ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 214

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

48 årgången
19 augusti 2005


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1355/2005 av den 18 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1356/2005 av den 18 augusti 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende oxolinsyra och morantel ( 1 )

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1357/2005 av den 18 augusti 2005 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 genom att en beteckning förs in i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Chevrotin [SUB])

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1358/2005 av den 18 augusti 2005 om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2005/06 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av svin

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2005 av den 18 augusti 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2390/1999 om fastställande av formen av och innehållet i den räkenskapsinformation som skall översändas till kommissionen inom ramen för granskning och godkännande av räkenskaperna för EUGFJ:s garantisektion samt för övervakning och upprättande av prognoser

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1360/2005 av den 18 augusti 2005 om ändring av förordning (EG) nr 817/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden

55

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1361/2005 av den 17 augusti 2005 om införande av ett förbud mot fiske efter lubb i ICES-områdena V, VI, VII (gemenskapens vatten och internationella vatten) av fartyg som seglar under spansk flagg

57

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1362/2005 av den 18 augusti 2005 om införande av ett förbud mot fiske efter fjällbrosme i zonerna V, VI, VII (gemenskapens vatten och internationella vatten) av fartyg som seglar under spansk flagg

59

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1363/2005 av den 18 augusti 2005 om förbud mot fiske efter birkelånga i ICES-områdena VI, VII (gemenskapens vatten och internationella vatten) med fartyg som seglar under spansk flagg

61

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 17 augusti 2005 om tillfälligt godkännande av systemen för identifiering och registrering av får och getter i Storbritannien och Nordirland (Förenade kungariket) i enlighet med artikel 4.2 d i rådets förordning (EG) nr 21/2004 [delgivet med nr K(2005) 3122]

63

 

*

Kommissionens beslut av den 18 augusti 2005 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG för fastställande av maximikoncentrationer av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter [delgivet med nr K(2005) 3143]

65

 

*

Kommissionens beslut av den 18 augusti 2005 om ändring för sjätte gången av beslut 2004/122/EG om vissa skyddsåtgärder mot aviär influensa i flera asiatiska länder [delgivet med nr K(2005) 3183)]  ( 1 )

66

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

19.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1355/2005

av den 18 augusti 2005

om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 4.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.

(2)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 19 augusti 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 337, 24.12.1994, s. 66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002 (EGT L 299, 1.11.2002, s. 17).


BILAGA

till kommissionens förordning av den 18 augusti 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(EUR/100 kg)

KN-nr

Kod för tredjeland (1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

70,9

999

70,9

0709 90 70

052

78,8

528

57,8

999

68,3

0805 50 10

388

66,9

524

58,9

528

60,4

999

62,1

0806 10 10

052

87,8

220

65,2

400

135,2

624

171,2

999

114,9

0808 10 80

388

64,5

400

73,1

508

55,7

512

67,3

528

78,5

720

44,6

804

78,3

999

66,0

0808 20 50

052

101,9

388

76,0

512

9,9

528

38,7

999

56,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

75,6

999

75,6

0809 40 05

052

78,9

508

43,6

624

64,6


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 750/2005 (EUT L 126, 19.5.2005, s. 12). Koden ”999” betecknar ”övriga ursprung”.


19.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1356/2005

av den 18 augusti 2005

om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung avseende oxolinsyra och morantel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 2 i denna,

med beaktande av det yttrande från Europeiska läkemedelsmyndigheten som utarbetats av Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste samtliga farmakologiskt verksamma substanser som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur utvärderas.

(2)

Oxolinsyra har tidigare införts i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 för muskel, skinn och fett, lever och njurar från kyckling och svin, för muskel och skinn i naturliga proportioner från fisk, med undantag för djur som producerar ägg som skall användas som livsmedel. Införandet i bilaga I bör utvidgas till att omfatta samtliga livsmedelsproducerande arter, med undantag för djur som producerar mjölk eller ägg som skall användas som livsmedel; när det gäller fisk avses endast ”muskel och skinn i naturliga proportioner” och när det gäller svin- och fjäderfäarter avser gränsvärdena för högsta tillåtna restmängder i fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

(3)

Morantel har tidigare införts i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90 för muskel, fett, lever, njurar och mjölk från nötkreatur och får. Införandet i bilaga I bör utvidgas till att omfatta samtliga idisslare.

(4)

Förordning (EEG) nr 2377/90 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Det bör fastställas en tillräckligt lång frist innan denna förordning börjar tillämpas, så att medlemsstaterna kan göra de eventuella ändringar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i denna förordning när det gäller sådana godkännanden för försäljning som beviljats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (2).

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 18 oktober 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1299/2005 (EUT L 206, 9.8.2005, s. 4).

(2)  EGT L 311, 28.11.2001, s.1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).


