ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 286

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
28 oktober 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1719/2005 av den 27 oktober 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

1

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

28.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1719/2005

av den 27 oktober 2005

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artiklarna 9 och 12 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I syfte att på en och samma gång tillgodose kraven i samband med Gemensamma tulltaxan, statistiken över gemenskapens utrikeshandel och annan gemenskapspolitik rörande import eller export av varor upprättades genom förordning (EEG) nr 2658/87 en varunomenklatur, nedan kallad Kombinerade nomenklaturen.

(2)

För att tillgodose behovet av en förenklad lagstiftning bör Kombinerade nomenklaturen moderniseras och dess struktur anpassas.

(3)

Det är nödvändigt att ändra Kombinerade nomenklaturen för att ta hänsyn till följande: förändrade behov i samband med statistik och handelspolitik, ändringar som gjorts för att fullgöra internationella åtaganden, den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom handeln, behovet av att förenhetliga texter eller göra dem tydligare samt när det gäller språkversionerna för vissa medlemstater som anslöt sig 2004, behovet av terminologiska justeringar så att tullterminologin blir konsekvent.

(4)

I enlighet med artikel 12 i förordning (EEG) nr 2658/87 bör bilaga I till den förordningen ersättas, med verkan från och med den 1 januari 2006, med den fullständiga versionen av Kombinerade nomenklaturen, tillsammans med de autonoma och konventionella tullsatserna, i dess lydelse efter de åtgärder som vidtagits av rådet eller kommissionen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27. oktober 2005.

På kommissionens vägnar

László KOVÁCS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 493/2005 (EUT L 82, 31.3.2005, s. 1).


BILAGA I

KOMBINERADE NOMENKLATUREN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1 – INLEDANDE BESTÄMMELSER

Avsnitt I – Allmänna bestämmelser

A.

Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

B.

Allmänna bestämmelser om tullsatser

C.

Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

Avsnitt II – Särskilda bestämmelser

A.

Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

B.

Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg

C.

Farmaceutiska produkter

D.

Schablontullsats

E.

Behållare och förpackningsmaterial

F.

Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet

Tecken, förkortningar och symboler

Extra mängdenheter

DEL 2 – TULLTAXAN

Kapitel

Avdelning I

Levande djur; animaliska produkter

1

Levande djur

2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Avdelning II

Vegetabiliska produkter

6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

9

Kaffe, te, matte och kryddor

10

Spannmål

11

Produkter från kvarnindustrin; malt, stärkelse; inulin; vetegluten

12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

13

Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter

14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Avdelning III

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer

Avdelning IV

Beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur

17

Socker och sockerkonfektyrer

18

Kakao och kakaoberedningar

19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

21

Diverse ätbara beredningar

22

Drycker, sprit och ättika

23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning

Avdelning V

Mineraliska produkter

25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement

26

Malm, slagg och aska

27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer

Avdelning VI

Produkter av kemiska och närstående industrier

28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper

29

Organiska kemikalier

30

Farmaceutiska produkter

31

Gödselmedel

32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch

33

Eteriska oljor och resinoider, parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel

34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

37

Varor för foto- eller kinobruk

38

Diverse kemiska produkter

Avdelning VII

Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror

39

Plaster och plastvaror

40

Gummi och gummivaror

Avdelning VIII

Oberedda hudar och skinn; läder, pälsskinn samt varor av dessa material; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder

42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material

Avdelning IX

Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

44

Trä och varor av trä; träkol

45

Kork och varor av kork

46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Avdelning X

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor); papper och papp samt varor av papper eller papp

47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)

48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar

Avdelning XI

Textilvaror

50

Natursilke

51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel

52

Bomull

53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn

54

Konstfilament

55

Konststapelfibrer

56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter

57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier

59

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader; textilvaror för tekniskt bruk

60

Dukvaror av trikå

61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser, begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump

Avdelning XII

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår

64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar

65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar

67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Avdelning XIII

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror

68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

69

Keramiska produkter

70

Glas och glasvaror

Avdelning XIV

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt

Avdelning XV

Oädla metaller och varor av oädel metall

72

Järn och stål

73

Varor av järn eller stål

74

Koppar och varor av koppar

75

Nickel och varor av nickel

76

Aluminium och varor av aluminium

77

(Reserverad för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet)

78

Bly och varor av bly

79

Zink och varor av zink

80

Tenn och varor av tenn

81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar

83

Diverse varor av oädel metall

Avdelning XVI

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor

85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater

Avdelning XVII

Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel, stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag

87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till fordon

88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

89

Fartyg samt annan flytande materiel

Avdelning XVIII

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument; delar och tillbehör till sådana artiklar

90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar

91

Ur och delar till ur

92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument

Avdelning XIX

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

93

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

Avdelning XX

Diverse varor

94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar

96

Diverse artiklar

Avdelning XXI

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

98

Utförsel av hela industrianläggningar

99

(Reserverat för speciella ändamål som bestäms av gemenskapens behöriga myndigheter)

DEL 3 – TAXEBILAGOR

Avdelning I – Jordbruksbilagor

Bilaga 1

Jordbrukskomponenter (EA), tilläggstull på socker (AD S/Z) och tilläggstull på mjöl (AD F/M)

Bilaga 2

Produkter för vilka ett ingångspris tillämpas

Avdelning II – Förteckning över farmaceutiska ämnen för vilka tullfrihet medges

Bilaga 3

Förteckning över internationella generiska benämningar (INN) som fastställts för farmaceutiska ämnen av Världshälsoorganisationen och som är tullfria

Bilaga 4

Förteckning över de prefix och suffix som kombinerade med de internationella generiska benämningarna i bilaga 3 beskriver de senares salter, estrar eller hydrater. Dessa salter, estrar och hydrater är befriade från tull på villkor att de kan klassificeras under samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN

Bilaga 5

Salter, estrar och hydrater av INN vilka inte klassificeras under samma HS-nummer som motsvarande INN och som är tullfria

Bilaga 6

Förteckning över farmaceutiska mellanprodukter, dvs. sammansättningar som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter och som är tullfria

Avdelning III – Kvoter

Bilaga 7

WTO-tullkvoter som skall öppnas av de behöriga gemenskapsmyndigheterna

Avdelning IV – Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd varors beskaffenhet

Bilaga 8

Varor som är olämpliga som livsmedel

Bilaga 9

Intyg

DEL 1

INLEDANDE BESTÄMMELSER

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

A.   Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen

Vid klassificering av varor enligt Kombinerade nomenklaturen skall följande gälla:

1.

Benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är endast vägledande. Klassificeringen skall bestämmas med ledning av lydelsen av HS-numren (med fyrställig sifferkod), av anmärkningarna till avdelningarna eller kapitlen och, om inte annat föreskrivs i HS-numren eller i anmärkningarna, med ledning av följande bestämmelser.

2.

a)

Anges en viss vara i ett HS-nummer skall varan klassificeras enligt detta HS-nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigarbetade varans huvudsakliga karaktär. En komplett eller färdigarbetad vara (eller en vara som enligt denna regel skall klassificeras som komplett eller färdigarbetad), som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, skall klassificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan.

b)

Anges ett visst material eller ämne i ett HS-nummer skall materialet eller ämnet klassificeras enligt detta HS-nummer även i blandning eller förening med andra material eller ämnen. Anges varor av ett visst material eller ämne i ett HS-nummer skall varor som helt eller delvis består av detta material eller ämne klassificeras enligt detta HS-nummer. Klassificeringen av varor som består av mer än ett material eller ämne regleras närmare av regel 3.

3.

När vid tillämpning av regel 2 b, eller i annat fall, två eller flera HS-nummer kan komma ifråga för en vara gäller följande:

a)

Det HS-nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen skall tillämpas framför ett HS-nummer som har en mera allmän varubeskrivning. När det i var och en av två eller flera HS-nummer anges endast en del av de material eller ämnen som ingår i en blandning eller i en sammansatt vara eller endast en del av de artiklar som ingår i en sats för försäljning i detaljhandeln, skall dock dessa HS-nummer anses ha lika specificerad varubeskrivning, även om ett av HS-numren ger en fullständigare eller noggrannare beskrivning än något av de andra.

b)

Blandningar, varor som består av olika material eller är sammansatta av olika beståndsdelar samt varor i satser för försäljning i detaljhandeln vilka inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a, skall såvitt möjligt klassificeras som om de bestod av det material eller den beståndsdel som ger blandningen, varan eller satsen dess huvudsakliga karaktär.

c)

När en vara inte kan klassificeras med ledning av 3 a eller 3 b, skall det HS-nummer tillämpas som står sist av de HS-nummer som skäligen kan komma ifråga.

4.

Varor som inte kan klassificeras med ledning av ovanstående, skall klassificeras enligt det HS-nummer som är tillämpligt för närmast liknande vara.

5.

Förutom ovanstående bestämmelser skall följande regler gälla för nedanstående varor:

a)

Fodral, etuier och väskor till kameror, musikinstrument, vapen, ritbestick eller smycken samt liknande förvaringsartiklar som dels är speciellt utformade eller inredda för att innehålla ett visst föremål eller en viss sats av föremål, dels är lämpliga att användas under lång tid och dels föreligger tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda, skall klassificeras tillsammans med dessa föremål, under förutsättning att de är av sådana slag som i normala fall försäljs tillsammans med dessa. Denna regel behöver dock inte tillämpas för förvaringsartiklar som ger det hela dess huvudsakliga karaktär.

b)

Om inte annat följer av regel 5 a skall förpackningsmaterial och förpackningar (1) i vilka varor är förpackade klassificeras tillsammans med varorna om de är av sådan typ som normalt används för varan i fråga. Denna regel behöver dock inte tillämpas när det tydligt framgår att förpackningsmaterialet eller förpackningen lämpar sig för upprepad användning.

6.

Klassificeringen av varor enligt de olika undernumren till ett HS-nummer skall bestämmas med ledning av undernumrens lydelse, av anmärkningarna till dessa undernummer och av ovanstående regler i tillämpliga delar, varvid gäller att endast varubeskrivningar på samma siffernivå skall jämföras med varandra. Vid tillämpningen av denna regel skall anmärkningarna till den berörda avdelningen och det berörda kapitlet också beaktas, om inte omständigheterna kräver annat.

B.   Allmänna bestämmelser om tullsatser

1.

De tullsatser som är tillämpliga på importerade varor med ursprung i länder som är avtalsslutande parter till Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) eller med vilka Europeiska gemenskapen har avtal som innehåller en klausul om mest gynnadnation skall vara de konventionella tullsatser som anges i kolumn 3 i tulltaxan. Om inte omständigheterna kräver annat är dessa konventionella tullsatser tillämpliga på varor, andra än dem som anges ovan, som importeras från tredje land.

De konventionella tullsatser som återges i kolumn 3 är tillämpliga fr.o.m. 1 januari 2006.

I de fall då det finns autonoma tullsatser som är lägre än de konventionella tillsatserna, skall de autonoma tillsatserna, vilka indikeras via en fotnot, tillämpas.

2.

Punkt 1 skall inte tillämpas om särskilda autonoma tullsatser anges i fråga om varor med ursprung i vissa länder eller om förmånstullsatser är tillämpliga enligt avtal.

3.

Punkterna 1 och 2 hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa andra tullsatser än de som anges i Gemensamma tulltaxan, om tillämpningen av dessa andra tullsatser är berättigad enligt gemenskapsrätten.

4.

De tullsatser som är angivna som procentsatser är värdetullsatser.

5.

Förkortningen EA innebär att varorna i fråga skall beläggas med en jordbrukskomponent som fastställs enligt bilaga 1.

6.

