ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 225

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
31 augusti 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1420/2005 av den 30 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1421/2005 av den 30 augusti 2005 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1422/2005 av den 30 augusti 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1423/2005 av den 30 augusti 2005 om fastställande av exportbidragen för malt

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1424/2005 av den 30 augusti 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

9

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1425/2005 av den 30 augusti 2005 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1426/2005 av den 30 augusti 2005 om förbud mot fiske efter marulk i ICES-områdena VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under portugisisk flagg

13

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1427/2005 av den 30 augusti 2005 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1428/2005 av den 30 augusti 2005 om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

17

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 26 augusti 2005 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen

18

 

*

Kommissionens beslut av den 26 augusti 2005 om fastställande ett formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv 2003/8/EG

23

 

*

Kommissionens beslut av den 29 augusti 2005 beträffande väsentliga krav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG med avseende på säkerställande av tillgången till nödtjänster genom Cospat-Sarsat-lokaliseringssändare [delgivet med nr K(2005) 3059]  ( 1 )

28

 

*

Beslut nr 4/2005 av blandade EG-EFTA-kommittén för gemensam transitering av den 15 augusti 2005 om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1420/2005

av den 30 augusti 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

85,4

096

17,5

999

51,5

0707 00 05

052

75,8

068

40,9

999

58,4

0709 90 70

052

85,7

999

85,7

0805 50 10

382

61,0

388

60,2

524

66,4

528

55,0

999

60,7

0806 10 10

052

97,0

400

195,8

512

89,9

624

160,8

999

135,9

0808 10 80

388

54,7

400

69,1

508

42,2

512

44,2

528

68,3

720

31,5

804

58,9

999

52,7

0808 20 50

052

89,2

388

17,0

512

11,4

528

23,7

624

114,6

999

51,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,1

999

97,1

0809 40 05

052

119,6

066

76,4

093

49,2

098

53,9

624

113,0

999

82,4


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1421/2005

av den 30 augusti 2005

om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan de noteringar eller priser som gäller på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för dessa produkter inom gemenskapen kan täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Då exportbidraget för mjöl och krossgryn av vete och råg räknas ut, måste hänsyn tas till de kvantiteter spannmål som krävs för deras tillverkning. Dessa kvantiteter fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Situationen på världsmarknaden eller särskilda behov på vissa marknader kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter med avseende på destination.

(5)

Bidraget måste fastställas en gång i månaden. Det kan ändras inom den mellanliggande perioden.

(6)

Tillämpningen av dessa närmare bestämmelser på den nuvarande marknadssituationen för spannmål, och särskilt på noteringarna eller priserna för spannmålsprodukter inom gemenskapen och på världsmarknaden medför att exportbidragen bör fastställas till de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1 a, 1 b och 1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 med undantag av malt, och som exporteras i obearbetat skick skall vara de som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 augusti 2005 om fastställande av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1422/2005

av den 30 augusti 2005

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in, på begäran måste tillämpas för export som sker under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för de produkter som anges i artikel 1.1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 (3). Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Förhållandena på världsmarknaden, eller de särskilda krav som vissa marknader ställer, kan göra det nödvändigt att variera korrektionsbeloppet i enlighet med destination.

(4)

Korrektionsbeloppet skall fastställas enligt samma förfarande som exportbidraget. Det får ändras under tiden mellan två fastställelser.

(5)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 1.1 a–c i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för spannmål med undantag av malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1104/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 1).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 augusti 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

(EUR/t)

Produktnummer

Bestämmelseland

Nuvarande

9

Period 1

10

Period 2

11

Period 3

12

Period 4

1

Period 5

2

Period 6

3

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna för serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Alla tredjeländer utom Albanien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien och Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Liechtenstein och Schweiz.

C02

:

Algeriet, Saudiarabien, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Mauretanien, Oman, Qatar, Syrien, Tunisien och Jemen.

C03

:

Alla tredjeländer utom Bulgarien, Norge, Rumänien, Schweiz och Liechtenstein.


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1423/2005

av den 30 augusti 2005

om fastställande av exportbidragen för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att skillnaden mellan noteringarna eller priserna på världsmarknaden för de produkter som anges i artikel 1 i den förordningen och priserna för de produkterna inom gemenskapen får täckas av ett exportbidrag.

(2)

Exportbidragen skall fastställas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2).

