ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 287

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
28 oktober 2005


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

Rådet

 

*

Beslut av AVS–EG-ministerrådet av den 25 juni 2005 om övergångsåtgärder som skall tillämpas under tiden från och med dagen för undertecknandet av det ändrade AVS–EG-partnerskapet till och med dagen för dess ikraftträdande

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

28.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 287/1


BESLUT AV AVS–EG-MINISTERRÅDET

av den 25 juni 2005

om övergångsåtgärder som skall tillämpas under tiden från och med dagen för undertecknandet av det ändrade AVS–EG-partnerskapet till och med dagen för dess ikraftträdande

(2005/750/EG)

AVS–EG-MINISTERRÅDET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av AVS–EG-partnerskapsavtalet, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (nedan kallat ”avtalet”), särskilt artikel 95.3, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet har ingåtts för en tid av tjugo år från och med den 1 mars 2000. Möjligheten finns dock att ändra avtalets bestämmelser i samband med en översyn efter varje femårsperiod.

(2)

De förhandlingar om ändringar av AVS–EG-partnerskapsavtalet (nedan kallat ”det ändrade avtalet”) som förts med utnyttjande av denna möjlighet slutfördes i Bryssel den 23 februari 2005. Det ändrade avtalet undertecknades i Luxemburg den 25 juni 2005 och kommer att träda i kraft när ratificeringsförfarandena enligt artikel 93 i avtalet har slutförts.

(3)

Enligt artikel 95.3 i avtalet ankommer det på ministerrådet att anta övergångsåtgärder för tiden från och med dagen för undertecknandet av det ändrade avtalet till och med dagen för dess ikraftträdande.

(4)

Parterna anser att det ändrade avtalet bör tillämpas provisoriskt från och med dagen för undertecknandet, med undantag av bestämmelserna om tilldelning av medel från den fleråriga finansieringsramen för samarbete och om användning av medlen, bekämpning av terrorism och samarbete när det gäller att förhindra spridning av massförstörelsevapen samt bestämmelserna i bilaga IV, som skall förhandlas inom ramen för artikel 100 i avtalet.

(5)

Bestämmelserna om tilldelning av medel från den fleråriga finansieringsram som avses i bilaga Ia till det ändrade avtalet och om användning av medlen kan inte börja tillämpas förrän finansieringsramen börjar gälla. Samarbetet kommer därför under en övergångsperiod, dock senast fram till och med den 31 december 2007, att finansieras med medel från den nionde Europeiska utvecklingsfonden och med återstående medel som överförts från tidigare europeiska utvecklingsfonder.

(6)

Programplaneringen av tillgängliga medel inom ramen för den fleråriga finansieringsramen får inledas innan finansieringsramen börjar gälla. När det totala beloppet för finansieringsramen fastställts får vägledande medelsanvisningar göras i programplaneringen. Inga medelsåtaganden får emellertid göras så länge den fleråriga finansieringsramen inte börjat gälla.

(7)

Europeiska unionens råd kommer att besluta om ekonomiskt och tekniskt bistånd inom området för bekämpning av terrorism och samarbete när det gäller att förhindra spridning av massförstörelsevapen. Detta bistånd kommer att finansieras genom särskilda instrument, utöver dem som är avsedda för AVS–EG-samarbetet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE (1).

Artikel 1

Provisorisk tillämpning av det ändrade avtalet

1.   Alla bestämmelser om ändring av avtalet skall tillämpas provisoriskt från och med dagen för det ändrade avtalets undertecknande, med undantag av nödvändiga ändringar vad gäller den fleråriga finansieringsramen eller motsvarande delar av Cotonouavtalet som, med avvikelse från artikel 95 i avtalet, kommer att beslutas av AVS–EG-ministerrådet i enlighet med punkt 3 i bilaga Ia till det ändrade avtalet innan det ändrade avtalet träder i kraft.

2.   Den provisoriska tillämpningen av följande bestämmelser skall emellertid vara beroende av ett förhandsbeslut av Europeiska unionens råd om att de finansiella resurser som nämns för dessa artiklar, med uppgift om belopp, är tillgängliga:

a)

Artikel 11a: Bekämpning av terrorism.

b)

Artikel 11b: Samarbete när det gäller att förhindra spridning av massförstörelsevapen.

3.   De ändrade bestämmelserna i avtalet återfinns i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Genomförande av beslutet

AVS-staterna, medlemsstaterna och gemenskapen uppmanas att vidta, var och en för sitt vidkommande, de åtgärder för att genomföra detta beslut som de bedömer lämpliga.

Artikel 3

Beslutets ikraftträdande och giltighetstid

Detta beslut träder i kraft den dag då det ändrade avtalet undertecknas. Det skall tillämpas till och med den dag då det ändrade avtalet träder i kraft.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2005.

På AVS–EG-ministerrådets vägnar

V. BORGES

Ordförande


(1)  Med den förklaring som återges i bilaga I till beslutet.


BILAGA I

AVS–EG-FÖRKLARING

Var och en av parterna skall bemöda sig att inleda förfarandet för att ratificera det reviderade Cotonouavtalet senast 18 månader efter det att det reviderade avtalet undertecknats, med beaktande av enskilda staters och gemenskapens befogenheter och förfaranden.


BILAGA II

AVTAL

om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nedan kallad ”gemenskapen” under det att gemenskapens stater nedan kallas ”medlemsstater”,

och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

REPUBLIKEN ANGOLAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV ANTIGUA OCH BARBUDA,

SAMVÄLDET BAHAMAS STATSÖVERHUVUD,

BARBADOS STATSÖVERHUVUD,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV BELIZE,

REPUBLIKEN BENINS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BOTSWANAS PRESIDENT,

BURKINA FASOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BURUNDIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAMERUNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAP VERDES PRESIDENT,

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

ISLAMISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN KOMORERNAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

COOKÖARNAS REGERING,

REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN DJIBOUTIS PRESIDENT,

SAMVÄLDET DOMINICAS REGERING,

DOMINIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

STATEN ERITREAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN ETIOPIENS PRESIDENT,

SJÄLVSTÄNDIGA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN FIJIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GABONS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GAMBIAS PRESIDENT OCH STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN GHANAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV GRENADA,

REPUBLIKEN GUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUINEA-BISSAUS PRESIDENT,

REPUBLIKEN EKVATORIALGUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUYANAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN HAITIS PRESIDENT,

JAMAICAS STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN KENYAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KIRIBATIS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET LESOTHO,

REPUBLIKEN LIBERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MADAGASKARS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALAWIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MARSHALLÖARNAS REGERING,

ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MAURITIUS PRESIDENT,

MIKRONESISKA FEDERATIONENS REGERING,

REPUBLIKEN MOÇAMBIQUES PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAMIBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAURUS REGERING,

REPUBLIKEN NIGERS PRESIDENT,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN NIGERIAS PRESIDENT,

NIUES REGERING,

REPUBLIKEN PALAUS REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SJÄLVSTÄNDIGA STATEN PAPUA NYA GUINEA,

REPUBLIKEN RWANDAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT KITTS OCH NEVIS,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT LUCIA,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA,

SJÄLVSTÄNDIGA STATEN SAMOAS STATSÖVERHUVUD,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES PRESIDENT,

REPUBLIKEN SENEGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SEYCHELLERNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SIERRA LEONES PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SALOMONÖARNA,

REPUBLIKEN SYDAFRIKAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SUDANS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SURINAMS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET SWAZILAND,

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TCHADS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TOGOS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNG TAUFA'AHAU TUPOU IV AV TONGA,

REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGOS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV TUVALU,

REPUBLIKEN UGANDAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN VANUATUS REGERING,

REPUBLIKEN ZAMBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ZIMBABWES REGERING,

vilka stater nedan kallas ”AVS-staterna”,

å andra sidan,

SOM BEAKTAR Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Georgetown-avtalet om inrättandet av Afrikas, Västindiens och Stillahavsområdets staters grupp (AVS-staterna), å andra sidan,

SOM BEAKTAR partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (nedan kallat ”Cotonouavtalet”),

SOM BETRAKTAR att det i artikel 95.1 i Cotonouavtalet slås fast att avtalets giltighetstid skall vara tjugo år, med början den 1 mars 2000,

SOM BETRAKTAR att det i artikel 95.3 andra stycket i Cotonouavtalet föreskrivs att parterna, tio månader före utgången av varje femårsperiod, skall inleda förhandlingar för att undersöka vilka ändringar som eventuellt bör göras av bestämmelserna i Cotonouavtalet,

HAR BESLUTAT att underteckna detta avtal om ändring av Cotonouavtalet och har för detta ändamål som befullmäktigade utsett:

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

REPUBLIKEN ANGOLAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV ANTIGUA OCH BARBUDA,

SAMVÄLDET BAHAMAS STATSÖVERHUVUD,

BARBADOS STATSÖVERHUVUD,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV BELIZE,

REPUBLIKEN BENINS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BOTSWANAS PRESIDENT,

BURKINA FASOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BURUNDIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAMERUNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAP VERDES PRESIDENT,

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

ISLAMISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN KOMORERNAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

COOKÖARNAS REGERING,

REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN DJIBOUTIS PRESIDENT,

SAMVÄLDET DOMINICAS REGERING,

DOMINIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

STATEN ERITREAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN ETIOPIENS PRESIDENT,

SJÄLVSTÄNDIGA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN FIJIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GABONS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GAMBIAS PRESIDENT OCH STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN GHANAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV GRENADA,

REPUBLIKEN GUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUINEA-BISSAUS PRESIDENT,

REPUBLIKEN EKVATORIALGUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUYANAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN HAITIS PRESIDENT,

JAMAICAS STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN KENYAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KIRIBATIS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET LESOTHO,

REPUBLIKEN LIBERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MADAGASKARS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALAWIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MARSHALLÖARNAS REGERING,

ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MAURITIUS PRESIDENT,

MIKRONESISKA FEDERATIONENS REGERING,

REPUBLIKEN MOÇAMBIQUES PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAMIBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAURUS REGERING,

REPUBLIKEN NIGERS PRESIDENT,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN NIGERIAS PRESIDENT,

NIUES REGERING,

REPUBLIKEN PALAUS REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SJÄLVSTÄNDIGA STATEN PAPUA NYA GUINEA,

REPUBLIKEN RWANDAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT KITTS OCH NEVIS,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT LUCIA,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA,

SJÄLVSTÄNDIGA STATEN SAMOAS STATSÖVERHUVUD,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES PRESIDENT,

REPUBLIKEN SENEGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SEYCHELLERNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SIERRA LEONES PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SALOMONÖARNA,

REPUBLIKEN SYDAFRIKAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SUDANS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SURINAMS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET SWAZILAND,

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TCHADS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TOGOS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNG TAUFA'AHAU TUPOU IV AV TONGA,

REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGOS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV TUVALU,

REPUBLIKEN UGANDAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN VANUATUS REGERING,

REPUBLIKEN ZAMBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ZIMBABWES REGERING,

SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Enda artikel

I enlighet med förfarandet i dess artikel 95 skall Cotonouavtalet ändras genom följande bestämmelser:

A.   INGRESSEN

1.

