ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 293

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
9 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1818/2005 av den 8 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1819/2005 av den 8 november 2005 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2006 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1820/2005 av den 8 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1821/2005 av den 8 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 med avseende på tjänster som räkenskapsförare vid genomförandeorgan

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1822/2005 av den 8 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller nitrat i vissa grönsaker ( 1 )

11

 

*

Kommissionens direktiv 2005/76/EG av den 8 november 2005 om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG och 86/362/EEG beträffande de gränsvärden för resthalter av kresoximmetyl, cyromazin, bifentrin, metalaxyl och azoxystrobin som fastställs i dessa direktiv ( 1 )

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 13 oktober 2005 om ändring av beslut 2005/180/EG om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg [delgivet med nr K(2005) 3555]  ( 1 )

23

 

*

Kommissionens beslut av den 28 oktober 2005 om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av aminopyralid och fluopikolid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2004) 4535]  ( 1 )

26

 

*

Kommissionens beslut av den 8 november 2005 om djurhälsoskyddsåtgärder mot vesikulär svinsjuka i Italien [delgivet med nr K(2005) 4273]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1818/2005

av den 8 november 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 9 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 8 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

64,3

096

25,4

204

55,1

999

48,3

0707 00 05

052

97,1

204

23,8

999

60,5

0709 90 70

052

111,0

204

56,8

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,7

624

88,6

999

78,7

0805 50 10

052

72,0

388

79,4

528

60,8

999

70,7

0806 10 10

052

106,2

400

240,3

508

246,9

624

175,2

720

95,6

999

172,8

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,7

400

106,0

404

103,5

512

71,0

720

26,7

800

146,5

804

82,0

999

82,5

0808 20 50

052

99,5

720

48,4

999

74,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1819/2005

av den 8 november 2005

om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2006 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen (1), särskilt artikel 6,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (2), särskilt artikel 3.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 av den 29 oktober 1992 om fastställande av närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda personerna i gemenskapen (3) skall kommissionen anta en utdelningsplan som finansieras med medel för budgetåret 2006. I planen skall det i synnerhet fastställas, för var och en av de medlemsstater som tillämpar åtgärden, de högsta belopp som ställs till förfogande för att genomföra deras del, liksom den kvantitet av varje produkt som kan hämtas i interventionsorganens lager.

(2)

De medlemsstater som berörs av 2006 års plan har meddelat de uppgifter som krävs i enlighet med artikel 1 i förordning (EEG) nr 3149/92.

(3)

Vid fördelningen av resurser bör hänsyn särskilt tas till de erfarenheter som gjorts och till i vilken utsträckning medlemsstaterna har utnyttjat de resurser som de tilldelats under föregående år.

(4)

I artikel 2.3 1 c i förordning (EEG) nr 3149/92 finns bestämmelser om tilldelning för inköp på gemenskapsmarknaden av produkter som för tillfället inte finns tillgängliga i interventionsorganens lager. Eftersom interventionsorganens nuvarande lager av skummjölkspulver är små och det redan har beslutats om försäljning på marknaden, är det nödvändigt att fastställa tilldelningen för att det skummjölkspulver som krävs för 2006 års plan skall kunna köpas på marknaden. Det måste också införas särskilda bestämmelser för att se till att leveransavtalet genomförs på ett korrekt sätt.

(5)

I artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 3149/92 finns bestämmelser om överföring mellan medlemsstaterna av produkter som inte finns tillgängliga i interventionslagren i den medlemsstat där dessa produkter krävs för årsplanens genomförande. De överföringar inom gemenskapen som är nödvändiga för att genomföra 2006 års plan bör därför godkännas på de villkor som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 3149/92.

(6)

För planens genomförande bör den avgörande händelsen, i den mening som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98, vara det datum då räkenskapsåret för förvaltning av de offentliga lagren börjar.

(7)

När kommissionen utarbetade denna plan inhämtade den, i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 3149/92, synpunkter från de viktigaste av de organisationer som är insatta i de problem som de sämst ställda personerna i gemenskapen står inför.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttranden från alla berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För 2006 skall livsmedel för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen, enligt förordning (EEG) nr 3730/87, distribueras i enlighet med den plan som fastställs i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

1.   I bilaga II fastställs medlemsstaternas tilldelning för inköp på marknaden av skummjölkspulver som krävs för genomförandet av den plan som avses i artikel 1.

2.   För att den anbudsgivare som valts ut skall tilldelas kontrakt för leverans av skummjölkspulver enligt punkt 1 skall han eller hon, i interventionsorganets namn, ställa en säkerhet motsvarande anbudspriset.

Artikel 3

Överföringarna inom gemenskapen av produkter i bilaga III till denna förordning skall omfattas av de villkor som fastställs i artikel 7 i förordning (EEG) nr 3149/92.

Artikel 4

För att genomföra den plan som avses i artikel 1 i denna förordning skall datumet för den avgörande händelse som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 2799/98 vara den 1 oktober 2005.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 352, 15.12.1987, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2535/95 (EGT L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EGT L 313, 30.10.1992, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1608/2005 (EUT L 256, 30.9.2005, s. 13).


BILAGA I

Årlig utdelningsplan för 2006

a)

Finansiella medel för att genomföra planen i respektive medlemsstat:

(euro)

Medlemsstat

Tilldelning

Belgien

3 064 940

Grekland

7 127 822

Spanien

53 793 470

Frankrike

48 059 949

Irland

355 874

Italien

73 538 420

Lettland

2 096 236

Litauen

2 489 508

Luxemburg

34 959

Ungern

6 764 115

Malta

401 030

Polen

43 408 602

Portugal

13 306 532

Slovenien

1 334 827

Finland

3 637 860

Totalt

259 414 143

b)

Kvantitet av varje produkttyp som kan tas ut från gemenskapens interventionslager för utdelning i respektive medlemsstat inom ramen för de belopp som fastställs i a:

(ton)

Medlemsstat

Spannmål

Ris (paddyris

Smör

Socker

Belgien

12 121

2 800

450

 

Grekland

 

15 000

 

 

Spanien

73 726

28 000

13 560

2 000

Frankrike

75 851

55 000

10 564

 

Irland

 

 

120

 

Italien

115 253

20 000

6 833

3 500

Lettland

19 706

 

 

 

Litauen

16 000

5 000

 

 

Ungern

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polen

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugal

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenien

1 262

600

 

300

Finland

18 500

 

 

500

Totalt

500 778

161 000

41 500

12 847


BILAGA II

Medlemsstaternas tilldelning för inköp av skummjölkspulver på gemenskapsmarknaden inom ramen för de maximala belopp som fastställs i bilaga I a:

Medlemsstat

Euro

Grekland

4 538 402

Italien

33 849 510

Luxemburg

33 295

Malta

101 734

Polen

6 185 397

Slovenien

863 810

Finland

1 274 443

Totalt

46 846 591


BILAGA III

Överföringar inom gemenskapen som godkänts enligt planen för 2006

Produkt

Kvantitet

(ton)

Innehavare

Mottagare

1.