Förkortningen ”AD S/Z” eller ”AD F/M” i kapiten 17–19 innebär att den högsta tullsatsen består av en värdetullsats plus en tilläggstullsats för vissa slag av socker eller för mjöl. Denna tilläggstullsats fastställs enligt bilaga 1.

7.

Förkortningen ”€/ % vol/hl” i kapitel 22 innebär att en specifik tull, uttryckt i euro, skall beräknas för varje volymprocent alkohol per hektoliter. Således skall en dryck som innehåller 40 volymprocent alkohol taxeras på följande sätt:

”1 €/ % vol/hl” = € 1 × 40, vilket ger en tull på 40 € per hektoliter, eller

”1 €/ % vol/hl + 5 €/hl” = € 1 × 40 plus 5 €, vilket ger en tull på 45 € per hektoliter.

Om dessutom förkortningen ”MIN” för minimivärde anges, t.ex. ”1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl”, innebär det att den tull som beräknats med stöd av ovannämnda bestämmelse skall jämföras med minimitullen, t.ex. ”9 €/hl”, och att den högsta av dessa två skall tillämpas.

C.   Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

1.

Om inget annat anges, skall de bestämmelser som gäller tullvärde tillämpas för att fastställa, förutom värdet för bestämmande av värdetullsatser, de värden som skall användas för att bestämma omfattningen av vissa nummer eller undernummer.

2.

Den tullpliktiga vikten, när det gäller varor som taxeras efter vikt, och den vikt som används för att fastställa omfattningen av vissa nummer eller undernummer skall vara följande:

a)

Vid angivande av bruttovikt, den sammanlagda vikten av varorna och allt förpackningsmaterial och annat emballage.

b)

Vid angivande av nettovikt eller endast vikt utan precisering, vikten av själva varorna utan något slag av förpackningsmaterial och annat emballage.

3.

Motvärdet till euro i nationella valutor för medlemsstater, andra än deltagande medlemsstater såsom definierat i rådets förordning (EG) nr 974/98 (2) (nedan kallade ”inte deltagande medlemsstater”), skall fastställas i enlighet med artikel 18 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (3).

4.

Gynnsam behandling i tullhänseende av vissa varor på grund av deras särskilda användning:

Om den tillämpliga importtullen enligt ordningen för varor som skall användas för ett särskilt ändamål inte är lägre än den importtull som annars skulle tillämpas på varorna, skall dessa varor klassificeras enligt det nummer som gäller för den särskilda användningen utan att de bestämmelser som avses i artiklarna 291–300 i förordning (EEG) nr 2454/93 (EUT L 253, 11.10.1993) tillämpas.

AVSNITT II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

A.   Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

1.

Tullbefrielse skall medges för varor som är avsedda att ingå i de båtar eller andra fartyg som anges i följande tabell och som är avsedda att användas för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt för varor som är avsedda att användas till montering eller utrustning av sådana båtar och andra fartyg.

2.

Tullbefrielse skall medges för följande varor:

a)

Varor avsedda att användas ombord på borrnings- eller produktionsplattformar:

1)

stationära, ur nr 8430 49 installerade i eller utanför medlemsstaternas territorialvatten,

2)

eller flytande eller nedsänkbara, nr 8905 20,

för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt varor som är avsedda som utrustning till nämnda plattformar.

Även sådana varor som motorbränsle, oljor och gas, vilka behövs för driften av maskiner och apparater som inte är avsedda för ständigt bruk och som inte är en integrerad del av plattformarna och som används ombord på dessa plattformar för deras konstruktion, reparation, underhåll, ombyggnad eller utrustning skall också anses vara avsedda att ingå i borrnings- eller produktionsplattformar.

b)

Slangar, rör, kablar och anslutningsdelar som förbinder dessa borrnings- eller produktionsplattformar med fastlandet.

KN-nr

Varuslag

(1)

(2)

8901

Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran

8901 10

Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag

8901 10 10

För öppen sjö

8901 20

Tankfartyg

8901 20 10

För öppen sjö

8901 30

Kyl- och frysfartyg, andra än sådana enligt nr 8901 20

8901 30 10

För öppen sjö

8901 90

Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både person- och godsbefordran

8901 90 10

För öppen sjö

8902 00

Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter

 

För öppen sjö

8902 00 12

Med bruttodräktighet av mer än 250

8902 00 18

Med bruttodräktighet av högst 250

8903

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter

 

Andra

8903 91

Segelbåtar, även med hjälpmotor

8903 91 10

För öppen sjö

8903 92

Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor

8903 92 10

För öppen sjö

8904 00

Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg

8904 00 10

Bogserbåtar

 

Fartyg för påskjutning

8904 00 91

För öppen sjö

8905

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar

8905 10

Mudderverk

8905 10 10

För öppen sjö

8905 90

Andra slag

8905 90 10

För öppen sjö

8906

Andra farkoster, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än roddbåtar

8906 10 00

Krigsfartyg

 

Andra slag

8906 90 10

För öppen sjö

3.

Tullbefrielse skall gälla enligt villkoren i tillämpliga gemenskapsbestämmelser i fråga om tullkontroll av sådana varors användning.

B.   Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg

1.

Tullbefrielse gäller för

civila luftfartyg,

vissa varor avsedda att användas i civila luftfartyg och att införlivas med sådana under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modifiering eller omformning,

markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa.

Dessa varor omfattas av de nummer som förtecknas i tabellerna i punkt 5.

2.

Vid tillämpning av punkt 1 första och andra strecksatserna skall med uttrycket civila luftfartyg avses andra luftfartyg än de som används i medlemsstaterna inom försvarsmakten eller liknande och som är försedda med militär eller icke-civil beteckning.

3.

Vid tillämpning av punkt 1 andra strecksatsen skall uttrycket avsedda att användas i civila luftfartyg innefatta varor avsedda att användas i markträningsapparater för civil flygutbildning.

4.

För tullbefrielse erfordras att de villkor som anges i relevanta gemenskapsbestämmelser i fråga om tullkontroll av hur dessa varor används är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 [EUT L 253, 11.10.1993, s. 1) i inledande bestämmelserna].

5.

Varor som kan komma i fråga för tullbefrielse omfattas av följande nummer:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

För följande undernummer skall tullbefrielse för användning i civila luftfartyg endast beviljas för de varor som anges i kolumn 2:

Undernummer

Varuslag

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Försedda med kopplingsanordningar

4008 29

Profilerade stänger och strängar, avpassade

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Sådana som är lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

För tekniska ändamål

4504 90, 4823 90

Packningar, tätningar o.d.

6813 10, 6813 90

På basis av asbest eller andra mineraliska ämnen

7007 21

Vindrutor utan inramning

7312 10, 7312 90

Med anslutningar eller som färdiga artiklar

7322 90

Varmluftgeneratorer och varmluftsfördelare (med undantag av delar därtill)

7324 90

Sanitetsgods (med undantag av delar därtill)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

Försedda med kopplingsanordningar, sådana som är lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

8108 90

Rör med röranslutningar, och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor

8415 90

För luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 81, 8415 82 eller 8415 83

8419 90

Delar till värmeväxlare

8479 89

Hydropneumatiska batterier; mekaniska reverseranordningar för jetmotorer; speciella toaletter; luftfuktnings- och luftavfuktningsapparater; icke-elektriska skruvmekanismer; icke-elektriska startmotorer; pneumatiska startapparater för turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer; icke-elektriska vindrutetorkare; icke-elektriska apparater för propellerinställning

8501 20, 8501 40

Med en uteffekt av mer än 735 W men högst 150 kW

8501 31

Med en uteffekt av mer än 735 W, likströmsgeneratorer

8501 33

Motorer med en uteffekt av högst 150 kW samt generatorer

8501 34 92, 8501 34 90

Generatorer

8501 51

Med en uteffekt av mer än 735 W

8501 53

Med en uteffekt av högst 150 kW

8516 80

Endast sammanbyggda med en enkel isolerstomme och elektriska anslutningskontakter, för förhindrande av isbildning eller för avisning

8522 90

Komponenter till apparater enligt nr 8520 90 bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter

8525 20

För radiotelegrafi eller radiotelefoni

8527 90

För radiotelefoni eller radiotelegrafi

8529 90

Komponenter till apparater enligt nr 8526 bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter

8543 89

Färdskrivare, elektriska synkronisatorer och omvandlare; avfrostnings- och avimningsanordningar med elektriska motstånd

8543 90

Komponenter till färdskrivare bestående av två eller flera inbördes förbundna delar eller komponenter

8803 90 90

Inbegripet segelflygplan

9014 90

Till instrument enligt nr 9014 10 eller 9014 20

9020 00

Inte delar

9029 10

Elektriska eller elektroniska varvräknare

9029 90

Till varvräknare, hastighetsmätare och takometrar

9031 90

Enligt nr 9031 80

9109 19, 9109 90

Med en bredd eller diameter av högst 50 mm

9401 10

Utan läderöverdrag

9405 10, 9405 60

Av oädel metall eller av plast

9405 92, 9405 99

Till artiklar enligt nr 9405 10 eller 9405 60

6)

De varor som anges under punkt 5 införs i TARIC med undernummer och med en fotnot med följande lydelse: ”För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 [EUT L 253, 11.10.1993, s. 1] och efterföljande ändringar).”

C.   Farmaceutiska produkter

1.

Tullbefrielse gäller för farmaceutiska produkter av följande kategorier:

1)

De farmaceutiska ämnen som omfattas av CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) och de internationella generiska benämningar (INN) som förtecknas i bilaga 3.

2)

De salter, estrar eller hydrater av INN som betecknas genom en kombination av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga 4, under förutsättning att dessa produkter kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.

3)

De salter, estrar eller hydrater av INN som förtecknas i bilaga 5 och inte kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.

4)

De farmaceutiska mellanprodukter som förtecknas i bilaga 6, identifierbara genom ett kemiskt namn och ett CAS RN, och som används för framställning av färdiga farmaceutiska produkter.

2.

Särskilda fall:

1)

INN omfattar endast de ämnen vilka är upptagna i förteckningen över rekommenderade och föreslagna INN:s som publiceras av Världshälsoorganisationen (WHO). När antalet ämnen som omfattas av INN är färre än de som omfattas av CAS RN, kan endast de ämnen som omfattas av INN komma i fråga för tullbefrielse.

2)

När en produkt i bilaga 3 eller 6 identifieras med hjälp av ett CAS RN som motsvarar en specifik isomer, kan endast denna isomer beviljas tullbefrielse.

3)

De dubbelderivat (salter, estrar eller hydrater) av INN, som betecknas genom en kombination av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga 4 omfattas av tullbefrielsen, under förutsättning att dessa produkter kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN.

exempel: alaninmetylester, hydroklorid

4)

Om en INN i bilaga 3 är ett salt (eller en ester) omfattas inget annat salt (ingen annan ester) av den syra som motsvarar den INN det gäller av tullbefrielse.

exempel: oxprenoatkalium (INN): tullfri

oxprenoatnatrium: inte tullfri

D.   Schablontullsats

1.

Tull skall debiteras enligt en schablonvärdetullsats på 3,5 % av värdet för varor

i sändningar som skickas från en privatperson till en annan, eller

i en resandes personliga reseutrustning,

under förutsättning att införseln av dessa varor inte sker i kommersiellt syfte.

Denna schablontullsats på 3,5 % skall tillämpas under förutsättning att värdet av de importtullbelagda varorna inte överskrider 350 € per sändning eller per resande.

En sådan schablontulltaxering skall inte tillämpas på varor enligt kapitel 24 vilka ingår i en sändning eller i en resandes personliga reseutrustning i kvantiteter som överstiger dem som fastställs i artikel 31 eller i artikel 46 i förordning (EEG) nr 918/83 (4).

2.

