ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 290

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
4 november 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1801/2005 av den 3 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1802/2005 av den 3 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2771/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1803/2005 av den 1 november 2005 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1804/2005 av den 3 november 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1805/2005 av den 3 november 2005 om ändring av förordning (EG) nr 356/2005 om föreskrifter för märkning och identifiering av passiva fiskeredskap och bomtrålar

12

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1806/2005 av den 3 november 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

14

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 13 juni 2005 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater

16

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater

17

 

*

Rådets beslut av den 24 oktober 2005 om att tillåta Frankrike att tillämpa differentierade skattesatser för bränslen i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

25

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 28 oktober 2005 om ändring av beslut 2001/618/EG för att föra upp departementet Ain i Frankrike på förteckningen över regioner där Aujeszkys sjukdom inte förekommer [delgivet med nr K(2005) 4178]  ( 1 )

27

 

 

Rättelser

 

 

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1724/2005, av den 20 oktober 2005, om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i oktober 2005 enligt förordning (EG) nr 638/2003 (EUT L 276 av den 21.10.2005)

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1801/2005

av den 3 november 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 386/2005 (EUT L 62, 9.3.2005, s. 3).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 3 november 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

52,8

096

29,6

204

48,0

999

43,5

0707 00 05

052

92,6

204

23,7

999

58,2

0709 90 70

052

85,4

204

51,3

999

68,4

0805 50 10

052

66,7

388

57,8

528

60,8

999

61,8

0806 10 10

052

115,0

400

198,7

508

265,7

512

92,7

624

181,1

720

99,5

999

158,8

0808 10 80

052

73,2

096

15,6

388

89,7

400

107,7

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

66,6

999

82,2

0808 20 50

052

89,3

720

50,7

999

70,0


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1802/2005

av den 3 november 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2771/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller interventionsåtgärder på marknaden för smör och grädde

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (1), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 21 i kommissionens förordning (EEG) nr 2771/1999 (2) måste det interventionssmör som utbjuds till försäljning ha inlagrats före den 1 januari 2003.

(2)

På grund av utvecklingen på marknaden för smör och av de smörkvantiteter som finns i interventionslager bör smör som har inlagrats före den 1 januari 2004 kunna säljas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 21 i förordning (EG) nr 2771/1999 skall datumet ”1 januari 2003” ersättas med ”1 januari 2004”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 48. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 186/2004 (EUT L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  EGT L 333, 24.12.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1008/2005 (EUT L 170, 1.7.2005, s. 30).


4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1803/2005

av den 1 november 2005

om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om upprättandet av en tullkodex för gemenskapen (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (2) om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2913/92, särskilt artikel 173.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 173–177 i förordning (EEG) nr 2454/93 fastställer kommissionens kriterier för bestämmande av de periodiska enhetsvärdena för de produkter som avses i klassificeringen i bilaga 26 i den förordningen.

(2)

Genom tillämpningen av de regler och kriterier som fastställs i ovannämnda artiklar på de uppgifter som meddelats kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 173.2 i den förordningen kan enhetsvärdena för de avsedda produkterna fastställas i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan till den här förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall fastställas i enlighet med vad som anges i tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 november 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 648/2005 (EUT L 117, 4.5.2005, s. 13).

(2)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 883/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5).


BILAGA

Nr

Varuslag

Belopp per enhet à 100 kg netto

Art, sort, KN-nr

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Färskpotatis

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Lök (annan än sättlök)

0703 10 19

23,69

13,59

703,33

176,75

370,66

5 954,52

81,79

16,50

10,17

94,51

5 674,27

925,49

255,75

16,13

 

 

 

 

1.40

Vitlök

0703 20 00

159,37

91,40

4 731,73

1 189,12

2 493,62

40 059,54

550,28

110,99

68,42

635,81

38 174,18

6 226,31

1 518,73

108,52

 

 

 

 

1.50

Purjolök

ex 0703 90 00

62,17

35,65

1 845,83

463,87

972,75

15 627,05

214,66

43,30

26,69

248,03

14 891,58

2 428,86

592,45

42,33

 

 

 

 

1.60

Blomkål

0704 10 00

1.80

Vitkål och rödkål

0704 90 10

47,92

27,48

1 422,74

357,55

749,79

12 045,17

165,46

33,37

20,57

191,18

11 478,28

1 872,14

456,65

32,63

 

 

 

 

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Salladskål

ex 0704 90 90

104,01

59,65

3 088,06

776,05

1 627,40

26 143,95

359,13

72,43

44,65

414,95

24 913,52

4 063,46

991,16

70,82

 

 

 

 

1.110

Huvudsallad

0705 11 00

1.130

Morötter

ex 0706 10 00

30,30

17,38

899,61

226,08

474,09

7 616,21

104,62

21,10

13,01

120,88

7 257,76

1 183,76

288,74

20,63

 

 

 

 

1.140

Rädisor

ex 0706 90 90

52,35

30,02

1 554,27

390,60

819,10

13 158,70

180,75

36,46

22,47

208,85

12 539,40

2 045,21

498,87

35,65

 

 

 

 

1.160

Ärter (Pisum sativum)

0708 10 00

462,43

265,20

13 729,50

3 450,32

7 235,43

116 236,00

1 596,67

322,04

198,52

1 844,86

110 765,47

18 066,15

4 406,71

314,87

 

 

 

 

1.170

Bönor:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

132,50

75,99

3 934,02

988,65

2 073,22

33 306,00

457,51

92,28

56,88

528,62

31 738,49

5 176,64

1 262,69

90,22

 

 

 

 

1.170.2

Bönor (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,65

4 485,86

1 127,33

2 364,04

37 977,98

521,68

105,22

64,86

602,77

36 190,59

5 902,78

1 439,81

102,88

 

 

 

 

1.180

Bondbönor

ex 0708 90 00

1.190

Kronärtskockor

0709 10 00

1.200

Sparris:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

grön

ex 0709 20 00

266,27

152,70

7 905,47

1 986,70

4 166,18

66 928,92

919,37

185,43

114,31

1 062,27

63 778,98

10 402,53

2 537,39

181,30

 

 

 

 

1.200.2

annan

ex 0709 20 00

463,35

265,75

13 756,92

3 457,21

7 249,88

116 468,16

1 599,86

322,68

198,92

1 848,54

110 986,70

18 102,24

4 415,51

315,50

 

 

 

 

1.210

Auberginer (äggplantor)

0709 30 00

99,22

56,90

2 945,83

740,31

1 552,45

24 839,84

342,59

69,10

42,59

395,84

23 766,07

3 876,31

945,51

67,56

 

 

 

 