Spannmål

73 726

Jordbruksministeriet, Frankrike

FEGA, Spanien

2.

Spannmål

115 253

Jordbruksministeriet, Frankrike

AGEA, Italien

3.

Spannmål

17 287

Jordbruksministeriet, Frankrike

INGA, Portugal

4.

Spannmål

1 262

MVH, Ungern

AAMRD, Slovenien

5.

Spannmål

1 877

Jordbruksministeriet, Frankrike

National Research and Development Center, Malta

6.

Ris

5 000

Jordbruksministeriet, Grekland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Litauen

7.

Ris

20 000

Jordbruksministeriet, Grekland

ARR, Polen

8.

Ris

14 000

FEGA, Spanien

INGA, Portugal

9.

Ris

2 800

Ente Risi, Italien

BIRB, Belgien

10.

Ris

38 396

Ente Risi, Italien

Jordbruksministeriet, Frankrike

11.

Ris

600

Ente Risi, Italien

National Research and Development Center, Malta

12.

Ris

600

Ente Risi, Italien

AAMRD, Slovenien

13.

Socker

1 700

FEGA, Spanien

INGA, Portugal

14.

Socker

500

ARR, Polen

Jordbruksministeriet, Finland

15.

Socker

300

AGEA, Italien

AAMRD, Slovenien

16.

Smör

450

Department of Agriculture and Food, Irland

BIRB, Belgien

17.

Smör

8 997

Department of Agriculture and Food, Irland

Jordbruksministeriet, Frankrike

18.

Smör

6 164

Department of Agriculture and Food, Irland

ARR, Polen

19.

Smör

631

FEGA, Spanien

AGEA, Italien


9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1820/2005

av den 8 november 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1) särskilt artikel 33, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (2) fastställs ett system för avsättning genom anbudsinfordran av vinalkohol som skall användas i form av bioetanol i gemenskapens bränslesektor. För att högsta möjliga försäljningspris skall kunna erhållas för denna alkohol bör konkurrensen på marknaden för vinalkohol ökas.

(2)

Det är därför lämpligt att för det första främja en ökning av antalet anbudsgivare genom att förenkla förfarandet för godkännande. För det andra är det lämpligt att dessa företag ges möjlighet att på marknaden fritt välja till vilka kunder de kommer att sälja den bearbetade alkoholen för slutlig användning.

(3)

Anbudsgivarna bör därför inte vara tvungna att, då anbuden lämnas in, ange alkoholens användning och slutliga köpare, under förutsättning av den slutligt används i form av bioetanol i gemenskapens bränslesektor.

(4)

För att bättre se till att alkoholen slutligt används på det sätt som föreskrivs, är det lämpligt att fastställa ett högre belopp för fullgörandesäkerheten.

(5)

Villkoren för företagens deltagande i anbudsinfordringarna när det gäller datumet för deras godkännande bör preciseras.

(6)

Det måste ses till att informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen blir tydligare och effektivare.

(7)

Förordning (EG) nr 1623/2000 bör därför ändras.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1623/2000 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 92 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ändras på följande sätt:

i)

Led c skall ersättas med följande:

”c)

Företagets adress och en kopia av beskrivningen av anläggningen där alkoholen bearbetas till 100 %-ig alkohol, samt uppgift om årlig bearbetningskapacitet.”

ii)

Led e skall ersättas med följande:

”e)

Företagets åtagande att se till att de slutliga köparna av alkoholen endast kommer att använda denna för att framställa bränsle i form av bioetanol i gemenskapen.”

b)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna skall snarast informera kommissionen om varje nytt godkännande eller tillbakadragande av godkännande och ange exakt datum för beslutet.”

2.

I artikel 94 skall punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Anbud skall lämnas in av ett företag som är godkänt då anbudsinfordran offentliggörs.

2.   En anbudsgivare får endast lämna ett anbud per parti. Om en anbudsgivare lämnar flera anbud per parti skall anbuden ogiltigförklaras.”

3.

I artikel 94a skall led c utgå.

4.

I artikel 94b skall punkt 3 ersättas med följande:

”3.   Kommissionen skall meddela de medlemsstater och interventionsorgan som innehar alkohol och till vilka anbud har lämnats in om de beslut som fattats genom tillämpning av den här artikeln.”

5.

Artikel 94c skall ersättas med följande:

”Artikel 94c

Kontraktsbevis och meddelanden till kommissionen

1.   Interventionsorganet skall utan dröjsmål meddela anbudsgivarna, skriftligen och mot mottagningsbevis, vilket beslut som fattats om deras anbud.

2.   Inom fem arbetsdagar efter det att det meddelande som avses i artikel 94b.3 tagits emot skall interventionsorganet till kommissionen lämna namn- och adressuppgifter avseende den anbudsgivare som lämnat in respektive anbud.

3.   Inom två veckor efter det att det meddelande som avses i punkt 1 tagits emot, skall interventionsorganet ge varje anbudsgivare vars anbud antagits ett bevis på detta.

4.   Inom två veckor efter det att det meddelande som avses i punkt 1 tagits emot, skall varje anbudsgivare vars anbud antagits styrka att det hos interventionsorganet ställts en fullgörandesäkerhet på 40 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent, för att garantera att all den alkohol som tilldelats används för de syften som anges i artikel 92.1.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1795/2003 (EUT L 262, 14.10.2003, s. 13).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1219/2005 (EUT L 199, 29.7.2005, s. 45).


9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1821/2005

av den 8 november 2005

om ändring av förordning (EG) nr 1653/2004 med avseende på tjänster som räkenskapsförare vid genomförandeorgan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram (1), särskilt artikel 15,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av rådets yttrande,

med beaktande av revisionsrättens yttrande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 30 i kommissionens förordning (EG) nr 1653/2004 av den 21 september 2004 om standardbudgetförordning för genomförandeorgan enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 om stadgar för genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltning av gemenskapsprogram (2) anges att genomförandeorganets styrelse skall utse en räkenskapsförare som omfattas av tjänsteföreskrifterna.

(2)

Det ansvar som åligger en räkenskapsförare vid ett genomförandeorgan, och som förtydligas i artikel 30, begränsas till genomförandeorganets administrativa budget, medan kommissionens räkenskapsförare är ansvarig för alla uppgifter som avser driftutgifter som förvaltas av genomförandeorganet.

