå för. Ordföranden får hänskjuta frågan till rätten.

3.   När rätten i det slutliga avgörandet har förpliktat en annan part att ersätta rättshjälpsmottagarens rättegångskostnad, är denna andra part skyldig att återbetala de medel som har utgivits för rättshjälp till rättens kassa.

I händelse av tvist eller om parten i fråga inte rättar sig efter en begäran från justitiesekreteraren om återbetalning av dessa medel, skall ordföranden avgöra frågan genom motiverat beslut som inte kan överklagas. Ordföranden får hänskjuta frågan till rätten.

4.   När rättshjälpsmottagaren tappar målet, kan rätten om så anses skäligt, när den i det slutliga avgörandet beslutar om rättegångskostnaderna, fastställa att en eller flera andra parter skall bära sina kostnader eller att rättens kassa helt eller delvis skall stå för dessa kostnader i form av rättshjälp.”

15.

Artikel 113 skall ersättas med följande:

”Artikel 113

Rätten kan när som helst på eget initiativ, efter att ha hört parterna, avgöra om talan skall avvisas till följd av att det föreligger ett rättegångshinder som inte kan avhjälpas, eller fastställa att det inte längre finns något föremål för talan och att det inte finns anledning att döma i saken. Ett sådant beslut skall fattas i enlighet med bestämmelserna i artikel 114.3 och 114.4.”

16.

Artikel 114.2 skall ersättas med följande:

”2.   Så snart begäran har inkommit, skall ordföranden fastställa en frist inom vilken motparten, med angivande av de faktiska och rättsliga omständigheterna, skall inkomma med ett skriftligt yttrande.”

17.

Följande avdelning skall införas:

”AVDELNING V

ÖVERKLAGANDEN AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOLS AVGÖRANDEN

Artikel 137

1.   Överklagande sker genom att en skrivelse inges till förstainstansrättens eller personaldomstolens kansli.

2.   Personaldomstolens kansli skall utan dröjsmål sända över akten och, i förekommande fall, överklagandet till förstainstansrättens kansli.

Artikel 138

1.   Överklagandet skall innehålla uppgifter om

a)

klagandens namn och adress,

b)

övriga parter i målet vid personaldomstolen,

c)

de rättsliga grunder som åberopas,

d)

klagandens yrkanden.

Artikel 43 och artikel 44.2 och 44.3 skall tillämpas på överklagandet.

2.   Det överklagade avgörandet från personaldomstolen skall bifogas överklagandet. Därvid skall anges vilken dag klaganden delgivits det överklagade avgörandet.

3.   Om överklagandet inte uppfyller de i artikel 44.3 eller de i denna artikel punkt 2 stadgade kraven, skall artikel 44.6 tillämpas.

Artikel 139

1.   Klagandens yrkanden får avse

a)

att personaldomstolens avgörande skall upphävas helt eller delvis,

b)

att de yrkanden som framställts i första instans skall bifallas helt eller delvis. Nya yrkanden får inte framställas.

2.   Överklagandet får inte avse annan sak än den som varit föremål för talan vid personaldomstolen.

Artikel 140

Överklagandet skall delges parterna i målet vid personaldomstolen. Artikel 45 skall tillämpas.

Artikel 141

1.   Parterna i målet vid personaldomstolen får inom två månader från delgivning av överklagandet inkomma med svarsskrivelse. Fristen kan inte förlängas.

2.   I svarsskrivelsen skall finnas uppgifter om

a)

namn och adress på den part som ger in skrivelsen,

b)

datum för delgivning av överklagandet,

c)

de rättsliga grunder som åberopas, samt

d)

yrkandena.

Artikel 43 och artikel 44.2 och 44.3 skall tillämpas.

Artikel 142

1.   Yrkandena i svarsskrivelsen får avse

a)

att överklagandet helt eller delvis skall avvisas eller ogillas eller att personaldomstolens avgörande helt eller delvis skall upphävas,

b)

att de yrkanden som framställts i första instans skall bifallas helt eller delvis. Nya yrkanden får inte framställas.

2.   Svarsskrivelsen får inte avse annan sak än den som varit föremål för talan vid personaldomstolen.

Artikel 143

1.   På yrkande av klaganden inom sju dagar från delgivning av svarsskrivelsen får överklagandet och svarsskrivelsen följas av replik och duplik, om ordföranden anser det erforderligt och uttryckligen tillåter att replik inges, i syfte att möjliggöra för klaganden att utveckla sin talan eller i syfte att förbereda målet för avgörande. Ordföranden skall fastställa datum för ingivande av replik och, när repliken delges, datum för ingivande av duplik.

