ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 291

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
5 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1807/2005 av den 4 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1808/2005 av den 4 november 2005 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredje land

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1809/2005 av den 4 november 2005 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje land

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1810/2005 av den 4 november 2005 om ett nytt godkännande för tio år av en fodertillsats, om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser ( 1 )

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1811/2005 av den 4 november 2005 om provisoriska och permanenta godkännanden av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser ( 1 )

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1812/2005 av den 4 november 2005 om ändring av förordningarna (EG) nr 490/2004, (EG) nr 1288/2004, (EG) nr 521/2005 och (EG) nr 833/2005 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser av typerna enzymer och mikroorganismer ( 1 )

18

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 27 oktober 2005 om fastställande av regler för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1292/96, och om upphävande av kommissionens beslut av den 3 september 1998

24

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN) [delgivet med nr K(2005) 4185]  ( 1 )

33

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om ändring av beslut 93/195/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang [delgivet med nr K(2005) 4186]  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat [delgivet med nr K(2005) 4192]

42

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om upphävande av beslut 2003/136/EG om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin och nödvaccinering av vilda svin mot klassisk svinpest i Luxemburg [delgivet med nr K(2005) 4193]

45

 

*

Kommissionens beslut av den 3 november 2005 om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper i Förenta staterna [delgivet med nr K(2005) 4195]  ( 1 )

46

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 2005/759/EG av den 27 oktober 2005 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer och transport från tredjeländer av fåglar som åtföljer sin ägare (EUT L 285 av den 28.10.2005)

48

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1807/2005

av den 4 november 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 4 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1808/2005

av den 4 november 2005

om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med de gemensamma internationella åtagandena inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (2), är det nödvändigt att skapa förutsättningar för Spanien att importera en viss kvantitet majs.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 med tillämpningsföreskrifter för tullkvoter vad gäller de särskilda ordningarna för import av respektive majs och sockerhirs till Spanien och majs till Portugal (3), fastställs de specifika kompletterande regler som är nödvändiga för att verkställa anbudsförfarandet.

(3)

Med hänsyn till marknadens behov i Spanien för närvarande bör ett anbudsförfarande inledas för nedsättning av importtullarna för majs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Anbudsförfarande för sänkning av tull vidtas enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 för import av majs till Spanien.

2.   Reglerna i förordning (EG) nr 1839/95 skall tillämpas så länge inga bestämmelser i denna förordning föreskriver något annat.

Artikel 2

Anbudsförfarandet är öppet till den 22 december 2005. Under denna period vidtas anbudsförfarande veckovis för vilken kvantiteterna och datumen för inlämnandet av anbud avgörs i avin om anbudsförfarande.

Artikel 3

De importlicenser som utfärdas inom ramen för dessa anbudsförfaranden är giltiga i femtio dagar från och med dagen för utfärdandet, enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1839/95.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1558/2005 (EUT L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1809/2005

av den 4 november 2005

om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Portugal från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med de gemensamma internationella åtagandena inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (2), är det nödvändigt att skapa förutsättningar för Portugal att importera en viss kvantitet majs.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 med tillämpningsföreskrifter för tullkvoter vad gäller de särskilda ordningarna för import av respektive majs och sockerhirs till Spanien och majs till Portugal (3), fastställs de specifika kompletterande regler som är nödvändiga för att verkställa anbudsförfarandet.

(3)

Med hänsyn till marknadens behov i Portugal för närvarande bör ett anbudsförfarande inledas för nedsättning av importtullarna för majs.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Anbudsförfarande för sänkning av tull vidtas enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 för import av majs till Portugal.

2.   Reglerna i förordning (EG) nr 1839/95 skall tillämpas så länge inga bestämmelser i denna förordning föreskriver något annat.

Artikel 2

Anbudsförfarandet är öppet till den 30 mars 2006. Under denna period vidtas anbudsförfarande veckovis för vilken kvantiteterna och datumen för inlämnandet av anbud avgörs i avin om anbudsförfarande.

Artikel 3

De importlicenser som utfärdas inom ramen för dessa anbudsförfaranden är giltiga i femtio dagar från och med dagen för utfärdandet, enligt artikel 10.4 i förordning (EG) nr 1839/95.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  EGT L 177, 28.7.1995, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1558/2005 (EUT L 249, 24.9.2005, s. 6).


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1810/2005

av den 4 november 2005

om ett nytt godkännande för tio år av en fodertillsats, om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för vissa redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artiklarna 3, 9, 9d.1 och 9e.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökningarna om godkännande av de fodertillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkterna på dessa ansökningar, vilka skall framföras i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG, lämnades till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av det tillväxtbefrämjande medlet Formi LHS (kaliumdiformiat) godkändes provisoriskt för första gången för smågrisar och slaktsvin genom kommissionens förordning (EG) nr 1334/2001 (3). Den person som ansvarar för avyttringen av Formi LHS (kaliumdiformiat) lämnade in en ansökan om permanent godkännande för tio år. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta preparat i enlighet med bilaga I bör därför godkännas för tio år.

(6)

Användningen av fodertillsatsen klinoptilolit av sedimentärt ursprung som bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel godkändes provisoriskt för första gången för slaktsvin, slaktkycklingar, slaktkalkoner, nötkreatur och lax genom kommissionens förordning (EG) nr 1887/2000 (4). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna fodertillsats. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av denna tillsats enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(7)

Användningen av fodertillsatsen natriumferrocyanid som bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel godkändes provisoriskt för första gången för alla djurarter och djurkategorier genom kommissionens förordning (EG) nr 256/2002 (5). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna fodertillsats. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av denna tillsats enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(8)

Användningen av fodertillsatsen kaliumferrocyanid som bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel godkändes provisoriskt för första gången för alla djurarter och djurkategorier genom kommissionens förordning (EG) nr 256/2002. Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för denna fodertillsats. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av denna tillsats enligt bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(9)

Användning av enzympreparatet av endo-1,4-betaxylanas från Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W) godkändes provisoriskt för första gången för värphöns genom kommissionens förordning (EG) nr 418/2001 (6). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för enzympreparatet i fråga. Granskningen visar att villkoren i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta enzympreparat i enlighet med bilaga III bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(10)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Enterococcus faecium (NCIMB 11181) godkändes provisoriskt för första gången för kalvar och smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 1333/2004 (7). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om att utvidga godkännandet för mikroorganismpreparatet i fråga, så att det även får användas för slaktkycklingar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet fastställde i ett positivt yttrande den 13 april 2005 att det är säkert att använda tillsatsen i djurkategorin slaktkycklingar enligt de villkor som föreskrivs i bilaga IV i denna förordning. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av detta mikroorganismpreparat enligt bilaga IV bör därför godkännas provisoriskt för fyra år.

(11)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Enterococcus faecium (CECT 4515) godkändes provisoriskt för första gången för smågrisar och kalvar genom kommissionens förordning (EG) nr 654/2000 (8). Nya uppgifter lämnades in till stöd för en ansökan om att utvidga godkännandet för mikroorganismpreparatet i fråga, så att det även får användas för slaktkycklingar. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet fastställde i ett positivt yttrande den 13 april 2005 att det är säkert att använda tillsatsen i djurkategorin slaktkycklingar enligt de villkor som föreskrivs i bilaga IV till denna förordning. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av detta mikroorganismpreparat enligt bilaga IV bör därför godkännas provisoriskt för fyra år.

(12)

Granskningen av dessa ansökningar visar att det bör krävas vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som anges i bilagorna. Ett sådant skydd bör säkerställas genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (9).

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat av typen tillväxtbefrämjande medel som anges i bilaga I skall godkännas som fodertillsats för en tid av tio år enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

De preparat av typen bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel som anges i bilaga II skall godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 3

Det preparat av typen enzymer som anges i bilaga III skall godkännas som fodertillsats utan tidsbegränsning enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 4

De preparat av typen mikroorganismer som anges i bilaga IV skall godkännas som fodertillsats för en tid av fyra år enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EGT L 180, 3.7.2001, s. 18. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 676/2003 (EUT L 97, 15.4.2003, s. 29).

(4)  EGT L 227, 7.9.2000, s. 13.

(5)  EGT L 41, 13.2.2002, s. 6.

(6)  EGT L 62, 2.3.2001, s. 3.

(7)  EUT L 247, 21.7.2004, s. 11.

(8)  EGT L 79, 30.3.2000, s. 26. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2200/2001 (EGT L 299, 15.11.2001, s. 1).

(9)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

Tillsatsens registreringsnummer

Namn och registreringsnummer för den person som är ansvarig för avyttringen av tillsatsen

Tillsats

(handelsnamn)

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg aktiv substans/kg helfoder

Tillväxtbefrämjande medel

E 800

BASF Aktiengesellschaft

kaliumdiformiat (Formi LHS)

Tillsatsens sammansättning:

 

Kaliumdiformiat, fast form: 98 %

 

silikat max. 1,5 %

 

vatten max. 0,5 %

Verksam substans:

 

kaliumdiformiat, fast form

 

KH(COOH)2

 

CAS-nr 20642-05-1

Smågrisar (avvanda)

6 000

18 000

För användning till avvanda smågrisar på upp till ca 35 kg

25.11.2015

Slaktsvin

6 000

12 000

25.11.2015


BILAGA II

Nr

(eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder

Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel

E 568

Klinoptilolit av sedimentärt ursprung

Hydratiserat kalciumaluminiumsilikat av sedimentärt ursprung med minst 80 % klinoptilolit och högst 20 % lermineraler, fri från fibrer och kvarts

Slaktsvin

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

Slaktkycklingar

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

Slaktkalkoner

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

Nötkreatur

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

Lax

20 000

Alla fodermedel

Utan tidsbegränsning

E 535

Natriumferrocyanid

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Alla djurarter och djurkategorier

Högsta halt: 80 mg/kg NaCl (beräknat som ferrocyanidjon)

Utan tidsbegränsning

E 536

Kaliumferrocyanid

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Alla djurarter och djurkategorier

Högsta halt: 80 mg/kg NaCl (beräknat som ferrocyanidjon)

Utan tidsbegränsning


BILAGA III

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder

Enzyme

E 1613

Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8

Preparat av endo-1,4-betaxylanas från Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W). Minsta aktivitet:

 

Pulver: 70 000 IFP (1)/g

 

Flytande form: 7 000 IFP/ml

Värphöns

840 IFP

1.

. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder: 840 IFP.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 40 % vete.

Utan tidsbegränsning


(1)  1 IFP motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från xylan från havre per minut vid pH 4,8 och 50 °C.


BILAGA IV

Nr eller EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst

 

i pulverform:

4 × 1011 CFU/g tillsats

 

i kapselform:

5 × 1010 CFU/g tillsats

Slaktkycklingar

2,5 × 108

15 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Preparat av Enterococcus faecium som innehåller minst

1 × 109 CFU/g tillsats

Slaktkycklingar

1 × 109

1 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

25.11.2009


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1811/2005

av den 4 november 2005

om provisoriska och permanenta godkännanden av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av nya användningsområden för redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artiklarna 3, 9d.1 och 9e.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1831/2003 föreskrivs godkännande av fodertillsatser.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som inlämnats i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökningarna om godkännande av de tillsatser som förtecknas i bilagorna till denna förordning inlämnades innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkterna på dessa ansökningar, i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG, inkom till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av det enzympreparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas som framställts av Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) godkändes provisoriskt för första gången för smågrisar genom kommissionens förordning (EG) nr 1436/98 (3). Nya uppgifter inlämnades till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta enzympreparat. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av detta enzympreparat enligt bilaga I bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(6)

Användningen av det enzympreparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) godkändes provisoriskt för första gången för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 1411/1999 (4). Nya uppgifter inlämnades till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta enzympreparat. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av detta enzympreparat enligt i bilaga I bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(7)

Användningen av det enzympreparat av endo-1,4-beta-glukanas, endo-1,3(4)-beta-glukanas och endo-1,4-beta-xylanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) godkändes provisoriskt för slaktkalkoner genom kommissionens förordning (EG) nr 937/2001 (5) och för värphöns genom kommissionens förordning (EG) nr 2188/2002 (6) och godkändes utan tidsbegränsning för slaktkycklingar genom kommissionens förordning (EG) nr 1259/2004 (7) och för slaktkalkoner genom kommissionens förordning (EG) nr 1206/2005 (8). Nya uppgifter inlämnades till stöd för en ansökan om att utsträcka godkännandet av användningen av detta enzympreparat till ankor. Europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet (EFSA) har avgivit ett yttrande om användningen av detta preparat av vilket framgår att det inte innebär någon risk för denna ytterligare djurkategori. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG för godkännande av detta preparat för denna användning är uppfyllda. Användningen av detta enzympreparat enligt bilaga II bör därför godkännas för fyra år.

(8)

Uppgifter har inlämnats till stöd för en ansökan om godkännande av användning av det enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanas som framställts av Trichoderma reesei (CBS 529.94) och endo-1,3(4)-beta-glukanas som framställts av Trichoderma reesei (CBS 526.94) för slaktkycklingar och slaktkalkoner. EFSA har avgivit ett yttrande om användningen av detta preparat av vilket framgår att det inte innebär någon risk för konsumenten, användaren, djurkategorin eller miljön. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 9e.1 i direktiv 70/524/EEG för godkännande av detta preparat för denna användning är uppfyllda. Användningen av detta enzympreparat enligt bilaga II bör därför godkännas för fyra år.

(9)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) godkändes provisoriskt för första gången för mjölkkor genom kommissionens förordning (EG) nr 937/2001. Nya uppgifter inlämnades till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta mikroorganismpreparat. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av detta mikroorganismpreparat enligt bilaga III bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(10)

Användningen av mikroorganismpreparatet av Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) godkändes provisoriskt för första gången för mjölkkor genom kommissionens förordning (EG) nr 937/2001. Nya uppgifter inlämnades till stöd för en ansökan om godkännande utan tidsbegränsning för detta mikroorganismpreparat. Granskningen visar att de villkor som anges i artikel 3 a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användningen av detta mikroorganismpreparat enligt bilaga III bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(11)

Granskningen av dessa ansökningar visar att vissa förfaranden bör krävas för att skydda arbetstagare mot exponering för de tillsatser som anges i bilagorna. Ett sådant skydd bör säkerställas genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (9).

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De preparat av typen enzymer som avses i bilaga I skall godkännas som fodertillsatser utan tidsbegränsning enligt de villkor som anges i bilagan i fråga.

Artikel 2

De preparat av typen enzymer som avses i bilaga II skall godkännas som fodertillsatser för fyra år enligt de villkor som anges i bilagan i fråga.

Artikel 3

De preparat av typen mikroorganismer som avses i bilaga III skall godkännas som fodertillsatser utan tidsbegränsning enligt de villkor som anges i bilagan i fråga.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 15.

(4)  EGT L 164, 30.6.1999, s. 56.

(5)  EGT L 130, 12.5.2001, s. 25.

(6)  EGT L 333, 10.12.2002, s. 5.

(7)  EUT L 239, 9.7.2004, s. 8.

(8)  EUT L 197, 28.7.2005, s. 12.

(9)  EGT L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

EG-nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder

Enzymer

E 1603

Endo-1,3(4)-beta-glukanas

EC 3.2.1.6

Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas från Aspergillus aculeatus (CBS 589.94). Minsta aktivitet:

 

Kapselform:

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 50 FBG (1)/g

 

Flytande form:

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 120 FBG/ml

Smågrisar

(avvanda)

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 10 FBG

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 10-25 FBG

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen betaglukaner), t.ex. landningar som innehåller mer än 60 % vegetabiliska ingredienser (majs, lupin, vete, korn, soja, oljeraps eller ärtor)

4.

För användning till avvanda smågrisar upp till ca 35 kg

Utan tidsbegränsning

E 1635

Endo-1,3(4)-beta-glukanas

EC 3.2.1.6

Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106). Minsta aktivitet:

 

Flytande form:

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 200 U (2)/ml

Slaktkycklingar

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 75 U

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder: 75–100 U

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen betaglukaner), t.ex. landningar som innehåller mer än 30 % korn osv.

Utan tidsbegränsning


(1)  1 FBG motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) per minut från kornbetaglukan vid pH 5,0 och 30 °C.

(2)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) från kornbetaglukan per minut vid pH 5,0 och 30 °C.


BILAGA II

EG-nr eller nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder

Enzymer

11

Endo-1,4-beta-glukanas EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8

Preparat av endo-1,4-beta-glukanas, endo-1,3(4)-beta-glukanas och endo-1,4-beta-xylanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252). Minsta aktivitet:

Flytande form och granulat:

 

Endo-1,4-beta-glukanas: 8 000 U (1)/ml eller g

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 18 000 U (2)/ml eller g

 

Endo-1,4-beta-xylanas: 26 000 U (3)/ml eller g

Ankor

Endo-1,4-beta-glukanas: 400 U

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringtemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

Endo-1,4-beta-glukanas: 400–1 600 U

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 900–3 600 U

 

Endo-1,4-beta-xylanas: 1 300–5 200 U.

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner och betaglukaner), t.ex. blandningar som innehåller mer än 45 % av antingen korn och/eller rågvete.

25.11.2009

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 900 U

Endo-1,4-beta-xylanas: 1 300 U

63

Endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6

Preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 529.94) och endo-1,3(4)-beta-glukanas framställt av Trichoderma reesei (CBS 526.94). Minsta aktivitet:

Fast form:

 

Endo-1,4-beta-xylanas: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 200 000 BU (5)/g

Flytande form:

 

Endo-1,4-beta-xylanas: 120 000 BXU/ml

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 30 000 BU/ml

Slaktkycklingar

Endo-1,4-beta-xylanas: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 1 500 BU

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

Endo-1,4-beta-xylanas: 16 000–24 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 4 000–6 000 BU

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner och glukaner), t.ex. blandningar som innehåller mer än 54 % vete.

25.11.2009

Slaktkalkoner

Endo-1,4-beta-xylanas: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 4 000 BU

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

Endo-1,4-beta-xylanas: 16 000–40 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 4 000–10 000 BU

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner och glukaner), t.ex. blandningar som innehåller mer än 44 % vete

25.11.2009


(1)  1 U motsvarar den mängd enzymer som frigör 0,1 mikromol glukos per minut från karboxymetylcellulosa vid pH 5,0 och 40 °C.

(2)  1 U motsvarar den mängd enzymer som frigör 0,1 mikromol glukos per minut från kornbetaglukan vid pH 5,0 och 40 °C.

(3)  1 U motsvarar den mängd enzymer som frigör 0,1 mikromol glukos per minut från havrespeltxylan vid pH 5,0 och 40 °C.

(4)  1 BXU motsvarar den mängd enzymer som frigör 0,06 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från björkxylan per minut vid pH 5,3 och 50 °C.

(5)  1 BU motsvarar den mängd enzymer som frigör 0,06 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) från kornbetaglukan per minut vid pH 4,8 och 50 °C.


BILAGA III

EG-nr eller nr

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Preparat framställt av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst:

5 × 109 CFU/g tillsats

Mjölkkor

4 × 108

2 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

Mängden Saccharomyces cerevisiae i den dagliga ransonen får inte överstiga 5,6 × 109 FU per 100 kg av djurets vikt. Tillägg 8,75 × 109 CFU för varje ytterligare 100 kg av djurets vikt.

Utan tidsbegränsning

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparat framställt av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst:

1 × 109 CFU/g tillsats

Mjölkkor

5 × 107

3,5 × 108

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges.

Mängden Saccharomyces cerevisiae i den dagliga ransonen får inte överstiga 1,2 × 109 CFU per 100 kg av djurets vikt. Tillägg 1,7 × 108 CFU för varje ytterligare 100 kg av djurets vikt.

Utan tidsbegränsning


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1812/2005

av den 4 november 2005

om ändring av förordningarna (EG) nr 490/2004, (EG) nr 1288/2004, (EG) nr 521/2005 och (EG) nr 833/2005 när det gäller villkoren för godkännande av vissa fodertillsatser av typerna enzymer och mikroorganismer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 3 och artiklarna 9d.1 och 9e.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (2), särskilt artikel 25, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 1831/2003 föreskrivs att fodertillsatser skall godkännas för användning.