BILAGA

A.   Följande substans(er) skall införas i bilaga I (Förteckning över farmakologiskt verksamma substanser för vilka gränsvärden för högsta tillåtna restmängder har fastställts).

1.   Medel mot infektioner

1.2   Antibiotika

1.2.3   Kinoloner

Farmakologiskt verksamma substanser

Restmarkör

Djurarter

Gränsvärde

Målvävnader

Oxolinsyra

oxolinsyra

Alla livsmedelsproducerande arter (1)

100 μg/kg

Muskel (2)

50 μg/kg

Fett (3)

150 μg/kg

Lever

150 μg/kg

Njure

2.   Antiparasitära medel

2.1   Medel mot endoparasiter

2.1.7   Tetrahydropyrimider

Farmakologiskt verksamma substanser

Restmarkör

Djurarter

Gränsvärde

Målvävnader

Morantel

Summan av de restmängder som kan hydrolyseras till N-metyl-1,3-propandiamin och uttryckas som morantelekvivalenter

Samtliga idisslare

100 μg/kg

Muskel

100 μg/kg

Fett

800 μg/kg

Lever

200 μg/kg

Njure

50 μg/kg

Mjölk


(1)  Ej till djur som producerar mjölk eller ägg som skall användas som livsmedel. Gränsvärdena för högsta tillåtna restmängder i fett, lever och njurar gäller inte fisk.

(2)  För fisk avser detta gränsvärde ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

(3)  För svin- och fjäderfäarter avser detta gränsvärde ”skinn och fett i naturliga proportioner”.


19.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1357/2005

av den 18 augusti 2005

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 genom att en beteckning förs in i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Chevrotin [SUB])

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.5 b, artikel 6.3 och artikel 6.4 första strecksatsen i denna, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 2081/92 har Frankrikes ansökan om registrering av beteckningen ”chevrotin” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning  (2).

(2)

Italien har gjort invändningar mot registreringen, i enlighet med artikel 7 i förordning (EEG) nr 2081/92, med hänvisning till att villkoren i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2081/92 inte uppfyllts, att registreringen skulle äventyra överlevnaden för produkter som är vanliga på marknaden i Italien, framför allt produkter som benämns ”caprino”, och att den aktuella beteckningen skulle motsvaras av en generisk beteckning på italienska (”caprino”).

(3)

Genom en skrivelse av den 7 december 2004 har kommissionen uppmanat de berörda medlemsstaterna att försöka nå en överenskommelse i enlighet med sina egna förfaranden.

(4)

Eftersom ingen överenskommelse nåtts mellan Frankrike och Italien inom tremånadersfristen måste kommissionen fatta beslut i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EEG) nr 2081/92.

(5)

Frankrike har dock officiellt uppgivit att registreringen av beteckningen ”chevrotin” inte kan medföra att uttrycket ”de chèvre” (från get) eller ”fromage de chèvre” (getost) eller översättningen av dessa begrepp (på italienska ”caprino” eller ”formaggio di capra”) inte skulle få användas för att beskriva ostar som framställs av getmjölk.

(6)

Eftersom ”chevrotin” inte kan anses vara en översättning av ”caprino” och vice versa, innebär inte den eventuella generiska karaktären hos ”caprino”, som de italienska myndigheterna vill göra gällande, att beteckningen ”chevrotin” skulle vara generisk. Italien har inte heller inkommit med några uppgifter som gör att man kan dra slutsatsen att beteckningen ”chevrotin” är generisk.

(7)

Italien har inte inkommit med några uppgifter som visar att villkoren i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2081/92 inte har uppfyllts.

(8)

Mot bakgrund av detta bör beteckningen tas upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Föreskrivande kommittén för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (3) skall kompletteras med beteckningen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT C 262, 31.10.2003, s. 12.

(3)  EGT L 327, 18.12.1996, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 886/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 32).


BILAGA

PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET, AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL

Ost

FRANKRIKE

Chevrotin (SUB)


19.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1358/2005

av den 18 augusti 2005

om fastställande av viktningskoefficienterna för regleringsåret 2005/06 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av svin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1), särskilt artikel 4.6 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Det marknadspris i gemenskapen för slaktkroppar av svin som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75 bör fastställas med hänsyn tagen till de priser som noterats i varje medlemsstat vägda genom koefficienter som avspeglar den relativa storleken på svinpopulationen i varje medlemsstat.

(2)

Koefficienterna bör bestämmas utifrån den uppskattning av svinpopulationerna som görs i början av december varje år i enlighet med rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen (2).

(3)

På grundval av resultaten av den uppskattning som gjordes i december 2004 bör nya koefficienter fastställas för regleringsåret 2005/06 och kommissionens förordning (EG) nr 1900/2004 (3).