Efter åttonde hänvisningen i ingressen, som inleds med orden ”SOM BETRAKTAR Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna …”, skall följande hänvisningar införas:

”SOM PÅ NYTT BEKRÄFTAR att de allvarligaste brotten som berör det internationella samfundet inte får förbli ostraffade och att det är nödvändigt att genom åtgärder på nationell nivå och ett utvidgat globalt samarbete se till att de på ett effektivt sätt lagligen beivras.

SOM ANSER att inrättandet av Internationella brottmålsdomstolen och förekomsten av en väl fungerande verksamhet vid domstolen utgör ett viktigt bidrag till fred och internationell rättvisa.”

2.

Tionde hänvisningen i ingressen, som inleds med orden ”SOM ANSER att de mål och principer för utvecklingen …”, skall ersättas med följande:

”SOM ANSER att millennieutvecklingsmålen inom ramen för den millenniedeklaration som antogs av Förenta nationernas generalförsamling 2000, särskilt målet om utrotning av extrem fattigdom och hunger, och de mål och principer för utveckling som antagits vid Förenta nationernas konferenser ger en klar och tydlig vision av vad som bör eftersträvas och att dessa mål och principer måste ligga till grund för samarbetet mellan AVS-staterna och Europeiska unionen inom ramen för detta avtal.”

B.   TEXTEN I ARTIKLARNA I COTONOUAVTALET

1.

I artikel 4 skall den inledande delen ersättas med följande:

”AVS-staterna skall i full suveränitet fastställa principerna, strategierna och modellerna för utvecklingen av sina ekonomier och samhällen. De skall tillsammans med gemenskapen fastställa de samarbetsprogram som skall upprättas enligt detta avtal. Parterna erkänner dock att icke-statliga aktörer och myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå spelar en kompletterande roll i utvecklingsprocessen och kan bidra till den. Icke-statliga aktörer och myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå skall därför, när så är lämpligt och på de villkor som anges i detta avtal,”.

2.

Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.   Dialogen skall syfta till informationsutbyte och främjande av ömsesidig förståelse; den skall också underlätta fastställandet av gemensamt överenskomna prioriteringar och gemensamma program, särskilt genom erkännande av de samband som finns mellan olika aspekter av förbindelserna mellan parterna och mellan de olika samarbetsområden som anges i detta avtal. Samråd mellan parterna i internationella forum skall underlättas genom denna dialog. Den skall också syfta till att förhindra att det uppstår situationer där någon av parterna kan anse det nödvändigt att tillgripa de samrådsförfaranden som fastställs i artiklarna 96 och 97.”

b)

Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6.   Dialogen skall föras i flexibla former. Den skall vara formell eller informell, allt efter behoven, äga rum inom eller utom den institutionella ramen, inbegripet AVS-gruppen och den gemensamma parlamentariska församlingen, och ske i lämpliga former och på lämplig nivå, t.ex. regional, subregional eller nationell nivå.”

c)

Följande punkt skall införas:

”6a.   I syfte att förebygga att det uppstår situationer där en part kan anse det nödvändigt att tillgripa samrådsförfarandet i artikel 96 skall, där så är lämpligt, dialogen om avtalets grundsatser ske på ett systematiskt och formaliserat sätt i enlighet med de närmare bestämmelserna i bilaga VII.”

3.

I artikel 9 skall rubriken ersättas med följande:

Grundsatser i fråga om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen samt grundelement beträffande gott styre”.

4.

Artikel 11 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt skall införas:

”3a   Parterna förbinder sig vidare att, i överensstämmelse med sina skyldigheter enligt internationella konventioner och instrument och i enlighet med sina lagar och andra författningar, samarbeta i syfte att förhindra legosoldatverksamhet.”

b)

Följande punkt skall läggas till:

”6.   I syfte att främja stärkandet av fred och internationell rättvisa bekräftar parterna ånyo sin fasta föresats

att utbyta erfarenheter när det gäller antagande av de rättsliga anpassningar som krävs för att Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen skall kunna ratificeras och genomföras,

bekämpa internationell brottslighet i enlighet med internationell rätt, med beaktande av Romstadgan.

Parterna skall sträva efter att vidta åtgärder för att ratificera och genomföra Romstadgan och därmed sammanhängande instrument.”

5.

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 11a

Bekämpning av terrorism

Parterna upprepar sitt bestämda fördömande av alla terrorhandlingar och förbinder sig att bekämpa terrorism genom internationellt samarbete, i enlighet med FN-stadgan och internationell rätt, relevanta konventioner och instrument och, särskilt, genom ett fullständigt genomförande av FN: s säkerhetsråds resolutioner 1373 (2001) och 1456 (2003) och andra relevanta FN-resolutioner. Parterna är överens om att i detta syfte

utbyta information om terroristgrupper och de nätverk som stöder dem,

utbyta synpunkter beträffande medel och metoder, även på det tekniska området och utbildningsområdet, för att bekämpa terroristhandlingar, samt erfarenheter när det gäller att förhindra terrorism.

Artikel 11b

Samarbete när det gäller att förhindra spridning av massförstörelsevapen

1.   Parterna anser att spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen, till såväl statliga som icke-statliga aktörer, utgör ett av de allvarligaste hoten mot internationell stabilitet och säkerhet.

Parterna är därför överens om att samarbeta i och bidra till ansträngningarna att förhindra spridning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen genom att till fullo iaktta och på nationell nivå genomföra sina skyldigheter enligt internationella fördrag och överenskommelser om nedrustning och icke-spridning och andra internationella skyldigheter på området.

Parterna är överens om att denna bestämmelse utgör en av avtalets grundsatser.

2.   Parterna är vidare överens om att samarbeta om och bidra till målet om icke-spridning genom att

vidta åtgärder för att underteckna, ratificera eller, i förekommande fall, tillträda alla andra relevanta internationella instrument och till fullo genomföra dem,

upprätta ett effektivt system för nationell exportkontroll som omfattar kontroll av export och transitering av varor med koppling till massförstörelsevapen, inbegripet kontroll av slutanvändningen av teknik med dubbla användningsområden i samband med massförstörelsevapen, och som även innefattar effektiva påföljder i fall då reglerna för exportkontroll överträds.

Finansiellt och tekniskt bistånd till samarbetet för att förhindra spridning av massförstörelsevapen kommer att finansieras genom andra särskilda instrument än de som avsedda för finansiering av AVS — EG-samarbetet.

3.   Parterna är överens om att upprätta en regelbunden politisk dialog som skall åtfölja och befästa dessa delar av avtalet.

4.   Om en part, på grundval särskilt av rapporter från Internationella atomenergiorganet (IAEA), Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) eller andra relevanta multilaterala organ och efter att ha fört en förstärkt politisk dialog, anser att den andra parten har underlåtit att uppfylla någon av sina skyldigheter enligt punkt 1, skall den, utom i särskilt brådskande fall, till den andra parten och till AVS-ministerrådet och Europeiska unionens råd överlämna alla relevanta upplysningar som behövs för en noggrann undersökning av situationen med syfte att finna en lösning som är godtagbar för båda parterna. I detta syfte skall den kalla den andra parten till samråd om i första hand de åtgärder som den parten har vidtagit eller skall vidta för att avhjälpa situationen.

5.   Samrådet skall äga rum på den nivå och i den form som anses mest lämplig för att en lösning skall kunna nås.

Samrådet skall inledas senast 30 dagar efter kallelsen till samråd och skall pågå under en tid som skall fastställas i samförstånd och som skall vara beroende av kränkningens art och allvar. Dialogen inom ramen för samrådsförfarandet får inte pågå längre än 120 dagar.

6.   Om samrådet inte leder till en för bägge parter godtagbar lösning, om samråd avböjs eller om ett särskilt brådskande fall är förhanden får lämpliga åtgärder vidtas. Dessa åtgärder skall återkallas så snart orsakerna till att de vidtagits inte längre föreligger.”

6.

I artikel 23 skall följande led läggas till:

”l)

främjande av traditionell kunskap.”

7.

I artikel 25.1 skall led d ersättas med följande:

”d)

främja bekämpningen av

HIV/AIDS och därvid säkerställa skyddet av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter,

andra fattigdomsrelaterade sjukdomar, särskilt malaria och tuberkulos,”.

8.

Artikel 26 skall ändras på följande sätt:

a)

Leden c och d skall ersättas med följande:

”c)

hjälpa samhällsbaserade institutioner att ge barn möjligheter att utveckla sin fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska potential,

d)

genom rehabiliteringsprogram återintegrera barn i områden som genomgått en konflikt,”.

b)

Följande led skall läggas till:

”e)

främja ett aktivt deltagande av unga medborgare i det offentliga livet liksom studentutbyten och samverkan mellan ungdomsorganisationer i AVS-staterna och EU.”

9.

I artikel 28 skall det inledande stycket ersättas med följande:

”Genom samarbetet skall ett effektivt stöd ges till förverkligandet av de mål och prioriteringar som AVS-staterna fastställt inom ramen för samarbetet och integrationen på regional och subregional nivå, inbegripet samarbete mellan regioner och inom AVS-staterna. Det regionala samarbetet får också omfatta utvecklingsländer som inte tillhör AVS-statsgruppen samt de utomeuropeiska länderna och territorierna och de yttersta randområdena. Stödet skall syfta till att”.

10.

I artikel 29 a skall led i ersättas med följande:

”i)

hos institutioner och organisationer för regional integration som inrättats av AVS-staterna eller i vilka AVS-stater deltar och som främjar regionalt samarbete och regional integration, och”.

11.

Artikel 30.2 skall ersättas med följande:

”2.   Samarbetet skall också inriktas på att understödja projekt och initiativ inom ramen för samarbete mellan eller inom AVS-staterna, inbegripet projekt och initiativ i vilka utvecklingsländer som inte tillhör AVS-gruppen medverkar.”