(2)

I artikel 25 i förordning (EG) nr 1831/2003 fastställs övergångsbestämmelser för de ansökningar om godkännande av fodertillsatser som lämnats in i enlighet med direktiv 70/524/EEG innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(3)

Ansökningarna om godkännande av de tillsatser som förtecknas i bilagorna till den här förordningen lämnades in innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas.

(4)

De första synpunkterna på dessa ansökningar, vilka skall framföras i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 70/524/EEG, lämnades till kommissionen innan förordning (EG) nr 1831/2003 började tillämpas. Dessa ansökningar skall därför fortfarande behandlas enligt artikel 4 i direktiv 70/524/EEG.

(5)

Användningen av mikroorganismpreparat nr 5 från Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) godkändes provisoriskt för hästar för en tid av fyra år genom kommissionens förordning (EG) nr 490/2004 (3). Nya uppgifter lämnades in till stöd för att höja den lägsta halt kolonibildande enheter (CFU) för detta preparat som anges i kolumnen ”kemisk formel, beskrivning” utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande. Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta mikroorganismpreparat i enlighet med bilaga I bör därför godkännas till och med den 20 mars 2008.

(6)

Användningen av mikroorganismpreparat nr E 1704 från Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) godkändes för kalvar och slaktboskap utan tidsbegränsning genom kommissionens förordning (EG) nr 1288/2004 (4). Nya uppgifter lämnades in till stöd för att öka den lägsta halt kolonibildande enheter (CFU) för detta preparat som anges i kolumnen ”kemisk formel, beskrivning” utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande. Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta mikroorganismpreparat i enlighet med bilaga II bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(7)

Användningen av enzympreparat nr E 1623 av endo-1,3(4)-betaglukanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-betaxylanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) och subtilisin som framställts av Bacillus subtilis (ATCC 2107) godkändes för slaktkycklingar utan tidsbegränsning genom kommissionens förordning (EG) nr 521/2005 (5). Nya uppgifter lämnades in till stöd för att ändra den lägsta enzymaktiviteten för detta preparat som anges i kolumnen ”kemisk formel, beskrivning” utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande. Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta enzympreparat i enlighet med bilaga III bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(8)

Användningen av enzympreparat nr E 1627 av endo-1,3(4)-betaglukanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) och endo-1,4-betaxylanas som framställts av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) godkändes för slaktsvin utan tidsbegränsning genom kommissionens förordning (EG) nr 833/2005 (6). Nya uppgifter lämnades in till stöd för att ändra preparatets formulering, som anges i kolumnen ”kemisk formel, beskrivning”, utan att ändra den högsta, lägsta eller rekommenderade halt i helfoder som anges i villkoren för godkännande. Granskningen visar att villkoren i artikel 3a i direktiv 70/524/EEG för ett sådant godkännande är uppfyllda. Användning av detta enzympreparat i enlighet med bilaga IV bör därför godkännas utan tidsbegränsning.

(9)

Förordningarna (EG) nr 490/2004, (EG) nr 1288/2004, (EG) nr 521/2005 och (EG) nr 833/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 490/2004 skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga I till förordning (EG) nr 1288/2004 skall ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Bilaga I till förordning (EG) nr 521/2005 skall ersättas med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 4

Bilagan till förordning (EG) nr 833/2005 skall ändras i enlighet med bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändat genom kommissionens förordning (EG) nr 1800/2004 (EUT L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUT L 79, 17.3.2004, s. 23.

(4)  EUT L 243, 15.7.2004, s. 10.

(5)  EUT L 84, 2.4.2005, s. 3.

(6)  EUT L 138, 1.6.2005, s. 5.


BILAGA I

Nr (eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparat av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst 1 × 109  CFU/g tillsats

Hästar

4 × 109

2,5 × 1010

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges

Mängden Saccharomyces cerevisiae i en dagsranson får inte överstiga 4,17 × 1010 CFU/100 kg kroppsvikt

Användningen är tillåten från och med två månader efter avvänjningen

20.3.2008


BILAGA II

I bilaga I till förordning (EG) nr 1288/2004 skall avsnittet som gäller E 1704 ersättas med följande:

Nr (eller EG-nr)

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

”E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Preparat av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst:

1 × 109 CFU/g tillsats

Kalvar

6 månader

2 × 108

2 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges

Utan tidsbegränsning

Slaktboskap

1,7 × 108

1,7 × 108

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges

Mängden Saccharomyces cerevisiae i en dagsranson får inte överstiga 7,5 × 108 CFU/100 kg kroppsvikt

Lägg till 1 × 108 CFU för varje 100 kg kroppsvikt därutöver

Utan tidsbegränsning”


BILAGA III

EG nr

Tillsats

Kemisk formel och beskrivning

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitetsenheter/kg helfoder

Enzymer

E 1623

Endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6

Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8

Subtilisin EC 3.4.21.62

Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-betaxylanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) och subtilisin framställt av Bacillus subtilis (ATCC 2107) med minsta aktivitet:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 200 U (1)/g

 

Endo-1,4 -betaxylanas: 5 000 U (2)/g

 

Subtilisin: 1 600 U (3)/g

Slaktkycklingar

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 25 U

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, hållbarhetstid och stabilitet vid pelletering anges

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 25–100 U

 

Endo-1,4-betaxylanas: 625–2 500 U

 

subtilisin: 200–800 U

3.

För användning i foderblandningar som innehåller mer än 30 % vete och 10 % korn

Utan tidsbegränsning

Endo-1,4-betaxylanas: 625 U

Subtilisin: 200 U


(1)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) från kornbetaglukan per minut vid pH 5,0 och 30 °C.

(2)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från xylan från havrespelt per minut vid pH 5,3 och 50 °C.

(3)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikrogram fenolförening (tyrosinekvivalenter) från kaseinsubstrat per minut vid pH 7,5 och 40 °C.


BILAGA IV

I bilagan till förordning (EG) nr 833/2005 skall avsnittet som gäller E 1627 ersättas med följande:

”E 1627

Endo-1,3(4)-betaglukanas EC 3.2.1.6

Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8

Preparat av endo-1,3(4)-betaglukanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) och endo-1,4-betaxylanas framställt av Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) med minsta aktivitet:

I pulverform:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 800 U (1)/g

 

Endo-1,4-betaxylanas: 800 U (2)/g

I flytande form:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 800 U/ml

 

Endo-1,4 -betaxylanas: 800 U/ml

Slaktsvin

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 400 U

1.

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, hållbarhetstid och stabilitet vid pelletering anges

2.

Rekommenderad dos/kg helfoder:

 

Endo-1,3(4)-betaglukanas: 400 U

 

Endo-1,4-betaxylanas: 400 U

3.

För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (framför allt betaglukaner och arabinoxylaner) t.ex. sådana som innehåller mer än 65 % korn

Utan tidsbe-gränsning

Endo-1,4-betaxylanas: 400 U


(1)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) från kornbetaglukan per minut vid pH 5,0 och 30 °C.

(2)  1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från xylan från havrespelt per minut vid pH 5,3 och 50 °C.”


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/24


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 oktober 2005

om fastställande av regler för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1292/96, och om upphävande av kommissionens beslut av den 3 september 1998

(2005/769/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1292/96 av den 27 juni 1996 om principerna för och förvaltning av livsmedelsbistånd samt om särskilda stödåtgärder för livsmedelsförsörjningen (1), särskilt artikel 19.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 3.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16 december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1292/96 (2) kan kommissionen ge de internationella och icke-statliga organisationer som mottar gemenskapsstöd tillstånd att själva köpa och anskaffa de produkter som skall levereras som bistånd, förutsatt att kommissionen fastställer de närmare regler och förfaranden som skall tillämpas.

(2)

I artikel 164 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3) (nedan kallade ”genomförandebestämmelserna”) föreskrivs det att i de fall genomförandet av en åtgärd för vilken ett bidrag från gemenskapen kan mottas kräver upphandling, skall den bidragsöverenskommelse som ingås för det ändamålet innehålla de upphandlingsregler som bidragsmottagaren måste följa.

(3)

Enligt artikel 120 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4) (nedan kallad ”budgetförordningen”) skall den tilldelning av upphandlingskontrakt som organiseras av en bidragsmottagare omfattas av de principer som anges i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser.

(4)

De upphandlingsregler som vid genomförandet av livsmedelsbistånd skall följas av de organ som anges i del 2 i bilagan till förordning (EG) nr 1292/96 är redan fastlagda i de bidragsöverenskommelser som kommissionen ingått med dessa internationella organisationer för det ändamålet. För icke-statliga organisationer bör de upphandlingsregler och andra villkor som är nödvändiga för anskaffande av livsmedelsbistånd och för efterlevnad av de ekonomiska principer som anges i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser baseras i synnerhet på de regler som anges i förordning (EG) nr 2519/97, vid behov anpassade med hänsyn till situationen i fråga om ekonomisk förvaltning.

(5)

Upphandlingsreglerna bör gälla i de fall kommissionen ger icke-statliga organisationer tillstånd att köpa och anskaffa livsmedelsbistånd inom ramen för kontrakt som undertecknas med tanke på genomförandet av det årliga arbetsprogrammet för livsmedelsbistånd, utan att det påverkar kommissionens utanordnares befogenhet att i sådana kontrakt inkludera ytterligare villkor med tanke på sund ekonomisk förvaltning. Kommissionens beslut av den 3 september 1998 bör därför upphöra att gälla.

(6)

I enlighet med artikel 29 i förordning (EG) nr 1292/96 har kommittén för livsmedelsförsörjning och livsmedelsbistånd informerats om denna åtgärd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till detta beslut fastställs reglerna för upphandling av livsmedelsbistånd som genomförs av icke-statliga organisationer som av kommissionen fått tillstånd att köpa och anskaffa produkter som skall levereras inom ramen för förordning (EG) nr 1292/96. Dessa regler skall utgöra en integrerad del av de kontrakt och överenskommelser som kommissionen ingår på detta område.

