ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 278

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
21 oktober 2005


Innehållsförteckning

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Sida

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 20 september 2005 om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

1

 

*

Rådets beslut av den 25 april 2005 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

2

Protokoll till Europa-Μedelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

3

Europa — Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan

9

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Rådet

21.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 278/1


RÅDETS BESLUT

av den 20 september 2005

om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(2005/720/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 300.3 andra stycket i detta,

med beaktande av Anslutningsakten för de nya medlemsstaterna i Europeiska unionen, särskilt artikel 6.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (1), och

av följande skäl:

(1)

Protokollet till Europa — Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Tunisien, å andra sidan, undertecknades på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar den 8 juni 2005.

(2)

Protokollet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Protokollet till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen godkänns härmed på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut (2).

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2005.

På rådets vägnar

M. BECKETT

Ordförande


(1)  Samtycket avgivet den 6 september 2005 (ännu ej publicerat i EUT).

(2)  Se sidan 2 i detta nummer av EUT.


21.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 278/2


RÅDETS BESLUT

av den 25 april 2005

om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

(2005/721/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 jämförd med artikel 300.2 första stycket andra meningen i detta,

med beaktande av 2003 års anslutningsakt, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet bemyndigade den 10 februari 2004 kommissionen att på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar inleda förhandlingar med Republiken Tunisien om ett protokoll i syfte att ändra Europa — Medelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan (1), med anledning av de nya medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen.

(2)

Förhandlingarna har slutförts på ett för kommissionen tillfredsställande sätt.

(3)

Enligt artikel 12.2 i det protokoll som förhandlats fram med Republiken Tunisien skall protokollet kunna tillämpas provisoriskt innan det träder i kraft.

(4)

Protokollet bör undertecknas på gemenskapens vägnar och tillämpas provisoriskt, med förbehåll för att det ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som skall ha rätt att på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar underteckna protokollet till Europa-Medelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Det protokoll som avses i artikel 1 skall tillämpas provisoriskt från och med den 1 maj 2004, med förbehåll för att det ingås.

Utfärdat i Luxemburg den 25 april 2005.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EGT L 97, 30.3.1998, s. 2.


PROTOKOLL

till Europa-Μedelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KONUNGARIKET BELGIEN,

REPUBLIKEN TJECKIEN,

KONUNGARIKET DANMARK,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,

REPUBLIKEN ESTLAND,

REPUBLIKEN GREKLAND,

KONUNGARIKET SPANIEN,

REPUBLIKEN FRANKRIKE,

IRLAND,

REPUBLIKEN ITALIEN,

REPUBLIKEN CYPERN,

REPUBLIKEN LETTLAND,

REPUBLIKEN LITAUEN,

STORFURSTENDÖMET LUXEMBURG,

REPUBLIKEN UNGERN,

REPUBLIKEN MALTA,

KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,

REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,

REPUBLIKEN POLEN,

REPUBLIKEN PORTUGAL,

REPUBLIKEN SLOVENIEN,

REPUBLIKEN SLOVAKIEN,

REPUBLIKEN FINLAND,

KONUNGARIKET SVERIGE,

KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,

nedan kallade ”medlemsstaterna”, företrädda av Europeiska unionens råd, och

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

nedan kallad ”gemenskapen”, företrädd av Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission, å ena sidan, och

REPUBLIKEN TUNISIEN, nedan kallad ”Tunisien”, å andra sidan,

SOM BEAKTAR ATT Europa-Medelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, nedan kallat ”Europa — Medelhavsavtalet”, undertecknades i Bryssel den 17 juli 1995 och trädde i kraft den 1 mars 1998,

SOM BEAKTAR ATT fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat ”anslutningsfördraget”) undertecknades i Aten den 16 april 2003 och trädde i kraft den 1 maj 2004,

SOM BEAKTAR ATT de nya fördragsslutande parternas anslutning till Europa — Medelhavsavtalet, enligt artikel 6.2 i 2003 års anslutningsakt, skall godkännas genom ingående av ett protokoll till avtalet,

SOM BEAKTAR ATT samråd enligt artikel 23.2 i Europa — Medelhavsavtalet har hållits för att säkerställa att hänsyn tagits till gemenskapens och Tunisiens ömsesidiga intressen.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien skall vara parter i Europa — Medelhavsavtalet och skall var och en på samma sätt som gemenskapens övriga medlemsstater anta och beakta texterna till avtalet och till de gemensamma förklaringarna, de ensidiga förklaringarna och skriftväxlingarna.

Artikel 2

I syfte att beakta den senaste institutionella utvecklingen inom Europeiska unionen är parterna överens om att de bestämmelser i avtalet som hänvisar till Europeiska kol- och stålgemenskapen skall, till följd av att fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen har upphört att gälla, anses hänföra sig till Europeiska gemenskapen, som har övertagit Europeiska kol- och stålgemenskapens samtliga rättigheter och skyldigheter.