12.

I artikel 43.4 skall följande strecksats läggas till:

”—

Utveckling och främjande av utnyttjandet av lokalt innehåll när det gäller informations- och kommunikationsteknik.”

13.

Artikel 58 skall ersättas med följande:

”Artikel 58

Enheter och organ som kan komma i fråga för stöd

1.   Följande enheter eller organ kan komma i fråga för finansiellt stöd enligt detta avtal:

a)

AVS-staterna.

b)

Regionala eller mellanstatliga organ där en eller flera AVS-stater ingår, även organ med medlemmar som inte tillhör AVS-gruppen, och som har givits befogenheter av dessa AVS-stater.

c)

Gemensamma organ som inrättats av AVS-staterna och gemenskapen för förverkligandet av vissa särskilda mål.

2.   Efter godkännande från den eller de berörda AVS-staterna skall även följande kunna komma i fråga för finansiellt stöd:

a)

Nationella eller regionala offentliga eller halvoffentliga organ och enheter i AVS-staterna, inbegripet parlamenten, och, särskilt, finansiella institut och utvecklingsbanker i AVS-staterna.

b)

Företag och andra privata organisationer samt privata aktörer i AVS-staterna.

c)

Företag i en gemenskapsmedlemsstat, för att dessa skall få möjlighet att driva produktiva projekt i en AVS-stats territorium, varvid stöd skall ges som tillägg till företagets egna bidrag.

d)

Finansiella intermediärer i AVS-staterna eller gemenskapen vilka tillhandahåller, främjar och finansierar privata investeringar i AVS-staterna.

e)

Myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå i AVS-staterna eller gemenskapen.

f)

Utvecklingsländer som inte tillhör AVS-gruppen, när de deltar i ett gemensamt initiativ eller en regional organisation tillsammans med AVS-stater.

3.   Icke-statliga aktörer från AVS-staterna och gemenskapen med lokal prägel kan komma i fråga för finansiellt stöd enligt detta avtal i enlighet med närmare bestämmelser i de nationella och regionala vägledande programmen.”

14.

Artikel 68.2 och 68.3 skall ersättas med följande:

”2.   Stödet vid kortvariga fluktuationer i exportinkomster skall syfta till att möjliggöra fullföljandet av socioekonomiska reformer och program som skulle kunna påverkas negativt till följd av en inkomstminskning och till att avhjälpa de negativa verkningarna av instabilitet i exportinkomsterna, särskilt inkomsterna från försäljning av jordbruks- och gruvprodukter.

3.   Det faktum att AVS-staternas ekonomier är extremt beroende av export, särskilt av export av produkter från jordbruks- och gruvsektorerna, skall beaktas vid medelstilldelningen för ett visst tillämpningsår. De minst utvecklade AVS-staterna, AVS-inlandsstaterna, AVS-östaterna och AVS-stater som genomgått en konflikt eller drabbats av en naturkatastrof skall i detta sammanhang beviljas en mera gynnsam behandling.”

15.

Artikel 89.1 skall ersättas med följande:

”1.   Särskilda insatser skall göras för att understödja AVS-östaterna i deras strävan att hejda sin tilltagande sårbarhet på grund av nya och allvarliga ekonomiska, sociala och ekologiska problem och att vända utvecklingen. Syftet med dessa insatser skall vara att påskynda prioriterade åtgärder för hållbar utveckling som de små östaterna bland utvecklingsländerna vill genomföra och att på samma gång främja en harmoniserad ansats när det gäller ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling.”

16.

Artikel 96 skall ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt skall införas:

”1a.   Parterna är överens om att, utom i särskilt brådskande fall, uttömma alla tänkbara möjligheter till dialog enligt artikel 8 innan de inleder samråd enligt punkt 2 a i den här artikeln.”

b)

I punkt 2 skall led a ersättas med följande:

”a)

Om en part, trots sådan politisk dialog om avtalets grundsatser som avses i artikel 8 och i punkt 1a i den här artikeln, anser att den andra parten underlåter att fullgöra en förpliktelse med avseende på respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratiska principer eller rättsstatsprincipen enligt artikel 9.2, skall den, utom i särskilt brådskande fall, lämna den andra parten och ministerrådet all relevant information som krävs för en ingående undersökning av situationen i syfte att söka finna en lösning som är godtagbar för båda parterna. I detta syfte skall den kalla den andra parten till samråd, i enlighet med bilaga VII, om i första hand de åtgärder som den parten har vidtagit eller skall vidta för att avhjälpa situationen.

Samrådet skall äga rum på den nivå och i den form som anses mest lämpliga för att en lösning skall kunna nås.

Samrådet skall inledas senast 30 dagar efter kallelsen till samråd och skall pågå under en tid som skall fastställas i samförstånd och vara beroende av kränkningens art och allvar. Dialogen inom ramen för samrådsförfarandet skall i alla händelser inte pågå längre än 120 dagar.

Om samrådet inte leder till en för bägge parter godtagbar lösning, om samråd avböjs eller om ett särskilt brådskande fall föreligger får lämpliga åtgärder vidtas. Åtgärderna skall återkallas så snart orsakerna till att de vidtagits inte längre föreligger.”

17.

Artikel 97.2 skall ersättas med följande:

”2.   I sådana fall får vardera parten kalla den andra parten till samråd. Samrådet skall inledas senast 30 dagar efter kallelsen och dialogen inom ramen för samrådsförfarandet får pågå högst 120 dagar.”

18.

Artikel 100 skall ersättas med följande:

”Artikel 100

Texternas status

Protokollen och bilagorna till detta avtal skall utgöra en integrerad del av avtalet. Bilagorna Ia, II, III, IV och VI får ses över, omarbetas och/eller ändras av ministerrådet på grundval av en rekommendation från AVS — EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete.

Detta avtal, som upprättats i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, vilka alla texter är lika giltiga, skall deponeras i arkiven tillhörande Europeiska unionens råds generalsekretariat respektive AVS-staternas sekretariat, och en bestyrkt kopia skall av båda sekretariaten överlämnas till regeringen i var och en av signatärstaterna.”

C.   BILAGOR

1.

I bilaga I skall följande punkt läggas till:

”9.

Med avvikelse från artikel 58 i detta avtal skall ett belopp på 90 miljoner EUR överföras till anslagsposten för samarbete mellan AVS-staterna inom ramen för 9: e EUF. Beloppet får användas för att finansiera delegering av ansvar och arbetsuppgifter under perioden 2006 — 2007 och skall förvaltas direkt av kommissionen.”

2.

Följande bilaga skall införas:

”BILAGA Ia

Flerårig finansieringsram för samarbete inom ramen för detta avtal

1.

För de ändamål som fastställs i detta avtal och för tiden från och med den 1 mars 2005 skall en flerårig finansieringsram för samarbete inom ramen för avtalet täcka åtaganden avseende en period om fem eller sex år från och med den 1 januari 2008.

2.

Europeiska unionen skall för denna nya period upprätthålla sitt bistånd till AVS-staterna på som lägst samma nivå som nivån för 9: e EUF, exklusive återstående medel från tidigare europeiska utvecklingsfonder; en uppräkning skall dessutom göras, på grundval av gemenskapens uppskattningar, med hänsyn till effekterna av inflationen, tillväxten i Europeiska unionen och unionens utvidgning med tio nya medlemsstater 2004.

3.

Eventuella ändringar av den fleråriga finansieringsramen eller motsvarande delar av detta avtal som behöver göras skall, med avvikelse från artikel 95 i detta avtal, beslutas av ministerrådet.”

3.

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a)

Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.   Vanliga lån får i följande fall beviljas på förmånliga villkor:

a)

Om det är fråga om sådana infrastrukturprojekt i de minst utvecklade länderna, länder som genomlevt en konflikt eller länder som drabbats av en naturkatastrof — med undantag av de länder som avses i aa — som är nödvändiga för utveckling av den privata sektorn. Räntesatsen skall i sådana fall minskas med 3 procentenheter.

aa)

Om det är fråga om infrastrukturprojekt som genomförs av affärsdrivande enheter inom den offentliga sektorn och som är nödvändiga för utveckling av den privata sektorn i länder som omfattas av restriktiva upplåningsvillkor inom ramen för initiativet för djupt skuldsatta fattiga länder (HIPC) eller någon annan internationellt överenskommen ordning för hållbar skuldsättning. Banken skall i sådana fall försöka minska den genomsnittliga finansieringskostnaden genom lämplig samfinansiering med andra givare. Skulle detta bedömas som ogörligt får räntesatsen för lånet sänkas så mycket som krävs för att den skall överensstämma med nivån inom ramen för HIPC-initiativet eller någon annan internationellt överenskommen ordning för hållbar skuldsättning.

b)

Om det är fråga om projekt som innefattar omstruktureringsåtgärder inom ramen för privatisering eller som har betydande och klart påvisbara positiva sociala eller miljömässiga verkningar. I sådana fall får lån beviljas med en räntesubvention vars storlek och form skall beslutas med hänsyn till projektets särdrag. Räntesubventionen får emellertid inte överstiga 3 procentenheter.