Artikel 2

Kommissionens beslut av den 3 september 1998 om bemyndigande för vissa organisationer som mottar livsmedelsbistånd från gemenskapen att själva köpa vissa produkter för att leverera dem som livsmedelsbistånd från gemenskapen skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i Bryssel den 27 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Louis MICHEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 166, 5.7.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 346, 17.12.1997, s. 23.

(3)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


BILAGA

En icke-statlig organisation som mottar stöd från gemenskapen (nedan kallad ”icke-statlig organisation”) skall tillämpa följande regler vid anskaffning av produkter som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen inom ramen för förordning (EG) nr 1292/96, utan att det påverkar eventuella ytterligare krav på ekonomisk förvaltning som inkluderas i de kontrakt som ingås med bidragsmottagare för genomförande av politik avseende livsmedelsbistånd.

I   ALLMÄNNA PRINCIPER

Denna bilaga skall tillämpas på varor som levereras ”fritt bestämmelseorten”.

II   PLATS FÖR UPPKÖP AV VAROR

Beroende på de villkor som fastställs för en särskild leverans skall de produkter som skall levereras vara uppköpta i Europeiska gemenskapen eller i ett utvecklingsland som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1292/96 och som om möjligt tillhör samma geografiska område. I möjligaste mån skall uppköp i det land där insatsen görs eller ett grannland prioriteras.

Vid exceptionella omständigheter och i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1292/96 får produkter köpas upp på marknaden i ett annat land än de som anges i bilagan till den förordningen.

Den icke-statliga organisationen skall sörja för att de produkter som levereras som livsmedelsbistånd kan importeras fritt till det stödmottagande landet och inte kommer att omfattas av importtull eller skatter med motsvarande verkan.

III   PRODUKTERNAS EGENSKAPER

Produkterna skall i största möjliga utsträckning motsvara den stödmottagande befolkningens kostvanor.

Egenskaperna hos de produkter som anskaffas som livsmedelsbistånd skall motsvara de krav som fastställs i meddelandet från kommissionen om egenskaperna hos produkter som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen (1).

Vidare skall förpackningarna motsvara de krav som fastställs i meddelandet från kommissionen om förpackningar för produkter som levereras inom ramen för gemenskapens livsmedelsbistånd (2).

IV   NATIONALITETSREGLER

Deltagandet i sådana anbudsförfaranden som föreskrivs i samband med anskaffning av produkter som skall levereras som livsmedelsbistånd skall vara öppet på lika villkor för varje fysisk eller juridisk person från Europeiska gemenskapen eller ett utvecklingsland som anges i bilagan till förordning (EG) nr 1292/96.

Anbudsgivaren måste vara rättsligt registrerad och på begäran kunna styrka detta.

V   GRUNDER FÖR UTESLUTNING FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN OCH FRÅN TILLDELNING AV KONTRAKT

1.   Grunder för uteslutning från deltagande i upphandlingsförfaranden

Anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i ett upphandlingsförfarande i följande fall:

a)

De är i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för ansökan om något av ovanstående eller befinner sig i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar.

b)

De har fällts för brott mot yrkesetiken enligt dom som vunnit laga kraft.

c)

De har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, som på något sätt kan styrkas av bidragsmottagaren.

d)

De har inte fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där de är etablerade eller i det land där bidragsmottagaren finns eller i det land där kontraktet skall genomföras.

e)

De har enligt en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapernas ekonomiska intressen.

f)

De har efter ett annat upphandlingsförfarande eller ett annat förfarande för beviljande av bidrag som finansierats genom gemenskapens budget konstaterats bryta mot de kontraktsenliga skyldigheterna på ett allvarligt sätt.

Anbudsgivare skall intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses ovan.

2.   Uteslutning från tilldelning av kontrakt

Kontrakt får inte tilldelas anbudsgivare som i samband med upphandlingsförfarandet a) befinner sig i intressekonflikt,

a)

befinner sig i intressekonflikt,

b)

lämnat felaktiga uppgifter till bidragsmottagaren i fråga om vad som krävs för deltagande i kontraktsförfarandet, eller inte lämnat några uppgifter.

VI   UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN

1.   Allmänna bestämmelser

Den icke-statliga organisationen skall inleda en internationell öppen anbudsinfordran i fråga om kontrakt gällande varor med ett värde av minst 150 000 euro. Vid en internationell öppen anbudsinfordran skall den icke-statliga organisationen publicera ett meddelande om upphandling i alla lämpliga medier, särskilt på organisationens webbsida, i internationell press och i den nationella pressen i det land där insatsen genomförs eller i annan fackpress.

Kontrakt gällande varor med ett värde av minst 30 000 euro men mindre än 150 000 euro skall tilldelas genom ett öppet anbudsförfarande som offentliggörs lokalt. Vid ett lokalt öppet anbudsförfarande skall meddelandet om upphandling publiceras i alla lämpliga medier, men bara i det land där insatsen genomförs. Detta förfarande måste emellertid ge andra behöriga leverantörer samma möjligheter som lokala företag.

Kontrakt gällande varor med ett värde av mindre än 30 000 euro skall tilldelas genom ett förhandlat förfarande under konkurrens, utan publicering, där den icke-statliga organisationen konsulterar minst tre olika leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.

Kontrakt gällande varor med ett värde av mindre än 5 000 euro får tilldelas på grundval av ett enda anbud.

Tidsfristerna för mottagande av anbud och ansökningar om deltagande skall vara tillräckligt långa så att intresserade parter får en rimlig och lämplig tid att bereda och lämna in anbud.

2.   Förhandlat förfarande

Mottagaren får använda sig av ett förhandlat förfarande på grundval av ett enda anbud i följande fall:

a)

Om tidsfristen för de förfaranden som avses i avsnitt VI.1 inte kan följas på grund av synnerlig brådska som uppstått på grund av händelser som mottagaren inte hade kunnat förutse och inte råder över. De omständigheter som åberopas som skäl för synnerlig brådska får inte i något fall kunna tillskrivas mottagaren. Synnerlig brådska kan anses föreligga i samband med insatser som genomförs i krissituationer som identifierats som sådana av kommissionen. Kommissionen kommer att underrätta mottagaren om en krissituation föreligger och när den upphör.

b)

Då det gäller ytterligare leveranser från den ursprunglige leverantören, som är avsedda antingen att delvis ersätta normala leveranser eller installationer eller att utöka redan förekommande leveranser eller installationer, om ett byte av leverantör skulle tvinga mottagaren att anskaffa utrustning med andra tekniska egenskaper, som skulle medföra bristande kompatibilitet eller oproportionellt stora tekniska svårigheter vid drift och underhåll.

c)

Om anbudsförfarandet inte har givit något resultat, dvs. då inget tekniskt eller ekonomiskt godtagbart anbud har kommit in. I sådana fall får mottagaren efter att ha avbrutit anbudsförfarandet inleda förhandlingar med en eller flera anbudsgivare som deltagit i anbudsförfarandet, förutsatt att de ursprungliga villkoren för anbudsförfarandet inte ändras på ett väsentligt sätt.

d)

När det berörda kontraktet tilldelas organ med rättsligt eller faktiskt monopol, vilket vederbörligen styrks i kommissionens beslut om tilldelning av kontrakt.

e)

Vid direktupphandling, som får användas när de särskilda omständigheterna för en leverans motiverar det, särskilt när det gäller en leverans som görs på försök.

3.   Skyldigheter vid inlämning av ett anbud

Den icke-statliga organisationen skall i meddelandet om upphandling ange i vilken form och inom vilken tidsfrist anbudsgivaren måste lämna sitt anbud.

Alla ansökningar om att få delta med anbud och alla anbud som förklarats uppfylla villkoren skall utvärderas och rangordnas av en utvärderingskommitté på grundval av i förväg tillkännagivna uteslutnings-, urvals- och tilldelningskriterier. Denna kommitté skall bestå av ett ojämnt antal medlemmar, dock minst tre, som besitter nödvändig teknisk och administrativ kunskap för att kunna yttra sig sakkunnigt om anbuden.

Ett anbud får lämnas för respektive parti. Det skall vara giltigt bara om det avser ett fullständigt parti. När ett parti delas upp i flera delar skall anbudet avse ett genomsnitt av dessa delar. När en anbudsinfordran avser leverans av mer än ett parti skall ett separat anbud lämnas för respektive parti. Anbudsgivaren måste inte lämna ett anbud för samtliga partier.

Anbuden skall innehålla följande uppgifter:

anbudsgivarens namn och adress;

referensnumren på anbudsinfordran, partiet och insatsen;

partiets nettovikt eller det bestämda penningbelopp som anbudet avser;

det anbudsbelopp i euro per ton nettoprodukt till vilket anbudsgivaren åtar sig att genomföra leveransen enligt de fastställda villkoren;

eller

när anbudsinfordran avser ett kontrakt för att leverera största möjliga mängd av en viss produkt för ett bestämt penningbelopp, den nettomängd produkter som anbudsgivaren åtar sig att leverera;

transportkostnader för det leveransstadium som anges;

leveranstid.

Anbudet skall endast vara giltigt om det åtföljs av bevisning för att en anbudsgaranti har ställts. Anbudsgarantins belopp, uttryckt i den valuta i vilken betalning skall ske, och giltighetstid skall anges i meddelandet om upphandling. Garantibeloppet skall minst motsvara 1 % av anbudets totala belopp och giltighetstiden skall vara minst en månad.

Garantin skall vara ställd till förmån för den icke-statliga organisationen i form av en säkerhet utställd av ett kreditinstitut som är godkänt av en medlemsstat eller som godtas av den icke-statliga organisationen. Garantin skall vara oåterkallelig och kunna åberopas på första anmodan.

Om anskaffningen av livsmedelsbiståndet görs i själva mottagarlandet får den icke-statliga organisationen i meddelandet om upphandling fastställa andra villkor för ställandet av garantin med hänsyn till landets praxis.

Garantin skall frisläppas

genom ett brev eller fax från den icke-statliga organisationen när anbudet inte har antagits eller har avvisats, eller när något kontrakt inte har tilldelats,

när den anbudsgivare som utsetts till leverantör har ställt leveransgaranti.