(3)

Det exportbidrag som tillämpas för malt måste beräknas med hänsyn till den kvantitet spannmål som krävs för att tillverka ifrågavarande produkter. De ovannämnda kvantiteterna fastställs i förordning (EG) nr 1501/95.

(4)

Förhållandena på världsmarknaden eller de särskilda krav som vissa marknader ställer kan göra det nödvändigt att variera exportbidraget för vissa produkter i enlighet med destination.

(5)

Exportbidraget måste fastställas en gång per månad. Det kan ändras under den mellanliggande perioden.

(6)

Till följd av att dessa regler tillämpas på den nuvarande situationen på spannmålsmarknaderna, och särskilt på noteringar eller priser för dessa produkter inom gemenskapen och på världsmarknaden, bör exportbidragen vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidrag för malt som anges i artikel 1.1 c i förordning (EG) nr 1784/2003 skall vara de som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 augusti 2005 om fastställande av exportbidragen för malt

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1424/2005

av den 30 augusti 2005

om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 15.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1784/2003 fastställer att det exportbidrag som gäller för spannmål den dag då ansökan om exportlicens lämnas in på begäran måste tillämpas för export som kommer att ske under exportlicensens giltighetstid. I det fallet måste ett korrektionsbelopp tillämpas på exportbidraget.

(2)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 av den 29 juni 1995 om vissa närmare bestämmelser till rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om beviljande av exportbidrag för spannmål och om de åtgärder som skall vidtas vid störningar på marknaden för spannmål (2), är det möjligt att fastställa ett korrektionsbelopp för det malt som anges i artikel 1.1 c i förordning (EEG) nr 1766/92 (3). Detta korrektionsbelopp skall beräknas med hänsyn tagen till de faktorer som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1501/95.

(3)

Till följd av att bestämmelserna ovan tillämpas måste korrektionsbeloppet vara det som fastställs i bilagan till denna förordning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det korrektionsbelopp som avses i artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1784/2003 och som tillämpas på förutfastställda exportbidrag för malt skall vara det som anges i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1104/2003 (EUT L 158, 27.6.2003, s. 1).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 augusti 2005 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1) i dess ändrade lydelse.

De numeriska destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Nuvarande

9

Period 1

10

Period 2

11

Period 3

12

Period 4

1

Period 5

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktnummer

Destination

Period 6

3

Period 7

4

Period 8

5

Period 9

6

Period 10

7

Period 11

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1425/2005

av den 30 augusti 2005

om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt i artikel 13.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3072/95 av den 22 december 1995 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artikel 13.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 2681/74 av den 21 oktober 1974 om gemenskapsfinansiering av utgifter i samband med leverans av jordbruksprodukter som livsmedelsbistånd (3) fastställer att den kostnadsandel, som motsvarar de exportbidrag för produkterna i fråga som är fastställda enligt gemenskapens bestämmelser, skall debiteras garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

(2)

För att göra det enklare att göra upp och förvalta budgeten för gemenskapens livsmedelsbiståndsaktioner och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att sätta sig in i hur omfattande gemenskapens deltagande är i finansieringen av nationella livsmedelsbiståndsaktioner, bör nivån på de bidrag som beviljas för de aktionerna fastställas.

(3)

De allmänna bestämmelser och genomförandebestämmelser som fastställs i artikel 13 i förordning (EG) nr 1784/2003 och i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95 om exportbidrag skall också tillämpas på det ovannämnda förfarandet.

(4)

De särskilda kriterierna för att beräkna exportbidraget för ris anges i artikel 13 i förordning (EG) nr 3072/95.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För gemensam och nationell livsmedelsbiståndsverksamhet, som äger rum inom ramen för internationella överenskommelser eller andra tilläggsprogram och övriga gemenskapsåtgärder för gratisleveranser, skall de bidrag som gäller för produkter ur spannmåls- och rissektorn vara de som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  EGT L 329, 30.12.1995, s. 18. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 411/2002 (EGT L 62, 5.3.2002, s. 27).

(3)  EGT L 288, 25.10.1974, s. 1.


BILAGA

till Kommissionens förordning av den 30 augusti 2005 om fastställande av bidragen för de produkter ur spannmåls- och rissektorn som levereras i form av gemensamt eller nationellt livsmedelsbistånd

(EUR/t)

Produktnummer

Bidrag

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

5,48

1101 00 15 9130

5,12

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

53,76

1102 20 10 9400

46,08

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

69,12

1104 12 90 9100

0,00

Obs.: Produktnumren är definierade i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1), ändrad.


