ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 297

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
15 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1853/2005 av den 14 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1854/2005 av den 14 november 2005 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 när det gäller upptagandet av ett namn i Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Miel de Provence (SGB))

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1855/2005 av den 14 november 2005 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 när det gäller upptagandet av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mela Alto Adige, även kallad Südtiroler Apfel (SGB), Asperge des Sables des Landes (SGB), Pâtes d’Alsace (SGB), Jamón de Trevélez (SGB) och Oliva Ascolana del Piceno (SUB))

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1856/2005 av den 14 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1291/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, när det gäller produkter för vilka det krävs licens

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1857/2005 av den 14 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1864/2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredje land

9

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 692/2005 av den 28 april 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2605/2000 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av vissa elektroniska vågar med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina (EUT L 112 av den 3.5.2005)

11

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

15.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1853/2005

av den 14 november 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 14 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

64,3

096

36,8

204

47,6

999

49,6

0707 00 05

052

110,6

204

23,8

999

67,2

0709 90 70

052

109,0

204

95,7

999

102,4

0805 20 10

204

60,0

999

60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,6

999

75,7

0805 50 10

052

64,0

388

68,2

999

66,1

0806 10 10

052

118,3

400

246,4

508

267,3

624

162,5

720

99,7

999

178,8

0808 10 80

388

107,2

400

105,4

404

142,5

512

131,2

720

26,7

800

165,3

999

113,1

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


15.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1854/2005

av den 14 november 2005

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 när det gäller upptagandet av ett namn i ”Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (Miel de Provence (SGB))

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.5 b, artikel 6.3 och 6.4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 har Frankrikes ansökan om registrering av namnet Miel de Provence offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Tyskland har framställt invändning mot registreringen i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 2081/92. Invändningen gäller överträdelse av kraven i artikel 2 och att registreringen skulle kunna vara till skada för en annan produkt som lagligen marknadsförs sedan minst fem år före det offentliggörande som avses i artikel 6.2.

(3)

Kommissionen har genom en skrivelse av den 11 januari 2005 uppmanat de berörda medlemsstaterna att försöka nå en överenskommelse i enlighet med sina interna förfaranden.

(4)

Eftersom ingen överenskommelse nåtts mellan Frankrike och Tyskland inom tremånadersfristen måste kommissionen fatta beslut i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EEG) nr 2081/92.

(5)

I den invändning som framställts av Tyskland framförs tre argument mot registreringen. Först och främst anser Tyskland att registreringen strider mot artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2081/92. Tyskland menar att de organoleptiska egenskaperna, de egenskaper som hänger samman med produktionsmetoden och kvalitetskriterierna för den produkt som ansökan avser, inte kan anses vara specifika för regionen Provence.

(6)

Kommissionen gör däremot bedömningen att ansökan om registrering i lika hög grad grundar sig på anseendet för Miel de Provence som på en särskild kvalitet, nämligen honungens botaniska ursprung som är specifikt för växtsamhällena i Provence.

(7)

Tyskland hävdar också att registreringen skulle kunna äventyra överlevnaden för ett identiskt eller snarlikt namn eller varumärke eller för produkter som lagligen marknadsförs sedan minst fem år före det offentliggörande som avses i artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92. Tyskland anför i synnerhet risken för att producenter som för närvarande saluför honung under namnet Miel de Provence inte längre skulle kunna använda detta namn efter registreringen om deras produkter inte överensstämmer med produktbeskrivningen, antingen på grund av det botaniska ursprunget eller på grund av produktionsområdet.

(8)

Kommissionen anser att detta argument bygger på obevisade antaganden. Enligt artikel 7.4 andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2081/92 måste den klagande visa den anförda skadan. Tyskland har bara anfört risken för en skada utan att visa att det verkligen finns producenter som skulle missgynnas av registreringen.