Garantin skall förverkas om leverantören inte ställer leveransgaranti inom en rimlig tid efter tilldelningen av kontraktet och även om anbudsgivaren drar tillbaka sitt anbud efter att det mottagits.

Anbud som inte lämnas in i enlighet med dessa bestämmelser eller som innehåller andra förbehåll och villkor än de som fastställs i anbudsinfordran skall avvisas.

Ett anbud får inte ändras eller dras tillbaka efter att det mottagits.

Kontraktet skall tilldelas den anbudsgivare som lämnat in det lägsta anbudet med iakttagande av samtliga villkor i anbudsinfordran, särskilt i fråga om egenskaperna hos de produkter som skall anskaffas. I de fall det lägsta anbudet har lagts av flera anbudsgivare, skall kontraktet tilldelas genom lottdragning.

När kontraktet tilldelats skall detta meddelas per brev eller fax till leverantören samt till de anbudsgivare vars anbud förkastats.

Den icke-statliga organisationen får besluta att inte tilldela något kontrakt efter att den första eller den andra fristen har löpt ut, särskilt när de inlämnade anbuden inte ligger inom det prisintervall som normalt råder på marknaden. Den icke-statliga organisationen behöver inte ange motiven för sitt beslut. Anbudsgivarna skall inom tre arbetsdagar underrättas genom skriftligt meddelande om beslutet att inte tilldela något kontrakt.

VII   LEVERANTÖRENS SKYLDIGHETER OCH LEVERANSVILLKOR

Den icke-statliga organisationen skall i meddelandet om upphandling ange vilka villkor som gäller för leverantörens skyldigheter enligt dessa regler och leverantören skall fullgöra sina skyldigheter i enlighet med dessa villkor och villkoren i sitt anbud.

Leverantören skall på egen bekostnad ombesörja transporten från den utskeppningshamn eller lastkaj som anges i hans eller hennes anbud fram till den slutliga bestämmelseort som anges i meddelandet om upphandling och skall därvid välja den rutt som är lämpligast med hänsyn till den godkända tidsfristen.

På skriftlig begäran av leverantören får den icke-statliga organisationen dock godkänna att utskeppningshamn eller lastkaj ändras, förutsatt att de eventuella kostnaderna för detta bärs av leverantören.

Leverantören skall teckna en sjöförsäkring eller ta i anspråk ett generellt försäkringsbrev. Försäkringsbeloppet skall lägst motsvara anbudsbeloppet och täcka samtliga risker som är förknippade med transporten och med all annan verksamhet från leverantörens sida i samband med transporten fram till det fastställda leveransstadiet. Det skall även täcka samtliga kostnader för sortering, återtagande eller destruktion av skadade varor, ompackning samt analys av varor som genomsnittligt håller sådan kvalitet att de kan accepteras av mottagaren.

Varorna får inte levereras i delleveranser på mer än ett fartyg, om inte den icke-statliga organisationen medger detta. I så fall skall den icke-statliga organisationen kräva att leverantören bär de extra kontrollkostnaderna.

Vid behov får det i meddelandet om upphandling anges ett datum före vilket varje leverans skall anses som förtida.

Leveransen skall anses vara genomförd när samtliga varor faktiskt har levererats ”fritt bestämmelseorten”. Leverantören skall bära alla kostnader till dess att varorna har ställts till förfogande i bestämmelselagret.

Leverantören skall stå för alla risker som varorna kan utsättas för, däribland för förlust eller skador, fram till den tidpunkt då leveransen är slutförd och detta registreras av kontrollorganet i det slutliga intyget om överensstämmelse (se avsnitt 8).

Leverantören skall utan dröjsmål skriftligen underrätta mottagaren och kontrollorganet om använda transportmedel, lastningsdagar, förväntat datum för ankomst till bestämmelseorten samt om alla händelser som inträffar under transiteringen av varorna.

Leverantören skall fullgöra formaliteterna i fråga om exportlicenser och tullklarering och betala kostnaderna och avgifterna för detta.

Som säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter skall leverantören inom en rimlig tidsfrist efter meddelandet om tilldelning av kontraktet ställa en leveransgaranti. Garantibeloppet skall vara utställt i valutan för betalning och utgöra 5–10 % av det totala anbudsbeloppet. Giltighetstiden för denna garanti skall upphöra en månad efter den slutliga leveransdagen. Den skall ställas på samma sätt som anbudsgarantin.

Leveransgarantin skall frisläppas i sin helhet genom ett brev eller fax från den icke-statliga organisationen när leverantören:

har genomfört leveransen i enlighet med samtliga sina skyldigheter, eller

har blivit befriad från sina skyldigheter, eller

inte har genomfört leveransen på grund av fall av force majeure som erkänts av den icke-statliga organisationen.

VIII   KONTROLL

När kontraktet har tilldelats skall den icke-statliga organisationen underrätta leverantören om vilket organ som kommer att ansvara för att kontrollera och intyga kvaliteten hos och kvantiteten, förpackningen och märkningen av de varor som skall levereras i varje omgång, för att utfärda intyget om överensstämmelse eller leveransintyget, samt för att generellt samordna alla de aktiviteter som rör leveransen (nedan kallat ”kontrollorganet”).

Efter meddelandet om tilldelning av kontraktet skall leverantören skriftligen meddela kontrollorganet namn på och adress till de företag som tillverkar, förpackar eller lagerhåller de varor som skall levereras, ungefärlig tillverknings- eller förpackningsdag och namnet på sin representant på leveransorten.

Kontrollorganet skall, på grundval av instruktioner som överensstämmer med internationella kontrollnormer, utföra minst två kontroller enligt följande:

a)

En preliminär kontroll skall utföras när varorna lastas eller i fabriken. En slutlig kontroll skall ske på det fastställda leveransstadiet.

b)

När den preliminära kontrollen avslutats skall kontrollorganet utfärda ett preliminärt intyg om överensstämmelse åt leverantören, vid behov med förbehåll. Kontrollorganet skall ange om dessa förbehåll är av sådant slag att varorna inte kommer att kunna godtas på leveransstadiet.

c)

När den slutliga kontrollen avslutats skall kontrollorganet utfärda ett slutligt intyg om överensstämmelse åt leverantören i vilket särskilt anges vilken dag leveransen slutförts och den levererade nettomängden. Även dessa intyg skall vid behov förses med förbehåll.

d)

När kontrollorganet utfärdar en motiverad ”anmälan om förbehåll” skall det snarast möjligt skriftligen meddela leverantören och den icke-statliga organisationen detta. Leverantören får, senast inom två arbetsdagar efter att anmälan skickats, hos kontrollorganet och den icke-statliga organisationen anföra invändningar mot undersökningsresultaten.

Kostnaderna för de kontroller som avses ovan skall bäras av den icke-statliga organisationen. Leverantören skall svara för samtliga ekonomiska konsekvenser av bristande kvalitet hos varorna eller försenat tillhandahållande av varorna för kontroll.

Om leverantören eller mottagaren anför invändningar mot resultaten av en kontroll, skall kontrollorganet efter godkännande av den icke-statliga organisationen låta genomföra en översyn, som med hänsyn till invändningarnas art inbegriper stickprovstagning, förnyad analys, omvägning eller förnyad kontroll av förpackningarna. Översynen skall utföras av ett organ eller laboratorium som utsetts genom överenskommelse mellan leverantören, den slutliga mottagaren och kontrollorganet.

Kostnaderna för att utföra dessa översyner skall betalas av den förlorande parten.

Om det slutliga intyget om överensstämmelse inte utfärdas efter avslutandet av kontrollerna eller översynen, skall leverantören byta ut varorna.

Kostnaderna för att byta ut varorna och relaterade kontrollkostnader skall betalas av leverantören.

Företrädarna för leverantören och den slutliga mottagaren skall av kontrollorganet skriftligen inbjudas att närvara vid kontrollerna, särskilt stickprovstagningen för analysändamål. Stickproven skall tas i enlighet med branschpraxis. Vid stickprovstagning skall kontrollorganet ta två extra prover, som skall förvaras förseglade till den icke-statliga organisationens förfogande för att möjliggöra ytterligare kontroller och för den händelse mottagaren eller leverantören anför invändningar.

Kostnaden för de varor som tagits som prov skall bäras av leverantören.

Den som övertar varorna skall utan dröjsmål utfärda ett övertagandeintyg till leverantören efter det att varorna levererats fritt bestämmelseorten och leverantören till mottagaren har lämnat originalet av det slutliga intyget om överensstämmelse samt en proformafaktura i vilken anges både varornas värde och att de överlåts kostnadsfritt till mottagaren.

För varor som levereras i bulk får en viktavvikelse på 3 % (exklusive stickprovens vikt) under den begärda kvantiteten godtas. För varor som levereras i förpackningar får denna avvikelse högst uppgå till 1 %. Om de tillåtna avvikelserna överskrids får den icke-statliga organisationen begära att leverantören gör en ytterligare leverans på samma ekonomiska villkor som för den ursprungliga leveransen.

IX   BETALNINGSVILLKOR

Det belopp som den icke-statliga organisationen skall betala till leverantören får inte överskrida anbudsbeloppet, med tillägg för kostnader och avdrag enligt nedan.

Om den varukvalitet, de förpackningar eller den märkning som konstaterats på leveransstadiet inte motsvarar specifikationerna men ändå inte har hindrat att ett övertagandeintyg utfärdats, får den icke-statliga organisationen göra avdrag vid fastställandet av det belopp som skall betalas.

Med undantag av fall av force majeure skall delar av leveransgarantin förverkas kumulativt enligt följande:

Med 10 % av värdet på de kvantiteter som inte levererats, utan att det påverkar tillämpningen av de avvikelser som avses i avsnitt 8.

Med 0,1 % av värdet på de kvantiteter som levererats efter fristens utgång, för varje dags försening.

I tillämpliga fall och bara om detta anges i meddelandet om upphandling, med 0,1 % för varje dags förtida leverans.

De garantibelopp som skall förverkas skall dras av från det slutbelopp som skall betalas. Garantierna skall därefter frisläppas samtidigt i sin helhet.