Den slutgiltiga räntesatsen för lån enligt a eller b får aldrig understiga 50 % av referensräntesatsen.”

ii)

Punkt 9 skall ersättas med följande:

”9.   Räntesubventioner får kapitaliseras eller användas i form av bidrag. Högst 10 % av budgeten för räntesubventioner får användas för att stödja projektrelaterat tekniskt bistånd i AVS-staterna.”

b)

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   Investeringsanslaget skall kunna utnyttjas inom alla sektorer av ekonomin för att stödja investeringar som företas av privata aktörer eller affärsdrivande enheter inom den offentliga sektorn, även investeringar i intäktsgenererande ekonomisk och teknisk infrastruktur som är av central betydelse för den privata sektorn. Följande skall gälla för investeringsanslaget:

a)

Det skall förvaltas som en fond som automatiskt förnyas och skall syfta till finansiell bärkraftighet. Finansieringsverksamheten skall äga rum på marknadsrelaterade villkor och det skall undvikas att finansieringsstödet förorsakar snedvridningar på lokala marknader eller ersätter privata finansieringskällor.

b)

Det skall understödja den finansiella sektorn i AVS-staterna och ha en katalysatoreffekt genom att underlätta mobiliseringen av långfristig lokal finansiering och uppmuntra utländska privata investerare och långivare att engagera sig i projekt i AVS-staterna.

c)

Det skall bära en del av den risk som är förenad med de projekt som finansieras. Dess finansiella bärkraftighet skall säkras genom portföljen som helhet, inte genom de enskilda insatserna.

d)

Det skall sträva efter att slussa medel genom nationella och regionala institutioner och program i AVS-staterna som främjar utvecklingen av små och medelstora företag.”

ii)

Följande punkt skall införas:

”1a.   Banken skall ersättas för sina kostnader för att förvalta investeringsanslaget. Under var och ett av de två första åren efter det andra finansprotokollets ikraftträdande skall denna ersättning utgå med högst 2 % av beloppet för den sammanlagda ursprungliga medelsanvisningen till investeringsanslaget. Därefter skall ersättningen till banken varje år omfatta dels en fast del på 0,5 % av den ursprungliga medelsanvisningen, dels en rörlig del på högst 1,5 % av den del av portföljen som utgörs av investeringar i projekt i AVS-staterna. Ersättningen skall finansieras med medel från investeringsanslaget.”

c)

I artikel 5 skall led b ersättas med följande:

”b)

När det gäller vanliga lån och vid riskkapitalfinansiering för små och medelstora företag skall som huvudregel gemenskapen och de andra berörda parterna gemensamt bära valutarisken. Genomsnittligt sett bör valutarisken delas lika.”

d)

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 6a

Årlig rapportering beträffande investeringsanslaget

Företrädare för de EU-medlemsstater som ansvarar för investeringsanslaget, företrädare för AVS-staterna samt företrädare för Europeiska investeringsbanken, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råds sekretariat och AVS-sekretariatet skall årligen sammanträffa för att diskutera verksamhet, resultat och policyfrågor när det gäller investeringsanslaget.

Artikel 6b

Resultatöversyn avseende investeringsanslaget

Det samlade resultatet av verksamheten inom ramen för investeringsanslaget skall bli föremål för en gemensam översyn såväl efter finansprotokollets halva löptid som efter löptidens slut. Inom ramen för denna översyn får rekommendationer lämnas om hur genomförandet av anslaget kan förbättras.”

4.

Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

a)

Artikel 3 skall ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 skall led a ersättas med följande:

”a)

Behoven skall bedömas på grundval av kriterier såsom inkomst per capita, befolkningsstorlek, sociala indikatorer, skuldsättningsnivå, förlust av exportinkomster samt beroendet av inkomster av export, särskilt av produkter från jordbruks- och gruvsektorerna. De minst utvecklade AVS-staterna skall beviljas särskild behandling, och östaternas och inlandsstaternas sårbarhet skall beaktas. De särskilda behov som uppstår i ett land som befunnit sig i konflikt eller drabbats av en naturkatastrof skall också uppmärksammas.”

ii)

Följande punkt skall läggas till:

”5.   Utan att det påverkar tillämpningen av översynsbestämmelserna i artikel 5.7 kan gemenskapen komma att öka tilldelningen till det berörda landet med hänsyn till speciella behov eller exceptionella resultat.”

b)

Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.   När en AVS-stat fått den information som avses ovan skall den utarbeta och till gemenskapen överlämna ett utkast till vägledande program som skall bygga på och överensstämma med landets egna mål och prioriteringar för utvecklingen sådana dessa angivits i landstödstrategin. Utkastet till vägledande program skall innehålla uppgifter om följande:

a)

Den eller de viktigaste sektorer eller områden till vilka stödet skall koncentreras (målsektorer eller målområden).

b)

De åtgärder och insatser som är mest lämpade för förverkligandet av de mål som uppställts för målsektorerna eller målområdena.

c)

De medel som avsatts för program och projekt som faller utanför målsektorerna, och/eller huvuddragen i sådan program- eller projektverksamhet samt uppgift om de medel som kommer att avsättas för var och en av verksamheterna.

d)

Uppgift om vilka typer av icke-statliga aktörer som kan komma i fråga för stöd enligt de kriterier som ministerrådet fastställt, om de medel som anslagits för dem och om vilken typ av verksamhet — som måste vara sådan som bedrivs utan vinstsyfte — som skall stödjas.

e)

Förslag till regionala program och projekt.

f)

En reserv för att täcka eventuella ersättningskrav, kostnadsökningar eller oförutsedda utgifter.”

ii)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.   Utkastet till vägledande program skall bli föremål för ett åsiktsutbyte mellan den berörda AVS-staten och gemenskapen. Det vägledande programmet skall antas gemensamt av kommissionen, på gemenskapens vägnar, och AVS-staten. Programmet skall när det antagits vara bindande för både gemenskapen och AVS-staten. Det vägledande programmet skall bifogas landstödstrategin och dessutom innehålla uppgift om följande:

a)

Specifika och klart avgränsade åtgärder, särskilt åtgärder för vilka åtaganden kan ingås före nästa översyn.

b)

En tidsplan för genomförandet av det vägledande programmet och för översyn av det, bland annat med avseende på åtaganden och utbetalningar av medel.

c)

Parametrar och kriterier för översynerna.”

iii)

Följande punkt skall läggas till:

”5.   Om en AVS-stat, på grund av krig eller andra konflikter eller extraordinära omständigheter med jämförbara effekter, befinner sig i en krissituation och detta hindrar den nationella utanordnaren från att utöva sina funktioner, får kommissionen själv för särskilda stödinsatser använda och förvalta de medel som anslagits till den staten i enlighet med artikel 3. De särskilda stödinsatserna skall kunna avse åtgärder för att främja fred, konflikthantering eller konfliktlösning, stöd för att underlätta återhämtningen efter en konflikt, däribland stöd till institutionell uppbyggnad, samt stöd till åtgärder för ekonomisk eller social utveckling, med beaktande särskilt av de mest sårbara befolkningsgruppernas behov. Så snart som de behöriga myndigheterna åter är i stånd att handha samarbetet skall kommissionen och den berörda AVS-staten återgå till de normala genomförande- och förvaltningsförfarandena.”

c)

Artikel 5 skall ändras på följande sätt:

i)

I hela artikeln skall orden ”chefen för kommissionens delegation” ersättas med ordet ”kommissionen”.

ii)

I punkt 4 skall led b ersättas med följande:

”b)

Program och projekt som faller utanför målsektorerna.”

iii)

Punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.   Sedan översynerna efter halva löptiden och efter löptidens slut har slutförts kan kommissionen på gemenskapens vägnar se över medelstilldelningen med hänsyn till den berörda AVS-statens aktuella behov och resultat.”

d)

Artikel 6.1 skall ersättas med följande:

”1.   Det regionala samarbetet skall omfatta åtgärder som gynnar och inbegriper

a)

två, flera eller samtliga AVS-stater samt utvecklingsländer utanför AVS-gruppen som deltar i åtgärderna, och/eller

b)

ett regionalt organ i vilket minst två AVS-stater är medlemmar, även organ i vilka icke-AVS — stater är medlemmar.”

e)

Artikel 9 skall ersättas med följande:

”Artikel 9

Medelstilldelning

1.   Gemenskapen skall i början av den period som finansprotokollet omfattar för varje region ange vilka medel den får utnyttja under en femårsperiod. Den vägledande medelstilldelningen skall grundas på en behovsbedömning och på framsteg och framtidsutsikter vad gäller den regionala samarbets- och integrationsprocessen. Regionala och nationella medel får utnyttjas tillsammans för finansiering av regionala åtgärder som har ett tydligt nationellt inslag för att nivån på insatsen skall kunna bli tillräckligt hög och effektiviteten ökas.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av översynsbestämmelserna i artikel 11 får gemenskapen öka tilldelningen till den berörda regionen med hänsyn till nya behov eller exceptionella resultat.”

f)

I artikel 10.1 skall led c ersättas med följande:

”c)

Program och projekt med vars hjälp dessa mål skall kunna nås, i den mån programmen eller projekten har kunnat tydligt avgränsas, uppgift om de medel som skall anslås för respektive program eller projekt samt en tidsplan för genomförandet.”

g)

Artikel 12 skall ersättas med följande:

”Artikel 12

Samarbete mellan AVS-staterna

1.   I början av den period som omfattas av finansprotokollet skall gemenskapen för AVS-ministerrådet ange hur stor del av de medel som anslagits till regionalt samarbete som skall avsättas för åtgärder som kommer flera eller samtliga AVS-stater till godo. Sådana åtgärder behöver inte begränsas av ett villkor beträffande geografisk belägenhet.

2.   Om det uppkommer nya behov när det gäller att förbättra effekterna av verksamheter i vilka flera AVS-stater är inblandade, får gemenskapen öka medelstilldelningen för samarbete mellan AVS-staterna.”

h)

Artikel 13 skall ersättas med följande:

”Artikel 13

Ansökningar om finansiering

1.   Ansökningar om finansiering av regionala program skall inges

a)

av vederbörligen bemyndigade regionala organ eller organisationer, eller

b)

i programplaneringsskedet, av vederbörligen bemyndigade subregionala organ eller organisationer eller av AVS-stater i de berörda regionerna, förutsatt att åtgärden återfinns i det regionala vägledande programmet.

2.   Ansökningar avseende program mellan flera AVS-stater skall inges

a)

av minst tre vederbörligen bemyndigade regionala organ eller organisationer tillhörande olika geografiska regioner eller av minst två AVS-stater från var och en av dessa tre regioner, eller

b)

av AVS-ministerrådet eller AVS-ambassadörskommittén, eller

c)

av internationella organisationer, exempelvis Afrikanska unionen, som genomför åtgärder vilka bidrar till målen för regionalt samarbete eller regional integration, förutsatt att AVS-ambassadörskommittén först givit sitt godkännande.”

i)

Artikel 14 skall ersättas med följande:

”Artikel 14

Tillvägagångssätt för genomförandet

1.   [utgår]

2.   [utgår]

3.   Med beaktande av målen för regionalt samarbete, inbegripet samarbete mellan AVS-staterna, och av dess egenart skall för åtgärder som vidtas på detta område i tillämpliga fall samma tillvägagångssätt tillämpas som de som fastställts för utvecklingsfinansieringssamarbetet.

4.   Kommissionen skall, om inte annat följer av punkterna 5 och 6, för varje regionalt program eller projekt som finansieras med medel från fonden med någon av de enheter som avses i artikel 13 ingå

a)

antingen en finansieringsöverenskommelse i enlighet med artikel 17; den berörda enheten skall i så fall utse en regional utanordnare, vars arbetsuppgifter i tillämpliga delar skall motsvara den nationella utanordnarens, eller

b)

en överenskommelse om bidrag enligt artikel 19a, beroende på åtgärdens art och när den berörda enheten inte är en AVS-stat och har i uppdrag att genomföra programmet eller projektet.