2.   Om det i en svarsskrivelse yrkas att ett avgörande från personaldomstolen helt eller delvis skall upphävas, på en grund som inte omnämns i överklagandet, får klaganden eller övriga parter inkomma med en till denna grund begränsad replik inom två månader från delgivning av svarsskrivelsen. För ytterligare skrivelser som inges efter en sådan replik skall punkt 1 tillämpas.

Artikel 144

Om inte annat följer av nedanstående bestämmelser skall artikel 48.2, artiklarna 49 och 50, artikel 51.1, artiklarna 52, 55–64, 76a–110, artikel 115.2 och 115.3 samt artiklarna 116, 123–127 och 129 tillämpas i mål vid förstainstansrätten om överklagande av avgöranden från personaldomstolen.

Artikel 145

Om det är uppenbart att överklagandet helt eller delvis inte kan tas upp till prövning, eller om överklagandet helt eller delvis är uppenbart ogrundat, kan förstainstansrätten vid varje tidpunkt, med referentens rapport som underlag och efter att ha hört generaladvokaten, avvisa eller ogilla överklagandet helt eller delvis genom motiverat beslut.

Artikel 146

Efter det att de inlagor som avses i artikel 141.1 och, i förekommande fall, artikel 143.1 och 143.2 har inkommit, kan förstainstansrätten, på grundval av referentens rapport och sedan generaladvokaten och parterna hörts, besluta att avgöra överklagandet utan muntlig förhandling, såvida inte någon av parterna inkommer med en begäran med uppgift om skälen till att han önskar höras. Begäran skall framställas inom en månad från delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats. Den fristen kan förlängas av ordföranden.

Artikel 147

Den förberedande rapport som avses i artikel 52 skall föreläggas förstainstansrätten efter det att de inlagor som avses i artikel 141.1 och, i förekommande fall, i artikel 143.1 och 143.2 har ingivits. Om sådana inlagor inte inges, skall samma förfarande tillämpas efter det att fristen för att ge in inlagorna har löpt ut.

Artikel 148

När överklagandet ogillas eller när överklagandet bifalls och förstainstansrätten själv avgör tvisten, skall förstainstansrätten besluta om rättegångskostnaderna.

Artikel 88 skall tillämpas endast när en institution har överklagat.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i artikel 87.2 kan förstainstansrätten, i mål där en tjänsteman eller annan institutionsanställd har överklagat, besluta att kostnaderna skall delas när så anses skäligt.

Om överklagandet återkallas, skall artikel 87.5 tillämpas.

Artikel 149

En ansökan till förstainstansrätten om att få intervenera i ett mål om överklagande skall inges inom en månad från dagen för kungörelse enligt artikel 24.6.”

18.

Artikel 136a skall bli artikel 150, och artikel 137 skall bli artikel 151.

Artikel 2

Dessa ändringar i rättegångsreglerna är giltiga på de i artikel 35.1 i rättegångsreglerna angivna språken och skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Ändringarna skall träda i kraft den första dagen i den andra månaden efter offentliggörandet, förutom artikel 1.17 och 1.18.

Artikel 1.17 och 1.18 skall träda i kraft när artikel 1 i bilaga I till domstolens stadga träder i kraft, i enlighet med artikel 4 andra stycket i rådets beslut 2004/752/EG, Euratom.

Utfärdade i Luxemburg den 12 oktober 2005.

E. COULON

Justitiesekreterare

B. VESTERDORF

Ordförande


(1)  EUT L 26, 31.3.2003, s. 41.

(2)  EUT L 333, 9.11.2004, s. 7.

(3)  EGT L 136, 30.5.1991, s. 1.

(4)  EGT L 249, 24.9.1994, s. 17.

(5)  EGT L 44, 28.2.1995, s. 64.

(6)  EGT L 172, 22.7.1995, s. 3.

(7)  EGT L 103, 19.4.1997, s. 6.

(8)  EGT L 135, 29.5.1999, s. 92.

(9)  EGT L 322, 19.12.2000, s. 4.

(10)  EUT L 147, 14.3.2003, s. 22.

(11)  EUT L 132, 29.4.2004, s. 3.

(12)  EUT L 127, 29.4.2004, s. 108.