Införsel av varor skall inte anses ske i kommersiellt syfte om följande gäller:

a)

Varorna skall ingå i sändningar som sänds av en privatperson till en annan och dessa sändningar

skall vara av tillfällig natur,

skall innehålla varor enbart avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk och varornas art eller mängd skall inte tyda på något kommersiellt syfte,

skall sändas till mottagaren av avsändaren utan någon som helst betalning.

b)

Varorna skall ingå i resandes personliga reseutrustning och införseln

skall vara av tillfällig natur, och

skall omfatta uteslutande varor för resandes eller deras familjers personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor, och varornas art eller mängd skall inte tyda på något kommersiellt syfte.

3.

Schablontullsatsen skall inte tillämpas på varor som införs enligt de villkor som anges i punkterna 1 och 2 om den berättigade personen, innan schablontullsats har tillämpats på varorna, har begärt att de skall beläggas med de tullar som är tillämpliga på varorna. Alla varorna i sändningen skall då taxeras enligt de importtullar som är tillämpliga på dem, med beaktande av den tullfria införsel som föreskrivs enligt artiklarna 29–31 och 45–49 i förordning (EEG) nr 918/83.

I första stycket avses med importtullar både tullar och avgifter med motsvarande verkan och andra avgifter vid import enligt den gemensamma jordbrukspolitiken eller enligt särskilda arrangemang för vissa varor som tillverkats genom bearbetning av jordbruksprodukter.

4.

Icke deltagande medlemsstater får avrunda det belopp som blir resultatet vid omräkning av beloppet 350 € till nationella valutor.

5.

Icke deltagande medlemsstater får behålla motsvarigheten i nationell valuta till beloppet 350 € oförändrat, om vid den årliga kursjustering som anges i artikel 18.2 i förordning (EEG) nr 2913/92, omräkningen av detta belopp, före den avrundning som anges i punkt 4, resulterar i en ändring av beloppet i nationell valuta som är mindre än 5 % eller i en sänkning av beloppet.

E.   Behållare och förpackningsmaterial

Följande bestämmelser är tillämpliga på sådana behållare och sådant förpackningsmaterial som avses i de allmänna tolkningsreglerna 5 a och 5 b och som börjar omsättas fritt vid samma tidpunkt som de varor behållarna innehåller eller presenteras tillsammans med:

1.

När behållare och förpackningsmaterial klassificeras tillsammans med varorna enligt bestämmelserna i den allmänna tolkningsregeln 5 skall de

a)

tullbeläggas enligt samma tullsats som varorna

om dessa varor är belagda med värdetull, eller

om de skall inbegripas i varornas tullpliktiga vikt,

b)

införas tullfritt

om varorna är tullfria,

om varorna är tullpliktiga på annat sätt än enligt vikt eller värde, eller

om behållarna och förpackningsmaterialet inte skall inbegripas i varornas tullpliktiga vikt.

2.

Om behållare och förpackningsmaterial som omfattas av bestämmelserna i punkt 1 a och 1 b ovan innehåller eller presenteras med varor med flera olika varubeskrivningar i tulltaxan skall, när behållarna och förpackningsmaterialets tullpliktiga vikt eller värde bestäms, deras vikt och värde fördelas på alla varor i förhållande till vikten eller värdet av var och en av dessa varor.

F.   Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet

1.

Följande varor kan på vissa villkor beviljas gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av sin beskaffenhet:

Vissa varor som är olämpliga som livsmedel.

Vissa utsäden.

Okonfektionerad siktduk.

Vissa bordsdruvor, ostfonduer, tobakstyper och nitrater.

Dessa varor omfattas av undernummer (5) med en fotnot med följande lydelse: ”För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i Inledande bestämmelser är uppfyllda.”

2.

De som livsmedel olämpliga varor för vilka gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas som en följd av deras beskaffenhet förtecknas i bilaga 8, tillsammans med de undernummer enligt vilka de klassificeras och med benämningarna på och kvantiteterna av de denatureringsmedel som används. Sådana varor skall anses som olämpliga som livsmedel om de blandas homogent med denatureringsmedlet och det inte är ekonomiskt lönsamt att separera varorna från denatureringsmedlet.

3.

Följande varor kan klassificeras enligt de relevanta undernumren för utsäde, under förutsättning att de uppfyller villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser:

Sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris och sorghumhybrider för utsäde: rådets direktiv 66/402/EEG (6).

Utsädespotatis: rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 (7).

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för utsäde: rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 (8).

För sådana slag av sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris, sorghumhybrider, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för vilka jordbruksbestämmelserna inte är tillämpliga kan gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet dock beviljas enbart om det klart påvisas att varorna är avsedda att användas som utsäde.

4.

Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för okonfektionerad siktduk, under förutsättning att den är försedd med outplånliga märken som gör att den identifieras såsom avsedd för siktning eller liknande industriellt bruk.

5.

Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för vissa bordsdruvor, ostfonduer, tobakstyper eller nitrater, under förutsättning att ett vederbörligen påtecknat intyg företes. De bestämmelser som är tillämpliga och förlagor för intyg finns i bilaga 9.

TECKEN, FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER

avser nya nummer

avser nummer använda föregående år men med annan omfattning

AD F/M

tilläggstull på mjöl

AD S/Z

tilläggstull på socker

b/f

flaska

cm/s

centrimeter per sekund

EA

jordbrukskomponent

euro

INN

internationell generisk benämning

INNM

modifierad internationell generisk benämning

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen

Kbit

1 024 bitar

kg/br

kilogram bruttovikt

kg/net

kilogram nettovikt

kg/net eda

kilogram avrunnen nettovikt

kg/net mas

kilogram, netto torrsubstans

MAX

maximum

Mbit

1 048 576 bitar

MIN

minimum

ml/g

milliliter per gram

mm/s

millimeter per sekund

RON

Research octane number

Anmärkning:

HS-nummer som är satt inom hakparentes i kolumn 1 i tulltaxan har upphört att gälla (t.ex. nr [1519]).

EXTRA MÄNGDENHETER

c/k

karat (1 karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

antal celler

ct/l

lastförmåga i ton (9)

g

gram

gi F/S

gram klyvbara isotoper

GT

bruttodräktighet

kg C5H14ClNO

kilogram kolinklorid

kg H2O2

kilogram väteperoxid

kg K2O

kilogram kaliumoxid

kg KOH

kilogram kaliumhydroxid

kg met.am.

kilogram metylaminer

kg N

kilogram kväve

kg NaOH

kilogram natriumhydroxid (kaustik soda)

kg/net eda

kilogram avrunnen nettovikt

kg P2O5

kilogram fosforpentaoxid

kg 90 % sdt

kilogram torrvikt (med torrvikt avses varans vikt vid en beräknad vattenhalt av 10 %)

kg U

kilogram uran

1 000 kWh

tusen kilowattimmar

l

liter

1 000 l

tusen liter

l alc. 100 %

liter ren (100 %) alkohol

m

meter

m2

kvadratmeter

m3

kubikmeter

1 000 m3

tusen kubikmeter

pa

antal par

p/st

styck

100 p/st

hundra styck

1 000 p/st

tusen styck

TJ

terajoule (total värmeenergi)

DEL 2

TULLTAXAN

AVDELNING I

LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER

Anmärkningar

1.

Om inte annat föreskrivs skall i denna avdelning ett omnämnande av ett visst djursläkte eller en viss djurart också avse unga djur av det släktet eller den arten.

2.

Om inte annat föreskrivs skall i hela tulltaxan med torkade produkter också avses produkter som har dehydratiserats, evaporerats eller frystorkats.

KAPITEL 1

LEVANDE DJUR

Anmärkning

1.

Detta kapitel omfattar alla levande djur utom

a)

fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt nr 0301, 0306 och 0307,

b)

kulturer av mikroorganismer och andra produkter enligt nr 3002,

c)

djur enligt nr 9508.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor

 

 

0101 10

Renrasiga avelsdjur

 

 

0101 10 10

Hästar (10)

Fri

p/st

0101 10 90

Andra

7,7

p/st

0101 90

Andra

 

 

 

Hästar

 

 

0101 90 11

För slakt (11)

Fri

p/st

0101 90 19

Andra

11,5

p/st

0101 90 30

Åsnor

7,7

p/st

0101 90 90

Mulor och mulåsnor

10,9

p/st

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur

 

 

0102 10

Renrasiga avelsdjur (12)

 

 

0102 10 10

Kvigor (hondjur som inte har kalvat)

Fri

p/st

0102 10 30

Kor

Fri

p/st

0102 10 90

Andra

Fri

p/st

0102 90

Andra

 

 

 

Tamboskap

 

 

0102 90 05

Med en vikt av högst 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg

 

 

0102 90 21

För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg

 

 

0102 90 41

För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Med en vikt högre än 300 kg

 

 

 

Kvigor (hondjur som inte har kalvat)

 

 

0102 90 51

För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Kor

 

 

0102 90 61

För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Andra

 

 

0102 90 71

För slakt

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

Andra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

Andra

Fri

p/st

0103

Levande svin

 

 

0103 10 00

Renrasiga avelsdjur (14)

Fri

p/st

 

Andra

 

 

0103 91

Vägande mindre än 50 kg

 

 

0103 91 10

Tamsvin

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

Andra

Fri

p/st

0103 92

Vägande 50 kg eller mer

 

 

 

Tamsvin

 

 

0103 92 11

Suggor som fått grisar minst en gång och som väger minst 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

Andra

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

Andra slag

Fri

p/st

0104

Levande får och getter

 

 

0104 10

Får

 

 

0104 10 10

Renrasiga avelsdjur (15)

Fri

p/st

 

Andra

 

 

0104 10 30

Lamm (upp till ett år gamla)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

Andra

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

Getter

 

 

0104 20 10

Renrasiga avelsdjur (13)

3,2

p/st

0104 20 90

Andra

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

 

 

 

Vägande högst 185 g

 

 

0105 11

Höns av arten Gallus domesticus

 

 

 

Kycklingar av honkön för avel och fortplantning

 

 

0105 11 11

Värphöns

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

Andra

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Andra

 

 

0105 11 91

Värphöns

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

Andra

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Kalkoner

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

Andra

 

 

0105 19 20

Gäss

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Ankor och pärlhöns

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Andra slag

 

 

0105 92 00

Höns av arten Gallus domesticus vägande högst 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

Höns av arten Gallus domesticus vägande mer än 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

Andra

 

 

0105 99 10

Ankor

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

Gäss

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

Kalkoner

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

Pärlhöns

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Andra levande djur

 

 

 

Däggdjur

 

 

0106 11 00

Primater

Fri

p/st

0106 12 00

Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia)

Fri

p/st

0106 19

Andra

 

 

0106 19 10

Tamkaniner

3,8

p/st

0106 19 90

Andra

Fri

0106 20 00

Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

Fri

p/st

 

Fåglar

 

 

0106 31 00

Rovfåglar

Fri

p/st

0106 32 00

Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapegojor och kakaduor)

Fri

p/st

0106 39

Andra

 

 

0106 39 10

Duvor

6,4

p/st

0106 39 90

Andra

Fri

0106 90 00

Andra

Fri

KAPITEL 2

KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER

Anmärkning

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

produkter av sådana slag som är nämnda i nr 0201–0208 och 0210, otjänliga eller olämpliga som livsmedel,

b)

tarmar, blåsor och magar av djur (nr 0504) samt djurblod (nr 0511 eller 3002),

c)

animaliskt fett, annat än produkter enligt nr 0209 (kapitel 15).

Kompletterande anmärkningar

1.

A.