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1426/2005

av den 30 augusti 2005

om förbud mot fiske efter marulk i ICES-områdena VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten) med fartyg som seglar under portugisisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december 2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för år 2005.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2005 har uttömts.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd samt förvaring ombord, omlastning och landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uttömd kvot

Den fiskekvot för 2005 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till den här förordningen för det bestånd som anges i samma bilaga skall anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2

Förbud

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som seglar under den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från och med den dagen.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 768/2005 (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUT L 12, 14.1.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1300/2005 (EUT L 207, 10.8.2005, s. 1).


BILAGA

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

ANF/8C3411

Art

Marulk (Lophiidae)

Område

VIII c, XI, X, CECAF 34.1.1 (gemenskapens vatten)

Datum

29.7.2005


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1427/2005

av den 30 augusti 2005

om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp som skall tillämpas för import av vissa produkter inom sockersektorn, som fastställs genom förordning (EG) nr 1011/2005, för regleringsåret 2005/06

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1423/95 av den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter inom sockersektorn med undantag av melass (2), särskilt artikel 1.2, andra stycket, andra meningen och artikel 3.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för regleringsåret 2005/06 har fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 1011/2005 (3). Dessa priser och tilläggsbelopp har senast ändrats genom förordning (EG) nr 1324/2005 (4).

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen för närvarande har tillgång till bör dessa belopp ändras enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1423/95.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1423/95, och som fastställs i förordning (EG) nr 1011/2005 för regleringsåret 2005/06 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 31 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004, s. 16).

(2)  EGT L 141, 24.6.1995, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 624/98 (EGT L 85, 20.3.1998, s. 5).

(3)  EUT L 170, 1.7.2005, s. 35.

(4)  EUT L 210, 12.8.2005, s. 25.


BILAGA

Ändrade representativa priser och tilläggsbelopp från och med den 31 augusti 2005 för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KN-nummer 1702 90 99

(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av produkten i fråga

1701 11 10 (1)

21,62

5,49

1701 11 90 (1)

21,62

10,81

1701 12 10 (1)

21,62

5,30

1701 12 90 (1)

21,62

10,29

1701 91 00 (2)

27,43

11,52

1701 99 10 (2)

27,43

7,00

1701 99 90 (2)

27,43

7,00

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.II i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 (EGT L 178, 30.6.2001, s. 1).

(2)  Fastställande för kvalitetstyp enligt bilaga I.I i förordning (EG) nr 1260/2001.

(3)  Fastställande per 1 % sackaroshalt.


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1428/2005

av den 30 augusti 2005

om fastställande av produktionsbidraget för olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter (1), särskilt artikel 20a i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 20a i förordning nr 136/66/EEG föreskrivs om beviljande av produktionsbidrag för olivolja som används inom konserveringsindustrin. Enligt punkt 6 i den artikeln skall kommissionen, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna, fastställa detta bidrag varannan månad.

(2)

Enligt artikel 20a.2 i ovan nämnda förordning skall produktionsbidraget, fastställas på grundval av skillnaden mellan de priser som tillämpas på världsmarknaden och på gemenskapsmarknaden med hänsyn till den importavgift som tillämpas för olja som omfattas av undernummer 1509 90 00, i Kombinerade nomenklaturen under en referensperiod liksom de komponenter som använts vid fastställandet av de exportbidrag som gäller för samma oljor under en referensperiod. Det är lämpligt att som referensperiod betrakta de två månader som föregår inledningen av perioden för produktionsbidragets giltighet.

(3)

Tillämpning av ovan nämnda kriterier har till följd att bidraget fastställs enligt vad som anges nedan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För månaderna september och oktober 2005 skall det produktionsbidrag som avses i artikel 20a.2 i förordning nr 136/66/EEG vara 44,00 euro/100 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och Landsbygdsutveckling


(1)  EGT 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 865/2004 (EUT L 161, 30.4.2004, p. 97).


II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

Kommissionen

31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/18


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 augusti 2005

om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen

(2005/629/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 33.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Genomförandet av gemenskapens politik för fiskeri- och vattenbruksnäringen är beroende av stöd från högt kvalificerad vetenskaplig personal, särskilt inom marin- och fiskeribiologi, fiskeriteknik, fiskeriekonomi och liknande områden, eller för forskningsbehov inom fiskeri och vattenbruk.