5.   För program och projekt som finansieras med medel från fonden och för vilka ansökan om finansiering lämnats in av någon av de internationella organisationer som avses i artikel 13.2 c skall det inrättas en överenskommelse om bidrag.

6.   Program och projekt som finansieras med medel från fonden och för vilka ansökan om finansiering lämnats in av AVS-ministerrådet eller AVS-ambassadörskommittén skall, beroende på åtgärdens art, genomföras antingen av AVS-sekretariatet, varvid en finansieringsöverenskommelse skall ingås mellan kommissionen och AVS-statsgruppen i enlighet med artikel 17, eller av kommissionen.”

j)

I kapitel 3 skall rubriken ersättas med följande:

”BEDÖMNING OCH FINANSIERING”

k)

Artikel 15 skall ersättas med följande:

”Artikel 15

Avgränsning, beredning och bedömning av program och projekt

1.   Program och projekt som lagts fram av en AVS-stat skall bli föremål för gemensam bedömning. AVS — EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete skall utarbeta allmänna riktlinjer och kriterier för bedömningen av program och projekt. Programmen och projekten skall i allmänhet vara fleråriga och får omfatta en rad olika åtgärder av begränsad omfattning inom ett bestämt område.

2.   De program- eller projekthandlingar som utarbetas och överlämnas i ett finansieringsärende skall innehålla alla upplysningar som är nödvändiga för att programmet eller projektet skall kunna bedömas; om ett program eller projekt ännu inte är helt färdigutformat, skall huvuddragen redovisas så att en bedömning blir möjlig.

3.   Vid bedömningen av programmen eller projekten skall landets begränsningar när det gäller mänskliga resurser beaktas och det skall tillses att de är upplagda så att de underlättar ett bättre tillvaratagande av mänskliga resurser. Vidare skall varje AVS-stats särdrag och begränsningar beaktas.

4.   Program och projekt avsedda att genomföras av icke-statliga aktörer som enligt avtalet kan komma i fråga får bedömas av kommissionen ensam, och för sådana program eller projekt får en överenskommelse om bidrag ingås direkt mellan kommissionen och de icke-statliga aktörerna i enlighet med artikel 19a. Bedömningen skall göras i enlighet med artikel 4.1 d när det gäller typerna av aktörer, deras möjlighet att komma i fråga och typ av verksamhet som skall stödjas. Kommissionen skall genom chefen för den berörda delegationen informera den nationella utanordnaren om bidrag som beviljats på detta sätt.”

l)

Artikel 16 skall ersättas med följande:

”Artikel 16

Finansieringsförslag och beslut om finansiering

1.   Slutsatserna av bedömningen skall sammanfattas i ett finansieringsförslag som i sin slutgiltiga utformning skall upprättas av kommissionen i nära samarbete med den berörda AVS-staten.

2.   [utgår]

3.   [utgår]

4.   Kommissionen skall på gemenskapens vägnar meddela den berörda AVS-staten sitt beslut om finansiering inom 90 dagar från den dag då finansieringsförslagets slutgiltiga utformning fastställdes.

5.   Om finansieringsförslaget inte antas av kommissionen på gemenskapens vägnar, skall den berörda AVS-staten omedelbart underrättas om skälen för beslutet. I ett sådant fall får företrädarna för den berörda AVS-staten inom 60 dagar därefter begära

a)

att ärendet hänskjuts till den AVS — EG-kommitté för utvecklingsfinaniseringssamarbete som inrättas genom detta avtal, eller

b)

att de ges möjlighet att bli hörda av gemenskapens företrädare.

6.   Efter det att den berörda AVS-staten hörts skall ett slutgiltigt beslut att anta eller avslå finansieringsförslaget fattas av kommissionen på gemenskapens vägnar. Den berörda AVS-staten får innan beslutet fattas överlämna de upplysningar som den anser nödvändiga som komplement till den information som kommissionen har tillgång till.”

m)

Artikel 17 skall ersättas med följande:

”Artikel 17

Finansieringsöverenskommelse

1.   Om inte annat anges i detta avtal skall för varje program eller projekt som finansieras med medel från fonden en finansieringsöverenskommelse ingås mellan kommissionen och den berörda AVS-staten.

2.   Finansieringsöverenskommelsen skall ingås mellan kommissionen och den berörda AVS-staten inom 60 dagar efter det att kommissionen fattat sitt beslut på gemenskapens vägnar. Finansieringsöverenskommelsen skall

a)

särskilt specificera det ekonomiska bidraget från gemenskapen, närmare bestämmelser och villkor för finansieringen samt de allmänna och specifika bestämmelser som hänför sig till programmet eller projektet,

b)

innefatta bestämmelser om anslag för täckande av kostnadsökningar och oförutsedda utgifter.

3.   Medel som när programmen eller projekten avslutas inte utnyttjats skall tillfalla den eller de berörda AVS-staterna.”

n)

Artikel 18 skall ersättas med följande:

”Artikel 18

Överskridande av anslag

1.   Så snart det framgår att det finns risk för att de anslag som står till förfogande enligt finansieringsöverenskommelsen kommer att överskridas, skall den nationella utanordnaren underrätta kommissionen om detta och inhämta dess förhandsgodkännande av de åtgärder som den nationella utanordnaren avser att vidtaga för att täcka överskridandet, antingen genom en minskning av programmets eller projektets storlek eller genom ianspråktagande av nationella medel eller andra medel som inte härrör från gemenskapen.

2.   Om det inte är möjligt att minska programmets eller projektets storlek eller att täcka överskridandet med hjälp av andra medel, får kommissionen, på motiverad begäran av den nationella utanordnaren, på gemenskapens vägnar fatta ett beslut om tilläggsfinansiering med medel från det vägledande programmet.”

o)

Artikel 19 skall ersättas med följande:

”Artikel 19

Retroaktiv finansiering

1.   För att projekten skall komma i gång snabbt, väntetider mellan på varandra följande projekt undvikas och förseningar förebyggas får AVS-staterna, när projektbedömningen avslutats och innan beslutet om finansiering fattas, förhandsfinansiera verksamhet som gäller igångsättningen av program, förberedande arbete eller säsongsbundet arbete, beställningar av utrustning med långa leveranstider samt vissa pågående verksamheter. Sådan medelsförbrukning skall följa de förfaranden som föreskrivs i detta avtal.

2.   Utgifter enligt punkt 1 skall tas in i finansieringsförslaget och skall inte påverka det beslut om finansiering som kommissionen fattar på gemenskapens vägnar.

3.   AVS-statens utgifter enligt denna artikel skall finansieras retroaktivt inom ramen för programmet eller projektet när finansieringsöverenskommelsen väl undertecknats.”

p)

I kapitel 4 skall rubriken ersättas med följande:

”GENOMFÖRANDE”

q)

Följande artiklar skall införas:

”Artikel 19a

Genomförandebestämmelser

1.   Program och projekt som finansieras med medel från fonden skall, när kommissionen svarar för det finansiella genomförandet, huvudsakligen genomföras genom

a)

tilldelning av upphandlingskontrakt,

b)

beviljande av bidrag,

c)

genomförande i egen regi,

d)

direkta utbetalningar, om det är fråga om budgetstöd, stöd till sektorsprogram, skuldlättnadsstöd eller stöd vid kortsiktiga fluktuationer i exportinkomster.

2.   Upphandlingskontrakt är, inom ramen för denna bilaga, ekonomiska avtal som ingås skriftligen i syfte att mot betalning av ett bestämt belopp erhålla leverans av varor, utförande av byggentreprenader eller tillhandahållande av tjänster.

3.   Med ’bidrag’ avses i denna bilaga direkta, icke-återbetalningspliktiga ekonomiska tillskott som beviljas för att finansiera

a)

en åtgärd med syfte att främja förverkligandet av ett mål som faller inom ramen för detta avtal eller för ett program eller projekt som antagits enligt avtalets bestämmelser, eller

b)

den löpande verksamheten i ett organ som eftersträvar ett sådant mål.

Bidrag skall bli föremål för ett skriftligt avtal.

Artikel 19b

Villkorlig anbudsinfordran

För att projekten skall komma i gång snabbt får AVS-staterna, i väl motiverade fall och oavsett vilken typ av upphandling det rör sig om, i samförstånd med kommissionen utlysa villkorliga anbudsinfordringar när bedömningen av projektet avslutats och innan beslutet om finansiering fattas. Denna bestämmelse skall tas in i finansieringsförslaget.”

r)

Artikel 20 skall ersättas med följande:

”Artikel 20

Rätt att delta

Utom i de fall undantag beviljas enligt artikel 22 skall följande gälla, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26:

1.

Deltagande i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras med medel från fonden skall stå öppet för varje fysisk eller juridisk person från en AVS-stat eller från en medlemsstat i gemenskapen.

2.

All utrustning och materiel som köps in inom ramen för ett kontrakt som finansieras med medel från fonden skall ha ursprung i någon av de stater som avses i punkt 1. I detta sammanhang skall begreppet ’ursprungsprodukter’ bedömas med hänvisning till relevanta internationella avtal; vidare skall även varor med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna anses som varor med ursprung i gemenskapen.

3.

Deltagande i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras med medel från fonden skall stå öppet för internationella organisationer.

4.

När finansieringen avser en åtgärd som genomförs via en internationell organisation skall deltagande i förfaranden för kontraktstilldelning eller förfaranden för beviljande av bidrag stå öppet för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt punkt 1 och för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt den internationella organisationens regler, och det skall säkras att samtliga givare får en likvärdig behandling. Samma regler skall gälla för utrustning och materiel.

5.

När finansieringen avser en åtgärd som genomförs inom ramen för ett regionalt initiativ skall deltagande i förfaranden för kontraktstilldelning eller förfaranden för beviljande av bidrag stå öppet för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt punkt 1 och för varje fysisk eller juridisk person från en stat som deltar i initiativet. Samma regler skall gälla för utrustning och materiel.

6.