I nr 0201 och 0202 gäller följande:

a)

Med hela slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur enligt nr 0201 10 och 0202 10 förstås hela slaktkroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan huvud, med eller utan fötter och med eller utan andra delar. Om slaktkropparna importeras utan huvud, skall detta vara avskuret från kroppen mellan atlaskotan och skallbenet. Om slaktkropparna importeras utan fötter, skall dessa ha skurits av vid den övre eller nedre fotleden. Med hel slaktkropp förstås även den främre delen av slaktkroppen med samtliga ben, hals och bog, med mer än tio par revben.

b)

Med halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur enligt nr 0201 10 och 0202 10 förstås produkter erhållna genom symmetrisk delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-, bröst-, länd- och korskota och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen. Med halv slaktkropp förstås även den främre delen av den halva slaktkroppen med samtliga ben, hals och bog, med mer än tio revben.

c)

Med kompenserade kvartsparter enligt nr 0201 20 20 och 0202 20 10 förstås varor bestående av

framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med tio revben och bakkvartsparter med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen med tre revben, eller

framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med fem revben, med hela kållappen och bringan och bakkvartsparter med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen med åtta avskurna revben.

Framkvartsparter och bakkvartsparter som utgör kompenserade kvartsparter skall importeras samtidigt och i samma antal och den sammanlagda vikten av framkvartsparterna skall vara den samma som bakkvartsparternas sammanlagda vikt. Emellertid tillåts en skillnad mellan vikten av sändningens två delar om den inte överstiger 5 % av vikten av den tyngsta delen (framkvartsparter eller bakkvartsparter).

d)

Med sammanhängande framkvartsparter enligt nr 0201 20 30 och 0202 20 30 förstås den främre delen av en slaktkropp med samtliga ben, hals och bog, med minst fyra och högst tio par revben (de fyra första paren revben skall vara hela, medan de övriga kan vara avskurna), med eller utan tunnbringa.

e)

Med avskilda framkvartsparter enligt nr 0201 20 30 och 0202 20 30 förstås den främre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben, hals och bog med minst fyra och högst tio revben (de fyra första revbenen skall vara hela, medan de övriga kan vara avskurna), med eller utan tunnbringa.

f)

Med sammanhängande bakkvartsparter enligt nr 0201 20 50 och 0202 20 50 förstås den bakre delen av en slaktkropp med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, med minst tre par hela eller avskurna revben, med eller utan lägg och med eller utan tunnbringa.

g)

Med avskilda bakkvartsparter enligt nr 0201 20 50 och 0202 20 50 förstås den bakre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, med minst tre hela eller avskurna revben, med eller utan lägg och med eller utan tunnbringa.

h)

1.

Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop, chuck and blade” enligt nr 0202 30 50 förstås ryggstycket av framkvartsparten, inbegripet den övre delen av bogen, som erhålls från en framkvartspart med minst fyra och högst tio revben genom att lägga ett snitt efter en linje genom den punkt där det första revbenet är fäst vid den första bröstkotan till mellangärdets början vid det tionde revbenet.

2.

Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”brisket” enligt nr 0202 30 50 förstås den nedre delen av framkvartsparten med bringans nedre del.

B.

Produkter som omfattas av kompletterande anmärkning 1 A a till g till detta kapitel kan uppvisas med eller utan ryggrad.

C.

Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i kompletterande anmärkning 1 A, skall hänsyn endast tas till dem som hänger samman med ryggraden. Om ryggraden avlägsnats, skall hänsyn endast tas till de hela eller avskurna revben som i annat fall skulle ha varit sammanhängande med ryggraden.

2.

A.

I nr 0203 och 0210 gäller följande:

a)

Med hela eller halva slaktkroppar enligt nr 0203 11 10 och 0203 21 10 förstås slaktkroppar av slaktade tamsvin, som är avblodade och urtagna och från vilka borsten och klövarna har tagits bort. Halva slaktkroppar erhålls av hela slaktkroppar genom delning genom varje hals-, bröst-, länd-, och korskota, genom eller längs bröstbenet och bäckenbensfogen. Hela eller halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan huvud, med eller utan käkar, fötter, ister, njurar, svans eller mellangärde. Halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan ryggmärg, hjärna och tunga. Hela och halva slaktkroppar av suggor kan förekomma med eller utan juver.

b)

Med skinka enligt nr 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 och 0210 11 31 förstås den bakre (kaudala) delen av den halva slaktkroppen med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Skinkan är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den som mest omfattar den sista ländkotan.

c)

Med framändar enligt nr 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 och 0210 19 60 förstås den främre (kraniala) delen av den halva slaktkroppen utan huvud, med eller utan käkar, med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Framänden är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den som mest omfattar den femte bröstkotan.

Den övre (dorsala) delen av framänden (nacke), med eller utan bogblad och därtill hörande muskler, avses utgöra en del av ryggen, när den är skild från den nedre (ventrala) delen av framänden med ett snitt vilket högst läggs strax under ryggmärgskanalen.

d)

Med bog enligt nr 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 och 0210 11 39 förstås den nedre delen av framänden med eller utan bogblad och därtill hörande muskler, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Bogblad och därtill hörande muskler som föreligger särskilt klassificeras enligt detta nummer som del av bogen.

e)

Med rygg enligt nr 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 och 0210 19 70 förstås den övre delen av den halva slaktkroppen, från den första halskotan till den näst sista ländkotan, med ben, med eller utan filé, bogblad, underhudsfett och svål.

Ryggen är skild från den nedre delen av den halva slaktkroppen med ett snitt strax under ryggmärgskanalen.

f)

Med sida enligt nr 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 och 0210 12 19 förstås den nedre delen av den halva slaktkroppen mellan skinkan och bogen, (randig), med eller utan ben, men med svål och underhudsfett.

g)

Med baconsidor enligt nr 0210 19 10 förstås halva slaktkroppar av svin utan huvud, kindback, käke, fot, svans, ister, njure, filé, bogblad, bröstben, kotpelare, bäckenben och mellangärde.

h)

Med spencers enligt nr 0210 19 10 förstås baconsida utan skinka, även benfri.

ij)

Med trekvartssida enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan framände, även benfri.

k)

Med mittbit enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan skinka och framände, även benfri.

Numret omfattar även delar av mittbiten, innehållande väv av rygg och sida motsvarande det naturliga förhållandet i hela mittbiten.

B.

Delar av de styckningsdelar, som är definierade i anmärkning 2 A f, klassificeras enligt samma nummer om de innehåller svål och underhudsfett.

Om styckningsdelar, vilka klassificeras enligt nr 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 och 0210 19 60, erhålls från en baconsida från vilken de ben som nämns i anmärkning 2 A g redan har tagits bort, skall snitten läggas på samma sätt som definieras i anmärkning 2 A b, c och d; dessa styckningsdelar eller delar därav skall i varje fall innehålla ben.

C.

Nr 0206 49 20 och 0210 99 49 omfattar i synnerhet hela eller halva huvuden av tamsvin, med eller utan hjärna, kindback eller tunga och delar därav.

Huvudet är avskilt från resten av den halva slaktkroppen på följande sätt:

Genom ett snitt genom atlaskotan.

Genom ett snitt genom atlaskotan upp till ögonhöjd och därefter snett ned till huvudets framsida, varigenom käkarna finns kvar på den halva slaktkroppen.

Kindback, trynen och öron liksom det kött som finns på huvudet, särskilt på den bakre delen, anses utgöra delar av huvudet. Det benfria köttet från framändan separat föreliggande (halsbiten, käkarna eller halsbit och käkar ihopsittande), omfattas av nummer 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 eller 0210 19 81.

D.

Med underhudsfett av svin enligt nr 0209 00 11 och 0209 00 19 förstås den fettvävnad som lagras under svålen på svinet och hänger samman med den på alla delar av svinet; vikten av fettvävnaden skall alltid överstiga svålens vikt.

Numren omfattar även underhudsfett av svin från vilket svålen är borttagen.

E.

Med torkat eller rökt nr 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 och 0210 19 60–0210 19 89 förstås varor hos vilka förhållandet mellan vatten/protein (kväveinnehåll × 6,25) i köttet är 2,8 eller därunder. Kväveinnehållet skall bestämmas enligt ISO-metod 937–1978.

3.

A.

I nr 0204 gäller följande:

a)

Med hela slaktkroppar enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås hela slaktkroppar av slaktade djur, som är avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan huvud, med eller utan fötter och med eller utan andra delar. Om slaktkropparna inkommer utan huvud, skall detta vara avskuret från slaktkroppen mellan atlaskotan och skallbenet. Om slaktkropparna inkommer utan fötter skall dessa ha skurits av vid den övre eller nedre fotleden.

b)

Med halva slaktkroppar enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås varor erhållna genom en symmetrisk delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-, bröst-, länd- och korskota och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen.

c)

Med kort framkvartspart enligt nr 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av slaktkroppen med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och rygg, skuren vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju par revben, hela eller avskurna.

d)

Med kort framkvartspart enligt nr 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av den halva slaktkroppen med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och rygg, skuren vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju hela eller avskurna revben.

e)

Med ”Chines and/or best ends” (dubbelrygg) enligt nr 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av slaktkroppen när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med eller utan njurar; chines avskurna från best ends skall innehålla minst fem ländkotor; best ends avskurna från chines skall innehålla minst fem par hela eller avskurna revben.

f)

Med ”Chine and/or best end” (enkelrygg) enligt nr 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av den halva slaktkroppen när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med eller utan njurar; chine avskuren från best end skall innehålla minst fem ländkotor; best end avskuren från chine skall innehålla minst fem hela eller avskurna revben.

g)

Med ”culotte” (dubbel kyl med ben) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av slaktkroppen med samtliga ben och kylarna skurna vinkelrätt mot sadeln vid den sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde korskotan genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

h)

Med halv culotte (enkel kyl) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av den halva slaktkroppen med samtliga ben och kylen, skuren vinkelrätt mot sadeln vid den sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde korskotan genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

B.

Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i anmärkning 3 A, skall hänsyn endast tas till dem som hänger samman med ryggraden.

4.

I nr 0207 gäller följande:

a)

Med styckningsdelar av fjäderfä med ben enligt nr 0207 13 20–0207 13 60, 0207 14 20–0207 14 60, 0207 26 20–0207 26 70, 0207 27 20–0207 27 70, 0207 35 21–0207 35 63, och 0207 36 21–0207 36 63 förstås de i dessa nummer nämnda styckningsdelarna, med samtliga ben.

Styckningsdelar av fjäderfä nämnda i a från vilka en del av benen har blivit borttagna klassificeras enligt nr 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 eller 0207 36 79.

b)

Med halvor enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 och 0207 36 25 förstås halva slaktkroppar av fjäderfä som delats med ett snitt längs bröstbenet och ryggraden.

c)

Med kvarter enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 och 0207 36 25 förstås lår och bröstkvarter som erhållits genom att en halva delats med ett tvärsnitt.

d)

Med hela vingar, med eller utan vingspetsar enligt nr 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 och 0207 36 31 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av överarmsbenet, underarmsbenet och armbågsbenet med omgivande muskulatur. Spetsen med handlovsbenen kan vara borttagen men behöver inte vara det. Snitten skall göras vid lederna.

e)

Med bröst enligt nr 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 och 0207 36 53 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av bröstbenet och revbenen, fördelade på båda sidor om bröstbenet, med omgivande muskulatur.

f)

Med klubbor enligt nr 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 och 0207 36 63 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten skall göras vid lederna.

g)

Med underlår av kalkon enligt nr 0207 26 60 och 0207 27 60 förstås styckningsdelar av kalkon bestående av skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten skall göras vid lederna.

h)

Med andra klubbor av kalkon enligt nr 0207 26 70 och 0207 27 70 förstås styckningsdelar av kalkon bestående av lårbenet med omgivande muskulatur eller av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskulatur. De två snitten skall göras vid lederna.

ij)

Med gåseller ankpaletat enligt nr 0207 35 71 och 0207 36 71 förstås plockade och fullständigt urtagna gäss och ankor, utan huvud och fötter, med skelettet (bröstben, revben, ryggrad och korsben) borttaget men med lårben, skenben och överarmsben.