(2)

Detta stöd bör tillhandahållas av en ständig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (STECF) som inrättas inom kommissionen.

(3)

Enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 2371/2002 skall kommissionen med jämna mellanrum rådfråga STECF i frågor som gäller bevarande och förvaltning av levande akvatiska resurser, även biologiska, ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska överväganden och beakta dess utlåtande när kommissionen lägger fram förslag om fiskeförvaltning enligt den förordningen.

(4)

STECF:s rådgivning i frågor som gäller fiske måste grundas på principerna om kompetens, oberoende, objektivitet och öppenhet.

(5)

Det är av största vikt att STECF på bästa sätt utnyttjar extern sakkunskap inom och utanför gemenskapen om detta är nödvändigt för att besvara specifika frågor.

(6)

Eftersom flera betydelsefulla ändringar måste göras bör kommissionens beslut 93/619/EG av den 19 november 1993 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (2) upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättande av kommittén

En vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen, nedan kallad STECF, inrättas härmed.

Artikel 2

STECF:s roll

1.   Kommissionen skall med jämna mellanrum, eller när den bedömer att det är nödvändigt, begära rådgivning i form av yttranden från STECF i frågor som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 2371/2002. Kommissionen får begära att ett sådant yttrande antas inom en viss tidsfrist.

2.   STECF får på eget initiativ lämna yttranden till kommissionen i frågor som avses i artikel 33.1 i förordning (EG) nr 2371/2002.

3.   STECF skall utarbeta en årlig rapport om

a)

tillståndet för fiskeresurser av betydelse för Europeiska gemenskapen,

b)

de ekonomiska följderna av fiskeresursernas tillstånd,

c)

utvecklingen av fisket med avseende på biologiska, ekologiska, tekniska och ekonomiska faktorer,

d)

andra ekonomiska faktorer som påverkar fiskerinäringen.

Artikel 3

Organisation

1.   STECF skall bestå av lägst 30 och högst 35 ledamöter.

2.   STECF:s ledamöter skall vara vetenskapliga experter på områdena marinbiologi, marinekologi, fiskerivetenskap, naturvård, populationsdynamik, statistik, teknik för fiskeredskap, vattenbruk samt fiskeri- och vattenbruksnäringens ekonomi.

Artikel 4

Utnämning av STECF:s ledamöter och upprättande av en reservlista

1.   Kommissionen skall utnämna STECF:s ledamöter från en förteckning över lämpliga sökande. Förteckningen skall upprättas efter offentliggörande av en allmän inbjudan till intresseanmälan i Europeiska unionens officiella tidning och på kommissionens webbplats.

2.   STECF:s ledamöter skall utnämnas på grundval av sina sakkunskaper och med en geografisk spridning som återspeglar mångfalden av vetenskapliga frågor och strategier inom gemenskapen.

3.   En förteckning över STECF:s ledamöter skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och, tillsammans med en kortfattad meritförteckning för varje ledamot, på kommissionens webbplats.

4.   Sökande som har ansetts vara lämpliga att tjänstgöra i STECF men inte utnämnts skall föras upp på en reservlista. Reservlistan kan användas av kommissionen för att finna lämpliga sökande för att ersätta ledamöter som lämnar STECF i enlighet med artikel 6.3.

5.   Reservlistan skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på kommissionens webbplats.

Artikel 5

Val av ordförande och vice ordförande

STECF skall bland sina ledamöter välja en ordförande och två vice ordförande för en period på tre år. STECF:s ordförande och vice ordförande kan inte väljas till samma post mer än två på varandra följande perioder.

Artikel 6

Mandattid

1.   Mandattiden för en ledamot i STECF skall vara tre år och kan förlängas med ytterligare perioder om tre år.

2.   När perioden på tre år har löpt ut skall STECF:s ordförande, vice ordförande och ledamöter sitta kvar tills de ersätts eller tills deras mandat förnyas.

3.   Om en ledamot inte deltar aktivt i STECF:s arbete, befinner sig i en intressekonflikt eller vill avgå, kan kommissionen avsluta ledamotens förordnande.

Artikel 7

Externa experter

STECF får, med kommissionens godkännande, bjuda in experter som inte är ledamöter i STECF och som har relevant vetenskaplig kunskap och expertis för att medverka i STECF:s arbete.

Artikel 8

Arbetsgrupper

STECF får, med kommissionens godkännande, skapa särskilda arbetsgrupper för att utföra klart definierade uppgifter. Arbetsgrupperna skall bestå av externa experter och minst två STECF-ledamöter. De skall rapportera till STECF inom en given tidsram.