Den icke-statliga organisationen får på skriftlig begäran av leverantören ersätta denne för vissa ytterligare kostnader, exempelvis lagrings- eller försäkringskostnader som leverantören faktiskt betalat, dock ej eventuella administrativa kostnader, vilka belopp den icke-statliga organisationen skall beräkna på grundval av lämpliga styrkande handlingar, förutsatt att ett övertagandeintyg eller leveransintyg har utfärdats utan förbehåll beträffande det slag av kostnader som avses, och i följande fall:

Om leveranstiden förlängs på mottagarens begäran.

Om det dröjer mer än 30 dagar från leveransdagen till utfärdandet av övertagandeintyget eller det slutliga intyget om överensstämmelse.

De ytterligare kostnaderna får inte godtas om de överskrider följande belopp:

1 euro/ton varor i bulk och 2 euro/ton bearbetade varor per vecka, i fråga om lagringskostnader.

0,75 % per år av varornas värde, i fråga om försäkringskostnader.

Utbetalning av det belopp som skall betalas skall göras på leverantörens begäran, som skall inges i två exemplar. En begäran om utbetalning av hela anbudsbeloppet eller resterande belopp skall åtföljas av följande handlingar:

En faktura på det begärda beloppet.

Originalet av övertagandeintyget.

En kopia av det slutliga intyget om överensstämmelse, vilken undertecknats och bestyrkts av leverantören såsom överensstämmande med originalet.

När 50 % av den totala kvantitet som anges i meddelandet om upphandling har levererats, får leverantören lämna en begäran om förskottsbetalning som åtföljs av en faktura på det begärda beloppet och en kopia av det preliminära intyget om överensstämmelse.

Alla framställningar om betalning av hela anbudsbeloppet eller resterande belopp skall lämnas till den icke-statliga organisationen efter det att övertagandeintyget utfärdats. Alla betalningar skall göras inom 60 dagar efter det att den icke-statliga organisationen mottagit en fullständig och korrekt begäran om betalning. Omotiverade dröjsmål skall föranleda debitering av dröjsmålsränta med den av Europeiska centralbanken tillämpade månadsräntesatsen.

X   SLUTBESTÄMMELSE

Den icke-statliga organisationen skall besluta huruvida det faktum att leverantören inte levererat varorna eller inte fullgjort en av sina skyldigheter kan bero på force majeure. De kostnader som uppkommer till följd av ett fall av force majeure som erkänts av den icke-statliga organisationen skall bäras av den icke-statliga organisationen.


(1)  EGT C 312, 31.10.2000, s. 1.

(2)  EGT C 267, 31.9.1996, s. 1.


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/33


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 november 2005

om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/634/EG om godkännande av program för att erhålla status som godkänd zon eller godkänd odling i en icke-godkänd zon med avseende på viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

[delgivet med nr K(2005) 4185]

(Text av betydelse för EES)

(2005/770/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artikel 10.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2003/634/EG (2) godkänns och förtecknas de program som lämnats in av de olika medlemsstaterna. Programmen syftar till att medlemsstaterna sedan skall kunna inleda förfaranden för att en zon skall få status som godkänd zon eller en fiskodling status som godkänd fiskodling i en icke-godkänd zon med avseende på fisksjukdomarna viral hemorragisk septikemi (VHS) och infektiös hematopoietisk nekros (IHN).

(2)

Det program som gäller Finland i fråga om IHN i samtliga områden och i fråga om VHS i fastlandsområdena har avslutats och bör utgå ur bilaga I till beslut 2003/634/EG.

(3)

Det program som gäller Incubatoio ittico di valle – Loc. Cascina Prelle – Traversella (TO) har avslutats och bör utgå ur bilaga II till beslut 2003/634/EG.

(4)

Beslut 2003/634/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2003/634/EG skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I skall ersättas med texten i bilaga I till detta beslut.

2.

Bilaga II skall ersättas med texten i bilaga II till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 220, 3.9.2003, s. 8. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/414/EG (EUT L 141, 4.6.2005, s. 29).


BILAGA I

”BILAGA I

PROGRAM SOM LÄMNATS IN FÖR ATT ZONER SKALL KUNNA ERHÅLLA STATUS SOM GODKÄNDA MED AVSEENDE PÅ VHS OCH IHN

1.   DANMARK

DE PROGRAM SOM DANMARK LÄMNADE IN DEN 22 MAJ 1995 OMFATTAR:

Avrinningsområdet FISKBÆK Å.

Alla DELAR AV JYLLAND som ligger söder och väster om avrinningsområdena Storåen, Karup Å, Gudenåen och Grejs Å.

Området som omfattar alla DANSKA ÖAR.

2.   TYSKLAND

DET PROGRAM SOM TYSKLAND LÄMNADE IN DEN 25 FEBRUARI 1999 OMFATTAR:

En zon i avrinningsområdet OBERN NAGOLD.

3.   ITALIEN

3.1   DET PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE DEN AUTONOMA PROVINSEN BOLZANO DEN 6 OKTOBER 2001, ÄNDRAT GENOM EN SKRIVELSE AV DEN 27 MARS 2003, OMFATTAR:

Zonen provinsen Bolzano

Zonen omfattar alla avrinningsområden inom provinsen Bolzano.

Den omfattar den övre delen av zonen ZONA VAL D’ADIGE, dvs. floden Adiges avrinningsområden från dess källa i provinsen Bolzano till gränsen med provinsen Trento.

(Anm.: Den resterande nedre delen av zonen ZONA VAL D’ADIGE omfattas av det godkända programmet för den autonoma provinsen Trento. De övre och nedre delarna av denna zon måste ses som en epidemiologisk enhet.)

3.2   DE PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE DEN AUTONOMA PROVINSEN TRENTO DEN 23 DECEMBER 1996 OCH DEN 14 JULI 1997 OMFATTAR:

Zona Val di Sole e Val di Non

Avrinningsområdet från floden Noces källa till dammen vid S.Giustina.

Zona Val d’Adige – nedre delen

Floden Adiges avrinningsområden och dess källor inom den autonoma provinsen Trento, från gränsen till provinsen Bolzano till Ala-fördämningen (vattenkraftverk).

(Anm.: Den övre delen av zonen ZONA VAL D’ADIGE omfattas av det godkända programmet för provinsen Bolzano. De övre och nedre delarna av denna zon måste ses som en epidemiologisk enhet.)

Zona del torrente Arnò

Avrinningsområdet från Arnòs källa till fördämningarna nedströms innan Arnò rinner ut i floden Sarca.

Zona Val Banale

Från Ambies avrinningsområde till dammen vid ett vattenkraftverk.

Zona Varone

Avrinningsområdet från floden Magnones källa till vattenfallet.

Zona Alto e Basso Chiese

Floden Chieses avrinningsområde från källan till Condino-dammen, utom Adanàs och Palvicos avrinningsområden.

Zona del torrente Palvico

Från Palvicos avrinningsområde till en fördämning av betong och sten.

3.3   DET PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE REGIONEN VENETIEN DEN 21 FEBRUARI 2001 OMFATTAR:

Zona del torrente Astico

Floden Asticos avrinningsområde, från dess källor (inom den autonoma provinsen Trento och i provinsen Vicenza, regionen Venetien) till den fördämning som ligger vid Pedescala-bron i provinsen Vicenza.

Floden Astico nedströms, mellan fördämningen vid Pedescala-bron och fördämningen Pria Maglio, fungerar som buffertzon.

3.4   DET PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE REGIONEN UMBRIEN DEN 20 FEBRUARI 2002 OMFATTAR:

Zona Fosso di Monterivoso: Floden Monterivosos avrinningsområde, från dess källa till den ogenomträngliga fördämningen vid Ferentillo.

3.5   DET PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE REGIONEN LOMBARDIET DEN 23 DECEMBER 2003 OMFATTAR:

Zona valle del torrente Venina: Avrinningsområdet från floden Viennas källor till följande gränser:

Väster: dalen Livrio.

Söder: Orobie-bergen från passet Publino till toppen Redorta.

Öster: dalarna Arisa och Armisola.

3.6   DET PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE REGIONEN TOSCANA DEN 23 SEPTEMBER 2004 OMFATTAR:

Zona valle di Tosi: Avrinningsområdet från floden Vicano di S. Elleros källor till fördämningen vid Il Greto nära byn Raggioli.

4.   FINLAND

4.1   DET PROGRAM SOM FINLAND LÄMNADE IN DEN 29 MAJ 1995 OCH SOM INNEHÅLLER SÄRSKILDA ÅTGÄRDER FÖR ATT UTROTA VHS (1), ÄNDRAT GENOM SKRIVELSER AV DEN 27 MARS 2002, 4 JUNI 2002, 12 MARS 2003, 12 JUNI 2003, 20 OKTOBER 2003 OCH DEN 17 MAJ 2005 OMFATTAR:

Alla kustområden i FINLAND där särskilda utrotningsåtgärder har vidtagits i

landskapet Åland,

det område i Pyttis som omfattas av restriktioner,

det område som omfattas av restriktioner och som omfattar kommunerna Nystad, Pyhäranta och Raumo.

5.   CYPERN

DE PROGRAM SOM CYPERN LÄMNADE IN DEN 20 APRIL 2004 OMFATTAR:

Hela Cypern.”


(1)  När det gäller IHN har programmet avslutats genom detta beslut, eftersom Finland beviljats godkänd status för denna sjukdom.


BILAGA II

”BILAGA II

PROGRAM SOM LÄMNATS IN FÖR ATT FISKODLINGAR SKALL KUNNA ERHÅLLA STATUS SOM GODKÄNDA I ICKE-GODKÄNDA ZONER MED AVSEENDE PÅ VHS OCH IHN

1.   ITALIEN

1.1   DET PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE PROVINSEN UDINE I REGIONEN FRIULI-VENEZIA GIULIA DEN 2 MAJ 2000 OMFATTAR:

Fiskodlingar i floden Tagliamentos avrinningsområde:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2   DET PROGRAM SOM ITALIEN LÄMNADE IN ANGÅENDE REGIONEN VENETIEN DEN 21 DECEMBER 2003 OMFATTAR:

Fiskodlingen

Azienda agricola Bassan Antonio.”