5.

De tullsatser som är tillämpliga för blandningar som klassificeras enligt detta kapitel skall vara:

a)

För blandningar där en av beståndsdelarna utgör minst 90 viktprocent tillämpas importavgiften för denna beståndsdel.

b)

För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som har den högsta avgiften.

6.

a)

Okokt kryddat kött klassificeras enligt kapitel 16. Med kryddat kött förstås okokt kött som har kryddats antingen i själva köttet eller över hela ytan så att kryddningen är synlig för blotta ögat eller tydligt framgår av smaken.

b)

Produkter som klassificeras enligt nr 0210 vilka har tillsatts kryddor under framställningen klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att kryddningen inte har ändrat deras karaktär av produkter enligt nr 0210.

7.

Med kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake i nr 0210 förstås kött och ätbara slaktbiprodukter som saltats djupgående och enhetligt i alla delar och som har ett totalt saltinnehåll av minst 1,2 viktprocent förutsatt att det är saltningen som säkerställer varaktig konservering.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

 

 

0201 10 00

Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20

Andra styckningsdelar med ben

 

 

0201 20 20

Kompenserade kvartsparter

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20 30

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0201 20 50

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

0201 20 90

Andra slag

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

0201 30 00

Benfritt kött

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

 

 

0202 10 00

Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20

Andra styckningsdelar, med ben

 

 

0202 20 10

Kompenserade kvartsparter

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20 30

Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0202 20 50

Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 20 90

Andra slag

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

0202 30

Benfritt kött

 

 

0202 30 10

Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken, av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel eller styckad i högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en bit

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 50

Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”, ”chuck and blade” och ”brisket” (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 90

Andra slag

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0203

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst

 

 

 

Färskt eller kylt

 

 

0203 11

Hela eller halva slaktkroppar

 

 

0203 11 10

Av tamsvin

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 11 90

Annat

Fri

0203 12

Skinka och bog samt delar därav, med ben

 

 

 

Av tamsvin

 

 

0203 12 11

Skinka och delar därav

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 12 19

Bog och delar därav

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 12 90

Annat

Fri

0203 19

Annat

 

 

 

Av tamsvin

 

 

0203 19 11

Framändar och delar därav

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 19 13

Rygg och delar därav, med ben

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 15

Sida (randig) och delar därav

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Annat

 

 

0203 19 55

Benfritt

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 59

Annat

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 90

Annat

Fri

 

Fryst

 

 

0203 21

Hela eller halva slaktkroppar

 

 

0203 21 10

Av tamsvin

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 21 90

Annat

Fri

0203 22

Skinka och bog samt delar därav, med ben

 

 

 

Av tamsvin

 

 

0203 22 11

Skinka och delar därav

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 22 19

Bog och delar därav

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 22 90

Annat

Fri

0203 29

Annat

 

 

 

Av tamsvin

 

 

0203 29 11

Framändar och delar därav

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 29 13

Rygg och delar därav, med ben

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 15

Sida (randig) och delar därav

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Annat

 

 

0203 29 55

Benfritt

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 59

Annat

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 90

Annat

Fri

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst

 

 

0204 10 00

Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

 

Annat kött av får, färskt eller kylt

 

 

0204 21 00

Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 22

Andra styckningsdelar, med ben

 

 

0204 22 10

Korta framkvartsparter

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 22 30

”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 22 50

”Culotte”

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 22 90

Annat

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 23 00

Benfritt kött

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

0204 30 00

Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

 

Annat kött av får, fryst

 

 

0204 41 00

Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 42

Andra styckningsdelar, med ben

 

 

0204 42 10

Korta framkvartsparter

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 42 30

”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 42 50

”Culotte”

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 42 90

Annat

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 43

Benfritt kött

 

 

0204 43 10

Av lamm

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 43 90

Annat

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 50

Kött av get

 

 

 

Färskt eller kylt

 

 

0204 50 11

Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 50 13

Korta framkvartsparter

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 50 15

”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 19

”Culotte”

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

 

Annat

 

 

0204 50 31

Styckningsdelar med ben

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 39

Benfria styckningsdelar

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

 

Fryst

 

 

0204 50 51

Hela eller halva slaktkroppar

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 50 53

Korta framkvartsparter

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 50 55

”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 59

”Culotte”

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

 

Annat

 

 

0204 50 71

Styckningsdelar med ben

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 79

Benfria styckningsdelar

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst

 

 

0205 00 20

Färskt eller kylt

5,1

0205 00 80

Fryst

5,1

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta

 

 

0206 10

Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda

 

 

0206 10 10

För framställning av farmaceutiska produkter (18)

Fri

 

Andra

 

 

0206 10 91

Lever

Fri

0206 10 95

Njurtapp och mellangärde

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0206 10 99

Andra

Fri

 

Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta

 

 

0206 21 00

Tunga

Fri

0206 22 00

Lever

Fri

0206 29

Andra

 

 

0206 29 10

För framställning av farmaceutiska produkter (18)

Fri

 

Andra

 

 

0206 29 91

Njurtapp och mellangärde

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0206 29 99

Andra

Fri

0206 30 00

Av svin, färska eller kylda

Fri

 

Av svin, frysta

 

 

0206 41 00

Lever

Fri

0206 49

Andra

 

 

0206 49 20

Av tamsvin

Fri

0206 49 80

Andra

Fri

0206 80

Andra slag, färska eller kylda

 

 

0206 80 10

För framställning av farmaceutiska produkter (18)

Fri

 

Andra

 

 

0206 80 91

Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

0206 80 99

Av får och get

Fri

0206 90

Andra slag, frysta

 

 

0206 90 10

För framställning av farmaceutiska produkter (18)

Fri

 

Andra

 

 

0206 90 91

Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

0206 90 99

Av får och get

Fri

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

 

 

 

Av höns av arten Gallus domesticus

 

 

0207 11

Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

0207 11 10

Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kallade 83 %-kycklingar)

26,2 €/100 kg/net (16)

0207 11 30

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 11 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 12

Ostyckat, fryst

 

 

0207 12 10

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 12 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i annan form

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 13

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

 

 

 

Styckningsdelar

 

 

0207 13 10

Benfria

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Med ben

 

 

0207 13 20

Halvor och kvarter

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 13 30

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 13 40

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 13 50

Bröst och delar därav

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 13 60

Klubbor och delar därav

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 13 70

Andra slag

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Slaktbiprodukter

 

 

0207 13 91

Lever

6,4

0207 13 99

Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 14

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

 

 

 

Styckningsdelar

 

 

0207 14 10

Benfria

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Med ben

 

 

0207 14 20

Halvor och kvarter

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 14 30

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 14 40

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 14 50

Bröst och delar därav

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 14 60

Klubbor och delar därav

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 14 70

Andra slag

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Slaktbiprodukter

 

 

0207 14 91

Lever

6,4

0207 14 99

Andra slag

18,7 €/100 kg/net

 

Av kalkon

 

 

0207 24

Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

0207 24 10

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

34 €/100 kg/net (16)

0207 24 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 25

Ostyckat, fryst

 

 

0207 25 10

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)

34 €/100 kg/net (16)

0207 25 90

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan form

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 26

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda

 

 

 

Styckningsdelar

 

 

0207 26 10

Benfria

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Med ben

 

 

0207 26 20

Halvor och kvarter

41 €/100 kg/net (16)

0207 26 30

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 26 40

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 26 50

Bröst och delar därav

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Klubbor och delar därav

 

 

0207 26 60

Underlår och delar därav

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 26 70

Andra slag

46 €/100 kg/net (16)

0207 26 80

Andra slag

83 €/100 kg/net (16)

 

Slaktbiprodukter

 

 

0207 26 91

Lever

6,4

0207 26 99

Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 27

Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta

 

 

 

Styckningsdelar

 

 

0207 27 10

Benfria

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Med ben

 

 

0207 27 20

Halvor och kvarter

41 €/100 kg/net (16)

0207 27 30

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 27 40

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 27 50

Bröst och delar därav

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Klubbor och delar därav

 

 

0207 27 60

Underlår och delar därav

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 27 70

Andra slag

46 €/100 kg/net (16)

0207 27 80

Andra slag

83 €/100 kg/net (16)

 

Slaktbiprodukter

 

 

0207 27 91

Lever

6,4

0207 27 99

Andra slag

18,7 €/100 kg/net

 

Av ankor, gäss och pärlhöns

 

 

0207 32

Ostyckat, färskt eller kylt

 

 

 

Av ankor

 

 

0207 32 11

Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 85 %-ankor)

38 €/100 kg/net

0207 32 15

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

51,3 €/100 kg/net

 

Av gäss

 

 

0207 32 51

Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %-gäss)

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

Av pärlhöns

49,3 €/100 kg/net

0207 33

Ostyckat, fryst

 

 

 

Av ankor

 

 

0207 33 11

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals, hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals, hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan form

51,3 €/100 kg/net

 

Av gäss

 

 

0207 33 51

Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så kallade 82 %-gäss)

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

Av pärlhöns

49,3 €/100 kg/net

0207 34

Fet gås- eller anklever, färska eller kylda

 

 

0207 34 10

Av gäss

Fri

0207 34 90

Av ankor

Fri

0207 35

Andra slag, färska eller kylda

 

 

 

Styckningsdelar

 

 

 

Benfria

 

 

0207 35 11

Av gäss

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

Av ankor och pärlhöns

128,3 €/100 kg/net

 

Med ben

 

 

 

Halvor och kvarter

 

 

0207 35 21

Av ankor

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

Av gäss

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

Av pärlhöns

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net

 

Bröst och delar därav

 

 

0207 35 51

Av gäss

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

Av ankor och pärlhöns

115,5 €/100 kg/net

 

Klubbor och delar därav

 

 

0207 35 61

Av gäss

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

Av ankor och pärlhöns

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

Gås- och ankpaletat

66 €/100 kg/net

0207 35 79

Andra slag

123,2 €/100 kg/net

 

Slaktbiprodukter

 

 

0207 35 91

Lever, med undantag av fet gås- eller anklever

6,4

0207 35 99

Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0207 36

Andra slag, frysta

 

 

 

Styckningsdelar

 

 

 

Benfria

 

 

0207 36 11

Av gäss

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

Av ankor och pärlhöns

128,3 €/100 kg/net

 

Med ben

 

 

 

Halvor och kvarter

 

 

0207 36 21

Av ankor

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

Av gäss

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

Av pärlhöns

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

Hela vingar, med eller utan vingspetsar

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

18,7 €/100 kg/net

 

Bröst och delar därav

 

 

0207 36 51

Av gäss

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

Av ankor och pärlhöns

115,5 €/100 kg/net

 

Klubbor och delar därav

 

 

0207 36 61

Av gäss

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

Av ankor och pärlhöns

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

Gås- och ankpaletat

66 €/100 kg/net

0207 36 79

Andra slag

123,2 €/100 kg/net

 

Slaktbiprodukter

 

 

 

Lever

 

 

0207 36 81

Fet gåslever

Fri

0207 36 85

Fet anklever

Fri

0207 36 89

Andra slag

6,4

0207 36 90

Andra slag

18,7 €/100 kg/net

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller frysta

 

 

0208 10

Av kanin eller hare

 

 

 

Av tamkanin

 

 

0208 10 11

Färskt eller kylt

6,4

0208 10 19

Fryst

6,4

0208 10 90

Annat

Fri

0208 20 00

Grodlår

6,4

0208 30 00

Av primater

9

0208 40

Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia)

 

 

0208 40 10

Valkött

6,4

0208 40 90

Annat

9

0208 50 00

Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

9

0208 90

Andra slag

 

 

0208 90 10

Av tama duvor

6,4

 