(3)

Kommissionen har haft problem med att få fram lämpliga sökande till tjänster som räkenskapsförare vid genomförandeorgan.

(4)

De uppgifter som åligger en räkenskapsförare vid ett genomförandeorgan kan anförtros sådan tillfälligt anställd personal som avses i artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, som fastställdes i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (3).

(5)

Förordning (EG) nr 1653/2004 bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Första meningen första stycket i artikel 30 i förordning (EG) nr 1653/2004 skall ersättas med följande:

”Styrelsen skall utse en räkenskapsförare som skall vara en tjänsteman som uppehåller annan tjänst eller en tillfälligt anställd som direktrekryterats av organet och som skall ansvara för att”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 297, 22.9.2004, s. 6.

(3)  EGT L 56, 4.3.1968, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).


9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1822/2005

av den 8 november 2005

om ändring av förordning (EG) nr 466/2001 när det gäller nitrat i vissa grönsaker

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3,

efter samråd med vetenskapliga livsmedelskommittén, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 av den 8 mars 2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel (2), ändrad genom förordning (EG) nr 563/2002 (3), fastställs dels särskilda åtgärder beträffande nitrathalter i sallat och spenat, dels övergångsperioder under vilka sallat och spenat som innehåller nitrat över de tillåtna halterna får saluföras i medlemsstaterna.

(2)

Trots att jordbrukspraxisen blivit bättre visar uppgifter från medlemsstaterna att det fortfarande är svårt att hålla de högsta tillåtna nitrathalterna i sallat och spenat.

(3)

Det är ofta svårt att i oktober hålla de högsta tillåtna halterna i färsk spenat. Sommarperioden för spenat sträcker sig för närvarande till och med oktober, medan oktober tillhör vinterperioden för sallat. För konsekvensens skull bör oktober föras till vinterperioden även för färsk spenat.

(4)

I områden där det är svårt att hålla nitraten under de högsta tillåtna halterna i färsk sallat och spenat, t.ex. i samband med mindre solljus per dag, har vissa medlemsstater begärt undantagsbestämmelser och lämnat tillräcklig information som visar att undersökningar pågår för att minska halterna i framtiden.

(5)

I väntan på att god jordbrukspraxis tillämpas i större utsträckning bör dessa medlemsstater få tillstånd att under en begränsad period fortsätta att saluföra färsk sallat och spenat som innehåller nitrat över de högsta tillåtna halterna, men endast inom landets egna gränser och för egen konsumtion.

(6)

Nitrat förekommer i andra grönsaker, ibland i höga halter. Som bidrag till framtida diskussioner om en långsiktig strategi för att hantera faran med nitrat i grönsaker bör medlemsstaterna övervaka nitrathalterna i grönsaker och om möjligt sträva efter att minska dessa halter, främst genom bättre jordbrukspraxis. En uppdaterad vetenskaplig riskbedömning från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bör bidra till att klargöra riskerna med nitrat i grönsaker. De högsta tillåtna halter som fastställs i förordning (EG) nr 466/2001 bör revideras med hänsyn till ovanstående bedömning.

(7)

Förordning (EG) nr 466/2001 bör ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 466/2001 skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 skall utgå.

2.

Följande artikel skall införas som artikel 3a:

”Artikel 3a

Medlemsstaterna skall övervaka nitrathalterna i de grönsaker som innehåller höga halter, i synnerhet gröna bladgrönsaker, och meddela resultaten till kommissionen senast den 30 juni varje år.”;

3.

Följande artikel skall införas som artikel 3b:

”Artikel 3b

1.   Genom undantag från artikel 1.1 får Belgien, Irland, Nederländerna och Förenade kungariket till och med den 31 december 2008 saluföra färsk spenat som odlas och är avsedd för konsumtion i dessa länder och som innehåller högre nitrathalter än de högsta tillåtna halterna enligt punkt 1.1 i bilaga I.

2.   Genom undantag från artikel 1.1 får Irland och Förenade kungariket till och med den 31 december 2008 saluföra färsk sallat som odlas och är avsedd för konsumtion i dessa länder, som skördas hela året och som innehåller högre nitrathalter än de högsta tillåtna halterna enligt punkt 1.3 i bilaga I.

Genom undantag från artikel 1.1 får Frankrike till och med den 31 december 2008 saluföra färsk sallat som odlas och är avsedd för konsumtion i landet, som skördas under perioden från och med den 1 oktober till och med den 31 mars och som innehåller högre nitrathalter än de högsta tillåtna halterna enligt punkt 1.3 i bilaga I.”

4.

Avsnitt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 466/2001 skall ersättas med tabellen i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 37, 13.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 77, 16.3.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 856/2005 (EUT L 143, 7.6.2005, s. 3).

(3)  EGT L 86, 3.4.2002, s. 5.


BILAGA

Avsnitt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 466/2001 skall ersättas med följande:

”Avsnitt 1:   nitrat

Produkt

Högsta tillåtna halt (mg NO3/kg)

Provtagningsmetod

Referens-analysmetod

1.1

Färsk spenat (1) (Spinacia oleracea)

Skördad under perioden 1.10–31.3

3 000

Direktiv 2002/63/EG (2)

 

Skördad under perioden 1.4–30.9

2 500

1.2

Konserverad, djupfryst eller fryst spenat

 

2 000

Direktiv 2002/63/EG

 

1.3

Färsk sallat (Lactuca sativa L.) (skyddad och frilandsodlad sallat) förutom sallat enligt punkt 1.4

Skördad under perioden 1.10–31.3:

 

Direktiv 2002/63/EG Minsta antalet enheter per laboratorieprov är tio

 

sallat odlad under skydd

4 500 (3)

frilandsodlad sallat

4 000 (3)

Skördad under perioden 1.4–30.9:

 

sallat odlad under skydd

3 500 (3)

Sallat odlad under skydd

2 500 (3)

1.4

Isbergssallat (4)

Frilandsodlad sallat

2 500 (3)

Direktiv 2002/63/EG Minsta antalet enheter per laboratorieprov är tio

 

frilandsodlad sallat

2 000 (3)

1.5

Barnmat och beredda spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn (5)  (6)

 

200

Direktiv 2002/63/EG (samma bestämmelser som för beredda livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung)

 


(1)  De högsta tillåtna halterna för färsk spenat gäller inte färsk spenat som skall bearbetas och som transporteras i bulk direkt från fältet till bearbetningsanläggningen.

(2)  EGT L 187, 16.7.2002, s. 30.