1.220

Stjälkselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

138,52

79,44

4 112,66

1 033,54

2 167,37

34 818,39

478,28

96,47

59,47

552,63

33 179,70

5 411,70

1 320,03

94,32

 

 

 

 

1.230

Kantareller

0709 59 10

334,34

191,74

9 926,55

2 494,61

5 231,28

84 039,70

1 154,41

232,83

143,53

1 333,85

80 084,46

13 062,00

3 186,09

227,65

 

 

 

 

1.240

Paprika

0709 60 10

98,66

56,58

2 929,34

736,16

1 543,76

24 800,26

340,67

68,71

42,36

393,62

23 633,06

3 854,62

940,22

67,18

 

 

 

 

1.250

fänkal

0709 90 50

1.270

Sättpotatis, hela, färska (avsedda som livsmedel)

0714 20 10

77,69

44,55

2 306,51

579,64

1 215,53

19 527,23

268,24

54,10

33,35

309,93

18 608,20

3 035,05

740,31

52,90

 

 

 

 

2.10

Kastanjer (Castanea spp.), färska

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, färsk

ex 0804 30 00

47,08

27,00

1 397,71

351,25

736,59

11 833,22

162,55

32,78

20,21

187,81

11 276,31

1 839,20

448,62

32,05

 

 

 

 

2.40

Guava och mango, färska

ex 0804 40 00

141,95

81,41

4 214,56

1 059,15

2 221,07

35 681,10

490,13

98,86

60,94

566,32

34 001,81

5 545,79

1 352,73

96,66

 

 

 

 

2.50

Guava och mango, färska

ex 0804 50

2.60

Apelsiner, färska:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Blod och halvblodapelsiner

ex 0805 10 20

44,39

25,46

1 317,94

331,21

694,55

11 157,87

153,27

30,91

19,06

177,09

10 632,74

1 734,23

423,01

30,23

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

40,35

23,14

1 198,04

301,08

631,37

10 142,78

139,33

28,10

17,32

160,98

9 665,42

1 576,46

384,53

27,48

 

 

 

 

2.60.3

Andra

ex 0805 10 20

47,63

27,32

1 414,13

355,38

745,25

11 972,28

164,46

33,17

20,45

190,02

11 408,81

1 860,81

453,89

32,43

 

 

 

 

2.70

Mandariner, (inbegripet tangeriner och satsumas) färska; klementiner, wilkings och liknande citrushybrider, färska:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementiner

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monreales och satsumas

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandariner och wilkings

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangeriner och andra

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), färska

0805 50 90

78,93

45,26

2 343,32

588,89

1 234,93

19 838,86

272,52

54,96

33,88

314,88

18 905,17

3 083,48

752,13

53,74

 

 

 

 

2.90

Grapefrukter, färska:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

blonda

ex 0805 40 00

63,02

36,14

1 870,95

470,78

985,99

15 839,75

217,58

43,88

27,05

251,40

15 094,27

2 461,92

600,51

42,91

 

 

 

 

2.90.2

blod

ex 0805 40 00

71,87

41,22

2 133,84

536,25

1 124,53

18 065,42

248,16

50,05

30,85

286,73

17 215,19

2 807,84

684,89

48,94

 

 

 

 

2.100

Bordsdruvor

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Vattenmeloner

0807 11 00

76,06

43,62

2 258,22

567,51

1 190,08

19 118,44

262,62

52,97

32,65

303,44

18 218,65

2 971,51

724,81

51,79

 

 

 

 

2.120

Meloner (andra än vattenmeloner):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (inbegripet Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (inbegripet Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,11

33,90

1 755,08

441,06

924,92

14 858,74

204,11

41,17

25,38

235,83

14 159,43

2 309,44

563,32

40,25

 

 

 

 

2.120.2

andra slag

ex 0807 19 00

85,59

49,08

2 541,02

638,58

1 339,12

21 512,67

295,51

59,60

36,74

341,44

20 500,20

3 343,64

815,58

58,27

 

 

 

 

2.140

Päron:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Päron – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Päron – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Andra

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Aprikoser

0809 10 00

116,20

66,64

3 449,98

867,00

1 818,13

29 208,03

401,22

80,92

49,88

463,58

27 833,39

4 539,70

1 107,33

79,12

 

 

 

 

2.160

Körsbär

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,44

14 052,57

3 531,51

7 405,69

118 971,20

1 634,24

329,61

203,19

1 888,27

113 371,94

18 491,28

4 510,41

322,28

 

 

 

 

2.170

Persikor

0809 30 90

108,43

62,18

3 219,29

809,03

1 696,56

27 254,96

374,39

75,51

46,55

432,58

25 972,24

4 236,14

1 033,28

73,83

 

 

 

 

2.180

Nektariner

ex 0809 30 10

143,55

82,33

4 262,00

1 071,07

2 246,07

36 082,73

495,65

99,97

61,63

572,69

34 384,53

5 608,21

1 367,96

97,74

 

 

 

 

2.190

Plommon

0809 40 05

105,89

60,73

3 143,85

790,07

1 656,81

26 616,33

365,61

73,74

45,46

422,45

25 363,66

4 136,88

1 009,07

72,10

 

 

 

 

2.200

Jordgubbar

0810 10 00

361,87

207,53

10 744,04

2 700,05

5 662,10

90 960,65

1 249,48

252,01

155,35

1 443,70

86 679,68

14 137,69

3 448,48

246,40

 

 

 

 

2.205

Hallon

0810 20 10

304,95

174,89

9 053,97

2 275,32

4 771,43

76 652,23

1 052,93

212,37

130,92

1 216,60

73 044,67

11 913,79

2 906,02

207,64

 

 

 

 

2.210

Bär av arten Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

834,69

43 212,01

10 859,47

22 772,69

365 839,40

5 025,34

1 013,57

624,82

5 806,48

348 621,54

56 861,13

13 869,62

991,01

 

 

 

 

2.220

Kiwifrukter (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

148,01

84,89

4 394,55

1 104,38

2 315,92

37 204,90

511,06

103,08

63,54

590,50

35 453,89

5 782,63

1 410,50

100,78

 

 

 

 

2.230

Granatäpplen

ex 0810 90 95

88,63

50,83

2 631,51

661,32

1 386,80

22 278,74

306,03

61,72

38,05

353,60

21 230,21

3 462,71

844,63

60,35

 

 

 

 

2.240

Kaki/persimoner (inbegripet sharonfrukter)

ex 0810 90 95

211,97

121,57

6 293,51

1 581,60

3 316,67

53 281,76

731,90

147,62

91,00

845,67

50 774,11

8 281,40

2 020,01

144,33

 

 

 

 

2.250

Litchiplommon

ex 0810 90


4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1804/2005

av den 3 november 2005

om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 22.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1954/2003 av den 4 november 2003 om förvaltningen av fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisketillgångar inom gemenskapen, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 685/95 och (EG) nr 2027/95 (2) fastställs kriterier och förfaranden för ett system för förvaltning av fiskeansträngningen i de västliga vattnen.