Av vilt, med undantag av kanin eller hare

 

 

0208 90 20

Av vaktel

Fri

0208 90 40

Annat

Fri

0208 90 55

Sälkött

6,4

0208 90 60

Av ren

9

0208 90 95

Annat

9

0209 00

Svinfett, inte innehållande magert kött och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

 

 

 

Underhudsfett av svin

 

 

0209 00 11

Färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

Torkat eller rökt

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Svinfett, annat än sådant enligt nr 0209 00 11 och nr 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Fjäderfäfett

41,5 €/100 kg/net

0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

 

 

 

Kött av svin

 

 

0210 11

Skinka och bog, samt delar därav, med ben

 

 

 

Av tamsvin

 

 

 

Saltat eller i saltlake

 

 

0210 11 11

Skinka och delar därav

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

Bog och delar därav

60,1 €/100 kg/net

 

Torkat eller rökt

 

 

0210 11 31

Skinka och delar därav

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

Bog och delar därav

119 €/100 kg/net

0210 11 90

Annat

15,4

0210 12

Sida (randig) och delar därav

 

 

 

Av tamsvin

 

 

0210 12 11

Saltat eller i saltlake

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

Torkat eller rökt

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

Annan

15,4

0210 19

Annat

 

 

 

Av tamsvin

 

 

 

Saltat eller i saltlake

 

 

0210 19 10

Baconsidor och ”spencers”

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

Trekvartssida och mittbit

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

Framändar och delar därav

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

Rygg och delar därav

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

Annat

86,9 €/100 kg/net

 

Torkat eller rökt

 

 

0210 19 60

Framändar och delar därav

119 €/100 kg/net

0210 19 70

Rygg och delar därav

149,6 €/100 kg/net

 

Annat

 

 

0210 19 81

Benfritt

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

Annat

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

Annat

15,4

0210 20

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur

 

 

0210 20 10

Med ben

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

Benfritt

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter

 

 

0210 91 00

Av primater

15,4

0210 92 00

Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Cetacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sirenia)

15,4

0210 93 00

Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

15,4

0210 99

Annat

 

 

 

Kött

 

 

0210 99 10

Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat

6,4

 

Kött av får eller get

 

 

0210 99 21

Med ben

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

Benfritt

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

Av ren

15,4

0210 99 39

Annat

15,4

 

Slaktbiprodukter

 

 

 

Av tamsvin

 

 

0210 99 41

Lever

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

Andra

47,2 €/100 kg/net

 

Av nötkreatur eller andra oxdjur

 

 

0210 99 51

Njurtapp och mellangärde

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

Andra

12,8

0210 99 60

Av får och get

15,4

 

Andra

 

 

 

Fjäderfälever

 

 

0210 99 71

Fet gås- eller anklever, saltad eller i saltlake

Fri

0210 99 79

Annan

6,4

0210 99 80

Andra

15,4

0210 99 90

Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

KAPITEL 3

FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

Anmärkningar

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

däggdjur enligt nr 0106,

b)

kött av däggdjur enligt nr 0106 (nr 0208 eller 0210),

c)

fisk (inbegripet fisklever, fiskrom och fiskmjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, döda, otjänliga eller olämpliga till människoföda antingen på grund av sin art eller på grund av sitt tillstånd (kapitel 5); mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människoföda (nr 2301),

d)

kaviar eller kaviarersättning som framställts av fiskrom (nr 1604).

2.

Med pelletar förstås i detta kapitel små cylindrar, kulor e.d. som agglomererats genom hoppressning, eller genom tillsats av en liten mängd bindemedel.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Levande fisk

 

 

0301 10

Akvariefisk

 

 

0301 10 10

Sötvattenfisk

Fri

0301 10 90

Saltvattenfisk

7,5

 

Annan levande fisk

 

 

0301 91

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

Annan

12

0301 92 00

Ål (Anguilla spp.)

Fri

0301 93 00

Karp

8

0301 99

Annan

 

 

 

Sötvattenfisk

 

 

0301 99 11

Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0301 99 19

Annan

8

0301 99 90

Saltvattenfisk

16

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

 

 

 

Laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 11

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck

12

0302 11 80

Annan

12

0302 12 00

Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0302 19 00

Annan

8

 

Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 21

Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Rödspätta (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Tunga (Solea spp.)

15

0302 29

Annan

 

 

0302 29 10

Glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

Annan

15

 

Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnuspelamis eller Katsuwonuspelamis), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 31

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 31 90

Annan

22 (21)

0302 32

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 32 90

Annan

22 (21)

0302 33

Bonit

 

 

0302 33 10

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 33 90

Annan

22 (21)

0302 34

Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 34 90

Annan

22 (21)

0302 35

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 35 90

Annan

22 (21)

0302 36

Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 36 90

Annan

22 (21)

0302 39

Annan

 

 

0302 39 10

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 39 90

Annan

22 (21)

0302 40 00

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med undantag av lever, rom och mjölke

 (22)

0302 50

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 50 10

Av arten Gadus morhua

12

0302 50 90

Annan

12

 

Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0302 61

Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

0302 61 30

Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

Skarpsill (Sprattus sprattus)

 (23)

0302 62 00

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Gråsej (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (24)

0302 65

Haj

 

 

0302 65 20

Pigghaj (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

Annan

8

0302 66 00

Ål (Anguilla spp.)

Fri

0302 69

Andra slag

 

 

 

Sötvattenfisk

 

 

0302 69 11

Karp

8

0302 69 19

Annan

8

 

Saltvattenfisk

 

 

 

Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnuspelamis eller Katsuwonuspelamis) nämnd i nr 0302 33

 

 

0302 69 21

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 69 25

Annan

22 (21)

 

Kungsfisk (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

Av arten Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

Annan

7,5

0302 69 35

Fisk av arten Boreogadus saida

12

0302 69 41

Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

Långa (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Ansjovis (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)

15

 

Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

 

 

 

Kummel av släktet Merluccius

 

 

0302 69 66

Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

Sydkummel (Merluccius australis)

15

0302 69 68

Annan

15 (21)

0302 69 69

Kummel av släktet Urophycis

15

0302 69 75

Havsbraxen (Brama spp.)

15

0302 69 81

Marulk (Lophius spp.)

15

0302 69 85

Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

Sydlig blåvitling (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

Svärdfisk (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

Guldbraxen (Sparus aurata)

15

0302 69 99

Annan fisk

15

0302 70 00

Lever, rom och mjölke

10

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304

 

 

 

Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 11 00

Sockeyelax (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

Annan

2

 

Annan laxfisk, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 21

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad, vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar, rensad, vägande mer än 1 kg per styck

12

0303 21 80

Annan

12

0303 22 00

Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

0303 29 00

Annan

9 (21)

 

Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 31

Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Rödspätta (Pleuronectus platessa)

15

0303 33 00

Tunga (Solea spp.)

7,5

0303 39

Annan

 

 

0303 39 10

Skrubba (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Fisk av släktet Rhombosolea

7,5

0303 39 70

Annan

15

 

Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnuspelamis eller Katsuwonuspelamis), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 41

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga)

 

 

 

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

 

 

0303 41 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 41 13

Rensad, utan gälar

22 (20)  (21)

0303 41 19

Annan (t.ex. utan huvud)

22 (20)  (21)

0303 41 90

Annan

22 (21)

0303 42

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)

 

 

 

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

 

 

 

Hel

 

 

0303 42 12

Vägande mer än 10 kg per styck

20 (20)  (21)

0303 42 18

Annan

20 (20)  (21)

 

Rensad, utan gälar

 

 

0303 42 32

Vägande mer än 10 kg per styck

22 (20)  (21)

0303 42 38

Annan

22 (20)  (21)

 

Annan (t.ex. utan huvud)

 

 

0303 42 52

Vägande mer än 10 kg per styck

22 (20)  (21)

0303 42 58

Annan

22 (20)  (21)

0303 42 90

Annan

22 (21)

0303 43

Bonit

 

 

 

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

 

 

0303 43 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 43 13

Rensad, utan gälar

22 (20)  (21)

0303 43 19

Annan (t. ex. utan huvud)

22 (20)  (21)

0303 43 90

Annan

22 (21)

0303 44

Storögd tonfisk (Thunnus obesus)

 

 

 

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

 

 

0303 44 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 44 13

Rensad, utan gälar

22 (20)  (21)

0303 44 19

Annan (t.ex. utan huvud)

22 (20)  (21)

0303 44 90

Annan

22 (21)

0303 45

Blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus)

 

 

 

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

 

 

0303 45 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 45 13

Rensad, utan gälar

22 (20)  (21)

0303 45 19

Annan (t.ex. utan huvud)

22 (20)  (21)

0303 45 90

Annan

22 (21)

0303 46

Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

 

 

 

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

 

 

0303 46 11

Hel

22 (20)  (21)

0303 46 13

Rensad, utan gälar

22 (20)  (21)

0303 46 19

Annan (t.ex. utan huvud)

22 (20)  (21)

0303 46 90

Annan

22 (21)

0303 49

Annan

 

 

 

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

 

 

0303 49 31

Hel

22 (20)  (21)

0303 49 33

Rensad, utan gälar

22 (20)  (21)

0303 49 39

Annan (t.ex. utan huvud)

22 (20)  (21)

0303 49 80

Annan

22 (21)

0303 50 00

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), med undantag av lever, rom och mjölke

 (22)

0303 60

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 60 11

Av arten Gadus morhua

12

0303 60 19

Av arten Gadus ogac

12

0303 60 90

Av arten Gadus macrocephalus

12

 

Annan fisk, med undantag av lever, rom och mjölke

 

 

0303 71

Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), samt sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

0303 71 30

Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

Skarpsill (Sprattus sprattus)

 (23)

0303 72 00

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Gråsej (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus

 (24)

0303 74 90

Av arten Scomber australasicus

15

0303 75

Haj

 

 

0303 75 20

Pigghaj (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

Rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

Annan

8

0303 76 00

Ål (Anguilla spp.)

Fri

0303 77 00

Havsabborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

 

 

 

Kummel av släktet Merluccius

 

 

0303 78 11

Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

Sydkummel (Merluccius australis)

15

0303 78 19

Annan

15 (21)

0303 78 90

Kummel av släktet Urophycis

15

0303 79

Andra slag

 

 

 

Sötvattenfisk

 

 

0303 79 11

Karp

8

0303 79 19

Annan

8

 

Saltvattenfisk

 

 

 

Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnuspelamis eller Katsuwonuspelamis) nämnd i nr 0303 43

 

 

 

För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (19)

 

 

0303 79 21

Hel

22 (20)  (21)

0303 79 23

Rensad, utan gälar

22 (20)  (21)

0303 79 29

Annan (t.ex. utan huvud)

22 (20)  (21)

0303 79 31

Annan

22 (21)

 

Kungsfisk (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

Av arten Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

Annan

7,5

0303 79 41

Fisk av arten Boreogadus saida

12

0303 79 45

Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

Långa (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

Alaska pollack (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Fisk av arten Orcynopsis unicolor

 (25)

0303 79 65

Ansjovis (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

Havsruda (Dentex dentex och Pagellus spp.)

15

0303 79 75

Havsbraxen (Brama spp.)

15

0303 79 81

Marulk (Lophius spp.)