Artikel 9

Ekonomisk ersättning

1.   STECF:s ledamöter och de externa experterna skall, i enlighet med bilagan, ha rätt till ersättning för sitt deltagande i STECF:s möten och arbetsgrupper och för sitt arbete som föredragande i en specifik fråga.

2.   Kostnader för resor och uppehälle för STECF:s ledamöter och för externa experter skall ersättas av kommissionen.

Artikel 10

Förhållande mellan STECF och kommissionen

1.   Möten inom STECF och dess arbetsgrupper skall godkännas och sammankallas av kommissionen.

2.   Kommissionen får delta i möten inom STECF och dess arbetsgrupper.

3.   Kommissionen får bjuda in experter som inte är ledamöter i STECF för att delta i möten inom STECF och dess arbetsgrupper.

Artikel 11

Arbetsordning

1.   STECF skall, med kommissionens godkännande, anta sin egen arbetsordning. Arbetsordningen skall säkerställa att STECF fullgör sina uppgifter enligt principerna om kompetens, oberoende och öppenhet, samtidigt som hänsyn tas till berättigade krav på skatte- och affärssekretess.

2.   Arbetsordningen skall särskilt omfatta följande:

a)

Val av STECF:s ordförande och vice ordförande.

b)

Förfaranden för att

i)

begära rådgivning,

ii)

anta yttranden under normala förhållanden och, i brådskande fall, med ett snabbare skriftligt förfarande genom skriftväxling.

c)

Inrättande och organisation av arbetsgrupper, utnämning av ordförande för arbetsgrupper och beskrivning av deras uppgifter.

d)

Mötesprotokoll, inbegripet uppgifter om åsikter som avviker från de antagna ståndpunkterna.

e)

Externa experters roll.

f)

Utnämning av föredragande och beskrivning av deras uppgifter.

g)

De vetenskapliga yttrandenas utformning och innehåll samt förfaranden för att säkerställa och förbättra deras enhetlighet.

h)

Ansvar och skyldigheter för STECF:s ledamöter och externa experter vid externa kontakter.

i)

STECF:s representation i Rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk.

j)

Deltagande av STECF:s ledamöter i de regionala rådgivande nämnderna.

3.   Arbetsordningen skall offentliggöras på kommissionens webbplats.

Artikel 12

Beslut och yttranden

1.   STECF skall fatta beslut med en majoritet av de ledamöter som deltar i mötet. För att anta beslut och yttranden krävs att minst 70 % av STECF:s ledamöter har avgett sina röster eller avstått.

2.   Motiverade avvikande meningar skall tas med i STECF:s yttranden, och det skall anges vilka ledamöter som är av avvikande mening.

3.   STECF:s yttranden skall utan dröjsmål offentliggöras på kommissionens webbplats, med beaktande av nödvändig hänsyn till affärssekretess.

Artikel 13

Självständighet

1.   STECF:s ledamöter skall utnämnas och de externa experterna inbjudas på personliga mandat. De får inte delegera sitt ansvar.

2.   STECF:s ledamöter och externa experter skall agera oberoende av medlemsstater och berörda parter. De skall avge en åtagandeförsäkran om att agera i allmänhetens intresse och en intresseförsäkran som anger om de har eller inte har intressen som skulle kunna anses inverka negativt på deras oberoende. Dessa försäkringar skall göras skriftligen och vara tillgängliga för allmänheten. Ledamöterna i STECF skall avge åtagandeförsäkran årligen.

3.   STECF:s ledamöter och externa experter skall vid varje möte inom STECF och i arbetsgrupper redovisa eventuella särskilda intressen som kan anses inverka negativt på deras oberoende i de frågor som står på dagordningen.

Artikel 14

Sekretess

1.   STECF:s ledamöter och externa experter får inte lämna ut information som de fått som ett resultat av arbetet inom STECF eller i arbetsgrupperna, med undantag av STECF:s yttranden.

2.   Om STECF underrättas av kommissionen om att det begärda yttrandet är av konfidentiell karaktär, får endast STECF:s ledamöter och kommissionens företrädare delta i den berörda arbetsgruppen.