(9)

Tyskland hävdar slutligen att det enligt rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung (3) är tillåtet att använda namnet Miel de Provence för honung från den franska regionen Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Denna region ingår inte i det geografiska område som omfattas av den produktbeskrivning som sammanställts inom ramen för förordning (EEG) nr 2081/92. Produktbeskrivningen i ansökan om registrering utesluter dessutom honung från solrosor, raps och lusern, vilka är botaniska ursprung som förekommer i det geografiska området. Aktörer som för närvarande saluför denna produkt under namnet Miel de Provence måste följaktligen utesluta honung med botaniskt ursprung som inte anges i produktbeskrivningen. En registrering av Miel de Provence inom ramen för förordning (EEG) nr 2081/92 skulle enligt Tyskland strida mot direktiv 2001/110/EG om honung.

(10)

Som anges i skäl 8 finns det inget bevis för att en registrering skulle medföra skada. Inte heller kan den föregivna överträdelsen av direktiv 2001/110/EG om honung ligga till grund för en invändning enligt artikel 7.4 i förordning (EEG) nr 2081/92. Vissa beteckningar är dessutom tillåtna enligt direktiv 2001/110 utan att för den skull vara obligatoriska. Tvärtom syftar förordning (EEG) nr 2081/92 till att reglera användningen av de registrerade beteckningarna, även om de tidigare har kunnat användas mer fritt. Frånvaron av restriktioner vid ett givet tillfälle är följaktligen inget principiellt skäl att avslå ansökan om registrering.

(11)

Mot denna bakgrund bör beteckningen tas upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (4) skall kompletteras med den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT C 261, 30.10.2003, s. 4.

(3)  EGT L 10, 12.1.2002, s. 47.

(4)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.


BILAGA

Produkter i bilaga I till fördraget, avsedda att användas som livsmedel

Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör)

FRANKRIKE

Miel de Provence (SGB)


15.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1855/2005

av den 14 november 2005

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 när det gäller upptagandet av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Mela Alto Adige, även kallad Südtiroler Apfel (SGB), Asperge des Sables des Landes (SGB), Pâtes d’Alsace (SGB), Jamón de Trevélez (SGB) och Oliva Ascolana del Piceno (SUB))

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 6.3 och 6.4, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 har följande ansökningar offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2): Italiens ansökan om att få registrera de båda beteckningarna Mela Alto Adige, även kallad Südtiroler Apfel, och Oliva Ascolana del Piceno, Frankrikes ansökan om att registrera Asperge des Sables des Landes och Pâtes d’Alsace och Spaniens ansökan om att registrera Jamón de Trevélez.

(2)

Eftersom ingen invändning har framförts till kommissionen, i enlighet med artikel 7 i förordning (EEG) nr 2081/92, bör dessa beteckningar tas upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (3) skall kompletteras med beteckningarna i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT C 12, 18.1.2005, s. 20. (Mela Alto Adige, även kallad Südtiroler Apfel);

EUT C 47, 23.2.2005, s. 2 (Asperge des Sables des Landes);

EUT C 47, 23.2.2005, s. 6 (Pâtes d’Alsace);

EUT C 51, 1.3.2005, s. 2 (Jamón de Trevélez);

EUT C 59, 9.3.2005, s. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.


BILAGA

Produkter i bilaga I till fördraget, avsedda att användas som livsmedel

Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

SPANIEN

Jamón de Trevélez (SGB)

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

ITALIEN

Mela Alto Adige, även kallad Südtiroler Apfel (SGB)

Oliva Ascolana del Piceno (SUB)

FRANKRIKE

Asperge des Sables des Landes (SGB)

Livsmedel som anges i bilaga I till förordning (EEG) nr 2081/92

Pasta

FRANKRIKE

Pâtes d’Alsace (SGB)


15.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1856/2005

av den 14 november 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1291/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, när det gäller produkter för vilka det krävs licens

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (1), särskilt artikel 4.2,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 865/2004 av den 29 april 2004 om den gemensamma organisationen av marknaden för olivolja och bordsoliver och om ändring av förordning (EEG) nr 827/68 (2), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 5.1 fjärde strecksatsen i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (3) behövs det inte någon licens för verksamhet där kvantiteterna är högst de kvantiteter som anges i bilaga III till den förordningen.