15

0303 79 83

Blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

Sydlig blåvitling (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

Taggmakrill (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

Hoki (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

Fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus novaezealandiae

7,5

0303 79 98

Annan

15

0303 80

Lever, rom och mjölke

 

 

0303 80 10

Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat (19)

Fri

0303 80 90

Annan

10

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

 

 

0304 10

Färska eller kylda

 

 

 

Filéer

 

 

 

Av sötvattenfisk

 

 

0304 10 13

Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

 

Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae)

 

 

0304 10 15

Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per styck

12

0304 10 17

Annan

12

0304 10 19

Av annan sötvattenfisk

9

 

Annan

 

 

0304 10 31

Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

18

0304 10 33

Av gråsej (Pollachius virens)

18

0304 10 35

Av kungsfisk (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

Annan

18

 

Annat fiskkött (även hackat eller malet)

 

 

0304 10 91

Av sötvattenfisk

8

 

Annat

 

 

0304 10 97

Lappar av sill och strömming

 (22)

0304 10 98

Annat

15 (21)

0304 20

Frysta filéer

 

 

 

Av sötvattenfisk

 

 

0304 20 13

Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

 

Av öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita och Oncorhynchus gilae)

 

 

0304 20 15

Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per styck

12

0304 20 17

Annan

12

0304 20 19

Av annan sötvattenfisk

9

 

Andra

 

 

 

Av torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) och fisk av arten Boreogadus saida

 

 

0304 20 21

Av torsk av arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

Annan

7,5

0304 20 31

Av gråsej (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

Av kungsfisk (Sebastes spp.)

 

 

0304 20 35

Av arten Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

Annan

7,5

0304 20 41

Av vitling (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

Av långa (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

Av tonfisk (av släktet Thunnus) och fisk av släktet Euthynnus

18

 

Av makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) och fisk av arten Orcynopsis unicolor

 

 

0304 20 51

Av makrill av arten Scomber australasicus

15

0304 20 53

Annan

15

 

Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

 

 

 

Av kummel av släktet Merluccius

 

 

0304 20 55

Av kapkummel (Merluccius capensis) och av djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

Av argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

Annan

7,5

0304 20 59

Av kummel av släktet Urophycis

7,5

 

Av haj

 

 

0304 20 61

Av pigghaj och rödhaj (Squalus acanthias och Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

Av annan haj

7,5

0304 20 71

Av rödspätta (Pleuronectus platessa)

7,5

0304 20 73

Av skrubbskädda (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

Av glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0304 20 83

Av marulk (Lophius spp.)

15

0304 20 85

Av alaska pollack (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

Av svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

Av tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

Av hoki (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

Annan

15 (21)

0304 90

Andra slag

 

 

0304 90 05

Surimi

15

 

Annan

 

 

0304 90 10

Av sötvattenfisk

8

 

Annan

 

 

0304 90 22

Av sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (22)

0304 90 31

Av kungsfisk (Sebastes spp.)

8

 

Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och fisk av arten Boreogadus saida

 

 

0304 90 35

Av torsk av arten Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

Av torsk av arten Gadus morhua

7,5

0304 90 39

Annan

7,5

0304 90 41

Av gråsej (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

Av kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

Av kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

Av glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

0304 90 55

Av havsbraxen (Brama spp.)

15

0304 90 57

Av marulk (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

Av blåvitling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

Av alaska pollack (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

Av svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

Annan

7,5

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

 

 

0305 10 00

Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

13

0305 20 00

Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake

11

0305 30

Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta

 

 

 

Av torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och av fisk av arten Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

Av torsk av arten Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

Annan

20

0305 30 30

Av stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), saltade eller i saltlake

15

0305 30 50

Av liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides), saltade eller i saltlake

15

0305 30 90

Annan

16

 

Rökt fisk, inbegripet filéer

 

 

0305 41 00

Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

Annan

 

 

0305 49 10

Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Ål (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

Annan

14

 

Torkad fisk, även saltad, med inte rökt

 

 

0305 51

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

Torkad, inte saltad

13 (21)

0305 51 90

Torkad och saltad

13 (21)

0305 59

Annan

 

 

 

Fisk av arten Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

Torkad, inte saltad

13 (21)

0305 59 19

Torkad och saltad

13 (21)

0305 59 30

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Ansjovis (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

Annan

12

 

Saltad fisk, inte torkad eller rökt och fisk i saltlake

 

 

0305 61 00

Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (21)

0305 63 00

Ansjovis (Engraulis spp.)

10

0305 69

Annan

 

 

0305 69 10

Fisk av arten Boreogadus saida

13 (21)

0305 69 30

Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

11

0305 69 80

Annan

12

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

 

Frysta

 

 

0306 11

Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

Kräftstjärtar

12,5

0306 11 90

Annan

12,5

0306 12

Hummer (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

Hel

6

0306 12 90

Annan

16

0306 13

Räkor

 

 

0306 13 10

Av familjen Pandalidae

12

0306 13 30

Räkor av släktet Crangon

18

0306 13 40

Räkor av arten Parapenaeus longirostris

12

0306 13 50

Räkor av släktet Penaeus

12

0306 13 80

Andra

12

0306 14

Krabbor

 

 

0306 14 10

Krabbor av arten Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus och Chionoecetes spp.

7,5

0306 14 30

Krabbor av arten Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

Andra

7,5

0306 19

Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

0306 19 10

Sötvattenkräftor

7,5

0306 19 30

Havskräftor (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

Andra

12

 

Inte frysta

 

 

0306 21 00

Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

12,5

0306 22

Hummer (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

Levande

8

 

Annan

 

 

0306 22 91

Hel

8

0306 22 99

Annan

10

0306 23

Räkor

 

 

0306 23 10

Av familjen Pandalidae

12

 

Räkor av släktet Crangon

 

 

0306 23 31

Färska, kylda, ångkokta eller kokta i vatten

18

0306 23 39

Andra

18

0306 23 90

Andra

12

0306 24

Krabbor

 

 

0306 24 30

Krabbor av arten Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

Andra

7,5

0306 29

Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

0306 29 10

Sötvattenkräftor

7,5

0306 29 30

Havskräftor (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

Andra

12

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

0307 10

Ostron

 

 

0307 10 10

Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer än 40 g styck, skalet inräknat

Fri

0307 10 90

Andra

9

 

Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten

 

 

0307 21 00

Levande, färska eller kylda

8

0307 29

Andra

 

 

0307 29 10

Pilgrimsmusslor (Pecten maximus), frysta

8

0307 29 90

Andra

8

 

Blåmusslor (Mytilus spp. och Perna spp.)

 

 

0307 31

Levande, färska eller kylda

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

Andra

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma samt Sepiola spp., Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

Levande, färsk eller kyld

 

 

0307 41 10

Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)

8

 

Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

Ommastrephes sagittatus och Loligo spp.

6

0307 41 99

Annan

8

0307 49

Annan

 

 

 

Fryst

 

 

 

Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)

 

 

 

Av släktet Sepiola

 

 

0307 49 01

Dvärgsepia (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

Annan

8

0307 49 18

Annan

8

 

Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

 

 

 

Loligo spp.

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

Annan

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

Annan

8

 

Annan

 

 

0307 49 71

Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)

8

 

Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

Ommastrephes sagittatus och Loligo spp.

6

0307 49 99

Annan

8

 

Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

Levande, färsk eller kyld

8

0307 59

Annan

 

 

0307 59 10

Fryst

8

0307 59 90

Annan

8

0307 60 00

Sniglar, andra än havssniglar

Fri

 

Andra slag, inbegripet mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel

 

 

0307 91 00

Levande, färska eller kylda

11

0307 99

Andra

 

 

 

Frysta

 

 

0307 99 11

Illex spp.

8

0307 99 13

Venusmusslor och andra arter av familjen Veneridae

8

0307 99 15

Manet (Rhopilema spp.)

Fri

0307 99 18

Andra

11

0307 99 90

Andra

11

KAPITEL 4

MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

Anmärkningar

1.

Med mjölk förstås oskummad mjölk och helt eller delvis skummad mjölk.

2.

I nr 0405 förstås med

a)

smör: naturligt smör, vasslesmör eller rekombinerat smör (färskt, saltat eller härsket, inbegripet konserverat smör) helt framställda av mjölk, med en halt av mjölkfett om minst 80 viktprocent men högst 95 viktprocent, en högsta halt fettfri mjölktorrsubstans om 2 viktprocent och en högsta vattenhalt om 16 viktprocent. Smör är inte försatt med emulgeringsmedel, men får innehålla natriumklorid, livsmedelsfärg, neutraliserande salter och kulturer av oskadliga bakterier för framställning av mjölksyra.

b)

bredbar smörfettsprodukt: en bredbar emulsion av typen vatten-i-olja, inte innehållande annat fett än mjölkfett, med en halt av minst 39 viktprocent men mindre än 80 viktprocent.

3.

Produkter som erhållits genom koncentrering av vassle och som är försatta med mjölk eller mjölkfett skall klassificeras som ost enligt nr 0406, under förutsättning att de

a)

har en halt av mjölkfett av minst 5 viktprocent beräknat på torrsubstansen,

b)

har en torrsubstanshalt av minst 70 viktprocent men högst 85 viktprocent,

c)

är gjutna eller kan gjutas i formar.

4.

Detta kapitel omfattar inte

a)

produkter framställda av vassle, innehållande mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702),

b)

albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner beräknat på torrsubstansen) (nr 3502) och globuliner (nr 3504).

Anmärkningar till undernummer

1.

Med modifierad vassle enligt nr 0404 10 förstås produkter som består av vasslebeståndsdelar, dvs. vassle från vilken mjölksockret, proteinerna eller mineralerna helt eller delvis har avlägsnats, vassle till vilken naturliga vasslebeståndsdelar har tillsatts och produkter erhållna genom blandning av naturliga vasslebeståndsdelar.

2.

I nr 0405 10 inbegriper smör inte dehydratiserat smör eller smörolja (nr 0405 90).

Kompletterande anmärkning

1.

Den tullsats som skall tillämpas på blandningar som omfattas av nr 0401–0406 skall vara följande:

a)

I blandningar där en av beståndsdelarna representerar minst 90 % av vikten skall tullsatsen gällande den beståndsdelen tillämpas.

b)

För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som har den högsta avgiften.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

0401 10

Med en fetthalt av högst 1 viktprocent

 

 

0401 10 10

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

Andra slag

12,9 €/100 kg/net

0401 20

Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 viktprocent

 

 

 

Högst 3 viktprocent

 

 

0401 20 11

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

Andra slag

17,9 €/100 kg/net

 

Mer än 3 viktprocent

 

 

0401 20 91

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

Andra slag

21,8 €/100 kg/net

0401 30

Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent

 

 

 

Högst 21 viktprocent

 

 

0401 30 11

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

Andra slag

56,6 €/100 kg/net

 

Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent

 

 

0401 30 31

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

110 €/100 kg/net

0401 30 39

Andra slag

109,1 €/100 kg/net

 

Mer än 45 viktprocent

 

 

0401 30 91

I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

Andra slag

182,8 €/100 kg/net

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

0402 10

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

 

 

 

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

0402 10 11

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

Andra slag

118,8 €/100 kg/net (26)

 

Andra

 

 

0402 10 91

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

0402 10 99

Andra slag

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

 

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent

 

 

0402 21

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

 

Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

 

 

0402 21 11

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

Andra slag

 

 

0402 21 17

Med en fetthalt av högst 11 viktprocent

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

Med en fetthalt av mer än 11 viktprocent men högst 27 viktprocent

130,4 €/100 kg/net

 

Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent

 

 

0402 21 91

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

Andra slag

161,9 €/100 kg/net

0402 29

Andra

 

 

 

Med en fetthalt av högst 27 viktprocent

 

 

0402 29 11

Specialmjölk för barn, i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt av mer än 10 viktprocent

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

Andra slag

 

 

0402 29 15

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 19

Andra slag

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent

 

 

0402 29 91

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 99

Andra slag

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

Andra slag

 

 

0402 91

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

 

Med en fetthalt av högst 8 viktprocent

 

 

0402 91 11

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

Andra slag

34,7 €/100 kg/net

 

Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 viktprocent

 

 

0402 91 31

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

Andra slag

43,4 €/100 kg/net

 

Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45 viktprocent

 

 

0402 91 51

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

Andra slag

109,1 €/100 kg/net

 

Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent

 

 