KAPITEL I

ÄNDRINGAR AV TEXTEN TILL EUROPA — MEDELHAVSAVTALET, INKLUSIVE PROTOKOLLEN TILL AVTALET

Artikel 3

Jordbruksprodukter

1.   Artikel 3.1 och 3.2 i protokoll nr 1 skall ersättas med följande:

”1.   Obearbetad olivolja enligt KN-nummer 1509 10 10 och 1509 10 90 som är helt framställd i Tunisien och som transporteras direkt därifrån till gemenskapen skall, inom en maximal kvantitet på 50 000 ton, från och med den 1 januari 2001 få importeras till gemenskapen tullfritt. En årlig kvantitet på 700 ton skall från och med den 1 maj 2004 läggas till denna.

2.   Denna kvantitet skall från och med den 1 januari 2002 ökas varje år med 1 500 ton i fyra år till dess att en årlig kvantitet på 56 700 ton har uppnåtts från och med den 1 januari 2005.”

2.   I tabellen i bilagan till protokoll nr 1 om den ordning som skall tillämpas på import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Tunisien, skall posten för medgivanden när det gäller produkter enligt KN-nummer 1509 10 ersättas med följande:

”KN-nummer

Varuslag

Nedsättning av tullen för mest gynnad nation ( %)

Årliga tullkvoter eller kvoter för den angivna perioden (ton nettovikt)

Nedsättning av tullen för mest gynnad nation utöver befintliga tullkvoter ( %)

Särskilda bestämmelser

1509 10

Olivolja och fraktioner av denna olja, jungfruolja

100

50 000 + 700

Artikel 3.2”

Artikel 4

Ursprungsregler

Protokoll nr 4 skall ändras på följande sätt:

1)

Artikel 19.4 skall ersättas med följande:

”4.   Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med någon av följande påskrifter:

ES

’EXPEDIDO A POSTERIORI’

CS

’VYSTAVENO DODATEČNĚ’

DA

’UDSTEDT EFTERFØLGENDE’

DE

’NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’

ET

’VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT’

EL

’ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’

EN

’ISSUED RETROSPECTIVELY’

FR

’DÉLIVRÉ À POSTERIORI’

IT

’RILASCIATO A POSTERIORI’

LV

’IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI’

LT

’RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’

HU

’KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL’

MT

’MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT’

NL

’AFGEGEVEN A POSTERIORI’

PL

’WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’

PT

’EMITIDO A POSTERIORI’

SL

’IZDANO NAKNADNO’

SK

’VYDANÉ DODATOČNE’

FI

’ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’

SV

’UTFÄRDAT I EFTERHAND’

AR

Image

2)

Artikel 20.2 skall ersättas med följande:

”2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt skall förses med någon av följande påskrifter:

ES

’DUPLICADO’

CS

’DUPLIKÁT’

DA

’DUPLIKÁT’

DE

’DUPLIKAT’

ET

’DUPLIKAAT’

EL

’ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ’

EN

’DUPLICATE’

FR

’DUPLICATA’

IT

’DUPLICATO’

LV

’DUBLIKĀTS’

LT

’DUBLIKATAS’

HU

’MÁSODLAT’

MT

’DUPLIKAT’

NL

’DUPLICAAT’

PL

’DUPLIKAT’

PT

’SEGUNDA VIA’

SL

’DVOJNIK’

SK

’DUPLIKÁT’

FI

’KAKSOISKAPPALE’

SV

’DUPLIKAT’

AR

Image

3)

Artikel 22.4 skall ersättas med följande:

”4.   I de fall som avses i punkt 3 a skall rutan ’Anmärkningar’ på varucertifikatet EUR.1 vara försedd med en av följande påskrifter:

 

’PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO’, ’FORENKLET PROCEDURE’, ’VEREINFACHTES VERFAHREN’, ’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ’, ’SIMPLIFIED PROCEDURE’, ’PROCÉDURE SIMPLIFIÉE’, ’PROCEDURA SEMPLIFICATA’, ’VEREENVOUDIGDE PROCEDURE’, ’PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO’, ’YKSINKERTAISTETTU MENETTELY’, ’FÖRENKLAT FÖRFARANDE’, ’ZJEDNODUŠENÝ POSTUP-ČLÁNEK’, ’LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR’, ’VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA’, ’SUPAPRASTINTA PROCEDURA’, ’EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS’, ’PROCEDURA SIMPLIFIKATA’, ’PROCEDURA UPROSZCZONA’, ’POENOSTAVLJEN POSTOPEK’, ’ZJEDNODUŠENÝ POSTUP’, Image

Artikel 5

Ordförandeskap i associeringskommittén

Artikel 82.3 skall ersättas med följande:

”3.   Ordförandeskapet i associeringskommittén skall innehas växelvis av en företrädare för Europeiska gemenskapernas kommission och en företrädare för Republiken Tunisiens regering.”