(3)  Saknas korrekt märkning med uppgift om produktionsmetod skall gränsvärdet för frilandsodlad sallat gälla.

(4)  Beskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 1543/2001 av den 27 juli 2001 om handelsnormer för huvudsallat, frisésallat och escoralesallat (EGT L 203, 28.7.2001, s. 9).

(5)  Barnmat och beredda spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn enligt definitionen i artikel 1 i kommissionens direktiv 96/5/EG, Euratom av den 16 februari 1996 (EGT L 49, 28.2.1996, s. 17) om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn. De högsta tillåtna halterna skall tillämpas på de produkter som saluförs konsumtionsfärdiga eller som bereds enligt tillverkarens anvisningar.

(6)  Kommissionen skall revidera gränsvärdena för nitrat i livsmedel för spädbarn och småbarn senast den 1 april 2006 med beaktande av de senaste vetenskapliga och tekniska rönen.”


9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/76/EG

av den 8 november 2005

om ändring av rådets direktiv 90/642/EEG och 86/362/EEG beträffande de gränsvärden för resthalter av kresoximmetyl, cyromazin, bifentrin, metalaxyl och azoxystrobin som fastställs i dessa direktiv

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål (1), särskilt artikel 10,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker (2), särskilt artikel 7,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (3), särskilt artikel 4.1 f, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 91/414/EEG är godkännande av växtskyddsmedel för användning på speciella grödor medlemsstaternas ansvar. Sådana godkännanden måste grunda sig på en utvärdering av effekterna på människors och djurs hälsa och effekterna på miljön. De faktorer som skall tas med i bedömningen är bl.a. vilken exponering som användaren och övriga vid användningen närvarande personer utsätts för samt påverkan på mark, vatten och luft, liksom den påverkan som människor och djur utsätts för vid konsumtion av behandlade grödor som innehåller restmängder av dessa ämnen.

(2)

Gränsvärdena för restmängder motsvarar de minsta mängder bekämpningsmedel som krävs för ett fullgott växtskydd, förutsatt att medlet används på ett sådant sätt att restmängden blir så låg som möjligt och toxikologiskt acceptabel, särskilt när det gäller det uppskattade intaget via födan.

(3)

Gränsvärdena för bekämpningsmedel bör revideras. De kan ändras om nya användningsområden blir aktuella eller om nya resultat framläggs.

(4)

Gränsvärdena fastställs vid den lägsta analytiska bestämningsgräns där de godkända användningsområdena för växtskyddsmedel inte ger upphov till påvisbara halter av bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel, då det inte finns några godkända användningsområden, då medlemsstaternas beslut om godkännande för vissa användningsområden inte underbyggts med nödvändiga uppgifter eller då användningsområden i tredjeländer som ger upphov till bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel, som kan övergå till fri omsättning på gemenskapens marknad, inte underbyggts med nödvändiga uppgifter.

(5)

Kommissionen har fått uppgifter om nya eller ändrade användningsområden för vissa av de bekämpningsmedel som omfattas av direktiv 90/642/EEG och 86/362/EEG. Detta gäller kresoximmetyl, cyromazin, bifentrin, metalaxyl och azoxystrobin.

(6)

Konsumenternas livslånga exponering för dessa bekämpningsmedel genom de livsmedelsprodukter som kan innehålla rester av dem har bedömts och utvärderats i enlighet med de rutiner och den praxis som används inom gemenskapen, med beaktande av Världshälsoorganisationens (4) riktlinjer. Enligt gjorda beräkningar garanterar gränsvärdet att det acceptabla dagliga intaget inte överskrids.

(7)

En bedömning av tillgängliga uppgifter har visat att det inte behövs någon akut referensdos och därmed ingen korttidsbedömning.

(8)

Nya gränsvärden för restmängder av dessa bekämpningsmedel bör därför fastställas.

(9)

Att provisoriska gränsvärden fastställs eller ändras på gemenskapsnivå hindrar inte medlemsstaterna från att fastställa provisoriska gränsvärden för metalaxyl i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG och bilaga VI till detta. Fyra år anses vara en tillräckligt lång period för att tillåta ytterligare användningsområden för metalaxyl eller metalaxyl-m. De provisoriska gemenskapsgränsvärdena bör därefter bli permanenta.

(10)

Direktiv 90/642/EEG och 86/362/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilaga II till direktiv 86/362/EEG skall ändras i enlighet med bilaga I till detta direktiv.

Artikel 2

Del A i bilaga II till direktiv 90/642/EEG skall ändras i enlighet med bilaga II till detta direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 9 maj 2006. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 10 maj 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/48/EG (EUT L 219, 24.8.2005, s. 29).

(2)  EGT L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/48/EG.

(3)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/34/EG (EUT L 125, 18.5.2005, s. 5).

(4)  Riktlinjer för beräkning av intaget av bekämpningsmedelsrester (reviderad utgåva), upprättade av GEMS/Livsmedelsprogrammet i samarbete med Codex Alimentarius-kommittén för bekämpningsmedelsrester och utgivna av Världshälsoorganisationen 1997 (WHO/FSF/ FOS/97.7).


BILAGA I

I del A i bilaga II till direktiv 86/362/EEG skall raden för metalaxyl ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester

Gränsvärde mg/kg

”Metalaxyl, inkl. andra blandningar av ingående isomerer inkl. metalaxyl-M (summan av isomererna)

0,05 (1)  (2)

SPANNMÅL


(1)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(2)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.”


BILAGA II

I del A i bilaga II till direktiv 90/642/EEG skall raderna för kresoximmetyl, cyromazin, bifentrin, metalaxyl och azoxystrobin ersättas med följande:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Grupper av och exempel på enstaka produkter på vilka gränsvärdena tillämpas

Kresoximmetyl

Cyromazin

Bifentrin

Metalaxyl inkl. andra blandningar av ingående isomerer inkl. metalaxyl-M (summan av isomererna)

Azoxystrobin

”1.   