(2)

I rådets förordning (EG) nr 1415/2004 av den 19 juli 2004 om fastställande av taket för den årliga fiskeansträngningen för vissa fiskezoner och fisken (3) fastställs taket för den årliga fiskeansträngningen för varje medlemsstat, zon och fiske enligt definitionen i artiklarna 3 och 6 i förordning (EG) nr 1954/2003.

(3)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk (4) är inte längre förenlig med förordningarna (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1415/2004 när det gäller de västliga vattnen. Bilaga VIa till förordning (EEG) nr 2807/83 bör därför ändras.

(4)

Genom rådets förordning (EG) nr 779/97 (5) upprättades ett förvaltningssystem för fiskeansträngningar i Östersjön. De gällande förpliktelserna att registrera fiskeansträngningarna i Östersjön bör fortsätta att gälla.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VIa till förordning (EEG) nr 2807/83 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 20.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 289, 7.11.2003, s. 1.

(3)  EUT L 258, 19.7.2004, s. 1.

(4)  EGT L 276, 10.10.1983, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2001 (EGT L 268, 9.10.2001, s. 23).

(5)  EGT L 113, 30.4.1997, s. 1.


BILAGA

”BILAGA VIa

Tabell 1

FISKEANSTRÄNGNING – DE VÄSTLIGA VATTNEN – rådets förordning (EG) nr 1954/2003

Fiske

Målart

Anmärkningar

Zoner för fiskeansträngning – kod

Bottenlevande

Bottenlevande arter utom dem som omfattas av förordning (EG) nr 2347/2002 (1)

A

:

ICES V–VI

B

:

ICES VII (utom biologiskt känsliga områden)

C

:

ICES VIII

Kammusslor

Kammusslor

D

:

ICES IX

E

:

ICES X

Krabbor

Krabbtaska och spindelkrabba

F

:

CECAF 34.1.1

G

:

CECAF 34.1.2

H

:

CECAF 34.2.0

J

:

Biologiskt känsligt område enligt definitionen i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1954/2003


Tabell 2

FISKEANSTRÄNGNING – ÖSTERSJÖN – rådets förordning (EG) nr 779/97

Fiske

Målart

Anmärkningar

Zoner för fiskeansträngning – kod

Bottenlevande

 

T

:

Delområdena 22–32

Pelagiska

Sill/strömming, skarpsill

U

:

Delområdena 30 och 31

X

:

Delområdena 22–29 och delområde 32

Anadrom och sötvattensfisk

Lax, öring och sötvattensfisk

T

:

Delområdena 22–32”


(1)  Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd (EGT L 351, 28.12.2002, s. 6).


4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1805/2005

av den 3 november 2005

om ändring av förordning (EG) nr 356/2005 om föreskrifter för märkning och identifiering av passiva fiskeredskap och bomtrålar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artiklarna 5 c and 20a.3, och

av följande skäl:

(1)

Märkning och identifiering av passiva redskap måste regleras i den gemensamma fiskeripolitiken. Därför antog kommissionen förordning (EG) nr 356/2005 av den 1 mars 2005 om föreskrifter för märkning och identifiering av passiva fiskeredskap och bomtrålar (2).

(2)

De erfarenheter som vunnits och de synpunkter som nyligen lämnats av medlemsstaterna visar att det är svårt att i praktiken helt följa bestämmelserna om mellanvakare i artikel 14 i förordning (EG) nr 356/2005.

(3)

De avstånd som gäller för utsättning av mellanvakare bör ses över med hänsyn till de specifika förhållanden som råder i olika fiskeområden i gemenskapen.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 14 i förordning (EG) nr 356/2005 skall ersättas med följande:

”Artikel 14

Mellanvakare

1.   Passiva redskap som är längre än fem sjömil skall vara försedda med mellanvakare enligt följande:

a)

Mellanvakare skall placeras på högst fem sjömils avstånd från varandra så att ingen redskapsdel med en längd av över fem sjömil saknar märkning.

b)

Mellanvakare skall uppfylla samma specifikationer som de vakare som markerar redskapets ändar i ostsektorn, med undantag för att flaggorna skall vara vita.

2.   I Östersjön skall, genom undantag från punkt 1, passiva redskap som är längre än en sjömil vara försedda med mellanvakare. Mellanvakare skall placeras på högst en sjömils avstånd från varandra så att ingen redskapsdel med en längd av över en sjömil saknar märkning.

Mellanvakare skall uppfylla samma specifikationer som de vakare som markerar redskapets ändar i ostsektorn, med undantag för följande:

a)

Flaggorna skall vara vita.

b)

Var femte mellanvakare skall vara försedd med en radarreflektor som ger ett eko på minst två sjömil.”

Artikel 2

Artikel 15 i förordning (EG) nr 356/2005 skall ersättas med följande:

”Artikel 15

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2006.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(2)  EUT L 56, 2.3.2005, s. 8.


4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/14


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1806/2005

av den 3 november 2005

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2005/06 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1011/2005 (3). Dessa priser och tilläggsbelopp har senast ändrats genom förordning (EG) nr 1748/2005 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1011/2005 för regleringsåret 2005/06 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 4 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 280, 24.10.2005, s. 12.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 4 november 2005 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

25,48

3,64

1701 11 90 (1)

25,48

8,79

1701 12 10 (1)

25,48

3,51

1701 12 90 (1)

25,48

8,36

1701 91 00 (2)

24,18

13,48

1701 99 10 (2)

24,18

8,62

1701 99 90 (2)

24,18

8,62

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/16


RÅDETS BESLUT

av den 13 juni 2005

om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater

(2005/766/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och,

av följande skäl:

(1)

På gemenskapens vägnar har kommissionen förhandlat fram ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Mexikos förenta stater.

(2)

Det avtal som paraferades den 2 april 2003 undertecknades den 3 februari 2004, med förbehåll för att det eventuellt kommer att ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten åtföljer detta beslut (2).

Artikel 2

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 11 i avtalet.

Utfärdat i Luxemburg den 13 juni 2005.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT C 226, 15.9.2005, s. 19.

(2)  Se sidan 17 i detta nummer av EUT.