När finansieringen avser en åtgärd som samfinansieras med ett tredjeland skall deltagande i förfaranden för kontraktstilldelning eller förfaranden för beviljande av bidrag stå öppet för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt punkt 1 och för varje fysisk eller juridisk person som kan komma i fråga enligt tredjelandets regler. Samma regler skall gälla för utrustning och materiel.”

s)

Artikel 22 skall ersättas med följande:

”Artikel 22

Undantag

1.   I välgrundade undantagsfall får, på motiverad ansökan av de berörda AVS-staterna, fysiska eller juridiska personer från tredjeländer som inte hör till dem som enligt artikel 20 kan komma i fråga beviljas tillstånd att delta i upphandlingsförfaranden eller förfaranden för beviljande av bidrag som finansieras av gemenskapen. De berörda AVS-staterna skall i varje enskilt fall lämna kommissionen den information som behövs för att den skall kunna besluta om sådana undantag, varvid särskild uppmärksamhet skall ägnas åt

a)

den berörda AVS-statens geografiska belägenhet,

b)

konkurrenskraften hos entreprenörer, leverantörer och konsulter från medlemsstaterna och AVS-staterna,

c)

behovet av att undvika stora ökningar i kostnaderna för genomförandet av kontraktet,

d)

transportsvårigheter eller förseningar som beror på leveranstider eller andra liknande problem,

e)

den teknik som är mest ändamålsenlig och bäst lämpad med hänsyn till de lokala förhållandena,

f)

synnerligen brådskande fall,

g)

produkternas eller tjänsternas tillgänglighet på de berörda marknaderna.

2.   Bankens regler för kontraktstilldelning skall gälla för projekt som finansieras med medel från investeringsanslaget.”

t)

Artikel 24 skall ersättas med följande:

”Artikel 24

Genomförande i egen regi

1.   När åtgärder genomförs i egen regi skall programmen eller projekten genomföras via myndigheter eller offentliga eller halvoffentliga organ i den eller de berörda AVS-staterna eller av den juridiska person som ansvarar för genomförandet av åtgärden.

2.   Gemenskapen skall bidra till kostnaderna för myndigheterna eller organen i fråga genom att tillhandahålla utrustning eller materiel som de saknar eller genom att ställa medel till förfogande som gör att de kan rekrytera den ytterligare personal i form av experter från den berörda AVS-staten eller från någon annan AVS-stat som krävs. Gemenskapens deltagande får endast täcka kostnader med anledning av kompletterande åtgärder eller tillfälliga utgifter med anknytning till genomförandet vilka är strikt hänförliga till programmen och projekten i fråga.

3.   De kostnadsberäkningar som ligger till grund för genomförandet av åtgärder i egen regi skall ha upprättats med iakttagande av de gemenskapsregler, förfaranden och av kommissionen fastställda standarddokument som gäller när kostnadsberäkningen godkänns.”

u)

Artikel 26 skall ersättas med följande

”Artikel 26

Företrädesregler

1.   Åtgärder skall vidtas för att främja bredast möjliga deltagande av fysiska och juridiska personer i AVS-staterna i genomförandet av kontrakt som finansieras av fonden så att de fysiska och mänskliga resurserna i dessa stater kan utnyttjas på bästa möjliga sätt. För detta ändamål skall följande gälla:

a)

När det gäller kontrakt om byggentreprenader till ett värde understigande 5 miljoner EUR skall anbudsgivare i AVS-staterna, under förutsättning att åtminstone en fjärdedel av kapitalet och ledningspersonalen härrör från en eller flera AVS-stater, ges en prisförmån på 10 % när anbud av likvärdig ekonomisk, teknisk och administrativ kvalitet jämförs.

b)

När det gäller varukontrakt skall, oberoende av varornas värde, anbudsgivare i AVS-staterna som erbjuder varor för vilka åtminstone 50 % av kontraktsvärdet är av AVS-ursprung ges en prisförmån på 15 % när anbud av likvärdig ekonomisk, teknisk och administrativ kvalitet jämförs.

c)

När det gäller tjänstekontrakt skall, när anbud av likvärdig ekonomisk, teknisk och administrativ kvalitet jämförs, företräde ges åt

i)

experter, institutioner eller konsultföretag från AVS-staterna med den erforderliga kompetensen,

ii)

anbud som inlämnats av AVS-företag, antingen individuellt eller i ett konsortium tillsammans med europeiska partner, samt

iii)

anbud som inlämnats av europeiska anbudsgivare som anlitar underleverantörer eller experter i AVS-staterna.

d)

I de fall det förutses att underleverantörer kommer att anlitas skall den vinnande anbudsgivaren ge företräde för fysiska personer och företag i AVS-staterna som är i stånd att genomföra kontraktet på liknande villkor.

e)

AVS-staterna får i anbudsinfordan föreslå de potentiella anbudsgivarna biträde av andra AVS-staters företag eller nationella experter eller konsulter, utvalda genom ömsesidig överenskommelse. Detta samarbete kan ske i form av ett samriskföretag eller underleveranser eller arbetsplatsanknuten utbildning av praktikanter.

2.   När två anbud erkänns som likvärdiga på grundval av de ovan angivna kriterierna skall företräde ges åt

a)

anbudet från en anbudsgivare från en AVS-stat, eller

b)

om inget sådant anbud finns,

i)

det anbud som medger bästa möjliga utnyttjande av AVS-staternas fysiska och mänskliga resurser,

ii)

det anbud som erbjuder de bästa möjligheterna till underleverantörskontrakt för företag eller fysiska personer från AVS-staterna, eller

iii)

ett konsortium av fysiska personer eller företag från AVS-stater och gemenskapen.”

v)

I kapitel 6 skall rubriken ersättas med följande:

”FÖRVALTNINGS- OCH GENOMFÖRANDEANSVARIGA FÖR FONDENS MEDEL”

w)

Artikel 34 skall ersättas med följande:

”Artikel 34

Kommissionen

1.   Kommissionen skall svara för det finansiella genomförandet av de åtgärder som finansieras med medel från fonden, med undantag av investeringsanslaget eller räntesubventioner, enligt följande huvudsakliga förvaltningsmetoder:

a)

Centralt.

b)

I decentraliserad form.

2.   Som allmän regel skall kommissionen välja förvaltning i decentraliserad form för det finansiella genomförandet av fondens medel.

Genomförandeuppgifterna skall i så fall handhas av AVS-staterna i enlighet med artikel 35.

3.   För att säkerställa det finansiella genomförandet av fondens medel skall kommissionen delegera genomförandebefogenheter inom sina avdelningar. Kommissionen skall underrätta AVS-staterna och AVS — EG-kommittén för utvecklingsfinansieringssamarbete om delegeringen.”

x)

Artikel 35 skall ersättas med följande:

”Artikel 35

Nationell utanordnare

1.   Varje AVS-stats regering skall utse en nationell utanordnare, som skall representera den i alla åtgärder som finansieras med fondmedel förvaltade av kommissionen och banken. Den nationella utanordnaren skall utse en eller flera personer som sin ersättare när han eller hon är förhindrad att utöva denna funktion och skall underrätta kommissionen om detta. Närhelst förutsättningar i fråga om institutionell kapacitet och sund ekonomisk förvaltning är uppfyllda får den nationella utanordnaren delegera sina funktioner när det gäller att genomföra de berörda programmen eller projekten till den ansvariga enheten inom AVS-statens nationella förvaltning. Den nationella utanordnaren skall underrätta kommissionen om all sådan delegering.

Om kommissionen får kännedom om problem i tillämpningen av förfarandena för att förvalta fondens medel, skall den, tillsammans med den nationella utanordnaren, ta de kontakter som är nödvändiga i syfte att avhjälpa situationen och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

Den nationella utanordnaren skall vara ekonomiskt ansvarig endast för de genomförandeuppgifter som han eller hon har tilldelats.

Den nationella utanordnaren skall, inom ramen för den decentraliserade förvaltningen av fondens medel och med förhåll för de kompletterande befogenheter som kommissionen kan komma att tilldela honom eller henne

a)

svara för samordning, programplanering, regelbunden uppföljning och översyner av genomförandet av samarbetet (årligen samt efter halva löptiden och efter löptidens slut) samt för samordning med givarna,

b)

i nära samarbete med kommissionen ansvara för beredning, framläggande och bedömning av program och projekt,

c)

bereda förfrågningsunderlaget vid anbudsinfordringar och, i förekommande fall, handlingarna för förslagsinfordringar,

d)

innan anbudsinfordringar eller, i förekommande fall, förslagsinfordringar utlyses överlämna förfrågningsunderlaget respektive handlingarna till kommissionen för godkännande,

e)

i nära samarbete med kommissionen utlysa anbudsinfordringar och, i förekommande fall, förslagsinfordringar,

f)

ta emot inlämnade anbud och, i förekommande fall, förslag och till kommissionen överlämna en kopia av dem, utöva ordförandeskapet vid granskningen av anbuden eller förslagen samt, med beaktande av den tid som krävs för godkännande av kontraktet eller bidraget, fastställa resultatet av granskningen inom anbudens eller förslagens giltighetstid,

g)

inbjuda kommissionen att närvara vid granskningen av anbuden eller, i förekommande fall, förslagen och till kommissionen överlämna resultatet av granskningen med en hemställan om att den godkänner förslaget till kontraktstilldelning eller beviljande av bidrag,

h)

överlämna kontrakt och kostnadsberäkningar samt eventuella tillägg till dessa till kommissionen för godkännande,

i)

underteckna de kontrakt och eventuella tillägg till dessa som godkänts av kommissionen,

j)

kontrollera och godkänna utgifter inom ramen för de medel som han eller hon har fått sig tilldelade, samt

k)

under genomförandefasen vidta eventuellt nödvändiga anpassningar för att säkerställa att de godkända programmen eller projekten genomförs korrekt från ekonomisk och teknisk synpunkt.