Frukt, färsk, torkad eller rå, djupfryst, utan tillsats av socker; nötter

i)

CITRUSFRUKTER

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,5 (2)

1

Grapefrukt

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

Lime

 

 

 

 

 

Mandariner (inkl. klementiner och andra hybrider)

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

ii)

TRÄDNÖTTER (skalade eller oskalade)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)

Mandlar

 

 

 

 

 

Paranötter

 

 

 

 

 

Cashewnötter

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

Kokosnötter

 

 

 

 

 

Hasselnötter

 

 

 

 

 

Makadamianötter

 

 

 

 

 

Pekannötter

 

 

 

 

 

Pinjenötter

 

 

 

 

 

Pistaschmandel

 

 

 

 

 

Valnötter

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

iii)

KÄRNFRUKTER

0,2

0,05 (1)

0,3

1 (2)

0,05 (1)

Äpplen

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

Kvitten

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUKTER

0,05 (1)

0,05 (1)

0,2

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Aprikoser

 

 

 

 

 

Körsbär

 

 

 

 

 

Persikor (inkl. nektariner och liknande hybrider)

 

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

v)

BÄR OCH SMÅFRUKTER

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Bordsdruvor och druvor för vinframställning

1

 

0,2

 

2

Bordsdruvor

 

 

 

2 (2)

 

Druvor för vinframställning

 

 

 

1 (2)

 

b)

Jordgubbar (odlade)

1

 

0,5

0,5 (2)

2

c)

Rubusfrukter (odlade)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Björnbär

 

 

0,3

 

3

Blåhallon

 

 

 

 

 

Loganbär

 

 

 

 

 

Hallon

 

 

0,3

 

3

Övrigt

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

d)

Andra småfrukter och bär (odlade)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Blåbär

 

 

 

 

 

Tranbär

 

 

 

 

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

1

 

0,5

 

 

Krusbär

1

 

 

 

 

Övrigt

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

e)

Vilda bär och vild frukt

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

vi)

DIVERSE

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

Avokado

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

0,1

 

2

Dadlar

 

 

 

 

 

Fikon

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

Litchiplommon

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

0,2

Oliver

0,2

 

 

 

 

Papaya

 

 

 

 

0,2

Passionsfrukter

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

Granatäpplen

 

 

 

 

 

Övrigt

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

2.   

Grönsaker, färska eller råa, djupfrysta eller torkade

i)

ROT- OCH KNÖLGRÖNSAKER

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

Rödbetor

 

 

 

 

 

Morötter

 

1

 

0,1 (2)

0,2

Kassava

 

 

 

 

 

Rotselleri

 

 

 

 

0,3

Pepparrot

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Jordärtskockor

 

 

 

 

 

Palsternackor

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Rotpersilja

 

 

 

 

0,2

Rädisor

 

 

 

0,1 (2)

0,2

Haverrot

 

 

 

 

0,2

Sötpotatis

 

 

 

 

 

Kålrötter

 

 

 

 

 

Rovor

 

 

 

 

 

Jamsrot

 

 

 

 

 

Övrigt

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

ii)

LÖKGRÖNSAKER

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

Vitlök

 

 

 

0,5 (2)

 

Matlök, rödlök

 

 

 

0,5 (2)

 

Schalottenlök

 

 

 

0,5 (2)

 

Knipplök

 

 

 

0,2 (2)

2

Övrigt

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iii)

FRUKTGRÖNSAKER

 

 

 

 

 

a)

Solanacea-familjen

 

1

0,2

 

2

Tomater

0,5

 

 

0,2 (2)

 

Paprika

1

 

 

0,5 (2)

 

Äggplanta

0,5

 

 

 

 

Övrigt

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,05 (1)

1

0,1

 

1

Gurkor

 

 

 

0,5 (2)

 

Inläggningsgurkor

 

 

 

 

 

Zucchini

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,2

 

0,05 (1)

 

0,5

Meloner

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Squash

 

 

 

 

 

Vattenmeloner

 

0,3

 

0,2 (2)

 

Övrigt

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Sockermajs

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

iv)

KÅLGRÖNSAKER

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

a)

Blommande kål

 

 

0,2

0,1 (2)

0,5

Broccoli (inkl. Calabrese)

 

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

b)

Huvudbildandekål

 

 

1

 

0,3

Brysselkål

 

 

 

 

 

Vitkål, rödkål

 

 

 

1 (2)

 

Övrigt

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

c)

Bladbildande kål

 

 

0,05 (1)

 

5

Kinakål

 

 

 

 

 

Grönkål, kruskål

 

 

 

0,2 (2)

 

Övrigt

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Kålrabbi

 

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,2

v)

BLADGRÖNSAKER OCH FÄRSKA KRYDDÖRTER

0,05 (1)

 

 

 

 

a)

Sallad och liknande

 

15

2

 

3

Krasse

 

 

 

 

 

Vårklynne

 

 

 

 

 

Sallad

 

 

 

2 (2)

 

Escarole (bredbladig endiv)

 

 

 

1 (2)

 

Övrigt

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Spenat och liknande

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Spenat

 

 

 

 

 

Mangold

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

c)

Vattenkrasse

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

d)

Endiviasallad

 

0,05 (1)

0,05 (1)

0,3 (2)

0,2

e)

Kryddörter

 

15

0,05 (1)

1 (2)

3

Körvel

 

 

 

 

 

Gräslök

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

Bladselleri

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

vi)

BALJGRÖNSAKER (färska)

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Bönor (med balja)

 

5

0,5

 

1

Bönor (utan balja)

 

 

 

 

0,2

Ärter (med balja)

 

5

0,1

 

0,5

Ärter (utan balja)

 

 

 

 

0,2

Övrigt

 

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

vii)

STJÄLKGRÖNSAKER (färska)

 

 

0,05 (1)

 

 

Sparris

 

 

 

 

 

Kardon

 

 

 

 

 

Selleri

 

2

 

 

5

Fänkål

 

 

 

 

 

Kronärtskockor

 

2

 

 

1

Purjolök

5

 

 

0,2 (2)

0,1

Rabarber

 

 

 

 

 

Övrigt

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

viii)

SVAMP

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

a)

Odlad svamp

 

5

 

 

 

b)

Vild svamp

 

0,05 (1)

 

 

 

3.

Baljgrönsaker

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,1

Bönor

 

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

Ärter

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

4.

Oljeväxtfrön

0,1 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)  (2)

 

Linfrön

 

 

 

 

 

Jordnötter

 

 

 

 

 

Vallmofrön

 

 

 

 

 

Sesamfrön

 

 

 

 

 

Solrosfrön

 

 

 

 

 

Raps- och rybsfrön

 

 

 

 

0,5

Sojabönor

 

 

 

 

0,5

Senapsfrön

 

 

 

 

 

Bomullsfrön

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

0,05 (1)

5.

Potatis

0,05 (1)

1

0,05 (1)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

Tidigpotatis

 

 

 

 

 

Höst- och vinterpotatis

 

 

 

 

 

6.

Te (torkade blad och stjälkar, jästa eller ojästa, från Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,05 (1)

5

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

7.

Humle (torkad), inkl. humlepellets och icke-koncentrerat pulver

0,1 (1)

0,05 (1)

10

10 (2)

20


(1)  Anger den lägre gränsen för analytiska bestämningsvärden.