AVTAL

om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, nedan kallad ”gemenskapen”,

å ena sidan, och

MEXIKOS FÖRENTA STATER, nedan kallade ”Mexiko”,

å andra sidan,

nedan kallade ”parterna”,

SOM BEAKTAR avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Mexikos förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater av den 8 december 1997,

SOM BEAKTAR den betydelse som vetenskap och teknik har för parternas ekonomiska och sociala utveckling,

SOM BEAKTAR det tekniska och vetenskapliga samarbete som redan bedrivs mellan gemenskapen och Mexiko,

SOM BEAKTAR att gemenskapen och Mexiko i dagsläget bedriver verksamhet inom forskning och teknisk utveckling, bland annat projekt i enlighet med definitionen i artikel 2 e inom områden av gemensamt intresse, och att deltagande i den andra partens forsknings- och utvecklingsverksamhet på grundval av ömsesidighetsprincipen kommer att bli till nytta för båda parter,

SOM ÖNSKAR upprätta en solid grund för samarbetet inom vetenskaplig och teknisk forskning, i syfte att utvidga och intensifiera detta samarbete inom områden av gemensamt intresse och främja utnyttjande av samarbetsresultaten till gagn för båda parter, både ekonomiskt och socialt,

SOM BEAKTAR att detta avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete utgör en del av det övergripande samarbetet mellan Mexiko och gemenskapen,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Parterna skall främja, utveckla och underlätta forsknings- och utvecklingssamarbete mellan gemenskapen och Mexiko inom vetenskapliga och tekniska områden av gemensamt intresse.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)   samarbete: varje form av verksamhet som parterna bedriver eller stöder i enlighet med detta avtal, vari ingår gemensam forskning och utbildning av mänskliga resurser.

b)   information: vetenskapliga eller tekniska data, resultat av eller metoder för forskning och utveckling som härrör från gemensam forskning, samt andra data som deltagarna i samarbetet, i förekommande fall även parterna själva, bedömer vara nödvändiga.

c)   immateriella rättigheter: innebörd enligt artikel 2 i den konvention om upprättande av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten som ingicks i Stockholm den 14 juli 1967.

d)   gemensam forskning: forskning, teknisk utveckling och/eller demonstrationsprojekt som bedrivs med eller utan ekonomiskt stöd från den ena eller båda parterna och där det ingår samarbete mellan deltagare från både gemenskapen och Mexiko.

e)   demonstrationsprojekt: projekt som syftar till att påvisa bärkraften av ny teknik vilken ger utrymme för ekonomiska vinster, men inte kan utnyttjas kommersiellt utan att det först görs en undersökning av bärkraften på marknaden. Parterna skall regelbundet informera varandra om gemensam forskning inom ramen för samordning och underlättande av samarbete (artikel 6).

f)   deltagare eller forskningsinstitution: fysisk eller juridisk person, forskningsinstitut, företag eller rättssubjekt som samtliga måste ha säte i gemenskapen eller Mexiko och som deltar i samarbete, inbegripet parterna själva.

Artikel 3

Principer

Samarbete skall bedrivas enligt följande grundläggande principer:

a)

Ömsesidig nytta, som bygger på en jämn fördelning av fördelar.

b)

Ömsesidigt tillträde till de verksamheter inom forskning och teknisk utveckling som respektive part bedriver.

c)

Information som kan påverka samarbetet meddelas utan dröjsmål.

d)

Inom ramen för tillämpliga lagar och andra bestämmelser, ett välfungerande skydd och en rättvis fördelning av immateriella rättigheter, i enlighet med bilagan om immateriella rättigheter, som utgör en del av detta avtal.

Artikel 4

Samarbetsområden

a)

Samarbete enligt detta avtal får omfatta forskning, teknisk utveckling, demonstration och vetenskaplig och teknisk utbildning på hög nivå, nedan kallat ”FoTU”, inom Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling, bland annat grundforskning. Ovannämnda verksamhet måste inriktas på att främja vetenskapliga framsteg, industriell konkurrenskraft samt ekonomisk och social utveckling, framför allt inom

miljö- och klimatforskning, bland annat jordobservation,

biomedicinsk forskning och forskning om hälso- och sjukvård,

jordbruk, skogsbruk och fiske,

industri- och produktionsteknik,

forskning om elektronik, material och metrologi,

icke-kärnenergi,

transport,

informationssamhällets teknik,

forskning om ekonomisk och social utveckling,

bioteknik,

flyg- och rymdforskning och tillämpad forskning, samt

politiska riktlinjer för vetenskap och teknik.

b)

Andra samarbetsområden kan läggas till denna förteckning efter en undersökning och rekommendation av den gemensamma kommitté som avses i artikel 6c.7, i enlighet med gällande förfaranden i respektive part, tillsammans med all liknande FoTU-verksamhet som bedrivs i Mexiko inom motsvarande områden.

Detta avtal påverkar inte Mexikos deltagande, i egenskap av utvecklingsland, i gemenskapens verksamhet inom området forskning för utveckling.

Artikel 5

Former för samarbetet

a)

Parterna skall främja att institut för högre utbildning, forsknings- och utbildningscentrum samt forsknings- och utvecklingsinstitutioner deltar i samarbete inom ramen för detta avtal i enlighet med interna politiska riktlinjer och bestämmelser, för att skapa möjligheter till deltagande i deras vetenskapliga och tekniska forskning och utvecklingsverksamhet.

b)

Samarbetet kan bedrivas i följande former:

Upprättande av nätverk och långsiktiga institutionella förbindelser mellan forskningscentrum, forskningsinstitut och tekniska institut samt gemensamt genomförande av projekt av gemensamt intresse.

Gemensamt genomförande av FoTU-projekt av forsknings- och företagscentrum i Mexiko och Europa, bland annat teknikbaserade företag.

Mexikanska forskningsinstituts deltagande i ramprogrammets FoTU-projekt, och motsvarande deltagande av gemenskapens forskningsinstitut i mexikanska projekt inom liknande FoTU-områden. Deltagandet skall omfattas av de bestämmelser och förfaranden som är tillämpliga på respektive parts FoTU-program.

Studiebesök och utbytesprogram för forskare, beslutsfattare inom FoTU-området och tekniska experter, bland annat vetenskaplig utbildning genom forskning.

Gemensamt anordnade av vetenskapliga seminarier, konferenser, workshopar och symposier, samt experters deltagande i dessa evenemang.

Utbyte och gemensam användning av utrustning och materiel, bland annat gemensam användning och/eller lån av laboratorieinfrastruktur och laboratorieutrustning.

Utbyte av information om förfaranden, lagar och andra bestämmelser samt om program som är av betydelse för samarbetet enligt avtalet, utbyte av erfarenhet och undersökningar av bästa praxis när det gäller politiska riktlinjer för vetenskap och teknik.

Andra former som rekommenderas av styrkommittén, enligt artikel 6 b, och som anses vara i överensstämmelse med båda parters politiska riktlinjer och förfaranden.