Artikel 15

STECF:s sekretariat

1.   Kommissionen skall tillhandahålla ett sekretariat åt STECF och dess arbetsgrupper.

2.   Sekretariatet skall ansvara för att ge stöd och samordning i det tekniska och administrativa arbetet så att STECF kan fungera mer effektivt och för att anordna möten inom dess arbetsgrupper.

3.   Vid behov skall sekretariatet samordna arbetet inom STECF och dess arbetsgrupper med arbetet inom gemenskapen och internationella organ.

Artikel 16

Slutbestämmelser

1.   Direktiv 93/619/EG skall upphöra att gälla.

2.   STECF:s ledamöter, utnämnda i enlighet med artikel 1 i beslut 93/619/EG skall kvarstå som ledamöter i den kommitté som inrättas genom det här beslutet till dess att STECF:s nya ledamöter utnämns i enlighet med artikel 3 i det här beslutet.

3.   Artikel 5 skall också tillämpas när mandattiden har löpt ut för de ledamöter som avses i punkt 2.

4.   Beslut 93/619/EG skall upphöra att gälla från och med dagen för det första mötet inom den kommitté som inrättas genom det här beslutet.

Utfärdat i Bryssel den 26 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EGT L 297, 2.12.1993, s. 25.


BILAGA

ERSÄTTNINGAR

STECF:s ledamöter och externa experter skall vara berättigade till följande ersättningar för sitt deltagande i STECF:s arbete:

Deltagande i STECF:s möten och arbetsgrupper

(EUR per heldag)

 

STECF:s möten

Arbets¬grupper

Ordförande

300

300

Vice ordförande (1)

300

0

Övriga närvarande

250

250

Om deltagandet endast omfattar en förmiddag eller en eftermiddag skall ersättningen vara 50 % av en hel dags ersättning.

Rapporter

(EUR)

 

STECF:s yttranden vid plenarsessioner eller via skriftväxling (2)

Bakgrundsrapporter (3) inför STECF:s möten och arbetsgrupper

Föredragande

300

300 (4)


(1)  Endast vid STECF:s möten.

(2)  Ersättning skall betalas för utarbetande av yttrandet.

(3)  Sammanfattningar, utredningar och bakgrundsinformation.

(4)  Ersättningen betalas ut på grundval av den tidsram som fastställts av kommissionen i det skriftliga avtalet, dock högst 15 dagar. Kommissionen får emellertid öka antalet dagar om detta bedöms vara nödvändigt.


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/23


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 augusti 2005

om fastställande ett formulär för ansökningar om rättshjälp enligt rådets direktiv 2003/8/EG

(2005/630/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (1), särskilt artikel 16.1 i detta,

efter att ha hört den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 2003/8/EG, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2004/844/EG (2) fastställdes ett standardformulär för ansökningar om rättshjälp enligt direktiv 2003/8/EG.

(2)

Enligt direktiv 2003/8/EG skall kommissionen också fastställa ett standardformulär för att underlätta översändandet av ansökningar om rättshjälp mellan myndigheterna i medlemsstaterna.

(3)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen deltog Danmark inte i antagandet av direktiv 2003/8/EG och är därför inte bundet av det och omfattas inte av dess tillämpning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Härmed antas det standardformulär för översändande av ansökningar om rättshjälp som finns i bilagan till detta beslut.

Utfärdat i Bryssel den 26 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Franco FRATTINI

Vice ordförande


(1)  EGT L 26, 31.1.2003, s. 41.

(2)  EGT L 365, 10.12.2004, s. 27.


BILAGA

STANDARDFORMULÄR

Image

Image

Image

Image


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/28


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 29 augusti 2005

beträffande väsentliga krav i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG med avseende på säkerställande av tillgången till nödtjänster genom Cospat-Sarsat-lokaliseringssändare

[delgivet med nr K(2005) 3059]

(Text av betydelse för EES)

(2005/631/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (1), särskilt artikel 3.3 e i detta, och

av följande skäl:

(1)

Vissa lokaliseringssändare, nödradiofyrar (EPIRB) som sänder på 406 MHz i Cospat-Sarsat-systemet, är en del av det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS).

(2)

Enligt kommissionens beslut 2004/71/EG av den 4 september 2003 om grundläggande krav för marin radioutrustning avsedd att installeras på de fartyg som inte omfattas av Solas för deltagande i det globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss (GMDSS) (2) skall tillverkare av EPIRB-utrustning säkerställa att den är konstruerad på ett sådant sätt att den fungerar felfritt när den exponeras för en marin miljö, uppfyller alla driftskrav för GMDSS i nödsituationer och möjliggör tydlig och stabil kommunikation.