(2)

På utsädesområdet har kommissionens förordning (EEG) nr 1117/79 av den 6 juni 1979 om fastställande av de produkter inom utsädessektorn som skall omfattas av systemet med importlicenser (4) upphört att gälla genom kommissionens förordning (EG) nr 2081/2004 av den 6 december 2004 om regler för utbyte av information som är nödvändig för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (5), vilket har lett till att hybridmajs och hybridsorghum för utsäde inte längre omfattas av systemet med importlicenser.

(3)

När det gäller sektorn för olivolja och bordsoliver får det, i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EG) nr 865/2004, beslutas att en exportlicens skall visas upp vid export av produkterna i artikel 1 a, när så är nödvändigt för att följa marknadsutvecklingen. Om någon sådan situation inte föreligger krävs det inte någon exportlicens för dessa produkter.

(4)

Bilaga III till förordning (EG) nr 1291/2000 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittéerna för utsäde och för olivolja och bordsoliver.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 1291/2000 skall ändras enligt följande:

1.

I del B – Fetter – skall ”Exportlicens med eller utan förutfastställelse av bidraget (kommissionens förordning (EG) nr 2543/95)” utgå.

2.

Del J – Utsäde – skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 246, 5.11.1971, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 161, 30.4.2004, s. 97.

(3)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1741/2004 (EUT L 311, 8.10.2004, s. 17).

(4)  EGT L 139, 7.6.1979, s. 11.

(5)  EUT L 360, 7.12.2004, s. 6.


15.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1857/2005

av den 14 november 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1864/2004 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2201/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för bearbetade produkter av frukt och grönsaker, särskilt artikel 15.1 (1), och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1864/2004 (2) öppnas tullkvoter för import till gemenskapen av konserverad svamp av släktet Agaricus.

(2)

På grund av ingåendet av tilläggsprotokollen till Europaavtalen med Bulgarien och Rumänien, godkända genom rådets och kommissionens beslut 2005/430/EG, Euratom (3) och 2005/431/EG, Euratom (4), bör de tullsatser för produkter med ursprung i Rumänien och de tullkvoter för produkter med ursprung i Bulgarien som fastställs i förordning (EG) nr 1864/2004 ändras.

(3)

Tilläggsprotokollen till Europaavtalen med Bulgarien och Rumänien, godkända genom rådets och kommissionens beslut 2005/430/EG, Euratom och 2005/431/EG, Euratom, tillämpas från och med den 1 augusti 2005. Denna förordning bör därmed också tillämpas från den dagen.

(4)

Förordning (EG) nr 1864/2004 bör därför ändras.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för bearbetade frukt- och grönsaksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1864/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.2 skall andra stycket ersättas med följande:

”Ingen tull skall dock tillämpas på produkter med ursprung i Rumänien (löpnummer 09.4726) och Bulgarien (löpnummer 09.4725).”

2.

Bilaga I skall ersättas med följande:

”BILAGA I

Kvantitet och giltighetsperiod för de tullkvoter som avses i artikel 1.1 (i ton – avrunnen nettovikt)

Ursprungsland

1 januari–31 december varje år

Bulgarien

2 887,5 (5)

Rumänien

500

Kina

23 750

Andra länder

3 290

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 29. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 386/2004 (EUT L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 325, 28.10.2004, s. 30.

(3)  EUT L 155, 17.6.2005, s. 1.

(4)  EUT L 155, 17.6.2005, s. 26.

(5)  Från och med den 1 januari 2006 skall Bulgariens kvot ökas med 275 ton varje år.”


Rättelser

15.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/11


Rättelse till rådets förordning (EG) nr 692/2005 av den 28 april 2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2605/2000 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av vissa elektroniska vågar med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina

( Europeiska unionens officiella tidning L 112 av den 3 maj 2005 )

På sidan 7, artikel 1.1, tabellen, kolumnen ”Företag” skall det

a)

i stället för

:

”Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd

No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Kina”

vara

:

”Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Kina”,

b)

i stället för

:

”Shanghai Excell M & E Enterprise Co., Ltd

No. 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

Kina”

vara

:

”Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No. 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

Kina”.