(4)

Eftersom regleringsåret 2005/06 inleds den 1 juli 2005, bör denna förordning tillämpas från och med den dagen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för griskött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De viktningskoefficienter som avses i artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1900/2004 skall upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1365/2000 (EGT L 156, 29.6.2000, s. 5).

(2)  EGT L 149, 21.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUT L 328, 30.10.2004, s. 69.


BILAGA

Viktningskoefficienter för regleringsåret 2005/06 för att beräkna gemenskapens marknadspriser för slaktkroppar av svin

Artikel 4.2 i förordning (EEG) nr 2759/75

Belgien

4,2

Tjeckien

1,9

Danmark

8,8

Tyskland

17,3

Estland

0,2

Grekland

0,7

Spanien

16,7

Frankrike

10,0

Irland

1,2

Italien

5,9

Cypern

0,3

Lettland

0,3

Litauen

0,7

Luxemburg

0,1

Ungern

2,7

Malta

0,1

Nederländerna

7,3

Österrike

2,1

Polen

11,4

Portugal

1,5

Slovenien

0,4

Slovakien

0,8

Finland

0,9

Sverige

1,3

Förenade kungariket

3,2


19.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1359/2005

av den 18 augusti 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2390/1999 om fastställande av formen av och innehållet i den räkenskapsinformation som skall översändas till kommissionen inom ramen för granskning och godkännande av räkenskaperna för EUGFJ:s garantisektion samt för övervakning och upprättande av prognoser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 4.8 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 2.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1663/95 av den 7 juli 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (2) föreskrivs det att formen och innehållet hos de redovisningsuppgifter som avses i punkt 4.1 c i den förordningen skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i förordning (EG) nr 1258/1999.

(2)

Formen av och innehållet i den räkenskapsinformation som skall översändas till kommissionen inom ramen för granskning och godkännande av räkenskaperna för EUGFJ:s garantisektion samt för övervakning och upprättande av prognoser fastställs för närvarande i kommissionens förordning (EG) nr 2390/1999 (3).

(3)

Bilagorna I och III till förordning (EG) nr 2390/1999 behöver uppdateras på grund av ändringar i kontoplanen och krav om uppgifter. I syfte att optimera och hålla överföringen av information mellan medlemsstaterna och kommissionen uppdaterad är det nödvändigt att anpassa de tekniska specifikationerna i bilaga II till den förordningen.

(4)

Förordning (EG) nr 2390/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Fondkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till förordning (EG) nr 2390/1999 skall ersättas med bilagorna I, II och III till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 16 oktober 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 augusti 2005.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  EGT L 158, 8.7.1995, s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 465/2005 (EUT L 77, 23.3.2005, s. 6).

(3)  EGT L 295, 16.11.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1769/2004 (EUT L 316, 15.10.2004, s. 1).


BILAGA I

X-TABELL – 2006 räkenskapsår

2005

A↓

2006

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F105B

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F207

F211

F212

F213

F214

F217

F218

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F507

F508A

F508B

F509A

F510

F510A

F511

F512

F513

F515

F517

F518

F519

F519B

F519C

F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B

F603

F604

F604B

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05020101

1000

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1001

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1002

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1003

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020102

1011

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1012

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1013

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1014

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1019

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020103

1021

05020103

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020103

1022

05020103

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020104

3000

05020300

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020104

3010

05020300

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020105

1029

05020199

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020199

1090

05020199

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020201

1850

05020201

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020202

1851

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020202

1852

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020202

1853

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020202

1854

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020203

1855

05020299

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020204

1858

05030219

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020299

1890

05020299

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

0000

05030204

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

1045

05030204

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

1055

05030204

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

1056

05030204

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020307

0000

05030203

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020307

1046

05030203

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020307

1057

05030203

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

0000

05030201

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1040

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1041

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1042

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1043

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1044

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1047

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1049

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1050

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1051

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1052

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1053

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1054

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1058

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1060

05030201

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1062

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020311

0000

05030202

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020312

0000

05030225

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020313

0000

05030227

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020314

0000

05030224

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020315

0000

05030218

X

X

 

X

 

 

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020315

1021

05030218

X

X

 

X

 

 

X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020399

0000

05030400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020399

1090

05030400

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020401

3100

05020401

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020402

3110

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3111

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3112

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3113

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3119

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020499

0000

05020499

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020501

1100

05020501

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020502

1110

05020599

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020503

1112

05020503

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020504

1113

05020504

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020505

3011

05020300

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020507

1119

05020507

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020599

0000

05020599

D

D

D

 

 

 

 

 

D

D

D

D

 

D

D

D

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020601

1200

05020601

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020602

1210

05030221

X

X

 

X

 

X

A

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020602

1211

05020605

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020602

1211

05030221

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020603

1239

05020603

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020604

1240

05020604

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020699

0000

05020699

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020701

1401

05020701

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X