(3)

Lokaliseringssändare som är avsedda för andra ändamål omfattas emellertid inte av beslut 2004/71/EG. Eftersom dessa typer av Cospat-Sarsat-lokaliseringssändare förväntas få en omfattande användning som nödsändare är det nödvändigt att stadga om att de, där de omfattas av direktiv 1999/5/EG, bör vara konstruerade på ett sådant sätt att de fungerar felfritt i enlighet med godkända funktionskrav och uppfyller alla de krav som ställs på Cospas-Sarsat-systemet.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Kommittén för bedömning av överensstämmelse och marknadsövervakning inom teleområdet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut skall tillämpas på lokaliseringssändare som är avsedda att sända på 406 MHz i Cospat-Sarsat-systemet och som inte omfattas av tillämpningsområdet för beslut 2004/71/EG.

Artikel 2

De lokaliseringssändare som avses i artikel 1 skall vara konstruerade på ett sådant sätt att felfri funktion i enlighet med godkända funktionskrav är säkerställd vid exponering för den miljö i vilken de kan komma att användas. I nödsituationer skall de möjliggöra tydlig och stabil kommunikation och fungera med stor precision genom att de uppfyller alla de krav som gäller för Cospat-Sarsat-systemet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 16, 23.1.2004, s. 54.


31.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 225/29


BESLUT nr 4/2005 AV BLANDADE EG-EFTA-KOMMITTÉN FÖR GEMENSAM TRANSITERING

av den 15 augusti 2005

om ändring av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

(2005/632/EG)

BLANDADE KOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande (1), särskilt artikel 15.3 a i denna, och

av följande skäl:

(1)

Det datoriserade transiteringssystemet är till fullo operativt i alla fördragsslutande parter i konventionen om gemensam transitering och har visat sig vara ett tillförlitligt och såväl för tullförvaltningarna som för de ekonomiska aktörerna tillfredsställande system.

(2)

Under dessa omständigheter är det ur ekonomisk synvinkel inte längre berättigat att tillåta att tullformaliteterna fullgörs på basis av transiteringsdeklarationer som upprättats skriftligen, eftersom de behöriga myndigheterna i sådana fall som regel måste föra in uppgifterna i deklarationerna manuellt i det datoriserade systemet. Transiteringsdeklarationerna bör därför som regel avges med hjälp av dataförfaranden.

(3)

Beslut om att tillåta användning av skriftligen upprättade transiteringsdeklarationer bör överlåtas på varje fördragsslutande part, i syfte att göra det möjligt att på ett bättre sätt tillgodose de allmänna behoven i var och en av de fördragsslutande parterna.

(4)

Användning av skriftligen upprättade transiteringsdeklarationer bör medges i undantagsfall när detta på grund av att tullens datoriserade transiteringssystem eller ekonomiska aktörers tillämpningsprogram inte fungerar är nödvändigt för att de ekonomiska aktörerna skall kunna genomföra transiteringar.

(5)

För att personer som befinner sig på resa skall kunna genomföra transiteringar bör de behöriga myndigheterna medge användning av skriftligen upprättade transiteringsdeklarationer i fall då de resande inte har direkt tillgång till det datoriserade transiteringssystemet.

(6)

Eftersom vissa länder måste utveckla och inrätta sådana hjälpmedel och länkar som är nödvändiga för att alla ekonomiska aktörer skall kunna anslutas till det datoriserade transiteringssystemet, bör det fastställas en övergångsperiod under vilken användning av skriftligen upprättade transiteringsdeklarationer medges.

(7)

En behörig myndighet som godtar en skriftligen upprättad transiteringsdeklaration bör, med undantag av i de fall då deklarationen i fråga godtagits på grund av att tullens datoriserade transiteringssystem eller den huvudansvariges tillämpningsprogram inte fungerar, se till att utbytet av transiteringsdata de behöriga myndigheterna emellan sker med hjälp av informationsteknik och datanät.

(8)

Konventionen bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till konventionen av den 20 maj 1987 skall ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Det skall tillämpas från och med den 1 juli 2005.

De behöriga myndigheterna får emellertid fortsätta att godta skriftligen upprättade transiteringsdeklarationer längst till och med den 31 december 2006.