(2)  Anger ett provisoriskt gränsvärde i enlighet med artikel 4.1 f i direktiv 91/414/EEG.”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 13 oktober 2005

om ändring av beslut 2005/180/EG om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg

[delgivet med nr K(2005) 3555]

(Endast den engelska språkversionen är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2005/777/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (1), särskilt artikel 6.9, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG skall medlemsstaterna i förväg anmäla sina undantag till kommissionen, senast den 31 december 2002 eller upp till två år efter den sista tillämpningsdagen för de ändrade versionerna av bilagan till det direktivet.

(2)

Genom kommissionens direktiv 2003/29/EG (2) ändrades bilagan till direktiv 96/49/EG. Genom direktiv 2003/29/EG ålades medlemsstaterna att senast den 1 juli 2003 sätta i kraft nationell lagstiftning, eftersom den sista tillämpningsdagen enligt artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG är den 30 juni 2003.

(3)

Vissa medlemsstater anmälde före den 31 december 2003 till kommissionen att de önskade medge undantag från direktiv 96/49/EG. Genom kommissionens beslut 2005/180/EG av den 4 mars 2005 om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg (3) gav kommissionen dessa medlemsstater tillstånd att medge de undantag som anges i bilagorna I och II till det beslutet.

(4)

Genom kommissionens direktiv 2004/89/EG (4) ändrades än en gång bilagan till direktiv 96/49/EG. Genom direktiv 2004/89/EG ålades medlemsstaterna att före den 1 oktober 2004 ha satt i kraft nationell lagstiftning, eftersom den sista tillämpningsdagen enligt artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG är den 30 september 2004.

(5)

Förenade kungariket anmälde före den 31 december 2004 till kommissionen att det önskade ändra sina befintliga undantag i bilaga I till beslut 2005/180/EG. Kommissionen har undersökt om anmälningarna överensstämmer med villkoren i artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG och har godkänt dem. Den medlemsstaten bör därför få tillåtelse att medge de aktuella undantagen.

(6)

Det är därför nödvändigt att ändra bilaga I till beslut 2005/180/EG.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för transport av farligt gods, som inrättats i enlighet med artikel 9 i kommissionens direktiv 94/55/EG (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2005/180/EG ändras på följande sätt:

Bilaga I skall ändras i enlighet med de undantag som anges i bilaga till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 13 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/110/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 24).

(2)  EUT L 90, 8.4.2003, s. 47.

(3)  EUT L 61, 8.3.2005, s. 41.

(4)  EUT L 293, 16.9.2004, s. 14.

(5)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/111/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 25).


BILAGA

Undantag för medlemsstaterna när det gäller små mängder av visst farligt gods

FÖRENADE KUNGARIKET

RA-SQ 15.2 (ändrat)

Ärende: Transport av fasta tankar som är praktiskt taget tomma och som inte är avsedda som transportutrustning (N2).

Hänvisning till bilagan till direktivet: Delarna 5 och 7.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om avsändningsförfaranden, transport, drift och fordon.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004, punkt 5(14).

Den nationella lagstiftningens innehåll:

Kommentarer: Transport av sådana fasta tankar utgör inte transport av farligt gods i vanlig bemärkelse, och RID-bestämmelserna kan inte tillämpas i praktiken. Eftersom tankarna är ”praktiskt taget tomma”, är den mängd av farligt gods som faktiskt finns i dem i själva verket extremt liten.

RA-SQ 15.4 (ändrat)

Ärende: Att tillåta olika ”maximal total kvantitet per transportenhet” för gods av klass 1 i kategorierna 1 och 2 i tabellen i 1.1.3.1.

Hänvisning till direktivets bilaga: 1.1.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag beroende på transportens art.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004, punkt 3(7)(b).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Fastställande av regler om undantag för begränsade kvantiteter och samlastade explosiva ämnen.

Kommentarer: Att tillåta olika begränsade kvantitetsgränser och multiplikationsfaktorer för samlastat gods av klass 1, dvs. ”50” för kategori 1 och ”500” för kategori 2. Vid beräkning av blandad last skall multiplikationsfaktorerna anges som ”20” för transportkategori 1 och ”2” för transportkategori 2.

RA-SQ 15.5 (ändrat)

Ärende: Antagande av RA-SQ 6.6.

Hänvisning till direktivets bilaga: 5.3.1.3.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Lättnader i kravet på skyltning vid kombitransport.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004, punkt 7(12).

Den nationella lagstiftningens innehåll: Kravet på skyltning är inte tillämpligt när fordonets skyltar är klart synliga.

Kommentarer: Detta har alltid varit en nationell bestämmelse i Förenade kungariket.


9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 oktober 2005

om ett principiellt erkännande av fullständigheten hos den dokumentation som lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av aminopyralid och fluopikolid i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG

[delgivet med nr K(2004) 4535]

(Text av betydelse för EES)

(2005/778/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 91/414/EEG föreskrivs att en gemenskapsförteckning skall upprättas över de verksamma ämnen som godkänts som innehåll i växtskyddsmedel.

(2)

Dokumentation för det verksamma ämnet aminopyralid lämnades in av Dow AgroSciences Ltd till de brittiska myndigheterna den 22 april 2004 med en begäran om att ämnet skall föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dokumentation för fluopikolid lämnades in av Bayer CropScience France till de brittiska myndigheterna den 7 maj 2004 med en begäran om att ämnet skall föras in i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(3)

De brittiska myndigheterna har meddelat kommissionen att dokumentationen om de berörda verksamma ämnena efter en första genomgång verkar uppfylla uppgiftskraven i bilaga II till direktiv 91/414/EEG. Den inlämnade dokumentationen verkar även uppfylla uppgiftskraven i bilaga III till direktiv 91/414/EEG när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga. I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG överlämnade de sökande företagen därefter dokumentationen till kommissionen och övriga medlemsstater, varvid den vidarebefordrades till ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

(4)

Genom detta beslut bekräftas det formellt på EU-nivå att dokumentationen i princip uppfyller uppgiftskraven i bilaga II och, för minst ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, de krav som fastställs i bilaga III till direktiv 91/414/EEG.

(5)

Detta beslut skall inte inverka på kommissionens rätt att kräva att de sökande företagen lämnar in ytterligare uppgifter för att klargöra vissa punkter i dokumentationen.

(6)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan hinder av artikel 6.4 i direktiv 91/414/EEG uppfyller den dokumentation för de i bilagan angivna verksamma ämnena vilken inlämnats till kommissionen och medlemsstaterna för att få dessa ämnen införda i bilaga I till direktivet i princip uppgiftskraven i bilaga II till direktivet.

Dokumentationen uppfyller även uppgiftskraven i bilaga III till det direktivet när det gäller ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet i fråga med beaktande av avsedd användning.