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/38


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 november 2005

om ändring av beslut 93/195/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang

[delgivet med nr K(2005) 4186]

(Text av betydelse för EES)

(2005/771/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (1), särskilt artikel 19 ii, och

av följande skäl:

(1)

Enligt de allmänna reglerna i bilaga II till kommissionens beslut 93/195/EEG (2) är återinförseln efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang begränsad till hästar som vistats mindre än 30 dagar i något av de tredjeländer som förtecknas i samma grupp i bilaga I till det beslutet.

(2)

Registrerade hästar som deltar i Olympiska spelen, i uttagningar till dessa och i Paralympiska spelen kommer att stå under veterinär övervakning av de behöriga myndigheterna i det tredjeland som står som värd och av arrangören, Internationella ridsportsförbundet (International Federation for Equestrian Sports).

(3)

Eftersom den veterinära övervakningen är omfattande och hästarna hålls isolerade från djur med lägre hälsostatus, bör den tid som medges för tillfällig export förlängas till högst 90 dagar, och bestämmelser om djurens hälsa och veterinärintyget bör i enlighet med detta fastställas för återinförseln av registrerade hästar efter tillfällig export för deltagande i Olympiska spelen, inklusive uttagningar till dessa, och Paralympiska spelen.

(4)

Beslut 93/195/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 93/195/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 skall följande strecksats läggas till:

”—

som har deltagit i Olympiska spelen, i uttagningar till dessa eller i Paralympiska spelen och uppfyller kraven i ett hälsointyg som utformats enligt förlagan i bilaga IX till detta beslut.”

2.

Texten i bilagan till det här beslutet skall läggas till som bilaga IX.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/68/EG (EUT L 139, 30.4.2004, s. 320).

(2)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/605/EG (EUT L 206, 9.8.2005, s. 16).


BILAGA

”BILAGA IX

Image

Image

Image


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/42


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 november 2005

om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat

[delgivet med nr K(2005) 4192]

(Endast den nederländska texten är giltig)

(2005/772/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG (1), särskilt artikel 18.1 första stycket,

efter att ha samrått med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och

av följande skäl:

(1)

För att en produkt som innehåller eller består av en genetiskt modifierad organism eller en kombination av genetiskt modifierade organismer skall få släppas ut på marknaden krävs enligt direktiv 2001/18/EG att ett skriftligt medgivande lämnas av den behöriga myndigheten i en medlemsstat, i enlighet med det förfarande som anges i direktivet.

(2)

En anmälan om utsläppande av en genetiskt modifierad majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) på marknaden har lämnats in till de nederländska myndigheterna av Pioneer Hi-Bred International, INC och Mycogen Seeds (ref. C/NL/00/10).

(3)

Anmälan avser import till och användning i gemenskapen på samma villkor som för all annan majs, inbegripet foder, med undantag för odling eller användning som eller i livsmedel av sorter som härrör från transformationshändelse 1507.

(4)

I enlighet med artikel 14 i direktiv 2001/18/EG har den behöriga myndigheten i Nederländerna utarbetat en bedömningsrapport som överlämnats till kommissionen och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater. I bedömningsrapporten fastställs att det inte föreligger några skäl att vägra tillstånd för att släppa ut Zea mays L. linje 1507 på marknaden, förutsatt att vissa särskilda villkor är uppfyllda.

(5)

De behöriga myndigheterna i andra medlemsstater har gjort invändningar mot att denna produkt släpps ut på marknaden.

(6)

I det yttrande som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet lämnade den 24 september 2004 drogs slutsatsen att Zea mays L. linje 1507 sannolikt inte kommer att ha någon negativ inverkan på människors och djurs hälsa eller på miljön i samband med den planerade användningen. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ansåg också att den övervakningsplan som den sökande lagt fram är förenlig med den planerade användningen för 1507-majs.

(7)

Granskningen av varje enskild invändning mot bakgrund av direktiv 2001/18/EG, av de uppgifter som ingår i anmälan samt av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ger inte anledning att tro att Zea mays L. linje 1507 skulle ha negativ inverkan på människors och djurs hälsa eller på miljön, om den släpps ut på marknaden.

(8)

En unik identitetsbeteckning bör tilldelas 1507-majsen för de syften som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (2), samt i kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer (3).

(9)

Oavsiktliga eller tekniskt oundvikliga spår av genetiskt modifierade organismer i andra produkter undantas från kraven på spårbarhet och märkning i enlighet med de trösklar som fastställs i direktiv 2001/18/EG och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (4).

(10)

Med hänsyn till yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet är det inte nödvändigt att fastställa särskilda villkor för de föreslagna användningsområdena när det gäller produktens hantering eller förpackning eller för skyddet av särskilda ekosystem, miljöer eller geografiska områden.

(11)

Innan produkten släpps ut på marknaden bör det säkerställas att nödvändiga åtgärder kan vidtas för märkning och spårbarhet i alla steg av utsläppandet på marknaden, inklusive kontroller genom lämpliga validerade detektionsmetoder.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är inte förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 30 i direktiv 2001/18/EG. Därför har kommissionen lämnat ett förslag om dessa åtgärder till rådet. Eftersom rådet vid utgången av den period som fastställs i artikel 30.2 i direktiv 2001/18/EG varken hade antagit de föreslagna åtgärderna eller uttalat sig mot dem enligt artikel 5.6 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5) bör kommissionen anta åtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medgivande

Utan att det påverkar tillämpningen av annan gemenskapslagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (6) och förordning (EG) nr 1829/2003, skall den behöriga myndigheten i Nederländerna skriftligen ge sitt medgivande till att den produkt som anges i artikel 2 och som har anmälts av Pioneer Hi-Bred International, Inc. och Mycogen Seeds (referens C/NL/00/10) släpps ut på marknaden, i enlighet med det här beslutet.

Medgivandet skall, i enlighet med artikel 19.3 i direktiv 2001/18/EG, uttryckligen innehålla de villkor som gäller för medgivandet, och som fastställs i artiklarna 3 och 4.

Artikel 2

Produkt

1.   De genetiskt modifierade organismer som skall släppas ut på marknaden som produkt eller ingående i produkter (nedan kallad ”produkten”) är korn av majs (Zea mays L.) med resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar samt med tolerans mot herbiciden glyfosinatammonium, härrörande från Zea mays linje 1507, som har transformerats med hjälp av partikelacceleratorteknik med det linjära DNA-fragmentet PHI8999A innehållande följande DNA i två kassetter:

a)

Kassett 1:

En syntetisk version av den trunkerade cry1F-genen från Bacillus thuringiensis subsp. aizawai som ger resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar såsom Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon och Diatrea grandiosella, som regleras av ubikvitinpromotorn ubiZM1(2) från Zea mays och terminatorn ORF25PolyA från Agrobacterium tumefaciens pTi15955.

b)

Kassett 2:

En syntetisk version av pat-genen från Streptomyces viridochromogenes stam Tü494 som ger tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat, som regleras av promotorn 35S från blomkålsmosaikvirus och terminatorsekvenser.

2.   Medgivandet skall inbegripa korn från avkomma från korsningar av majslinjen 1507 med annan traditionellt framställd majs i form av eller ingående i produkter.

Artikel 3

Villkor för utsläppande på marknaden

Produkten får användas på samma sätt som all annan majs med undantag för odling och för användning i eller som livsmedel, och får släppas ut på marknaden på följande villkor:

a)

Medgivandet skall vara giltigt i tio år från och med den dag då det utfärdas.

b)

Den unika identitetsbeteckningen för produkten skall vara DAS-Ø15Ø7-1.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25 i direktiv 2001/18/EG skall den som har fått medgivandet på begäran ställa positiva och negativa kontrollprov av produkten eller dess genetiska material, eller av referensmaterial, till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter eller kontrollorgan eller gemenskapens kontrollaboratorier.

d)

Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda märkningskrav i förordning (EG) nr 1829/2003 skall uppgiften ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer” eller ”Denna produkt innehåller genetiskt modifierad 1507-majs” förekomma, antingen på en etikett eller i ett dokument som medföljer produkten, utom i de fall där annan gemenskapslagstiftning fastställer en tröskel under vilken sådana uppgifter inte krävs.

e)

Så länge produkten inte är godkänd för att släppas ut på marknaden för odling, skall uppgiften ”inte avsedd för odling” återfinnas antingen på etiketten eller i ett dokument som åtföljer produkten.

Artikel 4

Övervakning

1.   Under medgivandets hela giltighetstid skall den som har fått medgivandet se till att genomföra den övervakningsplan som ingår i anmälan och som består av en allmän kontrollplan för kontroll av att hanteringen eller användningen av produkten inte inverkar menligt på vare sig människors och djurs hälsa eller miljön.

2.   Den som har fått medgivandet skall omgående informera aktörer, användare, nationella kontor för forskning om djurnäring och djurfoder samt veterinärstationer om införandet av 1507-majsen i gemenskapen samt om produktens säkerhetsegenskaper och allmänna egenskaper och om övervakningsvillkoren.

3.   Den som har fått medgivandet skall till kommissionen och till behöriga myndigheter i medlemsstaterna lämna årsrapporter om resultaten av övervakningen.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i direktiv 2001/18/EG skall den anmälda övervakningsplanen, när så är lämpligt och efter överenskommelse med kommissionen och den behöriga myndigheten i den medlemsstat som mottog ursprungsanmälan, ses över av den som har fått medgivandet och/eller av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som mottog ursprungsanmälan, mot bakgrund av resultaten från övervakningen. Förslag till reviderad övervakningsplan skall lämnas in till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

5.   Den som har fått medgivandet skall för kommissionen och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna kunna styrka

a)

att övervakningsnätverken, i enlighet med övervakningsplanen i anmälan, samlar in information som är relevant för övervakning av produkten,

b)

att övervakningsnätverkens medlemmar har samtyckt till att göra denna information tillgänglig för den som har fått medgivandet före det datum då övervakningsrapporterna skall överlämnas till kommissionen och till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med punkt 3.