Innan gemensamma FoTU-projekt genomförs skall deltagarna upprätta en plan för teknikutnyttjande, såsom anges i bilagan till detta avtal.

Artikel 6

Samordning och underlättande av samarbetet

a)

När det gäller detta avtal skall parterna utse följande myndigheter, vilka skall fungera som undertecknande verkställande organ, för att samordna och underlätta samarbetet: på Mexikos vägnar Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (nationella vetenskaps- och teknikrådet), och på gemenskapens vägnar Europeiska kommissionens företrädare.

b)

För förvaltningen av avtalet skall de undertecknande verkställande organen inrätta en bilateral styrkommitté för FoTU-samarbete, nedan kallad ”styrkommittén”. Kommittén skall bestå av ett lika stort antal officiella företrädare för vardera parten, och den skall utarbeta sin egen arbetsordning.

c)

I styrkommitténs uppgifter skall följande ingå:

1.

Att främja och se över de olika former av samarbete som avses i artikel 4, liksom det samarbete som kan bedrivas inom ramen för FoTU-samarbete för utveckling och annat samarbete som kommer att bedrivas i framtiden.

2.

Att, i enlighet med artikel 5 b första strecksatsen, välja ut – bland de områden där FoTU-samarbete är möjligt – de prioriterade områden eller delområden av ömsesidigt intresse inom vilka samarbete eftersträvas.

3.

Att, i enlighet med artikel 5 b andra strecksatsen, tillsammans med de båda parternas forskarsamfund, identifiera projekt som är av ömsesidig nytta, som kompletterar varandra eller som är prioriterade.

4.

Att lämna rekommendationer i enlighet med artikel 5 b femte strecksatsen.

5.

Att ge råd till parterna om hur de kan utvidga och förbättra samarbetet och spridningen av resultat i överensstämmelse med principerna i avtalet.

6.

Att se över hur detta avtal fungerar i praktiken och genomförs.

7.

Att lägga fram en årlig rapport till parterna om situationen när det gäller samarbetet inom ramen för avtalet samt om hur långt samarbetet har nått och hur väl det fungerar. Rapporten skall överlämnas till den gemensamma kommitté som inrättats genom associeringsavtalet av den 8 december 1997.

d)

Styrkommittén skall som regel sammanträda en gång årligen, enligt ett tidsschema som parterna gemensamt kommit överens om, och företrädesvis före sammanträdet i den gemensamma kommittén, och skall rapportera till den gemensamma kommittén. Sammanträdena skall hållas varannan gång i gemenskapen och varannan gång i Mexiko. Extra sammanträden kan hållas på begäran av endera parten.

e)

Varje part skall stå för kostnaderna för sitt deltagande i styrkommitténs sammanträden. Andra kostnader än för resor och uppehälle vilka är direkt knutna till styrkommitténs sammanträden skall betalas av den part som står som värd.

Artikel 7

Finansiering

a)

Samarbetet skall bedrivas under förutsättning att erforderliga medel finns tillgängliga och i enlighet med parternas lagar och andra bestämmelser, politiska riktlinjer och program. Kostnader som uppkommer för deltagarna i samarbetet skall i princip inte leda till att det överförs några medel mellan parterna.

b)

När den ena partens samarbetsprogram innebär att ekonomiskt stöd ges till deltagare från den andra parten, skall alla sådana anslag, ekonomiska bidrag eller andra bidrag undantas från skatter och tullar i enlighet med de lagar och andra bestämmelser som gäller inom respektive parts territorium.

Artikel 8

Inresor för personal och införsel av utrustning

Vardera parten skall vidta alla nödvändiga åtgärder och skapa lämpliga förutsättningar för att de som officiellt deltar i samarbetet inom ramen för detta avtal skall kunna resa in, stanna inom och lämna territoriet. De skall också vidta de åtgärder som krävs för att i gällande nationella migrations-, skatte-, tull-, hälso- och säkerhetsbestämmelser i det mottagande landet skapa lämpliga förutsättningar för materiel, data och utrustning som används för verksamhet som omfattas av avtalet.

Artikel 9

Spridning och utnyttjande av information

Forskningsinstitutioner med säte i Mexiko som deltar i gemenskapens FoTU-projekt skall, vad gäller ägande, spridning och utnyttjande av information och vad gäller immateriella rättigheter som härrör från detta deltagande, följa bestämmelser om spridning av forskningsresultat som härrör från gemenskapens särskilda FoTU-program liksom bestämmelserna i bilagan till detta avtal. Forskningsinstitutioner med säte i gemenskapen som deltar i mexikanska FoTU-projekt skall, vad gäller ägande, spridning och utnyttjande av information och vad gäller immateriella rättigheter som härrör från detta deltagande, ha samma rättigheter och skyldigheter som de mexikanska forskningsinstitutionerna och skall omfattas av bestämmelserna i bilagan till detta avtal.

Artikel 10

Geografiskt tillämpningsområde

Avtalet skall omfatta dels de territorier inom vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas, på de villkor som fastställs i fördraget, dels Mexikos territorium.

Artikel 11

Ikraftträdande, uppsägning och tvistlösning

a)

Detta avtal träder i kraft den dag då parterna skriftligen har underrättat varandra om att deras respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

b)

Avtalet skall i en första omgång ingås för en period på fem år, och det får därefter förlängas automatiskt efter en uttömmande utvärdering, på grundval av resultaten, under det näst sista året av varje femårsperiod.

c)

Avtalet får ändras genom beslut av parterna. Ändringarna skall träda i kraft på samma villkor som i punkt a.

d)

Avtalet får när som helst sägas upp av endera parten med sex månaders skriftligt varsel till den andra parten via diplomatiska kanaler. Den omständigheten att avtalet upphör eller sägs upp får inte påverka giltigheten eller varaktigheten av överenskommelser inom ramen för avtalet, eller påverka konkreta rättigheter och skyldigheter som har uppstått i enlighet med bilagan till avtalet.

e)

Alla tvister om tolkningen eller genomförandet av avtalet skall lösas genom överenskommelse mellan parterna.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Utfärdat i Bryssel den tredje februari tjugohundrafyra, i två exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter är lika giltiga. Om det skulle finnas tolkningsskillnader mellan dessa språk skall den engelska texten gälla.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por los Estados Unidos Mexicanos

For De Forenede Mexicanske Stater

Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

For the United Mexican States

Pour les États-Unis mexicains

Per gli Stati Uniti messicani

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

Pelos Estados Unidos Mexicanos

Meksikon yhdysvaltojen puolesta

För Mexikos förenta stater

Image

BILAGA

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Denna bilaga utgör en del av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Mexikos förenta stater, nedan kallat ”avtalet”.