Artikel 2

De rapporterande medlemsstaterna skall fullfölja den detaljerade granskningen för den berörda dokumentationen och så snart som möjligt och senast inom ett år från den dag beslutet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning till Europeiska kommissionen rapportera resultaten av sina granskningar samt alla rekommendationer huruvida det verksamma ämnet i fråga bör införas eller ej i bilaga I till direktiv 91/414/EEG samt alla villkor som rör detta.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/34/EG (EUT L 125, 18.5.2005, s. 5).


BILAGA

VERKSAMMA ÄMNEN SOM BERÖRS AV DETTA BESLUT

Nr

Trivialnamn CIPAC-nummer

Sökande

Ansökningsdatum

Rapporterande medlemsstat

1

Aminopyralid CIPAC-nummer ännu ej tilldelat

Dow AgroSciences Ltd

22.4.2004

Förenade kungariket

3

Fluopikolid CIPAC-nummer ännu ej tilldelat

Bayer CropScience France

7.5.2004

Förenade kungariket


9.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 november 2005

om djurhälsoskyddsåtgärder mot vesikulär svinsjuka i Italien

[delgivet med nr K(2005) 4273]

(Text av betydelse för EES)

(2005/779/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 10.4, och

av följande skäl:

(1)

Utbrott av vesikulär svinsjuka har registrerats i vissa regioner i Italien.

(2)

Italien har vidtagit åtgärder mot dessa utbrott enligt rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (2).

(3)

Italien har också vidtagit ytterligare åtgärder i hela Italien för utrotning och övervakning av vesikulär svinsjuka. Dessa åtgärder fastställs i de årliga program för utrotning och övervakning av vesikulär svinsjuka som framlagts av Italien och som godkänts i enlighet med artikel 24.6 och artiklarna 29 och 32 i rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (3).

(4)

Genom kommissionens beslut 2004/840/EG av den 30 november 2004 om godkännande av medlemsstaternas program för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar och för kontroller som genomförs i syfte att förebygga zoonoser under år 2005 samt fastställande av gemenskapens finansiella bidrag (4) godkändes det program för utrotning och övervakning av vesikulär svinsjuka som framlades av Italien för år 2005.

(5)

Genom de åtgärder som fastställs i de årliga programmen för utrotning och övervakning av vesikulär svinsjuka eftersträvas erkännande av svinuppfödningsanläggningar som fria från vesikulär svinsjuka och säkerställande av att alla regioner i Italien uppnår denna status. Programmen innehåller också bestämmelser om förflyttning av och handel med levande svin från de regioner och anläggningar som inte nått samma status när det gäller vesikulär svinsjuka.

(6)

De flesta regioner i Italien har, med undantag av Abruzzerna, Kampanien, Kalabrien och Sicilien, erkänts som fria från vesikulär svinsjuka efter gynnsamma resultat av upprepade provtagningar på och undersökningar av svin i alla anläggningar inom de årliga utrotnings- och övervakningsprogrammen.

(7)

Med hänsyn till sjukdomens natur och dess utbredning i vissa regioner i Italien skall övervakning för att på ett tidigt stadium upptäcka vesikulär svinsjuka emellertid bibehållas i de regioner som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka.

(8)

Sjukdom i de regioner som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka kan också genom handel med levande svin utsätta svinuppfödningsanläggningar i andra regioner i Italien för risker. Svin skall därför inte flyttas från regioner som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka till andra regioner i Italien om de inte kommer från anläggningar som uppfyller vissa villkor.

(9)

Svin från regioner som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka skall inte flyttas till andra medlemsstater. Svin från regioner som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka skall endast flyttas från anläggningar som erkänts som fria från denna sjukdom.

(10)

Bestämmelserna i detta beslut skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 92/119/EEG. Det är lämpligt att skapa en definition av ”uppsamlingsplats för svin” som skiljer sig från den definition som finns i rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (5).

(11)

För öppenhetens skull skall bestämmelser fastställas på gemenskapsnivå om svinuppfödningsanläggningarnas och regionernas status när det gäller vesikulär svinsjuka och om förflyttningar av och handel på gemenskapsnivå med levande svin från anläggningar och regioner med en annan hälsostatus.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom detta beslut upprättas djurhälsobestämmelser när det gäller vesikulär svinsjuka för de regioner i Italien som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka och för de regioner som inte erkänts som fria från denna sjukdom.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.

definitionerna i direktiv 92/119/EEG skall tillämpas,

2.

uppsamlingsplats för svin: en uppköpares anläggning, till och från vilken svin som förvärvats flyttas regelbundet inom 30 dagar efter förvärvet.

KAPITEL II

ERKÄNNANDE AV REGIONER OCH ANLÄGGNINGAR I ITALIEN SOM FRIA FRÅN VESIKULÄR SVINSJUKA

Artikel 3

Erkännande av regioner

1.   De regioner i Italien som förtecknas i bilaga I erkänns som fria från vesikulär svinsjuka.

2.   De regioner i Italien som förtecknas i bilaga II erkänns inte som fria från vesikulär svinsjuka.

Artikel 4

Erkännande av anläggningar

1.   Italien skall säkerställa att punkterna 2–6 efterlevs.

2.   I de regioner som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka skall en svinuppfödningsanläggning erkännas som fri från denna sjukdom:

a)

om provtagning för serologisk undersökning utförts vid två tillfällen med 28–40 dagars mellanrum på ett antal avelssvin som är tillräckligt stort för att med ett konfidensintervall av 95 % upptäcka en utbredning om 5 % av vesikulär svinsjuka och resultaten visat sig negativa, och

b)

om några svin som kommer från anläggningar som erkänts som fria från denna sjukdom flyttas till sådana anläggningar i regioner som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka och där inga avelssvin hålls.

3.   I de regioner som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka skall en svinuppfödningsanläggning erkännas som fri från denna sjukdom om provtagning för serologisk undersökning utförts vid två tillfällen med 28–40 dagars mellanrum på ett antal svin som är tillräckligt stort för att med ett konfidensintervall av 95 % upptäcka en utbredning om 5 % av vesikulär svinsjuka och resultaten visat sig negativa.

4.   En svinuppfödningsanläggning som erkänts som fri från vesikulär svinsjuka skall behålla denna status:

a)

om provtagnings- och kontrollförfarandena utförs i enlighet med artikel 5.1 och artikel 6 och resultaten visat sig negativa, och

b)

om svin som flyttas till en sådan anläggning kommer från anläggningar som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka.