Artikel 5

Tillämplighet

Detta beslut skall gälla från och med den dag då ett gemenskapsbeslut träder i kraft som godkänner utsläppande på marknaden av den produkt som avses i artikel 1 för användning som livsmedel eller i livsmedel i den mening som avses i Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (7) och som inbegriper en metod som har validerats av gemenskapens referenslaboratorium för spårning av denna produkt.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1830/2003 (EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  EGT L 268, 18.10.2003, s. 24.

(3)  EUT L 10, 16.1.2004, s. 5.

(4)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.

(7)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/45


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 november 2005

om upphävande av beslut 2003/136/EG om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin och nödvaccinering av vilda svin mot klassisk svinpest i Luxemburg

[delgivet med nr K(2005) 4193]

(Endast den franska texten är giltig)

(2005/773/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2001/89/EG av den 23 oktober 2001 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av klassisk svinpest (1), särskilt artiklarna 16.1, 25.3 och 29.2, och

av följande skäl:

(1)

Under 2001 bekräftades förekomst av klassisk svinpest hos populationen av vilda svin i Luxemburg.

(2)

Genom kommissionens beslut 2003/136/EG (2) godkände kommissionen de planer som Luxemburg lagt fram för utrotning av klassisk svinpest hos vilda svin och nödvaccinering av vilda svin.

(3)

Genom beslut 2005/224/EG godkände kommissionen att tillämpningen av planen för nödvaccinering av vilda svin upphör.

(4)

Det framgår av den information som Luxemburg lämnat att landet har lyckats utrota klassisk svinpest hos vilda svin och att den godkända utrotningsplanen inte längre behöver tillämpas.

(5)

Beslut 2003/136/EG bör därför upphävas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i det här beslutet är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2003/136/EG skall upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike och Storhertigdömet Luxemburg.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(2)  EUT L 53, 28.2.2003, s. 52. Beslutet ändrat genom beslut 2005/224/EG (EUT L 71, 17.3.2005, s. 69).


5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/46


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 november 2005

om ändring av beslut 92/452/EEG när det gäller embryosamlingsgrupper i Förenta staterna

[delgivet med nr K(2005) 4195]

(Text av betydelse för EES)

(2005/774/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 92/452/EEG av den 30 juli 1992 om upprättande av en förteckning över embryosamlingsgrupper som godkänts i tredje land för export av embryon från nötkreatur till gemenskapen (2) fastställs att medlemsstaterna endast får importera embryon från tredjeland när de har samlats in, behandlats och lagrats av embryosamlingsgrupper som finns i förteckningen i det beslutet.

(2)

Förenta staterna har begärt att ändringar görs i förteckningen när det gäller de uppgifter som rör landet, närmare bestämt att en grupp läggs till och en grupp stryks.

(3)

Förenta staterna har lämnat garantier för att de relevanta regler som anges i direktiv 89/556/EEG följs, och den berörda embryosamlingsgruppen har officiellt godkänts för export till gemenskapen av veterinärmyndigheterna i landet.

(4)

Beslut 92/452/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 92/452/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 8 november 2005.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EGT L 250, 29.8.1992, s. 40. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/450/EG (EUT L 158, 21.6.2005, s. 24).


BILAGA

I bilagan till beslut 92/452/EEG skall förteckningen beträffande Förenta staterna ändras på följande sätt:

a)

Raden för embryosamlingsgrupp nr 91NJ021 E503 skall strykas:

”USA

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt”

b)

Följande rad skall läggas till:

”USA

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin”


Rättelser

5.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/48


Rättelse till kommissionens beslut 2005/759/EG av den 27 oktober 2005 om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer och transport från tredjeländer av fåglar som åtföljer sin ägare

( Europeiska unionens officiella tidning L 285 av den 28 oktober 2005 )

Beslut 2005/759/EG skall vara som följer:

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 27 oktober 2005

om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa i vissa tredjeländer och transport från tredjeländer av fåglar som åtföljer sin ägare

[delgivet med nr K(2005) 4287]

(Text av betydelse för EES)

(2005/759/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 av den 26 maj 2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (1), särskilt artikel 18, och

av följande skäl:

(1)

Aviär influensa är en smittsam virussjukdom hos fjäderfä och fåglar, som orsakar dödlighet och störningar som snabbt kan nå epizootiska proportioner, vilket i sin tur kan utgöra ett allvarligt hot mot djur- och folkhälsan och starkt minska lönsamheten inom fjäderfäuppfödningen. Det finns en risk för att smittämnet förs in via internationell handel med andra levande fåglar än fjäderfä, inklusive fåglar som åtföljer sin ägare (sällskapsfåglar).

(2)

Enligt kommissionens beslut 2000/666/EG av den 16 oktober 2000 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid import av fåglar utom fjäderfä samt villkor för karantän (2) skall medlemsstaterna tillåta import av fåglar från tredjeländer som är medlemmar i Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE). De länder som finns förtecknade i bilaga I till det här beslutet är medlemmar i OIE och medlemsstaterna ombeds därmed tillåta import av andra fåglar än fjäderfä från dessa länder i enlighet med beslut 2000/666/EG.

(3)

Vid behov bör det också hänvisas till rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1976 om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött (3).

(4)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 gäller olika ordningar för veterinärkontroll beroende på antal djur. Det är lämpligt att använda denna differentiering i antal i detta beslut.

(5)

I rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (4) krävs att importerade djur skall genomgå kontroller i enlighet med rådets direktiv 91/496/EEG.

(6)

I enlighet med artikel 18 i förordning (EG) nr 998/2003 skall man tillämpa skyddsåtgärderna i rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (5), särskilt artikel 18.1.

(7)

Högpatogen aviär influensa har påvisats hos importerade fåglar i karantän i en medlemsstat och man bör därför tillfälligt upphöra med transporter av sällskapsfåglar från vissa riskområden och vid definitionen av dessa områden hänvisa till OIE:s relevanta regionkommittéer.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Transport från tredjeländer

1.   Medlemsstaterna skall endast tillåta transporter av sändningar på mindre än 5 levande sällskapsfåglar. Sådana transporter skall tillåtas om fåglarna kommer från ett land som är medlem i OIE och som tillhör en relevant regionkommitté som inte finns förtecknad i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna skall endast tillåta transporter av sändningar på mindre än 5 levande sällskapsfåglar. Sådana transporter skall tillåtas om fåglarna kommer från ett land som är medlem i OIE och som tillhör en relevant regionkommitté som finns förtecknad i bilaga I, och om de

a)

har hållits isolerade i 30 dagar före exporten vid avreseorten i ett tredjeland förtecknat i beslut 79/542/EEG, eller

b)

hålls i karantän 30 dagar efter importen i bestämmelsemedlemsstaten på anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 3.4 i beslut 2000/666/EG, eller

c)

har vaccinerats mot aviär influensa och omvaccinerats minst en gång de senaste 6 månaderna och inte senare än 60 dagar före avsändning, med ett H5-vaccin som godkänts för arten i fråga och i enlighet med tillverkarens instruktioner, eller

d)

har hållits isolerade i minst 10 dagar före exporten och har genomgått test för påvisande av H5N1-antigen eller H5N1-genom, i enlighet med kapitel 2.1.14 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, på ett prov som tagits tidigast den tredje dagen av isoleringen.

3.   Officiell veterinär skall intyga att villkoren i punkt 1 och 2 uppfylls – när det gäller villkoren i 2.b på grundval av ägarens deklaration – i det avsändande tredjelandet i enlighet med den förlaga till intyg som finns i bilaga II.

4.   Veterinärintyget skall kompletteras med

a)

en deklaration från ägaren eller dennes ombud i enlighet med bilaga III,

b)

följande angivelse:

”Sällskapsfåglar i enlighet med artikel 2 i beslut 2005/759/EG”

Artikel 2

Veterinärkontroller

1.   Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att sällskapsfåglar som förs in till gemenskapen från ett tredjeland genomgår dokument- och identitetskontroller av behöriga myndigheter vid de resandes inreseort i gemenskapen.

2.   Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som avses i punkt 1, som har ansvaret för sådana kontroller, och omedelbart underrätta kommissionen om detta.

3.   Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över de inreseorter som avses i punkt 1 och skicka denna till övriga medlemsstater och till kommissionen.

4.   Om kontrollerna visar att djuren inte uppfyller kraven i det här beslutet skall artikel 14 tredje stycket i förordning (EG) nr 998/2003 tillämpas.

Artikel 3

Detta beslut skall inte gälla transport av fåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapens territorium från Andorra, Färöarna, Grönland, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall genast vidta de åtgärder som behövs för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 5

Detta beslut skall tillämpas till och med den 30 november 2005.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 oktober 2005

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen

BILAGA I

Tredjeländer som tillhör OIE:s regionala kommissioner, enligt artikel 1, i följande områden:

Afrika.

Amerika.

Asien, Fjärran Östern och Oceanien.

Europa.

Mellanöstern.

BILAGA II

Image

Image

BILAGA III

Deklaration från sällskapsfåglarnas ägare eller dennes ombud

I egenskap av ägare (6) eller ombud för ägaren (6) försäkrar jag följande:

1.

Fåglarna kommer under transporten att åtföljas av en person som ansvarar för djuren.

2.

Djuren är inte avsedda för kommersiella syften.

3.

Under perioden mellan veterinärkontrollen före transporten och den faktiska avsändningen kommer fåglarna att hållas isolerade från all kontakt med andra fåglar.

4.

Djuren har hållits isolerade i 30 dagar före transporten utan att komma i kontakt med andra fåglar som inte omfattas av detta intyg. (6)

5.

Jag har vidtagit åtgärder för 30 dagars karantän efter importen vid karantänstationen i som anges i punkt I.12 på intyget. (6)

Datum och ort

Underskrift


(1)  EUT L 146, 13.6.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 529/2004 (EUT L 94, 31.3.2004, s. 7).

(2)  EGT L 278, 31.10.2000, s. 26. Beslutet senast ändrat genom beslut 2002/279/EG (EGT L 99, 16.4.2002, s. 17).

(3)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15. Beslutet senast ändrat genom kommissionens beslut 2004/372/EG (EUT L 118, 23.4.2004, s. 45).

(4)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(5)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(6)  Stryk det ej tillämpliga.