Immateriella rättigheter som frambringas eller tillhandahålls inom ramen för avtalet skall fördelas enligt bestämmelserna i denna bilaga.

I   TILLÄMPNING

Denna bilaga är tillämplig på gemensam forskning som bedrivs enligt avtalet, om inte annat avtalas mellan parterna.

II   ÄGANDE, FÖRDELNING OCH UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER

1.

I denna bilaga behandlas fördelningen av rättigheter och intressen mellan parterna och deras deltagare. Vardera parten och dess deltagare skall sörja för att den andra parten och dess deltagare kan erhålla de immateriella rättigheter som tilldelats dem i enlighet med denna bilaga. Bilagan ändrar eller påverkar inte på något annat sätt den fördelning av rättigheter, intressen och royaltyer mellan respektive part och dess medborgare eller deltagare som skall fastställas enligt respektive parts lagar och praxis.

2.

Parterna skall också rätta sig efter följande principer, och detta skall framgå av överenskommelser:

a)

Väl fungerande skydd av immateriella rättigheter. Parterna skall försäkra sig om att de och/eller deras deltagare underrättar varandra inom rimlig tid om varje form av immateriella rättigheter som frambringas inom ramen för avtalet eller överenskommelser om genomförande, och de skall utan dröjsmål ansöka om skydd för sådana immateriella rättigheter.

b)

Effektivt utnyttjande av resultat, med beaktande av parternas och deras deltagares bidrag och bestämmelserna i artikel 9 i avtalet.

c)

Icke-diskriminerande behandling av deltagare från den andra parten i förhållande till den behandling som de egna deltagarna får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i avtalet.

d)

Skydd av affärshemligheter.

3.

Deltagarna skall gemensamt upprätta en plan för teknikutnyttjande, däribland med avseende på äganderätt och användning – där även offentliggörande ingår – av information och immateriella rättigheter som skall frambringas inom ramen för den gemensamma forskningen. Planen för teknikutnyttjande skall godkännas av det ansvariga finansieringsorganet eller andra berörda organ som bidrar till finansiering av tekniken, med beaktande av styrkommitténs yttrande, innan det ingås konkreta avtal om forsknings- och utvecklingssamarbete med forskningsinstituten. Planen för teknikutnyttjande skall upprättas enligt de regler och föreskrifter som gäller hos respektive part, och man skall i planen beakta följande aspekter: målen för den gemensamma forskningen, parternas och deras deltagares ekonomiska bidrag eller andra bidrag, fördelar och nackdelar med licensgivning med uppdelning på geografiska områden eller användningsområden, överföring av exportkontrollerade data, varor eller tjänster, krav som följer av tillämpliga lagar och andra faktorer som deltagarna anser vara av betydelse i sammanhanget. Rättigheter och skyldigheter avseende den forskning som bedrivs av gästforskare när det gäller immateriella rättigheter skall också behandlas i de gemensamma planerna för teknikutnyttjande.

När det gäller immateriella rättigheter skall planen för teknikutnyttjande normalt sett omfatta bland annat följande: ägande, skydd, användarrättigheter för forsknings- och utvecklingsändamål, utnyttjande och spridning, där bland annat tillvägagångssätt för gemensam publicering ingår, gästforskares rättigheter och skyldigheter samt förfaranden för tvistlösning. Planen för teknikutnyttjande kan också omfatta allmän eller särskild information, licensgivning och förväntade resultat.

4.

Information eller immateriella rättigheter, som frambringats inom ramen för gemensam forskning och som inte tas upp i planen för teknikutnyttjande, skall, med parternas godkännande, fördelas i enlighet med principerna i planen för teknikutnyttjande. Om tvist uppstår skall sådan information eller sådana immateriella rättigheter ägas gemensamt av alla deltagare som medverkat i den gemensamma forskning från vilken informationen eller de immateriella rättigheterna härrör. Varje deltagare som omfattas av denna bestämmelse skall ha rätt att använda sådan information eller sådana immateriella rättigheter för eget kommersiellt syfte och utan några geografiska begränsningar.

5.

Vardera parten skall sörja för att den andra parten och dess deltagare erhåller de immateriella rättigheter som tilldelats dem i enlighet med dessa principer.

6.

Samtidigt som konkurrensförhållandena skall upprätthållas inom de områden som berörs av avtalet, skall parterna sträva efter att se till att de rättigheter som förvärvas enligt avtalet, och de överenskommelser som träffas inom ramen för det, utövas på ett sådant sätt att det särskilt främjar

i)

spridning och utnyttjande av information som frambringats, frisläppts eller på annat sätt gjorts tillgänglig inom ramen för avtalet, och

ii)

införande och tillämpning av internationella standarder.

7.

Uppsägning eller upphörande av avtalet får inte påverka rättigheter eller skyldigheter enligt denna bilaga.

III   UPPHOVSRÄTTSSKYDDADE VERK OCH VETENSKAPLIGA SKRIFTER

Upphovsrätt som tillhör parterna eller deras deltagare skall handhas i enlighet med Bernkonventionen (Parisakten från 1971). Upphovsrättsskydd skall avse uttryck, men inte idéer, förfaranden, driftsmetoder eller matematiska koncept som sådana. Begränsningar av eller undantag från exklusiva rättigheter får införas endast i bestämda fall som inte hindrar normalt utnyttjande av resultat och som inte på ett otillbörligt sätt äventyrar den rättmätige ägarens legitima intressen.

Utan att det påverkar avsnitt II, och om inte annat avtalas i planen för teknikutnyttjande, skall resultaten av den gemensamma forskningen offentliggöras gemensamt av parterna eller deltagarna. Följande förfaranden skall följas vid tillämpningen av denna huvudregel:

1.

Om den ena parten, eller offentliga organ hos denna part, publicerar vetenskapliga och tekniska tidskrifter, artiklar, rapporter eller böcker, däribland även videor och dataprogram, som härrör från gemensam forskning enligt avtalet, skall den andra parten tilldelas ett världsomfattande, icke-exklusivt, oåterkalleligt och royaltyfritt tillstånd att översätta, mångfaldiga, anpassa, förmedla och till allmänheten sprida sådana verk.

2.

Parterna skall sörja för att skrifter av vetenskaplig karaktär, vilka härrör från gemensam forskning enligt avtalet och vilka publicerats av självständiga utgivare, får så stor spridning som möjligt.

3.

I samtliga exemplar av ett upphovsrättsskyddat verk som skall spridas till allmänheten och som färdigställs enligt denna bestämmelse, skall författarens eller författarnas namn omnämnas, såvida de inte uttryckligen avböjer detta. På exemplaren skall även det samarbetsstöd som parterna lämnat tydligt anges.