2.   Den nationella utanordnaren skall under genomförandefasen, med beaktande av kravet på att kommissionen skall underrättas, besluta om

a)

tekniska justeringar och ändringar i detaljfrågor av program eller projekt, förutsatt att ändringarna inte påverkar den valda tekniska lösningen och håller sig inom gränsen för den reserv för justeringar som fastställts i finansieringsöverenskommelsen,

b)

ändring av platsen för ett program eller projekt som består av flera delar, om det är motiverat av tekniska, ekonomiska eller sociala skäl,

c)

ådömande eller upphävande av dröjsmålsviten,

d)

befrielse av borgensmän från deras åtaganden,

e)

inköp av varor, oberoende av ursprung, på den lokala marknaden,

f)

användning av byggutrustning och byggmaskiner som inte har sitt ursprung i medlemsstaterna eller AVS-staterna, förutsatt att det inte finns någon produktion av jämförbar utrustning eller jämförbara maskiner i medlemsstaterna eller AVS-staterna,

g)

tecknande av underkontrakt,

h)

slutligt godkännande, förutsatt att kommissionen är närvarande vid det preliminära godkännandet, godkänner motsvarande protokoll och i förekommande fall är närvarande vid det slutliga godkännandet, särskilt när det i samband med det preliminära godkännandet har gjorts anmärkningar i så stor utsträckning att mera omfattande tillkommande arbeten blivit nödvändiga, samt

i)

anlitande av konsulter och andra tekniska experter på tekniskt bistånd.”

y)

Artikel 36 skall ersättas med följande:

”Artikel 36

Chefen för kommissionens delegation

1.   Kommissionen skall i varje AVS-stat och i varje regional grupp som uttryckligen begär det representeras av en delegation under ledning av en delegationschef som ackrediterats av den eller de berörda AVS-staterna. Lämpliga åtgärder skall vidtas i de fall då en delegationschef utses för en grupp AVS-stater. Delegationschefen skall representera kommissionen inom alla dess kompetensområden och verksamheter.

2.   Delegationschefen skall vara den främsta samtalspartnern för AVS-staterna och för de organ som kan komma i fråga för ekonomiskt stöd enligt avtalet. Delegationschefen skall ha ett nära samarbete med den nationella utanordnaren.

3.   Delegationschefen skall ges de instruktioner och befogenheter som krävs för att de åtgärder som finansieras inom ramen för avtalet skall kunna underlättas och påskyndas.

4.   Delegationschefen skall regelbundet underrätta de nationella myndigheterna om sådana gemenskapsåtgärder som kan vara av direkt betydelse för samarbetet mellan gemenskapen och AVS-staterna.”

z)

Artikel 37 skall ersättas med följande:

”Artikel 37

Betalningar

1.   För verkställandet av betalningar i AVS-staternas nationella valutor får konton i medlemsstaternas valutor eller i euro öppnas i AVS-staterna av kommissionen och i dess namn hos ett offentligt eller halvoffentligt nationellt finansiellt institut som valts ut i samförstånd mellan AVS-staten och kommissionen. Detta institut skall utöva funktionen som nationell utbetalare.

2.   Den nationella utbetalaren skall inte få någon ersättning för sina tjänster, och ingen ränta skall utgå på insatta medel. De lokala kontona skall fyllas på av kommissionen i en medlemsstats valuta eller i euro på grundval av uppskattningar av kommande medelsbehov; uppskattningarna skall göras tillräckligt långt i förväg för att man skall kunna undvika att det uppstår behov av förhandsfinansiering från AVS-staters sida och att utbetalningar försenas.

3.   [utgår]

4.   Betalningarna skall, eventuellt efter det att den nationella utanordnaren kontrollerat och godkänt dem, verkställas av kommissionen i enlighet med de regler som fastställts av gemenskapen och kommissionen.

5.   [utgår]

6.   Kontroll-, godkännande- och utbetalningsförfarandena skall vara slutförda inom 90 dagar från den dag beloppet förfaller till betalning. Den nationella utanordnaren skall utfärda betalningsbemyndigandet och överlämna det till chefen för kommissionens delegation senast 45 dagar före förfallodagen.

7.   Krav med anledning av betalningsförseningar skall täckas av den eller de berörda AVS-staterna och av kommissionen ur dess egna medel, var och en avseende den del av förseningen för vilken varje part är ansvarig, i enlighet med förfarandena ovan.”

5.

Följande bilaga skall läggas till:

”BILAGA VII

Politisk dialog om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen

Artikel 1

Mål

1.   Samråd enligt artikel 96.2 a skall, utom i särskilt brådskande fall, äga rum efter en uttömmande politisk dialog i enlighet med artikel 8 och artikel 9.4 i avtalet.

2.   Parterna bör föra denna politiska dialog i avtalets anda och med beaktande av de riktlinjer för den politiska dialogen mellan AVS och EU som fastställts av ministerrådet.

3.   Den politiska dialogen är en process som bör främja stärkta förbindelser mellan AVS och EU och bidra till förverkligandet av partnerskapets mål.

Artikel 2

Intensifierad politisk dialog före samråd enligt artikel 96 i avtalet

1.   Den politiska dialogen om respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen skall föras enligt artikel 8 och artikel 9.4 i partnerskapsavtalet och inom ramen för internationellt erkända standarder och normer. Parterna får inom ramen för denna dialog komma överens om gemensamma program och prioriteringar.

2.   Parterna får, med beaktande av de särskilda omständigheterna i den berörda AVS-staten och inom ramen för internationellt överenskomna standarder och normer, gemensamt utarbeta och komma överens om särskilda riktmärken eller mål när det gäller respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska principer och rättsstatsprincipen. Riktmärkena är mekanismer för att nå målen genom att de uppställer etappmål och frister för när etappmålen skall ha nåtts.

3.   Den politiska dialogen enligt punkterna 1 och 2 skall vara systematisk och formell och skall uttömma alla tänkbara möjligheter innan samråd enligt artikel 96 i avtalet inleds.

4.   Förutom i sådana särskilt brådskande fall som avses i artikel 96.2 b i avtalet får samråd enligt artikel 96 äga rum utan föregående intensifierad politisk dialog också om en part ständigt underlåter att fullgöra åtaganden som den gjort inom ramen för en tidigare dialog eller om dialogen inte förs i god tro.

5.   Parterna skall använda sig av politisk dialog enligt artikel 8 i avtalet också för att hjälpa länder som är föremål för lämpliga åtgärder enligt artikel 96 i avtalet att normalisera förbindelserna.

Artikel 3

Tilläggsbestämmelser för samråd enligt artikel 96 i avtalet

1.   Parterna skall sträva efter att vid samråd enligt artikel 96 i avtalet företrädas på likvärdig nivå.

2.   Parterna förbinder sig att samverka på ett öppet sätt före, under och efter det formella samrådet, med beaktande av de särskilda riktmärken och mål som avses i artikel 2.2 i denna bilaga.

3.   Parterna skall utnyttja den frist på 30 dagar som fastställs i artikel 96.2 i avtalet för grundliga förberedelser och för mera djupgående konsultationer inom AVS-gruppen och mellan gemenskapen och dess medlemsstater. Parterna bör under samrådsprocessen komma överens om flexibla tidsramar men vara medvetna om att särskilt brådskande fall enligt artikel 96.2 b i avtalet och artikel 2.4 i denna bilaga kan komma att kräva en omedelbar reaktion.

4.   Parterna erkänner AVS-gruppens roll i den politiska dialogen på grundval av närmare bestämmelser som skall fastställas av AVS-gruppen och meddelas Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater.

5.   Parterna erkänner behovet av strukturerade och kontinuerliga samråd enligt artikel 96 i avtalet. Ministerrådet får utarbeta närmare bestämmelser för detta ändamål.”

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

SLUTAKT

De befullmäktigade för:

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG,

REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ESTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GREKLANDS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKES PRESIDENT,

IRLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ITALIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN CYPERNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LETTLANDS PRESIDENT,

REPUBLIKEN LITAUENS PRESIDENT,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERNS PRESIDENT,

MALTAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKES FÖRBUNDSPRESIDENT,

REPUBLIKEN POLENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN PORTUGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVENIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SLOVAKIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT,

KONUNGARIKET SVERIGES REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

fördragsslutande parter i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nedan kallad ”gemenskapen” under det att gemenskapens stater nedan kallas ”medlemsstater”,

och EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

de befullmäktigade för:

REPUBLIKEN ANGOLAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV ANTIGUA OCH BARBUDA,

SAMVÄLDET BAHAMAS STATSÖVERHUVUD,

BARBADOS STATSÖVERHUVUD,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV BELIZE,

REPUBLIKEN BENINS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BOTSWANAS PRESIDENT,

BURKINA FASOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN BURUNDIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAMERUNS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KAP VERDES PRESIDENT,

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

ISLAMISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN KOMORERNAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KONGOS PRESIDENT,

COOKÖARNAS REGERING,

REPUBLIKEN ELFENBENSKUSTENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN DJIBOUTIS PRESIDENT,

SAMVÄLDET DOMINICAS REGERING,

DOMINIKANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT,

STATEN ERITREAS PRESIDENT,

DEMOKRATISKA FÖRBUNDSREPUBLIKEN ETIOPIENS PRESIDENT,

SJÄLVSTÄNDIGA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN FIJIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GABONS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GAMBIAS PRESIDENT OCH STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN GHANAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV GRENADA,

REPUBLIKEN GUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUINEA-BISSAUS PRESIDENT,

REPUBLIKEN EKVATORIALGUINEAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN GUYANAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN HAITIS PRESIDENT,

JAMAICAS STATSÖVERHUVUD,

REPUBLIKEN KENYAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN KIRIBATIS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET LESOTHO,

REPUBLIKEN LIBERIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MADAGASKARS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALAWIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MALIS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MARSHALLÖARNAS REGERING,

ISLAMISKA REPUBLIKEN MAURETANIENS PRESIDENT,

REPUBLIKEN MAURITIUS PRESIDENT,

MIKRONESISKA FEDERATIONENS REGERING,

REPUBLIKEN MOÇAMBIQUES PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAMIBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN NAURUS REGERING,

REPUBLIKEN NIGERS PRESIDENT,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN NIGERIAS PRESIDENT,

NIUES REGERING,

REPUBLIKEN PALAUS REGERING,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SJÄLVSTÄNDIGA STATEN PAPUA NYA GUINEA,

REPUBLIKEN RWANDAS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT KITTS OCH NEVIS,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT LUCIA,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SAINT VINCENT OCH GRENADINERNA,

SJÄLVSTÄNDIGA STATEN SAMOAS STATSÖVERHUVUD,

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPES PRESIDENT,

REPUBLIKEN SENEGALS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SEYCHELLERNAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SIERRA LEONES PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV SALOMONÖARNA,

REPUBLIKEN SYDAFRIKAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SUDANS PRESIDENT,

REPUBLIKEN SURINAMS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV KONUNGARIKET SWAZILAND,

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TCHADS PRESIDENT,

REPUBLIKEN TOGOS PRESIDENT,

HANS MAJESTÄT KONUNG TAUFA'AHAU TUPOU IV AV TONGA,

REPUBLIKEN TRINIDAD OCH TOBAGOS PRESIDENT,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV TUVALU,

REPUBLIKEN UGANDAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN VANUATUS REGERING,