KAPITEL II

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 6

Ursprungsintyg och administrativt samarbete

1.   Ursprungsintyg som på vederbörligt sätt utfärdats av antingen Tunisien eller en ny medlemsstat inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpas dem emellan skall, i enlighet med detta protokoll, godtas i respektive länder, under förutsättning att

a)

förvärv av sådan ursprungsstatus medför förmånsbehandling på grundval av bestämmelserna om förmånsbehandling i antingen Europa — Medelhavsavtalet eller gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner,

b)

ursprungsintyget och transportdokumenten utfärdats senast dagen före anslutningsdagen,

c)

ursprungsintyget inges till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

I de fall då varor före anslutningsdagen deklarerats för import till antingen Tunisien eller en ny medlemsstat enligt ett förmånsavtal eller en autonom ordning som vid den tidpunkten tillämpades mellan Tunisien och den nya medlemsstaten, får ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand enligt avtalet eller ordningen också godtas, under förutsättning att det inges till tullmyndigheterna inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

2.   Tunisien och de nya medlemsstaterna får behålla de tillstånd genom vilka status som ”godkänd exportör” har beviljats inom ramen för ett förmånsavtal eller en autonom ordning som tillämpats dem emellan, under förutsättning att

a)

en sådan bestämmelse även ingår i det avtal som ingåtts mellan Tunisien och gemenskapen före anslutningsdagen, och

b)

den godkända exportören tillämpar de ursprungsregler som gäller enligt det avtalet.

Dessa tillstånd skall senast ett år efter anslutningsdagen ersättas med nya tillstånd utfärdade i enlighet med villkoren i avtalet.

3.   Begäran om efterkontroll av ursprungsintyg som utfärdats enligt de förmånsavtal eller den autonoma ordning som avses i punkterna 1 och 2 skall godtas av de behöriga tullmyndigheterna i Tunisien eller de nya medlemsstaterna under en period av tre år efter utfärdandet av ursprungsintyget i fråga och får inges av dessa myndigheter inom en period av tre år efter deras godtagande av det ursprungsintyg som lämnades in till dem till stöd för en importdeklaration.

Artikel 7

Varor som transiteras

1.   Bestämmelserna i Europa — Medelhavsavtalet får tillämpas på varor som exporteras antingen från Tunisien till någon av de nya medlemsstaterna eller från någon av de nya medlemsstaterna till Tunisien, som uppfyller villkoren i protokoll nr 4 och som dagen för anslutningen befinner sig antingen under transport eller i tillfällig förvaring, i ett tullager eller i en frizon i Tunisien eller i den nya medlemsstaten.

2.   Förmånsbehandling får i sådana fall beviljas under förutsättning att ett ursprungsintyg som utfärdats i efterhand av tullmyndigheterna i exportlandet uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom fyra månader räknat från anslutningsdagen.

KAPITEL III

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 8

Tunisien förbinder sig att i samband med denna utvidgning av gemenskapen inte göra några anspråk, framställningar eller hänskjutanden och inte ändra eller frånträda några medgivanden enligt artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994.

Artikel 9

För 2004 skall ökningen av volymen av den befintliga tullkvoten för import av obehandlad olivolja beräknas i proportion till basvolymerna, varvid hänsyn skall tas till den period som förflutit före det datum som avses i artikel 12.2.

Artikel 10

Detta protokoll skall utgöra en integrerad del av Europa — Medelhavsavtalet. Bilagorna till protokollet skall utgöra en integrerad del av detta.

Artikel 11

1.   Detta protokoll skall godkännas av gemenskapen, av Europeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Tunisien, i enlighet med deras egna förfaranden.

2.   Parterna skall meddela varandra när de förfaranden som avses i punkt 1 har avslutats. Godkännandeinstrumenten skall deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat.

Artikel 12

1.   Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den första månaden efter den dag då det sista godkännandeinstrumentet deponerades.

2.   Detta protokoll skall tillämpas provisoriskt från och med den 1 maj 2004.

Artikel 13

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och arabiska språken, vilka alla texter är lika giltiga.

Artikel 14

Texten till Europa — Medelhavsavtalet, inbegripet de bilagor och protokoll som utgör en integrerad del av avtalet, samt slutakten och de förklaringar som åtföljer den skall upprättas på estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska språken, vilka alla texter skall vara giltiga på samma sätt som originaltexterna (1).

Associeringsrådet skall godkänna dessa texter.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις τριανταμία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty–first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente–et–un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

Image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalîbvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállarnok réseéröl

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

Pä medlemsstaternas vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas värdā

Europos bendrijos värdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Ecropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Por la República de Túnez

Za Tuniskou republiku

For Den Tunesiske Republik

Für die Tunesische Republik

Tuneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Τυνησίας

For the Republic of Tunisia

Pour la République Tunisienne

Per la Repubblica Tunisina

Tunisijas Republikas värdā

Tuniso Respublikos vardu

A Tunéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tat-Tuniżija

Voor de Republiek Tunesië

W imieniu Republiki Tunezyjskiej

Pela República da Tunísia

Za Tuniskú republiku

Za Republiko Tunizijo

Tunisian tasavallan puolesta

For Republiken Tunisien

Image


(1)  OJ L 97, 30.3.1998, p. 2.


EUROPA — MEDELHAVSAVTAL

om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan

De autentiska versionerna av avtalet som upprättades på Europeiska unionens elva officiella språk (danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska) har offentliggjorts i EUT L 97, 30.3.1998, s. 2. De estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska versionerna publiceras i detta nummer av Europeiska unionens officiella tidning.