IV   UPPFINNINGAR, UPPTÄCKTER OCH ANDRA VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA LANDVINNINGAR

Uppfinningar, upptäckter och andra vetenskapliga och tekniska landvinningar som härrör från samarbete mellan parterna själva skall ägas av parterna om inte annat avtalas av parterna.

V   HEMLIG INFORMATION

A.   Hemlig skriftlig information

1.

Parterna, eller i förekommande fall deras organ eller deltagare, skall så snart det är möjligt, och helst i planen för teknikutnyttjande, ange vilken information med anknytning till avtalet som de önskar hålla hemlig, varvid bland annat följande kriterier skall beaktas:

a)

Information som är hemlig i den meningen att den inte, som helhet eller med avseende på den exakta sammansättningen eller sammanställningen av dess beståndsdelar, är allmänt känd bland eller på lagligt sätt allmänt tillgänglig för experter inom området.

b)

Det verkliga eller inneboende kommersiella värde som informationen har på grund av sin hemliga karaktär.

c)

Tidigare skydd av information, innebärande att åtgärder, som vidtagits av den person som hade laglig kontroll över informationen, var rimliga för att bevara sekretessen under de omständigheter som rådde vid det aktuella tillfället.

Parterna och deras deltagare kan i vissa fall komma överens om att, såvida inte annat anges, hemlighålla delar av eller all den information som tillhandahålls, utväxlas eller frambringas inom ramen för gemensam forskning i enlighet med avtalet.

2.

Parterna skall sörja för att de själva och deras deltagare klart anger vilken information som skall hållas hemlig, till exempel genom markeringar eller anmärkningar i dokument. Det gäller även när informationen helt eller delvis återges i någon form.

En part som erhåller hemlig information i enlighet med avtalet skall följa de krav som sekretessen ställer. Sekretesskraven skall automatiskt upphöra att gälla om rättighetsinnehavaren gör informationen allmänt tillgänglig.

3.

Hemlig information som meddelas enligt avtalet får av den mottagande parten spridas till personer som är knutna till eller är anställda av den mottagande parten, samt till andra berörda avdelningar eller organ hos den mottagande parten, vilka har fått behörighet därtill för de särskilda ändamålen med den pågående gemensamma forskningen, under förutsättning att all hemlig information som sprids på detta sätt omfattas av ett skriftligt sekretessavtal och att den tydligt framstår som sekretessbelagd enligt ovan.

4.

Genom skriftligt förhandsgodkännande från den part som tillhandahåller hemlig information får den mottagande parten sprida sådan hemlig information i större utsträckning än vad som annars medges i punkt 3. Parterna skall samarbeta för att utarbeta förfaranden för begäran om och erhållande av skriftliga förhandsgodkännanden för sådan mer omfattande spridning, och respektive part skall lämna sådant godkännande i den utsträckning detta får ske inom ramen för parternas egna politiska riktlinjer, lagar och andra bestämmelser.

B.   Hemlig information som inte är skriftlig

Hemlig information som inte är skriftlig, annan konfidentiell information som tillhandahålls vid seminarier och andra möten inom ramen för avtalet, eller information som kommer från anlitad personal eller som härrör från användning av anläggningar eller från deltagande i gemensamma projekt, skall av parterna och deras deltagare behandlas i enlighet med de principer som fastställs för skriftlig information i avtalet, dock under förutsättning att mottagaren av sådan hemlig eller på annat sätt konfidentiell eller sekretessbelagd information, då informationen lämnades, uppmärksammades på att informationen är sekretessbelagd.

C.   Kontroll av sekretessens bevarande

Respektive part skall sträva efter att se till att hemlig information som parten tar emot enligt avtalet skyddas på det sätt som anges i avtalet. Om någon av parterna inser att den inte kommer att kunna följa bestämmelserna om icke-spridning i avsnitten A och B, eller att det på goda grunder finns anledning att tro att den inte kommer att kunna följa dessa bestämmelser, skall den parten omedelbart underrätta den andra parten om detta. Parterna skall därefter samråda för att bestämma vilka åtgärder som skall vidtas.


4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/25


RÅDETS BESLUT

av den 24 oktober 2005

om att tillåta Frankrike att tillämpa differentierade skattesatser för bränslen i enlighet med artikel 19 i direktiv 2003/96/EG

(2005/767/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (1), särskilt artikel 19 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Genom en skrivelse av den 16 juni 2004 lämnade Frankrike in en ansökan om tillstånd att få tillämpa en differentierad skattesats för dieselbrännolja och blyfri bensin. Ansökan görs i samband med en reformering av statsförvaltningen, särskilt decentraliseringen av vissa befogenheter som för närvarande ligger på central nivå.

(2)

Den decentralisering som Frankrike har för avsikt att genomföra ingår i en strategi för administrativ effektivisering genom utveckling av offentliga tjänster av högre kvalitet och till lägre kostnad. Den ingår i en politik för ökad subsidiaritet och möjliggör beslutsfattande på relevant nivå inom den statliga strukturen på ett stort antal områden. Möjligheten till regional differentiering är ytterligare ett incitament för regionerna att på ett öppet sätt förbättra kvalitén på förvaltningen. För övrigt bör nedsättningarna ske i förhållande till de ekonomiska förhållanden som råder i regionerna.

(3)

Undantag utan tidsbegränsning kan inte medges. Ytterligare nedsättning av skatten på energiprodukter och elektricitet kan i enlighet med artikel 19.2 i direktiv 2003/96/EG beviljas för en period på högst sex år med möjlighet till förlängning.

(4)

Den låga differentieringen av punktskatter mellan de olika regionerna och de prisskillnader som råder mellan distributionsnäten innebär att risken för omdirigering av trafiken (och därmed ökade miljöfarliga utsläpp) kommer att vara mycket låg. Det ligger även i linje med de energipolitiska kraven.

(5)

Kommersiell flyttning inom gemenskapen av dieselbrännolja och blyfri bensin sker nästan uteslutande genom suspensiva arrangemang. Denna form av flyttning inom gemenskapen påverkas inte av att punktskatterna överförs till regionerna i Frankrike. Beträffande de fåtal fall av kommersiell flyttning av redan punktbeskattade produkter är de planerade kontrollförfarandena icke-diskriminerande och kommer, under förutsättning att deras praktiska tillämpning granskas regelbundet, inte att få några egentliga konsekvenser för flyttningen av punktbeskattade produkter inom gemenskapen. Under dessa förutsättningar verkar överföringen av punktskatterna till regionerna inte kunna inverka menligt på den inre marknadens funktion.