0402 91 91

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

Andra slag

182,8 €/100 kg/net

0402 99

Andra

 

 

 

Med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent

 

 

0402 99 11

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

Andra slag

57,2 €/100 kg/net

 

Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 viktprocent

 

 

0402 99 31

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 39

Andra slag

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

 

Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent

 

 

0402 99 91

I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 99

Andra slag

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

0403 10

Yoghurt

 

 

 

Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

 

Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

 

 

0403 10 11

Högst 3 viktprocent

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

Mer än 6 viktprocent

59,2 €/100 kg/net

 

Annan, med en fetthalt av

 

 

0403 10 31

Högst 3 viktprocent

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 33

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 39

Mer än 6 viktprocent

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

 

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av

 

 

0403 10 51

Högst 1,5 viktprocent

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

Mer än 27 viktprocent

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Annan, med en mjölkfetthalt av

 

 

0403 10 91

Högst 3 viktprocent

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

Mer än 6 viktprocent

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

Andra slag

 

 

 

Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

 

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form

 

 

 

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

 

 

0403 90 11

Högst 1,5 viktprocent

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Andra, med en fetthalt av

 

 

0403 90 31

Högst 1,5 viktprocent

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 33

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 39

Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

Andra

 

 

 

Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

 

 

0403 90 51

Högst 3 viktprocent

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

Mer än 6 viktprocent

59,2 €/100 kg/net

 

Andra, med en fetthalt av

 

 

0403 90 61

Högst 3 viktprocent

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 63

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 69

Mer än 6 viktprocent

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

 

 

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en mjölkfetthalt av

 

 

0403 90 71

Högst 1,5 viktprocent

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

Mer än 27 viktprocent

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Andra, med en mjölkfetthalt av

 

 

0403 90 91

Högst 3 viktprocent

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

Mer än 6 viktprocent

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

 

0404 10

Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel

 

 

 

I form av pulver eller granulat eller i annan fast form

 

 

 

Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

 

 

 

Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 02

Högst 1,5 viktprocent

7 €/100 kg/net

0404 10 04

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 12

Högst 1,5 viktprocent

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

 

 

 

Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 26

Högst 1,5 viktprocent

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 28

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 32

Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 34

Högst 1,5 viktprocent

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 36

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 38

Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Annan

 

 

 

Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

 

 

 

Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 48

Högst 1,5 viktprocent

0,07 €/kg/net (28)

0404 10 52

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 56

Högst 1,5 viktprocent

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av

 

 

 

Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 72

Högst 1,5 viktprocent

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

0404 10 74

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 76

Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av

 

 

0404 10 78

Högst 1,5 viktprocent

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 82

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 84

Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90

Andra slag

 

 

 

Inte färsatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av

 

 

0404 90 21

Högst 1,5 viktprocent

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

Mer än 27 viktprocent

167,2 €/100 kg/net

 

Andra, med en fetthalt av

 

 

0404 90 81

Högst 1,5 viktprocent

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 83

Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 89

Mer än 27 viktprocent

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bredbara smörfettsprodukter

 

 

0405 10

Smör

 

 

 

Med en fetthalt av högst 85 viktprocent

 

 

 

Naturligt smör

 

 

0405 10 11

I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 19

Annat

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 30

Rekombinerat smör

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 50

Vasslesmör

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 90

Annat

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 20

Bredbara smörfettsprodukter

 

 

0405 20 10

Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 viktprocent

9 + EA (30)

0405 20 30

Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent

9 + EA (30)

0405 20 90

Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än 80 viktprocent

189,6 €/100 kg/net

0405 90

Annat

 

 

0405 90 10

Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och en vattenhalt av högst 0,5 viktprocent

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 90 90

Annat

231,3 €/100 kg/net (26)

0406

Ost och ostmassa

 

 

0406 10

Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa

 

 

0406 10 20

Med en fetthalt av högst 40 viktprocent

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 10 80

Annan

221,2 €/100 kg/net (26)

0406 20

Riven eller pulveriserad ost av alla slag

 

 

0406 20 10

Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skummjölk och med tillsats av fint malda örter (31)

7,7

0406 20 90

Annan

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 30

Smältost, inte riven eller pulveriserad

 

 

0406 30 10

Framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appenzeller, även med tillsats av Glarus örtost (så kallad Schabziger), i detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt av högst 56 viktprocent beräknat på torrsubstansen

144,9 €/100 kg/net (26)

 

Annan

 

 

 

Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en fetthalt beräknat på torrsubstansen av

 

 

0406 30 31

Högst 48 viktprocent

139,1 €/100 kg/net (26)

0406 30 39

Mer än 48 viktprocent

144,9 €/100 kg/net (26)

0406 30 90

Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent

215 €/100 kg/net (26)

0406 40

Blåmögelost (även grönmögelost)

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 90

Annan

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 90

Annan ost

 

 

0406 90 01

Avsedd för beredning (32)

167,1 €/100 kg/net (26)

 

Annan

 

 

0406 90 13

Emmentaler

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 17

Bergkäse, Appenzeller

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de Moine

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 19

Glarus örtost (så kallad Schabziger) framställd av skummjölk och med tillsats av fint malda örter (31)

7,7

0406 90 21

Cheddar

167,1 €/100 kg/net (26)

0406 90 23

Edamer

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 25

Tilsiter

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 27

Butterkäse

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 29

Kashkaval

151 €/100 kg/net (26)

 

Feta

 

 

0406 90 31

Av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får-eller getskinn

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 33

Annan

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 35

Kefalo-Tyri

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 37

Finlandia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 39

Jarlsberg

151 €/100 kg/net (26)

 

Annan

 

 

0406 90 50

Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får-eller getskinn

151 €/100 kg/net (26)

 

Annan

 

 

 

Med en fetthalt av högst 40 viktprocent och en vattenhalt i den fettfria ostmassan av

 

 

 

Högst 47 viktprocent

 

 

0406 90 61

Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

Fiore Sardo, Pecorino

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 69

Annan

188,2 €/100 kg/net (26)

 

Mer än 47 viktprocent men högst 72 viktprocent

 

 

0406 90 73

Provolone

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 78

Gouda

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 82

Camembert

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 84

Brie

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri

151 €/100 kg/net

 

Annan ost med en vattenhalt i den fettfria ostmassan av

 

 

0406 90 86

Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 87

Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 88

Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 93

Mer än 72 viktprocent

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 99

Annan

221,2 €/100 kg/net (26)

0407 00

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta

 

 

 

Ägg av fjäderfä

 

 

 

För kläckning (33)

 

 

0407 00 11

Av kalkoner eller gäss

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

Andra

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

Andra slag

30,4 €/100 kg/net (26)

1 000 p/st

0407 00 90

Andra ägg

7,7

p/st

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

 

 

Äggula

 

 

0408 11

Torkad

 

 

0408 11 20

Olämplig som livsmedel (34)

Fri

0408 11 80

Annan

142,3 €/100 kg/net (26)

0408 19

Annan

 

 

0408 19 20

Olämplig som livsmedel (34)

Fri

 

Annan

 

 

0408 19 81

Flytande

62 €/100 kg/net (26)

0408 19 89

Annan, inklusive fryst

66,3 €/100 kg/net (26)

 

Andra slag

 

 

0408 91

Torkade

 

 

0408 91 20

Olämpliga som livsmedel (34)

Fri

0408 91 80

Andra

137,4 €/100 kg/net (26)

0408 99

Andra

 

 

0408 99 20

Olämpliga som livsmedel (34)

Fri

0408 99 80

Andra

35,3 €/100 kg/net (26)

0409 00 00

Naturlig honung

17,3

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

7,7

KAPITEL 5

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

Anmärkningar

1.

Detta kapitel omfattar inte

a)

ätbara produkter (andra än tarmar, blåsor och magar av djur, hela eller i bitar, samt djurblod, flytande eller torkat),

b)

hudar och skinn (inbegripet pälsskinn), andra än varor enligt nr 0505 samt avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn enligt nr 0511 (kapitlen 41 eller 43),

c)

animaliska textilmaterial, andra än tagel och tagelavfall (avdelning XI),

d)

bindlar för borsttillverkning (nr 9603).

2.

För tillämpning av nr 0501 gäller att sortering av hår efter längd inte skall anses utgöra bearbetning (under förutsättning att det inte rotvänts).

3.

I hela tulltaxan anses elefant-, flodhäst-, valross-, narvals- och vildsvinsbetar, noshörningshorn samt tänder av alla djur som elfenben.

4.

Med tagel förstås i hela tulltaxan hår från manar och svansar av hästdjur, nötkreatur och anda oxdjur.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår

Fri

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår

 

 

0502 10 00

Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår

Fri

0502 90 00

Andra slag

Fri

0503 00 00

Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag

Fri

0504 00 00

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta

Fri

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avfall av fjädrar eller delar av fjädrar

 

 

0505 10

Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål; dun

 

 

0505 10 10

Råa

Fri

0505 10 90

Andra

Fri

0505 90 00

Andra slag

Fri

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter

 

 

0506 10 00

Ossein samt ben behandlade med syra

Fri

0506 90 00

Andra slag

Fri

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

 

 

0507 10 00

Elfenben; mjöl och avfall av elfenben

Fri

0507 90 00

Andra slag

Fri

0508 00 00

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

Fri

0509 00

Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung

 

 

0509 00 10

Fri

0509 00 90

Annan

5,1

0510 00 00

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

Fri

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga som livsmedel

 

 

0511 10 00

Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur

Fri

p/st (35)

 

Andra slag

 

 

0511 91

Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kapitel 3

 

 

0511 91 10

Fiskavfall

Fri

0511 91 90

Andra slag

Fri

0511 99

Andra

 

 

0511 99 10

Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn

Fri

0511 99 90

Andra slag

Fri

AVDELNING II

VEGETABILISKA PRODUKTER

Anmärkning

1.

Med pelletar förstås i denna avdelning små cylindrar, kulor e.d. som agglomererats genom hoppressning, eller genom tillsats av högst 3 viktprocent bindemedel.

KAPITEL 6

LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O. D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT

Anmärkningar

1.

Bortsett från andra delen av nr 0601 omfattar detta kapitel endast levande träd och varor (inbegripet grönsaksplantor) av sådana slag som vanligen levereras av trädgårdsodlare, plantskolor eller blomsterhandlare för planterings- eller prydnadsändamål; kapitlet inbegriper dock inte potatis, ätbar lök och andra produkter enligt kapitel 7.

2.

Enligt nr 0603 eller 0604 klassificeras även buketter, blomsterkorgar, kransar och liknande artiklar, som är helt eller delvis tillverkande av i dessa nummer omnämnda varor, även om artiklarna är försedda med tillbehör av andra material. Dessa nummer skall dock inte tillämpas för collage och liknande prydnadstavlor enligt nr 9701.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tullsats (%)

Extra mängdenhet

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212

 

 

0601 10

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila

 

 

0601 10 10

Hyacinter

5,1

p/st

0601 10 20

Narcisser

5,1

p/st

0601 10 30

Tulpaner

5,1

p/st

0601 10 40

Gladiolus

5,1

p/st

0601 10 90

Andra

5,1

0601 20

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

 

 

0601 20 10

Växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

Fri

0601 20 30

Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner

9,6

0601 20 90

Andra

6,4

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och ympkvistar; svampmycelium

 

 

0602 10

Icke rotade sticklingar samt ympkvistar

 

 

0602 10 10

Av vin

Fri

0602 10 90

Andra

4

0602 20

Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade

 

 

0602 20 10

Ympkvistar av vin, ympade/okulerade eller rotade

Fri

0602 20 90

Andra

8,3

0602 30 00

Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

8,3

0602 40

Rosor, även ympade/okulerade

 

 

0602 40 10

Varken ympade eller okulerade

8,3

p/st

0602 40 90

Ympade eller okulerade

8,3