5.   Erkännande av en anläggning som fri från vesikulär svinsjuka:

a)

skall uppskjutas om något seropositivt fall upptäcks och bekräftas genom ytterligare undersökningar fram till dess att det berörda svinet slaktas under officiellt överinseende, eller

b)

skall återkallas där två eller fler seropositiva fall upptäcks.

6.   En svinuppfödningsanläggning skall på nytt erkännas som fri från vesikulär svinsjuka om de provtagnings- och kontrollförfaranden som anges i punkterna 2 eller 3, beroende på omständigheterna, har utförts och resultaten visat sig negativa.

KAPITEL III

ÖVERVAKNING

Artikel 5

Övervakning i regioner som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka

1.   Italien skall säkerställa att provtagnings- och kontrollförfarandena för att upptäcka vesikulär svinsjuka utförs så som det anges i punkterna 2 och 3 i de regioner som erkänts som fria från denna sjukdom.

2.   I anläggningar där mer än två avelssvin hålls skall provtagning för serologisk undersökning med nedanstående mellanrum utföras på ett slumpmässigt urval av 12 avelssvin eller på alla avelssvin om det finns färre än 12 avelssvin i anläggningen:

a)

en gång om året om anläggningen huvudsakligen producerar svin för slakt,

b)

två gånger om året i övriga fall.

3.   Vid uppsamlingsplatserna för svin skall provtagning av avföring för virologisk undersökning utföras en gång i månaden i varje kätte där svin vanligtvis hålls.

Artikel 6

Övervakning i regioner som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka

1.   Italien skall säkerställa att provtagnings- och kontrollförfarandena för att upptäcka vesikulär svinsjuka utförs så som det anges i punkterna 2 och 3 i de regioner som inte erkänts som fria från denna sjukdom.

2.   I de anläggningar som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka och där avelssvin hålls och vid uppsamlingsplatserna för svin skall de bestämmelser som fastställs i artikel 5 gälla.

3.   I de anläggningar som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka och där inga avelssvin hålls skall provtagning för serologisk undersökning utföras två gånger om året på ett slumpmässigt urval av 12 svin eller på alla svin om det finns färre än 12 svin i anläggningen. Provtagning på svin från en anläggning kan emellertid äga rum i slakteriet i samband med slakten.

KAPITEL IV

FÖRFLYTTNING AV LEVANDE SVIN INOM ITALIEN OCH TILL ANDRA MEDLEMSSTATER

AVSNITT I

Förflyttning inom Italien

Artikel 7

Åtgärder när det gäller förflyttning av levande svin inom Italien

1.   Italien skall säkerställa att punkterna 2, 3 och 4 efterlevs när det gäller förflyttning av levande svin inom Italien.

2.   Om svin från anläggningar som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka förs till ett slakteri för slakt skall provtagning för serologisk undersökning utföras på ett antal svin som är tillräckligt stort för att med ett konfidensintervall av 95 % upptäcka en utbredning av vesikulär svinsjuka om 5 %.

3.   Förflyttning av svin från anläggningar som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka till andra anläggningar är förbjuden.

4.   Förflyttning av svin från regioner som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka till andra regioner i Italien är förbjuden.

Artikel 8

Undantag och villkor

Genom undantag från artikel 7.4 kan de italienska myndigheterna tillåta förflyttning av svin från anläggningar i regioner som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka till andra regioner i Italien på villkor att:

a)

Ursprungsanläggningen utan avbrott erkänts som fri från vesikulär svinsjuka under minst två år.

b)

Ursprungsanläggningen inom 60 dagar före förflyttningen inte befunnit sig inom en skydds- eller övervakningszon som upprättats efter ett utbrott av vesikulär svinsjuka.

c)

Inga svin under 12 månader före förflyttningen införts i ursprungsanläggningen från anläggningar där förekomsten av vesikulär svinsjuka misstänkts.

d)

Prov tas i ursprungsanläggningen mellan 20 och 30 dagar före förflyttningen och serologisk undersökning utförs på ett antal svin som är tillräckligt stort för att med ett konfidensintervall av 95 % upptäcka en utbredning av vesikulär svinsjuka om 5 %.

e)

Prov tas i den mottagande anläggningen minst 28 dagar efter förflyttningen och serologisk undersökning utförs på ett antal svin som är tillräckligt stort för att med ett konfidensintervall av 95 % upptäcka en utbredning av vesikulär svinsjuka om 5 %. Svinen får inte flyttas från den mottagande anläggningen förrän undersökningen utförts och resultaten visat sig negativa.

f)

De flyttade djuren transporteras i förseglade fordon under myndigheternas övervakning.

g)

Förflyttningen av svinen minst 48 timmar i förväg meddelas den lokala veterinärmyndighet som är ansvarig för den mottagande anläggningen.

h)

De fordon som används för transport av svinen rengörs och desinficeras före och efter förflyttningen under officiellt överinseende.

AVSNITT II

Förflyttning inom gemenskapen

Artikel 9

Avsändning av levande svin från Italien till andra medlemsstater

1.   Italien skall säkerställa att punkterna 2 och 3 efterlevs.

2.   Avsändning av svin från regioner som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka till andra medlemsstater är förbjuden.

3.   Svin som avsänds till andra medlemsstater från regioner som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka skall komma från anläggningar som erkänts som fria från denna sjukdom.

Artikel 10

Intygsskyldighet

Italien skall säkerställa att de hälsointyg som föreskrivs i artikel 5.1 i direktiv 64/432/EEG och som åtföljer de svin som avsänds från Italien till andra medlemsstater i enlighet med artikel 9 i detta beslut innehåller följande ordalydelse:

”Djur i enlighet med kommissionens beslut 2005/779/EG om djurhälsoskyddsåtgärder mot vesikulär svinsjuka i Italien”

KAPITEL V

MEDDELANDESKYLDIGHET

Artikel 11

Meddelande till kommissionen och medlemsstaterna

De italienska myndigheterna skall genom ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa var sjätte månad meddela kommissionen och medlemsstaterna alla relevanta upplysningar om tillämpningen av detta beslut.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 12

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/33/EG (EGT L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(3)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003.

(4)  EUT L 361, 8.12.2004, s. 41.

(5)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 21/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).


BILAGA I

Regioner i Italien som erkänts som fria från vesikulär svinsjuka

Regionerna:

Basilicata

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Latium

Ligurien

Lombardiet

Marche

Molise

Piemonte

Apulien

Sardinien

Toskana

Trentino-Alto Adige

Umbrien

Aostadalen

Venetien


BILAGA II

Regioner i Italien som inte erkänts som fria från vesikulär svinsjuka

Regionerna:

Abruzzerna

Kampanien

Kalabrien

Sicilien