(6)

Tack vare de mycket strikta gränserna för differentiering mellan de punktskatter som tillämpas i regionerna riskerar inte överföringen av punktskatterna till regionerna att orsaka snedvridning av konkurrensen på marknaden för oljeprodukter. Dessutom bör differentieringen kompenseras av de stora prisskillnaderna mellan distributionsnäten. Eftersom åtgärden inte tillämpas för dieselbrännolja för yrkesmässig användning bör det inte finnas någon risk för snedvridning av konkurrensen på marknaderna för transport av personer och varor.

(7)

De höjda nationella skattesatser som kommer att föregå möjligheten till regionala nedsättningar av skattesatserna leder fram till slutsatsen att en tillämpning av den franska åtgärden i princip inte skulle resultera i något hinder för gemenskapens miljöskyddspolitik.

(8)

Kommissionen ser regelbundet över skattenedsättningar och skattebefrielser för att säkerställa att de inte medför en snedvridning av konkurrensen, att de inte stör den inre marknadens funktion och att de alltjämt är förenliga med gemenskapens miljöskydds-, energi- och transportpolitik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Frankrike tillåts härmed tillämpa nedsatta skattesatser för blyfri bensin och dieselbrännolja som används som drivmedel. Yrkesmässig användning av dieselbrännolja enligt betydelsen i artikel 7.2 i direktiv 2003/96/EG omfattas inte av denna möjlighet till nedsättning.

2.   Administrativa regioner kan tillåtas tillämpa differentierade nedsättningar under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a)

Nedsättningarna skall inte överstiga 35,4 EUR per 1 000 liter blyfri bensin och 23 EUR per 1 000 liter dieselbrännolja.

b)

Nedsättningarna skall inte överstiga skillnaden mellan skatten på dieselbrännolja för icke-yrkesmässig användning och skatten på dieselbrännolja för yrkesmässig användning.

c)

Nedsättningarna skall göras i förhållande till de objektiva socioekonomiska förhållanden som råder i de regioner där de tillämpas.

d)

Tillämpningen av regionala nedsättningar skall inte få till följd att en region får en konkurrensfördel i handeln inom gemenskapen.

3.   De nedsatta skattesatserna skall uppfylla kraven i direktiv 2003/96/EG, i synnerhet beträffande de minimiskattesatser som avses i artikel 7.

Artikel 2

Detta beslut skall upphöra att gälla tre år efter dagen för genomförandet av bestämmelserna i artikel 1.2.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Luxemburg den 24 oktober 2005.

På rådets vägnar

B. BRADSHAW

Ordförande


(1)  EUT L 283, 31.10.2003, s. 51. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/74/EG (EUT L 157, 30.4.2004, s. 87).


Kommissionen

4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/27


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 oktober 2005

om ändring av beslut 2001/618/EG för att föra upp departementet Ain i Frankrike på förteckningen över regioner där Aujeszkys sjukdom inte förekommer

[delgivet med nr K(2005) 4178]

(Text av betydelse för EES)

(2005/768/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artikel 10.2, och

av följande skäl:

(1)

De tilläggsgarantier beträffande Aujeszkys sjukdom som krävs för handeln med svin inom gemenskapen samt förteckningarna över områden i medlemsstaterna där godkända program för utrotning av Aujeszkys sjukdom genomförs och där sjukdomen inte förekommer fastställs i kommissionens beslut 2001/618/EG av den 23 juli 2001 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen, kriterier för vilka uppgifter som skall lämnas om denna sjukdom och om upphävande av beslut 93/24/EEG och beslut 93/244/EEG (2).

(2)

Ett program för utrotning av Aujeszkys sjukdom har under flera år genomförts i Frankrike, och departementet Ain är förtecknat som en region där ett godkänt program för utrotning av Aujeszkys sjukdom genomförs.

(3)

Frankrike har till kommissionen överlämnat belägg för att Aujeszkys sjukdom har utrotats i departementet Ain så att det skall kunna förklaras fritt från sjukdomen.

(4)

Beslut 2001/618/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till beslut 2001/618/EG skall ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1/2005 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1).

(2)  EGT L 215, 9.8.2001, s. 48. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/320/EG (EUT L 102, 7.4.2004, s. 75).


BILAGA

BILAGA I

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där Aujeszkys sjukdom inte förekommer och där vaccination inte är tillåten

ISO-kod

Medlemsstat

Regioner

AT

Österrike

Hela landet

CY

Cypern

Hela landet

CZ

Tjeckien

Samtliga regioner

DE

Tyskland

Samtliga regioner

DK

Danmark

Samtliga regioner

FI

Finland

Samtliga regioner

FR

Frankrike

Departementen Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Luxemburg

Samtliga regioner

SE

Sverige

Samtliga regioner

UK

Förenade kungariket

Samtliga regioner i England, Skottland och Wales

BILAGA II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater där godkända program genomförs för att bekämpa Aujeszkys sjukdom

ISO-kod

Medlemsstat

Regioner

BE

Belgien

Hela landet

FR

Frankrike

Departementen Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan och Nord

IT

Italien

Provinsen Bolzano

NL

Nederländerna

Hela landet


Rättelser

4.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 290/29


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1724/2005, av den 20 oktober 2005, om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i oktober 2005 enligt förordning (EG) nr 638/2003

( Europeiska unionens officiella tidning L 276 av den 21 oktober 2005 )

På sidan 21 skall förordning (EG) nr 1724/2005 vara som följer:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1724/2005

av den 20 oktober 2005

om utfärdande av importlicenser för ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) för ansökningar som inlämnats under de första fem arbetsdagarna i oktober 2005 enligt förordning (EG) nr 638/2003

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2286/2002 av den 10 december 2002 om ordningar för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) och om upphävande av förordning (EG) nr 1706/98 (1),

med beaktande av rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) (2),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 638/2003 av den 9 april 2003 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2286/2002 och rådets beslut 2001/822/EG vad beträffar ordningen för import av ris med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) (3), särskilt artikel 17.2 i denna, och

av följande skäl:

Granskning av de kvantiteter för uppdelning i oktober 2005 för vilka ansökningar har ingivits visar att licenser skall utfärdas för de sökta kvantiteterna, vid behov minskade med en procentsats för nedsättning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de ansökningar om importlicenser för ris som lämnas in under de första fem arbetsdagarna i oktober 2005 enligt förordning (EG) nr 638/2003 och anmäls till kommissionen gäller att importlicenserna skall utfärdas för de kvantiteter för vilka ansökningar ingivits med en nedsättning, vid behov, enligt de procentsatser som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 21 oktober 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 348, 21.12.2002, s. 5.

(2)  EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.

(3)  EUT L 93, 10.4.2003, s. 3.”