REPUBLIKEN ZAMBIAS PRESIDENT,

REPUBLIKEN ZIMBABWES REGERING,

vilka stater nedan kallas ”AVS-staterna”

å andra sidan,

församlade i Luxemburg den 25 juni 2005 för att underteckna avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000,

har vid undertecknandet av detta avtal antagit följande förklaringar som åtföljer denna slutakt:

Förklaring I

Gemensam förklaring om artikel 8 i Cotonouavtalet

Förklaring II

Gemensam förklaring om artikel 68 i Cotonouavtalet

Förklaring III

Gemensam förklaring om bilaga Ia

Förklaring IV

Gemensam förklaring om artikel 3.5 i bilaga IV

Förklaring V

Gemensam förklaring om artikel 9.2 i bilaga IV

Förklaring VI

Gemensam förklaring om artikel 12.2 i bilaga IV

Förklaring VII

Gemensam förklaring om artikel 13 i bilaga IV

Förklaring VIII

Gemensam förklaring om artikel 19a i bilaga IV

Förklaring IX

Gemensam förklaring om artikel 24.3 i bilaga IV

Förklaring X

Gemensam förklaring om artikel 2 i bilaga VII

Förklaring XI

Gemenskapens förklaring om artiklarna 4 och 58.2 i Cotonouavtalet

Förklaring XII

Gemenskapens förklaring om artikel 11a i Cotonouavtalet

Förklaring XIII

Gemenskapens förklaring om artikel 11b.2 i Cotonouavtalet

Förklaring XIV

Gemenskapens förklaring om artiklarna 28, 29, 30 och 58 i Cotonouavtalet och om artikel 6 bilaga IV

Förklaring XV

Europeiska unionens förklaring om bilaga Ia

Förklaring XVI

Gemenskapens förklaring om artiklarna 4.3, 5.7, 16.5, 16.6 och 17.2 i bilaga IV

Förklaring XVII

Gemenskapens förklaring om artikel 4.5 i bilaga IV

Förklaring XVIII

Gemenskapens förklaring om artikel 20 i bilaga IV

Förklaring XIX

Gemenskapens förklaring om artiklarna 34, 35 och 36 i bilaga IV

Förklaring XX

Gemenskapens förklaring om artikel 3 i bilaga VII

FÖRKLARING I

Gemensam förklaring om artikel 8 i Cotonouavtalet

När det gäller dialog på nationell eller regional nivå avses i artikel 8 i Cotonouavtalet med ”AVS‐gruppen” AVS‐ambassadörskommitténs trojka samt ordföranden i AVS‐underkommittén för politiska, sociala, humanitära och kulturella frågor. Med den gemensamma parlamentariska församlingen avses den gemensamma parlamentariska församlingens båda medordföranden eller deras företrädare.

FÖRKLARING II

Gemensam förklaring om artikel 68 i Cotonouavtalet

AVS — EG-ministerrådet kommer att, med tillämpning av bestämmelserna i artikel 100 i Cotonouavtalet, granska förslagen från AVS angående bilaga II till det avtalet om kortvariga fluktuationer i exportinkomster (FLEX).

FÖRKLARING III

Gemensam förklaring om bilaga Ia

Om avtalet om ändring av Cotonouavtalet inte har trätt i kraft den 1 januari 2008 skall samarbetet finansieras genom överskottet från nionde EUF och från tidigare EUF: er.

FÖRKLARING IV

Gemensam förklaring om artikel 3.5 i bilaga IV

Med ”speciella behov” avses i artikel 3.5 i bilaga IV behov som kan uppstå på grund av exceptionella eller oförutsedda omständigheter, exempelvis efter en kris. Med ”exceptionella resultat” avses en situation, dock ej inom ramen för översynen efter halva löptiden respektive efter löptidens slut, då åtaganden ingåtts för samtliga medel som anslagits till landet och en tilläggsfinansiering till det nationella vägledande programmet kan användas för effektiva strategier för fattigdomsminskning och på grundval av en sund ekonomisk förvaltning.

FÖRKLARING V

Gemensam förklaring om artikel 9.2 i bilaga IV

Med ”nya behov” avses i artikel 9.2 i bilaga IV behov som kan uppstå på grund av exceptionella eller oförutsedda omständigheter, exempelvis efter en kris. Med ”exceptionella resultat” avses en situation, dock ej inom ramen för översynen efter halva löptiden respektive efter löptidens slut, då åtaganden ingåtts för samtliga medel som anslagits till regionen och en tilläggsfinansiering till det regionala vägledande programmet kan användas för effektiva strategier för regional integration och på grundval av en sund ekonomisk förvaltning.

FÖRKLARING VI

Gemensam förklaring om artikel 12.2 i bilaga IV

Med ”nya behov” avses i artikel 12.2 i bilaga IV behov som kan uppstå på grund av exceptionella eller oförutsedda omständigheter, exempelvis nya åtaganden inom ramen för internationella initiativ eller behovet av att bemöta utmaningar som är gemensamma för AVS‐staterna.

FÖRKLARING VII

Gemensam förklaring om artikel 13 i bilaga IV

Med hänsyn till den särskilda geografiska situation som utmärker regionerna i Västindien och Stillahavsområdet får AVS-ministerrådet eller AVS-ambassadörskommittén, med avvikelse från artikel 13.2 a i bilaga IV, lämna in en särskild ansökan om finansiering avseende någon av dessa regioner.

FÖRKLARING VIII

Gemensam förklaring om artikel 19a i bilaga IV

Ministerrådet kommer, med tillämpning av artikel 100 i Cotonouavtalet, att granska de bestämmelser i bilaga IV som gäller kontraktstilldelning och genomförande av kontrakt, i syfte att godkänna dem innan avtalet om ändring av Cotonouavtalet träder i kraft.

FÖRKLARING IX

Gemensam förklaring om artikel 24.3 i bilaga IV

Samråd kommer att äga rum med AVS‐staterna före varje ändring av de gemenskapsregler som avses i artikel 24.3 i bilaga IV.

FÖRKLARING X

Gemensam förklaring om artikel 2 i bilaga VII

Med ”internationellt erkända standarder och normer” avses de standarder och normer som fastställts inom ramen för de instrument som nämns i ingressen till Cotonouavtalet.

FÖRKLARING XI

Gemenskapens förklaring om artiklarna 4 och 58.2 i Cotonouavtalet

I artiklarna 4 och 58.2 täcker uttrycket ”myndighetsorgan på lokal förvaltningsnivå” alla nivåer av decentralisering, inbegripet ”collectivités locales”.

FÖRKLARING XII

Gemenskapens förklaring om artikel 11a i Cotonouavtalet

Finansiellt och tekniskt bistånd som avser samarbete i kampen mot terrorism kommer att finansieras med andra medel än de som avsatts för att finansiera utvecklingssamarbete mellan AVS och EG.

FÖRKLARING XIII

Gemenskapens förklaring om artikel 11b.2 i Cotonouavtalet

Det är överenskommet att de åtgärder som avses i artikel 11b.2 i Cotonouavtalet kommer att vidtas inom en anpassad tidsram som beaktar varje lands särskilda begränsningar.

FÖRKLARING XIV

Gemenskapens förklaring om artiklarna 28, 29, 30 och 58 i Cotonouavtalet och om artikel 6 i bilaga IV

Tillämpningen av dessa bestämmelser om regionalt samarbete i fall då icke-AVS-länder är inblandade kommer att omfattas av tillämpningen av motsvarande bestämmelser inom ramen för gemenskapens finansiella instrument för samarbete med andra länder och regioner i världen. När dessa motsvarande bestämmelser trätt i kraft kommer gemenskapen att underrätta AVS-gruppen om det.

FÖRKLARING XV

Europeiska unionens förklaring om bilaga Ia

1.

Europeiska unionen förbinder sig att snarast möjligt och om möjligt före utgången av september 2005 lägga fram förslag om exakt belopp för den fleråriga finansieringsramen för samarbete inom ramen för det ändrade Cotonouavtalet och om vilken tidsperiod finansieringsramen skall omfatta.

2.

Den lägsta biståndsinsats som avses i punkt 2 i bilaga Ia garanteras, utan att detta påverkar AVS‐staternas möjligheter att få tillgång till ytterligare medel från andra, redan befintliga eller eventuellt tillkommande, finansieringsinstrument som syftar till att understödja åtgärder inom områden såsom akut humanitärt bistånd, livsmedelsförsörjning, fattigdomsrelaterade sjukdomar, stöd för genomförande av de ekonomiska partnerskapsavtalen, stöd till planerade åtgärder efter reformen av sockermarknaden samt åtgärder med anknytning till fred och stabilitet.

3.

Den frist (31 december 2007) som gäller för nya åtaganden med medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden skulle vid behov kunna omprövas.

FÖRKLARING XVI

Gemenskapens förklaring om artiklarna 4.3, 5.7, 16.5, 16.6 och 17.2 i bilaga IV

Dessa bestämmelser skall inte påverka medlemsstaternas roll i beslutsförfarandet.

FÖRKLARING XVII

Gemenskapens förklaring om artikel 4.5 i bilaga IV

Artikel 4.5 i bilaga IV och återgången till de normala förvaltningsförfarandena kommer att genomföras genom ett beslut av rådet på förslag av kommissionen. AVS-gruppen kommer att underrättas om detta beslut i vederbörlig ordning.

FÖRKLARING XVIII

Gemenskapens förklaring om artikel 20 i bilaga IV

Bestämmelserna i artikel 20 i bilaga IV kommer att genomföras i enlighet med principen om ömsesidighet med andra givare.

FÖRKLARING XIX

Gemenskapens förklaring om artiklarna 34, 35 och 36 i bilaga IV

De närmare arbetsuppgifterna för de personer som skall svara för förvaltnings‐ och genomförandeuppgifter avseende fondens medel skall anges i en procedurhandbok som kommer att bli föremål för samråd med AVS‐staterna i enlighet med artikel 12 i Cotonouavtalet. Handboken kommer att ställas till AVS-staternas förfogande när avtalet om ändring av Cotonouavtalet träder i kraft. Varje ändring av handboken kommer att behandlas på detta sätt.

FÖRKLARING XX

Gemenskapens förklaring om artikel 3 i bilaga VII

När det gäller de närmare bestämmelser som avses i artikel 3 i bilaga VII skall den ståndpunkt som Europeiska unionens råd skall inta i ministerrådet grundas på ett förslag från kommissionen.