Om de behöriga myndigheterna beslutar att godta skriftligen upprättade transiteringsdeklarationer efter den 1 juli 2005, skall de i förväg meddela kommissionen detta beslut skriftligen. De behöriga myndigheterna i länder som utnyttjar denna möjlighet skall se till att utbytet av transiteringsdata de behöriga myndigheterna emellan sker med hjälp av informationsteknik och datanät.

Utfärdat i Bern den 15 augusti 2005.

På blandade kommitténs vägnar

Rudolf DIETRICH

Ordförande


(1)  EGT L 226, 13.8.1987, s. 2. Konventionen senast ändrad genom beslut nr 3/2005 (EUT L 189, 21.7.2005, s. 61).


BILAGA

Bilaga I till konventionen skall ändras på följande sätt:

1.

Artikel 17 skall ersättas med följande:

”Artikel 17

1.   En transiteringsdeklaration skall avges vid avgångskontoret med hjälp av dataförfaranden.

2.   En transiteringsdeklaration som avges genom utbyte av standardiserade EDI-meddelanden skall överensstämma med strukturen och uppgifterna i bilaga III.

3.   När en transiteringsdeklaration avges genom införande i de behöriga myndigheternas datasystem av den information som krävs för fullgörande av formaliteterna, skall uppgifterna enligt bilaga III i den skriftliga deklarationen ersättas med överföring till de för detta ändamål utsedda behöriga myndigheterna av kodade eller i någon annan av de behöriga myndigheterna fastställd form upprättade data – i syfte att dessa skall behandlas i dator – som motsvarar de uppgifter som krävs för skriftliga deklarationer.

4.   Om förfarandet för gemensam transitering i avgångslandet följer på en annan tullbehandling, får avgångskontoret begära att sådana dokument som hänför sig till denna skall uppvisas.

5.   Varorna skall uppvisas tillsammans med transportdokumentet. Avgångskontoret får medge att detta dokument inte behöver uppvisas vid fullgörandet av tullformaliteterna, under förutsättning att det hålls tillgängligt för kontoret.”

2.

Artikel 18 skall ersättas med följande:

”Artikel 18

1.   I nedan angivna fall får varor i enlighet med det förfarande som de fördragsslutande parterna fastställt i samförstånd hänföras till förfarandet för gemensam transitering med hjälp av en transiteringsdeklaration som upprättats på ett formulär som överensstämmer med en av förlagorna i bilaga III:

a)

Om de behöriga myndigheternas datoriserade transiteringssystem inte fungerar.

b)

Om den huvudansvariges tillämpningsprogram inte fungerar.

2.   Användning av en skriftlig transiteringsdeklaration i enlighet med punkt 1 b skall vara föremål för de behöriga myndigheternas godkännande.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 skall tillämpas även i följande fall:

a)

När en fördragsslutande part har fattat beslut om att de skall tillämpas.

b)

När varor transporteras av personer som befinner sig på resa och inte har direkt tillgång till det datoriserade transiteringssystemet och därför inte har möjlighet att avge en transiteringsdeklaration vid avgångskontoret med hjälp av dataförfaranden. De behöriga myndigheterna skall tillåta att varorna hänförs till förfarandet för gemensam transitering med hjälp av en transiteringsdeklaration som upprättats på ett formulär som överensstämmer med en av förlagorna i bilaga III.

De behöriga myndigheterna skall i dessa fall se till att utbytet av transiteringsdata de behöriga myndigheterna emellan sker med hjälp av informationsteknik och datanät.

4.   Formuläret för transiteringsdeklarationen får kompletteras med ett eller flera tilläggsblad som överensstämmer med en av förlagorna i bilaga III. Tilläggsbladen skall anses utgöra en integrerad del av deklarationen.

5.   Lastspecifikationer som upprättats i enlighet med förlagan i bilaga III får användas i stället för tilläggsblad som beskrivande del av en transiteringsdeklaration och skall anses utgöra en integrerad del av deklarationen.

6.   De formulär som avses i punkterna 1 och 3–5 skall ifyllas i enlighet med bilaga III. De skall tryckas och ifyllas på något av de fördragsslutande parternas officiella språk, varvid det språk som används skall vara godtagbart för de behöriga myndigheterna i avgångslandet. Vid behov får de behöriga myndigheterna i ett land som berörs av en transitering enligt förfarandet för gemensam transitering begära översättning av dokumenten till det officiella språket, eller till något av de officiella språken, i landet.

7.   Artikel 17.4 och 17.5 skall gälla på motsvarande sätt.”